ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 29

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
2. februar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 177/2006 z dne 1. februarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 178/2006 z dne 1. februarja 2006 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 o uvedbi Priloge I s seznamom živil in krme, za katere veljajo mejne vrednosti ostankov pesticidov ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 179/2006 z dne 1. februarja 2006 o uvajanju sistema uvoznih dovoljenj za jabolka, uvožena iz tretjih držav

26

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 180/2006 z dne 1. februarja 2006 o določitvi obveznosti dobave za uvoz trsnega sladkorja v skladu s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave 2005/06 in o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1159/2003

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 181/2006 z dne 1. februarja 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 v zvezi z organskimi gnojili in sredstvi za izboljšanje tal razen hlevskega gnoja ter o spremembi navedene uredbe ( 1 )

31

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 182/2006 z dne 1. februarja 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

35

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Odločba Sveta z dne 23. januarja 2006 o spremembah Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine

37

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

2.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 177/2006

z dne 1. februarja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 1. februarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


2.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 178/2006

z dne 1. februarja 2006

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 o uvedbi Priloge I s seznamom živil in krme, za katere veljajo mejne vrednosti ostankov pesticidov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 396/2005 mora priloge I, II, III in IV k tej uredbi določiti Komisija, njihova uvedba pa je pogoj za uporabo poglavij II, III in V Uredbe.

(2)

V Prilogo I k Uredbi (ES) št. 396/2005 je treba vključiti vsa živila, za katera trenutno veljajo mejne vrednosti ostankov (MRL) na ravni Skupnosti ali nacionalni ravni, kakor tudi tiste, za katere je primerno uporabiti usklajene MRL.

(3)

Uredbo (ES) št. 396/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(5)

Posamezne MRL še niso bile zahtevane za ribe in za kmetijske rastline namenjeni izključno za živalsko krmo, podatki kot osnova za določitev MRL pa niso na voljo. Primerno je počakati, da se pridobijo ali zberejo ti podatki. Prevladuje mnenje, da je obdobje treh let dovolj za pridobitev ali zbiranje teh podatkov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Besedilo iz Priloge k tej uredbi se doda kot Priloga I k Uredbi (ES) št. 396/2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA I

Živila rastlinskega in živalskega izvora iz člena 2(1)

Številčna koda (1)

Skupine živil, za katere veljajo MRL

Primeri posameznih živil iz skupin, za katere se uporabljajo MRL

Taksonomsko ime (2)

Primeri sorodnih vrst, varietet ali drugih živil, ki so vključena v opredelitev in za katere velja ista MRL

Deli proizvoda, za katere velja MRL

0100000

1.

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

 

0110000

(i)

Citrusi

 

 

 

Cel plod

0110010

 

Grenivke

Citrus paradisi

pomelo, sweeties, tangelo, ugli in drugi hibridi

 

0110020

 

Pomaranče

Citrus sinensis

Bergamot, grenka pomaranča, chinotto in drugi hibridi

 

0110030

 

Limone

Citrus limon

Citrona, limona

 

0110040

 

Limete

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarine

Citrus reticulata

Klementine, tangerine in drugi hibridi

 

0110990

 

Drugo (3)

 

 

 

0120000

(ii)

Lupinarji (oluščeni ali neoluščeni)

 

 

 

Cel plod brez lupine (razen kostanja)

0120010

 

Mandeljni

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Brazilski oreški

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Indijski orehi

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kostanj

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosovi orehi

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lešniki

Corylus avellana

Lešniki iz rodu Corylus

 

0120070

 

Makadamija

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekani

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinjole

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacije

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Orehi

Juglans regia

 

 

0120990

 

Drugo (3)

 

 

 

0130000

(iii)

Pečkato sadje

 

 

 

Cel plod brez peclja

0130010

 

Jabolka

Malus domesticus

Lesnika

 

0130020

 

Hruške

Pyrus communis

Naši

 

0130030

 

Kutine

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nešplja (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Japonska nešplja (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Drugo (3)

 

 

 

0140000

(iv)

Koščičasto sadje

 

 

 

Cel plod brez peclja

0140010

 

Marelice

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Češnje

Prunus cerasus, Prunus avium

Češnje, višnje

 

0140030

 

Breskve

Prunus persica

Nektarine in podobni hibridi

 

0140040

 

Slive

Prunus domestica

Trnasta sliva, ringlo, plodovi črnega trna, mirabela

 

0140990

 

Drugo (3)

 

 

 

0150000

(v)

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

Cel plod brez venčnih listov/ostankov čaše, pecljev razen pri ribezu: plod s pecljevino

0151000

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

 

 

 

 

0151010

 

Namizno grozdje

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Vinsko grozdje

Vitis euvitis

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

 

 

 

0153010

 

Robide

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Ostrožnice

Rubus ceasius

Loganova robida, Boysenova robida in Rubus chamaemorus

 

0153030

 

Maline

Rubus idaeus

Japonska vinska robida

 

0153990

 

Drugo (3)

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

 

 

0154010

 

Ameriške borovnice

Vaccinium corymbosum

Gozdne borovnice; Evropska brusnica

 

0154020

 

Ameriške brusnice

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Kosmulje

Ribes uva-crispa

Vključno s hibridi z drugimi vrstami iz rodu Ribes

 

0154050

 

Šipek

Rosa canina

 

 

0154060

 

Murva (4)

Morus spp.

Navadna jagodičnica

 

0154070

 

Plodovi gloga (sredozemska nešplja) (4)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Bezgove jagode (4)

Sambucus nigra

Aronija (Aronia melanocarpa), jerebika, krhlika, (navadni rakitovec), glog, šmarna hrušica in drugo jagodičevje

 

0154990

 

Drugo (3)

 

 

 

0160000

(vi)

Mešano sadje

 

 

 

Cel plod brez pecljev ali krone (ananas)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

0161010

 

Dateljni

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Fige

Ficus carica

 

 

0161030

 

Namizne olive

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvat (4)

Fortunella species

Marumi kumkvati, nagami kumkvati

 

0161050

 

Karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (javanska sliva)

Syzygium cumini

avansko jabolko (Syzygium javanicum Miq.) (water apple), malajsko jabolko (Syzygium Malaccense), rose apple (Syzygium jambos), brazilska češnja (Eugenia brasiliensis, Surinamska češnja)

 

0161990

 

Drugo (3)

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

 

 

0162010

 

Kivi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liči

Litchi chinensis

Pulsan (Nephelium mutabile), rambutan

 

0162030

 

Pasijonka

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncija (4) (kaktusov sadež)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Zvezdasta jabolka (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Persimon (Virginijski kaki) (4)

Diospyros virginiana

Črni sapotovec, beli sapotovec, zeleni sapotovec, rumeni sapotovec (Pouteria campechiana), in Pouteria sapota

 

0162990

 

Drugo (3)

 

 

 

0163000

(c)

neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

0163010

 

Avokado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banane

Musa × paradisica

Mini banana, rajska smokva, apple banana

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granatno jabolko

Punica granatum

 

 

0163060

 

Cherimoya (4)

Annona cherimola

Annona reticulata L., Annona squamosa, Annona daversifolia in druge vrste iz rodu Annonaceae s srednje velikimi plodovi

 

0163070

 

Guava (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Kruhovec (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Graviola (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Drugo (3)

 

 

 

0200000

2.

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

0210000

(i)

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

 

 

Cel koren ali gomolj po odstranitvi zgornjega dela (če obstaja) in sprimkov prsti s spiranjem ali krtačenjem

0211000

(a)

Krompir

 

Gomolji Solanum Spp.

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

 

0212010

 

Kasava (manioka)

Manihot esculenta

Kolokazija (Clocasia esculenta), karibsko zelje (Xanthosoma sagittifolium)

 

0212020

 

Sladki krompir

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jam

Dioscorea sp.

Jicama (yam bean), mehiški yam bean

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Drugo (3)

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

0213010

 

Rdeča pesa

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Korenje

Daucus carota

 

 

0213030

 

Gomoljna zelena

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Hren

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Topinambur

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastinak

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Peteršilj – koren

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Redkev

Raphanus sativus var. sativus

črna redkev, kitajska redkev, mesečna redkvica in podobne varietete

 

0213090

 

Beli koren

Tragopogon porrifolius

Kozja brada, črni koren

 

0213100

 

Podzemna koleraba

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Repa

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Drugo (3)

 

 

 

0220000

(ii)

Zelenjava – čebulnice

 

 

 

Cela čebula ali strok po odstranitvi vrhnih luskolistov, ki se zlahka odstranijo, in zemlje (pri suhi) ali korenin in zemlje (pri sveži)

0220010

 

Česen

Allium sativum

 

 

0220020

 

Čebula

Allium cepa

Srebrnjak

 

0220030

 

Šalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Spomladanska čebula

Allium cepa

Zimski luk in podobne varietete

 

0220990

 

Drugo (3)

 

 

 

0230000

(iii)

Zelenjava – plodovke

 

 

 

Cel plod brez peclja (pri sladki koruzi brez ličja)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

 

0231010

 

Paradižnik

Lycopersicum esculentum

Paradižnik češnjevec

 

0231020

 

Paprika

Capsicum annuum, var. grossum in var. longum

Feferoni, Jajčevec

 

0231030

 

Jajčevec

Solanum melongena

Pepino- črnikasti razhudnik (Solanum muricatum)

 

0231040

 

Bamija, oslez

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Drugo (3)

 

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

 

 

0232010

 

Kumare

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Kumarice za vlaganje

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Bučke

Cucurbita pepo var. melopepo

Patisonke, cukini

 

0232990

 

Drugo (3)

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

 

 

 

0233010

 

Melone

Cucumis melo

Kivano (afriške kumare)

 

0233020

 

Orjaška buča

Cucurbita maxima

Navadna buča

 

0233030

 

Lubenice

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Drugo (3)

 

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

Zea mays var. saccharata

 

Zrna s storžem brez ličja

0239000

(e)

Druge plodovke

 

 

 

 

0240000

(iv)

Kapusnice

 

 

 

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

 

Samo rože

0241010

 

Brokoli

Brassica oleracea var. italica

Kalabrijski, kitajski brokoli, brokoli raab

 

0241020

 

Cvetača

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Drugo (3)

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

Cela rastlina brez korenin in odmrlih listov

0242010

 

Brstični ohrovt

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Samo brsti

0242020

 

Glavnato zelje

Brassica oleracea convar. capitata

Koničasto zelje, rdeče zelje, belo zelje

 

0242990

 

Drugo (3)

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

 

Cela rastlina brez korenin in odmrlih listov

0243010

 

Kitajski kapus

Brassica pekinensis

Sarepatska ogrščica, pak choi, listnati kitajski kapus, parakitajski kapus (tai goo choi), pekinško zelje (petsai)

 

0243020

 

Listni ohrovt

Brassica oleracea convar. Acephalea

Kodrolistni ohrovt

 

0243990

 

Drugo (3)

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabica

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Cela rastlina brez korenin, vrhnjega dela in sprimkov prsti (če so)

0250000

(v)

Listna zelenjava in sveža zelišča

 

 

 

Cela rastlina brez korenin, odmrlih zunanjih listov in prsti (če je)

0251000

(a)

Solata in druge solatnice, vključno Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Motovilec

Valerianella locusta

Volnatoplodni motovilec

 

0251020

 

Solata

Lactuca sativa

Glavnata solata, rozetasta solata (rezivka), ledenka, vezivka

 

0251030

 

Endivija (eskarijolka)

Cichorium endiva

Cikorija, rdeči radič, kodrolistna endivija, sladkorni radič

 

0251040

 

Kreša (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Rana barbica (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Rukvica, rukola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Divja rukvica

 

0251070

 

Ogrščica (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Listi in poganjki Brassica spp. (4)

Brassica spp.

Mizuna

 

0251990

 

Drugo (3)

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobno (listi)

 

 

 

 

0252010

 

Špinača

Spinacia oleracea

Novozelandska špinača, repno listje

 

0252020

 

Portulak (4)

Portulaca oleracea

Kubanska špinača (Claytonia perfoliata), vrtni tolščak, tolščak, navadna kislica, osočnik

 

0252030

 

Blitva

Beta vulgaris

Listi drugih rastlin iz družine Brassicae

 

0252990

 

Drugo (3)

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

(d)

Vodna kreša

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

(e)

Vitlof

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

(f)

Zelišča

 

 

 

 

0256010

 

Prava krebuljica

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Drobnjak

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Listi zelene

Apium graveolens var. seccalinum

Listi janeža, koriandra, kopra, kumine, luštrka, angelike, navadni osočnik in druge rastline iz družine Apiacea

 

0256040

 

Peteršilj

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Žajbel (4)

Salvia officinalis

Zimski in vrtni šatraj

 

0256060

 

Rožmarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Materina dušica (4)

Thymus spp.

Majaron, origano

 

0256080

 

Bazilika (4)

Ocimum basilicum

Listi medenike, meta, poprova meta

 

0256090

 

Lovorovi listi (lovor) (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Pehtran (4)

Artemisia dracunculus

Ožep

 

0256990

 

Drugo (3)

 

 

 

0260000

(vi)

Stročnice (presne)

 

 

 

Cel plod ali zrno

0260010

 

Fižol (s stroki)

Phaseolus vulgaris

Navadni fižol (nizek, fižol), laški fižol, stročji fižol, asparagus frižol

 

0260020

 

Fižol v zrnju (brez strokov)

Phaseolus vulgaris

Bob, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.)

 

0260030

 

Grah (s stroki)

Pisum sativum

Sladkorni grah

 

0260040

 

Grah (brez strokov)

Pisum sativum

Grah, veliki, navadni grah, navadna čičerika

 

0260050

 

Leča (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Drugo (3)

 

 

 

0270000

(vii)

Stebelna zelenjava (presna)

 

 

 

Cela rastlina brez odmrlih tkiv, prsti in korenin

0270010

 

Špargelj

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardij

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Belušna zelena

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Koromač

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artičoke

Cynara scolymus

 

Cela cvetna glava s cvetiščem

0270060

 

Por

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbara

Rheum × hybridum

 

Stebla brez korenin in listov

0270080

 

Bambusovi vršički (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmovi srčki (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Drugo (3)

 

 

 

0280000

(viii)

Gobe  (4)

 

 

 

Cela goba brez prsti ali drugega substrata

0280010

 

Gojene

 

Dvotrosni kukmak Šampinjon), bukov ostrigar, šitake

 

0280020

 

Gozdne

 

Navadna lisička, poletna gomoljka, mavrah, užitni gobani

 

0280990

 

Drugo (3)

 

 

 

0290000

(ix)

Morske alge  (4)

 

 

 

Cela rastlina brez odmrlih delov

0300000

3.

STROČNICE, SUŠENE

 

 

 

Celo zrno

0300010

 

Fižol

Phaseolus vulgaris

Bob, beli fižol, fižol, Canavalia ensiformis, limski fižol, vigna (Vigna unguiculata L. Walp.)

 

0300020

 

Leča

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Grah

Pisum sativum

Čičerka, njivski grah, grahor

 

0300040

 

Volčji bob (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Drugo (3)

 

 

 

0400000

4.

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

 

 

Cel proizvod brez lupine, koščic in ličja, če je mogoče

0401000

(i)

Seme oljnic

 

 

 

 

0401010

 

Laneno seme

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Zemeljski oreški

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Makovo seme

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamovo seme

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Sončnično seme

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Seme oljne ogrščice

Brassica napus

Bird rapeseed (Brassica rapa), oljna repica

 

0401070

 

Soja

Glycine max

 

 

0401080

 

Gorčično seme

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Bombažno seme

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Bučno seme (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Navadni rumenik (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Boreč (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Navadni riček (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Konoplja (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Kloščevec

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Drugo (3)

 

 

 

0402000

(ii)

Plodovi oljnic

 

 

 

 

0402010

 

Olive za proizvodnjo olja (4)

Olea europaea

 

Celi plodovi brez pecljev (če so) in prsti (če je)

0402020

 

Orehi oljne palme (koščice oljne palme) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Plodovi oljne palme (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapokovec (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Drugo (3)

 

 

 

0500000

5.

ŽITA

 

 

 

Cel proizvod

0500010

 

Ječmen

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Ajda

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Koruza

Zea mays

 

 

0500040

 

Proso (4)

Panicum spp.

Italijansko proso, Eragrostis tef

 

0500050

 

Oves

Avena Maščobaua

 

 

0500060

 

Riž

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sirek (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Pšenica

Triticum aestivum

Pira, tritikala

 

0500990

 

Drugo (3)

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI IN KAKAV

 

 

 

 

0610000

(i)

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

Cel proizvod

0620000

(ii)

Kavna zrna  (4)

 

 

 

Samo zrna

0630000

(iii)

Zeliščni čaji  (4) (sušeni)

 

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

Cvetovi brez stebla in odmrlih listov

0631010

 

Cvetovi kamilice

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Cvetovi hibiskusa

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Cvetni listi vrtnice

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Cvetovi jasmina

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Lipa

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Drugo (3)

 

 

 

0632000

(b)

Listi

 

 

 

Cela rastlina brez korenin in odmrlih listov

0632010

 

Jagodni listi

Fragaria × ananassa

 

 

0632020

 

Listi rooibos

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Mate

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Drugo (3)

 

 

 

0633000

(c)

Koreni, korenike

 

 

 

Cel koren po odstranitvi vrhnjega dela in sprimkov prsti s spiranjem ali krtačenjem

0633010

 

Zdravilna špajka, baldrijan

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Koren ginsenga

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Drugo (3)

 

 

 

0639000

(d)

Drugi zeliščni čaji

 

 

 

 

0640000

(iv)

Kakav  (4) (fermentirana zrna)

 

Theobroma cacao

 

Zrna brez lupin

0650000

(v)

Rožičevec  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Cel plod brez stebla ali ostankov čaše

0700000

7.

HMELJ (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

 

Humulus lupulus

 

Cel proizvod

0800000

8.

ZAČIMBE (4)

 

 

 

Cel proizvod

0810000

(i)

Semena

 

 

 

 

0810010

 

Janež

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Črnika

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Semena zelene

Apium graveolens

Semena luštrka

 

0810040

 

Semena koriandra

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Semena kumine

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Semena kopra

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Janeževa semena

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Božja rutica

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Muškatni orešek

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Drugo (3)

 

 

 

0820000

(ii)

Sadje in jagodičevje

 

 

 

 

0820010

 

Pimet

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Janežev poper (Japonski poper)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kumina

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Brinove jagode

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Poper (črni in beli)

Piper nigrum

Dolgi poper, lažni (rožnati) poper

 

0820070

 

Stroki vanilije

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarinda

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Drugo (3)

 

 

 

0830000

(iii)

Skorja

 

 

 

 

0830010

 

Cimet

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kitajski cimet (kasija)

 

0830990

 

Drugo (3)

 

 

 

0840000

(iv)

Korenine ali korenike

 

 

 

 

0840010

 

Sladki koren (likviricija)

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Ingver

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Hren

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Drugo (3)

 

 

 

0850000

(v)

Brsti

 

 

 

 

0850010

 

Dišeči klinčevec

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapre

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Drugo (3)

 

 

 

0860000

(vi)

Cvetni pestiči

 

 

 

 

0860010

 

Žafran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Drugo (3)

 

 

 

0870000

(vii)

Semenski ovoj

 

 

 

 

0870010

 

Muškatov cvet

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Drugo (3)

 

 

 

0900000

9.

SLADKORNE RASTLINE (4)

 

 

 

 

0900010

 

Sladkorna pesa (koren)

Beta vulgaris

 

Cel koren po odstranitvi zgornjega dela in sprimkov prsti s spiranjem ali krtačenjem

0900020

 

Sladkorni trs

Saccharum officinarum

 

Cela rastlina brez odmrlih tkiv, prsti in korenin

0900030

 

Koren cikorije (4)

Cichorium intybus

 

Cel koren po odstranitvi vrhnjega dela in sprimkov prsti s spiranjem ali krtačenjem

0900990

 

Drugo (3)

 

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

 

1010000

(i)

Meso, pripravki iz mesa, drobovina, kri, živalske maščobe, ki so ohlajeni ali zamrznjeni, nesoljeni, v razsolu, posušeni ali prekajeni, predelani v moko ali v obliki pripravljenega obroka; drugi predelani proizvodi, kot so klobase ali iz njih pridobljeni živilski proizvodi

 

 

 

V celotnem proizvodu ali samo v maščobni frakciji (5)

1011000

(a)

Prašiči

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Meso

 

 

 

1011020

 

Maščoba brez mesa

 

 

 

1011030

 

Jetra

 

 

 

1011040

 

Ledvica

 

 

 

1011050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1011990

 

Drugo (3)

 

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Meso

 

 

 

1012020

 

Maščoba

 

 

 

1012030

 

Jetra

 

 

 

1012040

 

Ledvica

 

 

 

1012050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1012990

 

Drugo (3)

 

 

 

1013000

(c)

Ovca

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Meso

 

 

 

1013020

 

Maščoba

 

 

 

1013030

 

Jetra

 

 

 

1013040

 

Ledvica

 

 

 

1013050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1013990

 

Drugo (3)

 

 

 

1014000

(d)

Koza

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Meso

 

 

 

1014020

 

Maščoba

 

 

 

1014030

 

Jetra

 

 

 

1014040

 

Ledvica

 

 

 

1014050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1014990

 

Drugo (3)

 

 

 

1015000

(e)

Konj, osel, mula ali mezeg

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Meso

 

 

 

1015020

 

Maščoba

 

 

 

1015030

 

Jetra

 

 

 

1015040

 

Ledvica

 

 

 

1015050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1015990

 

Drugo (3)

 

 

 

1016000

(f)

Perutnina (piščanci, gosi, race, purani, pegatke) noji, golobi

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Meso

 

 

 

1016020

 

Maščoba

 

 

 

1016030

 

Jetra

 

 

 

1016040

 

Ledvica

 

 

 

1016050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1016990

 

Drugo (3)

 

 

 

1017000

(g)

Druge rejne živali

 

 

Kunci, kenguruji

 

1017010

 

Meso

 

 

 

1017020

 

Maščoba

 

 

 

1017030

 

Jetra

 

 

 

1017040

 

Ledvica

 

 

 

1017050

 

Užitna drobovina

 

 

 

1017990

 

Drugo (3)

 

 

 

1020000

(ii)

Mleko ali smetana, nezgoščena, brez dodanega sladkorja ali sladil, maslo in druge maščobe, pridobljene iz mleka, sira ali skute

 

 

 

V celotnem proizvodu ali samo v maščobni frakciji (6)

1020010

 

Govedo

 

 

 

1020020

 

Ovca

 

 

 

1020030

 

Koza

 

 

 

1020040

 

Konj

 

 

 

1020990

 

Drugo (3)

 

 

 

1030000

(iii)

Ptičja jajca, sveža ali kuhana; jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, z ali brez dodatka sladkorja ali sladil

 

 

 

V celotnem proizvodu ali samo v maščobni frakciji (7)

1030010

 

Piščanci

 

 

 

1030020

 

Race

 

 

 

1030030

 

Gosi

 

 

 

1030040

 

Prepelice

 

 

 

1030990

 

Drugo (3)

 

 

 

1040000

(iv)

Med

 

Apis melifera, Melipona spec.

Matični mleček, cvetni prah

 

1050000

(v)

Dvoživke in plazilci

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Žabji kraki, krokodili

 

1060000

(vi)

Polži

 

Helix spec.

 

 

1070000

(vii)

Drugi proizvodi iz kopenskih živali

 

 

 

 

1100000

11.

RIBE, RIBJI PROIZVODI, LUPINARJI, MEHKUŽCI IN DRUGI MORSKI ALI SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

1200000

12.

POLJŠČINE SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

 

 

 


(1)  Številčna oznaka se uvede s to prilogo in se uporablja za uvrščanje v to prilogo in ostale priloge iz Uredbe (ES) št. 396/2005.

(2)  Kadar je ustrezno in primerno, se navede taksonomsko ime, ki ustreza navedbi proizvoda v stolpcu ‚Posamezna živila iz skupin, za katere se uporabljajo MRL‘. Če je mogoče, se priporoča uporaba sistema mednarodne nomenklature.

(3)  Izraz ‚drugo‘ zajema vse kar ni eksplicitno navedeno pod ostalimi kodnimi številkami iz rubrike ‚Skupine živil, za katere veljajo MRL‘.

(4)  MRL za proizvode iz Prilog II in III veljajo samo za živila. Za dele proizvodov, ki se uporabljajo izključno za krmo, se bodo uporabljale posebne MRL.

(5)  Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v vodi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je manjši od 3), se MRL izrazi v mg/kg mesa (vključno z maščobo), pripravka iz mesa, drobovine in živalskih maščob. Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v maščobi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je večji ali enak 3), se MRL izrazi v mg/kg maščobe v mesu, pripravku iz mesa, drobovini ali živalskih maščobah. Kadar živilo vsebuje 10 ali manj utežnih % maščob, je ostanek odvisen od skupne teže živila brez kosti. V takih primerih je najvišja dovoljena vrednost ena desetina vrednosti vsebnosti maščob, toda ne sme biti nižja od 0,01 mg/kg. To ne velja za kravje mleko in polnomastno kravje mleko. Prav tako ne velja za druge proizvode, kjer je MRL določen na LOD (meja določitve).

(6)  Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v vodi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je manjši od 3), se MRL izrazi v mg/kg mleka in mlečnega izdelka. Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v maščobi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je večji ali enak 3), se MRL izrazi v mg/kg kravjega mleka in polnomastnega kravjega mleka. Pri določanju ostankov v surovem kravjem mleku in polnomastnem kravjem mleku se vzame kot osnova mleko s 4 (utežnimi) % maščobe. Za surovo mleko in polnomastno mleko drugih živalskih vrst so ostanki izraženi na podlagi maščobe. Za druga živila, ki imajo vsebnost manj kot 2 (utežna) % maščob, se za najvišjo vrednost vzame polovica tiste, ki je določena za surovo mleko in polnomastno mleko; za živila z vsebnostjo maščobe 2 ali več (utežnih) % ali več ne težo, se najvišja vrednost izrazi v mg/kg maščobe. V takih primerih je najvišja vrednost 25-krat večja od tiste, ki je določena za surovo mleko in polnomastno mleko. MRL se ne uporablja, dokler posamezni proizvodi niso določeni in uvrščeni na seznam.

(7)  Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v vodi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je manjši od 3), se MRL za ptičja jajca in jajčne rumenjake izrazi v mg/kg svežih jajc brez lupine. Kadar je pesticid in/ali metabolit (vključeno v opredelitev ostanka) topen v maščobi (porazdelitveni koeficient oktanol/voda je večji ali enak 3), se MRL za ptičja jajca in jajčne rumenjake prav tako izrazi v mg/kg svežih jajc brez lupine. Vendar je za jajca in jajčne proizvode z maščobnim deležem večjim kot 10 % mejna vrednost izražena v mg/kg maščobe. V tem primeru je mejna vrednost 10 krat višja kot mejna vrednost za sveža jajca. Slednje se ne uporablja, če je MRL postavljena na mejo določitve (LOD). MRL se ne uporablja, dokler posamezni proizvodi niso določeni in uvrščeni na seznam.

(8)  MRL se ne uporabljajo, dokler posamezni proizvodi niso določeni in uvrščeni na seznam.“


2.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 179/2006

z dne 1. februarja 2006

o uvajanju sistema uvoznih dovoljenj za jabolka, uvožena iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 31(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Proizvajalci jabolk v Skupnosti so se pred kratkim znašli v težkem položaju, med drugim zaradi znatnega povečanja uvoza jabolk iz določenih tretjih držav na južni polobli.

(2)

Zato je treba izboljšati nadzor uvoza jabolk. Ustrezen pristop za dosego tega cilja temelji na sistemu izdaje uvoznih dovoljenj, ki v skladu z zahtevo po zagotavljanju varščin jamčijo za izvedbo uvoza, za katerega je bilo vloženo posamezno uvozno dovoljenje.

(3)

Uporabljati je treba uredbi Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (2) ter (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (3).

(4)

Upravljalni odbor za sveže sadje in zelenjavo ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za sprostitev jabolk iz oznake KN 0808 10 80 v prosti promet je treba predložiti uvozno dovoljenje.

2.   Za uvozna dovoljenja iz te uredbe se uporablja Uredba (ES) št. 1291/2000.

Člen 2

1.   Uvozniki lahko predložijo vloge za izdajo uvoznih dovoljenj pristojnim organom katere koli države članice.

V polje 8 vloge za uvozno dovoljenje vnesejo državo porekla in s križcem označijo besedico „da“.

2.   Uvozniki predložijo skupaj s svojimi vlogami varščino v skladu z naslovom III Uredbe (EGS) št. 2220/85, ki zagotavlja, da bo njihova uvozna obveznost izpolnjena v obdobju veljavnosti uvoznega dovoljenja. Ta varščina znaša 15 eurov za tono.

Varščina se, razen v primeru višje sile, zaseže v celoti ali delno, če uvoz v obdobju veljavnosti uvoznega dovoljenja ni bil izveden ali je bil samo delno izveden.

Člen 3

1.   Država članica nemudoma izda uvozna dovoljenja vsakemu vlagatelju, ne glede na njegov sedež v Skupnosti.

Država porekla se vnese v polje 8 uvoznega dovoljenja, besedica „da“ pa se označi s križcem.

2.   Uvozna dovoljenja veljajo tri mesece.

Uvozna dovoljenja so veljavna samo za uvoz iz označene države porekla.

Člen 4

Države članice sporočajo Komisiji vsak teden najpozneje v sredo do 12. ure (po bruseljskem času), razčlenjeno po tretjih državah porekla, količine jabolk, za katere so bila v predhodnem tednu izdana uvozna dovoljenja.

Te količine se sporočajo po elektronskem sistemu, ki ga navede Komisija.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. februarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1856/2005 (UL L 297, 15.11.2005, str. 7).

(3)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).


2.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 180/2006

z dne 1. februarja 2006

o določitvi obveznosti dobave za uvoz trsnega sladkorja v skladu s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave 2005/06 in o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1159/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti člena 39(6) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz sladkornega trsa v okviru določenih carinskih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2003/04, 2004/05 in 2005/06 in o spremembi uredb (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (2), in zlasti člena 9(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa načine določanja obveznosti dobave z dajatvijo nič za proizvode z oznako KN 1701, izražene v enakovredni količini belega sladkorja, za uvoze iz držav podpisnic Protokola AKP in Sporazuma z Indijo.

(2)

Z uporabo členov 3 in 7 Protokola AKP, členov 3 in 7 Sporazuma z Indijo ter členov 9 (3), 11 in 12 Uredbe (ES) št. 1159/2003 je Komisija na osnovi trenutno razpoložljivih informacij določila obveznosti dobave za obdobje dobave 2005/06 za vsako državo izvoznico.

(3)

V členu 12(2) Uredbe (ES) št. 1159/2003 je določeno, da odstavek 1 navedenega člena ne velja, če je razlika med obveznostmi dobave in skupno količino preferencialnega sladkorja AKP-Indija enaka ali manjša od praga 5 % obveznosti dobave. V primeru Slonokoščene obale, Indije in Madagaskarja so dobavljene količine za 6,7 %, 7,6 % in 6,7 % nižje od obveznosti dobave. Glede na to, da so zadevne količine zelo majhne in da je bil vpliv na trg sladkorja Skupnosti in na dobavo surovega sladkorja rafinerijam Skupnosti v tem obdobju dobave zanemarljiv, je primerno, da se člen 12(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003 ne uporablja za Indijo, Slonokoščeno obalo in Madagaskar in da se nedobavljene količine v skladu s členom 12(4) navedene uredbe prištejejo obveznostim dobave za te države za obdobje dobave 2005/06.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 12(2) Uredbe (ES) št. 1159/2003 se odstavek 1 navedene uredbe ne uporablja za količine, ki so bile v obdobju dobave 2004/05 za Slonokoščeno obalo, Indijo in Madagaskar registrirane kot nedobavljene.

Nedobavljene količine iz odstavka 1 tega člena se prištejejo obveznostim dobave iz člena 2.

Člen 2

Obveznosti dobave proizvodov z oznako KN 1701, izraženih v enakovredni količini belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic Protokola AKP in Sporazuma z Indijo, za obdobje dobave 2005/06 in za vsako zadevno državo izvoznico so določene v Prilogi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. februarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 162, 1.7.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2005 (UL L 97, 15.4.2005, str. 9).


PRILOGA

Obveznosti dobave za uvoz preferencialnega sladkorja iz držav podpisnic Protokola AKP in Sporazuma z Indijo za obdobje dobave 2005/06, izražene v tonah v enakovredni količini belega sladkorja.

Države podpisnice Protokola AKP in Sporazuma z Indijo

Obveznosti dobave 2005/06

Barbados

32 638,29

Belize

40 306,70

Kongo

10 225,97

Slonokoščena obala

10 772,81

Fidži

165 305,43

Gvajana

159 259,91

Indija

10 781,10

Jamajka

118 851,82

Kenija

5 050,48

Madagaskar

14 217,02

Malavi

20 993,62

Mauritius

493 856,36

Mozambik

6 018,62

Saint Kitts in Nevis

15 689,30

Surinam

0,00

Svazi

116 631,85

Tanzanija

10 298,66

Trinidad in Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Zambija

7 086,65

Zimbabve

30 262,59

Skupaj

1 315 964,78


2.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 181/2006

z dne 1. februarja 2006

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 v zvezi z organskimi gnojili in sredstvi za izboljšanje tal razen hlevskega gnoja ter o spremembi navedene uredbe

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1), in zlasti členov 20(2), 22(2) in 32(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1774/2002 na pašnikih prepoveduje uporabo organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal razen hlevskega gnoja. Ta prepoved je skladna s trenutno prepovedjo krmljenja EU ter je namenjena za preprečevanje morebitne nevarnosti onesnaževanja s pašnikov, kjer so lahko prisotne snovi iz kategorije 2 in 3. Take nevarnosti so lahko posledica neposredne paše ali uporabe trave kot silaže ali sena za rejne živali. Navedena uredba predvideva, da je treba sprejeti ukrepe za izvajanje prepovedi, vključno z nadzornimi ukrepi, po posvetu z ustreznim znanstvenim odborom.

(2)

Različni znanstveni odbori so izdali številna znanstvena mnenja, ki so pomembna za uporabo organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal na zemljišču. To so, prvič, mnenje Znanstvenega usmerjevalnega odbora z dne 24. in 25. septembra 1998 o varnosti organskih gnojil, pridobljenih iz sesalcev, drugič, mnenje Znanstvenega odbora za strupenost, strupenost za ekosisteme in okolje z dne 24. aprila 2001 o oceni čiščenja blata za zatiranje patogenov, tretjič, mnenje Znanstvenega usmerjevalnega odbora z dne 10. in 11. maja 2001 o varnosti organskih gnojil, pridobljenih iz tkiv prežvekovalcev, ter četrtič, mnenje Znanstvenega odbora za biološka tveganja pri Evropski agenciji za varnost hrane z dne 3. marca 2004 o varnosti glede biološkega tveganja vključno s TSE-ji pri uporabi organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal na pašnikih.

(3)

Navedena znanstvena mnenja priporočajo, da se živalskih tkiv, ki bi lahko vsebovala povzročitelje TSE, ne sme vključiti v organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal za uporabo na zemljišču, do katerega ima živina dostop. Druge snovi se lahko uporabljajo pri izdelavi organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal pod določenimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji v zvezi z ogrevanjem ter varnim pridobivanjem, ki še nadalje zmanjšujejo morebitna tveganja.

(4)

Glede na ta znanstvena mnenja je treba določiti pravila za izvajanje, vključno z nadzornimi ukrepi, za uporabo organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal na zemljišču ter ostanke presnove in kompost.

(5)

Izvedbeni ukrepi, predvideni v tej uredbi, ne smejo vplivati na prehodne ukrepe, ki trenutno veljajo po Uredbi (ES) št. 1774/2002.

(6)

Dajanje v promet in izvoz organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal bi moralo biti mogoče, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba ne posega v prehodne ukrepe, sprejete v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002.

2.   Države članice lahko uporabljajo nacionalna pravila, ki so strožja od navedenih v uredbi v zvezi z načinom, kako se organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal uporabljajo na njihovem ozemlju, kjer so taka pravila utemeljena zaradi razlogov zdravja živali ali javnega zdravja.

Člen 2

Sprememba

V Prilogi I Uredbe (ES) št. 1774/2002 se točka 39 nadomesti z naslednjo:

„39.

‚pašnik‘ pomeni zemljišče, obraščeno s travo ali drugimi zelišči, kjer se pasejo rejne živali ali ki se uporablja kot krma za rejne živali, brez zemljišč, na katerih so bila uporabljena organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 181/2006 (2);

Člen 3

Zahteve za organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal

Organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal se pridelujejo izključno iz snovi kategorije 2 in 3.

Člen 4

Nadzor patogenov in embalaža ter označevanje

Organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal so skladna z zahtevami za nadzor patogenov ter embalažo in označevanje, določenimi v delu I in II Priloge.

Člen 5

Prevoz

Organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal se prevažajo v skladu z zahtevami, določenimi v delu III Priloge.

Člen 6

Uporaba in posebne omejitve paše

1.   Posebne omejitve paše, določene v delu IV Priloge, se uporabljajo, kjer se na zemljišču uporabljajo organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal.

2.   Predelani proizvodi, pridobljeni s predelavo živalskih stranskih proizvodov v predelovalnem obratu v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002, se kot taki neposredno ne uporabljajo na zemljišču, kamor imajo dostop rejne živali.

Člen 7

Evidenca

Oseba, odgovorna za zemljišče, kjer se uporabljajo organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal in do katerega imajo dostop rejne živali, vsaj dve leti vodi evidenco:

(a)

količin uporabljenih organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal;

(b)

datumov in krajev nanosa organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal na zemljišče;

(c)

datumov, ko se živina lahko pase na zemljišču ali ko se zemljišče kosi za krmo.

Člen 8

Dajanje v promet, izvoz in tranzit

Pri dajanju v promet, izvozu in tranzitu organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal je treba upoštevati skladnost z zahtevami, določenimi v delu I in II Priloge.

Člen 9

Nadzorni ukrepi

1.   Pristojni organ sprejme potrebne ukrepe, da se zagotovi skladnost s to uredbo.

2.   Pristojni organ v rednih časovnih razmikih opravi nadzor na zemljišču, kjer se uporabljajo organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal ter do katerega imajo dostop rejne živali.

3.   Če nadzor, ki ga opravi pristojni organ, pokaže, da se ta uredba ne izpolnjuje, pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 416/2005 (UL L 66, 12.3.2005, str. 10).

(2)  UL L 29, 2.2.2006, str. 31“.


PRILOGA

ZAHTEVE ZA ORGANSKA GNOJILA IN SREDSTVA ZA IZBOLJŠANJE TAL, KI SE UPORABLJAJO NA ZEMLJIŠČU

I.   Nadzor patogenov

Proizvajalci organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal morajo zagotoviti, da se dekontamincija patogenov opravi pred njihovo uporabo na zemljišču v skladu s:

poglavjem I(D)(10) Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1774/2002 pri predelanih živalskih beljakovinah ali predelanih proizvodih iz snovi kategorije 2;

poglavjem II Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 pri kompostu in ostankih bioplina.

II.   Embalaža in označevanje

1.

Po predelavi in/ali preoblikovanju v skladu s členoma 5(2) ali 6(2) Uredbe (ES) št. 1774/2002 se organska gnojila ali sredstva za izboljšanje tal pravilno shranijo in pakirana prevažajo.

2.

Na embalaži sta jasno in čitljivo označena ime in naslov obrata proizvodnje ter navedene besede „organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal/rejnim živalim prepovedan dostop na zemljišče vsaj 21 dni po uporabi na zemljišču“.

III.   Prevoz

1.

Pristojni organ se lahko odloči, da točk II(1) in (2) ne uporabi za organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal, ki se prevažajo in/ali uporabljajo v isti državi članici ali prevažajo in/ali uporabljajo v drugi državi članici, če v ta namen obstaja vzajemno soglasje, pod pogojem da odločitev ne pomeni tveganja za zdravje živali ali javno zdravje.

2.

Na naročilnici, ki spremlja organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal, so navedene besede „organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal/rejnim živalim prepovedan dostop na zemljišče vsaj 21 dni po uporabi na zemljišču“.

3.

Naročilnica ni potrebna, če organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal trgovci na drobno dobavljajo končnim uporabnikom, ki niso poslovni subjekti.

IV.   Posebne omejitve paše

1.

Pristojni organ sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da rejne živali nimajo dostopa na zemljišče, na katerem so bila uporabljena organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal, pred iztekom 21 dni od datuma zadnje uporabe.

2.

Kjer je preteklo več kot 21 dni od datuma zadnje uporabe organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal, se lahko dovoli paša ali košenje trave ali drugih zelišč za uporabo v krmi, če pristojni organ meni, da to ne pomeni tveganja za zdravje živali ali javno zdravje.

3.

Pristojni organ lahko določi obdobje prepovedi paše, ki je daljše od navedenega v točki 2, zaradi razlogov zdravja živali ali javnega zdravja.

4.

Pristojni organ zagotovi, da tisti, ki uporabljajo organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal na zemljišču, sestavijo kodekse dobre kmetijske prakse in jih dajo na voljo za uporabo, ob upoštevanju lokalnih razmer.


2.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 182/2006

z dne 1. februarja 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v programu CXL, pripravljenem neposredno po zaključku pogajanj po členu XXIV, 6 GATT-a (2),

ob upoštevanju uredbe Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003, ki za tržna leta 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006 predpisuje izvedbena pravila za uvoz trsnega sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov in ki spreminja uredbi (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (3), in zlasti njenega člena 5(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa način določanja obveznosti z dajatvijo nič za proizvode pod oznako KN 1701, izražene v protivrednosti belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic protokola AKP in sporazuma z Indijo.

(2)

Člen 16 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa način določanja tarifnih kvot z dajatvijo nič za proizvode pod oznako KN 1701 11 10, izražene v protivrednosti belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic protokola AKP in sporazuma z Indijo.

(3)

Člen 22 Uredbe (ES) št. 1159/2003 odpira tarifne kvote proizvodov pod oznako KN 1701 11 10 po 98 evrov na tono za uvoz iz Brazilije, Kube in drugih tretjih držav.

(4)

Zahtevki so bili predloženi zadevnim organom v tednu od 23. do 27. januarja 2006, v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, za izdajo uvoznih dovoljenj za celotno količino, ki presega obvezno količino za dostavo za zadevno državo, določeno v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 za preferenčni sladkor AKP–Indija.

(5)

Zahtevki so bili predloženi pristojnim organom v tednu od 23. do 27. januarja 2006, v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, za izdajo uvoznih dovoljenj za celotno količino, določeno v členu 16 Uredbe (ES) št. 1159/2003 za specialni preferenčni sladkor.

(6)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti faktor zmanjšanja, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino, in označiti, da je zadevna meja dosežena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja, vloženih od 23. do 27. januarja 2006 v okviru člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, se dovoljenja izdajo v mejah količin, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 987/2005 (UL L 167, 29.6.2005, str. 12).

(2)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 162, 1.7.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2005 (UL L 97, 15.4.2005, str. 9).


PRILOGA

Preferenčni sladkor AKP–INDIJA

Naslov II Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 23.1.2006–27.1.2006

Meja

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

0

Dosežena

Fidži

100

 

Gvajana

100

 

Indija

92,9965

Dosežena

Slonokoščena obala

100

 

Jamajka

100

 

Kenija

100

 

Madagaskar

100

 

Malavi

100

 

Mavricius

100

 

Mozambik

0

Dosežena

St. Kitts and Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanija

0

Dosežena

Trinidad in Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

0

Dosežena


Posebni preferenčni sladkor

Naslov III Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 23.1.2006–27.1.2006

Meja

Indija

100

Dosežena

Druge

0

Dosežena


CXL koncesija za sladkor

Naslov IV Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 23.1.2006–27.1.2006

Meja

Brazilija

0

Dosežena

Kuba

100

 

Druge tretje države

0

Dosežena


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

2.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/37


ODLOČBA SVETA

z dne 23. januarja 2006

o spremembah Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine

(2006/53/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca, ki se je prej imenovala „kokošja kuga“, je huda okužba ptic, ki resno ogroža zdravje živali. Virus influence ptičjega izvora lahko pod določenimi pogoji ogroža tudi zdravje ljudi.

(2)

Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (3) predvideva možnost finančnega prispevka Skupnosti državam članicam za izkoreninjenje določenih bolezni živali. Ta odločba predvideva možnost odobritve takega prispevka za izkoreninjenje aviarne influence, ki jo povzročajo tako imenovani „visoko patogeni“ sevi virusa.

(3)

Pri zadnjih epidemijah aviarne influence so izbruhe bolezni povzročili nizko patogeni virusi aviarne influence, ki so nato mutirali v visoko patogene viruse, kar je povzročilo hude posledice in veliko nevarnost za zdravje ljudi. Ko virus mutira, ga je izjemno težko nadzirati. V Direktivi Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence (4) so tudi za nizko patogene viruse določeni obvezni ukrepi za nadzor in kontrolo, s katerimi se lahko preprečijo izbruhi visoko patogene aviarne influence.

(4)

Zaradi sprejetja Direktive 2005/94/ES je treba spremeniti Odločbo 90/424/EGS, tako da se finančna pomoč Skupnosti lahko nameni tudi ukrepom držav članic za izkoreninjanje nizko patogenih sevov virusov aviarne influence, ki lahko mutirajo v visoko patogene seve.

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 90/424/EGS se spremeni, kakor sledi:

1.

Člen 3 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku 1 se črta šesta alinea;

(b)

v odstavku 2 se prva alinea nadomesti z naslednjim besedilom:

„—

zakol za bolezen dovzetnih živali, ki so bolne ali okužene oziroma za katere se sumi, da so bolne ali okužene, in njihovo uničenje,“;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„4.   Če se glede na razvoj razmer v Skupnosti izkaže za potrebno, da se ukrepi, predvideni v odstavku 2 in členu 3a, izvajajo še naprej, se lahko v skladu s postopkom, določenim v členu 41, na novo odloči o finančnem prispevku Skupnosti, ki lahko preseže 50 %, določenih v prvi alinei odstavka 5. Ob sprejetju take odločitve se lahko določijo kateri koli ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevna država članica za zagotovitev uspešnosti ukrepanja, in zlasti ukrepi, ki niso navedeni v odstavku 2.“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 3a

1.   Ta člen ter člen 3(3) in (4) se uporabljata v primeru pojava aviarne influence na ozemlju države članice.

2.   Zadevna država članica prejme finančni prispevek Skupnosti za izkoreninjenje aviarne influence, če so bili minimalni kontrolni ukrepi iz Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence (5) popolnoma in učinkovito izvedeni v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti in če so zaradi pokončanja za bolezen dovzetnih živali, ki so bolne ali okužene oziroma za katere se sumi, da so bolne ali okužene, lastniki rejnih živali hitro prejeli ustrezne odškodnine.

3.   Finančni prispevek Skupnosti, po potrebi razdeljen na več obrokov, je:

50 % stroškov, ki jih imajo države članice zaradi izplačevanja odškodnin lastnikom rejnih živali za pokončanje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu,

50 % stroškov, ki jih imajo države članice zaradi uničenja živali in živalskih proizvodov, čiščenja in razkuževanja gospodarstev in opreme ter uničenja okužene krme in opreme, kadar te opreme ni možno razkužiti,

kadar se v skladu s členom 54 Direktive 2005/94/ES sprejme odločitev o cepljenju v nujnih primerih, 100 % stroškov za dobavo cepiva in 50 % stroškov za izvedbo cepljenja.

3.

V členih 6(1), 7(1) in 8(1) se po sklicevanju na „3(1)“ vstavi sklicevanje na „3a(1)“.

4.

V Skupini 1 Priloge se doda naslednja alinea:

„—

aviarna influenca“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Mnenje z dne 1. decembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 28. septembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(4)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(5)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.“