ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 25

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
28. januar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 151/2006 z dne 24. januarja 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 152/2006 z dne 27. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 153/2006 z dne 27. januarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1819/2005 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, za proračunsko leto 2006

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 154/2006 z dne 27. januarja 2006 o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 2. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 155/2006 z dne 27. januarja 2006 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 2. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 156/2006 z dne 27. januarja 2006 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za 97. posamični razpis, objavljen v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 157/2006 z dne 27. januarja 2006 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 2. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 158/2006 z dne 27. januarja 2006 o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 33. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

18

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 159/2006 z dne 27. januarja 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 160/2006 z dne 27. januarja 2006 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi januarja 2006 za nekatere mlečne proizvode v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

21

 

*

Direktiva Komisije 2006/10/ES z dne 27. januarja 2006 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve forklorfenurona in indoksakarba med aktivne snovi ( 1 )

24

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 24. januarja 2006 o zagotavljanju makrofinančne pomoči Gruziji

28

 

*

Odločba Sveta z dne 24. januarja 2006 o dovoljenju Latviji, da podaljša uporabo ukrepa o odstopanju od člena 21 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

31

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/1


UREDBA SVETA (ES) št. 151/2006

z dne 24. januarja 2006

o spremembah Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 26 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. decembra 1996 sprejel Uredbo (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke (1). Povpraševanje Skupnosti po teh izdelkih je treba zadovoljiti pod najugodnejšimi pogoji. Zato je treba za ustrezne količine odpreti nove tarifne kvote Skupnosti po znižani dajatvi ali dajatvi nič, nekatere obstoječe tarifne kvote pa podaljšati, pri čemer se je treba izogibati vsakršnim motnjam na trgu teh izdelkov.

(2)

Višine kvot za nekatere avtonomne tarifne kvote Skupnosti ne zadoščajo za pokritje potreb industrije Skupnosti za tekoče obdobje veljavnosti kvote, zato je treba to višino kvot povečati s 1. januarjem 2005 in jo s 1. januarjem 2006 prilagoditi.

(3)

Ohranitev tarifne kvote Skupnosti v letu 2006 za nekatere izdelke, za katere so bile dajatve v letu 2005 opuščene, ni več v interesu Skupnosti. Take izdelke je zato treba odstraniti iz preglednice iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2505/96.

(4)

Zaradi številnih sprememb je treba iz razlogov jasnosti nadomestiti celotno besedilo Priloge I k Uredbi (ES) št. 2505/96.

(5)

V skladu s tem je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 2505/96.

(6)

Ob upoštevanju gospodarskega pomena te uredbe, je potrebno uporabiti izjemno okoliščino nujnih razlogov, predvideno v točki I.3 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti.

(7)

Ker je treba Prilogo k tej uredbi začeti uporabljati od 1. januarja 2006, mora začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2505/96 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi z učinkom od 1. januarja 2006.

Člen 2

Za obdobje veljavnosti kvote od 1. januarja do 31. decembra 2005 je v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2505/96:

višina kvote tarifne kvote 09.2603 določena na 3 900 ton po stopnji dajatve 0 %,

višina kvote tarifne kvote 09.2975 določena na 540 ton po stopnji dajatve 0 %.

Člen 3

Za obdobje veljavnosti kvote od 1. januarja do 31. decembra 2006 je v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2505/96:

višina kvote tarifne kvote 09.2002 določena na 600 ton,

višina kvote tarifne kvote 09.2003 določena na 1 400 000 enot,

višina kvote tarifne kvote 09.2030 določena na 300 ton,

višina kvote tarifne kvote 09.2603 določena na 4 500 ton,

višina kvote tarifne kvote 09.2612 določena na 1 500 ton,

višina kvote tarifne kvote 09.2624 določena na 425 ton,

višina kvote tarifne kvote 09.2837 določena na 600 ton,

višina kvote tarifne kvote 09.2975 določena na 600 ton,

višina kvote tarifne kvote 09.2979 določena na 800 000 enot.

Člen 4

Tarifne kvote 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 in 09.2998 se s 1. januarjem 2006 zaprejo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan, ki sledi objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

K.-H. GRASSER


(1)  UL L 345, 31.12.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1151/2005 (UL L 185, 16.7.2005, str. 27).


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Poimenovanje

Višina kvote

Dajatev znotraj kvote

(v odstotkih)

Obdobje kvote

09.2002

2928 00 90

30

Fenilhidrazin

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2003

8543 89 97

63

Z napetostjo krmiljeni frekvenčni generator, ki je sestavljen iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju z zunanjimi dimenzijami največ 30 × 30 mm

1 400 000 enot

0

1.1.–31.12.

09.2026

2903 30 80

70

1,1,1,2-tetrafluoroetan, potrjen brez vonja, z vsebnostjo največ:

600 mas. ppm 1,1,2,2-tetrafluoroetana,

2 mas. ppm pentafluoroetana,

2 mas. ppm klordifluorometana,

2 mas. ppm klorpentafluoroetana,

2 mas. ppm diklordifluorometana,

za uporabo pri proizvodnji potisnih plinov farmacevtske kakovosti za medicinske inhalatorje z določenim odmerkom (1)

4 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2030

2926 90 95

74

Klorotalonil

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2140

3824 90 99

98

Mešanica tercialnih aminov, ki vsebuje:

2,0–4,0 mas. % N,N-dimetil-1-oktanamin,

najmanj 94 mas. % N,N-dimetil-1-dekanamin,

največ 2 mas. % N,N-dimetil-1-dodekanamin in višje

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilenediamin

1 800 ton

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksisililpropil) tetrasulfid

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(vinil alkohol), delno acetaliziran s 5-(4-azido-2-sulfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodaninom, natrijeva sol

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

(Klorometilen)dimetilamonijev klorid

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Kalcijev fluorid s skupno vsebnostjo aluminija, magnezija in natrija 0,25 mg/kg ali manj, v obliki prahu

55 ton

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-diklorobenzidin dihidroklorid

1 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinska kislina

110 ton

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksan s stopnjo polimerizacije 2 800 monomernih enot (± 100)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

(R)-2-kloromandelska kislina

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-tienilacetonitril

80 ton

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 80

20

Vezje za sistem GPS, ki vsebuje funkcijo za določanje položaja

500 000 enot

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)

425 ton

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Folija iz polimerov polipropilena, biaksialna, debeline 3,5 μm ali več, vendar manj kot 15 μm, širine 490 mm ali več, vendar ne več kot 620 mm, za proizvodnjo kondenzatorjev (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Stekleni plašč z dolžino po diagonali med zunanjima vogaloma 814,8 mm (± 1,5 mm) in s prosojnostjo 51,1 % (± 2,2 %) pri debelini stekla 12,5 mm

500 000 enot

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Steklena mreža, tkana iz plastično prevlečenih steklenih vlaken, težka 120 g/m2 (± 10 g/m2), vrste, kot se uporablja v proizvodnji rolojev in okvirjenih mrež za zaščito pred insekti

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopske ročice iz aluminija, za uporabo v proizvodnji potovalne prtljage (1)

240 000 enot

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadijevi oksidi in hidroksidi, ki se uporabljajo izključno v proizvodnji zlitin (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Češnje, marinirane v alkoholu, s premerom do vključno 19,9 mm, brez koščic, namenjene za proizvodnjo čokoladnih izdelkov (1):

z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %,

z vsebnostjo sladkorja največ 9 mas. %

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Višnje (Prunus cerasus), marinirane v alkoholu, s premerom do vključno 19,9 mm, namenjene za proizvodnjo čokoladnih izdelkov (1):

z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %,

z vsebnostjo sladkorja največ 9 mas. %

2 000 ton

10 (4)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Sintetični poli-alfa-olefin z viskoznostjo vsaj 38 x 10-6 m2 s-1 (38 mm2/s) pri 100 °C, merjeno po metodi ASTM D 445

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferokrom, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % ogljika in največ 70 mas. % kroma

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Kislinsko aktiviran montmorilonit, namenjen za proizvodnjo samokopirnega papirja (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Trdni izvleček ostankov, netopnih v alifatskih topilih, dobljen med pridobivanjem lesnih smol, in ki ima naslednje značilnosti:

vsebnost smolnih kislin do vključno 30 mas. %,

število kislin do vključno 110, in

tališče pri 100 °C ali več

1 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoklorometan

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mešanica 1-alkenov, ki vsebuje 80 mas. % ali več 1-alkenov dolžine verige 20 in 22 atomov ogljika

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Gobe vrste Auricularia polytricha, nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali sopari, zamrznjene, namenjene za proizvodnjo pripravljenih jedi (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezol s čistočo najmanj 98,5 mas. %

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutation

15 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-dikloro-3-etil-6-nitrofenol, v obliki prahu

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

Sulfatni terpentin

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Barvna katodna cev z ravnim zaslonom z razmerjem med širino in višino zaslona 4/3, diagonalo zaslona 79 cm ali več, vendar do vključno 81 cm, in s polmerom ukrivljenosti 50 m ali več

8 500 enot

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Naravni, nepredelani tobak, bodisi narezan bodisi nenarezan na pravilne kose, s carinsko vrednostjo ne manj kot 450 EUR za 100 kg neto mase, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Vodna raztopina, ki vsebuje najmanj 40 mas. % suhega ekstrakta betaina in 5 mas. % ali več, vendar največ 30 mas. % organskih ali anorganskih soli

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistin

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Zgib za proizvodnjo zgibnih avtobusov (1)

2 600 enot

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-diklorobenzen

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnih smol

200 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloza

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(viniliden fluorid), v obliki prahu, za pripravo barv ali lakov za premaz kovin (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-kloroetanol, za proizvodnjo tekočih tioplastov iz tarifne podštevilke 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboksilni dianhidrid

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Štiritaktni bencinski motorji s kapaciteto cilindra ki ne presega 250 cm3, za uporabo v proizvodnji kosilnic za trate iz tarifne podštevilke 8433 11 (1) ali motornih kosilnic iz tarifne podštevilke 8433 20 10 (1)

750 000 enot (3)

0

1.7.2005– 30.6.2006

09.2979

ex 7011 20 00

15

Stekleni plašč z diagonalo med zunanjima vogaloma 81,5 cm (± 0,2 cm) in s prosojnostjo 80 % (± 3 %) pri standardni debelini stekla 11,43 mm

800 000 enot

0

1.1.–31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Batni motorji z notranjim izgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata, s prostornino cilindra ne manj kot 300 cm3 in močjo ne manj kot 6 kW, vendar ne več kot 15,5 kW, za proizvodnjo:

samovoznih kosilnic za trate s sedežem iz tarifne podštevilke 8433 11 51

traktorjev iz tarifne podštevilke 8701 90 11, katerih glavna funkcija je košnja trat, ali

štiritaktnih kosilnic s kapaciteto motorja vsaj 300 cm3 iz tarifne podštevilke 8433 20 10 (1)

210 000 enot

0

1.1.–31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2986

ex 3824 90 99

76

Mešanica terciarnih aminov, ki vsebujejo:

60 mas. % ali več dodecildimetilamina,

20 mas. % ali več dimetil(tetradecil)amina,

0,5 mas. % ali več heksadecildimetilamina,

za uporabo v proizvodnji aminooksidov (1)

14 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propilen-butilen kopolimer, ki vsebuje najmanj 60 mas. %, vendar ne več kot 68 mas. % propilena in najmanj 32 mas. %, vendar ne več kot 40 mas. % butilena, z viskoznostjo, ki na točki litja pri 190 °C ne presega 3 000 mPa (določeno po metodi ASTM D 3236), za uporabo kot lepilo v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Številčnice:

s slojem silikona in polikarbonatnim vrhnjim delom tipk, ali

ki so v celoti iz silikona ali polikarbonata, vključno s potiskanimi tipkami, za proizvodnjo ali popravilo mobilnih brezžičnih telefonov iz tarifne podštevilke 8525 20 20 (1)

20 000 000 enot

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Pregledi predpisane končne uporabe se izvedejo v skladu z ustreznimi določbami Skupnosti na tem področju.

(2)  Kljub temu tarifna kvota ni dovoljena, kjer predelavo izvajajo podjetja za prodajo na drobno ali gostinska podjetja.

(3)  Količine blaga, za katere veljajo te tarifne kvote in so sproščene v prost promet od 1. julija 2005 na podlagi Uredbe (ES) št. 1151/2005, se v celoti odštejejo od te količine.

(4)  Uporablja se posebna dodatna carina.


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 152/2006

z dne 27. januarja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 27. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

112,9

204

43,4

212

97,4

624

120,2

999

93,5

0707 00 05

052

151,5

204

102,3

628

155,5

999

136,4

0709 10 00

220

80,1

624

91,7

999

85,9

0709 90 70

052

146,3

204

148,6

999

147,5

0805 10 20

052

44,2

204

54,8

212

52,8

220

50,9

624

58,3

999

52,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

100,0

400

86,0

464

148,0

624

78,3

662

32,0

999

84,2

0805 50 10

052

57,8

220

61,7

999

59,8

0808 10 80

400

130,4

404

107,0

720

68,7

999

102,0

0808 20 50

388

113,3

400

83,1

720

48,3

999

81,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 153/2006

z dne 27. januarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1819/2005 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, za proračunsko leto 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 10. decembra 1987 o splošnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog imenovanim organizacijam za razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (2), in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 3149/92 z dne 29. oktobra 1992 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti (3), je Uredba Komisije (ES) št. 1819/2005 (4) sprejela načrt razdeljevanja, financiran iz sredstev, ki so na voljo v proračunskem letu 2006. Načrt za vsako državo članico, ki uporablja ukrep, zlasti določa najvišja razpoložljiva finančna sredstva za izvedbo njenega dela načrta in količino vsake vrste proizvoda, ki se zagotovi iz zalog intervencijskih agencij ter sredstva za nakup nekaterih proizvodov na trgu.

(2)

Ob upoštevanju posebnih potreb Grčije je treba spremeniti letni načrt 2006, da se dovoli odvzem riža iz plačila za žita in za izdelke na osnovi žit, v skladu s četrtim pododstavkom člena 4(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3149/92. Količino riža, prvotno dodeljenega Grčiji, kot določa Priloga I k Uredbi (ES) št. 1819/2005, je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Uredbo (ES) št. 1819/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo so v skladu z mnenjem pristojnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1819/2005 se spremeni:

1.

del (b) se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

2.

besedilo iz Priloge II k tej uredbi se doda kot del (c).

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Členica Komisije


(1)  UL L 352, 15.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2535/95 (UL L 260, 31.10.1995, str. 3).

(2)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

(3)  UL L 313, 30.10.1992, str. 50. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 133/2006 (UL L 23, 27.1.2006, str. 11).

(4)  UL L 293, 9.11.2005, str. 3.


PRILOGA I

„b)

Količina vsake vrste proizvoda, ki se vzame iz intervencijskih zalog Skupnosti za razdeljevanje v vsaki državi članici ob upoštevanju najvišjih količin, določenih v (a):

(v tonah)

Država članica

Žita

Riž (neoluščeni riž)

Maslo

Sladkor

Belgija

12 121

2 800

450

 

Grčija

 

7 500

 

 

Španija

73 726

28 000

13 560

2 000

Francija

75 851

55 000

10 564

 

Irska

 

 

120

 

Italija

115 253

20 000

6 833

3 500

Latvija

19 706

 

 

 

Litva

16 000

5 000

 

 

Madžarska

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Poljska

85 608

20 000

7 230

4 847

Portugalska

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenija

1 262

600

 

300

Finska

18 500

 

 

500

Skupaj

500 778

153 500

41 500

12 847“


PRILOGA II

„(c)

Količine riža, za katere je dovoljeno, da se vzamejo iz intervencijskih zalog pri plačilu dobave žit ali žitnih izdelkov, sroščenih na trg, ob upoštevanju najvišjih količin, določenih v(a):

Država članica

v tonah

Grčija

7 500“


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 154/2006

z dne 27. januarja 2006

o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 2. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 2. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 2. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

206

210

Zgoščeno

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

79

79

Zgoščeno


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 155/2006

z dne 27. januarja 2006

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 2. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2), lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 2. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 2. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

38,5

35

38,5

35

Maslo < 82 %

34,1

34

Zgoščeno maslo

46

42,6

46

42

Smetana

18,5

15

Varščina za predelavo

Maslo

42

42

Zgoščeno maslo

51

51

Smetana

20


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 156/2006

z dne 27. januarja 2006

o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za 97. posamični razpis, objavljen v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 z dne 17. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in za posneto mleko v prahu namenjeno za živalsko hrano in prodaje tega posnetega mleka v prahu (2), so intervencijske agencije razpisale stalni razpis za prodajo določenih količin posnetega mleka v prahu, uskladiščenega pri njih.

(2)

V skladu s členom 30 navedene uredbe je treba glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, določiti najnižjo prodajno ceno, ali sprejeti odločitev, da se ne ugodi nobeni ponudbi. Poleg tega se določi tudi znesek varščine za izvedbo predelave, upoštevajoč razliko med tržno ceno posnetega mleka v prahu in najnižjo prodajno ceno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se najnižja prodajna cena določi v spodaj navedenem znesku, v skladu s tem pa se določi tudi varščina za izvedbo predelave.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 97. posamični razpis, objavljen na podlagi Uredbe (ES) št. 2799/1999, glede katerega je rok za oddajo ponudb potekel 24. januarja 2006, se najnižja prodajna cena in varščina za izvedbo predelave določita v naslednji višini:

najnižja prodajna cena:

190,97 EUR/100 kg,

varščina za izvedbo predelave:

35,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1194/2005 (UL L 194, 26.7.2005, str. 7).


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 157/2006

z dne 27. januarja 2006

o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 2. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 47 Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) intervencijske agencije izvedejo stalen razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 54 navedene uredbe določa, se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %.

(2)

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se položi, da se zagotovi prevzem zgoščenega masla v trgovini na drobno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se določi najvišja pomoč v ustrezni višini in skladno s tem tudi varščina za končno uporabo.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 2. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, ki se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005, znaša najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %, kot je navedeno v členu 47(1) navedene uredbe, 45 EUR/100 kg.

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 znaša 50 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 158/2006

z dne 27. januarja 2006

o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 33. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Agencije za posredovanje so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 214/2001 z dne 12. januarja 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine posnetega mleka v prahu, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 214/2001 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 33. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 214/2001, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 24. januarja 2006, se najnižja prodajna cena za posneto mleko določi na 191,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1195/2005 (UL L 194, 26.7.2005, str. 8).


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 159/2006

z dne 27. januarja 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 111/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 19, 24.1.2006, str. 4.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 28. januarja 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

36,00

0,49

1701 11 90 (1)

36,00

4,10

1701 12 10 (1)

36,00

0,35

1701 12 90 (1)

36,00

3,81

1701 91 00 (2)

35,19

7,64

1701 99 10 (2)

35,19

3,78

1701 99 90 (2)

35,19

3,78

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 160/2006

z dne 27. januarja 2006

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi januarja 2006 za nekatere mlečne proizvode v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode, ki odpira tarifne kvote (2), in zlasti člena 16(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količina v zahtevkih, vloženih od 1. do 10. januarja 2006 za nekatere proizvode, navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2535/2001, presega razpoložljive količine. Zato je treba za zahtevane količine določiti koeficiente dodeljevanja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Koeficienti dodeljevanja, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se uporabijo za količine, za katere so bili vloženi zahtevki v obdobju med 1. do 10. januarja 2006, glede proizvodov, za katere se uporabljajo tarife iz delov I.A, I.B (1) in (2) ter delov I.C, I.D, I.E, I.F, I.G in I.H Priloge I k Uredbi št. 2535/2001.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1036/2005 (UL L 171, 2.7.2005, str. 19).


PRILOGA I.A

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4590

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0088

09.4596

1,0000


PRILOGA I.B

1.   Proizvodi s poreklom iz Romunije

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4771

1,0000

09.4772

09.4758

0,3846


2.   Proizvodi s poreklom iz Bolgarije

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4773

09.4660

1,0000

09.4675


PRILOGA I.C

Proizvodi sporeklom iz dŕzav AKP

Številka kvote

Količina (t)

09.4026

09.4027


PRILOGA I.D

Proizvodi sporeklom iz Turćije

Številka kvote

Količina (t)

09.4101


PRILOGA I.E

Proizvodi s poreklom iz Jużne Afrike

Številka kvote

Količina (t)

09.4151


PRILOGA I.F

Proizvodi s poreklom iz Švice

Številka kvote

Koeficient dodelijevanja

09.4155

0,2053

09.4156

1,0000


PRILOGA I.G

Proizvodi s poreklom iz Jordanije

Številka kvote

Količina (t)

09.4159


PRILOGA I.H

Proizvodi s poreklom iz Norveška

Številka kvote

Koeficient dodelijevanja

09.4781

1,0000

09.4782

0,9468


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/24


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/10/ES

z dne 27. januarja 2006

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve forklorfenurona in indoksakarba med aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1), in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Španija je 7. decembra 1998 v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS prejela zahtevek SKW Trostberg AG (v imenu Taskforce SKW Trosberg AG (Degussa AG) in Kyowa Hakko Kogyo Co.Ltd.) za vključitev aktivne snovi forklorfenuron v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo Komisije 2000/181/ES (2) je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“, tj. da zanjo načeloma velja, da izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(2)

Nizozemska je 6. oktobra 1997 od DuPont de Nemours prejela vlogo v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS za vključitev aktivne snovi indoksakarb v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo Komisije 1998/398/ES (3) je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“, tj. da zanjo načeloma velja, da izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeni aktivni snovi so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki so jih predlagali vlagatelji. Imenovane države članice poročevalke so Komisiji predložile osnutke poročil o oceni, ki se nanašajo na aktivni snovi, in sicer dne 2. marca 2001 (forklorfenuron) in dne 7. februarja 2000 (indoksakarb).

(4)

Osnutke poročil o oceni so države članice in Komisija pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali. Pregled je bil dokončno oblikovan 23. septembra 2005 v obliki poročil Komisije o pregledu za forklorfenuron in indoksakarb.

(5)

Pregled forklorfenurona in indoksakarba ni pokazal nobenih odprtih vprašanj ali razlogov za zaskrbljenost, ki bi zahtevali posvetovanje z Znanstvenim odborom za rastline ali Evropsko agencijo za varnost hrane, ki je prevzela vlogo navedenega odbora.

(6)

Za indoksakarb sta bili Znanstvenemu odboru za rastline (SCP) predloženi dve vprašanji. SCP je bil zaprošen, da sporoči svoje pripombe k NOEL (koncentraciji brez opaznega učinka) za učinke na rdečih krvnih telescih v podganah in k primerni podlagi za izpeljavo akutnega referenčnega odmerka (ARfD) za indoksakarb.

V svojem mnenju (4) je SCP navedel, da so bile spremembe, ki so jih opazili pri nekaterih parametrih rdečih krvnih telesc, na splošno majhne in jih ni spremljala znatna retikulocitoza, spremembe so dale vtis blagega hemolitičnega učinka. Čeprav ni bilo mogoče določiti jasnega NOEL-a, je SCP določil odmerek, do katerega opazovani učinki niso škodljivi.

Poleg tega je SCP odgovoril, da se splošni in nespecifični znaki strupenosti, ki so jih opazovali v študiji akutne nevrotoksičnosti pri podganah, lahko uporabijo kot podlaga za izpeljavo ARfD.

(7)

Priporočila SCP so bila upoštevana med nadaljnjim pregledom, ki so ga opravile države članice in Komisija v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, v tej direktivi in poročilu o pregledu. To ovrednotenje je določilo ustrezne zaključke (ARfD in sprejemljiv dnevni vnos = ADI) na podlagi ravni izpostavljenosti, ki jih je navedel SCP.

(8)

Različne opravljene preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevni aktivni snovi, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) in člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti glede uporab, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilih Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se forklorfenuron in indoksakarb vključita v Prilogo I k navedeni direktivi, da se lahko v vseh državah članicah zagotovi izdaja registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ti aktivni snovi, v skladu z določbami navedene direktive.

(9)

Brez poseganja v obveznosti, opredeljene v Direktivi 91/414/EGS kot posledica vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je treba državam članicam po vključitvi dopustiti obdobje šestih mesecev za pregled obstoječe začasne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo forklorfenuron ali indoksakarb, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice morajo obstoječe registracije preoblikovati v dokončne registracije, jih spremeniti ali umakniti v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS. Z odstopanjem od zgoraj določenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(10)

Vključitev forklorfenurona v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS temelji na dokumentaciji o uporabi navedene aktivne snovi na sadežih kivija. Druge uporabe trenutno niso ustrezno podprte s podatki prijavitelja in pokazalo se je, da vsa tveganja drugih uporab niso ustrezno obravnavana po merilih, ki jih zahteva Priloga VI k navedeni direktivi. Če države članice izdajo registracije za druge uporabe, morajo zato zahtevati podatke in informacije, ki dokazujejo, da so te uporabe združljive z merili iz Direktive 91/414/EGS, zlasti glede vpliva na zdravje ljudi in okolje.

(11)

Zato je primerno, da se Direktiva 91/414/EGS ustrezno spremeni.

(12)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 2006. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice predpise uporabljajo od 1. oktobra 2006.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

1.   Države članice do 30. septembra 2006 v skladu z Direktivo 91/414/EGS po potrebi spremenijo ali umaknejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo forklorfenuron ali indoksakarb kot aktivni snovi. Do tega datuma zlasti preverijo, da so izpolnjeni pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z forklorfenuronom oziroma indoksakarbom, razen tistih, ki so opredeljeni v delu B uvrstitve navedenih aktivnih snovi, in da ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni Direktivi v skladu s pogoji iz člena 13.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice ponovno ovrednotijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje forklorfenuron ali indoksakarb, bodisi kot edino aktivno snov bodisi kot eno od več aktivnih snovi , ki so bile vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 31. marca 2006, in sicer v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS, na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi, in ob upoštevanju dela B uvrstitve v Prilogi I k Direktivi glede forklorfenurona in indoksakarba. Na podlagi navedenega ovrednotenja države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Po navedeni presoji države članice:

(a)

v primeru, da fitofarmacevtsko sredstvo vsebuje forklorfenuron ali indoksakarb kot edino aktivno snov, po potrebi spremenijo ali umaknejo registracijo najpozneje do 30. septembra 2007 ali

(b)

v primeru, da fitofarmacevtsko sredstvo vsebuje forklorfenuron ali indoksakarb kot eno od več aktivnih snovi, po potrebi spremenijo ali umaknejo registracijo do 30. septembra 2007 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali umik v ustrezni direktivi ali direktivah, v katerih je bila zadevna snov ali so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. aprila 2006.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. januarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/6/ES (UL L 12, 18.1.2006, str. 21).

(2)  UL L 57, 2.3.2000, str. 35.

(3)  UL L 176, 20.6.1998, str. 34.

(4)  Mnenje Znanstvenega odbora za rastline o posebnih vprašanjih Komisije, ki zadevajo ocenjevanje indoksakarba (SCP/Indoxa/002-konč.); mnenje je dne 18. julija 2002 sprejel Znanstveni odbor za rastline.


PRILOGA

V Prilogi I z Direktivi 91/414/EGS se na konec tabele dodajo naslednje vrstice

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„119

Forklorfenuron

CAS št. 68157-60-8

CIPAC št. 633

1-(2-kloro-4-piridinil)-3-fenilurea

≥ 978 g/kg

1. april 2006

31. marec 2016

DEL A

Registrira se lahko samo za uporabo kot regulator rasti rastlin.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo forklorfenuron in so namenjena drugačnim uporabam kakor za rastline kivija, so države članice posebno pozorne na merila iz člena 4(1)(b) in zagotovijo, da so pred izdajo registracije predloženi vsi nujni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepne ugotovitve poročila o pregledu za forklorfenuron in zlasti dodatkov I in II k ugotovitvam, kot so bile dokončno oblikovane v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali dne 23. septembra 2005.

V tej celoviti oceni morajo države članice biti posebno pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, ko je aktivna snov uporabljena v regijah z občutljivimi tlemi in/ali podnebnimi razmerami.

Po potrebi se uporabljajo ukrepi za zmanjšanje tveganja.

120

Indoksakarb

CAS št. 173584-44-6

CIPAC št. 612

Metil (S)-N-[7-kloro-2,3,4a,5-tetrahidro-4a-(metoksikarbonil)indeno[1,2-e][1,3,4]oksadiazin-2-ilkarbonil]-4'-(trifluorometoksi)karbanilat

TC (tehnični material): ≥ 628 g/kg indoksakarb

1. april 2006

31. marec 2016

DEL A

Registrira se lahko samo za uporabo kot insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepne ugotovitve poročila o pregledu za indoksakarb in zlasti dodatkov I in II k ugotovitvam, kot so bile dokončno oblikovane v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali dne 23. septembra 2005.

V tej celoviti oceni morajo države članice biti posebno pozorne na varovanje vodnih organizmov.

Po potrebi morajo pogoji uporabe vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivnih snoveh in njihovi opredelitvi in specifikaciji je v poročilu o pregledu.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/28


SKLEP SVETA

z dne 24. januarja 2006

o zagotavljanju makrofinančne pomoči Gruziji

(2006/41/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom 97/787/ES (2) je Svet zagotovil izredno finančno pomoč Armeniji in Gruziji v obliki dolgoročnih posojil in donacij.

(2)

S Sklepom 2000/244/ES je Svet zagotovil izredno finančno pomoč Tadžikistanu in podaljšal obdobje zagotavljanja pomoči Armeniji in Gruziji do leta 2004.

(3)

V primeru Gruzije cilji pomoči še niso bili povsem izpolnjeni zaradi nezadovoljivega gospodarsko-političnega okolja v državi skozi večino obdobja zagotavljanja pomoči.

(4)

Zato je bilo v okviru izredne finančne pomoči črpanih in izplačanih Gruziji samo 31,5 milijona EUR skupnega zneska podpore v višini 65 milijonov EUR.

(5)

Sedanje gruzijske oblasti si prizadevajo za gospodarsko stabilizacijo in strukturne reforme, ki jih podpira Mednarodni denarni sklad (MDS) na podlagi triletnega dogovora v okviru programa pomoči za zmanjševanje revščine in spodbujanje gospodarske rasti, ki je bil potrjen 4. junija 2004 v skupnem znesku 98 milijonov SDR. Zato so se 21. julija 2004 posojilodajalci Pariškega kluba dogovorili o prestrukturiranju uradnega dolga Gruzije v skladu z dogovorom, doseženim v Houstonu.

(6)

Nova vlada Gruzije je dobila močno podporo mednarodne skupnosti tudi na konferenci donatorjev, ki je potekala v Bruslju 16. junija 2004.

(7)

Svetovna banka je junija 2004 odobrila posojilo za podporo reform v višini 24 milijonov USD in bo še naprej zagotavljala pomoč Gruziji v okviru nove strategije partnerstva držav v obliki podpornih dejavnosti za zmanjševanje revščine.

(8)

Gruzijske oblasti so potrdile, da nameravajo nadaljevati s predčasnimi odplačili dolga do Skupnosti in tako izboljšati vzdržnost dolga države.

(9)

Razvoj odnosov med EU in Gruzijo v okviru Evropske sosedske politike, od katere se pričakuje, da bo privedla do tesnejše gospodarske integracije, utemeljuje podporo, ki jo Skupnost zagotavlja vladnemu programu gospodarskih reform.

(10)

Omogočanje zneska, enakovrednega znesku neporabljenih sredstev izredne finančne pomoči, ki bo podprla gospodarske reforme v državi in pomagala zmanjšati zunanjo zadolženost, je primeren prispevek Skupnosti k uresničevanju programov zmanjševanja revščine in strategij spodbujanja rasti v Gruziji.

(11)

Za zagotovitev učinkovite zaščite finančnih interesov Skupnosti, povezanih z zadevno makrofinančno pomočjo, mora Gruzija določiti ustrezne ukrepe za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti, povezanih s to pomočjo, ter za boj proti tem pojavom, Komisija pa mora zagotoviti nadzorne mehanizme in revizije Računskega sodišča.

(12)

Službe Komisije, skupaj z uradno imenovanimi zunanjimi strokovnjaki, so oktobra 2004 pri Ministrstvu za finance Gruzije in Nacionalni banki Gruzije izvedle operativno presojo finančnih tokov in upravnih postopkov, s ciljem ugotoviti obstoj okvira za smotrno finančno vodenje.

(13)

Sprostitev zadevne pomoči ne vpliva na pristojnosti organa pristojnega za proračun.

(14)

Komisija se je pred vložitvijo svojega predloga posvetovala z Ekonomsko-finančnim odborom.

(15)

Pogodba za sprejem tega sklepa ne predvideva drugih pooblastil kot tistih, ki so določena v členu 308 –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Skupnost da na voljo Gruziji makrofinančno pomoč v obliki donacij v največjem skupnem znesku 33,5 milijona EUR, ki bodo podprle gospodarske reforme in pomagale državi, da izboljša vzdržnost dolga.

2.   S to makrofinančno pomočjo Skupnosti upravlja Komisija v posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom na način, ki je v celoti skladen z dogovori, doseženimi med MDS in Gruzijo.

3.   Makrofinančna pomoč Skupnosti se da na voljo v obdobju dveh let, z začetkom na prvi dan po začetku veljavnosti tega sklepa. Vendar pa se Komisija lahko odloči, če okoliščine tako narekujejo in po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom, da to obdobje podaljša za največ eno leto.

Člen 2

1.   Komisija je pooblaščena, da se po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom z gruzijskimi oblastmi dogovori o gospodarski politiki in finančnih pogojih, na podlagi katerih se zagotavlja pomoč in ki se opredelijo v obrazložitvenem memorandumu. Ti pogoji so v skladu z dogovori, doseženimi med MDS in Gruzijo.

2.   Med zagotavljanjem pomoči Skupnosti Komisija spremlja ustreznost gruzijskih finančnih tokov, upravnih postopkov ter mehanizmov notranje in zunanje kontrole, ki zadevajo makrofinančno pomoč Skupnosti.

3.   Komisija redno preverja, ali so vladne gospodarske politike v skladu s cilji pomoči in ali se izpolnjujejo dogovorjeni politični in finančni pogoji.

Člen 3

1.   Znesek donacij se da na voljo Gruziji v najmanj dveh obrokih pod pogojem, da se je vsaj za podoben znesek zmanjšala tudi neto dolžniška pozicija do Skupnosti.

2.   Prvi obrok donacij se sprosti na podlagi zadovoljivega izvajanja gospodarskega programa, ki se s podporo MDS izvaja v okviru programa pomoči za zmanjševanje revščine in spodbujanje rasti.

Drugi obrok in morebitni preostali obroki se sprostijo na podlagi zadovoljivega izvajanja gospodarskega programa, ki se izvaja s podporo MDS, in na podlagi morebitnih drugih ukrepov iz obrazložitvenega memoranduma iz člena 2(1), vendar ne prej kot tri mesece po sprostitvi prejšnjega obroka.

3.   Sredstva bodo izplačana Nacionalni banki Gruzije. Končni prejemnik sredstev bo Ministrstvo za finance Gruzije.

Člen 4

Zagotavljanje pomoči poteka v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), in zadevnimi izvedbenimi pravili. Obrazložitveni memorandum iz člena 2(1) zlasti določi ustrezne ukrepe Gruzije za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih morebitnih nepravilnosti v zvezi s pomočjo ter za boj proti njim. Določil bo tudi nadzorne mehanizme Komisije, v katere spada tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), vključno s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem, po potrebi pa bo določil tudi revizije, ki jih Računsko sodišče podobno opravi na kraju samem.

Člen 5

Najmanj enkrat letno, in sicer pred septembrom, Komisija posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, ki vsebuje oceno izvajanja tega sklepa v predhodnem letu.

Člen 6

Ta sklep začne učinkovati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

K.-H. GRASSER


(1)  Mnenje z dne 15. decembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 322, 25.11.1997, str. 37. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2000/244/ES (UL L 77, 28.3.2000, str. 11).

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.


28.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 25/31


ODLOČBA SVETA

z dne 24. januarja 2006

o dovoljenju Latviji, da podaljša uporabo ukrepa o odstopanju od člena 21 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

(Besedilo v latvijskem jeziku je edino verodostojno)

(2006/42/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prometnih davkov – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (1), in zlasti člena 27 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 27(1) Direktive 77/388/EGS lahko Svet soglasno na predlog Komisije dovoli kateri koli državi članici, da uvede posebne ukrepe za odstopanje od določb Direktive zaradi poenostavitve postopka obračunavanja davka ali za preprečitev vrst davčnih utaj ali izogibanja davku.

(2)

S pismom, vpisanim v evidenco pri Generalnem sekretariatu Komisije na dan 16. marca 2005, je Latvija zaprosila za dovoljenje o podaljšanju uporabe ukrepa odstopanja za transakcije z lesom.

(3)

V skladu s členom 27(2) Direktive 77/388/EGS je Komisija s pismom z dne 10. maja 2005 obvestila druge države članice o zahtevku Latvije. S pismom z dne 31. maja 2005 je Komisija uradno obvestila Latvijo, da razpolaga z vsemi informacijami, potrebnimi za oceno zahtevka.

(4)

Pretežni delež na trgu lesa v Latviji imajo majhne lokalne družbe in posamezni dobavitelji. Narava trga in vpletenih podjetij je pripeljala do davčnih goljufij, ki jih davčni organi težko nadzorujejo. Da bi se obvladalo to zlorabo, je bila v latvijski zakon o DDV vključena posebna določba, ki določa, da je, v določenih okoliščinah, oseba, ki je dolžna plačati davek, tista, kateri se opravi obdavčljiva dobava blaga ali storitev.

(5)

Člen 21(1) Direktive 77/388/EGS, v različici, določeni v členu 28g navedene direktive, določa, da je po notranjem sistemu davčni zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev, običajno dolžan plačati davek. Vendar je Akt o pristopu iz leta 2003, in zlasti poglavje 7, točka 1(b) Priloge VIII Akta o pristopu, dovolil Latviji, da v omejenem obdobju nadaljuje z uporabo svojega postopka obračunavanja DDV od transakcij z lesom.

(6)

Komisija razume, da je ta ureditev dejansko omogočila Latviji, da je zmanjšala tveganje izogibanja DDV in poenostavila postopek za obračunavanje davka na trgu lesa.

(7)

Odstopanje nima negativnih vplivov na lastna sredstva Skupnosti od DDV –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Edini člen

Z odstopanjem od člena 21(1)(a) Direktive 77/388/EGS, v različici, določeni v členu 28(g) Direktive, se Latviji dovoli, da nadaljuje z določanjem prejemnika kot osebe, ki je dolžna plačati DDV v primeru transakcij z lesom od 1. maja 2005 do 31. decembra 2009.

Ta odločba je naslovljena na Republiko Latvijo.

V Bruslju, 24. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

K.-H. GRASSER


(1)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/92/ES (UL L 345, 28.12.2005, str. 19).