ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 19

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
24. januar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 109/2006 z dne 23. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 110/2006 z dne 23. januarja 2006 o določitvi prehodnih ukrepov glede izvoznih dovoljenj v zvezi z izvozom oljčnega olja iz Skupnosti v tretje države

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 111/2006 z dne 23. januarja 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

4

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 112/2006 z dne 23. januarja 2006 o spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, izvožena v nespremenjenem stanju, določenih z Uredbo (ES) št. 93/2006

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 113/2006 z dne 23. januarja 2006 o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 94/2006

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 114/2006 z dne 23. januarja 2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

10

 

*

Direktiva Komisije 2006/8/ES z dne 23. januarja 2006 o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, prilog II, III in V k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 1999/45/ES o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov ( 1 )

12

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Sklep Komisije z dne 23. decembra 2005 o spremembi njenega notranjega poslovnika

20

 

*

Priporočilo Komisije z dne 18. januarja 2006 o usklajenem programu spremljanja Skupnosti za leto 2006 za zagotovitev skladnosti z najvišjimi mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v in na žitih ter v in na nekaterih drugih proizvodih rastlinskega izvora ter o nacionalnih programih spremljanja za leto 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 11)  ( 1 )

23

 

*

Odločba Komisije z dne 16. januarja 2006 o posebnih pogojih za meso in mesne izdelke iz kopitarjev, uvoženih iz Mehike in namenjenih za prehrano ljudi (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 16)  ( 1 )

30

 

*

Odločba Komisije z dne 18. januarja 2006 o razširitvi najdaljšega roka za označevanje določene govedi z ušesno znamko (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 43)  ( 1 )

32

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2006/29/SZVP z dne 23. januarja 2006 o razveljavitvi Skupnega stališča 96/184/SZVP o izvozu orožja v nekdanjo Jugoslavijo

34

 

*

Skupno stališče Sveta 2006/30/SZVP z dne 23. januarja 2006 o podaljšanju in dopolnitvi omejevalnih ukrepov, uvedenih proti Slonokoščeni obali

36

 

*

Skupno stališče Sveta 2006/31/SZVP z dne 23. januarja 2006 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Liberiji

38

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 109/2006

z dne 23. januarja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 23. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 110/2006

z dne 23. januarja 2006

o določitvi prehodnih ukrepov glede izvoznih dovoljenj v zvezi z izvozom oljčnega olja iz Skupnosti v tretje države

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 865/2004 z dne 29. aprila 2004 o skupni ureditvi trga za oljčno olje in namizne oljke ter o spremembi Uredbe (EGS) št. 827/68 (1), in zlasti člena 24(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1345/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih dovoljenj za sektor oljčnega olja (2) je s 1. novembrom 2005 razveljavila Uredbo Komisije (ES) št. 2543/95 z dne 30. oktobra 1995 o določitvi posebnih podrobnih pravil za uporabo sistema izvoznih dovoljenj za oljčno olje (3).

(2)

Nekatera dovoljenja, izdana v skladu z členom 1 Uredbe (ES) št. 2543/95 in veljavna po 1. novembru 2005, niso bila v celoti ali delno uporabljena. Če se obveznosti v zvezi s temi dovoljenji ne spoštujejo, se položena varščina zadrži. Ker so te obveznosti postale brezpredmetne, se dovolita njihova odprava in sprostitev položene varščine.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za oljčno olje in namizne oljke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kar zadeva izvozna dovoljenja, izdana na podlagi Uredbe (ES) št. 2543/95, se položene varščine na zahtevo zadevne stranke sprostijo pod pogojem, da:

njihova veljavnost 1. novembra 2005 še ni potekla,

so se do tega datuma le delno uporabljala ali sploh ne.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 161, 30.4.2004, str. 97.

(2)  UL L 212, 17.8.2005, str. 13.

(3)  UL L 260, 31.10.1995, str. 33. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 406/2004 (UL L 67, 5.3.2004, str. 10).


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 111/2006

z dne 23. januarja 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 105/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 17, 21.1.2006, str. 11.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 24. januarja 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 112/2006

z dne 23. januarja 2006

o spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, izvožena v nespremenjenem stanju, določenih z Uredbo (ES) št. 93/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), zlasti tretje alinee njenega člena 27(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nadomestila za beli sladkor in surovi sladkor, izvožena v nespremenjenem stanju, so bila določena z Uredbo Komisije (ES) št. 93/2006 (2).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, se razlikujejo od podatkov v času sprejetja Uredbe (ES) št. 93/2006, zato je treba ta nadomestila spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode, navedene v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1260/2001, nedenaturirane in izvožene v nespremenjenem stanju, določena z Uredbo (ES) št. 93/2006, se spremenijo in so navedena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 15, 20.1.2006, str. 37.


PRILOGA

SPREMENJENI ZNESKI NADOMESTIL ZA BELI SLADKOR IN SUROVI SLADKOR, IZVOŽEN BREZ NADALJNJE PREDELAVE OD 24. JANUARJA 2006 (1)

Oznake proizvodov

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2861

NB.: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene, kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta ZN 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Kadar je donos izvoženega sladkorja drugačen od 92 %, se znesek izračuna v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001.


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 113/2006

z dne 23. januarja 2006

o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 94/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti njenega člena 27(5), tretjega pododstavka,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

nadomestila, uporabljena za izvoz za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju v sektorju sladkorja, so bila določena z Uredbo Komisije (ES) št. 94/2006 (2).

(2)

ker so podatki, ki jih ima trenutno Komisija, drugačni od tistih, ki so obstajali v trenutku sprejetja Uredbe (ES) št. 94/2006, je priporočljivo, da se ta nadomestila spremenijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodeljena nadomestila ob času izvoza za proizvode v nespremenjenem stanju, omenjene v členu 1(1), točkah (d), (f) in (g), Uredbe (ES) št. 1260/2001, določena z Uredbo (ES) št. 94/2006 za tržno leto 2005/06, so spremenjena in zapisana v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 15, 20.1.2006, str. 39.


PRILOGA

SPREMENJENI ZNESKI IZVOZNIH NADOMESTIL ZA SIRUPE IN NEKATERE DRUGE PROIZVODE V NESPREMENJENEM STANJU IZ SEKTORJA SLADKORJA (1)

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2861 (4)

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav v okviru serije „A“ so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene s kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta ZN 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Velja le za proizvode iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(3)  Velja le za proizvode iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(4)  Osnovni znesek ne velja za sirupe s čistostjo manj kot 85 % (Uredba (ES) št. 2135/95). Vsebnost saharoze je določena v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(5)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 114/2006

z dne 23. januarja 2006

o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni tržni ureditvi za sladkor (1) in zlasti člena 27(5)(a) in 27(15) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stopnje nadomestil, ki se od 20. januarja 2006 uporabljajo za proizvode, navedene v Prilogi, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 90/2006 (2).

(2)

Iz uporabe pravil in meril iz Uredbe (ES) št. 90/2006 za informacije, ki so trenutno na razpolago Komisiji, izhaja, da je izvozna nadomestila, ki se trenutno uporabljajo, treba spremeniti v skladu s Prilogo k Uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, določene z Uredbo (ES) št. 90/2006, se spremenijo v skladu s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 15, 20.1.2006, str. 32.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 24. januarja 2006 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

28,61

28,61


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005 in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/12


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/8/ES

z dne 23. januarja 2006

o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, prilog II, III in V k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 1999/45/ES o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/45/ES z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (1), in zlasti prvega odstavka člena 20 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pripravki, sestavljeni iz več kot ene snovi, ki so uvrščene v Prilogo I k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (2) kot rakotvorne, mutagene in/ali strupene za razmnoževanje, morajo biti trenutno označeni z opozorilnim stavkom (stavki R), ki navajajo tako uvrščanje v skupino 1 ali 2 kot v skupino 3. Toda pri navedbi obeh opozorilnih stavkov R lahko pride do protislovij. Zato je treba pripravke razvrstiti in označiti z višjo kategorijo.

(2)

Za snovi, ki so zelo strupene za vodno okolje (s simbolom N) in ki so označene z R50 ali R50/53, se trenutno uporabljajo specifične mejne koncentracije (SCL) za snovi iz Priloge I k Direktivi 67/548/EGS, da bi se izognili podcenjevanju tveganja. Ta ukrep ustvarja razlike med pripravki, ki vsebujejo snovi iz seznama Priloge I k Direktivi 67/548/EGS, za katere se uporabljajo SCL, in tistimi pripravki, ki vsebujejo snovi, ki še niso vključene v Prilogo I, vendar so začasno razvrščene in označene v skladu s členom 6 Direktive 67/548/EGS in se zanje ne uporabljajo SCL. Zato je treba zagotoviti, da se SCL uporabljajo na enak način za vse pripravke, ki vsebujejo zelo strupene snovi za vodno okolje.

(3)

Komisija je 6. avgusta 2001 sprejela Direktivo 2001/59/ES (3) o prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive 67/548/EGS. Z Direktivo 2001/59/ES so bila revidirana merila iz Priloge VI k Direktivi 67/548/EGS glede razvrščanja in označevanja snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. Revidirana Priloga III samo predvideva dodelitev simbola N k opozorilnemu stavku R59.

(4)

Terminologija, ki se uporablja pri opisu zahtev glede pakiranja in označevanja v Prilogi V k Direktivi 1999/45/ES, je zaradi pomanjkanja doslednosti zaskrbljujoča. Zato je primerno, da se zaradi večje natančnosti spremeni besedilo iz Priloge V k Direktivi 1999/45/ES.

(5)

Priloge II, III in V k Direktivi 1999/45/ES se zato spremenijo.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravljanju tehničnih ovir pri trgovanju z nevarnimi snovmi in pripravki iz člena 20 Direktive 1999/45/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge II, III in V k Direktivi 1999/45/ES so spremenijo v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 1. marca 2007. Komisiji nemudoma posredujejo besedilo zadevnih določb in korelacijsko tabelo med zadevnimi določbami in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji posredujejo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga pokriva ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35).

(2)  UL 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 225, 21.8.2001, str. 1.


PRILOGA

Direktiva 1999/45/ES se spremeni:

1.

Priloga II se spremeni:

(a)

Preglednica VI se nadomesti z naslednjo preglednico:

„Preglednica VI

Razvrstitev snovi

Razvrstitev pripravka

Skupini 1 in 2

Skupina 3

Rakotvorne snovi skupine 1 ali 2 z R45 ali R49

Koncentracija ≥ 0,1 % rakotvorno.

Navedba R45 ali R49 je obvezna.

Navede se ustreznejši stavek.

 

Rakotvorne snovi skupine 3 z R40

 

Koncentracija ≥ 1 % rakotvorno.

Navedba R40 je obvezna (razen kadar je že označeno z R45  (1)).

Mutagene snovi skupine 1 ali 2 z R46

Koncentracija ≥ 0,1 % mutageno.

Navedba R46 je obvezna.

 

Mutagene snovi skupine 3 z R68

 

Koncentracija ≥ 1 % mutageno.

Navedba R68 je obvezna (razen kadar je že označeno z R46).

Snovi, ki so strupene za razmnoževanje, skupin 1 ali 2, z R60 (plodnost)

Koncentracija ≥ 0,5 % neugodno za razmnoževanje (plodnost).

Navedba R60 je obvezna.

 

Snovi, ki so strupene za razmnoževanje, skupine 3, z R62 (plodnost)

 

Koncentracija ≥ 5 % neugodno za razmnoževanje (plodnost).

Navedba R62 je obvezna (razen kadar je že označeno z R60).

Snovi, ki so strupene za razmnoževanje, skupin 1 ali 2, z R61 (razvoj plodu)

Koncentracija ≥ 0,5 % neugodno za razmnoževanje (razvoj plodu).

Navedba R61 je obvezna.

 

Snovi, ki so strupene za razmnoževanje, skupine 3, z R63 (razvoj plodu)

 

Koncentracija ≥ 5 % neugodno za razmnoževanje (razvoj plodu).

Navedba R63 je obvezna (razen kadar je že označeno z R61).

(b)

Preglednica VI A se nadomesti z naslednjo preglednico:

„Preglednica VI A

Razvrstitev snovi

Razvrstitev pripravka

Skupini 1 in 2

Skupina 3

Rakotvorne snovi skupine 1 ali 2 z R45 ali R49

Koncentracija ≥ 0,1 % rakotvorno.

Navedba R45 ali R49 je obvezna.

Navede se ustreznejši stavek.

 

Rakotvorne snovi skupine 3 z R40

 

Koncentracija ≥ 1 % rakotvorno.

Navedba R40 je obvezna (razen kadar je že označeno z R45  (2))

Mutagene snovi skupine 1 ali 2 z R46

Koncentracija ≥ 0,1 % mutageno.

Navedba R46 je obvezna.

 

Mutagene snovi skupine 3 z R68

 

Koncentracija ≥ 1 % mutageno.

Navedba R68 je obvezna (razen kadar je že označeno z R46).

Snovi, ki so strupene za razmnoževanje, skupin 1 ali 2, z R60 (plodnost)

Koncentracija ≥ 0,2 % neugodno za razmnoževanje (plodnost).

Navedba R60 je obvezna.

 

Snovi, ki so strupene za razmnoževanje, skupine 3, z R62 (plodnost)

 

Koncentracija ≥ 1 % neugodno za razmnoževanje (plodnost).

Navedba R62 je obvezna (razen kadar je že označeno z R60).

Snovi, ki so strupene za razmnoževanje, skupin 1 ali 2, z R61 (razvoj)

Koncentracija ≥ 0,2 % neugodno za razmnoževanje (razvoj).

Navedba R61 je obvezna.

 

Snovi, ki so strupene za razmnoževanje, skupine 3, z R63 (razvoj)

 

Koncentracija ≥ 1 % neugodno za razmnoževanje (razvoj).

Navedba R63 je obvezna (razen kadar je že označeno z R61).

2.

Priloga III se spremeni:

(a)

v delu A se točka 2 oddelka (b)(1)(I) črta;

(b)

v delu B se preglednica 1 nadomesti s preglednicama:

„Preglednica 1a

Akutna strupenost in dolgotrajni neugodni vplivi za vodno okolje

Razvrstitev snovi

Razvrstitev pripravka

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

glej preglednico 1b

glej preglednico 1b

glej preglednico 1b

N, R51–53

 

konc. ≥ 25 %

2,5 % ≤ konc. < 25 %

R52–53

 

 

konc. ≥ 25 %

Za pripravke, ki vsebujejo snov, razvrščeno kot N, R50–53, se uporabljajo mejne koncentracije in na njih temelječa razvrstitev iz preglednice 1b.

Preglednica 1b

Akutna strupenost in dolgotrajni neugodni vplivi za vodno okolje snovi, ki so zelo strupene za vodno okolje

LC50 ali EC50 vrednost (‚L(E)C50’) snovi, razvrščene kot N, R50–53 (mg/l)

Razvrstitev pripravka

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

konc. ≥ 25 %

2,5 % ≤ konc. < 25 %

0,25 % ≤ konc. < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

konc. ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ konc. < 2,5 %

0,025 % ≤ konc. < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

konc. ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ konc. < 0,25 %

0,0025 % ≤ konc. < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

konc. ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ konc. < 0,025 %

0,00025 % ≤ konc. < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

konc. ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ konc. < 0,0025 %

0,000025 % ≤ konc. < 0,00025 %

Za pripravke, ki vsebujejo snovi z nižjo vrednostjo LC50 ali EC50 kakor 0,00001 mg/l, se ustrezne mejne vrednosti izračunajo skladno s to vrednostjo (v faktorju 10 intervalov).“

(c)

V delu B se preglednica 2 nadomesti z naslednjo preglednico:

„Preglednica 2

Akutna strupenost za vodno okolje

LC50 ali EC50 vrednost (‚L(E)C50’) snovi, razvrščene z N, R50 (mg/l) ali z N, R50–53 (mg/l)

Razvrstitev pripravka N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

konc. ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

konc. ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

konc. ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

konc. ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

konc. ≥ 0,0025 %

Za pripravke, ki vsebujejo snovi z nižjo vrednostjo LC50 ali EC50 kakor 0,00001 mg/l, se ustrezne mejne vrednosti izračunajo skladno s to vrednostjo (v faktorju 10 intervalov).“

(d)

V delu B se preglednica 5 iz točke II nadomesti s preglednico:

„Preglednica 5

Nevarno za ozonsko plast

Razvrstitev snovi

Razvrstitev pripravka N, R59

N z R59

konc. ≥ 0,1 %“

3.

Priloga V se nadomesti z naslednjo prilogo:

„PRILOGA V

POSEBNE DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OZNAČEVANJE NEKATERIH PRIPRAVKOV

A.   Posebne določbe za pripravke, ki so v smislu členov 5, 6 in 7 razvrščeni kot nevarni

1.   Pripravki, ki so namenjeni splošni uporabi

1.1

Etiketa na embalaži, ki vsebuje tovrstne pripravke, mora poleg svojih specifičnih stavkov S vsebovati tudi stavke S1, S2, S45 ali S46, skladno z merili v Prilogi VI k Direktivi 67/548/EGS.

1.2

Za nevarne pripravke, ki so razvrščeni kot zelo strupeni (T+), strupeni (T) ali jedki (C) in ki so pakirani tako, da ni mogoče podati zahtevanih informacij na sami embalaži, morajo biti embalaži, ki vsebuje take pripravke, dodana natančna in lahko razumljiva navodila za ravnanje, vključno, kadar je to potrebno, z navodili za uničevanje prazne embalaže.

2.   Pripravki, ki se uporabljajo z razprševanjem

Etiketa na embalaži, v kateri so taki pripravki, mora obvezno vsebovati stavek S23, skupaj s S38 ali S51, ki se ju izbere v skladu z merili, navedenimi v Prilogi VI k Direktivi 67/548/EGS.

3.   Pripravki, ki vsebujejo snov, označeno s stavkom R33: Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu

Kadar pripravek vsebuje najmanj eno snov, ki je označena z R33, mora biti na etiketi pripravka obvezno navedeno besedilo tega stavka, v skladu s Prilogo III k Direktivi 67/548/EGS, kadar je koncentracija snovi, ki je v pripravku, enaka ali večja od 1 %, razen če niso v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS navedene drugačne vrednosti.

4.   Pripravki, ki vsebujejo snov, označeno s stavkom R64: Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka

Kadar pripravek vsebuje najmanj eno snov, ki je označena z R64, mora biti na etiketi pripravka obvezno navedeno besedilo tega stavka, v skladu s Prilogo III k Direktivi 67/548/EGS, kadar je koncentracija snovi, ki je v pripravku, enaka ali večja od 1 %, razen če niso v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS navedene drugačne vrednosti.

B.   Posebne zahteve za pripravke, neodvisno od njihove razvrstitve v smislu členov 5, 6 in 7

1.   Pripravki, ki vsebujejo svinec

1.1   Barve in laki

Etiketa na embalaži barv in lakov, ki vsebujejo svinec v koncentracijah, ki presegajo 0,15 % (izraženo v teži kovine) skupne teže pripravka, pri čemer so bile te koncentracije določene po ISO standardu 6503/1984, morajo vsebovati naslednje navedbe:

‚Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci.’

Kadar gre za embalaže, manjše od 125 mililitrov, mora biti na njih navedeno naslednje opozorilo:

‚Pozor! Vsebuje svinec.’

2.   Pripravki, ki vsebujejo cianoakrilate

2.1   Lepila

Na etiketi na neposredni embalaži lepil, ki so izdelani na osnovi cianoakrilatov, mora biti zapisano sledeče besedilo:

 

‚Cianoakrilat.

Nevarno.

V trenutku zlepi kožo in oči.

Hranite izven dosega otrok.‘

Pakiranju morajo biti priložena tudi ustrezna navodila za varno uporabo.

3.   Pripravki, ki vsebujejo izocianate

Etiketa na embalaži pripravkov, ki vsebujejo izocianate (kot monomere, oligomere, prepolimere itd. ali njihove mešanice), mora nositi naslednja napisa:

 

‚Vsebuje izocianate.

Upoštevajte navodila proizvajalca.‘

4.   Pripravki, ki vsebujejo epoksidne sestavine s povprečno molekulsko maso ≤ 700

Etiketa na embalaži pripravkov, ki vsebujejo epoksidne sestavine s povprečno molekulsko maso ≤ 700, mora nositi napisa:

 

‚Vsebuje epoksidne sestavine.

Upoštevajte navodila proizvajalca.‘

5.   Pripravki za splošno uporabo, ki vsebujejo aktivni klor

Etiketa na embalaži pripravkov, ki vsebujejo več kot 1 % aktivnega klora, mora nositi napis:

‚Pozor! Pripravka ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).‘

6.   Pripravki, ki vsebujejo kadmij (zlitine) in so namenjeni uporabi pri spajkanju ali varjenju

Etiketa na embalaži zgoraj navedenih pripravkov mora nositi naslednje napise, natisnjene z lahko berljivim in neizbrisljivim tiskom:

 

‚Pozor! Vsebuje kadmij.

Pri uporabi nastajajo nevarne pare.

Upoštevajte navodila proizvajalca.

Upoštevajte priporočila proizvajalca.‘

7.   Pripravki, ki so na razpolago v obliki razpršil

Brez poseganja v določbe te direktive se tudi za pripravke, ki so na razpolago v obliki razpršil, uporabljajo določbe, ki se nanašajo na označevanje v skladu s točkama 2.2 in 2.3 Priloge k Direktivi 75/324/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 94/1/ES.

8.   Pripravki, ki vsebujejo snovi, ki še niso bile popolnoma preizkušene

V primeru, da pripravek vsebuje najmanj eno snov, ki na podlagi člena 13.3 Direktive 67/548/EGS nosi napis ‚Pozor – snov še ni bila popolnoma preizkušena’, mora imeti etiketa pripravka napis ‚Pozor – pripravek vsebuje snov, ki še ni bila popolnoma preizkušena’, če je ta snov prisotna v koncentraciji ≥ 1 %.

9.   Pripravki, ki niso razvrščeni kot pripravki, ki povzročajo preobčutljivost, vendar vsebujejo najmanj eno snov, ki povzroča preobčutljivost

Na etiketi embalaž pripravkov, ki vsebujejo najmanj eno snov, ki je razvrščena kot snov, ki povzroča preobčutljivost, v pripravku pa je v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %, ali pa v koncentraciji, ki je enaka ali večja od koncentracije, določene v posebnem zaznamku za snov v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS, mora biti napisano:

‚Vsebuje (ime snovi, ki povzroča preobčutljivost). Lahko povzroči alergijsko reakcijo.‘

10.   Tekoči pripravki, ki vsebujejo halogenirane ogljikovodike

Na etiketi embalaže tekočih pripravkov, ki nimajo plamenišča ali je njihovo plamenišče višje od 55 °C, vsebujejo pa halogenirane ogljikovodike in več kot 5 % vnetljivih ali lahko vnetljivih snovi, mora biti eden od naslednjih napisov, odvisno od posameznega primera:

‚Med uporabo lahko postane lahko vnetljiv’ ali ‚Med uporabo lahko postane vnetljiv.’

11.   Pripravki, ki vsebujejo snov, označeno s stavkom R67: hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico

Če pripravek vsebuje eno ali več snovi, označenih s stavkom R67, in če je celotna koncentracija snovi v pripravku enaka ali večja od 15 %, mora biti ta stavek zapisan na etiketi pripravka, v skladu s Prilogo III k Direktivi 67/548/EGS, razen če je:

pripravek že razvrščen s stavki R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ali R39/26,

ali embalaža pripravka ne presega 125 ml.

12.   Cementi in cementni pripravki

Embalaža cementov in cementnih pripravkov, ki vsebuje več kakor 0,0002 % topnega kroma (VI) suhe teže cementa, mora imeti napis:

‚Vsebuje krom (VI). Lahko povzroča alergijske reakcije.‘,

razen kadar je pripravek že razvrščen in označen kot pripravek, ki povzroča preobčutljivost, s stavkom R43.

C.   Posebne določbe za pripravke, ki niso razvrščeni v skladu z določbami členov 5, 6 in 7, vendar vsebujejo najmanj eno nevarno snov

1.   Pripravki, ki niso namenjeni splošni uporabi

Na etiketi embalaže pripravkov, ki jih obravnava člen 14.2.1(b), mora biti navedeno:

‚Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo.‘“


(1)  Kadar je pripravek označen z R49 in R40, se obdrži oba stavka R, ker R40 ne razlikuje med trajanjem izpostavljenosti, medtem ko je R49 namenjen trajanju vdihavanja.“

(2)  Kadar je pripravek označen z R49 in R40, se obdrži oba stavka R, ker R40 ne razlikuje med trajanjem izpostavljenosti, medtem ko je R49 namenjen trajanju vdihavanja.“


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/20


SKLEP KOMISIJE

z dne 23. decembra 2005

o spremembi njenega notranjega poslovnika

(2006/25/ES, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 218(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 131 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 28(1) in 41(1) Pogodbe –

SKLENILA:

Člen 1

Poslovniku Komisije (1) se kot priloga dodajo določbe Komisije o vzpostavitvi splošnega sistema za hitro opozarjanje „ARGUS“, katerih besedilo je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2006.

V Bruslju, 23. decembra 2005

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 308,8.12.2000, str. 26. Poslovnik Komisije, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Komisije 2005/960/ES, Euratom (UL L 347, 30.12.2005, str. 83).


PRILOGA

DOLOČBE KOMISIJE O VZPOSTAVITVI SPLOŠNEGA SISTEMA ZA HITRO OPOZARJANJE „ARGUS“

Ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Primerno je, da Komisija vzpostavi splošni sistem za hitro opozarjanje, imenovan ARGUS, z namenom povečanja svoje sposobnosti, da se v okviru svojih pristojnosti hitro, učinkovito in usklajeno odzove na večsektorske krize, ki vključujejo več področij politike in zahtevajo ukrepanje na ravni Skupnosti, ne glede na njihov vzrok.

(2)

Sistem mora najprej temeljiti na notranjem komunikacijskem omrežju, ki bi generalnim direktoratom in službam Komisije omogočal izmenjavo ključnih informacij v primeru krize.

(3)

Na podlagi pridobljenih izkušenj in tehnološkega napredka bo sistem ponovno pregledan, da se zagotovi povezava in uskladitev obstoječih specializiranih omrežij.

(4)

Treba je določiti ustrezen postopek usklajevanja za sprejemanje odločitev ter upravljanje hitrega, usklajenega in skladnega odzivanja Komisije na večjo večsektorsko krizo ter hkrati zagotavljati zadostno mero prožnosti in prilagodljivosti na posebne potrebe in okoliščine v okviru določene krize ter upoštevati obstoječe instrumente politike, ki so bili vzpostavljeni za odzivanje na določene krize.

(5)

Sistem mora upoštevati posebne značilnosti, strokovno znanje in izkušnje, ureditve ter področje pristojnosti vsakega izmed obstoječih sektorskih sistemov za hitro opozarjanje, ki jih je vzpostavila Komisija in ki njeni službi omogočajo, da se odzove na določene krize na različnih področjih delovanja Skupnosti, pa tudi splošno načelo subsidiarnosti.

(6)

Ker je obveščanje ključni element kriznega upravljanja, je treba posebno pozornost nameniti obveščanju javnosti in učinkovitemu sporazumevanju z državljani prek tiska in različnih sredstev obveščanja ter kontaktnih točk Komisije v Bruslju in/ali drugem primernem kraju.

Člen 1

Sistem ARGUS

1.   Vzpostavlja se splošni sistem za hitro opozarjanje in odzivanje, imenovan ARGUS, z namenom povečanja sposobnosti Komisije, da zagotovi hiter, učinkovit in usklajen odziv v primeru večsektorske krize, ki vključuje več področij politike in zahteva ukrepanje na ravni Skupnosti, ne glede na njen vzrok.

2.   Sistem ARGUS vključuje:

(a)

notranje komunikacijsko omrežje;

(b)

poseben postopek usklajevanja, ki ga je treba sprožiti v primeru večje večsektorske krize.

3.   Te določbe ne posegajo v Sklep Komisije 2003/246/ES, Euratom o operativnih postopkih za krizno upravljanje.

Člen 2

Informacijsko omrežje sistema ARGUS

1.   Notranje komunikacijsko omrežje je stalna platforma, ki generalnim direktoratom in službam Komisije omogoča, da si v realnem času izmenjujejo pomembne informacije o nastajajočih večsektorskih krizah ali o predvidljivih ali neposrednih nevarnostih takih kriz ter usklajujejo ustrezno odzivanje v okviru področja pristojnosti Komisije.

2.   Poglavitni člani omrežja so: Generalni sekretariat, GD za informiranje, vključno s službo predstavnika za tisk, GD za okolje, GD za zdravje in varstvo potrošnikov, GD za pravosodje, svobodo in varnost, GD za zunanje odnose, GD za humanitarno pomoč, GD za kadrovske zadeve in administracijo, GD za trgovino, GD za informatiko, GD za obdavčenje in carinsko unijo, Skupno raziskovalno središče in pravna služba.

3.   Kateri koli generalni direktorat ali služba Komisije se lahko na svojo zahtevo vključi v omrežje pod pogojem, da izpolnjuje minimalne zahteve iz odstavka 4.

4.   Generalni direktorati in službe, ki so člani omrežja, imenujejo korespondenta za ARGUS in vzpostavijo ustrezni sistem stalne pripravljenosti, ki službi omogoča, da je hitro dosegljiva in da se v primeru krize hitro odzove, ter upravičuje njeno ukrepanje. Sistem bo zasnovan tako, da bo omogočal izvajanje teh ukrepov v okviru obstoječe razporeditve človeških virov.

Člen 3

Postopek usklajevanja v primeru večje krize

1.   V primeru večje večsektorske krize, predvidljive ali neposredne nevarnosti take krize se lahko predsednik na lastno pobudo po tem, ko je bil obveščen, ali na zahtevo člana Komisije odloči, da sproži poseben postopek usklajevanja. Predsednik bo tudi sprejel odločitev o dodelitvi politične odgovornosti za odziv Komisije na krizo. Odgovornost bo bodisi prevzel nase ali jo dodelil članu Komisije.

2.   Takšna odgovornost bo vključevala vodenje in usklajevanje odzivanja na krizo, zastopanje Komisije pred drugimi institucijami in prevzemanje odgovornosti za obveščanje javnosti. To ne vpliva na obstoječe pristojnosti in pooblastila v okviru kolegija.

3.   Generalni sekretariat bo pod vodstvom predsednika ali člana Komisije, kateremu je bila dodeljena odgovornost, vzpostavil posebno operativno strukturo za krizno upravljanje, imenovano odbor za krizno usklajevanje, ki je opisana v členu 4.

Člen 4

Odbor za krizno usklajevanje

1.   Odbor za krizno usklajevanje je posebna operativna struktura za krizno upravljanje, ustanovljena za vodenje in usklajevanje odzivanja na krize, ki združuje predstavnike vseh pomembnih generalnih direktoratov in služb Komisije. Praviloma so generalni direktorati in službe iz člena 2(2) zastopani v odboru za krizno usklajevanje, skupaj z drugimi generalnimi direktorati in službami, ki jih zadeva določena kriza. Odbor za krizno usklajevanje bo uporabljal obstoječe vire in sredstva služb.

2.   Odboru za krizno usklajevanje predseduje namestnik generalnega sekretarja, ki je zlasti odgovoren za usklajevanje politike.

3.   Odbor za krizno usklajevanje bo zlasti ocenjeval in spremljal potek razmer, opredeljeval vprašanja in možnosti za odločanje in ukrepanje, zagotavljal izvajanje odločitev in ukrepov ter skladnost in doslednost odzivanja.

4.   Odločitve, dogovorjene v okviru odbora za krizno usklajevanje, bodo sprejete na podlagi običajnih postopkov odločanja Komisije, izvajali pa jih bodo generalni direktorati in sistemi za hitro opozarjanje.

5.   Službe Komisije bodo vestno zagotavljale vodenje nalog, povezanih z odzivanjem v okviru svojega področja pristojnosti.

Člen 5

Priročnik za operativne postopke

Priročnik za operativne postopke bo določal podrobne postopke za izvajanje tega sklepa.

Člen 6

Komisija bo pregledala ta sklep ob upoštevanju pridobljenih izkušenj in tehnološkega napredka najpozneje eno leto po začetku njegove veljavnosti in po potrebi sprejela dodatne ukrepe v zvezi z delovanjem sistema ARGUS.


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/23


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 18. januarja 2006

o usklajenem programu spremljanja Skupnosti za leto 2006 za zagotovitev skladnosti z najvišjimi mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v in na žitih ter v in na nekaterih drugih proizvodih rastlinskega izvora ter o nacionalnih programih spremljanja za leto 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 11)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/26/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitu (1), in zlasti člena 7(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (2), in zlasti člena 4(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 86/362/EGS in 90/642/EGS določata, da mora Komisija postopoma vzpostaviti sistem, ki bo omogočal oceno izpostavljenosti prehrane pesticidom. Da bi omogočili realistične ocene, morajo biti na razpolago podatki o spremljanju ostankov pesticidov v številnih živilskih proizvodih, ki predstavljajo glavne sestavine evropske prehrane. Splošno priznano je, da glavne sestavine evropske prehrane predstavlja približno 20 do 30 živilskih proizvodov. Z vidika virov, ki so na razpolago na nacionalni ravni za spremljanje ostankov pesticidov, lahko države članice v okviru usklajenega programa spremljanja vsako leto analizirajo vzorce samo osmih proizvodov. Pri uporabi pesticidov se pokažejo spremembe v časovnem obdobju treh let. Zato je treba praviloma vsak pesticid spremljati v 20 do 30 živilskih proizvodih v seriji triletnih ciklov.

(2)

V letu 2006 je treba spremljati ostanke pesticidov, ki jih zajema to priporočilo, ker bo tako omogočena uporaba teh podatkov za oceno dejanske izpostavljenosti prehrane navedenim pesticidom.

(3)

Potreben je sistematičen statistični pristop do številnih vzorcev, ki jih je treba odvzeti pri vsakem usklajenem programu spremljanja. Takšen pristop je bil določen v Codexu Alimentarius Komisije (3). Na podlagi binomske verjetnostne porazdelitve se lahko izračuna, da pregled 613 vzorcev daje več kakor 99 % gotovost, da se zazna vzorec, ki vsebuje ostanke pesticida nad mejo določitve (LOD), če manj kot 1 % proizvodov rastlinskega izvora vsebuje ostanke nad navedeno mejo. Zbiranje teh vzorcev je treba porazdeliti med države članice na podlagi števila prebivalstva in porabnikov, z najmanj 12 vzorci na proizvod na leto.

(4)

Smernice v zvezi s „Postopki nadzora kakovosti za analizo ostankov pesticidov“ so objavljene na spletni strani Komisije (4). Dogovorjeno je, da morajo analitski laboratoriji držav članic uporabljati te smernice, kolikor je mogoče, in jih stalno revidirati v luči izkušenj, pridobljenih pri programih spremljanja.

(5)

Direktiva Komisije 2002/63/ES (5) določa metode vzorčenja za uraden nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti. Metode vzorčenja in postopki, določeni v tej direktivi, vključujejo tiste, ki jih priporoča Codex Alimentarius Komisije.

(6)

Direktivi 86/362/EGS in 90/642/EGS zahtevata, naj države članice določijo merila, ki se uporabljajo za oblikovanje nacionalnih inšpekcijskih programov. Take informacije morajo vključevati merila, ki se uporabljajo pri določanju števila vzorcev, ki jih je treba jemati, in analize, ki jih je treba opraviti, in uporabljene načine poročanja, merila, po katerih so bili določeni načini poročanja, ter podrobne podatke o akreditaciji na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (6). Navesti je treba tudi število in vrste kršitev ter sprejetih ukrepov.

(7)

Najvišje dovoljene stopnje ostankov za otroško hrano so bile določene v skladu s členom 6 Direktive Komisije 91/321/EGS z dne 14. maja 1991 o začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke (7) in členom 6 Direktive Komisije 96/5/ES, Euratom z dne 16. februarja 1996 o žitnih kašicah ter živilih za dojenčke in majhne otroke (8).

(8)

Informacije o rezultatih programov spremljanja so zlasti primerne za obdelavo, shranjevanje in prenos z elektronskimi/informacijskimi metodami. Izdelani so bili obrazci za pošiljanje podatkov iz držav članic z elektronsko pošto. Zato morajo biti države članice sposobne pošiljati svoja poročila Komisiji na standardnem obrazcu. Nadaljnji razvoj takšnega standardnega obrazca je najučinkovitejši, če Komisija izdela smernice.

(9)

Ukrepi, predvideni s tem priporočilom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

PRIPOROČA:

1.

Države članice so pozvane, naj v letu 2006 jemljejo in analizirajo vzorce za kombinacije proizvod/ostanek pesticida, določene v Prilogi I, na podlagi števila vzorcev za vsak proizvod, ki jim je dodeljen v Prilogi II, in ki predstavlja ustrezni delež države, Skupnosti oziroma tretje države na trgu države članice.

Postopek vzorčenja, vključno s številom enot, mora biti skladen z Direktivo 2002/63/ES.

2.

Za pesticide, ki predstavljajo akutno tveganje, tj. takrat, kadar je določen ARfD (npr. OP-estri, endosulfan in N-metilkarbamati), je treba vzorčenje opraviti tako, da dovoljuje izbiro dveh laboratorijskih vzorcev. Če prvi laboratorijski vzorec vsebuje zaznaven ostanek ciljnega pesticida, je treba primerke drugega vzorca posamično analizirati. To velja za naslednje proizvode:

jajčevce,

grozdje (9),

banane,

sladke paprike.

Primerno število vzorcev teh proizvodov mora biti dano v posebno analizo posameznih primerkov za drugi laboratorijski vzorec v primeru, da se takšni pesticidi odkrijejo v prvem vzorcu in zlasti, če gre za proizvod istega proizvajalca.

3.

Iz celotnega števila vzorcev, kot to določata prilogi I in II, mora vsaka država članica vzeti in analizirati:

(a)

vsaj deset vzorcev otroške hrane, pripravljene pretežno na podlagi zelenjave, sadja ali žit;

(b)

več vzorcev (najmanj en vzorec, kadar je na voljo) iz ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, ki odraža tržni delež ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov v vsaki državi članici.

4.

Države članice so pozvane, da najpozneje do 31. avgusta 2007 poročajo o rezultatih analiz vzorcev, testiranih za kombinacije proizvod/ostanek pesticida, določene v Prilogi I, z navedbo:

(a)

uporabljenih analitskih metod in doseženih načinov poročanja, v skladu s postopki nadzora kakovosti, določenimi v Postopkih nadzora kakovosti za analizo ostankov pesticidov;

(b)

števila in vrste kršitev ter sprejetih ukrepov.

5.

Poročilo mora biti izdelano na obrazcu – vključno z elektronskim obrazcem – ki ustreza navodilom za države članice o izvajanju priporočil Komisije glede usklajenih programov spremljanja Skupnosti, ki jih je določil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

Rezultati vzorcev otroške hrane in vzorcev, odvzetih iz ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov, morajo biti navedeni na posebnih obrazcih.

6.

Države članice so pozvane, da najpozneje do 31. avgusta 2006 Komisiji in drugim državam članicam pošljejo informacije, zahtevane v členu 7(3) Direktive 86/362/EGS in členu 4(3) Direktive 90/642/EGS v zvezi s programom spremljanja za leto 2005, da se vsaj z naključnim vzorčenjem zagotovi skladnost z najvišjimi mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov, vključno z:

(a)

rezultati njihovih nacionalnih programov glede ostankov pesticidov;

(b)

informacijami o njihovih laboratorijskih postopkih nadzora kakovosti in zlasti informacijami v zvezi s smernicami o postopkih nadzora kakovosti za analize ostankov pesticidov, ki jih niso mogle uporabiti ali so imele težave pri njihovi uporabi;

(c)

informacijami o akreditaciji laboratorijev, ki izvajajo analize v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 882/2004 (vključno z obsegom akreditacije, akreditacijskim organom in izvodom potrdila o akreditaciji);

(d)

informacijami o preskusih strokovnosti in primerljivosti, pri katerih je laboratorij sodeloval.

7.

Države članice so pozvane, da najpozneje do 30. septembra 2006 Komisiji pošljejo svoje nacionalne programe spremljanja najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov, določene z direktivama 90/642/EGS in 86/362/EGS za leto 2007, vključno z informacijami o:

(a)

merilih, uporabljenih pri določanju števila vzorcev, ki jih je treba odvzeti, in analiz, ki jih je treba opraviti;

(b)

uporabljenih načinih poročanja in merilih, po katerih so bili določeni načini poročanja; in

(c)

v sklazdu z Uredbo (ES) št. 882/2004 podrobne podatke o akreditaciji laboratorijev, ki izvajajo analize.

V Bruslju, 18. januarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 221, 7.8.1986, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/76/ES (UL L 293, 9.11.2005, str. 14).

(2)  UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/76/ES. 42).

(3)  Codex Alimentarius, Ostanki pesticidov v živilih, Rim 1994, ISBN 92-5-203271-1; zv. 2, str. 372.

(4)  Dokument SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  UL L 187, 16.7.2002, str. 30.

(6)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(7)  UL L 175, 4.7.1991, str. 35. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/14/ES (UL L 41, 14.2.2003, str. 37).

(8)  UL L 49, 28.2.1996, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/13/ES (UL L 41, 14.2.2003, str. 33).

(9)  Za grozdje se upošteva, da ima primerek (tj. standardni šop) okoli 500 g.


PRILOGA I

KOMBINACIJE PESTICID/PROIZVOD, KI JIH JE TREBA SPREMLJATI

Ostanek pesticida, ki se ugotavlja z analizo

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

Acefat

(b)

(c)

(a)

Acetamiprid

 

(c)

(a)

Aldikarb

(b)

(c)

(a)

Azinfos-metil

(b)

(c)

(a)

Azoksistrobin

(b)

(c)

(a)

Benomil skupina

(b)

(c)

(a)

Bifentrin

(b)

(c)

(a)

Bromopropilat

(b)

(c)

(a)

Bupirimat

(b)

(c)

(a)

Buprofezin

 

(c)

(a)

Kaptan + folpet

Kaptan

Folpet

(b)

(c)

(a)

Karbaril

(b)

(c)

(a)

Klormekvat (2)

(b)

(c)

(a)

Klorotalonil

(b)

(c)

(a)

Klorprofam

(b)

(c)

(a)

Klorpirifos

(b)

(c)

(a)

Klorpirifos-metil

(b)

(c)

(a)

Cipermetrin

(b)

(c)

(a)

Ciprodinil

(b)

(c)

(a)

Deltametrin

(b)

(c)

(a)

Diazinon

(b)

(c)

(a)

Diklofluanid

(b)

(c)

(a)

Diklorvos

 

(c)

(a)

Dikofol

(b)

(c)

(a)

Dimetoat + ometoat

Dimetoat

Ometoat

(b)

(c)

(a)

Difenilamin

(b)

(c)

(a)

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

Fenheksamid

(b)

(c)

(a)

Fenitrotion

 

(c)

(a)

Fludioksonil

(b)

(c)

(a)

Heksitiazoks

 

(c)

(a)

Imazalil

(b)

(c)

(a)

Imidakloprid

(b)

(c)

(a)

Inoksakarb

 

(c)

(a)

Iprodion

(b)

(c)

(a)

Iprovalikarb

 

(c)

(a)

Krezoksim-metil

(b)

(c)

(a)

Lambda-cihalotrin

(b)

(c)

(a)

Malation

(b)

(c)

(a)

Maneb skupina

(b)

(c)

(a)

Mepanipirim

 

(c)

(a)

Metalaksil

(b)

(c)

(a)

Metamidofos

(b)

(c)

(a)

Metidation

(b)

(c)

(a)

Metiokarb

(b)

(c)

(a)

Metomil

(b)

(c)

(a)

Miklobutanil

(b)

(c)

(a)

Oksidemeton-metil

(b)

(c)

(a)

Paration

(b)

(c)

(a)

Penkonazol

 

(c)

(a)

Fosalon

(b)

(c)

(a)

Pirimikarb

(b)

(c)

(a)

Pirimifos-metil

(b)

(c)

(a)

Prokloraz

 

(c)

(a)

Procimidon

(b)

(c)

(a)

Profenofos

 

(c)

(a)

Propargit

(b)

(c)

(a)

Piretrini

(b)

(c)

(a)

Pirimetanil

(b)

(c)

(a)

Piriproksifen

 

(c)

(a)

Kvenoksifen

 

(c)

(a)

Spiroksamin

(b)

(c)

(a)

Tebukonazol

 

(c)

(a)

Tebufenozid

 

(c)

(a)

Tiabendazol

(b)

(c)

(a)

Tolkloflos-metil

(b)

(c)

(a)

Tolilfluanid

(b)

(c)

(a)

Triademefon + triadimenol

Triademefon

Triadimenol

(b)

(c)

(a)

Vinklozolin

(b)

(c)

(a)

(a)

Fižol (svež ali zamrznjen), korenje, kumare, pomaranče ali mandarine, hruške, krompir, riž, špinača (sveža ali zamrznjena).

(b)

Jajčevci, banane, cvetača, grozdje, pomarančni sok (), grah (svež/zamrznjen, brez strokov), sladke paprike, pšenica.

(c)

Jabolka, glavnato zelje, por, solata, paradižnik, breskve, vključno z nektarinami in podobnimi hibridi; rž ali oves, jagode.


(1)  Okvirni podatki za leti 2007 in 2008, ob upoštevanju programov, ki bodo priporočeni za ti dve leti.

(2)  Prisotnost klormekvata je treba analizirati v žitu, korenju, plodovkah in hruškah.

(3)  Za pomarančni sok morajo države članice navesti vir (koncentrati ali sveže sadje).


PRILOGA II

Število vzorcev vsakega proizvoda, ki jih vzame in analizira vsaka država članica

Oznaka države

Vzorci

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Skupno najmanjše število vzorcev: 613


(1)  Najmanjše število vzorcev pri vsaki uporabljeni metodi za posamezni ostanek.

(2)  Najmanjše število vzorcev pri vsaki uporabljeni metodi za večkratni ostanek.


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/30


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. januarja 2006

o posebnih pogojih za meso in mesne izdelke iz kopitarjev, uvoženih iz Mehike in namenjenih za prehrano ljudi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 16)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/27/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 97/78/ES in Uredbo (ES) št. 178/2002 je treba sprejeti potrebne ukrepe za uvoz proizvodov iz tretjih držav, ki bi lahko resno ogrozili zdravje živali ali ljudi, ali iz države, v kateri se takšna nevarnost razširja.

(2)

Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (3) prepoveduje uvoz živali, mesa in mesnih izdelkov iz živali, na katerih so bile take snovi uporabljene, iz tretjih držav, razen pri uporabi za terapevtske namene ali zootehnične ukrepe.

(3)

Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (4) predvideva seznam snovi, ki se ne smejo uporabljati v proizvodnji mesa, in seznam snovi, za katere je najvišja vrednost ostankov določena. Prav tako predvideva seznam nekaterih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katere je bila določena najvišja mejna vrednost ostankov. Navedena zdravila utegnejo biti prisotna v mesu kopitarjev.

(4)

Zadnji inšpekcijski obisk Skupnosti v Mehiki je pokazal resne pomanjkljivosti v zmogljivostih mehiških organov pri opravljanju zanesljivih pregledov mesa kopitarjev, zlasti pri odkrivanju prisotnosti snovi, ki jih prepoveduje Direktiva 96/22/ES.

(5)

Navedeni inšpekcijski obisk je pokazal tudi resne pomanjkljivosti pri nadzoru veterinarskih zdravil, vključno z nedovoljenimi izdelki. Te pomanjkljivosti omogočajo, da se prepovedane snovi zlahka uporabljajo v proizvodnji konjskega mesa. Te snovi utegnejo zato biti prisotne v mesu in v izdelkih iz mesa kopitarjev, namenjenih prehrani ljudi. Prisotnost teh snovi v hrani pomeni možno resno tveganje za zdravje ljudi.

(6)

Države članice morajo opravljati ustrezne kontrole mesa in mesnih izdelkov iz kopitarjev, uvoženih iz Mehike, ob prihodu na mejo Skupnosti, zato da se prepreči, da bi bili meso in mesni izdelki iz kopitarjev, ki niso primerni za prehrano ljudi, dani na trg.

(7)

Uredba (ES) št. 178/2002 vzpostavlja sistem hitrega opozarjanja, ki bi se moral uporabljati za izvajanje zahteve vzajemnega obveščanja iz člena 22(2) Direktive 97/78/ES. Poleg tega morajo države članice Komisijo z občasnimi poročili sproti obveščati o vseh rezultatih analiz uradnih kontrol glede pošiljk mesa in mesnih izdelkov iz kopitarjev iz Mehike.

(8)

Ta odločba se bo pregledala ob upoštevanju zagotovil, ki jih dajo pristojni organi Mehike, in na podlagi rezultatov testov, ki jih opravijo države članice.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina

Ta odločba se uporablja za meso in mesne izdelke iz kopitarjev, uvoženih iz Mehike in namenjenih za prehrano ljudi („meso in mesni izdelki iz kopitarjev“).

Člen 2

Uradne kontrole

1.   Države članice z ustreznimi načrti za vzorčenje in metodami ugotavljanja zagotovijo v skladu z Direktivo 96/22/ES, da se na vsaki pošiljki mesa in mesnih izdelkov iz kopitarjev opravi uradna kontrola v zvezi s tveganjem, zlasti glede prisotnosti nekaterih snovi s hormonalnim delovanjem in beta agonistov, ki se uporabljajo za pospeševanje rasti.

2.   Države članice Komisiji vsake tri mesece predložijo poročilo o vseh rezultatih analiz uradnih kontrol pri pošiljkah proizvodov, zajetih v odstavku 1. To poročilo se predloži v mesecu, ki sledi vsakemu četrtletju (v aprilu, juliju, oktobru in januarju).

Člen 3

Zaračunavanje izdatkov

Vsi izdatki, nastali v zvezi z uporabo te odločbe, gredo v breme pošiljatelja, prejemnika ali njunih agentov.

Člen 4

Skladnost

Države članice Komisijo nemudoma obvestijo o sprejetih ukrepih, potrebnih za uskladitev so to določbo.

Člen 5

Revizija

Ta odločba bo revidirana na podlagi zagotovil, ki jih bodo dali pristojni mehiški organi, in rezultatov uradnih kontrol iz člena 2.

Člen 6

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. januarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

(3)  UL L 125, 23.5.1996, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/74/ES (UL L 262, 14.10.2003, str. 17).

(4)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1518/2005 (UL L 244, 20.9.2005, str. 11).


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. januarja 2006

o razširitvi najdaljšega roka za označevanje določene govedi z ušesno znamko

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 43)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/28/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (1), in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju zahtev držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Določene države članice so v skladu z Uredbo (ES) št. 1760/2000 zahtevale, da se najdaljši rok, določen za označevanje govedi z ušesno znamko, razširi na šest mesecev, če se z živalmi upravlja pod posebnimi pogoji in kjer je zaradi določenih naravnih okoljskih ovir in zelo agresivnega vedenja živali oteženo ali celo nevarno izvesti ušesno označevanje v 20 dneh po rojstvu živali.

(2)

Razširitev najdaljšega roka za označevanje z ušesno znamko je treba v teh primerih dovoliti z določenimi zaščitnimi ukrepi. Zagotoviti je treba predvsem, da ne vpliva na kakovost informacij v bazi podatkov o govedi ter da se govedi brez ušesne znamke ne premešča.

(3)

To podaljšanje velja samo za kmetijska gosodarstva, ki so jih zadevne države članice posamezno odobrile z jasno opredeljenimi merili.

(4)

Ker se morajo ukrepi iz te odločbe uporabljati v vseh državah članicah, je treba razveljaviti Odločbo Komisje 98/589/ES z dne 12. oktobra 1998 o razširitvi najdaljšega roka za označevanje določene govedi iz španske črede z ušesno znamko (2), ki določa za Španijo posebne določbe.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Obora za Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Podelitev razširitve roka označevanja

Države članice lahko v skladu s prvim pododstavkom člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1760/2000 odobrijo kmetijskim gospodarstvom razširitev najdaljšega roka za označevanje z ušesno znamko na 6 mesecev pri teletih krav dojilj, ki se jih ne uporablja za proizvodnjo mleka, če so izpolnjeni pogoji iz členov 2 do 5 te odločbe.

Člen 2

Pogoji za dodelitev odobritve

1.   Države članice lahko podeljujeo odobritve, če so izpolnjeni naslednji pogoji v skladu s členom 1:

(a)

kmetijsko gospodarstvo je kmetija s prosto rejo, ki redi krave dojilje pod pogoji ekstenzivne reje;

(b)

območje, na katerem se živali zadržujejo, predstavlja znatne naravne ovire, ki vplivajo na manjši stik živali z ljudmi;

(c)

živali niso vajene rednega stika z ljudmi in se vedejo zelo napadalno;

(d)

označevanje z ušesno znamko omogoči natančno razvrstitev vsakega teleta k svoji materi.

2.   Države članice lahko določijo dodatna merila, da bi zlasti omejile podelitve iz člena 1 na določene geografske regije ali določene pasme.

3.   Če države članice uporabljajo to odločbo, obvestijo Komisijo o tem in o vseh dodatnih merilih, ki so jih sprejele v skladu z odstavkom 2.

Člen 3

Označevanje z ušesno znamko

Kmetijska gospodarstva, ki jim je bila podeljena odobritev v skladu s členom 1, morajo izvesti označevanje z ušesno znamko najkasneje, ko tele:

doseže starost šest mesecev,

oddvojijo od matere,

zapusti kmetijsko gospodarstvo.

Člen 4

Računalniška baza podatkov

1.   Pristojni organ v računalniški bazi podatkov za govedo v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1760/2000 vodi evidenco, katerim kmetijskim gospodarstvom je bila podeljena odobritev v skladu s členom 1 te odločbe.

2.   Ko živinorejci obvestijo pristojne organe o rojstvu vsake živali v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1760/2000, jim sporočijo tudi, katere živali še niso bile označene z ušesno znamko v skladu s to odločbo.

3.   Pristojni organ vodi evidenco živali, ki ob rojstvu niso bile označene z ušesno znamko, v računalniški bazi podatkov za govedi kot neoznačene z ušesno znamko.

Člen 5

Nadzor

Pristojni organ opravi vsako leto v vsakem kmetijskem gospodarstvu, ki mu je bila v skladu s členom 1 podeljena odobritev, najmanj en inšpekcijski pregled. Dovoljenje prekliče, če niso več izpolnjeni pogoji iz člena 2.

Člen 6

Razveljavitev

Odločba 98/589/ES se razveljavi.

Člen 7

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. januarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 204, 11.8.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 283, 21.10.1998, str. 19. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 99/520/ES (UL L 199, 30.7.1999, str. 72).


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/34


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2006/29/SZVP

z dne 23. januarja 2006

o razveljavitvi Skupnega stališča 96/184/SZVP o izvozu orožja v nekdanjo Jugoslavijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. februarja 1996 sprejel Skupno stališče 96/184/SZVP (1) o izvozu orožja v nekdanjo Jugoslavijo, ki je bilo večkrat spremenjeno. Embargo na orožje, uveden leta 1996, se tako trenutno uporablja le za Bosno in Hercegovino.

(2)

Razvoj dogodkov v Bosni in Hercegovini, vključno z dejstvom, da je Bosna in Hercegovina sprejela in izvaja zakonodajo o izvozu, uvozu in tranzitu orožja, ki upošteva ustrezne standarde EU, v skladu s Skupnim stališčem 96/184/SZVP opravičuje odpravo omejevalnih ukrepov proti tej državi.

(3)

Poleg tega je Svet 21. novembra 2005 pooblastil Komisijo, da z Bosno in Hercegovino začne pogajanja o stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu.

(4)

Skupno stališče 96/184/SZVP je zato treba razveljaviti, ob razumevanju, da države članice dosledno uporabljajo Kodeks ravnanja EU o izvozu orožja, ki je bil sprejet 8. junija 1998, kar pa zadeva izvoz v nekdanjo Jugoslavijo, da upoštevajo cilje politike EU v regiji, katere osnovni namen je vzpostavitev miru in stabilnosti na območju, vključno s potrebo po nadzoru nad orožjem in njegovim zmanjšanjem na najnižjo raven, ter ukrepi za ustvarjanje zaupanja –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 96/184/SZVP se razveljavi.

Člen 2

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 58, 7.3.1996, str. 1. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem 2001/719/SZVP (UL L 268, 9.10.2001, str. 49).


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/36


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2006/30/SZVP

z dne 23. januarja 2006

o podaljšanju in dopolnitvi omejevalnih ukrepov, uvedenih proti Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. decembra 2004 sprejel Skupno stališče 2004/852/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali (1), namenjenih izvajanju ukrepov, uvedenih proti Slonokoščeni obali z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1572 (2004). V skladu z navedeno resolucijo so se ti ukrepi uporabljali do 15. decembra 2005.

(2)

V luči nedavnih dogodkov v Slonokoščeni obali je Varnostni svet ZN 15. decembra 2005 sprejel Resolucijo 1643 (2005) o podaljšanju omejevalnih ukrepov, uvedenih z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1572 (2004), za nadaljnjih 12 mesecev.

(3)

Ukrepi, uvedeni s Skupnim stališčem 2004/852/SZVP, se podaljšajo za nadaljnjih 12 mesecev z veljavnostjo od 16. decembra 2005 za uveljavitev Resolucije Varnostnega sveta ZN 1643 (2005).

(4)

Poleg teh ukrepov zahteva odstavek 6 Resolucije Varnostnega sveta ZN 1643 (2005), da se sprejmejo ukrepi za preprečevanje uvoza vseh surovih diamantov iz Slonokoščene obale, ki jih Skupnost že uporablja na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (2)

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Ukrepi, uvedeni s Skupnim stališčem 2004/852/SZVP, se uporabljajo za nadaljnje obdobje 12 mesecev, razen če Svet odloči drugače v skladu s katero koli prihodnjo ustrezno resolucijo Varnostnega sveta ZN.

Člen 2

Poleg ukrepov iz člena 1 se v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN 1643 (2005) prepove neposredni ali posredni uvoz vseh surovih diamantov iz Slonokoščene obale v Skupnost, ne glede na to, ali izvirajo iz Slonokoščene obale ali ne.

Člen 3

To skupno stališče se uveljavi na dan sprejetja.

Uporablja se od 16. decembra 2005 do 15. decembra 2006.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju 23. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 368, 15.12.2004, str. 50.

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1574/2005 (UL L 253, 29.9.2005, str. 11).


24.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/38


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2006/31/SZVP

z dne 23. januarja 2006

o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Liberiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. februarja 2004 sprejel Skupno stališče 2004/137/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Liberiji (1), zaradi izvajanja ukrepov proti Liberiji iz Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1521(2003).

(2)

Svet je 22. decembra 2004 sprejel Skupno stališče 2004/137/SZVP (2) o podaljšanju veljavnosti Skupnega stališča 2004/137/SZVP za obdobje 12 mesecev v skladu z RVSZN 1579(2004).

(3)

Glede na dogodke v Liberiji je Varnostni svet ZN 20. decembra 2005 sprejel Resolucijo 1647(2005) o podaljšanju omejevalnih ukrepov za orožje in potovanja, uvedenih z RVSZN 1521(2003), za nadaljnje obdobje 12-ih mesecev in podaljšanju omejevalnih ukrepov za diamante in les uvedenih z RVSZN 1521(2003), za nadaljnje obdobje 6-ih mesecev.

(4)

Ukrepi, uvedeni s Skupnim stališčem 2004/137/SZVP, se podaljšajo z učinkom od 23. decembra 2005 za uveljavitev RVSZN 1647(2005).

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1.   Ukrepi, uvedeni s členoma 1 in 2 Skupnega stališča 2004/137/SZVP, se uporabljajo za nadaljnjih 12 mesecev, razen če Svet odloči drugače v skladu s katero koli prihodnjo ustrezno resolucijo Varnostnega sveta ZN.

2.   Ukrepi, uvedeni s členoma 3 in 4 Skupnega stališča 2004/137/SZVP, se uporabljajo za nadaljnjih 6 mesecev, razen če Svet odloči drugače v skladu s katero koli prihodnjo ustrezno resolucijo Varnostnega sveta ZN.

Člen 2

To skupno stališče se uveljavi na dan sprejetja.

Uporablja se od 23. decembra 2005 do 22. decembra 2006.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. januarja 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 40, 12.2.2004, str. 35.

(2)  UL L 379, 24.12.2004, str. 113.