ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 16

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
20. januar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o dolocitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 52/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2006 uporabljajo v Baltskem morju

184

 

*

Dodatek k Uredbi Sveta (ES) št. 51/2006 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006

200

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

20.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/1


UREDBA SVETA (ES) št. 51/2006

z dne 22. decembra 2005

o dolocitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (2)ter zlasti clena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2004 z dne 26. februarja 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staležev trsk (3) in zlasti členov 6 in 8 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 811/2004 z dne 21. aprila 2004 o določitvi ukrepov za obnovitev staleža severnega osliča (4) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe (ES) št. 2371/2002 zahteva, da Svet sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev dostopa do voda in virov ter trajnostnega opravljanja ribolovnih aktivnosti ob upoštevanju razpoložljivega znanstvenega mnenja in zlasti poročila, ki ga pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STEFC).

(2)

Člen 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 nalaga Svetu, da določi celotne dovoljene ulove (TAC) po ribolovnih območjih ali skupinah ribolovnih območij. Ribolovne možnosti bi bilo treba dodeliti državam članicam in tretjim državam v skladu z merili iz člena 20 navedene uredbe.

(3)

Zaradi zagotovitve učinkovitega upravljanja TAC in kvot bi bilo treba določiti posebne pogoje za ribolovna delovanja.

(4)

Treba bi bilo določiti načela in nekatere postopke upravljanja ribištva na ravni Skupnosti, da bi države članice lahko zagotovile upravljanje plovil, ki plujejo pod njihovimi zastavami.

(5)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 določa opredelitve pojmov, pomembne za dodelitev ribolovnih možnosti.

(6)

V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 bi bilo treba opredeliti staleže, za kater naj veljajo različni tam določeni ukrepi.

(7)

Skupnost je opravila v skladu s postopkom, predvidenim v sporazumih ali protokolih o odnosih na področju ribištva, posvetovanja o ribolovnih pravicah z Norveško (5), Ferskimi otoki (6)in, Grenlandijo (7)

(8)

Skupnost je pogodbenica več regionalnih ribiških organizacij. Te ribiške organizacije so priporočile določitev omejitev ulova in druge predpise za ohranjanje nekaterih vrst. Skupnost bi torej morala izvajati navedena priporočila.

(9)

Medameriška komisija za tropske tune (IATTC) je na svojem letnem zasedanju junija 2005 sprejela omejitve ulova rumenoplavutega tuna, veleokega tuna in črtastega tuna ter tehnične ukrepe glede obravnave prilova. Čeprav Skupnost ni članica IATTC, bi bilo treba te ukrepe izvajati z namenom zagotovitve trajnostnega upravljanja vira pod jurisdikcijo navedene organizacije.

(10)

Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) je na svojem letnem zasedanju leta 2005 sprejela tabele, ki navajajo premalo in preveč izkoriščene ribolovne možnosti pogodbenic ICCAT. V tej zvezi je ICCAT sprejela sklep o ugotovitvi, da je Skupnost v letu 2004 premalo izkoristila svojo kvoto za več staležev.

(11)

Zaradi upoštevanja prilagoditve kvot Skupnosti, ki jih je določila ICCAT, bi bilo treba razporeditev ribolovnih možnosti, ki so posledica premajhne izkoriščenosti, opraviti na podlagi prispevka vsake države članice k premajhni izkoriščenosti brez spreminjanja delitvenega ključa, določenega v tej uredbi za letno dodelitev TAC.

(12)

Ribolovne možnosti bi bilo treba uporabljati v skladu z zakonodajo Skupnosti, ki ureja to področje, in zlasti z Uredbo Komisije (EGS) št. 1381/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil za označevanje in dokumentacijo ribiških plovil (8), Uredbo Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (9), Uredbo Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (10), Uredbo Sveta (ES) št. 1954/2003 z dne 4. novembra 2003 o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti (11), Uredbo Sveta (ES) št. 1626/94 z dne 27. junija 1994 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev ribiških virov v Sredozemlju (12), Uredbo Sveta (ES) št. 1627/94 z dne 27. junija 1994 o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi kartami (13), Uredbo Sveta (ES) št. 601/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih nadzornih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki (14), Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (15), Uredbo Sveta (EGS) št. 3880/91 z dne 17. decembra 1991 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (16), Uredbo Sveta (ES) št. 1434/98 z dne 29. junija 1998 o opredelitvi pogojev, pod katerimi se lahko sled iztovarja za gospodarske namene, ki ne zajemajo neposredne človeške uporabe (17), Uredbo Sveta (ES) št. 423/2004 z dne 26. februarja 2004 o uvedbi ukrepov za obnovitev staležev trsk (18), Uredbo Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (19), Uredbo Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (20), Uredbo Sveta (ES) št. 973/2001 z dne 14. maja 2001 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev nekaterih staležev izrazito selivskih vrst (21), Uredbo Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (22) in Uredbo Sveta (ES) št. 2270/2004 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2005 in 2006 (23).

(13)

V skladu z mnenji Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) bi bilo treba uporabljati začasen sistem za upravljanje omejitev ulova sardona v podobmočju VIII.

(14)

V skladu z mnenji ICES bi bilo treba uporabljati začasen sistem za upravljanje ribolovnega napora pri peščenki v podobmočju ICES IV in razdelku ICES IIIa sever.

(15)

Glede na znanstvena dognanja o biološkem statusu staleža sinjega mola in po pogajanjih obalnih držav o njegovem upravljanju je ob upoštevanju lastnosti zadevnih ribolovnih obmocij potrebno prilagoditi podrocja upravljanja.

(16)

Kot prehoden ukrep se v skladu z najnovejšim znanstvenim mnenjem ICES nadalje zmanjša ribolovni napor pri določenih globokomorskih vrstah.

(17)

Za prilagoditev omejitev ribolovnega napora pri trski, kakor so določene v Uredbi (ES) št. 423/2004, se predlagajo nadomestni načini za upravljanje ribolovnega napora v skladu s TAC, kakor je določen v členu 8(3) navedene uredbe.

(18)

Znanstveno mnenje kaže, da ribolov staleža morske plošče v Severnem morju ni trajnosten in da so ravni zavržkov zelo visoke. Znanstveno mnenje in mnenje Regionalnega svetovalnega sveta za Severno morje kažeta, da je primerno prilagoditi ribolovne možnosti v obliki ribolovnega napora plovil, ki lovijo morsko ploščo.

(19)

Za staleže morskega lista v zahodnem Rokavskem prelivu bi bilo treba uporabljati začasen program upravljanja naporov. Za staleže trske v Kattegatu, Severnem morju, Skagerraku in zahodnem Rokavskem prelivu, v Irskem morju in na zahodu Škotske ter za staleže osliča in škampa v razdelkih ICES VIIIc in IXa bi bilo treba prilagoditi program upravljanja napora.

(20)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 1434/98 , ne zagotavlja, da se ulovi sleda omejijo na omejitve ulova, določene za to vrsto. Zato bi bilo treba uvesti prehodne ukrepe, ki naj zagotovijo ustrezno spremljanje in štetje sleda pri nerazvrščenem iztovarjanju.

(21)

Sedanje ribolovne prakse pri ribolovu z zabodnimi mrežami v globokih vodah zahodno od Škotske in Irske vključujejo rabo zabodnih mrež prekomernih dolžin, kar vodi k dolgemu času postavljanja in visokim stopnjam zavržka. Izgubljene ali namerno zavržene mreže lahko še vrsto let lovijo ribe, ne da bi jih dvignili iz vode. Znanstvene raziskave so pokazale, da ta ribolovna praksa resno ogroža globokomorske vrste in da bi bilo treba izvajati prehodne ukrepe za prepoved takega ribolova, dokler ne bodo sprejeti trajnejši ukrepi.

(22)

Zaradi zagotovitve trajnostnega izkoriščanja staležev osliča in zaradi zmanjšanja zavržkov bi se morali najnovejši dosežki na področju selektivnih ribolovnih orodij uporabljati kot prehodni ukrepi v podrazdelku VIII a, b, d.

(23)

Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) je na svojem letnem zasedanju leta 2004 sprejela priporočilo o omejitvi ribolova na nekaterih območjih, da bi zaščitila ranljive globokomorske habitate. Skupnost bi morala izvajati to priporočilo.

(24)

Zaradi prispevanja k ohranjanju hobotnice in zlasti zaradi varovanja nedoraslih organizmov bi bilo treba v letu 2006 določiti minimalno velikost hobotnic iz morskih vod pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav in na območju CECAF, dokler se ne sprejme uredba, ki bo spremenila Uredbo (ES) št. 850/98

(25)

Novembra 2005 je NEAFC priporočila, da se več plovil uvrsti na seznam plovil, za katera je bilo potrjeno, da se ukvarjajo z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom. V pravnem redu Skupnosti bi bilo treba zagotoviti izvajanje priporočil.

(26)

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je na letnem zasedanju leta 2005 sprejela priporočilo o upravljanju določenega ribolova, ki izkorišča globokomorske vrste, in priporočilo o vzpostavitvi evidence GFCM plovil, daljših od 15 metrov, ki imajo pooblastilo za ribolov v območju GFCM. Ker je Skupnost pogodbenica GFCM, so ta priporočila za Skupnost zavezujoča in bi jih zato morala izvajati.

(27)

Z namenom prispevati k ohranjanju staležev rib, bi bilo treba v letu 2006 izvesti nekatere dopolnilne ukrepe glede nadzora in tehničnih pogojev za ribolov.

(28)

Uvesti bi bilo treba nekatere določbe o uporabi podatkovsistema za spremljanje plovil (VMS, da se zagotovi večja učinkovitost pri spremljanju, nadzoru in obvladovanju upravljanja napora.

(29)

Za zagotovitev pravilnega evidentiranja ulovov sinjega mola, ki so jih v vodah skupnosti opravile tretje države, bi bilo treba okrepiti določbe o nadzoru v zvezi s takšnimi plovili.

(30)

Člen 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 nalaga Svetu, da določi pogoje glede omejitev ulova in/ali omejitev ribolovnega napora. Znanstveno mnenje kaže, da ulovi, ki znatno presegajo TAC, posegajo v trajnost ribolovnih aktivnosti. Zato bi bila primerna uvedba povezanih pogojev, ki bodo omogočili boljše izvajanje dogovorjenih ribolovnih možnosti.

(31)

ICCAT je na svojem letnem zasedanju leta 2004 sprejela več tehničnih ukrepov za nekatere staleže izrazito selivskih vrst v Atlantiku in Sredozemskem morju, ki med drugim določajo nove minimalne velikosti za tuna, omejitve ribolova na določenem območju in v časovnih obdobjih za zaščito veleokega tuna, ukrepe v zvezi s športnimi in rekreacijskimi ribiškimi aktivnostmi v Sredozemskem morju ter uvedbo programa vzorčenja za oceno velikosti tuna v kletki. Da bi pripomogli k ohranitvi staležev rib, bi bilo treba te ukrepe v letu 2006 izvajati do sprejetja uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 937/2001

(32)

Organizacija za ribištvo jugovzhodnega Atlantika (SEAFO) je na svojem letnem zasedanju leta 2005 sprejela ukrep, v skladu s katerim morajo imeti vsa plovila, ki delujejo na območju Konvencije in lovijo vrste, za katere ne veljajo ohranitvene in upravljalne ureditve drugih pristojnih regionalnih ribiških organizacij, od 1. januarja 2006 na krovu znanstvene opazovalce. Ta ukrep je za Skupnost zavezujoč in bi ga bilo zato treba izvajati.

(33)

NAFO je na svojem 27. letnem zasedanju od 19. do 23. septembra 2005 sprejela številne tehnicne in kontrolne ukrepe. Te ukrepe bi bilo treba izvajati.

(34)

Zaradi upoštevanja mednarodnih obveznosti, ki jih je prevzela Skupnost kot pogodbenica Konvencije o ohranitvi morskega biološkega bogastva Antarktike (CCAMLR), vključno z obvezno uporabo ukrepov, ki jih je sprejela Komisija CCAMLR, bi bilo treba uporabljatiTAC, ki jih je Komisija sprejela za sezono 2005–2006, in ustrezne sezonske datume.

(35)

CCAMLR je na svojem XXIV. letnem zasedanju leta 2005 sprejela ustrezne omejitve ulova za staleže, ki jih v vzpostavljenih ribolovnih območjih da na voljo katera koli članica CCAMLR. Poleg tega je CCAMLR odobrila sodelovanje plovil Skupnosti pri raziskovalnem ribolovu na Dissostichus spp. v podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter razdelkih 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) in 58.4.3b) ter določila, da veljajo za ustrezne ribolovne aktivnosti omejitve ulova in prilova, kakor tudi nekateri posebni tehnični ukrepi. Navedene omejitve in tehnične ukrepe bi bilo prav tako Skupnosti zagotovili preživljanje in da bi se izognili ogrožanju virov ter kakršnim koli možnim težavam zaradi izteka veljavnosti Uredbe Sveta (ES) 27/2005 z dne 22. decembra 2004 o dolocitvi ribolovnih možnosti za leto 2005 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova24, je pomembno, da se s tem ribolovom zacne s 1. januarjem 2006 ter da se v mesecu januarju 2006 ohranijo v veljavi nekatera pravila iz omenjene uredbe. treba uporabljati.

(36)

(36)Da bi ribičem Skupnosti zagotovili preživljanje in da bi se izognili ogrožanju virov ter kakršnim koli možnim težavam zaradi izteka veljavnosti Uredbe Sveta (ES) 27/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2005 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (24) , je pomembno, da se s tem ribolovom začne s 1. januarjem 2006 ter da se v mesecu januarju 2006 ohranijo v veljavi nekatera pravila iz omenjene uredbe. Glede na nujnost zadeve je treba odobriti izjemo od roka šestih tednov iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa ribolovne možnosti za leto 2006 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib ter s tem povezane pogoje, pod katerimi se lahko te ribolovne možnosti uporabljajo.

Določa pa tudi nekatere omejitve napora in s tem povezane pogoje za januar 2007 ter ribolovne možnosti in posebne pogoje za nekatere antarktične staleže za obdobja, določena v Prilogi IE

Člen 2

Področje uporabe

1.   Če ni določeno drugače, se ta uredba uporablja za:

(a)

ribiška plovila Skupnosti („plovila Skupnosti“); in

(b)

ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so v njih registrirana („ribiška plovila tretjih držav“) v vodah Skupnosti („vode ES“).

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se ta uredba ne uporablja za ribolovne aktivnosti, ki se izvajajo izključno za namen znanstvenih raziskav, ki so odobrene ter imajo dovoljenje zadevne države članice in o katerih sta vnaprej obveščeni Komisija in država članica, v vodah katere se izvaja raziskava.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se poleg opredelitev iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2371/2002 uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„celotni dovoljeni ulovi TAC“ pomeni količino, ki se v posameznem staležu lahko ulovi vsako leto;

(b)

„kvota“ pomeni določen delež TAC, dodeljen Skupnosti, državam članicam ali tretjim državam;

(c)

„mednarodne vode“ pomeni vode, ki so zunaj suverenosti ali jurisdikcije katere koli države;

(d)

„urejevalno območje NAFO“ pomeni del območja Konvencije Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO), ki ne spada pod suverenost ali jurisdikcijo obalnih držav;

(e)

„Skagerrak“ pomeni območje, ki je na zahodu omejeno s črto od svetilnika Hanstholm do svetilnika Lindesnes in na jugu s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali;

(f)

„Kattegat“ pomeni območje, ki je na severu omejeno s črto od svetilnika Skagen do svetilnika Tistlarna in od te točke do najbližje točke na švedski obali ter na jugu s črto od Hasenøre do Gnibens Spids, od Korshaga do Spodsbjerga in od Gilbjerg Hoveda do Kullena;

(g)

„Cadiški zaliv“ pomeni območje v podrazdelku ICES IXa vzhodno od zemljepisne dolžine 7o23′48″Z.

Člen 4

Ribolovne cone

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve con:

(a)

cone ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja), kakor so opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 3880/91; kadar je cona dodatno označena z „vode ES“ pomeni, da se ta cona nanaša samo na vode ES v navedeni coni;

(b)

cone CECAF (vzhodni srednji Atlantik ali glavna ribolovna cona FAO 34), kakor so opredeljene v Uredbi Sveta (ES) št. 2597/95 z dne 23. oktobra 1995 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven Severnega Atlantika (25);

(c)

cone NAFO (Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika), kakor so opredeljene v Uredbi Sveta (EGS) št. 2018/93 z dne 30. junija 1993 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (26);

(d)

cone CCAMLR (Konvencija o ohranitvi morskega biološkega bogastva Antarktike), kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 601/2004 .

POGLAVJE II

RIBOLOVNE MOŽNOSTI IN S TEM POVEZANI POGOJI ZA PLOVILA SKUPNOSTI

Člen 5

Omejitve ulova in dodelitve

1.   Omejitve ulova za plovila Skupnosti v vodah Skupnosti ali v nekaterih vodah zunaj Skupnosti in dodelitev takšnih omejitev ulova državam članicam ter dodatni pogoji v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 847/96 so določeni v Prilogi I.

2.   Plovila Skupnosti imajo pooblastilo za ulov v okviru kvot iz Priloge I v vodah, ki spadajo pod ribolovno jurisdikcijo Ferskih otokov, Grenlandije, Islandije, Norveške in ribolovne cone okrog otoka Jan Mayen, ob upoštevanju pogojev iz členov 10, 17 in 18.

3.   Komisija takoj ustavi ribolovne aktivnosti, ki se ticejo sardonov v podobmocju VIII, ce STECF meni, da je drstilna biomasa staleža v casu drstenja leta 2006 manjša od 28 000 ton.

4.   Komisija določi koncne omejitve ulova za pešcenko v razdelkih ICES IIa (vode ES), IIIa in podobmocju IV (vode ES) na podlagi pravil iz tocke 6 Priloge IID.

5.   Komisija doloci omejitve ulova za kapelana v conah V,–XIV (grenlandske vode).ki so na voljo Skupnosti, v višini 7,7 % deleža TAC za kapelana, takoj ko je TAC dolocen.

6.   Omejitve ulova za morsko spako v conah IIa (vode ES) in IV (vode ES) ter v conah Vb (vode ES), VI, XII in XIV lahko Komisija ponovno preuci v skladu s postopkom, dolocenim v clenu 30(2) Uredbe (ES) 2371/2002 na podlagi STECF analize podatkov opazovanega ulova na enoto napora, zbranih v prvem cetrtletju leta 2006.

7.   Omejitve ulova za norveškega molica v conah IIa (vode ES), IIIa in IV (vode ES) ter za zalogo papaline v conah IIa (vode ES) in IV (vode ES) lahko Komisija ponovno preuci v skladu s postopkom dolocenim v clenu 30(2) Uredbe (ES) 2371/2002 ob upoštevanju znanstvenih podatkov, pridobljenih v prvi polovici leta 2006.

Člen 6

Posebne določbe o dodelitvah

1.   Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kakor je določena v Prilogi I, ne posega v:

(a)

izmenjave na podlagi člena 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve na podlagi členov 21(4), 23(1) in 32(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93;

(c)

dodatne iztovore, dovoljene na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane kolicine v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 847/96.

2.   Za zadržane kvote, ki se prenesejo v leto 2007, se z odstopanjem od Uredbe (ES) št. 847/96 uporablja člen 4(2) navedene uredbe za vse staleže, za katere velja analitski TAC.

Člen 7

Omejitve ribolovnega napora in s tem povezani pogoji za upravljanje staležev

1.   Od 1. februarja 2006 do 31. januarja 2007 se omejitve ribolovnega napora in s tem povezani pogoji, določeni v:

Prilogi IIA, uporabljajo za upravljanje nekaterih staležev v Kattegatu, Skagerraku, podobmočju IV ter razdelkih ICES IIa (vode ES), IIIa, VIa, VIIa in VIId.

Prilogi IIB, uporablja za upravljanje osliča v razdelkih ICES VIIIc in IXa z izjemo Cadiškega zaliva.

Prilogi IIC, uporablja za upravljanje staležev morskega lista v razdelku ICES VIIe.

Prilogi IID, uporablja za upravljanje staleža pešcenke v Skagerraku, ICES podobmocju IV in razdelku IIa (vode ES).

2.   V obdobju med 1. januarjem 2006 in 31. januarjem 2006 se za staleže, omenjene v odstavku 1, še naprej uporabljajo ribolovni napori in s tem povezani pogoji, kot je doloceno v Prilogah IVa, IVb, IVc in V v Uredbi (ES) 27/2005.

3.   Plovila, ki uporabljajo vrste orodja, opredeljene v točki 4 Priloge IIA in v točki 3 Prilog IIB oziroma IIC, in ribarijo v območjih, opredeljenih v točki 2 Priloge IIA in v točki 1 priloge IIB oziroma IIC, morajo imeti posebno ribolovno karto, izdano v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1627/94.kot je doloceno v teh prilogah.

4.   Komisija doloci koncni ribolovni napor za leto 2006 za lov na pešcenko v razdelkih ICES IIa (vode ES), IIIa in podobmocju IV na podlagi pravil iz tocke 6 Priloge IID

5.   Države clanice zagotovijo, da ribolovni napori plovil z dovoljenji za globokomorski ribolov, merjeni v kilovat-dnevih odsotnosti iz pristanišca, v letu 2006 ne bodo presegali 80 % povprecnega letnega ribolovnega napora, ki so ga plovila zadevne države clanice zabeležila v letu 2003 pri ulovu globokomorskih vrst s seznamov v Prilogi I in tocki 15 Priloge III k Uredbi (ES) št. 2347/2002, na podlagi dovoljenj za globokomorski ribolov. Ta odstavek se uporablja samo za ribolovne plovbe, kjer se ujame vec kot 100 kilogramov globokomorskih vrst z izjemo velike srebrenke.

Člen 8

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

1.   Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se lahko obdržijo na krovu ali iztovarjajo samo, če:

(a)

so ulov opravila plovila države članice, ki ima kvoto in ta kvota ni izčrpana; ali

(b)

je ulov sestavljen iz dela deleža Skupnosti, ki ni bil s kvotami dodeljen državam članicam in ni bil izčrpan.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko naslednje ribe obdržijo na krovu ali iztovorijo, tudi če država članica nima kvot ali so kvote ali deleži izčrpani:

(a)

vrste, ki niso sled ali skuša, kadar

(i)

so ulovljene pomešano z drugimi vrstami z mrežo z velikostjo mrežnega očesa manjšo od 32 mm v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 850/98, in;

(ii)

ulovi niso razvrščeni na krovu ali ob iztovarjanju;

ali

(b)

skuša, kadar

(i)

je ulovljena pomešano s šurom ali sardelo;

(ii)

ne presega 10 % skupne mase skuše, šura in sardele na krovu in;

(iii)

ulovi niso razvrščeni na krovu ali ob iztovarjanju.

3.   Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1434/98 se ne uporablja za sleda, ulovljenega v podobmočju ICES IV ter razdelkih ICES IIa (vode ES), IIIa in VIId.

4.   Vsi iztovori se vštevajo v kvoto ali, če delež Skupnosti ni dodeljen državam članicam s kvotami, v delež Skupnosti, razen ulovov na podlagi določb odstavka 2.

5.   Kadar so izčrpane omejitve ulova države članice za sleda v podobmočjih ICES II (vode ES), IV ter podrazdelkih IIIa in VIId, je prepovedano, da plovila, ki plujejo pod zastavo navedene države članice in so registrirana v Skupnosti ter delujejo v ribolovu, za katerega veljajo ustrezne omejitve ulova, iztovarjajo ulove, ki niso razvrščeni in vsebujejo sled.

6.   Določitev odstotka prilova in njegove namenske uporabe se pripravi v skladu s členoma 4 in 11 Uredbe (ES) št. 850/98.

Člen 9

Nerazvrščeno iztovarjanje v podobmočju ICES IV ter razdelkih ICES IIa (vode ES), IIIa in VIId

1.   Države članice zagotovijo ustrezen program vzorčenja, ki omogoča učinkovito spremljanje nerazvrščenega iztovarjanja po posameznih vrstah, ulovljenih v podobmočju ICES IV ter razdelkih ICES IIa (vode ES), IIIa in VIId.

2.   Nerazvrščen ulov v podobmočju ICES IV ter razdelkih ICES IIa (vode ES), IIIa in VIId se iztovarja samo v pristaniščih in na mestih iztovarjanja, kjer imajo program razvrščanja, naveden v odstavku 1.

Člen 10

Omejitve dostopa

Plovila Skupnosti ne lovijo v Skagerraku znotraj 12 morskih milj od norveških temeljnih črt. Vendar je dovoljeno, da plovila, ki plujejo pod dansko ali švedsko zastavo, lovijo do štiri morske milje od norveških temeljnih črt

Člen 11

Prehodni tehnični in nadzorni ukrepi

Prehodni tehnični in nadzorni ukrepi za plovila Skupnosti so določeni v Prilogi III.

POGLAVJE III

OMEJITVE ULOVA IN S TEM POVEZANI POGOJI ZA PLOVILA TRETJIH DRŽAV

Člen 12

Prehodni tehnični in nadzorni ukrepi

Prehodni tehnični in nadzorni ukrepi za plovila tretjih držav so določeni v Prilogi III.

Člen 13

Pooblastilo

Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Barbadosa, Gvajane, Japonske, Južne Koreje, Norveške, Surinama, Trinidada in Tobaga ter Venezuele, in ribiška plovila, ki so registrirana na Ferskih otokih, imajo pooblastilo za ribolov v vodah Skupnosti v okviru omejitev ulova iz Priloge I in ob upoštevanju pogojev iz členov 14,15 in 16 ter 19 do 25.

Člen 14

Geografske omejitve

1.   Ribolov z ribiškimi polovili, ki plujejo pod zastavo Norveške ali so registrirana na Ferskih otokih, se omeji na tiste dele cone 200 morskih milj, ki ležijo 12 morskih milj proti odprtemu morju od temeljnih črt držav članic v podobmočju ICES IV, Kattegatu in Atlantskem oceanu severno od 43o00′S, razen območja iz člena 18 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

2.   Ribolov v Skagerraku z ribiškimi plovili, ki plujejo pod norveško zastavo, se dovoli štiri morske milje od temeljnih črt Danske in Švedske proti odprtemu morju.

3.   Ribolov z ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo Barbadosa, Gvajane, Japonske, Južne Koreje, Surinama, Trinidada in Tobaga ter Venezuele se omeji na tiste dele cone 200 morskih milj, ki ležijo 12 morskih milj proti odprtemu morju od temeljnih črt Francoske Gvajane.

Člen 15

Preckanje voda Skupnosti

Ribiška plovila tretjih držav, ki preckajo vode Skupnosti, v skladu s spodaj navedenima pogojema pospravijo svoje mreže tako, da jih ne morejo takoj uporabiti:

(a)

mreže, obtežilniki in podobno orodje ne smejo biti povezani s širilkami in vrvmi za vlečenje;

(b)

mreže na palubi ali nad njo morajo biti varno privezane na del zgornje konstrukcije.

Člen 16

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, za katere so določene omejitve ulova, se ne smejo obdržati na krovu ali iztovarjati, razen ulovov ribiških plovil tretjih držav, ki imajo kvoto in ta kvota ni izčrpana.

POGLAVJE IV

DOLOČBE O IZDAJI DOVOLJENJ ZA PLOVILA SKUPNOSTI

Člen 17

Dovoljenja in s tem povezani pogoji

1.   Ne glede na splošna pravila o ribolovnih dovoljenjih in posebnih ribolovnih kartah, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1627/94, je treba imeti za ribolov plovil Skupnosti v vodah tretje države dovoljenje, ki ga izdajo organi navedene tretje države.

2.   Vendar se odstavek 1 ne uporablja za naslednja plovila Skupnosti, kadar ribarijo v norveških vodah v Severnem morju:

(a)

plovila s tonažo 200 BT ali manj; ali

(b)

plovila, ki lovijo vrste, ki niso skuša, za prehrano ljudi; ali

(c)

plovila, ki plujejo pod švedsko zastavo, v skladu z ustaljeno prakso.

3.   Največje število dovoljenj in drugi s tem povezani pogoji so določeni v delu I Priloge IV. V vlogah za dovoljenja se navedejo vrste ribolova in imena ter značilnosti plovil Skupnosti, za katere naj se izdajo dovoljenja, organi držav članic pa jih naslovijo na Komisijo. Komisija predloži te vloge organom zadevne tretje države.

4.   Če ena država članica prenese kvoto na drugo državo članico (zamenjava) v ribolovnih območjih iz dela I Priloge IV, prenos vključuje potreben prenos dovoljenj in se sporoči Komisiji. Vendar se ne preseže skupno število dovoljenj za posamezno ribolovno območje, določeno v delu I Priloge IV.

5.   Plovila Skupnosti so usklajena z ohranitvenimi in nadzornimi ukrepi in vsemi drugimi določbami, ki urejajo cono, v kateri izvajajo aktivnosti.

Člen 18

Ferski otoki

Plovila Skupnosti z dovoljenjem za izvajanje usmerjenega ribolova na eno vrsto v vodah Ferskih otokov lahko opravljajo usmerjen ribolov na druge vrste pod pogojem, da predhodno obvestijo organe Ferskih otokov.

POGLAVJE V

DOLOČBE O IZDAJI DOVOLJENJ ZA RIBIŠKA PLOVILA TRETJIH DRŽAV

Člen 19

Obveznost dovoljenja in posebne ribolovne karte

1.   Ne glede na člen 28b Uredbe (EGS) št. 2847/93 so ribiška plovila z manj kot 200 BT, ki plujejo pod norveško zastavo, oproščena obveznosti, da morajo imeti dovoljenje in posebno ribolovno karto.

2.   Ribolovno dovoljenje in posebna ribolovna karta se hranita na krovu. Vendar pa so ribiška plovila, registrirana na Ferskih otokih ali Norveškem, oproščena te obveznosti.

3.   Ribiška plovila iz tretjih držav, ki imajo na dan 31. decembra 2005 pooblastilo za ribolov, lahko od 1. januarja 2006 nadaljujejo z ribolovom, dokler se Komisiji ne predloži seznam ribiških plovil, ki imajo pooblastila za ribolov, in ga Komisija ne odobri.

Člen 20

Vloga za dovoljenje in za posebno ribolovno karto

Vlogo za dovoljenje in za posebno ribolovno karto organa tretje države Komisiji spremljajo naslednje informacije:

(a)

ime plovila;

(b)

registrska številka;

(c)

zunanje identifikacijske črke in številke;

(d)

pristanišče registracije;

(e)

ime in naslov lastnika ali zakupnika;

(f)

bruto tonaža in skupna dolžina;

(g)

moč motorja;

(h)

klicni znak in radijska frekvenca;

(i)

nameravani način ribolova;

(j)

nameravano območje ribolova;

(k)

vrste, ki jih namerava loviti;

(l)

obdobje, za katero se zahteva dovoljenje.

Člen 21

Število dovoljenj

Število dovoljenj in s tem povezani posebni pogoji so določeni v delu II Priloge IV.

Člen 22

Razveljavitev in preklic

1.   Dovoljenja in posebne ribolovne karte se lahko razveljavijo z namenom izdaje novih dovoljenj in posebnih ribolovnih kart. Te razveljavitve začnejo veljati na dan pred datumom, ko Komisija izda nova dovoljenja in posebne ribolovne karte. Nova dovoljenja in posebne ribolovne karte začnejo veljati z dnem izdaje.

2.   Dovoljenja in posebne ribolovne karte se v celoti ali delno prekličejo pred datumom izteka veljavnosti, če je kvota za zadevni stalež, določena v Prilogi I, izčrpana.

3.   Dovoljenja in posebne ribolovne karte se prekličejo v primeru vsakega neizpolnjevanja obveznosti iz te uredbe.

Člen 23

Neizpolnjevanje ustreznih pravil

1.   Vsakemu ribiškemu plovilu tretje države, ki ne izpolnjuje obveznosti, določenih v tej uredbi, se za obdobje, ki ne presega 12 mesecev, ne izdata dovoljenje ali posebna ribolovna karta.

2.   Komisija predloži organom zadevne tretje države imena in značilnosti ribiških plovil tretjih držav, ki v naslednjem mesecu ali mesecih nimajo pooblastila za ribolov v ribolovni coni Skupnosti zaradi kršitve ustreznih pravil.

Člen 24

Obveznosti imetnika dovoljenja

1.   Ribiška plovila tretjih držav ravnajo v skladu z ohranitvenimi in nadzornimi ukrepi ter drugimi določbami, ki urejajo ribolov plovil Skupnosti v coni, v kateri delujejo, zlasti z uredbami (EGS) št. 1381/87,(EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94, (ES) št. 88/98 (27), (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1434/98.

2.   Ribiška plovila tretjih držav iz odstavka 1 vodijo ladijski dnevnik, v katerega vpisujejo informacije, določene v delu I Priloge V.

3.   Ribiška plovila tretjih držav razen plovil, ki plujejo pod norveško zastavo in ribarijo v razdelku ICES IIIa, pošljejo Komisiji informacije iz Priloge VI v skladu s pravili, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 25

Posebne določbe v zvezi s Francosko Gvajano

1.   Za odobritev dovoljenja za ribolov v vodah Francoske Gvajane se mora lastnik zadevnega ribiškega plovila tretje države obvezati, da bo na zahtevo Komisije dovolil, da pride na plovilo opazovalec.

2.   Poveljnik vsakega ribiškega plovila tretje države, ki ima dovoljenje za ribolov ribe kostnice ali tuna v vodah Francoske Gvajane, ob iztovoru ulova po vsakem potovanju francoskim organom predloži deklaracijo z navedbo količine ulovljene kozice, ki se hrani na krovu od zadnje deklaracije. Ta deklaracija je v skladu z vzorcem iz dela III Priloge IV. Poveljnik odgovarja za točnost deklaracije. Francoski organi sprejmejo vse potrebne ukrepe, da preverijo točnost deklaracij, zlasti s preverjanjem v ladijskem dnevniku iz člena 24(2). Deklaracijo potem, ko je preverjena, podpiše pristojni uradnik. Pred koncem vsakega meseca francoski organi pošljejo Komisiji vse deklaracije za pretekli mesec.

3.   Ribiška plovila tretjih držav, ki ribarijo v vodah Francoske Gvajane, vodijo ladijski dnevnik v skladu z vzorcem iz dela II Priloge V. Kopija tega ladijskega dnevnika se pošlje Komisiji preko francoskih organov v 30 dneh po zadnjem dnevu vsakega ribolovnega potovanja.

4.   Če Komisija v obdobju enega meseca ne prejme nobenega sporočila v zvezi z ribiškim plovilom tretje države, ki ima dovoljenje za ribolov v vodah Francoske Gvajane, se navedenemu plovilu dovoljenje prekliče.

POGLAVJE VI

POSEBNE DOLOČBE ZA PLOVILA SKUPNOSTI, KI RIBARIJO V UREJEVALNEM OBMOČJU NAFO

ODDELEK 1

Sodelovanje Skupnosti

Člen 26

Seznam plovil

1.   Samo plovila Skupnosti, ki imajo več kakor 50 bruto ton in jim je država članica njihove zastave izdala posebne ribolovne karte ter so vključena v evidenco plovil NAFO, smejo pod pogoji, določenimi v njihovih ribolovnih kartah, loviti, hraniti na krovu, pretovarjati in iztovarjati ribolovne vire iz urejevalnega območja NAFO.

2.   Vsaka država članica obvesti Komisijo v računalniško berljivi obliki vsaj 15 dni pred vstopom novega plovila v urejevalno območje NAFO o vsaki spremembi seznama plovil, ki plujejo pod njeno zastavo in so registrirana v Skupnosti ter imajo pooblastilo za ribolov v urejevalnem območju NAFO. Komisija te informacije takoj posreduje sekretariatu NAFO.

3.   Seznam iz odstavka 2 vključuje naslednje :

(a)

interno številko plovila, opredeljeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (28);

(b)

mednarodni radijski klicni znak;

(c)

zakupnika plovila, kjer je to ustrezno;

(d)

vrsto plovila.

4.   Za plovila, ki začasno plujejo pod zastavo države članice (zakup prazne ladje), posredovane informacije poleg tega vključujejo:

(a)

datum, od katerega je plovilu dovoljeno pluti pod zastavo države članice;

(b)

datum, od katerega država članica dovoljuje plovilu ribolov v urejevalnem območju NAFO;

(c)

ime države, kjer je plovilo registrirano ali je bilo prej registrirano, in datum, od katerega ne pluje več pod zastavo navedene države;

(d)

ime plovila;

(e)

uradno registrsko številko plovila, ki so jo dodelili pristojni nacionalni organi;

(f)

domače pristanišče plovila po prenosu;

(g)

ime lastnika ali zakupnika plovila;

(h)

izjavo, da je poveljnik dobil kopijo veljavnih predpisov v urejevalnem območju NAFO;

(i)

glavne vrste, ki se lahko lovijo v urejevalnem območju NAFO;

(j)

podobmočja, kjer obstaja verjetnost, da bo plovilo ribarilo.

ODDELEK 2

Tehnični ukrepi

Člen 27

Velikost mrežnih očes

1.   Uporaba vlečne mreže, ki ima v katerem koli predelu mrežna očesa manjša od 130 mm, je prepovedana pri neposrednem ribolovu vrst pridnenih rib iz Priloge VII. Ta velikost mrežnih očes se lahko zmanjša na najmanj 60 mm za neposredni ribolov severnega kratkoplavutega lignja (Illex illecebrosus). Za neposredni ribolov raže (Rajidae) se ta velikost mrežnih očes poveča na najmanj 280 mm v vreči in 220 mm na vseh drugih delih vlečne mreže.

2.   Plovila, ki lovijo severno kozico (Pandalus borealis), uporabljajo mreže z velikostjo mrežnih očes najmanj 40 mm.

Člen 28

Dodatki k mrežam

1.   Uporaba kakršnih koli sredstev ali naprav razen tistih, opisanih v tem členu, ki ovirajo mrežna očesa ali zmanjšujejo njihovo velikost, je prepovedana.

2.   Platno, mreža ali kateri koli drug material se lahko doda na notranjo stran vreče, da se zmanjša ali prepreči škoda.

3.   Naprave se lahko dodajo na zgornjo stran vreče pod pogojem, da ne ovirajo mrežnih očes vreče. Uporaba zgornjih prevlek se omeji na tiste, naštete v Prilogi VIII.

4.   Plovila, ki lovijo severno kozico (Pandalus borealis), uporabljajo izločevalno mrežo ali rešetko z razdaljo med prečkami največ 22 mm. Plovila, ki lovijo severno kozico v razdelku 3L, so opremljena tudi z zatičnimi verigami, dolgimi najmanj 72 cm, kakor je opisano v Prilogi IX.

Člen 29

Prilov

1.   Ribolovna plovila ne smejo izvajati usmerjenega ribolova vrste, za katero veljajo omejitve prilova. Usmerjeni ribolov vrste se izvaja, kadar ta vrsta obsega največji masni odstotek ulova v katerem koli izvleku.

2.   Prilov vrst, za katere Skupnost ni določila kvot za del urejevalnega območja NAFO in ki je bil ulovljen v tem delu pri neposrednem ribolovu katere koli vrste, ne sme presegati 2 500 kg po posamezni vrsti ali 10 masnih % skupnega ulova, obdržanega na krovu, pri čemer se upošteva večja vrednost. Vendar v delu urejevalnega območja NAFO, kjer je usmerjeni ribolov nekaterih vrst prepovedan ali je bila kvota „drugi“ popolnoma izrabljena, prilov nobene vrste, naštete v Prilogi ID, ne sme presegati 1 250 kg oziroma 5 %.

3.   Vedno, kadar skupna količina vrste, za katero veljajo omejitve prilova, v katerem koli izvleku preseže eno od omejitev, določenih v odstavku 2, se plovila takoj umaknejo najmanj pet morskih milj od položaja prejšnjega izvleka. Vedno, kadar skupna količina vrste, za katero veljajo omejitve prilova, v katerem koli naslednjem izvleku preseže navedene omejitve, se plovila takoj spet premaknejo najmanj pet morskih milj od prejšnjega položaja izvleka in se ne vrnejo na to območje najmanj 48 ur.

4.   V primeru, da skupni prilov vseh vrst v katerem koli izvleku presega 5 masnih % v razdelku 3M in 2,5 % v razdelku 3L, se plovila, ki lovijo severno kozico (Pandalus borealis), takoj premaknejo najmanj pet morskih milj od položaja prejšnjega izvleka.

5.   Ulov severne kozice se ne uporablja pri izračunu ravni prilova pridnenih vrst rib.

Člen 30

Minimalna velikost rib

1.   Ribe iz urejevalnega območja NAFO, ki nimajo zahtevane velikosti, predpisane v Prilogi X, se ne smejo predelati, obdržati na krovu, pretovoriti, iztovoriti, prepeljati, uskladiščiti, prodati, razstaviti ali ponuditi za prodajo, ampak se takoj vrnejo v morje.

2.   Če količina ujetih rib, ki nimajo zahtevane velikosti iz Priloge X, presega 10 % skupne količine, se plovilo pred nadaljevanjem ribarjenja umakne za najmanj pet morskih milj od položaja prejšnjega izvleka. Vsaka predelana riba, za katero se uporabljajo zahteve glede minimalne velikosti, ki je krajša od ustrezne dolžine iz Priloge X, se šteje za ribo, ki je pod minimalno velikostjo rib.

ODDELEK 3

Kontrolni ukrepi

Člen 31

Označevanje proizvoda in ločeno natovarjanje

1.   Vse predelane ribe, pridobljene v urejevalnem območju NAFO, se označijo tako, da se prepoznata vsaka vrsta in kategorija proizvoda, kot je navedeno v členu 1 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000.z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (29). Označi se tudi, da so bile ulovljene v urejevalnem območju NAFO.

2.   Vse kozice, pridobljene v razdelku 3L, in vse grenlandske morske plošče, pridobljene v podobmočju 2 ter razdelkih 3KLMNO, se označijo z navedbo ulova v zadevnih conah.

3.   Ob upoštevanju pravne varnosti in navigacijske odgovornosti poveljnika plovila, se uporablja naslednje:

ulovi iste vrste se pri natovarjanju jasno ločijo od ulovov drugih vrst. Vsi ulovi znotraj urejevalnega območja NAFO se natovarjajo ločeno od ulovov izven tega območja.

ulovi se lahko natovarjajo v več delih skladišča, vendar so v vsakem delu jasno ločeni od ulovov drugih vrst s plastiko, vezanim lesom, mrežastim materialom itd.

Člen 32

Ribolovni dnevnik in natovorni načrt

1.   Poleg tega, da ravnajo v skladu s členi 6, 8, 11 in 12 Uredbe (EGS) št. 2847/93, poveljniki plovil vpišejo v ladijski dnevnik informacije, naštete v Prilogi XI.

2.   Pred vsakim 15. dnem v mesecu vsaka država članica v računalniško berljivi obliki Komisijo obvesti o količini staležev iz Priloge XII, ki so bili iztovorjenih v prejšnjem mesecu, in sporoči vse informacije, prejete na podlagi členov 11 in 12 Uredbe (EGS) št. 2847/93.

3.   Za ulove vrst, naštetih v Prilogi IC, poveljniki plovil Skupnosti vodijo:

(a)

ribolovni dnevnik z navedbo njihove skupne proizvodnje po vrstah na krovu, izražene s težo proizvodov v kilogramih;

(b)

natovorni načrt, ki navaja lokacijo različnih vrst v skladiščih.

4.   Ribolovni dnevnik in natovorni načrt iz odstavka 3 se dnevno posodabljata za prejšnji dan od 00.00 (UTC) do 24.00 (UTC) in ostaneta na krovu, dokler se plovilo povsem ne raztovori.

5.   Poveljnik zagotovi potrebno pomoč, da se preverijo količine, navedene v ribolovnem dnevniku, in predelani proizvodi, shranjeni na krovu.

6.   Države članice vsaki dve leti potrdijo točnost načrtov zmogljivosti za vsa plovila Skupnosti, ki imajo pooblastilo za ribolov v skladu s členom 26(1). Poveljnik zagotovi, da ostane kopija takega potrdila na krovu, da se jo lahko pokaže na zahtevo inšpektorja.

Člen 33

Mreže na krovu

1.   Pri neposrednem ribolovu ene ali več vrst, naštetih v Prilogi VII, plovila Skupnosti ne smejo imeti mrež z očesi, ki so manjša od tistih, določenih v členu 27.

2.   Vendar imajo lahko plovila Skupnosti, ki na istem potovanju ribarijo v območjih, ki niso urejevalno območje NAFO, na krovu mreže z očesi, manjšimi od tistih, določenih v členu 27, pod pogojem, da so te mreže varno zvezane in pospravljene in niso na voljo za takojšnjo uporabo. Takšne mreže:

(a)

morajo biti snete s krova in vlačilnih ali vlečnih kablov in vrvi; in

(b)

če so na palubi ali nad njo, morajo biti varno privezane na del zgornje konstrukcije.

Člen 34

Pretovarjanje

1.   Plovila Skupnosti ne opravljajo pretovarjanja v urejevalnem območju NAFO, razen če za to od svojih pristojnih organov dobijo predhodno pooblastilo.

2.   Plovila Skupnosti ne opravljajo pretovarjanja rib s plovila ali na plovilo nepogodbenice, ki je bilo opaženo ali za katero je bilo drugače ugotovljeno, da se ukvarja z ribolovom v urejevalnem območju NAFO.

3.   Plovila skupnosti o vsakem pretovarjanju v urejevalnem območju NAFO poročajo svojim pristojnim organom. Plovilo dajalec poroča najmanj štiriindvajset ur pred pretovarjanjem in plovilo prejemnik najkasneje eno uro po pretovarjanju.

4.   Poročilo iz odstavka 3 vključuje čas, geografski položaj, skupno zaokroženo maso po vrstah, ki se raztovarjajo ali natovarjajo, izraženo v kilogramih, kot tudi klicni znak plovil, udeleženih pri pretovarjanju.

5.   Plovilo prejemnik mora vsaj 24 ur pred vsakim iztovarjanjem poleg skupnega ulova na krovu in skupne teže, ki se natovarja, sporočiti tudi ime pristanišča in pričakovani čas iztovarjanja.

6.   Države članice poročila iz odstavkov 3 in 5 takoj pošljejo Komisiji, ki jih takoj posreduje sekretariatu NAFO.

Člen 35

Zakup plovil Skupnosti

1.   Države članice lahko privolijo, da postane ribiško plovilo, ki pljuje pod njihovo zastavo in ima pooblastilo za ribolov v urejevalnem območju NAFO, predmet sporazuma o zakupu z namenom delne ali celotne uporabe kvot in/ali ribolovnih dni, dodeljenih drugi pogodbenici NAFO. Vendar sporazumi o zakupu, ki vključujejo plovila, za katera NAFO ali katera koli druga regionalna ribiška organizacija ugotovi, da so bila udeležena v nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu, niso dovoljeni.

2.   Na dan sklenitve sporazuma o zakupu država članica zastave Komisiji pošlje naslednje informacije, ki jih le-ta nato posreduje izvršilnemu sekretarju NAFO:

(a)

svoje soglasje k sporazumu o zakupu;

(b)

vrste, zajete v zakupu, in ribolovne možnosti, ki jih dodeljuje pogodba o zakupu;

(c)

trajanje sporazuma o zakupu;

(d)

ime zakupnika;

(e)

pogodbenico, ki daje plovilo v zakup;

(f)

ukrep, ki ga je država članica sprejela z namenom zagotoviti, da zakupljena plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, v času trajanja zakupa izpolnjujejo ukrepe NAFO za ohranjanje in izvrševanje.

3.   Ob izteku sporazuma o zakupu država članica zastave obvesti Komisijo, ki te informacije takoj posreduje izvršilnemu sekretarju NAFO.

4.   Država članica zastave zagotovi, da:

(a)

plovilo v času zakupa nima pooblastila za ribolov v okviru ribolovnih možnosti, dodeljenih državi članici zastave;

(b)

plovilo nima pooblastila za ribolov v okviru več kot enega sporazuma o zakupu v istem obdobju;

(c)

plovilo v času trajanja zakupa izpolnjuje ukrepe NAFO za ohranjanje in izvrševanje;

(d)

zakupljena plovila v ladijskem dnevniku beležijo vse ulove in prilove, opravljene v okviru priglašenih sporazumov, ločeno od drugih podatkov o ulovu.

5.   Države članice poročajo Komisiji o vseh ulovih in prilovih, navedenih v odstavku 4(d), ločeno od ostalih podatkov o ulovu. Komisija navedene podatke takoj posreduje izvršilnemu sekretarju NAFO.

Člen 36

Spremljanje ribolovnega napora

1.   Vsaka država članica sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da je ribolovni napor njenih plovil sorazmeren z ribolovnimi možnostmi, ki so tej državi članici na voljo v urejevalnem območju NAFO.

2.   Države članice pošljejo Komisiji ribolovni načrt za svoja plovila, ki lovijo vrste v urejevalnem območju NAFO, najpozneje do 31. januarja 2006 ali po tem datumu, vendar najmanj 30 dni pred začetkom take aktivnosti. Ribolovni načrt med drugim opredeli plovilo ali plovila, ki bodo sodelovala v tem ribolovu, in število nacrtovanih ribolovnih dni, ki jih bodo navedena plovila preživela v urejevalnem območju NAFO.

3.   Države članice na indikativni osnovi obvestijo Komisijo o nameravanih aktivnostih njihovih plovil na drugih območjih.

4.   Ribolovni načrt predstavlja celoten ribolovni napor, predviden za urejevalno območje NAFO glede na ribolovne možnosti, ki so na voljo državi članici, ki pripravlja obvestilo.

5.   Države članice najpozneje do 31. decembra 2006 poročajo Komisiji o izvajanju svojih ribolovnih načrtov. Navedena poročila vključujejo število plovil, ki dejansko izvajajo ribolov v urejevalnem območju NAFO, ulov vsakega plovila in skupno število dni, ko je posamezno plovilo ribarilo v navedenem območju. O aktivnostih plovil, ki lovijo kozice v razdelkih 3M in 3L se poroča ločeno za vsak razdelek.

ODDELEK 4

Posebne zahteve za zbiranje podatkov

Člen  37

Zbiranje podatcov

1.   Kadar je mogoče, države članice izvajajo posebne zahteve za zbiranje podatkov o svojih plovilih, ki ribarijo v naslednjih območjih:

Območje

Koordinata 1

Koordinata 2

Koordinata 3

Koordinata 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Nova Fundlandija

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

Nova Anglija

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Podatki, ki jih je treba zbrati v skladu z odstavkom 1, se zberejo po posameznih metih in morajo, kolikor je mogoče, vključevati:

(a)

sestavo po posameznih vrstah v številkah in masi;

(b)

pogostost dolžin;

(c)

otolite;

(d)

lokacijo meta, zemljepisne širine in dolžine;

(e)

ribolovno orodje;

(f)

globino ribolova;

(g)

čas dneva;

(h)

trajanje meta;

(i)

začetek izvlečenja mreže (pri premičnem orodju);

(j)

kjer je mogoče, druge načine biološkega vzorčenja, kot na primer glede zrelosti.

3.   Podatki, zbrani v skladu z odstavkom 1, se čim prej po koncu vsakega ribolovnega potovanja sporočijo pristojnim organom držav članic za naknadno pošiljanje sekretariatu NAFO.

ODDELEK 5

Posebne določbe za severno kozico

Člen 38

Ribolov severne kozice

Vsaka država članica dnevno poroča Komisiji o količini severne kozice (Pandalus borealis), ulovljene v razdelku 3L urejevalnega območja NAFO s plovili, ki plujejo pod njeno zastavo in so registrirana v Skupnosti. Vse ribolovne aktivnosti se odvijajo v globinah več kakor 200 metrov in so omejene na eno plovilo naenkrat za vsako dodelitev državi članici.

ODDELEK 6

Posebne določbe za rdečega okuna

Člen 39

Ribolov rdečega okuna

1.   Poveljnik plovila Skupnosti, ki lovi rdečega okuna v podobmočju razdelka 2 in razdelkih IF, 3K in 3M urejevalnega območja NAFO, vsak drugi ponedeljek obvesti pristojne organe države članice, pod zastavo katere pluje plovilo ali v kateri je plovilo registrirano, o količinah rdečega okuna, ulovljenega v navedenih conah v dvotedenskem obdobju, ki se je končalo preteklo nedeljo opolnoči.

Če skupni ulov doseže 50 % TAC, se obvestilo pripravlja tedensko vsak ponedeljek.

2.   Države članice sporočijo Komisiji vsak drugi torek do opoldne količine rdečega okuna, ki so jih ulovila plovila, ki plujejo pod njihovo zastavo in so registrirana na njihovem ozemlju, v podobmočju 2 ter razdelkih IF, 3K in 3M urejevalnega območja NAFO v obdobju štirinajstih dni, ki se je končalo preteklo nedeljo opolnoči.

Če skupni ulov doseže 50 % TAC, se poročilo pošilja tedensko.

POGLAVJE VII

POSEBNE DOLOČBE ZA PLOVILA SKUPNOSTI, KI RIBARIJO V OBMOČJU CCAMLR

ODDELEK 1

Omejitve in zahteve po informacijah o plovilu

Člen 40

Prepovedi in omejitve ulova

1.   Neposredni ribolov vrst iz Priloge XIII je prepovedan v conah in obdobjih, določenih v navedeni prilogi.

2.   Za nov in raziskovalni ribolov se omejitve ulova in prilova, določene v Prilogi XIV, uporabljajo v podobmočjih iz navedene priloge.

Člen 41

Zahteve po informacijah glede plovil, ki imajo pooblastilo za ribolov v območju CCAMLR

1.   Države članice poleg zahtev po informacijah glede plovil iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 601/2004, ki imajo pooblastilo za ribolov, od 1. avgusta 2006 Komisiji v zvezi s takimi plovili sporočijo naslednje:

(a)

številko IMO plovila (če je izdana);

(b)

prejšnjo zastavo, če obstaja;

(c)

mednarodni radijski klicni znak;

(d)

ime in naslov lastnika(-ov) plovila in koristnika(-ov), če je(so) znan(-i);

(e)

vrsto plovila;

(f)

kraj in čas izgradnje;

(g)

dolžino;

(h)

komplet barvnih fotografij plovila, ki vsebuje:

(i)

eno fotografijo velikosti najmanj 12 x 7 cm, ki prikazuje desni bok plovila in s tem njegovo celotno dolžino ter strukturne značilnosti;

(ii)

eno fotografijo velikosti najmanj 12 x 7 cm, ki prikazuje levi bok plovila in s tem njegovo celotno dolžino ter strukturne značilnosti;

(iii)

eno fotografijo velikosti najmanj 12 x 7 cm, ki prikazuje krmo točno s čelne strani;

(i)

ukrepe za zagotovitev varnega delovanja satelitske naprave za spremljanje, nameščene na krovu.

2.   Države članice od 1. avgusta 2006, kolikor je to izvedljivo, Komisiji sporočijo tudi naslednje informacije glede plovil, ki imajo pooblastilo za ribolov v območju CCAMLR:

(a)

ime in naslov upravitelja, če to ni lastnik plovila;

(b)

ime in državljanstvo poveljnika in, kjer je to ustrezno, ribiškega poveljnika;

(c)

vrsto metode ali metod ribolova;

(d)

gred (m);

(e)

bruto registrsko tonažo;

(f)

načine sporočanja na plovilu in številke (INMARSAT A, B in C);

(g)

običajno število posadke;

(h)

moč glavnega motorja ali motorjev (kW);

(i)

nosilnost (t), število skladišč za ribe in njihovo prostornino (m3);

(j)

kakršne koli druge primerne informacije (npr. o klasifikaciji ledu).

ODDELEK 2

Raziskovalni ribolov

Člen 42

Sodelovanje v raziskovalnem ribolovu

1.   Ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Španije in so bila tam registrirana ter je bila o njih CCAMLR obveščena v skladu z določbami člena 7 Uredbe (ES) št. 601/2004, lahko sodelujejo v raziskovalnem ribolovu s parangalom na Dissostichus spp. v podobmočjih FAO 88.1 in 88.2 ter v razdelkih 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) izven območij nacionalne jurisdikcije in 58.4.3b) izven območij nacionalne jurisdikcije.

2.   V razdelkih 58.4.3a) in 58.4.3b) sme ribariti le eno ribiško plovilo naenkrat.

3.   Kar zadeva podobmočji 88.1 in 88.2 ter razdelka 58.4.1 in 58.4.2, so skupne omejitve ulova in prilova po podobmočjih in razdelkih ter njihova razporeditev med manjše raziskovalne enote (MRE) v vsakem izmed njih navedene v Prilogi XIV. Z ribolovom v kateri koli manjši raziskovalni enoti se preneha, ko sporočeni ulov doseže določeno omejitev ulova in se ribolov navedene manjše raziskovalne enote ustavi do konca sezone.

4.   Ribolov se odvija na čim večjem geografskem in globinskem obsegu, da bi dobili informacije, potrebne za določitev ribolovnega potenciala in se izognili preveliki koncentraciji ulova in ribolovnega napora. Vendar je ribolov v razdelkih 58.4.1 in 58.4.2 prepovedan v globinah, manjših od 550 m.

Člen 43

Sistemi poročanja

Za ribiška plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu iz člena 42, veljajo naslednji sistemi poročanja o ulovu in naporu:

(a)

petdnevni sistem poročanja o ulovu in naporu, določen v členu 12 Uredbe (ES) št. 601/2004, razen da države članice Komisiji predložijo poročila o ulovu in naporu najkasneje dva delovna dneva po vsakem obdobju poročanja z namenom takojšnjega posredovanja CCAMLR. V podobmočjih 88.1 in 88.2 ter razdelkih 58.4.1 in 58.4.2 bodo poročale manjše raziskovalne enote;

(b)

mesečni podrobni sistem poročanja o ulovu in naporu, določen v členu 13 Uredbe (ES) št. 601/2004;

(c)

sporoča se skupno število in masa zavrženih Dissostichus eleginoides in Dissostichus mawsoni, vključno s tistimi v „želatinastem“ stanju.

Člen 44

Posebne zahteve

1.   Raziskovalni ribolov iz člena 42 se glede ukrepov, ki se uporabljajo za zmanjšanje naključne smrtnosti morskih ptic, ki se pojavlja pri ribolovu s parangalom, izvaja v skladu s členom 8 Uredbe Sveta (ES) št. 600/2004 z dne 22. marca 2004 o nekaterih tehničnih ukrepih, ki se uporabljajo za ribolovne aktivnosti na območju, zajetem v Konvenciji o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki (30). Poleg teh ukrepov:

(a)

je v teh ribolovnih območjih prepovedano odmetavanje drobovine;

(b)

so plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu v razdelkih 58.4.1 in 58.4.2 ter so v skladu s protokoli CCAMLR (A, B ali C) za lov s parangalom, oproščena zahteve po nočnem nameščanju parangala; vendar pa se plovila, ki skupno ujamejo tri (3) morske ptice, takoj vrnejo k nočnemu nameščanju v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 601/2004;

(c)

plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu v podobmočjih 88.1 in 88.2 ter razdelkih 58.4.3a) in 58.4.3b) in skupno ulovijo tri (3) morske ptice, takoj prenehajo z ribolovom in do konca sezone 2005/06 ne smejo ribariti izven običajne ribolovne sezone.

2.   Za ribiška plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu v podobmočjih FAO 88.1 in 88.2, veljajo naslednje dodatne zahteve:

(a)

plovilom je prepovedano odmetavati:

(i)

nafto ali gorivo ali ostanke olja v morje, razen v primerih, dovoljenih v Prilogi I k MARPOL 73/78 (Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij);

(ii)

smeti;

(iii)

ostanke hrane, ki jih ni mogoče odvreči skozi zapornico z odprtino, ki ni večja od 25 mm;

(iv)

perutnino ali njene dele (vključno z jajčnimi lupinami);

(v)

odplake, in sicer 12 morskih milj od kopnega ali ledenih plošč, ali odplake, medtem ko ladja potuje s hitrostjo, manjšo od 4 vozlov; ali

(vi)

pepel, ki ostane pri sežiganju;

(b)

živa perutnina ali druge žive ptice se ne smejo vnašati v podobmočji 88.1 in 88.2, oskubljena perutnina, ki ni zaužita, pa se odstrani iz podobmočij 88.1 in 88.2;

(c)

ribolov Dissostichus spp. v podobmočjih 88.1 in 88.2 je prepovedan znotraj 10 morskih milj od obale Ballenyjevih otokov.

Člen 45

Opredelitev izvlekov

1.   V tem oddelku izvlek zajema namestitev enega ali več parangalov na isti lokaciji. Natančen geografski položaj izvleka se določi po središčni točki parangala ali parangalov, zabeleženi v poročilih o ulovu in naporu.

2.   Da izvlek velja za raziskovalnega:

(a)

je vsak raziskovalni izvlek ločen najmanj pet morskih milj od katerega koli drugega raziskovalnega izvleka, razdalja se izmeri od geografske sredine vsakega raziskovalnega izvleka;

(b)

vključuje vsak izvlek najmanj 3 500 trnkov in največ 10 000 trnkov; to lahko vključuje več ločenih parangalov, postavljenih na isti lokaciji;

(c)

je čas nastavljanja pri vsakem izvleku parangala najmanj šest ur, merjeno od zaključka postopka namestitve do začetka postopka izvleka.

Člen 46

Raziskovalni načrti

Ribiška plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu iz člena 48, izvajajo raziskovalne načrte v vsaki od manjših raziskovalnih enot, na katere so razdeljeni podobmočji FAO 88.1 in 88.2 ter razdelka 58.4.1 in 58.4.2. Raziskovalni načrt se izvaja na naslednji način:

(a)

ob prvem vstopu v manjšo raziskovalno enoto se prvih 10 izvlekov, imenovanih „prva serija“, določi za „raziskovalne izvleke“ in morajo izpolnjevati merila iz člena 45(2);

(b)

naslednjih 10 izvlekov ali 10 ton ulova, kar je prej doseženo, se imenuje „druga serija“. Izvleki v drugi seriji se lahko po presoji poveljnika lovijo kot del običajnega raziskovalnega ribolova. Vendar se lahko ti izvleki, če izpolnjujejo zahteve člena 45(2), štejejo tudi za raziskovalne izvleke;

(c)

ob zaključku prve in druge serije izvlekov plovila, če želi poveljnik nadaljevati z ribolovom v manjši raziskovalni enoti, izvedejo „tretjo serijo“, tako da je v vseh treh serijah opravljenih skupno 20 raziskovalnih izvlekov. Tretja serija izvlekov se konča med istim obiskom manjše raziskovalne enote kakor prva in druga serija;

(d)

ob zaključku 20 raziskovalnih izvlekov po tretji seriji lahko plovilo nadaljuje z ribolovom v manjši raziskovalni enoti;

(e)

v manjših raziskovalnih enotah A, B, C, E in G ter podobmočjih 88.1 in 88.2, kjer je območje ribolovnega morskega dna manjše od 15 000 km2, se točke (b), (c) in (d) ne uporabljajo in lahko plovilo ob zaključku 10 raziskovalnih izvlekov nadaljuje z ribolovom v manjši raziskovalni enoti.

Člen 47

Načrti zbiranja podatkov

1.   Ribiška plovila, ki sodelujejo v raziskovalnem ribolovu iz člena 42, izvajajo načrte zbiranja podatkov v vsaki od manjših raziskovalnih enot, na katere so razdeljeni podobmočji FAO 88.1 in 88.2 ter razdelka 58.4.1 in 58.4.2. Načrt zbiranja podatkov vsebuje naslednje podatke:

(a)

položaj in morsko globino na koncu vsakega parangala v izvleku;

(b)

čas namestitve, nastavljanja in izvleka;

(c)

število in vrste rib, izgubljenih na površini;

(d)

število nastavljenih trnkov;

(e)

vrsto vabe;

(f)

uspeh natikanja vab ( %);

(g)

vrsto trnka; in

(h)

razmere morja in oblakov ter lunino meno v času namestitve parangalov.

2.   Vsi podatki iz odstavka 1 se zberejo za vsak raziskovalni izvlek; zlasti se izmerijo vse ribe v raziskovalnem izvleku do 100 rib, pri bioloških študijah pa se vzame vzorec vsaj 30 rib. Kadar se ujame več kakor 100 rib, se uporabi metoda naključnega podvzorčenja rib.

Člen 48

Program označevanja

Vsako ribiško plovilo, ki sodeluje v raziskovalnem ribolovu iz člena 42, izvede naslednji program označevanja:

(a)

primerki Dissostichus spp. se označujejo in izpuščajo po en primerek na tono mase svežega ulova v vsej sezoni v skladu s protokolom označevanja CCAMLR. Plovila prenehajo z označevanjem šele potem, ko je označenih 500 primerkov ali če zapustijo ribolovno območje, ko označijo po en primerek na tono mase svežega ulova;

(b)

program je usmerjen na primerke vseh velikosti, da se izpolnijo zahteve po označevanju enega primerka na tono mase svežega ulova. Vsi izpuščeni primerki se dvakrat označijo, izpusti pa zajamejo čim širše geografsko območje;

(c)

vse oznake so jasno natisnjene z enotno serijsko številko in povratnim naslovom, tako da je v primeru ponovnega ulova označenega primerka mogoče izslediti izvor oznak;

(d)

vsi ponovno ulovljeni označeni primerki (tj. ujete ribe z oznako od prej) se ne izpustijo znova, tudi če so bili na prostosti le kratko obdobje;

(e)

vsem ponovno ulovljenim primerkom se vzamejo biološki vzorci (dolžina, teža, spol, razvoj gonad), če je mogoče, se naredi digitalna fotografija, odvzamejo se jim otoliti in odstrani oznaka;

(f)

vsi ustrezni podatki o oznakah in kakršni koli podatki o ponovnih ulovih oznak se sporočijo CCAMLR v elektronski obliki CCAMLR v treh mesecih od takrat, ko plovilo zapusti ta ribolovna območja;

(g)

vsi ustrezni podatki o oznakah in kakršni koli podatki o ponovnem ulovu oznak ter primerkih ponovnega ulova se v elektronski obliki CCAMLR sporočijo tudi ustreznemu regionalnemu centru podatkov o oznakah, kakor je podrobno opredeljeno v protokolu označevanja CCAMLR.

Člen 49

Znanstveni opazovalci

Vsako ribiško plovilo, ki sodeluje v raziskovalnem ribolovu iz člena 42, ima na krovu ves čas ribolovnih aktivnosti v ribolovnem obdobju najmanj dva znanstvena opazovalca, eden od njiju pa je opazovalec, imenovan v skladu s programom mednarodnega znanstvenega opazovanja CCAMLR.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 50

Prenos podatkov

Kadar države clanice v skladu s clenoma 15(1) in 18(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93 pošiljajo Komisiji podatke v zvezi z iztovarjanjem kolicine ujetih staležev, uporabljajo kode staležev iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 51

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Kadar so TAC na območju CCAMLR določeni za obdobja, ki se začnejo pred 1. januarjem 2006, se člen 40 uporablja od začetka zadevnih obdobij uporabe TAC.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005.

Za Svet

Predsednik

B. BRADSHAW


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3

(3)  UL L 70, 9.3.2004, str. 8

(4)  UL L 150, 30.4.2004, str. 1

(5)  UL L 226, 29.8.1980, str. 48.

(6)  UL L 226, 29.8.1980, str. 12.

(7)  UL L 29, 1.2.1985, str. 9.

(8)  UL L 132, 21.5.1987, str. 9.

(9)  UL L 276, 10.10.1983 str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1965/2001 (UL L 268, 9.10.2001, str. 23).

(10)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(11)  UL L 289, 7.11.2001, str. 1.

(12)  UL L 171, 6.7.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 813/2004 (UL L 150, 30.4.2004, str. 32).

(13)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(14)  UL L 97, 1.4.2004, str. 16.

(15)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 602/2004 (UL L 97, 1.4.2004, str. 30).

(16)  UL L 365, 31.12.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 448/2005 (UL L 74, 19.3.2005, str. 5).

(17)  UL L 191, 7.7.1998, str. 10.

(18)  UL L 70, 9.3.2004, str. 8.

(19)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.

(20)  UL L 274, 25.9.1986, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3259/94 (UL L 339, 29.12.1994, str. 11).

(21)  UL L 137, 19.5.2001 str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 831/2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 33).

(22)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6.

(23)  UL L 396, 31.12.2004, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 860/2005 (UL L 134, 8.6.2005, str. 1).

(24)  UL L 12, 14.1.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1936/2005 (UL L 311, 26.11.2005, str. 1).

(25)  UL L 270, 13.11.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(26)  UL L 186, 28.7.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(27)  Uredba Sveta (ES) št. 88/98 z dne 18. decembra 1997 o določitvi nekaterih tehničnih ukrepov za ohranitev ribolovnih virov v vodah Baltskega morja, Beltov in Oresunda (UL L 9, 15.1.1998, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2005 (UL L 49, 22.2.2005, str. 1).

(28)  UL L 5, 9.1.2004, str. 25.

(29)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(30)  UL L 97, 1.4.2004, str. 1.


PRILOGA I

OMEJITVE ULOVA, KI SE UPORABLJAJO ZA PLOVILA SKUPNOSTI V OBMOČJIH, KJER OBSTAJAJO OMEJITVE ULOVA, IN ZA RIBIŠKA PLOVILA TRETJIH DRŽAV V VODAH EU, PO VRSTAH IN OBMOČJIH (V TONAH ŽIVE TEŽE, ČE NI DRUGAČE DOLOČENO)

Vse omejitve ulova, določene v tej prilogi, se obravnavajo kot kvote za namene člena 5 te uredbe in zato zanje veljajo pravila iz Uredbe (ES) št. 2847/93 ter zlasti členov 14 in 15 Uredbe.

Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Za namene te uredbe je v nadaljevanju podana korespondenčna tabela splošnih in latinskih imen:

Znanstveno ime

Koda Alpha-3

Domače ime

Ammodytidae

SAN

Prave peščenke

Anarhichas lupus

CAT

Ostrigar

Aphanopus carbo

BSF

Črni morski meč

Argentina silus

ARU

Velika srebrenka

Beryx spp.

ALF

Sluzoglavke

Boreogadus saida

POC

Polarna trska

Brosme brosme

USK

Morski menek

Centrophorus squamosus

GUQ

Luskasti globokomorski trnež

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugalski morski pes

Cetorhinus maximus

BSK

Morski pes orjak

Chaenocephalus aceratus

SSI

Črnoplavutna ledna krokodilka

Champsocephalus gunnari

ANI

Antarktična ledna krokodilka

Channichthys rhinoceratus

LIC

Enoroga ledna krokodilka

Chionoecetes spp.

PCR

Snežni morski pajek

Clupea harengus

HER

Atlantski sled

Coryphaenoides rupestris

RNG

Okroglonosi repak

Dalatias licha

SCK

Temni morski pes

Deania calcea

DCA

Kljunati morski pes

Dissostichus eleginoides

TOP

Antarktična zobata riba

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardon

Etmopterus princeps

ETR

Veliki svetilec

Etmopterus pusillus

ETP

Gladki svetilec

Etmopterus spinax

ETX

Črni svetilec

Euphausia superba

KRI

Kril

Gadus morhua

COD

Trska

Galeorhinus galeus

GAG

Pepelasti morski pes

Germo alalunga

ALB

Beli tun

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Sivi jezik

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Topoglava nototenija

Hippoglossoides platessoides

PLA

Ameriška morska plošča

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Navadni jezik

Hoplostethus atlanticus

ORY

Oranžna sluzoglavka

Illex illecebrosus

SQI

Severni kratkoplavuti ligenj

Lamna nasus

POR

Atlantski morski pes

Lampanyctus achirus

LAC

Hektorjeva laterna

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Luskasta nototenija

Lepidorhombus spp.

LEZ

Krilati rombi

Limanda ferruginea

YEL

Rumenorepa limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Morska spaka

Macrourus berglax

RHG

Čebulastooki repak

Macrourus spp.

GRV

Repaki

Makaira nigricans

BUM

Sinja jadrovnica

Mallotus villosus

CAP

Kapelan

Martialia hyadesi

SQS

Lignji

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Vahnja

Merlangius merlangus

WHG

Mol

Merluccius merluccius

HKE

Oslič

Micromesistius poutassou

WHB

Sinji mol

Microstomus kitt

LEM

Rdeči jezik

Molva dypterygia

BLI

Modri leng

Molva macrophthalmus

SLI

Španski leng

Molva molva

LIN

Leng

Nephrops norvegicus

NEP

Škamp

Notothenia rossii

NOR

Kraljevska nototenija

Pagellus bogaraveo

SBR

Okati ribon

Pandalus borealis

PRA

Severna kozica

Paralomis spp.

PAI

Kraljevska rakovica

Penaeus spp.

PEN

Bele kozice

Phycis spp.

FOX

Tabinje

Platichthys flesus

FLX

Iverka

Pleuronectes platessa

PLE

Morska plošča

Pleuronectiformes

FLX

Bokoplute

Pollachius pollachius

POL

Polak

Pollachius virens

POK

Saj

Psetta maxima

TUR

Romb

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Južnogeorgijska ledena krokodilka

Rajidae

SRX-RAJ

Raže

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grenlandska morska plošča

Salmo salar

SAL

Atlantski losos

Scomber scombrus

MAC

Skuša

Scopthalmus rhombus

BLL

Gladki romb

Sebastes spp.

RED

Rdeči okun

Solea solea

SOL

Morski list

Solea spp.

SOX

Morski listi

Squalus acanthias

DGS

Trnež

Tetrapturus alba

WHM

Bela jadrovnica

Thunnus alalunga

ALB

Beli tun

Thunnus albacares

YFT

Rumenoplavuti tun

Thunnus obesus

BET

Veleoki tun

Thunnus thynnus

BFT

Navadni tun

Trachurus spp.

JAX

Šuri

Trisopterus esmarki

NOP

Norveški molič

Urophycis tenuis

HKW

Bela repata tabinja

Xiphias gladius

SWO

Mečarica

PRILOGA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SEVERNO MORJE IN VODE ZAHODNE SKUPNOSTI Območja ICES Vb (vode ES), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (vode ES) in Francoska Gvajana

Vrsta:

Prave peščenke

Ammodytidae

Cona:

IV (norveške vode)

SAN/04-N.

Danska

0 (1)

 

Združeno kraljestvo

0 (1)

 

ES

0 (1)

 

TAC

Ni pomembno

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Prave peščenke

Ammodytidae

Cona:

IIa (vode ES) (2), IIIa, IV (vode ES) (2)

SAN/2A3A4.

Danska

Ni določeno

 

Združeno kraljestvo

Ni določeno

 

vse države članice

Ni določeno (3)

 

ES

Ni določeno

 

Norveška

0 (4)  (5)

 

TAC

Ni določeno

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Velika srebrenka

Argentina silus

Cona:

Vode ES in mednarodne vode con I in II

ARU/1/2.

Nemčija

31

 

Francija

10

 

Nizozemska

25

 

Združeno kraljestvo

50

 

ES

116

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Velika srebrenka

Argentina silus

Cona:

Vode ES in mednarodne vode con III in IV

ARU/3/4.

Danska

1 180

 

Nemčija

12

 

Francija

8

 

Irska

8

 

Nizozemska

55

 

Švedska

46

 

Združeno kraljestvo

21

 

ES

1 331

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Velika srebrenka

Argentina silus

Cona:

Vode ES in mednarodne vode con V, VI in VII

ARU/567.

Nemčija

405

 

Francija

9

 

Irska

375

 

Nizozemska

4 225

 

Združeno kraljestvo

297

 

ES

5 310

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski menek

Brosme brosme

Cona:

Vode ES v conah IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

ES

Ni pomembno (6)

 

Norveška

4 000 (7)  (8)

 

TAC

Ni pomembno

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski menek

Brosme brosme

Cona:

IV (norveške vode)

USK/04-N.

Belgija

1

 

Danska

191

 

Nemčija

1

 

Francija

1

 

Nizozemska

1

 

Združeno kraljestvo

5

 

ES

200

 

TAC

Ni pomembno

Previdnostni TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski pes orjak

Cetorhinus maximus

Cona:

Vode ES v conah IV, VI in VII

BSK/467.

ES

0

 

TAC

0

Previdnostni TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled (9)

Clupea harengus

Cona:

IIIa

HER/03A.

Danska

34 052

 

Nemčija

545

 

Švedska

35 620

 

ES

70 217

 

Ferski otoki

500 (10)

 

TAC

81 600

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled (11)

Clupea harengus

Cona:

IV severno od 53°30'N

HER/04A., HER/04B.

Danska

76 348

 

Nemčija

47 836

 

Francija

22 769

 

Nizozemska

57 938

 

Švedska

4 627

 

Združeno kraljestvo

63 333

 

ES

272 851

 

Norveška

50 000 (12)

 

TAC

454 751

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode južno od 62°S (HER/*04N-)

ES

50 000


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

Norveške vode južno od 62°S

HER/04-N.

Švedska

963 (13)

 

ES

963

 

TAC

Ni pomembno

 


Vrsta:

Atlantski sled (14)

Clupea harengus

Cona:

IIIa (prilov)

HER/03A-BC

Danska

17 547

 

Nemčija

156

 

Švedska

2 825

 

ES

20 528

 

TAC

20 528

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled (15)

Clupea harengus

Cona:

IIa (vode ES), IV, VIId (prilov)

HER/2A47DX

Belgija

211

 

Danska

40 684

 

Nemčija

211

 

Francija

211

 

Nizozemska

211

 

Švedska

199

 

Združeno kraljestvo

773

 

ES

42 500

 

TAC

42 500

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled (16)

Clupea harengus

Cona:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Belgija

9 122 (18)

 

Danska

1 088 (18)

 

Nemčija

682 (18)

 

Francija

12 347 (18)

 

Nizozemska

21 998 (18)

 

Združeno kraljestvo

4 786 (18)

 

ES

50 023

 

TAC

454 751

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

Vb, VIaN (19)(vode ES), VIb

HER/5B6ANB

Nemčija

3 727

 

Francija

705

 

Irska

5 036

 

Nizozemska

3 727

 

Združeno kraljestvo

20 145

 

ES

33 340

 

Ferski otoki

660 (20)

 

TAC

34 000

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIaS (21), VIIbc

HER/6AS7BC

Irska

14 000

 

Nizozemska

1 400

 

ES

15 400

 

TAC

15 400

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Združeno kraljestvo

800

 

ES

800

 

TAC

 

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Irska

1 250

 

Združeno kraljestvo

3 550

 

ES

4 800

 

TAC

4 800

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIe,f

HER/7EF.

Francija

500

 

Združeno kraljestvo

500

 

ES

1 000

 

TAC

1 000

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Atlantski sled

Clupea harengus

Cona:

VIIg,h,j,k (24)

HER/7G-K.

Nemčija

123

 

Francija

682

 

Irska

9 549

 

Nizozemska

682

 

Združeno kraljestvo

14

 

ES

11 050

 

TAC

11 050

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sardon

Engraulis encrasicolus

Cona:

VIII

ANE/08.

Španija

4 500 (25)

 

Francija

500 (25)

 

ES

5 000 (25)

 

TAC

5 000 (25)

Previdnostni TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sardon

Engraulis encrasicolus

Cona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

ANE/9/3411

Španija

3 826

 

Portugalska

4 174

 

ES

8 000

 

TAC

8 000

Previdnostni TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

Skagerrak

COD/03AN.

Belgija

8

 

Danska

2 652

 

Nemčija

66

 

Nizozemska

17

 

Švedska

464

 

ES

3 207

 

TAC

3 315

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

Kattegat

COD/03AS.

Danska

524

 

Nemčija

11

 

Švedska

315

 

ES

850

 

TAC

850

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

IIa (vode ES), IV

COD/2AC4.

Belgija

686

 

Danska

3 940

 

Nemčija

2 498

 

Francija

847

 

Nizozemska

2 226

 

Švedska

26

 

Združeno kraljestvo

9 037

 

ES

19 260

 

Norveška

3 945 (26)

 

TAC

23 205

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

norveške vode (COD/*04N-)

ES

16 740


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

Norveške vode južno od 62°S

COD/04-N.

Švedska

382

 

ES

382

 

TAC

Ni pomembno

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

Vb (vode ES), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgija

1

 

Nemčija

9

 

Francija

97

 

Irska

138

 

Združeno kraljestvo

368

 

ES

613

 

TAC

613

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Vb (cona ES), VIa (COD/*5BC6A)

Belgija

1

Nemčija

9

Francija

93

Irska

132

Združeno kraljestvo

353

ES

588


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

VIIa

COD/07A.

Belgija

24

 

Francija

67

 

Irska

1 204

 

Nizozemska

6

 

Združeno kraljestvo

527

 

ES

1 828

 

TAC

1 828

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Trska

Gadus morhua

Cona:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

COD/7X7A34

Belgija

236

 

Francija

4 053

 

Irska

818

 

Nizozemska

34

 

Združeno kraljestvo

439

 

ES

5 580

 

TAC

5 580

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

LEZ/2AC4-C

Belgija

5

 

Danska

4

 

Nemčija

4

 

Francija

28

 

Nizozemska

22

 

Združeno kraljestvo

1 677

 

ES

1 740

 

TAC

1 740

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

Vb (vode ES), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Španija

327

 

Francija

1 277

 

Irska

373

 

Združeno kraljestvo

903

 

ES

2 880

 

TAC

2 880

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VII

LEZ/07.

Belgija

494

 

Španija

5 490

 

Francija

6 663

 

Irska

3 029

 

Združeno kraljestvo

2 624

 

ES

18 300

 

TAC

18 300

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Španija

1 176

 

Francija

949

 

ES

2 125

 

TAC

2 125

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Krilati rombi

Lepidorhombus spp.

Cona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

LEZ/8C3411

Španija

1 171

 

Francija

59

 

Portugalska

39

 

ES

1 269

 

TAC

1 269

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Limanda in iverka

Limanda limanda in Platichthys flesus

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

D/F/2AC4-C

Belgija

466

 

Danska

1 752

 

Nemčija

2 627

 

Francija

182

 

Nizozemska

10 594

 

Švedska

6

 

Združeno kraljestvo

1 473

 

ES

17 100

 

TAC

17 100

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

ANF/2AC4-C

Belgija

365

 

Danska

804

 

Nemčija

393

 

Francija

75

 

Nizozemska

276

 

Švedska

9

 

Združeno kraljestvo

8 392

 

ES

10 314 (27)

 

TAC

10 314 (27)

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

IV (norveške vode)

ANF/04-N.

Belgija

53

 

Danska

1 343

 

Nemčija

21

 

Nizozemska

19

 

Združeno kraljestvo

314

 

ES

1 750

 

TAC

Ni pomembno

Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

Vb (vode ES), VI, XII, XIV

NF/561214

Belgija

168

 

Nemčija

192

 

Španija

180

 

Francija

2 073

 

Irska

469

 

Nizozemska

162

 

Združeno kraljestvo

1 442

 

ES

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

VII

ANF/07.

Belgija

2 445 (29)

 

Nemčija

273 (29)

 

Španija

971 (29)

 

Francija

15 688 (29)

 

Irska

2 005 (29)

 

Nizozemska

317 (29)

 

Združeno kraljestvo

4 757 (29)

 

ES

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Španija

1 137

 

Francija

6 325

 

ES

7 462

 

TAC

7 462

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska spaka

Lophiidae

Cona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

ANF/8C3411

Španija

1 629

 

Francija

2

 

Portugalska

324

 

ES

1 955

 

TAC

1 955

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

IIIa, IIIbcd (vode ES)

HAD/3A/BCD

Belgija

15

 

Danska

2 468

 

Nemčija

157

 

Nizozemska

3

 

Švedska

292

 

ES

2 935 (30)

 

TAC

3 189

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

IIa (vode ES), IV

HAD/2AC4.

Belgija

472

 

Danska

3 248

 

Nemčija

2 067

 

Francija

3 602

 

Nizozemska

354

 

Švedska

229

 

Združeno kraljestvo

34 574

 

ES

44 546 (31)

 

Norveška

7 016

 

TAC

51 850

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

norveške vode (HAD/*04N-)

ES

33 350


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

Norveške vode, južno od 62°S

HAD/04-N.

Švedska

707

 

ES

707

 

TAC

Ni pomembno

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgija

1

 

Nemčija

2

 

Francija

66

 

Irska

47

 

Združeno kraljestvo

481

 

ES

597

 

TAC

597

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

Vb, VIa (vode ES)

HAD/5BC6A.

Belgija

18

 

Nemčija

21

 

Francija

862

 

Irska

615

 

Združeno kraljestvo

6 294

 

ES

7 810

 

TAC

7 810

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Vahnja

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

VII , VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

HAD/7/3411

Belgija

128

 

Francija

7 680

 

Irska

2 560

 

Združeno kraljestvo

1 152

 

ES

11 520

 

TAC

11 520

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenem razdelku ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belgija

20

Francija

92

Irska

552

Združeno kraljestvo

611

ES

1 275

Ko države članice poročajo Komisiji o ulovu svojih kvot, podrobno navedejo količine, ulovljene v VIIa. Iztovarjanje vahnje, ujete v razdelku VIIa, je prepovedano, kadar celotna količina iztovorov presega 1 275 ton.


Vrsta:

Mol

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

IIIa

WHG/03A.

Danska

819

 

Nizozemska

3

 

Švedska

88

 

ES

910 (32)

 

TAC

1 500

Previdnostni TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Melanogrammus aeglefinus

Cona:

IIa (vode ES), IV

WHG/2AC4.

Belgija

531

 

Danska

2 297

 

Nemčija

597

 

Francija

3 452

 

Nizozemska

1 328

 

Švedska

3

 

Združeno kraljestvo

9 162

 

ES

17 370 (33)

 

Norveška

2 380 (34)

 

TAC

23 800

Previdnostni TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

norveške vode (WHG/*04N-)

ES

14 512


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

Vb (vode ES), VI, XII, XIV

WHG/561214

Nemčija

8

 

Francija

166

 

Irska

406

 

Združeno kraljestvo

780

 

ES

1 360

 

TAC

1 360

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

VIIa

WHG/07A.

Belgija

1

 

Francija

15

 

Irska

252

 

Nizozemska

0

 

Združeno kraljestvo

169

 

ES

437

 

TAC

437

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgija

195

 

Francija

11 964

 

Irska

5 544

 

Nizozemska

97

 

Združeno kraljestvo

2 140

 

ES

19 940

 

TAC

19 940

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

VIII

WHG/08.

Španija

1 440

 

Francija

2 160

 

ES

3 600

 

TAC

3 600

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol

Merlangius merlangus

Cona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

WHG/9/3411

Portugalska

653

 

ES

653

 

TAC

653

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Mol in polak

Merlangius merlangus in Pollachius pollachius

Cona:

Norveške vode, južno od 62°S

W/P/04-N.

Švedska

190

 

ES

190

 

TAC

Ni pomembno

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

IIIa, IIIbcd (vode ES)

HKE/3A/BCD

Danska

1 219

 

Švedska

104

 

ES

1 323

 

TAC

1 323 (35)

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

HKE/2AC4-C

Belgija

22

 

Danska

891

 

Nemčija

102

 

Francija

197

 

Nizozemska

51

 

Združeno kraljestvo

278

 

ES

1 541

 

TAC

1 541 (36)

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

Vb (vode ES), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgija

226

 

Španija

7 257

 

Francija

11 206

 

Irska

1 358

 

Nizozemska

146

 

Združeno kraljestvo

4 424

 

ES

24 617

 

TAC

24 617 (37)

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Belgija

29

Španija

1 171

Francija

1 171

Irska

146

Nizozemska

15

Združeno kraljestvo

658

ES

3 190


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgija

7

 

Španija

5 052

 

Francija

11 345

 

Nizozemska

15

 

ES

16 419

 

TAC

16 419 (38)

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Vb (vode ES), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgija

1

Španija

1 463

Francija

2 635

Nizozemska

4

ES

4 103


Vrsta:

Oslič

Merluccius merluccius

Cona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

HKE/8C3411

Španija

4 263

 

Francija

409

 

Portugalska

1 989

 

ES

6 661

 

TAC

6 661

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

IV (norveške vode))

WHB/04-N.

Danska

18 050

 

Združeno kraljestvo

950

 

ES

19 000

 

TAC

2 000 000

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII in XIV (vode Skupnosti in mednarodne vode)

WHB/1 X 14

Danska

52 529 (43)

 

Nemčija

20 424 (43)

 

Španija

44 533 (43)

 

Francija

36 556 (43)

 

Irska

40 677 (43)

 

Nizozemska

64 053 (43)

 

Portugalska

4 137 (43)

 

Švedska

12 994 (43)

 

Združeno kraljestvo

68 161 (43)

 

ES

344 063 (43)

 

Norveška

152 442 (39)  (40)

 

Ferski otoki

45 000 (41)  (42)

 

TAC

2 000 000

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

WHB/8C3411

Španija

46 795 (44)

 

Portugalska

11 699 (44)

 

ES

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Sinji mol

Micromesistius poutassou

Cona:

vode ES con II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Norveška

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Vrsta:

Rdeči jezik in sivi jezik

Microstomus kitt in Glyptocephalus cynoglossus

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

L/W/2AC4-C

Belgija

334

 

Danska

921

 

Nemčija

118

 

Francija

252

 

Nizozemska

767

 

Švedska

10

 

Združeno kraljestvo

3 773

 

ES

6 175

 

TAC

6 175

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Modri leng

Molva dypterigia

Cona:

IIa, IV, Vb, VI, VII (EC waters)

BLI/2A47-C

ES

Ni pomembno (49)

 

Norveška

200

 

TAC

Ni pomembno

 


Vrsta:

Modri leng

Molva dypterigia

Cona:

Vode ES v conah VIa (severno od 56°30'S), VIb

BLI/6AN6B.

Ferski otoki

400 (50)

 

TAC

Ni pomembno

 


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

Vode ES in mednarodne vode con I in II

LIN/1/2.

Danska

10

 

Nemčija

10

 

Francija

10

 

Združeno kraljestvo

10

 

Drugi (51)

5

 

ES

45

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

III (vode ES)

LIN/03.

Belgija

10

 

Danska

76

 

Nemčija

10

 

Švedska

30

 

Združeno kraljestvo

10

 

ES

136

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

IV (vode ES)

LIN/04.

Belgija

25

 

Danska

397

 

Nemčija

246

 

Francija

221

 

Nizozemska

8

 

Švedska

17

 

Združeno kraljestvo

3 052

 

ES

3 966

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

V (vode ES in mednarodne vode)

LIN/05.

Belgija

12

 

Danska

9

 

Nemčija

9

 

Francija

9

 

Združeno kraljestvo

9

 

ES

48

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

Vode ES in mednarodne vode con VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

LIN/6X14.

Belgija

56

 

Danska

10

 

Nemčija

204

 

Španija

4 124

 

Francija

4 397

 

Irska

1 102

 

Portugalska

10

 

Združeno kraljestvo

5 063

 

ES

14 966

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

Vode ES v conah IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

ES

Ni pomembno (52)

 

Norveška

6 800 (53)  (54)

 

Ferski otoki

300 (55)  (56)

 

TAC

Ni pomembno

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Leng

Molva molva

Cona:

IV (norveške vode)

LIN/04-N.

Belgija

7

 

Danska

878

 

Nemčija

25

 

Francija

10

 

Nizozemska

1

 

Združeno kraljestvo

79

 

ES

1 000

 

TAC

Ni pomembno

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

IIIa (vode ES), IIIbcd (vode Es)

NEP/3A/BCD

Danska

3 800

 

Nemčija

11

 

Švedska

1 359

 

ES

5 170

 

TAC

5 170

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

NEP/2AC4-C

Belgija

1 472

 

Danska

1 472

 

Nemčija

22

 

Francija

43

 

Nizozemska

758

 

Združeno kraljestvo

24 380

 

ES

28 147

 

TAC

28 147

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

IV (norveške vode)

NEP/04-N.

Danska

1 230

 

Nemčija

1

 

Združeno kraljestvo

69

 

ES

1 300

 

TAC

Ni pomembno

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

Vb (vode ES), VI

NEP/5BC6.

Španija

36

 

Francija

143

 

Irska

239

 

Združeno kraljestvo

17 257

 

ES

17 675

 

TAC

17 675

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VII

NEP/07.

Španija

1 290

 

Francija

5 228

 

Irska

7 928

 

Združeno kraljestvo

7 052

 

ES

21 498

 

TAC

21 498

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Španija

242

 

Francija

3 788

 

ES

4 030

 

TAC

4 030

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

VIIIc

NEP/08C.

Španija

140

 

Francija

6

 

ES

146

 

TAC

146

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Škamp

Nephrops norvegicus

Cona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

NEP/9/3411

Španija

122

 

Portugalska

364

 

ES

486

 

TAC

486

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Severna kozica

Pandalus borealis

Cona:

IIIa

PRA/03A.

Danska

3 887

 

Švedska

2 094

 

ES

5 981

 

TAC

11 200

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Severna kozica

Pandalus borealis

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

PRA/2AC4-C

Danska

3 700

 

Nizozemska

35

 

Švedska

149

 

Združeno kraljestvo

1 096

 

ES

4 980

 

TAC

4 980

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Severna kozica

Pandalus borealis

Cona:

Norveške vode, južno od 62°S

PRA/04-N.

Danska

900

 

Švedska

158 (57)

 

ES

1 058

 

TAC

Ni pomembno

Previdnostni TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Bele kozice

Penaeus spp

Cona:

Francoska Gvajana

PEN/FGU.

Francija

4 000 (58)

 

ES

4 000 (58)

 

Barbados

24 (58)

 

Gvajana

24 (58)

 

Surinam

0 (58)

 

Trinidad in Tobago

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

Previdnostni TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

Skagerrak

PLE/03AN.

Belgija

46

 

Danska

5 979

 

Nemčija

31

 

Nizozemska

1 150

 

Švedska

320

 

ES

7 526

 

TAC

7 680

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

Kattegat

PLE/03AS.

Danska

1 709

 

Nemčija

19

 

Švedska

192

 

ES

1 920

 

TAC

1 920

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

IIa (vode ES), IV

PLE/2AC4.

Belgija

3 435

 

Danska

11 164

 

Nemčija

3 220

 

Francija

644

 

Nizozemska

21 470

 

Združeno kraljestvo

15 887

 

ES

55 820

 

Norveška

1 621

 

TAC

57 441

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

norveške vode (PLE/*04N-)

ES

22 905


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

Vb (vode ES), VI, XII, XIV

PLE/561214

Francija

22

 

Irska

287

 

Združeno kraljestvo

477

 

ES

786

 

TAC

786

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIa

PLE/07A.

Belgija

41 (59)

 

Francija

18 (59)

 

Irska

1 051 (59)

 

Nizozemska

13 (59)

 

Združeno kraljestvo

485 (59)

 

ES

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIb,c

PLE/7BC.

Francija

29

 

Irska

115

 

ES

144

 

TAC

144

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgija

843

 

Francija

2 810

 

Združeno kraljestvo

1 498

 

ES

5 151

 

TAC

5 151

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgija

118

 

Francija

213

 

Irska

33

 

Združeno kraljestvo

112

 

ES

476

 

TAC

476

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgija

25

 

Francija

50

 

Irska

172

 

Nizozemska

99

 

Združeno kraljestvo

50

 

ES

396

 

TAC

396

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morska plošča

Pleuronectes platessa

Cona:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

PLE/8/3411

Španija

75

 

Francija

298

 

Portugalska

75

 

ES

448

 

TAC

448

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Polak

Pollachius pollachius

Cona:

Vb (vode ES), VI, XII, XIV

POL/561214

Španija

6

 

Francija

216

 

Irska

63

 

Združeno kraljestvo

165

 

ES

450

 

TAC

450

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Polak

Pollachius pollachius

Cona:

VII

POL/07.

Belgija

476

 

Španija

29

 

Francija

10 959

 

Irska

1 168

 

Združeno kraljestvo

2 668

 

ES

15 300

 

TAC

15 300

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Polak

Pollachius pollachius

Cona:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Španija

286

 

Francija

1 394

 

ES

1 680

 

TAC

1 680

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Polak

Pollachius pollachius

Cona:

VIIIc

POL/08C.

Španija

236

 

Francija

26

 

ES

262

 

TAC

262

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Polak

Pollachius pollachius

Cona:

IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

POL/9/3411

Španija

278

 

Portugalska

10

 

ES

288

 

TAC

288

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Saj

Pollachius virens

Cona:

IIa (vode ES), IIIa, IIIbcd (vode ES), IV

POK/2A34-

Belgija

43

 

Danska

5 111

 

Nemčija

12 906

 

Francija

30 374

 

Nizozemska

129

 

Švedska

702

 

Združeno kraljestvo

9 895

 

ES

59 160

 

Norveška

64 090 (60)

 

TAC

123 250

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Saj

Pollachius virens

Cona:

Vb (vode ES), VI, XII, XIV

POK/561214

Nemčija

798

 

Francija

7 930

 

Irska

467

 

Združeno kraljestvo

3 592

 

ES

12 787

 

TAC

12 787

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Saj

Pollachius virens

Cona:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

POK/7X1034

Belgija

12

 

Francija

2 666

 

Irska

1 333

 

Združeno kraljestvo

727

 

ES

4 738

 

TAC

4 738

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Romb in gladki romb

Psetta maxima in Scopthalmus rhombus

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

T/B/2AC4-C

Belgija

317

 

Danska

677

 

Nemčija

173

 

Francija

82

 

Nizozemska

2 401

 

Švedska

5

 

Združeno kraljestvo

668

 

ES

4 323

 

TAC

4 323

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Raže

Rajidae

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

SRX/2AC4-C

Belgija

461

 

Danska

18

 

Nemčija

23

 

Francija

72

 

Nizozemska

393

 

Združeno kraljestvo

1 770

 

ES

2 737

 

TAC

2 737

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Grenlandska morska plošča

Reinhardtius hippoglossoides

Cona:

IIa (vode Skupnosti) IV, VI (vode Skupnosti in mednarodne vode)

GHL/2A-C46

Danska

8

 

Nemčija

14

 

Estonija

8

 

Španija

8

 

Francija

130

 

Irska

8

 

Litva

8

 

Poljska

8

 

Združeno kraljestvo

510

 

ES

1 052 (61)

 

TAC

Ni pomembno

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Skuša

Scomber scombrus

Cona:

IIa (vode ES), IIIa, IIIb,c,d (vode ES), IV

MAC/2A34.

Belgija

154

 

Danska

12 287

 

Nemčija

160

 

Francija

483

 

Nizozemska

487

 

Švedska

3 599 (62)  (63)

 

Združeno kraljestvo

451

 

ES

17 621 (62)

 

Norveška

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C.

IIa (vode ne-ES), VI, od 1. januarja do 31. marca 2006 MAC/*2A6.

Danska

 

4 130

 

 

4 020

Francija

 

467

 

 

 

Nizozemska

 

470

 

 

 

Švedska

 

 

390

10

 

Združeno kraljestvo

 

435

 

 

 

Norveška

3 000

 

 

 

 


Vrsta:

Skuša

Scomber scombrus

Cona:

IIa (vode ne-ES), Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Nemčija

14 369

 

Španija

20

 

Estonija

119

 

Francija

9 580

 

Irska

47 894

 

Latvija

88

 

Litva

88

 

Nizozemska

20 954

 

Poljska

1 012

 

Združeno kraljestvo

131 713

 

ES

225 837

 

Norveška

9 000 (66)

 

Ferski otoki

3 496 (67)

 

TAC

415 824 (68)

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina in le v obdobjih od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.

 

IVa (vode ES) MAC/*04A-C

Nemčija

4 336

Francija

2 891

Irska

14 453

Nizozemska

6 323

Združeno kraljestvo

39 748

ES

67 751

Norveška

9 000

Ferski otoki

1 055 ()

()  Severno od 59°S (cona ES) od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.


Vrsta:

Skuša

Scomber scombrus

Cona:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

MAC/8C3411

Španija

21 574 (70)

 

Francija

143 (70)

 

Portugalska

4 459 (70)

 

ES

26 176

 

TAC

26 176

Analitski TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Španija

1 812

Francija

12

Portugalska

374


Vrsta:

Morski list

Solea solea

Cona:

IIIa, IIIbcd (vode ES)

SOL/3A/BCD

Danska

755

 

Nemčija

44

 

Nizozemska

73

 

Švedska

28

 

ES

900

 

TAC

900

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski list

Solea solea

Cona:

II, IV (vode ES)

SOL/24.

Belgija

1 456

 

Danska

666

 

Nemčija

1 165

 

Francija

291

 

Nizozemska

13 143

 

Združeno kraljestvo

749

 

ES

17 470

 

Norveška

200

 

TAC

17 670

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski list

Solea solea

Cona:

Vb (vode ES), VI, XII, XIV

SOL/561214

Irska

54

 

Združeno kraljestvo

14

 

ES

68

 

TAC

68

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski list

Solea solea

Cona:

VIIa

SOL/07A.

Belgija

474

 

Francija

6

 

Irska

117

 

Nizozemska

150

 

Združeno kraljestvo

213

 

ES

960

 

TAC

960

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski list

Solea solea

Cona:

VIIb,c

SOL/7BC.

Francija

10

 

Irska

54

 

ES

64

 

TAC

64

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski list

Solea solea

Cona:

VIId

SOL/07D.

Belgija

1 540

 

Francija

3 080

 

Združeno kraljestvo

1 100

 

ES

5 720

 

TAC

5 720

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski list

Solea solea

Cona:

VIIe

SOL/07E.

Belgija

33

 

Francija

354

 

Združeno kraljestvo

553

 

ES

940

 

TAC

940

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski list

Solea solea

Cona:

VIIf,g

SOL/7FG.

Belgija

594

 

Francija

59

 

Irska

30

 

Združeno kraljestvo

267

 

ES

950

 

TAC

950

Analitski TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Morski list

Solea solea

Cona:

VIIh,j,k

SOL/7HJK.

Belgija

54

 

Francija

108

 

Irska

293

 

Nizozemska

87

 

Združeno kraljestvo

108

 

ES

650

 

TAC

650

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Papalina

Sprattus sprattus

Cona:

IIIa

SPR/03A.

Danska

34 843

 

Nemčija

73

 

Švedska

13 184

 

ES

48 100

 

TAC

52 000

Previdnostni TAC.Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Papalina

Sprattus sprattus

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

SPR/2AC4-C

Belgija

3 033

 

Danska

240 068

 

Nemčija

3 033

 

Francija

3 033

 

Nizozemska

3 033

 

Švedska

1 330 (71)

 

Združeno kraljestvo

10 010

 

ES

263 540

 

Norveška

10 000 (72)

 

Ferski otoki

9 160 (73)

 

TAC

282 700 (74)

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


Vrsta:

Papalina

Sprattus sprattus

Cona:

VIIde

SPR/7DE.

Belgija

31

 

Danska

1 997

 

Nemčija

31

 

Francija

430

 

Nizozemska

430

 

Združeno kraljestvo

3 226

 

ES

6 144

 

TAC

6 144

Previdnostni TAC.Uporablja se člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96.Uporablja se člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96.


<

Vrsta:

Trnež

Squalus acanthias

Cona:

IIa (vode ES), IV (vode ES)

DGS/2AC4-C

Belgija

16

 

Danska

93

 

Nemčija

17

 

Francija

30

 

Nizozemska

26

 

Švedska

1

 

Združeno kraljestvo

778

 

ES

691

 

Norveška

90 (75)