ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 10

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
14. januar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 53/2006 z dne 13. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 54/2006 z dne 13. januarja 2006 o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 55/2006 z dne 13. januarja 2006 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 56/2006 z dne 13. januarja 2006 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za 96. posamični razpis, objavljen v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 57/2006 z dne 13. januarja 2006 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 58/2006 z dne 13. januarja 2006 o določanju najnižje prodajne cene masla za 33. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 59/2006 z dne 13. januarja 2006 o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 32. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 60/2006 z dne 13. januarja 2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. januarja 2006

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 61/2006 z dne 13. januarja 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1. marca do 31. maja 2006

14

 

*

Direktiva sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS

16

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 11. januarja 2006 o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorjih mesa, mleka in rib na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 6023)  ( 1 )

66

 

*

Odločba Komisije z dne 12. januarja 2006 o vlogi za registracijo v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [ZGO] (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5)

70

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1811/2005 z dne 4. novembra 2005 o začasnih in trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi ter začasnem dovoljenju za novo uporabo že dovoljenega dodatka v krmi (UL L 291, 5.11.2005)

72

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 53/2006

z dne 13. januarja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

90,2

204

42,4

212

92,7

624

115,6

999

85,2

0707 00 05

052

163,0

204

79,9

999

121,5

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

107,3

204

121,3

999

114,3

0805 10 20

052

47,2

204

56,4

220

50,8

388

66,5

624

58,2

999

55,8

0805 20 10

052

74,2

204

74,6

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,3

204

51,6

400

78,5

464

107,2

624

72,9

662

27,9

999

68,1

0805 50 10

052

57,7

220

60,9

999

59,3

0808 10 80

400

115,2

720

70,0

999

92,6

0808 20 50

400

83,1

720

63,2

999

73,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 54/2006

z dne 13. januarja 2006

o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za prvi posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

210

210

Zgoščeno

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

79

79

Zgoščeno


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 55/2006

z dne 13. januarja 2006

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2), lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za prvi posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

38,5

35

35

Maslo < 82 %

34,1

34

Zgoščeno maslo

46

42,6

46

42

Smetana

19

15

Varščina za predelavo

Maslo

42

Zgoščeno maslo

51

51

Smetana

21


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 56/2006

z dne 13. januarja 2006

o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za 96. posamični razpis, objavljen v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 z dne 17. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in za posneto mleko v prahu namenjeno za živalsko hrano in prodaje tega posnetega mleka v prahu (2), so intervencijske agencije razpisale stalni razpis za prodajo določenih količin posnetega mleka v prahu, uskladiščenega pri njih.

(2)

V skladu s členom 30 navedene uredbe je treba glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, določiti najnižjo prodajno ceno, ali sprejeti odločitev, da se ne ugodi nobeni ponudbi. Poleg tega se določi tudi znesek varščine za izvedbo predelave, upoštevajoč razliko med tržno ceno posnetega mleka v prahu in najnižjo prodajno ceno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se najnižja prodajna cena določi v spodaj navedenem znesku, v skladu s tem pa se določi tudi varščina za izvedbo predelave.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 96. posamični razpis, objavljen na podlagi Uredbe (ES) št. 2799/1999, glede katerega je rok za oddajo ponudb potekel 10. januarja 2006, se najnižja prodajna cena in varščina za izvedbo predelave določita v naslednji višini:

najnižja prodajna cena:

187,97 EUR/100 kg,

varščina za izvedbo predelave:

35,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1194/2005 (UL L 194, 26.7.2005, str. 7).


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 57/2006

z dne 13. januarja 2006

o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za prvi posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 47 Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) intervencijske agencije izvedejo stalen razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 54 navedene uredbe določa, se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %.

(2)

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se položi, da se zagotovi prevzem zgoščenega masla v trgovini na drobno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se določi najvišja pomoč v ustrezni višini in skladno s tem tudi varščina za končno uporabo.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za prvi posamični razpis v okviru stalnega razpisa, ki se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005, znaša najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %, kot je navedeno v členu 47(1) navedene uredbe, 45,5 EUR/100 kg.

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 znaša 50 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 58/2006

z dne 13. januarja 2006

o določanju najnižje prodajne cene masla za 33. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

JE SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 33. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 10. januarja 2006, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 255,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. januarja 2006.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1802/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 3).


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 59/2006

z dne 13. januarja 2006

o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 32. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Agencije za posredovanje so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 214/2001 z dne 12. januarja 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine posnetega mleka v prahu, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 214/2001 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 32. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 214/2001, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 10. januarja 2006, se najnižja prodajna cena za posneto mleko določi na 188,47 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1195/2005 (UL L 194, 26.7.2005, str. 8).


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 60/2006

z dne 13. januarja 2006

o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. januarja 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pogojih izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se pri uvozu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe, zaračuna stopnja dajatve skupne carinske tarife. Vendar pa je za proizvode iz odstavka 2 tega člena uvozna dajatev enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 % in znižani za uvozno ceno cif, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa dajatev ne sme preseči stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 se uvozne cene cif izračunajo na podlagi reprezentančnih cen za zadevni proizvod na svetovnem trgu.

(3)

Uredba (ES) št. 1249/96 določa pogoje izvajanja Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede uvoznih dajatev v sektorju žit.

(4)

Uvozne dajatve veljajo do določitve in začetka veljavnosti novih.

(5)

Da se omogoči normalno delovanje sistema uvoznih dajatev, se za izračun dajatev uporabi reprezentančna tržna stopnja, evidentirana v referenčnem obdobju.

(6)

Uporaba Uredbe (ES) št. 1249/96 določa uvozne dajatev v skladu s Prilogo I k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 16. januarja 2006

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

35,37

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

55,08

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

55,08

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

35,37


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

obdobje od 30.12.2005–12.1.2006

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

132,71 (3)

70,36

178,67

168,67

148,67

106,14

Premija za Zaliv (EUR/t)

51,42

16,08

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 17,66 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 61/2006

z dne 13. januarja 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1. marca do 31. maja 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 565/2002 z dne 2. aprila 2002 o določitvi načina upravljanja tarifnih kvot in uvedbi sistema potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav (2), in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, za katere so tradicionalni in novi uvozniki 9. in 10. januarja 2006 vložili zahtevke za izdajo dovoljenj v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 565/2002, presegajo količine, razpoložljive za proizvode s poreklom iz Kitajske in iz tretjih držav, razen Kitajske in Argentine.

(2)

Količine, za katere so novi uvozniki, 9. in 10. januarja 2006 vložili zahtevke za izdajo dovoljenj v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 565/2002, presegajo količine, razpoložljive za proizvode iz Argentine.

(3)

Treba je predvideti, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za izdajo dovoljenj, poslanih Komisiji 12. januarja 2006, in določiti roke, do katerih je treba začasno prekiniti izdajo dovoljenj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za izdajo uvoznih dovoljenj, ki so bili vloženi v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 565/2002 9. in 10. januarja 2006 ter poslani Komisiji 12. januarja 2006, se ugodi v višini odstotka zaprošenih količin, določenih v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Za vsako zadevno kategorijo uvoznika in poreklo se zavrnejo zahtevki za uvozna dovoljenja iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 565/2002, ki se nanašajo na četrtletje od 1. marca do 31. maja 2006 in so bili vloženi po 10. januarja 2006, vendar pred datumom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 14. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 86, 3.4.2002, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 537/2004 (UL L 86, 24.3.2004, str. 9).


PRILOGA I

Poreklo proizvoda

Odstotek dodeljenih količin

Kitajska

Tretje države, razen Kitajske in Argentine

Argentina

tradicionalni uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

13,574 %

100 %

87,509 %

novi uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

0,547 %

87,294 %

1,699 %

„X“

:

Nobene kvote za to poreklo v zadevnem četrtletju.

„—“

:

Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


PRILOGA II

Poreklo proizvoda

Datumi

Kitajska

Tretje države, razen Kitajske in Argentine

Argentina

tradicionalni uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

31.5.2006

31.5.2006

novi uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

31.5.2006

3.4.2006

31.5.2006


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/16


DIREKTIVA SVETA 2005/94/ES

z dne 20. decembra 2005

o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je resna, zelo nalezljiva bolezen perutnine in drugih ptic v ujetništvu, ki jo povzročajo različni tipi virusov influence. Ti virusi se lahko širijo tudi na sesalce, zlasti na prašiče in ljudi.

(2)

Ker je v Prilogi I Pogodbe med živalimi navedena tudi živa perutnina, je ena od nalog Skupnosti na področju veterine izboljšati zdravstveni status perutnine in s tem okrepiti trgovino s perutnino in perutninskimi proizvodi ter zagotoviti razvoj tega sektorja. Poleg tega je treba pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti Skupnosti zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi.

(3)

Virusi influence vsebujejo veliko število različnih sevov virusov. Raven tveganj, ki jih predstavljajo različni sevi virusov influence za zdravje živali in ljudi, je zelo spremenljiva in do neke mere nepredvidljiva zaradi hitre mutacije virusa in možne prerazporeditve genskega materiala med različnimi sevi.

(4)

Okužba z določenimi sevi virusov influence aviarnega izvora lahko sproži izbruhe bolezni pri domači perutnini v epizootskih razsežnostih in povzroči umrljivost in motnje pri perutnini v takšnem obsegu, da je lahko ogrožena donosnost celotnega sektorja reje perutnine.

(5)

Ukrepi Skupnosti za obvladovanje aviarne influence so bili določeni z Direktivo Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor aviarne influence (3), da se zagotovi zdravstveno varstvo živali in prispeva k razvoju perutninskega sektorja.

(6)

Ukrepe, določene v Direktivi 92/40/EGS, je treba temeljito pregledati ob upoštevanju najnovejših znanstvenih dognanj o nevarnostih aviarne influence za zdravje živali in ljudi, razvoja novih laboratorijskih testov in cepiv ter izkušenj, pridobljenih med zadnjimi izbruhi te bolezni v Skupnosti in tudi v tretjih državah.

(7)

Novi ukrepi Skupnosti morajo upoštevati tudi najnovejša mnenja Znanstvenega odbora za zdravje in dobro počutje živali in Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) ter spremembe Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali ter Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Mednarodne organizacije za zdravje živali (O.I.E.) v zvezi z aviarno influenco.

(8)

Nekateri virusi aviarnega izvora lahko v določenih okoliščinah okužijo ljudi in so lahko resna nevarnost za javno zdravje. Določbe te direktive, ki so usmerjene v boj proti bolezni pri rejnih živalih, bi lahko posredno prispevale k preprečevanju težav v javnem zdravstvu. Vendar v tem trenutku sodi spopadanje s takšnimi težavami med prednostne naloge držav članic.

(9)

Na ravni Skupnosti se tveganja za zdravje ljudi, ki jih predstavljajo virusi influence, v prvi vrsti obravnavajo z drugimi ukrepi in pravnimi akti. Predvsem jih obravnavajo Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljnjem besedilu „ECDC“), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter priporočila Komisije o pripravljenosti Skupnosti na pandemijo influence in načrtovanje odzivnosti, sistem zgodnjega obveščanja in odzivanja Evropske unije ter vzpostavitev Evropske sheme obvladovanja influence.

(10)

Ustrezno pa je, da Komisija skupaj z ECDC oceni, ali so na ravni Skupnosti potrebni nadaljnji ukrepi na področju javnega zdravstva ali zdravstveni in varnostni ukrepi za zaposlene, ki dopolnjujejo določbe o zdravstvenem varstvu živali te direktive, da bi se soočili z nevarnostjo, ki jo predstavljajo nekateri virusi influence aviarnega izvora ljudem, zlasti zaposlenim, ki so v stiku z okuženimi živalmi, ter predstavili potrebne zakonodajne predloge.

(11)

Sedanje znanje kaže, da je zdravstveno tveganje, ki ga predstavljajo tako imenovani virusi nizko patogene aviarne influence, nižje od tveganja, ki ga predstavljajo virusi visoko patogene aviarne influence, ki nastanejo z mutacijo določenih nizko patogenih različic virusov.

(12)

Zakonodaja Skupnosti za obvladovanje aviarne influence mora dati državam članicam možnost sprejetja ukrepov za obvladovanje bolezni na sorazmeren in prožen način, ob upoštevanju različnih stopenj tveganja, ki ga predstavljajo različni sevi virusov, verjetnega socialnega in gospodarskega vpliva zadevnih ukrepov na kmetijski sektor in na druge vpletene sektorje, in hkrati zagotoviti, da so ukrepi, sprejeti za vsak specifični primer poteka bolezni, najustreznejši.

(13)

Glede na možnost, da virusi nizko patogene aviarne influence mutirajo v viruse visoko patogene aviarne influence, je treba sprejeti določbe za zgodnje odkrivanje okužb pri perutnini, usmerjene v hitro odzivanje in sprejetje ustreznih in sorazmernih ukrepov za obvladovanje in izkoreninjenje, ki morajo vključevati sistem aktivnega sistematičnega nadzora, ki ga izvajajo države članice. Tak sistematični nadzor mora slediti splošnim smernicam, ki jih je treba prilagoditi glede na nadaljnje znanje in razvoj na tem področju.

(14)

Vsak sum okužbe z aviarno influenco, ki se lahko pojavi pri kliničnih ali laboratorijskih preiskavah, ali kakršen koli drug razlog, zaradi katerega se pojavi sum prisotnosti okužbe, mora sprožiti takojšnje uradne preiskave, da se lahko hitro in učinkovito ukrepa, kot je ustrezno. Te dejavnosti je treba okrepiti takoj, ko se potrdi prisotnost okužbe, z vključitvijo depopulacije okuženega gospodarstva in tistih, za katere obstaja tveganje, da se okužijo.

(15)

V primeru odkritja okužbe z virusom nizko patogene aviarne influence se lahko ukrepi za obvladovanje razlikujejo od tistih, ki se izvajajo v primeru odkritja virusa visoko patogene aviarne influence, ob upoštevanju različnih stopenj tveganja, ki jih predstavljata ti dve stanji.

(16)

Ukrepe za obvladovanje bolezni in zlasti uvedbo območij z omejitvami je prav tako treba prilagoditi ob upoštevanju gostote populacije perutnine ter drugih dejavnikov tveganja na območju, kjer je bila odkrita okužba.

(17)

Če pride do izbruha, je treba preprečiti tudi kakršno koli nadaljnje širjenje okužbe z natančnim monitoringom in omejevanjem premikov perutnine ter uporabe proizvodov, ki bi lahko bili kontaminirani, s pojačanimi biološkimi varnostnimi ukrepi na vseh nivojih perutninske proizvodnje, s čiščenjem in razkuževanjem okuženih gospodarstev, z določitvijo okuženih in ogroženih območij okrog izbruha in po potrebi s cepljenjem.

(18)

Ukrepi Skupnosti za obvladovanje visoko patogene aviarne influence morajo temeljiti najprej na depopulaciji okuženih jat, v skladu z zakonodajo Skupnosti o dobrem počutju živali.

(19)

Direktiva Sveta 93/119/ES z dne 22. decembra 1993 o zaščiti živali pri zakolu ali usmrtitvi (5) določa minimalne standarde za varstvo živali pri zakolu ali usmrtitvi, vključno z namenom obvladovanja bolezni. Takšna pravila se izvajajo v celoti za zakol in usmrtitev na podlagi te direktive.

(20)

Cepljenje proti aviarni influenci je lahko učinkovito orodje za dopolnitev ukrepov za obvladovanje bolezni in za preprečitev masovnega pobijanja in uničevanja perutnine ali drugih ptic v ujetništvu. Sedanje znanje kaže, da je lahko cepljenje uporabno ne le kot kratkoročni ukrep v nujnih primerih, ampak tudi kot dolgoročni ukrep za preprečitev bolezni v okoliščinah večjega tveganja za prenos virusov aviarne influence s prosto živečih živali ali drugih virov. Zato je treba uvesti določbe za cepljenje v nujnih primerih in preventivno cepljenje.

(21)

Kljub temu, da je cepljena perutnina zaščitena pred kliničnimi znaki bolezni, se lahko okuži in tako prispeva k nadaljnjemu širjenju okužbe. Cepljenje morajo zato spremljati ustrezni ukrepi za sistematični nadzor in omejitve, določeni na ravni Skupnosti. Zato mora strategija cepljenja omogočiti razlikovanje med okuženimi in cepljenimi živalmi. Proizvode cepljene perutnine, kot so meso in konzumna jajca, je treba dati na trg v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti, vključno s to direktivo.

(22)

Skupnost in države članice morajo imeti tudi možnost, da si zagotovijo zaloge cepiva proti aviarni influenci, ki se izvajajo za perutnino ali druge ptice v ujetništvu v nujnih primerih.

(23)

Sprejeti je treba določbe, da se zagotovi uporaba usklajenih postopkov in metod diagnostike aviarne influence, vključno z delovanjem referenčnega laboratorija Skupnosti in referenčnih laboratorijev v državah članicah.

(24)

Sprejeti je treba določbe, da se zagotovi potrebna stopnja pripravljenosti držav članic za učinkovito spopadanje z nujnimi primeri, ki jih povzročijo eden ali več izbruhov aviarne influence, zlasti s pripravo načrtov ukrepov ob pojavu bolezni in ustanavljanjem centrov za nadzor.

(25)

Če se aviarna influenca odkrije med uvozom v karantenskem obratu ali centru, kakor je predvideno v Odločbi Komisije 2000/666/ES z dne 16. oktobra 2000 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in izdajanju veterinarskih potrdil za uvoz ptic razen perutnine in pogojih za karanteno (6), je treba to sporočiti Komisiji. Vendar sporočanje, kakor je predvideno v Direktivi Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti (7), v primerih izbruhov v državah članicah ne bi bilo ustrezno.

(26)

Čiščenje in razkuževanje morata biti sestavni del politike Skupnosti obvladovanja aviarne influence. Razkuževanja je treba izvajati v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (8).

(27)

Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (9), določa pravila za zbiranje, prevoz, skladiščenje, ravnanje, predelavo in uporabo ali odstranjevanje stranskih živalskih proizvodov, vključno z živalmi, ki se pokončajo zaradi izkoreninjenja pizootij, da se prepreči, da bi ti proizvodi predstavljali tveganje za zdravje živali in ljudi. Ta uredba in njeni izvedbeni ukrepi določajo splošni okvir za odstranjevanje mrtvih živali. Treba je zagotoviti sprejetje posebnih, dodatnih ali drugačnih ukrepov s postopkom komitologije, kjer je to potrebno, da se spodbudi nadaljnje ukrepe obvladovanja aviarne influence.

(28)

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (10) in Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (11) se lahko pod določenimi pogoji uporabljata za jajca, ki izvirajo iz gospodarstev, na katerih se redi perutnino, za katero se sumi, da je okužena z aviarno influenco.

(29)

Države članice morajo določiti pravila o kaznih za kršitve določb te direktive in zagotoviti njihovo izvajanje. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(30)

Z upoštevanjem razvoja znanstvenega in tehničnega znanja je treba predvideti možnost takojšnjih sprememb Prilog k tej direktivi, če je to potrebno.

(31)

Ob upoštevanju nepredvidljivosti virusov influence je ustrezno zagotoviti, da je na voljo tudi hiter postopek za hitro sprejetje dodatnih ali bolj specifičnih ukrepov na ravni Skupnosti, kadar so potrebni, za obvladovanje vsakršne okužbe perutnine in drugih živali.

(32)

Ta direktiva določa minimalne ukrepe za obvladovanje, ki se morajo izvajati v primeru izbruha aviarne influence pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu. Vendar lahko države članice na področju, ki ga pokriva ta direktiva, uvedejo strožje upravne in sanitarne ukrepe. Poleg tega ta direktiva določa, da organi držav članic lahko izvajajo ukrepe, sorazmerne s tveganjem za zdravje, ki ga predstavljajo različne okoliščine zaradi pojava bolezni.

(33)

V skladu z načelom sorazmernosti je za zagotovitev ciljev, namreč razvoja perutninskega sektorja in prispevanja k varovanju zdravja živali ter določitve pravil o posebnih in minimalnih ukrepih, namenjenih preprečevanju in obvladovanju aviarne influence, treba sprejeti posebne ukrepe in minimalne ukrepe s ciljem preprečevanja in obvladovanja aviarne influence. V skladu z tretjim odstavkom člena 5 Pogodbe ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje teh ciljev.

(34)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (12).

(35)

Zaradi jasnosti in racionalnosti zakonodaje Skupnosti je treba Direktivo 92/40/EGS razveljaviti in nadomestiti s to direktivo.

(36)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (13) Svet spodbuja države članice, da oblikujejo tabele za lastne potrebe in v interesu Skupnosti, ki bodo, kolikor je to mogoče, predstavljale primerjavo med to direktivo in ukrepi prenosa, ter jih objavijo –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta direktiva določa:

(a)

nekatere preventivne ukrepe v zvezi s sistematičnim nadzorom in zgodnjim odkrivanjem aviarne influence ter povečanjem ravni ozaveščenosti in pripravljenosti pristojnih organov in kmečkega prebivalstva na nevarnosti te bolezni;

(b)

minimalne ukrepe za obvladovanje, ki se morajo izvajati v primeru izbruha aviarne influence pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu ter zgodnje odkrivanje možnega širjenja virusov aviarne influence na sesalce;

(c)

druge subsidiarne ukrepe za preprečitev širjenja virusov influence aviarnega izvora na druge vrste.

2.   Države članice lahko na področju, ki ga pokriva ta direktiva, uvedejo strožje ukrepe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te direktive se izvajajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„aviarna influenca“ pomeni katero koli okužbo z influenco, opisano v Prilogi I(1);

2.

„visoko patogena aviarna influenca (HPAI)“ pomeni katero koli okužbo z influenco, opisano v Prilogi I(2);

3.

„nizko patogena aviarna influenca (LPAI)“ pomeni katero koli okužbo z influenco, opisano v Prilogi I(3);

4.

„perutnina“ pomeni vse ptice, ki se redijo ali se gojijo v ujetništvu za namene proizvodnje mesa ali konzumnih jajc, za proizvodnjo drugih proizvodov, za obnovo populacije divjih ptic ali za vzrejni program za proizvodnjo teh kategorij ptic;

5.

„prosto živeča ptica“ pomeni ptico, ki živi na prostem in se ne goji na nobenem gospodarstvu, kakor je opredeljeno pod točko 8;

6.

„druga ptica v ujetništvu“ pomeni vsako ptico, ki ni perutnina in se jo goji v ujetništvu iz kakršnega koli drugega razloga, ki ni naveden pod točko 4, vključno s tistimi, ki se jih goji za sejme, dirke, razstave, tekmovanja, vzrejo ali prodajo;

7.

„uradno registrirane redke vrste perutnine ali drugih ptic v ujetništvu“ pomeni vsako perutnino ali druge ptice v ujetništvu, ki jih je pristojni organ uradno priznal kot redko vrsto v okviru načrta ukrepov ob pojavu bolezni iz člena 62;

8.

„gospodarstvo“ pomeni kateri koli kmetijski ali drug obrat, vključno z valilnicami, s cirkusi, z živalskimi vrtovi, s trgovinami s hišnimi pticami, tržnicami s pticami in z volierami, v katerem se redi ali goji perutnina ali druge ptice v ujetništvu. Vendar pa ta opredelitev ne vključuje klavnic, prevoznih sredstev, karantenskih obratov ali centrov, mejnih kontrolnih točk in laboratorijev, ki jih je pristojni organ pooblastil za hranjenje virusa aviarne influence;

9.

„komercialno gospodarstvo s perutnino“ pomeni gospodarstvo, kjer se perutnino goji v tržne namene;

10.

„nekomercialno gospodarstvo“ pomeni gospodarstvo, kjer perutnino ali druge ptice v ujetništvu gojijo sami lastniki:

(a)

za lastno porabo ali uporabo; ali

(b)

kot hišne živali;

11.

„kompartment s perutnino“ ali „kompartment z drugimi pticami v ujetništvu“ pomeni eno ali več gospodarstev v okviru skupnega sistema upravljanja biološke varnosti, v katerih je podpopulacija perutnine ali drugih ptic v ujetništvu s posebnim zdravstvenim statusom glede na aviarno influenco, ki je predmet ustreznih ukrepov za sistematični nadzor, kontrolo in biološko varnost;

12.

„jata“ pomeni vso perutnino ali druge ptice v ujetništvu v posamezni proizvodni enoti;

13.

„proizvodna enota“ pomeni enoto na gospodarstvu, za katero uradni veterinar zagotavlja, da je popolnoma neodvisna od katere koli druge enote na istem gospodarstvu glede na njeno lokacijo in vsakodnevno oskrbovanje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki se tam gojijo;

14.

„enodnevni piščanci“ pomeni vso perutnino, staro manj kot 72 ur, ki še ni bila krmljena in brazilske race (Cairina moschata) ali njihove križance, stare manj kot 72 ur, ne glede na to, ali so bile krmljene ali ne;

15.

„diagnostični priročnik“ pomeni diagnostični priročnik iz člena 50(1);

16.

„perutnina ali druge ptice v ujetništvu, za katere obstaja sum, da so okužene“ pomeni vsako perutnino ali druge ptice v ujetništvu, ki kažejo klinične znake ali patomorfološke spremembe ali reakcije pri laboratorijskih testih, ki so takšni, da ni mogoče izključiti prisotnosti aviarne influence;

17.

„imetnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je lastnik perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ali je sicer odgovoren zanje, ne glede na to, ali jih ima za komercialne ali nekomercialne namene;

18.

„pristojni organ“ pomeni organ države članice, ki je pristojen za izvajanje fizičnih pregledov ali upravnih formalnosti v skladu s to direktivo, ali kateri koli organ, kateremu je država članica dodelila to pristojnost;

19.

„uradni veterinar“ je veterinar, ki ga imenuje pristojni organ;

20.

„uradni sistematični nadzor“ pomeni dejavnost natančnega spremljanja s strani pristojnega organa zdravstvenega stanja perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ali sesalcev na gospodarstvu v zvezi z aviarno influenco;

21.

„uradni nadzor“ pomeni dejanja, ki jih opravi pristojni organ, da potrdi, ali so bile izpolnjene zahteve te direktive in katerih koli navodil tega organa, ki določajo način izpolnjevanja teh zahtev;

22.

„pokončanje“ pomeni vsak postopek razen zakola, ki povzroči smrt sesalca, perutnine ali drugih ptic v ujetništvu;

23.

„zakol“ pomeni vsak postopek, ki povzroči smrt sesalca ali perutnine z izkrvavitvijo za namen prehrane ljudi;

24.

„odstranjevanje“ pomeni zbiranje, prevažanje, skladiščenje, ravnanje, predelovanje in uporabo ali odstranjevanje stranskih živalskih proizvodov v skladu:

(a)

z Uredbo (ES) št. 1774/2002; ali

(b)

s pravili, ki se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 64(2);

25.

„banka cepiva Skupnosti“ pomeni primerne prostore, načrtovane v skladu s členom 58(1) za shranjevanje zalog cepiv Skupnosti proti aviarni influenci;

26.

„kontaktno gospodarstvo“ je gospodarstvo, od koder bi lahko izvirala aviarna influenca ali na katerega bi lahko bila vnesena zaradi njegove lokacije, premikov oseb, perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, vozil ali na kateri koli drug način;

27.

„sum izbruha“ pomeni sum pristojnega organa, da je na tem gospodarstvu prisotna aviarna influenca;

28.

„izbruh“ pomeni, da je pristojni organ na tem gospodarstvu potrdil aviarno influenco;

29.

„primarni izbruh“ pomeni izbruh, ki epidemiološko ni povezan s predhodnim izbruhom na istem območju države članice, kakor je opredeljeno v točki p) člena 2(2) Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (14), ali prvi izbruh na drugem območju iste države članice;

30.

„strategija razlikovanja med okuženimi in cepljenimi živalmi (DIVA)“ pomeni strategijo cepljenja, ki omogoča razlikovanje med cepljenimi/okuženimi in cepljenimi/neokuženimi živalmi z uporabo diagnostičnih testov za odkrivanje protiteles proti divjemu virusu ter uporabo necepljenih kontrolnih ptic;

31.

„sesalec“ pomeni žival, ki spada v razred sesalcev (Mammalia), razen ljudi;

32.

„trupla“ pomeni perutnino ali druge ptice v ujetništvu, ki so umrle ali so bile pokončane, ali njihove dele, neprimerne za prehrano ljudi.

POGLAVJE II

PREVENTIVNI UKREPI ZA BIOLOŠKO VARNOST, SISTEMATIČNI NADZOR, PRIJAVLJANJE IN EPIDEMIOLOŠKE POIZVEDBE

Člen 3

Preventivni ukrepi za biološko varnost

Posebne določbe v zvezi s preventivnimi ukrepi za biološko varnost se lahko vzpostavijo v skladu s postopkom iz člena 64(2).

Člen 4

Programi sistematičnega nadzora

1.   Države članice izvajajo programe sistematičnega nadzora z namenom, da:

(a)

se odkrije razširjenost okužb z virusom aviarne influence podtipov H5 in H7 pri različnih vrstah perutnine;

(b)

se prispeva na podlagi redno posodobljene ocene tveganja k znanju o grožnjah, ki jih predstavljajo prosto živeče ptice v zvezi s katerim koli virusom influence aviarnega izvora pri pticah.

2.   Programi sistematičnega nadzora iz odstavka 1(a) so v skladu s smernicami, ki jih pripravi blikuje Komisija v skladu s postopkom iz člena 64(2).

Člen 5

Prijavljanje

1.   Države članice zagotovijo, da se sum prisotnosti in prisotnost aviarne influence obvezno in takoj prijavi pristojnemu organu.

2.   Poleg zahtev, določenih v zakonodaji Skupnosti, o prijavljanju izbruhov bolezni pri živalih, države članice obvestijo Komisijo v skladu s Prilogo II o aviarni influenci, ki jo je potrdil pristojni organ, v klavnicah, prevoznih sredstvih, mejnih kontrolnih točkah in na drugih mestih v objektih na mejah Skupnosti in karantenskih obratih ali centrih, ki delujejo v skladu z zakonodajo Skupnosti o uvozu perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.

3.   Države članice sporočijo rezultate katerega koli sistematičnega nadzora aviarne influence, opravljenega na sesalcih.

Člen 6

Epidemiološka poizvedba

1.   Države članice zagotovijo, da se epidemiološke poizvedbe začnejo na podlagi vprašalnikov, uvedenih v okviru načrtov ukrepov iz člena 62.

2.   Epidemiološka poizvedba vključuje najmanj naslednje:

(a)

čas, ko je aviarna influenca morda bila prisotna na gospodarstvu ali v drugih objektih ali prevoznih sredstvih;

(b)

možen izvor aviarne influence;

(c)

identifikacijo katerega koli kontaktnega gospodarstva;

(d)

premiki perutnine, drugih ptic v ujetništvu, ljudi, sesalcev, vozil ali katerega koli materiala ali drugih snovi, ki bi lahko povzročile širjenje virusa aviarne influence.

3.   Pristojni organ upošteva epidemiološko poizvedbo pri:

(a)

odločitvi, ali je treba izvajati dodatne ukrepe za obvladovanje bolezni, kakor je predvideno v tej direktivi; in

(b)

odobritvi odstopanja, kakor je predvideno v tej direktivi.

4.   Če epidemiološka poizvedba pokaže, da se je aviarna influenca morda razširila iz ali v druge države članice, se Komisijo in druge zadevne države članice nemudoma obvesti o rezultatih vseh ugotovitev poizvedbe.

POGLAVJE III

SUM IZBRUHOV

Člen 7

Ukrepi, ki se izvajajo na gospodarstvih, kadar obstaja sum izbruha

1.   Pristojni organ v primeru suma izbruha nemudoma sproži preiskavo za potrditev ali izključitev prisotnosti aviarne influence v skladu z diagnostičnim priročnikom in vzpostavi uradni sistematični nadzor gospodarstva. Pristojni organ zagotovi tudi upoštevanje ukrepov iz odstavkov 2 in 3.

2.   Pristojni organ zagotovi, da se na gospodarstvu izvajajo naslednji ukrepi:

(a)

perutnina, druge ptice v ujetništvu ter vsi sesalci domačih vrst se preštejejo ali se, po potrebi, njihovo število oceni glede na tip perutnine ali vrste drugih ptic v ujetništvu;

(b)

sestavi se seznam približnega števila perutnine ali ali drugih ptic v ujetništvu ter vseh domačih vrst sesalcev, ki so že oboleli, poginili ali se bodo verjetno okužili po posamezni kategoriji na gospodarstvu; ta seznam se dnevno posodablja, da se upoštevajo izvalitve, rojstva in pogini v obdobju suma izbruha, in se predloži pristojnemu organu na njegovo zahtevo;

(c)

vsa perutnina in druge ptice v ujetništvu se prestavijo v objekte na njihovem gospodarstvu in tam zadržijo. Kjer je to nepraktično in če je ogroženo dobro počutje živali, se prestavijo na kakšen drug kraj na istem gospodarstvu, tako da nimajo stika z drugo perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu na drugih gospodarstvih. Sprejmejo se vsi primerni ukrepi, da se kar najbolj omeji njihov stik s prosto živečimi pticami;

(d)

perutnina in druge ptice v ujetništvu ne smejo priti na gospodarstvo, niti ga zapustiti;

(e)

trupla perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, perutninsko meso, vključno z odpadki („perutninsko meso“), krma za perutnino („krma“), orodje, materiali, odpadki, gnoj perutnine ali gnoj drugih ptic v ujetništvu („gnoj“), gnojevka, uporabljeni nastilj ali kar koli, s čimer bi se lahko prenesla aviarna influenca, ne sme zapustiti gospodarstva brez dovoljenja pristojnega organa, pri čemer se upoštevajo ustrezni ukrepi za biološko varnost, da se kar najbolj omeji vsako tveganje širjenja aviarne influence;

(f)

jajca ne smejo zapustiti gospodarstva;

(g)

za premike oseb, sesalcev domačih vrst, vozil in opreme na gospodarstvo ali z njega veljajo pogoji in odobritev pristojnega organa;

(h)

ustrezni načini razkuževanja se izvajajo na vhodih in izhodih gospodarstva in poslopij, v katerih je nastanjena perutnina ali druge ptice v ujetništvu, v skladu z navodili pristojnega organa.

3.   Pristojni organ zagotovi, da se epidemiološka poizvedba izvede v skladu s členom 6 („epidemiološka poizvedba“).

4.   Ne glede na odstavek 1 lahko pristojni organ v drugih primerih zagotovi predložitev vzorcev. V takih primerih lahko pristojni organ nadaljuje s postopkom, ne da bi sprejel kateri koli ukrep iz odstavka 2.

Člen 8

Odstopanja od ukrepov, ki se izvajajo na gospodarstvih, kadar obstaja sum izbruha

1.   Pristojni organ lahko odobri odstopanja od ukrepov, predvidenih v členu 7(2), točke (c) do (e) na podlagi ocene tveganja in ob upoštevanju varnostnih ukrepov in namembnega kraja ptic ali proizvodov.

2.   Pristojni organ lahko odobri tudi odstopanja od ukrepov, predvidenih v točki (h) člena 7(2), v primeru, da se ptice v ujetništvu redi na nekomercialnih gospodarstvih.

3.   S sklicevanjem na člen 7(2)(f) lahko pristojni organ odobri pošiljanje jajc:

(a)

neposredno v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je določeno v poglavju II oddelka X Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdela v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004; kjer pristojni organ izda takšno dovoljenje, zanj veljajo pogoji iz Priloge III k tej direktivi; ali

(b)

za odstranitev.

Člen 9

Trajanje ukrepov, ki se izvajajo na gospodarstvih, kadar obstaja sum izbruha

Ukrepi, ki se izvajajo na gospodarstvih v primerih suma izbruhov, kakor je določeno v členu 7, se še naprej izvajajo, dokler pristojni organ ne ugotovi, da je sum aviarne influence na gospodarstvu izključen.

Člen 10

Dodatni ukrepi na podlagi epidemiološke poizvedbe

1.   Pristojni organ lahko na podlagi predhodnih rezultatov epidemiološke poizvedbe izvaja ukrepe iz odstavkov 2, 3 in 4, zlasti, če se gospodarstvo nahaja na območju z veliko gostoto perutnine.

2.   Začasne omejitve se lahko uvedejo za premike perutnine, drugih ptic v ujetništvu in jajc ter za premike vozil, ki jih uporablja perutninski sektor na določenem območju ali v celotni državi članici.

Ta omejitev se lahko razširi na premike sesalcev domačih vrst, vendar v tem primeru ne sme presegati 72 ur, razen če je to upravičeno.

3.   Na gospodarstvu se lahko izvajajo ukrepi iz člena 11.

Vendar če okoliščine to dovoljujejo, se lahko izvajanje teh ukrepov omeji le na perutnino ali druge ptice v ujetništvu, za katere obstaja sum okužbe, in na njihove proizvodne enote.

Vzamejo se vzorci perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, kadar so pokončane z namenom, da se v skladu z diagnostičnim priročnikom potrdi ali izključi tveganje suma izbruha.

4.   Okoli gospodarstva se lahko vzpostavi začasno nadzorovano območje in po potrebi se izvajajo nekateri ali vsi ukrepi iz člena 7(2) na gospodarstvih na tem območju.

POGLAVJE IV

VISOKO PATOGENA AVIARNA INFLUENCA (HPAI)

ODDELEK 1

Gospodarstva, ločene proizvodne enote in kontaktna gospodarstva

Člen 11

Ukrepi, ki se izvajajo na gospodarstvih, ko so izbruhi potrjeni

1.   Pristojni organ v primeru izbruha HPAI zagotovi, da se izvajajo ukrepi iz členov 7(2) in (3) in odstavkov 2 do 10 tega člena.

2.   Vsa perutnina in druge ptice v ujetništvu na gospodarstvu se nemudoma pokonča pod uradnim nadzorom. Pokončanje se izvede tako, da se prepreči tveganje širjenja aviarne influence, zlasti med prevozom.

Vendar pa lahko države članice odobrijo odstopanja za določene vrste perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, da se ne pokončajo, na podlagi ocene tveganja nadaljnjega širjenja aviarne influence.

Pristojni organ lahko sprejme ustrezne ukrepe za omejitev vsakršnega možnega širjenja aviarne influence na katere koli prosto živeče ptice na gospodarstvu.

3.   Vsa trupla ter jajca na gospodarstvu se odstranijo pod uradnim nadzorom.

4.   Za perutnino, že izvaljeno iz jajc, ki so bila na gospodarstvu zbrana v obdobju med verjetnim datumom vnosa HPAI in izvajanjem ukrepov iz člena 7(2), se uvede uradni nadzor in izvedejo preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom.

5.   Za meso zaklane perutnine ter jajca, zbrana na gospodarstvu v obdobju med verjetnim datumom vnosa HPAI na gospodarstvu in izvajanjem ukrepov iz člena 7(2), se, kjer je mogoče, ugotovi njihov izvor in se jih odstrani pod uradnim nadzorom.

6.   Vse snovi in odpadki, ki bi lahko bili kontaminirani, na primer krma, se uničijo ali obdelajo na način, ki zagotavlja uničenje virusa aviarne influence, v skladu z navodili uradnega veterinarja.

7.   Vendar pa se gnoj, gnojevka in nastil, za katere je verjetno, da so kontaminirani, podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48.

8.   Po odstranitvi trupel se objekti, uporabljeni za nastanitev, pašniki ali zemljišče, oprema, ki bi lahko bila kontaminirana, in vozila, uporabljena za prevoz perutnine in drugih ptic v ujetništvu, trupel, mesa, krme, gnoja, gnojevke, nastila in drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bili kontaminirani, podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48.

9.   Druge ptice v ujetništvu ali sesalci domačih vrst ne smejo priti na gospodarstvo ali ga zapustiti brez dovoljenja pristojnega organa. Ta omejitev ne velja za sesalce domačih vrst, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi.

10.   V primeru primarnega izbruha se izolat virusa pregleda z laboratorijskim postopkom v skladu z diagnostičnim priročnikom za določanje genetskega podtipa.

Ta izolat virusa se v skladu s členom 51(1) čim prej predloži referenčnemu laboratoriju Skupnosti.

Člen 12

Odstopanja

1.   Države članice pripravijo podrobna pravila za odobritev odstopanj iz členov 11(2), 13 in 14, vključno z ustreznimi alternativnimi ukrepi in pogoji. Takšne odstopanja temeljijo na oceni tveganja, ki jo izvede pristojni organ.

2.   Države članice nemudoma obvestijo Komisijo o vsaki odstopanji, odobreni v skladu s členom 13(1) in 14.

3.   Komisija tam, kjer je bila odobrena odstopanja v skladu s členom 13(1) in 14, nemudoma pregleda stanje z zadevno državo članico in čimprej v Stalnem odboru za prehransko verigo in zdravje živali („Odbor“).

4.   Ob upoštevanju vsakega odobrenega odstopanja v skladu s členom 13(1) in 14 se lahko sprejmejo ukrepi za preprečevanje širjenja aviarne influence v skladu s postopkom iz člena 64(3).

Člen 13

Odstopanja za določena gospodarstva

1.   Pristojni organ lahko odobri odstopanja od ukrepov iz prvega pododstavka člena 11(2) v primerih izbruha HPAI na nekomercialnem gospodarstvu, cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, rezervatu za živali, ograjenem območju za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali namene v zvezi z ohranitvijo ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, če takšne odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.

2.   Pristojni organ zagotovi, da se tam, kjer se odobrijo odstopanja, predvidene v odstavku 1, perutnino in druge ptice v ujetništvu, ki jih zadevajo odstopanja:

(a)

zapre v objekt na njihovem gospodarstvu ter tam zadrži. Kjer je to nepraktično in če je ogroženo dobro počutje živali, se prestavijo na kakšen drug kraj na istem gospodarstvu, tako da nimajo stika z drugo perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu na drugih gospodarstvih. Sprejmejo se vsi primerni ukrepi, da se kar najbolj omeji njihov stik s prosto živečimi pticami;

(b)

nadalje sistematično nadzira in testira v skladu z diagnostičnim priročnikom ter se jih ne premesti, dokler laboratorijski testi ne pokažejo, da ne pomenijo več bistvenega tveganja za nadaljnje širjenje HPAI; in

(c)

ne premešča z izvornega gospodarstva, razen za zakol ali na drugo gospodarstvo, ki je:

(i)

v isti državi članici, v skladu z navodili pristojnega organa; ali

(ii)

v drugi državi članici, na podlagi sporazuma z namembno državo članico.

3.   Pristojni organ lahko odobri odstopanja od ukrepov, predvidenih v členu 11(5), da se jajca pošljejo neposredno v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je določeno v oddelku X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdela v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004.

Za vsako takšno dovoljenje veljajo pogoji, določeni v Prilogi III k tej direktivi.

Člen 14

Ukrepi, ki se izvajajo v primerih izbruhov HPAI v ločenih proizvodnih enotah

V primerih izbruha HPAI na gospodarstvu, ki je sestavljeno iz dveh ali več ločenih proizvodnih enot, lahko pristojni organ odobri odstopanja od ukrepov iz prvega pododstavka člena 11(2) za proizvodne enote, v katerih je perutnina ali druge ptice v ujetništvu, pri katerih ne obstaja sum HPAI, če takšna odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.

Takšne odstopanja se odobrijo le za dve ločeni proizvodni enoti ali več, če je uradni veterinar, ob upoštevanju strukture, velikosti, delovanja, vrste nastanitve, krme, vodnega vira, opreme, osebja in obiskovalcev gospodarstva, prepričan, da so povsem neodvisne od drugih proizvodnih enot glede lokacije in vsakodnevnega oskrbovanja perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki se jih tam goji.

Člen 15

Ukrepi, ki se izvajajo na kontaktnih gospodarstvih

1.   Pristojni organ na podlagi epidemiološke poizvedbe odloči, ali se gospodarstvo šteje za kontaktno gospodarstvo.

Pristojni organ zagotovi, da se ukrepi iz člena 7(2) izvajajo na kontaktnih gospodarstvih, dokler ni izključena prisotnost HPAI v skladu z diagnostičnim priročnikom.

2.   Pristojni organ lahko na podlagi epidemiološke poizvedbe izvaja ukrepe iz člena 11 na kontaktnih gospodarstvih in še zlasti, če je kontaktno gospodarstvo na območju z veliko gostoto perutnine.

Glavna merila, ki se upoštevajo pri izvajanju ukrepov iz člena 11 na kontaktnih gospodarstvih, so navedena v Prilogi IV.

3.   Pristojni organ zagotovi, da se vzamejo vzorci perutnine in drugih ptic v ujetništvu, ko se jih pokonča, da se potrdi ali izključi prisotnost virusa HPAI na teh kontaktnih gospodarstvih v skladu z diagnostičnim priročnikom.

4.   Pristojni organ zagotovi, da se vsako gospodarstvo, kjer se perutnina ali druge ptice v ujetništvu pokončajo in odstranijo ter kjer je aviarna influenca naknadno potrjena, objekti in vsa oprema, za katero je verjetno, da je okužena, ter vozila, uporabljena za prevoz perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, trupel, mesa, krme, gnoja, gnojevke, nastila in kateri koli materiali ali snovi, ki bi lahko bili kontaminirani, podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48.

ODDELEK 2

Okužena ali ogrožena območja ter druga območja z omejitvami

Člen 16

Določitev okuženih ali ogroženih območij ter drugih območij z omejitvami v primerih izbruhov HPAI

1.   Pristojni organ takoj po izbruhu HPAI določi:

(a)

okuženo območje s polmerom najmanj treh kilometrov okoli gospodarstva;

(b)

ogroženo območje s polmerom najmanj 10 kilometrov okoli gospodarstva, vključno z okuženim območjem.

2.   Pristojni organ lahko v primerih izbruha HPAI pri drugih pticah v ujetništvu na nekomercialnem gospodarstvu, v cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, rezervatu za živali, ograjenem območju za gojenje drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali namene v zvezi z ohranitvijo ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst drugih ptic v ujetništvu, ki ne vsebuje perutnine, na osnovi ocene tveganja v ustrezni meri odstopa od določb oddelkov 2 do 4, ki se nanašajo na vzpostavitev okuženih ali ogroženih območij ter ukrepov, ki se tam izvajajo, če takšne odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.

3.   Pristojni organ pri določitvi okuženih ali ogroženih območij v skladu z odstavkom 1 upošteva vsaj naslednja merila:

(a)

epidemiološko poizvedbo;

(b)

geografski položaj, zlasti naravne meje;

(c)

položaj in bližino gospodarstev ter ocenjeno količino perutnine;

(d)

vzorce premikov in trgovanja s perutnino in drugimi pticami v ujetništvu;

(e)

sredstva in osebje, na voljo za kontrolo premikov perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, njihovih trupel, gnoja, nastila ali uporabljene nastilje na okuženih ali ogroženih območjih, zlasti če je treba perutnino ali druge ptice v ujetništvu za pokončanje in odstranitev premakniti z gospodarstva izvora.

4.   Pristojni organ lahko določi druga območja z omejitvami okoli ali blizu okuženih ali ogroženih območij ob upoštevanju meril iz odstavka 3.

5.   Če okuženo ali ogroženo območje ali drugo območje z omejitvami vključuje ozemlja različnih držav članic, pristojni organi zadevnih držav članic sodelujejo pri določitvi območja.

Člen 17

Ukrepi, ki se izvajajo na okuženih ali ogroženih območjih

1.   Pristojni organ zagotovi, da se na okuženih ali ogroženih območjih izvajajo naslednji ukrepi:

(a)

vzpostavi se ureditev, ki omogoča sledljivost vsega, za kar je verjetno, da bi širilo virus aviarne influence, vključno s perutnino, drugimi pticami v ujetništvu, mesom, jajci, trupli, krmo, nastiljem, ljudmi, ki so bili v stiku z okuženo perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu ali vozili s povezavo do perutninske industrije;

(b)

lastniki morajo pristojnemu organu na zahtevo predložiti vse zadevne podatke v zvezi s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu in jajci, ki pridejo na gospodarstvo ali ga zapustijo.

2.   Pristojni organ sprejme primerne ukrepe za zagotovitev, da se vse osebe v okuženih in ogroženih območjih, za katere veljajo omejitve, v celoti zavedajo veljavnih omejitev.

Te informacije se lahko sporočijo prek opozorilnih napisov, medijev, kakršna sta tisk in televizija, ali prek drugih primernih sredstev.

3.   Pristojni organ lahko, kjer to kažejo epidemiološke informacije ali drugi dokazi, izvajajo preventivni program izkoreninjenja, vključno s preventivnim zakolom ali pokončanjem perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, na gospodarstvih in območjih, kjer obstaja tveganje.

4.   Države članice, ki izvajajo ukrepe iz odstavka 3, o tem nemudoma obvestijo Komisijo. Komisija preuči položaj z zadevnimi državami članicami in v Odboru v najkrajšem možnem času.

ODDELEK 3

Ukrepi, ki se izvajajo na okuženem območju

Člen 18

Popis in obiski uradnega veterinarja ter sistematični nadzor

Pristojni organ zagotovi, da se na okuženih območjih izvajajo naslednji ukrepi:

(a)

v najkrajšem možnem času se opravi popis vseh gospodarstev;

(b)

uradni veterinar v najkrajšem možnem času obišče vsa komercialna gospodarstva z namenom kliničnega pregleda perutnine in drugih ptic v ujetništvu in po potrebi zbere vzorce za laboratorijske teste v skladu z diagnostičnim priročnikom; vodi se evidenca takšnih obiskov in ugotovitev; nekomercialna gospodarstva uradni veterinar obišče pred preklicem okuženega območja;

(c)

dodatni sistematični nadzor se začne izvajati nemudoma v skladu z diagnostičnim priročnikom, da se ugotovi nadaljnje širjenje aviarne influence na gospodarstvih, ki so na okuženem območju.

Člen 19

Ukrepi, ki se izvajajo na gospodarstvih, ki so na okuženem območju

Pristojni organ zagotovi, da se na gospodarstvih na okuženem območju izvajajo naslednji ukrepi:

(a)

vsa perutnina in druge ptice v ujetništvu se zaprejo v objekte na njihovem gospodarstvu in tam zadržijo. Kjer je to nepraktično in če je ogroženo dobro počutje živali, se prestavijo na kakšen drug kraj na istem gospodarstvu, tako da nimajo stika z drugo perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu na drugih gospodarstvih. Sprejmejo se vsi primerni ukrepi, da se kar najbolj omeji njihov stik s prosto živečimi pticami;

(b)

trupla se odstranijo v najkrajšem možnem času;

(c)

vozila in oprema, uporabljena za prevoz žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, mesa, krme, gnoja, gnojevke in nastila ter drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bili okuženi, se brez odlašanja podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48;

(d)

vsi deli vozil, ki jih uporablja osebje ali druge osebe, ki pridejo na gospodarstvo ali ga zapustijo, in za katera obstaja verjetnost, da so okužena, se brez odlašanja podvržejo enemu ali več postopkom, predvidenih v členu 48;

(e)

perutnina, druge ptice v ujetništvu ali domači sesalci ne smejo priti na gospodarstvo, niti ga zapustiti brez dovoljenja pristojnega organa. Ta omejitev ne velja za sesalce, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi kjer:

(i)

nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu in

(ii)

nimajo dostopa do kletk ali območij, kjer se redijo perutnina ali druge ptice v ujetništvu.

(f)

vsaka povečana obolevnost ali umrljivost ali znaten upad proizvodnje na gospodarstvih se takoj sporoči pristojnemu organu, ki izvede ustrezne preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(g)

vsakdo, ki pride na gospodarstvo ali ga zapusti, mora upoštevati ustrezne ukrepe za biološko varnost, katerih namen je preprečiti širjenje aviarne influence;

(h)

evidenco vseh oseb, ki obiščejo gospodarstvo, razen bivalnih prostorov, vodi lastnik, da se olajša sistematični nadzor in kontrola bolezni, in jo mora predložiti na zahtevo pristojnega organa. Takšnih evidenc ni treba voditi, kjer obiskovalci gospodarstev, kakršna so na primer živalski vrtovi in rezervati za živali, nimajo dostopa do območij, kjer se gojijo ptice.

Člen 20

Prepoved odstranjevanja ali raztresanja uporabljenega nastilja, gnoja ali gnojevke z gospodarstev

Pristojni organ zagotovi, da je odstranjevanje ali raztresanje uporabljenega nastilja, gnoja ali gnojevke z gospodarstev na okuženih območjih prepovedano, razen če tega ne dovoli. Vendar se lahko odobri premike gnoja ali gnojevke z gospodarstev, na katerih se izvajajo ukrepi za biološko varnost, v določen obrat za obdelavo ali takojšnje skladiščenje za poznejšo obdelavo, da se uničijo morebitno prisotni virusi aviarne influence v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 ali s posebnimi pravili, ki se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 64(2).

Člen 21

Sejmi, trgi ali drugo zbiranje in obnova populacije prosto živečih ptic

Pristojni organ zagotovi, da se na okuženih območjih prepovejo sejmi, trgi, razstave ali druga zbiranja perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.

Pristojni organ zagotovi, da se perutnina in druge ptice v ujetništvu za obnovo populacije divjih ptic ne izpustijo na okužena območja.

Člen 22

Prepoved premikov in prevoza ptic, jajc, perutninskega mesa in trupel

1.   Pristojni organ zagotovi, da se na okuženih območjih prepovejo premiki in prevoz z gospodarstev na ceste, razen na zasebnih oskrbovalnih poteh gospodarstev, ali železniški prevoz perutnine, drugih ptic v ujetništvu, perutnine na začetku nesnosti, enodnevnih piščancev, jajc ter trupel.

2.   Pristojni organ zagotovi, da se prepove prevoz mesa perutnine iz klavnic, razsekovalnic in hladilnic, razen če je bilo proizvedeno:

(a)

iz perutnine, ki izvira izven okuženih območij, ter je bilo shranjeno in prepeljano ločeno od mesa perutnine iz okuženih območij; ali

(b)

na datum vsaj 21 dni pred ocenjenim datumom najzgodnejše okužbe na gospodarstvu v okuženem območju in ki je bilo od proizvodnje shranjeno in prepeljano ločeno od mesa, proizvedenega po tem datumu.

3.   Vendar pa se prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne izvajajo za cestni ali železniški tranzit čez okuženo območje brez razkladanja ali ustavljanja.

Člen 23

Odstopanja pri neposrednem prevozu perutnine za takojšen zakol in premikih ali obdelavi mesa perutnine

1.   Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz perutnine, ki izvira z gospodarstva iz okuženega območja, v določeno klavnico za takojšen zakol pod naslednjimi pogoji:

(a)

klinični pregled perutnine na izvornem gospodarstvu izvede uradni veterinar v 24 urah, pred odpremo v zakol;

(b)

kjer je primerno, so bili izvedeni laboratorijski testi pri perutnini na izvornem gospodarstvu v skladu z diagnostičnim priročnikom z ugodnimi rezultati;

(c)

perutnino se prevaža v vozilih, ki so zapečatena s strani pristojnega organa ali pod njegovim nadzorom;

(d)

pristojni organ, odgovoren za določeno klavnico, je obveščen in soglaša, da sprejme perutnino ter nato potrdi zakol pristojnemu organu, ki je poslal živali v klavnico;

(e)

perutnina z okuženega območja je ločena od druge perutnine in se jo zakolje ločeno ali ob drugem času kot drugo perutnino, po možnosti ob koncu delovnega dne; poznejše čiščenje in razkuževanje mora biti zaključeno pred zakolom druge perutnine;

(f)

uradni veterinar zagotovi, da se izvede temeljit pregled perutnine v določeni klavnici ko perutnina prispe in po zakolu;

(g)

meso ne gre v trgovino znotraj Skupnosti ali v mednarodno trgovino in ima oznako zdravstvene ustreznosti za sveže meso, določeno v Prilogi II k Direktivi Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (15), razen če ni drugače odločeno v skladu s postopkom iz člena 64(3) te direktive;

(h)

meso se pridobiva, reže, prevaža in skladišči ločeno od mesa, namenjenega za trgovino znotraj Skupnosti in mednarodno trgovino, ter se ga uporablja tako, da se prepreči njegovo dodajanje v mesne proizvode, namenjene za trgovino znotraj Skupnosti ali mednarodno trgovino, razen če:

(i)

je bilo obdelano v skladu s Prilogo III k Direktivi 2002/99/ES; ali

(ii)

je v skladu s postopkom iz člena 64(3) odločeno drugače.

2.   Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz perutnine, ki ne izvira iz okuženega območja, v določeno klavnico v okuženo območje za takojšen zakol in naknaden premik mesa takšne perutnine pod naslednjimi pogoji:

(a)

pristojni organ, odgovoren za določeno klavnico, je obveščen in soglaša, da sprejme perutnino ter nato potrdi zakol pristojnemu organu, ki je poslal živali v klavnico;

(b)

perutnina je ločena od druge perutnine, ki izvira znotraj okuženega območja, in se jo zakolje ločeno ali ne sočasno z drugo perutnino;

(c)

proizvedeno meso perutnine se razkosa, prevaža in shrani ločeno od mesa perutnine, pridobljenega od druge perutnine, ki izvira znotraj okuženega območja;

(d)

stranski proizvodi se odstranijo.

Člen 24

Odstopanja pri neposrednem prevozu enodnevnih piščancev

1.   Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz enodnevnih piščancev, ki izvirajo z gospodarstev iz okuženega območja, na gospodarstvo ali v objekt tega gospodarstva, ki je v isti državi članici in je po možnosti zunaj okuženih in ogroženih območij, pod naslednjimi pogoji:

(a)

prevaža se jih v vozilih, ki so zapečatena s strani pristojnega organa ali pod njegovim nadzorom;

(b)

ustrezni ukrepi za biološko varnost se izvajajo med prevozom in na namembnem gospodarstvu;

(c)

na namembnem gospodarstvu se po prihodu enodnevnih piščancev uvede uradni sistematični nadzor;

(d)

če se perutnino prestavi iz okuženega in ogroženega območja, ta ostane na namembnem gospodarstvu najmanj 21 dni.

2.   Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz enodnevnih piščancev, izvaljenih iz jajc, ki izvirajo z gospodarstev zunaj okuženih in ogroženih območij, na katero koli drugo gospodarstvo v isti državi članic, po možnosti zunaj okuženih in ogroženih območij, ob pogoju da valilnica, ki odpremlja pošiljko, s svojo logistiko in higienskimi delovnimi pogoji zagotovi, da ni prišlo do stika med temi jajci in drugimi valilnimi jajci ali enodnevnimi piščanci, ki izvirajo iz jat perutnine znotraj takšnih območij in ki imajo zato drugačen zdravstveni status.

Člen 25

Odstopanja pri neposrednem prevozu perutnine na začetku nesnosti

Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz perutnine na začetku nesnosti na gospodarstvo ali v objekt tega gospodarstva, po možnosti na okuženem ali ogroženem območju, v katerem ni druge perutnine, pod naslednjimi pogoji:

(a)

uradni veterinar opravi klinični pregled perutnine in drugih ptic v ujetništvu na izvornem gospodarstvu in zlasti tistih, ki se jih premika;

(b)

kjer je primerno, so bili izvedeni laboratorijski testi perutnine na izvornem gospodarstvu v skladu z diagnostičnim priročnikom z ugodnimi rezultati;

(c)

perutnina na začetku nesnosti se prevaža v vozilih, ki so zapečatena s strani pristojnega organa ali pod njegovim nadzorom;

(d)

na namembnem gospodarstvu ali v namembnem objektu se po prihodu perutnine na začetku nesnosti uvede uradni sistematični nadzor;

(e)

če se perutnino prestavi iz okuženega in ogroženega območja, ta ostane na namembnem gospodarstvu najmanj 21 dni.

Člen 26

Odstopanja pri neposrednem prevozu valilnih in konzumnih jajc

1.   Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz valilnih jajc bodisi z vsakega gospodarstva v valilnico, ki se nahaja v okuženem območju in jo določi pristojni organ („določena valilnica“), bodisi z gospodarstva, ki se nahaja na okuženem območju, v katero koli določeno valilnico pod naslednjimi pogoji:

(a)

matične jate, iz katerih izvirajo valilna jajca, so bile pregledane v skladu z diagnostičnim priročnikom in na teh gospodarstvih ni prisoten sum aviarne influence;

(b)

valilna jajca in njihova embalaža se razkužijo pred odpremo in zagotovi se sledljivost teh jajc;

(c)

valilna jajca se prevaža v vozilih, ki so zapečatena s strani pristojnega organa ali pod njegovim nadzorom;

(d)

ukrepi za biološko varnost se izvajajo v določeni valilnici v skladu z navodili pristojnega organa.

2.   Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz jajc:

(a)

v pakirnico, ki jo določi pristojni organ („določena pakirnica“), ob pogoju, da se pakirajo v embalažo za enkratno uporabo in da izvajajo ukrepe za biološko varnost, ki jih zahteva pristojni organ;

(b)

v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je določeno v oddelku X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdela v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004; ali

(c)

za odstranitev.

Člen 27

Odstopanja pri neposrednem prevozu trupel

Pristojni organ lahko z odstopanjem od člena 22 odobri neposredni prevoz trupel, ob pogoju da se jih prevaža z namenom, da se jih odstrani.

Člen 28

Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev

Pristojni organ zagotovi, da se vozila in oprema, uporabljena za prevoz, kakor je predvideno v členih 23 do 27, brez odlašanja očistijo in razkužijo po prevozu, ob upoštevanju enega ali več postopkov, določenih v členu 48.

Člen 29

Trajanje ukrepov

1.   Ukrepi iz tega oddelka se izvajajo najmanj 21 dni od datuma dokončanja predhodnega čiščenja in razkuževanja okuženega gospodarstva, ob upoštevanju enega ali več postopkov, določenih v členu 48, in dokler se gospodarstev na okuženem območju ne testira v skladu z diagnostičnim priročnikom.

2.   Ko se ukrepi iz tega oddelka ne izvajajo več, kakor je predvideno v odstavku 1 tega člena, se na nekdanjem okuženem območju izvajajo ukrepi iz člena 30, dokler to ni več potrebno v skladu s členom 31.

ODDELEK 4

Ukrepi, ki se izvajajo na ogroženih območjih

Člen 30

Ukrepi, ki se izvajajo na ogroženih območjih

Pristojni organ zagotovi, da se na ogroženih območjih izvajajo naslednji ukrepi:

(a)

v najkrajšem možnem času se opravi popis vseh komercialnih gospodarstev s perutnino;

(b)

premiki perutnine, perutnine na začetku nesnosti, enodnevnih piščancev in jajc v ogroženem območju so prepovedani, razen če pristojni organ izda dovoljenje, ki zagotavlja, da se izvajajo primerni ukrepi za biološko varnost, da se prepreči širjenje aviarne influence; ta prepoved ne velja za cestni ali železniški tranzit čez ogroženo območje brez razlkladanja ali ustavljanja;

(c)

premiki perutnine, perutnine na začetku nesnosti, enodnevnih piščancev in jajc na gospodarstva, v klavnice, pakirnice ali v obrate za proizvodnjo jajčnih izdelkov zunaj ogroženega območja so prepovedani; vendar lahko pristojni organ odobri neposredni prevoz:

(i)

perutnine za zakol v določeno klavnico za takojšen zakol na podlagi točk (a), (b) in (d) člena 23(1);

Pristojni organ lahko odobri neposredni prevoz perutnine, ki ne izvira iz okuženega ali ogroženega območja, v izbrano klavnico v okuženo območje za takojšen zakol in naknaden premik mesa takšne perutnine;

(ii)

perutnine na začetku nesnosti na gospodarstvo v isti državi članici, na katerem ni druge perutnine; na tem gospodarstvu se izvaja uradni sistematični nadzor po prihodu perutnine na začetku nesnosti in perutnina na začetku nesnosti ostane v namembnem gospodarstvu najmanj 21 dni;

(iii)

enodnevnih piščancev:

 

na gospodarstvo ali v objekt na takšnem gospodarstvu v isti državi članici, če se izvajajo ustrezni ukrepi za biološko varnost in se po prevozu na gospodarstvu izvaja uradni sistematični nadzor in enodnevni piščanci ostanejo v namembnem poslopju najmanj 21 dni, ali

 

če so izvaljeni iz valilnih jajc, ki izvirajo z gospodarstev s perutnino zunaj okuženih ali ogroženih območij, na katero koli drugo gospodarstvo, če lahko valilnica izvora pošiljke s svojo logistiko in biološko varnimi delovnimi pogoji zagotovi, da ni prišlo do stika med temi jajci in drugimi valilnimi jajci ali enodnevnimi piščanci, ki izvirajo iz jat perutnine znotraj tistih območjih in katerih zdravstveni status je zato drugačen;

(iv)

valilnih jajc v določeno valilnico, ki se nahaja v ogroženem območju ali izven njega; jajca in njihova embalaža se razkužijo pred odvozom in zagotoviti je treba sledenje izvoru teh jajc;

(v)

konzumnih jajc v določeno pakirnico, ob pogoju, da se pakirajo v embalaži za enkratno uporabo in če se izvajajo vsi s strani pristojnega organa zahtevani ukrepi za biološko varnost;

(vi)

jajc v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, ki se nahaja znotraj ogroženega območja ali zunaj njega, kakor je določeno v oddelku X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdela v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004;

(vii)

jajc za odstranitev;

(d)

vsakdo, ki pride na gospodarstvo v ogroženem območju ali ga zapusti, upošteva ustrezne ukrepe za biološko varnost, katerih namen je preprečiti širjenje aviarne influence;

(e)

vozila in oprema, uporabljena za prevoz žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, krme, gnoja, gnojevke in nastila ter drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, se očisti in razkuži brez odlašanja po kontaminaciji v skladu z enim ali več postopki iz člena 48;

(f)

perutnina, druge ptice v ujetništvu ali sesalci domačih vrst ne smejo priti na gospodarstvo, kjer se goji perutnina, niti ga zapustiti brez dovoljenja pristojnega organa. Ta omejitev ne velja za sesalce, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi kjer:

(i)

nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu in

(ii)

nimajo dostopa do kletk ali območij, kjer se gojijo perutnina ali druge ptice v ujetništvu;

(g)

vsaka povečana obolevnost ali umrljivost ali znaten upad proizvodnje na gospodarstvih se takoj sporoči pristojnemu organu, ki izvede ustrezne preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(h)

odstranitev ali raztresanje uporabljene nastila, gnoja ali gnojevke sta prepovedana, razen če ju ne odobri pristojni organ; odobri se lahko premikanje gnoja z gospodarstva v ogroženem območju, na katerih se izvajajo ukrepi za biološko varnost, v določen obrat za obdelavo ali za vmesno skladiščenje za poznejšo obdelavo, da se uniči morebitno prisotne viruse aviarne influence v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 ali s posebnimi pravili, ki se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 64(2);

(i)

sejmi, trgi, razstave ali drugo zbiranje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu se prepovejo;

(j)

perutnina za obnovo populacije prosto živečih ptic se ne izpusti.

Člen 31

Trajanje ukrepov

Ukrepi iz tega oddelka se izvajajo najmanj 30 dni od datuma dokončanja predhodnega čiščenja in razkuževanja okuženega gospodarstva v skladu s členom 48.

ODDELEK 5

Ukrepi, ki se izvajajo na drugih območjih z omejitvami

Člen 32

Ukrepi, ki se izvajajo na drugih območjih z omejitvami

1.   Pristojni organ lahko določi, da se nekateri ali vsi ukrepi iz oddelkov 3 in 4 izvajajo v drugih območjih z omejitvami v skladu s členom 16(4) („druga območja z omejitvami“).

2.   Pristojni organ lahko, kjer to kažejo epidemiološke informacije ali drugi dokazi, izvajajo preventivni program izkoreninjenja, vključno s preventivnim zakolom ali pokončanjem perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, na gospodarstvih in območjih, kjer obstaja tveganje, v skladu z merili Priloge IV, in ki se nahajajo v drugih območjih z omejitvami.

Ponovna naselitev teh gospodarstev se izvaja v skladu z navodili pristojnega organa.

3.   Države članice, ki izvajajo ukrepe iz odstavkov 1 in 2, o tem nemudoma obvestijo Komisijo.

4.   Komisija čim prej pregleda položaj z zadevnimi državami članicami in v Odboru.

5.   Brez poseganja v odločbe, ki bodo sprejete v skladu z Odločbo Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (16), se lahko sprejmejo nadaljnji sistematični nadzor, ukrepi za biološko varnost in obvladovanje zaradi preprečevanja širjenja aviarne influence v skladu s postopkom iz člena 64(3).

ODDELEK 6

Odstopanja in dodatni ukrepi za biološko varnost

Člen 33

Odstopanja

1.   Države članice opredelijo natančne ureditve, na podlagi katerih lahko odobrijo odstopanja, predvidena v členih 16 in 23 do 27, vključno z alternativnimi ustreznimi ukrepi in pogoji. Takšna odstopanja temeljijo na oceni tveganja, ki jo izvede pristojni organ.

2.   Pristojni organ lahko na podlagi ocene tveganja odobri odstopanja od ukrepov iz oddelkov 3 in 4 v primerih potrditve HPAI v valilnici.

3.   Pristojni organ lahko odobri odstopanja od ukrepov iz člena 18(b) in (c), člena 22 in člena 30(b), (c) in (f) v primerih izbruha HPAI v nekomercialnem gospodarstvu, cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, rezervatu za živali, ograjenem območju za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali namene v zvezi z ohranitvijo ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.

4.   Države članice lahko z odstopanjem od oddelkov 3 in 4 v primerih izbruhov HPAI na podlagi ocene tveganja uvedejo posebne ukrepe v zvezi s premiki tekmovalnih golobov na okužena in ogrožena območja, iz njih ter znotraj njih.

5.   Odstopanja iz odstavkov 1 do 4 se odobrijo le, če takšna odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.

6.   Države članice, ki odobrijo odstopanja iz odstavkov 1 do 4, o tem nemudoma obvestijo Komisijo.

7.   Komisija v vsakem primeru čim prej pregleda položaj z zadevno državo članico in v Odboru.

Ob upoštevanju vsakega odobrenega odstopanja v skladu z odstavki 1 do 4 se lahko sprejmejo ukrepi za preprečevanje širjenja aviarne influence v skladu s postopkom iz člena 64(3).

8.   Vsa perutnina (tudi enodnevni piščanci), druge ptice v ujetništvu, valilna jajca, uporabljene nastilja, gnoj ali gnojevka, ki izvirajo iz gospodarstev, katerim je bilo dovoljeno odstopanje v okviru tega člena, se ne smejo tržiti izven zadevne države članice, razen če je drugače odločeno v skladu s postopkom iz člena 64(3).

Člen 34

Dodatni ukrepi za biološko varnost

1.   Pristojni organ lahko za preprečitev širjenja aviarne influence poleg ukrepov iz oddelkov 3, 4 in 5 zahteva izvajanje dodatnih ukrepov za biološko varnost na gospodarstvih na okuženih in ogroženih območjih in drugih območjih z omejitvami ter v kompartmentih s perutnino in kompartmentih z drugimi pticami v ujetništvu v zadevni državi članici.

Ti ukrepi lahko vključujejo omejitve premikov vozil ali oseb, ki skrbijo za dobavo krme, zbiranje jajc, prevoz perutnine v klavnice, zbiranje trupel za odstranjevanje in drugih premikov osebja, veterinarjev ali oseb, ki dobavljajo kmetijsko opremo.

2.   Države članice, ki sprejmejo ukrepe iz odstavka 1, o tem nemudoma obvestijo Komisijo.

3.   Komisija čim prej pregleda položaj z zadevno državo članico in v Odboru.

4.   Brez poseganja v odločbe, ki bodo sprejete v skladu z Odločbo 90/424/EGS, se lahko sprejmejo nadaljnji sistematični nadzor, ukrepi za biološko varnost in obvladovanje zaradi preprečevanja širjenja aviarne influence v skladu s postopkom iz člena 64(3).

ODDELEK 7

Ukrepi, ki se izvajajo v primerih suma in potrditve visoko patogene aviarne influence (HPAI) v določenih obratih, razen gospodarstev, in v prevoznih sredstvih

Člen 35

Preiskava suma prisotnosti HPAI v klavnicah in v prevoznih sredstvih

Pristojni organ v klavnicah ali prevoznih sredstvih, kjer je ugotovljen sum ali potrjena prisotnost HPAI, nemudoma sproži preiskavo gospodarstva, od koder izvira perutnina ali druge ptice v ujetništvu, za potrditev ali izključitev njene prisotnosti v skladu z diagnostičnim priročnikom.

Člen 36

Ukrepi, ki se izvajajo v klavnicah

1.   Pristojni organ v klavnici, kjer je ugotovljen sum ali potrjena prisotnost HPAI, zagotovi, da se na podlagi ocene tveganja vso perutnino, ki je v klavnici, čim prej pokonča ali zakolje pod uradnim nadzorom.

Kjer se takšno perutnino zakolje, se meso perutnine in stranski proizvodi perutnine ter meso in stranski proizvodi katerekoli druge perutnine, ki bi lahko bila kontaminirana med zakolom ali v proizvodnem procesu, hrani ločeno pod uradnim nadzorom, dokler se ne zaključijo preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom.

2.   Če je prisotnost HPAI potrjena, se meso perutnine in stranski proizvodi perutnine ter meso in stranski proizvodi katerekoli druge perutnine, ki bi lahko bila kontaminirana med zakolom ali v proizvodnem procesu, se odstranijo v najkrajšem možnem času pod uradnim nadzorom.

Člen 37

Ukrepi, ki se izvajajo na mejnih kontrolnih točkah ali v prevoznih sredstvih

1.   Pristojni organ na mejni kontrolni točki, kjer je ugotovljen sum ali potrjena prisotnost HPAI, zagotovi, da se na podlagi ocene tveganja vso perutnino in druge ptice v ujetništvu, ki so na mejni kontrolni točki ali v prevoznem sredstvu, pokonča, zakolje ali izolira od perutnine ali drugih ptic v ujetništvu pod uradnim nadzorom, dokler se ne zaključi preiskava v skladu z diagnostičnim priročnikom. Pristojni organ izvede ukrepe iz člena 7, kakor je primerno.

Pristojni organ lahko odobri premik perutnine ali drugih ptic v ujetništvu na drug kraj, kjer se jih pokonča, zakolje ali izolira od perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.

Pristojni organ se lahko odloči, da se ne pokonča ali zakolje perutnina ali druge ptice v ujetništvu, prisotnih na mejni kontrolni točki, ki niso bile v stiku s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu, pri katerih obstaja sum okužbe.

2.   Kjer se perutnino iz odstavka 1 zakolje, se meso perutnine in stranski proizvodi te perutnine ter meso in stranski proizvodi katerekoli druge perutnine, ki bi lahko bila kontaminirana med zakolom ali v proizvodnem procesu, hrani ločeno pod uradnim nadzorom, dokler se ne zaključijo preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom.

3.   Če je prisotnost HPAI potrjena, se meso perutnine in stranski proizvodi te perutnine ter meso in stranski proizvodi katerekoli druge perutnine, ki bi lahko bila kontaminirana med zakolom ali v proizvodnem procesu, se odstranijo v najkrajšem možnem času pod uradnim nadzorom.

Člen 38

Dodatni ukrepi, ki se izvajajo v klavnicah, na mejnih kontrolnih točkah ali v prevoznih sredstvih

V klavnici, na mejni nadzorni točki ali v prevoznem sredstvu, kjer je ugotovljen sum ali je potrjena prisotnost HPAI, pristojni organ zagotovi izvajanje naslednjih dodatnih ukrepov:

(a)

perutnina ali druge ptice v ujetništvu niso poslane v klavnico, na mejno kontrolno točko ali v prevozno sredstvo, dokler ne mine vsaj 24 ur od čiščenja in razkuževanja, kakor določa točka (b) v skladu z enim ali več postopki iz člena 48; v primeru mejnih kontrolnih točk se prepoved lahko razširi na druge živali;

(b)

čiščenje in razkuževanje kontaminiranih objektov, opreme in vozil izvaja v skladu z enim ali več postopki iz člena 48 uradni veterinar ali nadzorom uradnega veterinarja;

(c)

opravi se epidemiološka poizvedba;

(d)

ukrepi iz člena 7(2) se izvajajo na izvornem gospodarstvu okužene perutnine ali trupel in na kontaktnih gospodarstvih;

(e)

če epidemiološka poizvedba in nadaljnje preiskave, kakor določa člen 35, ne pokažejo drugače, se na izvornem gospodarstvu izvajajo ukrepi iz člena 11;

(f)

izolat virusa aviarne influence je predmet laboratorijske preiskave, da se določi podtip virusa, v skladu z diagnostičnim priročnikom.

POGLAVJE V

NIZKO PATOGENA AVIARNA INFLUENCA (LPAI)

ODDELEK 1

Ukrepi, ki se izvajajo na gospodarstvih, kadar so izbruhi potrjeni

Člen 39

Ukrepi, ki se izvajajo

1.   Pristojni organ v primeru izbruha LPAI zagotovi, da se ukrepi iz točk (a), (b), (c), (e), (g) in (h) člena 7(2), člena 7(3) in odstavkov 2 do 6 tega člena izvajajo na podlagi ocene tveganja in najmanj ob upoštevanju meril, določenih v Prilogi V.

2.   Pristojni organ zagotovi, da se za vso perutnino na gospodarstvu in vse druge ptice v ujetništvu tistih vrst, pri katerih je bila potrjena LPAI, odredi depopulacija pod uradnim nadzorom tako, da se prepreči širjenje aviarne influence.

Depopulacija lahko zajema tudi druge ptice v ujetništvu na gospodarstvu na podlagi ocene tveganja, ki ga predstavljajo za nadaljnje širjenje aviarne influence, in druga gospodarstva, ki se štejejo za kontaktna gospodarstva, na podlagi epidemiološke poizvedbe.

Perutnina ali druge ptice v ujetništvu pred depopulacijo ne smejo priti na gospodarstvo ali ga zapustiti, razen če to dovoli pristojni organ.

3.   V skladu z odstavkom 2 se depopulacija izvaja v skladu z Direktivo 93/119/EGS, pristojni organ pa odloči, ali se perutnino ali druge ptice v ujetništvu:

(a)

čim prej pokonča, ali

(b)

zakolje v določeni klavnici v skladu z odstavkom 4.

Ko se depopulacija izvede z zakolom v določeni klavnici, se perutnino nadalje sistematično nadzira in testira.

Perutnine se ne premika z gospodarstva v določeno klavnico, dokler pristojni organ, zlasti ob upoštevanju preiskav in laboratorijskih testov, usmerjenih v določanje obsega vsakršnega izločanja virusa s strani perutnine v skladu z diagnostičnim priročnikom in oceno tveganja, ni prepričan, da je tveganje širjenja LPAI minimalno.

4.   Zakol v določeni klavnici se lahko v skladu z odstavkom 3 izvede le pod pogojem, da:

(a)

je perutnina poslana neposredno z gospodarstva v določeno klavnico;

(b)

je vsako pošiljko pred odvozom zapečatil uradni veterinar, odgovoren za gospodarstvo, ali pa je zapečatenje potekalo pod njegovim nadzorom;

(c)

vsaka pošiljka ostane zapečatena ves čas prevoza do določene klavnice;

(d)

se upoštevajo dodatni ukrepi za biološko varnost, ki jih je določil pristojni organ;

(e)

je pristojni organ, odgovoren za določeno klavnico, obveščen in soglaša, da sprejme perutnino;

(f)

se vozila in opremo, uporabljeno za prevoz žive perutnine in drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, po kontaminaciji očisti in razkuži brez odlašanja v skladu z enim ali več postopki iz člena 48; in

(g)

se stranski proizvodi takšne perutnine v klavnici odstranijo.

5.   Pristojni organ zagotovi, da se pod uradnim nadzorom odstranijo:

(a)

trupla in

(b)

valilna jajca na gospodarstvu.

6.   Pristojni organ zagotovi, da se sprejmejo naslednji ukrepi:

(a)

valilna jajca, zbrana na gospodarstvu v obdobju med verjetnim vnosom LPAI na gospodarstvu in sprejetjem ukrepov iz te direktive, se, kadar je to mogoče, izsledijo in izvalijo pod uradnim sistematičnim nadzorom;

(b)

za perutnino, že izvaljeno iz jajc, zbranih na gospodarstvu v obdobju med verjetnim vnosom LPAI na gospodarstvu in izvajanjem ukrepov iz te direktive, se, kadar je to mogoče, uvede uradni sistematični nadzor in izvedejo preiskave v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(c)

jajca, prisotna na gospodarstvu in nadalje znesena na gospodarstvu pred depopulacijo, v skladu z odstavkom 2, se prevažajo na način, da je tveganje širjenja LPAI čim manjše:

(i)

v pakirnico, ki jo določi pristojni organ („določena pakirnica“), ob pogoju da jih pakirajo v embalažo za enkratno uporabo in da se izvajajo ukrepe za biološko varnost, ki jih zahteva pristojni organ;

(ii)

neposredno v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je določeno v oddelku X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdela v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004; ali

(iii)

na odstranitev;

(d)

vsi materiali ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, se obdelajo v skladu z navodili uradnega veterinarja ali odstranijo;

(e)

gnoj, gnojevka in nastil, za katere je verjetno, da so kontaminirani, se podvržejo enemu ali več postopkom iz člena 48;

(f)

po depopulaciji se objekti, uporabljeni za nastanitev perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, oprema, ki bi lahko bila kontaminirana, in vozila, uporabljena za prevoz trupel, krme, gnoja, gnojevke in nastila ali drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, brez odlašanja podvržejo enemu ali več postopkom iz člena 48;

(g)

sesalci domačih vrst ne smejo priti na gospodarstvo ali ga zapustiti brez dovoljenja pristojnega organa. Ta omejitev ne velja za sesalce, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi kjer:

(i)

nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu in

(ii)

nimajo dostopa do kletk ali območij, kjer se gojijo perutnina ali druge ptice v ujetništvu;

(h)

v primeru primarnega izbruha LPAI se izolat virusa pregleda z laboratorijskimi testi, da se določi podtip virusa v skladu z diagnostičnim priročnikom; izolat virusa se čim prej predloži referenčnemu laboratoriju Skupnosti v skladu s členom 51(1).

7.   Države članice, ki izvajajo ukrepe iz odstavkov 2, 4 in 5, o tem obvestijo Komisijo.

Člen 40

Odstopanja za določena gospodarstva

1.   Pristojni organ lahko odobri odstopanja od ukrepov iz člena 39(2) in člena 39(5)(b) v primerih izbruha LPAI v nekomercialnem gospodarstvu, cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, rezervatu za živali, ograjenem območju za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali namene v zvezi z ohranitvijo ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, če takšna odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.

2.   Pristojni organ zagotovi, da se tam, kjer se odobri odstopanje, predvideno v odstavku 1, perutnino ali druge ptice v ujetništvu, ki jih zadeva odstopanje:

(a)

zapre v objekt na njihovem gospodarstvu ter tam zadrži. Kjer je to nepraktično in če je ogroženo dobro počutje živali, se prestavijo na kakšen drug kraj na istem gospodarstvu, tako da nimajo stika z drugo perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu na drugih gospodarstvih. Sprejmejo se vsi primerni ukrepi, da se kar najbolj omeji njihov stik s prosto živečimi pticami;

(b)

nadalje izvaja sistematični nadzor in testira v skladu z diagnostičnim priročnikom ter se jih ne premika, dokler laboratorijski testi ne pokažejo, da ne pomenijo več bistvenega tveganja za nadaljnje širjenje LPAI; in

(c)

ne premika z izvornega gospodarstva, razen za zakol ali na drugo gospodarstvo, ki je:

(i)

v isti državi članici, v skladu z navodili pristojnega organa; ali

(ii)

v drugi državi članici, na podlagi sporazuma z namembno državo članico.

3.   Pristojni organ lahko v primerih izbruhov LPAI v valilnicah na podlagi ocene tveganja odobri odstopanja od nekaterih ali vseh ukrepov iz člena 39.

4.   Države članice sestavijo natančna pravila za izvajanje odstopanj iz odstavkov 1 in 3.

5.   Države članice nemudoma obvestijo Komisijo o vsakem odstopanju, odobrenem v skladu z odstavkoma 1 in 3.

6.   Komisija čim prej pregleda položaj z zadevno državo članico in v Odboru.

7.   Ob upoštevanju vsakega odobrenega odstopanja v skladu z odstavkom 1 se lahko sprejmejo ukrepi za preprečevanje širjenja aviarne influence v skladu s postopkom iz člena 64(3).

ODDELEK 2

Ločene proizvodne enote in kontaktna gospodarstva

Člen 41

Ukrepi, ki se izvajajo v primerih izbruhov LPAI v ločenih proizvodnih enotah

1.   V primerih izbruha LPAI na gospodarstvu, ki je sestavljeno iz dveh ali več ločenih proizvodnih enot, lahko pristojni organ odobri odstopanja od ukrepov iz člena 39(2) za proizvodne enote, v katerih je zdrava perutnina, če takšna odstopanja ne ogrožajo ukrepov za obvladovanje bolezni.

2.   Države članice sestavijo podrobna pravila za izvajanje odstopanj iz odstavka 1 ob upoštevanju jamstev za zdravstveno varstvo živali, ki se jih da doseči, in zagotovijo ustrezne alternativne ukrepe.

3.   Države članice nemudoma obvestijo Komisijo o vsakem odstopanju, odobrenem v skladu z odstavkom 1.

4.   Komisija čim prej pregleda položaj z zadevno državo članico in v Odboru.

5.   Ob upoštevanju vsakega odobrenega odstopanja v skladu z odstavkom 1 se lahko sprejmejo ukrepi za preprečevanje širjenja aviarne influence v skladu s postopkom iz člena 64(3).

Člen 42

Ukrepi, ki se izvajajo na kontaktnih gospodarstvih

1.   Pristojni organ na podlagi epidemiološke poizvedbe preiskave odloči, ali se gospodarstvo šteje za kontaktno gospodarstvo.

Pristojni organ zagotovi, da se ukrepi iz člena 7(2) izvajajo na kontaktnih gospodarstvih, dokler ni izključena prisotnost LPAI v skladu z diagnostičnim priročnikom.

2.   Pristojni organ lahko na podlagi epidemiološke poizvedbe izvede ukrepe iz člena 39 na kontaktnih gospodarstvih in še zlasti, če je kontaktno gospodarstvo na območju z veliko gostoto perutnine.

Glavna merila, ki se upoštevajo pri izvajanju ukrepov iz člena 39 na kontaktnih gospodarstvih, so določena v Prilogi IV.

3.   Pristojni organ zagotovi, da se vzamejo vzorci pokončane perutnine, da se potrdi ali izključi prisotnost virusa LPAI v teh kontaktnih gospodarstvih v skladu z diagnostičnim priročnikom.

4.   Pristojni organ zagotovi, da se vsako gospodarstvo, kjer se perutnina ali druge ptice v ujetništvu zakoljejo ali usmrtijo ter odstranijo, in kjer je naknadno potrjena prisotnost LPAI, objekti in vsi pašniki, kjer so bili rejeni, kmetijska dvorišča in vsa oprema, za katero je verjetno, da je kontaminirana, ter vozila, uporabljena za prevoz perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, trupel, mesa, krme, gnoja, gnojevke in nastila ali drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, podvržejo enemu ali več postopkom iz člena 48.

ODDELEK 3

Določitev območij z omejitvami

Člen 43

Določitev območij z omejitvami v primerih izbruhov LPAI

Pristojni organ takoj po izbruhu LPAI določi območje z omejitvami s polmerom vsaj enega kilometra okoli gospodarstva.

Člen 44

Ukrepi, ki se izvajajo na območju z omejitvami

1.   Pristojni organ zagotovi, da se na območju z omejitvami izvajajo naslednji ukrepi:

(a)

čim prej se opravi popis vseh komercialnih gospodarstev;

(b)

na komercialnih gospodarstvih s perutnino se laboratorijski testi izvajajo v polmeru najmanj enega kilometra okoli gospodarstva v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(c)

vsi premiki perutnine, drugih ptic v ujetništvu, perutnine na začetku nesnosti, enodnevnih piščancev ter jajc na območju z omejitvami ali znotraj tega so podvrženi odobritvi in drugim ukrepom za obvladovanje, ki jih pristojni organ šteje za ustrezne; ta omejitev ne velja za cestni ali železniški tranzit čez območje z omejitvami brez razkladanja ali ustavljanja;

(d)

premiki perutnine, drugih ptic v ujetništvu, perutnine na začetku nesnosti, enodnevnih piščancev in jajc z območja z omejitvami so prepovedani, razen če pristojni organ ne odobri neposrednega prevoza:

(i)

perutnine za zakol v klavnico, ki je v isti državi članici;

(ii)

žive perutnine na gospodarstvo ali objekt v isti državi članici, na katerem ni druge perutnine. Živa perutnina ostane tam 21 dni, po njenem prihodu pa se gospodarstvo da pod uradni sistematični nadzor;

(iii)

enodnevnih piščancev:

 

na gospodarstvo ali v objekt na takšnem gospodarstvu v isti državi članici; enodnevni piščanci ostanejo tam 21 dni, po njihovem prihodu pa se gospodarstvo da pod uradni sistematični nadzor; ali

 

če so izvaljeni iz jajc, ki izvirajo z gospodarstev s perutnino zunaj območja z omejitvami, na katero koli drugo gospodarstvo, če lahko valilnica s svojo logistiko in biološko varnimi delovnimi pogoji zagotovi, da se izključi vsak stik z valilnimi jajci ali enodnevnimi piščanci, ki izvirajo iz jat perutnine znotraj območja z omejitvami in katerih zdravstveni status je zato drugačen;

(iv)

valilnih jajc v določeno valilnico; jajca in njihova embalaža se razkužijo pred odpremo in zagotoviti je treba sledljivost teh jajc;

(v)

konzumnih jajc v pakirnico, ob pogoju, da se pakirajo v embalaži za enkratno uporabo in da se izvajajo vsi ukrepi za biološko varnost, ki jih je zahteval pristojni organ;

(vi)

jajc v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je določeno v oddelku X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdela v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004, ki se nahaja na ali izven območja z omejitvami;

(vii)

jajc za odstranitev;

(e)

trupla se odstranijo;

(f)

vsakdo, ki pride na gospodarstvo v območju z omejitvami ali ga zapusti, upošteva ustrezne ukrepe za biološko varnost, katerih namen je preprečiti širjenje aviarne influence;

(g)

vozila in oprema, uporabljena za prevoz žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, krme, gnoja, gnojevke in nastila ter drugih materialov ali snovi, ki bi lahko bile kontaminirane, se po kontaminaciji očisti in razkuži brez odlašanja v skladu z enim ali več postopki iz člena 48;

(h)

perutnina, druge ptice v ujetništvu ali sesalci domačih vrst ne smejo priti na gospodarstvo, niti ga zapustiti brez dovoljenja pristojnega organa. Ta omejitev ne velja za sesalce, ki imajo dostop le do bivalnih prostorov ljudi kjer:

(i)

nimajo stika s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu in

(ii)

nimajo dostopa do kletk ali območij, kjer se gojijo perutnina ali druge ptice v ujetništvu;

(i)

odstranitev ali raztresanje uporabljene nastilje, gnoja ali gnojevke je prepovedano, razen če ju ne odobri pristojni organ; odobri se lahko premikanje gnoja ali gnojevke z gospodarstva v območju z omejitvami, na katerem se izvajajo ukrepi za biološko varnost, v določen obrat za obdelavo ali za vmesno skladiščenje za poznejšo obdelavo, da se uničijo morebitno prisotni virusi aviarne influence v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002, premikanje pa se lahko vzpostavi v skladu posebnimi pravili, ki se jih lahko sprejme v skladu s postopkom iz člena 64(2);

(j)

sejmi, trgi, razstave ali drugo zbiranje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu se prepovejo, razen če jih ne odobri pristojni organ;

(k)

perutnine ali drugih ptic v ujetništvu za obnovo populacije divjih ptic se ne izpusti.

2.   Pristojni organ lahko na podlagi ocene tveganja uvede nadaljnje ukrepe poleg ukrepov iz tega oddelka in o tem obvesti Komisijo.

3.   Sprejmejo se lahko nadaljnji ukrepi za preprečitev širjenja aviarne influence v skladu s postopkom iz člena 64(3).

Člen 45

Trajanje ukrepov

Ukrepi iz tega oddelka se izvajajo:

(a)

najmanj 21 dni po datumu dokončanja predhodnega čiščenja in razkuževanja okuženega gospodarstva v skladu z enim ali več ukrepi iz člena 48 in dokler pristojni organi na podlagi preiskav in laboratorijskih testov, izvedenih v območju z omejitvami, v skladu z diagnostičnim priročnikom in oceno tveganja menijo, da je tveganje širjenja LPAI zanemarljivo;

(b)

najmanj 42 dni od datuma potrditve izbruha in dokler pristojni organi na podlagi preiskav in laboratorijskih testov, izvedenih v območju z omejitvami, v skladu z diagnostičnim priročnikom in oceno tveganja menijo, da je tveganje širjenja LPAI zanemarljivo; ali

(c)

tako dolgo in pod pogoji, ki se določijo v skladu s postopkom iz člena 64(3).

Člen 46

Odstopanja

1.   Kjer je potrjena prisotnost LPAI v valilnici, lahko pristojni organ na podlagi ocene tveganja odstopa od nekaterih ali vseh ukrepov iz členov 43 in 44.

2.   Pristojni organ lahko odobri odstopanja od ukrepov iz tega oddelka v primerih izbruha LPAI na nekomercialnem gospodarstvu, cirkusu, živalskem vrtu, trgovini s hišnimi pticami, rezervatu za živali, ograjenem območju za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v znanstvene namene ali namene v zvezi z ohranitvijo ogroženih vrst ali uradno registriranih redkih vrst perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, če takšna odstopanja ne ogrožajo obvladovanja bolezni.

3.   Države članice, ki odobrijo odstopanja iz odstavkov 1 in 2, o tem nemudoma obvestijo Komisijo.

4.   Komisija čim prej pregleda položaj z zadevno državo članico in v Odboru.

5.   Ob upoštevanju vsakega odobrenega odstopanja v skladu z odstavkoma 1 in 2 se lahko sprejmejo ukrepi za preprečevanje širjenja aviarne influence v skladu s postopkom iz člena 64(3).

POGLAVJE VI

UKREPI ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA VIRUSOV INFLUENCE AVIARNEGA IZVORA NA DRUGE VRSTE

Člen 47

Laboratorijski testi in drugi ukrepi v zvezi s prašiči in drugimi živalmi

1.   Pristojni organ zagotovi, da se po izbruhu aviarne influence na katerem koli gospodarstvu v skladu z diagnostičnim priročnikom izvajajo ustrezni laboratorijski testi na prašičih, prisotnih na gospodarstvu, ki pri teh prašičih potrdijo ali izključijo preteklo ali trenutno prisotnost virusa aviarne influence.

Pred rezultati teh testov se prašičev ne sme premakniti z gospodarstva.

2.   Kjer v odstavku 1 določeni laboratorijski testi potrdijo prisotnost virusov aviarne influence pri prašičih, lahko pristojni organ odobri premik teh prašičev v druga gospodarstva s prašiči ali določene klavnice, če nadaljnji ustrezni testi pokažejo, da je nevarnost širjenja aviarne influence zanemarljiva.

3.   Pristojni organ zagotovi, da se, kjer laboratorijski testi iz odstavka 1 potrdijo resno grožnjo zdravju, prašiče pokonča v najkrajšem možnem času pod uradnim nadzorom in na način, ki preprečuje širitev virusa aviarne influence, še zlasti med prevozom, in v skladu z Direktivo 93/119/EGS.

4.   Pristojni organ lahko po potrditvi pojava aviarne influence na katerem koli gospodarstvu in na podlagi ocene tveganja ukrepe, določene v odstavkih 1, 2 in 3, izvaja za katere koli druge sesalce, prisotne na gospodarstvu, in lahko te ukrepe razširi še na kontaktna gospodarstva.

5.   Države članice v okviru Odbora obvestijo Komisijo o rezultatih testov in ukrepih, izvedenih na podlagi odstavkov 1 do 4.

6.   Pristojni organ lahko zagotovi, da se po izbruhu virusa aviarne influence pri prašičih ali drugih sesalcih na katerem koli gospodarstvu v skladu z diagnostičnim priročnikom izvaja sistematični nadzor za ugotavljanje nadaljnjega širjenja virusa aviarne influence.

7.   V skladu s postopkom iz člena 64(3) se lahko sprejmejo dodatni ukrepi za preprečevanje širjenja virusov influence aviarnega izvora na druge vrste.

POGLAVJE VII

ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN PONOVNA NASELITEV ŽIVALI

Člen 48

Čiščenje, razkuževanje in postopki za uničenje virusa aviarne influence

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se čiščenje, razkuževanje in obdelava gospodarstev in kakršnih koli materialov ali snovi, ki se na njih nahajajo in so kontaminirane ali bi lahko bile kontaminirane z virusi aviarne influence, izvaja pod uradnim nadzorom v skladu:

(i)

z navodili uradnega veterinarja; in

(ii)

z načeli in postopki za čiščenje, razkuževanje in obdelavo, določenimi v Prilogi VI.

(b)

se zemljišče ali pašniki, ki se na gospodarstvu, uporabljenem za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, kjer je bila ugotovljena prisotnost aviarne influence, ne izvajajo za gojenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, dokler pristojni organ ni prepričan, da je bil vsak virus aviarne influence odstranjen ali inaktiviran;

(c)

se čiščenje, razkuževanje in obdelava klavnic, vozil, priklopnikov ali kakršnih koli drugih prevoznih sredstev, mejnih kontrolnih točk in kakršnih koli materialov ali snovi, ki se v njih nahajajo in so kontaminirane ali bi lahko bile kontaminirane z virusi aviarne influence, izvaja pod uradnim nadzorom v skladu z navodili uradnega veterinarja;

(d)

se uniči vsakršna oprema, materiali ali snovi, ki se v njih nahajajo in so kontaminirane ali bi lahko bile kontaminirane z virusi aviarne influence, in ki jih ni moč učinkovito očistiti in dezinficirati;

(e)

razkužila, ki se bodo uporabila, in njihove koncentracije odobri pristojni organ.

Člen 49

Ponovna naselitev gospodarstev

1.   Države članice zagotovijo, da so določbe iz odstavkov 2 do 6 tega člena ustrezno izpolnjene, potem, ko so bili izvedeni ukrepi iz členov 11 in 39.

2.   Ponovna naselitev perutnine na komercialna gospodarstva se ne izvaja 21 dni po zaključku končnega čiščenja in razkuževanja iz člena 48.

3.   V obdobju 21 dni od datuma ponovne naselitve komercialnih gospodarstev s perutnino se izvajajo naslednji ukrepi:

(a)

uradni veterinar opravi vsaj en klinični pregled perutnine. Klinični pregled ali končni klinični pregled, če se izvede več pregledov, se opravi čim bolj proti koncu zgoraj navedenega obdobja 21 dni;

(b)

laboratorijski testi se izvajajo v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(c)

perutnina, ki pogine med ponovnim naseljevanjem, se testira v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(d)

vsakdo, ki pride na komercialno gospodarstvo s perutnino ali ga zapusti, upošteva ustrezne ukrepe za biološko varnost, katerih namen je preprečiti širjenje aviarne influence;

(e)

med ponovnim naseljevanjem perutnina ne sme zapustiti komercialnega gospodarstva s perutnino brez odobritve pristojnega organa;

(f)

lastnik vodi evidenco podatkov o proizvodnji, vključno s podatki o obolevnosti in smrtnosti, ki jo je treba redno posodabljati;

(g)

vse pomembne spremembe podatkov o proizvodnji iz točke (f) in druge nepravilnosti se nemudoma sporočijo pristojnemu organu.

4.   Na podlagi ocene tveganja lahko pristojni organ odredi, da se postopki iz odstavka 3 uporabijo za gospodarstva razen komercialnih gospodarstev s perutnino ali za druge vrste na komercialnem gospodarstvu s perutnino.

5.   Ponovna naselitev perutnine na kontaktnih gospodarstvih se izvaja v skladu z navodili pristojnega organa na podlagi ocene tveganja.

POGLAVJE VIII

DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, DIAGNOSTIČNI PRIROČNIK IN REFERENČNI LABORATORIJI

Člen 50

Diagnostični postopki in diagnostični priročnik

1.   Države članice zagotovijo, da se diagnostični postopki, jemanje vzorcev in laboratorijski testi za ugotavljanje prisotnosti aviarne influence pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu ali prisotnosti virusa aviarne influence pri sesalcih izvajajo v skladu z diagnostičnim priročnikom, da se zagotovi enotne postopke za ugotavljanje njegove prisotnosti.

Priročnik se sprejme v skladu s postopkom iz člena 64(2) 3. avgusta 2006. Vse nadaljnje spremembe priročnika se sprejmejo po enakem postopku.

2.   Diagnostični priročnik iz odstavka 1 določa najmanj naslednje:

(a)

minimalne zahteve za biološko varnost in standarde kakovosti, ki jih morajo upoštevati odobreni laboratoriji, ki izvajajo teste za ugotavljanje aviarne influence;

(b)

merila in postopke, ki jih je treba upoštevati pri opravljanju kliničnih pregledov ali postmortalnih pregledov, da se potrdi ali izključi prisotnosti aviarne influence;

(c)

merila in postopke, ki jih je treba upoštevati pri zbiranju vzorcev perutnine ali drugih ptic v ujetništvu za laboratorijske teste, da se potrdi ali izključi prisotnosti aviarne influence; vključno z metodami vzorčenja za serološke ali virološke preglede, ki se izvajajo v skladu s to direktivo;

(d)

laboratorijske teste, ki se uporabijo za ugotavljanje aviarne influence, vključno:

(i)

s testi za diferencialno diagnozo;

(ii)

s testi za razločevanje virusov HPAI in LPAI;

(iii)

z ustreznimi testi za razločevanje med cepljenimi pticami in pticami, okuženimi z divjim sevom aviarne influence;

(iv)

z merili za ocenjevanje rezultatov laboratorijskih testov;

(e)

laboratorijske tehnike za tipizacijo izolatov virusa aviarne influence.

3.   Države članice zagotovijo, da se z virusi aviarne influence, njihovimi genomi in antigeni ter s cepivi, namenjenimi za raziskovanje, diagnostiko ali proizvajanje cepiva, ravna ali se jih uporablja samo na krajih, v ustanovah ali laboratorijih, ki jih odobri pristojni organ in kjer je zagotovljeno izpolnjevanje ustreznih zahtev za biološko varnost.

Seznam odobrenih prostorov, ustanov ali laboratorijev se predloži Komisiji pred 30. septembrom 2007 in se od takrat naprej posodablja.

Člen 51

Referenčni laboratoriji

1.   Laboratorij, imenovan v Prilogi VII(1), je referenčni laboratorij Skupnosti za aviarno influenco (v nadaljevanju „referenčni laboratorij Skupnosti“).

Brez poseganja v Odločbo 90/424/EGS izvaja referenčni laboratorij Skupnosti naloge in dolžnosti, navedene v Prilogi VII(2).

2.   Države članice imenujejo nacionalne referenčne laboratorije in Komisiji ter drugim državam članicam posredujejo podrobnosti o teh laboratorijih ter vse naknadne spremembe. Komisija objavi in posodablja seznam takšnih nacionalnih referenčnih laboratorijev.

3.   Države članice zagotovijo, da nacionalni referenčni laboratoriji:

(a)

izvajajo naloge in dolžnosti, določene v Prilogi VIII;

(b)

odgovarjajo za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod v vsaki državi članici v skladu s Prilogo VIII in za povezovanje z referenčnim laboratorijem Skupnosti.

4.   Referenčni laboratorij Skupnosti zagotavlja tesno sodelovanje in stike z referenčnim laboratorijem OIE in FAO za aviarno influenco ter po potrebi z drugimi mednarodno priznanimi laboratoriji znotraj Skupnosti, da zagotovi usposabljanje, odličnost in podporo nacionalnim referenčnim laboratorijem v državah članicah in tretjih državah.

POGLAVJE IX

CEPLJENJE

ODDELEK 1

Splošna prepoved cepljenja

Člen 52

Proizvodnja, prodaja in uporaba cepiv proti aviarni influenci

1.   Države članice zagotovijo, da:

(a)

je cepljenje proti aviarni influenci na njihovem ozemlju prepovedano, razen kakor je določeno v oddelkih 2 in 3;

(b)

je ravnanje s cepivi proti aviarni influenci, njihova proizvodnja, dobava, distribucija in prodaja na njihovem ozemlju pod uradnim nadzorom;

(c)

se izvajajo le cepiva, odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra o Zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (17) in Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (18).

2.   Pravila v zvezi s pogoji dobave in skladiščenja zalog cepiv proti aviarni influenci v Skupnosti se lahko sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 64(2).

ODDELEK 2

Cepljenje v nujnih primerih

Člen 53

Cepljenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v nujnih primerih

1.   Kadar ocena tveganja pokaže, da obstaja resna in neposredna grožnja širjenja aviarne influence znotraj zadevne države članice ali vanjo, lahko država članica uvede cepljenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu kot kratkoročni ukrep, da bi obvladala izbruh, v skladu s tem oddelkom in če je:

(a)

izbruh znotraj države članice;

(b)

izbruh v bližnji državi članici; ali

(c)

kjer je bila potrjena aviarna influenca pri perutnini ali drugih pticah v ujetništvu v bližnji tretji državi.

2.   Če namerava država članica uvesti cepljenje v nujnih primerih, kakor je določeno v odstavku 1, mora načrt cepljenja v nujnih primerih predložiti Komisiji v odobritev.

Načrt je v skladu s strategijo DIVA in vsebuje najmanj naslednje podatke:

(a)

stanje bolezni, ki je privedlo do zahteve za cepljenje v nujnih primerih;

(b)

geografsko področje, na katerem je treba izvesti cepljenje v nujnih primerih, ter število gospodarstev na tem področju in število gospodarstev, na katerih je treba izvesti cepljenje v nujnih primerih, če je to drugačno;

(c)

vrste in kategorije perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ali, po potrebi, kompartment s perutnino ali kompartment z drugimi pticami v ujetništvu, kjer se bo izvajalo cepljenje;

(d)

približno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki bodo cepljene;

(e)

povzetek lastnosti cepiva;

(f)

predvideno trajanje akcije cepljenja v nujnih primerih;

(g)

posebne določbe o premikih cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, brez poseganja v ukrepe, določene v oddelkih 3, 4 in 5 Poglavja IV in oddelku 3 Poglavja V;

(h)

merila za odločanje, ali se cepljenje v nujnih primerih izvede na kontaktnih gospodarstvih;

(i)

vodenje evidence in registracija cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu;

(j)

klinični in laboratorijski testi, ki se opravijo na gospodarstvih, kjer se bo izvajalo cepljenje v nujnih primerih, in drugih gospodarstvih na območju cepljenja v nujnih primerih za spremljanje epidemiološkega stanja, učinkovitosti akcije cepljenja v nujnih primerih in kontrola premikov cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.

3.   Podrobna pravila za cepljenje v nujnih primerih se lahko vzpostavijo v skladu s postopkom iz člena 64(2).

Člen 54

Odobritev načrtov cepljenja v nujnih primerih

1.   Komisija skupaj z zadevno državo članico nemudoma preuči načrt cepljenja v nujnih primerih, kakor je določeno v členu 53(2), in čim hitreje pregleda razmere v okviru Odbora.

2.   Načrt cepljenja v nujnih primerih se odobri v skladu s postopkom iz člena 64(3).

Odobritev načrta za cepljenje v nujnih primerih lahko vključuje ukrepe, ki omejujejo premike perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in njihovih proizvodov. Ti ukrepi lahko zajemajo omejitve v zvezi z nekaterimi kompartmenti s perutnino ali oddelki z drugimi pticami v ujetništvu in določitev območij z omejitvami.

Člen 55

Odstopanja

1.   Z odstopanjem od člena 54 lahko države članice izvajajo cepljenje v nujnih primerih pred odobritvijo načrta za cepljenje v nujnih primerih pod naslednjimi pogoji:

(a)

o načrtu cepljenja v nujnih primerih in odločitvi za izvajanje cepljenja v nujnih primerih se Komisijo uradno obvesti pred začetkom cepljenja v nujnih primerih;

(b)

zadevna država članica prepove premik perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ter proizvodov, ki izhajajo iz njih, razen pod pogoji, navedenimi v Prilogi IX;

(c)

odločitev za izvajanje cepljenja v nujnih primerih ne ogroža obvladovanja bolezni.

2.   Ko država članica uporabi odstopanja iz odstavka 1, se v Odboru v najkrajšem možnem času pregleda stanje bolezni in načrt za cepljenje v nujnih primerih.

3.   Uporabljeni ukrepi se lahko sprejmejo ali spremenijo v skladu s postopkom iz člena 64(3).

ODDELEK 3

Preventivno cepljenje

Člen 56

Preventivno cepljenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu

1.   Države članice lahko v skladu s tem oddelkom kot dolgoročni ukrep uvedejo preventivno cepljenje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, če na podlagi ocene tveganja menijo, da so nekatera območja njihovega ozemlja, način reje perutnine ali nekatere kategorije perutnine ali drugih ptic v ujetništvu izpostavljeni tveganju okužbe z aviarno influenco.

2.   Če namerava država članica uvesti preventivno cepljenje, kakor je določeno v odstavku 1, mora načrt preventivnega cepljenja predložiti Komisiji v odobritev.

Načrt je v skladu s strategijo DIVA in vsebuje najmanj naslednje podatke:

(a)

jasen opis razlogov za preventivno cepljenje, vključno z zgodovino bolezni;

(b)

območje, način reje perutnine ali nekatere kategorije perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ali kompartmente s perutnino ali z drugimi pticami v ujetništvu, na katerih je treba izvesti preventivno cepljenje, ter število gospodarstev na tem območju in vrsto in število gospodarstev, na katerih je treba izvesti cepljenje v nujnih primerih, če je to drugačno;

(c)

vrste in kategorije perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ali, po potrebi, oddelek s perutnino ali kompartment z drugimi pticami v ujetništvu, kjer se bo izvajalo cepljenje;

(d)

približno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki bodo cepljene;

(e)

povzetek lastnosti cepiva;

(f)

predvideno trajanje akcije preventivnega cepljenja;

(g)

posebne določbe o premikih cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, brez poseganja v ukrepe, določene v oddelkih 3, 4 in 5 Poglavja IV in oddelku 3 Poglavja V;

(h)

vodenje evidence in registracija cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu;

(i)

laboratorijske teste, ki se opravijo v skladu z diagnostičnim priročnikom na gospodarstvih, kjer se bo izvajalo preventivno cepljenje istočasno kot sistematični nadzor in testiranje ustreznega števila drugih gospodarstev na območju cepljenja, ali perutnine oziroma drugih kompartmentov ptic v ujetništvu za spremljanje epidemiološkega stanja, učinkovitosti akcije preventivnega cepljenja in kontrole premikov cepljene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu.

3.   Podrobna pravila za preventivno cepljenje se lahko vzpostavijo v skladu s postopkom iz člena 64(2).

Člen 57

Odobritev načrta preventivnega cepljenja

1.   Komisija skupaj z zadevno državo članico nemudoma preuči načrt preventivnega cepljenja, kakor je določeno v členu 56(2), in čim hitreje pregleda razmere v okviru Odbora.

2.   Načrt preventivnega cepljenja se odobri v skladu s postopkom iz člena 64(3).

Odobritev načrta za preventivno cepljenje lahko vključuje ukrepe, ki omejujejo premike perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in njihovih proizvodov. Ti ukrepi lahko zajemajo omejitve v zvezi z nekaterimi kompartmenti s perutnino ali kompartmenti z drugimi pticami v ujetništvu in določitev območij z omejitvami.

ODDELEK 4

Banke cepiv

Člen 58

Banka cepiva Skupnosti

1.   Banka cepiva Skupnosti za shranjevanje rezerv cepiv za aviarno influenco Skupnosti, odobrenih v skladu z Direktivo 2001/82/ES ali Uredbo (ES) št. 726/2004 se lahko ustanovi v skladu s postopkom iz člena 64(2).

2.   Države članice imajo dostop do banke cepiva Skupnosti na zahtevo, predloženo Komisiji.

3.   Komisija lahko dobavi cepiva tretjim državam, če je to v interesu Skupnosti.

Brez poseganja v sporazume, sklenjene med Skupnostjo in tretjimi državami, se dostop tretjih držav do banke cepiva Skupnosti odobri v skladu s postopkom iz člena 64(3), ob upoštevanju podrobnih ureditev med Komisijo in zadevno tretjo državo v zvezi s finančnim in tehničnim sodelovanjem, ki se sprejme v skladu s tem postopkom.

Člen 59

Nacionalne banke cepiva

1.   Države članice lahko v okviru načrta ukrepov ob pojavu bolezni, določenega v členu 62, ustanovijo ali vzdržujejo nacionalno banko cepiva za skladiščenje zalog cepiv proti aviarni influenci, odobrenih v skladu s členi 5 do 15 Direktive 2001/82/ES, ki se uporabijo za cepljenje v nujnih primerih ali za preventivno cepljenje.

2.   Države članice, ki vzdržujejo nacionalno banko cepiva, obvestijo Komisijo o količinah in vrstah shranjenih cepiv.

POGLAVJE X

NADZOR SKUPNOSTI, KAZNI IN NAČRTI UKREPOV OB POJAVU BOLEZNI

Člen 60

Nadzor Skupnosti

Strokovnjaki Komisije lahko opravijo preglede na kraju samem v sodelovanju s pristojnim organom, če je to potrebno za zagotavljanje enotne uporabe te direktive, v skladu z Odločbo Komisije 98/139/ES z dne 4. februarja 1998 o določitvi podrobnih pravil glede pregledov na kraju samem, ki se izvajajo na področju veterine s strani strokovnjakov Komisije v državah članicah (19) in členom 45 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (20).

Člen 61

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Predpisane kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice uradno obvestijo Komisijo o teh določbah najkasneje do datuma iz prvega pododstavka člena 67(1) in jo nemudoma uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo na te določbe.

Člen 62

Načrti ukrepov ob pojavu bolezni

1.   Države članice pripravijo načrt ukrepov ob pojavu bolezni v skladu s Prilogo X, ki določa nacionalne ukrepe, ki jih je treba izvajati ob pojavu bolezni, in ta načrt predložijo Komisiji v odobritev.

2.   Načrt ukrepov ob pojavu v primeru bolezni omogoča dostop do objektov, opreme, osebja in vsega drugega ustreznega materiala, potrebnega za hitro in učinkovito izkoreninjenje izbruha. Vsebuje natančno navedbo števila in lokacije vseh komercialnih gospodarstev s perutnino. Načrt ukrepov ob pojavu bolezni mora vsebovati navedbo največjega števila perutnine, po vrstah, ki bi lahko bilo prisotno na teh komercialnih gospodarstvih. Države članice morajo tudi oceniti količino cepiva, ki bi bilo potrebno v primeru cepljenja v nujnih primerih.

3.   Zagotovljeno je tesno sodelovanje med pristojnimi organi za različne sektorje, zlasti tistih organov, ki so odgovorni za zdravstveno varstvo živali, javno zdravje, okoljske zadeve in zdravstvene in varnostne ukrepe za zaposlene, zlasti za zagotovitev ustreznih sporočil o tveganjih za kmete, zaposlene v perutninskem sektorju in za javnost.

4.   Komisija pregleda načrte ukrepov ob pojavu bolezni, da ugotovi, ali omogočajo uresničitev želenega cilja, in priporoči zadevni državi članici vse potrebne spremembe, zlasti da se zagotovi skladnost z načrti drugih držav članic.

Načrti ukrepov ob pojavu bolezni se odobrijo v skladu s postopkom iz člena 64(2). Vse nadaljnje spremembe načrta se sprejmejo po enakem postopku.

5.   Vsaka država članica vsaj vsakih pet let posodobi načrt ukrepov ob pojavu bolezni in ga v skladu s postopkom iz člena 64(2) predloži v odobritev Komisiji.

6.   Poleg ukrepov iz odstavkov 1 do 4 se lahko v skladu s postopkom iz člena 64(2) sprejmejo nadaljnja pravila za zagotovitev hitrega in učinkovitega izkoreninjenja aviarne influence, vključno z določbami o središčih za nadzor bolezni, strokovnih skupinah ter simulacijskih vajah pripravljenosti.

POGLAVJE XI

IZVEDBENA POOBLASTILA IN POSTOPEK Z ODBOROM

Člen 63

Izvedbena pooblastila

1.   Sprejmejo se podrobna pravila za izvajanje te Direktive v skladu s postopkom, navedenim v členu 64(2), in še zlasti posebna pravila v zvezi z:

(a)

odstranjevanjem trupel in

(b)

premiki in ravnanjem s krmo, nastilom, uporabljenim nastilom, gnojem in gnojevko, ki so kontaminirani ali za katere obstaja sum, da so kontaminirani.

2.   O vsaki spremembi prilog, ki upošteva znanstveni in tehnični napredek, se odloča po postopku iz člena 64(2).

3.   Podrobna pravila, ki jih zahtevajo epidemiološke razmere za dopolnitev minimalnih ukrepov obvladovanja, določenih v tej direktivi, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 64(3).

4.   Brez poseganja v varnostne ukrepe iz člena 9 Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (21) ali iz člena 10 Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (22) se v skladu s postopkom iz člena 64(3) sprejmejo začasni nujni ukrepi, potrebni zaradi resne grožnje za zdravje, ki jo predstavljajo virusi influence aviarnega izvora, razen tistih iz točke 1 člena 2.

Člen 64

Postopek z odborom

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za prehransko verigo in zdravje živali, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (23).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 5(6) omenjenega sklepa je 15 dni.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

POGLAVJE XII

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 65

Razveljavitev

Direktiva 92/40/EGS se razveljavi s 1. julijem 2007. Sklicevanja na Direktivo 92/40/EGS se razumejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo iz Priloge XI.

Člen 66

Prehodne določbe

1.   Načrti ukrepov ob pojavu bolezni za nadzor aviarne influence, odobreni v skladu s členom 17(4) Direktive 92/40/EGS, ki bodo začeli veljati 1. julija 2007, se bodo uporabljali za namen te direktive.

Vendar pa morajo države članice pred 30. septembrom 2007 Komisiji predložiti spremembe teh načrtov ukrepov ob pojavu bolezni, da se uskladijo s to direktivo.

Ti spremenjeni načrti se odobrijo v skladu s postopkom iz člena 64(2).

2.   Do prenosa te direktive se v skladu s postopkom, določenim v členu 64(2), lahko sprejmejo nadaljnje prehodne določbe o nadzoru aviarne influence.

Člen 67

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 1. julija 2007. O besedilih teh predpisov nemudoma obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 68

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 69

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. decembra 2005

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  Mnenje z dne 1. decembra 2005 (še ni objavljeno v UL).

(2)  Mnenje z dne 28. septembra 2005 (še ni objavljeno v UL).

(3)  UL L 167, 22.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4)  UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(5)  UL L 340, 31.12.1993, str. 21. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(6)  UL L 278, 31.10.2000, str. 26. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2002/279/ES (UL L 99, 16.4.2002, str. 17).

(7)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/216/ES (UL L 67, 5.3.2004, str. 27).

(8)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1822/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(9)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 416/2005 (UL L 66, 12.3.2005, str. 10).

(10)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Popravek v UL L 226, 25.6.2004, str. 22.

(11)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1. Popravek v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.

(12)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(13)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(14)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2005 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(15)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(16)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

(17)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).

(18)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

(19)  UL L 38, 12.2.1998, str. 10.

(20)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Popravek v UL L 191, 28.5.2004, str. 1.

(21)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(22)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/33/ES (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(23)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9. 2003, str. 4).


PRILOGA I

(iz člena 2)

Opredelitev aviarne influence

1.

„aviarna influenca“ pomeni okužbo perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki jo povzroči virus influence tipa A:

(a)

podtipa H5 ali H7; ali

(b)

z intravenoznim indeksom patogenosti (IVPI), ki je pri šest tednov starih piščancih višji od 1,2;

2.

„visoko patogena aviarna influenca (HPAI)“ pomeni okužbo perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki jo povzročijo:

(a)

virusi aviarne influence podtipov H5 ali H7 z zaporedjem nukleotidov, ki kodifirajo multiple bazične aminokisline na cepnem mestu hemaglutinina, podobnih tistim, ki so bili ugotovljeni pri drugih virusih HPAI, kar kaže, da lahko hemaglutinin cepi proteaza v celicah gostitelja; ali

(b)

virusi aviarne influence z intravenoznim indeksom patogenosti, ki je pri šest tednov starih piščancih višji od 1,2;

3.

„nizko patogena aviarna influenca (LPAI)“ pomeni okužbo perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki jo povzročijo virusi aviarne influence podtipov H5 ali H7, ki ne sodijo v opredelitev iz odstavka 2.


PRILOGA II

(iz člena 5(2))

Prijava bolezni in nadaljnji epidemiološki podatki, ki jih predložijo države članice

1.

Zadevna država članica v skladu s postopkom iz člena 5 Direktive 82/894/EGS v roku 24 ur od potrditve katerega koli primarnega izbruha ali odkritja aviarne influence v klavnici ali prevoznem sredstvu sporoči:

(a)

datum prijave;

(b)

čas prijave;

(c)

ime zadevne države članice;

(d)

ime bolezni;

(e)

število izbruhov ali pozitivnih ugotovitev aviarne influence v klavnici ali prevoznem sredstvu;

(f)

datum, ko se je prvič pojavil sum bolezni;

(g)

datum potrditve;

(h)

metode, ki so se uporabile za potrditev;

(i)

ali je bila bolezen potrjena na gospodarstvu, v klavnici ali prevoznem sredstvu;

(j)

zemljepisno lego izbruha ali pozitivne ugotovitve aviarne influence v klavnici ali prevoznem sredstvu;

(k)

uporabljene ukrepe za obvladovanje bolezni.

2.

V primeru pozitivnih ugotovitev aviarne influence v klavnicah ali prevoznih sredstvih mora zadevna država članica poleg podatkov iz odstavka 1 predložiti tudi naslednje podatke:

(a)

ocenjeno število dovzetne perutnine ali drugih ptic v ujetništvu v klavnici ali prevoznem sredstvu;

(b)

ocenjeno število mrtve perutnine ali drugih ptic v ujetništvu vsake kategorije v klavnici ali prevoznem sredstvu;

(c)

za vsako kategorijo perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ugotovljeno obolevnost in ocenjeno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, pri kateri je bila potrjena aviarna influenca;

(d)

ocenjeno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, pokončanih ali zaklanih v klavnici ali prevoznem sredstvu;

(e)

ocenjeno število odstranjene perutnine ali drugih ptic v ujetništvu;

(f)

v primeru klavnic oddaljenost od najbližjega komercialnega gospodarstva s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu;

(g)

lokacijo gospodarstva ali gospodarstev izvora okužene perutnine ali trupel.

3.

V primeru sekundarnih izbruhov je treba podatke iz odstavkov 1 in 2 predložiti v roku, določenem v členu 4(1) Direktive 82/894/EGS.

4.

Zadevna država članica zagotovi, da podatkom, ki jih v skladu z odstavki 1, 2 in 3 predloži v zvezi s katerim koli izbruhom ali pozitivno ugotovitvijo aviarne influence v klavnici ali prevoznem sredstvu, čim prej sledi pisno poročilo, naslovljeno na Komisijo in druge države članice in vključuje vsaj naslednje informacije:

(a)

datum, ko so bile perutnina ali druge ptice v ujetništvu na gospodarstvu, v klavnici ali prevoznem sredstvu pokončane in njihova trupla odstranjena ali zaklana;

(b)

katere koli podatke v zvezi z možnim izvorom aviarne influence ali, če je znan, njen dejanski izvor;

(c)

podatke o sistemu kontrole, ki je vzpostavljen za učinkovito izvajanje ukrepov, določenih za kontrolo premikov živali;

(d)

genetski tip odgovornega virusa v primeru, ko je bila aviarna influenca odkrita v klavnici ali prevoznem sredstvu;

(e)

kjer so bile perutnina in druge ptice v ujetništvu pokončane ali zaklane na kontaktnih gospodarstvih ali na gospodarstvih s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu, pri katerih je obstajal sum okužbe z aviarno influenco, naslednje podatke:

(i)

datum pokončanja ali zakola in ocenjeno število perutnine ali drugih ptic v ujetništvu vsake kategorije, ki je bila pokončana ali zaklana na vsakem gospodarstvu;

(ii)

epidemiološka povezava med virom okužbe in vsakim kontaktnim gospodarstvom ali drugi razlogi, ki so privedli do suma aviarne influence;

(iii)

kjer perutnina ali druge ptice v ujetništvu na kontaktnem gospodarstvu niso bile pokončane ali zaklane, je treba navesti razloge za takšno odločitev.

5.

V primeru potrditve prisotnosti aviarne influence pri živi perutnini, drugih pticah v ujetništvu ali perutninskih proizvodih, uvoženih ali vnesenih na mejah Skupnosti, na mejnih kontrolnih točkah ali v karantenskih obratih ali centrih, ki delujejo v skladu z zakonodajo Skupnosti o uvozu, mora pristojni organ to ugotovitev takoj uradno sporočiti Komisiji in poročati o sprejetih ukrepih.

6.

Komisija in druge države članice morajo biti obveščene v roku 24 ur, če je na podlagi sistematičnega nadzora ugotovljena resna grožnja za zdravje.


PRILOGA III

(iz člena 8(3) in člena 13(3))

Odobritev za odpremo jajc z gospodarstva v skladu s členom 8(3) in členom 13(3)

Pristojni organ lahko odobri prevoz jajc z gospodarstva, za katera veljajo določbe iz člena 8(3) in člena 13(3) te direktive, na obrat, odobren za proizvodnjo jajčnih proizvodov v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 („določen obrat“), pod naslednjimi pogoji:

1.

da se jajca lahko odpremijo z izvornega gospodarstva, morajo biti poslana neposredno s sumljivega gospodarstva v določen obrat; vsako pošiljko mora pred odpremo zapečatiti uradni veterinar, odgovoren za sumljivo gospodarstvo, ali pa mora zapečatenje potekati pod njegovim nadzorom, pošiljka pa mora ostati zapečatena ves čas prevoza do določenega obrata;

2.

uradni veterinar, odgovoren za izvorno gospodarstvo jajc, obvesti pristojni organ določenega obrata o načrtovani pošiljki jajc v ta obrat;

3.

pristojni organ, odgovoren za določen obrat, zagotovi:

(a)

da jajca iz odstavka 1 ostanejo skladiščena ločeno od drugih jajc od prihoda do predelave;

(b)

da se lupine teh jajc odstranijo;

(c)

da se embalaža, uporabljena za jajca, uniči ali očisti in razkuži na takšen način, da se uničijo vsi virusi aviarne influence;

(d)

da so jajca iz odstavka 1 prepeljana v očiščenih in razkuženih vozilih. Ukrepi za biološko varnost se izvajajo za osebje, opremo in vozila, vključena v prevoz teh jajc.


PRILOGA IV

(iz člena 15(2), člena 32(2) in člena 42(2))

Glavna merila in dejavniki tveganja, ki se jih upošteva pri odločitvi o izvajanju ukrepov na kontaktnih gospodarstvih ali gospodarstvih in območjih, kjer obstaja tveganje, na drugih območjih z omejitvami

Okvirna merila

Za depopulacijo

Proti depopulaciji

Klinični znaki kažejo na prisotnost aviarne influence na kontaktnih gospodarstvih

Ni kliničnih znakov, ki bi kazali na prisotnost aviarne influence na kontaktnih gospodarstvih, niti ni epidemiološke povezave

Velika dovzetnost prevladujoče vrste perutnine

Nizka dovzetnost prevladujoče vrste perutnine

Premik perutnine ali drugih ptic v ujetništvu iz gospodarstev, kjer je bila potrjena aviarna influenca, na kontaktna gospodarstva po verjetnem vnosu virusa na okužena gospodarstva

Brez znanega premika perutnine ali drugih ptic v ujetništvu iz gospodarstev, kjer je bila potrjena aviarna influenca, na kontaktna gospodarstva po verjetnem vnosu virusa na okužena gospodarstva

Lokacija kontaktnih gospodarstev na območju z visoko gostoto perutnine

Lokacija kontaktnih gospodarstev na območju z nizko gostoto perutnine

Bolezen je bila prisotna že nekaj časa, obstaja pa tudi verjetnost širjenja virusa iz gospodarstva, kjer je bila potrjena aviarna influenca pred uvedbo ukrepov za izkoreninjenje

Bolezen je prisotna, vendar z omejenim širjenjem virusa iz gospodarstva, kjer je bila potrjena aviarna influenca pred uvedbo ukrepov za izkoreninjenje

Lokacija kontaktnih gospodarstev v razdalji do 500 metrov (1) od gospodarstev, kjer je bila potrjena aviarna influenca

Lokacija kontaktnih gospodarstev v razdalji nad 500 metrov (1) od gospodarstev, kjer je bila potrjena aviarna influenca

Kontaktna gospodarstva so povezana z več kot enim gospodarstvom, kjer je bila potrjena aviarna influenca

Kontaktna gospodarstva niso povezana z gospodarstvom, kjer je bila potrjena aviarna influenca

Epidemija ni pod nadzorom in število gospodarstev s potrjeno aviarno influenco se povečuje

Epidemija je pod nadzorom


(1)  Kjer je gostota perutnine zelo visoka, je treba upoštevati večjo razdaljo.


PRILOGA V

(iz člena 39(1))

Merila za odločanje o izvajanju ukrepov za gospodarstva v primeru LPAI

Pri odločanju o premiku perutnine ali jajc in o depopulaciji gospodarstev v skladu s členom 39(1) pristojni organ upošteva vsaj naslednja merila:

(a)

zadevna vrsta;

(b)

število gospodarstev na območju okoli gospodarstva izvora;

(c)

lokacija določenih klavnic, valilnic in pakirnih centrov;

(d)

ukrepi za biološko varnost, ki se izvajajo na gospodarstvih, pri kompartmentih s perutnino ali drugimi pticami v ujetništvu med prevozom in med zakolom;

(e)

pot prevoza;

(f)

dokaz širjenja bolezni;

(g)

tveganje za javno zdravje, če obstaja;

(h)

nadaljnja obdelava zadevnih proizvodov;

(i)

socialno-ekonomski in drugi učinki.


PRILOGA VI

(iz člena 48)

Načela in postopki za čiščenje, razkuževanje in obdelavo gospodarstev

1.

Naslednja splošna načela in postopki veljajo za čiščenje, razkuževanje in obdelavo, predvidene v členu 48:

(a)

čiščenje in razkuževanje in, kjer je potrebno, ukrepi za deratizacijo in dezinsekcijo, se morajo izvajati pod uradnim nadzorom in v skladu z navodili uradnega veterinarja;

(b)

razkužila, ki se uporabijo, in njihovo koncentracijo mora odobriti pristojni organ, da se zagotovi uničenje virusa aviarne influence;

(c)

razkužila je treba uporabljati v skladu s priporočili proizvajalca, kjer so ta na voljo, ali v skladu s priporočili uradnega veterinarja in/ali z navodili pristojnega organa, če ta obstajajo;

(d)

pri izbiri razkužil in postopkov razkuževanja je treba upoštevati lastnosti gospodarstev, vozil in predmetov, ki jih je treba razkužiti;

(e)

pogoji, pod katerimi se izvajajo sredstva za razmaščevanje in razkužila, morajo zagotavljati, da njihova učinkovitost ni zmanjšana; še zlasti je treba upoštevati tehnične parametre, ki jih je navedel proizvajalec, kot so pritisk, najnižja temperatura in zahtevan čas delovanja;

(f)

ne glede na uporabljeno razkužilo veljajo naslednja splošna pravila:

(i)

temeljito namakanje stelje, nastila in fecesa z razkužilom;

(ii)

pranje in čiščenje s temeljitim ščetkanjem in ribanjem tal, podov, ramp in zidov po odstranitvi ali razstavitvi, kjer je mogoče, opreme ali naprav, da ne ovirajo postopkov učinkovitega čiščenja in razkuževanja;

(iii)

ponovni nanos razkužila za najktajši čas delovanja v skladu s priporočili proizvajalca;

(g)

kjer se pri pranju uporabi tekoče čistilno sredstvo pod pritiskom, je treba paziti, da se že očiščeni deli ponovno ne kontaminirajo;

(h)

opremo, napeljavo, predmete ali kar koli, kar bi lahko bilo kontaminirano, je treba očistiti, razkužiti ali uničiti;

(i)

po postopku razkuževanja se je treba izogniti ponovni kontaminaciji;

(j)

čiščenje in razkuževanje, zahtevano v okviru te direktive, je treba zabeležiti v dokumentaciji gospodarstva ali registru vozila in, kjer je zahtevana uradna odobritev, ju mora potrditi uradni veterinar, ki nadzoruje njuno izvedbo, ali oseba pod njegovim nadzorom;

(k)

čiščenje in razkuževanje vozil, ki so se uporabljala za prevoz, in tistih, ki jih je uporabljalo osebje.

2.

Čiščenje in razkuževanje okuženih gospodarstev se izvajata v skladu z naslednjimi načeli in postopki:

(a)

predhodno čiščenje in razkuževanje:

(i)

med pokončevanjem perutnine ali drugih ptic v ujetništvu je treba izvesti vse potrebne ukrepe, da se prepreči ali čim bolj zmanjša širjenje virusa aviarne influence; ti ukrepi morajo vključevati namestitev začasne opreme za razkuževanje, dobavo zaščitnih oblačil, prh, dekontaminacijo uporabljene opreme, instrumentov in naprav ter izključitev prezračevalnih naprav;

(ii)

trupla pokončane perutnine ali drugih ptic v ujetništvu je treba poškropiti z razkužilom;

(iii)

prevoz trupel perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, ki jih je treba odstraniti z gospodarstva, poteka v zaprtih, neprepustnih vozilih ali zabojnikih pod uradnim nadzorom na način, da se prepreči razširjanje virusa aviarne influence;

(iv)

po odstranitvi pokončane perutnine ali drugih ptic v ujetništvu je treba po tistih delih gospodarstva, kjer so bile živali nastanjene, in po vseh delih drugih zgradb, dvorišč itd., ki so bili kontaminirani med pokončevanjem ali patomorfološkim pregledom, čim prej razpršiti razkužilo, odobreno v skladu s členom 48;

(v)

vsako tkivo ali kri, ki izteče med pokončanjem ali obdukcijo, je treba temeljito zbrati in odstraniti skupaj s pokončano perutnino in drugimi pticami v ujetništvu;

(vi)

razkužila morajo ostati na površini najmanj 24 ur;

(b)

končno čiščenje in razkuževanje:

(i)

gnoj in uporabljeno steljo je treba odstraniti in obdelati v skladu s točko 3(a);

(ii)

vso maščobo in umazanijo je treba s površin odstraniti s sredstvom za razmaščevanje in površine očistiti z vodo;

(iii)

po spiranju s hladno vodo se površine popršijo z razkužilom;

(iv)

po sedmih dneh je treba prostore ponovno obdelati s sredstvom za razmaščevanje, sprati z vodo, popršiti z razkužilom in ponovno sprati z vodo.

3.

Razkuževanje kontaminirane nastila, gnoja in gnojevke se izvaja v skladu z naslednjimi načeli in postopki:

(a)

gnoj in uporabljena nastil se:

(i)

obdela s paro pri temperaturi vsaj 70 °C; ali

(ii)

uniči s sežigom; ali

(iii)

zakoplje dovolj globoko, da ju ne dosežejo prosto živeče ptice in druge živali; ali

(iv)

zloži na kup, poprši z razkužilom in pusti tako najmanj 42 dni;

(b)

gnojevko je treba skladiščiti najmanj 60 dni po zadnjem dodajanju okuženega materiala, razen če pristojni organi odobrijo krajšo dobo skladiščenja gnojevke, ki je bila učinkovito obdelana v skladu z navodili uradnega veterinarja, tako da je zagotovljeno, da je bil virus uničen.

Pristojni organ lahko odobri prevoz gnoja, nastilje in nastila, za katere obstaja verjetnost kontaminacije, bodisi v odobren obrat za obdelavo gnoja, kjer se izvede obdelava, ki zagotavlja uničenje virusa aviarne influence bodisi v začasno skladišče, kjer se shrani pred uničenjem ali obdelavo, v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 ali s posebnimi pravili iz člena 63(1) te direktive. Takšen prevoz se izvede v zaprtih, neprepustnih vozilih ali zabojnikih pod uradnim nadzorom na način, da se prepreči širjenje virusa aviarne influence.

4.

Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organ določi posebne postopke za čiščenje in razkuževanje ter pri tem upošteva vrsto gospodarstva in podnebne razmere. Pristojni organ v primeru uporabe tega odstopanja obvesti Komisijo in jo seznani s podrobnostmi posebnih postopkov.

5.

Brez poseganja v člen 48(b) lahko pristojni organ, če ugotovi, da gospodarstvo ali deli gospodarstev iz kakršnega koli razloga ne morejo biti očiščeni ali razkuženi, v ta gospodarstva ali dele gospodarstev prepove dostop za osebe, vozila, perutnino, druge ptice v ujetništvu ali sesalce domačih vrst ter za vse ostale, takšna prepoved pa velja najmanj 12 mesecev.


PRILOGA VII

(iz člena 51(1))

Referenčni laboratorij skupnosti za aviarno influenco

1.

Referenčni laboratorij Skupnosti za aviarno influenco je:

Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, United Kingdom.

2.

Naloge in dolžnosti referenčnega laboratorija Skupnosti so:

(a)

v posvetovanju s Komisijo, usklajevati metode, ki se izvajajo v državah članicah za diagnosticiranje aviarne influence, zlasti:

(i)

s tipizacijo, skladiščenjem in dobavljanjem sevov virusa aviarne influence za serološke teste in pripravo antiserumov;

(ii)

z dobavo standardnih serumov in drugih referenčnih reagentov nacionalnim referenčnim laboratorijem za standardizacijo testov in reagentov, ki se izvajajo v državah članicah;

(iii)

s pripravo in ohranjanjem zbirk sevov in izolatov virusov aviarne influence;

(iv)

z organiziranjem periodičnih primerjalnih testov diagnostičnih postopkov na ravni Skupnosti;

(v)

z zbiranjem in primerjanjem podatkov in informacij o uporabljenih metodah diagnosticiranja ter rezultatih preiskav, opravljenih v Skupnosti;

(vi)

s karakterizacijo izolatov virusov aviarne influence z najsodobnejšimi razpoložljivimi metodami, da se omogoči boljše razumevanje epidemiologije aviarne influence ter pridobi vpogled v epidemiologijo virusa in pojav visoko patogenih in mogočih patogenih sevov;

(vii)

s spremljanjem razvoja na področju sistematičnega nadzora aviarne influence, epidemiologije in preprečevanja po vsem svetu;

(viii)

z ohranjanjem strokovnega znanja o virusu aviarne influence in drugih sorodnih virusih, da se omogoči hitra postavitev diferencialne diagnoze;

(ix)

s pridobivanjem znanja o pripravi in uporabi veterinarskih imunoloških zdravil, ki se izvajajo za obvladovanje aviarne influence;

(b)

aktivno pomagati pri diagnosticiranju izbruhov v Skupnosti s sprejemanjem izolatov virusov influence aviarnega izvora za potrditvene diagnoze, karakterizacije in epidemiološke raziskave ter pridobiti izolate virusa iz primarnih izbruhov, ki jih predložijo tretje države, ki imajo dovoljenje za uvoz žive perutnine in mesa v Skupnost v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti; pri pridobljenih izolatih virusa referenčni laboratorij Skupnosti opravi zlasti še:

(i)

analizo zaporedja nukleotidov, da se omogoči določitev izpeljanega zaporedja aminokislin na cepitvenem mestu molekule hemaglutinina;

(ii)

določitev intravenoznega indeksa patogenosti (IVPI);

(iii)

tipiziranje antigenov;

(iv)

filogenetsko analizo za pomoč pri epidemioloških raziskavah;

(c)

omogočiti usposabljanje ali izpopolnjevanje strokovnjakov za laboratorijsko diagnostiko z namenom uskladitve tehnik v vsej Skupnosti;

(d)

pripraviti program in delovne dokumente za letno srečanje nacionalnih referenčnih laboratorijev;

(e)

pomagati pri opravljanju preiskav aviarne influence pri perutnini in prosto živečih pticah, ki se izvedejo v državah članicah, z dobavo antigenov v okviru programa in z odobrenimi postopki testiranja, ter pripraviti zbirno poročilo o rezultatih preiskav;

(f)

spremljati mogoč zoonotski vpliv, ki izhaja iz virusov aviarne influence, in sodelovati z mednarodno priznanimi laboratoriji za humano gripo;

(g)

v posvetovanju s Komisijo je treba izdelati načrt ukrepov za delo v kriznih in izrednih razmerah, ki vključuje določbe o sodelovanju z referenčnim laboratorijem OIE in FAO za aviarno influenco ter po potrebi z drugimi mednarodno priznanimi laboratoriji znotraj Skupnosti.


PRILOGA VIII

(iz člena 51(3))

Naloge in dolžnosti nacionalnih referenčnih laboratorijev

1.

Nacionalni referenčni laboratoriji so odgovorni za zagotavljanje, da se v vseh državah članicah laboratorijske preiskave za ugotavljanje prisotnosti aviarne influence in določanje genetskega tipa izolatov virusa izvajajo v skladu z diagnostičnim priročnikom. V ta namen lahko sklenejo posebne dogovore z referenčnim laboratorijem Skupnosti ali drugimi nacionalnimi laboratoriji.

2.

Nacionalni referenčni laboratoriji nemudoma predložijo izolate virusa influence aviarnega izvora referenčnemu laboratoriju Skupnosti za popolno karakterizacijo:

(a)

iz vseh primarnih izbruhov aviarne influence;

(b)

v primeru sekundarnih izbruhov, iz reprezentativnega števila izbruhov;

(c)

v primeru odkritja virusov influence pri perutnini, drugih pticah v ujetništvu ali sesalcih, razen virusov iz Priloge I(1), ki lahko predstavljajo resno grožnjo zdravju.

3.

Nacionalni referenčni laboratorij v vsaki državi članici je odgovoren za usklajevanje standardov in diagnostičnih metod v vsakem diagnostičnem laboratoriju za aviarno influenco v državi članici. V ta namen:

(a)

lahko posameznim laboratorijem dobavljajo diagnostične reagente;

(b)

kontrolirajo kakovost vseh diagnostičnih reagentov, ki se izvajajo v državi članici;

(c)

organizirajo periodične primerjalne teste;

(d)

hranijo izolate virusa aviarne influence iz izbruhov in vse druge viruse influence aviarnega izvora, odkrite v zadevni državi članici;

(e)

sodelujejo z nacionalnimi laboratoriji za humano gripo.


PRILOGA IX

(iz člena 55(1)(b))

Splošne zahteve za premike perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in perutninskih proizvodov, ki se izvajajo v zvezi s cepljenji v nujnih primerih

1.

Države članice zagotovijo, da se kontrola premikov perutnine in drugih ptic v ujetništvu, cepljenih v skladu s členom 55, ter njihovih proizvodov izvaja, kakor je to določeno v odstavkih 3 do 8 v skladu z diagnostičnim priročnikom.

2.

Vsa vozila ali prevozna sredstva ter oprema, uporabljena za prevoz žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu, jajc ali mesa perutnine v okviru te Priloge, se po uporabi brez odlašanja podvržejo enemu ali več postopkom čiščenja, razkuževanja ali obdelave, predvidenih v členu 48.

3.

Za premike žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in jajc se znotraj območja cepljenja izvajajo naslednje določbe:

(a)

valilna jajca:

(i)

izvirajo iz cepljene ali necepljene matične jate, ki je bila pregledana, pri čemer so bili rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(ii)

so bila razkužena pred odvozom v skladu z metodo, ki jo je odobril pristojni organ;

(iii)

se prevažajo neposredno do namembne valilnice;

(iv)

so sledljiva znotraj valilnice;

(b)

jajca izvirajo iz cepljene ali necepljene jate nesnic, ki je bila pregledana, pri čemer so bili rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom, ter se jih prepelje:

(i)

v pakirnico, ki jo določi pristojni organ („določena pakirnica“), ob pogoju, da se pakirajo v embalaži za enkratno uporabo in če pristojni organ izvaja vse zahtevane ukrepe za biološko varnost; ali

(ii)

v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je določeno v oddelku X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdela v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004;

(c)

enodnevni piščanci:

(i)

izvirajo iz valilnih jajc, ki izpolnjujejo pogoje, določene v (a);

(ii)

se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer ni perutnine;

(d)

živa perutnina ali druge ptice v ujetništvu:

(i)

so bile redno cepljene proti aviarni influenci, če to določa program cepljenja;

(ii)

so bile pregledane, pri čemer so bili rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(iii)

se prenesejo v kokošnjak ali objekt, kjer ni perutnine;

(e)

perutnina za zakol:

(i)

se pregleda pred natovarjanjem, pri čemer so rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(ii)

se pošlje neposredno v izbrano klavnico za takojšen zakol.

4.

Za premike žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in jajc z gospodarstev izven območja cepljenja na obrate znotraj območja cepljenja izvajajo naslednje določbe:

(a)

valilna jajca:

(i)

se prevažajo neposredno do namembne valilnice;

(ii)

so sledljiva znotraj valilnice;

(b)

jajca se peljejo:

(i)

v pakirnico, ki jo določi pristojni organ („določena pakirnica“), ob pogoju, da se pakirajo v embalaži za enkratno uporabo in če pristojni organ izvaja vse zahtevane ukrepe za biološko varnost; ali

(ii)

v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je določeno v oddelku X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdela v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004;

(c)

enodnevni piščanci se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer ni perutnine;

(d)

živa perutnina ali druge ptice v ujetništvu:

(i)

se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer ni perutnine;

(ii)

je cepljena na namembni kmetiji, če to določa program cepljenja;

(e)

perutnina za zakol se pošlje neposredno v izbrano klavnico za takojšen zakol;

5.

Za premike žive perutnine ali drugih ptic v ujetništvu in jajc z gospodarstev znotraj območja cepljenja na objekte izven območja cepljenja izvajajo naslednje določbe:

(a)

valilna jajca:

(i)

izvirajo iz cepljene ali necepljene matične jate, ki je bila pregledana, pri čemer so bili rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(ii)

so bila razkužena pred odvozom v skladu z metodo, ki jo je odobril pristojni organ;

(iii)

se prevažajo neposredno do namembne valilnice;

(iv)

so sledljiva znotraj valilnice;

(b)

jajca izvirajo iz cepljene ali necepljene jate nesnic, ki je bila pregledana, pri čemer so bili rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom za spremljanje ter se jih prepelje:

(i)

v pakirnico, ki jo določi pristojni organ („določena pakirnica“), ob pogoju, da se pakirajo v embalaži za enkratno uporabo in če pristojni organ izvaja vse zahtevane ukrepe za biološko varnost; ali

(ii)

v obrat za proizvodnjo jajčnih proizvodov, kakor je določeno v Oddelku X Poglavja II Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter se jih obravnava in obdela v skladu s Poglavjem XI Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004.

(c)

enodnevni piščanci:

(i)

niso bili cepljeni;

(ii)

izvirajo iz valilnih jajc, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 2(a), odstavka 3(a) ali odstavka 4(a);

(iii)

se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer ni perutnine;

(d)

živa perutnina ali druge ptice v ujetništvu:

(i)

niso bili cepljeni;

(ii)

so bile pregledane, pri čemer so bili rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(iii)

se prenesejo v kokošnjak ali skladišče, kjer ni perutnine;

(e)

perutnina za zakol:

(i)

se pregleda pred natovarjanjem, pri čemer so rezultati ugodni, v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(ii)

se pošlje neposredno v izbrano klavnico za takojšen zakol.

6.

Za meso, dobljeno iz perutnine znotraj območja cepljenja, se izvajajo naslednje določbe:

(a)

za meso, pridobljeno iz cepljene perutnine, je perutnina:

(i)

cepljena s cepivom, ki je v skladu s strategijo DIVA;

(ii)

redno pregledana in testirana, pri čemer so bili rezultati negativni, v skladu z diagnostičnim priročnikom;

(iii)

klinično pregledana s strani uradnega veterinarja v 48 urah pred natovarjanjem, po potrebi pa so s strani uradnega veterinarja pregledane tudi kontrolne ptice na gospodarstvu;

(iv)

poslana neposredno v izbrano klavnico za takojšen zakol;

(b)

za meso, dobljeno iz necepljene perutnine, ki je poslana v zakol, je treba perutnino spremljati v skladu z diagnostičnim priročnikom.

7.

Pristojni organ lahko dovoli premik trupel ali jajc za odstranitev z gospodarstev.

8.

Za premik jajc v embalaži in mesa zaklane perutnine ne veljajo nadaljnje omejitve v skladu s to Prilogo.

9.

Premik perutnine (vključno z enodnevnimi piščanci) ali drugih ptic v ujetništvu z ozemlja države članice je prepovedan od začetka akcije cepljenja v nujnih primerih, dokler se v skladu s členom 54 in brez poseganja v druge ukrepe Skupnosti ne odobri načrt v nujnih primerih, razen če tega premika ni odobril pristojni organ države članice prejemnice.


PRILOGA X

(iz člena 62(1))

Merila za načrte ukrepov ob pojavu bolezni

Načrti ukrepov ob pojavu bolezni izpolnjujejo vsaj naslednja merila:

1.

ustanovitev kriznega centra na nacionalni ravni, ki usklajuje vse ukrepe za obvladovanje v državi članici;

2.

pripravi se seznam lokalnih centrov za nadzor bolezni, ki imajo primerne zmogljivosti za usklajevanje ukrepov za obvladovanje bolezni na lokalni ravni;

3.

navedejo se podrobni podatki o osebju, vključenem v izvajanje ukrepov za obvladovanje, njihovi usposobljenosti, nalogah in navodila za osebje, ob upoštevanju potrebe po osebni zaščiti in možnem tveganju za zdravje ljudi, ki ga predstavlja aviarna influenca;

4.

vsak lokalni center za nadzor bolezni mora imeti možnost hitrega navezovanja stikov z ljudmi in organizacijami, ki so posredno ali neposredno povezane z izbruhom bolezni;

5.

zagotovijo se oprema in materiali za učinkovito izvajanje ukrepov za obvladovanje bolezni;

6.

oblikujejo se natančna navodila za ukrepe, ki jih je treba izvajati pri sumu in potrditvi okužbe ali kontaminacije, vključno s predlaganimi načini odstranjevanja trupel;

7.

vzpostavijo se programi usposabljanja za ohranjanje in pridobivanje praktičnega znanja in upravnih postopkov;

8.

diagnostični laboratoriji morajo imeti opremo za obdukcijo, potrebne zmogljivosti za serologijo, histologijo ipd. in morajo ohranjati strokovno znanje za hitro diagnosticiranje; treba je urediti vse potrebno za hiter prevoz vzorcev. Načrt ukrepov prav tako okvirno opredeli zmogljivost laboratorija za testiranje ter razpoložljiva sredstva za spopad z izbruhom bolezni;

9.

pripravi se načrt cepljenja s številnimi scenariji, na podlagi katerega se odloči, katera populacija perutnine in drugih ptic v ujetništvu se lahko cepi, ter oceni količina potrebnega cepiva ter njegova razpoložljivost;

10.

zagotovi se razpoložljivost podatkov o registraciji komercialnih gospodarstev s perutnino na ozemlju zadevne države članice, brez poseganja v druge ustrezne določbe, ki jih določa zakonodaja Skupnosti na tem področju;

11.

zagotovi se priznanje uradno registriranih ogroženih vrst perutnine in drugih ptic v ujetništvu;

12.

zagotovi se določevanje območij z visoko gostoto perutnine;

13.

zagotovijo se pravna pooblastila, potrebna za izvajanje načrtov ukrepov ob pojavu bolezni.


PRILOGA XI

Primerjalna Tabela

Ta direktiva

Direktiva 92/40 EGS

člen 1(1)(a) in (c)

člen 1(1)(b)

člen 1, prvi pododstavek

člen 1(2)

člen 2 točka (1)

Priloga III

člen 2 točka (2)

Priloga III, tretji pododstavek

člen 2 točka (3)

člen 2 točke (4) do (15), (17), (20), (21) in (22) do (32)

člen 2 točka (16)

člen 2(b)

člen 2 točka (18)

člen 2(d)

člen 2 točka (19)

člen 2(e)

člen 3

člen 4

člen 5(1)

člen 3

člen 5(2)

člen 5(3)

člen 6(1)

člen 4(2)(g)

člen 6(2)

člen 7(1)

člen 6(3) in (4)

člen 7(1)

člen 4(1)

člen 7(2)(a) in (b)

člen 4(2)(a)

člen 7(2)(c)

člen 4(2)(b)

člen 7(2)(d)

člen 4(2)(c)

člen 7(2)(e) in (g)

člen 4(2)(d)

člen 7(2)(f)

člen 4(2)(e)

člen 7(2)(h)

člen 4(2)(f)

člen 7(3)

člen 4(2)(g)

člen 7(4)

člen 8

člen 9

člen 4(5)

člen 10

člen 11(1)

člen 5(1), uvodno besedilo

člen 11(2), prvi pododstavek

člen 5(1)(a)

člen 11(2), drugi in tretji pododstavek

člen 11(3)

člen 5(1)(a)

člen 11(4)

člen 5(1)(d)

člen 11(5)

člen 5(1)(c) in (d)

člen 11(6) in (7)

člen 5(1)(b)

člen 11(8)

člen 5(1)(e)

člen 11(9)

člen 11(10)

Priloga III Poglavje 3(3)

člen 12

člen 13

člen 14

člen 6

člen 15

člen 8

člen 16(1)

člen 9(1)

člen 16(2), (3) in (4)

člen 16(5)

člen 9(6)

člen 17(1)

člen 10

člen 17(2)

člen 13

člen 17(3), (4)

člen 18(a)

člen 9(2)(a)

člen 18(b)

člen 9(2)(b)

člen 18(c)

člen 19(a)

člen 9(2)(c)

člen 19(b), (c) in (d)

člen 19(e), prvi stavek

člen 9(2)(f), uvodno besedilo

člen 19(e), drugi stavek, (f), (g) in (h)

člen 20

člen 9(2)(g)

člen 21

člen 9(2)(h)

člen 22(1) in (3)

člen 9(2)(e)

člen 22(2)

člen 23(1)

člen 9(2)(f)(i)

člen 23(2)

člen 24(1)

člen 9(2)(f)(ii)

člen 24(2)

člen 25

člen 26(1)

člen 9(2)(f)(iii)

člen 26(2)

člen 27

člen 9(2)(e)

člen 28

člen 29

člen 9(3)

člen 30(a)

člen 9(4)(a)

člen 30 (b) in (c)

člen 9(4)(b), (c) in (d)

člen 30(d), (e), (g) in (j)

člen 30(f)

člen 9(4)(b)

člen 30(h)

člen 9(4)(e)

člen 30(i)

člen 9(4)(f)

člen 31

člen 9(5)

člen 32

člen 33

člen 34

člen 35

člen 36

člen 37

člen 38

člen 39

člen 40

člen 41

člen 42

člen 43

člen 44

člen 45

člen 46

člen 47

člen 48

člen 11

člen 49

člen 5(1)(f)

člen 50

člen 51(1)

Priloga V

člen 51(2) in (3)

člen 14

člen 51(4)

člen 52

člen 53(1)

člen 16, uvodno besedilo

člen 53(2)

člen 16(a), prvi pododstavek

člen 53(3)

člen 16(b)

člen 54

člen 16(b)

člen 55

člen 16(a), drugi pododstavek

člen 56

člen 57

člen 58

člen 59

člen 60

člen 18

člen 61

člen 62

člen 17

člen 63(1) in (3)

člen 63(2)

člen 20

člen 64

člen 21

člen 65

člen 66

člen 67

člen 22

člen 68

člen 69

člen 23

Priloga I(1)

Priloga III

Priloga I(2)

Priloga III, tretji pododstavek

Priloga I(3)

Priloga II

Priloga III

Priloga I

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI

Priloga II

Priloga VII

Priloga V

Priloga VIII

Priloga IX

Priloga X

Priloga VI

Priloga XI


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/66


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 11. januarja 2006

o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorjih mesa, mleka in rib na Poljskem

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 6023)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/14/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (1), in zlasti odstavka (e) pododdelka I(1) oddelka B poglavja 6 Priloge XII k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poljski so bila odobrena prehodna obdobja za nekatere obrate iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003.

(2)

Dodatek B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 je bil spremenjen z odločbami Komisije 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3), 2004/474/ES (4), 2005/271/ES (5), 2005/591/ES (6) in 2005/854/ES (7).

(3)

Glede na uradno izjavo poljskega pristojnega organa so nekateri obrati v sektorjih mesa, mleka in rib zaključili postopek posodabljanja in so zdaj v celoti usklajeni z zakonodajo Skupnosti. Poleg tega so nekateri obrati prenehali opravljati dejavnosti, za katere so pridobili prehodno obdobje. Ti obrati se zato črtajo s seznama obratov v prehodu.

(4)

Dodatek B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali je bil obveščen o ukrepih, predvidenih s to odločbo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obrati, navedeni v Prilogi k tej odločbi, se črtajo iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. januarja 2006.

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(2)  UL L 156, 30.4.2004, str. 52, popravljeno v UL L 202, 7.6.2004, str. 39.

(3)  UL L 160, 30.4.2004, str. 58, popravljeno v UL L 212, 12.6.2004, str. 31.

(4)  UL L 160, 30.4.2004, str. 74, popravljeno v UL L 212, 12.6.2004, str. 44.

(5)  UL L 86, 5.4.2005, str. 13.

(6)  UL L 200, 30.7.2005, str. 96.

(7)  UL L 316, 2.12.2005, str. 17.


PRILOGA

Seznam obratov, ki jih je treba črtati iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003

SEKTOR MESA

Obrati za rdeče meso

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

62.

12070201

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LASKOPOL” Sp. J.

163.

24640302

Miłkowska Spółka Komandytowa

200.

30040207

P.P.H.U. „MAR-POL” Marek Pazola

203.

30070102

P.H.U. „JUREX” K. Nowak


Obrati za perutninsko meso

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

24.

14130502

Przedsiębiorstwo Uboju i Przetwórstwa Drobiu „Ilczak” Sp. z o.o.

51.

30280501

Zakład Wielobranżowy „STENDRÓB”


Obrati za rdeče meso

Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

3.

04090202

Z.P.M. „Bolan” Bolesław Wojtasik

9.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KOMPLEKS Stępień, Panasiuk. Stępień Sp. J.

32.

12070211

P.P.H.U. „Markam” Andrzej Marek Skolarus

38.

12100107

Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych Sp. J., Mikulec Czesław, Janusz, Paweł

46.

12620308

Zakład Garmażeryjno-Wędliniarski, Stanisław Poręba

48.

14074201

RECREO Zakład Mięsny Maciej Antoniak

53.

14250213

Zakład Masarski „KRAWCZYK”

59.

18030102

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych P.P.M. „Taurus” Sp. z o.o.

66.

18190204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak

69.

20120101

P.P.H.U. „Stan”

72.

24030306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jan Bielesz” Sp. z o.o.

75.

24100315

P.H.U. „ADAM-POL”, Adam Gajdzik ul. Rolnicza 5

79.

24770301

P.P.U.H. Burakowski

80.

24774002

Zakłady Mięsne „BRADO. 2” SA w Tomicach, Oddział nr 2 Ubojnia w Tomicach

81.

26020104

„POL.MIĘS” Ubojnia Zwierząt, Mirosław Kwiecień

82.

26020304

„WIR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa Spółka Jawna

84.

26040209

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Zakład nr 2

86.

26110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Jawor” Janusz Stefański

91.

28120101

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Pawlicki

95.

30040204

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Z.J. Konarczak

97.

30170601

Drop SA

100.

06030202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kompleks”, Stępień, Panasiuk, Stępień Sp. J. 22-110 Ruda Huta, Leśniczówka

115.

32610201

Pomorski Przemysł Mięsny „Agros Koszalin. S.A.” 75-209 Koszalin, ul. BoWiD 1

117.

04113801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import, Roman Zalewski, Morawy, 88-210 Dobre

119.

04010205

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski, Krzysztof Kotrych, Śliwkowo 7, 87-731 Waganiec

126.

12110202

Firma „BATCZEW” Stanisław Komperda, Zakład Masarski, Morawczyna 111, 34-404 Klikuszowa

133.

22050309

GS „SCH” Żukowo 83-330 Żukowo, ul. 3 Maja 9E

140.

24750318

P.P.U.H. „PAT-TRADE” Sp. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Kościuszkowców 16 b

141.

24750306

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Bogdan Janik, 41-209 Sosnowiec, ul. Chmielna 14

156.

4780302

Warsztat Wędliniarski „Myrcik” Sp. J., 41-800 Zabrze, ul. Paderewskiego 28–30

157.

24164003

P.P.H.U. „JAN*M*JAN” S.C., 42-400 Zawiercie, ul. Senatorska 13

160.

30050303

Waldi Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Powstańców Chocieszyńskich 97

169.

2150201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Elżbieta i Stanisław Zimorodzcy 78-400 Szczecinek Dalęcino 41A


Obrati za perutninsko meso

Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

171.

10143902

F.H. „Alma” Ubój i Dzielenie Drobiu w Cieniach

172.

12100401

P.P.H. Drobeksan w Nowym Sączu Ubojnia Drobiu

175.

6610501

Opolskie Zakłady Drobiarskie w Opolu

182.

0050501

Grupa Producentów Drobiu „BOBROWNIKI” Sp. z o.o., Bobrowniki, 99-418 Bełchów

183.

0100531

Zakłady Drobiarskie, „DROB-BOGS”, Jacek Bogusławski Kaleń 5, 97-320 Wolbórz

188.

24010402

Ubojnia Drobiu „Jolgus” 42-583 Bobrowniki, ul. Akacjowa 203


Hladilnice

Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

197.

16611101

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, „FRIGOPOL” SA

199.

24121101

POLARIS, Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. Chłodnia

200.

14251101

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „MAKÓW” Sp. z o.o., Chłodnia Składowa Maków, ul. Lipowa 91, 26-640 Skaryszew

Sektor mleka

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

11.

04141601

SM „Świecka”

102.

30171601

OSM Ostrów Wlkp.

113.

32151601

„Elmilk” Sp. z o.o.


Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

1.

02251601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Zgorzelcu

6.

10031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Łask

17.

30211602

Bukowsko-Grodziska SM ZP w Buku

18.

30641601

Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o. w Poznaniu

25.

12071601

OSM w Limanowej, ul. Starodworska 6, Zakład produkcyjny Limanowa

26.

12071603

OSM w Limanowej Zakład Produkcyjny Tymbark

27.

16011603

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Brzegu Oddział Produkcyjny w Lewinie, Brzeskim ul. Marii Konopnickiej 1, 49-340 Lewin Brzeski

29.

22051601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 1

Sektor rib

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

8.

14191802

P.P.H.U. „Manta” ZPR

35.

32081814

„P.P.H. Tunex” Kobylińscy


Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

4.

22021802

R.M. Jacek Schomburg Zakład w Brusach

7.

28141802

Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w likwidacji Przetwórnia Ryb w Rusi

11.

12061804

Zakład Przetwórstwa Rybnego „KRAK-FISH”, Marek Piekara, Antoni Solecki, Sp. J. Poskwitów 136

12.

22051804

Handel i Przetwórstwo Ryb „Belona”, Helena Wenta, ul. Piwna 21, 83-340 Sierakowice

13.

22061801

Rybołówstwo Morskie, Jacek Schomburg, z siedzibą w Helu Zakład w Karsinie, ul. Długa 29, 83-440 Karsin

14.

22081811

P.H.U. Przetwórstwo Rybne BOJA, 84-300 Lębork, ul. Majkowskiego 2

17.

22141803

Przetwórnia Ryb „Kamila” Kolonia Ostrowicka, 83-135 Mała Karczma

19.

22151805

Firma Produkcyjno-Handlowa „MAS”, Warszkowo Młyn, 84-106 Leśniewo

20.

22151814

DanPol fish Sp. z o.o., ul. Robakowska 75, 84-241 Gościcino


14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/70


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. januarja 2006

o vlogi za registracijo v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (Choucroute d’Alsace) [ZGO]

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2006/15/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1), in zlasti člena 7(5)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 je bila vloga Francije za registracijo imena „Choucroute d’Alsace“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Nemčija je v skladu s členom 7(1) Uredbe (EGS) št. 2081/92 registraciji ugovarjala. Ugovor zadeva neupoštevanje pogojev iz člena 2 navedene uredbe, možno škodo glede obstoja proizvoda, ki je legalno na trgu najmanj pet let pred datumom objave, določenim v členu 6(2) navedene uredbe, in generični značaj imena, za katerega se zahteva registracija.

(3)

Ugovor se je sprejel kot sprejemljiv v smislu člena 7(4) Uredbe (EGS) št. 2081/92 in Komisija je s pismom z dne 12. novembra 2004 pozvala Francijo in Nemčijo k iskanju medsebojnega dogovora v skladu z njunimi notranjimi postopki in členom 7(5) navedene uredbe. Vendar ti državi članici v roku treh mesecev nista sklenili nobenega dogovora, zato je morala Komisija sprejeti odločbo.

(4)

Glede neupoštevanja pogojev iz člena 2 uredbe (EGS) št. 2081/92 ugovor zanika, da bi določena kakovost nastala zaradi elementov, domnevno tipičnih za Alzacijo, namreč zrelost zelja, ki se pripisuje podnebju in značilnosti alzaških tal, način naravne fermentacije in strokovno znanje družinskih obrtnih podjetij. Kar zadeva tip tal, so v vlogi za registracijo opisana kot globoka, bogata in suha. Podnebje v območju proizvodnje je polkontinentalno, za kar so značilna vroča poletja in pozna jesen, v kateri se izmenjujejo sončni dnevi in sveže noči. Vendar take podnebne in talne okoliščine obstajajo tudi v drugih regijah, kjer se goji zelje, torej po členu 2(2)(b) niso tipične. Glede fermentacije specifikacije ne prinašajo elementov, ki bi omogočali, da bi jo opredelili kot „naravno“ in jo dodelili edino v Alzacijo. Ti elementi torej ne opredeljujejo določene kakovosti ali posebne značilnosti kislega zelja.

(5)

Kar zadeva sloves imena „Choucroute d’Alsace“, se dokazni elementi, prisotni v vlogi za registracijo, v osnovi nanašajo na že pripravljen obrok kislega zelja. Ti elementi se torej nanašajo na kuhan obrok, ki je proizvod izven območja uporabe Uredbe (EGS) št. 2081/92. Kar zadeva sloves surovega kislega zelja, vsebina specifikacije in dokazila ne omogočajo določitve posebnosti kislega zelja, ki bi bila neodvisna od slovesa, ki ga ima kislo zelje kot že pripravljen obrok.

(6)

Na podlagi teh elementov ime ne izpolnjuje pogojev iz člena 2(2)(b) Uredbe (EGS) št. 2081/92. Posledično ni treba preiskati, ali ima ime „Choucroute d’Alsace“ generični značaj po merilih iz člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 2081/92.

(7)

Zato se ime „Choucroute d’Alsace“ ne vpiše v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“.

(8)

Ukrep, predvideni s to uredbo, je v skladu z mnenjem Odbora za predpisovanje geografskih oznak in zaščitenih označb porekla –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ime „Choucroute d’Alsace“ ni vpisano v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ iz Uredbe (EGS) št. 2081/92.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL C 206, 2.9.2003, str. 2.


Popravki

14.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 10/72


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1811/2005 z dne 4. novembra 2005 o začasnih in trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi ter začasnem dovoljenju za novo uporabo že dovoljenega dodatka v krmi

( Uradni list Evropske unije L 291 z dne 5. novembra 2005 )

Na strani 15, v Prilogi II, v 63. vrstici, v tretjem stolpcu „Kemijska formula, opis“, tretji odstavek „Tekoča oblika“:

namesto:

„Endo-1,4-beta-ksilanaza:

120 000 BXU/ml

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

30 000 BU/ml“,

beri:

„Endo-1,4-beta-ksilanaza:

120 000 BXU/g

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

30 000 BU/g“.