ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 8

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
13. januar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 38/2006 z dne 12. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 39/2006 z dne 12. januarja 2006 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1282/2001 glede skrajnega roka za predložitev prijav pridelka in proizvodnje za tržno leto 2005/2006

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 40/2006 z dne 10. januarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 4/2004 o podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic

4

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 41/2006 z dne 12. januarja 2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 42/2006 z dne 12. januarja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode

24

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 43/2006 z dne 12. januarja 2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

32

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 44/2006 z dne 12. januarja 2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

34

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 45/2006 z dne 12. januarja 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 2805/95 o določitvi izvoznih nadomestil v vinskem sektorju

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 46/2006 z dne 12. januarja 2006 v zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005

38

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 47/2006 z dne 12. januarja 2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2093/2005

39

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 48/2006 z dne 12. januarja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

40

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 49/2006 z dne 12. januarja 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

42

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 50/2006 z dne 12. januarja 2006 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

43

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Evropski parlament in Svet

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2005 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 3 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka

44

 

 

Komisija

 

*

Sklep št. 2/2005 Skupnega odbora ES–Ferski otoki z dne 8. decembra 2005 o spremembah Sklepa št. 1/2001 glede uporabe Protokola o veterinarskih zadevah, ki dopolnjuje Sporazum med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani

46

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 38/2006

z dne 12. januarja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

105,9

204

41,1

212

92,7

999

79,9

0707 00 05

052

168,4

204

79,9

999

124,2

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

92,6

204

105,2

999

98,9

0805 10 20

052

49,1

204

57,8

220

48,5

388

66,5

624

51,9

999

54,8

0805 20 10

052

74,2

204

73,4

999

73,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,2

204

51,6

464

107,2

624

70,1

662

35,9

999

67,0

0805 50 10

052

50,6

999

50,6

0808 10 80

400

112,5

404

102,5

720

66,1

999

93,7

0808 20 50

400

89,2

720

63,2

999

76,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 39/2006

z dne 12. januarja 2006

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1282/2001 glede skrajnega roka za predložitev prijav pridelka in proizvodnje za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), in zlasti člena 73 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2001 (2) določa, da pridelovalci predložijo prijave pridelka in proizvodnje najpozneje do 10. decembra zaradi pravočasnega ugotavljanja obsega proizvodnje vina v Skupnosti.

(2)

V eni državi članici je bil ravnokar uveden računalniško podprt postopek predložitve prijav. Večina pridelovalcev mora predložiti prijave pri lokalnih enotah za podporo kmetom. Ker se morajo te enote hkrati ukvarjati z odpiranjem elektronskih datotek za prijave, posodobitvijo prijav površine in sheme enotnega plačila, ki se uporablja prvo leto, ne morejo pred skrajnim rokom obravnavati vse dokumentacije vseh pridelovalcev.

(3)

Da bi rešili ta problem, za katerega pridelovalci niso odgovorni, in da bi se izognili nepravičnim kaznim za pridelovalce, je treba tem pridelovalcem podaljšati skrajni rok za predložitev prijav pridelka in proizvodnje.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1282/2001 se prijave iz členov 2 in 4 navedene uredbe za tržno leto 2005/2006 lahko predložijo do 25. januarja 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 10. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 176, 29.6.2001, str. 14.


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 40/2006

z dne 10. januarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 4/2004 o podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 z dne 21. decembra 1989 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic in o razveljavitvi Direktive 77/435/EGS (1), in zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 4045/89 zahteva, da države članice Komisiji sporočijo nekatere informacije. Uredba Komisije (ES) št. 4/2004 (2) določa standardiziranje oblike in vsebine takšnih sporočil. Ker standardiziranje oblike in vsebine takih sporočil olajšajo njihovo uporabo in zagotavlja enotnost pristopa, je primerno sprejeti podrobna pravila glede njihove oblike in vsebine.

(2)

Uredbo (ES) št. 4/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 4/2004 se spremeni:

1.

Člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z:

„1.   Letno poročilo iz člena 9(1) Uredbe (EGS) št. 4045/89 vključuje podrobne informacije o vseh vidikih uporabe Uredbe (EGS) št. 4045/89, naštetih v delu I Priloge II k tej uredbi in vključuje podrobne informacije v skladu z vzorčnimi obrazci, določenimi v delu II navedene priloge.“

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.   Seznam podjetij iz člena 7(2) Uredbe (EGS) št. 4045/89 se sestavi v skladu z vzorčnim obrazcem, določenim v Prilogi IV k tej uredbi in vključuje podatke o transakciji v obliki, določeni v členu 6(3).“

(c)

doda se naslednji odstavek 8:

„8.   Analiza tveganja iz člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 4045/89 se sestavi v skladu z vzorčnim obrazcem, določenim v Prilogi IX k tej uredbi.“

2.

Člen 6 se nadomesti z:

„Člen 6

1.   Informacije, ki se predložijo v skladu s členom 5(1), (2), (3), (4), (7) in (8) se lahko pošljejo v elektronski obliki v formatu, ki ga določi Komisija.

2.   Informacije, ki se predložijo v skladu s členom 5(5) in (6), se lahko pošljejo v papirni obliki ali v elektronski obliki, v formatu, o katerem se dogovorita pošiljatelj in prejemnik. Potrditev prejema vsakega prejetega zahtevka/odgovora iz člena 5(5) in (6) je treba poslati pošiljatelju.

3.   Podatki o transakcijah iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 4045/89 se pošljejo v elektronski obliki v formatu, ki je predviden v točki 2 Priloge I, Priloge II ter v Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 2390/1999 (3).

3.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

4.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

5.

Priloga VIII se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

6.

Doda se nova Priloga IX, katere besedilo je določeno v Prilogi IV k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 388, 30.12.1989, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2154/2002 (UL L 328, 5.12.2002, str. 4).

(2)  UL L 2, 6.1.2004, str. 3.

(3)  UL L 295, 16.11.1999, str. 1.“


PRILOGA I

„PRILOGA II

DEL I

Podatki, ki jih mora vsebovati letno poročilo, določeno v členu 9(1) Uredbe (EGS) št. 4045/89

1.   Upravljanje Uredbe (EGS) št. 4045/89

Zagotovijo se informacije v zvezi z upravljanjem Uredbe (EGS) št. 4045/89, vključno s spremembami organizacij, odgovornih za kontrole, in posebnega oddelka, odgovornega za spremljanje uporabe navedene uredbe, kakor je navedeno v členu 11 Uredbe, ter spremembami pristojnosti navedenih organizacij.

2.   Zakonodajne spremembe

Zagotovijo se informacije glede vseh nacionalnih zakonodajnih sprememb, pomembnih za uporabo Uredbe (EGS) št. 4045/89, ki so nastale od prejšnjega letnega poročila

3.   Spremembe programa pregledov

Zagotovi se opis vseh sprememb ali dopolnitev, ki so bile izvedene v programu pregledov, predloženim Komisiji po členu 10(2) Uredbe (EGS) št. 4045/89, od datuma predložitve navedenega programa.

4.   Izvajanje programa pregledov, ki je zajet v sedanjem poročilu

Zagotovijo se informacije o izvajanju programa pregledov za obdobje, ki se konča 30. junija pred rokom za predložitev poročila, kakor je navedeno v členu 9(1) Uredbe (EGS) št. 4045/89, vključno z naslednjimi točkami, tako skupaj kakor tudi razčlenjenimi po kontrolnih organih (če več kakor en organ opravlja kontrole po navedeni uredbi):

(a)

število podjetij, pregledanih v obdobju pregledov, v skladu z vzorčnim obrazcem, prikazanim v listu A te priloge;

(b)

število podjetij, v katerih pregledi še potekajo, v skladu z vzorčnim obrazcem, določenim v listu A te priloge;

(c)

število podjetij, ki niso bila pregledana v zadevnem obdobju zaradi nekaterih neopravljenih pregledov, v skladu z vzorčnim obrazcem, določenim v listu A te priloge;

(d)

razlogi, zakaj pregledi iz točke (c) niso bili opravljeni;

(e)

razčlenitev pregledov iz točk (a), (b) in (c) po prejetih ali plačanih zneskih in po ukrepih v skladu z vzorčnim obrazcem, določenim v listu B te priloge;

(f)

rezultati pregledov iz točke (a), v skladu z vzorčnim obrazcem, prikazanim v listu C te priloge, vključno s:

(i)

številom pregledov, pri katerih so bile odkrite nepravilnosti, in številom udeleženih podjetij;

(ii)

vrsto teh nepravilnosti;

(iii)

zadevnimi ukrepi, če je bila odkrita nepravilnost;

(iv)

ocenjeno finančno posledico vsake nepravilnosti;

(g)

navedba povprečnega trajanja pregledov s št. oseb/dni ob navedbi, če je to izvedljivo, porabljenega časa za načrtovanje, pripravo, izvajanje kontrol in za poročanje.

5.   Izvajanje programov pregledov, ki potekajo pred programom, zajetim v sedanjem programu

Poročilo vsebuje rezultate pregledov, izvedenih za prejšnja obdobja pregledov, za katera rezultati v času predložitve poročil za navedena obdobja pregledov niso bili na razpolago, vključno za vsako prejšnje pregledovalno obdobje s:

(a)

statusom pregledov iz točke 4(b) in (c) v letnih poročilih za prejšnja obdobja, v skladu z vzorčnim obrazcem, določenim v listu D te priloge;

(b)

številom pregledov, pri katerih so bile odkrite nepravilnosti, in številom udeleženih, v skladu z vzorčnim obrazcem, prikazanim v listu C te priloge;

(c)

vrsto teh nepravilnosti, v skladu z vzorčnim obrazcem, določenim v listu C te priloge;

(d)

zadevnim ukrepom, če je bila odkrita nepravilnost, v skladu z vzorčnim obrazcem, določenim v listu C te priloge;

(e)

ocenjeno finančno posledico vsake nepravilnosti, v skladu z vzorčnim obrazcem, določenim v listu C te priloge;

Rezultati pregledov iz tretjega pododstavka člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 4045/89 se predstavijo kot taki.

6.   Medsebojna pomoč

Sporočijo se zahtevki za medsebojno pomoč, ki so bili vloženi in prejeti na podlagi člena 7 Uredbe (EGS) št. 4045/89, vključno z rezultati pregledov, ki se opravljajo prednostno po členu 7(2) in (4) navedene uredbe, ter povzetek seznamov, poslanih in prejetih po členu 7(2) in (3) navedene uredbe.

7.   Viri

Pošljejo se podrobni podatki o sredstvih, ki so na razpolago za opravljanje pregledov po Uredbi (EGS) št. 4045/89, vključno s:

(a)

številom osebja, izraženim s št. oseb/let, razvrščenim za preglede na podlagi Uredbe (EGS) št. 4045/89 po kontrolnih organih in, če je to primerno, po regijah;

(b)

opravljenim usposabljanjem osebja, ki sodeluje pri pregledih po Uredbi (EGS) št. 4045/89, z navedbo deleža osebja iz točke (a), ki se je takšnega usposabljanja udeležilo, ter vrsto samega usposabljanja; in

(c)

računalniško opremo in orodja, ki so na razpolago osebju, ki sodeluje pri pregledih po Uredbi (EGS) št. 4045/89.

8.   Težave pri uporabi Uredbe (EGS) št. 4045/89

Dajejo se informacije o vseh težavah pri uporabi Uredbe in sprejmejo ukrepi za njihovo reševanje ali predlogi za ta namen.

9.   Predlogi za izboljšanje

Če je primerno, se dajo predlogi za izboljšanje, bodisi za izboljšanje uporabe Uredbe (EGS) št. 4045/89 bodisi za izboljšanje same uredbe.

DEL II

LIST A

POROČILO O PREGLEDIH ZA OBDOBJE …

(Člen 9 Uredbe (EGS) št. 4045/89)

Image

LIST B

POROČILO O PREGLEDIH ZA OBDOBJE …

(Člen 9 Uredbe (EGS) št. 4045/89)

Poročilo o kontrolah v zvezi s proračunskimi postavkami Jamstvenega oddelka EKUJS v zvezi s poslovnim letom EKUJS …

Program pregledov …

B(1)

Proračunski člen ali postavka EKUJS št.

B(2)

Skupni odhodki za podjetja, izbrana za pregled …

(EUR)

B(3)

Pregledana podjetja

B(4)

Podjetja, v katerih potekajo pregledi

B(5)

Podjetja, ki niso bila pregledana

(i)

Dejansko kontrolirani odhodki

(EUR)

(ii)

Skupni odhodki za navedena podjetja

(EUR)

(i)

Skupni odhodki za navedena podjetja

(EUR)

(i)

Skupni odhodki za navedena podjetja

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj:

 

 

 

 

 

LIST C

POROČILO O PREGLEDIH ZA OBDOBJE …

(Člen 9 Uredbe (EGS) št. 4045/89)

Morebitne odkrite nepravilnosti v zvezi z proračunskimi postavkami Jamstvenega oddelka EKUJS v zvezi s poslovnim letom EKUJS …

Program pregledov …

C(1)

Proračunski člen ali postavka EKUJS št.

C(2)

Število morebitnih odkritih nepravilnosti

C(3)

Število zadevnih plačil

C(4)

Število zadevnih podjetij

C(5)

Ocenjena vrednost morebitnih nepravilnosti

C(6)

Opis in vrsta vsake morebitnih odkritih nepravilnosti, referenčna(-e) številka(-e) zadevnega(-ih) podjetja (-ij) in OLAF referenčna(-e) številka (-e), kjer je bilo poslano sporočilo v skladu s členom 3 Uredbe (EGS) št. 595/91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj:

 

 

 

 

 

LIST D

POROČILO O PREGLEDIH ZA OBDOBJE …

(Člen 9 Uredbe (EGS) št. 4045/89)

Image


PRILOGA II

„PRILOGA III

LIST A

Image

LIST B

PREDLAGANI PROGRAM PREGLEDOV ZA OBDOBJE

(Člen 10 Uredbe (EGS) št. 4045/89)

Shema kontrole v zvezi s proračunskimi postavkami Jamstvenega oddelka EKUJS

v poslovnem letu EKUJS …

B(1)

Proračunski člen ali postavka EKUJS št.

B(2)

Skupni odhodek s strani proračunske postavke EKUJS …

(EUR)

B(3)

Skupni odhodek s strani proračunske postavke EKUJS v zvezi s podjetji, pri katerih so prejemki ali plačila ali njihova vsota višja od 40 000 EUR …

(EUR)

B(4)

Skupni odhodek s strani proračunske postavke EKUJS v zvezi s podjetji, ki so vključena v program pregledov …

(EUR)

B(5)

Število podjetij s strani proračunske postavke EKUJS, ki so vključena v program pregledov …

(EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj:

 

 

 

 

LIST C

PREDLAGANI PROGRAM PREGLEDOV ZA OBDOBJE …

(Člen 10 Uredbe (EGS) št. 4045/89)

Merila, sprejeta za sestavo programa na področju izvoznih nadomestil in drugih sektorjev, kjer so bile sprejete izbirne tehnike analize tveganja, če se merila razlikujejo od tistih, ki so vključena v predloge za analizo tveganja, poslana Komisiji na podlagi člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 4045/89.

Sektor, v katerem se predlaga pregledovanje (vpisati proračunske postavke EKUJS, kakor je določeno v stolpcu B(1) lista B te priloge)

Pripombe o sprejetih merilih tveganja in izbirnih merilih (navesti osnovne podatke – na primer odkrite nepravilnosti ali izjemno povečanje odhodkov)

 

 

LIST D

PREDLAGANI PROGRAM PREGLEDOV ZA OBDOBJE …

(Člen 10 Uredbe (EGS) št. 4045/89)

Morebitni predlagani pregledi podjetij, katerih prejemki ali plačila ali njihova vsota so v poslovnem letu EKUJS … bili manjši od 40 000 EUR

Proračunska postavka EKUJS

(kakor je določeno v stolpcu B(1) lista B)

Število podjetij, za katera se predlaga pregled

Posebni razlog za pregled

 

 

 

LIST E

Image


PRILOGA III

„PRILOGA VIII

ČETRTLETNO POROČILO

(iz prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe (EGS) št. 4045/89)

z dne … (država članica)

o zahtevkih za inšpekcijski pregled in o rezultatih inšpekcijskega pregleda za prvo [ ], drugo [ ], tretje [ ], četrto [ ] četrtletje 20…

ČETRTLETNA PREGLEDNA RAZPREDELNICA:

Opombe o okencih:

Vsak zahtevek/odgovor, poslan v četrtletju, se vključi v pregledno razpredelnico.

Kjer je to primerno, se dodajo dodatne vrstice.

Referenčna številka poslanih odgovorov je ista kot referenčna številka ustreznega zahtevka za inšpekcijski pregled.

Poslani ZAHTEVKI:

Država članica

Skupno število na državo članico

ZAHTEVEK

Datum pošiljanja

Referenčna številka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 


Poslani ODGOVORI:

Država članica

Skupno število na državo članico

ODGOVOR

Datum pošiljanja

Referenčna številka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

LIST A

Image

LIST B

Image


PRILOGA IV

„PRILOGA IX

Informacije, ki jih mora imeti letna analiza tveganja iz člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 4045/89

1.   Ocena analize tveganja za prejšnje leto

Predložijo se informacije o oceni učinkovitosti analize tveganja za prejšnje leto, vključno z oceno njenih prednosti in slabosti. Jasno se določijo kakršne koli možnosti za izboljšanje in upoštevajo se možnosti za njihovo uporabo.

2.   Knjižnica informacij

Predložijo se informacije o vseh informacijskih virih, ki se jih upošteva, zato da bi pripravili in izvedli analizo tveganja. Sklicuje se zlasti na Uredbo (EGS) št. 386/90.

3.   Izbirni postopek

Priskrbi se opis postopka, ki se uporabi pri izbiri podjetij, ki se pregledajo. Jasno se označi število/odstotek podjetij in sektorjev/ukrepov, za katere se uporabi analiza tveganja, naključna, avtomatska in/ali ročna izbira. Sektorji/ukrepi, ki se jih izključi, so jasno določeni in opisani so razlogi za izključitev.

4.   Dejavniki tveganja in vrednosti tveganja, ki se uporabijo

Kjer se uporabi analiza tveganja, se predložijo informacije o vseh dejavnikih tveganja, ki se upoštevajo in poznejše morebitne vrednosti, ki se pripisujejo navedenim dejavnikom tveganja. Predložijo se informacije v skladu z vzorčnimi razpredelnicami, kot so navedene spodaj.

Dejavniki tveganja in vrednosti tveganja, ki se uporabijo pri vseh ukrepih v zvezi z analizo tveganja

Dejavniki tveganja

Vrednosti tveganja

Opis

Vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posebni dejavniki tveganja in vrednosti tveganja, ki se uporabijo pri izvoznih nadomestilih

Dejavniki tveganja

Vrednosti tveganja

Opis

Vrednosti

 

 

 

 

 

 


Posebni dejavniki tveganja in vrednosti tveganja, ki se uporabijo pri … (sektor/ukrep)

Dejavniki tveganja

Vrednosti tveganja

Opis

Vrednosti

 

 

 

 

 

 

5.   Tehtanje dejavnikov tveganja

Kjer je to primerno, se predloži opis postopka, ki se uporabi pri tehtanju dejavnikov tveganja.

6.   Rezultati analize tveganja

Predložijo se informacije o tem, kako se bodo rezultati analize tveganja in vzpostavitev ‚seznama ocenjevanja’ (za vsak posamični sektor/ukrep – kjer je to primerno) odražali na izbiro podjetij v končnem načrtu za preglede.

Posebna pozornost se nameni možnosti skupnega delovanja iz člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 4045/89.

7.   Morebitne težave in predlogi za izboljšanje

Predložijo se informacije o vseh morebitnih težavah in sprejmejo se ukrepi za njihovo reševanje ali predlogi za ta namen. Kjer je to primerno, se dajo predlogi za izboljšanje.“


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 41/2006

z dne 12. januarja 2006

o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stopnje nadomestil, ki se od 15. decembra 2005 uporablajo za proizvode, navedene v Prilogi, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 2053/2005 (2).

(2)

Iz uporabe pravil in meril iz Uredbe (ES) št. 2053/2005 za informacije, ki so trenutno na razpolago Komisiji, izhaja, da je izvozna nadomestila, ki se trenutno uporabljajo, treba spremeniti v skladu s Prilogo k Uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, določene z Uredbo (ES) št. 2053/2005, se spremenijo v skladu s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 329, 16.12.2005, str. 19.


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 13. januarja 2006 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

23,89

23,89

(b)

Za izvoz drugega blaga

50,00

50,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

52,00

52,00

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

100,25

100,25

(c)

Za izvoz drugega blaga

93,00

93,00


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005, in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 42/2006

z dne 12. januarja 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31 Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 predvideva, da se lahko za izdelke iz člena 1 navedene Uredbe razlika med cenami na svetovnem trgu in cenami teh proizvodov v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom v mejah, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(2)

Uredba (ES) št. 1255/1999 predvideva, da je po določitvi nadomestil za proizvode iz člena 1 zgoraj navedene uredbe, izvožene v naravnem stanju, treba upoštevati:

obstoječi položaj in prihodnja gibanja cen in razpoložljivosti mleka in mlečnih proizvodov na trgu Skupnosti, kakor tudi cen mleka in mlečnih proizvodov v mednarodni trgovini,

stroške trženja in najugodnejše stroške prevoza od trgov Skupnosti do pristanišč ali drugih krajev izvoza skupaj s stroški pošiljanja blaga v namembne države,

cilje skupne tržne ureditve trga za mleko in mlečne izdelke, ki naj zagotovijo uravnotežen položaj in naraven razvoj v zvezi s cenami in trgovanjem na teh trgih,

omejitve, ki izhajajo iz sporazumov sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe,

pomembnost izogibanja motnjam na trgu Skupnosti, in

gospodarski vidik predlaganega izvoza.

(3)

Člen 31(5) Uredbe (ES) št. 1255/1999 predvideva, da naj se pri določitvi cen v Skupnosti upoštevajo prevladujoče cene, ki se izkažejo za najugodnejše v zvezi z izvozom, in da se cene na svetovnem trgu določijo še posebej ob upoštevanju:

(a)

prevladujočih cen na trgih tretjih držav;

(b)

najugodnejših cen v namembnih tretjih državah za uvoz iz tretjih držav;

(c)

cen proizvajalcev, zabeleženih v tretjih državah izvoznicah, pri čemer se, kjer ustreza, upoštevajo subvencije, ki jih te države odobrijo;

(d)

ponudbene cene fco meja (prosto na meji) Skupnosti.

(4)

Člen 31(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 predvideva, da se lahko nadomestila za proizvode iz člena 1 zgoraj navedene uredbe razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(5)

Člen 31(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 predvideva, da se mora seznam proizvodov za katere se odobri izvozno nadomestilo in znesek tega nadomestila določiti vsaj enkrat na vsake štiri tedne; znesek nadomestila seveda lahko ostaja na isti ravni več kot štiri tedne.

(6)

V skladu s členom 16 Uredbe Komisije (ES) št. 174/1999 z dne 26. januarja 1999 o nekaterih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode (2), je nadomestilo za mlečne proizvode z dodanim sladkorjem enako vsoti dveh komponent: namen prve komponente je upoštevanje količine mlečnih proizvodov in se izračuna z množenjem osnovnega zneska nadomestila in vsebnosti mlečnega proizvoda v celotnem proizvodu. Namen druge komponente je upoštevanje količine dodane saharoze in se izračuna z množenjem vsebnosti saharoze v celotnem proizvodu in osnovnega zneska nadomestila, ki se uporablja na dan izvoza za proizvode, navedene v členu 1(1)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (3). Vendar se druga komponenta uporablja samo, če je bila dodana saharoza pridobljena iz sladkorne pese ali trsa, pridelanega v Skupnosti.

(7)

Uredba Komisije (EGS) št. 896/84 (4), je uvedla dodatne določbe v zvezi z dodeljevanjem nadomestil ob prehodu iz enega mlečnega leta v drugo. Te določbe uvajajo možnost različnih nadomestil glede na datum pridelave proizvodov.

(8)

Pri izračunavanju nadomestila za topljeni sir je določeno, kjer se dodajajo kazeini ali kazeinati, da se ta količina ne upošteva pri izračunavanju.

(9)

Pri določanju proizvodov in namembnih krajev, ki so upravičeni do nadomestil, je primerno da se upošteva na eni strani konkurenčni položaj nekaterih proizvodov Skupnosti, ki ne upravičujejo spodbujanja njihovega izvoza in na drugi strani neposredne geografske bližine določenih ozemeljskih tveganj za olajševanje preusmeritve trgovskih tokov in zlorab.

(10)

Iz zgoraj navedenih pravil sledi, da je treba, glede na trenutni položaj na trgu mleka in zlasti glede kotacij oziroma cen mlečnih proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu nadomestila določiti v zneskih, naoedenih v Prilogi k tej uredbi.

(11)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, navedena v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999 o proizvodih, ki se izvažajo v naravnem stanju, se določijo v zneskih, navedenih v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 20, 27.1.1999, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).

(3)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(4)  UL L 91, 1.4.1984, str. 71. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 222/88 (UL L 28, 1.2.1988, str. 1).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. januarja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju mleka in mlečnih izdelkov

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,61

A01

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,84

A01

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3470

A01

EUR/kg

0,4455

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3861

A01

EUR/kg

0,4955

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

7,07

A01

EUR/100 kg

8,53

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

67,29

A01

EUR/100 kg

90,74

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,98

A01

EUR/100 kg

93,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

67,29

A01

EUR/100 kg

90,74

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,98

A01

EUR/100 kg

93,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

67,29

A01

EUR/100 kg

90,74

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,98

A01

EUR/100 kg

93,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,98

A01

EUR/100 kg

93,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,98

A01

EUR/100 kg

93,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

67,29

A01

EUR/100 kg

90,74

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,98

A01

EUR/100 kg

93,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

71,50

A01

EUR/100 kg

96,41

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

63,09

A01

EUR/100 kg

85,07

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

65,61

A01

EUR/100 kg

88,46

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

86,09

A01

EUR/100 kg

116,07

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,85

A01

EUR/100 kg

92,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Številčne oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12).

Drugi namembni kraji so naslednji:

L01

Ceuta, Melilla, Sveti sedež, Združene države Amerike in območja Republike Cipra, kjer Vlada Republike Ciper ne izvršuje dejanskega nadzora.

L02

Andora in Gibraltar.

L03

Ceuta, Melilla, Islandija, Norveška, Švica, Lihtenštajn, Andora, Gibraltar, Sveti sedež, Turčija, Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija in območja Republike Cipra, kjer Vlada Republike Ciper ne izvršuje dejanskega nadzora.

L04

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 43/2006

z dne 12. januarja 2006

o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o začetku stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za določene vrste masla (2) predvideva stalni razpis.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu oddanih ponudb na razpis je ustrezno, da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno obdobje, ki se konča 10. januarja 2006.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, ki ga začenja Uredba (ES) št. 581/2004 za razpisno obdobje, ki se konča 10. januarja 2006, je največji znesek nadomestila za izdelke iz člena 1(1) navedene Uredbe, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2005 (UL L 200, 30.7.2005, str. 32).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).


PRILOGA

(EUR/100 kg)

Proizvod

Izvozno nadomestilo Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila za izvoz v namembne kraje, navedene v drugem pododstavku člena 1(1) Uredbe (ES) št. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

92,47

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

98,55

Masleno-mlečna maščoba

ex ex 0405 90 10 9000

120,10


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 44/2006

z dne 12. januarja 2006

o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 582/2004 z dne 26. marca 2004 o uvedbi stalnega razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu (2) določa stalni razpis.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu ponudb, predloženih na razpis, je ustrezno, da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno obdobje, ki se konča 10. januarja 2006.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, ki ga uvaja Uredba (ES) št. 582/2004 za razpisno obdobje, ki se konča 10. januarja 2006, je največji znesek nadomestila za izdelek in namembne kraje, navedene v členu 1(1) navedene Uredbe 12,20 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan 13. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 67. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2005 (UL L 200, 30.7.2005, str. 32).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 45/2006

z dne 12. januarja 2006

o spremembah Uredbe (ES) št. 2805/95 o določitvi izvoznih nadomestil v vinskem sektorju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), in zlasti drugega pododstavka člena 63(3) in člena 64(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 63(1) Uredbe (ES) št. 1493/1999, da bi omogočili izvoz proizvodov, naštetih v členu 1(2)(a) in (b) navedene uredbe, na podlagi cen, ki v mednarodni trgovini veljajo za te proizvode, in v okviru omejitev, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe, se lahko razlika med temi cenami in cenami v Skupnosti izravna z izvoznim nadomestilom.

(2)

V skladu s členom 64(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se nadomestila za cene in namembne kraje določijo periodično ob upoštevanju obstoječega položaja in možnih gibanj glede na cene in razpoložljivost zadevnih proizvodov na trgu Skupnosti ter cene teh proizvodov na svetovnem trgu.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 2805/95 (2) se bo zaradi tega posledično spreminjala.

(4)

Upravljalni odbor za vino ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2805/95 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Uporablja se od 16. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 291, 6.12.1995, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1481/2005 (UL L 237, 14.9.2005, str. 3).


PRILOGA

„PRILOGA

Tarifna oznaka proizvodov

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestila

2009 69 11 9100

W01

EUR/hl

31,609

2009 69 19 9100

W01

EUR/hl

31,609

2009 69 51 9100

W01

EUR/hl

31,609

2009 69 71 9100

W01

EUR/hl

31,609

2204 30 92 9100

W01

EUR/hl

31,609

2204 30 94 9100

W01

EUR/hl

8,375

2204 30 96 9100

W01

EUR/hl

31,609

2204 30 98 9100

W01

EUR/hl

8,375

2204 21 79 9100

W02

EUR/hl

4,340

2204 21 79 9100

W03

EUR/hl

4,340

2204 21 80 9100

W02

EUR/hl

5,243

2204 21 80 9100

W03

EUR/hl

5,243

2204 21 84 9100

W02

EUR/hl

5,927

2204 21 84 9100

W03

EUR/hl

5,927

2204 21 85 9100

W02

EUR/hl

7,162

2204 21 85 9100

W03

EUR/hl

7,162

2204 21 79 9200

W02

EUR/hl

5,080

2204 21 79 9200

W03

EUR/hl

5,080

2204 21 80 9200

W02

EUR/hl

6,138

2204 21 80 9200

W03

EUR/hl

6,138

2204 21 79 9910

W02 in W03

EUR/hl

3,054

2204 21 94 9910

W02 in W03

EUR/hl

11,543

2204 21 98 9910

W02 in W03

EUR/hl

11,543

2204 29 62 9100

W02

EUR/hl

4,340

2204 29 62 9100

W03

EUR/hl

4,340

2204 29 64 9100

W02

EUR/hl

4,340

2204 29 64 9100

W03

EUR/hl

4,340

2204 29 65 9100

W02

EUR/hl

4,340

2204 29 65 9100

W03

EUR/hl

4,340

2204 29 71 9100

W02

EUR/hl

5,243

2204 29 71 9100

W03

EUR/hl

5,243

2204 29 72 9100

W02

EUR/hl

5,243

2204 29 72 9100

W03

EUR/hl

5,243

2204 29 75 9100

W02

EUR/hl

5,243

2204 29 75 9100

W03

EUR/hl

5,243

2204 29 62 9200

W02

EUR/hl

5,080

2204 29 62 9200

W03

EUR/hl

5,080

2204 29 64 9200

W02

EUR/hl

5,080

2204 29 64 9200

W03

EUR/hl

5,080

2204 29 65 9200

W02

EUR/hl

5,080

2204 29 65 9200

W03

EUR/hl

5,080

2204 29 71 9200

W02

EUR/hl

6,138

2204 29 71 9200

W03

EUR/hl

6,138

2204 29 72 9200

W02

EUR/hl

6,138

2204 29 72 9200

W03

EUR/hl

6,138

2204 29 75 9200

W02

EUR/hl

6,138

2204 29 75 9200

W03

EUR/hl

6,138

2204 29 83 9100

W02

EUR/hl

5,927

2204 29 83 9100

W03

EUR/hl

5,927

2204 29 84 9100

W02

EUR/hl

7,162

2204 29 84 9100

W03

EUR/hl

7,162

2204 29 62 9910

W02 in W03

EUR/hl

3,054

2204 29 64 9910

W02 in W03

EUR/hl

3,054

2204 29 65 9910

W02 in W03

EUR/hl

3,054

2204 29 94 9910

W02 in W03

EUR/hl

11,543

2204 29 98 9910

W02 in W03

EUR/hl

11,543

N. B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije ‚A’ so opredeljene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2091/2005 (UL L 343, 24.12.2005, str. 1).

Številčne oznake namembnih držav so opredeljene v Uredbi Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12).

Druge namembne države so naslednje:

W01

:

Libija, Nigerija, Kamerun, Gabon, Saudova Arabija, Združeni arabski emirati, Indija, Tajska, Vietnam, Indonezija, Malezija, Brunej, Singapur, Filipini, Kitajska, Hongkong, JAR, Južna Koreja, Japonska, Tajvan, Ekvatorialna Gvineja.

W02

:

Vse države na afriški celini z izjemo: Alžirije, Maroka, Tunizije, Južne Afrike.

W03

:

Vsi namembni kraji z izjemo: Afrike, Amerike, Avstralije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Izraela, Srbije, Črne gore, Kosova, Švice, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Turčije, Bolgarije in Romunije.“


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 46/2006

z dne 12. januarja 2006

v zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2094/2005 (2) je bil objavljen natečaj za največje znižanje dajatve za sirek, uvožen v Španijo iz tretjih dražav.

(2)

Člen 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3) daje Komisiji možnost, da v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in na podlagi prejetih ponudb, odloči, da ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

Na podlagi meril iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95 najvišjega izvoznega nadomestila ni treba določiti.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V zvezi s ponudbami, prejetimi v obdobju od 6. do 12. januarja 2006 za znižanje uvozne dajatve za sirek v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005, se ne izbere nobenega ponudnika.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 335, 21.12.2005, str. 4.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 47/2006

z dne 12. januarja 2006

o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2093/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2093/2005 (2) je bil razpisan natečaj za znižanje dajatve na uvoz koruze v Španijo iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3), lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 odloči, da določi največje znižanje uvozne dajatve. Pri določitvi največjega znižanja je treba upoštevati merila iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95. Pogodba se sklene z vsakim ponudnikom, ki ponudi znižanje, ki je enako ali nižje od največjega znižanja dajatve.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril v povezavi s sedanjimi razmerami na trgu zadevne žitarice kaže, da je treba največje znižanje uvozne dajatve določiti v višini navedeni v členu 1.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, prejete v obdobju od 6. do 12. januarja 2006 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2093/2005, znaša največje znižanje uvozne dajatve za koruzo 22,88 EUR/t in velja za največjo skupno količino 55 175 t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 335, 20.12.2005, str. 3.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 48/2006

z dne 12. januarja 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 določa, da se lahko razlika med kotacijami oziroma cenami na svetovnem trgu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe in cenami teh proizvodov v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Pri določitvi nadomestil je treba upoštevati dejavnike iz člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob se izračuna na podlagi količine žit, potrebnih za njihovo proizvodnjo. Te količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V intervencijskem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje razmere na trgu žitaric, zlasti glede kotacij oziroma cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v zneskih, navedenih v prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, pri čemer je izključen slad, se določijo v višini, navedeni v prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. januarja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob

Tarifna oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

12,33

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

11,52

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

10,62

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

9,81

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

9,18

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav v okviru serije „A“ so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

C01

:

Vse tretje države z izjemo Albanije, Bulgarije, Romunije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Švice.


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/42


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 49/2006

z dne 12. januarja 2006

v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1058/2005 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz ječmena v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz ječmena, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 6. do 12. januarja 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 12.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 50/2006

z dne 12. januarja 2006

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1059/2005 (2) je bil razpisan natečaj za nadomestilo za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene določiti najvišje izvozno nadomestilo ob upoštevanju kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95. V tem primeru je na natečaju izbran ponudnik, čigar ponudba je enaka ali nižja od najvišjega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih kriterijev pri trenutnem stanju na trgu žit sledi, da je treba določiti najvišje nadomestilo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 6. do 12. januarja 2006 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005, znaša najvišje nadomestilo za izvoz navadne pšenice 9,00 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 15.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Evropski parlament in Svet

13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/44


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. novembra 2005

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 3 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka

(2006/12/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (1), in še posebej točke 3 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (2),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije („Sklad“), da bi pokazala svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele nesreče.

(2)

Švedska, Estonija, Latvija in Litva so zaprosile za uporabo Sklada v roku desetih tednov, kakor je navedeno v členu 4 Uredbe (ES) štev. 2012/2002, zaradi škode, ki jo je tem državam povzročila nevihta.

(3)

Medinstitucionalni sporazum z dne 7. novembra 2002 dopušča uporabo Sklada v okviru letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR.

(4)

Naravna nesreča, ki jo je povzročila nevihta na Švedskem, v Estoniji, Latviji in Litvi dne 8. januarja 2005, ustreza merilom za uporabo Sklada.

SKLENILA:

Člen 1

Sklad bo prispeval vsoto 92 880 830 EUR odobrenih pravic za prevzem odgovornosti iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2005.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 17. novembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

C. CLARKE


(1)  UL C 283, 20.11.2002, str. 1.

(2)  UL L 311, 14.11.2002, str. 3.


Komisija

13.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/46


SKLEP št. 2/2005 SKUPNEGA ODBORA ES–FERSKI OTOKI

z dne 8. decembra 2005

o spremembah Sklepa št. 1/2001 glede uporabe Protokola o veterinarskih zadevah, ki dopolnjuje Sporazum med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani

(2006/13/ES)

SKUPNI ODBOR ES–FERSKI OTOKI JE –

ob upoštevanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani,

ob upoštevanju Protokola o veterinarskih zadevah, ki dopolnjuje Sporazum med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (1), in zlasti prvega pododstavka člena 2 Protokola,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na srečanju veterinarske podskupine Skupnega odbora ES–Ferski otoki v Bruslju 24. avgusta 2004, so Ferski otoki predstavili svoj načrt ukrepov v posebnih razmerah zaradi bolezni rib in program ukrepov za odstranitev rib, obolelih za infekciozno anemijo lososa , izvedenci pa so za oba dokumenta menili, da sta v skladu s pravili Skupnosti in zato sprejemljiva.

(2)

Veterinarska podskupina je priporočila tudi vključitev Ferskih otokov v sistem obveščanja o boleznih živali ES.

(3)

Veterinarska podskupina je zato priporočila, da se Sklep št. 1/2001 Skupnega odbora ES–Ferski otoki (2) ustrezno spremeni –

SKLENIL:

Člen 1

Sklep št. 2001/1 Skupnega odbora ES–Ferski otoki se spremeni:

1.

v členu 7 se doda naslednji odstavek:

„3.   Ferski otoki izvajajo Direktivo Sveta 82/894/EGS (3) in sodelujejo v sistemu obveščanja o boleznih živali (ADNS). Konkretna vprašanja glede sodelovanja Ferskih otokov rešujejo uradniki Komisije in Ferskih otokov.

2.

v odstavku 1 člena 11 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Ferski otoki so veterinarski podskupini predložili načrt dela v posebnih razmerah v skladu s členom 15 Direktive 93/53/EGS. Načrt ukrepov v posebnih razmerah vsebuje program ukrepov za odstranitev rib v skladu s členom 6 Direktive 93/53/EGS. Načrt ukrepov v posebnih razmerah in program ukrepov za odstranitev rib, predložena v septembru 2004, se odobrita, vključno s postopki cepljenja, določenimi v tem načrtu. Poznejše dopolnitve načrta se predložijo v odobritev Komisiji po obvestilu državam članicam v Stalnem odboru za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali“;

3.

v členu 11 se črta odstavek 2.

Člen 2

Ta sklep začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po njegovem sprejetju.

V Bruslju, 8. decembra 2005

Za Skupni odbor

Predsednik

Pierre FAUCHERAND


(1)  UL L 305, 30.11.1999, str. 26.

(2)  UL L 46, 16.2.2001, str. 24.

(3)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58.“;