ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 6

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
11. januar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 24/2006 z dne 10. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 25/2006 z dne 10. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog belgijske intervencijske agencije

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 26/2006 z dne 10. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog danske intervencijske agencije

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 27/2006 z dne 10. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 28/2006 z dne 10. januarja 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog švedske intervencijske agencije

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 29/2006 z dne 10. januarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskih kodah za bromoklorometan

27

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 30/2006 z dne 10. januarja 2006 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

29

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 31/2006 z dne 10. januarja 2006 o zahtevkih za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Egipta v okviru tarifne kvote za leto 2006, določene z Uredbo (ES) št. 955/2005

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 32/2006 z dne 10. januarja 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

31

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 4. januarja 2006 o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Kanadi in Združenih državah Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5795)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 24/2006

z dne 10. januarja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 10. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 25/2006

z dne 10. januarja 2006

o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog belgijske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) določa skupna podrobna pravila za preverjanje uporabe in namena intervencijskih proizvodov.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno odpreti stalni razpis za izvoz 68 551 ton navadne pšenice iz zalog belgijske intervencijske agencije.

(4)

Treba je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil čezmerne stroške izvajalcev. V skladu s tem se določijo odstopanja od nekaterih pravil, zlasti pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Zaradi preprečevanja ponovnega uvoza se mora izvoz v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, omejiti na nekatere tretje države.

(6)

Za posodobitev upravljanja sistema je treba predvideti elektronski prenos podatkov, ki jih zahteva Komisija.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Belgijska intervencijska agencija razpiše stalni javni razpis za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Javni razpis zadeva največjo količino 68 551 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Lihtenštajn, Romunijo, Srbijo in Črno goro (4) ter Švico.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93 do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega razpisa 12. januarja 2006 do 9. ure (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih razpisov je vsak četrtek do 9. ure (po bruseljskem času) z izjemo 13. aprila 2006 in 25. maja 2006, ko ne bodo izvedeni tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni razpis poteče 22. junija 2006 ob 9. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe se morajo predložiti belgijski intervencijski agenciji na naslednji naslov:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Telefaks: (32) 2 287 25 24

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora pred odvozom iz skladišča ali ob odvozu iz skladišča po izbiri ponudnika vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščenec pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva ponudnikovega zahtevka ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize pošljejo Komisiji po elektronski pošti.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko takšno, kakršna je, če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

ki je višja od kakovosti, predpisane v obvestilu o javnem razpisu;

(b)

ki je višja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižja od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilogram na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke za nečistoče iz točk B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke za nečistoče iz točke B.5 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v prvem odstavku točke (b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

bodisi sprejme pošiljko takšno, kakršna je;

(b)

bodisi zavrne prevzem zadevne pošiljke.

V primeru iz zgoraj navedene točke (b) se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, ki je nižja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru iz člena 7(2)(b) in 7(3) lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke navadne pšenice predpisane kakovosti brez dodatnih stroškov. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če po več zaporednih zamenjavah izbrani ponudnik ne dobi pošiljke predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma prve zahteve za zamenjavo, se izbrani ponudnik po tem, ko Komisijo in intervencijsko agencijo takoj obvesti v skladu z obrazcem iz Priloge I, odveže vseh obveznosti, varščina pa se sprosti.

Člen 9

1.   Če je v skladišču opravljen prevzem navadne pšenice, preden so znani rezultati analiz iz člena 6, vsa tveganja od trenutka prevzema pošiljke prevzame izbrani ponudnik ne glede na pravna sredstva, ki jih ima na voljo izbrani ponudnik proti skladiščniku.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih v členu 6, razen tistih iz člena 7(3), krije Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) za največ eno analizo na 500 ton razen stroškov presiliranja. Stroške presiliranja in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, naročilo za odstranitev iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je primerno, obrazec T5 eno od navedb iz Priloge II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan dodelitve, in dodeljeno ceno, vendar ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Belgijska intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najpozneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi obrazec iz Priloge III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključujoč Kosovo, kot je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31.


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi in morebitni zamenjavi pošiljk v okviru stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog belgijske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 25/2006)

Ime izbranega ponudnika:

Datum dodelitve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina v tonah

Naslov silosa

Utemeljitev za zavrnitev ob prevzemu

 

 

 

specifična teža (kg/hl)

% kalečih zrn

% različnih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki niso osnovno žito neoporečne kakovosti

drugo


PRILOGA II

Navedbe iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

v latvijščini

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


PRILOGA III

Stalni razpis za izvoz navadne pšenice iz zalog belgijske intervencijske agencije

Obrazec (1)

[Uredba (ES) št. 25/2006]

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina

(v tonah)

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Povečanja (+)

znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Poslati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena zajema povečanja ali znižanja za pošiljko, zajeto v ponudbi.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom zavarovanja in storitev, nastalih po odpremi intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, z izjemo stroškov prevoza. Priglašeni stroški se izračunajo na podlagi povprečnih dejanskih stroškov, ki jih ima intervencijska agencija v šestih mesecih pred razpisnim obdobjem in so izraženi v EUR na tono.


11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 26/2006

z dne 10. januarja 2006

o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog danske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) določa skupna podrobna pravila za preverjanje uporabe in namena intervencijskih proizvodov.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno odpreti stalni razpis za izvoz 157 000 ton navadne pšenice iz zalog danske intervencijske agencije.

(4)

Treba je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil čezmerne stroške izvajalcev. V skladu s tem se določijo odstopanja od nekaterih pravil, zlasti pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Zaradi preprečevanja ponovnega uvoza se mora izvoz v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, omejiti na nekatere tretje države.

(6)

Za posodobitev upravljanja sistema je treba predvideti elektronski prenos podatkov, ki jih zahteva Komisija.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Danska intervencijska agencija razpiše stalni razpis za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Javni razpis zadeva največjo količino 157 000 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Lihtenštajn, Romunijo, Srbijo in Črno goro (4) ter Švico.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93 do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega razpisa 12. januarja 2006 do 9. ure (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih razpisov je vsak četrtek do 9. ure (po bruseljskem času) z izjemo 13. aprila 2006 in 25. maja 2006, ko ne bodo izvedeni tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni razpis poteče 22. junija 2006 ob 9. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe se morajo predložiti danski intervencijski agenciji na naslednji naslov:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

Telefaks: (45) 33 95 80 34

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora pred odvozom ali ob odvozu iz skladišča po izbiri ponudnika vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščenec pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize pošljejo Komisiji po elektronski pošti.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko takšno, kakršna je, če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

ki je višja od kakovosti, predpisane v obvestilu o javnem razpisu;

(b)

ki je višja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižja od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilogram na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke za nečistoče iz točk B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke za nečistoče iz točke B.5 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v odstavku 1(b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

bodisi sprejme pošiljko takšno, kakršna je;

(b)

bodisi zavrne prevzem zadevne pošiljke.

V primeru iz zgoraj navedene točke (b) se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, ki je nižja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru iz člena 7(2)(b) in 7(3) lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke navadne pšenice predpisane kakovosti brez dodatnih stroškov. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če po več zaporednih zamenjavah izbrani ponudnik ne dobi pošiljke predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma prve zahteve za zamenjavo, se izbrani ponudnik po tem, ko Komisijo in intervencijsko agencijo takoj obvesti v skladu z obrazcem iz Priloge I, odveže vseh obveznosti, varščina pa se sprosti.

Člen 9

1.   Če je v skladišču opravljen prevzem navadne pšenice preden so znani rezultati analiz iz člena 6, vsa tveganja od trenutka prevzema pošiljke prevzame izbrani ponudnik ne glede na pravna sredstva, ki jih ima na voljo izbrani ponudnik proti skladiščniku.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih v členu 6, razen tistih iz člena 7(3), krije Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) za največ eno analizo na 500 ton razen stroškov presiliranja. Stroške presiliranja in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, naročilo za odstranitev iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je primerno, obrazec T5 eno od navedb iz Priloge II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan dodelitve, in dodeljeno ceno, vendar pa ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Danska intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najpozneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi obrazec iz Priloge III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključno s Kosovom, kot je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31.


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi in morebitni zamenjavi pošiljk v okviru stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog danske intervencijske agencije

Uredba (ES) št. 26/2006

Ime izbranega ponudnika:

Datum dodelitve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina v tonah

Naslov silosa

Utemeljitev za zavrnitev ob prevzemu

 

 

 

specifična teža (kg/hl)

% kalečih zrn

% različnih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki niso osnovno žito neoporečne kakovosti

drugo


PRILOGA II

Navedbe iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

v latvijščini

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


PRILOGA III

Stalni razpis za izvoz navadne pšenice iz zalog danske intervencijske agencije

Obrazec (1)

Uredba (ES) št. 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina

(v tonah)

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Povečanja (+)

Znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Poslati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena zajema povečanja ali znižanja za pošiljko, zajeto v ponudbi.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom zavarovanja in storitev, nastalim po odpremi intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, z izjemo stroškov prevoza. Priglašeni stroški se izračunajo na podlagi povprečnih dejanskih stroškov, ki jih ima intervencijska agencija v šestih mesecih pred razpisnim obdobjem in so izraženi v EUR na tono.


11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 27/2006

z dne 10. januarja 2006

o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) določa skupna podrobna pravila za preverjanje uporabe in namena intervencijskih proizvodov.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno odpreti stalni javni razpis za izvoz 500 000 ton navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije.

(4)

Treba je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil čezmerne stroške izvajalcev. V skladu s tem se določijo odstopanja od nekaterih pravil, zlasti pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Zaradi preprečevanja ponovnega uvoza se mora izvoz v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, omejiti na nekatere tretje države.

(6)

Za posodobitev upravljanja sistema je treba predvideti elektronski prenos podatkov, ki jih zahteva Komisija.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nemška intervencijska agencija razpiše stalni javni razpis za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Javni razpis zadeva največjo količino 500 000 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Lihtenštajn, Romunijo, Srbijo in Črno goro (4) ter Švico.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93 do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega razpisa 12. januarja 2006 do 9. ure (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih razpisov je vsak četrtek do 9. ure (po bruseljskem času) z izjemo 13. aprila 2006, 25. maja 2006 in 15. junija 2006, ko ne bodo izvedeni tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni razpis poteče 22. junija 2006 ob 9. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe se morajo predložiti nemški intervencijski agenciji na naslednji naslov:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Telefaks 1: (49-228) 6845 39 85

Telefaks 2: (49-228) 6845 32 76

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora pred odvozom ali ob odvozu iz skladišča po izbiri ponudnika vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščenec pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize pošljejo Komisiji po elektronski pošti.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko takšno, kakršna je, če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

ki je višja od kakovosti, predpisane v obvestilu o javnem razpisu;

(b)

ki je višja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižja od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilogram na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke za nečistoče iz točk B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke za nečistoče iz točke B.5 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v odstavku 1(b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

bodisi sprejme pošiljko takšno, kakršna je;

(b)

bodisi zavrne prevzem zadevne pošiljke.

V primeru iz zgoraj navedene točke (b) se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, ki je nižja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru iz člena 7(2)(b) in 7(3) lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke navadne pšenice predpisane kakovosti brez dodatnih stroškov. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če po več zaporednih zamenjavah izbrani ponudnik ne dobi pošiljke predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma prve zahteve za zamenjavo, se izbrani ponudnik po tem, ko Komisijo in intervencijsko agencijo takoj obvesti v skladu z obrazcem iz Priloge I, odveže vseh obveznosti, varščina pa se sprosti.

Člen 9

1.   Če je v skladišču opravljen prevzem navadne pšenice, preden so znani rezultati analiz iz člena 6, vsa tveganja od trenutka prevzema pošiljke prevzame izbrani ponudnik ne glede na pravna sredstva, ki jih ima na voljo izbrani ponudnik proti skladiščniku.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih v členu 6, razen tistih iz člena 7(3), krije Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) za največ eno analizo na 500 ton razen stroškov presiliranja. Stroške presiliranja in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, naročilo za odstranitev iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je primerno, obrazec T5 eno od navedb iz Priloge II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan dodelitve, in dodeljeno ceno, vendar ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Nemška intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najpozneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi obrazec iz Priloge III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključujoč Kosovo, kot je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31.


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi in morebitni zamenjavi pošiljk v okviru stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 27/2006)

Ime izbranega ponudnika:

Datum dodelitve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina v tonah

Naslov silosa

Utemeljitev za zavrnitev ob prevzemu

 

 

 

specifična teža (kg/hl)

% kalečih zrn

% različnih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki niso osnovno žito neoporečne kakovosti

drugo


PRILOGA II

Navedbe iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

v latvijščini

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


PRILOGA III

Stalni razpis za izvoz navadne pšenice iz zalog nemške intervencijske agencije

Obrazec (1)

Uredba (ES) št. 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Povečanja (+)

znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Poslati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena zajema povečanja ali znižanja za pošiljko, zajeto v ponudbi.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom zavarovanja in storitev, nastalih po odpremi intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, z izjemo stroškov prevoza. Priglašeni stroški se izračunajo na podlagi povprečnih dejanskih stroškov, ki jih ima intervencijska agencija v šestih mesecih pred razpisnim obdobjem in so izraženi v EUR na tono.


11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 28/2006

z dne 10. januarja 2006

o odprtju stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog švedske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) določa skupna podrobna pravila za preverjanje uporabe in namena intervencijskih proizvodov.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno odpreti stalni razpis za izvoz 208 956 ton navadne pšenice iz zalog švedske intervencijske agencije.

(4)

Treba je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil čezmerne stroške izvajalcev. V skladu s tem se določijo odstopanja od nekaterih pravil, zlasti pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Zaradi preprečevanja ponovnega uvoza se mora izvoz v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, omejiti na nekatere tretje države.

(6)

Za posodobitev upravljanja sistema je treba predvideti elektronski prenos podatkov, ki jih zahteva Komisija.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Švedska intervencijska agencija razpiše stalni razpis za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji določenimi v uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Javni razpis zadeva največjo količino 208 956 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Lihtenštajn, Romunijo, Srbijo in Črno goro (4) ter Švico.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8 (2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93 do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega razpisa 12. januarja 2006 do 9. ure (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih razpisov je vsak četrtek do 9. ure (po bruseljskem času) z izjemo 13. aprila 2006 in 25. maja 2006, ko ne bodo izvedeni tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni razpis poteče 22. junija 2006 ob 9. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe se morajo predložiti švedski intervencijski agenciji na naslednji naslov:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Telefaks: (46) 36 19 05 46

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora pred odvozom ali ob odvozu iz skladišča po izbiri ponudnika vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščenec pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize pošljejo Komisiji po elektronski pošti.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko takšno, kakršna je, če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

ki je višja od kakovosti, predpisane v obvestilu o javnem razpisu;

(b)

ki je višja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilogram na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke za nečistoče iz točk B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke za nečistoče iz točke B.5 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v odstavku 1(b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

bodisi sprejme pošiljko takšno, kakršna je;

(b)

bodisi zavrne prevzem zadevne pošiljke.

V primeru iz zgoraj navedene točke (b) se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, ki je nižja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru iz člena 7(2)(b) in 7(3) lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke navadne pšenice predpisane kakovosti brez dodatnih stroškov. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če po več zaporednih zamenjavah izbrani ponudnik ne dobi pošiljke predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma prve zahteve za zamenjavo, se izbrani ponudnik po tem, ko Komisijo in intervencijsko agencijo takoj obvesti v skladu z obrazcem iz Priloge I, odveže vseh obveznosti, varščina pa se sprosti.

Člen 9

1.   Če je v skladišču opravljen prevzem navadne pšenice, preden so znani rezultati analiz iz člena 6, vsa tveganja od trenutka prevzema pošiljke prevzame izbrani ponudnik ne glede na pravna sredstva, ki jih ima na voljo izbrani ponudnik proti skladiščniku.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih v členu 6, razen tistih iz člena 7(3), krije Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) za največ eno analizo na 500 ton razen stroškov presiliranja. Stroške presiliranja in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, naročilo za odstranitev iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je primerno, obrazec T5 eno od navedb iz Priloge II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan dodelitve, in dodeljeno ceno, vendar ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Švedska intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najpozneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi obrazec, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Član Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključujoč Kosovo, kot je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31.


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi in morebitni zamenjavi pošiljk v okviru stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog švedske intervencijske agencije

Uredba (ES) št. 28/2006

Ime izbranega ponudnika:

Datum dodelitve:

Datum zavrnitve serije s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina v tonah

Naslov silosa

Utemeljitev za zavrnitev ob prevzemu

 

 

 

specifična teža (kg/hl)

% kalečih zrn

% različnih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki niso osnovno žito neoporečne kakovosti

drugo


PRILOGA II

Navedbe iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

v latvijščini

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


PRILOGA III

Stalni razpis za izvoz navadne pšenice iz zalog švedske intervencijske agencije

Obrazec (1)

Uredba (ES) št. 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina

(v tonah)

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Povečanja (+)

znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Poslati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena zajema povečanja ali znižanja za pošiljko, zajeto v ponudbi.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom zavarovanja in storitev, nastalih po odpremi intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, z izjemo stroškov prevoza. Priglašeni stroški se izračunajo na podlagi povprečnih dejanskih stroškov, ki jih ima intervencijska agencija v šestih mesecih pred razpisnim obdobjem in so izraženi v EUR na tono.


11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 29/2006

z dne 10. januarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskih kodah za bromoklorometan

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), in zlasti člena 6(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ozonu škodljiva snov bromoklorometan (BCM) je navedena kot nadzorovana snov v Skupini IX Priloge I k Uredbi (ES) št. 2037/2000.

(2)

Po uvedbi carinskih oznak za BCM in zmesi, ki vsebujejo BCM, je treba te oznake dodati tabeli v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2037/2000. Zaradi jasnosti je treba Prilogo nadomestiti.

(3)

Uredbo (ES) št. 2037/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 2037/2000 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2077/2004 (UL L 359, 4.12.2004, str. 28).


PRILOGA

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 2037/2000 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IV

Skupine, oznake kombinirane nomenklature 2004 (KN 04) in poimenovanja (1) za snovi iz prilog I in III

Skupina

Oznake KN 04

Poimenovanje

Skupina I

2903 41 00

Triklorofluorometan

2903 42 00

Diklorodifluorometan

2903 43 00

Triklorotrifluoroetani

2903 44 10

Diklorotetrafluoroetani

2903 44 90

Kloropentafluoroetan

Skupina II

2903 45 10

Klorotrifluorometan

2903 45 15

Pentaklorofluoroetan

2903 45 20

Tetraklorodifluoroetani

2903 45 25

Heptaklorofluoropropani

2903 45 30

Heksaklorodifluoropropani

2903 45 35

Pentaklorotrifluoropropani

2903 45 40

Tetraklorotetrafluoropropani

2903 45 45

Trikloropentafluoropropani

2903 45 50

Dikloroheksafluoropropani

2903 45 55

Kloroheptafluoropropani

Skupina III

2903 46 10

Bromoklorodifluorometan

2903 46 20

Bromotrifluorometan

2903 46 90

Dibromtetrafluoroetani

Skupina IV

2903 14 00

Ogljikov tetraklorid

Skupina V

2903 19 10

1,1,1,-trikloroetan (metil kloroform)

Skupina VI

2903 30 33

Bromometan (metil bromid)

Skupina VII

2903 49 30

Hidrobromofluorometani, -etani ali -propani

Skupina VIII

2903 49 10

Hidroklorofluorometani, -etani ali -propani

Skupina IX

ex 2903 49 80

Bromoklorometan

ex 3824 71 00

Zmesi, ki vsebujejo eno ali več snovi pod oznakami od 2903 41 00 do 2903 45 55

ex 3824 79 00

Zmesi, ki vsebujejo eno ali več snovi pod oznakami od 2903 46 10 do 2903 46 90

ex 3824 90 99

Zmesi, ki vsebujejo eno ali več snovi pod oznakami 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 ali 2903 49 80 (samo bromoklorometan)


(1)  ‚Ex’ pred oznako pomeni, da se pod tarifno podštevilko lahko uvrstijo tudi drugi proizvodi poleg navedenih v stolpcu ‚Poimenovanje’.“


11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 30/2006

z dne 10. januarja 2006

o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola št. 4 o bombažu, priloženega k Aktu o pristopu Grčije, nazadnje spremenjenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi občasno na podlagi cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu, z upoštevanjem zgodovinskega odnosa med ceno prečiščenega bombaža na svetovnem trgu in ceno, preračunano za neprečiščen bombaž. Navedeni zgodovinski odnos je opredeljen v členu 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 (3), o podrobnih pravilih za uporabo sistema pomoči za bombaž. Če cene na svetovnem trgu ni mogoče preračunati na ta način, mora temeljiti na zadnji določeni ceni.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi na osnovi proizvoda s posebnimi lastnostmi in z upoštevanjem najugodnejših ponudb in kotacij na svetovnem trgu med tistimi, ki se štejejo kot reprezentativne za realno tržno ceno. V ta namen se izračuna povprečje ponudb in kotacij na eni ali več evropskih borz za proizvod, dobavljen cif v pristanišče v Skupnosti iz različnih držav dobaviteljic, ki se štejejo kot najbolj reprezentativne v mednarodni trgovini. Vendar obstaja tudi možnost prilagoditve meril za določanje cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu zaradi razlik v kakovosti dobavljenega proizvoda glede na zadevne ponudbe in kotacije. Te prilagoditve so določene v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1591/2001.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril je podlaga za ceno neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določene v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določena v členu 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001, se določi v višini 22,147 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 148, 1.6.2001, str. 1.

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).


11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 31/2006

z dne 10. januarja 2006

o zahtevkih za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Egipta v okviru tarifne kvote za leto 2006, določene z Uredbo (ES) št. 955/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 955/2005 z dne 23. junija 2005 o odprtju uvozne kvote Skupnosti za riž s poreklom iz Egipta (2) in zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahtevki za uvozna dovoljenja za riž z oznako KN 1006, vloženi pred 2. januarjem 2006 do 13. ure in sporočeni Komisiji, se nanašajo na količino 67 593 ton, medtem ko je za uvoz največja količina 5 605 ton riža z oznako KN 1006 v skladu s Protokolom k Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (3), ki je priložen k Sklepu Sveta 2005/89/ES (4).

(2)

Posledično je treba določiti odstotek znižanja za zahtevke za uvozna dovoljenja, oddane pred 2. januarjem 2006 do 13. ure in upravičene do znižanja v višini 100 % pri carinah, izračunanih v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 1785/2003.

(3)

Prav tako se ne izda več uvoznih dovoljenj, ki dovoljujejo zmanjšanje carin za 100 % za leto 2006.

(4)

Zaradi svojega namena začne ta uredba veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za uvozna dovoljenja za riž z oznako KN 1006 v okviru kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 995/2005, ki so bili vloženi pred 2. januarjem 2006 do 13. ure in sporočeni Komisiji, omogočajo izdajo dovoljenj za zahtevane količine, ovrednotene s koeficientom znižanja 91,7077 %.

Člen 2

Zahtevki za uvozna dovoljenja za riž z oznako KN 1006, vloženi od 2. januarja 2006 po 13. uri do konca leta 2006, ne omogočajo več izdaje uvoznih dovoljenj v okviru kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 955/2005.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

(2)  UL L 164, 24.6.2005, str. 5.

(3)  UL L 31, 4.2.2005, str. 31.

(4)  UL L 31, 4.2.2005, str. 30.


11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 32/2006

z dne 10. januarja 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete ter za zamrznjeno bivolje meso (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 936/97 v členih 4 in 5 določa pogoje za zahtevke in izdajo uvoznih dovoljenj za meso iz člena 2(f).

(2)

Uredba (ES) št. 936/97 v členu 2(f) določa na 11 500 ton količino svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega mesa visoke kvalitete, ki ustveza opredelitvi iz tega predpisa in ki se lahko uvozi pod posebnimi pogoji za obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006.

(3)

Treba je opozoriti, da se dovoljenja, predvidena s to uredbo, lahko uporabijo za celotno trajanje veljavnosti le ob upoštevanju obstoječih veterinarsko-sanitarnih določb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu od 1. do 5. januarja 2006, za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete, iz člena 2(f) Uredbe (ES) št. 936/97, se v celoti ugodi.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 936/97 tekom prvih pet dni februarja 2006 za 6 802,347 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. januarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 137, 28.5.1997, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

11.1.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. januarja 2006

o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Kanadi in Združenih državah Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5795)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/8/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (1), in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje in proizvodnjo govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (2) določa, da države članice uvažajo zarodke iz tretjih držav samo, če jih je zbrala, pripravila in skladiščila skupina za zbiranje zarodkov iz seznama v navedeni odločbi.

(2)

Kanada in Združene države Amerike so zahtevale, da se spremeni vnose za navedene države na navedenih seznamih v zvezi z nekaterimi skupinami za zbiranje in proizvodnjo zarodkov.

(3)

Kanada in Združene države Amerike so predložile zagotovila v zvezi z izpolnjevanjem ustreznih pravil, določenih v Direktivi 89/556/EGS, veterinarske službe v navedenih državah pa so zadevne skupine za zbiranje zarodkov uradno odobrile za izvoz v Skupnost.

(4)

Odločbo 92/452/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 14. januarja 2006.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. januarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 250, 29.8.1992, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/774/ES (UL L 291, 5.11.2005, str. 46).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni:

(a)

s seznama skupin za zbiranje zarodkov za Kanado se črtajo naslednje vrstice:

„CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley“

(b)

vstavita se naslednji vrstici za Kanado:

„CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables“

(c)

vrstica skupine za zbiranje in proizvodnjo zarodkov za Kanado št. E71 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall“

(d)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Kanado št. E593 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis“

(e)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Kanado št. E607 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart“

(f)

vrstica skupine za zbiranje in proizvodnjo zarodkov za Kanado št. E661 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte“

(g)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Kanado št. E728 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb“

(h)

vrstica skupine za zbiranje in proizvodnjo zarodkov za Kanado št. E764 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen“

(i)

vrstica skupine za zbiranje in proizvodnjo zarodkov za Kanado št. E827 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde“

(j)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Kanado št. E885 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff“

(k)

vrstica skupine za zbiranje in proizvodnjo zarodkov za Kanado št. E933 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel“

(l)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Kanado št. E1033 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre“

(m)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Kanado št. E1142 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras“

(n)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Kanado št. NSET002 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward“

(o)

s seznama skupin za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike se črtajo naslednje vrstice:

„US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki“

(p)

vstavi se naslednja vrstica za Zdužene države Amerike:

„US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett“

(q)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 93WI060 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams“

(r)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 96OR085 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia“

(s)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 99MI105 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams“

(t)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 92WI057 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe“

(u)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 91WI045 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel“