ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 340

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
23. december 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2114/2005 z dne 13. decembra 2005 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu s členom XXIV(6) in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2115/2005 z dne 20. decembra 2005 o obnovitvenih načrtih za grenlandsko morsko ploščo v okviru Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

3

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2116/2005 z dne 20. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1480/2003 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene pri uvozu nekaterih elektronskih mikrovezij, poznanih kot DRAM (dinamični bralno-pisalni pomnilnik), s poreklom iz Republike Koreje

7

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2117/2005 z dne 21. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 384/96 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2118/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2119/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 3175/94 o podrobnih pravilih za uporabo posebnega režima oskrbe z žitnimi proizvodi in posušene krme manjših egejskih otokov in za sestavo predvidene bilance oskrbe.

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2120/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 in Sklepa Sveta 2001/822/ES glede dogovorov, ki se uporabljajo za uvoze riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO)

22

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2121/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2255/2004 glede obdobja uporabe

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2122/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi dodatnih zneskov, ki jih je v skladu z Uredbo (ES) št. 634/2004 treba plačati za agrume na Cipru

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2123/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, o količinah za dodatne uvozne dajatve za hruške, limone, jabolka in bučke

27

 

*

Uredba Komisije (ES) št 2124/2005 z dne 22. decembra 2005 o odstopanjih od Uredbe (ES) št. 800/1999 v zvezi s proizvodi kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, ki se izvažajo v tretje države razen Romunije

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2125/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi prehodnih ukrepov, ki izhajajo iz sprejetja izboljšanih trgovinskih režimov v zvezi z izvozom nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov v Romunijo

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2126/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 350/93 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

33

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2127/2005 z dne 22. decembra 2005 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2128/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

37

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2129/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

39

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2130/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 23. decembra 2005

43

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2131/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

45

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2132/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju

47

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2133/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 15. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

50

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2134/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

51

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2135/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

54

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2136/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

56

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2137/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

57

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2138/2005 z dne 22. decembra 2005 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005

58

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2139/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

59

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2140/2005 z dne 22. decembra 2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005

60

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 13. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

61

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

62

 

*

Sklep Sveta z dne 21. decembra 2005 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2005/848/ES

64

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2005 o oprostitvi Finske in Švedske obveznosti uporabe Direktive Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5469)

67

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2005 o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 91/68/EGS glede dopolnitve vzorcev zdravstvenih spričeval v zvezi z ovcami in kozami (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5506)  ( 1 )

68

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2005 o drugi spremembi Odločbe 2005/693/ES o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v Rusiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5563)  ( 1 )

70

 

*

Odločba Komisije z dne 21. decembra 2005 o spremembi odločb 2004/696/ES in 2004/863/ES v zvezi s prerazporeditvijo finančnega prispevka Skupnosti za programe za izkoreninjenje in spremljanje TSE v državah članicah za leto 2005 (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5564)

73

 

*

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2005 spremembi Odločbe 2005/237/ES v zvezi s finančno pomočjo Skupnosti za delovanje referenčnega laboratorija Skupnosti za aviarno influenco v letu 2005 (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5617)

78

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2005/936/SZVP z dne 21. decembra 2005 o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Skupnega stališča 2005/847/SZVP

80

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2114/2005

z dne 13. decembra 2005

o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu s členom XXIV(6) in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

S Sklepom Sveta 2005/929/ES z dne 13. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu s členom XXIV(6) in členom XXVIII GATT 1994 (1) je Svet v imenu Skupnosti odobril navedeni sporazum, da bi se zaključila pogajanja, začeta v skladu s členom XXIV(6) GATT 1994 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za navedeno obdobje se uporabljajo stopnje dajatev, ki so prikazane v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. GRANT


(1)  Glej strano 61 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Ne glede na pravila za interpretacijo kombinirane nomenklature je treba vedeti, da je opis poimenovanja izdelkov zgolj okviren, saj so ugodnosti v okviru te priloge določene z zajetjem oznak KN, kakršne so bile v času sprejetja te uredbe. Kjer so navedene ex oznake KN, je treba ugodnosti določiti z uporabo oznake KN skupaj z ustreznim poimenovanjem.

Drugi del

Seznam carin

Oznaka KN

Poimenovanje

Stopnja dajatve

3903 19 00

Polistiren v primarnih oblikah (razen ekspandirni)

Uporabljena dajatev v višini 4,0 % (1)

8521 10 30

Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV sprejemno enoto) ali ne, z magnetnim trakom širine do vključno 1,3 cm, ki lahko snemajo ali predvajajo pri hitrosti traku do vključno 50 mm/s, razen tistih, ki se uporabljajo v civilnih zrakoplovih

Uporabljena dajatev v višini 13,0 % (1)

8525 40 99

Druge video snemalne kamere, razen tistih, ki so primerne za snemanje zvoka in slike, posnetih s televizijsko kamero

Uporabljena dajatev v višini 12,5 % (2)

8527 31 91

Drugi radiodifuzni sprejemniki, vključno s takimi aparati, ki lahko sprejemajo tudi radiotelefonijo ali radiotelegrafijo, kombinirani z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka z lasersko optičnim zapisom, razen tistih, ki imajo vgrajen en ali več zvočnikov

Uporabljena dajatev 11,4 % (1)


(1)  Zgoraj navedene nižje stopnje je treba, glede na to, kar nastopi prej, uporabljati tri leta oziroma dokler izvajanje razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj.

(2)  Zgoraj navedene nižje stopnje je treba, glede na to, kar nastopi prej, uporabljati štiri leta oziroma dokler izvajanje razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/3


UREDBA SVETA (ES) št. 2115/2005

z dne 20. decembra 2005

o obnovitvenih načrtih za grenlandsko morsko ploščo v okviru Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti njenega člena 37,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 3179/78 z dne 28. decembra 1978 o Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika, ki jo je sklenila Evropska gospodarska skupnost (2), odobrila omenjeno konvencijo (v nadaljnjem besedilu „Konvencija NAFO“).

(2)

Konvencija NAFO zagotavlja ustrezen okvir za večstransko sodelovanje v zvezi z racionalno ohranitvijo in upravljanjem ribolovnih virov na področju, ki ga opredeljuje.

(3)

Strokovni svet NAFO je na svojem junijskem srečanju leta 2003 sporočil, da stalež grenlandske morske plošče hitro upada, in priporočil izrazito zmanjšanje ravni celotnega dovoljenega ulova (v nadaljnjem besedilu „TAC“).

(4)

Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (v nadaljnjem besedilu „NAFO“) je na svojem 25. letnem srečanju od 15. do 19. septembra 2003 sprejela 15-letni obnovitveni načrt za grenlandsko morsko ploščo v NAFO pod-območju 2 in sektorjih 3KLMNO (v nadaljnjem besedilu „obnovitveni načrt“). Obnovitveni načrt si prizadeva za iste cilje kot načrti za obnovo, ki so določeni v členu 5 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (3).

(5)

Za obnovitev staleža obnovitveni načrt NAFO določa zmanjšanje ravni celotnega dovoljenega ulova do leta 2007 in nadzorne ukrepe za zagotavljanje učinkovitosti tega načrta.

(6)

Do sprejetja Uredbe Sveta o izvajanju večletnih ukrepov za obnovitev staleža grenlandske morske plošče se obnovitveni načrt NAFO začasno izvaja na podlagi uredb (ES) št. 2287/2003 (4) in (ES) št. 27/2005 (5) o določitvi možnosti ribolova in s tem povezanih pogojev za določene staleže rib in skupine staležev rib za leto 2004 in leto 2005, ki se uporablja v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so zahtevane omejitve ulova.

(7)

Zato je obnovitveni načrt NAFO potrebno trajno izvajati na podlagi obnovitvenega načrta, kakor je določen v členu 5 Uredbe (ES) št. 2371/2002. V ta namen je potrebno določiti postopek za posredovanje seznama plovil, ki jim je bilo izdano posebno ribolovno dovoljenje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1627/94 z dne 27. junija 1994 o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi dovoljenji (6).

(8)

Zaradi skladnosti z nadzornimi ukrepi obnovitvenega načrta NAFO bi morala za kapitane plovil Skupnosti veljati obveznosti poročanja, kot tudi obveznost držav članic, da svoje kvote porazdelijo med pooblaščena plovila.

(9)

Za zagotavljanje učinkovitega izvajanja na ravni Skupnosti in za zagotavljanje skladnosti z načrtom za obnovo, ki ga je Svet sprejel na drugih področjih, so potrebni dodatni nadzorni ukrepi. Takšni ukrepi bi morali vsebovati obveznost predhodnega uradnega obveščanja o vstopu v pristanišče, ki ga določijo države članice, in omejevanja dopustnega odstopanja –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa splošna pravila in pogoje za uporabo, s strani Skupnosti, obnovitvenega načrta za grenlandsko morsko ploščo v NAFO pod-območju 2 in sektorjih 3KLMNO.

Cilj tega obnovitvenega načrta je doseči raven biomase za izkoriščanje, stare pet let in več ter s povprečjem 140 000 ton, ki bi omogočala stalni dolgoročni donos ribolova grenlandske morske plošče.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„NAFO pod-območje 2“ označuje geografsko področje, opredeljeno v Prilogi III 3(a) Konvencije NAFO;

2.

„Sektorji 3KLMNO“ označuje geografsko področje, opredeljeno v Prilogi III 4(b) Konvencije NAFO.

Člen 3

Celotni dovoljeni ulovi (TAC)

TAC za stalež grenlandske morske plošče v NAFO pod-območju 2 in sektorjih 3KLMNO so naslednji:

18 500 ton v letu 2006,

16 000 ton v letu 2007.

Kadar se v okviru NAFO dogovorijo nove stopnje TAC, Svet na predlog Komisije in s kvalificirano večino prilagodi TAC iz prvega pododstavka.

Člen 4

Prepoved v zvezi z grenlandsko morsko ploščo

Za ribiška plovila Skupnosti je ribolov grenlandske morske plošče v NAFO pod-območju 2 in sektorjih 3KLMNO prepovedan, kakor tudi zadrževanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje grenlandske morske plošče, ulovljene v tem področju, če nimajo posebnega ribolovnega dovoljenja, ki ga je izdala država članica, pod katere zastavo plujejo.

Člen 5

Posebna ribolovna dovoljenja za stalež grenlandske morske plošče

1.   Država članica zagotovi, da se plovila, za katera so bila izdana posebna ribolovna dovoljenja iz člena 4, vključijo na seznam, ki vsebuje njihovo ime in registracijsko številko flote Skupnosti (CFR), kot je določeno v Prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (7). Države članice izdajo posebna ribolovna dovoljenja pod pogojem, da je plovilo vpisano v register plovil NAFO.

2.   Vsaka država članica pošlje Komisiji seznam iz odstavka 1 in vse naknadne spremembe v računalniški obliki.

3.   Spremembe seznama iz odstavka 1 se Komisiji sporočijo najmanj pet dni pred datumom, s katerim plovilo, ki je na novo vključeno na ta seznam, vstopi v pod-območje 2 in sektorje 3KLMNO. Komisija spremembe nemudoma posreduje sekretariatu NAFO.

4.   Vsaka država članica porazdeli svojo kvoto za grenlandsko morsko ploščo med svoja plovila, ki so vključena na seznam iz odstavka 1. Države članice vsako leto najkasneje do 15. januarja obvestijo Komisijo o porazdelitvi kvot.

Člen 6

Poročila

1.   Kapitani ribiških plovil iz člena 5(1) državi članici, pod katere zastavo plujejo, poročajo o:

(a)

količinah grenlandske morske plošče na krovu, ko plovilo Skupnosti vstopi na pod-območje 2 in sektorje 3KLMNO. To poročilo je potrebno poslati največ 12 ur in najmanj 6 ur pred vsakim vstopom plovila v to območje;

(b)

tedenskih količinah grenlandske morske plošče. To poročilo je prvič potrebno poslati najkasneje do konca sedmega dne po datumu vstopa plovila v pod-območje 2 in sektorje 3KLMNO, ali, kadar ribolov traja več kot sedem dni, je za ulove, ki so bili izvedeni v pod-območju 2 in sektorjih 3KLMNO v času preteklega tedna, ki se zaključi v nedeljo ob polnoči, potrebno poročilo prvič poslati najkasneje v ponedeljek;

(c)

količinah grenlandske morske plošče na krovu, ko plovilo Skupnosti zapusti pod-območje 2 in sektorje 3KLMNO. To poročilo je potrebno poslati največ 12 ur in najmanj 6 ur pred vsakim odhodom plovila iz tega območja in mora vsebovati število ribolovnih dni in celotne ulove v tem območju;

(d)

natovorjenih in iztovorjenih količinah za vsako pretovarjanje grenlandske morske plošče med nahajanjem plovila v pod-območju 2 in sektorjih 3KLMNO. Ta poročila se pošljejo najkasneje 24 ur po zaključku pretovarjanja.

2.   Države članice po prejetju poročil iz točk (a), (c) in (d) odstavka 1, le-ta posredujejo Komisiji.

3.   Kadar se za ulov grenlandske morske plošče, o katerem se poroča v skladu z odstavkom 2, šteje, da je izčrpanih 70 % dodeljene kvote držav članic, kapitani vsake tri dni pošiljajo poročila iz točke (b) odstavka 1.

Člen 7

Dopustno odstopanje pri ocenjevanju količin, ki so navedene v ladijskem dnevniku

Z odstopanjem od člena 5(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (8) in člena 9(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2868/88 z dne 16. septembra 1988 o podrobnih pravilih za uporabo Programa skupnega mednarodnega inšpekcijskega nadzora, ki ga je sprejela Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (9) znaša dovoljeno dopustno odstopanje pri ocenjevanju količin grenlandske morske plošče, ulovljene v NAFO pod-območju 2 in sektorjih 3KLMNO v kilogramih 8 %.

Člen 8

Določena pristanišča

1.   Prepovedano je raztovarjanje s plovil iz člena 5(1) kakršnihkoli količin grenlandske morske plošče ulovljene v NAFO pod-območju 2 in sektorjih 3KLMNO v katerem koli pristanišču, ki ga niso določile pogodbene stranke NAFO. Raztovarjanje grenlandske morske plošče v pristaniščih držav, ki niso pogodbenice, je prepovedano.

2.   Države članice določijo pristanišča, v katerih se lahko izvede raztovarjanje grenlandske morske plošče, in opredelijo s tem povezane postopke inšpekcijskega pregleda in nadzora, vključno s pogoji beleženja in poročanja o količinah grenlandske morske plošče pri vsakem raztovarjanju.

3.   Države članice Komisiji vsako leto najkasneje do 15. januarja sporočijo seznam določenih pristanišč in do 31. januarja s tem povezane postopke inšpekcijskega pregleda in nadzora iz odstavka 2. Komisija te informacije nemudoma posreduje sekretariatu NAFO.

4.   Komisija nemudoma sporoči seznam določenih pristanišč iz odstavka 2 ter pristanišča, ki jih za vse države članice določijo druge pogodbene stranke NAFO.

Člen 9

Predhodno obveščanje

Kapitani ribiških plovil iz člena 5(1) ali njihovih namestnikov pred vstopom v določeno pristanišče zahtevajo, da pristojnim organom držav članic, katerih pristanišče želijo uporabiti, najmanj 48 ur pred predvidenim časom prihoda v pristanišče zagotovijo naslednje informacije:

1.

čas prihoda v določeno pristanišče;

2.

izvod posebnega ribolovnega dovoljenja iz člena 4;

3.

količino grenlandske morske plošče, zadržane na krovu, opredeljeno v kilogramih žive teže;

4.

območje ali območja v NAFO področju, kjer je bil ulov izveden.

Člen 10

Inšpekcijski nadzor v pristanišču

1.   Države članice zagotovijo, da so vsa plovila iz člena 5(1), ki vstopijo v določeno pristanišče zaradi raztovarjanja in/ali pretovarjanja grenlandske morske plošče, ulovljene v NAFO pod-območju 2 in sektorjih 3KLMNO, podvržena inšpekcijskemu nadzoru v pristanišču v skladu s programom pristaniškega inšpekcijskega nadzora NAFO.

2.   Dokler so na plovilu prisotni inšpektorji, je iz takšnih plovil, na katera se nanaša odstavek 1, prepovedano raztovarjanje in/ali pretovarjanje ulovov.

3.   Vse raztovorjene količine se pred prenosom v hladilnico ali drug prostor ovrednotijo po vrstah.

4.   Države članice sekretariatu NAFO, in z enim izvodom tudi Komisiji, posredujejo ustrezno poročilo o pristaniškem inšpekcijskem nadzoru v štirinajstih delovnih dneh od datuma zaključka inšpekcijskega nadzora.

Člen 11

Prepoved raztovarjanja in pretovarjanja za plovila strank, ki niso pogodbenice

Raztovarjanje in pretovarjanje grenlandske morske plošče s plovil ali na plovila strank, ki niso pogodbenice in so izvajala ribolovne dejavnosti v območju upravljanja NAFO, prepovedano.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2005

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2005 (še ni objavljeno v UL).

(2)  UL L 378, 30.12.1978, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 653/80 (UL L 74, 20.3.1980, str. 1).

(3)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(4)  UL L 344, 31.12.2003, str. 1.

(5)  UL L 12, 14.1.2005, str. 1.

(6)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(7)  UL L 5, 9.1.2004, str. 25.

(8)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1804/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 10).

(9)  UL L 257, 17.9.1988, str. 20. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 494/1997 (UL L 77, 19.3.1997, str. 5).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/7


UREDBA SVETA (ES) št. 2116/2005

z dne 20. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1480/2003 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene pri uvozu nekaterih elektronskih mikrovezij, poznanih kot DRAM (dinamični bralno-pisalni pomnilnik), s poreklom iz Republike Koreje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2026/97 z dne 6. oktobra 1997 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 24(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je dala po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Obstoječi ukrepi

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1480/2003 (2) („prvotna uredba“) je Svet uvedel dokončno izravnalno dajatev v višini 34,8 % („izravnalna dajatev“) pri uvozu nekaterih elektronskih mikrovezij, poznanih kot DRAM (dinamični bralno-pisalni pomnilnik), za vsa podjetja s poreklom iz Republike Koreje, ki jih proizvajajo, razen za podjetje Samsung Electronics Co., Ltd („Samsung“), za katero je bila določena stopnja dajatve 0 %.

(2)

V preiskavi, ki je privedla do uvedbe obstoječih ukrepov („prvotna preiskava“), sta sodelovala dva proizvajalca izvoznika iz Republike Koreje, Samsung ter Hynix Semiconductor Inc., ki ima v lasti tudi proizvodni obrat v Združenih državah Amerike. V prvotni preiskavi sta industrijo Skupnosti sestavljala dva proizvajalca, katerih skupna proizvodnja izdelkov obsega večji delež celotne proizvodnje DRAM-a v Skupnosti, in sicer Infineon Technologies AG, München, Nemčija, ter Micron Europe Ltd, Crowthorne, Združeno kraljestvo.

2.   Razlogi za trenutno preiskavo

(3)

V okviru spremljanja ukrepov trgovinske zaščite je bila Komisija obveščena, da se pri uvozu DRAM s poreklom iz Republike Koreje veljavna izravnalna dajatev mogoče ne obračunava za uvoz nekaterih vrst zadevnih DRAM.

3.   Začetek preiskave

(4)

Dne 22. marca 2005 je Komisija z obvestilom („obvestilo“), objavljenim v Uradnem listu Evropske unije  (3), napovedala začetek preiskave, ki naj bi ugotovila, v kolikšnem obsegu se lahko sprejmejo posebne določbe v skladu s členom 24(3) osnovne uredbe, da se zagotovi pravilno obračunavanje izravnalne dajatve pri uvozu DRAM-a s poreklom iz Republike Koreje.

4.   Predložene listine

(5)

Komisija je z začetkom te preiskave uradno seznanila oblasti države izvoznice in vse znane prizadete strani. Po en izvod obvestila in listin, ki ne nosijo oznake zaupnosti, na podlagi katerih je bilo obvestilo objavljeno, je bil poslan proizvajalcema izvoznikoma v Republiki Koreji kakor tudi uvoznikom, uporabnikom in proizvajalcema v Skupnosti, imenovanim v prvotni preiskavi ali drugače znanim Komisiji. Zainteresiranim strankam je bila dana možnost, da pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo Komisijo za zaslišanje v roku, ki je naveden v obvestilu.

(6)

Listine so predložili oba proizvajalca izvoznika v Republiki Koreji ter oba proizvajalca in en uporabnik v Skupnosti. Zaradi dostopnosti vseh potrebnih informacij in podatkov se je zdelo nepotrebno izvesti preveritvene obiske v prostorih gospodarskih družb, ki so predložile izpolnjene zgoraj navedene listine.

B.   ZADEVNI IZDELEK

(7)

Zadevni izdelek v tej preiskavi je enak izdelku, obravnavanemu v prvotni preiskavi, tj. nekatera elektronska mikrovezja, poznana kot DRAM (dinamični-bralno pisalni pomnilnik), vseh vrst, gostot in različic, sestavljenih na rezinah ali čipih (matricah), proizvedenih z uporabo različic procesne tehnologije kovinskooksidnih polprevodnikov („MOS“), vključno z dopolnilnimi vrstami MOS (CMOS), vseh gostot (vključno s prihodnjimi gostotami), ne glede na hitrost dostopa, konfiguracijo, paket ali okvir itd., s poreklom iz Republike Koreje. Zadevni izdelek vključuje tudi DRAM, predstavljen v (neprirejenih) pomnilniških modulih ali (neprirejenih) pomnilniških ploščah ali v drugačni skupni obliki, če je njegov glavni namen pomnjenje.

(8)

Zadevni izdelek se trenutno uvršča v oznake KN 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15, 8542 21 17, ex 8542 21 01, ex 8542 21 05, ex 8548 90 10, ex 8473 30 10 in ex 8473 50 10.

C.   IZSLEDKI PREISKAVE

(9)

Ker je bil cilj preiskave ugotoviti, v kolikšnem obsegu naj se sprejmejo posebne določbe, da se zagotovi pravilno obračunavanje izravnalne dajatve, je bila preiskava usmerjena v naslednje elemente: opis zadevnega izdelka in njegov prenos v kombinirano nomenklaturo (KN)/nomenklaturo TARIC ter (2) nepravilnosti, ki izhajajo iz analize trgovinskih tokov zadevnega izdelka, ki se uvaža v Skupnost.

1.   Opis zadevnega izdelka in njegov prenos v nomenklaturo KN/nomenklaturo TARIC

(10)

Člen 1(1) prvotne uredbe opredeljuje zadevni izdelek, za katerega se uporablja izravnalna dajatev, kot nekatera elektronska mikrovezja, znana kot DRAM vseh vrst, s poreklom iz Republike Koreje. Zadevni izdelek je tak ne glede na gostoto, hitrost dostopa, konfiguracijo, paket ali okvir itn. Poleg tega je naveden tudi proizvodni postopek (različice tehnologije kovinskooksidnih polprevodnikov (MOS), vključno z dopolnilnimi vrstami MOS (CMOS)).

(11)

Po eni strani člen 1(1) prvotne uredbe opredeljuje oznake KN/TARIC, v katere se lahko uvrsti zadevni izdelek. Te oznake KN/TARIC zajemajo naslednje vrste DRAM-a: rezine ali čipe (matrice), pomnilnike (vdelane čipe, tj. s svojimi priključnimi napravami ali priključki, s keramičnim, kovinskim ali plastičnim ohišjem ali ohišjem iz drugih materialov ali brez ohišja, v nadaljevanju „vdelani DRAM-i“), na komercialnem področju znane kot komponente DRAM) in module DRAM, pomnilniške plošče ali druge skupne oblike (v nadaljevanju „večkombinacijske oblike DRAM-a“).

(12)

Vdelani DRAM izhaja iz tako imenovane zadnje faze procesa, kar pomeni, da so to čipi, ki so šli skozi postopke sestavljanja (priključitev pomnilniške celice na čipu z žico na priključke zunaj ohišja), testiranja (preverjanja, ali zaprti čipi delujejo) in označevanja.

(13)

Po drugi strani so vrste zadevnega izdelka, izrecno navedene v členu 1(1) prvotne uredbe, rezine ali čipi (matrice), sestavljeni DRAM (kar pomeni vdelani DRAM-i in večkombinacijske oblike DRAM-a) in DRAM, predstavljen v (neprirejenih) pomnilniških modulih ali pomnilniških ploščah, ali v drugačni skupni obliki (v nadaljevanju „čipi DRAM-a in/ali vdelani DRAM-i, vgrajeni v večkombinacijske oblike DRAM-a“).

(14)

Zgoraj navedeni elementi kažejo, da opis izdelka in oznake KN/TARIC niso povsem v skladu z zahtevami. Po eni strani se v opisu zadevnega izdelka za vdelani DRAM, čeprav očitno sodi v opredelitev zadevnega izdelka – ki vključuje vse vrste DRAM-a – in je posebej naveden v opisu oznak KN/TARIC, navedenih v členu 1(1) prvotne uredbe, uporablja dvoumen izraz „sestavljen“, ki se nanaša tudi na večkombinacijske oblike DRAM-a. Po drugi strani pa čipi DRAM-a in/ali vdelani DRAM-i, vgrajeni v večkombinacijske oblike DRAM-a, čeprav so v opisu zadevnega izdelka izrecno navedeni, niso zajeti v opisu nobene od oznak KN/TARIC, navedenih v členu 1(1) prvotne uredbe. Pravzaprav slednja zajema bodisi DRAM v večkombinacijskih oblikah ali čipe in vdelani DRAM, uvožen kot tak – iz česar izhaja, da za to vrsto DRAM-a izravnalna dajatev doslej še ni bila obračunana.

(15)

Iz tega sledi, da se vdelani DRAM razlikuje tako od čipov DRAM kakor tudi od večkombinacijskih oblik DRAM-a. Zdi se torej, da je zaradi skladnosti in pravne gotovosti primerno, da opis izdelka vsebuje izrecen sklic na zgoraj navedeno.

(16)

V zvezi s čipi DRAM-a in/ali vdelanimi DRAM-i, vgrajenimi v večkombinacijske oblike DRAM-a, dejstvo, da ti niso posebej navedeni v oznakah KN/TARIC, postane pomembno, če večkombinacijske oblike DRAM-a ne izvirajo iz Republike Koreje in se zato zanje ob uvozu v Skupnost ne uporablja izravnalna dajatev, čeprav vsebujejo čipe DRAM-a in/ali vdelane DRAM-e s korejskim poreklom.

(17)

Pravzaprav v skladu z uveljavljeno prakso v državah članicah EU pri uporabi pogajalskega izhodišča ES v usklajevalnem delovnem programu STO kot podlage za tolmačenje člena 24 Carinskega zakonika Skupnosti (4) nepreferencialna pravila o poreklu blaga, ki se v Skupnosti uporabljajo za večkombinacijske oblike DRAM-a, uvrščene v oznake KN ex 8473 30 10, ex 8473 50 10 in ex 8548 90 10, določajo, da je država porekla zadnja država proizvodnje, v kateri povečanje vrednosti, pridobljeno kot posledica obdelave in predelave ter v nekaterih primerih vgradnje delov s poreklom iz te države, obsega najmanj 45 % cene franko tovarna večkombinacijske oblike DRAM-a. Če to pravilo ni izpolnjeno, se šteje, da DRAM izvira iz države, iz katere izvira večji del uporabljenih materialov.

(18)

Iz listin in posameznih dokazil, predloženih med preiskavo, je bilo mogoče ugotoviti, da bi večkombinacijske oblike DRAM-a nekorejskega porekla lahko vsebovale čipe DRAM-a in/ali vdelane DRAM-e korejskega porekla. Zgoraj navedena ugotovitev je bila oblikovana na podlagi treh dokazov. Kot prvo, predložen je bil prima facie dokaz, da nekatere večkombinacijske oblike DRAM-a, prijavljene, kot da je njihovo poreklo iz drugih držav, in ne iz Republike Koreje, vsebujejo vdelani DRAM s poreklom iz Republike Koreje, ki ga proizvajajo podjetja, za katera se uporablja izravnalna dajatev. Kot drugo, zavezujoče informacije o poreklu blaga, izdane leta 2003, se nanašajo na večkombinacijske oblike DRAM-a, uvrščene v oznako KN ex 8548 90 10 (oznaka TARIC 85489010*10), ki so bile proizvedene delno v ZDA in delno v Republiki Koreji. Kot tretje, predložena sta bila časopisna članka, v katerih se avtorja sklicujeta na dejstvo, da nepreferencialna pravila o poreklu blaga, ki veljajo v Skupnosti, dopuščajo korejskim podjetjem, da v Skupnost izvažajo čipe DRAM-a ali vdelani DRAM, ki jih proizvajajo korejska podjetja, za katera se uporablja izravnalna dajatev, in sicer z vgradnjo v module DRAM-a, ki so bili prijavljeni, kakor da izvirajo iz drugih držav, in ne iz Republike Koreje.

(19)

Glede na zgoraj navedeno je bila oblikovana ugotovitev, da je treba sprejeti posebne določbe, ki bodo zagotovile obračunavanje izravnalne dajatve za čipe DRAM-a ali vdelani DRAM, ki jih proizvajajo podjetja, za katera se uporablja izravnalna dajatev, in ki so vgrajeni v večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje.

(20)

Eno od podjetij, za katero se uporablja izravnalna dajatev, je zagovarjalo stališče, da se za čipe DRAM ali vdelani DRAM po vgradnji v večkombinacijske oblike DRAM-a ne more več šteti, da so izdelek, za katerega bi lahko potencialno veljala izravnalna dajatev. V zvezi s tem se šteje, da po vgradnji v večkombinacijsko obliko DRAM-a čipi DRAM-a ali vdelani DRAM ohranijo svoje lastnosti in funkcije. Dejstvo, da je DRAM vgrajen v večkombinacijsko obliko DRAM-a, ne spremeni njegovih osnovnih fizičnih in tehničnih značilnosti. Nadalje je funkcija, ki jo opravlja večkombinacijska oblika DRAM-a, to je pomnjenje, povsem enaka, četudi v večjem obsegu, funkciji čipov DRAM ali vdelanega DRAM-a, kadar se obravnavajo posamezno. Zato je bilo sklenjeno, da vgradnja čipov DRAM ali vdelanega DRAM-a v večkombinacijsko obliko DRAM-a ne spremeni njihove narave in ne more biti razlog za njihovo izključitev iz uporabe izravnalne dajatve. Iz teh razlogov je bila zahteva zavrnjena.

(21)

Ista stranka in Vlada Republike Koreje sta zagovarjali stališče, da čipi DRAM-a in vdelani DRAM-i, predstavljeni v večkombinacijski obliki DRAM-a, niso navedeni v členu 1(1) prvotne uredbe, ker drugače ne bi bili zajeti v prvotni preiskavi. Kakor je bilo že navedeno v uvodni izjavi (13) zgoraj, člen 1(1) prvotne uredbe jasno določa, da se izravnalna dajatev uporablja tudi za čipe DRAM in vdelani DRAM, predstavljene v večkombinacijski obliki. Kar zadeva trditev, da vdelani DRAM, predstavljen v večkombinacijskih oblikah DRAM-a, ni bil preiskovan v prvotni preiskavi, ni bilo predloženih nikakršnih dokazov, da je bilo res tako. Nasprotno, glede na naravo prejetih subvencij je bila v prvotni preiskavi pri ocenjevanju stopnje prejemanja subvencij upoštevana celotna prodaja preiskovanih podjetij. Iz teh razlogov je bila zahteva zavrnjena.

2.   Nepravilnosti, ki izhajajo iz analize trgovinskih tokov

(22)

Z vidika nepreferencialnih pravil o poreklu blaga, ki se v Skupnosti uporabljajo za DRAM, so bili analizirani trgovinski tokovi v zvezi z glavnima kategorijama zadevnega izdelka: na eni strani rezine DRAM, čipi in vdelani DRAM-i s poreklom iz države, v kateri se izvaja postopek difuzije (5), na drugi strani pa večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz države, ki izpolnjuje merila iz uvodne izjave (17). Analiza se je nanašala na obdobje od maja 2003 do maja 2005 in je temeljila na statističnih podatkih Comext na ravni oznak TARIC.

(23)

V zvezi s prvo kategorijo zadevnega izdelka je bilo na podlagi informacij, ki jih je predložila industrija Skupnosti, ugotovljeno, da se postopek difuzije trenutno opravlja izključno v naslednjih državah zunaj Skupnosti (v padajočem vrstnem redu proizvodnih zmogljivosti): Republika Koreja, Tajvan, ZDA, Japonska, Singapur in Ljudska republika Kitajska. Iz tega sledi, da je uvoz, prijavljen, kakor da izvira iz držav, ki ne sodijo v skupino zgoraj naštetih držav, nepravilno prijavljen. Zdi se, da je to dejstvo zlasti očitno pri uvozu, prijavljenem, kakor da izvira iz Malezije, Hongkonga in deloma Ljudske republike Kitajske, ki ima omejene difuzijske zmogljivosti. Poleg teh držav je statistika Comext vsebovala poročilo o uvozu DRAM-a tudi iz drugih držav.

(24)

Ker so veljavna nepreferencialna pravila o poreklu blaga dovolj jasna in lahko carinski organi kakršno koli napačno navedbo porekla blaga v carinski deklaraciji rešujejo v skladu z veljavno zakonodajo, prevladuje mnenje, da se zadevna težava lahko najprimerneje reši tako, da carinski organi redno prejemajo informacije o državah, v katerih se opravlja postopek difuzije, kar bi omogočilo vzpostavitev ustreznih preverjanj.

(25)

V zvezi z drugo kategorijo zadevnega izdelka je bilo ugotovljeno, da obsega večino uvoza vseh vrst DRAM-a v Skupnost (73 %). Zlasti uvoz, prijavljen, kakor da izvira iz Malezije, obsega 78 % vseh vrst uvoza iz te države, 95 % pri Hongkongu in 93 % pri Ljudski republiki Kitajski.

(26)

Kakor je razloženo zgoraj, v državah, navedenih v uvodni izjavi (25), postopek difuzije sploh ne poteka ali poteka v omejenem obsegu. S tega vidika so bili predloženi dokazi, po katerih je verjetno, da je bila največja vrednost, ki bi bila lahko dodana v teh državah, nezadostna, da bi dosegla vrednost 45 %, ki jo zahtevajo obstoječa pravila o poreklu blaga, in da je zato še manj verjetno, da bi lahko obsegala večji del skupnega proizvodnega procesa.

(27)

Glede na zgoraj navedeno prevladuje mnenje, da je treba sprejeti posebne določbe, ki bodo zagotovile pravilno prijavljanje porekla večkombinacijskih oblik DRAM-a, carinskim organom pa omogočile, da opravljajo ustrezna preverjanja.

D.   PREDLAGANE POSEBNE DOLOČBE

(28)

Glede na zgornje ugotovitve je bilo sklenjeno, da je treba posebne določbe sprejeti:

(a)

da bi podrobneje pojasnili opis zadevnega izdelka;

(b)

da bi zagotovili pravilno prijavljanje porekla večkombinacijskih oblik DRAM-a in omogočili, da carinski organi opravljajo ustrezna preverjanja;

(c)

da bi zagotovili obračunavanje izravnalne dajatve ob uvozu večkombinacijskih oblik DRAM-a s poreklom iz drugih držav razen iz Republike Koreje, ki vgrajujejo čipe DRAM in/ali vdelane DRAM-e s poreklom iz Republike Koreje;

(d)

da bi zagotovili obračunavanje izravnalne dajatve v primeru pomanjkanja informacij ali pomanjkljivega sodelovanja deklaranta.

(29)

Posebna določba, navedena v točki (a) uvodne izjave (28), naj vsebuje jasnejši opis zadevnega izdelka, s posameznimi opredelitvami različnih oblik DRAM-a in izrecno navedbo vdelanega DRAM-a.

(30)

Posebne določbe, navedene v točkah (b) in (c) uvodne izjave (28), naj se pripravijo v obliki referenčne številke, ki jo deklarant navede v polju 44 enotne upravne listine (EUL) oziroma zdaj carinske deklaracije, za sprostitev uvoženega DRAM-a v prosti promet. Taka številka naj ustreza opisu večkombinacijskih oblik DRAM-a, ki upošteva (1) njegovo obliko, (2) njegovo poreklo („Republika Koreja“ ali „vse države razen Republike Koreje“), (3) korejsko podjetje („Samsung“ ali „vsa podjetja razen Samsunga“), če obstaja, ki sodeluje v proizvodnem procesu, in (4) pri večkombinacijskih oblikah DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vgrajujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, delež vrednosti čipov DRAM in/ali vdelanega DRAM-a v skupni vrednosti večkombinacijskih oblik DRAM-a. Uporabljajo naj se naslednje referenčne številke, ki ustrezajo spodaj navedenim opisom izdelka/porekla:

Št.

Opis izdelka/porekla

Referenčna številka

1

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje ali ki izvirajo iz Republike Koreje in jih je proizvedel Samsung

D010

2

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo manj kot 10 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D011

3

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 10 % ali več, vendar manj kot 20 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D012

4

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 20 % ali več, vendar manj kot 30 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D013

5

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 30 % ali več, vendar manj kot 40 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D014

6

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 40 % ali več, vendar manj kot 50 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D015

7

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 50 % ali več neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D016

(31)

Opisa izdelka/porekla, ki spada pod številko 1, naj ne spremljajo nikakršna dodatna dokazila. Pravzaprav se šteje, da je navedba referenčne številke sama po sebi dovolj, da pozornost deklaranta usmeri v skrbno preverjanje porekla in lokacije vseh sodelujočih proizvajalcev. Poleg tega bi morebitni dodatni dokumenti naložili deklarantu nepotrebno breme pri uvozu DRAM-a, v proizvodnjo katerega ni poseglo nobeno podjetje, za katero se uporablja izravnalna dajatev.

(32)

Opise izdelka/porekla pod številkami 2 do 7 naj v nasprotju s tem spremlja izjava, ki jo je izdal zadnji proizvajalec DRAM-a in predložil deklarant skupaj z EUL oziroma trenutno carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet, v skladu z besedilom v prilogi. V taki izjavi mora biti omenjen med drugim delež vrednosti proizvodnega procesa, ki ga izvajajo podjetja, za katera se uporablja izravnalna dajatev, v skupni vrednosti uvoženega DRAM-a.

(33)

V zvezi s stopnjo izravnalne dajatve, ki se uporablja za večkombinacijske oblike DRAM-a pod številkami 2 do 7, se ta podatek izračuna sorazmerno z deležem vrednosti, ki ga obsega vgrajeni čip DRAM in/ali vdelani DRAM s poreklom iz Republike Koreje v skupni vrednosti večkombinacijske oblike DRAM-a. Zaradi poenostavitve carinskega postopka in uporabe ustreznih stopenj dajatve, ki ustrezajo tej vrednosti, naj se vzpostavi naslednjih šest stopenj dajatve, pri čemer vsaka ustreza naslednjim številkam opisov izdelka/porekla:

št. 2: uporablja naj se stopnja dajatve v višini 0 %,

št. 3: uporablja naj se stopnja dajatve v višini 3,4 %,

št. 4: uporablja naj se stopnja dajatve v višini 6,9 %,

št. 5: uporablja naj se stopnja dajatve v višini 10,4 %,

št. 6: uporablja naj se stopnja dajatve v višini 13,9 %,

št. 7: uporablja naj se stopnja dajatve v višini 17,4 %.

(34)

Vsaka stopnja dajatve, določena v uvodni izjavi (33), ustreza najnižjemu odstotku (predvidenemu za ustrezen obseg večkombinacijskih oblik DRAM-a), ki je bil uporabljen za izravnalno dajatev (na primer, 10 % od 34,8 % za večkombinacijske oblike DRAM-a pod številko 3, tj. 3,4 %), za zagotovitev uravnotežene uporabe določbe in za preprečitev naložitve nesorazmernega bremena gospodarskim subjektom, ki uvažajo in prodajajo zadevni izdelek v Skupnosti.

(35)

Navsezadnje se v zvezi s posebno določbo iz točke (d) uvodne izjave (28) šteje, da bi moralo pomanjkanje tako navedbe referenčne številke v polju 44 EUL, kakor je določeno v uvodni izjavi (30), kakor izjave v primerih iz uvodne izjave (32) sprožiti uporabo izravnalne dajatve v višini 34,8 %, ker je treba domnevati – razen če se ne dokaže nasprotno – da ima večkombinacijska oblika DRAM-a poreklo iz Republike Koreje in so jo proizvedla podjetja, za katera se uporablja izravnalna dajatev.

(36)

Poleg tega je treba v primerih, navedenih v uvodni izjavi (32), če določeni čipi DRAM-a in/ali vdelani DRAM, vgrajeni v večkombinacijske oblike DRAM-a, ne bi bili jasno označeni in njihovi proizvajalci jasno navedeni v zahtevani izjavi, predpostaviti – razen v primerih, ko se dokaže nasprotno – da imajo taki čipi DRAM-a in/ali vdelan DRAM poreklo v Republiki Koreji in da jih proizvajajo podjetja, za katera se uporablja izravnalna dajatev. To bi moralo sprožiti uporabo izravnalne dajatve v višini 34,8 % v primerih, kadar ima zaradi zgoraj navedenega večkombinacijska oblika DRAM-a poreklo iz Republike Koreje. V vseh drugih primerih bi morala biti veljavna izravnalna dajatev enaka stopnji, predvideni v uvodni izjavi (33), ki ustreza obsegu vrednosti, določenemu v uvodni izjavi (30).

(37)

V zvezi s posebno določbo in z okoliščinami, določenimi v navedbah (35) in (36) zgoraj, je bilo ugotovljeno, da imajo dobavitelji DRAM-a pogodbene obveznosti do svojih strank, da vzdržujejo nekatere specifikacije, ki jih narekujejo standardi industrije, vključno s sklicem na imena podjetij, kjer potekata postopek difuzije in sestavljanje. Iz tega sledi, da informacije in dokazila, ki jih je treba zagotoviti, deklarantu ne nalagajo nepotrebnega bremena –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1480/2003 se spremeni:

1.

Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Uvede se dokončna izravnalna dajatev pri uvozu nekaterih elektronskih integriranih vezij, poznanih kot dinamični pomnilniki za branje in pisanje (DRAM), proizvedenih z uporabo različic procesne tehnologije kovinskooksidnih polprevodnikov (MOS), vključno z dopolnilnimi vrstami MOS (CMOS), vseh vrst, gostot, različic, hitrost dostopa, konfiguracijo, paket ali okvir itd., s poreklom iz Republike Koreje.

DRAM, opredeljen v prejšnjem odstavku, ima naslednje oblike:

rezine DRAM, uvrščene v oznako KN ex 8542 21 01 (oznaka TARIC 8542210110),

čipi (matrice) DRAM, uvrščeni v oznako KN ex 8542 21 05 (oznaka TARIC 8542210510),

vdelani DRAM-i, uvrščeni v oznake KN 8542 21 11, 8542 21 13, 8542 21 15 in 8542 21 17,

večkombinacijske oblike DRAM-a (pomnilniški moduli, pomnilniške plošče ali druge skupne oblike), uvrščene v oznake KN ex 8473 30 10 (oznaka TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (oznaka TARIC 8473501010) in ex 8548 90 10 (oznaka TARIC 8548901010),

čipi in/ali vdelani DRAM-i, vgrajeni v večkombinacijske oblike DRAM-a, pod pogojem, da ima večkombinacijska oblika DRAM-a poreklo iz vseh držav razen Republike Koreje, ki se uvrščajo v oznake KN ex 8473 30 10 (oznaka TARIC 8473301010), ex 8473 50 10 (oznaka TARIC 8473501010) in ex 8548 90 10 (oznaka TARIC 8548901010).“;

2.

Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Stopnja dokončne izravnalne dajatve, ki se uporablja na neto ceno franko meja Skupnosti, pred dajatvami, je naslednja:

Korejski proizvajalci

Stopnja dajatve (%)

Dodatna oznaka TARIC

Samsung Electronics Co., Ltd (‚Samsung’)

24th Fl.,

Samsung Main Bldg

250, 2-Ga, Taepyeong-Ro

Jung-Gu, Seul

0 %

A437

Hynix Semiconductor Inc.

891, Daechidong

Kangnamgu, Seul

34,8 %

A693

Vse druge družbe

34,8 %

A999“

3.

Člen 1(3) se preštevilči v člen 1(7);

4.

V člen 1 se vstavi nov odstavek 3:

„3.   Ob predložitvi carinske deklaracije za sprostitev večkombinacijskih oblik DRAM-a v prosti promet carinskim organom držav članic deklarant v polju 44 enotne upravne listine (‚EUL’) navede referenčno številko, ki ustreza opisom izdelka/porekla, navedenim v spodnji tabeli. Stopnja dokončne izravnalne dajatve, ki se uporablja na neto ceno franko meja Skupnosti, pred dajatvami, je naslednja:

Št.

Opis izdelka/porekla

Referenčna številka

Stopnja dajatve (%)

1

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje ali ki izvirajo iz Republike Koreje in jih je proizvedel Samsung

D010

0 %

2

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo manj kot 10 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D011

0 %

3

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 10 % ali več, vendar manj kot 20 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D012

3,4 %

4

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 20 % ali več, vendar manj kot 30 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D013

6,9 %

5

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 30 % ali več, vendar manj kot 40 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D014

10,4 %

6

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 40 % ali več, vendar manj kot 50 % neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D015

13,9 %

7

Večkombinacijske oblike DRAM-a s poreklom iz vseh držav razen Republike Koreje, ki vsebujejo čipe DRAM in/ali vdelani DRAM, ki izvirajo iz Republike Koreje in jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer obsegajo 50 % ali več neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a

D016

17,4 %“

5.

V člen 1 se vstavi nov odstavek 4:

„4.   Glede odstavka 3 se šteje, da je navedba referenčne številke v polju 44 EUL pri opisu izdelka/porekla pod številko 1 zadostno dokazilo. Za vse preostale opise izdelka/porekla deklarant predloži izjavo zadnjega proizvajalca, ki potrjuje poreklo, proizvajalce in vrednost vseh komponent večkombinacijskih oblik DRAM-a, v skladu z zahtevami iz priloge. Izjava se sestavi na papirju z glavo podjetja in potrdi z žigom podjetja.“;

6.

V člen 1 se vstavi nov odstavek 5:

„5.   Če v EUL ni navedena referenčna številka, določena v odstavku 3, ali če carinske deklaracije ne spremlja izjava, kadar se to zahteva v odstavku 4, se šteje, da večkombinacijska oblika DRAM-a – razen če se ne dokaže nasprotno – izvira iz Republike Koreje in da so jo proizvedla vsa podjetja razen Samsunga, pri čemer se uporabi stopnja izravnalne dajatve 34,8 %.

Kadar določeni čipi DRAM-a in/ali vdelani DRAM-i, vgrajeni v večkombinacijske oblike DRAM-a, niso jasno označeni in njihovi proizvajalci jasno navedeni v izjavi, zahtevani v odstavku 4, je treba predpostaviti – razen v primerih, ko se dokaže nasprotno – da imajo taki čipi DRAM-a in/ali vdelani DRAM-i poreklo iz Republike Koreje in da jih proizvajajo podjetja, za katera se uporablja izravnalna dajatev. V takih primerih se stopnja izravnalne dajatve, ki se uporablja za večkombinacijske oblike DRAM-a izračuna na podlagi odstotka neto cene franko meja Skupnosti čipov DRAM-a in/ali vdelanega DRAM-a s poreklom iz Republike Koreje v neto ceni franko meja Skupnosti večkombinacijskih oblik DRAM-a, določeni v tabeli iz odstavka 3, številke 2 do 7. Če pa bi bila vrednost zgoraj navedenih čipov DRAM in/ali vdelanega DRAM-a taka, da je možno ugotoviti, da so večkombinacijske oblike DRAM-a, v katere so vgrajeni, korejskega porekla, se za večkombinacijske oblike DRAM-a uporabi stopnja izravnalne dajatve v višini 34,8 %.“;

7.

V člen 1 se vstavi nov odstavek 6:

„6.   Za preverjanje podatkov carinski organi držav članic smiselno uporabljajo člen 28(1), 28(3), 28(4) in 28(6) Uredbe Sveta (ES) št. 2026/97.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2005

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  UL L 288, 21.10.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 212, 22.8.2003, str. 1.

(3)  UL C 70, 22.3.2005, str. 2.

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 (UL L 302, 19.10.1992, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(5)  Priloga 11 k Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).


PRILOGA

Izjava, ki spremlja enotne upravne listine in ki se nanaša na uvoz večkombinacijskih oblik DRAM-a

Opomba: To izjavo izda zadnji proizvajalec večkombinacijske oblike DRAM-a na papirju z glavo podjetja in jo potrdi z žigom podjetja.

1.

Referenčna številka: (številka, predvidena v členu 1(4))

2.

Imena vseh proizvajalcev, vpletenih v proizvodnjo čipov DRAM-a in/ali vdelanih DRAM-ov, vgrajenih v večkombinacijske oblike DRAM-a: (navesti polno ime, naslov in opravljen proizvodni proces)

3.

Številka in datum trgovinskega računa:

4.

Splošne informacije:

Večkombinacijska oblika DRAM-a

Cena čipov DRAM-a in/ali vdelanih DRAM-ov, ki jih proizvajajo vsa podjetja razen Samsunga in ki so vgrajeni v večkombinacijske oblike DRAM-a

Količina

Cena

(neto cena franko meja Skupnosti)

Poreklo

Cena kot % skupne neto cene franko meja Skupnosti večkombinacijske oblike DRAM-a

Dodatna oznaka TARIC korejskega proizvajalca

 

 

 

 

 


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/17


UREDBA SVETA (ES) št. 2117/2005

z dne 21. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 384/96 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (ES) št. 384/96 (1) je Svet sprejel skupna pravila za zaščito proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti.

(2)

Ob upoštevanju zelo velikega napredka Ukrajine pri vzpostavljanju razmer tržnega gospodarstva, ki je bil priznan v sklepih vrha Ukrajina–Evropska unija 1. decembra 2005, je primerno za ukrajinske izvoznike in proizvajalce določiti normalno vrednost v skladu z določbami člena 2(1) do (6) Uredbe (ES) št. 384/96 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (ES) št. 384/96 se v prvem stavku člena 2(7) (b) izraz „Ukrajina“ črta.

Člen 2

Ta uredba se uporablja za vse preiskave, začete v skladu z Uredbo (ES) št. 384/96 po datumu začetka veljavnosti te uredbe ali na osnovi vloge za začetek, vložene po tem datumu, ali na pobudo Komisije.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

B. BRADSHAW


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2118/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 22. decembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

78,8

204

50,2

212

90,9

999

73,3

0707 00 05

052

121,7

204

60,0

220

196,3

628

155,5

999

133,4

0709 90 70

052

157,8

204

110,9

999

134,4

0805 10 20

052

69,0

204

52,2

220

65,0

388

22,5

624

59,8

999

53,7

0805 20 10

052

67,9

204

59,3

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,3

220

36,7

400

86,5

464

143,9

624

82,4

999

85,4

0805 50 10

052

58,5

999

58,5

0808 10 80

096

18,3

400

79,3

404

88,1

528

48,0

720

74,3

999

61,6

0808 20 50

052

125,5

400

82,4

720

51,2

999

86,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2119/2005

z dne 22. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 3175/94 o podrobnih pravilih za uporabo posebnega režima oskrbe z žitnimi proizvodi in posušene krme manjših egejskih otokov in za sestavo predvidene bilance oskrbe.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2019/93 z dne 19. julija 1993 o uvedbi posebnih ukrepov za manjše egejske otoke glede nekaterih kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 3a(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2958/93 (2) določa skupna podrobna pravila za uporabo Uredbe (EGS) št. 2019/93 glede posebnih režimov oskrbe z nekaterimi kmetijskimi proizvodi manjših egejskih otokov in na podlagi člena 3 Uredbe (EGS) št. 2019/93 znesek pomoči za to oskrbo.

(2)

Uredba Komisije št. 3175/94 (3) na podlagi člena 2 Uredbe (EGS) št. 2019/93 določa predvidene bilance oskrbe z žitnimi proizvodi in posušene krme

(3)

Treba je določiti te predvideno bilanco oskrbe za leto 2006.

(4)

Uredbo (ES) št. 3175/94 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Skupnega odbora za upravljalne odbore zadevnih sektorjev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga Uredbe (ES) št. 3175/94 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članika Komisije


(1)  UL L 184, 27.7.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 267, 28.10.1993, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1820/2002 (UL L 276, 12.10.2002, str. 22).

(3)  UL L 335, 23.12.1994, str. 54. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 53/2005 (UL L 13, 15.1.2005, str. 3).


PRILOGA

„PRILOGA

Predvidena bilanca oskrbe z žitnimi proizvodi in posušeno krmo za manjše egejske otoke za leto 2006

(v tonah)

Količina

2006

Žitni proizvodi in posušena krma s poreklom iz Evropske skupnosti

Oznake KN

Otoki, ki spadajo v skupino A

Otoki, ki spadajo v skupino B

Žito v zrnju

1001, 1002, 1003, 1004 in 1005

9 500

74 000

Ječmen s poreklom z Limnosa

1003

3 000

Pšenična moka

1101 in 1102

10 000

31 000

Ostanki in odpadni produkti živilskopredelovalne industrije

2302 do 2308

9 000

55 000

Pripravki vrste, ki se uporabljajo v živalski krmi

2309 20

2 000

19 500

Lucerna in umetno sušena dehidrirana krma, toplotno ali drugače

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Bombaževo seme

1207 20 90

500

500

Skupaj za skupino

34 000

188 000

Skupaj

225 000

Skupini otokov A in B sta opredeljeni v Prilogah I in II k Uredbi (EGS) št. 2958/93.“


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2120/2005

z dne 22. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 in Sklepa Sveta 2001/822/ES glede dogovorov, ki se uporabljajo za uvoze riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1), in zlasti člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) (2), ter zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropskih skupnosti („Sklep o pridružitvi čezmorskih držav“) (3) ter zlasti sedmega pododstavka člena 6(5) Priloge III Sklepa.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2286/2002 določa režime uvoza iz držav AKP, ki so nastali s podpisom partnerskega sporazuma AKP-ES v Cotonouju z dne 23. junija 2000.

(2)

Sklep 2001/822/ES predvideva, da je kumulacija porekla v državah AKP/ČDO v smislu člena 6(1) in (5) Priloge III navedenega sklepa dovoljena v skupni letni količini 160 000 ton riža, izraženi v protivrednosti oluščenega riža za proizvode pod oznako KN 1006.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 638/2003 (4) predvideva izdajo uvoznih dovoljenj po časovnih razmikih, ki zagotavljajo uravnoteženo upravljanje trga. Ta cilj pod sedanjimi pogoji upravljanja zaradi upoštevanja letin v zadevnih državah AKP in ČDO ni popolnoma dosežen. Za izboljšanje tega stanja ter boljšo prilagoditev uvoznih dovoljenj na letine v zadevnih državah AKP in ČDO, je treba za en mesec preložiti serijo, ki je sedaj predvidena za mesec januar in zato spremeniti Uredbo (ES) št. 638/2003.

(4)

Da bi omogočili optimalno upravljanje zadevnih tarifnih kvot, je treba to uredbo uporabljati od 1. januarja 2006.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 638/2003 se spremeni:

(a)

v členu 3(1) se beseda „januar“ nadomesti z besedo „februar“;

(b)

v členu 5(1) se beseda „januar“ nadomesti z besedo „februar“;

(c)

člen 10(1) se spremeni:

(i)

v točki (a) se beseda „januar“ nadomesti z besedo „februar“;

(ii)

v točki (b) se beseda „januar“ nadomesti z besedo „februar“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

(2)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(3)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(4)  UL L 93, 10.4.2003, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1950/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 18).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2121/2005

z dne 22. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 2255/2004 glede obdobja uporabe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega stavka druge alinee prvega pododstavka člena 27(11) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V primeru razlikovanja izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja Uredba Komisije (ES) št. 2255/2004 z dne 27. decembra 2004 o dokazilu zaključka carinskih formalnosti za uvoz sladkorja v tretje države, kakor je določeno v členu 16 Uredbe (ES) št. 800/1999 (2) predvideva poenostavitev dokazila o opravljenih carinskih formalnostih do 31. decembra 2005.

(2)

Glede na to, da upravne težave, ki izhajajo iz tega odstopanja, in njihov vpliv na trg še niso odpravljene, je treba podaljšati obdobje uporabe navedene uredbe za eno leto.

(3)

Uredbo (ES) št. 2255/2004 je zato treba spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V drugem pododstavku člena 2 Uredbe (ES) št. 2255/2004 se datum „31. decembra 2005“ nadomesti z „31. decembra 2006“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 385, 29.12.2004, str. 22.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2122/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi dodatnih zneskov, ki jih je v skladu z Uredbo (ES) št. 634/2004 treba plačati za agrume na Cipru

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 634/2004 z dne 5. aprila 2004 o določitvi prehodnih ukrepov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 in Uredbe (ES) št. 2111/2003 zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (1), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine limon, grenivk, pomelov in pomaranč, ki so zajete v zahtevkih za pomoč za tržno leto 2004/2005, in so jih države članice uradno sporočile v skladu s členom 39(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 2111/2003 z dne 1. decembra 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 o uvedbi sheme pomoči za proizvajalce določenih agrumov (2), ne presegajo praga Skupnosti. Cipru se po tržnem letu 2004/2005 zato plača dodatni znesek.

(2)

Države članice so v skladu s členom 39(1)(c) Uredbe (ES) št. 2111/2003 sporočile količine malih agrumov, predelanih v okviru sheme pomoči. Na podlagi teh podatkov je bila ugotovljena prekoračitev mejnih količin Skupnosti za predelavo v višini 49 220 ton. V okviru te prekoračitve je Ciper prekoračil svoj prag. Zato je treba zneske pomoči za mandarine, klementine in mandarine satsuma iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2202/96 za tržno leto 2004/2005 za Ciper znižati za 17,83 %.

(3)

Za tržno leto 2004/2005 proizvajalci Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške niso predložili nobenega zahtevka za pomoč glede agrumov za predelavo. Zato za navedeno tržno leto v teh državah članicah ni treba plačati dodatnega zneska –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2004/2005 so za Ciper dodatni zneski pomoči, dodeljene v skladu z Uredbo (ES) št. 2202/96 za limone, grenivke, pomele, pomaranče in male agrume za predelavo, navedeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 100, 6.4.2004, str. 19. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2004 (UL L 366, 11.12.2004, str. 8).

(2)  UL L 317, 2.12.2003, str. 5.


PRILOGA

(EUR/100 kg)

 

 

Večletne pogodbe

Pogodbe, ki pokrivajo eno tržno leto

Posamezni proizvajalci

Ciper

Limone

2,62

2,28

2,05

Grenivke in pomeli

2,62

2,28

2,05

Pomaranče

2,82

2,45

2,21

Mandarine

0,75

0,66

0,59

Klementine

0,75

0,66

0,59

Mandarine satsuma

0,75

0,66

0,59


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2123/2005

z dne 22. decembra 2005

o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, o količinah za dodatne uvozne dajatve za hruške, limone, jabolka in bučke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 33(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1555/96, z dne 30. julija 1996 o predpisih, ki se nanašajo za vloge dodatnih uvoznih dajatev v sektorju sadje in zelenjava in predvideva nadzor uvoza proizvodov (2), navedenih v Prilogi k Uredbi. Ta nadzor naj se izvaja v skladu s pravili o nadzoru preferencialnega uvoza, določenega v členu 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993 opredeljuje posamezne določbe za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

V členu 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj, in glede na najnovejše razpoložljive podatke za 2002, 2003 in 2004 je treba spremeniti sprožitvene ravni za dodatne carinske dajatve za. hruške, limone, jabolka in bučke.

(3)

Na podlagi tega se bo spremenila Uredba (ES) št. 1555/96.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1555/96 se zamenja z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003, (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 193, 3.8.1996, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1796/2005, (UL L 288, 29.10.2005, str. 42).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, p. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005, (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature naj bi bilo poimenovanje proizvodov zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih carinskih dajatev v tej prilogi je odvisno od področja uporabe oznak KN, kakršne so v času sprejetja te uredbe. Kjer se ‚ex’ pojavlja pred oznako KN, je področje uporabe dodatnih carinskih dajatev odvisno tako od področja uporabe oznake KN kot tudi ustreznega sprožitvenega obdobja.

Zaporedna številka

Oznake KN

Poimenovanje blaga

Sprožitvena obdobja

Sprožitvena raven

(v tonah)

78.0015

ex 0702 00 00

Paradižniki

od 1. oktobra do 31. maja

810 159

78.0020

od 1. junija do 30. septembra

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Kumare

od 1. maja do 31. oktobra

10 637

78.0075

od 1. novembra do 30. aprila

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Artičoke

od 1. novembra do 30. junija

90 600

78.0100

0709 90 70

Bučke (Zucchini)

od 1. januarja do 31. decembra

68 401

78.0110

ex 0805 10 20

Pomaranče

od 1. decembra do 31. maja

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Klementine

od 1. novembra do konca februarja

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarine (vključno s tangerinkami in satsuma mandarinami); wilkings mandarine in podobni hibridi agrumov

od 1. novembra do konca februarja

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Limone

od 1. junija do 31. decembra

265 745

78.0160

od 1. januarja do 31. maja

82 467

78.0170

ex 0806 10 10

Namizno grozdje

od 21. julija do 20. novembra

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Jabolka

od 1. januarja do 31. avgusta

805 913

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

80 454

78.0220

ex 0808 20 50

Hruške

od 1. januarja do 30. aprila

239 893

78.0235

od 1. julija do 31. decembra

105 438

78.0250

ex 0809 10 00

Marelice

od 1. junija do 31. julija

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Češnje, razen višenj

od 21. maja do 10. avgusta

54 213

78.0270

ex 0809 30

Breskve, vključno z nektarinami

od 11. junija do 30. septembra

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Slive

od 11. junija do 30. septembra

54 605“


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št 2124/2005

z dne 22. decembra 2005

o odstopanjih od Uredbe (ES) št. 800/1999 v zvezi s proizvodi kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, ki se izvažajo v tretje države razen Romunije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in merilih za določanje višine teh nadomestil (2) določa, da se Uredba Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (3) uporablja v zvezi z izvozom proizvodov v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi.

(2)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 800/1999 določa, da se pravico do izvoznega nadomestila pridobi pri uvozu v določeno tretjo državo, kadar se za to tretjo državo uporablja diferencirano nadomestilo. Členi 14, 15 in 16 navedene uredbe določajo pogoje za plačilo diferenciranega nadomestila, zlasti dokumente, ki jih je treba predložiti kot dokazilo o prispetju blaga v namembni kraj.

(3)

Člen 18(1) in (2) Uredbe (ES) št. 800/1999 določa, da se v primeru diferenciranega nadomestila del nadomestila, izračunan po najnižji stopnji nadomestila, izplača na podlagi zahtevka izvoznika, ko je predloženo dokazilo, da je proizvod zapustil carinsko območje Skupnosti.

(4)

Sklep Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija z dne 5. julija 2005 o izboljšavi trgovinskih režimov za predelane kmetijske proizvode iz Protokola 3 Evropskega sporazuma (4) predvideva odpravo nadomestil za predelane kmetijske proizvode, ki niso navedeni v Prilogi I k Pogodbi, kadar se izvažajo v Romunijo, s 1 decembrom 2005.

(5)

Romunija se je zavezala, da bo za blago, uvoženo na njeno ozemlje, dodelila preferencialne uvozne režime, samo če je zadevno blago opremljeno z dokumentacijo, ki navaja, da ni upravičeno do plačila izvoznih nadomestil.

(6)

Z vidika teh režimov je primerno, da se kot prehodni ukrep zaradi možnega pristopa Romunije k Evropski uniji in da bi se izognili nepotrebnim stroškom za izvajalce pri trgovanju s tretjimi državami, določi odstopanje od Uredbe (ES) št. 800/1999, kolikor slednja v primeru diferenciranih nadomestil zahteva dokazilo o uvozu. Prav tako je ustrezno, da se za tiste namembne države, za katere izvozna nadomestila niso bila določena, tega dejstva ne upošteva, ko se določa najnižja stopnja nadomestila.

(7)

Ker se bodo ukrepi, določeni v Sklepu Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija, uporabljali od 1. decembra 2005, mora ta uredba začeti veljati dan po objavi.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I k Pogodbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 16 Uredbe (ES) št. 800/1999 kadar je diferenciranje nadomestila rezultat tega, da nadomestilo ni bilo določeno za Romunijo, dokazilo, da carinske uvozne formalnosti niso bile izvedene, ni pogoj za plačilo nadomestila v zvezi z blagom, navedenim v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1043/2005, zajetim v Sklepu Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija.

Člen 2

Dejstvo, da ni bilo določeno izvozno nadomestilo glede izvoza blaga, navedenega v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1043/2005, zajetega v Sklepu Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija, v Romunijo, se ne upošteva pri določanju najnižje stopnje nadomestila v smislu člena 18(2) Uredbe (ES) št. 800/1999.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(3)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(4)  UL L 324, 10.12.2005, str. 26.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2125/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi prehodnih ukrepov, ki izhajajo iz sprejetja izboljšanih trgovinskih režimov v zvezi z izvozom nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov v Romunijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih (1) proizvodov, in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je z Romunijo nedavno sklenila trgovinski sporazum za predelane kmetijske proizvode kot pripravo za njen pristop k Skupnosti. Ta sporazum predvideva ugodnosti s strani Skupnosti v obliki odprave izvoznih nadomestil za nekatere predelane kmetijske proizvode.

(2)

Sklep Sveta št. 3/2005 z dne 5. julija 2005 o pridružitvi ES–Romunija o izboljšavi trgovinskih sporazumov za predelane kmetijske proizvode iz Protokola 3 Evropskega sporazuma (2) predvideva odpravo nadomestil za predelane kmetijske proizvode, ki niso navedeni v Prilogi I k Pogodbi, kadar se izvažajo v Romunijo, s 1. decembrom 2005.

(3)

V zameno za odpravo izvoznih nadomestil, kot je določeno v Sklepu Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija, so se romunske oblasti zavezale, da bodo za blago, uvoženo na njihovo ozemlje, dodelile vzajemne preferencialne uvozne režime, če je tako blago opremljeno s kopijo izvozne deklaracije, ki posebej navaja, da blago ni upravičeno do plačila izvoznih nadomestil. Če take dokumentacije ni, se uporabi polna stopnja dajatve.

(4)

Z začetkom veljavnosti Sklepa Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija blago, za katero so izvajalci zaprosili za izvozna nadomestila v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (3), ne bo več upravičeno do nadomestila ob izvozu v Romunijo.

(5)

Dovoliti je treba znižanje zneska potrdil o nadomestilu in sprostitev sorazmernega deleža ustrezne varščine, kadar izvozniki lahko zadovoljivo dokažejo pristojnemu nacionalnemu organu, da je na njihove zahtevke za nadomestila vplival začetek veljavnosti Sklepa Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija. Pri obravnavi zahtevkov za znižanje zneska potrdila o nadomestilu in sorazmerne sprostitve ustrezne varščine mora v primeru dvoma nacionalni pristojni organ zlasti upoštevati dokumentacijo iz člena 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 z dne 21. decembra 1989 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic in o razveljavitvi Direktive 77/435/EGS (4), ne da bi to vplivalo na uporabo drugih določb te uredbe. Iz upravnih razlogov je ustrezno zagotoviti, da se zahtevki za znižanje zneska potrdila o nadomestilu in sprostitev varščine oddajo v kratkem času in da se o zneskih, za katere so bila znižanja sprejeta, pravočasno obvesti Komisijo, da se lahko vključijo v določitev zneska, za katerega se izdajo potrdila o nadomestilu z uporabnostjo od 1. februarja 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 1043/2005.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v Prilogi I k Pogodbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, za katero so bila odpravljena izvozna nadomestila s Sklepom Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija se uvozi v Romunijo brez carin, brez carin v okviru kvot ali po znižanih carinskih stopnjah, če je zadevno blago opremljeno z ustrezno izpolnjeno kopijo izvozne deklaracije z naslednjo navedbo v okencu 44:

„Izvozno nadomestilo: 0 EUR/Sklep Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija“.

Člen 2

1.   Potrdila o nadomestilu, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 1043/2005 v zvezi z izvozom blaga, za katero so bila izvozna nadomestila s Sklepom Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija odpravljena, se lahko na zahtevo zainteresiranih strank znižajo pod pogoji iz odstavka 2.

2.   Da bi bila potrdila iz odstavka 1 upravičena do znižanja zneska potrdila o nadomestilu, je treba zanje zaprositi pred dnem začetka veljavnosti Sklepa Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES–Romunija, njihovo obdobje veljavnosti pa mora poteči po 30. novembru 2005.

3.   Znesek potrdila se zniža za znesek, za katerega zainteresirana stranka ne more zahtevati izvoznih nadomestil po začetku veljavnosti Sklepa Sveta št. 3/2005 o pridružitvi ES– Romunija, kot je zadovoljivo dokazano pristojnemu nacionalnemu organu.

Pri ocenjevanju pristojni organi v primeru dvoma upoštevajo zlasti trgovinske dokumente iz člena 1(2) Uredbe (EGS) št. 4045/89.

4.   Ustrezna varščina se sprosti sorazmerno z zadevnim znižanjem.

Člen 3

1.   Da bi bili zahtevki upravičeni do obravnave iz člena 2, jih mora pristojni nacionalni organ prejeti najpozneje do 7. januarja 2006.

2.   Države članice obvestijo Komisijo najpozneje do 14. januarja 2006 o zneskih znižanj, ki so jih sprejele v skladu s členom 2(3) te uredbe. Priglašeni zneski se upoštevajo pri določitvi zneska, za katerega se bodo v skladu s točko (c) člena 33 Uredbe (ES) št. 1043/2005 izdala potrdila o nadomestilu, ki se bodo uporabljala od 1. februarja 2006.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 324, 10.12.2005, str. 26.

(3)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(4)  UL L 388, 30.12.1989, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2154/2002 (UL L 328, 5.12.2002, str. 4).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2126/2005

z dne 22. decembra 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 350/93 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 350/93 z dne 17. februarja 1993 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (2) določa ukrepe glede uvrstitve kratkih hlač v kombinirano nomenklaturo, ki so opisane v točki 8 priloge k tej uredbi (fotografija 509).

(2)

Treba je opredeliti opis žepov zadevnega oblačila in drugi odstavek utemeljitev ustrezno prilagoditi, da se bomo izognili različnim uvrstitvam. Do sedaj je bilo dejstvo, da žepi nimajo zapenjalnega sistema, samo ilustrirano na fotografiji 509.

(3)

Poleg tega se dane utemeljitve za uvrstitev zadevnega oblačila sklicujejo na opombo 8 k poglavju 62 kombinirane nomenklature, ni pa navedeno, kateri odstavek opombe je bil uporabljen, kar bi lahko povzročilo različne uvrstitve.

(4)

Zaradi zagotovitve enotne uporabe kombinirane nomenklature je treba pojasniti, da uvrstitev, določena z uredbo (EGS) št. 350/93, ni temeljila na prvem odstavku opombe 8 in zato ni bila opredeljena z utemeljitvijo, da je iz kroja zadevnega oblačila jasno razvidno, da je namenjeno ženskam.

(5)

Vnesti je treba določbo, da je bil uporabljen drugi odstavek opombe 8 k poglavju 62 in da je bilo zadevno oblačilo uvrščeno pod oznako KN 6204 63 90, ker iz kroja zadevnega oblačila ni popolnoma razvidno, ali je namenjeno moškim ali ženskam, in ga zato ni mogoče opredeliti kot moško oziroma deško oblačilo ali kot žensko oziroma dekliško oblačilo.

(6)

Zaradi tega je treba uredbo (EGS) št. 350/93 ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka 8 priloge k Uredbi (EGS) št. 350/93 je spremenjena, kot sledi:

1.

V stolpcu 1 (opis) se zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Oblačilo ima odprt notranji žep na obeh straneh in pletene notranje spodnjice brez hlačnic (65 % poliester, 35 % bombaž), prišite v pas (kot pri kratkih hlačah) (gl. fotografijo št. 509) (*).“

2.

V stolpcu 3 (utemeljitev) se besedilo nadomesti z naslednjim:

„Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, drugi odstavek opombe 8 k poglavju 62 in besedilo k oznakam KN 6204, 6204 63 in 6204 63 90.

Oblačilo se ne more uvrstiti kot kopalke, saj ga zaradi kroja, splošnega videza in stranskih žepov brez trdnega sistema zapenjanja ne moremo nositi izključno ali pretežno kot kopalke.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredba Komisije (ES) št. 1719/2005 (UL L 286, 28.10.2005, str. 1).

(2)  UL L 41, 18.2.1993, str. 7.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2127/2005

z dne 22. decembra 2005

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu s temi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 te preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1719/2005 (UL L 286, 28.10.2005, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Nekompletno in nesestavljeno novo vozilo s pogonom na štiri kolesa tipa „pick-up“ z dizelskim motorjem s prostornino cilindrov 2 500 cm3, z bruto maso 2 650 kg in s skupno nosilnostjo 1 000 kg.

Vozilo ima eno vrsto sedežev za dve osebi (vključno z voznikom) in odprt tovorni prostor dolžine 2,28 m.

Vsi deli se predložijo in prijavijo carinskim organom hkrati in na istem mestu.

Vozilo nima hladilnika, oken, pnevmatik, akumulatorja, amortizerjev ter tapetniških oblog sedežev in vrat.

8704 21 91

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 2(a) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 8704, 8704 21 in 8704 21 91.

Vozilo se uvršča pod tarifno številko 8704, saj ima glede na opis bistvene značilnosti kompletnega in dokončanega vozila (splošno pravilo 2(a), prvi stavek). Glej tudi pojasnjevalne opombe HS k poglavju 87 (Splošna določila).

Dejstvo, da je vozilo nesestavljeno, ne vpliva na njegovo uvrstitev kot kompletnega in dokončanega izdelka (splošno pravilo 2(a), drugi stavek).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/37


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2128/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti člena 27(5)(a) in (15) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se razlike med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členu 1(1)(a), (c), (d), (f), (g) in (h) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrijejo z izvoznim nadomestilom, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, navedeno v Prilogi V k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o sistemu za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določevanje višine takšnih nadomestil (2), podrobno določa proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki jo je treba uporabiti, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, našteto v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila za 100 kilogramov vsakega zadevnega osnovnega proizvoda določiti vsak mesec.

(4)

Člen 27(3) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za navedeni proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Nadomestila, določena po tej uredbi, se lahko določijo vnaprej, ker v tem trenutku ni mogoče določiti razmer na trgu v naslednjih nekaj mesecih.

(6)

Obveznosti glede nadomestil, ki se jih lahko odobri za izvoz kmetijskih proizvodov, vsebovanih v blagu, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, lahko ogrozi vnaprejšnja določitev visokih stopenj nadomestil. Zato je treba v takih razmerah sprejeti previdnostne ukrepe, vendar se pri tem ne sme preprečiti sklepanje dolgoročnih pogodb. Določitev posebne stopnje nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča, da so ti različni cilji izpolnjeni.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in v členu 1(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001, in izvožene kot blago, navedeno v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 1260/2001, se določijo po Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 987/2005 (UL L 167, 29.6.2005, str. 12).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 23. decembra 2005 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

35,00

35,00


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005, in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2129/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) iin zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 1784/2003 in člen 14(1) Uredbe (ES) št. 1785/2003 določata, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v členu 1 obeh navedenih uredb, in cenami v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o sistemu dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določitev višine takih nadomestil (3), podrobno določa proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki jo je treba uporabiti, kadar se ti proizvodi izvozijo kot blago, navedeno v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, kakor je ustrezno.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005, je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Obveznosti glede nadomestil, ki se jih lahko odobri za izvoz kmetijskih proizvodov, vsebovanih v blagu, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, lahko ogrozi vnaprejšnja določitev visokih stopenj nadomestil. Zato je treba v takih primerih sprejeti previdnostne ukrepe, s katerimi pa se ne sme preprečiti sklepanja dolgoročnih pogodb. Določitev posebne stopnje nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča izpolnitev teh različnih ciljev.

(5)

Ob upoštevanju sporazumne ureditve med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o izvozu testenin iz Skupnosti v Združene države, sprejetim s Sklepom Sveta 87/482/EGS (4), je treba razlikovati med nadomestilom za blago, ki spada pod oznake KN 1902 11 00 in 1902 19 glede na namembno državo.

(6)

V skladu s členom 15(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1043/2005, je treba ob upoštevanju veljavne višine proizvodnega nadomestila na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 (5) za zadevni osnovni proizvod določiti znižano stopnjo izvoznega nadomestila, ki se bo uporabljala v predvidenem obdobju proizvodnje blaga.

(7)

Alkoholne pijače štejejo za manj odzivne na ceno žit, ki se uporabljajo za njihovo proizvodnjo. Vendar Protokol 19 Akta o pristopu Združenega kraljestva, Irske in Danske določa, da je treba sprejeti potrebne ukrepe za olajšanje uporabe žit Skupnosti pri proizvodnji alkoholnih pijač iz žit. Skladno s tem je treba prilagoditi stopnjo nadomestila, ki se uporablja za žita, izvožena v alkoholnih pijačah.

(8)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo za osnovne proizvode iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1784/2003 ali člena 1 Uredbe (ES) št. 1785/2003, in izvoženih kot blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, se določijo tako, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

(3)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(4)  UL L 275, 29.9.1987, str. 36.

(5)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1584/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 11).


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 23. decembra 2005 uporabljajo za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis proizvodov (2)

Stopnja nadomestila na 100 kg osnovnega proizvoda

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

1001 10 00

Trda pšenica:

 

 

– na izvoz blaga, ki spada pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih

1001 90 99

Navadna pšenica in soržica:

 

 

– na izvoz blaga, ki spada pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih:

 

 

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– – v drugih primerih

1002 00 00

1003 00 90

Ječmen

 

 

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– v drugih primerih

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Koruza v obliki:

 

 

– škroba:

 

 

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

2,687

2,687

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

1,714

1,714

– – v drugih primerih

3,499

3,499

– glukoza, glukozni sirup, maltodekstrin, maltodekstrinski sirup iz oznak KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

1,812

1,812

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

1,286

1,286

– – v drugih primerih

2,624

2,624

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

1,714

1,714

– drugo (vključno z nepredelanim)

3,499

3,499

Krompirjev škrob iz oznake KN 1108 13 00, podoben proizvodu, pridobljenemu iz predelane koruze:

 

 

– kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

2,133

2,133

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

1,714

1,714

– v drugih primerih

3,499

3,499

ex 1006 30

Brušen riž:

 

 

– okroglozrnat

– srednjezrnat

– dolgozrnat

1006 40 00

Lomljen riž

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridov, za setev


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005, in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.

(2)  Za kmetijske proizvode, ki se pridobijo s predelavo osnovnega proizvoda ali/in vsebovanih proizvodov, se uporabljajo koeficienti, določeni v Prilogi E k Uredbi Komisije (ES) št. 1043/2005.

(3)  Zadevno blago spada pod oznako KN 3505 10 50.

(4)  Blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 2825/93 (UL L 258, 16.10.1993, str. 6).

(5)  Za sirupe pod oznakami KN 1702 30 99, 1702 40 90 in 1702 60 90, pridobljenih z mešanjem glukoznega in fruktoznega sirupa, se izvozno nadomestilo nanaša samo na glukozni sirup.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2130/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 23. decembra 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti njenega člena 24(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1422/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz melase v sektorju sladkorja in spremembi Uredbe (EGS) št. 785/68 (2) predvideva, da se cena CIF pri uvozu melase, določena v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 785/68 (3), upošteva kot „reprezentativna cena“. Ta cena velja za standardno kakovost, določeno v členu 1 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(2)

Pri določitvi reprezentativnih cen je treba upoštevati vse razpoložljive podatke iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 785/68, razen v primerih iz člena 4 te uredbe ter, če je to primerno, se lahko cene določijo na način iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(3)

Za prilagoditev cen za nestandardno kakovost je treba glede na kakovost ponujene melase cene zvišati ali znižati v skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(4)

V primeru razlik med sprožitveno ceno zadevnega proizvoda in reprezentativno ceno je treba določiti dodatne uvozne dajatve pod pogoji, predvidenimi v členu 3 Uredbe (ES) št. 1422/95. V primeru odprave uvoznih dajatev v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 je treba določiti posebne količine za te dajatve.

(5)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za zadevne proizvode je treba določiti v skladu s členom 1(2) ter členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1422/95.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne dajatve za uvoz proizvodov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1422/95 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 79/2003 (UL L 13, 18.1.2003, str. 4).

(3)  UL 145, 27.6.1968, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1422/95.


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 23. decembra 2005

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev za uvoz 100 kg neto teže zadevnega proizvoda zaradi odprave iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

11,16

0

1703 90 00 (2)

11,79

0


(1)  V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 ta znesek nadomesti stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določeno v prvem členu spremenjene Uredbe (EGS) št. 785/68.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/45


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2131/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (1), spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 680/2002, in zlasti drugega pododstavka člena 27(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, navedenih v členu 1(1)(a) te uredbe, na svetovnem trgu ter cenami teh proizvodov v Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Uredba (ES) št. 1260/2001 predvideva, da je pri določitvi nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, nedenaturiran in izvožen brez nadaljnje predelave, treba upoštevati položaj na trgu Skupnosti ter na svetovnem trgu za sladkor in zlasti elemente cene in stroškov, določene v členu 28 te uredbe. Isti člen določa, da je treba upoštevati tudi ekonomski vidik predvidenega izvoza.

(3)

Nadomestilo za surovi sladkor je treba določiti glede na standardno kakovost. Slednja je določena v točki II Priloge I Uredbe (ES) št. 1260/2001. Poleg tega je treba to nadomestilo določiti v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001. Kandirani sladkor je opredeljen v Uredbi Komisije (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za dodelitev izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (2). Tako izračunano nadomestilo za aromatiziran ali obarvan sladkor velja za njegovo vsebnost saharoze in je skladno s tem določeno za 1 % te vsebnosti.

(4)

V posebnih primerih je mogoče višino nadomestila določiti z drugimi pravnimi instrumenti.

(5)

Nadomestilo je treba določiti vsake dva tedna. V vmesnem obdobju ga je mogoče spremeniti.

(6)

Prvi pododstavek člena 27(5) Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva, da so lahko nadomestila za proizvode iz člena 1 te uredbe različno določena glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(7)

Precejšnje in hitro povečanje preferencialnega uvoza sladkorja iz zahodnih balkanskih držav od začetka leta 2001 ter izvoza sladkorja iz Skupnosti v te dežele velja za zelo umetno.

(8)

Da bi preprečili vsakršne zlorabe v zvezi s ponovnim uvozom proizvodov, ki jim je bilo dodeljeno izvozno nadomestilo, v Skupnost, se nadomestila za proizvode, zajete v tej uredbi, ne določijo za vse države zahodnega Balkana.

(9)

Ob upoštevanju teh dejavnikov in trenutnega položaja na trgu za sladkor ter zlasti kotacij ali cen za sladkor znotraj Skupnosti in na svetovnem trgu je treba določiti ustrezno višino nadomestil.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nadomestila za izvoz izdelkov, naštetih v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1260/2001, nedenaturiranega in brez nadaljnje predelave, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.


PRILOGA

NADOMESTILA ZA BELI SLADKOR IN SUROVI SLADKOR, IZVOŽEN BREZ NADALJNJE PREDELAVE 23. DECEMBRA 2005 (1)

Oznake proizvodov

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,19 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3500

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,00

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze 100 kg neto teže proizvoda

0,3500

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta št. 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Kadar je donos izvoženega sladkorja drugačen od 92 %, se znesek izračuna v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/47


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2132/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 27(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, navedenih v členu 1(1)(d) navedene uredbe, na svetovnem trgu ter cenami teh proizvodov v Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (2), predvideva, da je izvozno nadomestilo za 100 kg proizvodov, naštetih v členu 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 1260/2001 enako osnovnemu znesku, pomnoženemu z vsebnostjo saharoze, po potrebi vključno z vsebnostjo drugih sladkorjev, izraženimi kot saharoza. Vsebnost saharoze v zadevnih proizvodih se določi v skladu s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 2135/95.

(3)

Člen 30(3) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da je osnovni znesek nadomestila za sorbozo, izvoženo v naravnem stanju, enak osnovni višini nadomestila minus ena stotina veljavnega proizvodnega nadomestila, v skladu z uredbo Komisije (ES) št. 1265/2001 z dne 27. junija 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 glede dodeljevanja proizvodnega nadomestila za nekatere sladkorne proizvode, ki se uporabljajo v kemični industriji (3), za proizvode, naštete v Prilogi k nazadnje omenjeni uredbi.

(4)

V skladu z določili v členu 30(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 je osnovna višina nadomestila za druge proizvode, naštete v členu 1(1)(d) omenjene uredbe in izvožene v naravnem stanju, enaka eni stotini zneska, ki po eni strani upošteva razliko med intervencijsko ceno belega sladkorja za območja Skupnosti brez primanjkljaja za mesec, za katerega je določena osnovna vsota, in kotacijami ali cenami belega sladkorja na svetovnem trgu, po drugi strani pa upošteva tudi potrebo po vzpostavitvi ravnovesja med uporabo osnovnih proizvodov Skupnosti pri izdelavi predelanega blaga, namenjenega za izvoz v tretje države, ter uporabo proizvodov iz tretjih držav, uvoženih za postopke aktivnega oplemenitenja.

(5)

V skladu z določili člena 30(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001 je lahko uporaba osnovne količine omejena na nekatere proizvode, naštete v členu 1(1)(d) omenjene uredbe.

(6)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva določitev nadomestila za izvoz proizvodov v naravnem stanju v skladu s členom 1 (1)(f) in (g) in (h) te uredbe. Višina nadomestila se določi na 100 kg suhe snovi, ob upoštevanju izvoznega nadomestila za proizvode z oznako KN 1702 30 91 in za proizvode iz člena 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 1260/2001 ter ekonomskih vidikov predvidenega izvoza. V primeru proizvodov v omenjenem členu (1)(f) in (g) se nadomestilo dodeli le za proizvode, ki izpolnjujejo pogoje v členu 5 Uredbe (ES) št. 2135/95. Za proizvode iz člena 1(1)(h) se nadomestilo dodeli le za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(7)

Zgoraj omenjena nadomestila je treba določiti vsak mesec. V vmesnem obdobju jih je mogoče spremeniti.

(8)

Prvi pododstavek člena 27(5) Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva, da so lahko nadomestila za proizvode iz člena 1 te uredbe različno določena glede na namembni kraj, kadar je zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov to potrebno.

(9)

Precejšnje in hitro povečanje preferencialnega uvoza sladkorja iz zahodnih balkanskih držav od začetka leta 2001 ter izvoza sladkorja v te dežele iz Skupnosti velja za zelo umetno.

(10)

Da bi preprečili vsakršne zlorabe v zvezi s ponovnim uvozom tistih proizvodov v Skupnost, ki jim je bilo odobreno izvozno nadomestilo, se ne določijo nadomestila za v tej uredbi zajete proizvode za vse države zahodnega Balkana.

(11)

Ob upoštevanju teh dejavnikov je treba določiti ustrezno višino zadevnih nadomestil.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izovozna nadomestila za izdelke, naštete v členu 1(1)(d)(f)(g) in (h) Uredbe (ES) št. 1260/2001, izvožene v naravnem stanju, se določijo v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 6).

(2)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.

(3)  UL L 178, 30.6.2001, str. 63.


PRILOGA

IZVOZNA NADOMESTILA ZA SIRUPE IN NEKATERE DRUGE SLADKORNE PROIZVODE, IZVOŽENE V NARAVNEM STANJU BREZ NADALJNJE PREDELAVE, UPORABNA OD 23. DECEMBRA 2005 (1)

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

35,00 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

35,00 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

66,50 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3500 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

35,00 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3500 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3500 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3500 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

35,00 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3500 (4)

NB: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene s kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta ZN 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Velja le za proizvode iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(3)  Velja le za proizvode iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(4)  Osnovni znesek ne velja za sirupe s čistostjo manj kot 85 % (Uredba (ES) št. 2135/95). Vsebnost saharoze je določena v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(5)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/50


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2133/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 15. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti druge alinee odstavka 5 člena 27 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1138/2005 z dne 15. julija 2005 o stalnem razpisu za določitev prelevmanov in/ali nadomestil za izvoz belega sladkorja (2) za tržno leto 2004/2005 zahteva, da se izda delni razpis za izvoz sladkorja v nekatere tretje države.

(2)

V skladu z določbami člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1138/2005 se po potrebi določi najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis, ob upoštevanju zlasti stanja in predvidenega razvoja na trgu za sladkor v Skupnosti ter na svetovnem trgu.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Člen 1

Za 15. delni razpis za beli sladkor, izdan v skladu z Uredbo (ES) št. 1138/2005, se največja višina nadomestila za izvoz v nekatere tretje države določi na 37,750 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 185, 16.7.2005, str. 3.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/51


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2134/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2), in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po členu 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in členu 14 Uredbe (ES) št. 1785/2003 se razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, podanih v členu 1 navedenih uredb, na svetovnem trgu in cenami teh proizvodov v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

V skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1785/2003 je nadomestila treba določiti ob upoštevanju stanja in prihodnjega gibanja na eni strani razpoložljivosti žit, riža in lomljenega riža ter njihovih cen na trgu Skupnosti, in na drugi strani cen žit, riža, lomljenega riža in žitnih proizvodov na svetovnem trgu. V skladu s temi členi je prav tako treba zagotoviti ravnovesje in naraven razvoj cen in trgovine na trgih žit in riža ter nadalje upoštevati gospodarski vidik predvidenega izvoza in potrebe po izogibanju motnjam na trgu Skupnosti.

(3)

Člen 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1518/95 (3) o uvoznem in izvoznem režimu za proizvode, predelane iz žit in riža, določa posebne kriterije, ki jih je treba upoštevati pri izračunu nadomestil za te proizvode.

(4)

Nadomestilo za nekatere predelane proizvode je treba stopnjevati glede na vsebnost pepela, surovih vlaken, lupin, proteinov, maščob ali škroba v posameznem zadevnem proizvodu, saj je ta vsebnost posebno dober pokazatelj količine osnovnega proizvoda, ki je dejansko vgrajen v predelani proizvod.

(5)

Trenutno ni treba določiti izvoznega nadomestila za manioko, druge tropske korenine in gomolje ali njihovo moko glede na gospodarski vidik morebitnega izvoza in zlasti vrsto in poreklo teh proizvodov. Zaradi zanemarljive udeležbe Skupnosti na svetovnem trgu trenutno ni treba določiti izvoznih nadomestil za nekatera predelana žita.

(6)

Zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(7)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V vmesnem obdobju se lahko spremeni.

(8)

Nekateri predelani proizvodi iz koruze so lahko toplotno obdelani, kar lahko vodi v odobritev nadomestila, ki ne ustreza kakovosti proizvoda. Poudariti je treba, da ti proizvodi, ki vsebujejo želatiniran škrob, niso upravičeni do izvoznih nadomestil.

(9)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode, navedene v členu 1 Uredbe (ES) št. 1518/95, so določena v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1549/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 13).

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2993/95 (UL L 312, 23.12.1995, str. 25).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za predelane proizvode iz žit in riža

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

48,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

41,99

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

62,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

48,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

41,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

55,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

45,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

52,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

40,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

8,75

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

55,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

55,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

54,85

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

41,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

54,85

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

41,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

54,85

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

41,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

57,47

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

39,89

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

41,99

N. B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so:

C10

:

Vse namembne države.

C11

:

Vse namembne države razen Bolgarije.

C12

:

Vse namembne države razen Romunije.

C13

:

Vse namembne države razen Bolgarije in Romunije.

C14

:

Vse namembne države razen Švice in Lihtenštajna.


(1)  Nobeno nadomestilo se ne odobri za proizvode, ki so bili termično obdelani, zaradi česar je prišlo do želatiniranja škroba.

(2)  Nadomestila se odobrijo v skladu s spremenjeno Uredbo Sveta (EGS) št. 2730/75 (UL L 281, 1.11.1975, str. 20).

N. B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so:

C10

:

Vse namembne države.

C11

:

Vse namembne države razen Bolgarije.

C12

:

Vse namembne države razen Romunije.

C13

:

Vse namembne države razen Bolgarije in Romunije.

C14

:

Vse namembne države razen Švice in Lihtenštajna.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/54


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2135/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 se razlika med kotacijami ali cenami proizvodov na svetovnem trgu, podanih v členu 1 navedene uredbe, in cenami teh proizvodov v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1517/95 z dne 29. junija 1995 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede režimov za izvoz in uvoz krmnih mešanic na osnovi žit in o spremembi Uredbe (ES) št. 1162/95 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (2), določa splošna pravila za izračun zneska takih nadomestil.

(3)

Ta izračun mora upoštevati tudi vsebnost žitnih proizvodov. Zaradi poenostavitve se nadomestilo plača za dve kategoriji „žitnih izdelkov“, in sicer na eni strani za koruzo, na splošno najbolj uporabljeno žito za izvožene krmne mešanice in koruzne proizvode, in na drugi strani za „druga žita“, pri slednjih pridejo v poštev žitni proizvodi, razen koruze in koruznih proizvodov. Nadomestilo se odobri glede na količino žitnih proizvodov, vsebovanih v krmni mešanici.

(4)

Višina nadomestila mora upoštevati tudi možnosti in pogoje za prodajo teh proizvodov na svetovnem trgu, potrebo po preprečevanju motenj na trgu Skupnosti in gospodarski vidik izvoza.

(5)

Zaradi trenutnih razmer na trgu za žita in zlasti pričakovanj glede preskrbe, je treba odpraviti izvozna nadomestila.

(6)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za krmne mešanice, zajete v Uredbi (ES) št. 1784/2003 in v skladu z Uredbo (ES) št. 1517/95, so določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 51.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 22. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

Oznake proizvodov, ki so upravičeni do izvoznega nadomestila:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Žitni proizvodi

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

Koruza in proizvodi na osnovi koruze:

tarifne oznake KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Žitni proizvodi razen koruze in proizvodov na osnovi koruze

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

C10

:

Vse namembne države.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/56


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2136/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1722/93 z dne 30. junija 1993 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 in (EGS) št. 1418/76 za proizvodna nadomestila v sektorjih žit in riža (2) določa pogoje za odobritev proizvodnega nadomestila. Člen 3 navedene uredbe določa osnovo za izračun. Nadomestilo, izračunano na ta način, po potrebi ločeno za krompirjev škrob, se določi enkrat mesečno in se lahko spremeni, če se cene koruze in/ali žita bistveno spremenijo.

(2)

Proizvodna nadomestila, ki naj jih določa ta uredba, je treba prilagoditi s koeficienti iz Priloge II Uredbe (EGS) št. 1722/93, zato da se določi natančen znesek za izplačilo.

(3)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodno nadomestilo, izraženo v toni škroba, predvideno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1722/93, znaša:

(a)

10,08 EUR/t za škrob, pridobljen iz koruze, žita, ječmena in ovsa;

(b)

19,42 EUR/t za krompirjev škrob.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1548/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 11).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/57


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2137/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1058/2005 (2) je bil razpisan natečaj za nadomestilo za izvoz ječmena v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene določiti najvišje izvozno nadomestilo ob upoštevanju kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95. V tem primeru je na natečaju izbran ponudnik, čigar ponudba je enaka ali nižja od najvišjega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih kriterijev pri trenutnem stanju na trgu žit sledi, da je treba določiti najvišje nadomestilo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 16. do 22. decembra 2005 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2005, znaša najvišje nadomestilo za izvoz ječmena 2,97 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 12.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/58


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2138/2005

z dne 22. decembra 2005

v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (2), in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1438/2005 z dne 2. septembra 2005 o posebnem intervencijskem ukrepu za žita na Finskem in Švedskem za tržno leto 2005/2006 (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1438/2005 je bil razpisan natečaj za izvozno nadomestilo za oves, proizveden na Finskem in Švedskem in namenjen za izvoz iz Finske in Švedske v vse tretje države, razen v Bolgarijo, Norveško, Romunijo in Švico.

(2)

Na podlagi kriterijev, določenih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, ni treba določiti najvišjega nadomestila.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru natečaja za nadomestilo za izvoz ovsa, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005, se med ponudbami, predloženimi od 16. do 22. decembra 2005, ne izbere nobene ponudbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1431/2003 (UL L 203, 12.8.2003, str. 16).

(3)  UL L 228, 3.9.2005, str. 5.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/59


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2139/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1059/2005 (2) je bil razpisan natečaj za nadomestilo za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene določiti najvišje izvozno nadomestilo ob upoštevanju kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95. V tem primeru je na natečaju izbran ponudnik, čigar ponudba je enaka ali nižja od najvišjega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih kriterijev pri trenutnem stanju na trgu žit sledi, da je treba določiti najvišje nadomestilo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 16 do 22. decembra 2005 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005, znaša najvišje nadomestilo za izvoz navadne pšenice 8,00 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 15.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/60


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2140/2005

z dne 22. decembra 2005

o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1809/2005 (2) je bil razpisan natečaja za zbiranje ponudb za največje znižanje dajatve za uvoz koruze na Portugalsko iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3), se Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 odloči, da določi največje znižanje uvozne dajatve. Pri določitvi največjega znižanja je treba upoštevati merila iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95. Pogodba se sklene z vsakim ponudnikom, ki ponudi znižanje, ki je enako ali nižje od največjega znižanja dajatve.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril v povezavi s sedanjimi razmerami na trgu zadevne žitarice kaže, da je treba največje znižanje uvozne dajatve določiti v višini navedeni v členu 1.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, prejete v obdobju od 16. do 22. decembra 2005 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005, znaša največje znižanje uvozne dajatve za koruzo 22,72 EUR/t in velja za največjo skupno količino 1 500 t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 291, 5.11.2005, str. 4.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2235/2005 (UL L 256, 10.10.2005, str. 13).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/61


SKLEP SVETA

z dne 13. decembra 2005

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

(2005/929/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v zvezi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. marca pooblastil Komisijo, da v skladu z odstavkom 6 člena XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v času pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji začne pogajanja z nekaterimi drugimi državami članicami Svetovne trgovinske organizacije (STO).

(2)

Komisija je pogajanja vodila ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 133 Pogodbe, in v skladu s pogajalskimi direktivami, ki jih je izdal Svet.

(3)

Komisija je zaključila pogajanja glede Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII GATT 1994. Navedeni sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII GATT 1994 glede ukinitve posebnih ugodnosti v zvezi z ukinitvijo seznama ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji se odobri v imenu Evropske skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč (1).

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. GRANT


(1)  Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

Bruselj, 13. decembra 2005

Spoštovani,

Po začetku pogajanj med Evropsko Skupnostjo (ES) in Republiko Korejo v skladu z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII GATT 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času njihovega pristopa k Evropski skupnosti sta se zato, da bi zaključili pogajanja, začeta po obvestilu, ki ga je ES dne 19. januarja 2004 v skladu z odstavkom 6 člena XXIV GATT 1994 poslala STO, Evropska skupnost in Republika Koreja dogovorili o naslednjem.

ES se strinja z vključitvijo ugodnosti, ki so že bile vključene v prejšnji seznam, tudi v svoj seznam za carinsko območje EU 25.

ES se strinja z uvedbo naslednjih nižjih stopenj:

 

8525 40 99: nižja stopnja v višini 12,5 %,

 

3903 19 00: nižja stopnja v višini 4 %,

 

8521 10 30: nižja stopnja v višini 13,0 %,

 

8527 31 91: nižja stopnja v višini 11,4 %.

Zgornje nižje stopnje je treba glede na to, kar nastopi prej, uporabljati tri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj. Nižja stopnja za 8525 40 99 pa se glede na to, kar nastopi prej, izvaja štiri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj. Zgoraj navedena obdobja se bodo začela z dnevom izvajanja.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ES od Republike Koreje po premisleku strank v skladu z njihovimi postopki prejme ustrezen sporazum o sodelovanju. ES si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da ustrezni izvajalni ukrepi začnejo veljati najpozneje 1. januarja 2006.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Evropske skupnosti

Image

Bruselj, 13. decembra 2005

Spoštovani,

Sklicujem se na vaše pismo, ki se glasi:

„Po začetku pogajanj med Evropsko Skupnostjo (ES) in Republiko Korejo v skladu s z odstavkom 6 člena XXIV in členom XXVIII GATT 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času njihovega pristopa k Evropski skupnosti sta se zato, da bi zaključili pogajanja, začeta po obvestilu, ki ga je ES dne 19. januarja 2004 v skladu z odstavkom 6 člena XXIV GATT 1994 poslala STO, Evropska skupnost in Republika Koreja dogovorili o naslednjem.

ES se strinja z vključitvijo ugodnosti, ki so že bile vključene v prejšnji seznam, tudi v svoj seznam za carinsko območje EU 25.

ES se strinja z uvedbo naslednjih nižjih stopenj:

 

8525 40 99: nižja stopnja v višini 12,5 %,

 

3903 19 00: nižja stopnja v višini 4 %,

 

8521 10 30: nižja stopnja v višini 13,0 %,

 

8527 31 91: nižja stopnja v višini 11,4 %.

Zgornje nižje stopnje je treba glede na to, kar nastopi prej, uporabljati tri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj. Nižja stopnja za 8525 40 99 pa se glede na to, kar nastopi prej, izvaja štiri leta oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže zgornjih tarifnih stopenj. Zgoraj navedena obdobja se bodo začela z dnevom izvajanja.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ES od Republike Koreje po premisleku strank v skladu z njihovimi postopki prejme ustrezen sporazum o sodelovanju. ES si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da ustrezni izvajalni ukrepi začnejo veljati najpozneje 1. januarja 2006.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino navedenega pisma.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Republike Koreje

Image


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/64


SKLEP SVETA

z dne 21. decembra 2005

o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2005/848/ES

(2005/930/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (1), in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 29. novembra 2005 sprejel Sklep 2005/848/ES o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2005/722/ES (2).

(2)

Sprejet je bil posodobljen seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 2580/2001 –

SKLENIL:

Člen 1

Seznam iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Osebe

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), rojen 1.2.1966 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švicarski Abderrahmane), rojen 17.10.1964 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias Abu Omran, alias Al-Mughassil, Ahmed Ibrahim), rojen 26.6.1967 v Qatif-Bab al Shamalu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

6.

ARIOUA, Azzedine, rojen 20.11.1960 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), rojen 18.8.1969 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), rojen 13.5.1975 v Ain Tayi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

9.

ASLI, Rabah, rojen 13.5.1975 v Ain Tayi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

10.

ATWA, Ali (alias Bouslim, Ammar Mansour, alias Salim, Hassan Rostom), Libanon, rojen 1960 v Libanonu, državljan Libanona

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), rojen 1.2.1972 v Alžiriji, (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), rojen 1.6.1970 v Alžiriji, (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias Al-Houri, Ali Saed Bin Ali, alias El-Houri, Ali Saed Bin Ali), rojen 10.7.1965 ali 11.7.1965 v El Dibabiyi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

14.

FAHAS, Sofiane Yacine, rojena 10.9.1971 v Alžiru (Alžirija), (članica skupin al-Takfir in al-Hijra)

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias Garbaya, Ahmed, alias Sa-Id, alias Salwwan, Samir), Libanon, rojen 1963 v Libanonu, državljan Libanona

16.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), rojen 30.11.1970 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias Ali, Salem, alias Bin Khalid, Fahd Bin Adballah, alias Henin, Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 alt. 1.3.1964 v Pakistanu, potni list št. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), rojen 26.12.1974 v Hussein Deyu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias Mughniyah, Imad Fayiz), višji obveščevalni oficir Hezbolaha, rojen 7.12.1962 v Tayr Dibbi, Libanon, potni list št. 432298 (Libanon)

20.

NOUARA, Farid, rojen 25.11.1973 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

21.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), rojen 11.9.1968 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

22.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), rojen 23.6.1963 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

23.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), rojen 14.6.1974 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

24.

SENOUCI, Sofiane, rojena 15.4.1971 v Hussein Deyu (Alžirija), (članica skupin al-Takfir in al-Hijra)

25.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vodja Komunistične partije Filipino, vključno z NPA), rojen 8.2.1939 v Cabugau, Filipini

26.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), rojen 21.4.1964 v Blidi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra).

2.   Skupine in entitete

1.

Organizacija Abu Nidal (ANO), (alias Revolucionarni svet Fataha, Arabska revolucionarna brigada, Črni september in Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)

2.

Brigada mučenikov Al Akse

3.

Al Aksa e.V.

4.

Al-Takfir in al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Komunistična partija Filipinov, vključno z Novo ljudsko vojsko (NPA), Filipini, povezana s Sisonom Jose Mariom C. (aias Armandom Liwanagom, alias Jomom, vodjo Komunistične partije Filipinov, vključno z NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (Islamic Group), (a.k.a. Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda (IBDA-C)

10.

Hamas (vključno Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mudžahedin (HM)

12.

Fundacija Svete dežele za pomoč in razvoj (Holy Land Foundation for Relief and Development)

13.

International Sikh Youth Federation (ISYF) (Mednrodna federacija sikhovske mladine)

14.

Kahane Chai (Kach)

15.

Sila Kalistan Zindabad (KZF)

16.

Delavska stranka Kurdistana (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

17.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ali MKO) [brez „National Council of Resistance of Iran“ (NCRI)] (alias The National Liberation Army of Iran (NLA, militantno krilo MEK), The People's Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

18.

Nacionalna osvobodilna vojska/National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional)

19.

Fronta za osvoboditev Palestine (PLF)

20.

Palestinski islamski džihad (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

21.

Ljudska fronta za osvoboditev Palestine (Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP)

22.

Ljudska fronta za osvoboditev Palestine - glavno poveljstvo (alias PFLP - glavno poveljstvo, alias PFLP-GC)

23.

Oborožene revolucionarne sile Kolumbije (FARC)

24.

Vojska/fronta/ljudska revolucionarna osvobodilna stranka (DHKP/C) (Devrimci Sol, revolucionarna levica, Dev Sol)

25.

Sijoča pot (SL) (Sendero Luminoso)

26.

Stichting Al Aksa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

27.

Združene samoobrambne sile/skupine Kolumbije (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia“.

Člen 2

Sklep 2005/848/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Učinkovati začne na dan objave.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

B. BRADSHAW


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1957/2005 (UL L 314, 30.11.2005, str. 16).

(2)  UL L 314, 30.11.2005, str. 46.


Komisija

23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/67


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. decembra 2005

o oprostitvi Finske in Švedske obveznosti uporabe Direktive Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5469)

(Besedili v finskem in švedskem jeziku sta edini verodostojni)

(2005/931/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (1), in zlasti člena 18a Direktive,

ob upoštevanju zahtev, ki sta jih predložili Finska in Švedska,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 68/193/EGS postavlja določene zahteve za trženje materiala za razmnoževanje trte. Ta direktiva določa tudi, da so države članice pod določenimi pogoji lahko v celoti ali delno oproščene obveznosti uporabe te direktive.

(2)

Material za razmnoževanje trte se običajno ne proizvaja ali trži na Finskem in Švedskem. Poleg tega je gojenje trte v omenjenih državah minimalnega gospodarskega pomena.

(3)

Dokler veljajo ti pogoji, morajo biti ustrezne države članice oproščene obveznosti uporabe določbe Direktive 68/193/EGS za zadevni material.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Finska in Švedska sta s tem oproščeni obveznosti uporabe Direktive 68/193/EGS razen členov 12(1) in 12a.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 93, 17.4.1968, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/43/ES (UL L 164, 24.6.2005, str. 37).


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/68


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. decembra 2005

o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 91/68/EGS glede dopolnitve vzorcev zdravstvenih spričeval v zvezi z ovcami in kozami

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5506)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/932/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (1), in zlasti člena 14(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vzorci zdravstvenih spričeval za trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami ali kozami za zakol, rejo in za pleme so določeni v Prilogi E k Direktivi 91/68/EGS kot vzorci I, II in III v tem zaporedju.

(2)

Države članice imajo težave glede izdajanja spričeval v primerih, kjer uradni veterinar ne more potrditi izpolnjevanje zahtev glede prebivališča in mirovanja, ki jih pozna samo kmet.

(3)

Zdravstvena spričevala morajo poudariti, da izdajanje spričeval glede zahtev prebivališča in mirovanja temelji na izjavi kmetov ali preučitvi zapisov, ki so vodeni v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004 (2) z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS.

(4)

Direktivo 91/68/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga E k Direktivi 91/68/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba začne veljati 15. februarja 2006.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/554/ES (UL L 248, 22.7.2004, str. 1).

(2)  UL L 5, 9.1.2004, str. 8.


PRILOGA

Priloga E k Direktivi 91/68/EGS se spremeni:

1.

V vzorcu I se pred točko 12.4.1 vstavi naslednja točka:

„12.4

Na podlagi pisne izjave imetnika živali ali preučitve registra na kmetijskem gospodarstvu in dokumentov o premiku, ki so vodeni v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004, zlasti oddelkov B in C Priloge k navedeni uredbi,“

2.

Točka 12.4 v vzorcih II in III se nadomesti z:

„12.4

V skladu s pisno izjavo imetnika živali ali preučitvijo registra na kmetijskem gospodarstvu in dokumentov o premiku, ki so vodeni v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 21/2004, zlasti oddelkov B in C Priloge k navedeni uredbi, so živali na izvornem kmetijskem gospodarstvu najmanj 30 dni pred natovarjanjem ali na izvornem kmetijskem gospodarstvu od rojstva, če so mlajše od 30 dni, in če na izvorno kmetijsko gospodarstvo niso bile uvedene nove ovce ali koze v 21 dneh pred natovarjanjem, niti niso bili uvedeni parkljarji, uvoženi na izvorno kmetijsko gospodarstvo iz tretje države v 30 dneh pred odvozom, razen če so navedene živali uvedene v skladu s členom 4a(2) Direktive 91/68/EGS;“.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/70


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. decembra 2005

o drugi spremembi Odločbe 2005/693/ES o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v Rusiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5563)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/933/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1), in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2) in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri perutnini in pticah, ki povzroča smrt in motnje ter lahko hitro dobi epizootske razsežnosti, ki so lahko resna nevarnost za zdravje živali in ljudi ter močno zmanjšajo donosnost reje perutnine.

(2)

Odločba Komisije 2005/693/ES z dne 6. oktobra 2005 o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v Rusiji (3) je bila sprejeta po izbruhih aviarne influence v Rusiji. Navedena odločba začasno ustavlja uvoz ptic, razen perutnine, iz Rusije ter nepredelanega perja in delov peres iz regij v Rusiji, naštetih v Prilogi I k navedeni odločbi.

(3)

Izbruhi aviarne influenze se še vedno pojavljajo v nekaterih delih Rusije, zato je treba podaljšati obdobje uporabe ukrepov iz Odločbe 2005/693/ES. Odločbo se lahko pred iztekom tega obdobja vsekakor ponovno preuči na podlagi podatkov, ki jih priskrbijo pristojni veterinarski organi Rusije.

(4)

Vsi izbruhi v evropskem delu Rusije so se pojavili v osrednjem območju, v severnih regijah pa izbruhov ni bilo. Začasna ustavitev uvoza nepredelanega perja in delov peres iz severnih regij zato ni več potrebna.

(5)

Odločbo 2005/693/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/693/ES se spremeni:

1.

V členu 3 se datum „31. decembra 2005“ nadomesti z „31. marca 2006“.

2.

Priloga I se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 263, 8.10.2005, str. 22. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/740/ES (UL L 276, 21.10.2005, str. 68).


PRILOGA

„PRILOGA I

Zvezna okrožja Rusije iz člena 1(2) in (3)

1.   Daljnjevzhodno zvezno okrožje

Vključeni so naslednji subjekti Ruske federacije: pokrajina Amur, avtonomno okrožje Čukotka, judovska avtonomna pokrajina, pokrajina Kamčatka, regija Habarovsk, Korjaško avtonomno okrožje, pokrajina Magadan, regija Primorsky, republika Saha (Jakutija), pokrajina Sahalin.

2.   Sibirsko zvezno okrožje

Vključeni so naslednji subjekti Ruske federacije: avtonomno okrožje Aga Burjatija, republika Altaj, regija Altaj, republika Burjatija, pokrajina Čita, avtonomno okrožje Evenkija, pokrajina Irkutsk, pokrajina Kemerovo, republika Hakasija, regija Krasnojarsk, pokrajina Novosibirsk, pokrajina Omsk, Tajmirsko avtonomno okrožje, pokrajina Tomsk, republika Tuva, avtonomno okrožje Ust-Orda Burjatija.

3.   Uralsko zvezno okrožje

Vključeni so naslednji subjekti Ruske federacije: pokrajina Čeljabinsk, Hanty-Mansijsko avtonomno okrožje, pokrajina Kurgan, pokrajina Sverdlovsk, pokrajina Tjumen, avtonomno okrožje Jamalija.

4.   Osrednje zvezno okrožje

Vključeni so naslednji subjekti Ruske federacije: pokrajina Belgorod, pokrajina Brjansk, pokrajina Ivanovo, pokrajina Kaluga, pokrajina Kursk, pokrajina Lipetsk, Moskva (mesto), pokrajina Moskva, pokrajina Orjol, pokrajina Rjazan, pokrajina Tambov, pokrajina Tula, pokrajina Vladimir, pokrajina Voronež.

5.   Južno zvezno okrožje

Vključeni so naslednji subjekti Ruske federacije: republika Adigeja, pokrajina Astrahan, republika Čečenija, republika Dagestan, republika Ingušetija, Kabardinsko-Balkarska republika, republika Kalmikija, Karačajevsko-Čerkeška republika, regija Krasnodar, republika Severna Osetija-Alanija, regija Stavropol, pokrajina Rostov, pokrajina Volgograd.

6.   Zvezno okrožje Privolzhsky (Volga)

Vključeni so naslednji subjekti Ruske federacije: republika Baškortostan, Čuvaška republika, pokrajina Kirov, republika Mari El, Mordovska republika, pokrajina Nižnij Novgorod, pokrajina Orenburg, pokrajina Penza, pokrajina Perm, avtonomno okrožje Permyakia, pokrajina Samara, pokrajina Saratov, republika Tatarstan, Udmurtska republika, pokrajina Uljanovsk.“


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/73


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. decembra 2005

o spremembi odločb 2004/696/ES in 2004/863/ES v zvezi s prerazporeditvijo finančnega prispevka Skupnosti za programe za izkoreninjenje in spremljanje TSE v državah članicah za leto 2005

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5564)

(2005/934/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1), in zlasti člena 24(5) in (6) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2004/696/ES z dne 14. oktobra 2004 o seznamu programov za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih oblik TSE, ki so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v 2005 (2), navaja programe, ki so jih države članice predložile Komisiji za izkoreninjenje in spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) ter ki so v letu 2005 upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti. Ta odločba prav tako določa predlagano stopnjo in najvišji znesek prispevka za vsak program.

(2)

Odločba Komisije 2004/863/ES z dne 30. novembra 2004 o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje TSE v nekaterih državah članicah za leto 2005 in o določitvi višine finančnega prispevka Skupnosti (3) odobri programe iz Odločbe 2004/696/ES in določi najvišje zneske finančnega prispevka Skupnosti.

(3)

Odločba 2004/863/ES prav tako določa, da države članice vsak mesec predložijo Komisiji poročila o napredku programov za spremljanje TSE in o plačanih stroških. Analiza navedenih poročil navaja, da nekatere države članice ne bodo v celoti porabile dodeljenih sredstev za leto 2005, medtem ko jih bodo druge porabile več.

(4)

Finančni prispevek Skupnosti za nekatere navedene programe je zato treba prilagoditi. Primerno je, da se prerazporedi financiranje iz programov držav članic, ki ne porabijo vseh dodeljenih sredstev, tistim, ki jih porabijo več. Prerazporeditev mora temeljiti na najnovejših podatkih o odhodkih, ki so zadevnim državam članicam dejansko nastali.

(5)

Odločbi 2004/696/ES in 2004/863/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloge k Odločbi 2004/696/EGS se spremenijo v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Odločba 2004/863/ES se spremeni:

1.

V členu 7(2) se „8 846 000 EUR“ nadomesti z „8 536 000 EUR“.

2.

V členu 10(2) se „8 677 000 EUR“ nadomesti z „8 397 000 EUR“.

3.

V členu 11(2) se „353 000 EUR“ nadomesti z „503 000 EUR“.

4.

V členu 16(2) se „4 510 000 EUR“ nadomesti z „4 840 000 EUR“.

5.

V členu 18(2) se „1 480 000 EUR“ nadomesti z „1 540 000 EUR“.

6.

V členu 21(2) se „313 000 EUR“ nadomesti z „363 000 EUR“.

7.

V členu 24(2) se „250 000 EUR“ nadomesti z „100 000 EUR“.

8.

V členu 25(2) se „2 500 000 EUR“ nadomesti z „3 350 000 EUR“.

9.

V členu 26(2) se „200 000 EUR“ nadomesti z „80 000 EUR“.

10.

V členu 28(2) se „25 000 EUR“ nadomesti z „20 000 EUR“.

11.

V členu 29(2) se „150 000 EUR“ nadomesti z „20 000 EUR“.

12.

V členu 31(2) se „500 000 EUR“ nadomesti z „310 000 EUR“.

13.

V členu 35(2) se „150 000 EUR“ nadomesti z „30 000 EUR“.

14.

V členu 36(2) se „450 000 EUR“ nadomesti z „460 000 EUR“.

15.

V členu 37(2) se „10 000 EUR“ nadomesti z „25 000 EUR“.

16.

V členu 38(2) se „975 000 EUR“ nadomesti z „845 000 EUR“.

17.

V členu 39(2) se „25 000 EUR“ nadomesti z „10 000 EUR“.

18.

V členu 41(2) se „25 000 EUR“ nadomesti z „10 000 EUR“.

19.

V členu 45(2) se „20 000 EUR“ nadomesti z „120 000 EUR“.

20.

V členu 49(2) se „1 555 000 EUR“ nadomesti z „865 000 EUR“.

21.

V členu 50(2) se „9 525 000 EUR“ nadomesti z „9 035 000 EUR“.

22.

V členu 51(2) se „1 300 000 EUR“ nadomesti z „2 400 000 EUR“.

23.

V členu 54(2) se „5 565 000 EUR“ nadomesti z „5 075 000 EUR“.

24.

V členu 58(2) se „5 000 EUR“ nadomesti z „55 000 EUR“.

25.

V členu 59(2) se „575 000 EUR“ nadomesti z „755 000 EUR“.

26.

V členu 61(2) se „695 000 EUR“ nadomesti z „915 000 EUR“.

27.

V členu 64(2) se „5 000 EUR“ nadomesti z „25 000 EUR“.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/99/ES (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(2)  UL L 316, 15.10.2004, str. 91. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/413/ES (UL L 141, 4.6.2005, str. 24).

(3)  UL L 370, 17.12.2004, str. 82. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/413/ES.


PRILOGA

Priloge I, II in III k Odločbi 2004/696/ES se nadomestijo z:

PRILOGA I

Seznam programov za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE)

Stopnja in najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti

(v EUR)

Bolezen

Država članica

Stopnja opravljenih testov (1)

Najvišji znesek

Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

Avstrija

100 %

2 076 000

Belgija

100 %

3 586 000

Ciper

100 %

503 000

Češka

100 %

1 736 000

Danska

100 %

2 426 000

Estonija

100 %

294 000

Finska

100 %

1 170 000

Francija

100 %

29 755 000

Nemčija

100 %

15 170 000

Grčija

100 %

1 487 000

Madžarska

100 %

1 184 000

Irska

100 %

6 172 000

Italija

100 %

8 397 000

Litva

100 %

836 000

Luksemburg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nizozemska

100 %

4 840 000

Portugalska

100 %

1 540 000

Slovenija

100 %

444 000

Španija

100 %

8 536 000

Švedska

100 %

363 000

Združeno kraljestvo

100 %

5 690 000

Skupaj

96 396 000

PRILOGA II

Seznam programov za izkoreninjenje goveje spongiformne encefalopatije (BSE)

Najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti

(v EUR)

Bolezen

Država članica

Stopnja

Najvišji znesek

Goveja spongiformna encefalopatija (BSE)

Avstrija

50 % izločitev

25 000

Belgija

50 % izločitev

100 000

Ciper

50 % izločitev

25 000

Češka

50 % izločitev

3 350 000

Danska

50 % izločitev

80 000

Estonija

50 % izločitev

20 000

Finska

50 % izločitev

10 000

Francija

50 % izločitev

310 000

Nemčija

50 % izločitev

875 000

Grčija

50 % izločitev

20 000

Irska

50 % izločitev

4 000 000

Italija

50 % izločitev

205 000

Luksemburg

50 % izločitev

30 000

Nizozemska

50 % izločitev

460 000

Portugalska

50 % izločitev

845 000

Slovaška

50 % izločitev

25 000

Slovenija

50 % izločitev

10 000

Španija

50 % izločitev

1 320 000

Združeno kraljestvo

50 % izločitev

4 235 000

Skupaj

15 945 000

PRILOGA III

Seznam programov za izkoreninjenje praskavca

Najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti

(v EUR)

Bolezen

Država članica

Stopnja

Najvišji znesek

Praskavec

Avstrija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

10 000

Belgija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

105 000

Ciper

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 075 000

Češka

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

120 000

Danska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 000

Estonija

50 % izločitev; 100% genotipizacija

10 000

Finska

50 % izločitev; 100% genotipizacija

25 000

Francija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

2 400 000

Nemčija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

2 275 000

Grčija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

865 000

Madžarska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

55 000

Irska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

800 000

Italija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

2 485 000

Latvija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 000

Litva

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

5 000

Luksemburg

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

35 000

Nizozemska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

755 000

Portugalska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

915 000

Slovaška

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

340 000

Slovenija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

65 000

Španija

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

9 035 000

Švedska

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

10 000

Združeno kraljestvo

50 % izločitev; 100 % genotipizacija

7 380 000

Skupaj

32 775 000


(1)  Hitri in primarni molekularni testi.


23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/78


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. decembra 2005

spremembi Odločbe 2005/237/ES v zvezi s finančno pomočjo Skupnosti za delovanje referenčnega laboratorija Skupnosti za aviarno influenco v letu 2005

(notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5617)

(Verodostojno je samo angleško besedilo)

(2005/935/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 28(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor aviarne influence (2) določa ukrepe nadzora Skupnosti, ki se izvajajo v primeru izbruha aviarne influence pri perutnini. Določa tudi imenovanje nacionalnih laboratorijev za aviarno influenco in referenčnega laboratorija Skupnosti za aviarno influenco.

(2)

Odločba Komisije 2005/237/ES z dne 15. marca 2005 o finančni pomoči Skupnosti za delovanje nekaterih referenčnih laboratorijev Skupnosti na področju zdravstvenega varstva živali in živih živali v letu 2005 (3) zagotavlja finančno pomoč Skupnosti za referenčni laboratorij Skupnosti za aviarno influenco, kot je določeno v Direktivi 92/40/EGS.

(3)

Zadnji razvoj zdravja živali v Skupnosti in tretjih državah glede aviarne influence je občutno povečal količino dela, ki ga mora v zvezi z aviarno influenco opravljati referenčni laboratorij Skupnosti. Vzrok za porast je v glavnem karakterizacija virusov, predloženih laboratoriju, in proizvodnja ter posodabljanje trenutnega nabora reagentov in njihovega razdeljevanja.

(4)

Dodatno ima referenčni laboratorij Skupnosti za aviarno influenco ključno vlogo pri podpori diagnostičnih enot v nacionalnih referenčnih laboratorijih za aviarno influenco, vključno z obiski v teh laboratorijih.

(5)

Povečanje nabora razpoložljivih diagnoz, kot je potrjevanje novih molekularnih diagnostičnih tehnik in metodologije, objavljanje standardov in opravljanje medlaboratorijskih preskusov, kar je bilo dodano nalogam in zadolžitvam odobrenega delovnega programa za leto 2005, je povečalo število dejavnosti, ki jih opravlja referenčni laboratorij Skupnosti za aviarno influenco.

(6)

Komisija je analizirala zadnje informacije, ki jih je o izdatkih za leto 2005 predložil referenčni laboratorij Skupnosti za aviarno influenco. Ob upoštevanju teh informacij, je treba prilagoditi finančni prispevek Skupnosti navedenemu laboratoriju, zato je primerno dodeliti dodatna finančna sredstva za leto 2005.

(7)

Odločbo 2005/237/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 3 Odločbe 2005/237/ES se „135 000 EUR“ nadomesti s „285 000 EUR“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 22. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(2)  UL L 167, 22.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(3)  UL L 72, 18.3.2005, str. 47.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

23.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 340/80


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2005/936/SZVP

z dne 21. decembra 2005

o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Skupnega stališča 2005/847/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 15 in 34 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (1).

(2)

Svet je 29. novembra 2005 sprejel Skupno stališče 2005/847/SZVP o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP (2).

(3)

Skupno stališče 2001/931/SZVP predvideva ponovne preglede v rednih časovnih presledkih.

(4)

Sprejeta je bila odločitev o posodobitvi Priloge k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP in razveljavitvi Skupnega stališča 2005/847/SZVP.

(5)

Seznam je bil sestavljen v skladu z merili, določenimi v členu 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP –

SPREJEL SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporablja Skupno stališče 2001/931/SZVP, se nahaja v Prilogi k temu skupnemu stališču.

Člen 2

Skupno stališče 2005/847/SZVP se razveljavi.

Člen 3

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

B. BRADSHAW


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.

(2)  UL L 314, 30.11.2005, str. 41.


PRILOGA

Seznam oseb, skupin in subjektov iz člena 1 (1)

1.   OSEBE

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), rojen 1.2.1966 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švicarski Abderrahmane), rojen 17.10.1964 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (aktivist Ete), rojen 7.10.1963 v Durangu (Biskaja), osebna izkaznica št. 78.865.693

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivist Ete, član skupine Gestoras Pro-amnistía), rojen 7.6.1961 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias Abu Omran, alias Al-Mughassil, Ahmed Ibrahim), rojen 26.6.1967 v Qatif-Bab al Shamalu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

8.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (aktivist Ete, član skupine K. Madrid), rojen 10.11.1971 v Beasainu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, rojen 20.11.1960 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), rojen 18.8.1969 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), rojen 13.5.1975 v Ain Tayi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, rojen 13.5.1975 v Ain Tayi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

13.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivist Ete), rojen 8.11.1957 v Regilu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias Bouslim, Ammar Mansour, alias Salim, Hassan Rostom), Libanon, rojen 1960 v Libanonu, državljan Libanona

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), rojen 1.2.1972 v Alžiriji, (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), rojen 1.6.1970 v Alžiriji, (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivist Ete), rojen 20.12.1977 v Basauri (Biskaja), osebna izkaznica št. 45.625.646

18.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktivist Ete), rojen 10.1.1958 v Plenciji (Biskaja), osebna izkaznica št. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias Al-Houri, Ali Saed Bin Ali, alias El-Houri, Ali Saed Bin Ali), rojen 10.7.1965 ali 11.7.1965 v El Dibabiyi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

20.

*FAHAS, Sofiane Yacine, rojena 10.9.1971 v Alžiru (Alžirija), (članica skupin al-Takfir in al-Hijra)

21.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivist Ete), rojen 29.4.1967 v Guerniki (Biskaja), osebna izkaznica št. 44.556.097

22.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivistka Ete), rojena 25.4.1961 v Escoriazi (Navarra), osebna izkaznica št. 16.255.819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktivist Ete), rojen 30.7.1955 v Santurceju (Biskaja), osebna izkaznica št. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias Garbaya, Ahmed, alias Sa-Id, alias Salwwan, Samir), Libanon, rojen 1963 v Libanonu, državljan Libanona

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), rojen 30.11.1970 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias Ali, Salem, alias Bin Khalid, Fahd Bin Adballah, alias Henin, Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 alt. 1.3.1964 v Pakistanu, potni list št. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), rojen 26.12.1974 v Hussein Deyu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

28.

*MORCILLO TORRES, Gracia (aktivistka Ete, članica skupin Kas/Ekin), rojena 15.3.1967 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias Mughniyah, Imad Fayiz), višji obveščevalni oficir Hezbolaha, rojen 7.12.1962 v Tayr Dibbi, Libanon, potni list št. 432298 (Libanon)

30.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivist Ete), rojen 23.2.1961 v Pamploni (Navarra), osebna izkaznica št. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, rojen 25.11.1973 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

32.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivist Ete, član skupine Jarrai-Haika-Segi), rojen 22.9.1975 v Basauri (Biskaja), osebna izkaznica št. 45.622.851

33.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivist Ete, član skupine K. Madrid), rojen 17.10.1974 v Beasainu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 30.654.356

34.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivist Ete, član skupine Jarrai-Haika-Segi), rojen 18.9.1964 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15.976.521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktivist Ete, član skupine K. Madrid), rojen 27.2.1968 v Bilbau (Biskaja), osebna izkaznica št. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), rojen 11.9.1968 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

37.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktivist Ete, član skupine K. Madrid), rojen 18.9.1963 v Bilbau (Biskaja), osebna izkaznica št. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), rojen 23.6.1963 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), rojen 14.6.1974 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, rojena 15.4.1971 v Hussein Deyu (Alžirija), (članica skupin al-Takfir in al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vodja Komunistične partije Filipinov, vključno z NPA), rojen 8.2.1939 v Cabugau, Filipini

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), rojen 21.4.1964 v Blidi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

43.

*URANGA ARTOLA, Kemen (aktivist Ete, član skupine Herri Batasuna/E.H/Batasuna), rojen 25.5.1969 v Ondarroji (Biskaja), osebna izkaznica št. 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktivist Ete), rojen 21.5.1976 v Bilbau (Baskija), osebna izkaznica št. 29.036.694

45.

*VILA MICHELENA, Fermín (aktivist Ete, član skupin Kas/Ekin), rojen 12.3.1970 Irúnu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15.254.214

2.   SKUPINE IN SUBJEKTI

1.

Organizacija Abu Nidal (ANO), (alias Revolucionarni svet Fataha, Arabska revolucionarna brigada, Črni september in Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)

2.

Brigada mučenikov Al Akse

3.

Al Aksa e.V.

4.

Al-Takfir in al-Hijra

5.

*Protiimperialistične teritorialne enote (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

*Obrtna zadruga „ogenj in podobno“ – občasno spektakularna (Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare)

7.

*Nuclei Armati per il Comunismo (Oborožene enote za komunizem)

8.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum vrhovna resnica, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

*Celica proti kapitalu, zaporom, paznikom in zaporniškim celicam (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Komunistična partija Filipinov, vključno z Novo ljudsko vojsko (NPA), Filipini, povezana s Sisonom Jose Mariom C. (aias Armandom Liwanagom, alias Jomom, vodjo Komunistične partije Filipinov, vključno z NPA)

12.

*Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (ETA) (Naslednje organizacije spadajo v teroristično skupino ETA: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (islamistična skupina), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda (IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Skupine antifašističnega odpora Prvi oktober (GRAPO)

17.

Hamas (vključno Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mudžahedin (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fundacija Svete dežele za pomoč in razvoj)

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF) (Mednarodna federacija sikhovske mladine)

21.

*Mednarodna solidarnost (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Sila Kalistan Zindabad (KZF)

24.

Delavska stranka Kurdistana (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

25.

*Lojalistična prostovoljna sila (Loyalist Volunteer Force, LVF)

26.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ali MKO) [brez „National Council of Resistance of Iran“ (NCRI)] (alias The National Liberation Army of Iran (NLA, militantno krilo MEK), The People's Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

27.

Nacionalna osvobodilna vojska/National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Prostovoljci Oranžencev (Orange Volunteers, OV)

29.

Fronta za osvoboditev Palestine (PLF)

30.

Palestinski islamski džihad (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

31.

Ljudska fronta za osvoboditev Palestine (Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP)

32.

Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – glavno poveljstvo (alias PFLP – glavno poveljstvo, alias PFLP-GC)

33.

*Prava IRA (Real IRA)

34.

*Rdeče brigade za izgradnjo borbene komunistične partije (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

35.

*Branilci Rdeče roke (Red Hand Defenders, RHD)

36.

Oborožene revolucionarne sile Kolumbije (FARC)

37.

*Revolucionarna jedra/Epanastatiki Pirines

38.

*Revolucionarna organizacija 17. november/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Revolucionarna levica), Dev Sol)

40.

*Revolucionarni ljudski boj/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

41.

Sijoča pot (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al Aksa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

43.

*Brigada „20. julij“ (Brigata XX Luglio)

44.

*Obrambno združenje Ulstra/Borci za svobodo Ulstra (Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters, UDA/UFF)

45.

Združene samoobrambne sile/skupine Kolumbije (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

46.

*Enota revolucionarne proletarske pobude (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

47.

*Enote proletarske pobude (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

48.

*Neformalna anarhistična federacija (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  Za osebe, skupine in subjekte, označene z *, velja samo člen 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.