ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 328

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
15. december 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2033/2005 z dne 8. decembra 2005 o določitvi priporočenih cen in proizvodnih cen za Skupnost za določene ribiške proizvode za ribolovno leto 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 104/2000

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2034/2005 z dne 14. decembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2035/2005 z dne 12. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1681/94 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema na tem področju

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2036/2005 z dne 14. decembra 2005 o trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmnih mešanicah in začasnem dovoljenju za novo uporabo že dovoljenih dodatkov v krmnih mešanicah ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2037/2005 z dne 14. decembra 2005 o spremembi pogojev za dovoljenje za krmni dodatek, ki sodi v skupino kokcidiostatikov ( 1 )

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2038/2005 z dne 14. decembra 2005 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2006 v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 517/94

27

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2039/2005 z dne 14. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

33

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2040/2005 z dne 14. decembra 2005 o pravilih za uporabo uvoznega sistema za prašičje meso, ki je predviden v evropskih sporazumih z Bolgarijo in Romunijo

34

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2041/2005 z dne 14. decembra 2005 o določitvi predvidene proizvodnje neprečiščenega bombaža in novega začasnega znižanja normirane cene, ki izhaja iz nje, za tržno leto 2005/2006

44

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2042/2005 z dne 13. decembra 2005 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

46

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2043/2005 z dne 14. decembra 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

52

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2044/2005 z dne 14. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone in jabolka)

54

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2045/2005 z dne 14. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi v lupini)

57

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 12. decembra 2005 o imenovanju belgijskega člana Odbora regij

59

 

*

Sklep Sveta z dne 12. decembra 2005 o določitvi vrstnega reda predsedovanja Svetu

60

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 13. decembra 2005 o spremembi Odločbe 2005/263/ES o pooblastitvi držav članic, da po Direktivi 94/55/ES sprejmejo nekatera odstopanja glede prevoza nevarnega blaga po cesti (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3565)  ( 1 )

62

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2033/2005

z dne 8. decembra 2005

o določitvi priporočenih cen in proizvodnih cen za Skupnost za določene ribiške proizvode za ribolovno leto 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 104/2000

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), in zlasti členov 18(3) in 26(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 18(1) in 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 predvidevata, da bi bilo treba določiti priporočeno ceno in proizvodno ceno za Skupnost za vsako ribolovno leto, da se določijo ravni cen za intervencije na trgu za določene ribiške proizvode.

(2)

Člen 18(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določa, da naj se priporočena cena določi za vsak proizvod in skupino proizvodov, ki so našteti v seznamu v Prilogah I in II k navedeni uredbi.

(3)

Na podlagi trenutno dosegljivih podatkov o cenah zadevnih proizvodov in meril iz člena 18(2) Uredbe (ES) št. 104/2000 bi bilo treba priporočene cene za ribolovno leto 2006 zvišati, ohraniti ali znižati glede na posamezne vrste.

(4)

Člen 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določa, da naj se proizvodna cena za Skupnost določi za proizvode s seznama v Prilogi III k navedeni uredbi. Primerno je določiti proizvodno ceno za Skupnost za enega od teh proizvodov in s pomočjo pretvorbenih faktorjev iz Uredbe Komisije (EGS) št. 3510/82 z dne 23. decembra 1982 o določitvi pretvorbenih faktorjev za ribe rodov Thunnus in Euthynnus  (2) izračunati proizvodno ceno za Skupnost za druge proizvode.

(5)

Na podlagi meril, opredeljenih v prvi in drugi alinei člena 18(2) in v členu 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, bi bilo treba proizvodno ceno za Skupnost za ribolovno leto 2006 prilagoditi.

(6)

Glede na nujnost zadeve je treba priznati izjemo od roka šestih tednov iz točke 3 dela I Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto od 1. januarja do 31. decembra 2006 so priporočene cene iz člena 18(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določene v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Za ribolovno leto od 1. januarja do 31. decembra 2006 so proizvodne cene za Skupnost iz člena 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določene v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. HUTTON


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 368, 28.12.1982, str. 27. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3899/92 (UL L 392, 31.12.1992, str. 24).


PRILOGA I

(v EUR/tono)

Priloga

Vrsta

Proizvodi, našteti v Prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 104/2000

Trgovska predstavitev

Priporočena cena

I

1.

Sled vrste Clupea harengus

Cela riba

265

2.

Sardele vrste Sardina pilchardus

Cela riba

572

3.

Trnež (Squalus acanthias)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

1 079

4.

Morska mačka (Scyliorhinus spp.)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

763

5.

Rdeči okun (Sebastes spp.)

Cela riba

1 136

6.

Trska vrste Gadus morhua

Cela riba ali brez drobovja z glavo

1 639

7.

Saj (Pollachius virens)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

747

8.

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

998

9.

Mol (Merlangius merlangus)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

937

10.

Lengi (Molva spp.)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

1 196

11.

Skuša vrste Scomber scombrus

Cela riba

323

12.

Skuša vrste Scomber japonicus

Cela riba

294

13.

Sardon (Engraulis spp.)

Cela riba

1 308

14.

Morska plošča (Pleuronectes platessa)

Cela riba ali brez drobovja z glavo od 1.1.2006 do 30.4.2006

1 074

Cela riba ali brez drobovja z glavo od 1.5.2006 do 31.12.2006

1 484

15.

Oslič vrste Merluccius merluccius

Cela riba ali brez drobovja z glavo

3 675

16.

Krilati romb (Lepidorhombus spp.)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

2 491

17.

Limanda (Limanda limanda)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

881

18.

Iverka (Platichthys flesus)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

519

19.

Beli tun (Thunnus alalunga)

Cela riba

2 220

Brez drobovja z glavo

2 477

20.

Sipa (Sepia officinalis in Rossia macrosoma)

Cela

1 621

21.

Morske spake (Lophius spp.)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

2 867

Brez glave

5 928

22.

Kozica vrste Crangon crangon

Kuhana v vodi

2 427

23.

Severna kozica (Pandalus borealis)

Kuhana v vodi

6 378

Sveža ali hlajena

1 598

24.

Velika rakovica (Cancer pagurus)

Cela

1 731

25.

Škamp (Nephrops norvegicus)

Cel

5 337

Repi

4 237

26.

Morski list (Solea spp.)

Cela riba ali brez drobovja z glavo

6 679

II

1.

Grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

Zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 917

2.

Oslič iz rodu Merluccius spp.

Zamrznjen, cel, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 227

Zamrznjen, v filejih, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 484

3.

Pagar (Dentex dentex in Pagellus spp.)

Zamrznjen, po delih ali v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 602

4.

Mečarica (Xiphias gladius)

Zamrznjena, cela, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

4 079

5.

Sipa (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeletti)

Zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 946

6.

Hobotnica (Octopus spp.)

Zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

2 140

7.

Ligenj (Loligo spp.)

Zamrznjen, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 168

8.

Ligenj (Ommastrephes sagittatus)

Zamrznjen, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

961

9.

Argentinski kratkoplavuti ligenj (Illex argentinus)

Zamrznjen, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

870

10.

Kozica iz družine Penaeidae

Kozica vrste Parapenaeus longirostris

Druge vrste iz družine Penaeidae

Zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

4 075

Zamrznjene, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

8 101


PRILOGA II

(EUR/tono)

Vrsta Proizvodi, našteti v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 104/2000

Teža

Trgovske specifikacije

Proizvodna cena za Skupnost

Rumenoplavuti tun (Thunnus albacares)

s težo več kot 10 kg po kosu

Cel

1 207

Brez škrg in brez drobovja

 

Drugo

 

s težo največ 10 kg po kosu

Cel

 

Brez škrg in brez drobovja

 

Drugo

 

Beli tun (Thunnus alalunga)

s težo več kot 10 kg po kosu

Cel

 

Brez škrg in brez drobovja

 

Drugo

 

s težo največ 10 kg po kosu

Cel

 

Brez škrg in brez drobovja

 

Drugo

 

Črtasti tun (Katsuwonus pelamis)

 

Cel

 

 

Brez škrg in brez drobovja

 

 

Drugo

 

Tun (Thunnus thynnus)

 

Cel

 

 

Brez škrg in brez drobovja

 

 

Drugo

 

Druge vrste iz rodov Thunnus in Euthynnus

 

Cel

 

 

Brez škrg in brez drobovja

 

 

Drugo

 


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2034/2005

z dne 14. decembra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. decembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

49,1

204

50,3

212

88,1

999

62,5

0707 00 05

052

127,2

204

59,8

628

155,5

999

114,2

0709 90 70

052

138,9

204

111,4

999

125,2

0805 10 20

052

66,5

204

70,8

388

22,0

508

13,2

999

43,1

0805 20 10

052

83,4

204

59,6

999

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

76,1

400

82,8

464

143,4

624

94,7

999

99,3

0805 50 10

052

66,2

999

66,2

0808 10 80

400

106,5

404

93,3

720

68,6

999

89,5

0808 20 50

052

104,1

400

102,9

404

53,1

720

63,7

999

81,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2035/2005

z dne 12. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1681/94 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja strukturnih politik ter organizaciji ustreznega informacijskega sistema na tem področju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (1) ter zlasti člena 53(2) Uredbe,

po posvetovanju z odborom, ustanovljenim v skladu s členom 147 Pogodbe, Upravljalnim odborom za kmetijske strukture in razvoj podeželja ter Stalnim upravljalnim odborom za strukture v ribištvu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 54 Uredbe (ES) št. 1260/1999 se Uredba Sveta (EGS) št. 4253/88 z dne 19. decembra 1988 o določbah za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2052/88 glede koordinacije dejavnosti različnih strukturnih skladov med seboj in z Evropsko investicijsko banko ter drugimi obstoječimi finančnimi instrumenti (2) razveljavi.

(2)

Člen 54 Uredbe (ES) št. 1260/1999 določa, da sklicevanja na razveljavljeno Uredbo (EGS) št. 4253/88 veljajo kot sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1260/1999. Skladno s tem se Uredba Komisije (ES) št. 1681/94 (3) uporablja za pomoči, sprejete na podlagi Uredbe (ES) št. 1260/1999.

(3)

Uredbo (ES) št. 1681/94 je treba posodobiti za povečanje učinkovitosti sistema za sporočanje o nepravilnostih.

(4)

Zaradi pravne varnosti je treba izrecno določiti, da se morajo določbe Uredbe (ES) št. 1681/94 uporabljati tudi za vse oblike finančnih pomoči, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1260/1999, kakor so opisane v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1783/1999 z dne 12. julija 1999 o Evropskem skladu za regionalni razvoj (4), Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1784/1999 z dne 12. julija 1999 o Evropskem socialnem skladu (5), Uredbi Sveta (ES) št. 1263/1999 z dne 21. junija 1999 o finančnem instrumentu za usmerjanje ribištva (6) ter Uredbi Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Usmerjevalni oddelek, ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (7).

(5)

Pojasniti je treba, v kolikšni meri mora država članica, ki je udeležena v čezmejnem, transnacionalnem in medregionalnem sodelovanju iz člena 20(1)(a) Uredbe (ES) št. 1260/1999, imenovanem programi „Interreg“, ter v katerem koli drugem programu transnacionalnega značaja, nepravilnosti sporočiti.

(6)

Treba je poudariti, da opredelitev „nepravilnosti“, ki se uporablja v Uredbi (ES) št. 1681/94, ustreza opredelitvi iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (8).

(7)

Opredeliti je treba pojem „suma goljufije“ ob upoštevanju opredelitve goljufije iz Konvencije z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (9).

(8)

Treba je poudariti, da opredelitev „prve upravne ali sodne ugotovitve“ ustreza opredelitvi iz člena 35 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (10).

(9)

Opredeliti je treba tudi pojem „stečaja“ in pojem „gospodarskega subjekta“.

(10)

Za povečanje dodane vrednosti sistema za sporočanje je treba za namene analize tveganja določiti obveznost sporočanja primerov domnevne goljufije in zato zagotoviti kakovost posredovanih podatkov.

(11)

Določiti je treba, da se Uredba (ES) št. 1681/94 še naprej uporablja za že sporočene primere nepravilnosti, nižje od 10 000 eurov.

(12)

Pojasniti je treba vprašanje prevzema neizterjanih zneskov v zvezi z oblikami pomoči, ki jih ureja Uredba (ES) št. 1260/1999, in opredeliti potrebne podatke, ki bi omogočili obravnavanje navedenih primerov.

(13)

Za zmanjšanje bremena držav članic, ki izhaja iz sporočanja, in za izboljšanje učinkovitosti je treba povečati minimalni prag, od katerega naprej morajo države članice nepravilnosti sporočati, in določiti primere, pri katerih se obveznost sporočanja ne uporablja.

(14)

Uredbo (ES) št. 1681/94 je treba uporabljati brez poseganja v člen 8 Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 v zvezi s sistemi upravljanja in kontrole prispevkov dodeljenih na podlagi strukturnih skladov (11).

(15)

Upoštevati je treba obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 45/2001 z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (12) ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (13).

(16)

Za države članice, ki ne sodelujejo v euroobmočju, je treba določiti menjalna razmerja.

(17)

Uredbo (ES) št. 1681/94 je treba zato spremeniti.

(18)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za razvoj in preobrazbo regij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1681/94 se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z:

„Člen 1

1.   Brez poseganja v obveznosti, ki neposredno izhajajo iz člena 23 Uredbe (EGS) št. 4253/88 in člena 38 Uredbe (ES) št. 1260/1999, se ta uredba uporablja za vse oblike finančnih pomoči, predvidenih v uredbah (EGS) št. 4254/88, (EGS) št. 4255/88, (EGS) št. 4256/88, (EGS) št. 2080/93 ter v uredbah (ES) št. 1783/1999, (ES) št. 1784/1999 in (ES) št. 1263/1999. Ta uredba se uporablja tudi za pomoči, ki se financirajo v skladu s prvo alineo člena 35(2) Uredbe (ES) št. 1257/1999 (Usmerjevalni oddelek).

2.   Država članica, v kateri so izdatki nastali, sporoči nepravilnosti v zvezi s programi Interreg, predvidenimi v členu 20(1)(a) Uredbe (ES) št. 1260/1999, in katerim koli drugim programom transnacionalnega značaja. Država članica istočasno obvesti organ upravljanja in plačilni organ za program ter osebo ali službo, imenovano za izdajanje izjav ob zaključku pomoči, v smislu člena 15 Uredbe (ES) št. 438/2001.“

2.

Vstavi se naslednji člen 1a:

„Člen 1a

V tej uredbi:

1.

‚nepravilnost‘ pomeni vsako kršenje določb prava Skupnosti, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki je ali bi lahko z neupravičenimi izdatki škodljivo vplivalo na splošni proračun Evropskih skupnosti;

2.

‚gospodarski subjekt‘ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ter druge subjekte, ki sodelujejo pri izvajanju intervencij iz skladov, z izjemo držav članic pri izvrševanju javne oblasti;

3.

‚prva upravna ali sodna ugotovitev‘ pomeni prvo pisno oceno upravnega ali sodnega pristojnega organa, ki na podlagi trdnih dejstev ugotavlja obstoj nepravilnosti, ne glede na možnost, da je lahko ta ugotovitev kasneje spremenjena ali umaknjena glede na potek upravnega ali sodnega postopka;

4.

‚sum goljufije‘ pomeni nepravilnost, zaradi katere se lahko sproži upravni in/ali sodni postopek na nacionalni ravni, da se ugotovi, ali je bilo dejanje namerno in zlasti ali je šlo za goljufijo, kakor je določena v členu 1(1)(a) Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

5.

‚stečaj‘ pomeni postopek v primeru insolventnosti v smislu člena 2(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 (14).

3.

Člen 2 se črta.

4.

Člen 3(1) se nadomesti z:

„1.   V dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja države članice poročajo Komisiji o vsaki nepravilnosti, ki je bila predmet prve upravne ali sodne ugotovitve. V ta namen v vsakem primeru predložijo naslednje podrobnosti:

(a)

vključen(-e) strukturni(-e) sklad(-e) ali finančni(-e) instrument(-e), cilj, naziv programa ali obliko zadevne pomoči ter referenčno številko Arinco ali kodo EIK (enotna identifikacijska koda);

(b)

kršeno določbo;

(c)

datum in vir prvega podatka, ki je pripeljal do suma o nepravilnosti;

(d)

uporabljene postopke, ko je bila storjena nepravilnost;

(e)

po potrebi, ali ta postopek vodi do suma goljufije;

(f)

način odkritja nepravilnosti;

(g)

po potrebi vpletene države članice in tretje države;

(h)

obdobje ali datum, ko je bila storjena nepravilnost;

(i)

nacionalne službe ali telesa, ki so sestavili uradno poročilo o nepravilnosti, in službe, odgovorne za upravno in/ali sodno nadaljnje spremljanje;

(j)

datum uvedbe upravne in/ali sodne preiskave o nepravilnosti;

(k)

identiteto vpletenih fizičnih in/ali pravnih oseb ali drugih udeleženih subjektov, razen če takšni podatki zaradi narave zadevne nepravilnosti v boju proti nepravilnostim niso koristni;

(l)

celotni znesek proračuna, odobrenega za dejavnost, in razporeditev njegovega sofinanciranja med prispevke Skupnosti ter nacionalne, zasebne in druge prispevke;

(m)

znesek, namenjen z nepravilnostjo, in njegova razporeditev med prispevke Skupnosti ter nacionalne, zasebne in druge prispevke; v primerih neplačila javnih prispevkov osebam in/ali drugim subjektom, določenim v točki (k), zneski, ki bi bili nepravilno plačani, če se nepravilnost ne bi odkrila;

(n)

odložitev morebitnih plačil in možnosti za izterjavo;

(o)

narava nepravilnega izdatka.

Z izjemo od prvega pododstavka, ni treba sporočiti:

primerov, v katerih je edini pomembni vidik nepravilnosti delna ali celotna neizvedba dejavnosti, sofinancirane s proračunom Skupnosti, zaradi stečaja končnega upravičenca in/ali končnega prejemnika. Sporočiti pa je treba nepravilnosti, ki so nastale pred stečajem, ali kateri koli sum goljufije,

primerov, ki jih je končni upravičenec ali končni prejemnik sporočil upravnemu organu sam od sebe ali preden jih je pristojni organ odkril – pred ali po odobritvi javnega prispevka,

primerov, pri katerih upravni organ ugotovi napako glede upravičenosti financiranega projekta in napako popravi pred izplačilom javnega prispevka.“

5.

Člen 5 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se drugi pododstavek nadomesti z:

„Države članice obvestijo Komisijo o upravnih ali sodnih odločbah ali njihovih glavnih točkah v zvezi s koncem teh postopkov in zlasti navedejo, ali ugotovitve razkrivajo sum goljufije ali ne.“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z:

„2.   Če država članica meni, da znesek ne more biti v celoti izterjan ali da se zanj ne more pričakovati, da bo izterjan v celoti, v posebnem poročilu obvesti Komisijo o neizterjanih zneskih in razlogih, zakaj bi po njenem mnenju znesek šel v breme Skupnosti ali države članice.

To sporočilo mora biti dovolj podrobno, da Komisiji po posvetovanju z organi zadevnih držav članic omogoči čimprejšnjo odločitev, kdo bo nosil:

finančne posledice v skladu s tretjo alineo člena 23(1) Uredbe (EGS) št. 4253/88,

udeležene zneske glede oblike intervencij, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 1260/1999.

To poročilo mora vključevati vsaj:

(a)

kopijo odločbe o dodelitvi;

(b)

datum zadnjega plačila končnemu upravičencu in/ali končnemu prejemniku;

(c)

kopijo naloga za izterjavo;

(d)

po potrebi, kopijo dokumenta, ki potrjuje insolventnost končnega upravičenca ali končnega prejemnika;

(e)

kratek opis ukrepov, ki jih je država članica sprejela za izterjavo zadevnega zneska, in ustreznih datumov.“

6.

Vstavi se naslednji člen 6a:

„Člen 6a

Podatki, zahtevani v skladu s členi 3, 4 in 5(1), se pošljejo v elektronski obliki, z uporabo obrazca, ki ga je za ta namen določila Komisija, preko varne povezave, razen če se Komisija in zadevna država članica predhodno ne dogovorita drugače.“

7.

Vstavi se naslednji člen 8a:

„Člen 8a

Komisija lahko za opravljanje ocene tveganja, z uporabo ustrezne podpore informacijske tehnologije, uporablja katere koli podatke splošne ali operativne narave, ki so jih v skladu s to uredbo sporočile države članice, ter na podlagi pridobljenih podatkov izdela poročila in opozorila za boljše razumevanje ugotovljenih tveganj.“

8.

Drugi stavek člena 9 se nadomesti z:

„Obvestijo se tudi odbori, navedeni v členih 48, 49, 50 in 51 Uredbe (ES) št. 1260/1999.“

9.

Člen 10(3) se nadomesti z:

„3.   Komisija in države članice pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to uredbo zagotovijo, da se upoštevajo določbe Skupnosti in nacionalne določbe o varstvu osebnih podatkov, zlasti določbe, predvidene v Direktivi 95/46/ES in, kjer je to primerno, v Uredbi (ES) št. 45/2001.“

10.

Člen 12 se nadomesti z:

„Člen 12

1.   Če se nepravilnosti nanašajo na zneske, nižje od 10 000 eurov, ki bremenijo proračun Skupnosti, države članice Komisiji ne sporočijo podatkov, ki jih predvidevata člena 3 in 5, razen če jih slednja izrecno zahteva.

2.   Države članice, ki niso sprejele eura kot svoje valute do datuma, ko je nepravilnost ugotovljena, morajo znesek zadevnih izdatkov v nacionalni valuti spremeniti v EUR. Ta znesek se spremeni v EUR z uporabo mesečnega računovodskega menjalnega tečaja Komisije za mesec, v katerem je ali bi plačilni organ, odgovoren za zadevni operativni program, izdatek vknjižil v poslovne knjige. Komisija vsak mesec elektronsko objavi ta tečaj.“

Člen 2

Člen 5 Uredbe (ES) št. 1681/94, kot se uporablja pred začetkom veljavnosti te uredbe, se še naprej uporablja za primere, ki se nanašajo na zneske, nižje od 10 000 eurov, sporočene pred 28. februarjem 2006.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 173/2005 (UL L 29, 2.2.2005, str. 3).

(2)  UL L 374, 31.12.1988, str. 1.

(3)  UL L 178, 12.7.1994, str. 43.

(4)  UL L 213, 13.8.1999, str. 1.

(5)  UL L 213, 13.8.1999, str. 5.

(6)  UL L 161, 26.6.1999, str. 54.

(7)  UL L 160, 26.6.1999, str. 80. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2223/2004 (UL L 379, 24.12.2004, str. 1).

(8)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

(9)  UL C 316, 27.11.1995, str. 49.

(10)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(11)  UL L 63, 3.3.2001, str. 21. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2355/2002 (UL L 351, 28.12.2002, str. 42).

(12)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(13)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(14)  UL L 160, 30.6.2000, str. 1.“


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2036/2005

z dne 14. decembra 2005

o trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmnih mešanicah in začasnem dovoljenju za novo uporabo že dovoljenih dodatkov v krmnih mešanicah

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1), in zlasti členov 3, 9d(1) in 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2), in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za zahtevke za dovoljenje za krmne dodatke, predložene v skladu z Direktivo 70/524/EGS pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevki za dovoljenje za dodatke, ki so navedeni v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Prvotne pripombe v zvezi z omenjenimi zahtevki, kot so predvideni v členu 4(4) Direktive 70/524/EGS, so bile posredovane Komisiji pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Omenjene zahtevke je zato treba še naprej obravnavati v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1079) je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 (3) prvič začasno dovoljena za svinje. V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji iz člena 3a Direktive 70/524/EGS za tako dovoljenje izpolnjeni. V skladu s tem je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kot je določen v Prilogi I, dovoliti brez časovne omejitve.

(6)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 866/1999 (4) prvič začasno dovoljena za prašiče za pitanje. V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji iz člena 3a Direktive 70/524/EGS za tako dovoljenje izpolnjeni. V skladu s tem je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kot je določen v Prilogi I, dovoliti brez časovne omejitve.

(7)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Enterococcus faecium (CECT 4515) je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 654/2000 (5) prvič začasno dovoljena za pujske. V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji iz člena 3a Direktive 70/524/EGS za tako dovoljenje izpolnjeni. V skladu s tem je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kot je določen v Prilogi I, dovoliti brez časovne omejitve.

(8)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (CBS 526.94), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 2374/98 (6) prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje. V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji iz člena 3a Direktive 70/524/EGS za tako dovoljenje izpolnjeni. V skladu s tem je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kot je določen v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(9)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanaze in alfa-amilaze, ki ju proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), in poligalakturonaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 418/2001 (7) prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje. V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve ta navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji iz člena 3a Direktive 70/524/EGS za tako dovoljenje izpolnjeni. V skladu s tem je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kot je določen v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(10)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 1332/2004 (8) dovoljena brez časovne omejitve za piščance za pitanje, purane za pitanje in pujske. V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo tega encimskega pripravka na race in prašiče za pitanje so bili predloženi novi podatki. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je o uporabi tega pripravka pripravila mnenje, v katerem ugotavlja, da ne predstavlja tveganja za ti dodatni kategoriji živali. Ocena kaže, da so pogoji iz člena 9e(1) Direktive 70/524/EGS za dovoljenje navedenega pripravka za navedeno uporabo izpolnjeni. V skladu s tem je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kot je določen v Prilogi III, dovoliti za štiri leta.

(11)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 943/2005 (9) dovoljena brez časovne omejitve za piščance za pitanje. V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo tega encimskega pripravka na race so bili predloženi novi podatki. EFSA je o uporabi tega pripravka pripravila mnenje, v katerem je ugotovila, da ne predstavlja tveganja za to dodatno kategorijo živali. Ocena kaže, da so pogoji iz člena 9e(1) Direktive 70/524/EGS za dovoljenje navedenega pripravka za navedeno uporabo izpolnjeni. V skladu s tem je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kot je določen v Prilogi III, dovoliti za štiri leta.

(12)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanaze in alfa-amilaze, ki ju proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), in poligalakturonaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), je bila z Uredbo (ES) št. 418/2001 začasno dovoljena za piščance za pitanje. V podporo dvema zahtevkoma za razširitev dovoljenja za uporabo tega encimskega pripravka na race in kokoši nesnice so bili predloženi novi podatki. EFSA je o uporabi tega pripravka pripravila mnenji za obe kategoriji živali, v katerih je ugotovila, da ne predstavlja tveganja za nobeno od njiju. Ocena kaže, da so pogoji iz člena 9e(1) Direktive 70/524/EGS za dovoljenje navedenega pripravka za navedeno uporabo izpolnjeni. V skladu s tem je treba uporabo navedenega encimskega pripravka za race in kokoši nesnice, kot je določen v Prilogi III, dovoliti za štiri leta.

(13)

Ocena teh zahtevkov kaže, da so potrebni nekateri postopki za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom iz prilog. Takšno zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (10).

(14)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „Mikroorganizmi“, kot je določena v Prilogi I, so dovoljeni za uporabo brez časovne omejitve kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kot je določena v Prilogi II, so dovoljeni za uporabo brez časovne omejitve kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 3

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kot je določena v Prilogi III, so dovoljeni za uporabo za obdobje štirih let kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(3)  UL L 191, 7.7.1998, str. 15.

(4)  UL L 108, 27.4.1999, str. 21.

(5)  UL L 79, 30.3.2000, str. 26.

(6)  UL L 295, 4.11.1998, str. 3.

(7)  UL L 62, 2.3.2001, str. 3.

(8)  UL L 247, 21.7.2004, str. 8.

(9)  UL L 159, 22.6.2005, str. 6.

(10)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1703

Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-1079

Pripravek Saccharomyces cerevisiae z vsebnostjo najmanj: 2 × 1010 CFU/g dodatka

Svinje

1 × 109

6 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovne omejitve

E 1712

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

Pripravek Pediococcus acidilactici z vsebnostjo najmanj: 1 × 1010 CFU/g dodatka

Prašiči za pitanje

1 × 109

1 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovne omejitve

E 1713

Enterococcus faecium

CECT 4515

Pripravek Enterococcus faecium z vsebnostjo najmanj: 1 × 109 CFU/g dodatka

Pujski (odstavljeni)

1 × 109

1 × 109

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Za uporabo pri odstavljenih pujskih do približno 35 kg.

Brez časovne omejitve


PRILOGA II

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Encimi

E 1636

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei (CBS 526.94), z najmanjšo aktivnostjo:

 

V trdi obliki: 700 000 BU (1)/g

 

V tekoči obliki: 300 000 BU/g

Piščanci za pitanje

17 500 BU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 17 500–50 000 BU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti glukani), npr. z vsebnostjo več kot 20 % ječmena ali 30 % rži.

Brez časovne omejitve

E 1637

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

 

Subtilizin

EC 3.4.21.62

 

Alfa-amilaza

EC 3.2.1.1

 

Poligalakturonaza

EC 3.2.1.15

Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanaze in alfa-amilaze, ki ju proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), poligalakturonaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), z najmanjšo aktivnostjo:

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U (2)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U (3)/g

 

Subtilizin: 4 000 U (4)/g

 

Alfa-amilaza: 400 U (5)/g

 

Poligalakturonaza: 25 U (6)/g

Piščanci za pitanje

Endo-1,4-beta-ksilanaza:

300 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U

 

subtilizin: 4 000 U

 

alfa-amilaza: 400 U

 

poligalakturonaza: 25 U.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s škrobnimi in neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), npr. z vsebnostjo več kot 40 % koruze ali 60 % pšenice.

Brez časovne omejitve

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

150 U

Subtilizin:

4 000 U

Alfa-amilaza:

400 U

Poligalakturonaza:

25 U


(1)  1 BU je količina encima, ki sprosti 0,06 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.

(2)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsenih plev na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.

(3)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.

(4)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikrogram fenolne spojine (ekvivalentov tirozina) iz substrata iz kazeina na minuto pri pH 7,5 in 40 °C.

(5)  1 U je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol glukozidnih vezi iz v vodi netopnega navzkrižno vezanega polimernega substrata iz škroba na minuto pri pH 6,5 in 37 °C.

(6)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnega materiala (ekvivalentov galakturonske kisline) iz poli D-galakturonskega substrata na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.


PRILOGA III

Št. ES ali št.

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Encimi

5

Endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 10287), z najmanjšo aktivnostjo:

 

Prevlečena oblika:

1 000 FXU (1)/g

 

Tekoča oblika:

650 FXU/ml

Prašiči za pitanje

200 FXU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 200–400 FXU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kot 50 % žita (npr. pšenice, ječmena, rži ali tritikale).

4.1.2010

Race

100 FXU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100–200 FXU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kot 50 % žita (npr. pšenice, ječmena, rži ali tritikale).

4.1.2010

37

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

 

Subtilizin

EC 3.4.21.62

Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo:

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U (2)/g

 

subtilizin: 1 600 U (3)/g

Race

Endo-1,4-beta-ksilanaza:

2 500 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 500 U

 

subtilizin: 800 U.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah npr. z vsebnostjo več kot 65 % pšenice.

4.1.2010

Subtilizin:

800 U

59

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

 

Subtilizin

EC 3.4.21.62

 

Alfa-amilaza

EC 3.2.1.1

 

Poligalakturonaza

EC 3.2.1.15

Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanaze in alfa-amilaze, ki ju proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), poligalakturonaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), z najmanjšo aktivnostjo:

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U (2)/g

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U (4)/g

 

subtilizin: 4 000 U (3)/g

 

alfa-amilaza: 400 U (5)/g

 

poligalakturonaza: 25 U (6)/g

Race

Endo-1,4-beta-ksilanaza:

300 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U

 

subtilizin: 4 000 U

 

alfa-amilaza: 400 U

 

poligalakturonaza: 25 U.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s škrobnimi in neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), npr. z vsebnostjo več kot 40 % koruze.

4.1.2010

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

150 U

Subtilizin:

4 000 U

Alfa-amilaza:

400 U

Poligalakturonaza:

25 U

Kokoši nesnice

Endo-1,4-beta-ksilanaza:

225 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 225 U

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 112 U

 

subtilizin: 3 000 U

 

alfa-amilaza: 300 U

 

poligalakturonaza: 18 U.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s škrobnimi in neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), npr. z vsebnostjo več kot 40 % koruze.

4.1.2010

Endo-1,3(4)-beta-Glukanaza:

112 U

Subtilizin:

3 000 U

Alfa-amilaza:

300 U

Poligalakturonaza:

18 U


(1)  1 FXU je količina encima, ki sprosti 7,8 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz azopšenice na minuto pri pH 6,0 in 50 °C.

(2)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsenih plev na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.

(3)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikrogram fenolne spojine (ekvivalentov tirozina) iz substrata kazeina na minuto pri pH 7,5 in 40 °C.

(4)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.

(5)  1 U je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol glukozidnih vezi iz v vodi netopnega navzkrižno vezanega polimernega substrata iz škroba na minuto pri pH 6,5 in 37 °C.

(6)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnega materiala (ekvivalentov galakturonske kisline) iz poli D-galakturonskega substrata na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2037/2005

z dne 14. decembra 2005

o spremembi pogojev za dovoljenje za krmni dodatek, ki sodi v skupino kokcidiostatikov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2) se dodatek lasalocid A natrij (Avatec 15 %) dovoli pod določenimi pogoji. Ta dodatek je trenutno z Uredbo Komisije (ES) št. 2430/1999 (3) dovoljen v skupini „kokcidiostatiki“ za purane in z Uredbo Komisije (ES) št. 1455/2004 (4) za rejene nesnice ter za pitanje piščancev. Ta dodatek je priglašen na podlagi člena 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003 kot obstoječi proizvod in je predmet preverjanja in postopkov v skladu z navedeno določbo.

(2)

Zadevno podjetje predloži novo dopolnilno dokumentacijo s prošnjo za spremembo obstoječe nosilne snovi.

(3)

Uredba (ES) št. 1831/2003 predvideva možnost spremembe dovoljenja za dodatek v skladu z mnenjem Evropske agencije za varno hrano („Agencija“) glede vprašanja, ali dovoljenje še ustreza pogojem iz navedene uredbe.

(4)

Komisija je zaprosila Agencijo, da oceni ustrezne podatke, ki spremljajo vlogo za spremembo dovoljenja v skladu z uredbama (ES) št. 2430/1999 in 1455/2004 ter opozori na možne škodljive učinke na varnost in učinkovitost lasalocida A natrija, kadar se ta uporablja z novo nosilno snovjo. Na to zahtevo je Agencija 26. avgusta 2005 objavila mnenje o uporabi lasalocida A natrija v krmi.

(5)

V mnenju Agencija ugotavlja, da uporaba nove formulacije ne bi povzročila dodatnega tveganja ali skrbi za varnost ljudi, živali ter okolja in da nova formulacija ne more škodljivo vplivati na stabilnost lasalocida A natrija.

(6)

Mejne vrednosti ostankov (MVO) za navedeno snov določa Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 (5) o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora.

(7)

Uredbi (ES) št. 2430/1999 in 1455/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2430/1999 se vnos, ki se nanaša na E 763, lasalocid A natrij, nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga k Uredbi (ES) št. 1455/2004 se nadomesti s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(3)  UL L 296, 17.11.1999, str. 3.

(4)  UL L 269, 17.8.2004, str. 14.

(5)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 712/2005 (UL L 120, 12.5.2005, str. 3).


PRILOGA I

Registracijska številka dodatka

Ime in registracijska številka osebe, odgovorne za dajanje dodatka v obtok

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Mejne vrednosti ostankov

(MVO)

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice

Kokcidiostatiki in histomonostatiki

E 763

Alpharma (Belgija) BVBA

Lasalocid A natrij 15 g/100 g

(Avatec 15 % cc)

 

Sestava dodatka:

 

Lasalocid A natrij: 15 g/100 g

 

Moka iz koruznih storžev: 80,95 g/100 g

 

Lecitin: 2 g/100 g

 

Sojino olje: 2 g/100 g

 

Železov oksid: 0,05 g/100 g

 

Aktivna snov:

Lasalocid A natrij C34H53O8Na,

številka CAS: 25999-20-6, natrijeva sol 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil--5-hidroksi-6-metiltetrahidro-2H-piran2-il]-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksononil]-2,3-krezotinska kislina, ki jo proizvaja Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Povezane nečistote:

Lasalocid natrij B–E: ≤ 10 %

Purani

12 tednov

90

125

Uporaba prepovedana najmanj 5 dni pred zakolom. V navodilih za uporabo je treba navesti:

 

„Nevarno za konje“,

 

„Ta krma vsebuje ionofor: sočasna uporaba z nekaterimi zdravilnimi učinkovinami je lahko kontraindicirana“.

30.9.2009

Uredba (EGS) št. 2377/90

Lasalocid A natrij: 15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

Sestava dodatka:

 

Lasalocid A natrij: 15 g/100 g

 

Kalcijev sulfat dihidrat: 80,9 g/100 g

 

Kalcijev lignosulfonat: 4 g/100 g

 

Železov oksid: 0,1 g/100 g

 

Aktivna snov:

Lasalocid A natrij, C34H53O8Na,

številka CAS: 25999-20-6, natrijeva sol 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5-hidroksi-6-metiltetrahidro-2H-piran2-il]-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksononil]-2,3-krezotinska kislina, ki jo proizvaja Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Povezane nečistote:

Lasalocid natrij B–E: ≤ 10 %

Purani

12 tednov

90

125

Uporaba prepovedana najmanj 5 dni pred zakolom. V navodilih za uporabo je treba navesti:

 

„Nevarno za konje“,

 

„Ta krma vsebuje ionofor: sočasna uporaba z nekaterimi zdravilnimi učinkovinami je lahko kontraindicirana“.

30.9.2009

Uredba (EGS) št. 2377/90


PRILOGA II

Registracijska številka dodatka

Ime in registracijska številka osebe, odgovorne za dajanje dodatka v obtok

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Največji preostanek mejne vrednosti

(MVO)

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice

Kokcidiostatiki in histomonostatiki

E 763

Alpharma (Belgija) BVBA

Lasalocid A natrij: 15 g/100 g

(Avatec 15 % cc)

 

Sestava dodatka:

 

Lasalocid A natrij: 15 g/100 g

 

Moka iz koruznih storžev: 80,95 g/100 g

 

Lecitin: 2 g/100 g

 

Sojino olje: 2 g/100 g

 

Železov oksid: 0,05 g/100 g

 

Aktivna snov:

Lasalocid A natrij C34H53O8Na,

številka CAS: 25999-20-6, natrijeva sol 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil--5-hidroksi-6-metiltetrahidro-2H-piran2-il]-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksononil]-2,3-krezotinska kislina, ki jo proizvaja Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Povezane nečistote:

Lasalocid natrij B–E: ≤ 10 %

Piščanci za pitanje

75

125

Uporaba prepovedana najmanj 5 dni pred zakolom. V navodilih za uporabo je treba navesti:

 

„Nevarno za konje“,

 

„Ta krma vsebuje ionofor: sočasna uporaba z nekaterimi zdravilnimi učinkovinami je lahko kontraindicirana“.

20.8.2014

Uredba (EGS) št. 2377/90

Rejene nesnice

16 tednov

75

125

20.8.2014

Lasalocid A natrij: 15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

Sestava dodatka:

 

Lasalocid A natrij: 15 g/100 g

 

Kalcijev sulfat dihidrat: 80,9 g/100 g

 

Kalcijev lignosulfonat: 4 g/100 g

 

Železov oksid: 0,1 g/100 g

 

Aktivna snov:

Lasalocid A natrij, C34H53O8Na,

številka CAS: 25999-20-6, natrijeva sol 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil--5-hidroksi-6-metiltetrahidro-2H-piran2-il]-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksononil]-2,3-krezotinska kislina, ki jo proizvaja Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Povezane nečistote:

Lasalocid natrij B–E: ≤ 10 %

Piščanci za pitanje

75

125

Uporaba prepovedana najmanj 5 dni pred zakolom. V navodilih za uporabo je treba navesti:

 

„Nevarno za konje“,

 

„Ta krma vsebuje ionofor: sočasna uporaba z nekaterimi zdravilnimi učinkovinami je lahko kontraindicirana“.

20.8.2014

Uredba (EGS) št. 2377/90

Rejene nesnice

16 tednov

75

125

20.8.2014


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2038/2005

z dne 14. decembra 2005

o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2006 v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 517/94

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 517/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori, ali pa druga posebna uvozna pravila Skupnosti (1), in zlasti člena 17(3) in (6) ter člena 21(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 517/94 je določila količinske omejitve za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz nekaterih tretjih držav, ki se dodelijo po načelu „kdor prej pride, prej dobi“.

(2)

V skladu z navedeno uredbo je možno v nekaterih okoliščinah uporabiti druge metode dodelitve za razdelitev kvot v tranše ali rezervirati del posebne količinske omejitve izključno za zahtevke, ki jim je priloženo dokazilo o preteklem uvozu.

(3)

Pravila za upravljanje kvot, določenih za leto 2006, je treba sprejeti pred začetkom kvotnega leta, tako da nimajo neupravičenega vpliva na kontinuiteto trgovinskih tokov.

(4)

Ukrepi, sprejeti prejšnja leta, kakor so tisti, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 2171/2004 z dne 17. decembra 2004 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2005 v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 517/94 (2), so se izkazali za zadovoljive in je zato ustrezno, da se sprejmejo podobna pravila za leto 2006.

(5)

Da bi lahko ustregli čim večjemu številu izvajalcev, je ustrezno metodo dodelitve po načelu „kdor prej pride, prej dobi“ oblikovati bolj prožno, tako da se določijo najvišje količine, ki se lahko po navedeni metodi dodelijo posameznemu izvajalcu.

(6)

Za zagotovitev kontinuitete pri trgovini in učinkovitega upravljanja kvot, bi moralo biti izvajalcem dovoljeno, da v svoji začetni vlogi za uvozno dovoljenje za leto 2006 zahtevajo količino, enako tisti, ki je bila uvožena v letu 2005.

(7)

Da bi zagotovili optimalno porabo kvot, je treba izvajalcem, ki so porabili najmanj polovico že odobrenih kvot, dovoliti, da zaprosijo za dodatne količine, če so te v kvotah še na voljo.

(8)

Da bi zagotovili dobro upravljanje, bi morala uvozna dovoljenja veljati devet mesecev od datuma izdaje, vendar najpozneje do konca leta. Države članice bi morale izdati dovoljenja šele potem, ko jih Komisija uradno obvesti, da so količine na voljo, ter samo če izvajalec lahko dokaže, da ima pogodbo, in lahko potrdi, kadar ni s posebno določbo drugače določeno, da mu po tej uredbi še ni bilo dano uvozno dovoljenje Skupnosti za zadevne kategorije in države. Pristojne nacionalne organe je treba pooblastiti, da lahko na podlagi vlog uvoznikom podaljšajo dovoljenja, v okviru katerih je bila do datuma vloge porabljena vsaj polovica odobrene količine, za tri mesece in do 31. marca 2007.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 25 Uredbe (ES) št. 517/94 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Namen te uredbe je določiti pravila za upravljanje količinskih kvot za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov, določenih v prilogah IIIB in IV k Uredbi (ES) št. 517/94 za leto 2006.

Člen 2

Kvote iz člena 1 je treba razdeliti po kronološkem vrstnem redu, po katerem je Komisija prejela uradna obvestila držav članic o zahtevkih posameznih izvajalcev za količine, ki ne presegajo največjih količin na izvajalca, določenih v Prilogi I.

Največje količine ne veljajo za izvajalce, ki lahko ob predložitvi prve vloge za leto 2006 pristojnim nacionalnim organom dokažejo, da so glede na zadevne kategorije in zadevne tretje države uvozili več, kakor znaša največja količina za vsako kategorijo v skladu z uvoznimi dovoljenji, ki so jim bila odobrena za leto 2005.

V takem primeru lahko pristojni organ odobri uvoz, ki ne presega uvoženih količin v letu 2005 iz zadevnih tretjih držav in za zadevne kategorije, kadar je na voljo dovolj kvotnih kapacitet.

Člen 3

Vsak uvoznik, ki je že porabil 50 % ali več količine, ki mu je bila dodeljena po tej uredbi, lahko predloži dodatno vlogo v zvezi z isto kategorijo in državo porekla za količine, ki ne presegajo največjih količin, določenih v Prilogi I.

Člen 4

1.   Pristojni nacionalni organi, navedeni v Prilogi II, lahko 4. januarja 2006 od 10. ure naprej uradno obvestijo Komisijo o količinah, zajetih v zahtevkih za uvozna dovoljenja.

Čas, določen v prvem pododstavku, se razume kot bruseljski čas.

2.   Pristojni nacionalni organi izdajo dovoljenja šele potem, ko jih Komisija v skladu s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 517/94 uradno obvesti, da so na voljo količine za uvoz.

Dovoljenja izdajo le, kadar izvajalec:

(a)

dokaže, da ima pogodbo, ki se nanaša na zagotavljanje blaga; in

(b)

pisno potrdi, da mu, glede na zadevne kategorije in države:

(i)

po tej uredbi doslej ni bilo dano dovoljenje; ali

(ii)

je bilo po tej uredbi dano dovoljenje, vendar je porabil vsaj 50 % odobrenih količin.

3.   Uvozna dovoljenja veljajo devet mesecev od datuma izdaje, vendar najdlje do 31. decembra 2006.

Pristojni nacionalni organi lahko na zahtevo uvoznika za tri mesece podaljšajo dovoljenja, če je bilo do datuma vloge porabljeno vsaj 50 % odobrenih količin. Tako podaljšanje v nobenem primeru ne velja dlje kot do 31. marca 2007.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 67, 10.3.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 931/2005 (UL L 162, 23.6.2005, str. 37).

(2)  UL L 371, 18.12.2004, str. 20.


PRILOGA I

Največje količine iz členov 2 in 3

Zadevna država

Kategorija

Enota

Največja količina

Severna Koreja

1

Kilogrami

10 000

2

Kilogrami

10 000

3

Kilogrami

10 000

4

Kosi

10 000

5

Kosi

10 000

6

Kosi

10 000

7

Kosi

10 000

8

Kosi

10 000

9

Kilogrami

10 000

12

Pari

10 000

13

Kosi

10 000

14

Kosi

10 000

15

Kosi

10 000

16

Kosi

10 000

17

Kosi

10 000

18

Kilogrami

10 000

19

Kosi

10 000

20

Kilogrami

10 000

21

Kosi

10 000

24

Kosi

10 000

26

Kosi

10 000

27

Kosi

10 000

28

Kosi

10 000

29

Kosi

10 000

31

Kosi

10 000

36

Kilogrami

10 000

37

Kilogrami

10 000

39

Kilogrami

10 000

59

Kilogrami

10 000

61

Kilogrami

10 000

68

Kilogrami

10 000

69

Kosi

10 000

70

Kosi

10 000

73

Kosi

10 000

74

Kosi

10 000

75

Kosi

10 000

76

Kilogrami

10 000

77

Kilogrami

5 000

78

Kilogrami

5 000

83

Kilogrami

10 000

87

Kilogrami

10 000

109

Kilogrami

10 000

117

Kilogrami

10 000

118

Kilogrami

10 000

142

Kilogrami

10 000

151A

Kilogrami

10 000

151B

Kilogrami

10 000

161

Kilogrami

10 000

Republika Črna gora, Kosovo (1)

1

Kilogrami

20 000

2

Kilogrami

20 000

2a

Kilogrami

10 000

3

Kilogrami

10 000

5

Kosi

10 000

6

Kosi

10 000

7

Kosi

10 000

8

Kosi

10 000

9

Kilogrami

10 000

15

Kosi

10 000

16

Kosi

10 000

67

Kilogrami

10 000


(1)  Kakor je določeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


PRILOGA II

Seznam uradov za izdajo dovoljenj iz člena 4

1.

Belgija

Federale Overheidsdienst Economie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 548 64 69

Fax (32-2) 548 65 70

Service public fédéral Économie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél. (32 2) 548 64 69

Fax (32 2) 548 65 70

2.

Ciper

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357-2) 867100

Fax: (357-2) 375120

3.

Češka

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel: (420-2) 24 90 71 11

Fax: (420-2) 24 21 21 33

4.

Danska

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Tel.: (45) 35 46 64 30

Fax: (45) 35 46 64 01

5.

Nemčija

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 9 08-0

Fax: (49 61 96) 9 42 26

6.

Grčija

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 60 31-5

Φαξ: (30) 210 328 60 94

7.

Španija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 37 48

Fax: (34 91) 563 18 23, 349 38 31

8.

Estonija

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 6256 400

Fax: (372) 6313 660

9.

Francija

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Service des industries manufacturières et de la poste (SIMAP)

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 53 44 96 60

Fax (33-1) 53 44 91 81

10.

Madžarska

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Postafiók: 1537 Budapest, Pf. 345.

Tel: (36-1) 336 73 00

Fax: (36-1) 336 73 02

11.

Irska

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: (353-1) 631 21 21

Fax: (353-1) 631 28 26

12.

Italija

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39 6) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15

Fax (39 6) 59 93 22 35/22 63

Telex (39 6) 59 64 75 31

13.

Latvija

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

tel: (371) 701 30 06

fax: (371) 728 08 82

14.

Litva

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel.: (370) 5 262 87 50; (370) 5 261 94 88

faksas (370) 5 262 39 74

15.

Luksemburg

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 47 82 371

Fax (352) 46 61 38

16.

Malta

Ministry of Finance and Economic Affairs

Trade Services Directorate, Commerce Division

Lascaris

Valletta CMR02 Malta

tel: 00 356 21 246 800

fax: 00 356 21 251 515

17.

Nizozemska

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31-50) 523 91 11

Fax (31-50) 523 22 10

18.

Poljska

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-950 Warszawa

tel.: 0048/22/693 55 53

fax: 0048/22/693 40 21

19.

Portugalska

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

PT-1149-060 LISBOA

Tel.: (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

20.

Slovaška

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00 421 2 48 54 20 21/00 421 2 48 54 71 19

Fax: 00 421 2 43 42 39 19

21.

Slovenija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel. (386-4) 297 44 70

Faks (386-4) 297 44 72

E-pošta: taric.cuje@gov.si

22.

Združeno kraljestvo

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Tel.: (44-1642) 36 43 33/36 43 34

Fax: (44-1642) 53 35 57

23.

Avstrija

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel.: (43 1) 71100-0

Fax: (43 1) 71100-8386

24.

Švedska

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel (46 8) 690 48 00

Fax (46 8) 30 67 59

25.

Finska

Tullihallitus

Erottajankatu 2

FIN-00101 Helsinki

Tel.: (358-9) 61 41

Fax: (358-20) 492 28 52


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2039/2005

z dne 14. decembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (1), in zlasti člena 113 Uredbe,

po posvetovanju z Upravnim svetom Urada Skupnosti za rastlinske sorte,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1238/95 z dne 31. maja 1995 o izvedbenih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte (2), določa pristojbine, ki jih zaračunava Urad Skupnosti za rastlinske sorte („Urad“), in ravni takšnih pristojbin.

(2)

Finančna rezerva Urada je dosegla raven, ki presega raven, potrebno za zagotovitev nemotenega poslovanja. Raven letne pristojbine ter pristojbine v zvezi s preskušanjem so bile zaradi tega v prehodnem obdobju zmanjšane.

(3)

Glede letne pristojbine se je prehodno obdobje, v katerem je bila raven te pristojbine zmanjšana, že podaljšalo do konca leta 2007. Glede pristojbin v zvezi s preskušanjem se je prehodno obdobje, v katerem je bila raven teh pristojbin zmanjšana, že podaljšalo do konca leta 2006.

(4)

Vendar se po predvidevanjih raven rezerve kratkoročno kljub sprejetim ukrepom za zmanjšanje finančne rezerve Urada ne bo zmanjšala na ustrezno raven. Raven letne pristojbine je treba zato nadalje zmanjšati. Uredbo (ES) št. 1238/95 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za žlahtniteljske pravice Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1238/95 se nadomesti z:

„1.   Urad zaračuna imetniku žlahtniteljske pravice v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu ‚imetnik’) pristojbino za vsako leto trajanja žlahtniteljske pravice v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu ‚letna pristojbina’) v znesku 300 EUR za leta 2003 do 2005 in 200 EUR za leto 2006 in naslednja leta. Če je oseba za leto 2006 plačala pristojbino 300 EUR, Urad zadevni osebi povrne razliko v višini 100 EUR.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 227, 1.9.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 873/2004 (UL L 162, 30.4.2004, str. 38).

(2)  UL L 121, 1.6.1995, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1177/2005 (UL L 189, 21.7.2005, str. 26).


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2040/2005

z dne 14. decembra 2005

o pravilih za uporabo uvoznega sistema za prašičje meso, ki je predviden v evropskih sporazumih z Bolgarijo in Romunijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trgov za prašičje meso (1), in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokola, odobrena s Sklepom Sveta 2003/286/ES z dne 8. aprila 2003 o sklenitvi Protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o združenju Evropskih skupnosti in njihovih držav članic na eni strani ter Bolgarijo na drugi strani zaradi upoštevanja izidov pogajanj med pogodbenicama o novih vzajemnih kmetijskih koncesijah (2) in s Sklepom Sveta 2003/18/ES z dne 19. decembra 2002 o sklenitvi protokola o prilagoditvi trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o združenju Evropskih skupnosti in njihovih držav članic na eni strani ter Republiko Romunijo na drugi zaradi upoštevanja izidov pogajanj med pogodbenicama o novih vzajemnih kmetijskih koncesijah (3), predvidevata koncesije za uvoz nekaterih proizvodov iz prašičjega mesa v okviru tarifnih kvot, odprtih s tema sporazumoma.

(2)

Sklep Sveta in Komisije 2005/430/ES, Euratom z dne 18. aprila 2005 o sklenitvi Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o združenju Evropskih skupnosti in njihovih držav članic na eni strani in Republiko Bolgarijo na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (4) ter Sklep Sveta in Komisije 2005/431/ES, Euratom z dne 25. aprila 2005 o sklenitvi Dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu o združenju Evropskih skupnosti in njihovih držav članic na eni strani in Romunijo na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (5) predvidevata dodatne koncesije za proizvode iz prašičjega mesa.

(3)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (6) je treba upravljanje sistema zagotoviti z uvoznimi dovoljenji ter opredeliti način predložitve zahtevkov in podatke, ki jih je treba navesti na zahtevkih in dovoljenjih.

(4)

Dovoljenja je treba izdajati po roku obravnave in ob morebitni uporabi enotnega odstotka odobrenih zahtevkov.

(5)

Zaradi dobrega upravljanja količin je ob koncu vsakega kvotnega leta primerno določiti rok veljavnosti dovoljenj.

(6)

Zaradi učinkovitega upravljanja sistema je v okviru navedenega sistema primerno določiti znesek zavarovanja za uvozna dovoljenja. Zaradi nevarnosti špekulacij na področju prašičjega mesa, ki so neločljivi del sistema, je primerno, da za dostop gospodarskih subjektov do navedenega sistema veljajo natančni pogoji.

(7)

Zaradi pravilnega upravljanja sistema je nujno, da države članice predložijo Komisiji natančne podatke o dejansko uvoženih količinah. Zaradi jasnosti je treba pri sporočanju količin med državami članicami in Komisijo uporabiti enoten obrazec.

(8)

Zaradi skladnega prehoda na nove določbe, in zlasti zaradi zagotovitve, da so uvoženi proizvodi iz zaporednih tarifnih številk 09.4752 in 09.4756 na podlagi dovoljenj, uporabljenih po 1. juliju 2005, v okviru dodatnih protokolov deležni znižanja carin na stopnjo nič, je primerno predvideti povračilo preveč plačanih zneskov v pogojih, predvidenih z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o Carinskem zakoniku Skupnosti (7) ter z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določitvi nekaterih določb za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti (8).

(9)

Po pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji velja Uredba Komisije (ES) št. 1898/97 z dne 29. septembra 1997 o podrobnih pravilih za uporabo sistema v sektorju prašičjega mesa, predvidenega v okviru Evropskih sporazumov z Bolgarijo, Češko, Slovaško, Romunijo, Poljsko in Madžarsko (9) samo še za Bolgarijo in Romunijo. Uredbo (ES) št. 1898/97 je zato treba spremeniti in sprejeti novo uredbo, ki bo določila podrobna pravila za uporabo trgovinskih vidikov Evropskih sporazumov s tema dvema državama v sektorju prašičjega mesa.

(10)

Letne uvozne količine se določijo za obdobja od 1. julija dalje.

(11)

Dodatni protokoli k Evropskima sporazumoma z Bolgarijo in Romunijo začnejo veljati prvi dan meseca, ki sledi predložitvi zadnjega instrumenta o sprejetju.

(12)

Za Bolgarijo je datum začetka veljavnosti dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu 1. julij 2005. Odslej je primerno določiti, da se v zvezi z Bolgarijo ta uredba uporablja od tega datuma dalje.

(13)

Za Romunijo je datum začetka veljavnosti dodatnega protokola k Evropskemu sporazumu 1. avgust 2005. Odslej je primerno določiti, da se v zvezi z Romunijo ta uredba uporablja od tega datuma dalje.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za vse izdelke, ki jih Skupnost uvozi iz Bolgarije ali Romunije v okviru sistema, vzpostavljenega s sklepoma 2003/286/ES in 2005/430/ES oziroma sklepoma 2005/18/ES in 2005/431/ES, in ki spadajo pod zaporedne številke 09.4671, 09.4752 in 09.4756 iz Priloge I k tej uredbi, je treba predložiti uvozno dovoljenje.

Letne količine izdelkov, ki so upravičeni do navedena sistema, in stopnja znižanja carine, določena s skupno carinsko tarifo, so določene v Prilogi I za vsako tarifno kvoto, ki ima svojo zaporedno številko v navedeni prilogi.

Člen 2

Letne količine iz člena 1 so razdeljene v naslednja štiri obdobja:

(a)

25 % od 1. julija do 30. septembra;

(b)

25 % od 1. oktobra do 31. decembra;

(c)

25 % od 1. januarja do 31. marca;

(d)

25 % od 1. aprila do 30. junija.

Člen 3

1.   Zahtevek po uvoznem dovoljenju lahko predloži samo fizična ali pravna oseba, ki lahko ob vložitvi zahtevka z dokazilom prepriča pristojne organe držav članic, da najmanj dvanajst mesecev opravlja trgovinsko dejavnost s tretjimi državami v sektorju prašičjega mesa.

Vendar pa trgovci na drobno ali restavracije, ki prodajajo svoje izdelke končnemu porabniku, niso upravičeni do ugodnosti sistema iz člena 1.

2.   V zahtevku za dovoljenje je treba navesti samo eno zaporedno številko iz Priloge I.

Zahtevek za dovoljenje se lahko nanaša na več izdelkov, ki spadajo v različne oznake kombinirane nomenklature in s poreklom iz ene države. V tem primeru se vse oznake kombinirane nomenklature in njihova poimenovanja vpiše v okence 16 oziroma 15 zahtevka.

Zahtevek za dovoljenje se nanaša najmanj na eno tono in največ na 25 % razpoložljive količine za zadevno zaporedno številko v obdobju iz člena 2.

3.   V zahtevku za dovoljenje in v dovoljenje je treba v okence 8 vpisati državo porekla. Dovoljenje je veljavno samo za uvoz izdelkov iz navedene države.

4.   V zahtevku za dovoljenje in v dovoljenje je treba v okence 20 vpisati eno od opomb iz Priloge II.

5.   V dovoljenje je treba v okence 24 vpisati eno od opomb iz Priloge III.

Člen 4

1.   Zahtevek za dovoljenje se lahko predloži samo prvih sedem dni v mesecu pred posameznim obdobjem, določenim v členu 2.

2.   Zahtevek za dovoljenje je sprejemljiv samo ob pisni izjavi vlagatelja, da v državi članici predložitve zahtevka ali v kaki drugi državi članici ni vložil ter da ne bo vložil za tekoče obdobje iz člena 2 drugih zahtevkov za izdelke, ki spadajo pod isto zaporedno številko. Kadar isti vlagatelj predloži več kakor en zahtevek za proizvode iste zaporedne številke, se zavrnejo vsi njegovi zahtevki.

3.   Države članice obvestijo Komisijo o vloženih zahtevkih za vsak izdelek iz zadevne zaporedne številke tretji delovni dan po koncu obdobja vložitve zahtevka. To obvestilo zajema seznam vlagateljev in za vsako zaporedno številko izjavo o količinah, za katere je bil vložen zahtevek.

Obvestilo se pošlje po elektronski pošti ali telefaksu in sicer v skladu z vzorcem iz Priloge IV, če ni vloženih zahtevkov, ali v skladu z vzorci iz prilog IV in V, če so zahtevki vloženi.

Člen 5

1.   Komisija kar najhitreje odloči, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za dovoljenja.

Če količine, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enoten odstotek odobrenih zahtevanih količin.

Če je pavšalna količina, za katero so bili vloženi zahtevki, nižja od razpoložljive količine, Komisija določi preostanek količine, ki se doda razpoložljivi količini iz naslednjega obdobja, navedenega v členu 2.

2.   Dovoljenja se izdajo, kakor hitro Komisija sprejme odločitev v skladu z odstavkom 1.

3.   Izdana dovoljenja veljajo na celotnem območju Skupnosti.

Člen 6

Države članice pred koncem četrtega meseca, ki sledi posameznemu letnemu obdobju iz Priloge I, obvestijo Komisijo o količinah, ki so bile v okviru te uredbe dejansko uvožene v navedenem obdobju.

Obvestila, vključno z obvestili, da uvoza ni bilo, se pošljejo v skladu z vzorcem iz Priloge VI.

Člen 7

1.   Uvozna dovoljenja veljajo stopetdeset dni od datuma njihove izdaje ob uporabi člena 23(2) Uredbe (ES) 1291/2000.

Vendar jim veljavnost poteče 30. junija tistega leta, v katerem so bila izdana.

2.   Uvozna dovoljenja, izdana po tej uredbi, niso prenosljiva.

Člen 8

Zahtevku za dovoljenje se priloži zavarovanje v višini 20 EUR na 100 kilogramov.

Člen 9

Določbe Uredbe (ES) št. 1291/2000 se uporabljajo, kolikor ni drugače določeno s to uredbo.

Z odstopanjem od člena 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 količina, uvožena v okviru te uredbe, ne sme presegati količine, navedene v okencih 17 in 18 uvoznega dovoljenja. V ta namen je treba v okence 19 navedenega dovoljenja vnesti številko „0“.

Člen 10

Za izdelke, uvožene v okviru te uredbe, se uporabljajo pravila o poreklu blaga, predvidena v Protokolu št. 4 Evropskega sporazuma z Bolgarijo in v protokolu št. 4 Sporazuma ES z Romunijo.

Člen 11

Zneski dajatev, ki presegajo zakonito določene zneske in so knjiženi po 1. juliju 2005, se povrnejo.

Zainteresirane gospodarske subjekte se povabi, da v ta namen vložijo zahtevke v skladu z določbami člena 236 Uredbe (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti in pripadajočimi izvedbenimi določbami iz Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 12

Uredba (ES) št. 1898/97 se razveljavi s 1. julijem 2005.

Vendar se uporablja o 31. julija 2005 za uvoz izdelkov iz Romunije.

Dovoljenja, ki se v okviru Uredbe (ES) št. 1898/97 izdajo za obdobje od 1. julija 2005 do 30. septembra 2005, za obdobje od 1. oktobra 2005 do 31. decembra 2005 ter za obdobje od. 1. januarja 2006 do 31. marca 2006 so v okviru te uredbe veljavna za isto obdobje.

Količine, ki so v okviru te uredbe predvidene za obdobje od 1. julija 2005 do 30. septembra 2005, za obdobje od 1. oktobra 2005 do 31. decembra 2005 in za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. marca 2006 in ki niso bile dodeljene v okviru Uredbe (ES) št. 1898/97, se dodajo količini, ki je na razpolago od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

Člen 13

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Za uvožene izdelke iz Bolgarije se uporablja s 1. julijem 2005.

Za uvožene izdelke iz Romunije se uporablja s 1. avgustom 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 102, 24.4.2003, str. 60.

(3)  UL L 8, 14.1.2003, str. 18.

(4)  UL L 155, 17.6.2005, str. 1.

(5)  UL L 155, 17.6.2005, str. 26.

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1856/2005 (UL L 297, 15.11.2005, str. 7).

(7)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(8)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).

(9)  UL L 267, 30.9.1997, str. 58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1467/2003 (UL L 210, 20.8.2003, str. 11).


PRILOGA I

A.   IZDELKI S POREKLOM IZ BOLGARIJE

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje (1)

Veljavna dajatev

(% MFN)

Letna količina od 1.7.2005 do 30.6.2006

(v tonah)

Letno povečanje po 1.7.2006

(v tonah)

Posebne določbe

09.4671

ex 0203

Meso domačih prašičev, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

Prosto

4 400

500

 (2)  (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Prašičje meso, nasoljeno ali v slanici, sušeno ali dimljeno

1601 00

Klobase in podobni izdelki

1602 41

1602 42

1602 49

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi prašičev


B.   IZDELKI S POREKLOM IZ ROMUNIJE

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje (1)

Veljavna dajatev

(% MFN)

Letna količina od 1.7.2005 do 30.6.2006

(v tonah)

Letno povečanje po 1.7.2006

(v tonah)

Posebne določbe

09.4752

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

Konzervirani izdelki iz mesa domačih prašičev

Prosto

2 125

0

 

09.4756

ex 0203

Meso domačih prašičev, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Prosto

15 625

0

 (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Prašičje meso, nasoljeno ali v slanici, sušeno ali dimljeno


(1)  Z odstopanjem od pravil za uporabo kombinirane nomenklature ima besedilo poimenovanja izdelkov le okvirno vrednost, saj je preferencialna shema v okviru te priloge določena z zajetjem oznake KN. Kadar so navedene „ex“ oznake KN, se preferencialna shema določi tako, da se uporabi oznaka KN skupaj s pripadajočim poimenovanjem.

(2)  Ta ugodnost velja samo za proizvode, ki niso upravičeni do nobenih izvoznih subvencij.

(3)  Razen svinjske ribice, predstavljene posebej.


PRILOGA II

Opombe iz člena 3(4)

:

v španščini

:

Reglamento (CE) no 2040/2005

:

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 2040/2005

:

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 2040/2005

:

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 2040/2005

:

v grščini

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

v angleščini

:

Regulation (EC) No 2040/2005

:

v francoščini

:

Règlement (CE) no 2040/2005

:

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 2040/2005

:

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 2040/2005

:

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 2040/2005

:

v madžarščini

:

2040/2005/EK rendelet

:

v malteščini

:

Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 2040/2005

:

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 2040/2005

:

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 2040/2005

:

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 2040/2005

:

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 2040/2005


PRILOGA III

Opombe iz člena 3(5)

:

v španščini

:

Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2040/2005

:

v češčini

:

Snížení cla stanovené nařízením (ES) č. 2040/2005

:

v danščini

:

Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 2040/2005

:

v nemščini

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

v estonščini

:

Tollimaksu vähendamine vasatavalt määrusele (EÜ) nr 2040/2005

:

v grščini

:

Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

v angleščini

:

Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 2040/2005

:

v francoščini

:

Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2040/2005

:

v italijanščini

:

Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2040/2005

:

v latvijščini

:

Regulā (EK) Nr. 2040/2005 paredzētais muitas nodokļa pazeminājums

:

v litovščini

:

Reglamente (EB) Nr. 2040/2005 numatytas muito sumažinimas

:

v madžarščini

:

Csökkentett vám az 2040/2005/EK rendeletnek megfelelően

:

v malteščini

:

Tnaqqis tad-dazju tad-Dwana kif ipprovdut fir-Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

v nizozemščini

:

Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

v poljščini

:

Obniżka cła przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 2040/2005

:

v portugalščini

:

Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

v slovaščini

:

Zníženie cla v zmysle nariadenia (ES) č. 2040/2005

:

v slovenščini

:

Znižanje carin, kakor je predvideno v Uredbi (ES) št. 2040/2005

:

v finščini

:

Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2040/2005

:

v švedščini

:

Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 2040/2005


PRILOGA IV

Uporaba Uredbe (ES) št. 2040/2005

EVROPSKA KOMISIJA

Naslovnik: DG AGRI/D/2 – Elektronski naslov: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int ali telefaks : +32 2 2921739

Zahtevek za uvozna dovoljenja

Datum

Obdobje

Država članica:

Pošiljatelj:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:


Zaporedna številka

Zahtevana količina

09.4671

 

09.4752

 

09.4756

 


PRILOGA V

Uporaba Uredbe (ES) št. 2040/2005

EVROPSKA KOMISIJA

Naslovnik: DG AGRI/D/2 – elektronski naslov: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int ali telefaks: +32 2 2921739

Zahtevek za uvozna dovoljenja

Datum

Obdobje

Država članica:


(v tonah)

Zaporedna številka

Oznaka KN

Vlagatelj

(ime in naslov)

Količina

Država porekla

09.4671

 

 

 

 

Skupaj

 


(v tonah)

Zaporedna številka

Oznaka KN

Vlagatelj

(ime in naslov)

Količina

Država porekla

09.4752

 

 

 

 

Skupaj

 


(v tonah)

Zaporedna številka

Oznaka KN

Vlagatelj

(ime in naslov)

Količina

Država porekla

09.4756

 

 

 

 

Skupaj

 


PRILOGA VI

Obvestilo o dejansko uvoženih količinah

 

Država članica: …

 

Uporaba drugega pododstavka člena 6 Uredbe (ES) št. 2040/2005

 

Dejansko uvožene količine izdelkov: …

EVROPSKA KOMISIJA

Naslovnik: DG AGRI/D/2 – elektronski naslov: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int ali telefaks: +32 2 2921739

Zaporedna številka

Dejansko uvožena količina

Država porekla

 

 

 


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/44


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2041/2005

z dne 14. decembra 2005

o določitvi predvidene proizvodnje neprečiščenega bombaža in novega začasnega znižanja normirane cene, ki izhaja iz nje, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Grčije, zlasti Protokola 4 o bombažu (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti druge alinee člena 19(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 16(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 o podrobnih pravilih za uporabo programa pomoči za bombaž (3) določa, da se predvidena proizvodnja neprečiščenega bombaža iz drugega pododstavka člena 14(3) Uredbe (ES) št. 1051/2001 in novo začasno znižanje normirane cene, ki izhaja iz nje, določita pred 1. decembrom v zadevnem tržnem letu.

(2)

Člen 19(2) Uredbe (ES) št. 1051/2001 določa, da se predvidena proizvodnja določi ob upoštevanju kvalitete letine. Zato je treba določiti omenjeno predvideno proizvodnjo na osnovi podatkov za tržno leto 2005/2006.

(3)

Drugi pododstavek člena 14(3) Uredbe (ES) št. 1051/2001 določa, da se od 16. decembra po začetku tržnega leta znesek predplačila določi na osnovi predvidene proizvodnje, povečane za najmanj 7,5 %. Ob upoštevanju najnovejšega stanja količin pod nadzorom, o katerem za tržno leto 2005/2006 poročajo države članice v skladu s točko (c)(i) člena 15(4) Uredbe (ES) št. 1591/2001, in ob upoštevanju negotovosti glede grške proizvodnje je treba kot varnostni dodatek uporabiti odstotek povečanja 12,5 % za Grčijo, 7,5 % za Španijo in Portugalsko.

(4)

Novo začasno znižanje normirane cene se izračuna v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1051/2001, vendar ob zamenjavi dejanske proizvodnje s predvideno povečano proizvodnjo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za naravna vlakna –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za tržno leto 2005/2006 se predvidena proizvodnja neprečiščenega bombaža določi na:

1 100 000 ton za Grčijo,

335 780 ton za Španijo,

611 ton za Portugalsko.

2.   Za tržno leto 2005/2006 se novo začasno znižanje normirane cene določi na:

39,650 EUR/100 kg za Grčijo,

23,918 EUR/100 kg za Španijo,

0 EUR/100 kg za Portugalsko.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  Protokol, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (UL L 148, 1.6.2001, str. 1).

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/46


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2042/2005

z dne 13. decembra 2005

o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (2) o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, in zlasti člena 173(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 173 in 177 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določata, da Komisija periodično določi vrednosti na enoto za proizvode iz razvrstitve v Prilogi 26 k tej uredbi.

(2)

Uporaba pravil in kriterijev, določenih v zgornjih členih, za elemente, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 173(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ima za posledico, da se za obravnavane proizvode uvedejo vrednosti na enoto, kot so določene v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrednosti na enoto, predvidene v členu 173(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, se določijo, kot je razvidno iz tabele v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).


PRILOGA

Tarifna št.

Poimenovanje

Znesek vrednosti na enoto za 100 kg

Vrsta, sorte, oznaka KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nov krompir

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Čebula (razen sadik)

0703 10 19

23,69

13,58

687,91

176,48

370,67

6 066,30

81,80

16,53

10,17

91,37

5 673,99

900,84

223,22

15,95

 

 

 

 

1.40

Česen

0703 20 00

138,34

79,31

4 017,14

1 030,57

2 164,56

35 424,93

477,66

96,53

59,39

533,57

33 134,01

5 260,55

1 303,50

93,13

 

 

 

 

1.50

Por

ex 0703 90 00

70,37

40,34

2 043,40

524,22

1 101,05

18 019,65

242,97

49,10

30,21

271,41

16 854,32

2 675,89

663,05

47,37

 

 

 

 

1.60

Cvetača

0704 10 00

1.80

Belo in rdeče zelje

0704 90 10

52,48

30,09

1 523,91

390,95

821,13

13 438,55

181,20

36,62

22,53

202,41

12 569,48

1 995,60

494,49

35,33

 

 

 

 

1.90

Brokoli ali calabrese (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kitajsko zelje

ex 0704 90 90

104,01

59,63

3 020,24

774,82

1 627,40

26 633,84

359,13

72,58

44,65

401,16

24 911,44

3 955,08

980,02

70,02

 

 

 

 

1.110

Solata (v glavah)

0705 11 00

1.130

Korenje

ex 0706 10 00

30,30

17,37

879,85

225,72

474,09

7 758,92

104,62

21,14

13,01

116,86

7 257,15

1 152,19

285,50

20,40

 

 

 

 

1.140

Redkev

ex 0706 90 90

117,45

67,33

3 410,51

874,94

1 837,69

30 075,42

405,53

81,96

50,42

452,99

28 130,45

4 466,15

1 106,66

79,07

 

 

 

 

1.160

Grah (Pisum sativum)

0708 10 00

450,56

258,30

13 083,29

3 356,43

7 049,69

115 374,23

1 555,68

314,40

193,42

1 737,75

107 913,00

17 132,90

4 245,33

303,32

 

 

 

 

1.170

Fižol

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

103,23

59,18

2 997,65

769,03

1 615,23

26 434,62

356,44

72,04

44,32

398,16

24 725,10

3 925,50

972,69

69,50

 

 

 

 

1.170.2

Fižol (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,62

4 387,35

1 125,54

2 364,04

38 689,62

521,68

105,43

64,86

582,74

36 187,57

5 745,35

1 423,63

101,71

 

 

 

 

1.180

Bob

ex 0708 90 00

1.190

Okrogle artičoke

0709 10 00

1.200

Beluši:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zeleni

ex 0709 20 00

242,82

139,21

7 051,10

1 808,91

3 799,36

62 179,74

838,42

169,44

104,24

936,54

58 158,58

9 233,60

2 287,98

163,47

 

 

 

 

1.200.2

drugo

ex 0709 20 00

477,17

273,56

13 856,09

3 554,68

7 466,10

122 189,15

1 647,58

332,97

204,85

1 840,40

114 287,20

18 144,90

4 496,10

321,23

 

 

 

 

1.210

Jajčevci

0709 30 00

115,89

66,44

3 365,21

863,32

1 813,28

29 675,95

400,14

80,87

49,75

446,98

27 756,81

4 406,83

1 091,96

78,02

 

 

 

 

1.220

Rebrasta zelena (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

138,52

79,41

4 022,34

1 031,90

2 167,37

35 470,82

478,28

96,66

59,47

534,26

33 176,93

5 267,36

1 305,19

93,25

 

 

 

 

1.230

Lisičke

0709 59 10

334,34

191,68

9 708,56

2 490,67

5 231,28

85 614,44

1 154,41

233,30

143,53

1 289,52

80 077,77

12 713,61

3 150,29

225,08

 

 

 

 

1.240

Paprike iz rodu Capiscum, sladke

0709 60 10

148,73

85,26

4 318,68

1 107,93

2 327,04

38 084,06

513,52

103,78

63,85

573,62

35 621,17

5 655,42

1 401,35

100,12

 

 

 

 

1.250

Janež

0709 90 50

1.270

Sladki krompir, cel, svež (za prehrano ljudi)

0714 20 10

103,41

59,29

3 002,90

770,37

1 618,06

26 480,92

357,06

72,16

44,40

398,85

24 768,40

3 932,38

974,40

69,62

 

 

 

 

2.10

Kostanji (Castanea spp.), sveži

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, sveži

ex 0804 30 00

68,30

39,16

1 983,26

508,79

1 068,65

17 489,30

235,82

47,66

29,32

263,42

16 358,27

2 597,13

643,54

45,98

 

 

 

 

2.40

Avokado, svež

ex 0804 40 00

151,77

87,01

4 407,22

1 130,64

2 374,75

38 864,79

524,05

105,91

65,16

585,38

36 351,41

5 771,36

1 430,08

102,17

 

 

 

 

2.50

Guava in mango, svež

ex 0804 50

2.60

Sladke pomaranče, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Rdeče in polrdeče

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis Ovalis, Trovita in Hamlin

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

drugo

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), sveže; klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealke in satsuma mandarine

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarine in wilking mandarine

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinke in druge

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limete (Citrus aurantifolia), sveže

0805 50 90

111,47

63,90

3 236,80

830,38

1 744,09

28 543,53

384,88

77,78

47,85

429,92

26 697,63

4 238,67

1 050,29

75,04

 

 

 

 

2.90

Grenivke, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bele

ex 0805 40 00

88,34

50,65

2 565,36

658,13

1 382,30

22 622,48

305,04

61,65

37,93

340,74

21 159,49

3 359,40

832,42

59,47

 

 

 

 

2.90.2

rožnate

ex 0805 40 00

92,10

52,80

2 674,29

686,07

1 440,99

23 583,07

317,99

64,26

39,54

355,21

22 057,96

3 502,05

867,77

62,00

 

 

 

 

2.100

Namizno grozdje

0806 10 10

227,26

130,29

6 599,06

1 692,94

3 555,78

58 193,44

784,67

158,58

97,56

876,50

54 430,08

8 641,64

2 141,30

152,99

 

 

 

 

2.110

Lubenice

0807 11 00

43,58

24,98

1 265,48

324,65

681,88

11 159,53

150,47

30,41

18,71

168,08

10 437,85

1 657,17

410,63

29,34

 

 

 

 

2.120

Melone (razen lubenic)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (vključno Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vključno Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

47,36

27,15

1 375,31

352,83

741,06

12 128,12

163,53

33,05

20,33

182,67

11 343,79

1 801,01

446,27

31,88

 

 

 

 

2.120.2

drugo

ex 0807 19 00

88,85

50,94

2 580,01

661,88

1 390,19

22 751,64

306,78

62,00

38,14

342,68

21 280,30

3 378,58

837,17

59,81

 

 

 

 

2.140

Hruške

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hruške – Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Drugo

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marelice

0809 10 00

383,14

219,65

11 125,49

2 854,17

5 994,77

98 109,53

1 322,89

267,35

164,48

1 477,72

91 764,81

14 569,11

3 610,06

257,93

 

 

 

 

2.160

Češnje

0809 20 95

0809 20 05

687,82

394,33

19 972,95

5 123,92

10 762,06

176 130,35

2 374,91

479,96

295,28

2 652,86

164 740,03

26 155,09

6 480,93

463,04

 

 

 

 

2.170

Breskve

0809 30 90

299,20

171,53

8 688,11

2 228,87

4 681,43

76 615,61

1 033,07

208,78

128,45

1 153,98

71 660,89

11 377,30

2 819,16

201,42

 

 

 

 

2.180

Nektarine

ex 0809 30 10

299,27

171,57

8 690,26

2 229,43

4 682,59

76 634,61

1 033,33

208,83

128,48

1 154,26

71 678,66

11 380,12

2 819,86

201,47

 

 

 

 

2.190

Slive

0809 40 05

289,48

165,96

8 405,78

2 156,45

4 529,30

74 125,94

999,50

202,00

124,27

1 116,48

69 332,23

11 007,59

2 727,55

194,87

 

 

 

 

2.200

Jagode

0810 10 00

433,58

248,57

12 590,35

3 229,97

6 784,08

111 027,34

1 497,07

302,55

186,14

1 672,28

103 847,22

16 487,39

4 085,38

291,89

 

 

 

 

2.205

Maline

0810 20 10

703,30

403,20

20 422,36

5 239,22

11 004,22

180 093,44

2 428,35

490,76

301,93

2 712,55

168 446,83

26 743,60

6 626,75

473,46

 

 

 

 

2.210

Sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 262,99

724,07

36 674,70

9 408,64

19 761,50

323 413,85

4 360,85

881,31

542,20

4 871,23

302 498,73

48 026,46

11 900,40

850,24

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

132,12

75,74

3 836,40

984,20

2 067,17

33 831,05

456,17

92,19

56,72

509,56

31 643,20

5 023,86

1 244,85

88,94

 

 

 

 

2.230

Granatna jabolka

ex 0810 90 95

160,76

92,16

4 668,16

1 197,58

2 515,35

41 165,89

555,07

112,18

69,01

620,04

38 503,70

6 113,07

1 514,75

108,22

 

 

 

 

2.240

Kaki (vključno s persimonom)

ex 0810 90 95

145,09

83,18

4 213,20

1 080,87

2 270,21

37 153,89

500,98

101,25

62,29

559,61

34 751,15

5 517,30

1 367,12

97,68

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/52


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2043/2005

z dne 14. decembra 2005

o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v programu CXL, pripravljenem neposredno po zaključku pogajanj po členu XXIV, 6 GATT-a (2),

ob upoštevanju uredbe Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003, ki za tržna leta 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006 predpisuje izvedbena pravila za uvoz trsnega sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov in ki spreminja uredbi (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (3), in zlasti njenega člena 5(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa način določanja obveznosti z dajatvijo nič za proizvode pod oznako KN 1701, izražene v protivrednosti belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic protokola AKP in sporazuma z Indijo.

(2)

Člen 16 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa način določanja tarifnih kvot z dajatvijo nič za proizvode pod oznako KN 1701 11 10, izražene v protivrednosti belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic protokola AKP in sporazuma z Indijo.

(3)

Člen 22 Uredbe (ES) št. 1159/2003 odpira tarifne kvote proizvodov pod oznako KN 1701 11 10 po 98 evrov na tono za uvoz iz Brazilije, Kube in drugih tretjih držav.

(4)

Zahtevki so bili predloženi zadevnim organom v tednu od 5. do 9. decembra 2005, v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, za izdajo uvoznih dovoljenj za celotno količino, ki presega obvezno količino za dostavo za zadevno državo, določeno v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 za preferenčni sladkor AKP-Indija.

(5)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti faktor zmanjšanja, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino, in označiti, da je zadevna meja dosežena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja, vloženih od 5. do 9. decembra 2005 v okviru člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, se dovoljenja izdajo v mejah količin, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 987/2005 (UL L 167, 29.6.2005, str. 12).

(2)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 162, 1.7.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2005 (UL L 97, 15.4.2005, str. 9).


PRILOGA

Preferenčni sladkor AKP–INDIJA

Naslov II Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 5.12.2005–9.12.2005

Meja

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

Dosežena

Fidži

100

 

Gvajana

100

 

Indija

0

Dosežena

Slonokoščena obala

100

 

Jamajka

100

 

Kenija

100

 

Madagaskar

100

 

Malavi

100

 

Mavricius

100

 

Mozambik

0

Dosežena

St. Kitts and Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanija

100

 

Trinidad in Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

0

Dosežena


Posebni preferenčni sladkor

Naslov III Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 5.12.2005–9.12.2005

Meja

Indija

100

 

Druge

100

 


CXL koncesija za sladkor

Naslov IV Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 5.12.2005–9.12.2005

Meja

Brazilija

0

Dosežena

Kuba

100

 

Druge tretje države

0

Dosežena


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/54


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2044/2005

z dne 14. decembra 2005

o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone in jabolka)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (2), določa podrobna pravila za uporabo izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da se proizvodi, ki jih izvaža Skupnost, v obsegu, potrebnem za gospodarsko pomemben izvoz, lahko krijejo z izvoznimi nadomestili, v mejah, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba poskrbeti, da se preprečijo motnje trgovinskih tokov, nastalih pred tem z režimom nadomestil. Iz tega razloga in zaradi sezonske narave izvoza sadja in zelenjave je treba določiti količine, predvidene za vsak proizvod, na podlagi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (3). Te količine je treba razdeliti, upoštevajoč pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja ali izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi stani. Upoštevati je potrebno tudi transportne in tržne stroke iz gospodarske perpektive planiranega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi razmer v mednarodni trgovini ali posebnih zahtev nekaterih trgov, je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembni kraj.

(7)

Paradižniki, pomaranče, limone in jabolka razredov ekstra, I in II skupnih standardov kakovosti, se trenutno lahko izvozijo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zato, da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih sredstev in ob upoštevanju strukture izvoza Skupnosti, je primerno, da se določijo izvozna nadomestila A1 in B.

(9)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za sistem A1 so stopnje nadomestila, rok za vložitev zahtevka za nadomestilo in predvidene količine za zadevne proizvode določeni v prilogi k Uredbi. Za sistem B so stopnje nadomestila, rok za vložitev zahtevka za nadomestilo in predvidene količine za zadevne proizvode določeni v Prilogi k Uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz Priloge k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 558/2005 (UL L 94, 13.4.2005, str. 22).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1856/2005 (UL L 297, 15.11.2005, str. 7).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone in jabolka)

Oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Sistem A1

Rok za predložitev zahtevka za nadomestilo: 10.1.2006–9.3.2006

Sistem B

Rok za predložitev zahtevka za izdajo dovoljenja: 17.1.2006–16.3.2006

Stopnja nadomestila

(EUR/t)

Predvidene količine

(t)

Okvirna stopnja nadomestila

(EUR/t)

Predvidene količine

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

4 885

0805 10 20 9100

A00

36

 

36

71 092

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

10 105

0808 10 80 9100

F04, F09

34

 

34

41 830


(1)  Oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Drugi namembni kraji so:

F03

:

Vsi namembni kraji, razen Švice.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezija, Šrilanka, Indonezija, Tajska, Tajvan, Papua Nova Gvineja, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonska, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, Mehika, Kostarika.

F08

:

Vsi namembni kraji, razen Bolgarije.

F09

:

Sledeči namembni kraji:

Norveška, Islandija, Grenlandija, Fersko otočje, Romunija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Črna gora (vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999), Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukrajina, Saudova Arabija, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati (Abu Dhabi, Dubaj, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Kuvajt, Jemen, Sirija, Iran, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venezuela, Peru, Panama, Ekvador in Kolumbija,

afriške države in teritoriji, razen Južne Afrike,

namembni kraj iz člena 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/57


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2045/2005

z dne 14. decembra 2005

o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi v lupini)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (2) določa podrobna pravila za izvozna nadomestila za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da so v obsegu, potrebnem za izvoz gospodarsko pomembnih količin proizvodov iz navedenega člena, proizvodi, ki jih Skupnost izvozi, lahko predmet izvoznih nadomestil, ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz sklenjenih sporazumov v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba upoštevati, da se ne porušijo že sklenjeni posli z nadomestili. Zaradi tega in tudi zaradi sezonskosti izvoza sadja in zelenjave je treba na podlagi nomenklature za kmetijske proizvode določiti predvidene količine po proizvodu za izvozna nadomestila, ki jih določa Uredba Komisije (EGS) št. 3846/87 (3). Te količine je treba razdeliti po pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja in izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi strani. Treba je upoštevati tudi stroške trženja in prevoza ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi razmer v mednarodni trgovini oziroma posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembni kraj.

(7)

Olupljeni mandeljni, lešniki in navadni orehi z lupino se trenutno lahko izvažajo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zaradi sposobnosti dolgotrajnega skladiščenja lupinastega sadja, se lahko izvozna nadomestila določijo za daljša obdobja.

(9)

Da bi omogočili čim učinkovitejšo uporabo razpoložljivih virov in upoštevajoč strukturo izvoza Skupnosti, je treba določiti izvozna nadomestila za sadje v lupini po sistemu A1.

(10)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Stopnja izvoznih nadomestil za lupinasto sadje, rok vložitve prijave za dovoljenje in predvidene količine so določeni v Prilogi k tej uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo h količinam iz Priloge k tej uredbi.

3.   Ne glede na člen 5(6) Uredbe (ES) št. 1961/2001 je rok veljavnosti dovoljenja A1 tri mesece.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2180/2003 (UL L 335, 22.12.2003, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1856/2005 (UL L 297, 15.11.2005, str. 7).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. decembra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za lupinasto sadje (A1)

Rok za vložitev prijav za dovoljenja: od 10. januarja do 23. junija 2006.

Tarifna oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Znesek nadomestil

(v EUR/t neto)

Predvidene količine

(v t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

2 764

0802 31 00 9000

A00

66

37


(1)  Tarifne oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Tarifne oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87. Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/59


SKLEP SVETA

z dne 12. decembra 2005

o imenovanju belgijskega člana Odbora regij

(2005/901/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga belgijske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. januarja 2002 sprejel Sklep 2002/60/ES (1) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2002 do 25. januarja 2006.

(2)

Zaradi izteka mandata predsednika valonske vlade, g. Jean-Clauda VAN CAUWENBERGHE, se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za člana Odbora regij se za preostanek mandata do 25. januarja 2006 imenuje:

g. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE,

član valonskega parlamenta.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uveljavi se na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 24, 26.1.2002, str. 38.


15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/60


SKLEP SVETA

z dne 12. decembra 2005

o določitvi vrstnega reda predsedovanja Svetu

(2005/902/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti drugega pododstavka člena 203 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, in zlasti drugega pododstavka člena 116 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, in zlasti členov 28(1) in 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom 95/2/ES, Euratom, ESPJ (1), je Svet določil vrstni red predsedovanja Svetu za države, ki so bile takrat članice Evropske unije, od 1. januarja 1995.

(2)

S 1. majem 2004 se je Evropska unija razširila na deset novih držav članic.

(3)

Ustrezno je, da se ob upoštevanju novih držav članic določi nov vrstni red predsedovanja Svetu.

(4)

Ta sklep se sprejme brez poseganja v prilagoditve vrstnega reda predsedovanja, ki jih bo Svet sprejel zaradi vstopa Bolgarije in Romunije –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Vrstni red, v katerem države članice predsedujejo Svetu od 1. januarja 2006, je določen v Prilogi.

2.   Na predlog zadevnih držav članic Svet lahko soglasno odloči, da določena država članica predseduje v drugem obdobju, kot je tisto, ki izhaja iz v Prilogi opredeljenega vrstnega reda.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati 1. januarja 2006.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 1, 1.1.1995, str. 220. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2002/105/ES, ESPJ, Euratom (UL L 39, 9.2.2002, str. 17).


PRILOGA

Avstrija

januar–junij

2006

Finska

julij–december

2006

Nemčija

januar–junij

2007

Portugalska

julij–december

2007

Slovenija

januar–junij

2008

Francija

julij–december

2008

Češka

januar–junij

2009

Švedska

julij–december

2009

Španija

januar–junij

2010

Belgija

julij–december

2010

Madžarska

januar–junij

2011

Poljska

julij–december

2011

Danska

januar–junij

2012

Ciper

julij–december

2012

Irska

januar–junij

2013

Litva

julij–december

2013

Grčija

januar–junij

2014

Italija

julij–december

2014

Latvija

januar–junij

2015

Luksemburg

julij–december

2015

Nizozemska

januar–junij

2016

Slovaška

julij–december

2016

Malta

januar–junij

2017

Združeno kraljestvo

julij–december

2017

Estonija

januar–junij

2018


Komisija

15.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/62


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2005

o spremembi Odločbe 2005/263/ES o pooblastitvi držav članic, da po Direktivi 94/55/ES sprejmejo nekatera odstopanja glede prevoza nevarnega blaga po cesti

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3565)

(Besedila v angleškem, litovskem in švedskem jeziku so edina verodostojna)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/903/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti (1), in zlasti člena 6(9) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice morajo v skladu s členom 6(9) Direktive 94/55/ES Komisiji posredovati predhodno obvestilo o svojih odstopanjih, in sicer prvič do 31. decembra 2002 ali v dveh letih od zadnjega datuma uporabe dopolnjenih različic prilog k Direktivi.

(2)

Prilogi A in B k Direktivi 94/55/ES sta bili spremenjeni z Direktivo Komisije 2003/28/ES (2). Na podlagi Direktive 2003/28/ES so morale države članice sprejeti nacionalno zakonodajo najkasneje do 1. julija 2003, pri čemer je bil zadnji datum uporabe iz člena 6(9) Direktive 94/55/ES 30. junij 2003.

(3)

Nekatere države članice so do 31. decembra 2003 obvestile Komisijo, da želijo sprejeti odstopanja od Direktive 94/55/ES. Komisija je z Odločbo Komisije 2005/263/ES z dne 4. marca 2005 o pooblastitvi držav članic, da po Direktivi 94/55/ES sprejmejo nekatera odstopanja glede prevoza nevarnega blaga po cesti (3), tem državam članicam dovolila sprejem odstopanj, ki so našteta v prilogah I in II k navedeni odločbi.

(4)

Švedska, Združeno kraljestvo in Litva so do 31. decembra 2004 uradno obvestile Komisijo, da želijo sprejeti nova in spremeniti svoja obstoječa odstopanja v prilogah I in II k Odločbi 2005/263/ES. Komisija je pregledala uradna obvestila za ugotovitev skladnosti s pogoji iz člena 6(9) Direktive 94/55/ES in jih odobrila. Zato je treba navedenim državam članicam dovoliti sprejem zadevnih odstopanj.

(5)

Zato je treba spremeniti prilogi I in II k Direktivi 2005/263/ES.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga, ustanovljenega s členom 9 Direktive 94/55/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/263/ES se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni z odstopanji iz Priloge I k tej odločbi.

2.

Priloga II se spremeni z odstopanji iz Priloge II k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Litvo, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 319, 12.12.1994, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/111/ES (UL L 365, 10.12.2004, str. 25).

(2)  UL L 90, 8.4.2003, str. 45.

(3)  UL L 85, 2.4.2005, str. 58.


PRILOGA I

Odstopanja držav članic glede manjših količin določenega nevarnega blaga

ZDRUŽENO KRALJESTVO

RO-SQ 15.1 (spremenjen)

Zadeva: Prevoz določenih manj nevarnih radioaktivnih predmetov, kot so razne vrste ur, dimni detektorji, označbe na kompasu (E1).

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: Večina zahtev ADR.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve glede prevoza snovi iz razreda 7.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Popolno izvzetje iz določb nacionalnih predpisov za nekatere komercialne proizvode, ki vsebujejo omejene količine radioaktivnih snovi. (Svetleča naprava, ki naj bi jo nosila oseba; v katerem koli vozilu ali železniškem vozilu z ne več kot 500 dimnimi detektorji za domačo uporabo, katerih posamezno delovanje ne presega 40 kBq; ali v katerem koli vozilu ali železniškem vozilu z ne več kot petimi svetlobnimi napravami plinastega tritija, katerih posamezno delovanje ne presega 10 GBq.)

Pripombe: To odstopanje je kratkoročen ukrep, ki ne bo več potreben, ko bodo v ADR vključene podobne spremembe k predpisom IAEA.

RO-SQ 15.2 (spremenjen)

Predmet: Izvzetje iz zahteve po imetju prevozne listine za določene količine nevarnega blaga (razen razreda 7), kakor je opredeljeno v 1.1.3.6 (E2).

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: 1.1.3.6.2 in 1.1.3.6.3.

Vsebina Priloge k Direktivi: Izvzetja iz nekaterih zahtev za določene količine na prevozno enoto.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Prevozna listina ni potrebna za omejene količine, razen kadar so le-te del večjega tovora.

Pripombe: To izvzetje je primerno za nacionalni prevoz, pri katerem prevozna listina ni vedno primerna za lokalno distribucijo.

RO-SQ 15.3 (spremenjen)

Predmet: Prevoz jeklenk iz tanke pločevine za rabo v balonih na topli zrak, in sicer od točke polnjenja do točke vzleta/pristanka (E3).

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: 6.2.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve za izdelavo in testiranje plinskih posod.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(15).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Omogoča prevoz jeklenk, ki niso v skladu z ADR, za prevoz OZN 1011, 1965 in 1978, za katere pa veljajo strogi letalski pogoji.

Pripombe: Plinske jeklenke za balone na topli zrak so zasnovane tako, da imajo najmanjšo možno težo, zato ne ustrezajo splošnim zahtevam za plinske jeklenke. Prostornina običajne plinske jeklenke za balone, merjena z vodo, znaša 70 litrov, prostornina največje pa ne presega 90 litrov. Na vozilu se v nobenem primeru ne nahaja več kot pet jeklenk.

RO-SQ 15.4 (spremenjen)

Zadeva: Izvzetje iz zahteve protipožarne opreme za vozila, ki prevažajo snovi z nizko stopnjo radioaktivnosti (E4).

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: 8.1.4.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteva za protipožarne naprave v vozilih.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Razveljavi se zahteva po obveznih gasilnih aparatih, vendar samo med prevozom ustreznih paketov (OZN 2908, 2909, 2910 in 2911).

Zahteva se omeji, če se prevaža samo majhno število paketov.

Pripombe: Prevoz protipožarne opreme v praksi ne zadeva prevoza OZN 2908, 2909, 2910, OZN 2911, ki se jih pogosto lahko prevaža v majhnih vozilih.

RO-SQ 15.5 (spremenjen)

Zadeva: Distribucija blaga v notranji embalaži trgovcem na drobno ali uporabnikom (razen razredov 1, 4.2, 6.2 in 7) iz lokalnih distribucijskih skladišč do trgovcev na drobno ali uporabnikov in od trgovcev na drobno do končnih uporabnikov (N1).

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: 6.1.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve za izdelavo in testiranje embalaže.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Vsebina nacionalne zakonodaje: Pri embalaži ni zahteve po oznaki RID/ADR ali OZN ali drugi oznaki, če vsebuje blago v omejenih količinah, kakor je določeno v programu 3.

Pripombe: Zahteve ADR niso primerne za zadnje faze prevoza iz distribucijskega skladišča do trgovca na drobno ali uporabnika ali od trgovca na drobno do končnega uporabnika. Namen tega odstopanja je dovoliti, da se notranje posode blaga za distribucijo na drobno v zadnji fazi poti lokalne distribucije prevažajo brez zunanje embalaže.

RO-SQ 15.6 (spremenjen)

Zadeva: Premik enakomerno praznih pritrjenih cistern, ki niso mišljene kot prevozna oprema (N2).

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: Deli 5 in 7–9.

Vsebina Priloge k Direktivi: Zahteve glede postopkov odpošiljanja, prevoza, delovanja in vozil.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Predpisi ne veljajo za prevoz enakomerno praznih cistern.

Pripombe: Premik tovrstnih nepremičnih cistern se ne šteje kot prevoz nevarnega blaga v običajnem smislu in se zato določbe ARD v praksi ne morejo uporabljati. Ker so cisterne „enakomerno prazne“, je količina nevarnega blaga, ki ga vsebujejo, po definiciji izredno majhna.

LITVA

RO-SQ 20.1 (nov)

Zadeva: Sprejetje RO-SQ 15.8.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (vladna Resolucija št. 337 o prevozu nevarnega blaga po cesti v Republiki Litvi, sprejeti 23. marca 2000).


PRILOGA II

Odstopanja za države članice glede lokalnega prevoza, omejenega na njihovo ozemlje

ŠVEDSKA

RO-LT 14.12 (nov)

Zadeva: Prevoz izdelkov za ognjemete OZN 0335.

Sklicevanje na Prilogo k Direktivi: Priloga B, oddelek 7.2.4, V2 (1).

Vsebina Priloge k Direktivi: Določbe v zvezi z uporabo vozil EX/II in EX/III.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act (Dodatek S – Posebni predpisi za notranji prevoz nevarnega blaga po cesti, ki so bili izdani v skladu z Zakonom o prevozu nevarnega blaga).

Vsebina nacionalne zakonodaje: Pri prevozu izdelkov za ognjemete OZN 0335 se posebna določba V2 (1) in 7.2.4 uporablja samo za neto vsebino eksploziva 3 000 kg ali več (4 000 kg s priklopnim vozilom) pod pogojem, da se izdelki za ognjemete dodelijo OZN 0335 v skladu s privzeto klasifikacijsko preglednico iz točke 2.1.3.5.5 štirinajste revidirane izdaje Priporočil OZN o prevozu nevarnega blaga.

Ta dodelitev se opravi v dogovoru s pristojnim organom. Preverjanje dodelitve se izvede na prevozni enoti.

Pripombe: Prevoz izdelkov za ognjemete je časovno omejen na dve kratki obdobji v letu: ob novem letu in na prehodu iz aprila v maj. Prevoz od dobaviteljev do terminalov se lahko brez večjih težav opravi z obstoječimi vozili, ki imajo homologacijo EX. Vseeno pa je distribucija izdelkov za ognjemete od terminalov do trgovskih središč in vrnitev presežka nazaj do terminalov omejena zaradi pomanjkanja vozil, ki imajo homologacijo EX. Prevoznikov naložbe v pridobitev takšne homologacije ne zanimajo, ker ne morejo povrniti svojih stroškov. S tem je ogrožen sam obstoj dobaviteljev izdelkov za ognjemete, ker svojih izdelkov ne morejo spraviti na trg.

Za pridobitev čimbolj posodobljene klasifikacije je morala biti pri uporabi tega odstopanja klasifikacija izdelkov za ognjemete narejena na podlagi privzetega seznama Priporočil OZN.

Podobna vrsta izjeme velja za izdelke za ognjemete OZN 0336, ki je vključena v posebno določbo 651, oddelek 3.3.1 ADR 2005.

LITVA

RO-LT 20.1 (nov)

Zadeva: Sprejetje RO-LT 4.1.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (vladna Resolucija št. 337 o prevozu nevarnega blaga po cesti v Republiki Litvi, sprejeti 23. marca 2000).

RO-LT 20.2 (nov)

Zadeva: Sprejetje RO-LT 4.2.

Sklicevanje na nacionalno zakonodajo: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“ (vladna Resolucija št. 337 o prevozu nevarnega blaga po cesti v Republiki Litvi, sprejeti 23. marca 2000).