ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 327

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
14. december 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2025/2005 z dne 13. decembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2026/2005 z dne 13. decembra 2005 o odprtju tarifnih kvot za leto 2006 in naslednja leta za uvoz nekaterega blaga iz Turčije, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2027/2005 z dne 13. decembra 2005 o odprtju tarifne kvote za leto 2006 za uvoz nekaterega blaga s poreklom z Islandije, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v Evropsko skupnost

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2028/2005 z dne 13. decembra 2005 o odprtju tarifne kvote za leto 2006 za uvoz določenega blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2029/2005 z dne 13. decembra 2005 o odprtju tarifne kvote za uvoz določenega blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost za leto 2006

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2030/2005 z dne 13. decembra 2005 o odprtju tarifne kvote za leto 2006 za uvoz nekaterega blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v Evropsko skupnost

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2031/2005 z dne 12. decembra 2005 o prepovedi ribolova na sluzoglavko na območjih ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (voda Skupnosti in mednarodnih voda) s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2032/2005 z dne 12. decembra 2005 o prepovedi ribolova na črni morski meč v območjih ICES V, VI, VII in XII (vode Skupnosti in mednarodne vode) s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo

17

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Obvestilo o izjavah Francoske republike in Republike Madžarske o njunem priznavanju pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti za predhodno odločanje o aktih iz člena 35 Pogodbe o Evropski uniji

19

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 12. decembra 2005 o spremembi odločb 2004/695/ES in 2004/840/ES glede prerazporeditve finančnega prispevka Skupnosti nekaterim državam članicam za njihove programe za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni ter preglede, namenjene preprečevanju zoonoz v letu 2005 (notificirano pod dokumentarno številko Κ(2005) 4792)

20

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2005/888/SZVP z dne 12. decembra 2005 o posebnih omejitvenih ukrepih proti določenim osebam, osumljenim vpletenosti v umor nekdanjega libanonskega ministrskega predsednika Rafika Haririja

26

 

*

Skupni ukrep 2005/889/SZVP z dne 12. decembra 2005 o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah)

28

 

*

Sklep Sveta 2005/890/SZVP z dne 12. decembra 2005 o izvajanju Skupnega stališča 2004/179/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

33

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2025/2005

z dne 13. decembra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. decembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

67,9

204

49,7

212

88,1

999

68,6

0707 00 05

052

140,7

204

59,8

999

100,3

0709 90 70

052

144,7

204

107,8

999

126,3

0805 10 20

052

69,7

204

70,8

388

22,0

508

13,2

999

43,9

0805 20 10

052

73,9

204

59,3

999

66,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

76,4

400

82,8

624

88,2

999

82,5

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

109,6

404

93,2

720

71,7

999

91,5

0808 20 50

052

104,1

400

104,5

404

53,1

720

63,7

999

81,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2026/2005

z dne 13. decembra 2005

o odprtju tarifnih kvot za leto 2006 in naslednja leta za uvoz nekaterega blaga iz Turčije, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1) in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba (ES) št. 1/97 Pridružitvenega sveta ES–Turčija z dne 29. aprila 1997 o režimih za nekatere predelane kmetijske proizvode (2) določa za spodbujanje razvoja trgovine v skladu s cilji carinske unije letno kvoto glede vrednosti v zvezi z nekaterimi testeninskimi proizvodi, uvoženimi v Skupnost iz Turčije. Ta kvota se odpre za leto 2006 in naslednja leta. Za uveljavljanje koristi iz nje je treba predložiti potrdilo o gibanju blaga A.TR., določeno s Sklepom št. 1/2001 Odbora ES–Turčija za carinsko sodelovanje z dne 28. marca 2001 o spremembi Sklepa št. 1/96 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Sklepa št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES–Turčija (3).

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (4) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Določiti je treba, da se tarifne kvote, odprte s to uredbo, upravljajo v skladu s temi pravili.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Letne tarifne kvote Skupnosti za uvoz blaga iz Turčije iz Priloge so v skladu s pogoji iz Priloge odprte za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006 in v naslednjih letih od 1. januarja do 31. decembra.

Za uveljavljanje koristi iz teh tarifnih kvot se predloži potrdilo o gibanju blaga A.TR. v skladu s Sklepom št. 1/2001 Odbora ES–Turčija za carinsko sodelovanje.

Člen 2

Tarifne kvote Skupnosti iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne s 1. januarjem 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 126, 17.5.1997, str. 26.

(3)  UL L 98, 7.4.2001, str. 31.

(4)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvota

Stopnja dajatve

09.0205

1902 11 00

1902 19

Nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene

2,5 milijona EUR

10,67 EUR/100 kg neto


14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2027/2005

z dne 13. decembra 2005

o odprtju tarifne kvote za leto 2006 za uvoz nekaterega blaga s poreklom z Islandije, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v Evropsko skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1) in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 1999/492/ES z dne 21. junija 1999 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Islandijo na drugi strani o Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo (2) in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Islandijo na drugi strani o Protokolu 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo, odobren s Sklepom 1999/492/ES, določa letno tarifno kvoto, ki se uporablja za uvoz sladkornih proizvodov, čokolade in drugih živil, ki vsebujejo kakav, s poreklom z Islandije. To kvoto je treba odpreti za leto 2006.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Primerno je določiti, da se tarifna kvota, odprta s to uredbo, upravlja v skladu s temi pravili.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. januarja do 31. decembra 2006 veljajo za blago s poreklom z Islandije in uvoženo v Skupnost, ki je navedeno v Prilogi, dajatve, določene v tej prilogi, v mejah letne kvote, navedene v tej prilogi.

Člen 2

Tarifno kvoto iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 192, 24.7.1999, str. 47.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvota

Stopnja dajatve

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava, z oznako KN 1704 90

500 ton

50 % stopnje dajatve za tretje države (1) in največ 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, z oznakami KN 1806 32, 1806 90, 1905 31 in 1905 32


(1)  Stopnja dajatve za tretje države: stopnja, ki jo sestavljata dajatev ad valorem in po potrebi kmetijska komponenta, omejena z najvišjo stopnjo, kadar jo skupna carinska tarifa predvideva.


14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2028/2005

z dne 13. decembra 2005

o odprtju tarifne kvote za leto 2006 za uvoz določenega blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za določeno blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1) in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2004/859/ES z dne 25. oktobra 2004 o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (2) in zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (3) na eni strani in Protokol 3 k Sporazumu EGP (4) določata trgovinske režime za nekatere kmetijske in predelane kmetijske proizvode med pogodbenicami.

(2)

Protokol 3 k Sporazumu EGP, kakor je bil spremenjen s Sklepom 138/2004 Skupnega odbora EGP (5) določa carinsko stopnjo nič, ki velja za nekatere vode z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane, uvrščene pod oznako KN 2202 10 00 in nekatere druge brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladko, uvrščene pod oznako KN ex 2202 90 10.

(3)

Carinska stopnja nič za vode in druge zadevne pijače je bila za Norveško začasno ukinjena s sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Kraljevino Norveško na drugi o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (6), v nadaljevanju „Sporazum“, odobrenim s Sklepom 2004/859/ES. V skladu s točko IV potrjenega zapisnika Sporazuma je dajatev prost uvoz blaga pod oznakama KN 2202 10 00 in ex 2202 90 10 s poreklom iz Norveške, dovoljen le v mejah dajatev proste kvote, medtem ko je treba za uvoz izven dodeljene kvote plačati dajatve.

(4)

Za zadevne brezalkoholne pijače je treba za leto 2006 odpreti tarifno kvoto. V skladu s statističnimi podatki, predloženimi Komisiji, je bila letna kvota za leto 2005 za zadevne proizvode, odprta z Uredbo Komisije (ES) št. 2185/2004 (7), izčrpana z 31. oktobrom 2005. V skladu s točko IV potrjenega zapisnika Sporazuma je treba tarifno kvoto za leto 2006 povečati za 10 %.

(5)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (8) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Primerno je določiti, da se tarifna kvota, odprta s to uredbo, upravljajo v skladu s temi pravili.

(6)

Za zagotovitev ustreznega upravljanja tarifne kvote v interesu operaterjev je treba za koriščenje tarifne kvote carinskim organom Skupnosti predložiti potrdilo norveških organov.

(7)

Ukrepi, predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja o trgovini s predelanimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006 je tarifna kvota Skupnosti iz Priloge I odprta za blago s poreklom iz Norveške, ki je navedeno v tej prilogi, pod pogoji, določenimi v Prilogi.

2.   Pravila porekla, ki se sporazumno uporabljajo za blago iz Priloge I so določena v Protokolu 3 dvostranskega Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško.

3.   Pogoj za koriščenje tarifne kvote iz Priloge I je predložitev potrdila iz Priloge II, ki ga izdajo norveški organi izvoznikom v enem od jezikov Skupnosti, carinskim organom Skupnosti.

4.   Za uvožene količine, ki kvoto presežejo, ali za katere ni bilo predloženo potrdilo iz odstavka 3, se uporablja dajatev 0,047 EUR/liter.

Člen 2

Tarifno kvoto Skupnosti iz člena 1(1) upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne s 1. januarjem 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 370, 17.12.2004, str. 70.

(3)  UL L 171, 27.6.1973, str. 1.

(4)  UL L 22, 24.1.2002, str. 37.

(5)  UL L 342, 18.11.2004, str. 30.

(6)  UL L 370, 17.12.2004, str. 72.

(7)  UL L 373, 21.12.2004, str. 10.

(8)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).


PRILOGA I

Tarifna kvota ob uvozu blaga s poreklom iz Norveške v Skupnost

Zaporedna št.

Oznaka KN

Opis proizvoda

Obseg letne kvote za 2006

Stopnja dajatve, ki se uporablja v mejah kvote

Stopnja dajatve, ki se uporablja, ko je obseg kvote presežen

09.0709

2202 10 00

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome

15,73 milijonov litrov

Prosto

0,047 EUR/liter

ex 2202 90 10

Druge brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladkor (saharoza ali invertni sladkor)


PRILOGA II

Potrdilo za uvoz vode, uvrščene pod oznaki KN 2202 10 00 in ex 2202 90 10, v Skupnost brez uvoznih dajatev

Image


14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2029/2005

z dne 13. decembra 2005

o odprtju tarifne kvote za uvoz določenega blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93, v Evropsko skupnost za leto 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2004/859/ES z dne 25. oktobra 2004 o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (2), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Norveško o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško določa v točki III za določeno blago s poreklom iz Norveške letne tarifne uvozne kvote. Te kvote je treba odpreti za leto 2006.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Določiti je treba, da se tarifne kvote, odprte s to uredbo, upravljajo v skladu s temi pravili.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifne kvote Skupnosti za blago s poreklom iz Norveške s seznama v Prilogi se odprejo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006.

Člen 2

Tarifne kvote Skupnosti iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne s 1. januarjem 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 370, 17.12.2004, str. 70.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).


PRILOGA

Letne tarifne kvote za uvoz blaga s poreklom iz Norveške v Skupnost

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Obseg letne kvote od 1.1.2006

Stopnja dajatve, ki se uporablja v mejah kvote

09.0765

1517 10 90

Margarina, razen tekoče margarine, ki ne vsebuje več kot 10 mas. % mlečnih maščob

2 470 ton

Prosto

09.0771

ex 2207 10 00 (Oznaka TARIC 90)

Nedenaturirani etanol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, razen pridobljenega iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi EGS

164 000 hektolitrov

Prosto

09.0772

ex 2207 20 00 (Oznaka TARIC 90)

Denaturiran etanol in druge žgane pijače, s katero koli vsebnostjo alkohola, razen tistih, pridobljenih iz kmetijskih izdelkov, naštetih v Prilogi I k Pogodbi ES

14 340 hektolitrov

Prosto

09.0774

2403 10

Tobak za kajenje z dodatkom tobakovega nadomestka v kakršnem koli razmerju ali brez njega

370 ton

Prosto


14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2030/2005

z dne 13. decembra 2005

o odprtju tarifne kvote za leto 2006 za uvoz nekaterega blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo kmetijskih proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v Evropsko skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1) in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 96/753/ES z dne 6. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Kraljevino Norveško na drugi strani o Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (2) in zlasti člena 2 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Kraljevino Norveško na drugi strani o Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, odobren s Sklepom 96/753/ES, določa letno tarifno kvoto, ki se uporablja za uvoz čokolade in drugih živil, ki vsebujejo kakav, s poreklom iz Norveške. Treba je odpreti to kvoto za leto 2006.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Primerno je določiti, da se tarifna kvota, odprta s to uredbo, upravlja v skladu s temi pravili.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Od 1. januarja do 31. decembra 2006 veljajo za blago s poreklom iz Norveške in uvoženo v Skupnost, ki je navedeno v Prilogi, dajatve, določene v tej prilogi, v mejah letne kvote, omenjene v tej prilogi.

Člen 2

Tarifno kvoto iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 345, 31.12.1996, str. 78.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Kvota

Stopnja dajatve

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, razen kakava v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil iz oznake KN 1806 10

5 500 ton

35,15 EUR/100 kg


14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2031/2005

z dne 12. decembra 2005

o prepovedi ribolova na sluzoglavko na območjih ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (voda Skupnosti in mednarodnih voda) s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2270/2004 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova za leti 2005 in 2006 (3), določa kvote za leti 2005 in 2006.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice, navedene v Prilogi, ali so v njej registrirana, izčrpali kvoto za leto 2005.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov navedenega staleža ter njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Črpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2005 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo v Prilogi navedene države članice, ali so v njej registrirana, se prepove z datumom, ki ga določa navedena priloga. Po tem datumu je prepovedano shranjevati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati takšen stalež, ulovljen z navedenimi plovili.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 396, 31.12.2004, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 860/2005 (UL L 144, 8.6.2005, str. 1).


PRILOGA

Država članica

Španija

Stalež

ALF/3X12-

Vrsta

Sluzoglavka (Beryx spp.)

Območje

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Datum

22. november 2005


14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2032/2005

z dne 12. decembra 2005

o prepovedi ribolova na črni morski meč v območjih ICES V, VI, VII in XII (vode Skupnosti in mednarodne vode) s plovili, ki plujejo pod špansko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2270/2004 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova za leti 2005 in 2006 (3), določa kvote za leti 2005 in 2006.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice, navedene v Prilogi, ali so v njej registrirana, izčrpali kvoto za leto 2005.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov navedenega staleža ter njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Črpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2005 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo v Prilogi navedene države članice, ali so v njej registrirana, se prepove z datumom, ki ga določa navedena priloga. Po tem datumu je prepovedano shranjevati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati takšen stalež, ulovljen z navedenimi plovili.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 396, 31.12.2004, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 860/2005 (UL L 144, 8.6.2005, str. 1).


PRILOGA

Država članica

Španija

Stalež

BSF/56712-

Vrsta

Črni morski meč (Aphanopus carbo)

Območje

V, VI, VII in XII (vode ES in mednarodne vode)

Datum

22. november 2005


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/19


Obvestilo o izjavah Francoske republike in Republike Madžarske o njunem priznavanju pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti za predhodno odločanje o aktih iz člena 35 Pogodbe o Evropski uniji

Francoska republika je izjavila, da v skladu z ureditvami iz členov 35(2) in (3)(b) Pogodbe o Evropski uniji priznava pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti.

Republika Madžarska je izjavila, da v skladu z ureditvami iz členov 35(2) in (3)(a) Pogodbe o Evropski uniji priznava pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti.

Skladno s tem je stanje izjav o priznavanju pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti za predhodno odločanje o veljavnosti in razlagi aktov iz člena 35 Pogodbe o Evropski uniji, naslednje:

Kraljevina Španija in Republika Madžarska sta izjavili, da v skladu z ureditvijo iz členov 35(2) in (3)(a) priznavata pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti (1),

Kraljevina Belgija, Češka republika, Zvezna republika Nemčija, Helenska republika, Francoska republika, Italijanska republika, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Portugalska republika, Republika Finska in Kraljevina Švedska so izjavile, da v skladu z ureditvijo iz členov 35(2) in (3)(b) priznavajo pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti (2),

hkrati z zgoraj navedenimi izjavami so si Kraljevina Belgija, Češka republika, Zvezna republika Nemčija, Kraljevina Španija, Francoska republika, Italijanska republika, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Kraljevina Nizozemska in Republika Avstrija pridržale pravico, da v nacionalni zakonodaji sprejmejo določbo, da je, kadar je vprašanje o veljavnosti ali razlage akta iz člena 35(1) postavljeno v postopku, ki teče pred sodiščem države članice, zoper odločitev katerega po nacionalni zakonodaji ni pravnega sredstva, to sodišče dolžno predložiti zadevo Sodišču evropskih skupnosti.


(1)  Obvestilo o izjavi Kraljevine Španije je bilo objavljeno v UL L 114, 1.5.1999, str. 56 in UL C 120, 1.5.1999, str. 24.

(2)  Izjava Češke republike je bila objavljena v UL L 236, 23.9.2003, str. 980. Obvestila o izjavah drugih navedenih držav članic, z izjemo Francoske republike, so bila objavljena v UL L 114, 1.5.1999, str. 56 in UL C 120, 1.5.1999, str. 24.


Komisija

14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. decembra 2005

o spremembi odločb 2004/695/ES in 2004/840/ES glede prerazporeditve finančnega prispevka Skupnosti nekaterim državam članicam za njihove programe za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni ter preglede, namenjene preprečevanju zoonoz v letu 2005

(notificirano pod dokumentarno številko Κ(2005) 4792)

(2005/887/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1), in zlasti člena 24(5) in (6) ter členov 29 in 32 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa možnost finančnega prispevka Skupnosti programom držav članic za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni ter za preglede, namenjene preprečevanju zoonoz.

(2)

Odločba Komisije 2004/695/ES z dne 14. oktobra 2004 o seznamu programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in seznamu programov pregledov, katerih namen je preprečevanje zoonoz, ki izpolnjujejo pogoje za finančni prispevek Skupnosti v letu 2005 (2), določa predlagano stopnjo in najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti za vsak program, ki so ga predložile države članice.

(3)

Odločba Komisije 2004/840/ES z dne 30. novembra 2004 o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih živalskih bolezni ter za nadzor, usmerjen v preprečevanje zoonoz, ki so jih za leto 2005 predstavile države članice, in o določitvi višine finančnega prispevka Skupnosti (3), določa najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti za vsak program, ki so ga predložile države članice.

(4)

Komisija je proučila poročila o izdatkih navedenih programov, ki so jih posredovale države članice. Rezultati navedene analize kažejo, da nekatere države ne bodo v celoti porabile dodeljenih sredstev za leto 2005, medtem ko jih bodo druge porabile več.

(5)

Zato je treba finančni prispevek Skupnosti za nekatere navedene programe prilagoditi. Primerno je, da se prerazporedi financiranje iz programov držav članic, ki ne porabijo vseh dodeljenih sredstev, tistim, ki jih porabijo več. Prerazporeditev mora temeljiti na najbolj svežih podatkih o izdatkih, ki so jih zadevne države članice dejansko imele.

(6)

Odločbi 2004/695/ES in 2004/840/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2004/695/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Odločba 2004/840/ES se spremeni:

1.

V členu 3(2) se „400 000 EUR“ nadomesti z „900 000 EUR“;

2.

V členu 5(2) se „900 000 EUR“ nadomesti z „0 EUR“;

3.

V členu 6(2) se „1 500 000 EUR“ nadomesti z „675 000 EUR“;

4.

V členu 7(2) se „200 000 EUR“ nadomesti z „300 000 EUR“;

5.

V členu 8(2) se „400 000 EUR“ nadomesti z „500 000 EUR“;

6.

V členu 9(2) se „100 000 EUR“ nadomesti z „105 000 EUR“;

7.

V členu 11(2) se „5 000 000 EUR“ nadomesti z „5 850 000 EUR“;

8.

V členu 12(2) se „5 000 000 EUR“ nadomesti z „3 600 000 EUR“;

9.

V členu 13(2) se „3 000 000 EUR“ nadomesti z „2 875 000 EUR“;

10.

V členu 14(2) se „800 000 EUR“ nadomesti z „100 000 EUR“;

11.

V členu 15(2) se „1 800 000 EUR“ nadomesti z „1 740 000 EUR“;

12.

V členu 16(2) se „5 000 000 EUR“ nadomesti z „4 415 000 EUR“;

13.

V členu 19(2) se „4 000 000 EUR“ nadomesti z „4 600 000 EUR“;

14.

V členu 20(2) se „2 500 000 EUR“ nadomesti z „2 725 000 EUR“;

15.

V členu 21(2) se „700 000 EUR“ nadomesti z „770 000 EUR“;

16.

V členu 22(2) se „250 000 EUR“ nadomesti z „300 000 EUR“;

17.

V členu 24(2) se „250 000 EUR“ nadomesti z „350 000 EUR“;

18.

V členu 27(2) se „200 000 EUR“ nadomesti z „330 000 EUR“;

19.

V členu 28(2) se „175 000 EUR“ nadomesti z „150 000 EUR“;

20.

V členu 30(2) se „6 500 000 EUR“ nadomesti z „6 340 000 EUR“;

21.

V členu 31(2) se „300 000 EUR“ nadomesti z „500 000 EUR“;

22.

V členu 32(2) se „4 500 000 EUR“ nadomesti z „4 470 000 EUR“;

23.

V členu 33(2) se „1 700 000 EUR“ nadomesti z „1 900 000 EUR“;

24.

V členu 34(2) se „25 000 EUR“ nadomesti z „875 000 EUR“;

25.

V členu 35(2) se „50 000 EUR“ nadomesti z „95 000 EUR“;

26.

V členu 36(2) se „400 000 EUR“ nadomesti z „675 000 EUR“;

27.

V členu 37(2) se „70 000 EUR“ nadomesti z „117 000 EUR“;

28.

V členu 38(2) se „400 000 EUR“ nadomesti z „455 000 EUR“;

29.

V členu 40(2) se „600 000 EUR“ nadomesti z „310 000 EUR“;

30.

V členu 41(2) se „50 000 EUR“ nadomesti z „0 EUR“;

31.

V členu 42(2) se „600 000 EUR“ nadomesti z „170 000 EUR“;

32.

V členu 43(2) se „350 000 EUR“ nadomesti z „370 000 EUR“;

33.

V členu 44(2) se „100 000 EUR“ nadomesti z „25 000 EUR“;

34.

V členu 45(2) se „200 000 EUR“ nadomesti z „375 000 EUR“;

35.

V členu 46(2) se „15 000 EUR“ nadomesti z „23 000 EUR“;

36.

V členu 47(2) se „100 000 EUR“ nadomesti z „140 000 EUR“;

37.

V členu 48(2) se „800 000 EUR“ nadomesti z „1 075 000 EUR“;

38.

V členu 49(2) se „150 000 EUR“ nadomesti z „485 000 EUR“;

39.

V členu 50(2) se „100 000 EUR“ nadomesti z „40 000 EUR“;

40.

V členu 51(2) se „10 000 EUR“ nadomesti z „100 000 EUR“;

41.

V členu 52(2) se „200 000 EUR“ nadomesti z „290 000 EUR“;

42.

V členu 53(2) se „300 000 EUR“ nadomesti z „370 000 EUR“;

43.

V členu 54(2) se „250 000 EUR“ nadomesti z „370 000 EUR“;

44.

V členu 55(2) se „50 000 EUR“ nadomesti z „115 000 EUR“;

45.

V členu 57(2) se „25 000 EUR“ nadomesti z „50 000 EUR“;

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 316, 15.10.2004, str. 87.

(3)  UL L 361, 8.12.2004, str. 41.


PRILOGA

Prilogi I in II k Odločbi 2004/695/ES se nadomestita z:

PRILOGA I

Seznam programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni (člen 1(1))

– Predlagana stopnja in znesek finančnega prispevka Skupnosti –

Bolezen

Država članica ali država, ki pristopa

Stopnja

Predlagani znesek

(EUR)

Bolezen Aujeszkega

Belgija

50 %

370 000

Španija

50 %

370 000

Madžarska

50 %

115 000

Irska

50 %

50 000

Portugalska

50 %

50 000

Slovaška

50 %

25 000

Bolezen modrikastega jezika

Španija

50 %

875 000

Francija

50 %

95 000

Italija

50 %

675 000

Goveja bruceloza

Ciper

50 %

105 000

Grčija

50 %

100 000

Španija

50 %

5 850 000

Irska

50 %

3 600 000

Italija

50 %

2 875 000

Poljska

50 %

100 000

Portugalska

50 %

1 740 000

Združeno kraljestvo (1)

50 %

4 415 000

Goveja tuberkuloza

Ciper

50 %

5 000

Grčija

50 %

100 000

Španija

50 %

4 600 000

Irska

50 %

0

Italija

50 %

2 725 000

Poljska

50 %

770 000

Portugalska

50 %

300 000

Združeno kraljestvo (1)

50 %

0

Klasična prašičja kuga

Belgija

50 %

23 000

Češka

50 %

140 000

Nemčija

50 %

1 075 000

Francija

50 %

485 000

Luksemburg

50 %

40 000

Slovenija

50 %

100 000

Slovaška

50 %

290 000

Enzootska goveja levkoza

Estonija

50 %

25 000

Italija

50 %

350 000

Litva

50 %

200 000

Latvija

50 %

100 000

Portugalska

50 %

330 000

Ovčja in kozja bruceloza (B. melitensis)

Ciper

50 %

150 000

Grčija

50 %

800 000

Španija

50 %

6 340 000

Francija

50 %

500 000

Italija

50 %

4 470 000

Portugalska

50 %

1 900 000

Poseidom (2)

Francija (3)

50 %

150 000

Steklina

Avstrija

50 %

180 000

Češka

50 %

400 000

Nemčija

50 %

900 000

Finska

50 %

100 000

Litva

50 %

0

Poljska

50 %

675 000

Slovenija

50 %

300 000

Slovaška

50 %

500 000

Vezikularna bolezen prašičev

Italija

50 %

375 000

Skupaj

50 808 000

PRILOGA II

Seznam programov pregledov, namenjenih preprečevanju zoonoz (člen 2(1))

– Predlagana stopnja in znesek finančnega prispevka Skupnosti –

Zoonoza

Država članica ali država, ki pristopa

Stopnja

Predlagani znesek

(EUR)

Salmonela

Avstrija

50 %

117 000

Belgija

50 %

455 000

Danska

50 %

110 000

Francija

50 %

310 000

Irska

50 %

0

Italija

50 %

170 000

Nizozemska

50 %

370 000

Slovaška

50 %

25 000

Skupaj

1 557 000


(1)  Združeno kraljestvo, samo kar zadeva Severno Irsko.

(2)  Osrčnikova vodenica, babezioza in goveja anaplazmoza, ki jih prenašajo insekti prenašalci v francoskih prekomorskih departmajih.

(3)  Francija, samo kar zadeva Guadeloupe, Martinik in Réunion.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/26


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2005/888/SZVP

z dne 12. decembra 2005

o posebnih omejitvenih ukrepih proti določenim osebam, osumljenim vpletenosti v umor nekdanjega libanonskega ministrskega predsednika Rafika Haririja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 31. oktobra 2005 sprejel Resolucijo 1636 (2005), („Resolucija VS ZN 1636 (2005)“), s katero je potrdil poročilo mednarodne preiskovalne komisije ZN (v nadaljevanju „preiskovalna komisija“) pod vodstvom g. Detleva Mehlisa o terorističnih napadih v Bejrutu v Libanonu dne 14. februarja 2005, v katerih je bilo ubitih 23 ljudi, vključno z nekdanjim libanonskim ministrskim predsednikom Rafikom Haririjem, ranjenih pa več deset ljudi.

(2)

Resolucija VS ZN 1636 (2005) nalaga ukrepe za preprečitev vstopa ali prehoda preko ozemelj držav članic ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov oseb, ki jih je odbor Varnostnega sveta, ustanovljen z odstavkom 3(b) Resolucije VS ZN 1636 (2005), (v nadaljevanju „Odbor“), evidentiral kot osumljene vpletenosti v načrtovanje, podporo, organizacijo ali izvedbo terorističnih napadov.

(3)

Svet je 7. novembra 2005 sprejel sklepe o Siriji in Libanonu. Svet je izrazil obžalovanje v zvezi z dejstvom, da Sirija ni popolnoma sodelovala s preiskovalno ekipo in jo pozval, naj s preiskovalci brezpogojno sodeluje.

(4)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1.   Države članice morajo izvesti potrebne ukrepe za preprečitev vstopa ali prehoda preko svojih ozemelj fizičnim osebam, navedenim v Prilogi k temu Skupnemu stališču.

2.   Odstavek 1 nobene države članice ne zavezuje k temu, da lastnim državljanom zavrne vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja v primerih, ko Odbor vnaprej in za vsak primer posebej ugotovi, da je takšno potovanje utemeljeno iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali ko sklene, da bi taka izjema prispevala k ciljem iz Resolucije VS ZN 1636 (2005).

4.   V primerih, ko država članica ob upoštevanju odstavka 3 in v skladu z odločitvami Odbora osebam, navedenim v Prilogi, odobri vstop na svoje ozemlje ali prehod preko njega, je odobritev omejena na namen, za katerega je bila podeljena, in na zadevne osebe.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, jih posedujejo, imajo v lasti ali nadzorujejo fizične osebe, navedene v Prilogi, ali so v lasti subjektov, ki jih posedujejo ali nadzorujejo, neposredno ali posredno, s strani teh oseb ali oseb, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih in so naštete v Prilogi.

2.   Osebam ali subjektom, navedenim v Prilogi, se neposredno ali posredno ne daje na voljo ali v njihovo korist kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov.

3.   Pod pogojem, da jih odobri Odbor, so dopustne izjeme za premoženje ali gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za dobropise na zamrznjenih računih v zvezi z obrestmi ali drugimi donosi na teh računih pod pogojem, da se za takšne obresti in druge donose še vedno uporablja odstavek 1.

Člen 3

1.   Države članice v skladu z ustrezno zakonodajo poskrbijo, da je v primeru, ko se v Prilogi navedena fizična oseba nahaja na njihovem ozemlju, ta na voljo za zaslišanje pred preiskovalno komisijo, če slednja to zahteva.

2.   Države članice v skladu z ustrezno zakonodajo v popolnosti sodelujejo z vsako mednarodno preiskavo, povezano s premoženjem ali gospodarskimi viri ali finančnimi transakcijami oseb ali subjektov, navedenih v Prilogi, vključno z izmenjavo finančnih podatkov.

Člen 4

Svet določi seznam zadevnih oseb in subjektov ter oseb iz Priloge in s tem v zvezi izvede vse potrebne spremembe na podlagi odločitve Odbora.

Člen 5

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 6

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


PRILOGA

Seznam fizičnih oseb in subjektov iz členov 1, 2 in 3

(Priloga bo sestavljena, potem ko bo osebe in subjekte evidentiral Odbor iz odstavka 3(b) VS ZN 1636 (2005))


14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/28


SKUPNI UKREP 2005/889/SZVP

z dne 12. decembra 2005

o ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 in tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kot članica „četverice“ je Evropska unija odločena pomagati in pripomoči k lažjemu uresničevanju časovnega načrta, v katerem so določeni obojestranski koraki izraelske vlade in Palestinske oblasti na političnem, varnostnem, gospodarskem in humanitarnem področju ter na področju izgradnje institucij, ki naj bi privedli do neodvisne, demokratične in obstoja zmožne palestinske države, ki bo mirno in varno sobivala z Izraelom in ostalimi sosednjimi državami.

(2)

Po enostranskem izraelskem umiku iz Gaze izraelska vlada na mejnem prehodu Rafa ni več prisotna, terminal pa je, razen v izjemnih primerih, zaprt.

(3)

Evropski svet je 17. in 18. junija 2004 vnovič potrdil, da je EU Palestinski upravi pripravljena pomagati pri prevzemanju odgovornosti za javni red in mir ter zlasti pri izboljšavah njene civilne policije in zmogljivosti odkrivanja in pregona.

(4)

Svet je 7. novembra 2005 vnovič poudaril, da EU podpira delo posebnega odposlanca četverice za umik sil, in pozdravil njegovo zadnje poročilo članicam četverice. Svet se je seznanil tudi z njegovim pismom z dne 2. novembra 2005, v katerem je v imenu strani pozval, naj EU pretehta možnost prevzema nadzorne vloge tretje strani na mejnem prehodu Rafa na meji med Gazo in Egiptom. Svet je na podlagi sporazuma med stranema potrdil pripravljenost EU zagotoviti pomoč pri delovanju mejnih prehodov v Gazi.

(5)

Odprtje mejnega prehoda Rafa ima gospodarske, varnostne in humanitarne posledice.

(6)

EU je kot prednostne naloge označila izgradnjo palestinske carinske uprave in sodelovanje med ES in Palestino. Skupnost je zagotovila pomoč pri palestinskem upravljanju mej in vzpostavila tristranski dialog z izraelsko vlado in palestinsko oblastjo o carinskih zadevah. Palestinska oblast ob podpori ZDA in Izraela razvija podrobne načrte za varnostne postopke na meji.

(7)

Palestinski predsednik vlade je 24. oktobra 2005 poslal pismo evropski komisarki za zunanje odnose in evropsko sosedsko politiko, v katerem je zaprosil za pomoč ES na področjih kot so izboljšanje sposobnosti palestinskega osebja na mejnem prehodu Rafa, razvoj in namestitev potrebnih sistemov in opreme ter svetovanje in podpora palestinskim uradnikom, ki so zaposleni na mejnem prehodu Rafa.

(8)

Izraelska vlada in palestinska oblast sta 15. novembra 2005 sklenili sporazum o gibanju in dostopu do mejnih prehodov z Gazo, ki med drugim poudarja vlogo EU kot tretje strani v zvezi z delovanjem ustreznih mejnih prehodov.

(9)

Palestinska oblast in izraelska vlada sta s pisnimi povabili z dne 20. novembra 2005 oziroma 23. novembra 2005 pozvali EU k ustanovitvi Misije pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah).

(10)

Misija Evropske unije bo dopolnjevala in predstavljala dodano vrednost k trenutnim mednarodnim prizadevanjem, prav tako pa bo razvijala sinergije s sedanjimi prizadevanji Evropske skupnosti in držav članic. Cilj misije bo doseči povezanost in usklajenost z ukrepi Skupnosti za razvoj zmogljivosti, zlasti na področju carinske uprave.

(11)

Misija bo umeščena v širši okvir prizadevanj EU in mednarodne skupnosti za podporo palestinski oblasti pri prevzemanju odgovornosti za javni red in mir ter zlasti pri izboljšavah njene civilne policije in zmogljivosti odkrivanja in pregona.

(12)

Zagotoviti bi bilo treba ustrezno povezavo s Policijsko misijo Evropske unije za Palestinska ozemlja, imenovano Koordinacijski urad Evropske unije za podporo palestinski policiji (EUPOL COPPS) (1).

(13)

Misija bo svoje naloge opravljala v razmerah, ki pomenijo grožnjo javnemu redu in miru, varnosti posameznikov ter stabilnosti regije in ki bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe.

(14)

Treba bi bilo sprejeti ustrezne ureditve za zagotavljanje varnosti, ki bi morala biti poglavitna in trajna skrb.

(15)

V skladu s smernicami Evropskega sveta na sestanku v Nici od 7. do 9. decembra 2000 je treba v tem skupnem ukrepu opredeliti vlogo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v skladu s členoma 18 in 26 Pogodbe.

(16)

Člen 14(1) Pogodbe določa, da je treba navesti referenčni finančni znesek za celotno obdobje izvajanja skupnega ukrepa. Navedba zneskov, ki naj bi se financirali iz proračuna Skupnosti, odraža voljo zakonodajnega organa in je odvisna od razpoložljivosti odobrenih pravic za prevzem obveznosti v zadevnem proračunskem letu –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Misija

1.   Ustanovi se Misija pomoči Evropske unije za mejni prehod Rafa (EU BAM Rafah), katere operativna faza se začne 25. novembra 2005.

2.   EU BAM Rafah deluje v skladu z nalogami misije, določenimi v členu 2.

Člen 2

Naloge misije

Cilj EU BAM Rafah je zagotoviti prisotnost tretje strani na mejnem prehodu Rafa, da bi tako v sodelovanju s prizadevanji Skupnosti za izgradnjo institucij prispevali k odprtju mejnega prehoda Rafa in vzpostavitvi zaupanja med izraelsko vlado in palestinsko oblastjo.

S tem namenom EU BAM Rafah:

(a)

dejavno spremlja, preverja in ocenjuje učinkovitost palestinske oblasti v zvezi z izvajanjem okvirnih, varnostnih in carinskih sporazumov, ki sta jih o delovanju terminala Rafa sprejeli pogodbenici;

(b)

z mentorstvom prispeva k izgradnji palestinskih zmogljivosti glede vseh vidikov upravljanja mej v Rafi;

(c)

prispeva v vseh pogledih, povezanih z upravljanjem mejnega prehoda Rafa, k povezovanju palestinskih, izraelskih in egiptovskih oblasti.

EU BAM Rafah izvaja naloge, ki so ji bile zaupane v sporazumih med izraelsko vlado in palestinsko oblastjo o upravljanju mejnega prehoda Rafa. Nadomestnih nalog ne bo prevzemala.

Člen 3

Trajanje

Misija bo trajala 12 mesecev.

Člen 4

Struktura misije

EU BAM Rafah ima naslednje elemente:

(a)

vodjo misije, ki mu pomaga svetovalno osebje;

(b)

nadzorni in operativni oddelek;

(c)

administrativni oddelek.

Ti elementi se podrobneje opredelijo v konceptu operacij (CONOPS) in operativnem načrtu (OPLAN). Svet odobri CONOPS in OPLAN.

Člen 5

Vodja misije

1.   Za vodjo misije EU BAM Rafah se imenuje major Pietro Pistolese.

2.   Vodja misije izvaja operativni nadzor nad EU BAM Rafah in je odgovoren za vsakodnevno upravljanje EU BAM Rafah in usklajevanje dejavnosti EU BAM Rafah, vključno z zagotavljanjem varnosti osebja EU BAM Rafah, njegovih sredstev in informacij.

3.   Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem EU BAM Rafah. Za dodeljeno osebje disciplinske ukrepe izvršuje pristojni nacionalni organ ali organ EU.

4.   Vodja misije podpiše pogodbo s Komisijo.

5.   Vodja misije zagotovi ustrezno vidnost prisotnosti EU.

Člen 6

Načrtovalna faza

1.   Med načrtovalno fazo misije se vzpostavi skupina za načrtovanje, ki jo sestavljajo vodja misije, ki vodi skupino, in osebje, potrebno za opravljanje določenih nalog, ki izhajajo iz potreb misije.

2.   Med načrtovanjem je prednostna naloga izvedba celostne ocene tveganja, ki se po potrebi posodablja.

3.   Skupina za načrtovanje izdela OPLAN in opredeli vse tehnične instrumente, potrebne za izvedbo misije. OPLAN upošteva celostno oceno tveganja in vključuje načrt varovanja.

Člen 7

Osebje EU BAM Rafah

1.   Število in pristojnosti osebja EU BAM Rafah so v skladu z nalogami misije, določenimi v členu 2, in strukturo, določeno v členu 4.

2.   Osebje EU BAM Rafah dodelijo države članice ali institucije EU. Vsaka država članica nosi stroške v zvezi z osebjem EU BAM Rafah, ki ga je dodelila, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, potnimi stroški za pot na območje misije in nazaj ter dodatki razen dnevnic.

3.   EU BAM Rafah zaposli potrebno mednarodno in lokalno osebje na pogodbeni osnovi.

4.   Po potrebi lahko tudi tretje države misiji dodelijo osebje. Vsaka tretja država nosi stroške v zvezi z osebjem, ki ga dodeli misiji, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, dodatki, zavarovanjem povečanega tveganja in potnimi stroški za pot na območje misije in nazaj.

5.   Vse osebje ostane podrejeno ustrezni državi ali instituciji EU, ki ga pošilja, ter opravlja svoje naloge in ravna v interesu misije. Vse osebje spoštuje načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2).

6.   Policisti EU nosijo nacionalne uniforme in, če je primerno, oznako EU, drugi člani misije pa ustrezni prepoznavni znak, o čemer odloča vodja misije ob upoštevanju varnostnih vidikov.

Člen 8

Status osebja EU BAM Rafah

1.   Status osebja misije EU BAM Rafah, vključno z morebitnimi privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za dokončanje in tekoče izvajanje EU BAM Rafah, je po potrebi predmet sporazuma, ki se sklene po postopku iz člena 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, lahko v njegovem imenu v pogajanjih doseže take dogovore.

2.   Država članica ali institucija EU, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna za vse pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vložijo člani osebja ali pa se nanašajo nanje. Zadevna država članica ali zadevna institucija EU je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper dodeljenega člana osebja.

3.   Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega osebja se opredelijo v pogodbah med vodjo misije in člani osebja.

Člen 9

Struktura poveljevanja

1.   EU BAM Rafah ima kot operacija za krizno upravljanje enotno strukturo poveljevanja.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) zagotavlja politični nadzor in strateško vodstvo.

3.   GS/VP daje usmeritve vodji misije prek posebnega predstavnika EU (PPEU).

4.   Vodja misije vodi EU BAM Rafah in skrbi za vsakodnevno upravljanje.

5.   Vodja misije poroča GS/VP prek posebnega PPEU.

6.   PPEU poroča Svetu prek GS/VP.

Člen 10

Politični nadzor in strateško vodstvo

1.   PVO izvršuje pod odgovornostjo Sveta politični nadzor in strateško vodstvo misije.

2.   Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe. To pooblastilo obsega pristojnosti za spreminjanje OPLAN in strukture poveljevanja. Obsega tudi pristojnosti za naknadna imenovanja vodij misije. O ciljih in prenehanju misije odloča Svet, ki mu pomaga GS/VP.

3.   PVO v rednih presledkih poroča Svetu.

4.   PVO v rednih presledkih prejema poročila od vodje misije v zvezi s prispevki k misiji in v zvezi z njenim potekom. PVO lahko po potrebi na svoje sestanke povabi vodjo misije.

Člen 11

Sodelovanje tretjih držav

1.   Brez poseganja v avtonomijo odločanja EU in v njen enotni institucionalni okvir se k sodelovanju pri EU BAM Rafah povabijo države pristopnice, lahko pa tudi tretje države, če prevzamejo stroške z njihove strani dodeljenega osebja, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, zavarovanjem povečanega tveganja in potnimi stroški za pot na območje misije in nazaj, ter ustrezno prispevajo k pokrivanju tekočih stroškov EU BAM Rafah.

2.   Tretje države, ki prispevajo k EU BAM Rafah, imajo iste pravice in dolžnosti v zvezi z dnevnim vodenjem misije, kakor države članice, ki sodelujejo v tej misiji.

3.   Svet pooblašča PVO za ustrezne odločitve glede sodelovanja tretjih držav, vključno z njihovimi predlaganimi prispevki in glede vzpostavitve Odbora prispevajočih držav.

4.   Podrobna pravila o sodelovanju tretjih držav so predmet sporazuma, ki se sklene v skladu s postopki iz člena 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, se lahko v njegovem imenu v pogajanjih dogovori o takih ureditvah. Če EU in tretja država skleneta sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v operacijah EU za krizno upravljanje, se za EU BAM Rafah uporabljajo določbe tega sporazuma.

Člen 12

Varnost

1.   Vodja misije je odgovoren za varnost EU BAM Rafah in je v posvetovanju z Varnostnim uradom Generalnega sekretariata Sveta odgovoren za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi standardi, skladnimi s predpisi Sveta o varovanju tajnosti.

2.   EU BAM Rafah ima posebej za varnost zadolženega glavnega uradnika, ki odgovarja vodji misije in ki mu pomaga skupina za varnost.

3.   Vodja misije se po navodilih GS/VP posvetuje s PVO o varnostnih vprašanjih v zvezi z napotitvijo misije.

4.   Pred kakršno koli napotitvijo ali potovanjem na območje misije člani osebja EUPOL COPPS opravijo obvezno varnostno usposabljanje, ki ga organizira Varnostni urad Generalnega sekretariata Sveta, in zdravniške preglede.

Člen 13

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, znaša 1 696 659 EUR za leto 2005 in 5 903 341 EUR za leto 2006.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun EU, ob upoštevanju izjeme, da nobeno predfinanciranje ne ostane lastnina Skupnosti. Državljani tretjih držav, ki finančno sodelujejo pri misiji, državljani gostiteljskih strani in – če to terjajo operativne potrebe misije – tudi državljani sosednjih držav se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb.

3.   Vodja misije izčrpno poroča in je nadzorovan s strani Komisije v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe.

4.   Finančna ureditev upošteva operativne potrebe EU BAM Rafah, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih ekip.

5.   Odhodki so upravičeni od datuma začetka veljavnosti tega skupnega ukrepa.

Člen 14

Ukrepanje Skupnosti

1.   Svet in Komisija v skladu s svojimi pristojnostmi skrbita za doslednost med izvajanjem tega skupnega ukrepa in zunanjepolitičnimi dejavnostmi Skupnosti v skladu z drugim odstavkom člena 3 Pogodbe. Svet in Komisija v ta namen med seboj sodelujeta.

2.   Določijo se potrebne ureditve za usklajevanje v Bruslju in po potrebi tudi na območju, kjer se izvaja misija.

Člen 15

Razkritje tajnih podatkov

1.   GS/VP se pooblašča, da v skladu z varnostnimi predpisi Sveta tajne podatke in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, pripravljene za namene misije, po potrebi posreduje tretjim državam, vključenim v ta skupni ukrep, v skladu z operativnimi potrebami misije.

2.   V primeru posebne in nujne operativne potrebe se GS/VP prav tako pooblašča, da v skladu z varnostnimi predpisi Sveta lokalnim organom posreduje tajne podatke in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, pripravljene za namene misije. V vseh drugih primerih se takšni podatki in dokumenti lokalnim organom posredujejo po postopkih, ki so ustrezni glede na stopnjo njihovega sodelovanja z EU.

3.   GS/VP se pooblašča, da tretjim državam, vključenim v ta skupni ukrep, in lokalnim organom posreduje dokumente EU, ki niso razvrščeni kot tajni in se nanašajo na posvetovanja Sveta v zvezi z misijo ter za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta (3) velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 24. novembra 2006.

Člen 17

Pregled

Ta skupni ukrep se pregleda najkasneje 30. septembra 2006.

Člen 18

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  Skupni ukrep Sveta 2005/797/SZVP (UL L 300, 17.11.2005, str. 65).

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/571/ES (UL L 193, 23.7.2005, str. 31).

(3)  Sklep Sveta 2004/338/ES, Euratom, z dne 22. marca 2004 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 106, 15.4.2004, str. 22). Sklep, kakor je bila spremenjen s Sklepom 2004/701/ES, Euratom (UL L 319, 20.10.2004, str. 15).


14.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/33


SKLEP SVETA 2005/890/SZVP

z dne 12. decembra 2005

o izvajanju Skupnega stališča 2004/179/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega stališča 2004/179/SZVP (1), in zlasti člena 2(1) Skupnega stališča v povezavi s členom 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. februarja 2004 sprejel Skupno stališče 2004/179/SZVP.

(2)

Svet je 26. avgusta sprejel Skupno stališče 2004/622/SZVP, da bi obseg omejevalnih ukrepov na podlagi Skupnega stališča 2004/179/SZVP razširil na osebe, ki so odgovorne za kampanjo ustrahovanja in zapiranja moldavskih šol v pridnestrski regiji, ki uporabljajo latinico.

(3)

Svet je 21. februarja 2005 sprejel Skupno stališče 2005/147/SZVP o podaljšanju in spremembi Skupnega stališča 2004/179/SZVP (2).

(4)

Prilogo II k Skupnemu stališču 2004/179/SZVP je treba spremeniti v znak priznanja izboljšanja stanja v šolah na nekaterih področjih pridnestrske regije, ki uporabljajo latinico –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga II k Skupnemu stališču 2004/179/SZVP se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uveljavi na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. decembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 55, 24.2.2004, str. 68. Skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno s Skupnim stališčem 2004/622/SZVP (UL L 279, 28.8.2004, str. 47).

(2)  UL L 49, 22.2.2005, str. 31.


PRILOGA

„PRILOGA II

SEZNAM OSEB IZ DRUGE ALINEE ČLENA 1(1)

1.

PLATONOV, Yuri Mikhailovich,

znan kot Yury PLATONOV,

vodja mestne uprave v Rybnitsi,

rojen 16. januarja 1948,

ruski potni list št. 51 NO. 0527002,

izdan 4. maja 2001 na ruskem veleposlaništvu v Chisinau.

2.

CHERBULENKO, Alla Viktorovna,

namestnica vodje mestne uprave v Rybnitsi, odgovorna za izobraževanje.“.