ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 316

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
2. december 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1964/2005 z dne 29. novembra 2005 o tarifnih stopnjah za banane

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1965/2005 z dne 1. decembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1966/2005 z dne 1. decembra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2061/89 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1967/2005 z dne 1. decembra 2005 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1968/2005 z dne 1. decembra 2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1969/2005 z dne 1. decembra 2005 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1970/2005 z dne 1. decembra 2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za oves v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1971/2005 z dne 1. decembra 2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

13

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2005 o pooblastilu Franciji, da prepove dajanje reprodukcijskega materiala Pinus pinaster Ait. v promet za sejanje ali sajenje v določenih regijah Francije, katerega poreklo je z iberijskega polotoka, ki ni primeren za uporabo v območjih za katera velja Direktiva Sveta 1999/105/ES, v promet za končnega uporabnika (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4534)

14

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2005 o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorjih mesa, mleka in rib na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4595)  ( 1 )

17

 

*

Odločba Komisije z dne 30. novembra 2005 o spremembi Odločbe 2005/734/ES o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4687)  ( 1 )

21

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Komisije 2005/629/ES z dne 26. avgusta 2005 o ustanovitvi Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (UL L 225, 31.8.2005)

23

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1964/2005

z dne 29. novembra 2005

o tarifnih stopnjah za banane

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane (1) določa začetek veljavnosti uvoznega režima za banane po izključno carinski tarifi najkasneje 1. januarja 2006.

(2)

Svet je 12. julija 2004 pooblastil Komisijo, da v skladu s členom XXVIII GATT 1994 začne pogajanja s ciljem spremeniti nekatere koncesije za banane. Skladno s tem je Skupnost 15. julija 2004 obvestila STO o svoji nameri, da spremeni določene koncesije pod številko 0803 00 19 (banane) na seznamu CXL ES. Pogajanja je v skladu s pogajalskimi direktivami, ki jih je izdal Svet, vodila Komisija ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 133 Pogodbe, in Posebnim odborom za kmetijstvo.

(3)

Komisija ni uspela izpogajati sprejemljivega sporazuma z Ekvadorjem in Panamo, ki sta zainteresirana kot največja dobavitelja, ter Kolumbijo in Kostariko, ki sta zainteresirani kot pomembni dobaviteljici, za proizvode pod podštevilko HS 0803 00 19 (banane). V skladu s Prilogo k Sklepu ministrske konference STO z dne 14. novembra 2001 o Evropskih skupnostih – Sporazumu o partnerstvu AKP–ES se je Komisija posvetovala tudi z drugimi članicami STO. Ta posvetovanja niso privedla do sprejemljivega dogovora.

(4)

Skupnost je 31. januarja 2005 obvestila STO, da namerava svoje koncesije pod številko 0803 00 19 (banane) nadomestiti s skupno dajatvijo 230 EUR/tono.

(5)

Arbitražni postopek, predviden v Prilogi k Sklepu ministrske konference STO, se je začel 30. marca 2005. Arbitražna razsodba, izdana 1. avgusta 2005, je ugotovila, da tarifna stopnja za države z največjimi ugodnostmi v višini 230 EUR/tono, ki jo je predlagala Skupnost, ni v skladu s prej navedeno prilogo, saj ne bi obdržala popolnega dostopa na trg za dobavitelje iz držav z največjimi ugodnostmi. Komisija je v luči ugotovitev arbitraže spremenila predlog Skupnosti. V drugi arbitražni odločbi, izdani 27. oktobra 2005, je bilo ugotovljeno, da spremenjen predlog za uvedbo tarifne stopnje za države z največjimi ugodnostmi v višini 187 EUR/tono ne odpravlja omenjene neusklajenosti. Komisija je tako nadalje spremenila svoj predlog, da bi odpravila neusklajenost.

(6)

Obenem bi bilo v skladu z zavezami Skupnosti iz Sporazuma o partnerstvu AKP–ES treba odpreti tudi kvoto tarifne stopnje za banane s poreklom iz držav AKP.

(7)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, in predvsem prehodne ukrepe za upravljanje s kvoto tarifne stopnje za banane s poreklom iz držav AKP bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Od 1. januarja 2006 znaša tarifna stopnja za banane (oznaka KN 0803 00 19) 176 EUR/tono.

2.   Vsako leto od 1. januarja 2006 naprej se s 1. januarjem odpre avtonomna tarifna kvota 775 000 ton neto teže za uvoz banan (oznaka KN 0803 00 19) s poreklom iz držav AKP po ničelni stopnji.

Člen 2

Pravila, potrebna za uporabo te uredbe, in prehodni ukrepi, potrebni za prehod od trenutne ureditve k ureditvi, določeni s to uredbo, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 3(2).

Člen 3

1.   Komisiji pomaga Upravni odbor za banane, ustanovljen s členom 26 Uredbe (EGS) št. 404/93 (v nadaljevanju „Odbor“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

A. JOHNSON


(1)  UL L 47, 25.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1965/2005

z dne 1. decembra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 1. decembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1966/2005

z dne 1. decembra 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2061/89 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Pravila se nanašajo tudi na kakršno koli drugo nomenklaturo, ki na njej temelji delno ali v celoti ali ji dodaja kakršen koli dodaten pododdelek in je vzpostavljena s posebnimi določbami Skupnosti z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Uredba Komisije (EGS) št. 2061/89 z dne 7. julija 1989 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (2) je izdelek 5 iz Priloge uvrstila kot dodatek za hrano, ne da bi upoštevala njegovo posebno terapevtsko in profilaktično lastnost pri zdravljenju pomanjkanja vitamina C. Zato je treba spremeniti uvrstitev tega izdelka, ki se šteje za zdravilo.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik. –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvrstitev izdelka 5 v Prilogi k Uredbi (EGS) št. 2061/89 se nadomesti s tisto v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1719/2005 (UL L 286, 28.10.2005, str. 1).

(2)  UL L 196, 12.7.1989, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 936/1999 (UL L 117, 5.5.1999, str. 9).


PRILOGA

Opis

Uvrstitev

(Oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

5.

Pripravek v obliki tablet pripravljen v embalaži za prodajo na drobno opremljen z navodili za uporabo in navedbo o sestavi, namenjen pri pomanjkanju vitamina C v organizmu.

Vsaka tableta z maso 750 mg vsebuje:

askorbinsko kislino: 500 mg

plodove šipka v prahu, celulozo, rastlinski stearin, trdne frakcije rastlinskih olj, magnezijev stearat, silicijev dioksid in glazuro, ki vsebuje beljakovine: 250 mg

3004 50 10

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, dodatno opombo 1 k poglavju 30 in z besedilom oznak KN 3004, 3004 50 in 3004 50 10.

Glej tudi pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k poglavju 30 (Splošno).

Glede priporočenega dnevnega vnosa (RDA) za vitamin C (60 mg) je razvidno, da vsaka tableta vsebuje veliko višjo količino vitamina C (500 mg).

Vsi pogoji dodatne opombe 1 k poglavju 30 so tako izpolnjeni in pripravek se uvršča kot zdravilo v tarifno številko 3004.


2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1967/2005

z dne 1. decembra 2005

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1719/2005 (UL L 286, 28.10.2005, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Proizvod v obliki svetle, rahlo peneče se tekočine, rumene do jantarne barve. Vsebnost alkohola je 5,9 vol. %.

Dobljen je s fermentacijo sladice s 15,3 stopinje Plato. Fermentirana raztopina se nato zbistri in filtrira. Tej raztopini je dodano 3,34 % sladkornega sirupa, 0,14 % aromatičnih sestavin (od tega jih 75 % izvira iz tequile), 0,11 % citronske kisline in 0,002 % askorbinske kisline. Proizvod ima vonj in okus po pivu.

Proizvod je namenjen za takojšnje uživanje. Prodaja se kot pivo v steklenicah s prostornino 330 ml/0,33 l, ki so ustrezno označene.

2203 00 01

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in z besedilom oznak KN 2203 00 in 2203 00 01.

Proizvod je pijača in se lahko šteje za pivo, proizvedeno iz slada, iz tarifne številke 2203. Proizvod ne more biti izključen iz tarifne številke 2203, ker je količina alkohola, ki je dodana z aromatičnimi sestavinami, samo 0,04 vol. %. Proizvod se zato ne more uvrščati v tarifno številko 2208.

Pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 2203 navajajo, da se lahko dodajo sladkor, barvilo, ogljikov dioksid in druge sestavine. Zato je pivo iz tarifne številke 2203, med drugim, lahko tudi aromatizirano.

2.

Brezšivna upogljiva cev, medicinske kvalitete, izdelana iz motnega poli(vinilklorida) (PVC) z debelino stene približno 0,6 mm in zunanjim premerom 5,7 mm. Zdrži lahko tlak najmanj 27,6 MPa in je uvožena v približno 1 200 m dolgih zvitkih.

Izdelek se običajno uporablja za prenos, vodenje ali razdeljevanje plinov ali tekočin.

Čeprav se izdelek, ko je razrezan na primerne dolžine, lahko uporablja kot del za medicinsko opremo, vključno za anestezijo, intenzivno nego, katetre in arterijske sisteme, nima nobene posebne uporabe kot bistven del medicinske opreme.

3917 31 90

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombo 8 k poglavju 39 in besedilom oznak KN 3917, 3917 31 in 3917 31 90.

Ker se izdelek razen v posebne medicinske namene lahko uporablja tudi v druge namene, skupaj z blagom iz poglavja 90, se ne more šteti k instrumentom ali aparatom za uporabo v medicini pod tarifno številko 9018 in je z opombo 1(f) izključen iz poglavja 90.

Uvrščanje temelji na obliki in materialu, iz katerega je izdelek narejen. Izdelek je na podlagi opombe 8 k poglavju 39 uvrščen v tarifno številko 3917.

3.

Termokrčljiva plastična cev izdelana iz poli(vinilidenfluorida) (PVDF), brezšivna, neojačana in lahko zdrži tlak manj kot 27,6 MPa, dolžine približno 25 mm in premera približno 9 mm.

Pod vplivom vročine se skrči in se popolnoma prilagodi vsakemu predmetu, ki se ga vstavi vanjo.

Izdelek se na splošno uporablja za zaščito električnih žic.

3917 32 39

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, dodatno opombo 8 k poglavju 39 in opisom oznak KN 3917, 3917 32 in 3917 32 39.

Uvrstitev temelji na materialu, iz katerega je cev narejena.

Te cevi se ne morejo šteti kot izolatorji pod tarifno številko 8546. V skladu s pojasnjevalnimi opombami HS k tarifni številki 8546 so izolatorji priprave, ki se uporabljajo za pritrjevanje, podporo ali vodenje vodnikov električnega toka, katere obenem električno izolirajo med seboj in proti zemlji. Te cevi se ne morejo šteti kot izolacijske cevi pod tarifno številko 8547.

V skladu s pojasnjevalnimi opombami HS k tarifni številki 8547 (B) so cevi, izdelane v celoti iz izolacijskega materiala (tj. guma, plastika, prepletena tekstilna preja ali preja iz steklenih vlaken), izvzete in uvrščene glede na material, iz katerega je izdelek narejen.

4.

Pretlačeno avokadovo meso („guacamole“) zelene barve s sledečo sestavo (v mas. %):

avokado:

90,5

ostale sestavine (npr. sol, začimbe, citronska kislina, antioksidant, stabilizator, konzervans): manj kot

1

Vsebnost različnih sladkorjev v skladu z dodatno opombo 2(a) k poglavju 20 je

9,6

Izdelek je pakiran v embalažo z neto vsebino do vključno 1 kg.

2008 99 67

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, dodatnima opombama 2a in 3 k poglavju 20 in z besedilom oznak KN 2008, 2008 99 in 2008 99 67.

Izdelek se ne more šteti za omako ali mešano začimbo iz tarifne številke 2103) (glej pojasnila harmoniziranega sistema k tarifni številki 2103), saj ne vsebuje večje količine začimb.

Proizvod se uvršča v tarifno številko 2008, ker je pripravljen drugače, kot je določeno v poglavju 8.

Vsebnost različnih sladkorjev, izražena, kot je navedeno v dodatni opombi 2(a) k poglavju 20, je 9,3 mas. %. Ta odstotek presega 9 mas. %, navedenih v dodatni opombi 3 k poglavju 20.


2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1968/2005

z dne 1. decembra 2005

o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1809/2005 (2) je bil razpisan natečaja za zbiranje ponudb za največje znižanje dajatve za uvoz koruze na Portugalsko iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3), se Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 odloči, da določi največje znižanje uvozne dajatve. Pri določitvi največjega znižanja je treba upoštevati merila iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95. Pogodba se sklene z vsakim ponudnikom, ki ponudi znižanje, ki je enako ali nižje od največjega znižanja dajatve.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril v povezavi s sedanjimi razmerami na trgu zadevne žitarice kaže, da je treba največje znižanje uvozne dajatve določiti v višini navedeni v členu 1.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, prejete v obdobju od 25. novembra do 1. decembra 2005 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005, znaša največje znižanje uvozne dajatve za koruzo 22,95 EUR/t in velja za največjo skupno količino 47 800 t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 291, 5.11.2005, str. 4.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2235/2005 (UL L 256, 10.10.2005, str. 13).


2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1969/2005

z dne 1. decembra 2005

v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1058/2005 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz ječmena v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz ječmena, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 25. novembra do 1. decembra 2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 12.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1970/2005

z dne 1. decembra 2005

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za oves v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (2), in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1438/2005 z dne 2. septembra 2005 v zvezi s posebnim intervencijskim ukrepom za oves na Finskem in Švedskem za tržni leti 2005/2006 (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1438/2005 je bil razpisan natečaj za izvozno nadomestilo za oves, proizveden na Finskem in Švedskem, namenjen za izvoz iz Finske in Švedske v vse tretje države z izjemo v Bolgarijo, na Norveško, v Romunijo in Švico.

(2)

Na osnovi kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95 se določi najvišje nadomestilo.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 25. novembra do 1. decembra 2005 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005, znaša najvišje nadomestilo za izvoz ovsa 12,50 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  UL L 228, 3.9.2005, str. 5.


2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1971/2005

z dne 1. decembra 2005

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1059/2005 (2) je bil razpisan natečaj za nadomestilo za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene določiti najvišje izvozno nadomestilo ob upoštevanju kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95. V tem primeru je na natečaju izbran ponudnik, čigar ponudba je enaka ali nižja od najvišjega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih kriterijev pri trenutnem stanju na trgu žit sledi, da je treba določiti najvišje nadomestilo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 25. novembra do 1. decembra 2005 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005, znaša najvišje nadomestilo za izvoz navadne pšenice 5,00 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 15.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/14


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. novembra 2005

o pooblastilu Franciji, da prepove dajanje reprodukcijskega materiala Pinus pinaster Ait. v promet za sejanje ali sajenje v določenih regijah Francije, katerega poreklo je z iberijskega polotoka, ki ni primeren za uporabo v območjih za katera velja Direktiva Sveta 1999/105/ES, v promet za končnega uporabnika

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4534)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/853/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (1), in zlasti odstavka 2 člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francija je zahtevala pooblastilo za prepoved dajanja v promet reprodukcijskega materiala Pinus pinaster Ait. s poreklom z iberijskega polotoka (Španija in Portugalska) za končnega uporabnika za sejanje ali sajenje v določenih administrativnih regijah Francije, z izjemo Provanse-Alp-Azurne obale, Languedoc-Roussillona in Korzike.

(2)

Francija je zahtevo podprla z vsemi informacijami navedenimi v členu 17(2)(a) in (b) Direktive 1999/105/ES, kot je določeno z Uredbo Sveta št. (ES) 1602/2002 z dne 9. septembra 2002 o podrobnih pravilih o uporabi Direktive Sveta 1999/105/ES glede dovoljenja, da država članica prepove trženje določenega gozdnega reprodukcijskega materiala končnemu uporabniku (2).

(3)

Francija je predložila dokaze gospodarskega gozdarstva, da drevesa Pinus pinaster Ait. iz semen s poreklom iz določenih regij iberijskega polotoka, ki so bila vzgojena v francoskih regijah, razen v zgoraj omenjenih regijah, niso bila prilagojena nizki temperaturi v teh regijah. Dokazi kažejo na katastrofalne učinke hudih pozeb za preživetje dreves tega porekla, zlasti v letih 1956, 1963 in 1985. Primerjava podnebnih pogojev vsake posamične regije s poreklom z iberijskega polotoka, kot je določeno v členu 2(g) Direktive 1999/105/ES, ki je bila pripravljena, objavljena in poslana Komisiji in drugim državam članicam v skladu s členom 9 Direktive 1999/105/ES, s podnebnimi pogoji iz francoskih regij Provansa-Alpe-Azurna obala, Languedoc-Roussillon in Korzika, je bila pravilno opravljena.

(4)

Francija mora zato prejeti pooblastila, da prepove dajanje v promet gozdarskih reprodukcijskih materialov za končne uporabnike.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Francija je pooblaščena, da prepove dajanje v promet reprodukcijskega materiala Pinus pinaster Ait. s poreklom iz regij navedenih v Prilogi za končnega uporabnika za sejanje ali sajenje v določenih administrativnih regijah Francije, razen v Provansi-Alpah-Azurni obali, Languedoc-Roussillonu in Korziki.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Bruslju, 30. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 11, 15.1.2000, str. 17. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 242, 10.9.2002, str. 18.


PRILOGA

Regije porekla na iberijskem polotoku za Pinus pinaster Ait.

(a)

Španija:

Sklic na regijo porekla iz uradnega španskega seznama potrjenega osnovnega materiala, ki ga je objavila Španija v skladu s členom 9 Direktive 1999/105/ES

Ime regije porekla

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

(b)

Portugalska:

celotno ozemlje.


2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. novembra 2005

o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorjih mesa, mleka in rib na Poljskem

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4595)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/854/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti odstavka (e) pododdelka I (1), in zlasti odstavka (e) pododdelka I(1) oddelka B poglavja 6 Priloge XII k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poljski je bilo odobreno prehodno obdobje za nekatere obrate iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003.

(2)

Dodatek B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 je bil spremenjen z odločbami Komisije 2004/458/ES (2), 2004/471/ES (3), 2004/474/ES (4), 2005/271/ES (5) in 2005/591/ES (6).

(3)

Glede na uradno izjavo poljskega pristojnega organa so nekateri obrati v sektorjih mesa, mleka in rib zaključili postopek posodabljanja in so zdaj v celoti usklajeni z zakonodajo Skupnosti. Navedene obrate je zato treba črtati s seznama obratov v prehodu.

(4)

Dva obrata za meso sta odstopila od postopka posodabljanja in se prijavila za prerazvrstitev z obrata z visoko zmogljivostjo v obrat z nizko zmogljivostjo. Glede na uradno izjavo poljskega pristojnega organa navedena obrata v celoti izpolnjujeta zahteve Skupnosti glede obratov z nizko zmogljivostjo. Dva obrata za ribe sta prenehala opravljati svojo dejavnost. Navedena obrata je zato treba črtati s seznama obratov v prehodu.

(5)

Dodatek B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali je bil obveščen o ukrepih, predvidenih s to odločbo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obrati, navedeni v Prilogi k tej odločbi, se črtajo iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(2)  UL L 156, 30.4.2004, str. 53; popravljena različica v UL L 202, 7.6.2004, str. 39.

(3)  UL L 160, 30.4.2004, str. 56; popravljena različica v UL L 212, 12.6.2004, str. 31.

(4)  UL L 160, 30.4.2004, str. 73; popravljena različica v UL L 212, 12.6.2004, str. 44.

(5)  UL L 86, 5.4.2005, str. 13.

(6)  UL L 200, 30.7.2005, str. 96.


PRILOGA

Seznam obratov, ki jih je treba črtati iz Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003

OBRATI ZA MESO

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie „Musiał Bestwinka“

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS“ Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. „Jamir“ Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój „Antocel“, Antoni Słaby

45

12133807

„Lepro.Pol“ Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM „Kabanos“, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM „Smak.Eko“ sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

„Selgros“ Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM „MATTHIAS“ Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „WĘDZONKA“ Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK“, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH „ROMA“ Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa „Farmer“, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

OBRATI ZA PERUTNINSKO MESO

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

44

30050503

„IKO“ Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego „Dróbalex“ s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem „Ko–Ko“ Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH „Szendera“ S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

SEKTOR MLEKA

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

„Mleko“ spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

„Olmlek“ Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz“ w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz“ Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

SEKTOR RIB

Začetni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

14

22111813

PPH „Pikling“ s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU „Hur-Pol“


Dopolnilni seznam

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime obrata

5

24091801

„SONA“, Sp. z o.o.

21

32151801

„Rybpol“ Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AMIKA“ Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

„ADMIRAŁ“ Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. novembra 2005

o spremembi Odločbe 2005/734/ES o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4687)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/855/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za spremljanje stanja v državah članicah je Komisija sprejela Odločbo 2005/732/ES z dne 17. oktobra 2005 o potrditvi programov za izvajanje nadzora držav članic za aviarno influenco pri perutnini in prostoživečih pticah v letu 2005 in o določitvi pravil o poročanju in upravičenosti do finančnega prispevka Skupnosti za stroške izvedbe teh programov (2).

(2)

Za zmanjšanje tveganja visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1 in ki jo divje ptice vnašajo v perutninske farme in druge prostore, v katerih se gojijo ptice v ujetništvu, je Komisija sprejela Odločbo 2005/734/ES z dne 19. oktobra o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem (3).

(3)

V skladu z navedeno odločbo morajo države članice ugotoviti, katera so posamezna kmetijska gospodarstva, ki gojijo perutnino in druge ptice v ujetništvu ter ki jih je po epidemioloških in ornitoloških podatkih treba šteti kot izrazito tvegana za aviarno influenco A H5N1, ki jo širijo divje ptice.

(4)

Glede na epidemiološki in ornitološki razvoj je treba predvideti redno in stalno pregledovanje takšnih tveganj z namenom prilagoditi območja, ki so bila označena kot izrazito tvegana.

(5)

Potrebno je pojasnilo glede epidemiološke vloge ptic, ki se udeležujejo tekmovanj v okviru kulturnih prireditev.

(6)

Poleg tega je glede na epidemiološki in ornitološki razvoj treba predvideti podaljšanje obdobja uporabe ukrepov, določenih v Odločbi 2005/734/ES.

(7)

Odločbo 2005/734/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/734/ES se spremeni:

1.

V členu 1 se doda odstavek 4:

„4.   Države članice redno pregledujejo ukrepe, ki so jih sprejele v skladu z odstavkom 1 in glede na preiskave, ki so jih izvedle v skladu z Odločbo 2005/732/ES, z namenom prilagoditi območja svojega ozemlja, za katera menijo, da so zlasti tvegana za vnos aviarne influence, spreminjajočemu se epidemiološkemu in ornitološkemu stanju.“

2.

V členu 2a se odstavek 2 nadomesti z besedilom:

„2.   Države članice zagotovijo, da je prepovedano povezovanje perutnine in drugih ptic na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah, vključno s tekmovanji ptic.

Vendar lahko pristojni organ dovoli takšno zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu pod pogojem, da je rezultat ocene tveganja ugoden.“

3.

V členu 4 se datum „1. decembra 2005“ nadomesti z „31. maja 2006“.

4.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/33/ES (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 274, 20.10.2005, str. 95.

(3)  UL L 274, 20.10.2005, str. 105. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/745/ES (UL L 279, 22.10.2005, str. 79).


PRILOGA

V Prilogi I k Odločbi 2005/734/ES se prva alinea dela I nadomesti z besedilom:

„—

Lokacija gospodarstva vzdolž selitvenih poti ptic, zlasti kjer ptice prihajajo iz srednje in vzhodne Azije, Kaspijskega morja in območij ob Črnem morju, Bližnjega vzhoda in Afrike;“.


Popravki

2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/23


Popravek Sklepa Komisije 2005/629/ES z dne 26. avgusta 2005 o ustanovitvi Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo

( Uradni list Evropske unije L 225 z dne 31. avgusta 2005 )

Sklep 2005/629/ES se glasi:

SKLEP KOMISIJE

z dne 26. avgusta 2005

o ustanovitvi Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo

(2005/629/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 33(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvajanje politike Skupnosti za ribištvo in ribogojstvo zahteva pomoč visoko kvalificiranega znanstvenega osebja, posebej pri uporabi morske biologije in biologije rib, ribiške tehnologije, ekonomije ribištva in podobnih strok, ali v povezavi z zahtevami raziskovanja in zbiranja podatkov na področju ribištva in ribogojstva.

(2)

To pomoč zagotavlja stalni Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), ustanovljen v okviru Komisije.

(3)

V skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 2371/2002 se Komisija s STECF v rednih intervalih posvetuje o zadevah, ki se nanašajo na ohranjanje in upravljanje živih vodnih virov, vključno z biološkimi, gospodarskimi, okoljskimi, socialnimi in tehničnimi vidiki ter upošteva njegove nasvete ob predložitvi predlogov o upravljanju ribištva v okviru navedene uredbe.

(4)

Nasveti STECF v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na ribištvo, morajo temeljiti na načelih odličnosti, neodvisnosti, nepristranskosti in transparentnosti.

(5)

Bistveno je, da STECF najbolje uporabi zunanje strokovno znanje in izkušnje znotraj in izven Skupnosti, če je to potrebno za odgovore na posebna vprašanja.

(6)

Zaradi števila in pomembnosti potrebnih sprememb je treba razveljaviti Sklep Komisije 93/619/ES z dne 19. novembra 1993 o ustanovitvi Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (2)

SKLENILA:

Člen 1

Ustanovitev odbora

S tem sklepom se ustanovi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo, v nadaljnjem besedilu STECF.

Člen 2

Vloga STECF

1.   Komisija v rednih intervalih, ali kadar koli je to potrebno, zaprosi STECF za nasvet v obliki mnenja v zvezi z zadevami iz člena 33(1) Uredbe (ES) št. 2371/2002. Komisija lahko zahteva sprejetje tega mnenja v določenem roku.

2.   STECF lahko Komisiji na lastno pobudo predloži mnenja v zvezi z zadevami iz Uredbe (ES) št. 2371/2002.

3.   STECF sestavi letno poročilo o:

(a)

razmerah v zvezi z ribolovnimi viri, ki zadevajo Evropsko skupnost;

(b)

gospodarskih vplivih razmer v zvezi z navedenimi ribolovnimi viri;

(c)

razvoju na področju ribolovnih dejavnosti, z navedbo bioloških, ekoloških, tehničnih in gospodarskih dejavnikov;

(d)

drugih gospodarskih dejavnikih, ki vplivajo na ribolov.

Člen 3

Sestava

1.   STECF sestavlja najmanj 30 in največ 35 članov.

2.   Člani STECF so strokovnjaki s področij znanosti morske biologije, morske ekologije, ribiške znanosti, ohranjanja narave, populacijske dinamike, statistike, tehnologije ribolovnega orodja, ribogojstva ter ekonomije ribištva in ribogojstva.

Člen 4

Imenovanje članov STECF in oblikovanje rezervnega seznama

1.   Komisija imenuje člane STECF s seznama primernih kandidatov. Ta seznam se sestavi na podlagi objave javnega razpisa za zbiranje ponudb v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Komisije.

2.   Člani STECF so imenovani na podlagi strokovnega znanja in izkušenj in v skladu z zemljepisno porazdelitvijo, ki odraža raznolikost znanstvenih vprašanj in pristopov znotraj Skupnosti.

3.   Seznam članov STECF se objavi v Uradnem listu Evropske unije in skupaj s kratkim življenjepisom vsakega člana na spletni strani Komisije.

4.   Kandidati, za katere se ugotovi, da so primerni za delo v STECF, vendar niso imenovani, se vključijo na rezervni seznam. Komisija lahko uporabi rezervni seznam, da poišče primerne kandidate za zamenjavo članov, ki zapustijo STECF v skladu s členom 6(3).

5.   Rezervni seznam se objavi v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani Komisije.

Člen 5

Izvolitev predsednika in podpredsednikov

STECF med člani izvoli predsednika in dva podpredsednika za obdobje 3 let. Predsednik in podpredsednika STECF ne smejo biti izvoljeni na isti položaj več kot dvakrat zaporedoma.

Člen 6

Mandat

1.   Mandat člana STECF traja 3 leta in je obnovljiv za nadaljnja obdobja 3 let.

2.   Predsednik, podpredsednika in člani STECF po preteku triletnega obdobja ostanejo na svojem položaju do zamenjave ali obnovitve mandata.

3.   Če član aktivno ne sodeluje pri delu STECF, kaže navzkrižje interesov ali želi odstopiti, lahko Komisija prekine članstvo tega člana.

Člen 7

Zunanji strokovnjaki

Z dovoljenjem Komisije lahko STECF k sodelovanju pri svojem delu povabi strokovnjake, ki niso člani STECF in ki imajo ustrezno znanstveno znanje in izkušnje.

Člen 8

Delovne skupine

Z dovoljenjem Komisije lahko STECF ustanovi posebne delovne skupine za izvajanje jasno določenih nalog. Delovne skupine sestavljajo zunanji strokovnjaki in najmanj dva člana STECF. Delovne skupine poročajo STECF v okviru določenega časovnega roka.

Člen 9

Povračila in nadomestila

1.   Člani STECF in zunanji strokovnjaki so za sodelovanje na sestankih STECF in v delovnih skupinah, kot tudi za položaj poročevalca o posebnih vprašanjih, upravičeni do nadomestila, kot je določeno v Prilogi.

2.   Potne stroške in dnevnice članov STECF in zunanjih strokovnjakov plača Komisija.

Člen 10

Razmerje med STECF in Komisijo

1.   Sestanke STECF in njegovih delovnih skupin odobri in skliče Komisija.

2.   Komisija lahko sodeluje na sestankih STECF in njegovih delovnih skupin.

3.   Komisija lahko k sodelovanju na sestankih STECF in v njegovih delovnih skupinah povabi strokovnjake, ki niso člani STECF.

Člen 11

Poslovnik

1.   STECF z odobritvijo Komisije sprejme poslovnik. Poslovnik zagotavlja, da STECF izvaja svoje naloge v skladu z načeli odličnosti, neodvisnosti in transparentnosti in hkrati upošteva upravičene zahteve po davčni tajnosti in poslovni zaupnosti.

2.   Poslovnik obravnava zlasti:

(a)

izvolitev predsednika in podpredsednikov STECF;

(b)

postopke za:

(i)

obravnavanje zahtevkov za nasvet;

(ii)

sprejemanje mnenj v običajnih pogojih in, v primeru nujnosti zadeve, po pospešenem, pisnem postopku z dopisovanjem;

(c)

ustanovitev in organizacijo delovnih skupin, imenovanje predsednikov delovnih skupin in opis njihovih nalog;

(d)

zapisnike sestankov, vključno s podrobnostmi o mnenjih, ki se razlikujejo od sprejetih;

(e)

vlogo zunanjih strokovnjakov;

(f)

imenovanje poročevalcev in opis njihovih nalog;

(g)

obliko in vsebino znanstvenih mnenj ter postopke za zagotavljanje in izboljšanje njihove doslednosti;

(h)

odgovornosti in obveznosti članov STECF in zunanjih strokovnjakov v zvezi z njihovimi zunanjimi pogodbami;

(i)

zastopanje STECF v Svetovalnem odboru za ribištvo in ribogojstvo (ACFA);

(j)

udeležbo STECF v regionalnih svetovalnih odborih (RAC).

3.   Poslovnik se objavi na spletni strani Komisije.

Člen 12

Sklepi in mnenja

1.   STECF odloča z večino članov, prisotnih na sestanku. Sklepi in mnenja se sprejmejo samo, če je glasovalo ali se je vzdržalo 70 % članov STECF.

2.   Utemeljena manjšinska mnenja se vključijo v mnenja STECF in se pripišejo zadevnim članom.

3.   Mnenja STECF se nemudoma objavijo na spletni strani Komisije z upoštevanjem poslovne tajnosti.

Člen 13

Neodvisnost

1.   Člani STECF in zunanji strokovnjaki so imenovani oziroma povabljeni osebno. Njihove odgovornosti niso prenosljive.

2.   Člani STECF in zunanji strokovnjaki delujejo neodvisno od držav članic oziroma zainteresiranih strani. Člani STECF in zunanji strokovnjaki predložijo izjavo o zavezi, da bodo delovali v javnem interesu, in izjavo o interesih, kjer navedejo obstoj ali neobstoj interesov, ki bi lahko ogrozili njihovo neodvisnost. Te izjave so pisne in so javno dostopne. Člani STECF predložijo izjave o zavezi vsako leto.

3.   Člani STECF in zunanji strokovnjaki na vsakem sestanku STECF in delovnih skupin izrazijo vse posebne interese, ki bi lahko ogrožali njihovo neodvisnost v zvezi s posebnimi točkami dnevnega reda.

Člen 14

Zaupnost

1.   Člani STECF in zunanji strokovnjaki ne razkrijejo informacij, pridobljenih kot rezultat dela STECF ali delovnih skupin, razen mnenj STECF.

2.   Če Komisija obvesti STECF, da je zahtevano mnenje zaupne narave, so v delovni skupini prisotni samo člani STECF in predstavnik Komisije.

Člen 15

Sekretariat STECF

1.   Komisija za STECF in njegove delovne skupine zagotavlja storitve sekretariata.

2.   Sekretariat je odgovoren za zagotavljanje tehnične in upravne podpore, usklajevanje, da se omogoči učinkovito delovanje STECF in za organizacijo sestankov njegovih delovnih skupin.

3.   Če je potrebno, sekretariat usklajuje dejavnosti STECF in njegovih delovnih skupin z dejavnostmi Komisije in mednarodnih teles.

Člen 16

Končne določbe

1.   Odločba 93/619/ES se razveljavi.

2.   Člani STECF, imenovani v skladu s členom 1 Odločbe 93/619/ES, ostanejo na položaju kot člani Odbora, ustanovljenega s tem sklepom, dokler v skladu s členom 3 tega sklepa niso imenovani novi člani STECF.

3.   Določbe člena 5 se smiselno uporabljajo po preteku mandata članov iz odstavka 2 tega člena.

V Bruslju, 26. avgusta 2005

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije

PRILOGA

NADOMESTILA

Člani STECF in zunanji strokovnjaki so za udeležbo pri dejavnostih STECF upravičeni do nadomestil, kakor sledi:

Prisotnost na sestankih STECF in v delovnih skupinah

EUR na polni dan

Sestanki STECF

Delovne skupine

Predsednik

300

300

Podpredsednik (3)

300

0

Drugi prisotni

250

250

Če je oseba prisotna samo dopoldne ali popoldne, znaša nadomestilo 50 % nadomestila za polni dan.

Poročila

EUR

Mnenja STECF na plenarnih zasedanjih ali dopisno (4)

Pripravljalna poročila (5) pred sestanki STECF in delovnih skupin

Poročevalec

300

300 (6)


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 297, 2.12.1993, str. 25.

(3)  Samo za sestanke STECF.

(4)  Nadomestilo, ki se plača za sestavo mnenja.

(5)  Povzetki, poizvedbe in splošne informacije.

(6)  Nadomestilo se izplača v časovnem okviru, ki ga določi Komisija, kakor je navedeno v njenem predhodnem pisnem dogovoru, za največ 15 dni. Če je potrebno, lahko Komisija število dni tudi poveča.