ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 308

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
25. november 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

25.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1898/2005

z dne 9. novembra 2005

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga mleka in mlečnih proizvodov (1) in zlasti členov 10, 15 in 40 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih v zadnjih letih, so potrebne nadaljnje spremembe Uredbe Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo, in zgoščeno maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil (2), da bi poenostavili program pomoči.

(2)

Ta uredba mora zaradi skladnosti zajemati tudi druge programe za prodajo istih proizvodov, predvidene v Uredbi Komisije (EGS) št. 2191/81 z dne 31. julija 1981 o dodeljevanju pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije (3), Uredbi Komisije (EGS) št. 429/90 z dne 20. februarja 1990 o dodelitvi pomoči z razpisom za zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi v Skupnosti (4), ter Uredbi Komisije (EGS) št. 1609/88 z dne 9. junija 1988 o določitvi skrajnega roka za uskladiščenje masla, prodanega v skladu z uredbama (EGS) št. 3143/85 in (EGS) št. 2571/97 (5).

(3)

Zaradi jasnosti in racionalnosti je zato treba uredbe (EGS) št. 2191/81, (EGS) št. 1609/88, (EGS) št. 429/90 in (ES) št. 2571/97 razveljaviti in nadomestiti z novo uredbo.

(4)

Intervencijski ukrepi, predvideni v Uredbi Komisije (EGS) št. 3143/85 z dne 11. novembra 1985 o prodaji po znižanih cenah intervencijskega masla, namenjenega neposredni porabi v obliki zgoščenega masla (6), in Uredbi Komisije (EGS) št. 3378/91 z dne 20. novembra 1991 o določitvi podrobnih pravil za prodajo masla iz intervencijskih zalog v izvoz in spremembi Uredbe (EGS) št. 569/88 (7), se ne uporabljajo že nekaj let in trenutne razmere na trgu ne upravičujejo njihovega obstoja.

(5)

Uredbi (EGS) št. 3143/85 in (EGS) št. 3378/91 je zato treba razveljaviti.

(6)

Na trgu Skupnosti so presežki masla. Člen 13 Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da kadar se nakopičijo presežki mlečnih proizvodov ali pa je verjetno, da do njih lahko pride, se lahko Komisija odloči za odobritev pomoči, ki kupcem omogoča, da smetano, maslo in zgoščeno maslo kupujejo po znižanih cenah za predvidene namene.

(7)

Na trgu Skupnosti so tudi precejšnje zaloge masla, ki so posledica intervencijskih ukrepov, izvajanih v skladu s členoma 6(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1255/1999. Vseh teh zalog ni mogoče odprodati na običajen način med mlečnim letom. Zato je treba sprejeti posebne ukrepe iz drugega pododstavka člena 6(4) navedene uredbe, da bi pospešili odprodajo masla.

(8)

Maslo, prodano po intervencijskih ukrepih, mora biti uskladiščeno pred določenim datumom. Ta datum je treba določiti glede na razmere na trgu, trende v zvezi z zalogami masla in razpoložljive količine.

(9)

Da bi opredelili, kakšno maslo in smetana sta upravičena do pomoči za izdelavo peciva, sladoleda in drugih živil, je treba določiti, da morata maslo in smetana za upravičenost do pomoči izpolnjevati zahteve iz člena 6(3) in (6) Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(10)

Da bi zagotovili, da se subvencionirajo samo proizvodi, ki nudijo visok standard varovanja zdravja, morajo maslo, zgoščeno maslo in smetana, ki so upravičeni do pomoči, izpolnjevati zahteve iz Direktive Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o določitvi zdravstvenih predpisov za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in proizvodov na osnovi mleka (8). Zlasti morajo biti pripravljeni v odobrenem obratu in biti v skladu z zahtevami za označevanje zdravstvene ustreznosti, določenimi v oddelku A poglavja IV Priloge C k navedeni direktivi.

(11)

Treba je določiti, da se z izjemo proizvodov, ki se uvrščajo v oznako KN ex 0405 10 30, proizvodi, ki se uvrščajo v oznake KN 0401 do 0406 ter določene mešanice ne smejo obravnavati kot vmesni proizvodi.

(12)

V primeru zgoščenega masla je zaradi jasnosti treba potrditi, da lahko proizvodna metoda, ki se uporablja že mnogo let, vključuje frakcioniranje, da se upošteva tehnološki razvoj proizvodnje in uporabe surovin. Treba je tudi sprejeti, da se zgoščeno maslo lahko pridobiva v odobrenem obratu iz smetane, masla ali mlečne maščobe, ki se uvrščajo v oznako KN ex 0405 90 10 in so izdelani v omejenem obdobju pred uporabo v proizvodnji zgoščenega masla. V tem primeru je treba mlečno maščobo zbirati, pakirati in prevažati v skladu z določenimi zahtevami.

(13)

Zaradi spremljanja namembnega kraja subvencioniranih proizvodov je treba določiti pravila glede uporabe in zaznavanja sledljivih snovi v takih proizvodih ter najmanjšo vsebnost sledljivih snovi. Poleg tega je treba izključiti določene sledljive snovi, ki so dodane v velikih količinah.

(14)

Za lažje preverjanje skladnosti z rokom za vdelavo proizvodov v okviru tega programa v končne proizvode je treba na embalaži navesti številko razpisnega postopka.

(15)

Odobriti je treba obrate, v katerih se izvajajo različni postopki proizvodnje, predelave in vdelave, ki jih zajema ta program, vključno s proizvodnjo mlečne maščobe. Da bi pridobili odobritev, morajo obrati izpolnjevati številne pogoje in sprejeti različne zaveze. Kadar določeni pogoji ali zaveze niso izpolnjeni, je treba odobritev odvzeti ali začasno odvzeti za obdobje, ki odraža resnost kršitve.

(16)

Za zagotovitev, da imajo vsi kupci enak dostop do masla in da je za pomoč določena stopnja, ki je nujno potrebna, ter za učinkovit nadzor zadevnih količin je treba uporabiti postopek stalnega javnega razpisa.

(17)

Da se Komisiji omogoči prožnost, ki jo potrebuje za ustrezno izvajanje ukrepov za prodajo, ji je treba dovoliti, da se po razpisnem postopku lahko odloči, da ne izbere nobenega ponudnika.

(18)

Stopnja znižanja cene ali obseg pomoči, kadar je plačana še preden maslo prispe v končni namembni kraj, upravičuje uvedbo sistema varščin, bodisi pavšalnih razpisnih varščin bodisi varščin za predelavo, določenih v skladu s ceno ali obsegom pomoči, namenjenim zagotovitvi, da uspešni ponudniki dejansko izpolnjujejo svoje obveznosti. Vendar je treba uvesti določena odstopanja od Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (9), da bi upoštevali posebnosti ukrepov za prodajo.

(19)

Za zagotovitev, da se ukrepi za prodajo uporabljajo enotno in da so nadzorni postopki učinkoviti, je treba subvencionirane proizvode, z dodanimi sledljivimi snovmi ali brez njih, bodisi brez nadaljnje predelave ali predelane v zgoščeno maslo, vdelati v končne proizvode v določenih rokih. Za pomoč in varščino za predelavo je treba izračunati kazen v ekvivalentu masla v primerih, ko subvencionirani proizvodi niso uporabljeni in vdelani v končne proizvode v določenem roku. Vendar če kupec iz ustrezno utemeljenih komercialnih razlogov ne more uporabiti osnovnih proizvodov, ki vsebujejo sledljive snovi, je treba uspešnemu ponudniku pod določenimi pogoji dovoliti, da te proizvode predela.

(20)

Glede na trenutne razmere na trgu in zmanjšanja obsega pomoči, določenega z razpisnim postopkom v zadnjih letih, je treba razpisno varščino zmanjšati.

(21)

Prodano maslo mora biti načeloma pod nadzorom od trenutka, ko zapusti skladišče, do njegove vdelave v končne proizvode, kot je opredeljeno. Treba je razlikovati med nadzornimi ukrepi, namenjenimi zagotovitvi, da se subvencionirani proizvodi ne uporabljajo v namene, za katere niso bili predvideni, glede na to, ali maslo vsebuje sledljive snovi, in glede na uporabljene količine ter velikost obratov, ki proizvode uporabljajo. Treba je sprejeti tudi ustrezne nadzorne ukrepe za mlečno maščobo, maslo in smetano, namenjene proizvodnji zgoščenega masla, vključno s pregledi za zagotovitev, da ti proizvodi ne vsebujejo maščob, ki niso maslena maščoba.

(22)

Ukrepi za prodajo lahko vključujejo dodeljevanje pomoči za zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi. Za zagotovitev, da je za tako pomoč določena stopnja, ki je nujno potrebna, in za učinkovit nadzor zadevnih količin je treba uporabiti postopek stalnega javnega razpisa, ki bo hkrati zainteresiranim subjektom zagotovil enak dostop. Poleg tega je treba pomoč odobriti le za maslo, ki zagotavlja visoko raven varovanja zdravja.

(23)

Treba je sprejeti ukrepe za zagotovitev razlikovanja na vseh stopnjah trženja med zgoščenim maslom, namenjenim neposredni porabi, in drugimi vrstami masla. V ta namen je treba sprejeti predpise glede sestave in opisa zgoščenega masla. Da bi zagotovili skladnost s cilji te uredbe, je treba določiti rok za predelavo masla in smetane v zgoščeno maslo in rok za pakiranje.

(24)

Uporabiti je treba sistem pregledov za zagotovitev, da se zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi, ne uporablja v druge namene, in od zadevnih strank ob upoštevanju posebnega značaja postopka, zlasti v povezavi s proizvodnjo zgoščenega masla, zahtevati, da vodijo evidence zalog. Vendar je treba take preglede zaključiti na stopnji, ki je neposredno pred prevzemom v maloprodajnem sektorju.

(25)

Da bi bilo maslo mogoče kupiti po znižani ceni, zlasti s strani neprofitnih ustanov in organizacij, je treba določiti podrobna pravila za dodeljevanje pomoči za maslo, ki ga kupijo take ustanove. Vendar je treba pomoč odobriti le za maslo, ki izpolnjuje določena merila kakovosti in zagotavlja visoko raven varovanja zdravja.

(26)

Zaradi nadzora je treba pomoč omejiti na maslo, kupljeno v državi članici upravičenca od odobrenega dobavitelja v tej državi članici. Za lažji nadzor je treba določiti oznako, ki bo prikazana na paketih masla, upravičenega do pomoči.

(27)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil predsednik odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

KAZALO

POGLAVJE I:

Splošne določbe (členi 1–3)

POGLAVJE II:

Prodaja intervencijskega masla po znižanih cenah in dodeljevanje pomoči za maslo, zgoščeno maslo in smetano za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil

ODDELEK 1:

Opredelitve (člen 4)

ODDELEK 2:

Upravičenost do pomoči (člen 5)

ODDELEK 3:

Zahteve v zvezi z uporabo in vdelavo intervencijskega masla, masla, zgoščenega masla in smetane (členi 6–11)

ODDELEK 4:

Odobritev (členi 12–15)

ODDELEK 5:

Razpisni postopki (členi 16–30)

ODDELEK 6:

Prodaja intervencijskega masla po razpisnem postopku (člena 31–32)

ODDELEK 7:

Dodeljevanje pomoči po razpisnem postopku (členi 33–35)

ODDELEK 8:

Pregledi (členi 36–45)

ODDELEK 9:

Zahteve za poročanje (člen 46)

POGLAVJE III:

Dodeljevanje pomoči z razpisnim postopkom za zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi v Skupnosti

ODDELEK 1:

Opredelitve in pogoji za upravičenost (člena 47–48)

ODDELEK 2:

Razpisni postopek (členi 49–58)

ODDELEK 3:

Zahteve v zvezi z vdelavo (členi 59–62)

ODDELEK 4:

Odobritev (členi 63–65)

ODDELEK 5:

Pregledi in zahteve za poročanje (členi 66–70)

POGLAVJE IV:

Pomoč za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije

ODDELEK 1:

Opredelitve in pogoji za upravičenost (členi 71–73)

ODDELEK 2:

Pomoč, izvajanje, pregledi in poročanje (členi 74–83)

POGLAVJE V:

Razveljavitev in končne določbe (členi 84–86)

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Ta uredba določa pravila za:

(a)

prodajo po znižanih cenah intervencijskega masla, odkupljenega v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in uskladiščenega pred 1. januarjem 2003 ter namenjenega uporabi pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil, opredeljenih kot „končni proizvodi“ v členu 4(1) te uredbe;

(b)

dodeljevanje pomoči za:

(i)

maslo, zgoščeno maslo in smetano, ki so namenjeni uporabi pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil, opredeljenih kot „končni proizvodi“ v členu 4(1);

(ii)

zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi v Skupnosti;

(iii)

maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije.

Člen 2

Intervencijsko maslo iz člena 1(a) se prodaja po znižanih cenah, pomoč iz člena 1(b)(i) in (ii) pa se dodeljuje s stalnim javnim razpisom, ki ga organizira posamezna intervencijska agencija.

Člen 3

Izdatki, nastali z ukrepi iz člena 1, se štejejo kot intervencija, namenjena stabilizaciji kmetijskega trga v smislu člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 (10).

POGLAVJE II

PRODAJA INTERVENCIJSKEGA MASLA PO ZNIŽANIH CENAH IN DODELJEVANJE POMOČI ZA MASLO, ZGOŠČENO MASLO IN SMETANO ZA UPORABO PRI IZDELAVI PECIVA, SLADOLEDA IN DRUGIH ŽIVIL

ODDELEK 1

OPREDELITVE

Člen 4

1.   Za namene tega poglavja se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„končni proizvodi“ so proizvodi, ki se uvrščajo v eno izmed oznak KN, navedenih v Prilogi I in razčlenjenih po formuli A in B, kot je opredeljeno v navedeni prilogi;

(b)

„vmesni proizvodi“ so:

(i)

proizvodi, ki se ne uvrščajo v oznake KN 0401 do 0406 in niso mešanice iz Priloge II,

(ii)

proizvodi, ki se uvrščajo v oznako KN ex 0405 10 30, z vsebnostjo maslene maščobe 82 % ali več in so izdelani izključno iz zgoščenega masla iz členov 5 ali 7, z dodano smetano ali brez nje, v obratu, ki je odobren v ta namen v skladu s členom 13, pod pogojem, da so tem vmesnim proizvodom dodane sledljive snovi iz člena 8(1);

(c)

„proizvodna serija“ pomeni količino vmesnih ali končnih proizvodov, izdelanih iz intervencijskega masla, masla ali zgoščenega masla ali smetane, identificirano glede na celotno ponudbo ali del ponudbe iz člena 20;

(d)

„tona ekvivalenta masla“ pomeni eno tono masla z vsebnostjo mlečne maščobe 82 %, 0,82 tone zgoščenega masla ali 2,34 tone smetane.

2.   Za namene tega poglavja, razen členov 10, 13, 14 in 15 in oddelka 8, se Belgijsko-luksemburška gospodarska unija obravnava kot ena država članica.

ODDELEK 2

UPRAVIČENOST DO POMOČI

Člen 5

1.   Do pomoči so upravičeni le:

(a)

maslo, ki je izdelano neposredno in izključno iz pasterizirane smetane, ki izpolnjuje zahteve iz člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in zahteve nacionalnega kakovostnega razreda iz Priloge V k Uredbi Komisije (ES) št. 2771/1999 (11) v državi članici proizvajalki in katerega embalaža je ustrezno označena;

(b)

zgoščeno maslo, frakcionirano ali ne, v celoti pridobljeno iz smetane, masla in/ali mlečne maščobe, ki se uvrščajo v oznako KN ex 0405 90 10;

(c)

smetana v smislu člena 6(6) Uredbe (ES) št. 1255/1999, ki se uvršča v oznako KN ex 0401 30 39 ali ex 0401 30 99, z vsebnostjo maščobe 35 % ali več in se uporablja neposredno in izključno v končnih proizvodih iz formule B v Prilogi I k tej uredbi;

(d)

vmesni proizvodi iz člena 4(1)(b)(ii).

Maslo, zgoščeno maslo, smetana in vmesni proizvodi iz prvega pododstavka izpolnjujejo zahteve iz Direktive 92/46/EGS, zlasti glede priprave v odobrenem obratu in izpolnjevanja zahtev glede označevanja zdravstvene ustreznosti, določenih v oddelku A poglavja 4 Priloge C k navedeni direktivi.

2.   Da je zgoščeno maslo iz točke (b) prvega pododstavka odstavka 1 upravičeno do pomoči, morata biti zgoščeno maslo in, kjer je to primerno, mlečna maščoba, uporabljena pri njegovi proizvodnji, izdelana v obratu, odobrenem v skladu s členom 13, in izpolnjevati zahteve iz Priloge III. Mlečna maščoba mora biti v skladu s to uredbo izdelana največ šest mesecev pred uporabo v proizvodnji zgoščenega masla.

ODDELEK 3

ZAHTEVE V ZVEZI Z UPORABO IN VDELAVO INTERVENCIJSKEGA MASLA, MASLA, ZGOŠČENEGA MASLA IN SMETANE

Člen 6

1.   Intervencijsko maslo, maslo ali zgoščeno maslo se vdelajo, izključno in ne glede na vmesne proizvode iz člena 10, v končne proizvode na enega izmed naslednjih načinov:

(a)

po dodatku sledljivih snovi iz člena 8(1):

(i)

po predelavi intervencijskega masla v zgoščeno maslo, v skladu s členom 7;

ali

(ii)

brez nadaljnje predelave;

(b)

z uporabo najmanj petih ton ekvivalenta masla mesečno ali 45 ton v enem letu ali enakih količin pri vmesnih proizvodih v obratu, kjer se izvaja vdelava v končne proizvode:

(i)

po predelavi intervencijskega masla v zgoščeno maslo, v skladu s členom 7;

ali

(ii)

brez nadaljnje predelave.

Smetana se vdela neposredno in izključno v končne proizvode iz formule B Priloge I na enega izmed načinov iz prvega pododstavka tega odstavka.

2.   Nadaljnja predelava končnih proizvodov je dovoljena le, če se pridobljeni proizvodi uvrščajo v eno izmed oznak KN iz Priloge I.

Člen 7

Kadar je treba intervencijsko maslo predelati v zgoščeno maslo, frakcionirano ali ne, se vse maslo, dodeljeno ponudniku, predela v zgoščeno maslo, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III, izdela pa se najmanj 100 kilogramov zgoščenega masla iz 122,5 kilograma uporabljenega intervencijskega masla.

Člen 8

1.   Kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(a), se dodajo izključno naslednji proizvodi in sicer tako, da so enakomerno porazdeljeni v skladu s predpisanimi najmanjšimi količinami:

(a)

sledljive snovi, navedene v Prilogi IV, če je treba intervencijsko maslo, maslo ali zgoščeno maslo vdelati v proizvode, ki ustrezajo formuli A v Prilogi I (v nadaljevanju „formula A“);

(b)

sledljive snovi, navedene v Prilogi V, če je treba intervencijsko maslo, maslo ali zgoščeno maslo vdelati v proizvode, ki ustrezajo formuli B v Prilogi I (v nadaljevanju „formula B“);

(c)

v primeru smetane, sledljive snovi, navedene v Prilogi VI.

V primeru zgoščenega masla se sledljive snovi iz točk (a) in (b) prvega pododstavka dodajo med ali nemudoma po izdelavi v istem obratu.

2.   Kadar je, na primer zaradi neenakomerne porazdelitve ali vdelave nezadostnih količin, ugotovljeno, da je vsebnost sledljivih snovi iz prilog IV in V ter točke 1 Priloge VI več kot 5 %, vendar manj kot 30 % pod predpisanimi najmanjšimi količinami, se zaseže 1,5 % varščine za predelavo iz člena 28 ali pa se pomoč zmanjša za 1,5 % za vsako odstotno točko pod predpisanimi najmanjšimi količinami. Če je vsebnost teh sledljivih snovi enaka ali več kot 30 % pod predpisanimi najmanjšimi količinami, se v primeru intervencijskega masla zaseže varščina za predelavo iz člena 28, v primeru proizvodov iz člena 5(1) pa se pomoč ne izplača.

Prvi pododstavek se ne uporablja v primeru organoleptičnih sledljivih snovi, če so proizvodi iz točk I(a) in II(a) Priloge IV, točk I(a) in II(a) Priloge V in točke 1(a) Priloge VI dodani v takih količinah, da so njihov okus, barva ali vonj zaznavni do stopnje vdelave v končne proizvode, ali, kadar je to primerno, v vmesne proizvode iz člena 10.

Pri dodeljevanju pomoči, kadar je vsebnost sledljive snovi triglicerid enantične kisline iz točk I(b) in II(b) Priloge IV in točke 1(b) Priloge VI večja od predpisanih količin za več kot 20 %, se pomoč ne izplača za celotno količino te sledljive snovi. Vsebnost in količina sledljive snovi se izračunata na podlagi aritmetičnega povprečja vrednosti, ugotovljenih pri vzetih vzorcih.

3.   Pristojni organ, ki ga imenuje država članica, zagotovi, da so zahteve glede sestave in značilnosti, zlasti stopnje čistosti, proizvodov iz prilog IV, V in VI, izpolnjene v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2001 (12).

Člen 9

1.   Kadar je maslo izdelano v enem obratu, nato pa so dodane sledljive snovi, ali pa je maslo, z dodanimi sledljivimi snovmi ali brez njih, vdelano na vmesni stopnji v proizvode, ki niso končni, v drugem obratu, se maslo zapakira pred temi postopki v skladu s členom 5(1)(a). Če vsi ti postopki potekajo v istem obratu, predhodno pakiranje masla ni potrebno.

2.   Če je proizvodnja zgoščenega masla iz člena 5(1)(b), z dodanimi sledljivimi snovmi ali brez njih, ali predelava intervencijskega masla v zgoščeno maslo v skladu s členom 7 ali dodajanje sledljivih snovi maslu ali smetani, odvisno od primera, opravljena v drugem obratu kot vdelava v končne proizvode ali, kadar je to primerno, v vmesne proizvode iz člena 10, se zgoščeno maslo, intervencijsko maslo, maslo ali smetana zapakirajo v zaprto embalažo, ki tehta najmanj 10 kilogramov neto za zgoščeno maslo ali maslo, brez poseganja v kakršno koli pakiranje v manjšo embalažo, in najmanj 25 kilogramov neto za smetano.

Zgoščeno maslo in smetano je mogoče prevažati tudi v cisternah ali zabojnikih. Pred vdelavo v končne proizvode je zgoščeno maslo mogoče prepakirati v zaprto embalažo, kot je predvideno v tem členu, v obratu, odobrenem v ta namen v skladu s členom 13.

3.   Na embalaži iz odstavka 2 mora biti z razločnimi in čitljivimi črkami navedena ta uredba in predvidena uporaba (formula A ali formula B) ter sklic na številko razpisnega postopka (lahko se uporabi šifra), ki mora biti označen na originalni embalaži, tako da pristojni organ lahko preveri skladnost z rokom za vdelavo, in;

(a)

za zgoščeno maslo ena ali več navedb iz Priloge VII, točke (1)(a); če zgoščeno maslo vsebuje sledljive snovi, se doda besedilo „z dodanimi sledljivimi snovmi“;

(b)

za intervencijsko maslo in maslo z dodanimi sledljivimi snovmi ena ali več navedb iz Priloge VII, točke (1)(b);

(c)

za smetano z dodanimi sledljivimi snovmi ena ali več navedb iz Priloge, točke VII(1)(c).

4.   Mlečna maščoba, proizvedena predhodno v obratu, odobrenem v skladu s členom 13, in namenjena uporabi v proizvodnji zgoščenega masla iz točke (b) prvega pododstavka člena 5(1), se pakira v zaprto embalažo, ki tehta najmanj 10 kilogramov neto in na kateri so z razločnimi in čitljivimi črkami navedeni:

(a)

sklic na številko obrata in datum proizvodnje, tako da pristojni organ lahko preveri skladnost s šestmesečnim rokom iz člena 5(2) in zahtevami iz Priloge III;

(b)

ena ali več navedb iz Priloge VII, točke (1)(d).

Če je mogoče poreklo mlečne maščobe identificirati, se jo lahko skladišči in prevaža tudi v cisternah in zabojnikih.

Člen 10

1.   Intervencijsko maslo, maslo in zgoščeno maslo, z dodanimi sledljivimi snovmi ali brez njih, je mogoče na vmesni stopnji vdelati v proizvode, ki niso končni proizvodi, in v obratu, ki ni obrat za končno predelavo.

V takih primerih je treba obrat za predelavo in vmesne proizvode odobriti v skladu s členom 13.

Odobritev se izda na podlagi zahtevka, ki navaja zlasti sestavo in vsebnost maslene maščobe v izdelanih proizvodih, in dokazuje, da je vdelava v take vmesne proizvode upravičena za izdelavo končnih proizvodov.

2.   Če je imetnik pridobljenih vmesnih proizvodov obrat za nadaljnjo prodajo, se slednji zaveže, da bo v okviru pogojev prodajne pogodbe za te proizvode:

(a)

vodil računovodsko evidenco, ki za vsako dobavo izkazuje ime(-na) in naslov(-e) obrata(-tov) za končno predelavo ali, če tega ni, prve prejemnike v državi članici in, kadar je to primerno, prve prejemnike v drugih državah članicah, skupaj z ustreznimi prodanimi količinami;

(b)

zagotovil, da bodo izpolnjeni pogoji iz členov 11 in 39.

3.   Brez poseganja v kakršno koli pakiranje v manjšo embalažo se vmesni proizvodi pakirajo v zaprto embalažo, ki tehta najmanj 10 kilogramov neto, ali se prevažajo v cisternah ali zabojnikih. Vendar se lahko proizvode z majhno gostoto, kot so penasti proizvodi, pakira v zaprto embalažo, ki tehta najmanj pet kilogramov neto, brez poseganja v kakršno koli pakiranje v manjšo embalažo.

Na embalaži je poleg predvidene uporabe (formula A ali formula B) in, kadar je to primerno, besedila „z dodanimi sledljivimi snovmi“, tudi ena ali več navedb iz Priloge VII, točke (2), in, v primeru proizvodov iz člena 4(1)(b)(ii), sklic na številko razpisnega postopka (lahko se uporabi šifra), da pristojni organ lahko preveri skladnost z rokom za vdelavo.

Člen 11

Proizvodi iz člena 5 in intervencijsko maslo, prodano v skladu z oddelkom 6, se predelajo in vdelajo v končne proizvode Skupnosti v obdobju štirih mesecev po mesecu, v katerem se izteče rok za oddajo ponudb na posamičen razpis, določen v členu 16(3).

ODDELEK 4

ODOBRITEV

Člen 12

Proizvodnja mlečne maščobe in zgoščenega masla iz točke (b) prvega pododstavka člena 5(1), predelava intervencijskega masla v zgoščeno maslo iz člena 7, dodajanje sledljivih snovi iz člena 8, prepakiranje zgoščenega masla iz drugega pododstavka člena 9(2), vdelava v vmesne proizvode iz člena 10, in, kadar se uporablja postopek vdelave, predviden v členu 6(1)(b), se vdelava intervencijskega masla, masla, zgoščenega masla, vmesnih proizvodov in smetane v končne proizvode, izvaja v obratih, odobrenih v skladu s členom 13.

Člen 13

1.   Obrati se odobrijo, če:

(a)

imajo ustrezno tehnično opremo;

(b)

so, kadar je to primerno, odobreni v skladu s členom 10 Direktive 92/46/EGS;

(c)

lahko predelajo ali vdelajo najmanj pet ton mesečno ali 45 ton letno masla ali njegovega ekvivalenta v obliki zgoščenega masla ali smetane, ali, kadar je to primerno, vmesnih proizvodov;

(d)

se pisno zavežejo, da bodo predelali ali vdelali količine iz točke (c);

(e)

imajo prostore, v katerih je mogoče katero koli zalogo nemaslenih maščob skladiščiti ločeno in jo kot tako tudi identificirati;

(f)

se zavežejo, da bodo vodili stalne evidence in dodatno dokumentacijo, ki izkazujejo količine, sestavo in dobavitelja uporabljenih maščob ter količine, sestavo in vsebnost maslene maščobe v pridobljenih proizvodih in, razen pri obratih, ki tržijo končne proizvode na stopnji prodaje na drobno, datum, ko proizvodi zapustijo obrat, ter imena in naslove njihovih imetnikov, podprte s sklicevanjem na dobavnice in račune;

(g)

se v primeru proizvodnje mlečne maščobe za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla zavežejo, da bodo vodili evidence, kot jih določa pristojni organ posamezne države članice in ki izkazujejo količine uporabljenega masla in smetane ter njunega dobavitelja, količine pridobljene mlečne maščobe ter identifikacijo in datum proizvodnje in prevzema posamezne serije, identificirane v povezavi s proizvodnim programom iz točke (h);

(h)

se zavežejo, da bodo za vsako ponudbo predložili proizvodni program, kot je predvideno v členih 20 do 23, in proizvodni program za mlečno maščobo za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz točke (b) prvega pododstavka člena 5(1) organu, odgovornemu za preglede iz poglavja 8, v skladu s postopki, ki jih določi posamezna država članica;

(i)

zavežejo, da bodo pristojnemu organu posredovali podatke, ki jih zadevajo, kot je navedeno v vzorcih iz prilog VIII do XII, v skladu s podrobnimi pravili, ki jih določi posamezna država članica.

Kadar se pristojni organ zaradi inšpekcijskih pregledov iz poglavja 8 odloči, da bo opravljal temeljite preglede vsaj enkrat mesečno, lahko države članice sprejmejo proizvodne programe iz točke (h) prvega pododstavka, ki ne vsebujejo sklica na ponudbo.

2.   Obrati, ki predelujejo še druge proizvode, upravičene do pomoči ali znižanih cen po različnih programih Skupnosti, se zavežejo tudi:

(a)

da bodo evidence iz točke (f) prvega pododstavka vodili ločeno;

(b)

da bodo navedene proizvode predelovali zaporedoma.

Na zahtevo zadevnega obrata lahko države članice odstopijo od obveznosti iz točke (b) prvega pododstavka, če ima obrat prostore, ki zagotavljajo ustrezno ločevanje in identifikacijo katere koli zaloge zadevnega masla.

Člen 14

Države članice, na katerih ozemlju se izvajajo spodaj navedeni postopki, izdajo posamezne odobritve z navedeno serijsko številko:

(a)

proizvodnja zgoščenega masla iz točke (b) prvega pododstavka člena 5(1) ali proizvodnja mlečne maščobe, odvisno od primera;

(b)

dodajanje sledljivih snovi intervencijskemu maslu, maslu ali smetani;

(c)

vdelava v vmesne proizvode;

(d)

kadar je uporabljen postopek vdelave iz člena 6(1)(b), vdelava v končne proizvode;

(e)

predelava intervencijskega masla v zgoščeno maslo, v skladu s členom 7;

(f)

prepakiranje zgoščenega masla v skladu z drugim pododstavkom člena 9(2).

Člen 15

1.   Odobritev se odvzame, če niso več izpolnjeni pogoji, določeni v točkah (a), (b), (c) in (e) prvega pododstavka člena 13(1).

Na zahtevo zadevnega obrata je odobritev mogoče obnoviti po obdobju šestih mesecev po podrobnem inšpekcijskem pregledu, s katerim je ugotovljeno, da so pogoji izpolnjeni.

2.   Če je ugotovljeno, da obrat ne izpolnjuje ene izmed svojih zavez iz točk (d), (f), (g) in (h) prvega pododstavka člena 13(1) ali katere koli druge obveznosti, ki izhaja iz te uredbe, se odobritev, razen v primerih višje sile, začasno odvzame za obdobje enega do dvanajstih mesecev, odvisno od resnosti nepravilnosti. Ob koncu tega obdobja je odobritev mogoče obnoviti le, če obrat sprejme novo zavezo v skladu s točkami (d), (f), (g) in (h) prvega pododstavka člena 13(1).

Države članice se lahko odločijo, da ne bodo izvedle odvzema iz prvega pododstavka, če je ugotovljeno, da nepravilnost ni bila povzročena namenoma ali zaradi velike malomarnosti in da so posledice zanemarljive.

ODDELEK 5

RAZPISNI POSTOPKI

Člen 16

1.   Obvestilo o stalnem javnem razpisu se objavi v Uradnem listu Evropske unije vsaj osem dni pred prvim rokom za oddajo ponudb.

2.   Intervencijske agencije v času veljavnosti stalnega javnega razpisa izdajo posamične razpise z navedbo zlasti naslova in roka za oddajo ponudb.

3.   Rok za oddajo ponudb za posamične razpise se izteče ob 11. uri (po bruseljskem času) vsak drugi in četrti torek v mesecu, razen drugi torek v avgustu in četrti torek v decembru. Če je na torek državni praznik, se rok izteče ob 11. uri (po bruseljskem času) predhodnega delovnega dne.

4.   Države članice na zadnji dan iz odstavka 3 pošljejo Komisiji pregledno tabelo z navedbo količin in zneskov, ki so jih ponudniki ponudili v skladu s tem oddelkom.

Če ni predložena nobena ponudba, države članice to v enakem roku sporočijo Komisiji. Vendar je za prodajo masla iz intervencije to sporočilo potrebno le, če je maslo na voljo za prodajo v zadevni državi članici.

Člen 17

Intervencijska agencija v posamičnem obvestilu o razpisu iz člena 16(2) za intervencijske zaloge masla, s katerimi razpolaga, navede:

(a)

lokacijo hladilnic, kjer je shranjeno maslo, namenjeno prodaji;

(b)

za vsako hladilnico količino intervencijskega masla, namenjenega prodaji.

Člen 18

1.   Intervencijske agencije bodočim ponudnikom na njihovo zahtevo zagotovijo najnovejši seznam hladilnic, kjer je uskladiščeno maslo, zbrano za razpis, ter ustrezne količine, kot je določeno v členu 17(b). Poleg tega intervencijske agencije v rednih časovnih presledkih objavljajo posodobljene sezname v ustrezni obliki, določeni v obvestilih o razpisu.

2.   Intervencijske agencije ob predložitvi podatkov iz člena 16(4) Komisijo obvestijo o količinah masla, ki so na voljo za prodajo.

Člen 19

Intervencijske agencije sprejmejo potrebne ukrepe, da lahko bodoči ponudniki še pred predložitvijo ponudb na svoje stroške pregledajo vzorce masla, namenjenega prodaji.

Člen 20

Pisne ponudbe je treba poslati s priporočeno pošto ali predložiti osebno na intervencijski agenciji, pri čemer je treba pridobiti potrdilo o prejemu, ali poslati s katerim koli drugim pisnim telekomunikacijskim sredstvom.

Člen 21

1.   Ponudbe so veljavne samo, če:

(a)

se nanašajo na en sam proizvod (intervencijsko maslo, smetana ali maslo ali zgoščeno maslo), ki ima pri maslu enotno vsebnost maščobe (82 % ali več, ali 80 % ali več, vendar manj kot 82 %), namenjen za isto uporabo (formula A ali formula B) in bo predmet istega postopka vdelave v skladu s členom 6;

(b)

se nanašajo na najmanj pet ton masla, dvanajst ton smetane ali štiri tone zgoščenega masla ali, če je razpoložljiva količina v skladišču manjša, na to količino;

(c)

jim je priložena pisna zaveza ponudnika, da bo intervencijsko maslo, maslo ali zgoščeno maslo ali smetano vdelal, ali pa zagotovil njihovo vdelavo v končne proizvode v skladu s členom 6;

(d)

brez poseganja v člen 28(5) ponudniki vključijo izjavo, da se odrekajo vsakršni zahtevi glede kakovosti in značilnosti katerega koli masla, ki jim je dodeljeno;

(e)

se pred iztekom roka, določenega za oddajo ponudb, predloži dokazilo, da je ponudnik položil razpisno varščino za ustrezen posamičen razpisni postopek, kot je navedeno v členu 27(1).

2.   Zaveze in izjave iz točk (c) in (d) odstavka 1, ki se na začetku predložijo intervencijski agenciji, se tiho podaljšujejo za naslednje ponudbe, dokler ponudnik izrecno ne odstopi od njih ali intervencijska agencija ne ugotovi, da zaveze niso izpolnjene, pod pogojem, da:

(a)

prvotna ponudba določa, da ima ponudnik namen uporabiti določbe tega odstavka;

(b)

se naslednje ponudbe sklicujejo na ta odstavek in na datum prvotne ponudbe.

3.   Po izteku roka, določenega v členu 16(3) za določen zadevni razpis, ni mogoče umakniti nobene ponudbe.

Člen 22

1.   Ponudbe, ki se nanašajo na prodajo intervencijskega masla, se predložijo intervencijski agenciji, ki razpolaga z maslom.

2.   Ponudbe vsebujejo:

(a)

ime in naslov ponudnika;

(b)

zahtevano količino;

(c)

predvideno uporabo masla (formula A ali formula B), postopek vdelave, izbran v skladu s členom 6(1), in, kadar je to primerno, proizvodnjo vmesnih proizvodov iz člena 4(1)(b)(ii);

(d)

ponujeno ceno za 100 kilogramov masla, brez notranjih dajatev, franko hladilnica, izraženo v eurih;

(e)

kadar je to primerno, državo članico, na katere ozemlju naj bi se maslo vdelalo v končne proizvode ali predelalo v zgoščeno maslo, kjer naj bi se maslu dodale sledljive snovi ali proizvedli vmesni proizvodi;

(f)

kadar je to primerno, hladilnico, v kateri je shranjeno maslo, in, po izbiri, nadomestno hladilnico;

(g)

kadar je to primerno, navedbo vrste masla iz člena 4(6)(e) Uredbe (ES) št. 2771/1999 (iz sladke smetane ali druge vrste), za katerega je predložena ponudba.

Člen 23

1.   Ponudbe, ki se nanašajo na dodelitev pomoči, se predložijo:

(a)

kadar se uporablja postopek vdelave, predviden v členu 6(1)(a), intervencijski agenciji države članice, na ozemlju katere naj bi se dodale sledljive snovi;

(b)

kadar se uporablja postopek vdelave, predviden v členu 6(1)(b), intervencijski agenciji države članice, na ozemlju katere naj bi potekal prvi izmed naslednjih postopkov:

(i)

proizvodnja zgoščenega masla;

(ii)

vdelava masla v vmesne proizvode;

(iii)

vdelava masla ali smetane v končne proizvode.

2.   Ponudbe vsebujejo:

(a)

ime in naslov ponudnika;

(b)

količino smetane, masla ali zgoščenega masla, kadar je to primerno, s sledljivimi snovmi, za katero se zahteva pomoč, in, pri maslu, najmanjšo vsebnost maščobe;

(c)

predvideno uporabo (formula A ali formula B), postopek vdelave, izbran v skladu s členom 6(1), in, kadar je to primerno, proizvodnjo vmesnih proizvodov iz člena 4(1)(b)(ii);

(d)

predlagani znesek pomoči na 100 kilogramov smetane, masla ali zgoščenega masla, izražen v eurih, ob upoštevanju, kadar je to primerno, težje sledljivih snovi iz prilog IV, V in VI.

Člen 24

1.   Uspešni ponudniki:

(a)

izvedejo ali v njihovem imenu in na njihove stroške zagotovijo izvedbo postopkov, ki se nanašajo na proizvodnjo zgoščenega masla iz točke (b) prvega pododstavka člena 5(1), predelavo intervencijskega masla v zgoščeno maslo v skladu s členom 7 in dodajanje sledljivih snovi, ter izpolnjujejo zavezo iz člena 21(1)(c);

(b)

vodijo računovodske evidence, kjer:

(i)

so za vsako dobavo intervencijskega masla, masla, zgoščenega masla, smetane ali vmesnih proizvodov izkazani imena in naslovi kupcev ter ustrezne količine in predvidena uporaba proizvodov (formula A ali formula B);

(ii)

je naveden bodisi rok za vdelavo iz člena 11 bodisi številka razpisnega postopka, ki je lahko v obliki šifre;

(c)

vodijo ločene računovodske evidence za vsak program pomoči, če predelujejo proizvode, ki so upravičeni do pomoči ali znižanih cen v okviru različnih programov Skupnosti;

(d)

v vsako prodajno pogodbo za intervencijsko maslo, maslo, zgoščeno maslo, smetano ali vmesne proizvode vključijo klavzule, v skladu s katerimi mora kupec:

(i)

v primeru proizvodnje vmesnih proizvodov izpolnjevati zahteve, določene v členu 4(1)(b)(ii), in pogoje, določene v členu 10;

(ii)

kadar je to primerno, izpolnjevati zavezo iz člena 21(1)(c);

(iii)

vdelati proizvode v končne proizvode v roku, določenem v členu 11, z navedbo predvidene uporabe (formula A ali formula B);

(iv)

kadar je to primerno, voditi knjigovodstvo, kot je navedeno v točki (b);

(v)

ravnati v skladu s členom 13;

(vi)

voditi evidence, kot je navedeno v členu 13(1)(f) in (g), kadar so proizvodi, ki vsebujejo sledljive snovi, vdelani v končne proizvode, ali voditi dokumentacijo, ki izkazuje vse količine kupljenih maslenih maščob, v primeru končnih uporabnikov iz člena 42;

(vii)

pristojnemu organu posredovati podatke, ki jih zadevajo, kot je navedeno v vzorcih iz prilog VIII do XII, v skladu s podrobnimi pravili, ki jih določi država članica kupca;

(viii)

kadar je to primerno, pristojnemu organu predložiti proizvodni program.

Obveznost iz točke (d) prvega pododstavka se šteje za izpolnjeno, če se vsaka prodajna pogodba sklicuje na skladnost z navedeno točko.

2.   Uspešni ponudniki, ki izdelujejo končne proizvode, vodijo evidence iz člena 13(1)(f) in (g) ter predložijo svoje proizvodne programe v skladu s členom 13(1)(h).

Člen 25

1.   Za intervencijsko maslo se določi najnižja prodajna cena, za smetano, maslo in zgoščeno maslo pa se določi najvišja pomoč glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis in v skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999. Tako določena cena ali pomoč lahko nihata glede na:

(a)

predvideno uporabo (formula A ali formula B);

(b)

vsebnost maščobe v maslu;

(c)

postopek vdelave, ki naj bi se uporabljal v skladu s členom 6(1) te uredbe.

Najnižja prodajna cena lahko niha glede na lokacijo količin masla, danih v prodajo.

Kadar je intervencijsko maslo kupljeno ali kadar je vložen zahtevek za pomoč za proizvodnjo vmesnih proizvodov iz člena 4(1)(b)(ii), najnižja plačana prodajna cena za intervencijsko maslo in največji znesek dodeljene pomoči za navedene vmesne proizvode ustrezata najnižji prodajni ceni in največjem znesku pomoči, kakor sta določena v členu 26 za maslo z vsebnostjo maščobe 82 % ali več z dodanimi sledljivimi snovmi.

2.   V skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 je mogoče sprejeti odločitev, da na razpisu ni izbran noben ponudnik.

Člen 26

1.   Ponudbe se zavrnejo, če je ponujena cena za intervencijsko maslo nižja od najnižje cene ali če predlagani znesek pomoči presega najvišji določen znesek pomoči, ob upoštevanju predvidene uporabe, vsebnosti maščobe v zadevnem maslu ali zgoščenem maslu in postopka vdelave.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 so uspešni ponudniki tisti, ki ponudijo najvišjo ceno.

Pristojna intervencijska agencija proda intervencijsko maslo na podlagi datuma, ko je bilo uskladiščeno, med vso razpoložljivo količino ali med razpoložljivo količino masla iz sladke smetane ali drugega masla začne z najstarejšim maslom in, kadar je to primerno, z razpoložljivo količino v hladilnici(-ah), ki jo (jih) navede izvajalec.

3.   Če razpoložljiva zaloga v zadevni hladilnici ni izčrpana, se pogodbe za preostalo količino sklenejo z drugimi ponudniki glede na ponujene cene, pri čemer se začne z najvišjo ceno. Kadar je preostala količina ena tona ali manj, se ta količina ponudi uspešnim ponudnikom pod enakimi pogoji kot količine, ki so jim že bile dodeljene.

Kadar bi sprejetje ponudbe privedlo do sklenitve pogodbe za več masla, kot ga je na voljo v zadevni hladilnici, se s ponudnikom sklene pogodba le za razpoložljivo količino. Intervencijska agencija lahko določi druge hladilnice, iz katerih se dopolni količina, navedena v ponudbi. Vendar lahko ponudnik tako določitev zavrne, če je v ponudbi navedena hladilnica v skladu s členom 22(2)(f).

Kadar bi v zvezi z eno samo hladilnico sprejetje dveh ali več ponudb, ki za maslo ponujajo enake cene za enake predvidene uporabe in enako metodo vdelave, privedlo do sklenitev pogodb za večjo količino, kot je na voljo, se razpoložljiva količina deli sorazmerno s količinami iz ponudb. Vendar če bi taka delitev privedla do dodelitve količin, manjših od petih ton, se dodelitve opravijo z žrebanjem.

4.   Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razpisa, niso prenosljive.

Člen 27

1.   Ponudnik položi razpisno varščino za ustrezen posamičen razpisni postopek pred iztekom roka, določenega za oddajo ponudb.

2.   Varščina se položi v državi članici, v kateri je bila oddana ponudba.

Vendar če je v okviru prodaje intervencijskega masla v ponudbi v skladu s členom 22(2)(e) navedeno, da bo vdelava masla v končne proizvode ali, kadar je to primerno, proizvodnja zgoščenega masla ali dodajanje sledljivih snovi maslu, ali proizvodnja vmesnih proizvodov potekala v državi članici, ki ni tista, v kateri je bila oddana ponudba, je varščino mogoče položiti pri pristojnem organu, ki ga določi druga država članica in ki ponudniku izda dokazilo iz člena 21(1)(e). V takih primerih zadevna intervencijska agencija obvesti pristojni organ druge države članice o okoliščinah, katerih posledica je sprostitev ali zaseg varščine.

3.   Varščina znaša 100 EUR na tono.

4.   Varščina se nemudoma sprosti, če ponudba ni sprejeta.

5.   Osnovne zahteve v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85, katerih izpolnitev se zagotovi s pologom razpisne varščine, so ohranjanje ponudbe po roku za oddajo ponudb in, odvisno od primera:

(a)

za intervencijsko maslo, polog varščine za predelavo iz člena 28 te uredbe in plačilo zneska iz člena 31(2);

(b)

za proizvode iz člena 5 te uredbe:

(i)

izpolnjevanje zahtev iz navedenega člena;

(ii)

kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(a), polog varščine za predelavo iz člena 28 ali, kadar se uporablja drugi pododstavek člena 34, vdelava v končne proizvode;

(iii)

kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(b), vdelava v končne proizvode.

Člen 28

1.   Hkrati z določitvijo najnižje(-ih) prodajne(-ih) cene (cen) ali najvišjega(-ih) zneska(-ov) pomoči in v skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999 se znesek(-ski) varščine za predelavo določi(-jo) za vsakih 100 kilogramov glede na razliko med intervencijsko ceno masla in določenimi najnižjimi cenami ali glede na zneske pomoči.

2.   Namen varščine za predelavo je zagotoviti izpolnjevanje osnovnih zahtev v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85, ki zadevajo:

(a)

v primeru intervencijskega masla:

(i)

izpolnjevanje zahtev iz člena 7 te uredbe za predelavo masla v zgoščeno maslo in dodajanje sledljivih snovi, kadar je to primerno, ali dodajanje sledljivih snovi maslu;

(ii)

vdelavo masla ali zgoščenega masla, z dodanimi sledljivimi snovmi ali brez njih, v končne proizvode;

(b)

v primeru proizvodov iz člena 5 te uredbe in kadar je uporabljen postopek vdelave iz člena 6(1)(a), vdelavo v končne proizvode.

Varščina za predelavo se v primeru pomoči položi v državi članici, v kateri je bila oddana ponudba, v primeru intervencijskega masla pa v državi članici, v kateri naj bi se začela ali izvedla predelava.

3.   Pristojni agenciji, ki jo imenuje država članica, se v 12 mesecih po izteku roka, določenega v členu 11, predloži dokazilo, ki je potrebno za sprostitev varščine za predelavo.

4.   Kadar je rok za vdelavo v končne proizvode, določen v členu 11, prekoračen za manj kot 60 dni, se, razen v primerih višje sile, od varščine za predelavo dnevno zaseže 6 EUR na tono ekvivalenta masla.

Po koncu tega 59-dnevnega obdobja se preostali znesek zmanjša za 15 % in nadalje za 2 % za vsak dodatni dan.

5.   Kadar osnovne zahteve iz odstavka 2(a) tega člena niso izpolnjene v rokih, določenih v členu 11, ker je ugotovljeno, da intervencijsko maslo ni primerno za porabo, se varščine za predelavo ob soglasju Komisije vseeno sprostijo, potem ko so bili pod nadzorom organov zadevne države članice sprejeti ustrezni ukrepi.

Člen 29

1.   Iz nujnih in ustrezno utemeljenih komercialnih razlogov intervencijska agencija pod svojim nadzorom in v skladu s to uredbo dovoli spremembo predvidene uporabe ali metode vdelave za celotno količino iz ponudbe iz člena 20.

Kadar je uporabljen postopek vdelave iz člena 6(1)(a), je treba tako dovoljenje pridobiti pred dodajanjem sledljivih snovi.

Kadar sta najnižja prodajna cena ali najvišja raven pomoči iz člena 25(1), odvisno od primera, enaki za formulo A in formulo B, lahko pristojni organ na zahtevo ponudnika pod svojim nadzorom in v skladu s to uredbo dovoli spremembo predvidene uporabe med obema formulama za celotno količino iz ponudbe iz člena 20.

2.   Če iz ustrezno utemeljenih komercialnih razlogov osnovne zahteve iz člena 28(2)(a)(ii) ali (b) niso izpolnjene za proizvode, ki naj bi se vdelali z uporabo postopka iz člena 6(1)(a), lahko pristojna agencija ponudniku na njegovo zahtevo v roku, določenem v členu 11, dovoli, da predela navedene proizvode pod njenim nadzorom in v skladu s to uredbo, v obratu, ki je odobren za dodajanje sledljivih snovi, pod pogojem, da v ponudbi ni omenjena sprememba predvidene uporabe ali postopka vdelave.

V takih primerih se zaseže 15 % varščine za predelavo iz člena 28 ali pa se pomoč zmanjša za 15 %.

Člen 30

V primeru neizpolnjevanja podrejene zahteve se zaseže 15 % varščine za predelavo iz člena 28 ali pa se pomoč zmanjša za 15 %.

ODDELEK 6

PRODAJA INTERVENCIJSKEGA MASLA PO RAZPISNEM POSTOPKU

Člen 31

1.   Intervencijska agencija nemudoma obvesti ponudnike o rezultatu njihovega sodelovanja v posamičnem razpisu.

2.   Pred prevzemom masla in v roku, določenem v členu 32(2), uspešni ponudniki intervencijski agenciji plačajo znesek, ki ustreza njihovi ponudbi za količino, ki jo nameravajo prevzeti iz skladišča, in položijo varščino za predelavo iz člena 28.

3.   Če uspešni ponudnik ni ravnal v skladu z odstavkom 2 tega člena v določenem roku, se, razen v primerih višje sile, zaseže varščina iz člena 27(1) in prekliče prodaja zadevnih količin.

Člen 32

1.   Ko je plačan znesek iz člena 31(2) in položena varščina za predelavo, kot je navedeno v členu 28, intervencijska agencija izda nalog za prevzem z navedbo:

(a)

količine, za katero so izpolnjeni pogoji iz člena 31(2), in ponudbe, na katero se nanaša, identificirano s serijsko številko;

(b)

hladilnice, kjer je maslo uskladiščeno;

(c)

roka za prevzem masla;

(d)

roka za vdelavo v končne proizvode;

(e)

postopka vdelave, izbranega v skladu s členom 6(1);

(f)

predvidene uporabe (formula A ali formula B).

2.   Uspešni ponudniki maslo, ki jim je dodeljeno, prevzamejo v 45 dneh po roku za oddajo ponudb. Prevzem lahko poteka v več delih.

Če je plačan znesek iz člena 31(2) in položena varščina za predelavo iz člena 28, a maslo ni bilo prevzeto v roku, določenem v prvem pododstavku tega odstavka, uspešni ponudnik krije stroške in nosi tveganje skladiščenja masla od dne, ki sledi datumu iz odstavka 1(c) tega člena.

3.   Intervencijska agencija maslo preda v embalaži, na katerih je razločno in čitljivo naveden ta uredba, predvidena uporaba (formula A ali formula B) in postopek vdelave, izbran v skladu s členom 6(1).

Maslo ostane v originalni embalaži do začetka postopka vdelave v skladu s členom 6(1).

ODDELEK 7

DODELJEVANJE POMOČI PO RAZPISNEM POSTOPKU

Člen 33

1.   Intervencijska agencija nemudoma obvesti ponudnike o rezultatu njihovega sodelovanja v posamičnem razpisu.

2.   Obvestilo uspešnim ponudnikom iz odstavka 1 vključuje zlasti naslednje informacije:

(a)

znesek pomoči, dodeljen za zadevno količino masla, zgoščenega masla ali smetane, in ponudbo, na katero se nanaša, identificirano s serijsko številko;

(b)

kadar je to primerno, znesek varščine za predelavo iz člena 28;

(c)

rok za vdelavo v končne proizvode;

(d)

postopek vdelave, izbran v skladu s členom 6(1), in predvideno uporabo (formula A ali formula B).

Člen 34

Pomoč se uspešnim ponudnikom plača samo pod pogojem, da v 12 mesecih po roku, določenem v členu 11, predložijo dokazilo:

(a)

za maslo:

(i)

da je bilo izdelano v skladu z zahtevami iz člena 5(1);

(ii)

da je bilo v končne proizvode vdelano v roku, določenem v členu 11, ali, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(a), da so bili dodane sledljive snovi v skladu s členom 8(1) in je bila položena varščina za predelavo iz člena 28;

(b)

za zgoščeno maslo:

(i)

da je bilo izdelano v skladu z zahtevami iz člena 5;

(ii)

da je bilo vdelano v končne proizvode v roku, določenem v členu 11, ali, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(a), da so bile dodane sledljive snovi v skladu s členom 8(1) in je bila položena varščina za predelavo iz člena 28;

(c)

za smetano:

(i)

da je bila izdelana v skladu z zahtevami iz člena 5(1);

(ii)

da je bila vdelana v končne proizvode v roku, določenem v členu 11, ali, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(a), da so bile dodane sledljive snovi v skladu s členom 8(1) in je bila položena varščina za predelavo iz člena 28.

Varščine za predelavo iz člena 28 ni treba položiti, če se pomoč zahteva po opravljenih pregledih, predvidenih v oddelku 8, in če se dokazilo o vdelavi v končne proizvode predloži v roku, določenem v členu 11.

Člen 35

1.   Razen v primerih višje sile se pomoč plača v 60 dneh po predložitvi dokazila iz prvega odstavka člena 34 intervencijski agenciji, sorazmerno s količinami, za katere je bilo tako dokazilo predloženo.

Vendar lahko države članice izplačilo pomoči omejijo na en zahtevek mesečno in na razpisni postopek.

2.   Kadar je rok iz člena 11 prekoračen za manj kot 60 dni, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(b), se, razen v primerih višje sile, od pomoči dnevno odbije 6 EUR na tono ekvivalenta masla.

Ob koncu tega 59-dnevnega obdobja se preostali znesek pomoči zmanjša za 15 % in nadalje za 2 % za vsak dodatni dan.

3.   Kadar se uspešni ponudnik sklicuje na višjo silo, da bi pridobil plačilo pomoči, ali kadar je bila sprožena upravna poizvedba glede upravičenosti do pomoči, se plačilo ne opravi, dokler upravičenost do pomoči ni ugotovljena.

ODDELEK 8

PREGLEDI

Člen 36

Države članice opravljajo zlasti preglede iz tega oddelka, katerih stroške krijejo same.

Člen 37

1.   Med proizvodnjo zgoščenega masla iz točke (b) prvega pododstavka člena 5(1), z dodanimi sledljivimi snovmi ali brez njih, in med proizvodnjo mlečne maščobe iz člena 5(2) ali med predelavo intervencijskega masla v zgoščeno maslo v skladu s členom 7 ali med dodajanjem sledljivih snovi smetani, intervencijskemu maslu ali maslu ali med prepakiranjem iz drugega pododstavka člena 9(2) pristojna agencija opravlja nenapovedane preglede na kraju samem na podlagi proizvodnega programa obrata iz člena 13(1)(h), tako da se vsaka ponudba iz člena 20 pregleda vsaj enkrat, mlečna maščoba, namenjena uporabi v proizvodnji zgoščenega masla, pa vsaj enkrat mesečno.

Države članice lahko zaradi nadzora kakovosti po privolitvi Komisije pod svojim nadzorom za določene odobrene obrate vzpostavijo sistem samonadzora.

2.   Pregledi vključujejo fizično vzorčenje pridobljenih proizvodov in pregled uporabljenih maslenih maščob, kadar je to primerno, s fizičnim vzorčenjem, ter se nanašajo zlasti na pogoje proizvodnje in količino ter sestavo pridobljenega proizvoda, odvisno od uporabljenega masla ali smetane, in na odsotnost nemlečne maščobe v pridobljenih proizvodih ali, kadar je to primerno, v uporabljenih maslenih maščobah.

3.   Pregledi se občasno, s pogostostjo, ki je odvisna od predelanih količin, a najmanj vsakih šest mesecev, dopolnijo s temeljitim in naključnim inšpekcijskim pregledom evidenc iz člena 13(1)(f) in (g) in, kadar je to primerno, računovodskih evidenc iz člena 24(1)(b) ter s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za odobritev obrata.

Člen 38

1.   Nenapovedani pregledi vdelave zgoščenega masla, intervencijskega masla ali masla v vmesne proizvode v zadevnih obratih se opravljajo na kraju samem na podlagi proizvodnega programa iz člena 13(1)(h), s pogostostjo, ki je odvisna od uporabljenih količin, vendar najmanj enkrat mesečno.

Inšpekcijski pregledi se nanašajo zlasti na pogoje proizvodnje vmesnih proizvodov in izpolnjevanje zahtev glede vsebnosti maslene maščobe, kot je deklarirana v skladu s tretjim pododstavkom člena 10(1), in sicer obsegajo:

(a)

pregled evidenc iz člena 13(1)(f), da se preveri deklarirana sestava izdelanih vmesnih proizvodov;

(b)

pregled uporabljenih maslenih maščob, kadar je to primerno, s fizičnim vzorčenjem, preverjanje odsotnosti nemlečne maščobe v uporabljenih maslenih maščobah ter fizično vzorčenje vmesnih proizvodov, da se preveri njihova sestava, kot je navedena v teh evidencah;

(c)

pregledi vhodnih količin maslene maščobe in izhodnih količin izdelanih vmesnih proizvodov.

2.   Pregledi iz odstavka 1 se dopolnijo s pregledi, s katerimi se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za odobritev obrata in, kadar je to primerno, pregledi računovodskih evidenc iz člena 24(1)(b), ter s podrobnim inšpekcijskim pregledom navedenih evidenc, ki se opravlja:

(a)

z naključnim vzorčenjem, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(a);

(b)

za vsako serijo izdelanih vmesnih proizvodov, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(b).

Člen 39

1.   Nenapovedani pregledi uporabe intervencijskega masla, masla, zgoščenega masla, smetane ali vmesnih proizvodov v končnih proizvodih v zadevnih obratih se opravljajo na kraju samem:

(a)

da se pregledajo uporabljene maslene maščobe, kadar je to primerno, s fizičnim vzorčenjem, da se preveri odsotnost nemlečnih maščob, in, če je potrebno, fizično vzorčijo končni proizvodi, da se preveri njihova sestava;

(b)

da se preveri skladnost uporabe, za katero je proizvod namenjen in je navedena v ponudbi, na podlagi proizvodnih specifikacij in bodisi evidenc iz člena 13(1)(f) bodisi računovodskih evidenc iz člena 24(1)(b):

(i)

z naključnim vzorčenjem, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(a);

(ii)

za vsako serijo končnih proizvodov, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(b).

Pregledi iz točk (a) in (b) prvega pododstavka se opravljajo s pogostostjo, ki temelji na uporabljenih količinah, vendar najmanj enkrat v trimesečju, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(a), če se v obratu mesečno vdela pet ton ali več ekvivalenta masla, ter najmanj enkrat mesečno, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(b).

Obrati, ki mesečno uporabijo pet ton ali več ekvivalenta masla v skladu s postopkom vdelave iz člena 6(1)(a), za vsako ponudbo predložijo svoj proizvodni program v skladu s postopki, ki jih določi država članica.

2.   Kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(b), se pregledi iz odstavka 1 tega člena občasno dopolnijo s pregledi, s katerimi se preverja izpolnjevanje:

(a)

pogojev za odobritev obrata, predvidenih v členu 13;

(b)

zaveze iz člena 21(1)(c).

Uporabo postopka vdelave iz člena 6(1)(b) je mogoče začasno opustiti, če obrat ni izpolnil svoje zaveze iz člena 21(1)(c). Po začasni opustitvi se uporaba postopka vdelave lahko nadaljuje le na zahtevo zadevnega obrata, ki jo spremlja pisna zaveza ponudnika v skladu s členom 21(1)(c).

Člen 40

1.   Kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(b), se pregled iz členov 38(2)(b) in 39(1)(b)(ii) opravi za vsako proizvodno serijo.

2.   Kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(a), se pregledi iz členov 38(1), 38(2)(a) in 39(1)(b)(i) opravljajo z identificiranjem uporabljenih količin glede na ponudbe iz člena 20.

Člen 41

1.   Kadar se uporablja postopek iz člena 6(1)(a), se pregledi iz člena 39(1) štejejo za opravljene, če uspešni ponudniki ali, kadar je to primerno, prodajalci predložijo izjavo končnih uporabnikov ali, kadar je to primerno, končnih trgovcev na drobno, veljavno za vso prodajo, s katero le-ti:

(a)

potrdijo svojo zavezo za vdelavo v končne proizvode, kot je navedeno v členu 24(1)(d)(iii) in določeno v prodajni pogodbi;

(b)

izjavijo, da se zavedajo sankcij, ki jih zdaj določa ali jih bo v prihodnosti določila država članica in do katerih lahko pride, če kateri koli pregled, ki ga opravijo javni organi, razkrije, da niso izpolnili zaveze iz točke (a).

2.   Kadar zaveza iz odstavka 1(a) ni izpolnjena, se intervencijski agenciji, če je bila pomoč že izplačana in varščina sproščena, za zadevne količine plača vsota, ki je enaka znesku varščine za predelavo iz člena 28.

Člen 42

Člen 41 se uporablja samo, če se končni uporabniki ali, kadar je to primerno, končni trgovci na drobno pisno zavežejo, da bodo v 12-mesečnem obdobju kupili do 12 ton ekvivalenta masla, ter, kadar je to ustrezno, do 14 ton smetane ali enako količino masla ali zgoščenega masla v vmesnih proizvodih.

Pregledi se opravljajo, da se zagotoviti upoštevanje največje količine za 12 mesecev.

Člen 41 se ne uporablja več za končne uporabnike ali končne trgovce na drobno, ki niso izpolnili zaveze iz prvega odstavka tega člena. Vendar lahko pristojni organ, če se mu to zdi upravičeno, odobri nadaljnjo zavezo končnega uporabnika ali trgovca na drobno, ki je vložil pisni zahtevek in navedel razloge za neizpolnjevanje prejšnje zaveze. Taka odobritev lahko začne veljati šele po obdobju 12 mesecev po vložitvi zahtevka. Do takrat se opravljajo pregledi iz člena 39(1).

Člen 43

Države članice s preverjanjem predloženih podatkov redno preverjajo izpolnjevanje obveznosti iz členov 13(1)(i) in 24(1)(d)(vii).

Člen 44

Pregledi, opravljeni v skladu s tem oddelkom, so predmet inšpekcijskega poročila, ki navaja datum in trajanje pregleda ter izvedene postopke.

Člen 45

1.   Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (13) se smiselno uporablja za proizvode iz tega poglavja, razen kadar ta uredba določa drugače.

Nadzorni ukrepi iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 3002/92 se uporabljajo tudi za proizvode iz člena 5 te uredbe od začetka postopkov dodajanja sledljivih snovi iz člena 8 te uredbe ali, pri zgoščenem maslu brez dodanih sledljivih snovi, od datuma proizvodnje ali, pri maslu brez dodanih sledljivih snovi, vdelanem v vmesne proizvode, od datuma vdelave pa vse do vdelave v končne proizvode.

Posebne navedbe za polji 104 in 106 kontrolnega izvoda T5 so določene v Prilogi XIII.

2.   Kadar so maslu ali smetani dodane sledljive snovi ali sta maslo ali smetana vdelana v končne proizvode ali, kadar je to primerno, v vmesne proizvode v državi članici, ki ni država proizvodnje, mora tako maslo ali smetano spremljati potrdilo, ki ga izda pristojni organ države članice in v katerem je navedeno, da so zahteve iz člena 5 izpolnjene.

ODDELEK 9

ZAHTEVE ZA POROČANJE

Člen 46

Države članice sporočijo Komisiji:

(1)

pred 1. marcem, 1. junijem, 1. septembrom in 1. decembrom za preteklo četrtletje koledarskega leta:

(a)

podatke, navedene v vzorcih iz prilog VIII do XI;

(b)

plačane cene za subvencionirane proizvode, izražene kot tehtano povprečje z navedbo skrajnih vrednosti, kakršne navedejo končni uporabniki v skladu s pravili, ki jih predpiše država članica ali jih določi z vzorčenjem;

(c)

primere, za katere je ugotovljeno, da niso bile izpolnjene zahteve iz člena 5;

(2)

pred 1. marcem vsakega leta za preteklo leto:

(a)

podatke, navedene v vzorcu iz Priloge XII;

(b)

število sprememb predvidene uporabe, odobrenih v skladu s členom 29, ter zadevne količine in uporabe;

(c)

primere, za katere se uporablja člen 41(2).

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz členov 13(1)(i) in 24(1)(d)(vii).

POGLAVJE III

DODELJEVANJE POMOČI Z RAZPISNIM POSTOPKOM ZA ZGOŠČENO MASLO, NAMENJENO NEPOSREDNI PORABI V SKUPNOSTI

ODDELEK 1

OPREDELITVE IN POGOJI ZA UPRAVIČENOST

Člen 47

1.   Pomoč se dodeli za zgoščeno maslo, frakcionirano ali ne, z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %, izdelano v obratu, odobrenem v skladu s členom 63, iz smetane ali masla, ki ustreza specifikacijam, določenim v Prilogi XIV. Zgoščeno maslo je namenjeno neposredni porabi v Skupnosti.

Izpolnjevati mora zahteve iz Direktive 92/46/EGS, zlasti glede priprave v odobrenem obratu in izpolnjevanja zahtev za označevanje zdravstvene ustreznosti, določenih v oddelku A poglavja 4 Priloge C k navedeni direktivi.

2.   Pomoč dodeli država članica, na katere ozemlju sta smetana ali maslo predelana v zgoščeno maslo v skladu s formulami iz Priloge XIV.

3.   Pomoč se določi v eurih v skladu s postopkom stalnega javnega razpisa, ki ga izvede vsaka intervencijska agencija.

Člen 48

Za namene tega poglavja se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„neposredna poraba“ pomeni nakupe s strani potrošnikov za namene končne uporabe, vključno z nakupi s strani hotelov, restavracij, bolnišnic, domov, internatov, zaporov in vseh podobnih ustanov za pripravo hrane za neposredno porabo;

(b)

„prevzem s strani trgovine na drobno“ pomeni nakupe, ki jih opravijo ustanove iz točke (a) in distribucijska podjetja, do katerih imajo dostop le imetniki nakupne kartice („cash and carry“), in nabavni oddelki distribucijskih podjetij za trgovino na drobno.

(c)

„proizvodna serija“ pomeni količino zgoščenega masla, izdelanega v eni proizvodni enoti, ki ustreza celotni ponudbi ali delu ponudbe iz člena 50.

ODDELEK 2

RAZPISNI POSTOPEK

Člen 49

1.   Obvestilo o stalnem javnem razpisu se objavi v Uradnem listu Evropske unije vsaj osem dni pred prvim rokom za oddajo ponudb.

2.   Intervencijske agencije v času veljavnosti stalnega javnega razpisa izdajo posamične razpise z navedbo zlasti naslova in roka za oddajo ponudb.

3.   Rok za oddajo ponudb na posamične razpise se izteče ob 11. uri (po bruseljskem času) vsak drugi in četrti torek v mesecu, razen drugi torek v avgustu in četrti torek v decembru. Če je na torek državni praznik, se rok izteče ob 11. uri (po bruseljskem času) predhodnega delovnega dne.

4.   Države članice na zadnji dan iz odstavka 3 Komisiji pošljejo pregledno tabelo z navedbo količin in zneskov, ki so jih ponudniki ponudili v skladu s tem oddelkom.

Če ni predložena nobena ponudba, države članice to v enakem roku sporočijo Komisiji.

Člen 50

1.   Ponudbe so veljavne samo, če jim je priložena pisna zaveza za proizvodnjo celotne količine zgoščenega masla, določene v teh ponudbah.

2.   Pisne ponudbe je treba poslati s priporočeno pošto ali predložiti osebno na intervencijski agenciji, pri čemer je treba pridobiti potrdilo o prejemu, ali poslati s katerim koli drugim pisnim telekomunikacijskim sredstvom.

Člen 51

1.   Ponudbe se predložijo intervencijski agenciji, na ozemlju katere bo zgoščeno maslo izdelano.

2.   V ponudbah so navedeni:

(a)

ime in naslov ponudnika;

(b)

predlagani znesek pomoči, izražen v eurih na 100 kilogramov zgoščenega masla;

(c)

količina zgoščenega masla, s sledljivimi snovmi, za katero je vložen zahtevek za pomoč;

(d)

ime in naslov obrata, v katerem bo izdelana celotna količina zgoščenega masla, dodane sledljive snovi in izvedeno pakiranje v skladu s členi 59, 61 in 62 in, kadar je to primerno, obrata, v katerem bo zapakirana celotna količina zgoščenega masla za trženje v skladu z drugim pododstavkom člena 62(1).

Člen 52

Ponudbe so veljavne samo, če:

(a)

jim je priložena zaveza iz člena 50(1);

(b)

se nanašajo na količino najmanj štirih ton zgoščenega masla;

(c)

se pred iztekom roka, določenega za oddajo ponudb, predloži dokazilo, da je ponudnik položil varščino iz člena 53(2).

Člen 53

1.   Po izteku roka iz člena 49(3) za oddajo ponudb, ki se nanašajo na posamičen zadevni razpis, ponudb ni mogoče umakniti.

2.   Ohranjanje ponudbe po izteku roka za oddajo ponudb, izpolnjevanje zahtev iz člena 47(1) in polog varščine za končno uporabo, kot je navedeno v odstavku 4 tega člena, so osnovne zahteve v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85, katerih izpolnitev se zagotovi s pologom razpisne varščine v višini 100 EUR na tono.

3.   Varščina se položi v državi članici, v kateri je bila oddana ponudba.

Varščina se nemudoma sprosti, če ponudba ni sprejeta.

Poleg tega se razpisna varščina sprosti, ko je položena varščina za končno uporabo iz odstavka 4.

4.   Prevzem zgoščenega masla s strani trgovine na drobno v Skupnosti je osnovna zahteva v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85, katere izpolnitev se zagotovi s pologom varščine za končno uporabo. Varščina za končno uporabo se položi v državi članici, v kateri je bila oddana ponudba.

Člen 54

Najvišji znesek pomoči se določi glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis in v skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999.

Po istem postopku je mogoče sprejeti odločitev, da na razpisu ni izbran noben ponudnik.

Znesek varščine za končno uporabo iz člena 53(4) se določi hkrati s pomočjo, v skladu s postopkom iz člena 42(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999. Ta znesek se določi za vsakih 100 kilogramov in temelji na znesku pomoči.

Člen 55

1.   Ponudbe se zavrnejo, če je predlagana pomoč večja od najvišjega zneska, določenega za posamičen zadevni razpis.

2.   Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razpisa, niso prenosljive.

Člen 56

1.   Intervencijska agencija nemudoma obvesti ponudnike o rezultatu njihovega sodelovanja v posamičnem razpisu.

2.   Uspešni ponudniki so obveščeni zlasti o:

(a)

znesku pomoči, dodeljenem za zadevno količino zgoščenega masla, in ponudbi, na katero se nanaša, identificirani s serijsko številko;

(b)

roku za pakiranje zgoščenega masla;

(c)

znesku varščine za končno uporabo.

Člen 57

1.   Razen v primerih višje sile se pomoč uspešnemu ponudniku plača :

(a)

v 60 dneh po datumu predložitve dokazila, da je bilo zgoščeno maslo izdelano v skladu s členom 47(1), da so mu bile dodane sledljive snovi in je bilo zapakirano v skladu s členi 59 do 62, in sicer sorazmerno s količinami, za katere je tako dokazilo predloženo;

(b)

po pologu varščine za končno uporabo iz člena 53(4).

2.   Kadar se uspešni ponudnik sklicuje na višjo silo, da bi pridobil plačilo pomoči, ali kadar je bila sprožena upravna poizvedba glede upravičenosti do pomoči, se plačilo ne opravi, dokler upravičenost do pomoči ni ugotovljena.

Člen 58

1.   Varščina za končno uporabo se sprosti za količine, za katere je predloženo dokazilo o prevzemu s strani trgovine na drobno najpozneje v 15 mesecih po mesecu, v katerem se izteče rok za oddajo ponudb iz člena 49(3).

Z odstopanjem od člena 22(3) Uredbe (EGS) št. 2220/85 se 85 % varščine za končno uporabo sprosti, če je zadevno dokazilo predloženo v šestih mesecih 15-mesečnega roka iz prvega pododstavka tega odstavka.

2.   Kadar je treba kot dokazilo o prevzemu s strani trgovine na drobno uporabiti kontrolni izvod T5, ki zaradi okoliščin, ki so izven nadzora zainteresirane stranke, ni bil vrnjen agenciji, ki razpolaga z varščino, v 12 mesecih po mesecu, v katerem se je iztekel rok za oddajo ponudb iz člena 49(3), lahko ta stranka pri pristojnih organih pred iztekom 15-mesečnega roka iz prvega pododstavka odstavka 1 tega člena vloži utemeljen zahtevek za enakovredno obravnavo, skupaj z dodatno dokumentacijo, ki mora vključevati prevozno listino in dokument, ki dokazuje, da je maslo prevzela trgovina na drobno.

ODDELEK 3

ZAHTEVE V ZVEZI Z VDELAVO

Člen 59

1.   Med proizvodnjo zgoščenega masla ali takoj po njej se ena izmed sledljivih snovi iz Priloge XIV vdela v skladu z izbrano formulo na način, da se zagotovi njena homogena porazdelitev.

Pristojni organ zagotovi, da so zahteve glede kakovosti in značilnosti, zlasti stopnje čistosti, proizvodov, ki se vdelajo v zgoščeno maslo, izpolnjene v skladu z Uredbo (ES) št. 213/2001.

2.   Zgoščenemu maslu se neposredno pred pakiranjem lahko doda dušikov plin, da se povzroči penjenje. Povečanje prostornine, ki je posledica te obdelave, ne sme presegati 10 % prostornine zgoščenega masla pred obdelavo.

Pri zgoščenem maslu z najmanjšo vsebnostjo maslene maščobe 99,8 % pred dodajanjem sledljivih snovi in aditivov pa povečanje prostornine, ki je posledica te obdelave, ne sme presegati 20 % prostornine zgoščenega masla pred obdelavo.

Člen 60

Kadar je ugotovljeno, da je vsebnost sledljive snovi iz točke 1(c) Priloge XIV, na primer zaradi neenakomerne porazdelitve ali vdelave nezadostne količine, več kot 5 %, vendar manj kot 30 % pod predpisano najmanjšo količino, se pomoč zmanjša za 1,5 % za vsako odstotno točko pod predpisano najmanjšo količino. Če je ugotovljeno, da je vsebnost sledljive snovi enaka ali večja od 30 % pod predpisano najmanjšo količino, se pomoč ne izplača.

Člen 61

1.   Zgoščeno maslo, kateremu so dodane sledljive snovi v skladu s formulo I ali II iz Priloge XIV, se pakira v zaprto embalažo. Odvisno od proizvodov, vdelanih v skladu s členom 59, in v skladu z nacionalnimi predpisi, ki urejajo opis živil, je na embalaži v razločnem in čitljivem tisku z enako velikostjo črk ena ali več navedb iz Priloge XV, točke (1) ali (2).

2.   Največja neto vsebnost embalaž iz odstavka 1 je tri kilograme.

Člen 62

1.   Proizvodnja zgoščenega masla, dodajanje sledljivih snovi v skladu s specifikacijami, določenimi v Prilogi XIV, in pakiranje, vključno s pakiranjem za trženje, se izvedejo v obratu iz člena 51(2)(d), v treh mesecih po mesecu, v katerem se izteče rok za oddajo ponudb iz člena 49(3).

Če se pristojna agencija strinja, se lahko celotna količina zgoščenega masla pakira za trženje v obratu, ki ni obrat za predelavo iz člena 51(2)(d), če sta oba obrata v isti državi članici in je pakiranje izvedeno v obratu, odobrenem v ta namen.

2.   Kadar je rok iz odstavka 1 prekoračen za manj kot 60 dni, se pomoč, razen v primerih višje sile, dnevno zmanjša za 7,32 EUR na tono. Ob koncu tega 59-dnevnega obdobja se preostali znesek pomoči zmanjša za 15 % in nadalje za 2 % za vsak dodatni dan.

ODDELEK 4

ODOBRITEV

Člen 63

1.   Postopki iz člena 62 se izvajajo v obratu, ki ga v ta namen odobri država članica, na ozemlju katere se obrat nahaja.

2.   Obrati se odobrijo, če:

(a)

so odobreni v skladu s členom 10 Direktive 92/46/EGS;

(b)

imajo ustrezno tehnično opremo;

(c)

so sposobni predelati povprečno najmanj dve toni zgoščenega masla mesečno;

(d)

imajo prostore, v katerih je mogoče katero koli zalogo nemaslenih maščob skladiščiti ločeno in jo kot tako tudi identificirati;

(e)

se zavežejo, da bodo vodili stalne evidence in dodatno dokumentacijo, ki izkazujejo dobavitelja uporabljenega masla in smetane, datum proizvodnje zgoščenega masla, količino in sestavo pridobljenega zgoščenega masla, datum prevzema proizvoda ter imena in naslove imetnikov, podprte s sklicevanjem na dobavnice in račune;

(f)

se zavežejo, da bodo odgovornemu organu za preglede iz člena 67 za vsako serijo predložili svoj proizvodni program v skladu z ureditvami, ki jih določi zadevna država članica.

3.   Če obrat predeluje različne proizvode, upravičene do pomoči ali znižanih cen, se zaveže tudi:

(a)

da bo vodil ločene evidence iz odstavka 2(e);

(b)

da bo navedene proizvode predeloval zaporedoma.

Na zahtevo zadevne stranke lahko države članice odstopijo od obveznosti iz točke (b) prvega pododstavka, če ima obrat prostore, ki zagotavljajo ustrezno ločevanje in identifikacijo zalog zadevnih proizvodov.

Člen 64

Odobritev s serijsko številko da država članica, na ozemlju katere se zgoščeno maslo proizvaja in pakira.

Člen 65

1.   Odobritev se odvzame, če pogoji iz člena 63(2)(a) do (d), niso več izpolnjeni.

Na zahtevo zadevnega obrata je odobritev mogoče obnoviti po obdobju šestih mesecev po podrobnem inšpekcijskem pregledu, s katerim je ugotovljeno, da so navedeni pogoji izpolnjeni.

2.   Če je ugotovljeno, da obrat ne izpolnjuje ene izmed svojih zavez iz člena 63(2)(e) in (f) ali katere koli druge obveznosti, ki izhaja iz te uredbe, se odobritev, razen v primerih višje sile, začasno odvzame za obdobje enega do dvanajstih mesecev, glede na resnost nepravilnosti. Odobritev je mogoče obnoviti le na zahtevo zadevnega obrata, ki jo spremljajo zaveze iz člena 63(2)(e) in (f).

Države članice se lahko odločijo, da ne bodo izvedle odvzema iz prvega pododstavka, če je ugotovljeno, da nepravilnost ni bila povzročena namenoma ali zaradi velike malomarnosti in da so posledice zanemarljive.

ODDELEK 5

PREGLEDI IN ZAHTEVE ZA POROČANJE

Člen 66

Države članice izvajajo zlasti preglede iz tega oddelka, katerih stroške krijejo same.

Člen 67

Med proizvodnjo zgoščenega masla pristojni organ opravlja nenapovedane preglede na kraju samem na podlagi proizvodnega programa obrata iz člena 63(2)(f) in sicer tako, da se vsaka ponudba iz člena 50 pregleda vsaj enkrat.

Pregledi vključujejo vzorčenje zgoščenega masla, identificiranega s serijsko številko ponudbe, pregled uporabljenih maslenih maščob, kadar je to primerno, s fizičnim vzorčenjem, in se nanašajo zlasti na pogoje proizvodnje, količino in sestavo pridobljenega proizvoda in embalažo ter na odsotnost nemlečne maščobe v pridobljenih proizvodih ali, kadar je to primerno, v uporabljenih maslenih maščobah.

Pregledi se občasno, s pogostostjo, ki je odvisna od predelanih količin, dopolnijo s temeljitim in naključnim inšpekcijskim pregledom evidenc in dodatne dokumentacije iz člena 63(2)(e) ter s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za odobritev obrata.

Pregledi so predmet inšpekcijskega poročila, ki navaja datum in trajanje pregleda ter izvedene postopke.

Člen 68

1.   Vsaka oseba, ki razpolaga z zgoščenim maslom v skladu s tem poglavjem, mora do prevzema zgoščenega masla s strani trgovine na drobno voditi evidenco zalog, ki za vsako dobavo izkazuje imena in naslove kupcev zgoščenega masla in kupljene količine v vsakem primeru.

Imetniki zgoščenega masla v skladu s tem poglavjem, ki razpolagajo tudi z zgoščenim maslom v skladu s poglavjem II, morajo voditi ločene evidence zalog za proizvode, shranjene v skladu z vsakim od teh poglavij.

2.   Za zagotovitev skladnosti z odstavkom 1 se pregledi dopolnijo z nenapovedano podrobno revizijo komercialnih dokumentov in evidenc zalog vseh imetnikov zgoščenega masla iz navedenega odstavka.

Člen 69

Države članice na začetku vsakega četrtletja Komisijo obvestijo o maloprodajnih cenah za zgoščeno maslo, zabeleženih v predhodnem četrtletju.

Člen 70

Uredba (EGS) št. 3002/92 se smiselno uporablja za proizvode iz tega poglavja, razen kadar ta uredba določa drugače.

Kontrolni ukrepi iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 3002/92 se uporabljajo za proizvode iz tega poglavja od začetka postopkov iz člena 59 te uredbe do prevzema proizvodov s strani trgovine na drobno.

Če je zapakirano zgoščeno maslo odpremljeno za prevzem s strani trgovine na drobno v drugi državi članici, vsebuje polje 104 kontrolnega izvoda T5 poleg zaznamkov, predvidenih v Uredbi (EGS) št. 3002/92, eno izmed navedb iz Priloge XV, točke (3) k tej uredbi.

POGLAVJE IV

POMOČ ZA MASLO, KI GA KUPIJO NEPROFITNE USTANOVE IN ORGANIZACIJE

ODDELEK 1

OPREDELITVE IN POGOJI ZA UPRAVIČENOST

Člen 71

Vsaka država članica lahko med neprofitnimi ustanovami in organizacijami na svojem ozemlju izbere tiste, v nadaljnjem besedilu „upravičenci“, ki lahko kupijo maslo po znižani ceni.

Člen 72

Maslo je lahko upravičeno do pomoči le, če:

(a)

je kupljeno v državi članici, v kateri je sedež upravičenca, od dobavitelja ali tistega, ki pakira, v nadaljnjem besedilu „dobavitelj“, ki ga v ta namen odobri pristojni organ v tej državi članici;

(b)

izpolnjuje:

(i)

pogoje iz člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 in zahteve nacionalnega kakovostnega razreda iz Priloge V k Uredbi (ES) št. 2771/1999 v državi članici proizvajalki, njegova embalaža pa je ustrezno označena;

(ii)

zahteve Direktive 92/46/EGS, zlasti glede priprave v odobrenem obratu in izpolnjevanja zahtev za označevanje zdravstvene ustreznosti, določenih v oddelku A poglavja IV Priloge C k navedeni direktivi.

Člen 73

1.   Za namene tega poglavja so dobavitelji lahko odobreni le, če se zavežejo:

(a)

da bodo vodili evidence, ki izkazujejo zlasti ime prodajalca masla, imena in naslove upravičencev in količine masla, ki so jim bile prodane, ter serijske številke ustreznih potrdil o upravičenosti iz člena 75(1);

(b)

da bodo sprejeli nadzorne postopke, ki jih določi država članica dobavitelja, zlasti glede preverjanja evidenc in nadzora kakovosti masla.

2.   Če je ugotovljeno, da dobavitelj ne izpolnjuje ene izmed svojih zavez iz odstavka 1 ali katere koli druge obveznosti, ki izhaja iz tega poglavja, se odobritev, razen v primerih višje sile, začasno odvzame za obdobje enega do dvanajstih mesecev, odvisno od resnosti nepravilnosti. Odobritev je mogoče obnoviti le na zahtevo zadevnega obrata, ki jo spremlja zaveza iz odstavka 1.

Države članice se lahko odločijo, da ne bodo izvedle odvzema iz prvega pododstavka, če je ugotovljeno, da nepravilnost ni bila povzročena namenoma ali zaradi velike malomarnosti in da so posledice zanemarljive.

ODDELEK 2

POMOČ, IZVAJANJE, PREGLEDI IN POROČANJE

Člen 74

1.   Znesek pomoči znaša 60 EUR na 100 kilogramov masla.

2.   V primeru masla iz tretje alinee člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 se znesek pomoči, določen v odstavku 1 tega člena, pomnoži z 0,9756.

3.   Če se znesek pomoči spremeni, se novi znesek uporablja za vse dobave masla, opravljene na podlagi potrdila o upravičenosti iz člena 75(1), ki velja za mesec, ki sledi mesecu, v katerem je bil določen novi znesek.

Če pa je v primeru potrdil o upravičenosti, ki veljajo dlje od enega meseca, novi znesek pomoči določen pred zadnjim mesecem veljavnosti potrdila, se novi znesek uporablja za vse dobave masla, opravljene od začetka meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil določen novi znesek.

Člen 75

1.   Pomoč se dodeli dobaviteljem masla na njihovo pisno zahtevo in ob predložitvi potrdila o upravičenosti s serijsko številko, ki ga je izdal pristojni organ države članice v skladu s členi 76, 77 in 78 in mu je priložen eden izmed dodatnih dokumentov iz člena 79.

Razen v primerih višje sile morajo biti zahtevki za pomoč in dodatna dokumentacija predloženi v 12 mesecih od prvega dne koledarskega meseca, za katerega velja potrdilo o upravičenosti.

2.   Države članice so pooblaščene, da določijo najmanjšo količino masla, glede na katero se lahko vloži zahtevek za pomoč.

Člen 76

Potrdila o upravičenosti iz člena 75(1) se izdajo na podlagi:

(a)

pisne zaveze upravičenca pristojnemu organu, da bo maslo na voljo le potrošnikom, za katere je upravičenec sam odgovoren, in da bo vrnil znesek pomoči, kadar je ugotovljeno, da je bilo maslo, kupljeno po tej uredbi, preusmerjeno od svoje predvidene uporabe;

(b)

pisne zaveze upravičenca, da bodo pristojnemu organu na njegovo zahtevo na voljo evidence, ki utemeljujejo uporabo masla;

(c)

pravilne izpolnitve zavez, ki jih upravičenec sprejme v zvezi s predhodnimi potrdili o upravičenosti, izdanimi v preteklih 12 mesecih.

Države članice se lahko odločijo za izdajo potrdila o upravičenosti, če je ugotovljeno, da neizpolnitev zavez iz točke (c) prvega odstavka ni bila povzročena namenoma ali zaradi velike malomarnosti in da so posledice zanemarljive.

Člen 77

1.   Na potrdilih o upravičenosti so navedeni zlasti:

(a)

ime in naslov zadevne ustanove ali organizacije in, kadar je to primerno, pooblaščenega zastopnika;

(b)

največje število potrošnikov, za katere je zadevna ustanova ali organizacija odgovorna;

(c)

največja količina masla, ki je upravičena;

(d)

mesec in leto veljavnosti potrdila.

2.   Največja količina masla iz odstavka 1(c) je 2 kilograma mesečno in na potrošnika v obratu prejemnika.

Člen 78

1.   Potrdilo o upravičenosti velja za koledarski mesec, ki je naveden na njem. Vendar je maslo mogoče prevzeti od 20. dneva v mesecu pred koledarskim mesecem, navedenim na potrdilu, do 10. dne v mesecu, ki sledi navedenemu koledarskemu mesecu.

Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko država članica določi, da potrdila o upravičenosti veljajo dva ali tri koledarske mesece. V takih primerih so meseci veljavnosti označeni na potrdilu o upravičenosti in maslo je mogoče prevzeti od 20. dneva v mesecu pred prvim koledarskim mesecem, navedenim na potrdilu, do 10. dne v mesecu, ki sledi zadnjemu navedenemu koledarskemu mesecu.

2.   Pristojni organ istemu upravičencu ne sme izdati potrdil o upravičenosti za obdobje, ki je skupno daljše od 12 mesecev.

Člen 79

Potrdila o upravičenosti ne dajejo pravice do pomoči, če ni izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

(a)

potrdila vsebujejo potrditev upravičenca, da je bila količina masla dejansko kupljena in prevzeta z navedenim potrdilom;

(b)

potrdilom je priložen dvojnik prejetega računa ali dobavnice, ki ga sopodpiše upravičenec.

Člen 80

Razen v primerih višje sile pristojni organi izplačajo pomoč najpozneje 60 dni po datumu vložitve zahtevka in vse dodatne dokumentacije.

Kadar se dobavitelj sklicuje na višjo silo, da bi pridobil plačilo pomoči, ali kadar je bila sprožena upravna poizvedba glede upravičenosti do pomoči, se plačilo ne opravi, dokler upravičenost do pomoči ni ugotovljena.

Dodatna dokumentacija in poročilo o pregledih iz člena 82 se pošljeta oddelku ali organu iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1258/1999, odgovornemu za izplačilo pomoči.

Člen 81

1.   Maslo se dostavi upravičencu v paketih, na kateri sta razločno in neizbrisno navedena nacionalni kakovostni razred in oznaka zdravstvene ustreznosti v skladu s členom 72(b) ter ena ali več navedb iz Priloge XVI, točke (1).

2.   Na škatlah ali posameznih delih, ki so v paketih, je ena ali več navedb iz Priloge XVI, točke (2).

Člen 82

Države članice sprejmejo vse potrebne inšpekcijske ukrepe za zagotovitev skladnosti s tem poglavjem, zlasti s pregledi komercialnih dokumentov in evidenc zalog dobavitelja. Taki pregledi se opravljajo v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 4045/89 (14) in so predmet inšpekcijskega poročila, ki navaja datum in trajanje pregleda ter izvedene postopke.

Člen 83

Države članice sporočijo Komisiji:

(a)

v treh mesecih postopek za preglede zadevnega masla na različnih stopnjah trženja;

(b)

pred 20. dnem vsakega meseca količine, za katere so bila v predhodnem mesecu:

izdana potrdila o upravičenosti,

plačana pomoč.

POGLAVJE V

RAZVELJAVITEV IN KONČNE DOLOČBE

Člen 84

Uredbe (EGS) št. 2191/81, (EGS) št. 3143/85, (EGS) št. 1609/88, (EGS) št. 429/90, (EGS) št. 3378/91 in (ES) št. 2571/97 se razveljavijo v skladu s členom 85 te uredbe.

Sklicevanja na razveljavljene uredbe veljajo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijskimi tabelami iz Priloge XVII.

Člen 85

Uredbi (ES) št. 2571/97 in (EGS) št. 429/90 se uporabljata za razpisne postopke, katerih rok za oddajo ponudb se izteče pred 15. decembrom 2005.

Predtiskana embalaža iz členov 7 in 8 Uredbe (ES) št. 2571/97, člena 10 Uredbe (EGS) št. 429/90 in člena 4 Uredbe (EGS) št. 2191/81 se lahko uporablja do 1. septembra 2006.

Zaveze, sprejete po členu 23(6) Uredbe (ES) št. 2571/97 in odobritev obratov in vmesnih proizvodov po členu 10 navedene uredbe ostanejo veljavni po tej uredbi, pod pogojem, da so pristojni organi v zvezi z odobritvami preverili skladnost s členom 13(1)(b) te uredbe. Pristojni organi zagotovijo, da zadevni obrati najpozneje do 1. marca 2006 sprejmejo dodatne zaveze iz člena 13 te uredbe.

Odobritev obrata po členu 9(2) Uredbe (EGS) št. 429/90 ostane veljavna po tej uredbi pod pogojem, da je pristojni organ preveril skladnost s členom 63(2)(a) te uredbe.

Odobritev dobaviteljev po členu 1(4) Uredbe (EGS) št. 2191/81 ostane veljavna po tej uredbi.

Člen 86

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 15. decembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).

(3)  UL L 213, 1.8.1981, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1268/2005 (UL L 201, 2.8.2005, str. 36).

(4)  UL L 45, 21.2.1990, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004.

(5)  UL L 143, 10.6.1988, str. 23. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1931/2004 (UL L 333, 9.11.2004, str. 3).

(6)  UL L 298, 12.11.1985, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 101/1999 (UL L 11, 16.1.1999, str. 14).

(7)  UL L 319, 21.11.1991, str. 40. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 124/1999 (UL L 16, 21.1.1999, str. 19).

(8)  UL L 268, 14.9.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(9)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).

(10)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

(11)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11.

(12)  UL L 37, 7.2.2001, str. 1.

(13)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17.

(14)  UL L 388, 30.12.1989, str. 18.


PRILOGA I

KONČNI PROIZVODI

(iz člena 4)

Formula A:

A1

proizvodi, ki se uvrščajo v oznake KN 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 in 1905 90 90;

A2

naslednji proizvodi, dani v prodajo na drobno:

(a)

sladkorni proizvodi, ki se uvrščajo v oznake KN 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 in 1704 90 99;

(b)

sladkorni proizvodi, ki se uvrščajo v oznako KN 1806 90 50;

(c)

druga živila, ki vsebujejo kakav in se uvrščajo v oznake KN 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 in 1806 90 90, vendar niso čokolada ali čokoladni proizvodi;

A3

polnila, ki so vdelana v čokoladne proizvode, dane v prodajo na drobno, in ki se uvrščajo v oznake KN 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 in 1806 90 31.

Vsebnost mlečne maščobe, preračunana na maso, v proizvodih, navedenih pod A2 in A3, ni manjša od 3 % in ni večja od 50 %.

A4

proizvodi, ki se uvrščajo v oznaki KN 1901 20 00 in 1901 90 99:

(a)

v obliki nekuhanega testa brez okraskov:

(i)

z osnovo iz moke in/ali škroba, ki predstavlja najmanj 40 % mase sestavin, izračunano glede na suho snov, zmešano z mlečno maščobo in drugimi sestavinami, kot so sladkor (saharoza), jajca ali jajčni rumenjak, mleko v prahu, sol itd., z vsebnostjo mlečne maščobe, preračunano na maso, ki presega 90 % celotne vsebnosti maščobe, brez upoštevanja maščobe, ki predstavlja normalen del sestavin;

(ii)

katerega sestavine so temeljito pregnetene in maščoba emulgirana tako, da je ne glede na vrsto uporabljene fizične obdelave mlečno maščobo nemogoče ločiti;

(iii)

pripravljenega za peko ali drugačno toplotno obdelavo z enakovrednim učinkom, za neposredno izdelavo proizvodov, ki se uvrščajo v oznako KN 1905, kot je navedeno v A1;

(iv)

zbranega v skladu s (c) spodaj.

Nekuhanemu testu so lahko dodani okraski pod pogojem, da se tako pridobljen proizvod ne uvršča v drugo oznako KN;

(b)

v obliki pripravka v prahu:

(i)

z osnovo iz moke in/ali škroba, ki predstavlja najmanj 40 % mase sestavin, izračunano glede na suho snov, zmešano z mlečno maščobo in drugimi sestavinami, kot so sladkor (saharoza), jajca ali jajčni rumenjak v prahu, mleko v prahu, sol itd., z vsebnostjo mlečne maščobe, preračunano na maso, ki presega 90 % celotne vsebnosti maščobe, brez upoštevanja maščobe, ki predstavlja normalen del sestavin;

(ii)

primernega za gnetenje, oblikovanje, preprosto ali večkratno vzhajanje ali razrez, da se pridobi testo, ki po peki ali drugi enakovredni toplotni obdelavi neposredno da proizvode, ki se uvrščajo v oznako KN 1905, kot je navedeno pod A1;

(iii)

zbranega v skladu s (c) spodaj;

(c)

zbrani:

(i)

v primeru nekuhanega testa v enote, ki so skupaj zapakirane v zunanji karton; ali

(ii)

v primeru pripravkov v prahu v embalažo z največjo neto vsebnostjo 25 kg;

(iii)

v obeh primerih iz točk i) in ii) morajo biti na vseh embalažah z razločnimi in čitljivimi črkami navedene naslednje informacije:

datum izdelave (lahko se uporabi šifra),

vsebnost mlečne maščobe, preračunana na maso,

besedilo „Formula A – člen 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005“,

kadar je to primerno, serijska številka iz člena 14.

Vendar se upoštevanje pogojev, določenih v (i), (ii) in (iii) ne zahteva, kadar se proizvodi iz točk (a) in (b) predelajo v istem obratu v končne proizvode iz A1, ali pa se, ob soglasju pristojnega organa, prepeljejo neposredno k trgovcu na drobno, da bi bili predelani na tak način.

A5

(a)

pripravljeno ali konzervirano meso, ribe, raki in školjke, ki se uvrščajo v poglavje 16 kombinirane nomenklature, in živila, ki se uvrščajo v oznake KN 1902 20 10 do 1902 30 90 in 1902 40 90 ter 1904 90 10, 1904 90 80 in 2005 80 00;

(b)

omake in pripravki za omake, ki se uvrščajo v oznake KN 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 in ex 2103 90 90, ter proizvodi, ki se uvrščajo v oznako KN 2104 10.

Vsebnost mlečne maščobe v teh proizvodih, preračunana na maso in na suho snov, je najmanj 5 %.

Formula B:

B1

Sladoled, ki se uvršča v oznaki KN 2105 00 91 in 2105 00 99, ter pripravki iz B1, primerni za porabo brez nadaljnje obdelave razen mehanske obdelave in zamrzovanja ter z vsebnostjo 4,5 % ali več mlečne maščobe, preračunane na maso, vendar največ 30 %.

B2

Pripravki, razen jogurta in jogurta v prahu, za izdelavo sladoleda, ki se uvršča v oznake KN 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 in 2106 90 98 in vsebujejo 10 % ali več mlečne maščobe, preračunane na maso, vendar največ 33 %, skupaj z eno ali več snovmi za izboljšanje okusa in z emulgatorji ali stabilizatorji, ter so primerni za porabo brez nadaljnje obdelave, razen po potrebi dodajanja vode ali kakršne koli potrebne mehanske obdelave in zamrzovanja.


PRILOGA II

Mešanice iz člena 4(1)(b)(i)

1.

Pripravki, pridobljeni z mešanjem maslene maščobe z maščobami, zajetimi v poglavje 15 kombinirane nomenklature, vendar ne vključujejo proizvodov, ki se uvrščajo v oznaki KN 1704 90 30 in 1806.

2.

Pripravki, pridobljeni z mešanjem maslene maščobe s proizvodi, zajetimi v poglavju 21 kombinirane nomenklature, ki so pridobljeni iz proizvodov, zajetih v poglavju 15 navedene nomenklature.


PRILOGA III

Zahteve za kakovost čistega zgoščenega masla (1) in brezvodne mlečne maščobe, ki se uvršča v oznako KN ex 0405 90 10 iz členov 5(2) in 7

(brez dodanih sledljivih snovi)

Vsebnost mlečne maščobe: najmanj 99,8 %.

Vsebnost vode in nemaščobnih trdnih mlečnih snovi: največ 0,2 %.

Proste maščobne kisline: največ 0,35 % (izraženo kot oleinska kislina).

Peroksidno število: največ 0,5 % (v miliekvivalentih aktivnega kisika na kilogram).

Okus: svež.

Vonj: odsotnost tujih vonjav.

Nevtralizacijska sredstva, antioksidanti in sredstva za konzerviranje: jih ni.

Nemlečne maščobe: jih ni (2).


(1)  Analize glede pogojev iz te priloge je treba opraviti, preden se zgoščenemu maslu dodajo proizvodi iz prilog IV in V.

(2)  Preskusi se opravijo brez vnaprejšnjega obvestila na podlagi proizvedenih količin, najmanj enkrat na vsakih 500 ton in/ali enkrat mesečno v skladu s podrobnimi pravili iz Priloge XXV k Uredbi (ES) št. 213/2001. Zgoščeno maslo in mlečno maščobo, frakcionirano ali ne, se lahko sprejme le, če je rezultat analize negativen.


PRILOGA IV

Proizvodi, ki se vdelajo na tono masla ali zgoščenega masla – formula A

(sledljive snovi iz člena 8(1)(a))

Proizvodi iz člena 8(1)(a) so:

 

ali I:

(a)

250 gramov 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehida, pridobljenega iz vanilije ali iz sintetičnega vanilina,

ali

100 gramov 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehida, pridobljenega izključno iz strokov vanilije ali njihovega celotnega izvlečka;

in

(b)

11 kg trigliceridov enantične (n-heptanojske) kisline, s čistočo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, z največjim kislinskim številom 0,3, saponifikacijskim številom med 385 in 395 ter z najnižjo vsebnostjo enantične kisline v delu zaestrene kisline 95 %,

ali

150 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistočo najmanj 95 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo,

ali

170 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistočo najmanj 85 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, ki ne vsebuje več kot 7,5 % brasikasterola (C28H46O = Δ5,22-ergosten-3-beta-ol) in največ 6 % sitosterola (C29H50O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol);

 

ali II:

(a)

20 gramov etilnega estra beta-apo-8'-karotenske kisline v obliki spojine, topne v masleni maščobi;

in

(b)

11 kg trigliceridov enantične (n-heptanojske) kisline, s čistočo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, z največjim kislinskim številom 0,3, saponifikacijskim številom med 385 in 395 ter z najnižjo vsebnostjo enantične kisline v delu zaestrene kisline 95 %,

ali

150 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistočo najmanj 95 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo,

ali

170 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistočo najmanj 85 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, ki ne vsebuje več kot 7,5 % brasikasterola (C28H46O = Δ5,22-ergosten-3-beta-ol) in največ 6 % sitosterola (C29H50O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol).


PRILOGA V

Proizvodi, ki se vdelajo na tono masla ali zgoščenega masla – formula B

(sledljive snovi iz člena 8(1)(b))

Proizvodi iz člena 8(1)(b) so:

 

ali I:

(a)

50 gramov 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehida, pridobljenega iz vanilije ali iz sintetičnega vanilina,

ali

100 gramov 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehida, pridobljenega izključno iz strokov vanilije ali njihovega celotnega izvlečka;

in

(b)

600 gramov spojine, ki vsebuje najmanj 90 % sitosterola, bolj natančno 80 % beta-sitosterola (C29H50O = Δ5-stigmasten-3-beta-ol), največ 9 % kampesterola (C28H48O = Δ5-ergosten-3-beta-ol) in 1 % drugih sterolov, prisotnih v sledeh, vključno s stigmasterolom (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol).

 

ali II:

(a)

20 gramov etilnega estra beta-apo-8'-karotenske kisline v obliki spojine, topne v masleni maščobi;

in

(b)

600 gramov spojine, ki vsebuje najmanj 90 % sitosterola, bolj natančno 80 % beta-sitosterola (C29H50O = Δ5-stigmasten-3-beta-ol), največ 9 % kampesterola (C28H48O = Δ5-ergosten-3-beta-ol) in 1 % drugih sterolov, prisotnih v sledeh, vključno s stigmasterolom (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol).


PRILOGA VI

Proizvodi, ki se vdelajo v smetano – formula B

(sledljive snovi iz člena 8(1)(c))

1.

V smetano se vdelajo naslednji proizvodi, razen katerih koli drugih proizvodov, vključno z nemlečnimi maščobami:

(a)

ali spojine, ki določajo vonj, tj. 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid, pridobljen iz vanilije ali iz sintetičnega vanilina, v razmerju najmanj 250 delcev na milijon, ali

spojine, ki določajo barvo, tj. etilni ester beta-apo-8'-karotenske kisline v obliki spojine, topne v mlečni maščobi, v razmerju najmanj 20 delcev na milijon;

in

(b)

ali, v razmerju najmanj 1 %, trigliceridi enantične (n-heptanojske C7) kisline, s čistočo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, z največjim kislinskim številom 0,3, saponifikacijskim številom med 385 in 395, del zaestrene kisline pa sestavlja najmanj 95 % enantične kisline, ali

v razmerju najmanj 1 %, trigliceridi n-undekanoične kisline (C11), s čistočo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, z največjim kislinskim številom 0,3, saponifikacijskim številom med 275 in 285, del zaestrene kisline pa sestavlja najmanj 95 % n-undekanoične kisline, ali

v razmerju najmanj 600 delcev na milijon, spojina, ki vsebuje najmanj 90 % sitosterola, bolj natančno 80 % beta-sitosterola in največ 9 % kampesterola in 1 % drugih sterolov, prisotnih v sledeh, vključno s stigmasterolom,

v 2 % razmerju, neposredno vdelana mešanica, ki vsebuje en del proste n-tridekanoične kisline (C13), dva dela mlečne maščobe, 2,5 dela natrijevega kazeinata in 94,5 delov mineralnih soli, pridobljenih iz mleka.

2.

V smetani se zagotavlja homogena in trajna razpršenost proizvodov iz odstavka 1(b), ki se predhodno vdelajo drug v drugega s predhodnim mešanjem in uporabo mehanske, toplotne in hladilne obdelave ali druge odobrene obdelave.

3.

Koncentracije, izražene v odstotkih ali delcih na milijon in navedene v točki 1, se izračunajo glede na del smetane, ki ga sestavlja izključno maščoba.


PRILOGA VII

Označevanje embalaže (člena 9 in 10)

1.

(a)

Zgoščeno maslo:

–   v španščini: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   v estonščini: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   v grščini: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   v italijanščini: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

–   v litovščini: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   v madžarščini: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   v malteščini: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   v poljščini: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväski johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

–   v švedščini: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

(b)

Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi:

–   v španščini: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   v estonščini: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   v italijanščini: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

–   v litovščini: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   v madžarščini: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   v malteščini: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   v poljščini: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   v švedščini: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

(c)

Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi:

–   v španščini: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   v estonščini: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

–   v grščini: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

–   v italijanščini: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

–   v litovščini: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

–   v madžarščini: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   v malteščini: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   v poljščini: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   v švedščini: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

(d)

mlečna maščoba, ki se uvršča v oznako KN ex 0405 90 10:

–   v španščini: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   v estonščini: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

–   v grščini: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

–   v italijanščini: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) no 1898/2005

–   v latvijščini: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

–   v litovščini: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

–   v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

–   v malteščini: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   v poljščini: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

–   v švedščini: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Vmesni proizvodi:

–   v španščini: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

–   v češčini: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

–   v danščini: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

–   v nemščini: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   v estonščini: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   v grščini: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

–   v angleščini: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

–   v francoščini: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

–   v italijanščini: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

–   v latvijščini: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

–   v litovščini: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

–   v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   v malteščini: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

–   v nizozemščini: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

–   v poljščini: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

–   v portugalščini: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

–   v slovaščini: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

–   v slovenščini: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

–   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

–   v švedščini: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Za vmesne proizvode, ki se uvrščajo v oznako KN ex 0405 10 30 iz člena 4(1)(b)(ii), se „v členu 10“ nadomesti z „v členu 4(1)(b)(ii)“.


PRILOGA VIII

k Uredbi (ES) št. 1898/2005

Proizvodnja masla, zgoščenega masla in smetane

Četrtletje:

Država članica:

Formula A in B (količine v tonah)

 

Intervencijsko maslo

brez dodanih sledljivih snovi

Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi

Zgoščeno maslo

brez dodanih sledljivih snovi (1)

Zgoščeno maslo

z dodanimi sledljivimi snovmi

Člen 4(1)(b)(ii) (2)

Smetana brez dodanih sledljivih snovi

Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi

Formula A

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Formula B

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Količina uporabljene mlečne maščobe iz člena 5(2); ……………… ton.

(2)  Vmesni proizvodi, ki se uvrščajo v oznako KN ex 0405 10 30 iz člena 4(1)(b)(ii)

(3)  Količina, prevzeta iz skladišča.


PRILOGA IX

k Uredbi (ES) št. 1898/2005

V delava masla in zgoščenega masla (v ekvivalentu masla) v vmesne proizvode iz člena 4(1)(b)(i)

Četrtletje:

Država članica:

 

Formula A

Formula B

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

Količina ekvivalenta masla (1) v vmesnih proizvodih iz člena 4(1)(b)(i)

 

 

 

 

Od tega je

oznaka KN 1704

oznaka KN 1806

oznaka KN 19

oznaka KN 2106

drugo (navedite)

 

 

 

 


(1)  Maslo in zgoščeno maslo v ekvivalentu masla (v tonah)


PRILOGA X

k Uredbi (ES) št. 1898/2005

V delava proizvodov brez dodanih sledljivih snovi iz člena 5 (v tonah) v končne proizvode

Četrtletje:

Država članica:

Število uporabnikov:

Končni proizvod (1)

Maslo

Zgoščeno maslo

Smetana

Po vmesnih proizvodih (2)

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

člen 4(1)(b)(ii) (3)

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

A1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, (a), (b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, (c)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A3

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, (a)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, (b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, (a)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, (b)

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B2

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx


(1)  V skladu s formulami, opredelitvami in oznakami KN iz člena 4.

(2)  Vmesni proizvodi, ki se uvrščajo v oznako KN ex 0405 10 30 in so navedeni v členu 4(1)(b)(ii).

(3)  Količine ekvivalenta masla, vdelane po vmesnih proizvodih iz člena 4(1)(b)(i).


PRILOGA XI

k Uredbi (ES) št. 1898/2005

V delava proizvodov z dodanimi sledljivimi snovmi iz člena 5 (v tonah) v končne proizvode, po kategoriji uporabnika (1)

Četrtletje:

Država članica:

Kategorija: (1)

Število uporabnikov:

Končni proizvod (2)

Maslo

Zgoščeno maslo

Smetana

Po vmesnih proizvodih (3)

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

člen 4(1)(b)(ii) (4)

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

A1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, (a), (b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, (c)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A3

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, (a)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, (b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, (a)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, (b)

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

B1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

B2

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Preglednica za vsako kategorijo obrata, ki uporabi:

(a)

več kot pet ton ekvivalenta masla na mesec (veliki uporabniki);

(b)

več kot 12 ton ekvivalenta masla na leto in manj kot pet ton na mesec (srednje veliki uporabniki).

(2)  V skladu s formulami, opredelitvami in oznakami KN iz člena 4.

(3)  Vmesni proizvodi, ki se uvrščajo v oznako KN ex 0405 10 30 in so navedeni v členu 4(1)(b)(ii).

(4)  Količine ekvivalenta masla, vdelane po vmesnih proizvodih iz člena 4(1)(b)(i).


Priloga XII

k Uredbi (ES) št. 1898/2005

V delava proizvodov z dodanimi sledljivimi snovmi iz člena 5 (v tonah) v končne proizvode, s strani malih uporabnikov (1)

Leto:

Država članica:

Število uporabnikov:

Končni proizvod (2)

Maslo

Zgoščeno maslo

Smetana

Po vmesnih proizvodih (3)

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

člen 4(1)(b)(ii) (4)

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

brez dodanih sledljivih snovi

z dodanimi sledljivimi snovmi

Formula A

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

Formula B

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Obrati, ki uporabijo manj kot 12 ton ekvivalenta masla na leto („mali uporabniki“, z deklaracijo ali brez nje).

(2)  V skladu s formulami, opredelitvami in oznakami KN iz člena 4.

(3)  Vmesni proizvodi, ki spadajo pod oznako KN ex 0405 10 30 in so navedeni v členu 4(1)(b)(ii).

(4)  Količine ekvivalenta masla, vdelane po vmesnih proizvodih iz člena 4(1)(b)(i).


PRILOGA XIII

Navedbe v poljih 104 in 106 kontrolnega izvoda T5 iz člena 45(1)

A.

Maslo, zgoščeno maslo, smetana ali vmesni proizvodi za vdelavo v končne proizvode po dodatku sledljivih snovi:

(a)

ob odpremi intervencijskega masla za dodajanje sledljivih snovi:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

–   v španščini: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   v estonščini: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

–   v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

–   v italijanščini: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

–   v litovščini: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

–   v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

–   v malteščini: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   v poljščini: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

–   v švedščini: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

(b)

ob odpremi intervencijskega masla za zgoščevanje in dodajanje sledljivih snovi:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

–   v španščini: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   v estonščini: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

–   v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

–   v italijanščini: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

–   v litovščini: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

–   v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

–   v malteščini: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   v poljščini: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

–   v švedščini: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

(c)

ob odpremi vmesnega proizvoda z dodanimi sledljivimi snovmi ali masla, intervencijskega masla ali zgoščenega masla z dodanimi sledljivimi snovmi za vdelavo neposredno v končne proizvode ali, kadar je to primerno, prek vmesnega proizvoda:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

–   v španščini: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

–   v estonščini: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

–   v grščini: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

–   v italijanščini: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10.pantu (2), kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

–   v litovščini: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   v madžarščini: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vajkoncentrátum, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

–   v malteščini: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   v poljščini: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10.o  (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   v švedščini: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

3.

kadar je to primerno, teža intervencijskega masla, masla ali zgoščenega masla, uporabljenega v proizvodnji vmesnega proizvoda.

(d)

ob odpremi smetane z dodanimi sledljivimi snovmi za vdelavo v končne proizvode:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

–   v španščini: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   v estonščini: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud tootes

–   v grščini: Κρέμα γάλακτoς ιχνoθετημένη, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   v italijanščini: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos produktos

–   v litovščini: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   v madžarščini: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett termékekbe való bedolgozásra

–   v malteščini: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde producten

–   v poljščini: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do tovarov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin

–   v švedščini: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula B).

B.

Intervencijsko maslo, zgoščeno maslo ali vmesni proizvodi za vdelavo v končne proizvode:

(a)

ob odpremi intervencijskega masla za zgoščevanje:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

–   v španščini: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   v estonščini: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

–   v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

–   v italijanščini: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

–   v litovščini: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

–   v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

–   v malteščini: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   v poljščini: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

–   v švedščini: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

(b)

ob odpremi vmesnega proizvoda, izdelanega z intervencijskim maslom, maslom ali zgoščenim maslom, ali intervencijskega masla ali zgoščenega masla za vdelavo neposredno v končne proizvode ali, kadar je to primerno, prek vmesnega proizvoda:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

–   v španščini: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

–   v estonščini: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

–   v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

–   v italijanščini: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

–   v litovščini: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajkoncentrátum

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

–   v malteščini: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   v poljščini: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   v švedščini: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

3.

kadar je to primerno, teža intervencijskega masla, masla ali zgoščenega masla, uporabljenega v proizvodnji vmesnega proizvoda.

C.

Mlečna maščoba, ki se uvršča v oznako KN ex 0405 90 10

Ob odpremi mlečne maščobe za uporabo v zgoščenem maslu:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

–   v španščini: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   v češčini: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   v danščini: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   v nemščini: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   v estonščini: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

–   v grščini: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   v angleščini: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   v francoščini: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

–   v italijanščini: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   v latvijščini: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

–   v litovščini: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

–   v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

–   v malteščini: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   v nizozemščini: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

–   v poljščini: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   v portugalščini: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   v slovaščini: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   v slovenščini: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

–   v švedščini: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za uporabo v zgoščenem maslu;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B).


(1)  Za vmesne proizvode iz člena 4(1)(b)(ii) „ali, kadar je to primerno, prek vmesnega proizvoda iz člena 10“ se nadomesti s „prek vmesnega proizvoda iz člena 4(1)(b)(ii)“.

(2)  Za vmesne proizvode iz člena 4(1)(b)(ii) se „v členu 10“ nadomesti z „v členu 4(1)(b)(ii)“.


PRILOGA XIV

Specifikacije za zgoščeno maslo za neposredno porabo

(iz člena 47(1))

1.   ZAHTEVE GLEDE SESTAVE

(na 100 kilogramov zgoščenega masla za neposredno porabo):

(a)

vsebnost mlečne maščobe: najmanj 96 kilogramov;

(b)

nemaščobne sestavine mleka: največ 2 kilograma;

(c)

sledljive snovi, odvisno od izbrane formule:

 

Formula I:

ali 15 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistostjo najmanj 95 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo,

ali 17 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistostjo najmanj 85 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, ki vsebuje do vključno 7,5 % brasikasterola (C28H46O = Δ5,22-ergosten-3-beta-ol) in največ 6 % sitosterola (C29H50O = Δ5-stigmasten-3-beta-ol),

ali 1,1 kilograma trigliceridov enantične (n-heptanojske) kisline, s čistostjo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, z največjim kislinskim številom 0,3, saponifikacijsikm številom med 385 in 395 ter z najnižjo vsebnostjo enantične kisline v delu zaestrene kisline 95 %.

 

Formula II:

ali 10 gramov etilnega estra butirne kisline in 15 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol) s čistostjo najmanj 95 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo,

ali 10 gramov etilnega estra butirne kisline in 17 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistostjo najmanj 85 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, ki vsebuje največ 7,5 % brasikasterola (C28H46O = Δ5,22-ergosten-3-beta-ol) in največ 6 % sitosterola (C29H50O = Δ5-stigmasten-3-beta-ol),

ali 10 gramov etilnega estra butirne kisline in 1,1 kilograma trigliceridov enantične (n-heptanojske) kisline, s čistostjo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvodu, pripravljenem za vdelavo, z največjim kislinskim številom 0,3, saponifikacijskim številom med 385 in 395 ter z najnižjo vsebnostjo enantične kisline v delu zaestrene kisline 95 %;

(d)

Ob izključitvi vseh ostalih aditivov je mogoče vdelati naslednje:

nemaščobne sestavine mleka (največ 2 kilograma) iz (b),

in/ali

natrijev klorid: največ 0,750 kilograma,

in/ali

lecitin (E 322): največ 0,500 kilograma

2.   ZAHTEVE GLEDE KAKOVOSTI

proste maščobne kisline: največ 0,35 % (izraženo kot oleinska kislina)

peroksidno število: največ 0,5 (v miliekvivalentih aktivnega kisika na kilogram)

okus: svež

vonj: odsotnost tujih vonjav

nevtralizacijska sredstva, antioksidanti in sredstva za konzerviranje: jih ni

nemlečne maščobe: jih ni (1)


(1)  Preskusi se opravijo brez vnaprejšnjega obvestila na podlagi proizvedenih količin, najmanj enkrat na vsakih 500 ton in/ali enkrat mesečno v skladu s podrobnimi pravili iz Priloge XXV k Uredbi (ES) št. 213/2001. Zgoščeno maslo, frakcionirano ali ne, je mogoče sprejeti le, če je rezultat analize negativen.


PRILOGA XV

Označevanje embalaže (člen 61) in navedbe za kontrolni izvod T5 (člen 70)

1.

Zgoščeno maslo, kateremu so dodane sledljive snovi v skladu s formulo I iz Priloge XIV

–   v španščini: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

–   v češčini: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

–   v danščini: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

–   v nemščini: Butterschmalz — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

–   v estonščini: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

–   v grščini: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

–   v angleščini: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

–   v francoščini: Beurre concentré — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

–   v italijanščini: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

–   v latvijščini: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

–   v litovščini: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

–   v madžarščini: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

–   v malteščini: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

–   v nizozemščini: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

–   v poljščini: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

–   v portugalščini: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

–   v slovaščini: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

–   v slovenščini: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

–   v finščini: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

–   v švedščini: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.

Maslo ghee, kateremu so dodane sledljive snovi v skladu s formulo II iz Priloge XIV

–   v španščini: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

–   v češčini: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

–   v danščini: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

–   v nemščini: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

–   v estonščini: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

–   v grščini: Βoύτυρo ghee — Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

–   v angleščini: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

–   v francoščini: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

–   v italijanščini: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

–   v latvijščini: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

–   v litovščini: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

–   v madžarščini: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

–   v malteščini: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

–   v nizozemščini: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

–   v poljščini: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

–   v portugalščini: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

–   v slovaščini: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

–   v slovenščini: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

–   v finščini: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

–   v švedščini: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.

Specifikacije, ki se vpišejo v polje 104 kontrolnega izvoda T5

–   v španščini: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

–   v češčini: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

–   v danščini: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

–   v nemščini: Verpacktes Butterschmalz zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

–   v estonščini: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

–   v grščini: Συμπυκνωμένo και συσκευασμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιανικό εμπόριo)

–   v angleščini: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

–   v francoščini: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

–   v italijanščini: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

–   v latvijščini: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

–   v litovščini: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

–   v madžarščini: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)

–   v malteščini: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

–   v nizozemščini: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

–   v poljščini: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

–   v portugalščini: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

–   v slovaščini: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

–   v slovenščini: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

–   v finščini: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

–   v švedščini: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)


PRILOGA XVI

Označevanje embalaže (člen 81)

1.

Navedbe iz člena 81(1)

–   v španščini: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

–   v češčini: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

–   v danščini: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV

–   v nemščini: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

–   v estonščini: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

–   v grščini: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙV

–   v angleščini: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

–   v francoščini: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005, chapitre IV

–   v italijanščini: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

–   v latvijščini: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

–   v litovščini: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

–   v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

–   v malteščini: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

–   v nizozemščini: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV

–   v poljščini: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

–   v portugalščini: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo IV

–   v slovaščini: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

–   v slovenščini: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

–   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

–   v švedščini: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

Navedbe iz člena 81(2)

–   v španščini: Reventa prohibida

–   v češčini: Opětný prodej zakázán

–   v danščini: Videresalg forbudt

–   v nemščini: Weiterverkauf verboten

–   v estonščini: Edasimüük keelatud

–   v grščini: Απαγορεύεται η μεταπώληση

–   v angleščini: Resale prohibited

–   v francoščini: Revente interdite

–   v italijanščini: Vietata la rivendita

–   v latvijščini: Atkalpārdošana aizliegta

–   v litovščini: Perparduoti draudžiama

–   v madžarščini: Viszonteladása tilos

–   v malteščini: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

–   v nizozemščini: Doorverkoop verboden

–   v poljščini: Odsprzedaż zabroniona

–   v portugalščini: Proibida a revenda

–   v slovaščini: Opätovný predaj zakázaný

–   v slovenščini: Nadaljnja prodaja prepovedana

–   v finščini: Jälleenmyynti kielletty

–   v švedščini: Återförsäljning förbjuden


PRILOGA XVII

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 2571/97

Ta uredba

člen 1(1)(a)

člen 1(a)

člen 1(1)(b)

člen 1(b)(i)

prvi stavek točke (a) člena 1(2), (b) in (c)

člen 5(1)

drugi stavek člena 1(2)(a)

člen 9(1)

člen 2

člen 2

člen 3

člen 6(1)

člen 4(1)

člen 4(1)(a) in Priloga I

člen 4(2)

člen 6(2)

člen 5

člen 7

člen 6

člen 8

člen 7(1)

člen 9(2)

člen 7(2)

člen 9(3)

člen 8(1) in prvi pododstavek člena 8(2)

člen 10(1)

člen 8(3)

člen 10(2)

člen 8(5)

člen 10(3)

prvi stavek člena 9(a) in (b)

člen 4(1)(b)

drugi stavek člena 9(a)

člen 25(1), drugi pododstavek

člen 10(1)

člen 12

člen 10(2)

člen 13(1)

člen 10(3)

člen 13(2)

člen 10(4)

člen 14

člen 10(5)

člen 15

člen 11

člen 11

člen 12

člen 24

člen 13(1)

člen 16(1)

prvi pododstavek člena 13(2)

drugi pododstavek člena 16(2)

drugi pododstavek člena 13(2)

člen 17

člen 14(1)

člen 16(2)

člen 14(2)

člen 16(3)

člen 15(1)

člen 18

člen 15(2)

člen 19

prvi pododstavek člena 16(1)

člen 20

drugi pododstavek člena 16(1)

člen 22(1)

tretji pododstavek člena 16(1)

člen 23(1)

člen 16(2)

člen 22(2)

člen 16(3)

člen 23(2)

člen 16(4)

člen 21(1) in (2)

člen 16(5)

člen 21(3)

člen 17(1)

člen 27(3) in (5)

člen 17(2)

člen 27(2)

prvi pododstavek člena 18(1)

prvi pododstavek člena 25(1)

drugi pododstavek člena 18(1)

člen 25(2)

člen 18(2)

člen 28(1) in (2)

člen 18(3)

člen 28(3) in (4)

člen 18(4)

člen 28(5)

člen 19

člen 26

člen 20

člen 31

člen 21(1), (2) in (3)

člen 32

člen 21(4)

člen 29(1)

člen 22(1) in (2)

člen 33

člen 22(3)

člen 34

prvi, drugi, tretji in peti pododstavek člena 22(4)

člen 35

četrti pododstavek člena 22(4)

člen 30

člen 23(1)

člen 36

člen 23(2)

člen 37

člen 23(3)

člen 38

člen 23(4)

člen 39

prvi pododstavek člena 23(5)

člen 4(1)(c)

drugi pododstavek člena 23(5)

člen 40(2)

člen 23(6)

člena 41 in 42

člen 23(7)

člen 43

člen 23(8)

člen 44

člen 24

člen 45

člen 25

člen 46

člen 26

člen 4(2)

Priloga I

Priloga III

Priloga II

Priloga IV

Priloga III

Priloga V

Priloga IV

Priloga VI

Priloga V

Priloga VII

Priloga VI

Priloga II

Priloga VII

Priloga XIII

Priloga VIII

-

Priloga IX

Priloga VIII

Priloga X

Priloga IX

Priloga XI

Priloga X

Priloga XII

Priloga XI

Priloga XIII

Priloga XII


Uredba (EGS) št. 429/90

Ta uredba

člen 1(1)

prvi pododstavek člena 47(1)

člen 1(2)

člen 48(a)

člen 1(3) in (4)

člen 47(2) in (3)

člen 2(1)

člen 49(1)

člen 2(2)

člen 49(2)

člen 3(1)

člen 49(2)

člen 3(2)

člen 49(3)

člen 4(1) in (2)

člen 50

člen 4(3)

člen 51(1)

prvi stavek člena 4(4)(a), (b) in (c) in prvi stavek člena 4(4)(d)

člen 51(2)

drugi stavek člena 4(4)(d)

drugi pododstavek člena 62(1)

člen 4(5)

člen 52

člen 4(6)

člen 53(1)

člen 5

člen 53(2), (3) in (4)

člen 6

člen 54

člen 7

člen 55

člen 8(1) in (2)

člen 56

prvi pododstavek člena 8(3)

člen 57(1)

drugi, tretji in četrti pododstavek člena 8(3)

člen 58

člen 8(4)

člen 60

člen 8(5)

člen 62(2)

člen 8(6)

člen 57(2)

člen 9(1)

člen 62(1) in člen 63(1)

člen 9(2)

člen 63(2)

člen 9(3)

člen 63(3)

člen 9(4)

člen 64

člen 9(5)

člen 65(1)

člen 10(1) in (2)

člen 59

člen 10(3) in (4)

člen 61 in točki 1 in 2 Priloge XV

člen 10(5)

drugi pododstavek člena 62(1)

prvi, drugi in tretji pododstavek člena 11(1)

člen 67

četrti pododstavek člena 11(1)

-

člen 11(2)

člen 48(c)

člen 12(1)

člen 48(b)

člen 12(2) in (3)

člen 68

člen 13

člen 69

člen 14

člen 70 in Priloga XV, točka 3

člen 16

-

člen 17

člen 3

člen 18

-

Priloga

Priloga XIV


Uredba (EGS) št. 2191/81

Ta uredba

člen 1(1)

člen 1(b)(iii)

člen 1(2)

člen 71

člen 1(3)

člen 72

člen 1(4)

člen 73

člen 2(1)

člen 74

člen 2(3)

-

člen 3(1)

člen 75(1)

člen 3(2)

člen 76

člen 3(3) in (4)

člen 77

člen 3(5) in (6)

člen 78

člen 3(7)

člen 79

člen 3(8)

prvi odstavek člena 80

člen 3(9)

tretji odstavek člena 80

člen 4

člen 81 in Priloga XVI

člen 5

člen 75(2)

prvi odstavek člena 6

člen 82

drugi odstavek člena 6

člen 83

člen 7

-