ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 298

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
15. november 2005


Vsebina

 

Sodišče

Stran

 

*

Spremembe poslovnika Sodišča prve stopnje

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


Sodišče

15.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/1


SPREMEMBE POSLOVNIKA SODIŠČA PRVE STOPNJE

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti petega odstavka člena 224 Pogodbe;

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 140(5) Pogodbe;

ob upoštevanju člena 63 Protokola o statutu Sodišča;

ob upoštevanju soglasja Sodišča;

ob upoštevanju odobritve Sveta z dne 18. julija 2005 in 3. oktobra 2005

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V luči pridobljenih izkušenj bi bilo treba spremeniti nekatere določbe poslovnika, da se pojasni njihovo področje uporabe ali da se jih prilagodi potrebam učinkovitega poteka postopkov.

(2)

Treba prilagoditi določbe o pravni pomoči glede na določbe Direktive Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (1).

(3)

Treba bi bilo urediti pritožbe zoper odločbe Sodišča za uslužbence Evropske unije, ustanovljenega s Sklepom Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 (2) -

SPREJELO NASLEDNJE SPREMEMBE POSLOVNIKA:

Člen 1

Poslovnik Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 2. maja 1991 (3), kakor je bil spremenjen dne 15. septembra 1994 (4), dne 17. februarja 1995 (5), dne 6. julija 1995 (6), dne 12. marca 1997 (7), dne 17. maja 1999 (8), dne 6. decembra 2000 (9), dne 21. maja 2003 (10), dne 19. aprila 2004 (11) in dne 21. aprila 2004 (12), se spremeni, kot sledi:

1)

Člen 7(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Sodniki takoj po delni zamenjavi, ki je predvidena v členu 224 Pogodbe ES in členu 140 Pogodbe ESAE, izvolijo predsednika Sodišča prve stopnje med svojimi člani za dobo treh let.“.

2)

Drugi odstavek člena 9 se nadomesti z naslednjim:

„Če so predsednik Sodišča prve stopnje in predsedniki senatov sočasno odsotni ali sočasno ne smejo opravljati sodniške funkcije ali če ta mesta sočasno niso zasedena, opravlja naloge predsednika eden izmed preostalih sodnikov v skladu z vrstnim redom, določenim v členu 6.“.

3)

Člen 24(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   V sodnem tajništvu se pod nadzorom sodnega tajnika vodi vpisnik, v katerega se vpisujejo vsi procesni akti in priložene listine po vrstnem redu vložitve.“.

4)

V členu 32(3) se doda naslednji novi pododstavek:

„Če v velikem senatu ali v enem od senatov petih sodnikov zaradi odsotnosti sodnika ali zato, ker sodnik ne sme opravljati sodniške funkcije, to dejstvo pa je nastopilo pred dnevom začetka ustnega postopka, število sodnikov ne ustreza številu, določenemu v členu 10(1), predsednik Sodišča prve stopnje z določitvijo drugega sodnika dopolni senat do predvidenega števila sodnikov.“.

5)

Člen 41(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če Sodišče prve stopnje oceni, da vedenje svetovalca ali odvetnika pred Sodiščem prve stopnje, predsednikom, sodnikom ali sodnim tajnikom ni združljivo z dostojanstvom Sodišča prve stopnje ali z zahtevami dobrega poteka sojenja ali da svetovalec ali odvetnik pravice, ki jih ima na podlagi svoje funkcije, uporablja za druge namene kot za tiste, za katere so mu bile podeljene, Sodišče prve stopnje o tem obvesti zadevno osebo. Sodišče prve stopnje o tem lahko obvesti organe, ki jim pripada zadevna oseba; prepis obvestila, naslovljenega na te organe, se pošlje zadevni osebi.

Iz istih razlogov lahko Sodišče prve stopnje v vsakem trenutku, po opredelitvi zadevne osebe, zadevno osebo s sklepom izključi iz postopka. Sklep postane izvršljiv takoj.“.

6)

Člen 43 se spremeni:

a)

v odstavku 6 se doda naslednji stavek:

„Člen 102(2) se ne uporablja za ta desetdnevni rok.“;

b)

doda se naslednji novi odstavek:

„7.   Brez poseganja v določbe prvega pododstavka odstavka 1 in odstavkov 2 do 5 lahko Sodišče prve stopnje s sklepom določi pogoje, pod katerimi se vloga, ki je bila elektronsko posredovana sodnemu tajništvu, šteje za izvirnik. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.“.

7)

Člen 46 se spremeni:

a)

uvodni stavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„V roku dveh mesecev po vročitvi tožbe toženi stranki vloži tožena stranka odgovor na tožbo, ki obsega:“;

b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3   Predsednik lahko v izjemnih okoliščinah rok iz odstavka 1 tega člena na obrazložen predlog tožene stranke podaljša.“.

8)

Člen 50 se spremeni:

a)

edini odstavek postane odstavek 1;

b)

doda se novi odstavek 2:

„2.   Zastopniki, svetovalci in odvetniki vseh strank v združenih zadevah, vključno z intervenienti, lahko v sodnem tajništvu vpogledajo v procesne akte, vročene strankam v ostalih združenih zadevah. Vendar pa lahko predsednik na predlog stranke, brez poseganja v člen 67(3), izloči iz vpogleda tajne ali zaupne listine.“.

9)

Člen 55(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Sodišče prve stopnje obravnava zadeve glede na vrstni red zaključka pripravljalnega postopka. Če je pripravljalni postopek v več zadevah zaključen sočasno, se vrstni red njihove obravnave določi po dnevu vpisa zadeve v vpisnik.“.

10)

Prvi pododstavek člena 64(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Če Sodišče prve stopnje na občni seji ali v velikem senatu odredi ukrepe procesnega vodstva in jih ne izvede samo, naloži njihovo izvedbo senatu, ki mu je bila zadeva prvotno dodeljena, oziroma sodniku poročevalcu.“.

11)

Prvi pododstavek člena 67(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če Sodišče prve stopnje na občni seji ali v velikem senatu odredi izvedbo pripravljalnega postopka, ki ga ne izvede samo, lahko naloži njegovo izvedbo senatu, ki mu je bila zadeva prvotno dodeljena, ali pa sodniku poročevalcu.“.

12)

Člen 76a se spremeni:

a)

v prvem pododstavku odstavka 1 se doda naslednji stavek:

„V predlogu se lahko navede, da se določeni tožbeni razlogi ali trditve ali določeni deli tožbe ali odgovora na tožbo predložijo le v primeru, če zadeva ne bo obravnavana po hitrem postopku, zlasti tako, da se predlogu priloži skrajšana različica tožbe in seznam prilog, ki bodo upoštevane le, če bo zadeva obravnavana po hitrem postopku.“;

b)

odstavek 2 se spremeni:

i)

edini pododstavek postane drugi pododstavek;

ii)

vstavi se naslednji novi prvi pododstavek:

„V primeru, da je tožeča stranka v skladu z odstavkom 1 predlagala obravnavanje po hitrem postopku, je z odstopanjem od člena 46(1) rok za vložitev odgovora na tožbo en mesec. Če Sodišče prve stopnje predlogu ne ugodi, se toženi stranki določi dodaten rok enega meseca za vložitev ali dopolnitev odgovora na tožbo. Roki iz tega pododstavka se lahko na podlagi člena 46(3) podaljšajo.“;

c)

doda se novi odstavek:

„4.   Sodišče prve stopnje lahko v sklepu o obravnavanju po hitrem postopku določi pogoje glede obsega in predstavitve vlog strank, nadaljnjega poteka postopka ali tožbenih razlogov in navedb, o katerih bo Sodišče prve stopnje moralo odločiti.

Če katera od strank ne izpolni kakšnega od teh pogojev, se sklep o obravnavanju po hitrem postopku lahko razveljavi. Postopek se nato nadaljuje po rednem postopku.“.

13)

Člen 93 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 93

1.   Blagajna Sodišča prve stopnje in njeni dolžniki opravljajo plačila v eurih.

2.   Kadar so bili stroški, ki se povrnejo, priglašeni v drugi valuti in ne v eurih, ali so bila dejanja, zaradi katerih se dolguje plačilo, opravljena v državi, v kateri euro ni plačilno sredstvo, se preračun opravi po referenčnem menjalnem tečaju Evropske centralne banke na dan plačila.“.

14)

Poglavje 7 pod Naslovom II se nadomesti z naslednjim:

„Poglavje 7

Pravna pomoč

Člen 94

1.   Da bi zagotovili dejanski dostop do sodnega varstva, se pravna pomoč v postopkih pred Sodiščem prve stopnje odobri ob spoštovanju pravil, ki sledijo.

Pravna pomoč obsega vse ali del stroškov, ki se nanašajo na pomoč in zastopanje pred Sodiščem prve stopnje. Te stroške prevzame blagajna Sodišča prve stopnje.

2.   Pravico do pravne pomoči ima vsaka fizična oseba, ki je zaradi svojega premoženjskega stanja v celoti ali delno nesposobna nositi stroške iz odstavka 1.

Premoženjsko stanje se oceni ob upoštevanju objektivnih elementov, kot so dohodki, premoženje in družinske razmere.

3.   Pravna pomoč se zavrne, če je pravno sredstvo, v zvezi s katerim je bilo za pomoč zaprošeno, očitno nedopustno ali očitno neutemeljeno.

Člen 95

1.   Za pravno pomoč se lahko zaprosi pred ali po vložitvi pravnega sredstva.

Vloge ni treba vložiti preko odvetnika.

2.   Vlogi je treba priložiti podatke in potrdila, ki omogočajo oceno premoženjskega stanja prosilca, kot na primer potrdilo pristojnega nacionalnega organa, iz katerega je razvidno prosilčevo premoženjsko stanje.

Če se vloga vloži pred vložitvijo pravnega sredstva, mora prosilec v njej kratko navesti predmet nameravanega pravnega sredstva, dejstva v zadevi in trditve, ki pravno sredstvo utemeljujejo. Vlogi je treba priložiti ustrezna dokazila.

3.   Sodišče prve stopnje lahko v skladu s členom 150 določi, da je za vlogo za pravno pomoč obvezna uporaba obrazca.

Člen 96

1.   Preden odloči o vlogi za pravno pomoč, Sodišče prve stopnje povabi nasprotno stranko, da predloži svoja pisna stališča, razen če je že na prvi pogled iz predloženih podatkov razvidno, da niso izpolnjeni pogoji iz člena 94(2) oziroma da so izpolnjeni pogoji iz člena 94(3).

2.   O vlogi za pravno pomoč odloči predsednik s sklepom. Vprašanje lahko predloži v odločanje Sodišču prve stopnje.

Sklep o zavrnitvi pravne pomoči mora biti obrazložen.

3.   V sklepu o odobritvi pravne pomoči se prosilcu določi odvetnik, ki ga bo zastopal.

Če prosilec sam ne predlaga odvetnika oziroma če Sodišče prve stopnje meni, da njegovi izbiri ne more ugoditi, sodni tajnik sklep o odobritvi pravne pomoči in prepis vloge za pravno pomoč pošlje pristojnemu organu zadevne države članice iz Priloge II Dodatka k poslovniku Sodišča. Odvetnik, ki bo zastopal prosilca, se določi ob upoštevanju predlogov, ki jih posreduje pristojni organ.

V sklepu o odobritvi pravne pomoči se lahko določi znesek, ki bo izplačan odvetniku, ki bo zadevno osebo zastopal, ali se določi najvišji znesek za stroške in nagrado odvetnika, ki ga načeloma ni mogoče preseči. V sklepu se lahko določi prispevek prosilca k stroškom iz člena 94(1), pri čemer se upošteva njegovo premoženjsko stanje.

4.   Z vložitvijo vloge za pravno pomoč preneha teči rok za vložitev pravnega sredstva, in sicer do dneva vročitve sklepa, s katerim je o tej vlogi odločeno ali, v primerih iz drugega pododstavka odstavka 3, sklepa o določitvi odvetnika, ki bo prosilca zastopal.

5.   Če se okoliščine, na podlagi katerih je bila odobrena pravna pomoč, med postopkom spremenijo, lahko predsednik bodisi po uradni dolžnosti bodisi na predlog in po opredelitvi zadevne osebe odobreno pravno pomoč odvzame. Vprašanje lahko predloži v odločanje Sodišču prve stopnje.

Sklep odvzemu pravne pomoči mora biti obrazložen.

6.   Zoper sklepe na podlagi tega člena ni pravnega sredstva.

Člen 97

1.   V primeru odobritve pravne pomoči lahko predsednik na predlog odvetnika zadevne osebe odloči, da se odvetniku izplača predujem.

2.   Če mora upravičenec do pravne pomoči na podlagi odločbe, s katero se postopek konča, nositi svoje lastne stroške, predsednik z obrazloženim sklepom, zoper katerega ni pravnega sredstva, odloči o stroških in nagradi odvetnika, ki jih nosi blagajna Sodišča prve stopnje. Vprašanje lahko predloži v odločanje Sodišču prve stopnje.

3.   Če Sodišče prve stopnje v odločbi, s katero se postopek konča, naloži plačilo stroškov upravičenca do pravne pomoči drugi stranki, mora ta stranka blagajni Sodišča prve stopnje povrniti zneske, ki so bili izplačani iz naslova pomoči.

V primeru izpodbijanja ali če stranka zahteve sodnega tajnika za povrnitev teh zneskov ne izpolni, predsednik odloči z obrazloženim sklepom, zoper katerega ni pravnega sredstva. Predsednik lahko vprašanje predloži v odločanje Sodišču prve stopnje.

4.   Če je upravičenec do pravne pomoči neuspela stranka, lahko Sodišče prve stopnje pri odločanju o stroških iz razlogov pravičnosti v odločbi, s katero se postopek konča, naloži, da ena ali več strank nosi svoje lastne stroške, ali odloči, da te stroške v celoti ali delno prevzame blagajna Sodišča prve stopnje iz naslova pravne pomoči.“.

15)

Člen 113 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 113

Sodišče prve stopnje lahko kadar koli po uradni dolžnosti in po opredelitvi strank preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke javnega reda oziroma ali je tožba postala brezpredmetna in je treba postopek ustaviti; odločba se izda v skladu s členom 114(3) in (4).“.

16)

Člen 114(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Po vložitvi predloga predsednik določi rok v katerem lahko nasprotna stranka pisno poda svoje predloge ter dejanske in pravne trditve.“.

17)

Vstavi se naslednji novi naslov:

„NASLOV V

PRITOŽBE ZOPER ODLOČBE SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

Člen 137

1.   Pritožba se vloži z vlogo pri sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje ali Sodišča za uslužbence.

2.   Sodno tajništvo Sodišča za uslužbence nemudoma pošlje sodnemu tajništvu Sodišča prve stopnje prvostopenjski spis in po potrebi tudi pritožbo.

Člen 138

1.   Pritožba obsega:

(a)

ime in naslov pritožnika;

(b)

imena drugih strank v postopku pred Sodiščem za uslužbence;

(c)

pritožbene razloge in pravne trditve;

(d)

predloge pritožnika.

Za pritožbo se uporabljata člen 43 ter člen 44(2) in (3).

2.   Pritožbi je treba priložiti odločbo Sodišča za uslužbence, ki je predmet pritožbe. Navesti je treba datum, ko je bila pritožniku vročena izpodbijana odločba.

3.   Če pritožba ni v skladu s členom 44(3) ali z odstavkom 2 tega člena, se uporablja člen 44(6).

Člen 139

1.   S pritožbo se lahko predlaga:

(a)

da se odločba Sodišča za uslužbence v celoti ali deloma razveljavi;

(b)

da se predlogom, postavljenim na prvi stopnji, ugodi v celoti ali deloma, pri čemer ni dovoljeno postavljati novih predlogov.

2.   V pritožbi ni dovoljeno spremeniti predmeta postopka, ki je bil obravnavan pred Sodiščem za uslužbence.

Člen 140

Pritožba se vroči vsem strankam postopka pred Sodiščem za uslužbence. Uporablja se člen

Člen 141

1.   Vsaka stranka postopka pred Sodiščem za uslužbence lahko vloži odgovor na pritožbo v roku dveh mesecev od vročitve pritožbe. Roka za odgovor na pritožbo ni mogoče podaljšati.

2.   Odgovor na pritožbo obsega:

(a)

ime in naslov stranke, ki ga vlaga;

(b)

datum, ko ji je bila pritožba vročena;

(c)

razloge in pravne trditve;

(d)

predloge.

Uporabljata se člen 43 ter člen 44(2) in (3).

Člen 142

1.   V odgovoru na pritožbo se lahko predlaga:

(a)

da se pritožba v celoti ali deloma zavrne, ali da se odločba Sodišča za uslužbence v celoti ali deloma razveljavi;

(b)

da se predlogom, postavljenim na prvi stopnji, ugodi v celoti ali deloma, pri čemer ni dovoljeno postavljati novih predlogov.

2.   V odgovoru na pritožbo ni dovoljeno spremeniti predmeta postopka, ki je bil obravnavan pred Sodiščem za uslužbence.

Člen 143

1.   Pritožba in odgovor na pritožbo se lahko dopolnita z repliko in dupliko, če predsednik na predlog pritožnika, vložen v sedmih dneh po vročitvi odgovora na pritožbo, to oceni za potrebno in če izrecno dovoli repliko, da bi na ta način pritožniku omogočil predstavitev njegovega stališča, ali pa za namene priprave odločbe o pritožbi. Predsednik določi rok, v katerem je treba vložiti repliko, in ob vročitvi slednje tudi rok, v katerem je treba vložiti dupliko.

2.   Če se v odgovoru na pritožbo predlaga delna ali celotna razveljavitev odločbe Sodišča za uslužbence na podlagi razloga, ki ni bil naveden v pritožbi, lahko pritožnik ali vsaka druga stranka v roku dveh mesecev po vročitvi odgovora na pritožbo vloži repliko na ta predlog. Za nadaljnje vloge se uporablja odstavek 1.

Člen 144

Ob upoštevanju spodnjih določb se v pritožbenem postopku pred Sodiščem prve stopnje, katerega predmet je pritožba zoper odločbo Sodišča za uslužbence, uporabljajo členi 48(2), 49, 50, 51(1), 52, 55 do 64, 76a do 110, 115(2) in (3), 116, 123 do 127 in 129.

Člen 145

Če je pritožba v celoti ali deloma očitno nedopustna ali očitno neutemeljena, lahko Sodišče prve stopnje na podlagi poročila sodnika poročevalca in po opredelitvi generalnega pravobranilca kadar koli z obrazloženim sklepom pritožbo v celoti ali delno zavrne ali zavrže.

Člen 146

Po vložitvi vlog iz člena 141(1) in odvisno od primera tudi iz člena 143(1) in (2) lahko Sodišče prve stopnje na podlagi poročila sodnika poročevalca ter po opredelitvi generalnega pravobranilca in strank odloči, da ne bo opravilo ustnega postopka, razen če ena od strank vloži predlog, v katerem navede razloge, zaradi katerih želi biti slišana. Predlog se vloži v roku enega meseca po tem, ko je bila stranka obveščena o zaključku pisnega postopka. Predsednik lahko ta rok podaljša.

Člen 147

Predhodno poročilo iz člena 52 se predloži Sodišču prve stopnje po vložitvi vlog iz člena 41(1) in odvisno od primera tudi iz člena 143(1) in (2). Če te vloge niso vložene, se po izteku roka, ki je določen za njihovo vložitev, uporablja isti postopek.

Člen 148

Če pritožba ni utemeljena oziroma če je pritožba utemeljena in Sodišče prve stopnje samo odloči v sporu, odloči tudi o stroških.

Člen 88 tega poslovnika se uporablja samo za pritožbe, ki jih vložijo institucije.

Z odstopanjem od člena 87(2) lahko Sodišče prve stopnje v pritožbah, ki jih vložijo uradniki ali drugi uslužbenci institucije, iz razlogov pravičnosti stroške razdeli med stranke postopka.

V primeru umika pritožbe se uporablja člen 87(5).

Člen 149

Predlog za intervencijo, ki je bila pri Sodišču prve stopnje vložena v okviru pritožbe, je treba vložiti v roku enega meseca od dneva objave iz člena 24(6).“.

18)

Člen 136a postane člen 150 in člen 137 postane člen 151.

Člen 2

Te spremembe Poslovnika, ki so verodostojne v jezikih iz člena 35(1) Poslovnika, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije. Z izjemo točk 17 in 18 člena 1 začnejo te spremembe veljati prvi dan drugega meseca po njihovi objavi.

Točki 17 in 18 člena 1 začneta veljati na dan, ko začne veljati člen 1 Priloge I k Statutu Sodišča v skladu z drugim odstavkom člena 4 Sklepa Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije.

V Luksemburgu, dne 12. oktobra 2005

Sodni tajnik

E. COULON

Predsednik

B. VESTERDORF


(1)  UL L 26, 31.1.2003, str. 41.

(2)  UL L 333, 9.11.2004, str. 7.

(3)  UL L 136, 30.5.1991, str. 1.

(4)  UL L 249, 24.9.1994, str. 17.

(5)  UL L 44, 28.2.1995, str. 64.

(6)  UL L 172, 22.7.1995, str. 3.

(7)  UL L 103, 19.4.1997, str. 6.

(8)  UL L 135, 29.5.1999, str. 92.

(9)  UL L 322, 19.12.2000, str. 4.

(10)  UL L 147, 14.6.2003, str. 22.

(11)  UL L 132, 29.4.2004, str. 3.

(12)  (UL L 127 z dne 29. aprila 2004, str. 108)