ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 292

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
8. november 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1813/2005 z dne 7. novembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1814/2005 z dne 7. novembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 580/2004 o uvedbi razpisnega postopka za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1815/2005 z dne 7. novembra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2742/90 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2204/90

4

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1816/2005 z dne 7. novembra 2005 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 8. novembra 2005

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1817/2005 z dne 7. novembra 2005 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije

8

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Informacija o začetku veljavnosti Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani

10

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 4. novembra 2005 o spremembi Odločbe 2002/499/ES o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4235)

11

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupni ukrep Sveta 2005/776/CFSP z dne 7. novembra 2005 o spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Moldavijo

13

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1813/2005

z dne 7. novembra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. novembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 7. novembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

48,9

096

25,4

204

58,0

999

44,1

0707 00 05

052

102,5

204

23,8

999

63,2

0709 90 70

052

113,3

204

45,2

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

115,2

999

115,2

0805 50 10

052

70,6

388

79,4

528

60,8

999

70,3

0806 10 10

052

114,7

400

241,1

508

272,1

624

174,7

720

95,6

999

179,6

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,6

400

136,7

404

103,5

512

71,0

720

30,2

800

146,2

804

82,0

999

86,2

0808 20 50

052

103,3

720

48,4

999

75,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1814/2005

z dne 7. novembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 580/2004 o uvedbi razpisnega postopka za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 26(3) in člena 31(14) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6 Uredbe Komisije (ES) št. 174/1999 z dne 26. januarja 1999, o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (2) določa pogoje veljavnosti izvoznih dovoljenj vključno z dovoljenji, izdanimi na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila glede nekaterih vrst masla (3) in Uredbe Komisije (ES) št. 582/2004 z dne 26. marca 2004 o razpisu stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu (4).

(2)

Z odstopanjem od člena 6 Uredbe (ES) št. 174/1999 člen 8 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 (5) določa dan začetka veljavnosti izvoznih dovoljenj.

(3)

Področje uporabe člena 6 Uredbe (ES) št. 174/1999 v povezavi s členom 8 Uredbe (ES) št. 580/2004 je bilo včasih napačno razloženo. Zaradi preprečitve kakršnih koli razlogov za tako napačno razlago je treba spremeniti člen 8 slednje uredbe.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Točka (d) člena 8(1) Uredbe (ES) št. 580/2004 se nadomesti z:

„(d)

traja obdobje veljavnosti izvoznih dovoljenj iz člena 6 navedene uredbe od roka za oddajo ponudb.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 20, 27.1.1999, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1513/2005 (UL L 241, 17.9.2005, str. 45).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2005 (UL L 200, 30.7.2005, str. 32).

(4)  UL L 90, 27.3.2004, str. 67. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2005.

(5)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1815/2005

z dne 7. novembra 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2742/90 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2204/90

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2204/90 z dne 24. julija 1990, o določitvi dodatnih splošnih pravil o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode glede sira (1), in zlasti drugega pododstavka člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prvi pododstavek člena 3(3) Uredbe (EGS) št. 2204/90 določa sankcije Skupnosti v primerih uporabe kazeina in kazeinatov brez dovoljenja v proizvodnji sira. Sankcija je enaka 110 % razlike med vrednostjo posnetega mleka, potrebnega za izdelavo 100 kg kazeinov in kazeinatov, ki izhaja iz tržne cene za posneto mleko v prahu na eni strani in za kazeine in kazeinate na drugi.

(2)

Člen 4(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2742/90 (2) določa vsoto, ki jo je treba plačati za količine kazeina in/ali kazeinatov, uporabljenih brez odobritve v proizvodnji sira 65,00 EUR na 100 kg ob upoštevanju cen za kazein in kazeinate, zabeleženih na trgih v zadnjem četrtletju 2001. Navedeno vsoto je treba zmanjšati glede na tržno ceno posnetega mleka v prahu in tržno ceno kazeinov in kazeinatov, zabeleženih v drugem četrtletju 2005.

(3)

Cene, zabeležene na trgih v drugem četrtletju 2005, so 200 EUR za 100 kg posnetega mleka v prahu in 580 EUR za 100 kg kazeinov in kazeinatov.

(4)

Uredbo (EGS) št. 2742/90 je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to Uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4(1) Uredbe (EGS) št. 2742/90 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsota v skladu s členom 3(3) Uredbe (EGS) št. 2204/90 je 22,00 EUR na 100 kg kazeinov in/ali kazeinatov.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 201, 31.7.1990, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2583/2001 (UL L 345, 29.12.2001, str. 6).

(2)  UL L 264, 27.9.1990, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 265/2002 (UL L 43, 14.2.2002, str. 13).


8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1816/2005

z dne 7. novembra 2005

o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 8. novembra 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1799/2005 (3) določa uvozne dajatve v sektorju žit.

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1249/96 določa, da se mora opraviti ustrezna prilagoditev, če se v obdobju uporabe uvoznih dajatev njihova izračunana povprečna vrednost razlikuje za 5 EUR/t od določene dajatve. Takšna razlika je dejansko nastala. Zato je treba prilagoditi uvozne dajatve, določene v Uredbi (ES) št. 1799/2005 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1799/2005 se zamenjata s prilogama I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. novembra 2005.

Uporablja se od 8. novembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 29.9.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).

(3)  UL L 288, 29.10.2005, str. 47.


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 8. novembra 2005

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

36,51

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

54,24

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

54,24

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

36,51


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

obdobje od 2.11.2005–4.11.2005

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

128,77 (3)

64,34

168,91

158,91

138,91

90,69

Premija za Zaliv (EUR/t)

18,31

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

32,74

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 20,85 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 29,54 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1817/2005

z dne 7. novembra 2005

o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 4088/87 z dne 21. decembra 1987 o določitvi pogojev za uporabo preferencialnih carin za uvoz nekaterih cvetlic s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze (1) in zlasti člena 5(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(2) in člen 3 zgoraj navedene Uredbe (EGS) št. 4088/87 predvidevata, da se uvozne in proizvodne cene Skupnosti določijo vsakih štirinajst dni za enocvetne (standard) nageljne, mnogocvetne (spray) nageljne, velecvetne vrtnice in drobnocvetne vrtnice ter veljajo med obdobjem dveh tednov. V skladu s členom 1b Uredbe Komisije (EGS) št. 700/88 z dne 17. marca 1988 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznega režima za uvoz v Skupnost nekaterih cvetličarskih proizvodov s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze (2), se te cene določajo za obdobja dveh tednov na podlagi tehtanih cen, določenih s strani držav članic.

(2)

Navedene cene je treba takoj oblikovati, zato da se lahko določijo veljavne carine. V ta namen je treba zagotoviti, da ta uredba začne takoj veljati.

(3)

S pristopom Cipra v Evropsko unijo s 1. majem 2004 je primerno, da se ne določi uvozna cena za zadevno državo.

(4)

Priporočljivo je, da se uvozne cene ne določijo za Izrael, Maroko, Zahodni breg in Gazo, da bi obdržali enakopravnost s sporazumom v skladu s Sklepom Sveta 2003/917/ES z dne 22. decembra 2003 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael glede ukrepov vzajemne liberalizacije in nadomestitvi protokolov 1 in 2 k pridružitvenemu sporazumu med ES in Izraelom (3), 2003/914/ES z dne 22. decembra 2003 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko glede ukrepov vzajemne liberalizacije in zamenjave protokolov 1 in 3 k Sporazumu o pridružitvi ES-Maroko (4) in 2005/4/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) v imenu palestinske uprave Zahodnega brega in Gaze v zvezi z ukrepi glede vzajemne liberalizacije in nadomestitvijo protokolov 1 in 2 k Začasnemu pridružitvenemu sporazumu ES-Palestinska uprava (5).

(5)

V obdobju med srečanji Upravljalnega odbora za žive rastline in cvetličarske proizvode mora Komisija sprejeti takšne ukrepe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodne in uvozne cene Skupnosti za enocvetne (navadne) nageljne, mnogocvetne (spray) nageljne, velecvetne vrtnice in drobnocvetne vrtnice iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 4088/87 so določene v Prilogi sedanje uredbe za obdobje od 9. do 22. novembra 2005.

Člen 2

Ta uredba stopi v veljavo na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 382, 31.12.1987, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1300/97 (UL L 177, 5.7.1997, str. 1).

(2)  UL L 72, 18.3.1988, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2062/97 (UL L 289, 22.10.1997, str. 1).

(3)  UL L 346, 31.12.2003, str. 65.

(4)  UL L 345, 31.12.2003, str. 117.

(5)  UL L 2, 5.1.2005, str. 4.


PRILOGA

(EUR/100 kosov)

Obdobje: od 9. do 22. novembra 2005

Proizvodne cene Skupnosti

Enocvetni (standard) nageljni

Mnogocvetni (spray) nageljni

Velecvetne vrtnice

Drobnocvetne vrtnice

 

21,57

13,95

35,59

16,79

Uvozne cene Skupnosti

Enocvetni (standard) nageljni

Mnogocvetni (spray) nageljni

Velecvetne vrtnice

Drobnocvetne vrtnice

Jordanija


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/10


Informacija o začetku veljavnosti Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani (1)

Ker se je izmenjava uradnih obvestil o zaključku postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti Evro-mediteranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko republiko Alžirijo na drugi strani, podpisanega v Valencii 22. aprila 2002, zaključila 22. julija 2005, je ta sporazum začel veljati 1. septembra 2005 v skladu s členom 110 Sporazuma.


(1)  UL L 265, 10.10.2005, str. 2.


Komisija

8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/11


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. novembra 2005

o spremembi Odločbe 2002/499/ES o odobritvi odstopanj od določenih določb Direktive Sveta 2000/29/ES glede naravno in umetno pritlikavih rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., ki izvirajo iz Republike Koreje

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4235)

(2005/775/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnosti (1), in zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2000/29/ES se rastline Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., razen plodov in semen, s poreklom iz neevropskih držav načeloma ne smejo vnesti v Skupnost. Vendar Direktiva 2000/29/ES dovoljuje odstopanja od tega pravila, kadar se ugotovi, da ne obstaja nevarnost vnosa škodljivih organizmov.

(2)

Odločba Komisije 2002/499/EC (2) pod posebnimi pogoji določa odstopanje glede uvoza rastlin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. in Pinus L., razen plodov in semen, s poreklom iz Republike Koreje.

(3)

Združeno kraljestvo je zaprosilo za podaljšanje navedenega odstopanja.

(4)

Položaj upravičuje, da odstopanje ostane nespremenjeno, in bi zato odstopanje moralo veljati še naprej.

(5)

Odločbo 2002/499/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/499/ES se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom

„Člen 2

Države članice Komisiji in preostalim državam članicam pred 1. avgustom vsakega leta od leta 2005 do 2008 zagotovijo informacije o količinah, uvoženih v letu pred tem datumom, v skladu s to odločbo in podrobno tehnično poročilo o pregledu ali testih teh rastlin v obdobju karantene, navedenem v točki 10 Priloge.

Vsaka država članica, razen države članice uvoznice, v katero se vnesejo rastline, Komisiji in preostalim državam članicam pred 1. avgustom vsakega leta od 2005 do 2008 zagotovi za rastline, ki se vnesejo v letu pred tem datumom, tudi podrobno tehnično poročilo o pregledu ali testih teh rastlin v obdobju karantene, navedenem v točki 10 Priloge.“;

2.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Države članice lahko odstopanja iz člena 1 uporabijo za rastline, uvožene v Skupnost v naslednjih obdobjih:

Rastline

Obdobje

Chamaecyparis:

1.6.2004 do 31.12.2007

Juniperus:

1.11.2004 do 31.3.2005, 1.11.2005 do 31.3.2006 in 1.11.2006 do 31.3.2007

Pinus:

1.6.2004 do 31.12.2007“

3.

V drugem stavku točke 3 Priloge se „2004“ nadomesti z „vsakega leta“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/16/ES (UL L 57, 3.3.2005, str. 19).

(2)  UL L 168, 27.6.2002, str. 53.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

8.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/13


SKUPNI UKREP SVETA 2005/776/CFSP

z dne 7. novembra 2005

o spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Moldavijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. marca 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/265/SZVP (1) o imenovanju g. Adriaana JACOBOVITSA de SZEGEDA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Moldavijo.

(2)

Svet je 28. julija 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/584/SZVP (2) o podaljšanju mandata PPEU do 28. februarja 2006.

(3)

Moldavski predsednik Voronin in ukrajinski predsednik Juščenko sta 2. junija 2005 poslala skupno pismo, v katerem med drugim pozivata Evropsko unijo, naj razišče možnosti za zagotavljanje pomoči pri vzpostavljanju mednarodne carinske kontrole in učinkovitega mednarodnega mehanizma spremljanja na območju Transnistrije vzdolž moldavsko-ukrajinske državne meje.

(4)

Politični in varnostni odbor se je 20. septembra 2005 dogovoril o vzpostavitvi Misije EU na meji med Moldavijo in Ukrajino, vključno z okrepitvijo ekipe PPEU za Moldavijo.

(5)

Zaradi novih nalog PPEU za Moldavijo v zvezi z Misijo EU na meji med Moldavijo in Ukrajino je treba njegov mandat ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2005/265/SZVP se spremeni:

(a)

v členu 2(1) se doda naslednja točka:

„(g)

povečati učinkovitost mejnih in carinskih kontrol ter dejavnosti za nadzor meje vzdolž skupne meje Moldavije in Ukrajine, s posebnim poudarkom na območju Transnistrije zlasti v okviru Misije EU na meji.“;

(b)

v členu 3(1) se doda naslednja točka:

„(e)

prek podporne skupine, ki jo vodi visoki politični svetovalec PPEU:

(i)

zagotoviti politični pregled razvoja dogodkov in dejavnosti, povezanih z moldavsko-ukrajinsko državno mejo;

(ii)

preučiti politično zavezanost Moldavije in Ukrajine k izboljšanju upravljanja z mejami;

(iii)

podpirati sodelovanje moldavske in ukrajinske strani v zvezi z mejami, tudi z namenom zagotovitve predpogojev za rešitev spora v Transnistriji.“;

(c)

člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, znaša 430 000 EUR.“;

(d)

edini odstavek člena 8 postane odstavek 1 in doda se naslednji novi odstavek 2:

„2.   Svet in Komisija v okviru svojih pristojnosti zagotovita skladnost med izvajanjem tega skupnega ukrepa in zunanjimi dejavnostmi Skupnosti v skladu z drugim odstavkom člena 3 Pogodbe. Svet in Komisija v ta namen sodelujeta.“;

(e)

v členu 10 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 28. februarja 2006.“.

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati 1. decembra 2005.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 81, 30.3.2005, str. 50.

(2)  UL L 199, 29.7.2005, str. 95.