ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 291

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
5. november 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1807/2005 z dne 4. novembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1808/2005 z dne 4. novembra 2005 o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1809/2005 z dne 4. novembra 2005 o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Portugalsko iz tretjih držav

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1810/2005 z dne 4. novembra 2005 o novem dovoljenju za dodatek v krmi za deset let, trajnem dovoljenju za nekatere dodatke v krmi in začasnem dovoljenju za nove uporabe nekaterih že dovoljenih dodatkov v krmi ( 1 )

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1811/2005 z dne 4. novembra 2005 o začasnih in trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi ter začasnem dovoljenju za novo uporabo že dovoljenega dodatka v krmi ( 1 )

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1812/2005 z dne 4. novembra 2005 o spremembi uredb (ES) št. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 in 833/2005 glede pogojev za izdajo dovoljenja nekaterih dodatkov v krmi, ki spadajo v skupino encimov in mikroorganizmov ( 1 )

18

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 27. oktobra 2005 o določitvi pravil za nabavo pomoči v hrani preko nevladnih organizacij, katere je Komisija pooblastila za nakup in sprostitev proizvodov, ki jih je treba dobaviti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1292/96, in o razveljavitvi njenega Sklepa z dne 3. septembra 1998

24

 

*

Odločba Komisije z dne 3. novembra 2005 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2003/634/ES o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib znotraj neodobrenih območij (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4185)  ( 1 )

33

 

*

Odločba Komisije z dne 3. novembra 2005 o spremembi Odločbe 93/195/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4186)  ( 1 )

38

 

*

Odločba Komisije z dne 3. novembra 2005 o dajanju v promet koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera in toleranco na herbicid glufosinat-amonij, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4192)

42

 

*

Odločba Komisije z dne 3. novembra 2005 o razveljavitvi Odločbe 2003/136/ES o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenje divjih prašičev proti klasični prašičji kugi v izrednih razmerah v Luksemburgu (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 4193)

45

 

*

Odločba Komisije z dne 3. novembra 2005 o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede skupin za zbiranje zarodkov v Združenih državah Amerike (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4195)  ( 1 )

46

 

 

Popravki

 

*

Popravek Odločbe Komisije (2005/759/ES) z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah in premiki ptic, ki spremljajo svoje lastnike iz tretjih držav (UL L 285, 28.10.2005)

48

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1807/2005

z dne 4. novembra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. novembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 4. novembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1808/2005

z dne 4. novembra 2005

o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z mednarodnimi obveznosti Skupnosti, sklenjenih v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj (2), je potrebno oblikovati pogoje za uvoz določene količine koruze v Španijo.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1839/95 z dne 26. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe tarifnih kvot pri uvozu koruze in sirka v Španijo ter koruze na Portugalsko (3) uvaja posebna dodatna pravila, potrebna za izvedbo natečaja.

(3)

Zlasti z obzirom na trenutne tržne potrebe v Španiji bi bilo potrebno razpisati natečaj za znižanje uvozne dajatve za koruzo v okviru posebne ureditve za uvoz.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Razpiše se natečaj za znižanje uvozne dajatve iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 za uvoz koruze v Španijo.

2.   V zvezi s tem se uporablja Uredba (ES) št. 1839/95, razen če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Natečaj je razpisan do 22. decembra 2005. V tem obdobju se objavijo tedenski natečaji za količine in s časovnimi roki, navedenimi v obvestilu o razpisu natečaja.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru tega natečaja, so veljavna petdeset dni od dneva njihove izdaje, v smislu člena 10(4) Uredbe (ES) št. 1839/95.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1809/2005

z dne 4. novembra 2005

o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Portugalsko iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z mednarodnimi obveznosti Skupnosti, sklenjenih v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj (2), je potrebno oblikovati pogoje za uvoz določene količine koruze v Portugalsko.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1839/95 z dne 26. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe tarifnih kvot pri uvozu koruze in sirka v Španijo ter koruze na Portugalsko (3) uvaja posebna dodatna pravila, potrebna za izvedbo natečaja.

(3)

Zlasti z obzirom na trenutne tržne potrebe v Portugalski bi bilo potrebno razpisati natečaj za znižanje uvozne dajatve za koruzo v okviru posebne ureditve za uvoz.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Razpiše se natečaj za znižanje uvozne dajatve iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 za uvoz koruze v Portugalsko.

2.   V zvezi s tem se uporablja Uredba (ES) št. 1839/95, razen če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Natečaj je razpisan do 30. marca 2006. V tem obdobju se objavijo tedenski natečaji za količine in s časovnimi roki, navedenimi v obvestilu o razpisu natečaja.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru tega natečaja, so veljavna petdeset dni od dneva njihove izdaje, v smislu člena 10(4) Uredbe (ES) št. 1839/95.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1810/2005

z dne 4. novembra 2005

o novem dovoljenju za dodatek v krmi za deset let, trajnem dovoljenju za nekatere dodatke v krmi in začasnem dovoljenju za nove uporabe nekaterih že dovoljenih dodatkov v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1), in zlasti členov 3, 9, 9d(1) in 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2), in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za zahtevke za izdajo dovoljenj za krmne dodatke, predložene v skladu z Direktivo 70/524/EGS pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevki za izdajo dovoljenj za dodatke, ki so našteti v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Začetne pripombe na navedene zahtevke so bile v skladu s členom 4(4) Direktive 70/524/EGS poslane Komisiji pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Navedene zahtevke se torej še naprej obravnava v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Uporaba pospeševalca rasti „Formi LHS (kalijev diformat)“ je bila prvič začasno dovoljena za pujske in prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1334/2001 (3). Oseba, odgovorna za dajanje „Formi LHS (kalijev diformat)“ v obtok, je predložila zahtevek za izdajo dovoljenja za deset let. Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Skladno s tem je treba uporabo tega pripravka, kakor je opredeljena v Prilogi I, dovoliti za deset let.

(6)

Uporaba dodatka „klinoptilolit sedimentarnega izvora“ kot enega od vezalcev, sredstev proti strjevanju in koagulantov je bila prvič začasno dovoljena za prašiče, piščance in purane za pitanje ter za govedo in losose z Uredbo Komisije (ES) št. 1887/2000 (4). V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni dodatek so bili predloženi novi podatki. Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega dodatka, kakor je opredeljena v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(7)

Uporaba dodatka „natrijev heksacianoferat“ kot enega od vezalcev, sredstev proti strjevanju in koagulantov je bila prvič začasno dovoljena za vse vrste ali kategorije živali z Uredbo Komisije (ES) št. 256/2002 (5). V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni dodatek so bili predloženi novi podatki. Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega dodatka, kakor je opredeljena v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(8)

Uporaba dodatka „kalijev heksacianoferat“ kot enega od vezalcev, sredstev proti strjevanju in koagulantov je bila prvič začasno dovoljena za vse vrste ali kategorije živali z Uredbo Komisije (ES) št. 256/2002. V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni dodatek so bili predloženi novi podatki. Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega dodatka, kakor je opredeljena v Prilogi II, dovoliti brez časovne omejitve.

(9)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,4-beta-ksilanaza, ki ga proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W), je bila prvič začasno dovoljena za kokoši nesnice z Uredbo Komisije (ES) št. 418/2001 (6). V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je opredeljena v Prilogi III, dovoliti brez časovne omejitve.

(10)

Uporaba pripravka mikroorganizma Enterococcus faecium (NCIMB 11181) za teleta in pujske je bila dovoljena brez časovne omejitve z Uredbo Komisije (ES) št. 1333/2004 (7). V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo navedenega pripravka mikroorganizma na piščance za pitanje so bili predloženi novi podatki. Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je dne 13. aprila 2005 podala pozitivno mnenje o varnosti navedenega dodatka pri uporabi v živalski kategoriji piščanci za pitanje pod pogoji, določenimi v Prilogi IV k tej uredbi. Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 9e(1) Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizma, kakor je opredeljena v Prilogi IV, začasno dovoliti za obdobje štirih let.

(11)

Uporaba pripravka mikroorganizma Enterococcus faecium (CECT 4515) je bila prvič začasno dovoljena za pujske in teleta z Uredbo Komisije (ES) št. 654/2000 (8). V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo navedenega pripravka mikroorganizma na piščance za pitanje so bili predloženi novi podatki. Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je dne 13. aprila 2005 podala pozitivno mnenje o varnosti navedenega dodatka pri uporabi v živalski kategoriji piščanci za pitanje pod pogoji, določenimi v Prilogi IV k tej uredbi. Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 9e(1) Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizma, kakor je opredeljena v Prilogi IV, začasno dovoliti za obdobje štirih let.

(12)

Ocena teh zahtevkov navaja, da je treba zahtevati določene postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom iz prilog. Tako zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (9).

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, ki spada v skupino „Pospeševalci rasti“, kot je opredeljeno v Prilogi I, se dovoli za uporabo za obdobje desetih let kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „Vezalci, sredstva proti strjevanju in koagulanti“, kot je opredeljeno v Prilogi II, se dovolijo za uporabo brez časovne omejitve kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 3

Pripravek, ki spada v skupino „Encimi“, kakor je opredeljeno v Prilogi III, se dovoli za uporabo brez časovne omejitve kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 4

Pripravki, ki spadajo v skupino „Mikroorganizmi“, kot je opredeljeno v Prilogi IV, se začasno dovolijo za obdobje štirih let kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(3)  UL L 180, 3.7.2001, str. 18. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 676/2003 (UL L 97, 15.4.2003, str. 29).

(4)  UL L 227, 7.9.2000, str. 13.

(5)  UL L 41, 13.2.2002, str. 6.

(6)  UL L 62, 2.3.2001, str. 3.

(7)  UL L 247, 21.7.2004, str. 11.

(8)  UL L 79, 30.3.2000, str. 26. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2200/2001 (UL L 299, 15.11.2001, str. 1).

(9)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

Registracijska številka dodatka

Ime in registracijska številka osebe, odgovorne za dajanje dodatka v obtok

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice

Pospeševalci rasti

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Kalijev diformat (Formi LHS)

Sestava dodatka:

 

Kalijev diformat, trdna snov najmanj 98 %

 

Silikat največ 1,5 %

 

Voda največ 0,5 %

Aktivna snov:

 

Kalijev diformat, trdni

 

KH(COOH)2

 

CAS št. 20642-05-1

Pujski (odstavljeni)

6 000

18 000

Za uporabo pri odstavljenih pujskih do približno 35 kg

25.11.2015

Prašiči za pitanje

6 000

12 000

25.11.2015


PRILOGA II

Št.

(ali ES št.)

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg popolne krmne mešanice

Vezalci, sredstva proti strjevanju in koagulanti

E 568

Klinoptilolit sedimentarnega izvora

Hidratiziran kalcijev alumosilikat sedimentarnega izvora z vsebnostjo najmanj 80 % klinoptilolita in največ 20 % mineralov gline brez vlaknin in kremenjaka

Prašiči za pitanje

20 000

Vsa krma

Brez časovne omejitve

Piščanci za pitanje

20 000

Vsa krma

Brez časovne omejitve

Purani za pitanje

20 000

Vsa krma

Brez časovne omejitve

Govedo

20 000

Vsa krma

Brez časovne omejitve

Losos

20 000

Vsa krma

Brez časovne omejitve

E 535

Natrijev heksacianoferat

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Vse vrste ali kategorije živali

Največja vsebnost: 80 mg/kg NaCl (preračunano na heksacianoferatne anione)

Brez časovne omejitve

E 536

Kalijev heksacianoferat

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Vse vrste ali kategorije živali

Največja vsebnost: 80 mg/kg NaCl (preračunano na heksacianoferatne anione)

Brez časovne omejitve


PRILOGA III

ES št.

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

E 1613

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W), z najmanjšo aktivnostjo:

 

V prahu: 70 000 IFP (1)/g

 

V tekoči obliki: 7 000 IFP/ml

Kokoši nesnice

840 IFP

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 840 IFP.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 40 % pšenice.

Brez časovne omejitve


(1)  1 IFP je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reducirajočih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz ovsa na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.


PRILOGA IV

ES št. ali št.

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Pripravek iz Enterococcus faecium z najmanjšo vsebnostjo

 

V prahu:

4 × 1011 CFU/g dodatka

 

V prevlečeni obliki:

5 × 1010 CFU/g dodatka

Piščanci za pitanje

2,5 × 108

15 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Pripravek Enterococcus faecium, ki vsebuje najmanj:

1 × 109 CFU/g dodatka

Piščanci za pitanje

1 × 109

1 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

25.11.2009


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1811/2005

z dne 4. novembra 2005

o začasnih in trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi ter začasnem dovoljenju za novo uporabo že dovoljenega dodatka v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1) in zlasti členov 3, 9d(1) in 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2) in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za zahtevke za izdajo dovoljenj za krmne dodatke, predložene v skladu z Direktivo 70/524/EGS pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevki za izdajo dovoljenj za dodatke, ki so našteti v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Začetne pripombe na navedene zahtevke so bile v skladu s členom 4(4) Direktive 70/524/EGS poslane Komisiji pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Navedeni zahtevki se tako še naprej obravnavajo v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), je bila prvič začasno dovoljena za pujske z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 (3). V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so izpolnjeni pogoji, ki jih za izdajo takega dovoljenja določa člen 3a Direktive 70/524/EGS. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je določena v Prilogi I, dovoliti brez časovne omejitve.

(6)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), je bila prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1411/1999 (4). V podporo zahtevku za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za navedeni encimski pripravek so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za izdajo takega dovoljenja določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je določena v Prilogi I, dovoliti brez časovne omejitve.

(7)

Uporaba encimskih pripravkov endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jih proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), je bila prvič začasno dovoljena za purane za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 937/2001 (5) in za kokoši nesnice z Uredbo Komisije (ES) št. 2188/2002 (6) ter je bila dovoljena brez časovne omejitve za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1259/2004 (7) in za purane za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1206/2005 (8). Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo tega encimskega pripravka na racah. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je podala mnenje o uporabi tega pripravka, v katerem ugotavlja, da ne predstavlja tveganja za to dodatno kategorijo živali. Ocena kaže, da so izpolnjeni pogoji, ki jih za izdajo dovoljenja za navedeni pripravek za navedeno uporabo določa člen 9e(1) Direktive 70/524/EGS. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je določena v Prilogi II, dovoliti za obdobje štirih let.

(8)

Predloženi so bili podatki v podporo zahtevku za dovoljenje za uporabo encimskih pripravkov endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja Trichoderma reesei (CBS 529.94) in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Trichoderma reesei (CBS 526.94), za piščance za pitanje in za purane za pitanje. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je podala mnenje o uporabi tega pripravka, v katerem ugotavlja, da ne predstavlja tveganja za potrošnike, uporabnike, zadevno kategorijo živali ali okolje. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za izdajo dovoljenja za navedeni pripravek za navedeno uporabo določa člen 9e(1) Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega encimskega pripravka, kakor je določena v Prilogi II, dovoliti za obdobje štirih let.

(9)

Uporaba pripravka mikroorganizmov Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) je bila prvič začasno dovoljena za krave molznice z Uredbo Komisije (ES) št. 937/2001. V podporo zahtevku za dovoljenje brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za izdajo takega dovoljenja določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kakor je določena v Prilogi III, dovoliti brez časovne omejitve.

(10)

Uporaba pripravka mikroorganizma Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) je bila prvič začasno dovoljena za krave molznice z Uredbo Komisije (ES) št. 937/2001. V podporo zahtevku za dovoljenje brez časovne omejitve za navedeni pripravek mikroorganizmov so bili predloženi novi podatki. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za izdajo takega dovoljenja določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega pripravka mikroorganizmov, kakor je določena v Prilogi III, dovoliti brez časovne omejitve.

(11)

Ocena teh zahtevkov kaže, da je treba zahtevati določene postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom iz prilog. Tako zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (9).

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kakor je opredeljeno v Prilogi I, se dovolijo za uporabo brez časovne omejitve kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kakor je opredeljeno v Prilogi II, se dovolijo za uporabo za obdobje štirih let kot dodatki v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 3

Pripravki, ki spadajo v skupino „Mikroorganizmi“, kakor je opredeljeno v Prilogi III, se dovolijo za uporabo brez časovne omejitve kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(3)  UL L 191, 7.7.1998, str. 15.

(4)  UL L 164, 30.6.1999, str. 56.

(5)  UL L 130, 12.5.2001, str. 25.

(6)  UL L 333, 10.12.2002, str. 5.

(7)  UL L 239, 9.7.2004, str. 8.

(8)  UL L 197, 28.7.2005, str. 12.

(9)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

Registracijska št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Največja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

E 1603

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaza, ki ga proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), z najmanjšo aktivnostjo:

 

Prevlečena oblika:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 50 FBG (1)/g

 

Tekoča oblika:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 120 FBG/ml

Pujski

(odstavljeni)

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 10 FBG

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10–25 FBG

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani), npr. z vsebnostjo več kakor 60 % zelenjavnih sestavin (koruze, volčjega boba, pšenice, ječmena, soje, oljne repice ali graha)

4.

Za uporabo pri odstavljenih pujskih do približno 35 kg

Brez časovne omejitve

E 1635

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

EC 3.2.1.6

Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaza, ki ga proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), z najmanjšo aktivnostjo:

 

Tekoča oblika:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 U (2)/ml

Piščanci za pitanje

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 75 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 75–100 U

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani), npr. z vsebnostjo več kakor 30 % ječmena itd.

Brez časovne omejitve


(1)  1 FBG je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.

(2)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.


PRILOGA II

Št. ES ali št.

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Največja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

11

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jih proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) z najmanjšo aktivnostjo:

Trdna in tekoča oblika:

 

endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U (1)/ml ali g

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U (2)/ml ali g

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 26 000 U (3)/ml ali g

Race

Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

Endo-1,4-beta-glukanaza: 400–1 600 U

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900–3 600 U

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300–5 200 U

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma arabinoksilani in beta-glukani), npr. z vsebnostjo več kakor 45 % ječmena in/ali tritikale

25.11.2009

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300 U

63

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Pripravka endo-1,4-beta-ksilanaza, ki ga proizvaja Trichoderma reesei (CBS 529.94), in endo-1,3(4)-beta-glukanaza, ki ga proizvaja Trichoderma reesei (CBS 526.94), z najmanjšimi aktivnostmi:

v trdi obliki:

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 000 BU (5)/g

Tekoča oblika:

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 120 000 BXU/ml

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30 000 BU/ml

Piščanci za pitanje

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500 BU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 16 000–24 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 4 000–6 000 BU

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma arabinoksilani in glukani), npr. z vsebnostjo več kakor 54 % pšenice

25.11.2009

Purani za pitanje

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 4 000 BU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 16 000–40 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 4 000–10 000 BU

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma arabinoksilani in glukani), npr. z vsebnostjo več kakor 44 % pšenice

25.11.2009


(1)  1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz karboksimetilceluloze na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.

(2)  1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.

(3)  1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz ksilan ovsenih plev na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.

(4)  1 BXU je količina encima, ki sprosti 0,06 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz brezovega ksilana na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.

(5)  1 BU je količina encima, ki sprosti 0,06 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.


PRILOGA III

Št. ES ali št.

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Največja starost

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Pripravek iz Saccharomyces cerevisiae z najmanjšo vsebnostjo:

5 × 109 CFU/g dodatka

Krave molznice

4 × 108

2 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

Količina Saccharomyces cerevisiae v dnevnem obroku na sme preseči 5,6 × 109 CFU na 100 kg telesne teže. Dodajte 8,75 × 109 CFU za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže

Brez časovne omejitve

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Pripravek iz Saccharomyces cerevisiae z najmanjšo vsebnostjo:

1 × 109 CFU/g dodatka

Krave molznice

5 × 107

3,5 × 108

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

Količina Saccharomyces cerevisiae v dnevnem obroku na sme preseči 1,2 × 109 CFU na 100 kg telesne teže. Dodajte 1,7 × 108 CFU za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže

Brez časovne omejitve


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1812/2005

z dne 4. novembra 2005

o spremembi uredb (ES) št. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 in 833/2005 glede pogojev za izdajo dovoljenja nekaterih dodatkov v krmi, ki spadajo v skupino encimov in mikroorganizmov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1), in zlasti členov 3, 9d(1) in 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2), in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za zahtevke za dovoljenje krmnih dodatkov, predložene v skladu z Direktivo 70/524, pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevki za dovoljenje dodatkov, navedenih v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Začetne pripombe o zadevnih zahtevkih, predvidene v členu 4(4) Direktive 70/524/EGS, so bile Komisiji poslane pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zadevni zahtevki se tako še naprej obravnavajo v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Uporaba pripravka mikroorganizma št. 5 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) se začasno dovoli za konje za 4 leta z Uredbo Komisije (ES) št. 490/2004 (3). Predloženi so bili novi podatki v podporo povečanju najmanjše vsebnosti kolonij formirajočih enot tega pripravka v stolpcu „kemijska formula, opis“ brez spreminjanja največje, najmanjše ali priporočene vsebnosti v popolnih krmnih mešanicah v pogojih za dovoljenje. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Skladno s tem se odobri uporaba navedenega pripravka mikroorganizmov, kakor je navedeno v Prilogi I, do 20. marca 2008.

(6)

Uporaba pripravka mikroorganizma št. E 1704 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) se začasno dovoli za teleta in govedo za pitanje brez časovne omejitve z Uredbo Komisije (ES) št. 1288/2004 (4). Predloženi so bili novi podatki v podporo povečanju najmanjše vsebnosti kolonij formirajočih enot tega pripravka v stolpcu „kemijska formula, opis“ brez spreminjanja največje, najmanjše ali priporočene vsebnosti v popolnih krmnih mešanicah v pogojih za dovoljenje. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Skladno s tem se odobri časovno neomejena uporaba tega dodatka mikroorganizma, kakor je določena v Prilogi III.

(7)

Uporaba encimskega pripravka št. E 1623 endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 521/2005 (5) začasno dovoljena za piščance za pitanje brez časovne omejitve. Predloženi so bili novi podatki v podporo spremembi najmanjše encimske aktivnosti v tem pripravku, kakor je opisana v stolpcu „kemijska formula, opis“ brez spreminjanja največje, najmanjše ali priporočene vsebnosti v popolnih krmnih mešanicah v pogojih za dovoljenje. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Skladno s tem naj se odobri časovno neomejena uporaba tega dodatka mikroorganizma, kakor je določena v Prilogi II.

(8)

Uporaba encimskega pripravka št. E 1627 endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) je bila dovoljena za prašiče za pitanje brez časovne omejitve z Uredbo Komisije (ES) št. 833/2005 (6). Predloženi so bili novi podatki v podporo spremembe oblikovanja preparata, kot je opisana v stolpcu „kemijska formula, opis“ brez spreminjanja največje, najmanjše ali priporočene vsebnosti v popolnih krmnih mešanicah v pogojih za dovoljenje. Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni. Skladno s tem se odobri časovno neomejena uporaba navedenega encimskega pripravka, kakor je določena v Prilogi IV.

(9)

Uredbe (ES) št. 490/2004, 1288/2001 521/2004 in 833/2005 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 490/2004 se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1288/2004 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Priloga I k Uredbi (ES) št. 521/2005 se nadomesti s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 4

Priloga k Uredbi (ES) št. 833/2005 se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(3)  UL L 79, 17.3.2004, str. 23.

(4)  UL L 243, 15.7.2004, str. 10.

(5)  UL L 84, 2.4.2005, str. 3.

(6)  UL L 138, 1.6.2005, str. 5.


PRILOGA I

Številka (ali št. ES)

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Pripravek Saccharomyces cerevisiae, z najmanjšo vsebnostjo 1 × 109 UFC/g dodatka

Konji

4 × 109

2,5 × 1010

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Količina Saccharomyces cerevisiae v dnevnem obroku na sme preseči 4,17 × 1010 CFU na 100 kg telesne teže.

Uporaba je dovoljena po preteku dveh mesecev po odstavitvi.

20.3.2008


PRILOGA II

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1288/2004 se vpis za E 1704 nadomesti z naslednjim:

Številka (ali št. ES)

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

„E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Pripravek iz Saccharomyces cerevisiae z najmanjšo vsebnostjo:

1 × 109 UFC/g dodatka

Teleta

6 mesecev

2 × 108

2 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovne omejitve

Govedo za pitanje

1,7 × 108

1,7 × 108

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Količina Saccharomyces cerevisiae v dnevnem obroku ne sme preseči 7,5 × 108 CFU na 100 kg telesne teže.

Dodajte 1 × 108 CFU za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže.

Brez časovne omejitve“


PRILOGA III

Številka ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Največja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

E 1623

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES št. 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanaza ES št. 3.2.1.6

Subtilizin ES št. 3.4.21.62

Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) in subtilizin, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (ATCC 2107) z najmanjšimi aktivnostmi:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U (2)/g

 

Subtilizin: 1 600 U (3)/g

Piščanci za pitanje

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25–100 U

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 625–2 500 U,

 

subtilizin: 200 U–800 U

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo npr. več kot 30 % pšenice in 10 % ječmena

Brez časovne omejitve

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 625 U

Subtilizin: 200 U


(1)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.

(2)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana ovsenih plev na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.

(3)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol fenolne spojine (ekvivalenti tirozina) iz substrata iz kazeina na minuto pri pH 7,5 in 40 °C.


PRILOGA IV

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 833/2005 se vpis za E 1627 nadomesti z naslednjim:

„E 1627

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES št. 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanaza ES št. 3.2.1.8

Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), z najmanjšo aktivnostjo:

V prahu:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 800 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 U (2)/g

Tekoča oblika:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 800 U/ml

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 800 U/ml

Prašiči za pitanje

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 65 % ječmena

Brez časovne omejitve

endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U


(1)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.

(2)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalenti ksiloze) iz ksilana ovsenih plev na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.“


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. oktobra 2005

o določitvi pravil za nabavo pomoči v hrani preko nevladnih organizacij, katere je Komisija pooblastila za nakup in sprostitev proizvodov, ki jih je treba dobaviti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1292/96, in o razveljavitvi njenega Sklepa z dne 3. septembra 1998

(2005/769/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1292/96 z dne 27. junija 1996 o politiki pomoči v hrani in upravljanju pomoči v hrani ter o posebnih aktivnostih v podporo varnosti preskrbe s hrano (1), in zlasti člena 19(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2519/97 z dne 16. decembra 1997 o določitvi splošnih pravil za sprostitev proizvodov, ki jih je treba dobaviti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1292/96 kot pomoč Skupnosti v hrani (2), Komisiji omogoča, da mednarodnim in nevladnim organizacijam, ki so upravičenke pomoči Skupnosti, dovoli, da same kupijo in sprostijo proizvode, ki se uporabijo kot pomoč, pod pogojem, da Komisija določi pravila in postopke, ki se uporabijo v tem primeru.

(2)

Člen 164 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3) („izvedbena pravila“), določa, da kadar izvajanje ukrepa, za katerega se lahko prejme nepovratna sredstva Skupnosti, vključuje javno naročilo, mora sporazum o nepovratnih sredstvih, sklenjen za ta namen, upoštevati pravila o javnih naročilih, ki jih mora upravičenec spoštovati.

(3)

Člen 120 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4) („finančna uredba“) določa, da za oddajo javnega naročila preko upravičenca do nepovratnih sredstev veljajo načela iz finančne uredbe in njenih izvedbenih pravil.

(4)

Pravila o javnih naročilih, ki jih morajo upoštevati organi iz dela 2 Priloge k Uredbi (ES) št. 1292/96 o politiki upravljanja pomoči v hrani, so že določeni v sporazumih o prispevkih, ki jih je za ta namen Komisija sklenila z navedenimi mednarodnimi organizacijami; za nevladne organizacije (NVO) morajo pravila o javnih naročilih in drugi pogoji, ki so potrebni za sprostitev pomoči v hrani in upoštevanje finančnih načel iz finančne uredbe in njenih izvedbenih pravil, temeljiti zlasti na tistih iz Uredbe (ES) št. 2519/97, in se jih glede na stanje v okviru finančnega upravljanja po potrebi prilagoditi.

(5)

Pravila o javnih naročilih se morajo uporabljati, kadar Komisija NVO pooblasti, da kupijo in sprostijo pomoč v hrani v okviru pogodb, ki jih je treba podpisati za izvedbo letnega delovnega programa za pomoč v hrani, brez poseganja v pravico podpisnika Komisije, da v takšne pogodbe vključi dodatne zahteve z namenom dobrega finančnega upravljanja. Sklep Komisije z dne 3. septembra 1998 je zato treba razveljaviti.

(6)

V skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 1292/96 je bil Odbor za varnost preskrbe s hrano in pomoč v hrani o tem ukrepu obveščen –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Pravila za nabavo pomoči v hrani preko nevladnih organizacij, katere je Komisija pooblastila za nakup in sprostitev proizvodov, ki jih je treba dobaviti v skladu z Uredbo (ES) št. 1292/96, so določena v Prilogi k temu sklepu. Navedena pravila so sestavni del pogodb in sporazumov, ki jih je Komisija sklenila v ta namen.

Člen 2

Sklep Komisije z dne 3. septembra 1998 o pooblastitvi nekaterih organizacij, ki prejemajo pomoč v hrani od Skupnosti, da same kupijo nekatere proizvode, kot pomoč Skupnosti v hrani, se razveljavi.

Člen 3

Ta odločba začne veljati na dan njene objave.

V Bruslju, 27. oktobra 2005

Za Komisijo

Louis MICHEL

Član Komisije


(1)  UL L 166, 5.7.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 346, 17.12.1997, str. 23.

(3)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.


PRILOGA

Nevladna organizacija, ki je upravičena do pomoči Skupnosti (v nadaljevanju „NVO“), mora uporabljati naslednja pravila za sprostitev proizvodov, ki jih je v okviru Uredbe (ES) št. 1292/96 treba dobaviti kot pomoč Skupnosti, brez poseganja v kakršne koli dodatne zahteve v zvezi s finančnim upravljanjem, vključene v pogodbo z upravičencem, za izvajanje ukrepov upravljanja pomoči v hrani.

I.   SPLOŠNA NAČELA

Ta priloga se uporablja za blago, ki se dobavlja v stanju „franko na cilju“.

II.   KRAJ NAKUPA BLAGA

Glede na pogoje, določene za vsako posamezno dobavo, se proizvod, ki ga je treba dobaviti, kupi v Evropski skupnosti ali v državi v razvoju iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1292/96, ki spada, če je mogoče, k isti geografski regiji. Če je le mogoče, je treba dati prednost nakupom v državi aktivnosti ali sosednji državi.

V izjemnih okoliščinah in v skladu s postopki iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1292/96 se proizvodi lahko kupijo na trgu države, ki ni navedena v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1292/96.

NVO zagotovi, da se proizvodi, ki jih je treba dobaviti kot pomoč v hrani, lahko prosto uvozijo v državo upravičenko in da zanje ne bo veljala nikakršna uvozna dajatev ali dajatev s podobnim učinkom.

III.   ZNAČILNOSTI PROIZVODOV

Proizvodi kolikor je le mogoče ustrezajo prehranjevalnim navadam prebivalstva, ki prejema pomoč.

Značilnosti proizvodov, ki se uporabijo kot pomoč v hrani, so v skladu z zahtevami iz Sporočila Komisije v zvezi z značilnostmi proizvodov, ki jih je treba dobaviti kot pomoč Skupnosti v hrani (1).

Poleg tega je pakiranje v skladu z zahtevami iz Sporočila Komisije v zvezi s pakiranjem proizvodov, ki jih je treba dobaviti kot pomoč Skupnosti v hrani (2).

IV.   PREDPISI GLEDE DRŽAVNE PRIPADNOSTI

Udeležba v razpisnih postopkih, določenih v okviru sprostitve proizvodov, ki jih je treba dobaviti kot pomoč v hrani, je na osnovi enakih pogojev omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam iz Evropske skupnosti ali držav v razvoju iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1292/96.

Ponudnik mora biti zakonito registriran in mora na zahtevo predložiti dokazilo o registraciji.

V.   RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZ UDELEŽBE V POSTOPKIH NAROČIL IN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

1.   Razlogi za izključitev iz udeležbe v postopkih naročil

Ponudnike se izključi iz udeležbe v postopku naročil, če:

(a)

so bodisi v stečaju bodisi v postopku likvidacije, v sodnem postopku prisilne poravnave, so sklenili dogovor z upniki, so opustili poslovno dejavnost, so v postopku, ki je povezan s temi zadevami, ali so v kateri koli podobni okoliščini, ki izhaja iz podobnega postopka, določenega z nacionalno zakonodajo ali predpisi;

(b)

so bili s pravnomočno sodbo obsojeni za prestopek v zvezi z njihovim poklicnim ravnanjem;

(c)

so bili spoznani za krive resnega poklicnega prekrška, dokazanega na kateri koli način, ki ga upravičenec do nepovratnih sredstev lahko utemelji;

(d)

niso izpolnili obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali plačilom davkov v skladu z določbami zakonodaje bodisi države, v kateri imajo sedež, bodisi države upravičenke do nepovratnih sredstev ali države, kjer naj bi se pogodba izvedla;

(e)

so bili s pravnomočno sodbo obsojeni za goljufijo, korupcijo, vpletenost v kriminalno organizacijo ali katero koli drugo ilegalno dejavnost, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;

(f)

je bilo med drugim postopkom naročil ali postopkom dodelitve nepovratnih sredstev iz proračuna Skupnosti ugotovljeno, da so resno kršili pogodbo z neizpolnitvijo svojih pogodbenih obveznosti.

Ponudniki morajo potrditi, da niso v eni izmed zgoraj navedenih situacij.

2.   Izključitev iz oddaje javnega naročila

Javna naročila se ne oddajo ponudnikom, ki so med postopkom naročil:

(a)

v navzkrižju interesov;

(b)

spoznani za krive napačnega prikazovanja pri zagotavljanju informacij, ki jih zahteva upravičenec nepovratnih sredstev kot pogoj za udeležbo v postopku javnih naročil, ali če teh informacij ne zagotovijo.

VI.   POSTOPKI ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

1.   Splošne določbe

NVO objavi mednarodni odprti javni razpis za nabavo blaga v vrednosti 150 000 EUR ali več. Pri mednarodnem odprtem javnem razpisu NVO objavi razpis o javnem naročilu v vseh ustreznih medijih, zlasti na svoji spletni strani, v mednarodnem tisku in nacionalnih tiskanih medijih države, kjer se izvaja dejavnost, ali v drugih specializiranih publikacijah.

Javna naročila za nabavo blaga v vrednosti 30 000 EUR ali več, vendar manj kot 150 000 EUR se oddajo po odprtem postopku oddaje naročila, ki je objavljen lokalno. Pri lokalnem odprtem postopku oddaje naročila se razpis o javnem naročilu objavi v vseh ustreznih medijih, vendar samo v državi, kjer se izvaja dejavnost. Kljub temu je treba omogočiti udeležbo drugih upravičenih dobaviteljev z enakimi možnostmi kot lokalna podjetja.

Javna naročila za nabavo blaga v vrednosti do 30 000 EUR je treba oddati po konkurenčnem postopku s pogajanji brez objave, v katerem NVO obravnava vsaj tri dobavitelje po svoji izbiri in se o pogojih naročila pogodi z enim ali več dobavitelji.

Javna naročila za nabavo blaga v vrednosti do 5 000 EUR se lahko oddajo na podlagi samo ene ponudbe.

Roki za prejetje ponudb in prijav za sodelovanje morajo biti dovolj dolgi, da se zainteresiranim strankam omogoči razumno in primerno obdobje za pripravo in predložitev svojih ponudb.

2.   Postopek s pogajanji

Na podlagi samo ene ponudbe lahko upravičenec uporabi postopek s pogajanji v naslednjih primerih:

(a)

Kadar se zaradi izjemno nujnih razlogov, nastalih zaradi dogodkov, ki jih upravičenec ni mogel predvideti in ki se mu jih nikakor ne more pripisati, roka za postopek iz oddelka VI.1 ne more spoštovati. Okoliščine, ki se uporabijo za utemeljitev nujnih razlogov, se nikakor ne sme pripisati upravičencu. Ukrepi, ki se jih izvede v kriznih situacijah in katere opredeli Komisija, se štejejo za nujne razloge. Komisija bo upravičenca obvestila o obstoju in koncu krizne situacije.

(b)

Pri dodatnih dobavah prvotnega dobavitelja, ki so namenjene bodisi za delno nadomestilo običajnih dobav blaga ali opreme bodisi za razširitev obstoječih dobav blaga ali opreme in bi zamenjava dobavitelja upravičenca prisilila, da nabavi opremo, ki ima drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem.

(c)

Kadar je bil postopek za oddajo naročila neuspešen, kar pomeni, da upravičenec ni prejel nobene kakovostno in/ali finančno primerne ponudbe. V takih primerih se lahko upravičenec po razveljavitvi postopka za oddajo naročila pogaja z enim ali več ponudniki po svoji izbiri izmed tistih, ki so se udeležili postopka za oddajo naročila, če prvotni pogoji postopka za oddajo naročila niso bistveno spremenjeni.

(d)

Kadar se zadevno naročilo odda organom, ki imajo de jure ali de facto monopol, ustrezno utemeljen v odločitvi Komisije o oddaji javnega naročila.

(e)

Pogodba na podlagi neposrednega dogovora se lahko sklene, kadar je to upravičeno zaradi posebnih okoliščin dobave, in zlasti v primeru poskusne dobave.

3.   Obveznosti glede oddaje ponudb

NVO v razpisu o javnem naročilu navede obliko in rok za pripravo ponudb.

Vse prijave za sodelovanje in ponudbe, za katere se potrdi, da izpolnjujejo formalne pogoje, komisija za ocenjevanje oceni in razvrsti na podlagi meril za izločitev, izbiro in oddajo, ki se objavijo vnaprej. Komisija mora imeti liho število članov, najmanj tri, ki so ustrezno usposobljeni za sprejemanje stališč o ponudbah.

Za vsako posamezno razpisano pošiljko se lahko predloži samo ena ponudba. Veljavna je samo, če se nanaša na celotno pošiljko. Če je pošiljka razdeljena v delne pošiljke, se ponudba sestavi kot povprečje teh delnih pošiljk. Če se javni razpis nanaša na dobavo več kakor ene pošiljke, se predloži ločena ponudba za vsako posamezno pošiljko. Ponudniku ni treba oddati ponudbe za vse pošiljke.

Ponudbe vsebujejo:

ime in naslov ponudnika,

referenčne številke javnega razpisa, pošiljke in dejavnost,

neto težo pošiljke ali določeni denarni znesek, na katerega se ponudba nanaša,

predlagano ceno na neto tono proizvoda, po katerem se ponudnik obvezuje dobaviti blago v skladu z dogovorjenimi pogoji,

ali

neto količino ponujenega blaga, če se javni razpis nanaša na pogodbo za dobavo največje možne količine določenega proizvoda za določeni denarni znesek,

stroške prevoza za predvideno fazo dostave,

rok za dostavo.

Ponudba je veljavna le, če ji je priloženo potrdilo o položeni garanciji za ponudbo. Znesek garancije za ponudbo, izražen v valuti plačila, in rok veljavnosti se določita v razpisu o javnem naročilu. Garancija predstavlja 1 % celotnega zneska ponudbe, rok veljavnosti pa je najmanj en mesec.

Garancija se položi v korist NVO v obliki poroštva kreditne ustanove, ki jo priznavata država članica ali NVO. Garancija je nepreklicna in vnovčljiva na prvo zahtevo.

V primeru sprostitve pomoči v državi, ki je sama upravičenka pomoči v hrani, lahko NVO v razpisu o javnem naročilu opredeli druge pogoje za garancijo, z upoštevanjem običajnih postopkov v tej državi.

Garancija za ponudbo se sprosti:

s pismom ali sporočilom po telefaksu, ki ga pošlje NVO, če ponudba ni bila sprejeta oziroma je bila zavrnjena ali če naročilo ni bilo oddano,

če je ponudnik, ki je določen za dobavitelja, vložil garancijo za dostavo.

Garancija se zaseže, če dobavitelj ne zagotovi garancije za dostavo v razumnem roku po oddaji naročila in tudi če ponudnik umakne svojo ponudbo, potem ko je že bila predložena.

Ponudba se zavrne, če ni predložena v skladu s temi določbami ali če vsebuje druge zadržke ali pogoje poleg tistih, določenih v javnem razpisu.

Nobene ponudbe po prejetju ni mogoče spreminjati ali umakniti.

Naročilo se odda ponudniku, ki je predložil ponudbo z najnižjo ceno in ki izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa, zlasti glede lastnosti proizvodov, ki jih je treba sprostiti. Če je več ponudnikov predložilo ponudbe z najnižjo ceno, se naročilo odda z žrebanjem.

Ko se naročilo odda, je treba izbranega ponudnika in neizbrane ponudnike ustrezno uradno obvestiti s pismom ali telefaksom.

NVO lahko sklene, da ne odda javnega naročila po poteku prvega ali drugega roka, zlasti če ponujene cene v predloženih ponudbah odstopajo od običajnih tržnih cen. NVO ni treba utemeljevati svojega sklepa. Ponudniki morajo biti o odločitvi, da javno naročilo ne bo oddano, uradno obveščeni s pisnim obvestilom v treh delovnih dneh.

VII.   OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN DOBAVNI POGOJI

NVO v razpisu o javnem naročilu določi pogoje v zvezi z odgovornostmi dobavitelja v skladu s trenutnimi pravili, dobavitelj pa izpolnjuje svoje obveznosti v skladu z vsemi pogoji, določenimi v obvestilu o razpisu, kakor tudi obveznosti, ki izhajajo iz njegove ponudbe.

Dobavitelj na svoje lastne stroške ob upoštevanju odobrenega roka organizira prevoz po najprimernejši poti, od pristanišča odpreme ali pretovornega pristana, navedenega v njegovi ponudbi, do končnega namembnega kraja, določenega v razpisu za javno naročilo.

Na dobaviteljevo pisno zahtevo pa lahko NVO odobri spremembo pristanišča odpreme ali pretovornega pristana, pod pogojem, da vse stroške, ki iz tega izhajajo, krije dobavitelj.

Dobavitelj sklene pomorsko zavarovanje ali zavarovanje terjatev v okviru splošnega zavarovanja. Zavarovanje mora kriti najmanj ponudbeni znesek in vsa tveganja, ki so povezana s prevozom, ter vse druge dejavnosti dobavitelja v zvezi z dobavo do predvidene faze dostave. Zavarovanje krije tudi stroške sortiranja, izločitve ali uničenja poškodovanega blaga, ponovnega embaliranja in analize blaga, če upravičenec blago sprejme kljub nastali škodi.

Blago se ne sme dostavljati v deljenih pošiljkah na več kakor enem plovilu, razen če NVO s tem ne soglaša. V tem primeru NVO zahteva od dobavitelja, da pokrije stroške dodatnih pregledov.

V razpisu za javno naročilo se lahko, kjer je to primerno, predvidi datum, pred katerim se šteje, da je vsaka dostava prezgodnja.

Dobava blaga je končana, ko je vse blago dejansko dostavljeno v stanju „franko na cilju“. Dobavitelj krije vse stroške, dokler blago ni na razpolago v namembnem skladišču.

Dobavitelj je odgovoren za vsa tveganja, vključujoč izgubo ali poškodbe, do katerih lahko pride, preden se izvede dobava blaga v celoti, in to dejstvo potrdi nadzornik v končnem certifikatu o skladnosti (glej točko 8).

Dobavitelj nemudoma pisno obvesti upravičenca in nadzornika o uporabljenem prevoznem sredstvu, datumih nakladanja, pričakovanem datumu prihoda v namembni kraj ter o katerem koli izrednem dogodku, do katerega pride, medtem ko je blago v tranzitu.

Dobavitelj opravi formalnosti v zvezi z izvoznim dovoljenjem in carinjenjem ter krije zadevne stroške in dajatve.

Da zagotovi izpolnitev svojih obveznosti, dobavitelj položi garancijo za dostavo v razumnem roku od uradnega obvestila o oddaji javnega naročila. Ta garancija, izražena v valuti plačila, predstavlja 5 do 10 % celotnega zneska ponudbe. Rok veljavnosti se izteče en mesec po datumu zadnje dostave. Garancija se položi na enak način kot garancija za ponudbo.

Garancija za dostavo se sprosti v celoti s pismom ali sporočilom po telefaksu, ki ga pošlje NVO, ko dobavitelj:

izvede dobavo blaga v skladu z vsemi svojimi obveznostmi, ali

je oproščen svojih obveznosti,

ali

ne izvede dobave blaga zaradi višje sile, ki jo prizna NVO.

VIII.   NADZOR

NVO takoj po oddaji javnega naročila sporoči dobavitelju, katera službi je odgovorna za preverjanje in potrjevanje kakovosti, količine, pakiranja in označevanja blaga, ki ga je treba dostaviti glede na vsako dobavo, izdajo certifikata o skladnosti ali potrdila o dostavi ter za splošno usklajevanje vseh faz dobave blaga (v nadaljnjem besedilu „nadzornik“).

Po uradnem obvestilu o oddaji javnega naročila dobavitelj pisno sporoči nadzorniku ime in naslov proizvajalca, tistega, ki pakira ali imetnika zalog blaga, ki ga je treba dostaviti, in približni datum proizvodnje ali pakiranja ter ime svojega zastopnika na kraju dostave.

Nadzornik opravi vsaj dva pregleda, na podlagi formalnih pogojev, ki so v skladu z mednarodnimi standardi nadzora:

(a)

Predhodni pregled se opravi med nalaganjem blaga ali v tovarni. Končni pregled se opravi v predvideni fazi dostave.

(b)

Ko je predhodni pregled končan, nadzornik izda dobavitelju začasni certifikat o skladnosti, po potrebi z zadržki. Nadzornik navede, ali je zadržek tak, da je zaradi njega blago v fazi dostave nesprejemljivo.

(c)

Ko se opravi končni pregled, nadzornik izda dobavitelju končni certifikat o skladnosti, v katerem je naveden zlasti datum dokončanja dobave in neto količina dobavljenega blaga. Ta certifikat se po potrebi izda s pridržkom.

(d)

Če nadzornik izda ustrezno utemeljeno „obvestilo o pridržku“, o tem čim prej pisno obvesti dobavitelja in NVO. Če dobavitelj želi spodbijati ugotovitve nadzornika in NVO, mora to narediti v dveh delovnih dneh od pošiljanja tega obvestila.

Stroške zgoraj navedenih pregledov krije NVO. Dobavitelj nosi vse finančne posledice, v primeru pomanjkljive kakovosti ali zamude pri pripravi blaga za pregled.

Če dobavitelj ali upravičenec ugovarja ugotovitvam pregleda, nadzornik po odobritvi NVO pripravi drugi inšpekcijski pregled, ki glede na naravo ugovora vključuje ponovno vzorčenje, ponovno analizo, in/ali ponovno tehtanje ali ponovni pregled pakiranja. Drugi inšpekcijski pregled opravi agencija ali laboratorij, ki se določi v dogovoru med dobaviteljem, končnim upravičencem in nadzornikom.

Stroške tega inšpekcijskega pregleda nosi stranka, ki spor izgubi.

Če končni certifikat o skladnosti ni izdan po prvih pregledih ali potem, ko se opravi drugi inšpekcijski pregled, je dobaviteljeva obveznost, da nadomesti blago.

Stroške nadomestitve in povezane stroške nosi dobavitelj.

Nadzornik izda pisna vabila zastopnikom dobavitelja in končnega upravičenca, ki naj bi bili prisotni pri pregledih, zlasti pri jemanju vzorcev za analize. Jemanje vzorcev se opravi v skladu s strokovno prakso. Ko se opravi vzorčenje, nadzornik vzame dva dodatna vzorca, ki jih hrani zapečatena in jih da na voljo NVO za namen katerega koli drugega pregleda ali za primer ugovora upravičenca ali dobavitelja.

Stroške blaga, ki se uporabi za vzorčenje, krije dobavitelj.

Prejemnik blaga izda dobavitelju potrdilo o prevzemu, potem, takoj po tem, ko je blago dobavljeno v stanju „franko na cilju“ in ko je dobavitelj upravičencu predal izvirnik končnega certifikata o skladnosti ter predračun, na katerem je navedena vrednost blaga in brezplačna dostava upravičencu.

V zvezi z blagom, ki se dobavlja kot razsuti tovor, se uporablja 3 % odstopanje (brez teže vzorcev) od zahtevane količine. Za blago, ki se dobavlja pakirano, je dovoljeno 1 % odstopanje. Če je odstopanje večje od dovoljenega, lahko NVO zahteva od dobavitelja, da opravi dodatno dostavo pod enakimi finančnimi pogoji kot so veljali za prvo dostavo.

IX.   PLAČILNI POGOJI

Znesek, ki ga mora NVO plačati dobavitelju, ne sme preseči zneska, navedenega v ponudbi, povišanega za katere koli stroške in znižanega za vsa spodaj navedena zmanjšanja.

Če se za kakovost, pakiranje ali označevanje blaga ugotovi, da v fazi dostave ne ustreza specifikacijam, vendar se s tem ne prepreči izdaje potrdila o prevzemu, lahko NVO pri izračunu zneska uveljavlja zmanjšanja.

Razen v primerih višje sile, se garancija za dostavo delno zaseže, na kumulativni osnovi v naslednjih primerih:

10 % vrednosti količine, ki ni dostavljena, brez poseganja v dovoljena odstopanja iz točke VIII zgoraj,

0,1 % vrednosti količine, dobavljene po roku, za vsak dan zamude,

kjer je to primerno in samo, če je to določeno v razpisu o javnem naročilu, 0,1 % na dan, v primeru prezgodnje dostave blaga.

Znesek garancij, ki naj se zaseže, se odšteje od končnega zneska, ki ga je treba izplačati. Obenem se garancije v celoti sprostijo.

NVO lahko dobavitelju na njegovo pisno zahtevo povrne nekatere dodatne stroške, kot so stroški skladiščenja ali zavarovanja, ki jih je dobavitelj dejansko plačal, izključujoč kakršne koli upravne stroške, ki jih NVO oceni na podlagi ustrezne spremne dokumentacije, pod pogojem, da je potrdilo o prevzemu ali potrdilo o dostavi izdano brez zadržkov v zvezi z naravo stroškov, ki jih dobavitelj terja, in v primeru:

podaljšanja roka za dostavo na prejemnikovo zahtevo, ali

zamude, daljše od 30 dni med datumom dostave in izdaje potrdila o prevzemu ali datumom izdaje končnega certifikata o skladnosti.

Dodatni stroški se ne priznajo, če presegajo:

1 EUR na tono razsutega blaga in 2 EUR na tono predelanega blaga na teden, če gre za stroške skladiščenja,

0,75 % od vrednosti blaga na leto, če gre za stroške zavarovanja.

Znesek, ki ga je treba plačati, se plača na zahtevo dobavitelja, predloženo v dveh izvodih. Zahtevku za plačilo celotnega ali preostalega ponudbenega zneska se priložijo naslednji dokumenti:

predračun za terjani znesek,

izvirnik potrdila o prevzemu,

izvod, ki ga podpiše in overi dobavitelj, tako da ustreza izvirniku končnega certifikata o skladnosti.

Ko se dostavi 50 % celotne količine iz razpisa o javnem naročilu, lahko dobavitelj zahteva predplačilo, tako da predloži predračun za terjani znesek in izvod predhodnega certifikata o skladnosti.

Vsi zahtevki za plačilo celotnega ali preostalega ponudbenega zneska se predložijo NVO po izdaji potrdila o prevzemu. Vsa plačila se opravijo v 60 dneh od dneva, ko NVO prejme popolni in točni zahtevek za plačilo. Za neupravičene zamude se zaračunajo zamudne obresti po mesečni obrestni meri, ki jo določa Evropska centralna banka.

X.   KONČNA DOLOČBA

NVO odloča o tem, ali je do neizpolnjevanja dobaviteljeve obveznosti, da dobavi blago, ali katere druge njegove obveznosti prišlo, zaradi višje sile. NVO krije stroške zaradi višje sile, ki jih sama prizna.


(1)  UL C 312, 31.10.2000, str. 1.

(2)  UL C 267, 13.9.1996, str. 1.


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/33


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. novembra 2005

o spremembi prilog I in II k Odločbi 2003/634/ES o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib znotraj neodobrenih območij

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4185)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/770/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1), in zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2003/634/ES (2) potrjuje in navaja programe, ki so jih predložile različne države članice. Programi so pripravljeni tako, da lahko država članica za območja ali ribogojnice na območjih, ki niso odobrena, pozneje začne postopke za pridobitev statusa odobrenega območja ali odobrene ribogojnice znotraj neodobrenega območja glede ene ali več bolezni rib, virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN).

(2)

Program, ki se v zvezi z IHN uporablja na celotnem ozemlju Finske in v zvezi z VHS na celinskih delih ozemlja Finske, je bil dokončan in ga je treba črtati iz Priloge I k Odločbi 2003/634/ES.

(3)

Program, ki se uporablja na Incubatoio ittico di valle – Loc. Cascina Prelle – Traversella (TO) je bil dokončan in ga je treba črtati iz Priloge II k Odločbi 2003/634/ES.

(4)

Odločbo 2003/634/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2003/634/ES se spremeni na naslednji način:

1.

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej odločbi.

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 220, 3.9.2003, str. 8. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/414/ES (UL L 141, 4.6.2005, str. 29).


PRILOGA I

„PRILOGA I

PROGRAMI, PREDLOŽENI ZA PRIDOBITEV STATUSA ODOBRENEGA OBMOČJA GLEDE ENE ALI VEČ BOLEZNI RIB, VHS IN IHN

1.   DANSKA

PROGRAMI, KI JIH JE DANSKA PREDLOŽILA DNE 22. MAJA 1995 IN VKLJUČUJEJO:

povodje FISKEBÆK Å,

vsi DELI JUTLANDIJE južno in zahodno od povodij Storåen, Karup å, Gudenåen in Grejs å,

območje vseh DANSKIH OTOKOV.

2.   NEMČIJA

PROGRAM, KI GA JE NEMČIJA PREDLOŽILA DNE 25. FEBRUARJA 1999 IN VKLJUČUJE:

območje v povodju ‚OBERN NAGOLD’.

3.   ITALIJA

3.1   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V AVTONOMNI PROVINCI BOLZANO DNE 6. OKTOBRA 2001, KAKOR JE BIL SPREMENJEN Z DOPISOM Z DNE 27. MARCA 2003, IN VKLJUČUJE:

Območje province Bolzano

Območje vključuje vsa povodja v provinci Bolzano.

Območje vključuje zgornji del območja VAL D'ADIGE – tj. povodje reke Adiže od njenih izvirov v provinci Bolzano do meje s provinco Trento.

(N.B. Preostali spodnji del območja VAL D'ADIGE spada pod odobreni program avtonomne province Trento. Zgornji in spodnji del tega območja se štejeta za eno epidemiološko enoto.)

3.2   PROGRAMI, KI JIH JE ITALIJA PREDLOŽILA V AVTONOMNI PROVINCI TRENTO DNE 23. DECEMBRA 1996 IN 14. JULIJA 1997 IN VKLJUČUJEJO:

Območje Val di Sole e Val di Non

Povodje od izvira potoka Noce do jezu S. Giustina.

Območje Val d’Adige – spodnji del

Povodja reke Adiže in njenih izvirov na ozemlju avtonomne province Trento, od meje s provinco Bolzano do jezu Ala (hidroelektrarna).

(N.B. Zgornji del območja VAL D'ADIGE spada pod odobreni program province Bolzano. Zgornji in spodnji del tega območja se štejeta za eno epidemiološko enoto.)

Območje torrente Arnò

Povodje od izvira hudournika Arnò do pregrad v spodnjem toku, preden se hudournik Arnò izlije v reko Sarca.

Območje Val Banale

Povodje potoka Ambies do jezu hidroelektrarne.

Območje Varone

Povodje od izvira potoka Magnone do slapu.

Območje Alto e Basso Chiese

Povodje reke Chiese od izvira toka do jezu Condino, razen povodij hudournikov Adana in Palvico.

Območje torrente Palvico

Povodje hudournika Palvico do pregrade, zgrajene iz betona in kamnov.

3.3   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI BENEČIJA DNE 21. FEBRUARJA 2001 IN VKLJUČUJE:

Območje torrente Astico

Povodje reke Astico, od njenih izvirov (v avtonomni provinci Trento in v provinci Vicenza, regija Benečija) do jezu blizu mostu Pedescala v provinci Vicenza.

Del reke Astico v smeri toka med jezom blizu mostu Pedescala in jezom Pria Maglio se šteje za varovalni pas.

3.4   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI UMBRIJA DNE 20. FEBRUARJA 2002 IN VKLJUČUJE:

Območje Fosso di Monterivoso: povodje reke Monterivoso, od izvirov do neprehodnih pregrad blizu mesta Ferentillo.

3.5   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI LOMBARDIJA DNE 23. DECEMBRA 2003 IN VKLJUČUJE:

Območje Valle del torrente Venina: Povodje reke Vienna od izvirov do naslednjih meja:

Na zahodu: dolina Livrio,

Na jugu: Alpe Orobie od prelaza Publino do vrha Redorta,

Na vzhodu dolini Armisa in Armisola.

3.6   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI TOSCANA DNE 23. SEPTEMBRA 2004 IN VKLJUČUJE:

Območje valle di Tosi: povodje reke Vicano di S. Ellero, od izvirov do pregrad pri Il Greto blizu vasi Raggioli.

4.   FINSKA

4.1   PROGRAM PROTI VHS (1) S POSEBNIMI UKREPI ZA IZKORENINJENJE, KI GA JE PREDLOŽILA FINSKA DNE 29. MAJA 1995, KAKOR JE BIL SPREMENJEN Z DOPISI Z DNE 27. MARCA 2002, 4. JUNIJA 2002, 12. MARCA 2003, 12. JUNIJA 2003, 20. OKTOBRA 2003 TER 17. MAJA 2005 IN VKLJUČUJE:

Vsa obalna območja FINSKE s posebnimi ukrepi za izkoreninjenje v:

pokrajini Åland,

zaprtem območju v občini Pyhtää,

zaprtem območju, ki zajema občine Uusikaupunki, Pyhäranta in Rauma.

5.   CIPER

PROGRAMI, KI JIH JE CIPER PREDLOŽIL DNE 20. APRILA 2004 IN VKLJUČUJEJO:

celotno ozemlje Cipra.“


(1)  Program je bil prekinjen s to odločbo v zvezi z IHN, za katero je bil podeljen odobren status.


PRILOGA II

„PRILOGA II

PROGRAMI, PREDLOŽENI ZA PRIDOBITEV STATUSA ODOBRENE RIBOGOJNICE ZNOTRAJ NEODOBRENEGA OBMOČJA GLEDE ENE ALI VEČ BOLEZNI RIB, VHS IN IHN

1.   ITALIJA

1.1   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA NA OBMOČJU FURLANIJE-JULIJSKE KRAJINE, PROVINCA VIDEM, DNE 2. MAJA 2000 IN VKLJUČUJE:

Ribogojnice v povodju reke Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2   PROGRAM, KI GA JE ITALIJA PREDLOŽILA V REGIJI BENEČIJA DNE 21. DECEMBRA 2003 IN VKLJUČUJE:

Ribogojnica:

Azienda agricola Bassan Antonio.“


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/38


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. novembra 2005

o spremembi Odločbe 93/195/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4186)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/771/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (1), in zlasti člena 19(ii) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s splošnimi pravili iz Priloge II k Odločbi Komisije 93/195/EGS (2) je ponovni vstop registriranih konj za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu omejen na konje, ki so bili manj kot 30 dni v eni izmed tretjih držav, navedenih v isti skupini iz Priloge I k navedeni odločbi.

(2)

Registrirani konji, ki sodelujejo na olimpijskih igrah, v pripravljalnih testnih prireditvah za slednje in na paraolimpijskih igrah bodo predmet veterinarskega nadzora pristojnih organov tretje države gostiteljice in organizacijskega organa Mednarodne konjeniške zveze (FEI).

(3)

Glede na stopnjo veterinarskega nadzora in dejstvo, da so zadevni konji oskrbovani ločeno od živali z nižjim zdravstvenim statusom, je treba obdobje začasnega izvoza podaljšati na manj kot 90 dni ter skladno s tem določiti pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali ter veterinarskim spričevalom za ponovni vstop registriranih konjev, ki se po začasnem izvozu udeležijo konjeniških prireditev za olimpijske igre, vključno s pripravljalnimi testnimi prireditvami, in paraolimpijskih iger.

(4)

Odločbo 93/195/EGS je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 93/195/EGS se spremeni:

1.

V členu 1 se doda naslednja alinea:

„—

so se udeležili konjeniških prireditev za olimpijske igre, pripravljalnih testnih prireditev ali paraolimpijskih iger in izpolnjujejo zahteve, določene v zdravstvenem spričevalu v skladu z vzorcem zdravstvenega spričevala iz Priloge IX k tej odločbi.“

2.

Besedilo iz Priloge k tej odločbi se doda kot Priloga IX.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 42. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/68/ES (UL L 139, 30.4.2004, str. 320).

(2)  UL L 86, 6.4.1993, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/605/ES (UL L 206, 9.8.2005, str. 16).


PRILOGA

„PRILOGA IX

Image

Image

Image


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/42


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. novembra 2005

o dajanju v promet koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera in toleranco na herbicid glufosinat-amonij, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4192)

(Besedilo v nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/772/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 18(1) Direktive,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varno hrano,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2001/18/ES mora za dajanje v promet proizvoda, ki vsebuje ali je sestavljen iz gensko spremenjenega organizma ali kombinacije gensko spremenjenih organizmov, pristojni organ države članice izdati pisno odobritev, po postopku, določenem v navedeni direktivi.

(2)

Pioneer Hi-Bred International, INC in Mycogen Seeds sta pristojnim organom Nizozemske predložila prijavo (sklic C/NL/00/10) o dajanju v promet gensko spremenjenega koruznega proizvoda (Zea mays L. linije 1507).

(3)

Prijava zajema uvoz in uporabo v Skupnosti kot za katerokoli drugo koruzo, vključno s krmo, z izjemo gojenja in uporabe kot živilo ali v živilih, za sorte, ki izhajajo iz transformacije 1507.

(4)

V skladu s postopkom iz člena 14 Direktive 2001/18/ES so pristojni organi Nizozemske pripravili poročilo o oceni, ki je bilo predloženo Komisiji in pristojnim organom drugih držav članic. Poročilo o oceni navaja, da ni razlogov za zavrnitev dovoljenja za dajanje v promet Zea mays L. linije 1507, če so izpolnjeni posebni pogoji.

(5)

Pristojni organi ostalih držav članic so ugovarjali dajanju tega proizvoda v promet.

(6)

Evropska agencija za varno hrano je v mnenju, ki ga je sprejela 24. septembra 2004, navedla zaključek, da na ni verjetno, da bi Zea mays L. linije 1507 v okviru predlagane uporabe škodljivo vplivala na zdravje ljudi in živali ali na okolje. Evropska agencija za varno hrano je prav tako ugotovila, da je načrt spremljanja, ki ga je predložil vlagatelj, usklajen s predvideno uporabo koruze 1507.

(7)

Po preučitvi vseh ugovorov v okviru Direktive 2001/18/ES, podatkov, predloženih v prijavi in mnenja Evropske agencije za varno hrano, ni razloga za domnevo, da bi dajanje v promet Zea mays L. linije 1507 škodljivo vplivalo na zdravje ljudi ali živali ali na okolje.

(8)

Za namene Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (2) in Uredbe Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme je treba za koruzo 1507 določiti posebni identifikator (3).

(9)

Naključne ali tehnično neizogibne sledi gensko spremenjenih organizmov v proizvodih so izvzete iz zahtev o sledljivosti in označevanju v skladu s pragovi, določenimi v Direktivi 2001/18/ES in Uredbi (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (4).

(10)

Glede na mnenje Evropske agencije za varno hrano ni potrebno določiti posebnih pogojev za predvideno uporabo v zvezi z obdelavo ali pakiranjem proizvoda ter varstvom nekaterih ekosistemov, okolij ali geografskih območij.

(11)

Preden se proizvod da v promet, se morajo uporabljati potrebni ukrepi za zagotovitev označevanja in sledljivosti na vseh stopnjah njegovega dajanja v promet, vključno s preverjanjem po primerni validirani metodi odkrivanja.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, niso v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 30 Direktive 2001/18/ES, zato je Komisija predložila Svetu predlog glede teh ukrepov. Ker Svet po izteku obdobja iz člena 30(2) Direktive 2001/18/ES ni niti sprejel predlaganih ukrepov niti ni v skladu s členom 5(6) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5) izrazil svojega nasprotovanja, mora ukrepe sprejeti Komisija –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odobritev

Brez poseganja v drugo zakonodajo Skupnosti, zlasti v Uredbo (ES) št. 258/97 (6) Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo (ES) št. 1829/2003, pristojni organ Nizozemske v skladu s to odločbo izda pisno odobritev o dajanju v promet proizvoda iz člena 2, ki sta ga prijavila Pioneer Hi-Breed International, Inc. in Mycogen Seeds (sklic C/NL/00/10).

V skladu s členom 19(3) Direktive 2001/18/ES morajo biti v odobritvi izrecno opredeljeni pogoji, ki veljajo za odobritev in so določeni v členih 3 in 4.

Člen 2

Izdelek

1.   Gensko spremenjeni organizmi, ki se dajo v promet kot proizvodi ali v proizvodih, v nadaljevanju „proizvod“, so koruzna zrna (Zea mays L.) z odpornostjo proti koruzni vešči (Ostrinia nubilalis) in nekaterim drugim škodljivcem iz reda Lepidoptera in toleranco na herbicid glufosinat-amonij, pridobljena iz Zea mays linije 1507, ki so bila spremenjena s pomočjo tehnologije pospeševanja delcev z linearnim fragmentom DNA PHI8999A z vsebnostjo naslednje DNA v dveh kasetah:

(a)

kaseta 1:

Sintetična verzija skrajšanega gena cry1F, pridobljenega iz Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, ki povzroča odpornost proti koruzni vešči (Ostrinia nubilalis) in nekaterim drugim škodljivcem iz reda Lepidoptera, kot so Sesamia spp., Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon in Diatrea grandiosella, kontrolirana z ubikvitin promoterjem ubiZM1(2), pridoblejnim iz Zea mays, in ORF25PolyA terminatorjem iz Agrobacterium tumefaciens pTi15955.

(b)

kaseta 2:

Sintetična verzija pat gena, pridobljenega iz Streptomyces viridochromogenes sev Tü494, ki povzroča toleranco na herbicid glufosinat-amonij, kontrolirana s promoterjem 35S Cauliflower Mosaic Virus in terminacijskimi sekvencami.

2.   Odobritev pokriva zrnje potomcev, pridobljenih iz križanja koruze linije 1507 s katero koli tradicionalno vzgojeno koruzo, kot proizvod ali v proizvodih.

Člen 3

Pogoji za dajanje v promet

Proizvod se lahko uporablja enako kot katera koli druga koruza z izjemo gojenja in uporabe kot živilo ali v živilih, in se lahko da v promet pod naslednjimi pogoji:

(a)

trajanje veljavnosti odobritve je 10 let od datuma izdaje odobritve;

(b)

posebni identifikator proizvoda je DAS-Ø15Ø7-1;

(c)

brez poseganja v člen 25 Direktive 2001/18/ES da imetnik odobritve, kadar koli se to od njega zahteva, na razpolago pozitivni ali negativni kontrolni vzorec proizvoda ali njegovega genskega materiala ali referenčnih materialov pristojnim organom in inšpekcijskim službam držav članic kot tudi nadzornim laboratorijem Skupnosti;

(d)

brez poseganja v posebne zahteve glede označevanja, predvidene z Uredbo (ES) št. 1829/2003, se stavka „Ta proizvod vsebuje gensko spremenjene organizme“ ali „Ta proizvod vsebuje gensko spremenjeno koruzo 1507“ navedeta ali na oznaki ali v spremljajočem dokumentu, razen če druga zakonodaja Skupnosti določa vrednost praga, pod katerim se ta podatek ne zahteva;

(e)

dokler proizvod ne prejme odobritve za dajanje v promet za namene gojenja, je izjava „ne za gojenje“ navedena ali na oznaki ali v dokumentu, priloženem proizvodu.

Člen 4

Nadzor

1.   V obdobju veljavnosti odobritve imetnik odobritve zagotovi, da je načrt spremljanja iz prijave, ki vsebuje splošni načrt nadzora za odkrivanje škodljivih vplivov na zdravje ljudi in živali ali na okolje, ki izhajajo iz rokovanja ali uporabe proizvoda, vzpostavljen in se izvaja.

2.   Imetnik odobritve neposredno obvesti dobavitelje, uporabnike, nacionalne agencije za prehrano živali in raziskovanje hrane ter veterinarske službe o uvedbi koruze 1507 v Skupnost, kot tudi o varnosti in splošnih značilnostih proizvoda in pogojih spremljanja.

3.   Imetnik odobritve Komisiji in pristojnim organom držav članic predloži letna poročila o rezultatih dejavnosti spremljanja.

4.   Brez poseganja v člen 20 Direktive 2001/18/ES imetnik odobritve in/ali pristojni organ države članice, ki je prejela originalno uradno obvestilo, pregleda posredovani načrt spremljanja, kjer je to primerno in je predmet sporazuma med Komisijo in pristojnim organom države članice, v luči rezultatov dejavnosti spremljanja. Predlogi za popravljen načrt spremljanja se predložijo pristojnim organom držav članic.

5.   Imetnik odobritve je Komisiji in pristojnim organom države članice zmožen dokazati:

(a)

mreže za spremljanje, kot so določene v načrtu spremljanja iz prijave, zbirajo podatke v zvezi s spremljanjem proizvoda; in

(b)

se člani teh mrež strinjajo, da bodo imetniku odobritve omogočili dostop do navedenih podatkov pred datumom predložitve poročil o spremljanju Komisiji in pristojnim organom držav članic v skladu z odstavkom 3.

Člen 5

Uporaba

Ta odločba se uporablja od dneva začetka uporabe odločbe Skupnosti o izdaji dovoljenja za dajanje v promet proizvoda iz člena 1 za uporabo kot živilo ali v živilih v smislu Uredbe (ES) št. 178/2002 (7) Evropskega parlamenta in Sveta in o vključevanju metode za odkrivanje proizvoda, ki jo je potrdil referenčni laboratorij Skupnosti.

Člen 6

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Nizozemsko.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1830/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 24).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

(3)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(4)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)  UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

(7)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/45


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. novembra 2005

o razveljavitvi Odločbe 2003/136/ES o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenje divjih prašičev proti klasični prašičji kugi v izrednih razmerah v Luksemburgu

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 4193)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/773/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (1), in zlasti členov 16(1), 25(3) in 29(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Luksemburgu je bila leta 2001 v populaciji divjih prašičev potrjena klasična prašičja kuga.

(2)

Komisija je z Odločbo Komisije 2003/136/ES (2) odobrila načrte, ki jih je predložil Luksemburg, za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in cepljenje divjih prašičev v izrednih razmerah.

(3)

Z Odločbo 2005/224/ES je Komisija odobrila končanje načrta cepljenja divjih prašičev v izrednih razmerah.

(4)

Informacije, ki jih je predložil Luksemburg kažejo, da je klasična svinjska kuga pri divjih prašičih uspešno izkoreninjena in odobrenega načrta izkoreninjanja ni več treba izvajati.

(5)

Zato je primerno, da se Odločba 2003/136/ES razveljavi.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2003/136/ES se razveljavi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko in Veliko vojvodstvo Luksemburg.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 53, 28.2.2003, str. 52. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/224/ES (UL L 71, 17.3.2005, str. 69).


5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/46


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. novembra 2005

o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede skupin za zbiranje zarodkov v Združenih državah Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4195)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/774/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (1), in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (2) določa, da države članice uvažajo zarodke iz tretjih držav samo, če jih je zbrala, pripravila in skladiščila skupina za zbiranje zarodkov iz seznama v navedeni odločbi.

(2)

Združene države Amerike so zahtevale spremembo tega seznama glede vpisov za navedeno državo, predvsem glede tega, da se ena skupina doda in ena skupina črta.

(3)

Združene države Amerike so predložile jamstva glede izpolnjevanja ustreznih pravil iz Direktive 89/556/EGS, zadevno skupino za zbiranje zarodkov pa je za izvoz v Skupnost uradno odobrila veterinarska služba navedene države.

(4)

Odločbo 92/452/EGS je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 8. novembra 2005.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 250, 29.8.1992, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/450/ES (UL L 158, 21.6.2005, str. 24).


PRILOGA

V Prilogi k Odločbi 92/452/EGS se seznam za Združene države Amerike spremeni:

(a)

črta se vrstica za skupino za zbiranje zarodkov št. 91NJ021 E503:

„ZD

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt“

(b)

doda se vrstica:

„ZD

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin“


Popravki

5.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/48


Popravek Odločbe Komisije (2005/759/ES) z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah in premiki ptic, ki spremljajo svoje lastnike iz tretjih držav

( Uradni list Evropske unije L 285 z dne 28. oktobra 2005 )

Odločba 2005/759/ES se glasi, kot sledi:

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. oktobra 2005

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah in premiki ptic, ki spremljajo svoje lastnike, iz tretjih držav

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4287)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/759/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1), in zlasti člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri perutnini in pticah, ki povzroča smrt in motnje in lahko hitro dobi epizootske razsežnosti, ki so lahko resna nevarnost za zdravje živali in ljudi ter močno zmanjšajo donosnost reje perutnine. Obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni prenese z mednarodno trgovino z živimi pticami, ki niso perutnina, vključno s pticami, ki spremljajo svoje lastnike (hišne ptice).

(2)

Odločba Komisije 2000/666/ES z dne 16. oktobra 2000 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in izdajanju veterinarskih spričeval za uvoz ptic, razen perutnine, in pogojih za karanteno (2) določa, da morajo države članice dovoliti uvoz ptic iz tretjih držav, ki so navedene kot članice Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni (OIE). Države iz Priloge k pričujoči odločbi so članice OIE, zato morajo države članice v skladu z Odločbo 2000/666/ES iz navedenih držav dovoliti uvoz ptic, ki niso perutnina.

(3)

Če je potrebno, se je treba sklicevati tudi na Odločbo Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o seznamu tretjih držav in delov tretjih držav ter določitvi pogojev za varovanje zdravja ljudi in živali ter izdajo veterinarskih spričeval za uvoz nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa v Skupnost (3).

(4)

Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS določa različne režime veterinarskih pregledov glede na število živali. Za namene te odločbe je primerno je uporabiti navedena razlikovanja.

(5)

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (4), določa, da morajo biti uvožene živali pregledane v skladu z Direktivo Sveta 91/496/EGS.

(6)

V skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 998/2003 se uporabljajo zaščitni ukrepi, sprejeti v skladu z Direktivo Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (5), in zlasti člen 18(1) Direktive.

(7)

Visoko patogeno aviarno influenco so odkrili pri uvoženih pticah v karanteni v državi članici, zato se zdi primerno ustaviti premike hišnih ptic iz nekaterih ogroženih območij in za določitev območij uporabiti sklic na zadevne regionalne komisije OIE.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Premiki iz tretjih držav

1.   Države članice dovolijo samo premike pošiljk z manj kot 5 živimi hišnimi pticami. Tak premik se dovoli, če te ptice prihajajo iz države članice OIE, ki pripada zadevni regionalni komisiji, ki ni na seznamu iz Priloge I.

2.   Države članice dovolijo samo premike pošiljk z manj kot 5 živimi hišnimi pticami. Tak premik se dovoli, če te ptice prihajajo iz države članice OIE, ki pripada zadevni regionalni komisiji, ki je na seznamu iz Priloge I, in

(a)

so bile pred izvozom 30 dni izolirane na kraju odpreme v tretji državi iz Odločbe 79/542/EGS, ali

(b)

preživijo po uvozu 30 dni v karanteni v namembni državi članici, na obratu, odobrenem v skladu s členom 3(4) Odločbe 200/666/ES, ali

(c)

so bile cepljene in najmanj enkrat ponovno cepljene proti aviarni influenci v zadnjih 6 mesecih in ne pozneje kot 60 dni pred odpošiljanjem, v skladu z navodili proizvajalca, s cepivom H5, odobrenim za zadevno vrsto, ali

(d)

so bile izolirane najmanj 10 dni pred izvozom in so bile testirane za odkrivanje antigena H5N1 ali genoma na vzorcu, odvzetem ne prej kot na tretji dan izolacije, kot je določeno v poglavju 2.1.14 Priročnika o diagnostičnih testih in cepljenju za kopenske živali.

3.   Skladnost s pogoji iz odstavkov 1 in 2, v primeru pogojev iz 2(b) na podlagi izjave lastnika, potrdi uradni veterinar v tretji državi odpošiljanja v skladu z vzorcem spričevala iz Priloge II.

4.   Veterinarsko spričevalo spremljata:

(a)

izjava lastnika ali njegovega zastopnika v skladu s Prilogo III,

(b)

sledeče potrdilo:

„Hišne ptice v skladu s členom 2 Odločbe 2005/759/ES.“

Člen 2

Veterinarski pregledi

1.   Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da pri hišnih pticah, ki se premaknejo v Skupnost iz ozemlja tretje države, pristojni organi na vstopnem mejnem prehodu potnika v Skupnost preverijo dokumente in identiteto.

2.   Države članice imenujejo organe iz odstavka 1, ki so odgovorni za take preglede, in o tem nemudoma obvestijo Komisijo.

3.   Vsaka država članica sestavi seznam vstopnih mejnih prehodov iz odstavka 1 in jih pošlje drugim državam članicam ter Komisiji.

4.   Če taki pregledi pokažejo, da živali ne ustrezajo zahtevam iz te odločbe, se uporablja tretji odstavek člena 14 Uredbe (ES) št. 998/2003.

Člen 3

Ta odločba se ne uporablja za premike ptic, ki spremljajo svoje lastnike, na ozemlje Skupnosti iz Andore, Ferskih otokov, Grenlandije, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, San Marina ali Švice.

Člen 4

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ta odločba se uporablja do 30. novembra 2005.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. oktobra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije

PRILOGA I

Tretje države, ki pripadajo regionalnim komisijam OIE, kot je navedeno v členu 1, iz:

Afrike,

Severne in Južne Amerike,

Azije, Daljnega vzhoda in Oceanije,

Evrope in

Bližnjega vzhoda.

PRILOGA II

Image

Image

PRILOGA III

Izjava lastnika hišnih ptic ali njegovega zastopnika

Podpisani lastnik (6)/zastopnik lastnika (6) izjavljam:

1.

Ptice bo med premikom spremljala oseba, odgovorna za živali.

2.

Živali niso namenjene za komercialno uporabo.

3.

V obdobju med veterinarskim pregledom pred premikom in dejanskim odhodom bodo ptice ostale izolirane pred vsakim možnim stikom z drugimi pticami.

4.

Živali so bile pred premikom 30 dni v izolaciji, brez stika s katerimi koli drugimi pticami, ki nimajo tega spričevala. (6)

5.

Dogovorjena je 30-dnevna naknadna karantena v karantenskem obratu … , kot je navedeno v točki I.12. spričevala. (6)

Kraj in datum

Podpis


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 529/2004 (UL L 94, 31.3.2004, str. 7).

(2)  UL L 278, 31.10.2000, str. 26. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/279/ES (UL L 99, 16.4.2002, str. 17).

(3)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/372/ES (UL L 118, 23.4.2004, str. 45).

(4)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 2003.

(5)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu 2003.

(6)  Neustrezno črtajte.