ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 290

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
4. november 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1801/2005 z dne 3. novembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1802/2005 z dne 3. novembra 2005 ki spreminja Uredbo (ES) št. 2771/1999 o natančnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o intervenciji na trgu masla in smetane

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1803/2005 z dne 1. novembra 2005 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1804/2005 z dne 3. novembra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2807/83 o določitvi podrobnih pravil za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1805/2005 z dne 3. novembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 356/2005 o podrobnih pravilih za označitev in istovetnost pasivnih ribolovnih orodij in vlečnih mrež z gredjo

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1806/2005 z dne 3. novembra 2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

14

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 13. junija 2005 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami

16

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami

17

 

*

Odločba Sveta z dne 24. oktobra 2005 o odobritvi Franciji, da uporabi diferencirane ravni obdavčitve za pogonska goriva v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES

25

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 28. oktobra 2005 o spremembi Odločbe 2001/618/ES zaradi vključitve departmaja Ain, Francija v seznam območij, prostih bolezni Aujeszkega (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4178)  ( 1 )

27

 

 

Popravki

 

 

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1724/2005 z dne 20. oktobra 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh oktobra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003 (UL L 276, 21.10.2005)

29

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1801/2005

z dne 3. novembra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. novembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 3. novembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

52,8

096

29,6

204

48,0

999

43,5

0707 00 05

052

92,6

204

23,7

999

58,2

0709 90 70

052

85,4

204

51,3

999

68,4

0805 50 10

052

66,7

388

57,8

528

60,8

999

61,8

0806 10 10

052

115,0

400

198,7

508

265,7

512

92,7

624

181,1

720

99,5

999

158,8

0808 10 80

052

73,2

096

15,6

388

89,7

400

107,7

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

66,6

999

82,2

0808 20 50

052

89,3

720

50,7

999

70,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1802/2005

z dne 3. novembra 2005

ki spreminja Uredbo (ES) št. 2771/1999 o natančnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o intervenciji na trgu masla in smetane

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 (2) določa, da je moralo biti intervencijsko maslo, ki je bilo dano v prodajo, uskladiščeno pred 1. januarjem 2003.

(2)

Upoštevajoč situacijo na trgu masla in količine masla, ki se hranijo v intervencijskih skladiščih, je primerno, da je maslo, ki je bilo v skladišču pred 1. januarjem 2004, na voljo za prodajo.

(3)

Ukrepi, ki jih določa ta uredba, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 21 Uredbe (ES) št. 2771/1999 se datum „1. januarja 2003“ nadomesti z datumom „1. januarja 2004“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1008/2005 (UL L 170, 1.7.2005, str. 30).


4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1803/2005

z dne 1. novembra 2005

o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (2) o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, in zlasti člena 173(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 173 in 177 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določata, da Komisija periodično določi vrednosti na enoto za proizvode iz razvrstitve v Prilogi 26 k tej uredbi.

(2)

Uporaba pravil in kriterijev, določenih v zgornjih členih, za elemente, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 173(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ima za posledico, da se za obravnavane proizvode uvedejo vrednosti na enoto, kot so določene v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrednosti na enoto, predvidene v členu 173(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, se določijo, kot je razvidno iz tabele v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. novembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. novembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).


PRILOGA

Tarifna št.

Poimenovanje

Znesek vrednosti na enoto za 100 kg

Vrsta, sorte, oznaka KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nov krompir

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Čebula (razen sadik)

0703 10 19

23,69

13,59

703,33

176,75

370,66

5 954,52

81,79

16,50

10,17

94,51

5 674,27

925,49

255,75

16,13

 

 

 

 

1.40

Česen

0703 20 00

159,37

91,40

4 731,73

1 189,12

2 493,62

40 059,54

550,28

110,99

68,42

635,81

38 174,18

6 226,31

1 518,73

108,52

 

 

 

 

1.50

Por

ex 0703 90 00

62,17

35,65

1 845,83

463,87

972,75

15 627,05

214,66

43,30

26,69

248,03

14 891,58

2 428,86

592,45

42,33

 

 

 

 

1.60

Cvetača

0704 10 00

1.80

Belo in rdeče zelje

0704 90 10

47,92

27,48

1 422,74

357,55

749,79

12 045,17

165,46

33,37

20,57

191,18

11 478,28

1 872,14

456,65

32,63

 

 

 

 

1.90

Brokoli ali calabrese (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kitajsko zelje

ex 0704 90 90

104,01

59,65

3 088,06

776,05

1 627,40

26 143,95

359,13

72,43

44,65

414,95

24 913,52

4 063,46

991,16

70,82

 

 

 

 

1.110

Solata (v glavah)

0705 11 00

1.130

Korenje

ex 0706 10 00

30,30

17,38

899,61

226,08

474,09

7 616,21

104,62

21,10

13,01

120,88

7 257,76

1 183,76

288,74

20,63

 

 

 

 

1.140

Redkev

ex 0706 90 90

52,35

30,02

1 554,27

390,60

819,10

13 158,70

180,75

36,46

22,47

208,85

12 539,40

2 045,21

498,87

35,65

 

 

 

 

1.160

Grah (Pisum sativum)

0708 10 00

462,43

265,20

13 729,50

3 450,32

7 235,43

116 236,00

1 596,67

322,04

198,52

1 844,86

110 765,47

18 066,15

4 406,71

314,87

 

 

 

 

1.170

Fižol

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

132,50

75,99

3 934,02

988,65

2 073,22

33 306,00

457,51

92,28

56,88

528,62

31 738,49

5 176,64

1 262,69

90,22

 

 

 

 

1.170.2

Fižol (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,65

4 485,86

1 127,33

2 364,04

37 977,98

521,68

105,22

64,86

602,77

36 190,59

5 902,78

1 439,81

102,88

 

 

 

 

1.180

Bob

ex 0708 90 00

1.190

Okrogle artičoke

0709 10 00

1.200

Beluši:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zeleni

ex 0709 20 00

266,27

152,70

7 905,47

1 986,70

4 166,18

66 928,92

919,37

185,43

114,31

1 062,27

63 778,98

10 402,53

2 537,39

181,30

 

 

 

 

1.200.2

drugo

ex 0709 20 00

463,35

265,75

13 756,92

3 457,21

7 249,88

116 468,16

1 599,86

322,68

198,92

1 848,54

110 986,70

18 102,24

4 415,51

315,50

 

 

 

 

1.210

Jajčevci

0709 30 00

99,22

56,90

2 945,83

740,31

1 552,45

24 839,84

342,59

69,10

42,59

395,84

23 766,07

3 876,31

945,51

67,56

 

 

 

 

1.220

Rebrasta zelena (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

138,52

79,44

4 112,66

1 033,54

2 167,37

34 818,39

478,28

96,47

59,47

552,63

33 179,70

5 411,70

1 320,03

94,32

 

 

 

 

1.230

Lisičke

0709 59 10

334,34

191,74

9 926,55

2 494,61

5 231,28

84 039,70

1 154,41

232,83

143,53

1 333,85

80 084,46

13 062,00

3 186,09

227,65

 

 

 

 

1.240

Paprike iz rodu Capiscum, sladke

0709 60 10

98,66

56,58

2 929,34

736,16

1 543,76

24 800,26

340,67

68,71

42,36

393,62

23 633,06

3 854,62

940,22

67,18

 

 

 

 

1.250

Janež

0709 90 50

1.270

Sladki krompir, cel, svež (za prehrano ljudi)

0714 20 10

77,69

44,55

2 306,51

579,64

1 215,53

19 527,23

268,24

54,10

33,35

309,93

18 608,20

3 035,05

740,31

52,90

 

 

 

 

2.10

Kostanji (Castanea spp.), sveži

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, sveži

ex 0804 30 00

47,08

27,00

1 397,71

351,25

736,59

11 833,22

162,55

32,78

20,21

187,81

11 276,31

1 839,20

448,62

32,05

 

 

 

 

2.40

Avokado, svež

ex 0804 40 00

141,95

81,41

4 214,56

1 059,15

2 221,07

35 681,10

490,13

98,86

60,94

566,32

34 001,81

5 545,79

1 352,73

96,66

 

 

 

 

2.50

Guava in mango, svež

ex 0804 50

2.60

Sladke pomaranče, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Rdeče in polrdeče

ex 0805 10 20

44,39

25,46

1 317,94

331,21

694,55

11 157,87

153,27

30,91

19,06

177,09

10 632,74

1 734,23

423,01

30,23

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis Ovalis, Trovita in Hamlin

ex 0805 10 20

40,35

23,14

1 198,04

301,08

631,37

10 142,78

139,33

28,10

17,32

160,98

9 665,42

1 576,46

384,53

27,48

 

 

 

 

2.60.3

drugo

ex 0805 10 20

47,63

27,32

1 414,13

355,38

745,25

11 972,28

164,46

33,17

20,45

190,02

11 408,81

1 860,81

453,89

32,43

 

 

 

 

2.70

Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), sveže; klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealke in satsuma mandarine

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarine in wilking mandarine

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinke in druge

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limete (Citrus aurantifolia), sveže

0805 50 90

78,93

45,26

2 343,32

588,89

1 234,93

19 838,86

272,52

54,96

33,88

314,88

18 905,17

3 083,48

752,13

53,74

 

 

 

 

2.90

Grenivke, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bele

ex 0805 40 00

63,02

36,14

1 870,95

470,78

985,99

15 839,75

217,58

43,88

27,05

251,40

15 094,27

2 461,92

600,51

42,91

 

 

 

 

2.90.2

rožnate

ex 0805 40 00

71,87

41,22

2 133,84

536,25

1 124,53

18 065,42

248,16

50,05

30,85

286,73

17 215,19

2 807,84

684,89

48,94

 

 

 

 

2.100

Namizno grozdje

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Lubenice

0807 11 00

76,06

43,62

2 258,22

567,51

1 190,08

19 118,44

262,62

52,97

32,65

303,44

18 218,65

2 971,51

724,81

51,79

 

 

 

 

2.120

Melone (razen lubenic)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (vključno Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vključno Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,11

33,90

1 755,08

441,06

924,92

14 858,74

204,11

41,17

25,38

235,83

14 159,43

2 309,44

563,32

40,25

 

 

 

 

2.120.2

drugo

ex 0807 19 00

85,59

49,08

2 541,02

638,58

1 339,12

21 512,67

295,51

59,60

36,74

341,44

20 500,20

3 343,64

815,58

58,27

 

 

 

 

2.140

Hruške

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hruške – Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Drugo

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marelice

0809 10 00

116,20

66,64

3 449,98

867,00

1 818,13

29 208,03

401,22

80,92

49,88

463,58

27 833,39

4 539,70

1 107,33

79,12

 

 

 

 

2.160

Češnje

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,44

14 052,57

3 531,51

7 405,69

118 971,20

1 634,24

329,61

203,19

1 888,27

113 371,94

18 491,28

4 510,41

322,28

 

 

 

 

2.170

Breskve

0809 30 90

108,43

62,18

3 219,29

809,03

1 696,56

27 254,96

374,39

75,51

46,55

432,58

25 972,24

4 236,14

1 033,28

73,83

 

 

 

 

2.180

Nektarine

ex 0809 30 10

143,55

82,33

4 262,00

1 071,07

2 246,07

36 082,73

495,65

99,97

61,63

572,69

34 384,53

5 608,21

1 367,96

97,74

 

 

 

 

2.190

Slive

0809 40 05

105,89

60,73

3 143,85

790,07

1 656,81

26 616,33

365,61

73,74

45,46

422,45

25 363,66

4 136,88

1 009,07

72,10

 

 

 

 

2.200

Jagode

0810 10 00

361,87

207,53

10 744,04

2 700,05

5 662,10

90 960,65

1 249,48

252,01

155,35

1 443,70

86 679,68

14 137,69

3 448,48

246,40

 

 

 

 

2.205

Maline

0810 20 10

304,95

174,89

9 053,97

2 275,32

4 771,43

76 652,23

1 052,93

212,37

130,92

1 216,60

73 044,67

11 913,79

2 906,02

207,64

 

 

 

 

2.210

Sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

834,69

43 212,01

10 859,47

22 772,69

365 839,40

5 025,34

1 013,57

624,82

5 806,48

348 621,54

56 861,13

13 869,62

991,01

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

148,01

84,89

4 394,55

1 104,38

2 315,92

37 204,90

511,06

103,08

63,54

590,50

35 453,89

5 782,63

1 410,50

100,78

 

 

 

 

2.230

Granatna jabolka

ex 0810 90 95

88,63

50,83

2 631,51

661,32

1 386,80

22 278,74

306,03

61,72

38,05

353,60

21 230,21

3 462,71

844,63

60,35

 

 

 

 

2.240

Kaki (vključno s persimonom)

ex 0810 90 95

211,97

121,57

6 293,51

1 581,60

3 316,67

53 281,76

731,90

147,62

91,00

845,67

50 774,11

8 281,40

2 020,01

144,33

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1804/2005

z dne 3. novembra 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2807/83 o določitvi podrobnih pravil za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (1) z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike in zlasti člena 22(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1954/2003 z dne 4. novembra 2003 o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 in razveljavitvi uredb (ES) št. 685/95 in (ES) št. 2027/95 (2) določa merila in postopke za sistem v zvezi z upravljanjem ribolovnega napora v zahodnih vodah.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 1415/2004 z dne 19. julija 2004 o določitvi največje dovoljene letne količine ribolovnega napora za nekatera ribolovna območja in vrste ribištva (3) določa največje dovoljene letne količine ribolovnega napora za vsako državo članico ter za vsako območje in vrsto ribištva v členih 3 in 6 Uredbe (ES) št. 1954/2003.

(3)

Uredba Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (4) glede zahodnih vod ni več usklajena z uredbama (ES) št. 1954/2003 in 1415/2004. Da bi upoštevali nove določbe, je treba spremeniti Prilogo VIa k Uredbi (EGS) št. 2807/83.

(4)

Uredba Sveta (ES) št. 779/97 (5) z dne 24. aprila 1997 je uvedla določbe za upravljanje ribolovnega napora v Baltskem morju. Obstoječe obveznosti za evidentiranje ribolovnega napora v Baltskem morju morajo ostati v veljavi.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VIa k Uredbi (EGS) št. 2807/83 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 20.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 289, 7.11.2003, str. 1.

(3)  UL L 258, 19.7.2004, str. 1.

(4)  UL L 276, 10.10.1983, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1965/2001 (UL L 268, 9.10.2001, str. 23).

(5)  UL L 113, 30.4.1997, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA VIa

Razpredelnica 1

RIBOLOVNI NAPORI – ZAHODNE VODE – Uredba Sveta (ES) št. 1954/2003

Ribolov

Ciljne vrste

Opombe

Oznake območij naporov

Pridnene

Pridnene vrste, razen tistih iz Uredbe (ES) št. 2347/2002 (1)

A

:

ICES V–VI

B

:

ICES VII (razen biološko občutljivega območja)

C

:

ICES VIII

Pokrovače

Pokrovače

D

:

ICES IX

E

:

ICES X

Rakovice

Velike rakovice in morski pajki

F

:

CECAF 34.1.1

G

:

CECAF 34.1.2

H

:

CECAF 34.2.0

J

:

Biološko občutljivo območje, opredeljeno v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1954/2003


Razpredelnica 2

RIBOLOVNI NAPORI – BALTSKO MORJE – Uredba Sveta (ES) št. 779/97

Ribolov

Ciljne vrste

Opombe

Oznake območij naporov

Pridnene

 

T

:

Pododdelki 22 do 32

Pelagične

Sledi, papaline

U

:

Pododdelka 30 in 31

X

:

Pododdelki 22–29 in pododdelek 32

Anadromne in sladkovodne

Lososi, morske postrvi in sladkovodne ribe

T

:

Pododdelki 22 do 32“


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (UL L 351, 28.12.2002, str. 6).


4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1805/2005

z dne 3. novembra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 356/2005 o podrobnih pravilih za označitev in istovetnost pasivnih ribolovnih orodij in vlečnih mrež z gredjo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 5(c) in 20a(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na področju skupne ribiške politike je treba navesti označitev in istovetnost pasivnega orodja; zato je bila sprejeta Uredba Komisije (ES) št. 356/2005 z dne 1. marca 2005 o podrobnih pravilih za označitev in istovetnost pasivnih ribolovnih orodij in vlečnih mrež z gredjo (2).

(2)

Pridobljene izkušnje in nedavna mnenja držav članic kažejo, da namestitev vmesnih označevalnih boj, kot zahteva člen 14 Uredbe (ES) št. 356/2005, povzroča praktične težave pri popolnem izvajanju.

(3)

Pogostost namestitve vmesnih označevalnih boj je treba revidirati ob upoštevanju posebnih pogojev, ki prevladujejo na različnih ribolovnih območjih Skupnosti.

(4)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 14 Uredbe (ES) št. 356/2005 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Vmesne označevalne boje

1.   Vmesne označevalne boje morajo biti pritrjene na pasivno orodje, ki je daljše od 5 navtičnih milj:

(a)

Vmesne označevalne boje so razvrščene na razdalji največ 5 navtičnih milj, tako da noben del orodja, ki je dolg 5 navtičnih milj ali več, ne ostane neoznačen.

(b)

Vmesne označevalne boje imajo enake značilnosti, kot jih imajo končne označevalne boje na vzhodnem delu, razen belih zastav.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 so vmesne označevalne boje na Baltskem morju pritrjene na pasivno orodje, ki je daljše od 1 navtične milje. Vmesne označevalne boje so razvrščene na razdalji največ 1 navtične milje, tako da noben del orodja, ki je dolg 1 navtično miljo ali več, ne ostane neoznačen.

Vmesne označevalne boje imajo enake značilnosti, kot jih imajo končne označevalne boje na vzhodnem delu, razen naslednjega:

(a)

zastave so bele;

(b)

vsaka peta vmesna označevalna boja je opremljena z radarskim odsevnikom, ki oddaja odmev najmanj dve navtični milji.“

Člen 2

Člen 15 Uredbe (ES) št. 356/2005 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(2)  UL L 56, 2.3.2005, str. 8.


4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1806/2005

z dne 3. novembra 2005

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1748/2005 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. novembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 280, 24.10.2005, str. 12.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 4. novembra 2005

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

25,48

3,64

1701 11 90 (1)

25,48

8,79

1701 12 10 (1)

25,48

3,51

1701 12 90 (1)

25,48

8,36

1701 91 00 (2)

24,18

13,48

1701 99 10 (2)

24,18

8,62

1701 99 90 (2)

24,18

8,62

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/16


SKLEP SVETA

z dne 13. junija 2005

o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami

(2005/766/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 170(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija se je v imenu Skupnosti pogajala o Sporazumu o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z Združenimi mehiškimi državami.

(2)

ob upoštevanju njegove poznejše sklenitve je bil Sporazum, parafiran 2. aprila 2003, podpisan 3. februarja 2004.

(3)

Sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu (2).

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti poda uradno obvestilo iz člena 11 Sporazuma.

V Luxembourgu, 13. junija 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL C 226, 15.9.2005, str. 19.

(2)  Glej stran 17 tega Uradnega lista.


PREVOD

SPORAZUM

o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

na eni strani in

ZDRUŽENE MEHIŠKE DRŽAVE, v nadaljnjem besedilu „Mehika“,

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „Pogodbenici“, SO SE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Združenimi mehiškimi državami ter Evropsko Skupnostjo in njenimi državami članicami z dne 8. decembra 1997,

OB UPOŠTEVANJU pomena znanosti in tehnologije za njun gospodarski in družbeni razvoj,

OB UPOŠTEVANJU obstoječega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Skupnostjo in Mehiko,

OB UPOŠTEVANJU, da Skupnost in Mehika trenutno izvajata raziskovalne in tehnološkorazvojne dejavnosti, vključno s projekti iz člena 2(e), na področjih skupnega interesa in da bo udeležba na raziskovalnih in razvojnih dejavnostih druge strani na podlagi vzajemnosti v obojestransko korist,

V ŽELJI po vzpostavitvi trdne podlage za sodelovanje na področju znanstvenega in tehnološkega raziskovanja, ki bo razširilo in okrepilo dejavnosti sodelovanja na področjih skupnega interesa ter spodbudilo uporabo rezultatov takega sodelovanja v gospodarsko in družbeno korist obeh pogodbenic,

OB UPOŠTEVANJU, da je ta sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju del splošnega sodelovanja med Mehiko in Skupnostjo –

SPORAZUMELE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen

Pogodbenici spodbujata, razvijata in omogočata raziskovalne in razvojne dejavnosti sodelovanja na znanstvenih in tehnoloških področjih skupnega interesa med Skupnostjo in Mehiko.

Člen 2

Opredelitve

Za namen tega sporazuma:

(a)

„dejavnost sodelovanja“ pomeni vsako dejavnost, ki jo pogodbenici izvajata ali podpirata po tem sporazumu ter vključuje skupno raziskavo in usposabljanje človeških virov;

(b)

„informacija“ pomeni znanstvene ali tehnične podatke, rezultate ali metode raziskave in razvoja, ki izhajajo iz skupne raziskave, ter druge informacije, ki jih štejejo za potrebne udeleženci dejavnosti sodelovanja ali po potrebi pogodbenici;

(c)

„intelektualna lastnina“ ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967;

(d)

„skupna raziskava“ pomeni raziskovalne, tehnološkorazvojne in/ali predstavitvene projekte, ki se izvajajo s finančno podporo ene ali obeh pogodbenic ali brez nje in v kateri sodelujejo udeleženci tako iz Skupnosti kot Mehike;

(e)

„Predstavitveni projekti“ pomeni projekte, katerih namen je predstaviti izvedljivost tehnologij, ki ponujajo potencialne ekonomske koristi, vendar jih ni mogoče tržiti brez predhodne študije o njihovi izvedljivosti na trgu. Pogodbenici se vzajemno in redno obveščata o dejavnostih skupne raziskave v zvezi z usklajevanjem in omogočanjem dejavnosti sodelovanja (člen 6);

(f)

„udeleženec“ ali „raziskovalni subjekt“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, raziskovalni inštitut ali vsako drugo podjetje ali pravni subjekt s sedežem v Skupnosti ali Mehiki, ki se udeležuje dejavnosti sodelovanja, vključno s samima pogodbenicama.

Člen 3

Načela

Sodelovanje poteka na podlagi naslednjih načel:

(a)

skupna korist, ki temelji na ustreznem ravnovesju ugodnosti;

(b)

vzajemna možnost udeležbe na raziskovalnih in tehnološkorazvojnih dejavnostih vsake od pogodbenic;

(c)

pravočasna izmenjava informacij, ki lahko vplivajo na dejavnosti sodelovanja;

(d)

v okviru veljavnih zakonov in drugih predpisov, učinkovito varstvo intelektualne lastnine in pravična delitev pravic intelektualne lastnine v skladu s Prilogo o pravicah intelektualne lastnine, ki je sestavni del tega sporazuma.

Člen 4

Področja dejavnosti sodelovanja

(a)

Sodelovanje po tem sporazumu lahko obsega vse dejavnosti raziskave, tehnološkega razvoja, predstavitve ter znanstvenega in tehnološkega usposabljanja na visoki ravni, v nadaljnjem besedilu „RTR“, vsebovane v Okvirnem programu RTR Evropske Skupnosti, vključno s temeljnimi raziskavami. Zgoraj navedene dejavnosti morajo biti usmerjene v promocijo znanstvenega napredka, industrijske konkurenčnosti ter gospodarskega in družbenega razvoja s poudarkom na naslednjih področjih:

raziskave okolja in podnebja, vključno z opazovanjem Zemlje,

biomedicinske in zdravstvene raziskave,

kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,

industrijske in proizvodne tehnologije,

raziskave na področju elektronike, materialov in meroslovja,

nejedrska energija,

prevoz,

tehnologije informacijske družbe,

raziskave na področju ekonomskega in socialnega razvoja,

biotehnologije,

raziskave na področju zrakoplovstva in vesolja ter uporabne raziskave,

politike znanosti in tehnologije.

(b)

Po pregledu in priporočilu Skupnega odbora iz člena 6 se lahko temu seznamu dodajo druga področja v skladu s postopki, ki veljajo za vsako pogodbenico, skupaj z vsemi podobnimi dejavnostmi RTR v Mehiki na ustreznih področjih.

Ta sporazum ne vpliva na udeležbo Mehike kot države v razvoju pri dejavnostih Skupnosti na področju raziskave za razvoj.

Člen 5

Oblike dejavnosti sodelovanja

(a)

Pogodbenici bosta pospeševali udeležbo visokošolskih ustanov, raziskovalnih in razvojnih centrov ter raziskovalnih in razvojnih subjektov na dejavnostih sodelovanja po tem sporazumu v skladu s svojimi notranjimi politikami in uredbami, da bi zagotovili priložnosti za udeležbo na svojih znanstvenih in tehnoloških dejavnostih raziskave in razvoja.

(b)

Dejavnosti sodelovanja lahko potekajo v naslednjih oblikah:

vzpostavitev omrežij in dolgoročnih institucionalnih zavezništev med raziskovalnimi centri ter raziskovalnimi in tehnološkimi instituti ter skupno izvajanje projektov skupnega interesa,

izvajanje projektov RTR med raziskovalnimi in poslovnimi centri v Mehiki in Evropi, vključno s podjetji tehnološke narave,

udeležba mehiških raziskovalnih ustanov na RTR projektih znotraj obstoječega okvirnega programa ter vzajemna udeležba raziskovalnih ustanov s sedežem v Skupnosti, na mehiških projektih na podobnih področjih RTR. Za tako udeležbo se uporabljajo pravila in postopki, ki veljajo v programih RTR vsake pogodbenice,

obiski in izmenjava znanstvenikov, oblikovalcev politik RTR in strokovnih izvedencev, vključno z znanstvenim usposabljanjem z raziskovanjem,

skupno organiziranje znanstvenih seminarjev, konferenc, delavnic in simpozijev ter udeležba izvedencev na teh dejavnostih,

izmenjava in souporaba opreme in materialov, vključno s souporabo in/ali posojanjem laboratorijske infrastrukture in opreme,

izmenjava informacij o postopkih, zakonih, predpisih in programih, pomembnih za sodelovanje po tem sporazumu, izmenjava izkušenj in študij o najboljši praksi pri znanstvenih in političnih politikah,

druge oblike, ki jih priporoči Usmerjevalni odbor po členu 6(b) in ki se štejejo za skladne s politiko in postopki, ki se uporabljajo pri obeh pogodbenicah.

Skupni projekti RTR se izvajajo, potem ko udeleženci razvijejo načrt tehnološkega upravljanja, kot je navedeno v Prilogi k temu sporazumu.

Člen 6

Usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja

(a)

Za namene tega sporazuma pogodbenici pooblastita za usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja naslednje organe, ki delujejo kot izvršilni zastopniki: v imenu Združenih mehiških držav el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Nacionalni znanstveni in tehnološki svet) in v imenu Skupnosti predstavniki Evropske komisije.

(b)

Za upravljanje tega sporazuma izvršilni zastopniki sopodpisniki ustanovijo dvostranski Usmerjevalni odbor za sodelovanje RTR, v nadaljnjem besedilu „Usmerjevalni odbor“, ta odbor sestavlja podobno število uradnih predstavnikov vsake pogodbenice; odbor sprejme svoj poslovnik.

(c)

Naloge Usmerjevalnega odbora vključujejo:

1.

pospeševanje in nadziranje raznih dejavnosti sodelovanja iz člena 4 tega sporazuma kot tudi tistih, ki bi se lahko izvajale v okviru sodelovanja RTR za razvoj, in katere koli druge, ki se lahko pojavi v prihodnosti;

2.

opredeljevanje, v skladu s prvo alineo člena 5(b), tistih prednostnih sektorjev ali podsektorjev skupnega interesa med potencialnimi sektorji za sodelovanje RTR, v katerih obstaja povpraševanje po sodelovanju;

3.

pospeševanje, v skladu z drugo alineo člena 5(b), skupaj z znanstvenima skupnostma pogodbenic, opredeljevanja projektov, ki bi bili v skupno korist, dopolnitev in/ali imeli prednost;

4.

sestavljanje priporočil v skladu s peto alineo člena 5(b);

5.

svetovanje pogodbenicama o načinih okrepitve in izboljšanja sodelovanja in njegovega razširjanja v skladu z načeli tega sporazuma;

6.

spremljanje in pregled učinkovitega delovanja in izvajanja tega sporazuma;

7.

pripravljanje letnega poročila, namenjenega pogodbenicama, o napredku, stopnji in učinkovitosti sodelovanja, ki poteka po tem sporazumu. To poročilo se predloži Skupnemu odboru, ustanovljenem s Pridružitvenim sporazumom z dne 8. decembra 1997.

(d)

Usmerjevalni odbor se skladno s sporazumnim razporedom praviloma sestaja enkrat letno, po možnosti pred sestankom Skupnega odbora, ustanovljenega s Pridružitvenim sporazumom, in poroča Skupnemu odboru; sestanki potekajo izmenično v Skupnosti in Mehiki. Izredna zasedanja se lahko organizirajo na zahtevo katere koli pogodbenice.

(e)

Vsaka pogodbenica krije stroške svoje udeležbe na zasedanjih Usmerjevalnega odbora. Stroške, povezane z zasedanji Usmerjevalnega odbora, razen potnih stroškov in stroškov bivanja, krije pogodbenica gostiteljica.

Člen 7

Financiranje

(a)

Dejavnosti sodelovanja so odvisne od razpoložljivosti ustreznih sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov, politik in programov pogodbenic. Stroški, ki jih imajo udeleženci na dejavnostih sodelovanja, načeloma ne povzročijo prenosa sredstev z ene pogodbenice na drugo.

(b)

Ko sheme sodelovanja ene pogodbenice predvidevajo finančno podporo udeležencem iz druge pogodbenice, so vsa nepovratna sredstva, finančni ali drugi prispevki oproščeni davkov in carine v skladu z zakoni in predpisi, ki se uporabljajo na ozemlju vsake pogodbenice.

Člen 8

Vstop osebja in opreme

Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe in zagotovita vse potrebno, da udeležencem, ki uradno sodelujejo pri dejavnostih sodelovanja po tem sporazumu, omogočita vstop, bivanje in izstop iz svojega ozemlja. Pogodbenici si prizadevata zagotoviti vse potrebno v veljavnih nacionalnih predpisih o migracijah, davkih, carini, zdravju in varnosti v državi prejemnici za materiale, podatke in opremo, ki so uporabljeni v dejavnostih sodelovanja iz Sporazuma.

Člen 9

Razširjanje in uporaba informacij

Raziskovalni subjekti s sedežem v Mehiki, ki sodelujejo pri projektih RTR Skupnosti, glede lastništva, razširjanja in uporabe informacij ter glede intelektualne lastnine, ki izhajajo iz tega sodelovanja, upoštevajo pravila za razširjanje rezultatov raziskav iz posebnih programov RTR Skupnosti in določbe v Prilogi k temu sporazumu. Raziskovalni subjekti s sedežem v Skupnosti, ki sodelujejo pri mehiških projektih RTR, imajo glede lastništva, razširjanja in uporabe informacij ter glede intelektualne lastnine, ki izhajajo iz tega sodelovanja, iste pravice in obveznosti kakor mehiški raziskovalni subjekti in zanje veljajo določbe v Prilogi k temu sporazumu.

Člen 10

Ozemlje uporabe

Ta sporazum velja po eni strani za ozemlja, na katerih velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji iz Pogodbe, in na drugi strani za ozemlje Mehike.

Člen 11

Začetek veljavnosti, prenehanje in reševanje sporov

(a)

Ta Sporazum začne veljati z dnem zadnjega pisnega sporočila, s katerim se pogodbenici uradno obvestita o zaključku lastnih notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma.

(b)

Sporazum se sklene za začetno dobo petih let in se lahko s tihim soglasjem podaljšuje po polnem ovrednotenju na podlagi rezultatov med predzadnjim letom vsakega naslednjega petletnega obdobja.

(c)

Ta sporazum se lahko spremeni z odločitvijo pogodbenic. Spremembe začnejo veljati pod istimi pogoji, kot so opredeljeni v odstavku (a).

(d)

Ta Sporazum lahko pogodbenici kadar koli prekineta s šestmesečnim pisnim obvestilom druge pogodbenice po diplomatskih poteh. Potek ali prenehanje tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje dogovorov, ki so sklenjeni na njegovi podlagi, ali na posebne pravice in obveznosti, ki so nastale v skladu s Prilogo.

(e)

Vsa vprašanja ali spore, povezane z razlago ali izvajanjem tega sporazuma, pogodbenici rešujeta sporazumno.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani, ki so za to primerno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Bruslju, tretjega dne v februarju, v dveh izvodih v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno. Angleška različica prevlada, kadar koli se besedili različno razlagata.

Za Združene mehiške države

Za Evropsko skupnost

PRILOGA

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Ta priloga je sestavni del „Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami“, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“.

Pravice intelektualne lastnine, ustvarjene ali pridobljene po tem sporazumu, se dodelijo v skladu s to prilogo.

I.   UPORABA

Ta priloga se uporablja za skupne raziskave, ki potekajo po Sporazumu, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

II.   LASTNIŠTVO, DODELJEVANJE IN URESNIČEVANJE PRAVIC

1.

Ta priloga obravnava dodeljevanje pravic in interesov pogodbenic in njunih udeležencev. Vsaka pogodbenica in njeni udeleženci zagotovijo, da lahko druga pogodbenica in njeni udeleženci pridobijo pravice do intelektualne lastnine, ki se jim dodelijo v skladu s to prilogo. Ta priloga sicer ne spreminja ali posega v dodeljevanje pravic, interesov in avtorskih honorarjev med pogodbenico in njenimi državljani ali udeleženci, kar se določi z zakoni in praksami, ki se uporabljajo v vsaki pogodbenici.

2.

Pogodbenici vodijo tudi naslednja načela, ki naj jih zagotavljajo pogodbeni dogovori:

(a)

učinkovito varstvo intelektualne lastnine. Pogodbenici zagotovita, da se sami in/ali da se njuni udeleženci medsebojno v razumnem času uradno obvestijo o nastanku intelektualne lastnine na podlagi Sporazuma ali izvedbenih ureditev, ter da se takšna intelektualna lastnina pravočasno zaščiti;

(b)

učinkovito izkoriščanje izsledkov ob upoštevanju prispevka pogodbenic in njunih udeležencev ter določb člena 9 Sporazuma;

(c)

nediskriminacijska obravnava udeležencev druge pogodbenice v primerjavi z obravnavanjem lastnih udeležencev brez poseganja v člen 9 Sporazuma;

(d)

zaščita zaupnih poslovnih informacij.

3.

Pogodbenici ali udeleženci skupno razvijejo Program tehnološkega upravljanja (PTU) glede lastništva in uporabe, vključno z objavo informacij in intelektualne lastnine, ki se ustvari med skupno raziskavo. PTU odobri pristojna agencija za zbiranje sredstev ali druge ustrezne agencije, ki so udeležene pri financiranju tehnologije, ob upoštevanju mnenja Usmerjevalnega odbora, pred zaključkom ustreznih posebnih pogodb o sodelovanju v raziskavah in razvoju raziskovalnih ustanov. PTU se pripravi v okviru veljavnih pravil in predpisov z upoštevanjem ciljev skupne raziskave, finančnih ali drugih prispevkov pogodbenic in udeležencev, prednosti in pomanjkljivosti podeljevanja licenc glede na ozemlje ali področje uporabe, prenos podatkov, blaga ali storitev, katerih izvoz se nadzoruje, zahtev veljavnih zakonov in drugih dejavnikov, ki jih udeleženci štejejo za primerne. Programi tehnološkega upravljanja urejajo tudi pravice in obveznosti, nastale na področju intelektualne lastnine z obiski raziskovalcev.

Glede intelektualne lastnine PTU navadno obravnava med drugim lastništvo, varstvo, pravice uporabnikov v namene raziskave in razvoja, uporabo in razširjanje, vključno z dogovori za skupno objavo, pravice in obveznosti gostujočih raziskovalcev in postopke za reševanje sporov. PTU obravnava tudi splošne in posebne informacije, izdajo licenc in dobavo končnih izidov.

4.

Informacije ali intelektualna lastnina, ki se ustvarijo med skupno raziskavo in jih ne obravnava PTU, se z odobritvijo pogodbenic dodelijo v skladu z načeli iz PTU. V primeru nesoglasja so take informacije ali intelektualna lastnina skupna last vseh udeležencev v skupni raziskavi, iz katere informacije ali intelektualna lastnina izhajajo. Vsak udeleženec, za katerega se uporablja ta določba, ima pravico uporabljati te informacije ali intelektualno lastnino za lastno komercialno uporabo brez geografskih omejitev.

5.

Vsaka pogodbenica zagotovi, da se drugi pogodbenici in njenim udeležencem dodelijo pravice do intelektualne lastnine v skladu s temi načeli.

6.

Ob ohranjanju konkurenčnih pogojev na področjih, ki so predmet tega Sporazuma, si vsaka pogodbenica prizadeva zagotoviti, da se pravice, pridobljene na podlagi Sporazuma, in dogovori, sklenjeni v skladu z njim, uresničujejo tako, da zlasti spodbujajo:

(i)

razširjanje in uporabo nastalih, razkritih ali drugače na voljo danih informacij na podlagi Sporazuma; in

(ii)

sprejetje in izvajanje mednarodnih standardov.

7.

Prenehanje ali pretek Sporazuma ne vpliva na pravice ali obveznosti v skladu s to prilogo.

III.   AVTORSKA DELA IN ZNANSTVENA LITERARNA DELA

Avtorske pravice, ki pripadajo pogodbenicama ali njunim udeležencem, se obravnavajo skladno z Bernsko konvencijo (Pariški akt 1971). Avtorske pravice varujejo izraze, ne pa zamisli, postopkov, metod dela ali matematičnih pojmov. Omejitve ali izjeme so za izključne pravice lahko uvedejo samo v nekaterih posebnih primerih, ki niso v nasprotju z običajno uporabo rezultatov in ne ogrozijo neupravičeno legitimnih interesov imetnika pravice.

Brez poseganja v oddelek II pogodbenici ali udeleženci skupno objavijo izsledke raziskav, razen če ni drugače dogovorjeno v PTU. Ob upoštevanju navedenega splošnega pravila se uporabljajo naslednji postopki:

1.

V primeru, da pogodbenica ali njen državni organ objavita znanstvene ali tehnične revije, članke, poročila, knjige ter video kasete in programsko opremo, ki nastanejo v skupni raziskavi na podlagi Sporazuma, ima druga pogodbenica pravico do svetovne, neizključne, nepreklicne in brezplačne licence za prevajanje, kopiranje, priredbo in javno distribucijo teh del.

2.

Pogodbenici zagotovita čim večje razširjanje literarnih del znanstvene narave, ki izhajajo iz skupne raziskave po Sporazumu in jih objavijo neodvisni založniki.

3.

Na vseh izvodih del, varovanih z avtorskimi pravicami, namenjenih javni distribuciji in pripravljenih na podlagi te določbe, morajo biti navedena imena avtorja oziroma avtorjev dela, razen če avtor izrecno zavrne navedbo imena. Na izvodih mora biti tudi jasno razvidna skupna podpora pogodbenic.

IV.   IZUMI, ODKRITJA TER DRUGI ZNANSTVENI IN TEHNOLOŠKI DOSEŽKI

Izumi, odkritja ter drugi znanstveni in tehnološki dosežki, ki izhajajo iz dejavnosti sodelovanja med samima pogodbenicama, so last pogodbenic, razen če se ne dogovorita drugače.

V.   INFORMACIJE, KI NISO ZA OBJAVO

A.   Dokumentacijske informacije, ki niso za objavo

1.

Vsaka pogodbenica, njene agencije ali njeni udeleženci, kot je ustrezno, čimprej in po možnosti v PTU opredelijo, katerih informacij ne želijo objaviti v zvezi s Sporazumom, ob upoštevanju, med drugim, naslednjih meril:

(a)

tajnost informacij v smislu, da informacije, v celoti ali v določeni razporeditvi ali zbiru svojih delov, niso javno znane ali z zakonitimi sredstvi že dostopne področnim strokovnjakom;

(b)

dejanska ali potencialna tržna vrednost informacij na podlagi njihove tajnosti;

(c)

predhodni ukrepi za varovanje informacij, ki jih je v danih okoliščinah sprejela upravičena oseba za ohranitev njihove tajnosti.

Pogodbenici in njuni udeleženci se lahko v nekaterih primerih dogovorijo, razen če ni določeno drugače, da se vsi podatki ali njihovi deli, izmenjani ali ustvarjeni med skupno raziskavo na podlagi Sporazuma, ne smejo razkriti.

2.

Vsaka pogodbenica zagotovi, da sama in njeni udeleženci jasno določijo informacije, ki niso za objavo, na primer z ustrezno oznako ali omejitvenim opozorilom. To velja tudi za razmnoževanje navedenih informacij v celoti ali delno.

Pogodbenica, ki prejme informacije v skladu s Sporazumom, ki niso za objavo, spoštuje njihovo posebno naravo. Teh omejitev je avtomatično konec, ko lastnik tak podatek razkrije javnosti.

3.

Informacije, ki niso za objavo in ki so sporočene na podlagi Sporazuma, lahko pogodbenica prejemnica posreduje internemu ali v pogodbenici prejemnici zaposlenemu osebju ter drugim zadevnim oddelkom ali službam agencij pogodbenice prejemnice, pooblaščenim za posebne namene tekoče skupne raziskave, pod pogojem, da tako sporočene informacije, ki niso za objavo, ureja pisni dogovor o zaupnosti in se jih kot take zlahka prepozna, kot je zgoraj navedeno.

4.

S pisnim soglasjem pogodbenice, ki posreduje informacije, ki niso za objavo, lahko pogodbenica prejemnica take informacije razširja širše, kot je sicer dovoljeno v odstavku 3 zgoraj. Pogodbenici sodelujeta pri oblikovanju postopkov za zahtevo in pridobitev predhodnega pisnega soglasja za širše razširjanje, vsaka pogodbenica pa izda dovoljenje v okviru, ki ga dovoljujejo njene notranje politike, predpisi in zakoni.

B.   Nedokumentacijske informacije, ki niso za objavo

Nedokumentacijske informacije, ki niso za objavo, ali druge zaupne informacije, pridobljene na seminarjih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru Sporazuma, ali informacije, nastale z zaposlovanjem osebja, uporabo opreme ali sodelovanjem pri skupnih projektih, pogodbenici in njuni udeleženci obravnavajo v skladu z načeli, določenimi v Sporazumu za dokumentacijske informacije; vendar pod pogojem, da je bil prejemnik takih informacij, ki niso za objavo, ali drugih zaupnih ali posebnih informacij seznanjen z njihovim zaupnim značajem v času njihovega prejema.

C.   Nadzor

Vsaka pogodbenica si prizadeva zagotoviti, da se v okviru Sporazuma prejete informacije, ki niso za objavo, nadzorujejo na način, ki je v njem predviden. Če ena izmed pogodbenic ugotovi, da se ne more, ali če se utemeljeno pričakuje, da se ne bo mogla držati določb o nerazširjanju iz oddelkov A in B, nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenici se posvetujeta o določitvi najprimernejšega poteka dejavnosti.


4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/25


ODLOČBA SVETA

z dne 24. oktobra 2005

o odobritvi Franciji, da uporabi diferencirane ravni obdavčitve za pogonska goriva v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES

(2005/767/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (1), in zlasti člena 19 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francija je v pismu z dne 16. junija 2004 zaprosila za odobritev uporabe diferenciranih ravni obdavčitve plinskega olja in neosvinčenega bencina za namene upravne reforme, ki vsebuje decentralizacijo določenih posebnih pristojnosti, ki jih trenutno izvajajo institucionalne enote centralne ravni države.

(2)

Decentralizacija, kot jo načrtuje Francija, je del pristopa za zvišanje upravne učinkovitosti z izboljšanjem kakovosti in znižanjem stroškov javnih storitev. Prav tako je del politike subsidiarnosti, ki na primerni ravni dovoljuje sprejetje sklepov na mnogih področjih. Možnost regionalnega razlikovanja ponuja regijam dodatno spodbudo, da na pregleden način izboljšajo kakovost svojega upravljanja. Zadevna znižanja morajo biti povezana s socialno-ekonomskimi razmerami v regijah, v katerih se uporabljajo.

(3)

Odstopanja se ne morejo odobriti za nedoločen čas. Člen 19(2) Direktive 2003/96/ES omejuje trajanje nadaljnjih izjem ali znižanj obdavčitve, ki se uporabljajo za energente in električno energijo, na šest let z možnostjo podaljšanja.

(4)

Nizka raven razlikovanja trošarinskih stopenj med regijami in razlike v maloprodajnih cenah med distribucijskimi omrežji pomenijo, da bo tveganje za preusmeritve prometa, in posledično tveganje za zvišanje okolju škodljivih emisij, izredno majhno. To bo prav tako izpolnilo potrebe energetske politike.

(5)

Komercialni promet z dizelskim gorivom in neosvinčenim bencinom znotraj Skupnosti je skoraj v celoti opuščen dajatev. Decentralizacija trošarin, ki jo namerava izvesti Francija, ne vpliva na to obliko prometa znotraj Skupnosti. Za omejeno število primerov, ko se za komercialni promet plačajo dajatve, so predvideni postopki nadzora, ki so nediskriminatorni in, na podlagi rednih pregledov njihove uporabnosti, nimajo pravega vpliva na promet proizvodov s plačanimi dajatvami znotraj Skupnosti. Zdi se, da decentralizacija trošarin pod temi pogoji ne ovira dobrega delovanja notranjega trga.

(6)

Stroge omejitve, predpisane za razlikovanje stopenj dajatev med regijami, bodo zagotovile, da decentralizacija trošarin ne bo povzročala izkrivljanja konkurence na trgu naftnih derivatov. Poleg tega se bo razlikovanje izravnalo z občutnimi cenovnimi razlikami med distribucijskimi omrežji. Izkrivljanje konkurence na trgu prevoza tovora in oseb je izključeno, saj se zahtevani ukrep ne uporablja za dizelsko gorivo za komercialno uporabo.

(7)

Zvišanju nacionalnih stopenj sledi možnost znižanj stopenj na regionalni ravni, kar vodi k sklepu, da uporaba francoskega ukrepa načeloma ne sme ovirati politike Skupnosti na področju varstva okolja.

(8)

Komisija redno pregleduje znižanja in izjeme ter s tem preverja, da le-ta ne izkrivljajo konkurence ali ovirajo delovanja notranjega trga ter so v skladu s politiko Skupnosti na področju varstva okolja, energije in transporta –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Franciji se dovoli uporaba znižanih ravni obdavčitve neosvinčenega bencina in plinskega olja, uporabljenega kot gorivo. Plinsko olje za komercialno uporabo v smislu člena 7(2) Direktive 2003/96/ES ni upravičeno do takšnih znižanj.

2.   Upravnim regijam se sme dovoliti uporabo diferenciranih znižanj, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

znižanja niso višja od 35,4 EUR na 1 000 litrov neosvinčenega bencina ali 23,0 EUR na 1 000 litrov plinskega olja;

(b)

znižanja niso višja od razlike med ravnmi obdavčitve plinskega olja za nekomercialno uporabo in plinskega olja za komercialno uporabo;

(c)

znižanja upoštevajo objektivne socialno-ekonomske razmere v regijah, v katerih se uporabljajo;

(d)

uporaba regionalnih znižanj regiji ne dovoljuje konkurenčne prednosti pri trgovanju znotraj Skupnosti.

3.   Znižane ravni morajo biti v skladu z zahtevami Direktive 2003/96/ES, zlasti z najnižjimi ravnmi iz člena 7.

Člen 2

Ta odločba preneha veljati tri leta po dnevu pričetka izvajanja določb iz člena 1(2).

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Luxembourgu, 24. oktobra 2005

Za Svet

Predsednik

B. BRADSHAW


(1)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/74/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 87).


Komisija

4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/27


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. oktobra 2005

o spremembi Odločbe 2001/618/ES zaradi vključitve departmaja Ain, Francija v seznam območij, prostih bolezni Aujeszkega

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4178)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/768/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči (1) znotraj Skupnosti, in zlasti člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dodatna jamstva v zvezi z boleznijo Aujeszkega, ki se zahtevajo v trgovanju s prašiči znotraj Skupnosti, in seznam območij v državah članicah, kjer se izvajajo odobreni programi za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega in so brez te bolezni, so opredeljena v Odločbi Komisije 2001/618/ES z dne 23. julija 2001 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega, o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni in o razveljavitvi odločb 93/24/EGS in 93/244/EGS (2).

(2)

Program za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega se je nekaj let izvajal v Franciji v departmaju Ain, ki je naveden kot območje, kjer se izvaja odobreni program za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega.

(3)

Francija je Komisiji predložila dokazno dokumentacijo, da ima departma Ain status območja brez bolezni Aujeszkega, z dokazilom, da je bila bolezen izkoreninjena iz departmaja.

(4)

Odločbo 2001/618/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2001/618/ES se nadomestita z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. oktobra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2005 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(2)  UL L 215, 9.8.2001, str. 48. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/320/ES (UL L 102, 7.4.2004, str. 75).


PRILOGA I

PRILOGA I

Države članice ali njihove regije, prosta bolezni Aujeszkega, kjer je cepljenje prepovedano

Oznaka ISO

Država članica

Regije

AT

Avstrija

Celotno območje države

CY

Ciper

Celotno območje države

CZ

Češka

Vse regije

DE

Nemčija

Vse regije

DK

Danska

Vse regije

FI

Finska

Vse regije

FR

Francija

Departmaji Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

LU

Luksemburg

Vse regije

SE

Švedska

Vse regije

UK

Združeno kraljestvo

Vse regije v Angliji, na Škotskem in v Walesu

PRILOGA II

Države članice ali njihove regije, kjer se izvajajo odobreni programi nadzora bolezni Aujeszkega

Oznaka ISO

Država članica

Regije

BE

Belgija

Celotno območje države

FR

Francija

Departmaji Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan in Nord

IT

Italija

Območje province Bolzano

NL

Nizozemska

Celotno območje države


Popravki

4.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/29


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1724/2005 z dne 20. oktobra 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh oktobra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003

( Uradni list Evropske unije L 276 z dne 21. oktobra 2005 )

Uredba na strani 21 se glasi, kot sledi:

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1724/2005

z dne 20. oktobra 2005

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh oktobra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o režimih za kmetijske proizvode in blago, nastalo pri predelavi kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških (držav AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj k Skupnosti (Odločba o čezmorski pridružitvi) (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 638/2003 z dne 9. aprila 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 in Odločbe Sveta 2001/822/ES glede režimov za uvoz riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP) in čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) (3), in zlasti člena 17(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Pregled zahtevkov je pokazal, da je treba izdati dovoljenja za serijo v oktobru 2005 za v zahtevkih navedene količine, ki se po potrebi zmanjšajo za nezajete odstotke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih petih delovnih dneh oktobra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2003, o čemer je obveščena Komisija, se izdajo uvozna dovoljenja za riž za količine, navedene v zahtevkih, po potrebi zmanjšane za odstotke, ki so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(2)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(3)  UL L 93, 10.4.2003, str. 3.“