ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 289

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
3. november 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1775/2005 z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ( 1 )

1

 

*

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1776/2005/ES z dne 28. septembra 2005 o spremembi Odločbe Sveta 2000/819/ES o večletnem programu za podjetja in podjetništvo ter zlasti za mala in srednja podjetja (MSP) (2001–2005) ( 1 )

14

 

*

Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja

15

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Evropski parlament in Svet

 

*

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih raziskav

23

 

 

Svet

 

*

Priporočilo Sveta z dne 12. oktobra 2005 o olajšanju vstopa državljanov tretjih držav zaradi znanstveno-raziskovalnega dela v Evropski skupnosti

26

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

3.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/1


UREDBA (ES) št. 1775/2005 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 28. septembra 2005

o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (3) je bistven prispevek k oblikovanju notranjega trga s plinom. Sedaj je treba zagotoviti strukturne spremembe v regulativnem okviru, da se odpravijo ostale ovire pri vzpostavitvi notranjega trga, zlasti glede trgovanja s plinom. Potrebna so dodatna tehnična pravila, predvsem glede storitev za dostop tretjih strank, načel mehanizma za dodeljevanje zmogljivosti, postopkov upravljanja prezasedenosti in zahtev po preglednosti.

(2)

Izkušnje, pridobljene pri izvajanju in spremljanju prvega sklopa Smernic za dobro prakso, ki jih je sprejel Evropski regulativni forum za plin (v nadaljevanju „Forum“) leta 2002, dokazujejo, da je za zagotovitev popolnega izvajanja pravil iz Smernic v vseh državah članicah in minimalnega jamstva za dejansko enake pogoje dostopa na trg treba zagotoviti pravno izvršljivost teh pravil.

(3)

Drugi sklop skupnih pravil z naslovom „Drugi sklop smernic za dobro prakso“ je bil sprejet v okviru zasedanja Foruma 24. in 25. septembra 2003. S to uredbo naj se torej na podlagi navedenih smernic določijo osnovna načela in pravila glede dostopa do omrežja, storitev za dostop tretjih strank, upravljanja prezasedenosti, preglednosti ter glede izravnave odstopanj in trgovanja s pravicami do zmogljivosti.

(4)

Člen 15 Direktive 2003/55/ES dopušča upravljavca kombiniranega prenosnega in distribucijskega omrežja. Zaradi pravil, določenih v tej uredbi, torej ni treba spreminjati organizacije nacionalnih prenosnih in distribucijskih omrežij, ki so skladna z ustreznimi določbami Direktive 2003/55/ES in zlasti člena 15 Direktive.

(5)

Visokotlačni plinovodi, ki povezujejo lokalne distributerje s plinskim omrežjem in ki se v glavnem ne uporabljajo za lokalno distribucijo, so vključeni na področje uporabe te uredbe.

(6)

Treba je jasno opredeliti merila, s katerimi se določijo tarife za dostop do omrežja, z namenom zagotoviti, da so v celoti skladne z načelom nediskriminacije in s potrebami dobro delujočega notranjega trga ter da v celoti upoštevajo potrebo po celovitosti omrežja in odražajo dejansko nastale stroške, v kolikor taki stroški ustrezajo stroškom, ki jih ima učinkovit in strukturno primerljiv omrežni operater, in so pregledni, ob zagotavljanju primerne donosnosti naložb in, če je to primerno, ob upoštevanju primerjalnih analiz tarif, ki jih pripravljajo regulativni organi.

(7)

Pri izračunavanju tarif za dostop do omrežij je pomembno upoštevati dejansko nastale stroške, v kolikor taki stroški ustrezajo stroškom, ki jih ima učinkovit in strukturno primerljiv omrežni operater, in so pregledni, ter potrebo po zagotavljanju primerne donosnosti naložb in spodbud za gradnjo nove infrastrukture. V tem smislu in zlasti, če obstaja učinkovita konkurenca med plinovodi, bo primerjalna analiza tarif s strani regulativnih organov primerna obravnava.

(8)

Uporaba na trgu temelječih mehanizmov za določanje tarif, na primer dražb, mora biti združljiva z določbami Direktive 2003/55/ES.

(9)

Potreben je minimalni skupni sklop storitev za dostop tretjih strank, da se zagotovita dejanski skupni minimalni standard za dostop v celotni Skupnosti in zadostna združljivost storitev za dostop tretjih strank ter da se omogoči izkoriščanje prednosti, ki izvirajo iz dobro delujočega notranjega trga s plinom.

(10)

Sklicevanje na usklajene pogodbe o prenosu v okviru nediskriminatornega dostopa do omrežja s strani upravljavcev prenosnega omrežja ne pomeni, da morajo biti pogoji pogodb o prenosu določenega upravljavca omrežja v eni državi članici enaki kot pogoji drugega upravljavca prenosnega omrežja v isti državi članici ali drugi državi članici, razen če so določene minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse pogodbe o prenosu.

(11)

Upravljanje pogodbene prezasedenosti omrežij je pomemben dejavnik pri vzpostavljanju notranjega trga s plinom. Treba je oblikovati skupna pravila za uravnoteženje potrebe po sprostitvi neizrabljenih zmogljivosti po načelu „uporabi ali izgubi“ s pravicami imetnikov zmogljivosti, da zmogljivosti uporabijo, ko jih potrebujejo, s čimer je treba hkrati povečati likvidnost zmogljivosti.

(12)

Čeprav trenutna fizična prezasedenost omrežij redko predstavlja problem v Skupnosti, lahko v prihodnosti postane problematična. Pomembno je torej določiti temeljno načelo za dodeljevanje prezasedenih zmogljivosti v takšnih okoliščinah.

(13)

Za pridobitev dejanskega dostopa do plinskih omrežij potrebujejo uporabniki omrežja informacije, predvsem glede tehničnih zahtev in razpoložljivih zmogljivosti, da lahko izrabijo poslovne priložnosti, ki nastajajo na notranjem trgu. Potrebni so skupni minimalni standardi glede takšnih zahtev po preglednosti. Takšne informacije se lahko objavijo na različne načine, tudi v elektronski obliki.

(14)

Nediskriminatorni in pregledni sistemi izravnave odstopanj za plin, ki jih upravljajo upravljavci prenosnih omrežij, so pomembni mehanizmi zlasti za nove udeležence na trgu, ki bi utegnili imeti več težav z izravnavo celotnega portfelja prodaj v primerjavi z že uveljavljenimi podjetji na določenem trgu. Treba je torej sprejeti pravila za zagotovitev, da upravljavci prenosnega omrežja upravljajo takšne mehanizme na način, ki je združljiv z nediskriminatornimi, preglednimi in učinkovitimi pogoji za dostop do omrežja.

(15)

Trgovanje s primarnimi pravicami do zmogljivosti je pomemben del razvoja konkurenčnega trga in ustvarjanja likvidnosti. S to uredbo je treba torej določiti osnovna pravila glede tega vprašanja.

(16)

Zagotoviti je treba, da se podjetjem, ki pridobijo pravice do zmogljivosti, omogoči prodaja teh pravic drugim pooblaščenim podjetjem, z namenom zagotoviti ustrezno raven likvidnosti na trgu zmogljivosti. Ta pristop pa ne izključuje delovanja sistema, po katerem so zmogljivosti, neizrabljene v obdobju, ki je določeno na nacionalni ravni, ponovno razpoložljive na trgu kot stalne zmogljivosti.

(17)

Nacionalni regulativni organi morajo zagotoviti skladnost s pravili iz te uredbe in iz smernic, sprejetih v skladu s to uredbo.

(18)

V Smernicah, priloženih k tej uredbi, so na podlagi drugega sklopa Smernic za dobro prakso opredeljena določena podrobna izvedbena pravila. Ta pravila se bodo, če je to primerno, sčasoma razvijala, upoštevajoč razlike med nacionalnimi plinskimi omrežji.

(19)

Komisija naj pri predlaganju sprememb Smernic iz Priloge k tej uredbi zagotovi predhodno posvetovanje z vsemi prizadetimi stranmi, ki jih predstavljajo strokovna združenja, in z državami članicami v okviru Foruma ter naj zaprosi za prispevek Skupino evropskih regulatorjev za električno energijo in plin.

(20)

Države članice in pristojni nacionalni organi bi morali Komisiji predložiti ustrezne informacije. Komisija naj te informacije obravnava zaupno.

(21)

Ta uredba in smernice, sprejete v skladu s to uredbo, ne posegajo v uporabo pravil Skupnosti o konkurenci.

(22)

Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, naj se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(23)

Ker cilja te uredbe, in sicer oblikovanja pravičnih pravil v zvezi s pogoji za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba je namenjena oblikovanju nediskriminatornih pravil o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina ob upoštevanju posebnosti nacionalnih in regionalnih trgov z namenom zagotovitve pravilnega delovanja notranjega trga s plinom.

Ta cilj vključuje določitev usklajenih načel za tarife za dostop do omrežja ali metodologij za njihovo izračunavanje, zagotovitev storitev za dostop tretjih strank, določitev usklajenih načel za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, določitev zahtev po preglednosti, določitev pravil za izravnavo in obračunavanje odstopanj ter spodbujanje trgovanja z zmogljivostmi.

2.   Države članice lahko za namene izvajanja ene ali več nalog, ki so navadno dodeljene upravljavcu prenosnega omrežja, v skladu z Direktivo 2003/55/ES ustanovijo subjekt ali telo, za katerega se uporabljajo zahteve iz te uredbe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„prenos“ pomeni prenos zemeljskega plina po omrežju, ki v glavnem zajema visokotlačne plinovode, z namenom dostave odjemalcem, vendar ne po pridobivalnem plinovodnem omrežju in ne po delu visokotlačnih plinovodov, ki se uporabljajo predvsem za lokalno distribucijo zemeljskega plina, in ne vključuje dobave;

(2)

„pogodba o prenosu“ pomeni pogodbo, ki jo je upravljavec prenosnega omrežja sklenil z uporabnikom omrežja z namenom izvajati prenos;

(3)

„zmogljivost“ pomeni največji možni pretok, izražen v normalnih kubičnih metrih na časovno enoto ali energijskih enotah na časovno enoto, do katerega je upravičen uporabnik omrežja v skladu z določbami pogodbe o prenosu;

(4)

„neizkoriščena zmogljivost“ pomeni zagotovljeno zmogljivost, ki jo je uporabnik omrežja pridobil po pogodbi o transportu, vendar je ni napovedal v roku, določenem v pogodbi;

(5)

„upravljanje prezasedenosti“ pomeni upravljanje portfelja zmogljivosti upravljavca prenosnega omrežja z namenom doseči optimalno in najučinkovitejšo uporabo tehnične zmogljivosti ter pravočasno odkrivanje prezasedenosti in zasičenosti v prihodnosti;

(6)

„sekundarni trg“ pomeni trg zmogljivosti, s katerimi se trguje drugače kot na primarnem trgu;

(7)

„napoved“ pomeni predhodno poročanje uporabnika omrežja upravljavcu prenosnega omrežja o dejanskem pretoku, s katerim uporabnik želi oddajati plin v omrežje ali ga odjemati iz njega;

(8)

„popravljena napoved“ pomeni naknadno sporočeno popravljeno napoved;

(9)

„celovitost omrežja“ pomeni kakršno koli stanje v zvezi s prenosnim omrežjem, vključno s potrebnimi prenosnimi objekti in napravami, v katerih ostaneta tlak in kakovost zemeljskega plina znotraj minimalnih in maksimalnih meja, ki jih določi upravljavec prenosnega omrežja, tako da je s tehničnega stališča zagotovljen prenos zemeljskega plina;

(10)

„obdobje izravnave odstopanj“ pomeni obdobje, v katerem mora vsak uporabnik omrežja v skladu s pogodbo o prenosu ali sistemskimi obratovalnimi navodili izravnati odjem neke količine zemeljskega plina, izražene v energijskih enotah, z oddajo enake količine zemeljskega plina v prenosno omrežje;

(11)

„uporabnik omrežja“ pomeni odjemalca ali potencialnega odjemalca pri upravljavcu prenosnega omrežja in same upravljavce prenosnega omrežja, v kolikor je to potrebno, da opravljajo svoje naloge v zvezi s prenosom;

(12)

„prekinljive storitve“ pomenijo storitve, ki jih v zvezi s prekinljivo zmogljivostjo ponuja upravljavec prenosnega omrežja;

(13)

„prekinljiva zmogljivost“ pomeni prenosno zmogljivost plina, ki jo upravljavec prenosnega omrežja lahko prekine v skladu s pogoji, določenimi v pogodbi o prenosu;

(14)

„dolgoročne storitve“ pomenijo storitve, ki jih upravljavec prenosnega omrežja ponuja za obdobje enega leta ali več;

(15)

„kratkoročne storitve“ pomenijo storitve, ki jih upravljavec prenosnega omrežja ponuja za manj kot eno leto;

(16)

„zagotovljena zmogljivost“ pomeni prenosno zmogljivost plina, za katero upravljavec prenosnega omrežja s pogodbo jamči, da se ne prekinja;

(17)

„zagotovljene storitve“ pomenijo storitve, ki jih v zvezi z zagotovljeno zmogljivostjo ponuja upravljavec prenosnega omrežja;

(18)

„tehnična zmogljivost“ pomeni največjo stalno zmogljivost, ki jo upravljavec prenosnega omrežja lahko ponudi uporabnikom omrežja, upoštevajoč celovitost omrežja in obratovalne zahteve prenosnega omrežja;

(19)

„pogodbena zmogljivost“ pomeni zmogljivost, ki jo je upravljavec prenosnega omrežja v skladu s pogodbo o prenosu dodelil uporabniku omrežja;

(20)

„razpoložljiva zmogljivost“ pomeni tisti del tehnične zmogljivosti, ki ni dodeljena in je v danem trenutku še vedno na razpolago v omrežju;

(21)

„pogodbena prezasedenost“ pomeni stanje, v katerem povpraševanje po zagotovljeni zmogljivosti presega tehnično zmogljivost;

(22)

„primarni trg“ pomeni trg, na katerem upravljavec prenosnega omrežja trguje neposredno z zmogljivostjo;

(23)

„fizična prezasedenost“ pomeni stanje, v katerem povpraševanje po dejanskih dobavah presega tehnično zmogljivost v določenem trenutku.

2.   Uporabljajo se ustrezne opredelitve iz člena 2 Direktive 2003/55/ES, razen opredelitve prenosa iz točke 3 navedenega člena.

Člen 3

Tarife za dostop do omrežij

1.   Tarife ali metodologije za izračun tarif, ki jih uporabljajo upravljavci prenosnih omrežij in so v skladu s členom 25(2) Direktive 2003/55/ES potrjene s strani regulativnih organov, ter tarife, objavljene v skladu s členom 18(1) Direktive, morajo biti pregledne, upoštevati morajo potrebo po celovitosti omrežja in njegovi izboljšavi ter odražati dejansko nastale stroške, v kolikor taki stroški ustrezajo stroškom, ki jih ima učinkovit in strukturno primerljiv omrežni operater, in so pregledni, vključno z ustrezno donosnostjo naložb, in, če je to primerno, upoštevati primerjalno analizo tarif s strani regulativnih organov. Tarife ali metodologije za izračun tarif se uporabljajo na nediskriminatoren način.

Države članice lahko določijo, da je tarife mogoče določiti z na trgu temelječimi mehanizmi, na primer z dražbami, pod pogojem, da takšno ureditev in nastale prihodke odobri regulativni organ.

Tarife ali metodologije za izračun tarif spodbujajo učinkovito trgovanje s plinom in konkurenco, istočasno pa preprečujejo navzkrižno subvencioniranje med uporabniki omrežij in zagotavljajo spodbude za naložbe ter vzdržujejo ali vzpostavljajo usklajenost obratovanja med prenosnimi omrežji.

2.   Tarife za dostop do omrežja ne omejujejo likvidnosti trga niti ne izkrivljajo čezmejnega trgovanja različnih prenosnih omrežij. Če razlike v tarifnih strukturah ali mehanizmih za izravnavo odstopanj ovirajo trgovanje preko prenosnih omrežij, se upravljavci prenosnih omrežij brez poseganja v člen 25(2) Direktive 2003/55/ES v tesnem sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi organi aktivno zavzemajo za zbliževanje tarifnih struktur in načel zaračunavanja, vključno glede izravnave odstopanj.

Člen 4

Storitve za dostop tretjih strank

1.   Upravljavci prenosnih omrežij:

(a)

zagotovijo, da nudijo storitve vsem uporabnikom omrežja brez diskriminacije. Zlasti, kadar upravljavec prenosnega omrežja ponuja enake storitve različnim odjemalcem, to počne pod enakimi pogodbenimi pogoji, z uporabo bodisi usklajenih pogodb o prenosu bodisi s splošnimi sistemskimi obratovalnimi navodili, potrjenimi s strani pristojnega organa v skladu s postopkom iz člena 25 Direktive 2003/55/ES;

(b)

nudijo zagotovljene in prekinljive storitve za dostop tretjih strank. Cena prekinljive zmogljivosti odraža verjetnost prekinitve;

(c)

nudijo uporabnikom omrežja dolgoročne in kratkoročne storitve.

2.   Pogodbe o prenosu z netipskim začetkom veljavnosti ali sklenjene za krajše obdobje kot tipska enoletna pogodba o prenosu v skladu z načeli iz člena 3(1) nimajo za posledico poljubno višjih ali nižjih tarif, ki ne odražajo tržne vrednosti storitve.

3.   Kadar je to primerno, se storitve za dostop tretjih strank dodelijo, če obstajajo ustrezna jamstva s strani uporabnikov omrežja glede njihove kreditne sposobnosti. Takšna jamstva ne smejo predstavljati nikakršnih neupravičenih ovir za dostop na trg in morajo biti nediskriminatorna, pregledna in sorazmerna.

Člen 5

Načela mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti in postopkov upravljanja prezasedenosti

1.   Udeležencem na trgu je na voljo največja možna zmogljivost na vseh relevantnih točkah iz člena 6(3), ob upoštevanju celovitosti omrežja in njegovega učinkovitega obratovanja.

2.   Upravljavci prenosnih omrežij izvajajo in objavijo nediskriminatorne in pregledne mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti, ki:

(a)

zagotavljajo ustrezne ekonomske signale za učinkovito in največjo možno izrabo tehnične zmogljivosti ter spodbujajo naložbe v novo infrastrukturo;

(b)

so združljivi s tržnimi mehanizmi, ki vključujejo fizične trge (spot markets) in trgovalna vozlišča (trading hubs), hkrati pa so prožni in sposobni prilagoditve spreminjajočim se tržnim razmeram;

(c)

so združljivi s sistemi držav članic za dostop do omrežja.

3.   Ko upravljavci prenosnega omrežja sklenejo nove pogodbe o prenosu ali se ponovno pogajajo o obstoječih pogodbah o prenosu, te pogodbe upoštevajo naslednja načela:

(a)

v primeru pogodbene prezasedenosti upravljavec prenosnega omrežja ponudi neizkoriščeno zmogljivost na primarnem trgu, in sicer vsaj en dan vnaprej in kot prekinljivo zmogljivost,

(b)

uporabniki omrežja, ki želijo ponovno prodati ali dati v podzakup neizkoriščeno pogodbeno zmogljivost na sekundarnem trgu, imajo pravico to storiti. Države članice lahko v tem primeru od uporabnikov omrežja zahtevajo posredovanje obvestila ali informacij upravljavcu prenosnega omrežja.

4.   Če ostane zmogljivost, dodeljena z obstoječimi pogodbami o prenosu, neizkoriščena in če nastopi pogodbena prezasedenost, upravljavci prenosnih omrežij uporabijo odstavek 3, razen če to ne krši zahtev obstoječih pogodb o prenosu. Če bi to pomenilo kršitev obstoječih pogodb o prenosu, upravljavci prenosnih omrežij po posvetovanju s pristojnimi organi uporabniku omrežja predložijo prošnjo za uporabo neizkoriščene zmogljivosti na sekundarnem trgu v skladu z odstavkom 3.

5.   V primeru obstoja fizične prezasedenosti upravljavci prenosnega omrežja ali, kadar je to primerno, regulativni organi uporabijo nediskriminatorne in pregledne mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti.

Člen 6

Zahteve po preglednosti

1.   Upravljavci prenosnih omrežij objavijo podrobne informacije glede storitev, ki jih ponujajo, in glede relevantnih pogojev, ki jih uporabljajo, skupaj s tehničnimi informacijami, ki jih uporabniki omrežja potrebujejo za pridobitev dejanskega dostopa do omrežja.

2.   Za zagotovitev preglednih, objektivnih in nediskriminatornih tarif ter za spodbujanje učinkovite uporabe plinskega omrežja bi morali upravljavci prenosnega omrežja ali ustrezni nacionalni organi objaviti razumne in zadostno podrobne informacije o oblikovanju, metodologiji in strukturi tarif.

3.   Vsak upravljavec prenosnega omrežja objavlja za ponujene storitve numerične informacije o tehničnih, pogodbenih in razpoložljivih zmogljivostih za vse relevantne točke, vključno za vstopne in izstopne točke, in sicer redno in nepretrgano ter na uporabniku prijazen standardiziran način.

4.   Relevantne točke prenosnega omrežja, o katerih je treba objaviti informacije, potrdijo pristojni organi po posvetovanju z uporabniki omrežja.

5.   Če upravljavec prenosnega omrežja meni, da zaradi zaupnosti ne more objaviti vseh zahtevanih podatkov, prosi pristojne organe za dovoljenje, da omeji objavo v zvezi z zadevno točko ali zadevnimi točkami.

Pristojni organi dajo oz. zavrnejo dovoljenje za vsak primer posebej, pri čemer upoštevajo zlasti potrebo po spoštovanju upravičene poslovne tajnosti in cilj oblikovanja konkurenčnega notranjega trga s plinom. Če je dovoljenje dano, se razpoložljive zmogljivosti objavijo brez navedbe numeričnih podatkov, ki bi bili v nasprotju z zaupnostjo.

Dovoljenja iz tega odstavka se ne dajo, če so najmanj trije uporabniki omrežja pogodbeno zakupili zmogljivost v isti točki.

6.   Upravljavci prenosnega omrežja vedno razkrijejo informacije, zahtevane s to uredbo, na smiseln, količinsko jasen in zlahka dostopen način ter brez diskriminacije.

Člen 7

Pravila za izravnavo in obračunavanje odstopanj

1.   Pravila za izravnavo odstopanj se oblikujejo na pošten, nediskriminatoren in pregleden način ter temeljijo na objektivnih merilih. Pravila za izravnavo odstopanj odražajo dejanske potrebe omrežja, upoštevajoč vire, ki so na voljo upravljavcu prenosnega omrežja.

2.   V primeru netržnih sistemov izravnave odstopanj se dopustne ravni odstopanja določijo tako, da odražajo sezonske značilnosti, ali tako, da odražajo dopustno raven odstopanja, ki je višja od tiste, ki odraža sezonski značaj, in da odražajo dejanske tehnične zmogljivosti prenosnega omrežja. Dopustne ravni odstopanja odražajo dejanske potrebe omrežja, upoštevajoč vire, ki so na voljo upravljavcu prenosnega omrežja.

3.   Obračunavanje odstopanj v največji možni meri odraža stroške, obenem pa uporabnikom omrežja zagotavlja ustrezne spodbude pri izravnavi dobave in odjema plina. Obračunavanje odstopanj preprečuje navzkrižno subvencioniranje med uporabniki omrežja in ne sme ovirati vstopa novih udeležencev na trg.

Pristojni organi ali upravljavec prenosnega omrežja, kakor je primerno, objavi vsakršno metodologijo obračunavanja odstopanj in tudi končne tarife.

4.   Upravljavci prenosnega omrežja lahko uporabnikom omrežja, katerih dobava v prenosno omrežje in odjem iz prenosnega omrežja nista izravnana v skladu s pravili za izravnavo odstopanj iz odstavka 1, zaračunajo penale.

5.   Pri izračunavanju tarif na način, ki ne zmanjšuje interesa za izravnavo odstopanj, se upoštevajo penali, ki presegajo dejansko nastale stroške izravnave, v kolikor taki stroški ustrezajo stroškom, ki jih ima učinkovit in strukturno primerljiv omrežni operater, in so pregledni, in jih odobrijo pristojni organi.

6.   Upravljavci prenosnega omrežja zagotovijo zadostne, pravočasne in zanesljive „on-line“ informacije o stanju izravnave odstopanj uporabnika omrežja, da lahko uporabniki omrežja pravočasno sprejmejo ukrepe za izravnavo odstopanj. Raven zagotovljenih informacij odraža raven razpoložljivih informacij upravljavcu prenosnega omrežja. Če se zagotavljanje takšnih informacij zaračunava, pristojni organi to zaračunavanje odobrijo, upravljavec prenosnega omrežja pa ga objavi.

7.   Države članice zagotovijo, da si upravljavci prenosnega omrežja prizadevajo uskladiti ureditve za izravnavo odstopanj ter racionalizirati strukture in ravni plačila za izravnavo odstopanj z namenom spodbujanja trgovanja s plinom.

Člen 8

Trgovanje s pravicami do zmogljivosti

Vsak upravljavec prenosnega omrežja sprejme razumne ukrepe, da omogoči in spodbudi prosto trgovanje s pravicami do zmogljivosti. Vsak tak upravljavec razvije usklajene pogodbe o prenosu in postopke na primarnem trgu z namenom spodbujati sekundarno trgovanje z zmogljivostmi in prizna prenos primarnih pravic do zmogljivosti, v primeru, da je o tem obveščen s strani uporabnikov omrežja. Regulativne organe se obvesti o usklajenih pogodbah o prenosu in postopkih.

Člen 9

Smernice

1.   Če je to primerno, smernice za zagotavljanje najnižje ravni usklajenosti, potrebne za dosego cilja te uredbe, določijo:

(a)

podrobnosti o storitvah za dostop tretjih strank v skladu s členom 4, vključno z vrsto in trajanjem storitev ter drugimi zahtevami glede le-teh;

(b)

podrobnosti o načelih mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti in uporabi postopkov za upravljanje prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti v skladu s členom 5;

(c)

podrobnosti o opredelitvi tehničnih informacij, ki jih uporabniki omrežja potrebujejo za pridobitev dejanskega dostopa do omrežja, in opredelitvi vseh relevantnih točk za potrebe zahtev po preglednosti v skladu s členom 6, vključno z informacijami za objavo za vse relevantne točke in časovnim razporedom, po katerem se te informacije objavijo.

2.   Smernice o zadevah, naštetih v odstavku 1, so določene v Prilogi. Komisija jih lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 14(2).

3.   Uporaba in sprememba smernic, sprejetih na podlagi te uredbe, odražata razlike med nacionalnimi plinskimi omrežji in tako ne zahtevata enotnih podrobnih pogojev na ravni Skupnosti glede dostopa tretjih strank. Smernice lahko vseeno določijo minimalne zahteve, ki jih je treba izpolnjevati za dosego nediskriminatornih in preglednih pogojev za dostop do omrežja, potrebnih za notranji trg s plinom, ki se lahko nadalje uporabijo v luči razlik med nacionalnimi plinskimi omrežji.

Člen 10

Regulativni organi

Regulativni organi držav članic, ustanovljeni v skladu s členom 25 Direktive 2003/55/ES, pri izvajanju svojih nalog v okviru te uredbe zagotavljajo skladnost s to uredbo in smernicami, sprejetimi na podlagi člena 9 te uredbe.

Kadar je to primerno, sodelujejo med seboj in s Komisijo.

Člen 11

Zagotavljanje informacij

Države članice in regulativni organi posredujejo Komisiji na zahtevo vse informacije, potrebne za namene člena 9.

Komisija določi razumen rok, do katerega je treba posredovati te informacije, upoštevajoč kompleksnost in nujnost zahtevanih informacij.

Člen 12

Pravica držav članic do sprejetja podrobnejših ukrepov

Ta uredba ne posega v pravice držav članic, da obdržijo ali uvedejo ukrepe, ki vsebujejo podrobnejše določbe od tistih, ki jih določajo ta uredba in smernice iz člena 9.

Člen 13

Kazni

1.   Države članice sprejmejo pravila o kaznih za kršitve določb te uredbe in vse potrebne ukrepe za zagotavljanje njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo uradno obvestijo o navedenih določbah najpozneje do 1. julija 2006 in jo nemudoma uradno obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah.

2.   Kazni, predvidene v skladu z odstavkom 1, nimajo kazenskopravne narave.

Člen 14

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 30 Direktive 2003/55/ES.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 15

Poročilo Komisije

Komisija spremlja izvajanje te uredbe in v svojem poročilu na podlagi člena 31(3) Direktive 2003/55/ES poroča tudi o izkušnjah, pridobljenih z izvajanjem te uredbe. Poročilo predvsem preuči, v kolikšni meri je Uredba uspela zagotoviti nediskriminatorne in stroške upoštevajoče pogoje za dostop do prenosnih omrežij plina in s tem prispevala k odjemalčevi izbiri na dobro delujočem notranjem trgu ter k dolgoročni zanesljivosti oskrbe. Če je to potrebno, so poročilu priloženi ustrezni predlogi in/ali priporočila.

Člen 16

Odstopanja in izjeme

Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

prenosna omrežja zemeljskega plina, ki se nahajajo v državah članicah, za čas trajanja odstopanj, odobrenih v skladu s členom 28 Direktive 2003/55/ES; države članice, ki so jim bila odobrena odstopanja po členu 28 Direktive 2003/55/ES in ki zato lahko zaprosijo Komisijo za začasno odstopanje od uporabe te uredbe za obdobje največ dveh let od dne izteka odstopanja iz te točke;

(b)

povezovalne plinovode med državami članicami ter znatna povečanja zmogljivosti obstoječe infrastrukture in spremembe takšne infrastrukture, ki omogočajo razvoj novih virov oskrbe s plinom, kakor je določeno v členu 22(1) in (2) Direktive 2003/55/ES, ki so izvzeti iz določb členov 18, 19, 20 ter 25(2), (3) in (4) navedene direktive, dokler so izvzeti iz določb iz te točke; ali

(c)

prenosna omrežja zemeljskega plina, ki jim je bilo odobreno odstopanje v skladu s členom 27 Direktive 2003/55/ES.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006, razen drugega stavka člena 9(2), ki se uporablja od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 28. septembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

D. ALEXANDER


(1)  UL C 241, 28.9.2004, str. 31.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2004 (UL C 104 E, 30.4.2004, str. 306), Skupno stališče Sveta z dne 12. novembra 2004 (UL C 25 E, 1.2.2005, str. 44), Stališče Evropskega parlamenta z dne 8. marca 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 12. julija 2005.

(3)  UL L 176, 15.7.2003, str. 57.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.


PRILOGA

SMERNICE ZA:

1.

Storitve za dostop tretjih strank

2.

Načela mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti, postopki upravljanja prezasedenosti in njihova uporaba v primeru pogodbene prezasedenosti in

3.

Opredelitev tehničnih informacij, ki jih uporabniki omrežja potrebujejo za pridobitev dejanskega dostopa do omrežja, opredelitev vseh relevantnih točk v zvezi z zahtevami po preglednosti, informacije, ki jih je treba objaviti za vse relevantne točke, in časovni razpored, po katerem se te informacije objavijo

1.   Storitve za dostop tretjih strank

(1)

Upravljavci prenosnih omrežij nudijo zagotovljene in prekinljive storitve za najmanj en dan.

(2)

Usklajene pogodbe o prenosu in sistemska obratovalna navodila so oblikovani tako, da spodbujajo trgovanje in ponovno uporabo zmogljivosti, ki so s pogodbo dodeljene uporabnikom omrežja, ne da bi bilo ovirano sproščanje zmogljivosti.

(3)

Upravljavci prenosnih omrežij razvijejo sistemska obratovalna navodila in usklajene pogodbe po ustreznem posvetovanju z uporabniki omrežja.

(4)

Upravljavci prenosnih omrežij uvedejo tipske postopke napovedi in popravljene napovedi. Razvijejo informacijske sisteme in elektronska komunikacijska sredstva, s katerimi bodo uporabnikom omrežja zagotovili ustrezne podatke in poenostavili transakcije, kot so napovedi, sklepanje pogodb za dodeljevanje zmogljivosti in prenos pravic do zmogljivosti med uporabniki omrežja.

(5)

Upravljavci prenosnih omrežij uskladijo formalizirane postopke za predložitev zahtev in odzivne čase v skladu z najboljšo prakso v panogi z namenom čim bolj skrajšati odzivne čase. Najpozneje do 1. julija 2006 po posvetovanju z zadevnimi uporabniki omrežja poskrbijo za „on-line“ elektronski sistem rezervacije zmogljivosti in njihove potrditve ter za postopke napovedi in popravljene napovedi.

(6)

Upravljavci prenosnih omrežij uporabnikom omrežja ne zaračunavajo posebej za zahteve po informacijah in transakcije v zvezi z njihovimi pogodbami o prenosu, ki se izvršijo v skladu s standardnimi pravili in postopki.

(7)

Zahteve po informacijah, ki terjajo izredne ali čezmerne stroške, kot na primer študije izvedljivosti, se lahko zaračunava posebej, pod pogojem, da je te stroške mogoče ustrezno utemeljiti.

(8)

Upravljavci prenosnih omrežij sodelujejo z drugimi upravljavci prenosnih omrežij pri usklajevanju vzdrževanja lastnih omrežij z namenom kar najbolj zmanjšati vsakršne motnje prenosnih storitev za uporabnike omrežja in upravljavce prenosnega omrežja na drugih območjih ter zagotoviti enake koristi v zvezi z zanesljivostjo oskrbe, vključno s tranzitom.

(9)

Po ustreznem predhodnem obvestilu upravljavci prenosnih omrežij objavijo vsaj enkrat letno v predhodno določenem roku vsa načrtovana obdobja za vzdrževanje, ki bi utegnila vplivati na pravice uporabnikov omrežja, izhajajočo iz pogodb o prenosu, ter ustrezne operativne informacije. To vključuje takojšnjo in nepristransko objavo vsakršnih sprememb načrtovanih obdobij za vzdrževanje in obvestilo o nenačrtovanem vzdrževanju, takoj ko je ta informacija na voljo upravljavcu prenosnega omrežja. V obdobju vzdrževanja upravljavci prenosnega omrežja objavljajo redno posodobljene informacije o podrobnostih, pričakovanem trajanju in posledicah vzdrževanja.

(10)

Upravljavci prenosnih omrežij vodijo dnevnik o dejanskem vzdrževanju in nastalih motnjah pretoka ter ga dajo na razpolago pristojnemu organu, če ta to zahteva. Informacije so na voljo tudi tistim, ki jih je motnja prizadela, če to zahtevajo.

2.   Načela mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti, postopki upravljanja prezasedenosti in njihova uporaba v primeru pogodbene prezasedenosti

2.1   Načela mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti in postopki upravljanja prezasedenosti

(1)

Mehanizmi za dodeljevanje zmogljivosti in postopki upravljanja prezasedenosti spodbujajo razvoj konkurence in prosto trgovanje z zmogljivostjo ter so skladni s tržnimi mehanizmi, vključno s fizičnimi trgi in trgovalnimi vozlišči. So prožni in sposobni prilagoditve spreminjajočim se tržnim razmeram.

(2)

Ti mehanizmi in postopki upoštevajo celovitost zadevnega omrežja in zanesljivost oskrbe.

(3)

Ti mehanizmi in postopki niti ne ovirajo vstopa novih udeležencev na trg niti ne ustvarjajo neupravičenih ovir za dostop do trga. Udeležencem na trgu, vključno z novimi udeleženci na trgu in podjetji z majhnim tržnim deležem, ne preprečujejo, da bi učinkovito konkurirali.

(4)

Ti mehanizmi in postopki zagotavljajo ustrezne ekonomske signale za učinkovito in optimalno izrabo tehnične zmogljivosti in spodbujajo vlaganje v novo infrastrukturo.

(5)

Uporabnikom omrežja se svetuje v zvezi z okoliščinami, ki bi utegnile vplivati na razpoložljivost pogodbene zmogljivosti. Informacije o prekinitvi morajo odražati raven informacij, ki so na voljo upravljavcu prenosnega omrežja.

(6)

V primeru težav pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti dobave, nastalih zaradi razlogov v zvezi s celovitostjo omrežja, upravljavci prenosnega omrežja o tem nemudoma obvestijo uporabnike omrežja in skušajo najti nediskriminatorno rešitev.

Upravljavci prenosnega omrežja se pred izvajanjem postopkov o le-teh posvetujejo z uporabniki omrežja in se o njih dogovorijo z regulativnim organom.

2.2   Postopki upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti

(1)

Če ostane pogodbena zmogljivost neizkoriščena, jo upravljavci prenosnega omrežja ponudijo kot prekinljivo zmogljivost na primarnem trgu s pogodbami z različnim trajanjem, dokler zadevni uporabnik omrežja ne ponudi te zmogljivosti po primerni ceni na sekundarnem trgu.

(2)

Prihodki iz sproščene prekinljive zmogljivosti se razdelijo v skladu s pravili, ki jih določi ali odobri relevanten regulativni organ. Ta pravila morajo biti združljiva z zahtevami dejanske in učinkovite uporabe omrežja.

(3)

Ustrezni regulativni organi lahko, upoštevajoč posebne okoliščine, določijo primerno ceno za sproščeno prekinljivo zmogljivost.

(4)

Kadar je to primerno, si upravljavci prenosnega omrežja v razumni meri prizadevajo ponuditi na trgu vsaj dele neizrabljene zmogljivosti kot zagotovljeno zmogljivost.

3.   Opredelitev tehničnih informacij, ki jih uporabniki omrežja potrebujejo za pridobitev dejanskega dostopa do omrežja, opredelitev vseh relevantnih točk v zvezi z zahtevami po preglednosti, informacije, ki jih je treba objaviti za vse relevantne točke, in časovni razpored, po katerem se te informacije objavijo

3.1   Opredelitev tehničnih informacij, ki jih uporabniki omrežja potrebujejo za pridobitev dejanskega dostopa do omrežja

Upravljavci prenosnih omrežij v zvezi s svojimi omrežji in storitvami objavijo vsaj naslednje informacije:

(a)

podroben in celovit opis različnih ponujenih storitev in cene zanje;

(b)

različne vrste pogodb o prenosu, ki so na voljo za te storitve, in po potrebi sistemska obratovalna navodila in/ali običajne pogoje, ki določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov omrežja, vključno z usklajenimi pogodbami o prenosu in drugimi zadevnimi dokumenti;

(c)

usklajene postopke, ki se izvedejo pri uporabi prenosnega omrežja, vključno z opredelitvijo ključnih pojmov;

(d)

določbe o dodeljevanju zmogljivosti, upravljanju prezasedenosti in postopkih za preprečevanje kopičenja zmogljivosti in njihove ponovne uporabe;

(e)

pravila, ki se uporabljajo za trgovanje z zmogljivostjo na sekundarnem trgu v odnosu do upravljavca prenosnega omrežja;

(f)

po potrebi raven fleksibilnosti in dopustne meje odstopanja, vključene v prenosne in druge storitve brez posebnega zaračunavanja, ter vsakršno dodatno ponujeno fleksibilnost in pripadajoče cene;

(g)

podroben opis plinskega omrežja upravljavca prenosnega omrežja z navedbo vseh relevantnih točk, ki povezujejo njegovo omrežje z omrežjem drugih upravljavcev prenosnih omrežij in/ali plinsko infrastrukturo, kot na primer za utekočinjen zemeljski plin (UZP), ter infrastrukture, potrebne za zagotovitev sistemskih storitev, kakor so opredeljene s členom 2(14) Direktive 2003/55/ES;

(h)

informacije o zahtevah glede kakovosti in tlaka plina;

(i)

pravila za priključitev na omrežje, ki ga upravlja upravljavec prenosnega omrežja;

(j)

vsakršne informacije o predlagani in/ali dejanski spremembi storitev ali pogojev, vključno z zadevami, naštetimi v točkah (a) do (i), ki morajo biti posredovane pravočasno.

3.2   Opredelitev vseh relevantnih točk v zvezi z zahtevami po preglednosti

Relevantne točke vključujejo vsaj:

(a)

vse vstopne točke na omrežju, ki ga upravlja upravljavec prenosnega omrežja;

(b)

najpomembnejše izhodne točke in izhodna območja, ki zajemajo najmanj 50 % vseh izhodnih zmogljivosti omrežja določenega upravljavca prenosnega omrežja, vključno z vsemi izhodnimi točkami ali izhodnimi območji, ki pomenijo več kot 2 % celotne izhodne zmogljivosti omrežja;

(c)

vse točke, ki povezujejo različna omrežja upravljavcev prenosnega omrežja;

(d)

vse točke, ki povezujejo omrežje upravljavca prenosnega omrežja s terminalom UZP;

(e)

vse bistvene točke znotraj omrežja določenega upravljavca prenosnega omrežja, vključno s točkami, povezanimi s plinskimi vozlišči; za bistvene veljajo vse točke, pri katerih bi glede na izkušnje utegnilo priti do fizične prezasedenosti;

(f)

vse točke, ki povezujejo omrežje določenega upravljavca prenosnega omrežja z infrastrukturo, ki je potrebna za zagotavljanje sistemskih storitev, kakor so opredeljene s členom 2(14) Direktive 2003/55/ES.

3.3   Informacije, ki jih je treba objaviti za vse relevantne točke, in časovni razpored, po katerem se te informacije objavijo

(1)

Upravljavci prenosnega omrežja objavljajo vsakodnevno na internetu za vse relevantne točke naslednje informacije o stanju zmogljivosti, in sicer redno/tekoče, na standardiziran, uporabniku prijazen način:

(a)

največjo možno tehnično zmogljivost za pretoke v obeh smereh;

(b)

celotno pogodbeno in prekinljivo zmogljivost;

(c)

razpoložljivo zmogljivost.

(2)

Upravljavci prenosnega omrežja objavljajo za vse relevantne točke razpoložljive zmogljivosti za obdobje najmanj 18 mesecev vnaprej in posodobijo te informacije vsaj enkrat mesečno ali pogosteje, če so na voljo nove informacije.

(3)

Upravljavci prenosnega omrežja objavljajo dnevne posodobitve o razpoložljivosti kratkoročnih storitev (dan in teden vnaprej), ki temeljijo med drugim na napovedih, prevladujočih pogodbenih obveznostih in rednih dolgoročnih napovedih o razpoložljivih zmogljivostih, in sicer letno za obdobje do 10 let za vse relevantne točke.

(4)

Upravljavci prenosnega omrežja objavljajo pretekle največje in najmanjše mesečne stopnje izkoriščenosti zmogljivosti in povprečne letne pretoke za vse relevantne točke, in sicer tekoče za pretekla tri leta.

(5)

Upravljavci prenosnih omrežij vodijo dnevnik dejanskih skupnih pretokov za obdobje najmanj treh mesecev.

(6)

Upravljavci prenosnih omrežij vodijo redno evidenco o vseh pogodbah o zmogljivostih ter vseh drugih pomembnih informacijah v zvezi z izračunavanjem in zagotavljanjem dostopa do razpoložljivih zmogljivosti, ki je dostopna vsem ustreznim nacionalnim organom za izpolnjevanje njihovih nalog.

(7)

Upravljavci prenosnih omrežij zagotavljajo uporabniku prijazne instrumente za izračunavanje tarif za razpoložljive storitve in za sprotno preverjanje razpoložljive zmogljivosti.

(8)

Če upravljavci prenosnih omrežij niso sposobni objavljati informacij v skladu z odstavki 1, 3 in 7, se posvetujejo z ustreznimi nacionalnimi organi in čim prej oblikujejo akcijski načrt za čimprejšnjo izvedbo, in sicer najpozneje do 31. decembra 2006.


3.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/14


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA št. 1776/2005/ES

z dne 28. septembra 2005

o spremembi Odločbe Sveta 2000/819/ES o večletnem programu za podjetja in podjetništvo ter zlasti za mala in srednja podjetja (MSP) (2001–2005)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 157(3),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nujno je zagotoviti stalnost podpore Skupnosti podjetjem in podjetništvu, zlasti malim in srednjim podjetjem (MSP).

(2)

Obdobje veljavnosti Odločbe 2000/819/ES (3) je zato primerno podaljšati še za eno leto, do 31. decembra 2006, in finančno osnovo povišati za 88 500 000 EUR.

(3)

Odločbo 2000/819/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom regij, ki ni podal mnenja –

SKLENILA:

Člen 1

Odločba 2000/819/ES se spremeni:

1.

v členu 7(1) se finančna osnova „450 milijonov EUR“ nadomesti s „538 500 000 EUR“;

2.

v členu 8 se datum 31. december 2005 nadomesti z datumom 31. december 2006.

Člen 2

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 28. septembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

D. ALEXANDER


(1)  Mnenje z dne 9. marca 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 18. julija 2005.

(3)  UL L 333, 29.12.2000, str. 84. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo št. 593/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 268, 16.8.2004, str. 3).


3.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/15


DIREKTIVA SVETA 2005/71/ES

z dne 12. oktobra 2005

o posebnem postopku za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

Ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(3)(a) in (4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi utrdili in bolje oblikovali evropsko raziskovalno politiko je Komisija januarja 2000 sklenila, da je treba vzpostaviti Evropski raziskovalni prostor, ki bo služil kot osnova za prihodnje delovanje Skupnosti na tem področju.

(2)

Evropski svet iz Lizbone je v podporo Evropskemu raziskovalnemu prostoru določil cilj Skupnosti, da do leta 2010 postane najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu.

(3)

Globalizacija gospodarstva zahteva večjo mobilnost raziskovalcev, kar se je potrdilo tudi v Šestem okvirnem programu Evropske skupnosti (4), ko je ta dodatno odprl svoje programe za raziskovalce izven Evropske unije.

(4)

Skupnost bo do leta 2010 predvidoma potrebovala 700 000 raziskovalcev, da bi dosegla cilj Evropskega sveta iz Barcelone, naj se za raziskovanje nameni 3 % BDP. Ta cilj je treba doseči z vrsto med seboj povezanih ukrepov, kot so večja privlačnost znanstvenih poklicev med mladimi, spodbujanje sodelovanja žensk v znanstvenih raziskavah, večje možnosti za izobraževanje in mobilnost v raziskovanju, izboljšanje možnosti za poklicno napredovanje raziskovalcev v Skupnosti in odpiranje Skupnosti za državljane tretjih držav, ki se jim lahko dovoli vstop za namene raziskovanja.

(5)

Namen te direktive je prispevati k doseganju omenjenih ciljev, saj spodbuja dovolitev vstopa in mobilnost državljanov tretjih držav v raziskovalne namene, za prebivanje, daljše od treh mesecev, s čimer naj bi Skupnost postala privlačnejša za raziskovalce s celega sveta ter si tako utrdila položaj mednarodnega centra za raziskovanje.

(6)

Izvajanje določb te direktive ne sme spodbujati bega možganov iz nastajajočih držav in držav v razvoju. Podporne ukrepe za pomoč raziskovalcem pri ponovni integraciji v njihovih državah izvora in za mobilnost raziskovalcev je treba sprejemati v sodelovanju z državami izvora, da bi tako oblikovali celovito migracijsko politiko.

(7)

Za dosego ciljev Lizbonskega procesa je prav tako pomembno, da se spodbuja mobilnost znotraj Unije za raziskovalce, ki so državljani EU in zlasti za raziskovalce iz držav članic, ki so se pridružile leta 2004, za namene izvajanja znanstvenih raziskav.

(8)

Zaradi odprtosti, ki je nujna z vidika sprememb v svetovnem gospodarstvu, in zahtev, ki bodo najverjetneje nastale v zvezi z doseganjem cilja 3 % BDP, ki naj se namenijo za raziskovanje, je treba raziskovalce iz tretjih držav, za katere bi lahko veljala ta direktiva, opredeliti širše v skladu z njihovimi kvalifikacijami in raziskovalnimi projekti, ki jih nameravajo izpeljati.

(9)

Prizadevanja, da bi dosegli cilj 3 % BDP, ki naj se namenijo za raziskovanje, zadevajo predvsem zasebni sektor, ki mora v ta namen v naslednjih letih zaposliti večje število raziskovalcev, zato raziskovalne organizacije, za katere bi lahko veljala ta direktiva, pripadajo tako javnemu kot zasebnemu sektorju.

(10)

Vse države članice morajo zagotoviti, da so javnosti, predvsem prek interneta, na voljo čim bolj celovite in redno posodobljene informacije o raziskovalnih organizacijah, odobrenih v skladu s to direktivo, s katerimi lahko raziskovalci sklenejo sporazum o gostovanju, in o pogojih in postopkih za vstop in prebivanje na njihovem ozemlju za namene raziskovanja, kakor so določeni v tej direktivi.

(11)

Primerno je, da se raziskovalcem olajša vstop z vzpostavitvijo postopka dovolitve vstopa, ki ni odvisen od pravnega razmerja med njimi in gostujočo raziskovalno organizacijo, ter z ukinitvijo zahteve, da morajo imeti poleg dovoljenja za prebivanje tudi delovno dovoljenje. Države članice bi lahko podobna pravila uporabljale tudi za državljane tretjih držav, ki v skladu z nacionalno zakonodajo ali upravno prakso v kontekstu kakega raziskovalnega projekta zaprosijo za vstop za namene poučevanja na visokošolskih zavodih.

(12)

Obenem pa je treba ohraniti tudi običajne načine vstopa (kot so zaposlitev in delovna praksa), predvsem za študente doktorskega študija, ki izvajajo raziskave kot študentje in jih je treba izvzeti iz področja uporabe te direktive, saj so zajeti v Direktivi Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za dovolitev vstopa državljanom tretjih držav za namene študija, poklicnega usposabljanja ali prostovoljnega dela (5).

(13)

Posebni postopek za raziskovalce temelji na sodelovanju med raziskovalnimi organizacijami in organi za priseljevanje v državah članicah; raziskovalne organizacije imajo tako glavno vlogo pri postopku dovolitve vstopa, kar naj bi olajšalo in pospešilo vstop in prebivanje raziskovalcev iz tretjih držav v Skupnosti, hkrati pa se ohranjajo pristojnosti držav članic v zvezi s politiko priseljevanja.

(14)

Za raziskovalne organizacije, ki jih države članice vnaprej odobrijo, je nujno, da lahko z državljani tretjih držav sklenejo sporazum o gostovanju za namene izvajanja raziskovalnega projekta. Države članice bodo na podlagi sporazuma o gostovanju izdale dovoljenje za prebivanje, če so izpolnjeni pogoji za vstop in prebivanje.

(15)

Da bi Skupnost postala bolj privlačna za raziskovalce iz tretjih držav, jim je treba med njihovim prebivanjem na več področjih zagotoviti enake socialne in ekonomske pravice, kot jih imajo državljani gostujoče države članice, in možnost poučevanja na visokošolskih zavodih.

(16)

Direktiva prinaša pomembno izboljšavo na področju socialne varnosti, saj načelo nediskriminacije velja tudi neposredno za osebe, ki pridejo v državo članico naravnost iz tretje države. Treba pa je poudariti, da ta direktiva ne sme dodeliti več pravic, kakor jih je že predvideno v obstoječi zakonodaji Skupnosti na področju socialne varnosti za državljane tretjih držav, katerih položaj ureja zakonodaja več kot ene države članice. Poleg tega Direktiva ne sme zagotavljati pravic za primere, ki ne sodijo v okvir zakonodaje Skupnosti, kot je denimo primer družinskih članov, ki prebivajo v tretji državi.

(17)

Pomembno je, da se spodbuja mobilnost raziskovalcev kot sredstvo za razvoj in krepitev stikov in mrež med partnerji na svetovni ravni. Raziskovalcem je treba omogočiti mobilnost pod pogoji, določenimi v tej direktivi. Pogoji uresničevanja mobilnosti iz te direktive ne vplivajo na trenutno veljavna pravila, ki urejajo priznavanje veljavnosti potnih listin.

(18)

Posebno pozornost je treba posvetiti lažjemu ohranjanju in podpori enotnosti družinskih članov raziskovalcev, in sicer v skladu s Priporočilom Sveta z dne 12. oktobra 2005 o olajšanju vstopa državljanom tretjih držav, zaradi znanstveno-raziskovalnega dela v Evropski skupnosti. (6)

(19)

Zaradi ohranjanja enotnosti družine in omogočanja mobilnosti je treba družinskim članom dovoliti, da se pridružijo raziskovalcem v drugi državi članici pod pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji te države članice, vključno z njenimi dolžnostmi, ki izhajajo iz dvostranskih ali večstranskih sporazumov.

(20)

Imetnikom dovoljenj za prebivanje bi načeloma morala biti dana možnost, da vlogo za odobritev vstopa predložijo, medtem ko prebivajo na ozemlju zadevne države članice.

(21)

Države članice lahko prosilcu zaračunajo stroške postopka reševanja vloge za dovoljenje za prebivanje.

(22)

Ta direktiva v nobenem primeru ne vpliva na uporabo Uredbe Sveta (ES) 1030/2002 z dne 13. junija 2002 o enotni obliki dovoljenj za prebivanje za državljane tretjih držav (7).

(23)

Ciljev te direktive, in sicer uvedbe posebnega postopka za dovolitev vstopa in sprejetja pogojev za vstop in prebivanje za državljane tretjih držav, za prebivanje, daljše od treh mesecev, v državah članicah za namene izvajanja raziskovalnega projekta v okviru sporazuma o gostovanju z raziskovalno organizacijo, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči, zlasti ne v zvezi z mobilnostjo med državami članicami, in jih zato lažje doseže Skupnost. Zato lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje teh ciljev.

(24)

Države članice uveljavijo določbe te direktive brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve, etničnega ali družbenega porekla, genskih lastnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnih ali drugih stališč, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

(25)

Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije.

(26)

V skladu z odstavkom 34 Med-institucionalnega sporazuma o boljšem pripravljanju zakonodaje naj države članice za svoje potrebe in za potrebe Skupnosti izdelajo in objavijo lastne preglednice, v katerih bo kar najbolje prikazano ujemanje med to direktivo in ukrepi za njen prenos.

(27)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Irska v pismu z dne 1. julija 2004 izrazila željo o sodelovanju pri sprejetju in uporabi te direktive.

(28)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 omenjenega protokola, Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejemanju te direktive, ki zanj ni zavezujoča niti se v razmerju do njega ne uporablja.

(29)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejemanju te direktive, ki zanjo ni zavezujoča niti se v razmerju do nje ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen

Ta direktiva določa pogoje za dovolitev vstopa raziskovalcem iz tretjih držav v države članice za več kot tri mesece za namene izvajanja raziskovalnega projekta v okviru sporazuma o gostovanju z raziskovalno organizacijo.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive:

(a)

„državljan tretje države“ pomeni katero koli osebo, ki ni državljan Unije v smislu člena 17(1) Pogodbe;

(b)

„raziskovanje“ pomeni sistematično ustvarjalno delo, katerega namen je povečati zalogo znanja, vključno z znanjem o ljudeh, kulturi in družbi, ter izkoriščanje tega znanja pri iskanju novih možnosti uporabe;

(c)

„raziskovalna organizacija“ pomeni vsako javno ali zasebno organizacijo, ki izvaja raziskave in jo je za namene te direktive odobrila država članica v skladu s svojo zakonodajo ali upravno prakso;

(d)

„raziskovalec“ pomeni državljana tretje države z ustreznimi visokošolskimi kvalifikacijami, ki omogočajo vpis v programe doktorskih študijev, ki ga raziskovalna organizacija izbere za izvajanje raziskovalnega projekta, za katerega se navadno zahtevajo zgoraj omenjene kvalifikacije;

(e)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni vsako dovoljenje z zaznamkom „raziskovalec“, ki ga izdajo organi države članice, s katerim lahko državljan tretje države zakonito prebiva na njenem ozemlju v skladu z določbami člena 1(2)(a) Uredbe (ES) št. 1030/2002.

Člen 3

Področje uporabe

1.   Ta direktiva se uporablja za državljane tretjih držav, ki zaprosijo za vstop na ozemlje države članice zaradi izvajanja raziskovalnega projekta.

2.   Ta direktiva se ne uporablja za:

(a)

državljane tretjih držav, ki v državi članici prebivajo kot prosilci za mednarodno zaščito ali v okviru programov začasne zaščite;

(b)

državljane tretjih držav, ki zaprosijo za prebivanje v državi članici kot študentje v smislu Direktive 2004/114/ES zaradi izvajanja raziskav, ki se zaključijo z doktoratom;

(c)

državljane tretjih držav, katerih izgon je bil začasno preklican zaradi dejanskih ali pravnih razlogov;

(d)

raziskovalce, ki jih raziskovalna organizacija premesti v drugo raziskovalno organizacijo v drugi državi članici.

Člen 4

Ugodnejše določbe

1.   Ta direktiva ne posega v bolj ugodne določbe:

(a)

dvostranskih ali večstranskih sporazumov, sklenjenih med Skupnostjo oziroma med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter eno ali več tretjimi državami na drugi strani;

(b)

dvostranskih ali večstranskih sporazumov, sklenjenih med eno ali več državami članicami in eno ali več tretjimi državami.

2.   Direktiva ne vpliva na pravico držav članic, da sprejmejo ali ohranijo bolj ugodne določbe za osebe, za katere se uporablja ta direktiva.

POGLAVJE II

RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE

Člen 5

Odobritev

1.   Vsako raziskovalno organizacijo, ki želi gostiti raziskovalca v skladu s postopkom dovolitve vstopa, določenem v tej direktivi, v ta namen najprej odobri zadevna država članica.

2.   Odobritev raziskovalnih organizacij mora biti skladna s postopki, določenimi v nacionalni zakonodaji ali upravni praksi držav članic. Tako javne kot zasebne organizacije podajo vloge za odobritev v skladu s temi postopki ter jih ustrezno utemeljijo z njihovimi statutarnimi nalogami ali poslovnimi nameni, kakor je primerno, ter z dokazili, da izvajajo raziskave.

Odobritev se raziskovalnim organizacijam dodeli za obdobje najmanj petih let. Izjemoma lahko države članice dodelijo odobritev za krajše obdobje.

3.   Države članice lahko v skladu z nacionalno zakonodajo od raziskovalne organizacije zahtevajo pisno zavezo, da je v primerih, ko raziskovalec nezakonito prebiva na ozemlju zadevne države članice, ta organizacija dolžna poravnati stroške v zvezi s prebivanjem in povratkom raziskovalca, ki so se krili iz javnih sredstev. Finančne obveznosti raziskovalne organizacije prenehajo veljati najkasneje 6 mesecev po prenehanju veljavnosti sporazuma o gostovanju.

4.   Države članice lahko določijo, da odobrene organizacije v roku dveh mesecev od datuma prenehanja veljavnosti sporazuma o gostovanju pristojnim organom, ki jih v ta namen imenujejo države članice, predložijo potrdilo, da je bilo delo v zvezi z vsemi raziskovalnimi projekti, za katere je bil podpisan sporazum o gostovanju v skladu s členom 6 opravljeno.

5.   Pristojni organi v vsaki državi članici redno objavljajo in obnavljajo seznam raziskovalnih organizacij, odobrenih za namene te direktive.

6.   Država članica lahko, poleg drugih ukrepov, raziskovalni organizaciji zavrne podaljšanje ali odvzame odobritev, če ta ne izpolnjuje več pogojev iz odstavkov 2, 3 in 4, če je bila odobritev pridobljena na nepošten način ali če je raziskovalna organizacija z državljanom tretje države sklenila sporazum o gostovanju na nepošten ali malomaren način. Če je bila odobritev zavrnjena ali odvzeta, se lahko zadevni organizaciji prepove predložitev vloge za ponovno odobritev za obdobje največ petih let od datuma izdaje odločitve o odvzemu ali zavrnitvi podaljšanja.

7.   Države članice lahko v svoji nacionalni zakonodaji določijo, kakšne bodo posledice odvzema odobritve ali zavrnitve podaljšanja odobritve obstoječih sporazumov o gostovanju, sklenjenih v skladu s členom 6, kot tudi za dovoljenja za prebivanje zadevnih raziskovalcev.

Člen 6

Sporazum o gostovanju

1.   Raziskovalna organizacija, ki želi gostiti raziskovalca, z njim sklene sporazum o gostovanju, pri čemer se raziskovalec zaveže, da bo dokončal raziskovalni projekt, organizacija pa se zaveže, da bo v ta namen gostila raziskovalca, brez poseganja v člen 7.

2.   Raziskovalne organizacije lahko sklenejo sporazume o gostovanju le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

raziskovalni projekt so potrdili ustrezni organi v organizaciji, potem ko so preučili:

(i)

namen in trajanje raziskave ter razpoložljivost potrebnih finančnih sredstev za njeno izvedbo;

(ii)

raziskovalčeve kvalifikacije glede na cilje raziskave, kakor jih dokazuje overjena kopija potrdila o kvalifikacijah v skladu s členom 2(d);

(b)

med svojim prebivanjem ima raziskovalec zagotovljena zadostna mesečna sredstva za kritje svojih izdatkov in stroškov povratka skladno z minimalno vsoto, ki jo v ta namen objavi država članica, brez upoštevanja sistema socialne pomoči države članice;

(c)

med svojim prebivanjem je raziskovalec zdravstveno zavarovan za vsa tveganja, za katera so običajno zavarovani državljani zadevne države članice;

(d)

sporazumu o gostovanju opredeljuje pravno razmerje in delovni pogoje raziskovalcev.

3.   Po sklenitvi sporazuma o gostovanju se od raziskovalne organizacije lahko v skladu z nacionalno zakonodajo zahteva, da raziskovalcu predloži individualno izjavo o prevzemu finančne odgovornosti za stroške v smislu člena 5(3).

4.   Sporazum o gostovanju samodejno preneha veljati, če se raziskovalcu ne dovoli vstop ali če se prekine pravno razmerje med raziskovalcem in raziskovalno organizacijo.

5.   Raziskovalne organizacije nemudoma obvestijo organ, ki ga v ta namen imenujejo države članice, o vseh okoliščinah, ki bi lahko ovirale izvajanje sporazuma o gostovanju.

POGLAVJE III

DOVOLITEV VSTOPA RAZISKOVALCEM

Člen 7

Pogoji za vstop

1.   Državljan tretje države, ki zaprosi za vstop za namene, navedene v tej direktivi:

(a)

predloži veljavno potno listino, kot to določa nacionalna zakonodaja. Države članice lahko zahtevajo, da je potna listina veljavna najmanj za obdobje trajanja dovoljenja za prebivanje;

(b)

predloži sporazum o gostovanju, sklenjen z raziskovalno organizacijo v skladu s členom 6(2); in

(c)

kjer je to primerno, predloži izjavo o prevzemu finančne odgovornosti, ki jo je v skladu s členom 6(3) izdala raziskovalna organizacija; ter

(d)

ne predstavlja nevarnosti za javni red, javno varnost ali javno zdravje.

Države članice preverijo, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz točk (a), (b), (c) in (d).

2.   Države članice lahko preverijo tudi pogoje, na katerih temelji in pod katerimi je bil sklenjen sporazum o gostovanju.

3.   Če preverjanja iz odstavkov 1 in 2 privedejo do pozitivnih zaključkov, se raziskovalcem dovoli vstop na ozemlje držav članic zaradi izvajanja sporazuma o gostovanju.

Člen 8

Trajanje dovoljenja za prebivanje

Države članice izdajo dovoljenje za prebivanje za obdobje najmanj enega leta in ga podaljšajo, če so pogoji iz členov 6 in 7 še vedno izpolnjeni. Če se za raziskovalni projekt načrtuje, da bo trajal manj kot leto dni, se izda dovoljenje za prebivanje za obdobje trajanja projekta.

Člen 9

Družinski člani

1.   Če se država članica odloči izdati dovoljenje za prebivanje družinskim članom raziskovalca, mora biti trajanje veljavnosti njihovega dovoljenja za prebivanje enako kot trajanje veljavnosti dovoljenja za prebivanje raziskovalca, kolikor to dopušča obdobje veljavnosti njihovih potnih listin. V ustrezno utemeljenih primerih se lahko trajanje dovoljenja za prebivanje družinskih članov raziskovalca skrajša.

2.   Izdaja dovoljenja za prebivanje družinskim članom raziskovalca, ki se mu dovoli vstop v državo članico, ne bo pogojena z zahtevanim minimalnim obdobjem prebivanja raziskovalca.

Člen 10

Odvzem ali zavrnitev podaljšanja dovoljenja za prebivanje

1.   Države članice lahko odvzamejo dovoljenje za prebivanje, ki je bilo izdano na podlagi te direktive, ali zavrnejo vlogo za podaljšanje, če je bilo dovoljenje pridobljeno na nepošten način ali če se ugotovi, da imetnik ni izpolnjeval ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop in prebivanje, kakor je določeno v členih 6 in 7, ali če v državi prebiva z nameni, za katere njegovo prebivanje ni bilo odobreno.

2.   Države članice lahko odvzamejo dovoljenje za prebivanje ali zavrnejo podaljšanje dovoljenja iz razlogov v zvezi z javnim redom, javno varnostjo ali javnim zdravjem.

POGLAVJE IV

PRAVICE RAZISKOVALCEV

Člen 11

Poučevanje

1.   Raziskovalci, ki se jim dovoli vstop na podlagi te direktive, lahko poučujejo v skladu z nacionalno zakonodajo.

2.   Države članice lahko določijo največje število ur ali dni poučevanja.

Člen 12

Enaka obravnava

Imetniki dovoljenja za prebivanje imajo pravico do enake obravnave kot državljani glede:

(a)

priznavanja diplom, spričeval in drugih poklicnih kvalifikacij v skladu z ustreznimi nacionalnimi postopki;

(b)

delovnih pogojev, vključno s plačilom in odpuščanjem;

(c)

področij socialne varnosti, kakor so opredeljena v Uredbi Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene in samo-zaposlene osebe in njihove družine, ki se gibljejo v Skupnosti (8). V skladu s tem se uporabljajo posebne določbe iz Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 859/2003 z dne 14. maja 2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva (9);

(d)

davčnih olajšav;

(e)

dostopa do blaga in storitev ter dobave blaga in storitev, ki je na voljo javnosti.

Člen 13

Mobilnost med državami članicami

1.   Državljan tretje države, ki mu je bil dovoljen vstop kot raziskovalcu na podlagi te direktive, lahko del svoje raziskave izvede v drugi državi članici pod pogoji iz tega člena.

2.   Če ostane raziskovalec v drugi državi članici do tri mesece, lahko izvaja raziskovalno delo na podlagi sporazuma o gostovanju, sklenjenega v prvi državi članici, pod pogojem, da ima za to v drugi državi članici zagotovljena zadostna sredstva in ne predstavlja nevarnosti za javni red, javno varnost ali javno zdravje v drugi državi članici.

3.   Če raziskovalec ostane več kot tri mesece, lahko država članica zahteva nov sporazum o gostovanju za izvajanje raziskovalnega dela v zadevni državi članici. V vsakem primeru pa morajo biti v zvezi z drugo državo članico izpolnjeni pogoji iz členov 6 in 7.

4.   Kadar ustrezna zakonodaja za izvajanje mobilnosti predvideva obveznost vizuma ali dovoljenja za prebivanje, se ta vizum ali dovoljenje izda pravočasno, in sicer v takem roku, da izvajanje raziskovalnega dela ni ovirano, hkrati pa imajo pristojni organi na voljo dovolj časa za obdelavo vlog.

5.   Države članice od raziskovalca ne bodo zahtevale, naj zapusti njihovo ozemlje, da bi lahko zaprosil za vizum ali dovoljenje za prebivanje.

POGLAVJE V

POSTOPEK IN PREGLEDNOST

Člen 14

Vloge za dovolitev vstopa

1.   Države članice določijo, ali mora vlogo za dovoljenje za prebivanje predložiti raziskovalec ali zadevna raziskovalna organizacija.

2.   Vloga se obravnava in preuči, ko zadevni državljan tretje države biva zunaj ozemlja države članice, v katero želi vstopiti.

3.   Države članice lahko v skladu s svojo nacionalno zakonodajo predloženo vlogo sprejmejo tudi, če je zadevni državljan tretje države že na njihovem ozemlju.

4.   Zadevna država članica nudi državljanu tretje države, ki je predložil vlogo in ki izpolnjuje pogoje iz členov 6 in 7, vse potrebno za pridobitev zahtevanih vizumov.

Člen 15

Postopkovna jamstva

1.   Pristojni organi držav članic sprejmejo odločitev v zvezi s popolno vlogo v najkrajšem možnem času in, če je to primerno, omogočijo pospešene postopke.

2.   Če so podatki, predloženi v vlogi, pomanjkljivi, se lahko obravnava vloge začasno ustavi, pristojni organi pa prosilca obvestijo, da mora predložiti dodatne podatke, ki jih ti potrebujejo.

3.   O vsaki odločitvi o zavrnitvi vloge za dovoljenje za prebivanje se zadevni državljan tretje države uradno obvesti v skladu s postopki obveščanja skladno z ustrezno nacionalno zakonodajo. Uradno obvestilo navaja morebitna razpoložljiva pravna sredstva in rok za ukrepanje.

4.   Če je vloga zavrnjena ali je dovoljenje za prebivanje, izdano na podlagi te direktive, odvzeto, ima zadevna oseba pravico do pravnega varstva pri organih zadevne države članice.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 16

Poročila

Komisija v rednih časovnih presledkih, prvič pa najkasneje tri leta po začetku veljavnosti te direktive, Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o uporabi te direktive v državah članicah in predlaga kakršne koli potrebne spremembe.

Člen 17

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 12. oktobra 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 18

Prehodne določbe

Z odstopanjem od določb iz poglavja III države članice niso dolžne izdajati dovoljenj po tej direktivi v obliki dovoljenja za prebivanje največ za obdobje dveh let po izteku obdobja iz člena 17(1).

Člen 19

Skupno potovalno območje

Nobena določba te direktive ne vpliva na pravico Irske, da ohranja ureditev v okviru skupnega potovalnega območja iz Protokola, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti z Amsterdamsko pogodbo, o uporabi nekaterih vidikov člena 14 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za Združeno kraljestvo in Irsko.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 21

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 12. oktobra 2005

Za Svet

Predsednik

C.CLARKE


(1)  Mnenje z dne 12. aprila 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 120, 20.5.2005, str. 60.

(3)  UL C 71, 22.3.2005, str. 6.

(4)  Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o Šestem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskovanje, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispeva k vzpostavitvi Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002 do 2006) (UL L 232, 29.8.2002, str. 1), Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(5)  UL L 375, 23.12.2004, str. 12.

(6)  Glej stran 26 tega Uradnega lista.

(7)  UL L 157, 15.6.2002, str. 1.

(8)  UL L 149, 15.7.1971, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 647/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 1).

(9)  UL L 124, 20.5.2003, str. 1.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Evropski parlament in Svet

3.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/23


PRIPOROČILO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 28. septembra 2005

za olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja znanstvenih raziskav

(2005/761/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2)(b)(ii) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z namenom utrditi in preoblikovati evropsko raziskovalno politiko je Komisija v svojem sporočilu z dne 18. januarja 2000 z naslovom „Pot do Evropskega raziskovalnega prostora“ navedla, da je treba oblikovati Evropski raziskovalni prostor kot osrednjo točko za prihodnje ukrepe Skupnosti na tem področju.

(2)

Evropski svet je na zasedanju v Lizboni dne 23. in 24. marca 2000, ob potrditvi Evropskega raziskovalnega prostora, zastavil cilj Skupnosti, da do leta 2010 postane najbolj konkurenčno in dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu.

(3)

Globalizacija gospodarstva zahteva večjo mobilnost raziskovalcev, kar je bilo priznano s šestim okvirnim programom Skupnosti na področju raziskav (4), s katerim so se dodatno odprli programi za raziskovalce iz tretjih držav.

(4)

Skupnost bo potrebovala 700 000 raziskovalcev, če želi izpolniti cilj z zasedanja Evropskega sveta v Barceloni dne 15. in 16. marca 2002, da investira 3 % BDP v raziskovanje. Ta cilj bi bilo treba doseči z vrsto tesno povezanih ukrepov, kot so povečanje privlačnosti poklicnih poti v znanosti med mladimi, spodbujanje sodelovanja žensk v znanstvenem raziskovanju, več priložnosti za izobraževanje in mobilnost v raziskovanju, izboljšanje poklicnega napredovanja za raziskovalce v Skupnosti in odpiranje Skupnosti državljanom tretjih držav, ki se jim lahko dovoli vstop in potovanje na skupnem območju za namene raziskovanja.

(5)

Da bi bile države članice konkurenčne in privlačne na mednarodni ravni, bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za olajšanje kratkoročnega vstopa in gibanja raziskovalcev znotraj Skupnosti.

(6)

Glede krajšega bivanja, bi se morale države članice obvezati, da raziskovalce iz tretjih držav, ki potrebujejo vizum v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2001 (5), obravnavajo kot osebe, ki delujejo v dobri veri, in nanje razširiti ugodnosti, predvidene v pravnem redu Skupnosti za namene postopkov izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje.

(7)

Sprejmejo naj se ukrepi za izmenjavo podatkov in najboljših praks z namenom izboljšanja postopkov izdaje vizumov za kratkoročno bivanje za raziskovalce.

(8)

To priporočilo spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, določena zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(9)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega priporočila in zato to priporočilo nanjo ne vpliva. Glede na to, da je namen tega priporočila razvijanje schengenskega pravnega reda po določbah tretjega dela naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v šestih mesecih, potem ko Evropski parlament in Svet sprejmeta to priporočilo, odloči, ali ga bo izvajala v svoji nacionalni zakonodaji.

(10)

To priporočilo pomeni razvijanje določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri nekaterih določbah schengenskega pravnega reda (6), kar ima torej za posledico, da Združeno kraljestvo pri sprejetju tega priporočila ne sodeluje in zato to priporočilo nanj nima vpliva.

(11)

To priporočilo pomeni razvijanje določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske za sodelovanje pri nekaterih določbah schengenskega pravnega reda (7), kar ima torej za posledico, da Irska pri sprejetju tega priporočila ne sodeluje in zato to priporočilo nanjo nima vpliva.

(12)

Glede Islandije in Norveške to priporočilo pomeni razvijanje določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško, o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvijanju schengenskega pravnega reda (8), ki sodi na področje člena 1, točka B Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo sporazuma (9).

(13)

Glede Švice to priporočilo pomeni razvijanje določb schengenskega pravnega reda, v smislu Sporazuma podpisanega s strani Evropske unije, Evropske skupnosti in Švicarske konfederacije o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodi na področje člena 1 točka B Sklepa 1999/437/ES v povezavi z členom 4(1) Sklepa Sveta 2004/849/ES (10) in Sklepom Sveta 2004/860/ES (11) o podpisu tega Sporazuma v imenu Evropske skupnosti, in o začasni uporabi nekaterih njegovih določb.

(14)

To priporočilo je akt, ki nadgrajuje schengenski pravni red ali je drugače povezan z njim v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(15)

Namen tega priporočila je tudi zagotoviti prilagodljive rešitve za raziskovalce, ki želijo vzdrževati poklicne stike z ustanovami v državah svojega izvora (npr. preživeti do največ tri mesece na semester v krovni evropski raziskovalni ustanovi gostiteljici na skupnem območju, preostali čas pa še naprej delati v matični raziskovalni ustanovi) –

PRIPOROČATA DRŽAVAM ČLANICAM, NAJ:

1.

olajšajo izdajanje vizumov z uvedbo pospešenega obravnavanja prošenj za izdajo vizuma raziskovalcem iz tretjih držav, ki potrebujejo vizum v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2001;

2.

spodbujajo mednarodno mobilnost raziskovalcev iz tretjih držav, ki morajo redno potovati znotraj Evropske unije, tako da jim izdajo vizume za večkratni vstop. Pri določanju roka veljavnosti vizumov naj države članice upoštevajo trajanje raziskovalnih programov, v katerih sodelujejo raziskovalci;

3.

se obvežejo k olajšanju sprejetja usklajenega pristopa do ustreznih dokazil, ki jih morajo raziskovalci priložiti prošnji za izdajo vizuma. O tem naj se posvetujejo s pooblaščenimi raziskovalnimi ustanovami;

4.

spodbujajo, v skladu s pravili pravnega reda Skupnosti, izdajanje vizumov raziskovalcem brez upravnih taks;

5.

pri lokalnem konzularnem sodelovanju upoštevajo cilj olajšanja izdajanja vizumov za raziskovalce iz tretjih držav z namenom spodbujanja izmenjave najboljših praks;

6.

se obvežejo, da do 28. septembra 2006 Komisiji posredujejo podatke o najboljših praksah za olajšanje izdajanja enotnih vizumov za raziskovalce, da bi se omogočilo ovrednotenje doseženega napredka. Glede na to, ali bo sprejeta direktiva o posebnem postopku sprejema državljanov tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja (12) in glede na rezultate ocene, naj se preuči možnost vključitve določb tega priporočila v ustrezen pravno zavezujoč akt.

V Strasbourgu, 28. septembra 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

D. ALEXANDER


(1)  UL C 120, 20.5.2005, str. 60.

(2)  UL C 71, 22.3.2005, str. 6.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. aprila 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 18. julija 2005.

(4)  Sklep št. 1513/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitvenih dejavnosti, ki prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora in k inovacijam (2002-2006) (UL L 232, 29.8.2002, str. 1). Sklep, kakor je bil spremenjen z Odločbo št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (UL L 81, 21.3.2001, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 851/2005 (UL L 141, 4.6.2005, str. 3).

(6)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(7)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(8)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(9)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(10)  UL L 368, 15.12.2004, str. 26.

(11)  UL L 370, 17.12.2004, str. 78.

(12)  Glej stran 15 tega Uradnega lista.


Svet

3.11.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/26


PRIPOROČILO SVETA

z dne 12. oktobra 2005

o olajšanju vstopa državljanov tretjih držav zaradi znanstveno-raziskovalnega dela v Evropski skupnosti

(2005/762/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3)

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi utrdila in prestrukturirala evropsko raziskovalno politiko, se je Komisija januarja 2000 odločila, da je nujno oblikovati Evropski raziskovalni prostor kot osrednjo točko prihodnjih ukrepov Skupnosti v tem prostoru.

(2)

Evropski svet iz Lizbone je marca 2000 potrdil Evropski raziskovalni prostor in Skupnosti postavil cilj postati najbolj konkurenčna in dinamična, na znanju temelječa družba na svetu do leta 2010.

(3)

Globalizacija gospodarstva zahteva večjo mobilnost raziskovalcev, kar je bilo priznano s Šestim okvirnim programom Evropske skupnosti (4) s tem, ko je bolj odprlo svoje programe raziskovalcem izven Evropske unije.

(4)

Število raziskovalcev, ki jih bo Skupnost potrebovala, če želi doseči cilj investiranja 3 % BDP v raziskave, določen na Evropskem svetu iz Barcelone marca 2000, je 700 000. Ta cilj se mora doseči z vrsto usklajenih ukrepov, kakor so narediti poklic raziskovalcev bolj privlačen mladim ljudem in spodbujanje sodelovanja žensk v znanstvenih raziskavah, večanje možnosti za usposabljanje in mobilnost v raziskovanju, izboljšati poklicno napredovanje za raziskovalce v Skupnosti in odpreti Skupnost za državljane tretjih držav, ki bi lahko vstopili z namenom raziskovanja.

(5)

V pričakovanju začetka izvajanja Direktive Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005, ki bo uvedla posebni postopek za vstopanje državljanov tretjih držav zaradi raziskovalnega dela (5), to priporočilo poziva države članice, da začnejo z olajševanjem vstopanja teh posameznikov že sedaj.

(6)

Zaradi pomanjkanja raziskovalcev v Skupnosti in potrebe, da se olajša njihov vstop, se sprejmejo ukrepi za olajšanje dostopa do raziskovalnih delovnih mest na trgu dela, na primer z opustitvijo delovnih dovoljenj.

(7)

Da bi bile konkurenčne in privlačne na mednarodni ravni, države članice poenostavijo in pospešijo svoje postopke za izdajanje in obnovitev vizumov ter dovoljenj za prebivanje za raziskovalce.

(8)

Izvajanje priporočila ne sme povzročiti bega možganov iz nastajajočih gospodarstev ali držav v razvoju. V teh primerih se sprejmejo spremljajoči ukrepi, namenjeni za spodbujanje integracije raziskovalcev v njihovih matičnih državah in pospeševanje mobilnosti med raziskovalci, kot del partnerstva z matičnimi državami z namenom uvajanja globalne migracijske politike. V zvezi s tem si države članice prizadevajo za ravnovesje med sprejemanjem raziskovalcev iz tretjih držav ter ocenami glede potreb njihove matične države na področju raziskovanja. Pri tem upoštevajo tudi osebni položaj raziskovalcev, zlasti če je zadevna oseba v pogodbenem razmerju z raziskovalno organizacijo v svoji matični državi.

(9)

Glede na to, da so zadeve v zvezi z združevanjem družine odločilen dejavnik pri odločitvi raziskovalcev, da izberejo skupnost kot območje njihovega raziskovanja, države članice olajšajo združevanje članov družin raziskovalcev, na primer prek dostopa do trga dela in možnosti, da družinski člani lahko zaprosijo za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, če se zakonito zadržujejo na ozemlju zadevne države članice.

(10)

Pri določanju trajanja dovoljenja za prebivanje za družinske člane države članice upoštevajo vprašanje, ali morajo zadevne osebe šele dokončati svoje šolanje ali ne.

(11)

Spodbuja se izmenjava informacij in najboljših praks za izboljšanje postopkov dovolitve vstopa za raziskovalce. To priporočilo označuje tudi stike med pristojnimi organi in omrežji kot dejavnike, ki prispevajo k napredku. Zlasti „Vseevropski spletni portal za mobilnost raziskovalcev“ („Pan-european Researchers Mobility Web Portal“) in tovrstne nacionalne aplikacije predstavljajo pomemben vir informacij za raziskovalce.

(12)

V skladu z Aktom o pristopu iz leta 2003 takratne države članice v katerem koli obdobju, ko se uporabljajo nacionalni ukrepi ali ukrepi iz dvostranskih sporazumov, glede dostopa na njihov trg dela prednostno obravnavajo delavce, ki so državljani držav članic, v primerjavi z delavci, ki so državljani tretjih držav.

(13)

Češki, ciprski, estonski, madžarski, latvijski, litovski, malteški, poljski, slovaški in slovenski delavci migranti in njihove družine, ki zakonito prebivajo in delajo v drugi državi članici, ali delavci migranti iz drugih držav članic in njihove družine, ki zakonito prebivajo in delajo na Češkem, Cipru, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji se ne obravnavajo bolj restriktivno kot tisti iz tretjih držav, ki prebivajo in delajo v tej državi članici ali na Češkem Cipru, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji.

(14)

To priporočilo upošteva temeljne pravice in je v skladu z načeli, določenimi zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije.

(15)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 omenjenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejemanju tega priporočila, ki se v razmerju do nje ne uporablja.

(16)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in brez poseganja v člen 4 omenjenega protokola, Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejemanju tega priporočila, ki se v razmerju do njega ne uporablja.

(17)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne bo sodelovala pri sprejetju tega priporočila, ki se v razmerju do nje ne uporablja –

PRIPOROČA:

1.

glede vstopa oseb zaradi znanstveno-raziskovalnega dela:

(a)

naj se vstop raziskovalcev v Skupnost spodbuja, in sicer z zagotavljanjem ugodnih pogojev za njihovo raziskovalno delo, najbolje tako, da se jih oprosti obveznosti v zvezi z delovnimi dovoljenji ali se jim delovna dovoljenja izdajo samodejno ali po skrajšanem postopku;

(b)

naj se kvote, s katerimi bi omejili vstop za državljane tretjih držav, ki želijo zasesti raziskovalna delovna mesta, ne uporabljajo;

(c)

naj se državljanom tretjih držav zagotovi možnost, da delajo kot raziskovalci, vključno z možnostjo ustreznega podaljšanja ali obnovitve delovnih dovoljenj;

2.

glede dovoljenj za prebivanje:

(a)

naj se dovoljenja za prebivanje prosilcem iz tretjih držav zaradi raziskovalnega dela izdajajo kar najhitreje in naj se skrajšani postopki olajšajo;

(b)

naj se državljanom tretjih držav, ki delajo kot raziskovalci, zagotovi, da bodo njihova dovoljenja za prebivanje obnovljena;

(c)

naj se v postopek dovolitve vstopa za raziskovalce postopoma vključijo raziskovalne organizacije;

3.

glede združevanja družine, naj se olajša in podpira združevanje družinskih članov, in sicer tako, da se zanje zagotovijo ugodni in vabljivi pogoji in postopki;

4.

kar zadeva operativno sodelovanje:

(a)

naj se raziskovalcem olajša dostop do ustreznih informacij, hkrati bi si bilo treba prizadevati za njihovo razpoložljivost prek vseh zadevnih virov informacij;

(b)

naj se spodbuja razvoj omrežja kontaktnih oseb v okviru pristojnih uprav;

(c)

naj se raziskovalne organizacije spodbuja k razvoju takšnih omrežij;

(d)

Komisija naj bo obveščena o ukrepih, sprejetih za olajšanje vstopanja raziskovalcev iz tretjih držav.

V Luxembourgu, 12. oktobra 2005-10-11

Za Svet

Predsednik

C.CLARKE


(1)  Mnenje z dne 12. aprila 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 120, 20.5.2005, str. 60.

(3)  UL C 71, 22.3.2005, str. 6.

(4)  Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES z dne 27. junija 2002 o šestem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskovanje, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispeva k vzpostavitvi Evropskega raziskovalnega prostora in inovacijam (2002 do 2006) (UL L 232, 29.8.2002, str. 1). Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(5)  Glej stran 15 tega Uradnega lista.