ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 286

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
28. oktober 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1719/2005 z dne 27. oktobra 2005 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

28.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1719/2005

z dne 27. oktobra 2005

o spremembi priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), in zlasti členov 9 in 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila nomenklaturo blaga, v nadaljevanju „kombinirana nomenklatura“, da bi hkrati izpolnila zahteve skupne carinske tarife, statistike Skupnosti o zunanji trgovini in drugih politik Skupnosti, ki zadevajo uvoz ali izvoz blaga.

(2)

Z namenom poenostavitve zakonodaje je primerno posodobiti kombinirano nomenklaturo in prilagoditi njeno strukturo.

(3)

Potrebno je spremeniti kombinirano nomenklaturo, tako da se upošteva naslednje: spremembe zahtev v zvezi s statistiko in trgovinsko politiko; spremembe, ki so bile narejene z namenom izpolnitve mednarodnih obveznosti; tehnološki in trgovinski razvoj; potrebo po uskladitvi ali pojasnitvi besedil; in potrebo po terminoloških prilagoditvah za zagotovitev doslednosti v jezikih nekaterih novih držav, ki so vstopile leta 2004.

(4)

V skladu s členom 12 Uredbe (EGS) št. 2658/87 je treba z začetkom veljavnosti od 1. januarja 2006 zamenjati Prilogo I k navedeni uredbi s celotno različico kombinirane nomenklature, skupaj z avtonomnimi in konvencionalnimi stopnjami dajatev, izhajajočih iz ukrepov, ki sta jih sprejela Svet ali Komisija.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se nadomesti z besedilom, določenim v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2005.

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).


PRILOGA I

KOMBINIRANA NOMENKLATURA

VSEBINA

PRVI DEL – UVODNE DOLOČBE

Oddelek I – Splošna pravila

A.

Splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature

B.

Splošna pravila o dajatvah

C.

Splošna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo nomenklature kot dajatev

Oddelek II – Posebne določbe

A.

Blago za nekatere vrste ladij, čolnov in drugih plovil ter za vrtalne ali proizvodne ploščadi

B.

Civilni zrakoplovi in blago, ki se uporablja za civilne zrakoplove

C.

Farmacevtski izdelki

D.

Enotna stopnja dajatve

E.

Embalaža in embalažni materiali

F.

Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga

Označbe, okrajšave in simboli

Dodatne merske enote

DRUGI DEL – SEZNAM

Poglavje

Oddelek I

Žive živali; proizvodi živalskega izvora

1

Žive živali

2

Meso in užitni klavnični odpadki

3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

4

Mlečni proizvodi; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Oddelek II

Rastlinski proizvodi

6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

7

Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji

8

Užitno sadje in oreški; lupine agrumov ali melon in lubenic

9

Kava, pravi čaj, maté čaj in začimbe

10

Žita

11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten

12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske in zdravilne rastline; slama in krma

13

Šelak; gume, smole in drugi rastlinski sokovi in ekstrakti

14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Oddelek III

Masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora

15

Masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora

Oddelek IV

Proizvodi živilske industrije; pijače, alkoholne tekočine in kis; tobak in tobačni nadomestki

16

Izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

17

Sladkorji in sladkorni proizvodi

18

Kakav in kakavovi izdelki

19

Izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski izdelki

20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin

21

Razna živila

22

Pijače, alkoholne tekočine in kis

23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali

24

Tobak in izdelani tobačni nadomestki

Oddelek V

Mineralni proizvodi

25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement

26

Rude, žlindre in pepeli

27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski

Oddelek VI

Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij

28

Anorganski kemični proizvodi; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin, radioaktivnih elementov ali izotopov

29

Organski kemijski proizvodi

30

Farmacevtski izdelki

31

Gnojila

32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila

33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki

34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi sadre

35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi

36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati

37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene

38

Razni kemijski proizvodi

Oddelek VII

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

39

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas

40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

Oddelek VIII

Surove kože z dlako ali brez dlake, usnje, krzna in krzneni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev

41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje

42

Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev

43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki

Oddelek IX

Les in lesni izdelki; oglje; pluta in plutasti izdelki; izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

44

Les in lesni izdelki, lesno oglje

45

Pluta in plutasti izdelki

46

Izdelki iz slame, esparta in drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

Oddelek X

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni in kartonski odpadki in ostanki; papir in karton, papirni izdelki in kartonski izdelki

47

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; predelani papirni ali kartonski odpadki in ostanki

48

Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

49

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi grafične industrije, rokopisi, tipkana besedila in načrti

Oddelek XI

Tekstil in tekstilni izdelki

50

Svila

51

Volna, fina ali groba živalska dlaka, preja in tkanine iz konjske žime

52

Bombaž

53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje

54

Sintetični ali umetni filamenti

55

Umetna in sintetična rezana vlakna

56

Vata, klobučevina in netkan tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi

57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala

58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine

59

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni, prekriti ali laminirani; tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene

60

Pleteni ali kvačkani materiali

61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani

62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani

63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe

Oddelek XII

Obutev, pokrivala, dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; preparirano perje in izdelki iz perja; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov

65

Pokrivala in njihovi deli

66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli

67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja ali puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

Oddelek XIII

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov; keramični izdelki; steklo in stekleni izdelki

68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude ali podobnih materialov

69

Keramični izdelki

70

Steklo in stekleni izdelki

Oddelek XIV

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci

71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni; plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci

Oddelek XV

Navadne kovine in izdelki iz navadnih kovin

72

Železo in jeklo

73

Izdelki iz železa in jekla

74

Baker in bakreni izdelki

75

Nikelj in nikljevi izdelki

76

Aluminij in aluminijasti izdelki

77

Rezervirano za možnost bodoče uporabe v harmoniziranem sistemu

78

Svinec in svinčeni izdelki

79

Cink in cinkovi izdelki

80

Kositer in kositrni izdelki

81

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki

82

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin

83

Razni izdelki iz navadnih kovin

Oddelek XVI

Stroji in mehanske naprave; elektrotehniška oprema; njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka, aparati za snemanje in reprodukcijo televizijske slike in zvoka, deli in pribor za te proizvode

84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli

85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

Oddelek XVII

Vozila, zrakoplovi, plovila in spremljajoča transportna oprema

86

Železniške in tramvajske lokomotive, tirna vozila in njihovi deli; železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli; mehanična (vključno elektromehanska) signalna oprema za promet vseh vrst

87

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

88

Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli

89

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Oddelek XVIII

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; ure; glasbila; njihovi deli in pribor

90

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor

91

Ure in njihovi deli

92

Glasbila, njihovi deli in pribor

Oddelek XIX

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

93

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

Oddelek XX

Razni izdelki

94

Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe

95

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor

96

Razni izdelki

Oddelek XXI

Umetniški izdelki, zbirke in starine

97

Umetniški izdelki, zbirke in starine

98

Celovit industrijski obrat

99

Rezervirano za posebne namene, določene s strani pristojnih organov Skupnosti

TRETJI DEL – TARIFNE PRILOGE

Oddelek I – Kmetijske priloge

Priloga 1

Kmetijske komponente (EA), dodatne dajatve za sladkor (AD S/Z) in dodatne dajatve za moko (AD F/M)

Priloga 2

Proizvodi, za katere velja vhodna cena

Oddelek II – Seznam farmacevtskih snovi, upravičenih do dajatev proste obravnave

Priloga 3

Seznam mednarodnih nelastniških imen, prostih dajatev, ki ga za farmacevtske snovi določa Svetovna zdravstvena organizacija

Priloga 4

Seznam predpon in pripon, ki v kombinaciji z INN-i iz Priloge 3 poimenujejo soli, estre ali hidrate INN-ov; te soli, estri in hidrati so prosti dajatev pod pogojem, da jih je možno uvrstiti pod isto 6-mestno podštevilko HS kot pripadajoči INN

Priloga 5

Soli, estri in hidrati INN-ov, ki se ne uvrščajo pod isto številko HS kot pripadajači INN-i, ki so prosti dajatev

Priloga 6

Seznam farmacevtskih vmesnih izdelkov, prostih dajatev, tj. sestavin, ki se uporabljajo za proizvodnjo končnih farmacevtskih izdelkov

Oddelek III – Kvote

Priloga 7

Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti

Oddelek IV – Ugodna tarifna obravnava zaradi narave blaga

Priloga 8

Blago, neprimerno za prehrano ljudi

Priloga 9

Potrdila

PRVI DEL

UVODNE DOLOČBE

ODDELEK I

SPLOŠNA PRAVILA

A.   Splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature

Blago se v kombinirani nomenklaturi uvršča po naslednjih načelih:

1.

Naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, da se je laže znajti pri uvrščanju; zaradi pravnih razlogov uvrščanje poteka po poimenovanjih tarifnih številk in opombah k ustreznim oddelkom ali poglavjem in po nadalje opisanih pravilih, če niso v nasprotju z vsebino teh tarifnih številk ali opomb.

2.

(a)

Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi proizvod, ki ni kompleten ali končen, če ima bistvene značilnosti kompletnega ali končnega proizvoda. Pod tarifno številko se uvršča tudi kompleten ali končen proizvod (ali proizvod, ki se uvršča kot kompleten ali končen po tem pravilu), če se predloži nesestavljen ali razstavljen.

(b)

Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi mešanica ali kombinacija tega materiala ali snovi z drugimi materiali ali snovmi. Proizvod ali izdelek iz danega materiala ali snovi se obravnava kot blago, ki v celoti ali deloma sestoji iz tega materiala ali snovi. Uvrščanje blaga, ki sestoji iz več materialov ali snovi, poteka po pravilu pod točko 3.

3.

Proizvodi, ki bi jih bilo mogoče po pravilu pod točko 2(b) ali iz drugih razlogov na prvi pogled uvrstiti pod dve ali več tarifnih številk, se uvrščajo takole:

(a)

tarifna številka, v kateri je najbolj konkretno ali najbolj natančno poimenovanje za proizvod, ima prednost pred tarifnimi številkami, v katerih je poimenovanje splošnejše. Kadar pa se poimenovanja dveh ali več tarifnih številk nanašajo samo na del materiala ali snovi, vsebovanih v mešanih ali sestavljenih proizvodih, ali samo na del komponent, pripravljenih kot komplet za prodajo na drobno, poimenovanja teh tarifnih številk štejejo za enako konkretna, celo če ima katero izmed njih bolj kompleten in bolj natančen opis proizvoda;

(b)

mešanice, sestavljeni proizvodi, ki sestoje iz različnih materialov ali so izdelani iz različnih komponent oziroma sestavin, ter proizvodi, pripravljeni v kompletih za prodajo na drobno, ki se ne morejo uvrstiti po pravilu pod 3(a), se uvrstijo, kot da so iz materiala ali sestavine, ki jim daje bistven značaj, če je to merilo uporabno;

(c)

če blaga ni mogoče uvrstiti po pravilu pod 3(a) ali (b), se uvrsti pod tisto tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med tistimi, ki jih je treba enako upoštevati.

4.

Blago, ki ga ni mogoče uvrstiti po pravilih, navedenih v točki 2 in 3, se uvrsti pod tarifno številko, predvideno za blago, ki je takemu blagu najbolj podobno.

5.

Poleg gornjih določb veljajo za naštete proizvode tudi naslednja pravila:

(a)

toki za fotografske aparate, glasbila, puške in pištole, risalni pribor, embalažo za ogrlice in podobna embalaža, posebej oblikovana in prirejena za določen proizvod ali komplet proizvodov, primerna za dolgotrajno rabo in predložena s proizvodi, za katere je namenjena, se uvrsti s temi proizvodi, pod pogojem, da se prodaja skupaj z njimi. To pravilo pa ne velja za embalažo, ki dajejo celoti bistven značaj;

(b)

v skladu z določbami iz 5(a) se embalažni materiali in embalaža (1), ki se predložijo tako, da so v njih embalirani proizvodi, uvrščajo skupaj s temi proizvodi, če se običajno uporabljajo za embaliranje teh proizvodov. Ta določba pa ne velja za embalažne materiale in embalažo, če je očitno, da so primerni za večkratno uporabo.

6.

Iz pravnih razlogov se proizvodi uvrščajo pod tarifne podštevilke v okviru ene tarifne številke po poimenovanjih teh tarifnih podštevilk in morebitnih opombah k tem tarifnim podštevilkam ter, smiselno, po teh pravilih, pri čemer velja, da se tarifne podštevilke lahko primerjajo samo na isti ravni razčlenitve. To pravilo velja tudi za opombe k oddelkom in poglavjem, če ni določeno drugače.

B.   Splošna pravila o dajatvah

1.

Za uvoženo blago s poreklom iz držav, ki so pogodbenice Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, ali s katerimi je Evropska skupnost sklenila sporazume, ki vsebujejo klavzulo o priznavanju največjih tarifnih ugodnosti, se uporabljajo konvencionalne dajatve iz kolone 3 seznama dajatev. Če ni določeno drugače, se te konvencionalne dajatve uporabljajo tudi za blago, ki zgoraj ni navedeno, in je uvoženo iz katere koli tretje države.

Konvencionalne stopnje dajatve, navedene v koloni 3, se uporabljajo od 1. januar 2006.

Kadar so avtonomne stopnje dajatve nižje od konvencionalnih stopenj dajatve, se uporabljajo avtonomne dajatve, prikazane v opombah.

2.

Odstavek 1 se ne uporablja, kadar so za blago s poreklom iz nekaterih držav določene posebne avtonomne carine ali kadar se zaradi izvajanja sporazumov uporabljajo preferencialne carine.

3.

Odstavka 1 in 2 ne preprečujeta državam članicam uporabiti carine, ki niso navedene v skupni carinski tarifi, kadar je uporaba takih dajatev upravičena po pravu Skupnosti.

4.

Dajatve, izražene v odstotkih, so dajatve ad valorem.

5.

Označba „EA“ pomeni, da se za blago zaračunava „kmetijska komponenta“, ki je določena v skladu s Prilogo 1.

6.

Označba „AD S/Z“ ali „AD F/M“ v Poglavjih 17 do 19 pomeni, da je najvišja stopnja dajatve za nekatere oblike sladkorja ali za moko sestavljena iz dajatve ad valorem in dodatne dajatve. Ta dodatna dajatev je določena v skladu z določbami iz Priloge 1.

7.

Označba „€/% vol/hl“ v Poglavju 22 pomeni, da je treba za vsak prostorninski odstotek alkohola na hektoliter izračunati posebno dajatev, izraženo v eurih. Tako je treba za pijačo, ki vsebuje 40 vol. % alkohola, dajatve zaračunati kot sledi:

„1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, kar da dajatev 40 € na hektoliter, ali

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 plus 5 €, kar da dajatev 45 € na hektoliter.

Kadar je dodatno navedena še najnižja vrednost (MIN), na primer „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, pomeni, da je treba dajatev, izračunano na podlagi gornjega pravila, primerjati z najnižjo dajatvijo (na primer „9 €/hl“), uporabi pa se višja od obeh dajatev.

C.   Splošna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo nomenklature kot dajatev

1.

Če ni drugače predpisano, se določbe v zvezi s carinsko vrednostjo, poleg vrednosti za določanje carin ad valorem, uporabljajo za določanje vrednosti, na osnovi katerih se določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk.

2.

Šteje se, da se kot obdavčljiva masa blaga, pri katerem se obračunava dajatev na maso, in masa, na osnovi katere se določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk:

(a)

v primeru oznake „bruto masa“ upošteva skupna masa blaga in vseh embalažnih materialov in embalaže;

(b)

v primeru oznake „neto masa“, ali enostavno „masa“ brez podrobnejših oznak, upošteva masa samega blaga brez embalažnih materialov in embalaže.

3.

Vrednost eura v nacionalnih valutah se za države članice, ki po opredelitvi iz Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 (2) niso sodelujoče države članice, (v nadaljevanju „nesodelujoče države članice“), določi v skladu s členom 18 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (3).

4.

Blago, upravičeno do ugodnejše tarifne obravnave zaradi posebne uporabe:

Kadar uvozna dajatev, predvidena v okviru posebne uporabe za blago za posebno uporabo, ni nižja od tiste, ki bi sicer veljala za to blago, se to uvrstiti pod oznako, ki se nanaša na posebno uporabo, členi 291 do 300 Uredbe (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993) pa se ne uporabljajo.

ODDELEK II

POSEBNE DOLOČBE

A.   Blago za nekatere vrste ladij, čolnov in drugih plovil ter za vrtalne ali proizvodne ploščadi

1.

Začasno se ne zaračunavajo carine na blago, ki se vgrajuje v ladje, čolne ali druga plovila iz naslednjega seznama v primeru gradnje, popravila, vzdrževanja ali preoblikovanja, in na blago za notranjo in tehnično opremo takih ladij, čolnov in drugih plovil.

2.

Carina se začasno ne zaračunava za:

(a)

blago za vgradnjo v vrtalne in proizvodne ploščadi:

(1)

pritrjene, iz tarifne podštevilke ex 8430 49, ki obratujejo v ali zunaj teritorialnega morja držav članic, ali

(2)

plavajoče ali potopne, iz tarifne podštevilke 8905 20,

zaradi njihove gradnje, popravila, vzdrževanja ali preoblikovanja, in za blago za opremo teh ploščadi.

Blago, kot je motorno gorivo, maziva in plin, potrebno za delovanje strojev in naprav, ki ne pomenijo stalne spremembe, in niso sestavni del ploščadi, in se uporabljajo na krovu za gradnjo, popravilo, vzdrževanje, preoblikovanje ali opremo teh ploščadi, se tudi šteje kot blago za vgradnjo v vrtalne in proizvodne ploščadi;

(b)

cevi, kable in njihove konektorje, ki povezujejo te vrtalne ali proizvodne ploščadi s kopnim.

Oznaka KN

Poimenovanje

(1)

(2)

8901

Potniške ladje, izletniške ladje, trajekti, tovorne ladje, barže in podobna plovila za prevoz ljudi in blaga

8901 10

Potniške ladje, izletniške ladje in podobna plovila, konstruirane predvsem za prevoz potnikov; trajekti vseh vrst

8901 10 10

za morsko plovbo

8901 20

Tankerji

8901 20 10

za morsko plovbo

8901 30

Plovila-hladilnice, razen tistih iz tar. podšt. 8901 20

8901 30 10

za morsko plovbo

8901 90

Druga plovila za prevoz blaga in druga plovila za prevoz potnikov in blaga

8901 90 10

za morsko plovbo

8902 00

Ribiška plovila; ladje-tovarne in druga plovila za predelavo in konserviranje ribjih izdelkov

 

Za morsko plovbo

8902 00 12

z bruto tonažo nad 250

8902 00 18

z bruto tonažo do vključno 250

8903

Jahte in druga plovila za šport ali razvedrilo; čolni na vesla in kanuji

 

Drugo

8903 91

jadrnice, s pomožnim motorjem ali brez njega

8903 91 10

za morsko plovbo

8903 92

motorni čolni, razen čolnov z izvenkrmnimi motorji

8903 92 10

za morsko plovbo

8904 00

Vlačilci in potiskači

8904 00 10

Vlačilci

 

Potiskači

8904 00 91

za morsko plovbo

8905

Plovila-svetilniki, gasilska plovila, plavajoči bagri, plavajoče dvigalne naprave in druga plovila, pri katerih je plovba podrejena njihovi glavni funkciji; plavajoči doki; plavajoče ali potapljajoče se vrtalne ali proizvodne ploščadi

8905 10

Plavajoči bagri

8905 10 10

za morsko plovbo

8905 90

Drugo

8905 90 10

za morsko plovbo

8906

Druga plovila, vključno z vojnimi ladjami in reševalnimi čolni, razen čolnov na vesla

8906 10 00

Vojne ladje

 

Drugo

8906 90 10

za morsko plovbo

3.

Za začasne opustitve veljajo pogoji, predpisani v ustreznih določbah Skupnosti zaradi carinskega nadzora nad uporabo tega blaga.

B.   Civilni zrakoplovi in blago, ki se uporablja za civilne zrakoplove

1.

Oprostitev plačila carine je predvidena za:

civilne zrakoplove,

nekatere vrste blaga, ki se uporablja za civilne zrakoplove in za vgradnjo vanje pri izdelavi, popravilu, vzdrževanju, obnovi, modifikaciji ali preoblikovanju,

naprave za zemeljsko treniranje letenja in njihovi deli za civilno rabo.

Zadevno blago je zajeto v tarifnih številkah in tarifnih podštevilkah, naštetih v preglednicah v odstavku 5.

2.

Za namene prve in druge alinee odstavka 1 „civilni zrakoplov“ pomeni zrakoplove, ki se v državah članicah ne uporabljajo v vojaške ali podobne namene in ki ne nosijo vojaških ali necivilnih registrskih oznak.

3.

Izraz iz druge alinee prvega odstavka „ki se uporablja za civilne zrakoplove“ vključuje blago za uporabo pri napravah za zemeljsko treniranje letenja za civilno rabo.

4.

Za oprostitev carin veljajo pogoji, predpisani v ustreznih določbah Skupnosti, za carinski nadzor nad uporabo takšnega blaga (glej člene 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) in naknadne spremembe).

5.

Blago, upravičeno do te oprostitve carin, je zajeto v naslednjih tarifnih številkah ali tarifnih podštevilkah:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Za naslednje tarifne podštevilke je oprostitev carin odobrena samo za blago, ki se uporablja v civilnih zrakoplovih in je poimenovano v stolpcu 2:

Tarifna podštevilka

Poimenovanje

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Z dodatnim priborom

4008 29

Profili, rezani po meri

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Ustrezne za prenos plinov ali tekočin

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Za tehnično uporabo

4504 90, 4823 90

Tesnila in podobno

6813 10, 6813 90

Na bazi azbesta ali drugih mineralnih substanc

7007 21

Vetrobranska stekla, neuokvirjena

7312 10, 7312 90

Opremljeni s priborom (fitingi) ali predelani v izdelke

7322 90

Grelci zraka in razdelilci toplega zraka (brez njihovih delov)

7324 90

Sanitarna oprema (brez njihovih delov)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

Opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine

8108 90

Cevi in votli profili, opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine

8415 90

Klimatskih naprav iz tarifnih podštevilk 8415 81, 8415 82 ali 8415 83

8419 90

Deli toplotnih izmenjalnikov

8479 89

Hidropnevmatske baterije; mehanski sprožilci za usmerjanje sile na turbini (za usmerjanje povratnega pritiska); posebno projektirane toaletne enote; vlažilci in sušilci zraka; servo mehanizmi, neelektrični; neelektrični starter motorji; pnevmatski starterji za turbo reaktivce, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine; neelektrični brisalci vetrobranskih stekel; neelektrični regulatorji propelerja

8501 20, 8501 40

Z izhodno močjo nad 735 W do vključno 150 kW

8501 31

Motorji z izhodno močjo nad 735 W, generatorji enosmernega toka

8501 33

Motorji z izhodno močjo do vključno 150 kW in generatorji

8501 34 92, 8501 34 90

Generatorji

8501 51

Z izhodno močjo nad 735 W

8501 53

Z izhodno močjo, ki ne presega 150 kW

8516 80

Montirani v preprosto izolirano ohišje z električnim priključkom, uporabljeni za odmrzovanje ali odtajanje

8522 90

Sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več medsebojno pritrjenih delov, za aparate iz tarifne podštevilke 8520 90

8525 20

Radiotelegrafski ali radiotelefonski aparati

8527 90

Za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo

8529 90

Sklopi in podsklopi, ki so sestavljeni iz dveh ali več medsebojno pritrjenih delov, za aparate iz tarifne številke 8526

8543 89

Zapisovalci poletov, električni sinhronizatorji in prestavljalci (transducer), odmrzovalniki in naprave za razmeglitev z električnimi upori

8543 90

Sklopi in podsklopi iz dveh ali več delov ali kosov, ki so medsebojno pritrjeni, za zapisovalnike poletov

8803 90 90

Vključno z jadralnimi letali

9014 90

Instrumentov iz tarifnih podštevilk 9014 10 ali 9014 20

9020 00

Razen njihovih delov

9029 10

Električni ali elektronski števci vrtljajev

9029 90

Za števce vrtljajev, kazalnike hitrosti in tahometre

9031 90

Za tarifno podštevilko 9031 80

9109 19, 9109 90

Širine ali premera do vključno 50 mm

9401 10

Neprevlečeni z usnjem

9405 10, 9405 60

Iz navadnih kovin ali plastičnih mas

9405 92, 9405 99

Deli proizvodov iz tarifnih podštevilk 9405 10 ali 9405 60

(6)

Blago iz odstavka 5 je vključeno v Taric po tarifnih podštevilkah z navedbo naslednje opombe: „Za uvrščanje pod to tarifno podštevilko veljajo pogoji, navedeni v ustreznih določbah Skupnosti. (glej člene 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 1) in naknadne spremembe).“.

C.   Farmacevtski izdelki

1.

Oprostitev carine je predvidena za naslednje vrste farmacevtskih izdelkov:

(1)

farmacevtske snovi, označene s CAS RN (registrska številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov) in z mednarodnimi nelastniškimi imeni (INNi), naštetimi v Prilogi 3;

(2)

soli, estre in hidrate INNov, ki so poimenovani s kombinacijo INNov iz Priloge 3 ter predpon in pripon iz Priloge 4, če se ti proizvodi lahko uvrstijo pod iste šestmestne podštevilke HS kot posamezni INN.

(3)

soli, estre in hidrate INNov, ki so našteti v Prilogi 5 in ki se ne morejo uvrstiti pod isto šestmestno podštevilko HS kot ustrezni INNi;

(4)

farmacevtske vmesne izdelke, t.j. sestavine za izdelavo končnih farmacevtskih izdelkov, označenih s CAS RN in s kemijskimi imeni, naštetimi v Prilogi 6.

2.

Posebni primeri:

(1)

INNi zajemajo samo tiste snovi, ki so poimenovane v seznamih priporočenih in predlaganih INNov, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Kadar je število snovi, zajetih v INNu manjše od števila, zajetega v CAS RN, bodo za oprostitev dajatve obravnavane samo tiste snovi, ki so zajete v INNu.

(2)

kadar je proizvod iz Priloge 3 ali Priloge 6 označen s CAS RN, ki ustreza specifičnemu izomeru, samo ta izomer izpolnjuje pogoj za oprostitev dajatve;

(3)

dvojni derivati (soli, estri in hidrati) INNov, označeni s kombinacijo INNa iz Priloge 3 ter predpone in pripone iz Priloge 4, izpolnjujejo pogoj za oprostitev dajatve, če se lahko uvrstijo pod iste šestmestne podštevilke HS kot posamezni INN.

primer: alanin metil ester, hidroklorid;

(4)

kadar je neki INN iz Priloge 3 sol (ali ester), nobena druga sol (ali ester) kisline, ki ustreza INNu, ne more izpolnjevati pogoja za oprostitev dajatve:

primer: kalijev oksprenoat (INN): prost carine

natrijev oksprenoat: ni prost dajatve.

D.   Enotna stopnja dajatve

1.

Carina se obračunava po pavšalni stopnji 3,5 % ad valorem za blago:

v pošiljkah enega posameznika drugemu posamezniku, ali

v osebni prtljagi potnikov,

pod pogojem, da tak uvoz ni komercialne narave.

Pavšalna 3,5 % stopnja carine se uporablja pod pogojem, da vrednost blaga, zavezanega plačilu uvozne dajatve, ne preseže 350 € na pošiljko ali na potnika.

Pavšalna stopnja se ne uporablja za blago iz Poglavja 24, ki ga je v pošiljkah ali osebni prtljagi potnikov več, kot je predpisano v 31. ali 46. členu Uredbe (EGS) 918/83 (4).

2.

Uvoz se obravnava kot nekomercialni uvoz, če:

(a)

so v primeru blaga, ki ga en posameznik pošilja drugemu posamezniku, take pošiljke:

priložnostne,

vsebujejo blago, ki je izključno za osebne potrebe prejemnika ali njegove družine in ki po naravi ali količini ne kaže komercialnega pomena,

jih pošiljatelj pošlje prejemniku popolnoma brezplačno;

(b)

je v primeru blaga v osebni prtljagi potnikov to blago:

priložnostno, in

vsebuje izključno blago, ki je za osebno uporabo potnikov ali njihovih družinskih članov, ali blago, namenjeno za darila; narava in količina blaga ne smeta dopuščati domneve, da se blago uvaža za komercialne namene.

3.

Pavšalna stopnja carine se ne uporablja za blago, ki je uvoženo po pogojih iz odstavka 1 in 2, če oseba, udeležena v postopku, pred obračunom carine po pavšalni stopnji zahteva, da se blago ocarini po carinski stopnji, ki velja za to blago. Za vse blago v pošiljki zato veljajo uvozne dajatve, ki so ustrezne za to blago, kar pa ne vpliva na prosti uvoz, predviden v skladu s členi 29 do 31 in 45 do 49 Uredbe (EGS) št. 918/83.

Uvozne dajatve iz prvega pododstavka pomenijo oboje, carine in druge dajatve z enakim učinkom ter druge uvozne dajatve, ki so predvidene v skladu s skupno kmetijsko politiko ali posebnimi dogovori za nekatere izdelke, predelane iz kmetijskih proizvodov.

4.

Države nečlanice lahko zaokrožijo znesek, ki je rezultat preračuna zneska 350 € v nacionalno valuto.

5.

Država nečlanica lahko protivrednost zneska 350 € obdrži v nacionalni valuti, če se pri letnem usklajevanju, predvidenem v členu 18(2) Uredbe (EGS) št. 2913/92, ustrezna protivrednost v domači valuti pred zaokrožitvijo, predvideno v odstavku 4, spremeni za manj kot 5 % ali se zmanjša.

E.   Embalaža in embalažni materiali

Za embalažo in embalažne materiale, na katere se nanaša splošno pravilo za razlago 5(a) in (b), in ki so dani v obtok skupaj z blagom, ki ga vsebujejo ali s katerim se predložijo, veljajo naslednje določbe.

1.

Kadar je embalaža in embalažni materiali uvrščeni z blagom v skladu z določbami splošnega pravila za razlago 5, se:

(a)

ocarinijo na osnovi enake stopnje carine kot blago:

kjer je tako blago zavezano carini ad valorem, ali

kjer jih je treba prišteti k obdavčljivi masi blaga;

(b)

uvozijo brez carine:

kjer je blago prosto carine, ali

kjer se blago ne carini na osnovi mase ali vrednosti, ali

kjer mase embalaže in embalažnih materialov ni treba vključiti v obdavčljivo maso blaga.

2.

V primeru, da embalaža in embalažni materiali, za katere veljajo določbe gornjih odstavkov 1(a) in 1(b), vsebujejo ali se predložijo z blagom z več različnimi tarifnimi poimenovanji, se masa in vrednost embalaže in embalažnih materialov pri določitvi njihove obdavčljive mase ali vrednosti porazdeli med vsebovano blago v sorazmerju z maso in vrednostjo tega blaga.

F.   Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga

1.

Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga je predvidena pod nekaterimi pogoji za:

blago, ki ni primerno za prehrano,

semena,

tkanina za sita, nedokončana,

nekatere vrste svežega namiznega grozdja, sirove fondueje, tobak in nitrate.

To blago je zajeto pod tarifnimi podštevilkami (5), ki so opremljene z naslednjo opombo: „Za uvrščanje pod to tarifno podštevilko veljajo pogoji, navedeni v Oddelku II, odstavku F uvodnih določb.“

2.

Za prehrano neprimerno blago, kateremu se podeli ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave, je našteto v Prilogi 8 po tarifnih številkah, pod katere je uvrščeno, skupaj s poimenovanjem in količinami uporabljenih denaturantov. Tako blago se šteje kot neprimerno za prehrano, kadar so blago za denaturiranje in denaturanti homogeno zmešani, ločevanje pa ni ekonomsko upravičeno.

3.

Spodaj našteto blago se uvrsti pod ustrezne tarifne številke za seme ali za setev, pod pogojem da je blago v skladu z ustreznimi določbami Skupnosti:

za sladko koruzo, piro, hibridno koruzo, riž in sirek (Direktiva Sveta 66/402/EGS (6)),

za semenski krompir (Direktiva Sveta 2002/56/ES z dne 13. junij 2002 (7)),

za oljno seme in plodove (Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junij 2002 (8)).

Kadar so hibridna sladka koruza, pira, hibridna koruza, riž, hibridni sirek ali oljno seme in plodovi take vrste, da zanje ne veljajo kmetijske določbe, se jim podeli ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave, če se ugotovi, da je blago dejansko namenjeno za setev.

4.

Tkanini za sita, nedokončana, se podeli ugodnejša tarifna obravnava pod pogojem, da ima blago neizbrisno oznako, da je namenjeno za sejanje ali podobno industrijsko rabo.

5.

Svežemu namiznemu grozdju, sirovemu fondueju, tobaku in nitratom, se podeli ugodnejša tarifna obravnava ob predložitvi ustrezno potrjenega potrdila. Posamezne veljavne določbe in vzorci potrdil so prikazani v Prilogi 9.

OZNAČBE, OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

Označuje nove številke oznak

Označuje številke oznak iz prejšnjega leta vendar za drugačno vsebino

AD F/M

Dodatna dajatev na moko

AD S/Z

Dodatna dajatev na sladkor

b/f

flaškon

cm/s

centimetrov na sekundo

EA

kmetijska komponenta

euro

INN

mednarodno nelastniško ime

INNM

spremenjeno mednarodno nelastniško ime

ISO

Mednarodna organizacija za standardizacijo

Kbit

1 024 bitov

kg/br

kilogram, bruto

kg/net

kilogram, neto

kg/net eda

kilogram neto odcejene substance

kg/net mas

kilogram neto suhe snovi

MAX

največ

Mbit

1 048 576 bitov

MIN

najmanj

ml/g

mililitrov na gram

mm/s

milimetrov na sekundo

RON

raziskovalno oktansko število

Opomba:

Tarifna številka v oglatem oklepaju v koloni 1 seznama dajatev pomeni, da je bila ta postavka izbrisana (na primer, številka [1519]).

DODATNE MERSKE ENOTE

c/k

karati (1 metrični karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

število celic

ct/l

nosilnost v tonah (9)

g

gram

gi F/S

gram radioaktivnega izotopa

GT

bruto (kosmata) tonaža

kg C5H14ClNO

kilogram holinklorida

kg H2O2

kilogram vodikovega peroksida

kg K2O

kilogram kalijevega oksida

kg KOH

kilogram kalijevega hidroksida (kavstična pepelika)

kg met.am.

kilogram metilamina

kg N

kilogram dušika

kg NaOH

kilogram natrijevega hidroksida (kavstična soda)

kg/net eda

kilogram neto odcejene substance

kg P2O5

kilogram difosfornega pentaoksida

kg 90 % sdt

kilogram 90 % suhe substance

kg U

kilogram urana

1 000 kWh

tisoč kilovatnih ur

l

liter

1 000 l

tisoč litrov

l alc. 100 %

liter čistega (100 %) alkohola

m

meter

m2

kvadratni meter

m3

kubični meter

1 000 m3

tisoč kubičnih metrov

pa

štev. parov

p/st

štev. kosov

100 p/st

sto kosov

1 000 p/st

tisoč kosov

TJ

terajoul (bruto kalorična vrednost)

DRUGI DEL

SEZNAM CARIN

ODDELEK I

ŽIVE ŽIVALI; PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA

Opombi

1.

V tem oddelku se vsako sklicevanje na posamezne rodove ali vrste živali nanaša tudi na njihove mladiče, razen če iz samega besedila ne izhaja kaj drugega.

2.

Vsakršno sklicevanje na „suhe“ izdelke po vsej nomenklaturi se nanaša tudi na izdelke, ki so dehidrirani, evaporirani ali liofilizirani, razen če iz sobesedila ne izhaja kaj drugega.

POGLAVJE 1

ŽIVE ŽIVALI

Opomba

1.

To poglavje obsega vse žive živali, razen:

(a)

rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev iz tar. št. 0301, 0306 in 0307;

(b)

kultur mikroorganizmov in drugih izdelkov iz tar. št. 3002; in

(c)

živali iz tar. št. 9508.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

 

 

0101 10

Čistih pasem, plemenski

 

 

0101 10 10

konji (10)

prosto

p/st

0101 10 90

drugi

7,7

p/st

0101 90

Drugi

 

 

 

konji

 

 

0101 90 11

za zakol (11)

prosto

p/st

0101 90 19

drugi

11,5

p/st

0101 90 30

osli

7,7

p/st

0101 90 90

mezge in mule

10,9

p/st

0102

Živo govedo

 

 

0102 10

Čistih pasem, plemensko (12)

 

 

0102 10 10

telice (samice goveda, ki še niso telile)

prosto

p/st

0102 10 30

krave

prosto

p/st

0102 10 90

drugo

prosto

p/st

0102 90

Drugo

 

 

 

domačih pasem

 

 

0102 90 05

mase do vključno 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

mase nad 80 kg, do vključno 160 kg

 

 

0102 90 21

za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

drugo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

mase nad 160 kg, do vključno 300 kg

 

 

0102 90 41

za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

drugo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

mase nad 300 kg

 

 

 

telice (samice goveda, ki še niso telile)

 

 

0102 90 51

za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

druge

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

krave

 

 

0102 90 61

za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

druge

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

drugo

 

 

0102 90 71

za zakol

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

drugo

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

drugo

prosto

p/st

0103

Živi prašiči

 

 

0103 10 00

Čistih pasem, plemenski (14)

prosto

p/st

 

Drugi

 

 

0103 91

mase pod 50 kg

 

 

0103 91 10

domačih pasem

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

drugi

prosto

p/st

0103 92

mase 50 kg ali več

 

 

 

domačih pasem

 

 

0103 92 11

svinje, ki so vsaj enkrat prasile, mase ne manj kot 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

drugi

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

drugi

prosto

p/st

0104

Žive ovce in koze

 

 

0104 10

Ovce

 

 

0104 10 10

čistih pasem, plemenske (15)

prosto

p/st

 

druge

 

 

0104 10 30

jagnjeta (do enega leta)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

druge

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

Koze

 

 

0104 20 10

čistih pasem, plemenske (15)

3,2

p/st

0104 20 90

druge

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke

 

 

 

Mase do vključno 185 g

 

 

0105 11

kokoši in petelini vrste Gallus domesticus

 

 

 

kokoši iz matične jate (plemenske)

 

 

0105 11 11

nesnice

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

druge

52 €/1 000 p/st

p/st

 

druge

 

 

0105 11 91

nesnice

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

druge

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

purani

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

druga

 

 

0105 19 20

gosi

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

race in pegatke

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Druga

 

 

0105 92 00

kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase ne več kot 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

druga

 

 

0105 99 10

race

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

gosi

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

purani

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

pegatke

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Druge žive živali

 

 

 

Sesalci

 

 

0106 11 00

primati

prosto

p/st

0106 12 00

kiti, delfini in pliskavke (sesalci reda Cetacea); morske krave in dugongi (sesalci reda Sirenia)

prosto

p/st

0106 19

drugi

 

 

0106 19 10

domači kunci

3,8

p/st

0106 19 90

drugi

prosto

0106 20 00

Plazilci (vključno kače in želve)

prosto

p/st

 

Ptice

 

 

0106 31 00

ujede

prosto

p/st

0106 32 00

papige (vključno dolgorepe papige, makai in kakaduji)

prosto

p/st

0106 39

druge

 

 

0106 39 10

golobi

6,4

p/st

0106 39 90

druge

prosto

0106 90 00

Druge

prosto

POGLAVJE 2

MESO IN UŽITNI KLAVNIČNI ODPADKI

Opomba

1.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

izdelki vrst, opisanih pod tar. št. 0201 do 0208 ali 0210, ki so neprimerni za človeško prehrano;

(b)

čreva, mehurji ali želodci živali (tar. št. 0504) in živalska kri (tar. št. 0511 ali 3002); ali

(c)

maščobe živalskega izvora, razen izdelkov iz tar. št. 0209 (Poglavje 15).

Dodatne opombe

1.

A.

Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„Goveji trupi“ za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10 pomenijo cele trupe zaklanih živali, izkrvavljene, očiščene in odrte, ki se uvažajo z glavami ali brez glav, s spodnjimi deli nog ali brez njih ter z drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez njih. Kadar se trupi uvažajo brez glav, morajo biti le-te odrezane od trupa med prvim in drugim vratnim vretencem (pri atlanto-okcipitalnem sklepu (atlanto-occipital joint)). Kadar se uvažajo brez spodnjega dela nog, morajo biti le-te odrezane pri karpo-metakarpalnih ali tarzo-metatarzalnih sklepih; „trup“ vključuje sprednji del trupa s kostmi in kitami, vratom in plečetom, ki vsebuje več kot 10 parov reber;

(b)

„Goveje polovice“ za potrebe tar. podšt. 0201 10 in 0202 10 pomenijo kose, ki nastanejo s simetrično delitvijo celega trupa skozi sredino vseh vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc ter skozi sredino prsnice in medenice; „polovice“ vključujejo sprednji del polovice, ki vključuje vse kosti, kite, vrat in pleče, ki vsebuje več kot 10 reber;

(c)

„Kompenzirane četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 20 in 0202 20 10 pomenijo: dele, ki vsebujejo bodisi:

sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom, rez ob desetem rebru; in zadnje četrti z vsemi kostmi ter stegnom in ledjem (šimbasom), rez ob tretjem rebru, ali

sprednje četrti z vsemi kostmi in kitami, vratom, plečetom, odrezane pri petem rebru, s celo potrebušino in prsmi, ter zadnje četrti z vsemi kostmi in stegnom, ledjem, rez ob osmem rebru.

Sprednje in zadnje četrti, ki tvorijo „kompenzirane četrti“, se morajo uvažati hkrati in v enakem številu, in skupna masa sprednjih četrti mora biti enaka masi zadnjih četrti; dovoljena je določena razlika v masi dveh delov pošiljke, če ne presega 5 % mase težjega dela (sprednje ali zadnje četrti);

(d)

„Nerazkosane sprednje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in 0202 20 30 pomenijo: sprednji del trupa z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom z najmanj štirimi in največ desetimi pari reber (prvi štirje pari reber morajo biti celi, drugi so lahko rezani) s potrebušino ali brez nje;

(e)

„Razkosane sprednje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 30 in 0202 20 30 pomenijo: sprednji del polovice z vsemi kostmi in kitami, vratom in plečetom, z najmanj štirimi in največ desetimi rebri (prva štiri rebra morajo biti cela, druga so lahko rezana) s potrebušino ali brez nje;

(f)

„Nerazkosane zadnje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del trupa z vsemi kostmi, stegnom in ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi pari celih ali rezanih reber, z zadnjim bočnikom ali brez njega in s potrebušino ali brez nje;

(g)

„Razkosane zadnje četrti“ za potrebe tar. podšt. 0201 20 50 in 0202 20 50 pomenijo: zadnji del polovice z vsemi kostmi, stegnom in ledjem, vključno s filejem (pljučno pečenko), z najmanj tremi celimi ali rezanimi rebri, z zadnjim bočnikom ali brez njega in s potrebušino ali brez nje;

(h)

1.

„Vrat, pleče, plečna bržola“ za potrebe tar. podšt. 0202 30 50 pomeni: hrbtni del sprednje četrti, vključno z zgornjim delom plečeta, dobljenim iz sprednje četrti z najmanj štirimi rebri in največ desetimi rebri, po ravnem rezu skozi točko, kjer se prvo rebro dotika prvega segmenta prsnice, do točke stika prepone z desetim rebrom;

2.

„Prsa s spodnjim delom plečeta“ za potrebe tar. podšt. 0202 30 50 pomeni: spodnji del sprednje četrti, vključno s trebušnim in vrhnjim delom.

B.

Izdelki, ki se omenjajo v dodatni opombi 1(A)(a) do (g) k temu poglavju, se lahko predložijo s hrbtenico ali brez nje.

C.

Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v odstavku 1(A), se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice. Če je hrbtenica bila odstranjena, se upoštevajo le tista cela ali rezana rebra, ki bi se držala hrbtenice, če ta ne bi bila odstranjena.

2.

A.

Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„Trupi ali polovice trupa“ za potrebe tar. podšt. 0203 11 10 in 0203 21 10 pomenijo: trupe zaklanih domačih prašičev, izkrvavljene in očiščene, s katerih so bile odstranjene ščetine in parklji. Polovice trupa so dobljene z delitvijo trupov skozi sredino vsakega od vratnih, prsnih, ledvenih in križnih vretenc ter po sredini prsnice in medenice. Taki trupi ali polovice trupa so lahko z glavo ali brez, z ali brez čeljusti, krač, želodčne maščobe, ledvic, repa ali prepone. Polovice trupa so lahko z ali brez hrbtenjače, možganov ali jezika. Trupi in polovice svinj so lahko s seski ali brez njih;

(b)

„Šunke“ (stegno) za potrebe tar. podšt. 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 in 0210 11 31 pomenijo: zadnji (kavdalni) del polovice trupa, vključno s kostmi, z ali brez nogice, zadnje krače, kože ali podkožne slanine.

Šunka (stegno) je od ostale polovice ločena tako, da vključuje največ zadnje ledvično vretence;

(c)

„Prednji del“ za potrebe tar. podšt. 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 in 0210 19 60 pomeni: prednji (kranialni) del polovice trupa brez glave, z ali brez čeljusti, vključno s kostmi, z ali brez nogice, krače, kože ali podkožne maščobe.

Prednji del je od ostale polovice ločen tako, da vključuje največ peto prsno vretence.

Zgornji (hrbtni) del prednjega dela z lopatico ali brez nje in nanjo pripetih mišic (nasoljenega grebena ali vratu z zgornjim plečetom) se šteje kot kos ledij, kadar je odrezan od spodnjega (trebušnega) dela prednjega dela z rezom tik pod hrbtenico;

(d)

„Plečeta“ za potrebe tar. podšt. 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 in 0210 11 39 pomeni: spodnji del prednjega dela z lopatico ali brez nje in nanjo pripetih mišic, vključno s kostmi, z ali brez nogice, sprednje krače, kože ali podkožne maščobe.

Lopatica in pripete mišice, ki se predložijo ločeno, se uvrščajo pod to tar. podšt. kot del plečeta;

(e)

„Hrbet“ za potrebe tar. podšt. 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 in 0210 19 70 pomeni: zgornji del polovice od prvega vratnega vretenca do repnega (kavdalnega) vretenca, vključno s kostmi, z ali brez fileja, lopatice, podkožne maščobe ali kože.

Ledja se od spodnjega dela polovice ločijo z rezom tik pod hrbtenico;

(f)

„Prsi s potrebušino“ za potrebe tar. podšt. 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 in 0210 12 19 pomenijo: spodnji del polovice med šunko (stegnom) in plečetom, znano kot „potrebušina“, s kostmi ali brez njih, vendar s kožo in podkožno maščobo;

(g)

„Prašičje polovice“ - "bacon sides" za potrebe tar. podšt. 0210 19 10 pomenijo: prašičje polovice brez glave, ličnic, rilca, nog, repa, podkožne maščobe, ledvic, fileja, lopatice, prsnice, hrbtenice, medenice in prepone;

(h)

„Kosi prašiča“ („spencers“) za potrebe tar. podšt. 0210 19 10 pomenijo: prašičjo polovico brez šunke, s kostmi ali brez njih;

(ij)

„Skrajšane polovice“ za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 pomenijo: prašičje polovice – „bacon sides“ brez sprednjega dela, s kostmi ali brez njih;

(k)

„Srednji del“ – „middles“ za potrebe tar. podšt. 0210 19 20 pomeni: prašičjo polovico – „bacon sides“ brez šunke in prednjega dela, s kostmi ali brez njih.

Ta tar. podšt. prav tako vključuje kose srednjih delov – „middles“, ki vsebujejo tkivo zarebrnice in potrebušine v naravnem razmerju s celotnim srednjim delom.

B.

Deli razrezov, ki so opredeljeni v odstavku 2(A)(f), se uvrščajo pod isto tar. podšt. le, če vsebujejo tudi kožo in podkožno maščobo.

Če so deli, uvrščeni pod tar. podšt. 0210 11 11 in 0210 11 19 ter 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 in 0210 19 60, dobljeni iz prašičjih polovic, iz katerih so bile kosti, označene v odstavku 2(A)(g), že odstranjene, morajo biti rezi takšni, kot jih določajo odstavki 2(A)(b), (c) in (d); v vsakem primeru taki razrezi in njihovi deli vsebujejo kosti.

C.

Tar. podšt. 0206 49 20 in 0210 99 49 vključujejo zlasti glave ali polovice glav domačih prašičev z možgani, ličnicami ali jeziki ali brez njih, ter njihove dele.

Glava je od polovice ločena na naslednji način:

z ravnim rezom od prvega vratnega vretenca; ali

z rezom od prvega vratnega vretenca do višine oči in potem poševno do sprednje strani glave, tako da čeljusti ostanejo povezane z polovico.

Ličnice, rilci in ušesa ter meso, ki se drži glave, še posebej zadnjega dela, se šteje za del glave. Meso brez kosti s sprednjega dela, ki se predloži posamično (vključno s podbradkom), se glede na primer uvršča pod tar. podšt. 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ali 0210 19 81.

D.

Za potrebe tar. podšt. 0209 00 11 in 0209 00 19 izraz „podkožna prašičja maščoba“ pomeni maščobno tkivo, ki se nabira pod kožo prašiča in se je drži, ne glede nato, s katerega dela trupa je; v vsakem primeru bo masa maščobnega tkiva presegala maso kože.

Našteti tar. podšt. prav tako vključujeta podkožno prašičjo maščobo, s katere je bila odstranjena koža.

E.

Za potrebe tar. podšt. 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 in 0210 19 60 do 0210 19 89 se izdelki, pri katerih je razmerje med vodo in beljakovinami v mesu enako ali manjše od 2,8 (vsebnost dušika x 6,25), obravnavajo kot „sušeni ali dimljeni“. Vsebnost dušika se bo določala po ISO metodi 937-1978.

3.

A.

Za potrebe tar. št. 0204 našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„Trupi“ za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: cele trupe zaklanih živali, izkrvavljene, očiščene in odrte, uvožene z glavami, nogami ali drugimi koristnimi klavničnimi odpadki in drobovino ali brez njih. Kadar se trupi uvažajo brez glave, mora biti le-ta ločena od trupa pri atlanto-okcipitalnem sklepu. Kadar se uvažajo brez nog, se le-te ločijo od trupa z rezom pri karpo-metakarpalnih ali tarzo- metatarzalnih sklepih;

(b)

„Polovice“ za potrebe tar. podšt. 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 in 0204 50 51 pomenijo: izdelke, ki so dobljeni s simetrično delitvijo trupa skozi sredino vsakega vratnega, prsnega, ledvenega in križnega vretenca ter skozi sredino prsnice in medenice;

(c)

„Skrajšana sprednja četrt“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 in 0204 50 53 pomeni: sprednji del trupa s prsmi ali brez njih, vključno z vsemi kostmi in plečetom, kitami in srednjim delom vratu, rez pravokotno na hrbtenico z najmanj petimi in največ sedmimi pari celih ali rezanih reber;

(d)

„Skrajšana sprednja četrt“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 in 0204 50 53 pomeni: sprednji del polovice s prsmi ali brez njih, vključno z vsemi kostmi in plečetom, kitami in srednjim delom vratu, rez pravokotno na hrbtenico z najmanj petimi in največ sedmimi celimi ali rezanimi rebri;

(e)

„Zarebrnica in/ali file“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 in 0204 50 55 pomeni: preostali del trupa po odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih četrti, z ledvicami ali brez njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja, morajo vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so fileji ločeni od zarebrnic, morajo vključevati najmanj pet parov celih ali rezanih reber;

(f)

„Zarebrnica in/ali file“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 in 0204 50 55 pomeni: preostali del polovice po odstranitvi nog in skrajšanih sprednjih četrti, z ledvicami ali brez njih; kadar so zarebrnice ločene od fileja, morajo vključevati najmanj pet ledvenih vretenc; kadar so fileji ločeni od zarebrnic, morajo vključevati najmanj pet celih ali rezanih reber;

(g)

„Noge“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 in 0204 50 59 pomenijo: zadnji del trupa, z vsemi kostmi in nogami, razrezan pravokotno na hrbtenico pri šestem ledvenem vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali pri četrtem križnem vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenice (sednice);

(h)

„Noge“ za potrebe tar. podšt. 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 in 0204 50 59 pomenijo: zadnji del polovice, z vsemi kostmi in nogami, razrezan pravokotno na hrbtenico pri šestem ledvenem vretencu, tik pod črevnico (ilium) ali pri četrtem križnem vretencu, skozi sprednji del črevnice do medenice (sednice).

B.

Pri določanju števila celih ali rezanih reber, ki se omenjajo v odstavku 3A, se upoštevajo le tista, ki se držijo hrbtenice.

4.

Našteti izrazi imajo naslednje pomene:

(a)

„Kosi perutnine s kostmi“ za potrebe tar. podšt. 0207 13 20 do 0207 13 60, 0207 14 20 do 0207 14 60, 0207 26 20 do 0207 26 70, 0207 27 20 do 0207 27 70, 0207 35 21 do 0207 35 63 in 0207 36 21 do 0207 36 63: so kosi, ki vključujejo vse kosti.

Kosi perutnine, kot so našteti v točki (a), ki so delno razkoščičeni, se uvrščajo pod tar. podšt. 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ali 0207 36 79;

(b)

„Polovice“ za potrebe tar. podšt 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 in 0207 36 25: so polovice zaklane perutnine, ki so prerezane po sredini vzdolž hrbtenice in prsnice;

(c)

„Četrtine“ za potrebe tar. podšt 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 in 0207 36 25: so nožne četrtine ali prsne četrtine, dobljene s prečnim rezom polovic;

(d)

„Cela krila z ali brez vršičkov“ za potrebe tar. podšt 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 in 0207 36 31: so kosi perutnine, ki predstavljajo nadlahtnico, sklep in podlahtnico, skupaj s pripadajočim mišičevjem. Vršički vključujejo zapestne kosti, ki so lahko odstranjene ali ne. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(e)

„Prsi“ za potrebe tar. podšt 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 in 0207 36 53: so kosi perutnine prsnega koša in reber, razporejeni na obeh straneh, skupaj s pripadajočim mišičevjem;

(f)

„Noge“ za potrebe tar. podšt 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 in 0207 36 63: so kosi perutnine, sestavljeni iz spodnjega in zgornjega dela noge, vključujoč stegnenico „femur“, mečnico „fibula“ in golenico „tibia“, skupaj s pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(g)

„Puranja bedra – spodnji del nog, imenovan tudi krača“ za potrebe tar. podšt 0207 26 60 in 0207 27 60: so puranji kosi spodnjega dela noge, ki zajemajo golenico „tibia“ in mečnico „fibula“ skupaj s pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(h)

„Puranje noge, drugačne od opisa v točki (g)“ za potrebe tar. podšt 0207 26 70 in 0207 27 70: so puranji kosi zgornjega dela noge, ki zajema stegnenico „femur“ s pripadajočim mišičevjem, ali pa cela noga (spodnji in zgornji del) s kostmi in pripadajočim mišičevjem. Potrebna sta dva reza na sklepu;

(ij)

„Gosji ali račji paletoji“ za potrebe tar. podšt 0207 35 71 in 0207 36 71: so gosji ali račji kosi, popolnoma oskubljeni in očiščeni, brez glave ali spodnjega dela nog, z odstranjenimi kostmi (prsna kost, rebra, hrbtenica in križne kosti) toda s stegnom, golenjo in nadlahtjo.

5.

Stopnje dajatve za mešanice iz tega poglavja, se določajo, kot sledi:

(a)

Pri mešanicah, v katerih je ena od sestavin prisotna v višini najmanj 90 mas %, se uporabi stopnja, ki velja za to sestavino;

(b)

Pri drugih mešanicah pa se uporabi stopnja tiste sestavine, ki ima najvišjo uvozno dajatev.

6.

(a)

Surovo začinjeno meso se uvršča v Poglavje 16 „Začinjeno meso“, pomeni surovo meso, ki je začinjeno bodisi globinsko bodisi površinsko tako, da je vidno s prostim očesom ali razločljivega okusa.

(b)

Proizvodi iz tar. št. 0210, ki se jim začimbe dodajajo med pripravo, ostanejo uvrščene v isto tar. št., če dodajanje začimb ne spremeni njihovega značaja.

7.

Za namene tarifne številke 0210 besedilo „meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni ali v slanici“ pomeni meso in užitne klavnične odpadke, ki so temeljito in homogeno prežeti s soljo in katerih skupna vsebnost soli je 1,2 mas % ali več, če je soljenje način, ki zagotavlja dolgotrajno konzerviranje.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

 

 

0201 10 00

Trupi in polovice

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20

Drugi kosi s kostmi

 

 

0201 20 20

„kompenzirane“ četrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20 30

nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0201 20 50

nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

0201 20 90

drugo

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

0201 30 00

Brez kosti

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0202

Meso, goveje, zamrznjeno

 

 

0202 10 00

Trupi in polovice

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20

Drugi kosi s kostmi

 

 

0202 20 10

„kompenzirane“ četrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20 30

nerazkosane ali razkosane sprednje četrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0202 20 50

nerazkosane ali razkosane zadnje četrti

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 20 90

drugo

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

0202 30

Brez kosti

 

 

0202 30 10

sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, vsaka sprednja četrt predstavljena v enem zamrznjenem bloku; „kompenzirane“ četrti v dveh blokih, od katerih eden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ pet kosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 50

vrat, pleče, plečna bržola in prsi s spodnjim delom plečeta (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 90

drugo

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

 

Sveže ali ohlajeno

 

 

0203 11

trupi in polovice

 

 

0203 11 10

domačih prašičev

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 11 90

drugo

prosto

0203 12

šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

 

 

 

domačih prašičev

 

 

0203 12 11

šunke in njihovi kosi

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 12 19

plečeta in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 12 90

drugo

prosto

0203 19

drugo

 

 

 

domačih prašičev

 

 

0203 19 11

prednji deli in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 19 13

hrbet in njegovi kosi, s kostmi

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 15

prsi s potrebušino in njihovi kosi

46,7 €/100 kg/net (16)

 

drugo

 

 

0203 19 55

brez kosti

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 59

drugo

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 90

drugo

prosto

 

Zamrznjeno

 

 

0203 21

trupi in polovice

 

 

0203 21 10

domačih prašičev

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 21 90

drugo

prosto

0203 22

šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

 

 

 

domačih prašičev

 

 

0203 22 11

šunke in njihovi kosi

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 22 19

plečeta in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 22 90

drugo

prosto

0203 29

drugo

 

 

 

domačih prašičev

 

 

0203 29 11

prednji deli in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 29 13

hrbet in njegovi kosi, s kostmi

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 15

prsi s potrebušino in njihovi kosi

46,7 €/100 kg/net (16)

 

drugo

 

 

0203 29 55

brez kosti

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 59

drugo

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 90

drugo

prosto

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0204 10 00

Trupi in polovice, jagnječji, sveži ali ohlajeni

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

 

Drugo meso, ovčje, sveže ali ohlajeno

 

 

0204 21 00

trupi in polovice

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 22

drugi kosi s kostmi

 

 

0204 22 10

skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 22 30

zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 22 50

noge

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 22 90

drugo

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 23 00

brez kosti

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

0204 30 00

Trupi in polovice, jagnječji, zamrznjeni

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

 

Drugo meso, ovčje, zamrznjeno

 

 

0204 41 00

trupi in polovice

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 42

drugi kosi s kostmi

 

 

0204 42 10

skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 42 30

zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 42 50

noge

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 42 90

drugo

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 43

brez kosti

 

 

0204 43 10

jagnječje

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 43 90

drugo

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 50

Meso, kozje

 

 

 

sveže ali ohlajeno

 

 

0204 50 11

trupi in polovice

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 50 13

skrajšane sprednje četrti

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 50 15

zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 19

noge

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

 

drugo

 

 

0204 50 31

kosi s kostmi

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 39

kosi brez kosti

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

 

zamrznjeno

 

 

0204 50 51

trupi in polovice

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 50 53

skrajšane sprednje četrti

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 50 55

zarebrnice in/ali fileji

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 59

noge

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

 

drugo

 

 

0204 50 71

kosi s kostmi

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 79

kosi brez kosti

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0205 00 20

Sveže ali ohlajeno

5,1

0205 00 80

Zamrznjeno

5,1

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

 

 

0206 10

Od goved, sveži ali ohlajeni

 

 

0206 10 10

za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (18)

prosto

 

drugi

 

 

0206 10 91

jetra

prosto

0206 10 95

mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0206 10 99

drugo

prosto

 

Od goved, zamrznjeni

 

 

0206 21 00

jeziki

prosto

0206 22 00

jetra

prosto

0206 29

drugi

 

 

0206 29 10

za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (18)

prosto

 

drugi

 

 

0206 29 91

mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0206 29 99

drugi

prosto

0206 30 00

Od prašičev, sveži ali ohlajeni

prosto

 

Od prašičev, zamrznjeni

 

 

0206 41 00

jetra

prosto

0206 49

drugi

 

 

0206 49 20

domačih prašičev

prosto

0206 49 80

drugi

prosto

0206 80

Drugi, sveži ali ohlajeni

 

 

0206 80 10

za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (18)

prosto

 

drugi

 

 

0206 80 91

konj, oslov, mul in mezgov

6,4

0206 80 99

ovc in koz

prosto

0206 90

Drugi, zamrznjeni

 

 

0206 90 10

za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov (18)

prosto

 

drugi

 

 

0206 90 91

konj, oslov, mul in mezgov

6,4

0206 90 99

ovc in koz

prosto

0207

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

 

Od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

 

 

0207 11

nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene

 

 

0207 11 10

oskubljene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot „83 % piščanci“

26,2 €/100 kg/net (16)

0207 11 30

oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 11 90

oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 12

nerazrezane na kose, zamrznjene

 

 

0207 12 10

oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % piščanci“

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 12 90

oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot „65 % piščanci“ ali pod drugim nazivom

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 13

kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni

 

 

 

kosi

 

 

0207 13 10

brez kosti

102,4 €/100 kg/net (16)

 

s kostmi

 

 

0207 13 20

polovice ali četrtine

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 13 30

cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 13 40

hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 13 50

prsa in kosi prs

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 13 60

noge in kosi nog

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 13 70

drugo

100,8 €/100 kg/net (16)

 

odpadki

 

 

0207 13 91

jetra

6,4

0207 13 99

drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 14

kosi in odpadki, zamrznjeni

 

 

 

kosi

 

 

0207 14 10

brez kosti

102,4 €/100 kg/net (16)

 

s kostmi

 

 

0207 14 20

polovice ali četrtine

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 14 30

cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 14 40

hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 14 50

prsa in kosi prs

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 14 60

noge in kosi nog

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 14 70

drugo

100,8 €/100 kg/net (16)

 

odpadki

 

 

0207 14 91

jetra

6,4

0207 14 99

drugo

18,7 €/100 kg/net

 

Od puranov

 

 

0207 24

nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni

 

 

0207 24 10

oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

34 €/100 kg/net (16)

0207 24 90

oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 25

nerazrezani na kose, zamrznjeni

 

 

0207 25 10

oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot „80 % purani“

34 €/100 kg/net (16)

0207 25 90

oskubljeni in očiščeni, brez glav, nog ter vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znani kot „73 % purani“ ali pod drugim nazivom

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 26

kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni

 

 

 

kosi

 

 

0207 26 10

brez kosti

85,1 €/100 kg/net (16)

 

s kostmi

 

 

0207 26 20

polovice ali četrtine

41 €/100 kg/net (16)

0207 26 30

cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 26 40

hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 26 50

prsa in kosi prs

67,9 €/100 kg/net (16)

 

noge in kosi nog

 

 

0207 26 60

krače in kosi krač

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 26 70

drugo

46 €/100 kg/net (16)

0207 26 80

drugo

83 €/100 kg/net (16)

 

odpadki

 

 

0207 26 91

jetra

6,4

0207 26 99

drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 27

kosi in odpadki, zamrznjeni

 

 

 

kosi

 

 

0207 27 10

brez kosti

85,1 €/100 kg/net (16)

 

s kostmi

 

 

0207 27 20

polovice ali četrtine

41 €/100 kg/net (16)

0207 27 30

cela krila z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 27 40

hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 27 50

prsa in kosi prs

67,9 €/100 kg/net (16)

 

noge in kosi nog

 

 

0207 27 60

krače in kosi krač

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 27 70

drugo

46 €/100 kg/net (16)

0207 27 80

drugo

83 €/100 kg/net (16)

 

odpadki

 

 

0207 27 91

jetra

6,4

0207 27 99

drugo

18,7 €/100 kg/net

 

Od rac, gosi ali pegatk

 

 

0207 32

nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene

 

 

 

race

 

 

0207 32 11

oskubljene, izkrvavljene, očiščene drobovja, z glavami in nogami, znane pod nazivom „85 % race“

38 €/100 kg/net

0207 32 15

oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

51,3 €/100 kg/net

 

gosi

 

 

0207 32 51

oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

pegatke

49,3 €/100 kg/net

0207 33

nerazrezane na kose, zamrznjene

 

 

 

race

 

 

0207 33 11

oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot „70 % race“

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

oskubljene in očiščene, brez glav, nog ter brez vratov, srčkov, jeter in želodčkov, znane kot „63 % race“ ali pod drugim nazivom

51,3 €/100 kg/net

 

gosi

 

 

0207 33 51

oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot „82 % gosi“

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

oskubljene in očiščene, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot „75 % gosi“ ali pod drugim nazivom

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

pegatke

49,3 €/100 kg/net

0207 34

mastna jetra, sveža ali ohlajena

 

 

0207 34 10

gosja

prosto

0207 34 90

račja

prosto

0207 35

drugo, sveže ali ohlajeno

 

 

 

kosi

 

 

 

brez kosti

 

 

0207 35 11

gosi

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

rac in pegatk

128,3 €/100 kg/net

 

s kostmi

 

 

 

polovice ali četrti

 

 

0207 35 21

rac

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

gosi

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

pegatk

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net

 

prsa in kosi prs

 

 

0207 35 51

gosi

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

rac in pegatk

115,5 €/100 kg/net

 

noge in kosi nog

 

 

0207 35 61

gosi

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

rac in pegatk

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

gosji ali račji paletoji

66 €/100 kg/net

0207 35 79

drugo

123,2 €/100 kg/net

 

odpadki

 

 

0207 35 91

jetra, razen mastnih jeter

6,4

0207 35 99

drugo

18,7 €/100 kg/net

0207 36

drugo, zamrznjeno

 

 

 

kosi

 

 

 

brez kosti

 

 

0207 36 11

gosi

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

rac in pegatk

128,3 €/100 kg/net

 

s kostmi

 

 

 

polovice ali četrti

 

 

0207 36 21

rac

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

gosi

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

pegatk

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

cela krila, z ali brez vršičkov

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril

18,7 €/100 kg/net

 

prsa in kosi prs

 

 

0207 36 51

gosi

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

rac in pegatk

115,5 €/100 kg/net

 

noge in kosi nog

 

 

0207 36 61

gosi

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

rac in pegatk

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

gosji ali račji paletoji

66 €/100 kg/net

0207 36 79

drugo

123,2 €/100 kg/net

 

odpadki

 

 

 

jetra

 

 

0207 36 81

mastna jetra gosi

prosto

0207 36 85

mastna jetra rac

prosto

0207 36 89

drugo

6,4

0207 36 90

drugo

18,7 €/100 kg/net

0208

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0208 10

Od kuncev ali zajcev

 

 

 

domačih kuncev

 

 

0208 10 11

sveže ali ohlajeno

6,4

0208 10 19

zamrznjeno

6,4

0208 10 90

drugo

prosto

0208 20 00

Žabji kraki

6,4

0208 30 00

Od primatov

9

0208 40

Od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev reda Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev reda Sirenia)

 

 

0208 40 10

meso kitov

6,4

0208 40 90

drugo

9

0208 50 00

Od plazilcev (vključno kače in želve)

9

0208 90

Drugo

 

 

0208 90 10

domačih golobov

6,4

 

divjačine, razen zajcev ali kuncev

 

 

0208 90 20

prepelic

prosto

0208 90 40

drugo

prosto

0208 90 55

meso tjulnjev

6,4

0208 90 60

severnih jelenov

9

0208 90 95

drugo

9

0209 00

Prašičja maščoba, očiščena pustega mesa in perutninska maščoba, netopljena ali kako drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena

 

 

 

Podkožna prašičja maščoba

 

 

0209 00 11

sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena ali v slanici

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

sušena ali dimljena

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Prašičja maščoba, razen tiste iz tarifne podštevilke 0209 00 11 ali 0209 00 19

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Perutninska maščoba

41,5 €/100 kg/net

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov

 

 

 

Meso, prašičje

 

 

0210 11

šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi

 

 

 

domačih prašičev

 

 

 

nasoljena ali v slanici

 

 

0210 11 11

šunke in njihovi kosi

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

plečeta in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net

 

sušena ali dimljena

 

 

0210 11 31

šunke in njihovi kosi

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

plečeta in njihovi kosi

119 €/100 kg/net

0210 11 90

drugo

15,4

0210 12

prsi s potrebušino in njihovi kosi

 

 

 

domačih prašičev

 

 

0210 12 11

nasoljene ali v slanici

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

sušene ali dimljene

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

drugo

15,4

0210 19

drugo

 

 

 

domačih prašičev

 

 

 

nasoljeno ali v slanici

 

 

0210 19 10

prašičje polovice („bacon sides“) ali njihovi kosi („spencers“)

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

skrajšane polovice (tričetrtinske stranice) ali srednji deli („middles“)

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

prednji deli in njihovi kosi

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

hrbet in njegovi kosi

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

drugo

86,9 €/100 kg/net

 

sušeno ali dimljeno

 

 

0210 19 60

prednji deli in njihovi kosi

119 €/100 kg/net

0210 19 70

hrbet in njegovi kosi

149,6 €/100 kg/net

 

drugo

 

 

0210 19 81

brez kosti

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

drugo

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

drugo

15,4

0210 20

Meso, goveje

 

 

0210 20 10

s kostmi

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

brez kosti

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

Drugo, vključno užitna moka in zdrob iz mesa in klavničnih odpadkov

 

 

0210 91 00

od primatov

15,4

0210 92 00

od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia)

15,4

0210 93 00

od plazilcev (vključno kače in želve)

15,4

0210 99

drugo

 

 

 

meso

 

 

0210 99 10

konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno

6,4

 

ovčje in kozje

 

 

0210 99 21

s kostmi

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

brez kosti

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

severnih jelenov

15,4

0210 99 39

drugo

15,4

 

odpadki

 

 

 

domačih prašičev

 

 

0210 99 41

jetra

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

drugo

47,2 €/100 kg/net

 

govedi

 

 

0210 99 51

mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

drugo

12,8

0210 99 60

ovac in koz

15,4

 

drugo

 

 

 

perutninska jetra

 

 

0210 99 71

mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici

prosto

0210 99 79

drugo

6,4

0210 99 80

drugo

15,4

0210 99 90

užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

POGLAVJE 3

RIBE, RAKI, MEHKUŽCI IN DRUGI VODNI NEVRETENČARJI

Opombi

1.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

sesalci iz tar. št. 0106;

(b)

meso sesalcev iz tar. št. 0106 (tar. št. 0208 ali 0210);

(c)

ribe (vključno njihova jetra in ikre), raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, ki so mrtvi in neprimerni za človeško prehrano bodisi zaradi njihove vrste ali njihovega stanja (Poglavje 5); moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za človeško prehrano (tar. št. 2301);

(d)

kaviar in kaviarjev nadomestek, pripravljen iz ribjih jajčec (tar. št. 1604).

2.

V tem poglavju izraz „peleti“ pomeni izdelke, ki so bili aglomerirani bodisi neposredno s kompresijo bodisi z dodatkom majhne količine veziva.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ribe, žive

 

 

0301 10

Okrasne ribe

 

 

0301 10 10

sladkovodne ribe

prosto

0301 10 90

prosto morske ribe

7,5

 

Druge ribe, žive

 

 

0301 91

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

druge

12

0301 92 00

jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0301 93 00

krap

8

0301 99

druge

 

 

 

sladkovodne ribe

 

 

0301 99 11

pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos (Hucho hucho)

2

0301 99 19

druge

8

0301 99 90

morske ribe

16

0302

Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

 

 

 

Salmonidi, razen jeter in iker

 

 

0302 11

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache in Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

vrst Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0302 11 80

druge

12

0302 12 00

pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

2

0302 19 00

drugi

8

 

Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker

 

 

0302 21

navadni jezik (Reinhardtius hipoglossoides, Hipoglossus hipoglossus, Hipoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

pacifiški list (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

morska plošča (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

morski list (Solea spp.)

15

0302 29

druge

 

 

0302 29 10

krilati romb (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

druge

15

 

Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker

 

 

0302 31

beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 31 90

drugo

22 (21)

0302 32

rumenoplavuti tun (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 32 90

drugo

22 (21)

0302 33

progasti tun

 

 

0302 33 10

za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 33 90

drugo

22 (21)

0302 34

velikooki tun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 34 90

drugo

22 (21)

0302 35

modroplavuti tun (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 35 90

drugo

22 (21)

0302 36

južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 36 90

drugo

22 (21)

0302 39

drugo

 

 

0302 39 10

za industrijsko proizvodnjo izdelkov, uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 39 90

drugo

22 (21)

0302 40 00

Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), razen jeter in iker

 (22)

0302 50

Trske (Gadus morhua,Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen jeter in iker

 

 

0302 50 10

vrste Gadus morhua

12

0302 50 90

druge

12

 

Druge ribe, razen jeter in iker

 

 

0302 61

sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus Sprattus)

 

 

0302 61 10

sardele vrste Sardina pilchardus

23

0302 61 30

sardele rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

papaline (Sprattus sprattus)

 (23)

0302 62 00

vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

saj (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (24)

0302 65

trneži in drugi morski psi

 

 

0302 65 20

trneži vrste Squalus acanthias

6

0302 65 50

morske mačke vrste Scyliorhinus spp.

6

0302 65 90

drugi

8

0302 66 00

jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0302 69

druge

 

 

 

sladkovodne ribe

 

 

0302 69 11

krap

8

0302 69 19

druge

8

 

morske ribe

 

 

 

ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus (Kaatsuwonus) pelamis), navedenih v tarifni podštevilki 0302 33

 

 

0302 69 21

za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 69 25

drugo

22 (21)

 

rdeči okun (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

vrste Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

drug

7,5

0302 69 35

ribe vrste Boreogadus saida

12

0302 69 41

mol (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

leng (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

sardoni (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)

15

 

oslič (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

oslič rodu Merluccius

 

 

0302 69 66

južnoafriški oslič (plitkovodni oslič) (Merluccius capensis) in globokovodni oslič (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

južni oslič (Merliccius australis)

15

0302 69 68

drugi

15 (21)

0302 69 69

oslič rodu Urophycis

15

0302 69 75

kostanjevka (Brama spp.)

15

0302 69 81

morska spaka (Lophius spp.)

15

0302 69 85

sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

sinji mol južnih morij (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

mečarica (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

ribe vrste Dissostichus spp.

15

0302 69 91

šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

rožnata jegulja (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

brancin (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

orada (Sparus aurata)

15

0302 69 99

drugo

15

0302 70 00

Jetra in ikre

10

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

 

 

 

Pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), razen jeter in iker

 

 

0303 11 00

rdeči losos (Onchorhyncus nerka)

2

0303 19 00

drugi

2

 

Druge salmonide, razen jeter in iker

 

 

0303 21

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

vrst Oncorhynchus apache ali Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

vrst Oncorhynchus mykiss, z glavami in škrgami, brez drobovja, mase več kot 1,2 kg posamezno ali brez glav, škrg in drobovja, mase več kot 1 kg posamezno

12

0303 21 80

druge

12

0303 22 00

atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

2

0303 29 00

druge

9 (21)

 

Bokoplute ribe (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae in Citharidae), razen jeter in iker

 

 

0303 31

navadni jezik (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

pacifiški list (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

morska plošča (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

morski list (Solea spp.)

7,5

0303 39

druge

 

 

0303 39 10

iverka (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

ribe rodu Rhombosolea

7,5

0303 39 70

druge

15

 

Tuni (rodu Thunnus), progasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), razen jeter in iker

 

 

0303 41

beli tun ali dolgoplavuti tun (Thunnus alalunga)

 

 

 

za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

 

 

0303 41 11

cel

22 (20)  (21)

0303 41 13

brez škrg in drobovja

22 (20)  (21)

0303 41 19

drug (na primer „brez glave“)

22 (20)  (21)

0303 41 90

drug

22 (21)

0303 42

rumenoplavuti tun (Thunnus albacares)

 

 

 

za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

 

 

 

cel

 

 

0303 42 12

mase več kot 10 kg po kosu

20 (20)  (21)

0303 42 18

drug

20 (20)  (21)

 

brez škrg in drobovja

 

 

0303 42 32

mase več kot 10 kg po kosu

22 (20)  (21)

0303 42 38

drug

22 (20)  (21)

 

drug (na primer „brez glave“)

 

 

0303 42 52

mase več kot 10 kg po kosu

22 (20)  (21)

0303 42 58

drug

22 (20)  (21)

0303 42 90

drug

22 (21)

0303 43

progasti tun

 

 

 

za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih v tarifne številke 1604 (19)

 

 

0303 43 11

cel

22 (20)  (21)

0303 43 13

brez škrg in drobovja

22 (20)  (21)

0303 43 19

drug (na primer „brez glave“)

22 (20)  (21)

0303 43 90

drug

22 (21)

0303 44

velikooki tun (Thunnus obesus)

 

 

 

za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

 

 

0303 44 11

cel

22 (20)  (21)

0303 44 13

brez škrg in drobovja

22 (20)  (21)

0303 44 19

drug (na primer „brez glave“)

22 (20)  (21)

0303 44 90

drug

22 (21)

0303 45

modroplavuti tun (Thunnus thynnus)

 

 

 

za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

 

 

0303 45 11

cel

22 (20)  (21)

0303 45 13

brez škrg in drobovja

22 (20)  (21)

0303 45 19

drug (na primer „brez glave“)

22 (20)  (21)

0303 45 90

drug

22 (21)

0303 46

južni modroplavuti tun (Thunnus maccoyii)

 

 

 

za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

 

 

0303 46 11

cel

22 (20)  (21)

0303 46 13

brez škrg in drobovja

22 (20)  (21)

0303 46 19

drug (na primer „brez glave“)

22 (20)  (21)

0303 46 90

drug

22 (21)

0303 49

drug

 

 

 

za industrijsko proizvodnjo izdelkov uvrščenih v tarifno številko 1604 (19)

 

 

0303 49 31

cel

22 (20)  (21)

0303 49 33

brez škrg in drobovja

22 (20)  (21)

0303 49 39

drug (na primer „brez glave“)

22 (20)  (21)

0303 49 80

drugo

22 (21)

0303 50 00

Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) razen jeter in iker

 (22)

0303 60

Trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), razen jeter in iker

 

 

0303 60 11

vrste Gadus morhua

12

0303 60 19

vrste Gadus ogac

12

0303 60 90

vrste Gadus macrocephalus

12

 

Druge ribe, razen jeter in iker

 

 

0303 71

sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

sardele vrste Sardina pilchardus

23

0303 71 30

sardele rodu Sardinops; velike sardele (Sardinella) spp.

15

0303 71 80

papaline (Sprattus sprattus)

 (23)

0303 72 00

vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

saj (Polachius virens)

7,5

0303 74

skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

vrste Scomber scombrus ali Scomber japonicus

 (24)

0303 74 90

vrste Scomber australasicus

15

0303 75

trneži in drugi morski psi

 

 

0303 75 20

trneži vrste Squalus acanthias

6

0303 75 50

morske mačke vrste Scyliorhinus spp.

6

0303 75 90

drugi

8

0303 76 00

jegulje (Anguilla spp.)

prosto

0303 77 00

brancini (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

osliči (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

osliči rodu Merluccius

 

 

0303 78 11

južnoafriški oslič (plitkovodni oslič) (Merluccius capensis) in globokovodni oslič (globokovodni južnoafriški oslič) (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

argentinski oslič (oslič jugozahodnega Atlantika) (Merliccius hubbsi)

15

0303 78 13

južni oslič (Merliccius australis)

15

0303 78 19

drugi

15 (21)

0303 78 90

osliči rodu Urophycis

15

0303 79

druge

 

 

 

sladkovodne

 

 

0303 79 11

krap

8

0303 79 19

druge

8

 

morske ribe

 

 

 

ribe rodu Euthynnus, razen progastih tunov (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), navedenih v tarifni podštevilki 0303 43

 

 

 

za industrijsko proizvodnjo izdelkov navedenih v tarifni številki 1604 (19)

 

 

0303 79 21

cele

22 (20)  (21)

0303 79 23

brez škrg in drobovja

22 (20)  (21)

0303 79 29

drugo (na primer „brez glave“)

22 (20)  (21)

0303 79 31

drugo

22 (21)

 

rdeči okun (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

vrste Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

druge

7,5

0303 79 41

ribe vrste Boreogadus saida

12

0303 79 45

mol (Merlangus merlangus)

7,5

0303 79 51

leng (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

aljaški saj (Theragra chalcogramma) in polak (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

ribe vrste Orcynopsis unicolor

 (25)

0303 79 65

sardoni (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

špar (Dentex dentex in Pagellus spp.)

15

0303 79 75

kostanjevka (Brama spp.)

15

0303 79 81

morska spaka (Lophius spp.)

15

0303 79 83

sinji mol (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

sinji mol južnih morij (Micromesticus australis)

7,5

0303 79 87

mečarica (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

ribe vrste Dissostichus spp.

15

0303 79 91

šnjur (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

modri repak (Macruronus novazealandiae)

7,5

0303 79 93

rožnata jegulja (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

ribe vrst Pelotreis flavilatus ali Peltorhamphus novazealandiae

7,5

0303 79 98

druge

15

0303 80

Jetra in ikre

 

 

0303 80 10

trde in mehke ikre za pridobivanje deoksiribonukleinske kisline ali protamin sulfata (19)

prosto

0303 80 90

drugo

10

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

 

 

0304 10

Sveže ali ohlajeno

 

 

 

fileti

 

 

 

sladkovodnih rib

 

 

0304 10 13

pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)

2

 

postrvi vrst Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonitain Oncorhynchus gilae

 

 

0304 10 15

vrste Oncorhynchus mykiss mase več kot 400 g posamezno

12

0304 10 17

druge

12

0304 10 19

drugih sladkovodnih rib

9

 

drugi

 

 

0304 10 31

trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida

18

0304 10 33

saja (Pollachius virens)

18

0304 10 35

rdečega okuna (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

drugi

18

 

drugo ribje meso (mleto ali nemleto)

 

 

0304 10 91

sladkovodnih rib

8

 

drugo

 

 

0304 10 97

sledi

 (22)

0304 10 98

drugo

15 (21)

0304 20

Zamrznjeni fileti

 

 

 

sladkovodnih rib

 

 

0304 20 13

pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho)

2

 

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)

 

 

0304 20 15

vrste Oncorhynchus mykiss mase več kot 400 g posamezno

12

0304 20 17

druge

12

0304 20 19

drugih sladkovodnih rib

9

 

drugih

 

 

 

trske (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) in rib vrste Boreogadus saida

 

 

0304 20 21

trske vrste Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

drugih

7,5

0304 20 31

saja (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

rdečega okuna (Sebastes spp.)

 

 

0304 20 35

vrste Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

drugi

7,5

0304 20 41

mol (Merlangus merlangus)

7,5

0304 20 43

lenga (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

tune (rodu Thunnus) in rib rodu Euthynnus

18

 

skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) in rib vrste Orcynopsis unicolor

 

 

0304 20 51

skuše vrste Scomber australasicus

15

0304 20 53

drugi

15

 

osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

osliča rodu Merluccius

 

 

0304 20 55

južnoafriškega osliča (plitkovodnega osliča) (Merluccius capensis) in globokovodnega osliča (globokovodnega južnoafriškega osliča) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

argentinskega osliča (osliča jugozahodnega Atlantika) (Merliccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

drugi

7,5

0304 20 59

osliča rodu Urophycis

7,5

 

trnežev in drugih morskih psov

 

 

0304 20 61

trnežev in morskih mačk (Squalus acanthias in Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

drugih morskih psov

7,5

0304 20 71

morske plošče (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

iverke (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

krilatega romba (Lepidorhombus spp.)

15

0304 20 83

morske spake (Lophius spp.)

15

0304 20 85

aljaškega saja (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

mečarice (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

rib vrste Dissostichus spp.

15

0304 20 91

modrega repaka (Macruronus novazealandiae)

7,5

0304 20 94

drugi

15 (21)

0304 90

Drugo

 

 

0304 90 05

surimi

15

 

drugo

 

 

0304 90 10

iz sladkovodnih rib

8

 

drugo

 

 

0304 90 22

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (22)

0304 90 31

rdečega okuna (Sebastes spp.)

8

 

trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida

 

 

0304 90 35

trske vrste Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

trske vrste Gadus morhua

7,5

0304 90 39

drugo

7,5

0304 90 41

saja (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

vahnje (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

osliča (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

krilatega romba (Lepidorhombus spp.)

15

0304 90 55

kostanjevke (Brama spp.)

15

0304 90 57

morske spake (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

sinjega mola (Micromesistius poutassou ali Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

aljaškega saja (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

mečarice (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

drugo

7,5

0305

Ribe, sušene, nasoljene ali v slanici; prekajene ribe, termično obdelane ali ne pred ali med procesom prekajevanja; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

 

 

0305 10 00

Ribja moka, zdrob in peleti, primerni za človeško prehrano

13

0305 20 00

Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici

11

0305 30

Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda neprekajeni

 

 

 

trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in rib vrste Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

trske vrste Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

drugo

20

0305 30 30

pacifiškega lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantskega lososa (Salmo salar) in donavskega lososa (Hucho hucho), nasoljeni ali v slanici

15

0305 30 50

grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides), nasoljeni ali v slanici

15

0305 30 90

drugo

16

 

Prekajene ribe, vključno s fileti

 

 

0305 41 00

pacifiški lososi (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski lososi (Salmo salar) in donavski lososi (Hucho hucho)

13

0305 42 00

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

druge

 

 

0305 49 10

grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

postrvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

jegulje (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

druge

14

 

Sušene ribe, nenasoljene ali nasoljene, toda neprekajene

 

 

0305 51

trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

sušene, nenasoljene

13 (21)

0305 51 90

sušene, nasoljene

13 (21)

0305 59

druge

 

 

 

ribe vrste Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

sušene, nenasoljene

13 (21)

0305 59 19

sušene, nasoljene

13 (21)

0305 59 30

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

sardoni (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

atlantski list (Hippoglossus hipoglossus)

15

0305 59 80

druge

12

 

Ribe, nasoljene, toda nesušene ali prekajene, ter ribe v slanici

 

 

0305 61 00

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

trske (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (21)

0305 63 00

sardoni (Engraulis spp.)

10

0305 69

druge

 

 

0305 69 10

ribe vrste Boreogadus saida

13 (21)

0305 69 30

atlantski list (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

pacifiški losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou in Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) in donavski losos (Hucho hucho)

11

0305 69 80

druge

12

0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi, ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

 

Zamrznjeni

 

 

0306 11

rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

repi rarogov

12,5

0306 11 90

drugo

12,5

0306 12

jastogi (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

celi

6

0306 12 90

drugo

16

0306 13

kozice

 

 

0306 13 10

iz družine Pandalidae

12

0306 13 30

kozice iz rodu Crangon

18

0306 13 40

rožnate kozice (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

kozice iz rodu Penaeus spp.

12

0306 13 80

drugi

12

0306 14

rakovice

 

 

0306 14 10

rakovice vrste Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. in Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

rakovice vrste Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

druge

7,5

0306 19

drugi, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0306 19 10

sladkovodni raki

7,5

0306 19 30

škamp (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

drugi

12

 

Nezamrznjeni

 

 

0306 21 00

rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

jastogi (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

živi

8

 

drugo

 

 

0306 22 91

celi

8

0306 22 99

drugo

10

0306 23

kozice

 

 

0306 23 10

iz družine Pandalidae

12

 

kozice iz rodu Crangon

 

 

0306 23 31

sveži, ohlajeni ali kuhani v pari ali v vreli vodi

18

0306 23 39

drugo

18

0306 23 90

drugi

12

0306 24

rakovice

 

 

0306 24 30

rakovice vrste Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

druge

7,5

0306 29

drugi, vključno moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0306 29 10

sladkovodni raki

7,5

0306 29 30

škamp (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

drugi

12

0307

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev razen rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0307 10

Ostrige

 

 

0307 10 10

ploščate ostrige (iz rodu Ostrea), žive, z maso (vključno z lupino) največ 40 g po kosu

prosto

0307 10 90

druge

9

 

Pokrovače, vključno kraljevske pokrovače, rodu Pecten, Chlamys ali Placopecten

 

 

0307 21 00

žive, sveže ali ohlajene

8

0307 29

druge

 

 

0307 29 10

grebenaste pokrovače (Pecten maximus), zamrznjene

8

0307 29 90

druge

8

 

Klapavice (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

žive, sveže ali ohlajene

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

druge

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) in lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

žive, sveže ali ohlajene

 

 

0307 41 10

sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

druge

8

0307 49

druge

 

 

 

zamrznjene

 

 

 

sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

iz rodu Sepiola

 

 

0307 49 01

male sipe (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

druge

8

0307 49 18

druge

8

 

lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

Loligo spp.

 

 

0307 49 31

Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Loligo pealei

6

0307 49 35

Loligo patagonica

6

0307 49 38

druge

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

druge

8

 

druge

 

 

0307 49 71

sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

Lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

druge

8

 

Hobotnice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

žive, sveže ali ohlajene

8

0307 59

drugo

 

 

0307 59 10

zamrznjene

8

0307 59 90

drugo

8

0307 60 00

Polži, razen morskih polžev

prosto

 

Drugi, vključno z moko, zdrobom in peleti vodnih nevretenčarjev, razen rakov, primerni za človeško prehrano

 

 

0307 91 00

živi, sveži ali ohlajeni

11

0307 99

drugi

 

 

 

zamrznjeni

 

 

0307 99 11

Illex spp.

8

0307 99 13

navadna venerica in druge vrste iz družine Veneridae

8

0307 99 15

meduze (Rhopilema spp.)

prosto

0307 99 18

drugi

11

0307 99 90

drugo

11

POGLAVJE 4

MLEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU

Opombe

1.

Z izrazom „mleko“ je mišljeno polnomastno mleko ali delno ali popolnoma posneto mleko.

2.

Pri tar. št. 0405:

(a)

„maslo“ pomeni naravno maslo, sirotkino maslo ali rekombinirano maslo (sveže, soljeno ali žarko, vključno v konzervah), pridobljeno izključno iz mleka z vsebnostjo mlečnih maščob 80 mas % ali več, vendar ne več kot 95 mas %, največ do 2 mas % trdnih, nemaščobnih mlečnih snovi in največ do 16 mas % vode. Maslu ne smejo biti dodani emulgatorji, lahko je dodan natrijev klorid, živilska barvila, nevtralizacijske soli in kulture neškodljivih mlečno-kislinskih bakterij;

(b)

„mlečni namazi“ pomeni mazljive emulzije vrste „voda v olju“, ki vsebujejo mlečno maščobo kot edino maščobo v izdelku, z vsebnostjo mlečnih maščob 39 mas % ali več, toda manj kot 80 mas %.

3.

Proizvodi, dobljeni s koncentracijo sirotke in z dodajanjem mleka ali mlečnih maščob, se uvrščajo kot sir pod tar. št. 0406 pod pogojem, da izpolnjujejo naslednje tri značilnosti:

(a)

vsebujejo 5 mas % ali več mlečnih maščob, računano na suho snov;

(b)

vsebujejo vsaj 70 mas % vendar ne več kot 85 mas % suhe snovi; in

(c)

da so oblikovani ali da se lahko oblikujejo.

4.

To poglavje ne vključuje:

(a)

izdelkov, ki se pridobivajo iz sirotke in ki vsebujejo več kot 95 mas % laktoze, izražene kot brezvodna laktoza, računano na suho snov (tar. št. 1702); ali

(b)

albumine (vključno s koncentrati dveh ali več beljakovin sirotke, ki vsebujejo več kot 80 mas % proteinov sirotke, računano na suho snov), (tar. št. 3502), ali globulinov (tar. št. 3504).

Opombi k podštevilkam

1.

Pri tar. podšt. 0404 10 izraz „modificirana sirotka“ pomeni izdelke, ki vsebujejo sestavine sirotke oziroma sirotko, iz katere so bili delno ali v celoti odvzeti: laktoza, beljakovine ali minerali; sirotko, kateri so bile dodane naravne sestavine sirotke, in izdelke, dobljene z mešanjem naravnih sestavin sirotke.

2.

Pri tar. podšt. 0405 10 se izraz „maslo“ ne nanaša na dehidrirano maslo ali na prečiščeno poltekoče maslo „ghee“ (tar. podšt. 0405 90).

Dodatna opomba

1.

Stopnje dajatve za mešanice iz tar. št. od 0401 do 0406 se določajo, kot sledi:

(a)

pri mešanicah, v katerih je ena od sestavin prisotna v višini najmanj 90 mas %, se uporabi stopnja, ki velja za to sestavino;

(b)

pri drugih mešanicah pa se uporabi stopnja tiste sestavine, ki ima najvišjo uvozno dajatev.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

0401 10

Z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas %

 

 

0401 10 10

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

drugo

12,9 €/100 kg/net

0401 20

Z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas % do vključno 6 mas %

 

 

 

do vključno 3 mas %

 

 

0401 20 11

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

drugo

17,9 €/100 kg/net

 

več kot 3 mas %

 

 

0401 20 91

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

drugo

21,8 €/100 kg/net

0401 30

Z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas %

 

 

 

do vključno 21 mas %

 

 

0401 30 11

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

drugo

56,6 €/100 kg/net

 

več kot 21 mas % do vključno 45 mas %

 

 

0401 30 31

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

110 €/100 kg/net

0401 30 39

drugo

109,1 €/100 kg/net

 

več kot 45 mas %

 

 

0401 30 91

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

drugo

182,8 €/100 kg/net

0402

Mleko in smetana, koncentrirana ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila

 

 

0402 10

V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas %

 

 

 

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

0402 10 11

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

drugo

118,8 €/100 kg/net (26)

 

drugo

 

 

0402 10 91

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

0402 10 99

drugo

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

 

V prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas %

 

 

0402 21

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

 

z vsebnostjo maščobe do vključno 27 mas %

 

 

0402 21 11

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

drugo

 

 

0402 21 17

z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas %

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

z vsebnostjo maščob več kot 11 mas % do vključno 27 mas %

130,4 €/100 kg/net

 

z vsebnostjo maščob več kot 27 mas %

 

 

0402 21 91

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

drugo

161,9 €/100 kg/net

0402 29

drugo

 

 

 

z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas %

 

 

0402 29 11

posebno mleko za dojenčke, v hermetično zaprti embalaži z neto vsebino do vključno 500 g, z vsebnostjo maščob več kot 10 mas %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

drugo

 

 

0402 29 15

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 19

drugo

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

z vsebnostjo maščob več kot 27 mas %

 

 

0402 29 91

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 99

drugo

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

Drugo

 

 

0402 91

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

 

 

 

z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas %

 

 

0402 91 11

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

drugo

34,7 €/100 kg/net

 

z vsebnostjo maščob več kot 8 mas % do vključno 10 mas %

 

 

0402 91 31

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

drugo

43,4 €/100 kg/net

 

z vsebnostjo maščob več kot 10 mas % do vključno 45 mas %

 

 

0402 91 51

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

drugo

109,1 €/100 kg/net

 

z vsebnostjo maščob več kot 45 mas %

 

 

0402 91 91

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

drugo

182,8 €/100 kg/net

0402 99

drugo

 

 

 

z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas %

 

 

0402 99 11

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

drugo

57,2 €/100 kg/net

 

z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas % do vključno 45 mas %

 

 

0402 99 31

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 39

drugo

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

 

z vsebnostjo maščob več kot 45 mas %

 

 

0402 99 91

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 99

drugo

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani ali, ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne

 

 

0403 10

Jogurt

 

 

 

nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava

 

 

 

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 10 11

do vključno 3 mas %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

več kot 3 mas % do vključno 6 mas %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

več kot 6 mas %

59,2 €/100 kg/net

 

drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 10 31

do vključno 3 mas %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 33

več kot 3 mas % do vključno 6 mas %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 39

več kot 6 mas %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

aromatiziran ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav

 

 

 

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 10 51

do vključno 1,5 mas %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

več kot 27 mas %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 10 91

do vključno 3 mas %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

več kot 3 mas % do vključno 6 mas %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

več kot 6 mas %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

Drugo

 

 

 

nearomatiziran, niti ne vsebuje dodanega sadja, oreškov ali kakava

 

 

 

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

 

 

 

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 11

do vključno 1,5 mas %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

več kot 27 mas %

167,2 €/100 kg/net

 

drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 31

do vključno 1,5 mas %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 33

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 39

več kot 27 mas %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

drugo

 

 

 

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 51

do vključno 3 mas %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

več kot 3 mas % do vključno 6 mas %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

več kot 6 mas %

59,2 €/100 kg/net

 

drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0403 90 61

do vključno 3 mas %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 63

več kot 3 mas % do vključno 6 mas %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 69

več kot 6 mas %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

aromatizirano ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav

 

 

 

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 90 71

do vključno 1,5 mas %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

več kot 27 mas %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob

 

 

0403 90 91

do vključno 3 mas %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

več kot 3 mas % do vključno 6 mas %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

več kot 6 mas %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne; proizvodi, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki imajo dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

 

 

0404 10

Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne

 

 

 

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah

 

 

 

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

do vključno 15 mas % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 02

do vključno 1,5 mas %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

več kot 27 mas %

167,2 €/100 kg/net

 

več kot 15 mas % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 12

do vključno 1,5 mas %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

več kot 27 mas %

167,2 €/100 kg/net

 

drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

do vključno 15 mas % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 26

do vključno 1,5 mas %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 28

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 32

več kot 27 mas %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

več kot 15 mas % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 34

do vključno 1,5 mas %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 36

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 38

več kot 27 mas %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

drugo

 

 

 

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

do vključno 15 mas % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 48

do vključno 1,5 mas %

0,07 €/kg/net (28)

0404 10 52

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

več kot 27 mas %

167,2 €/100 kg/net

 

več kot 15 mas % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 56

do vključno 1,5 mas %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

več kot 27 mas %

167,2 €/100 kg/net

 

drugo, z vsebnostjo beljakovin (vsebnost dušika × 6,38)

 

 

 

do vključno 15 mas % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 72

do vključno 1,5 mas %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

0404 10 74

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 76

več kot 27 mas %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

več kot 15 mas % in z vsebnostjo maščob

 

 

0404 10 78

do vključno 1,5 mas %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 82

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 84

več kot 27 mas %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90

Drugo

 

 

 

ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob

 

 

0404 90 21

do vključno 1,5 mas %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

več kot 27 mas %

167,2 €/100 kg/net

 

drugo, z vsebnostjo maščob

 

 

0404 90 81

do vključno 1,5 mas %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 83

več kot 1,5 mas % do vključno 27 mas %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 89

več kot 27 mas %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi

 

 

0405 10

Maslo

 

 

 

z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas %

 

 

 

naravno maslo

 

 

0405 10 11

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 19

drugo

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 30

rekombinirano maslo

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 50

sirotkino maslo

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 90

drugo

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 20

Mlečni namazi

 

 

0405 20 10

z vsebnostjo maščob 39 mas % ali več, vendar z manj kot 60 mas % maščobe

9 + EA (30)

0405 20 30

z vsebnostjo maščob 60 mas % ali več do vključno 75 mas % maščobe

9 + EA (30)

0405 20 90

z vsebnostjo maščob več kot 75 mas %, vendar z manj kot 80 mas % maščobe

189,6 €/100 kg/net

0405 90

Drugo

 

 

0405 90 10

z vsebnostjo maščob 99,3 mas % ali več in z vsebnostjo vode do vključno 0,5 mas %

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 90 90

drugo

231,3 €/100 kg/net (26)

0406

Sir in skuta

 

 

0406 10

Sveži (nezrel ali nenasoljen) sir, vključno sir iz sirotke in skuta

 

 

0406 10 20

z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas %

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 10 80

drugo

221,2 €/100 kg/net (26)

0406 20

Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst

 

 

0406 20 10

zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči (31)

7,7

0406 20 90

drugo

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 30

Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu

 

 

0406 30 10

za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so ementalski sir, gruyere in appenzell in, ki lahko vsebujejo dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger); pripravljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v suhi snovi do vključno 56 mas %

144,9 €/100 kg/net (26)

 

drugo

 

 

 

z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas % in z vsebnostjo maščob v suhi snovi

 

 

0406 30 31

do vključno 48 mas %

139,1 €/100 kg/net (26)

0406 30 39

več kot 48 mas %

144,9 €/100 kg/net (26)

0406 30 90

z vsebnostjo maščob več kot 36 mas %

215 €/100 kg/net (26)

0406 40

Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira

 

 

0406 40 10

roquefort

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 50

gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 90

drug

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 90

Sir, drug

 

 

0406 90 01

za predelavo (32)

167,1 €/100 kg/net (26)

 

drugi

 

 

0406 90 13

ementalec

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 15

grojer, sbrinz

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 17

bergkaese, appenzell

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 18

Fromage fribourgeois, Vacherin mont d'Or in Tete de Moine

171,7 €/100 kg/net (26)

0406 90 19

glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči (31)

7,7

0406 90 21

cheddar

167,1 €/100 kg/net (26)

0406 90 23

edamec

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 25

tilsit

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 27

butterkaese

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 29

kačkaval

151 €/100 kg/net (26)

 

feta

 

 

0406 90 31

iz ovčjega ali bivoljega mleka, v embalaži s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 33

drugo

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 35

kefalo-tyri

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 37

finlandia

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 39

jarlsberg

151 €/100 kg/net (26)

 

drugo

 

 

0406 90 50

siri iz ovčjega ali bivoljega mleka, v embalaži s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože

151 €/100 kg/net (26)

 

drugo

 

 

 

z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas % in vsebnostjo vode, v nemaščobni snovi

 

 

 

do vključno 47 mas %

 

 

0406 90 61

grana padano, parmigiano reggiano

188,2 €/100 kg/net

0406 90 63

fiore sardo, pecorino

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 69

drugi

188,2 €/100 kg/net (26)

 

več kot 47 mas % do vključno 72 mas %

 

 

0406 90 73

provolone

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 75

asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 76

danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 78

gavda

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 79

esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 81

cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 82

camembert

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 84

brie

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 85

kefalograviera, kasseri

151 €/100 kg/net

 

drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane nemaščobnih snovi

 

 

0406 90 86

več kot 47 mas % do vključno 52 mas %

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 87

več kot 52 mas % do vključno 62 mas %

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 88

več kot 62 mas % do vključno 72 mas %

151 €/100 kg/net (26)

0406 90 93

več kot 72 mas %

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 90 99

drugo

221,2 €/100 kg/net (26)

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana

 

 

 

Perutnine

 

 

 

valilna (33)

 

 

0407 00 11

puranja ali gosja

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 19

druga

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 00 30

druga

30,4 €/100 kg/net (26)

1 000 p/st

0407 00 90

Druga

7,7

p/st

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

 

 

 

Rumenjaki

 

 

0408 11

sušeni

 

 

0408 11 20

neprimerni za človeško prehrano (34)

prosto

0408 11 80

drugi

142,3 €/100 kg/net (26)

0408 19

drugi

 

 

0408 19 20

neprimerni za človeško prehrano (34)

prosto

 

drugi

 

 

0408 19 81

tekoči

62 €/100 kg/net (26)

0408 19 89

drugi, tudi zamrznjeni

66,3 €/100 kg/net (26)

 

Drugo

 

 

0408 91

sušeno

 

 

0408 91 20

neprimerno za človeško prehrano (34)

prosto

0408 91 80

drugo

137,4 €/100 kg/net (26)

0408 99

Drugo

 

 

0408 99 20

neprimerno za človeško prehrano (34)

prosto

0408 99 80

drugo

35,3 €/100 kg/net (26)

0409 00 00

Med, naravni

17,3

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

7,7

POGLAVJE 5

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI IN NE ZAJETI NA DRUGEM MESTU

Opombe

1.

V to poglavje ne spadajo:

(a)

užitni proizvodi (razen živalskih črev, mehurjev in želodcev, celih ali v kosih, in tekoče ali posušene živalske krvi);

(b)

surove kože, z dlako ali brez dlake (vključno s krznom), razen izdelkov, ki se uvrščajo pod tar. št. 0505, ter odrezkov in podobnih odpadkov iz surove kože, ki se uvrščajo pod tar. št. 0511 (Poglavje 41 ali 43);

(c)

tekstilni materiali živalskega izvora, razen konjske žime in odpadkov konjske žime (Oddelek XI); ali

(d)

pripravljeni svežnji ali šopi za izdelavo metel ali ščetk (tar. št. 9603).

2.

Pri tar. št. 0501 se lasje ne štejejo za obdelane, če so sortirani po dolžini (če koreni las in vrhovi las niso zloženi v isti smeri).

3.

Po vsej nomenklaturi so z izrazom „slonova kost“ mišljeni okli slona, povodnega konja, morskega konja, narvala in divjega prašiča, nosorogovi rogovi in zobje vseh živali.

4.

V vseh oddelkih te nomenklature je s „konjsko žimo“ mišljena žima iz grive ali repa kopitarjev ali goved.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

prosto

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak

 

 

0502 10 00

Ščetine in dlake domačega in divjega prašiča in odpadki teh ščetin

prosto

0502 90 00

Drugo

prosto

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage

prosto

0504 00 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen ribjih), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

prosto

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čišcenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja

 

 

0505 10

Vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh

 

 

0505 10 10

surovo

prosto

0505 10 90

drugo

prosto

0505 90 00

Drugo

prosto

0506

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov

 

 

0506 10 00

Kostna tkiva in kosti, namočeni v kislino

prosto

0506 90 00

Drugo

prosto

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

 

 

0507 10 00

Slonova kost, prah in odpadki slonove kosti

prosto

0507 90 00

Drugo

prosto

0508 00 00

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi mehkužcev, rakov ali iglokožcev in sipine kosti, surovi ali enostavno pripravljeni, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

prosto

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora

 

 

0509 00 10

Surove

prosto

0509 00 90

Druge

5,1

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani

prosto

0511

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; mrtve živali iz Poglavja 1 ali 3, neuporabne za človeško prehrano

 

 

0511 10 00

Bikovo seme kos

prosto

p/st (35)

 

Drugo

 

 

0511 91

proizvodi iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev; mrtve živali iz Poglavja 3

 

 

0511 91 10

ribji odpadki

prosto

0511 91 90

drugo

prosto

0511 99

drugo

 

 

0511 99 10

tetive in kite, obrezki in podobni odpadki surovih kož

prosto

0511 99 90

drugo

prosto

ODDELEK II

RASTLINSKI PROIZVODI

Opomba

1.

Z izrazom „peleti“ so v tem oddelku mišljeni proizvodi, ki so bili aglomerirani neposredno s stiskanjem ali z dodajanjem veziv v razmerju do vključno 3 mas %.

POGLAVJE 6

ŽIVO DREVJE IN DRUGE RASTLINE; ČEBULICE, KORENINE IN PODOBNO; REZANO CVETJE IN OKRASNO LISTJE

Opombi

1.

V skladu z drugim delom tar. št. 0601 obsega to poglavje samo živo drevje in proizvode (tudi rastlinske sadike), ki se navadno kupujejo v vrtnarijah ali pri cvetličarjih za razsaditev ali za okras. V to poglavje pa ne spadajo krompir, čebula, šalotka, česen in drugi proizvodi iz Poglavja 7.

2.

Pri vsakem sklicevanju v tar. št. 0603 ali 0604 na katere koli vrste blaga je treba šteti, kot da zajema tudi šopke, košare s cvetjem, vence in podobne proizvode, izdelane v celoti ali deloma iz tovrstnih proizvodov, ne upoštevajoč pribor iz drugih materialov. Vendar pa te tarifne številke ne vključujejo kolažev ali podobnih dekorativnih plošč iz tar. št. 9701.

Oznaka KN

Poimenovanje

Konvencionalna stopnja dajatve (%)

Dodatna enota

(1)

(2)

(3)

(4)

0601

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tarifne številke 1212

 

 

0601 10

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju

 

 

0601 10 10

hijacinte

5,1

p/st

0601 10 20

narcise

5,1

p/st

0601 10 30

tulipani

5,1

p/st

0601 10 40

gladiole

5,1

p/st

0601 10 90

drugo

5,1

0601 20

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije

 

 

0601 20 10

cikorija, rastline in korenine

prosto

0601 20 30

orhideje, hijacinte, narcise in tulipani

9,6

0601 20 90

drugo

6,4

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji

 

 

0602 10

Neukoreninjeni potaknjenci in cepiči

 

 

0602 10 10

vinske trte

prosto

0602 10 90

drugo

4

0602 20

Drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali oreške

 

 

0602 20 10

cepiči vinske trte, cepljeni ali ukoreninjeni

prosto

0602 20 90

drugo

8,3

0602 30 00

Rododendroni in azaleje, cepljeni ali necepljeni

8,3

0602 40

Vrtnice, cepljene ali necepljene

 

 

0602 40 10

neokulirane in necepljene

8,3

p/st

0602 40 90

okulirane ali cepljene

8,3

p/st

0602 90

Drugo

 

 

0602 90 10

gobji micelij

8,3

0602 90 20

sadike ananasa

prosto

0602 90 30

sadike zelenjave in jagod

8,3

 

drugo

 

 

 

na prostem rastoče rastline

 

 

 

drevje in grmičevje

 

 

0602 90 41

gozdno drevje

8,3

 

drugo

 

 

0602 90 45

ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline

6,5

0602 90 49

drugo

8,3

 

druge na prostem rastoče rastline

 

 

0602 90 51

trajnice

8,3

0602 90 59

drugo

8,3

 

sobne rastline

 

 

0602 90 70

ukoreninjeni potaknjenci in mlade rastline, razen kaktej

6,5