ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 280

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
25. oktober 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1740/2005 z dne 24. oktobra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1741/2005 z dne 24. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1165/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog madžarske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1742/2005 z dne 24. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1164/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog poljske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1743/2005 z dne 24. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog francoske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1744/2005 z dne 24. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1168/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog avstrijske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1745/2005 z dne 24. oktobra 2005 o sprejetju začasnih določb za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera bodo vloženi zahtevki v skladu z Uredbo (ES) št. 565/2002 o določitvi postopka za upravljanje tarifnih kvot in uvedbi sistema potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1746/2005 z dne 24. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2342/92 v zvezi z izkazom o poreklu, ki ga je treba predložiti pri dodelitvi izvoznih nadomestil za čistopasemske plemenske samice goveda

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1747/2005 z dne 24. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1748/2005 z dne 24. oktobra 2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1749/2005 z dne 24. oktobra 2005 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije

14

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2005 o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4026)  ( 1 )

16

 

*

Odločba Komisije z dne 21. oktobra 2005 o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi zaradi prilagoditve v zvezi s tehničnim napredkom (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4054)  ( 1 )

18

 

*

Odločba Komisije z dne 24. oktobra 2005 o spremembi Odločbe 2002/300/ES glede območij, ki so izključena iz seznama odobrenih območij glede Bonamia ostreae in/ali Marteilia refringens (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4081)  ( 1 )

20

 

*

Odločba Komisije z dne 24. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco na Hrvaškem (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 4229)  ( 1 )

23

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1740/2005

z dne 24. oktobra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 24. oktobra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

48,8

096

21,8

204

41,0

624

421,2

999

133,2

0707 00 05

052

88,4

999

88,4

0709 90 70

052

96,5

999

96,5

0805 50 10

052

69,9

388

67,9

524

55,3

528

71,5

999

66,2

0806 10 10

052

100,4

508

239,7

512

92,7

999

144,3

0808 10 80

052

57,2

388

80,0

400

100,2

404

84,6

512

77,2

720

26,4

800

161,1

804

68,5

999

81,9

0808 20 50

052

94,6

388

57,1

720

65,4

999

72,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1741/2005

z dne 24. oktobra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1165/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog madžarske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1165/2005 (2) je odprla stalni javni razpis za poznejšo prodajo koruze iz zalog madžarske intervencijske agencije na trgu Skupnosti. Navedeni javni razpis se izteče 26. oktobra 2005, vendar pa količine, na voljo v skladu z navedeno uredbo, niso bile v celoti porabljene.

(2)

Da bi tako rejcem kot industriji živalske krme zagotovili oskrbo po konkurenčnih cenah za celotno sezono 2005/2006, je treba na trgu za žita še naprej zagotoviti zaloge koruze iz madžarske intervencijske agencije.

(3)

Uredbo (ES) št. 1165/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tretjem pododstavku člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1165/2005 se datum „26. oktober 2005“ nadomesti z datumom „28. junij 2006“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 188, 20.7.2005, str. 7.


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1742/2005

z dne 24. oktobra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1164/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog poljske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1164/2005 (2) je odprla stalni javni razpis za poznejšo prodajo koruze iz zalog poljske intervencijske agencije na trgu Skupnosti. Navedeni javni razpis se zaključi 26. oktobra 2005, vendar pa količine, na voljo v skladu z navedeno uredbo, niso bile v celoti porabljene.

(2)

Da bi rejcem in industriji živalske krme zagotovili oskrbo po konkurenčnih cenah v celotnem tržnem letu 2005/2006, je treba na trgu za žita še naprej zagotavljati zaloge koruze iz poljske intervencijske agencije.

(3)

Poljska je glede na predvidljive potrebe trga v prihajajočem obdobju in količine, s katerimi razpolaga poljska intervencijska agencija, obvestila Komisijo, da namerava njena intervencijska agencija za 56 129 ton povečati količino iz javnega razpisa. Ob upoštevanju razmer na trgu je treba ugodno odgovoriti na zahtevo Poljske.

(4)

Uredbo (ES) št. 1164/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1164/2005 se spremeni:

1.

V členu 1 se količina „99 068“ ton nadomesti s količino „90 000“ ton.

2.

V členu 4(1) se v tretjem pododstavku datum „26. oktober 2005“ nadomesti z datumom „28. junij 2006“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 188, 20.7.2005, str. 4.


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1743/2005

z dne 24. oktobra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1166/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog francoske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1166/2005 (2) je odprla stalni javni razpis za poznejšo prodajo koruze iz zalog francoske intervencijske agencije na trgu Skupnosti. Navedeni javni razpis se izteče 26. oktobra 2005, vendar pa količine, na voljo v skladu z navedeno uredbo, niso bile v celoti porabljene.

(2)

Da bi tako rejcem kot industriji živalske krme zagotovili oskrbo po konkurenčnih cenah za celotno sezono 2005/2006, je treba na trgu za žita še naprej zagotavljati zaloge koruze iz francoske intervencijske agencije.

(3)

Uredbo (ES) št. 1166/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tretjem pododstavku člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1166/2005 se datum „26. oktober 2005“ nadomesti z datumom „28. junij 2006“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 188, 20.7.2005, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1495/2005 (UL L 240, 16.9.2005, str. 36).


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1744/2005

z dne 24. oktobra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1168/2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog avstrijske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1168/2005 (2) je odprla stalni javni razpis za poznejšo prodajo koruze iz zalog avstrijske intervencijske agencije na trgu Skupnosti. Navedeni javni razpis se izteče 26. oktobra 2005, vendar pa količine, na voljo v skladu z navedeno uredbo, niso bile v celoti porabljene.

(2)

Da bi tako rejcem kot industriji živalske krme zagotovili oskrbo po konkurenčnih cenah za celotno sezono 2005/2006, je treba na trgu za žita še naprej zagotoviti zaloge koruze iz avstrijske intervencijske agencije.

(3)

Uredbo (ES) št. 1168/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tretjem pododstavku člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1168/2005 se datum „26. oktober 2005“ nadomesti z datumom „28. junij 2006“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 188, 20.7.2005, str. 16. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1496/2005 (UL L 240, 16.9.2005, str. 37).


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1745/2005

z dne 24. oktobra 2005

o sprejetju začasnih določb za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera bodo vloženi zahtevki v skladu z Uredbo (ES) št. 565/2002 o določitvi postopka za upravljanje tarifnih kvot in uvedbi sistema potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 31(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 565/2002 (2) določa, da države članice Komisiji vsak ponedeljek in četrtek sporočijo za vse zahtevke za dovoljenja ter izdajo dovoljenja peti delovni dan po vložitvi zahtevka, razen če Komisija v tem času ne sprejme drugih ukrepov.

(2)

Ponedeljek, 31. oktober ter torek, 1. in sreda, 2. november 2005 so za Komisijo dela prosti dnevi. Zato je treba izdajo dovoljenj, za katera bo vložen zahtevek med sredo, 26. in petkom, 28. oktobra, preložiti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozna dovoljenja, za katera bo v skladu z Uredbo (ES) št. 565/2002 vložen zahtevek med sredo, 26. in petkom, 28. oktobra 2005, bodo izdana v torek, 8. novembra 2005, razen če Komisija v tem času ne sprejme drugih ukrepov v skladu s členom 8(2) navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 86, 3.4.2002, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 537/2004 (UL L 86, 24.3.2004, str. 9).


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1746/2005

z dne 24. oktobra 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2342/92 v zvezi z izkazom o poreklu, ki ga je treba predložiti pri dodelitvi izvoznih nadomestil za čistopasemske plemenske samice goveda

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti členov 31(4) in 33(12) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 2342/92 z dne 7. avgusta 1992 o uvozu čistopasemskih plemenskih živali vrste goveda iz tretjih držav in dodelitvi izvoznih nadomestil zanj ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1544/79 (2) določa merila za dodelitev izvoznih nadomestil za čistopasemske plemenske samice goveda. Navedena merila vključujejo predložitev izkaza o poreklu ob zaključku izvoznega carinskega postopka.

(2)

Nekatere zahteve glede podatkov v izkazu o poreklu so zopet povzete v členu 3(a) Uredbe (EGS) št. 2342/92. Te zahteve izhajajo neposredno iz Odločbe Komisije 86/404/EGS (3), ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Odločbo Komisije 2005/379/ES z dne 17. maja 2005 o zootehniških spričevalih in podatkih za čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (4).

(3)

Nekatere zahteve glede vsebine izkaza o poreklu so bile razjasnjene v Odločbi 2005/379/ES. Določbe, ki se nanašajo na vsebino izkaza o poreklu, ki se uporablja pri dodelitvi izvoznih nadomestil za čistopasemske plemenske samice, je treba zato uskladiti z navedeno odločbo.

(4)

Uredbo (EGS) št. 2342/92 je zato treba spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3(1) Uredbe (EGS) št. 2342/92 se točka (a) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(a)

izkaza o poreklu, ki ga izda v skladu s členom 2(1) Odločbe Komisije 2005/379/ES (5) ali katerega koli dokumenta, ki se izda v skladu z drugim odstavkom navedenega člena;

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 227, 11.8.1992, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 774/98 (UL L 111, 9.4.1998, str. 65).

(3)  UL L 233, 20.8.1986, str. 19.

(4)  UL L 125, 18.5.2005, str. 15.

(5)  UL L 125, 18.5.2005, str. 15.“


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1747/2005

z dne 24. oktobra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), in zlasti člena 59(3)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1810/2004 z dne 7. septembra 2004 o spremembah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2) spreminja nomenklaturo nekaterih namiznih vin.

(2)

Prilogi II in III k Uredbi Komisije (ES) št. 883/2001 (3) vsebujeta sezname proizvodov iz grozdja in vina, katerih oznake je treba prilagoditi, zato da ustrezajo spremembam iz Uredbe (ES) št. 1810/2004.

(3)

Uredbo (ES) št. 883/2001 je treba ustrezno spremeniti.

(4)

Spremembe je treba uporabljati od 1. januarja 2005, datuma uporabe Uredbe (ES) št. 1810/2004.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 883/2001 se spremeni:

(a)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

(b)

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 327, 30.10.2004, str. 1.

(3)  UL L 128, 10.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 908/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 56).


PRILOGA I

„PRILOGA II

Kategorije proizvodov iz člena 8(1)

Oznaka

Kategorija

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3

2204 21 79 9100

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1

2204 21 80 9100

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2

2204 21 79 9200

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1

2204 21 80 9200

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2

2204 21 84 9100

2204 29 83 9100

6.1

2204 21 85 9100

2204 29 84 9100

6.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8“


PRILOGA II

„PRILOGA III

Skupine proizvodov iz člena 8(2)

Oznaka proizvoda nomenklature za kmetijske proizvode za izvozna nadomestila

Skupina

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

A

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

B

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

C

2204 21 79 9100

2204 21 79 9200

2204 21 79 9910

2204 21 84 9100

D

2204 21 80 9100

2204 21 80 9200

2204 21 85 9100

E

2204 29 62 9100

2204 29 62 9200

2204 29 62 9910

2204 29 64 9100

2204 29 64 9200

2204 29 64 9910

2204 29 65 9100

2204 29 65 9200

2204 29 65 9910

2204 29 83 9100

F

2204 29 71 9100

2204 29 71 9200

2204 29 72 9100

2204 29 72 9200

2204 29 75 9100

2204 29 75 9200

2204 29 84 9100

G

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

H

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

I

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

J

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

K“


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1748/2005

z dne 24. oktobra 2005

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1576/2005 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 253, 29.9.2005, str. 18.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 25. oktobra 2005

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

25,48

3,64

1701 11 90 (1)

25,48

8,79

1701 12 10 (1)

25,48

3,51

1701 12 90 (1)

25,48

8,36

1701 91 00 (2)

26,15

12,16

1701 99 10 (2)

26,15

7,64

1701 99 90 (2)

26,15

7,64

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1749/2005

z dne 24. oktobra 2005

o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 4088/87 z dne 21. decembra 1987 o določitvi pogojev za uporabo preferencialnih carin za uvoz nekaterih cvetlic s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze (1) in zlasti člena 5(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(2) in člen 3 zgoraj navedene Uredbe (EGS) št. 4088/87 predvidevata, da se uvozne in proizvodne cene Skupnosti določijo vsakih štirinajst dni za enocvetne (standard) nageljne, mnogocvetne (spray) nageljne, velecvetne vrtnice in drobnocvetne vrtnice ter veljajo med obdobjem dveh tednov. V skladu s členom 1b Uredbe Komisije (EGS) št. 700/88 z dne 17. marca 1988 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznega režima za uvoz v Skupnost nekaterih cvetličarskih proizvodov s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze (2), se te cene določajo za obdobja dveh tednov na podlagi tehtanih cen, določenih s strani držav članic.

(2)

Navedene cene je treba takoj oblikovati, zato da se lahko določijo veljavne carine. V ta namen je treba zagotoviti, da ta uredba začne takoj veljati.

(3)

S pristopom Cipra v Evropsko unijo s 1. majem 2004 je primerno, da se ne določi uvozna cena za zadevno državo.

(4)

Priporočljivo je, da se uvozne cene ne določijo za Izrael, Maroko, Zahodni breg in Gazo, da bi obdržali enakopravnost s sporazumom v skladu s Sklepom Sveta 2003/917/ES z dne 22. decembra 2003 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael glede ukrepov vzajemne liberalizacije in nadomestitvi protokolov 1 in 2 k pridružitvenemu sporazumu med ES in Izraelom (3), 2003/914/ES z dne 22. decembra 2003 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko glede ukrepov vzajemne liberalizacije in zamenjave protokolov 1 in 3 k Sporazumu o pridružitvi ES-Maroko (4) in 2005/4/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) v imenu palestinske uprave Zahodnega brega in Gaze v zvezi z ukrepi glede vzajemne liberalizacije in nadomestitvijo protokolov 1 in 2 k Začasnemu pridružitvenemu sporazumu ES-Palestinska uprava (5).

(5)

V obdobju med srečanji Upravljalnega odbora za žive rastline in cvetličarske proizvode mora Komisija sprejeti takšne ukrepe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodne in uvozne cene Skupnosti za enocvetne (navadne) nageljne, mnogocvetne (spray) nageljne, velecvetne vrtnice in drobnocvetne vrtnice iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 4088/87 so določene v Prilogi sedanje uredbe za obdobje od 26. oktobra do 8. novembra 2005.

Člen 2

Ta uredba stopi v veljavo na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 382, 31.12.1987, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1300/97 (UL L 177, 5.7.1997, str. 1).

(2)  UL L 72, 18.3.1988, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2062/97 (UL L 289, 22.10.1997, str. 1).

(3)  UL L 346, 31.12.2003, str. 65.

(4)  UL L 345, 31.12.2003, str. 117.

(5)  UL L 2, 5.1.2005, str. 4.


PRILOGA

(EUR/100 kosov)

Obdobje: od 26. oktobra do 8. novembra 2005

Proizvodne cene Skupnosti

Enocvetni (standard) nageljni

Mnogocvetni (spray) nageljni

Velecvetne vrtnice

Drobnocvetne vrtnice

 

17,12

12,15

32,13

11,34

Uvozne cene Skupnosti

Enocvetni (standard) nageljni

Mnogocvetni (spray) nageljni

Velecvetne vrtnice

Drobnocvetne vrtnice

Jordanija


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/16


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. oktobra 2005

o spremembi Odločbe 2004/452/ES o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4026)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/746/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (1), in zlasti člena 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Uredbe Komisije (ES) št. 831/2002 z dne 17. maja 2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene (2) je ustvariti pogoje za oblikovanje statističnih ugotovitev v znanstvene namene, pod katerimi bi bilo mogoče odobriti dostop do zaupnih podatkov, poslanih organom Skupnosti, in določiti pravila sodelovanja med Skupnostjo in državnimi organi, da bi se omogočil tak dostop.

(2)

Odločba Komisije 2004/452/ES z dne 29. aprila 2004 o določitvi seznama organov, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene (3) je določila seznam teles, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene.

(3)

Univerza Cornell (zvezna država New York, Združene države Amerike) se mora obravnavati kot telo, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, in jo je zato treba dodati na seznam agencij, organizacij in institucij iz člena 3(1)(c) Uredbe (ES) št. 831/2002.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za zaupnost statističnih podatkov –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2004/452/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. oktobra 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 133, 18.5.2002, str. 7.

(3)  UL L 156, 30.4.2004, str. 1. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/412/ES (UL L 140, 3.6.2005, str. 11).


PRILOGA

Telesa, katerih raziskovalci imajo dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene

Evropska centralna banka

Španska centralna banka

Italijanska centralna banka

Univerza Cornell (zvezna država New York, Združene države Amerike)


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 21. oktobra 2005

o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi zaradi prilagoditve v zvezi s tehničnim napredkom

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4054)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/747/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1), in zlasti člena 5(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Direktivo 2002/95/ES Komisija zahteva ovrednotenje določenih prepovedanih nevarnih snovi v skladu s členom 4(1) navedene direktive.

(2)

Določeni materiali in komponente, ki vsebujejo svinec in kadmij, naj se izvzamejo [ali naj se njihovo izvzetje nadaljuje] iz prepovedi, ker je uporaba teh nevarnih snovi v določenih materialih in komponentah še vedno nujna.

(3)

Dovoljene so nekatere omejene izjeme od prepovedi določenih materialov ali komponent s ciljem, da bi dosegli postopno izločitev nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, pod pogojem, da je uporaba teh snovi v takih aplikacijah neizbežna.

(4)

V skladu s členom 5(1)(c) Direktive 2002/95/ES mora biti vsaka izjema, navedena v Prilogi, predmet presoje vsaj vsaka štiri leta ali štiri leta po tem, ko je določena postavka dodana na seznam, s ciljem, da se material in komponente električne in elektronske opreme zbrišejo s seznama, če je možna njihova odstranitev ali zamenjava zaradi sprememb v zasnovi, oz. če je zamenjava materialov in komponent, ki ne zahtevajo materialov in komponent iz člena 4(1) tehnično ali znanstveno mogoča, pod pogojem, da z zamenjavo povzročeni negativni vplivi na okolje, zdravstveno varnost in/ali varnost potrošnikov, ne presežejo možnih koristi za okolje, zdravstveno varnost in/ali varnost potrošnikov.

(5)

Direktivo 2002/95/ES je zato potrebno ustrezno spremeniti.

(6)

V skladu s členom 5(2) Direktive 2002/95/ES se je Komisija posvetovala s proizvajalci električne in elektronske opreme, reciklatorji, predelovalci odpadkov, okoljskimi organizacijami in združenji delojemalcev in potrošnikov ter je posredovala njihove pripombe Odboru, ki je bil ustanovljen skladno s členom 18 Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 glede odpadkov (2), v nadaljnjem „Odbor“.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora.

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 2002/95/ES se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. oktobra 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 2005/717/ES (UL L 271, 15.10.2005, str. 48).

(2)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

Priloga k Direktivi 2002/95/ES se dopolni, kot sledi:

1.

Točka 7 se zamenja z naslednjim:

„7.

svinec pri spajkah z visokimi temperaturami taljenja (npr. v svinčenih zlitinah, ki po teži vsebujejo 85 % ali več svinca),

svinec v spajkah za strežnike, pomnilnike in sisteme pomnilniških polj, omrežno infrastrukturno opremo za komutacijo, signalizacijo in prenos kot tudi za vodenje telekomunikacijskih omrežij,

svinec v keramičnih delih za elektroniko (npr. piezoelektrični elementi).“

2.

Točka 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.

Kadmij in njegove zmesi za električne kontakte in kadmiranje, razen za uporabo, ki je prepovedana po Direktivi 91/338/EGS (1), ki spreminja Direktivo 76/769/EGS (2), ki se nanaša na omejitve na trgu in uporabo določenih nevarnih snovi in preparatov.

3.

Dodajo se naslednje točke:

„11.

Svinec, uporabljen v ustreznih sistemih nožičnih konektorjev.

12.

Svinec kot prekrivni material za termično prevodne module za c-obroče.

13.

Svinec in kadmij v optičnem in filtrskem steklu.

14.

Svinec v spajkah, ki so sestavljene iz več kot dveh elementov za povezovanje med nožicami in ohišjem mikroprocesorjev z vsebnostjo svinca nad 80 % in manj kot 85 % teže.

15.

Svinec v spajkah za dokončanje važnih električnih povezav med polvodniško ploščico in nosilcem z integriranimi paketi vezja Flip Chip.“


(1)  UL L 186, 12.7.1991, str. 59.

(2)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201.“


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. oktobra 2005

o spremembi Odločbe 2002/300/ES glede območij, ki so izključena iz seznama odobrenih območij glede Bonamia ostreae in/ali Marteilia refringens

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4081)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/748/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1), in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/300/ES z dne 18. aprila 2002 o seznamu odobrenih območij glede Bonamia ostreae in/ali Marteilia refringens  (2) določa območja v Skupnosti, za katera velja, da so brez bolezni mehkužcev Bonamia ostreae in/ali Marteilia refringens.

(2)

Irska in Združeno kraljestvo sta z dopisi v juniju 2005 obvestili Komisijo, da je v vodah skupnega obalnega območja Lough Foyle, na meji med Irsko in Severno Irsko, ugotovljena prisotnost Bonamia ostreae. Zato območje, ki je prej veljalo za prosto Bonamia ostreae, ne šteje več kot prosto te bolezni.

(3)

Poleg tega je Irska predložila zahtevo za spremembo seznama območij na Irskem, odobrenih za Bonamia ostreae v Odločbi 2002/300/ES, da se izdela podrobnejši geografski opis enega od območij, okuženega z navedeno boleznijo. V skladu s tem je treba opis „Logmore, Belmullet“ nadomestiti z „Loughmore, Blacksod Bay“.

(4)

Odločbo 2002/300/ES je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2002/300/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 103, 19.4.2002, str. 24. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/104/ES (UL L 33, 5.2.2005, str. 71).


PRILOGA

„PRILOGA

OBMOČJA, ODOBRENA ZA ENO ALI VEČ BOLEZNI MEHKUŽCEV BONAMIA OSTREAE IN MARTEILIA REFRINGENS

1.A   Območja, ki so glede B. ostreae odobrena na Irskem

Vsa obala Irske razen sedmih območij:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle.

1.B   Območja, ki so glede M. refringens odobrena na Irskem

Ves obalni pas Irske.

2.A   Območja, ki so glede B. ostreae odobrena v Združenem kraljestvu, na Kanalskih otokih in otoku Man

Celotna obala Velike Britanije, razen treh območij:

južna obala Cornwalla od Lizarda do Start Pointa,

območje okrog estuarija Solent od Portland Billa do Selsey Billa,

območje vzdolž obale v Essexu od Shoeburynessa do Landguard Pointa,

vsa obala Severne Irske, razen območja:

Lough Foyle,

ves obalni pas Guernseyja in Herma,

območje Jerseyja: območje sestoji iz bibavičnega in neposrednega obalnega območja med povprečnim vodostajem visoke vode na otoku Jersey in navidezne črte, potegnjene tri navtične milje od povprečnega vodostaja nizke vode na otoku Jersey. Območje se nahaja v Normandijsko-Bretonskem zalivu, na južni strani Rokavskega preliva,

ves obalni pas otoka Man.

2.B   Območja, ki so glede M. refringens odobrena v Združenem kraljestvu, na Kanalskih otokih in otoku Man

Ves obalni pas Velike Britanije,

ves obalni pas Severne Irske,

ves obalni pas Guernseyja in Herma,

območje Jerseyja: območje sestoji iz bibavičnega in neposrednega obalnega območja med povprečnim vodostajem visoke vode na otoku Jersey in navidezne črte, potegnjene tri navtične milje od povprečnega vodostaja nizke vode na otoku Jersey. Območje se nahaja v Normandijsko-Bretonskem zalivu, na južni strani Rokavskega preliva,

ves obalni pas otoka Man.

3.   Območja, ki so glede B. ostreae in M. refringens odobrena na Danskem

Limfjorden od Thyborøna na zahodu do Halsa na vzhodu.“


25.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/23


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 24. oktobra 2005

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco na Hrvaškem

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 4229)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/749/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1), in zlasti člena 18(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri perutnini in ptičih, ki povzroča smrt in motnje, ki lahko hitro dobijo epizootske razsežnosti ter lahko postanejo resna nevarnost za zdravje živali in ljudi ter močno zmanjšajo donosnost reje perutnine. Obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni lahko prenese prek mednarodne trgovine z živo perutnino in perutninskimi izdelki.

(2)

Hrvaška je obvestila Komisijo o odkritju enega kliničnega primera virusa aviarne influence H5 pri prosto živečih vrstah. Iz klinične slike je mogoče sumiti na visoko patogeno aviarno influenco, dokler se ne določita nevraminidazni (N) tip in indeks patogenosti.

(3)

Glede na tveganje prenosa bolezni na živali v Skupnosti je zato ustrezno, da se kot takojšnji ukrep ustavi uvoz žive perutnine, ratitov, pernate divjadi ter gojene pernate divjadi, živih ptic, ki niso perutnina, in valilnih jajc teh vrst iz Hrvaške.

(4)

Glede na to, da ima Hrvaška dovoljenje za uvoz lovskih trofej, jajc za prehrano ljudi in nepredelanega perja, je treba uvoz teh proizvodov v Skupnost ustaviti zaradi obstoječega tveganja za zdravje živali.

(5)

Poleg tega je treba ukiniti uvoz svežega mesa pernate divjadi ter uvoz mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki sestojijo iz ali vsebujejo meso tistih vrst iz Hrvaške v Skupnost.

(6)

Ob upoštevanju inkubacijske dobe bolezni je treba še naprej dovoliti uvoz nekaterih proizvodov iz perutnine, zaklane pred 1. avgustom 2005.

(7)

Odločba Komisije 2005/432/ES z dne 3. junija 2005 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz mesnih izdelkov za prehrano ljudi iz tretjih držav in o razveljavitvi odločb 97/41/ES, 97/221/ES in 97/222/ES (3) določa seznam tretjih držav, iz katerih države članice lahko odobrijo uvoz mesnih proizvodov in predpisuje režime obdelave, ki veljajo za učinkovite pri inaktivaciji zadevnih patogenov. Da se prepreči tveganje za prenos bolezni preko teh proizvodov, je treba uporabiti primerno obdelavo, ki je odvisna od zdravstvenega stanja v državi porekla in vrst, iz katerih je pridobljen proizvod. Zato se zdi primerno, da se še naprej dovoli uvoz proizvodov iz mesa pernate divjadi s poreklom iz Hrvaške, ki so bili obdelani pri temperaturi najmanj 70 °C v celotnem proizvodu.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, se ponovno pregledajo na naslednji seji Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Države članice začasno ustavijo uvoz iz Hrvaške:

žive perutnine, ratitov, pernate divjadi ter gojene pernate divjadi, živih ptic, ki niso perutnina, kakor so opredeljene v tretji alinei člena 1 Odločbe 2000/666/ES, vključno s pticami, ki spremljajo svoje lastnike (ljubiteljske vrste ptic), in valilnih jajc teh vrst,

svežega mesa pernate divjadi,

mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki sestojijo iz ali vsebujejo meso pernate divjadi,

surove hrane za hišne živali in nepredelanih posamičnih krmil, ki vsebujejo katere koli dele pernate divjadi,

jajc za prehrano ljudi,

neobdelanih lovskih trofej katerih koli ptic ter

nepredelano perje in dele perja.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice dovolijo uvoz proizvodov, zajetih v drugi do četrti alinei tega odstavka, ki so bili pridobljeni iz ptic, zaklanih pred 1. avgustom 2005.

3.   V veterinarska spričevala/trgovinske dokumente, ki spremljajo pošiljke proizvodov iz odstavka 2, se primerno vrsti vključijo naslednje besede:

„Sveže perutninsko meso/sveže meso ratitov/sveže meso pernate divjadi/sveže meso gojene pernate divjadi/mesni proizvod, ki sestoji iz ali vsebuje meso perutnine, ratitov, pernate divjadi ali gojene pernate divjadi/mesni pripravek, ki sestoji iz ali vsebuje meso perutnine, ratitov, pernate divjadi ali gojene pernate divjadi/surova hrana za hišne živali in nepredelana posamična krmila, ki vsebujejo katere koli dele perutnine, ratitov, pernate divjadi ali gojene pernate divjadi (4), pridobljene iz ptic, zaklanih pred 1. avgustom 2005, in v skladu s členom 1(2) Odločbe Komisije 2005/749/ES.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice dovolijo uvoz mesnih proizvodov, ki sestojijo iz ali vsebujejo meso pernate divjadi, kadar je bilo meso teh vrst obdelano na enega od posebnih načinov iz točk B, C ali D dela IV Priloge II k Odločbi 2005/432/ES.

Člen 2

Države članice za uvoz predelanega perja ali delov perja zagotovijo, da pošiljko spremlja trgovinski dokument z izjavo, da so bili predelano perje ali deli perja obdelani s parnim curkom ali s kako drugo metodo, ki zagotavlja, da se ne prenašajo nobeni patogeni.

Tega trgovinskega dokumenta pa se ne zahteva za predelano okrasno perje, predelano perje, ki ga potniki nosijo za svojo osebno uporabo, ali za pošiljke predelanega perja, poslanega posameznikom za neindustrijske namene.

Člen 3

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe za izpolnitev določb te odločbe in navedene ukrepe objavijo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. oktobra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 31.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1; popravljena različica v UL L 191, 28.5.2004, str. 1).

(3)  UL L 151, 14.6.2005, str. 3.

(4)  Neustrezno črtati.“