ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 273

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
19. oktober 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1699/2005 z dne 18. oktobra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1700/2005 z dne 18. oktobra 2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za ponovno prodajo koruze iz zalog slovaške intervencijske agencije na trgu Skupnosti

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1701/2005 z dne 18. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1702/2005 z dne 18. oktobra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1703/2005 z dne 18. oktobra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za predelano sadje in zelenjavo, razen tistih, dodeljenih za dodan sladkor (začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki, konzervirane češnje, pripravljeni lešniki, nekateri pomarančni sokovi)

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1704/2005 z dne 18. oktobra 2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi septembra 2005, za nekatere proizvode iz prašičjega mesa v skladu z režimom, predvidenim v sporazumih, ki so bili sklenjeni med Skupnostjo ter Bolgarijo in Romunijo

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1705/2005 z dne 18. oktobra 2005 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

16

 

*

Direktiva Komisije 2005/67/ES z dne 18. oktobra 2005 o spremembi Prilog I in II Direktive Sveta 86/298/EGS, Prilog I in II Direktive Sveta 87/402/EGS in Prilog I, II in III Direktive 2003/37/EGS Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev zaradi njihove prilagoditve ( 1 )

17

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 17. oktobra 2005 o spremembi Odločbe 2005/464/ES o izvajanju nadzornih programov za aviarno influenco pri perutnini in prostoživečih pticah v državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3960)

21

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Sklep Sveta 2005/727/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa Sveta 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu

25

 

*

Sklep Sveta 2005/728/PNZ z dne 12. oktobra 2005 o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu

26

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1699/2005

z dne 18. oktobra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. oktobra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

45,3

204

40,1

999

42,7

0707 00 05

052

96,4

999

96,4

0709 90 70

052

90,5

999

90,5

0805 50 10

052

76,6

388

60,9

524

55,3

528

67,6

999

65,1

0806 10 10

052

89,1

400

200,0

508

210,4

624

178,2

999

169,4

0808 10 80

388

80,2

400

118,7

404

91,3

512

43,0

528

45,5

720

48,5

800

172,7

804

82,9

999

85,4

0808 20 50

052

93,1

388

57,0

720

55,8

999

68,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1700/2005

z dne 18. oktobra 2005

o odprtju stalnega javnega razpisa za ponovno prodajo koruze iz zalog slovaške intervencijske agencije na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 z dne 28. julija 1993 o postopku in pogojih prodaje žit iz intervencijskih agencij (2) zlasti določa, da se prodaja žita iz zalog intervencijskih agencij izvede z javnim razpisom po cenah, ki ne povzročijo tržnih motenj.

(2)

Zaradi težkih podnebnih razmer na Iberskem polotoku so cene koruze na trgu Skupnosti razmeroma visoke, kar rejcem in industriji živalske krme povzroča težave pri dobavi po konkurenčnih cenah.

(3)

Slovaška razpolaga z intervencijskimi zalogami koruze, ki jih je treba porabiti.

(4)

Zato je treba na notranji trg za žita dati na voljo koruzo iz zalog slovaške intervencijske agencije.

(5)

Zaradi upoštevanja razmer na trgu Skupnosti je primerno določiti, da z javnim razpisom upravlja Komisija. Poleg tega je treba določiti koeficient dodelitve za ponudbe z najnižjo prodajno ceno.

(6)

Pomembno je tudi, da v sporočilu slovaške intervencijske agencije Komisiji ni razkrita identiteta ponudnikov.

(7)

Zaradi modernizacije upravljanja je treba določiti, da se podatke, ki jih zahteva Komisija, pošlje v elektronski obliki.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Slovaška intervencijska agencija odpre stalni javni razpis za prodajo 98 625 ton koruze iz svojih zalog na notranjem trgu Skupnosti.

Člen 2

Prodaja iz člena 1 se opravi v skladu z Uredbo (EGS) št. 2131/93.

Vendar se ne glede na navedeno uredbo:

(a)

ponudbe pripravijo na podlagi dejanske kakovosti serije, na katero se nanašajo;

(b)

najnižja prodajna cena se določi na ravni, ki ne povzroča motenj na trgu za žita; v nobenem primeru ne sme biti nižja od veljavne intervencijske cene za zadevni mesec, vključno z mesečnimi povišanji.

Člen 3

Ne glede na člen 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je pri razpisu določena varščina 10 EUR na tono.

Člen 4

1.   Rok za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis je 26. oktober 2005 do 15. ure (po bruseljskem času).

Rok za oddajo ponudb za nadaljnje delne javne razpise je vsako sredo do 15. ure (po bruseljskem času), razen 2. novembra 2005, 28. decembra 2005, 12. aprila 2006 in 24. maja 2006, to so tedni, ko ne bo nobenega javnega razpisa.

Rok za oddajo ponudb za zadnji delni javni razpis je 28. junij 2006 do 15. ure (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe je treba predložiti slovaški intervencijski agenciji na naslednji naslov:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: 421-2-58243271

Telefaks: 421-2-58243362

Člen 5

Slovaška intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje dve uri po izteku roka za oddajo ponudb. Obvestilo je treba poslati v elektronski obliki v skladu z obrazcem iz Priloge.

Člen 6

V skladu s postopkom iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 Komisija določi najnižjo prodajno ceno ali se odloči, da ponudb nadalje ne obravnava. V kolikor se ponudbe nanašajo na isto serijo in na skupno količino, ki presega razpoložljivo količino, se cena lahko določi za vsako serijo posebej.

Kadar je v ponudbah navedena najnižja prodajna cena, lahko Komisija določi koeficient dodelitve za ponujene količine hkrati z določitvijo najnižje prodajne cene.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).


PRILOGA

Stalni javni razpis za ponovno prodajo 98 625 ton koruze iz zalog slovaške intervencijske agencije

Obrazec (1)

(Uredba (ES) št. 1700/2005)

1

2

3

4

Številka ponudnika

Številka serije

Količina

(t)

Ponudbena cena

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

itn.

 

 

 


(1)  Poslati na GD AGRI (D2).


19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1701/2005

z dne 18. oktobra 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1) ter zlasti člena 145(c), (d) in (f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 795/2004 (2) uvaja pravila za izvajanje sheme enotnega plačila od leta 2005. Izkušnje iz administrativnega in operativnega izvajanja navedene sheme na nacionalni ravni so pokazale, da so v določenih pogledih potrebna dodatna podrobna pravila, v drugih pogledih pa je treba obstoječa pravila razjasniti in prilagoditi.

(2)

Zlasti je primerno, da se podrobno opredelita uporabi opredelitev trajnega nasada in večletnih rastlin v zvezi s pogoji za upravičenost do sheme enotnega plačila v primeru uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin, kot je določeno v poglavju 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslovov IV in IVa navedene uredbe in glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (3) in v zvezi s shemo pomoči za energetske rastline iz člena 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(3)

Zlasti pod preteklo ureditvijo za poljščine iz Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 z dne 17. maja 1999 o uvedbi sistema podpore za pridelovalce določenih poljščin (4) so bila za plačila na površino upravičena zemljišča v prahi, posejana s trajnimi nasadi za proizvodnjo surovin, ali zemljišča, posejana z večletnimi rastlinami. Člen 54(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 omejuje upravičenost na površine, ki na datum vložitve zahtevka za leto 2003 niso bile poraščene s trajnimi nasadi, medtem ko, ob uporabi člena 53 navedene uredbe, od določitve pravic do plačila ne izključuje tistih površin, posejanih s trajnimi nasadi, ki so namenjene proizvodnji surovin, saj so te površine v referenčnem obdobju dobile neposredno plačilo. Zato je primerno, da se dovoli kmetom, ki so v letu 2003 gojili take rastline pod to posebno ureditvijo za praho ali večletne rastline, da uporabijo navedeno zemljišče za uveljavitev pravic za praho iz člena 53 navedene uredbe oz. za uporabo določenih pravic za praho.

(4)

Poleg tega, če je v regionalnem modelu iz člena 59 Uredbe (ES) št. 1782/2003 določeno, da je referenčno leto za določitev pravic do plačila prvo leto izvajanja sheme, kot je določeno v členu 38(1) Uredbe (ES) št. 795/2004, je primerno opredeliti, da je treba zemljišča v prahi, posejana s trajnimi nasadi, ki se uporabljajo za namene iz člena 55(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003 in zemljišča, ki so posejana s trajnimi nasadi in so tudi predmet zahtevka za pomoč za energetske rastline iz člena 88 navedene uredbe, šteti za upravičena do uvedbe in uporabe pravic do plačila.

(5)

Poleg tega je treba nujno določiti, katere rastline so dovoljene na zemljišču v prahi in katere rastline so dovoljene za energetske namene na zemljišču, ki je predmet zahtevka za shemo enotnega plačila. Zato je primerno, da se določi možnost za uporabo pravic do plačila v skladu s pogoji za upravičenost, ki so določeni za površine, posajene s trajnimi nasadi in se uporabljajo za proizvodnjo surovin, kot je določeno v poglavju 16 Uredbe (ES) št. 1973/2004 in za rastline, ki se uporabljajo za proizvodnjo energentov v okviru sheme iz člena 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(6)

Uredbo (ES) št. 795/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(7)

Ker se Uredba (ES) št. 795/2004 uporablja od 1. januarja 2005, je primerno določiti, da se ta uredba uporablja retroaktivno od navedenega datuma in posledično pooblastiti kmete, ki jih zadeva zahtevek za leto 2005, da spremenijo svoj enotni zahtevek.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 795/2004 se spremeni:

1.

V členu 2 se točki (c) in (d) nadomestita z naslednjim besedilom:

„(c)

‚trajni nasad‘ pomeni nasad rastlin, ki niso vključene v kolobar ter niso trajni travniki, ki so na istem zemljišču najmanj pet let in dajejo večkratne pridelke, vključno z drevesnicami, kakor so opredeljene v točki G/05 Priloge I k Odločbi Komisije 2000/115/ES (5) in panjevci kratke rotacije (oznaka KN ex 0602 90 41), razen večletnih rastlin in njihovih drevesnic.

(d)

‚večletne rastline‘ pomeni rastline naslednjih proizvodov in drevesnice takih večletnih rastlin:

CN code

 

0709 10 00

Artičoke

0709 20 00

Beluši

0709 90 90

Rabarbara

0810 20

Maline, robide, murve in Loganove robide

0810 30

Črni, beli ali rdeči ribez in kosmulje

0810 40

Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium

2.

Vstavi se naslednji člen 3b:

„Člen 3b

Upravičenost

1.   Za namen člena 44(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 se kot upravičeni do uvedbe in uporabe pravic do plačila, obravnavajo naslednji hektarji:

(a)

površine posejane s panjevcem kratke rotacije (oznaka KN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kitajski prstasti trstikovec) (oznaka KN ex 0602 90 51), Phalaris arundicea (pisana čužka) (oznaka KN ex 1214 90 90) med 30. aprilom 2004 in 10. marcem 2005;

(b)

površine posejane s panjevcem kratke rotacije (oznaka KN ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (kitajski prstasti trstikovec) (oznaka KN ex 0602 90 51), Phalaris arundicea (pisana čužka) (oznaka KN ex 1214 90 90) pred 30. aprilom 2004 in dane v zakup ali kupljene med 30. aprilom 2004 in 10. marcem 2005 zaradi zahtevka za shemo enotnega plačila.

2.   Za namen člena 51 Uredbe (ES) št. 1782/2003, se zemljišča v prahi, posejana s trajnimi nasadi, ki se uporabljajo za namene iz člena 55(b) navedene uredbe in zemljišča, ki so posejana s trajnimi nasadi in so tudi predmet zahtevka za pomoč za energetske rastline iz člena 88 navedene uredbe, obravnavajo kot upravičeni hektarji za uporabo pravic za praho oz. pravic do plačila.

3.   Za namen člena 54(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 se zemljišča v prahi, posejana s trajnimi nasadi, ki se uporabljajo za namene iz člena 6(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1251/1999 (6) in jim je bilo odobreno plačilo na površino iz člena 2(2) navedene Uredbe, za leto 2003 obravnavajo kot upravičeni hektarji za uporabo pravic za praho, kot je določeno v členu 53 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

4.   Brez poseganja v člen 51 Uredbe (ES) št. 1782/2003, za namene iz člena 54(2) navedene uredbe se zemljišča, ki so bila posejana z večletnimi rastlinami na datum, ki je predviden za zahtevke za pomoč na površino za leto 2003, obravnavajo kot upravičeni hektarji za uporabo pravic za praho, kot je določeno v členu 53 navedene uredbe.

5.   Brez vpliva na člen 60 Uredbe (ES) št. 1782/2003, če država članica uporabi možnost iz člena 59 navedene uredbe,

(a)

za namen člena 63(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, se zemljišča v prahi, posejana s trajnimi rastlinami, ki se uporabljajo za namene iz člena 6(3) Uredbe (ES) št. 1251/1999 in ki jim je bilo odobreno plačilo na površino iz člena 2(2) navedene uredbe za leto 2003, obravnavajo kot upravičeni hektarji za določitev pravic do plačila za praho;

(b)

za namen člena 63(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, se zemljišča, posejana s trajnimi nasadi, ki se uporabljajo za namene iz člena 55(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003 obravnavajo kot upravičeni hektarji za določitev pravic do plačila za praho;

(c)

za namen člena 59(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003, se zemljišča, posejana s trajnimi nasadi in so tudi predmet zahtevka za pomoč za energetske rastline iz člena 88 Uredbe (ES) št. 1782/2003 obravnavajo kot upravičeni hektarji za določitev pravic do plačila;

(d)

za namen člena 59(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003 se zemljišča, posejana z večletnimi rastlinami obravnavajo kot upravičeni hektarji za določitev pravic do plačila.

6.   Kmetje, ki jih v letu 2005 zadeva uporaba odstavkov 2 do 5 tega člena, lahko spremenijo svoj enotni zahtevek v štirih tednih od datuma 19. oktobra 2005 ali datuma, ki ga določi zadevna država članica.

3.

Člen 48a se spremeni:

1.

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vsako sklicevanje na člene 58 in 59 ali 58(1) in 59(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003 v členu 3b in poglavjih 6 in 7 te uredbe se razlaga kot sklicevanje na člen 71e Uredbe (ES) št. 1782/2003“.

2.

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vsako sklicevanje na člen 60 Uredbe (ES) št. 1782/2003 v členu 3b, členu 8(2), členu 9(1) (e), členu 41 in členu 50a te uredbe se razlaga kot sklicevanje na člen 71g Uredbe (ES) št. 1782/2003“.

3.

Odstavek 7 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vsako sklicevanje na člen 63(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 v členih 39, 43 in 48b te uredbe se razlaga kot sklicevanje na člen 71j(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003“.

4.

Odstavek 8 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Členi 3a, 3b(1), (3) in (4), 7, 10, 12 do 17, 27, 28, 30, 31, 31a, 40, 42, 45 do 46 in 49 se ne uporabljajo“.

5.

Vstavi se naslednji nov odstavek 10:

„Vsako sklicevanje na člen 59(4) Uredbe (ES) št. 1782/2003 v členu 3b te uredbe se razloži kot sklicevanje na člen 71f(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 118/2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 15).

(2)  UL L 141, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1085/2005 (UL L 177, 9.7.2005, str. 27).

(3)  UL L 345, 20.11.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2005 (UL L 172, 5.7.2005, str. 76).

(4)  UL L 160, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003.

(5)  UL L 38, 12.2.2000, str. 1.“

(6)  UL L 160, 26.6.1999, str. 1.“


19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1702/2005

z dne 18. oktobra 2005

o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1961/2001 (2), določa podrobna pravila za uporabo izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da se proizvodi, ki jih izvaža Skupnost, v obsegu, potrebnem za gospodarsko pomemben izvoz, lahko krijejo z izvoznimi nadomestili, v mejah, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba poskrbeti, da se preprečijo motnje trgovinskih tokov, nastalih pred tem z režimom nadomestil. Iz tega razloga in zaradi sezonske narave izvoza sadja in zelenjave je treba določiti količine, predvidene za vsak proizvod, na podlagi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 3846/87 (3). Te količine je treba razdeliti, upoštevajoč pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja ali izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi stani. Upoštevati je potrebno tudi transportne in tržne stroke iz gospodarske perpektive planiranega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi razmer v mednarodni trgovini ali posebnih zahtev nekaterih trgov, je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembni kraj.

(7)

Paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka razredov ekstra, I in II skupnih standardov kakovosti, se trenutno lahko izvozijo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zato, da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih sredstev in ob upoštevanju strukture izvoza Skupnosti, je primerno, da se določijo izvozna nadomestila A1 in B.

(9)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za sistem A1 so stopnje nadomestila, rok za vložitev zahtevka za nadomestilo in predvidene količine za zadevne proizvode določeni v prilogi k Uredbi. Za sistem B so stopnje nadomestila, rok za vložitev zahtevka za nadomestilo in predvidene količine za zadevne proizvode določeni v Prilogi k Uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz Priloge k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. novembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 558/2005 (UL L 94, 13.4.2005, str. 22).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. oktobra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

Oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Sistem A1

Rok za predložitev zahtevka za nadomestilo: 9.11.2005–9.1.2006

Sistem B

Rok za predložitev zahtevka za izdajo dovoljenja: 16.11.2005–16.1.2006

Stopnja nadomestila

(EUR/t)

Predvidene količine

(t)

Okvirna stopnja nadomestila

(EUR/t)

Predvidene količine

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 072

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

54 862

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

13 048

0806 10 10 9100

A00

22

 

22

5 125

0808 10 80 9100

F04, F09

35

 

35

30 091


(1)  Oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Drugi namembni kraji so:

F03

:

Vsi namembni kraji, razen Švice.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezija, Šrilanka, Indonezija, Tajska, Tajvan, Papua Nova Gvineja, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonska, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, Mehika, Kostarika.

F08

:

Vsi namembni kraji, razen Bolgarije.

F09

:

Sledeči namembni kraji:

Norveška, Islandija, Grenlandija, Fersko otočje, Romunija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Črna gora (vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999), Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukrajina, Saudova Arabija, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati (Abu Dhabi, Dubaj, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Kuvajt, Jemen, Sirija, Iran, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venezuela, Peru, Panama, Ekvador in Kolumbija,

afriške države in teritoriji, razen Južne Afrike,

namembni kraj iz člena 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1703/2005

z dne 18. oktobra 2005

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za predelano sadje in zelenjavo, razen tistih, dodeljenih za dodan sladkor (začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki, konzervirane češnje, pripravljeni lešniki, nekateri pomarančni sokovi)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga v sektorju za predelano sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 16(3) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1429/95 (2) določa izvedbena pravila v sektorju za uporabo izvoznih nadomestil za proizvode na osnovi predelanega sadja in zelenjave, razen tistih, dodeljenih za predelano sadje in zelenjavo za dodan sladkor.

(2)

V skladu s členom 16(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 lahko prozvodi iz člena 1(2)(a) navedene uredbe, v obsegu, potrebnem za izvoz gospodarsko pomembnih količin, predstavljajo izvozna nadomestila ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz sporazumov, zaključenih v skladu s členom 300 Pogodbe. Glede na člen 18(4) navedene uredbe se v primeru, da nadomestilo za sladkor, ki ga vsebujejo proizvodi iz člena 1(2)(b), ne zadostuje za izvoz teh proizvodov, za navedene proizvode uporabi nadomestilo, v skladu s členom 17 te uredbe.

(3)

V skladu s členom 16(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 je treba upoštevati, da se ne porušijo že sklenjeni posli z izvoznimi nadomestili. Zaradi tega je treba na podlagi nomenklature za kmetijske proizvode, določene z Uredbo Komisije (EGS) št. 3846/87 (3), določiti predvidene količine na proizvod za izvozna nadomestila.

(4)

V skladu s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 je za določitev nadomestil treba na eni strani upoštevati obstoječe stanje in izglede za cene predelanega sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog ter na drugi strani dejanske cene na mednarodnem trgu. Treba je tudi upoštevati stroške trženja in prevoza ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 17(3) Uredbe (ES) št. 2201/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi stanja mednarodnega trga ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za določen proizvod na namembno državo.

(7)

Trenutno se lahko v gospodarsko pomembnih količinah izvažajo začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki, konzervirane češnje, pripravljeni lešniki in nekateri pomarančni sokovi.

(8)

Treba je določiti stopnjo nadomestil in posledično predvidene količine.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Stopnje izvoznega nadomestila iz sektorja proizvodov, predelanih iz sadja in zelenjave, rok za vložitev prijav za dovoljenja, rok pošiljanja dovoljenj in predvidene količine so določeni v Prilogi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz prvega odstavkav Prilogi te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 498/2004 (UL L 80, 18.3.2004, str. 20).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 558/2005 (UL L 94, 13.4.2005, str. 22).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. oktobra 2005 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za predelano sadje in zelenjavo, razen tistih, dodeljenih za dodan sladkor (začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki, konzervirane češnje, pripravljeni lešniki, nekateri pomarančni sokovi)

Rok za vložitev prijav za dovoljenja: od 25. oktobra 2005 do 23. februarja 2006.

Čas izdajanja dovoljenj: od novembra 2005 do februarja 2006.

Tarifna oznaka proizvoda (1)

Oznaka namembne države (2)

Stopnja nadomestila

(v EUR/t neto)

Predvidene količine

(v t)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Tarifne oznake proizvoda so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Oznake namembne države serije „A“ so določene v Prilogi II Uredbe (EGS) št. 3846/87.

Številčne oznake namembne države so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Ostale namembne države so določene na naslednji način:

F06

Vse namembne države razen Severne Amerike.

F10

Vse namembne države razen Združenih držav Amerike in Bolgarije.


19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1704/2005

z dne 18. oktobra 2005

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi septembra 2005, za nekatere proizvode iz prašičjega mesa v skladu z režimom, predvidenim v sporazumih, ki so bili sklenjeni med Skupnostjo ter Bolgarijo in Romunijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1898/97 z dne 29. septembra 1997 o določitvi podrobnih pravil za uporabo režima v sektorju prašičjega mesa in režimom, predvidenim v sporazumih, ki so bili sklenjeni med Skupnostjo, Bolgarijo, Češko, Slovaško, Romunijo, Poljsko in Madžarsko (1), in zlasti člena 4(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi za četrte četrtletje leta 2005, zajemajo količine, manjše ali enake razpoložljivim količinam, zaradi česar se jim lahko ugodi v celoti.

(2)

Potrebno je določiti presežek, ki se ga doda količini, razpoložljivi v naslednjem obdobju.

(3)

Izvajalce je primerno opozoriti na dejstvo, da se lahko dovoljenja uporabljajo samo za proizvode, ki so v skladu z vsemi veterinarskimi predpisi, trenutno veljavnimi v Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/97 se ugodi, kakor je določeno v Prilogi I.

2.   Za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2006 se zahtevki lahko vložijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/97 za skupno količino, kakor je določena v Prilogi II.

3.   Dovoljenja se lahko uporabijo samo za proizvode, ki so v skladu z vsemi veterinarskimi pravili, trenutno veljavnimi v Skupnosti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 267, 30.9.1997, str. 58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1467/2003 (UL L 210, 28.8.2003, str. 11).


PRILOGA I

Skupina

Odstotek odobritve uvoznih dovoljenj, vloženih za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2005

B1

15

16

17


PRILOGA II

(v tonah)

Skupina

Skupna razpoložljiva količina v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2006

B1

3 000,0

15

843,8

16

1 593,8

17

11 718,8


19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1705/2005

z dne 18. oktobra 2005

o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola št. 4 o bombažu, priloženega k Aktu o pristopu Grčije, nazadnje spremenjenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi občasno na podlagi cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu, z upoštevanjem zgodovinskega odnosa med ceno prečiščenega bombaža na svetovnem trgu in ceno, preračunano za neprečiščen bombaž. Navedeni zgodovinski odnos je opredeljen v členu 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 (3), o podrobnih pravilih za uporabo sistema pomoči za bombaž. Če cene na svetovnem trgu ni mogoče preračunati na ta način, mora temeljiti na zadnji določeni ceni.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi na osnovi proizvoda s posebnimi lastnostmi in z upoštevanjem najugodnejših ponudb in kotacij na svetovnem trgu med tistimi, ki se štejejo kot reprezentativne za realno tržno ceno. V ta namen se izračuna povprečje ponudb in kotacij na eni ali več evropskih borz za proizvod, dobavljen cif v pristanišče v Skupnosti iz različnih držav dobaviteljic, ki se štejejo kot najbolj reprezentativne v mednarodni trgovini. Vendar obstaja tudi možnost prilagoditve meril za določanje cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu zaradi razlik v kakovosti dobavljenega proizvoda glede na zadevne ponudbe in kotacije. Te prilagoditve so določene v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1591/2001.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril je podlaga za ceno neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določene v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določena v členu 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001, se določi v višini 22,439 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 148, 1.6.2001, str. 1.

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).


19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/17


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/67/ES

z dne 18. oktobra 2005

o spremembi Prilog I in II Direktive Sveta 86/298/EGS, Prilog I in II Direktive Sveta 87/402/EGS in Prilog I, II in III Direktive 2003/37/EGS Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev zaradi njihove prilagoditve

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/298/EGS z dne 26. maja 1986 o zadaj nameščenih varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske in gozdarske traktorje na kolesih (1), in zlasti člena 12 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 87/402/EGS z dne 25. junija 1987 o varnostnih konstrukcijah pri prevrnitvi, vgrajenih pred voznikovim sedežem, na ozkokolotečnih kmetijskih in gozdarskih traktorjih na kolesih (2), in zlasti člena 11 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2003/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (3), in zlasti člena 19(1)(a) in (b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/37/ES je uvedla vgradnjo pritrdišča varnostnih pasov kot novo zahtevo za kmetijsko ali gozdarsko homologacijo celotnega vozila v skladu z Direktivo Sveta 76/115/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil (4). Ker Direktiva 76/115/EGS zahteva homologacijo različnih kategorij nekmetijskih motornih vozil, je treba določiti, katere zahteve navedene direktive se uporabi za določene kmetijske ali gozdarske traktorje.

(2)

Zahteve iz Dodatka 1 Priloge I k Direktivi 76/115/EGS za naprej obrnjene sedeže na sredini, pri vozilih kategorije N3 so primerne za traktorje z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo 40 km/h ali manj.

(3)

29. marca 2005 je Svet Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) potrdil Sklep C(2005) 1, ki določa nove različice kodeksov za preskušanje kmetijskih in gozdarskih traktorjev.

(4)

V Direktivah 2003/37/ES, 86/298/EGS in 87/402/EGS je treba spremeniti sklic na Kodeks OECD, da bi upoštevali Sklep Sveta OECD C(2005) 1.

(5)

Direktive 86/298/EGS, 87/402/EGS in 2003/37/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to direktivo so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 20(1) Direktive 2003/37/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Direktivi 2003/37/ES se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

Člen 2

Prilogi I in II k Direktivi 86/298/EGS se spremenita v skladu s Prilogo II k tej direktivi.

Člen 3

Prilogi I in II k Direktivi 87/402/EGS se spremenita v skladu s Prilogo III k tej direktivi.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo najkasneje do 31. decembra 2005. Države članice takoj predložijo Komisiji besedila teh predpisov in primerjalno tabelo med predpisi in direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. oktobra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 186, 8.7.1986, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 220, 8.8.1987, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 171, 9.7.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/13/ES (UL L 55, 1.3.2005, str. 35).

(4)  UL L 24, 30.1.1976, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 96/38/ES (UL L 187, 26.1.1996, str. 95).


PRILOGA I

Priloge I, II in III k Direktivi 2003/37/ES se spremenijo:

1.

V točki 3.6.1 dela 4 Priloge I se besede skladno s „Kodeksom OECD 1 ali 2“ nadomestijo skladno s „Kodeksom OECD 2“.

2.

Priloga II se spremeni, kakor sledi:

(a)

V vrstici 26.1 dela I Poglavja B se besede „Pritrdišča varnostnega pasu“ nadomestijo s „Pritrdišča varnostnih pasov (1).

(b)

Del II C Poglavja B se nadomesti z naslednjim:

„Del II C

Skladnost s kodeksi OECD

Namesto poročil o preskusih, pripravljenih skladno z ustreznimi posamičnimi direktivami, se lahko uporabijo bilteni o preskusih (popolni), ki ustrezajo spodaj navedenim kodeksom OECD.

Številka iz tabele v delu I (posamična direktiva)

Področje homologacije

Kodeksi OECD (2)

10.1.

77/536/EGS

Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali gozdarske traktorje (dinamično preskušanje)

Kodeks 3

26.1.

76/115/EGS

16.1.

79/622/EEC

Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali gozdarske traktorje (statično preskušanje)

Kodeks 4

26.1.

76/115/EEC

19.1.

86/298/EGS

Uradni preskusi zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcij za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske kolesne traktorje

Kodeks 7

26.1.

76/115/EGS

21.1.

87/402/EGS

Uradni preskusi spredaj vgrajenih zaščitnih konstrukcij za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske kolesne traktorje

Kodeks 6

26.1.

76/115/EEC

 

SD (3)

Uradni preskusi zaščitnih konstrukcij za kmetijske ali gozdarske gosenične traktorje

Kodeks 8

26.1.

76/115/EGS

3.

V točki 3.6.1 dela 4 Priloge I se besede skladno s „Kodeksom OECD 1 ali 2“ nadomestijo z skladno s „Kodeksom OECD 2“.


(1)  Minimalno število zahtevanih varnostnih pritrdišč za traktorje kategorij T1, T2, T3, C1, C2 in C3 je dva, kakor je določeno v Dodatku 1 Priloge I k Direktivi 76/115/EGS za naprej obrnjene sedeže na sredini za vozila kategorije N3. Preskusne obremenitve, določene v točki 5.4.3 in 5.4.4 Priloge I k navedeni Direktivi za vozila kategorije N3, se uporabljajo za navedene kategorije traktorjev.“

(2)  Bilteni o preskusih morajo biti skladni s Sklepom OECD C(2005) 1. Enakovrednost biltena o preskusih je lahko priznana le za pritrdišča varnostnih pasov, če so bili pregledani.

Poročila o preskusih v skladu s Kodeksom po Sklepu C(2000) 59, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom C(2003) 252 bodo prav tako sprejeta med prehodnim obdobjem enega leta, od dneva objave Sklepa C(2005) 1 na spletni strani OECD, tj. do 21. aprila 2006.

(3)  SD: je treba urediti s posebno direktivo.“


PRILOGA II

Prilogi I in II k Direktivi 86/298/EGS se spremenita:

1.

Točka 1 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„1.

Uporabljajo se opredelitve in zahteve točke 1 Kodeksa 7 Sklepa OECD C(2005) 1 z dne 29. marca 2005, z izjemo točke 1.1.“

2.

Priloga II se nadomesti z:

„PRILOGA II

Tehnične zahteve

Tehnične zahteve za ES-homologacijo zadaj nameščenih varnostnih konstrukcij pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih so enake zahtevam iz točke 3 Kodeksa 7 Sklepa OECD C(2005) 1 z dne 29. marca 2005, z izjemo točk 3.1.4 (‚Poročila o preskusih’), 3.4 (‚Manjše prilagoditve’), 3.5 (‚Označevanje’) in 3.6 (‚Delovanje pritrdišča varnostnega pasu’).“


PRILOGA III

Prilogi I in II k Direktivi 87/402/EGS se spremenita:

1.

Točka 1 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„Uporabljajo se opredelitve in zahteve iz točke 1 Kodeksa 6 Sklepa OECD C(2005) 1 z dne 29. marca 2005, z izjemo točke 1.1.“

2.

Priloga II se nadomesti z naslednjim besedilom:

„PRILOGA II

Tehnične Zahteve

Tehnične zahteve za ES homologacijo zadaj nameščenih zaščitnih konstrukcij pri prevrnitvi za ozkokolotečne kmetijske ali gozdarske traktorje so določene v točki 3 Kodeksa 6 Sklepa OECD C(2005) 1 z dne 29. marca 2005, z izjemo točk 3.2.4 (‚Poročila o preskusih’), 3.5 (‚Manjše prilagoditve’), 3.6 (‚Označevanje’) in 3.7 (‚Delovanje pritrdišča varnostnega pasu’).“


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. oktobra 2005

o spremembi Odločbe 2005/464/ES o izvajanju nadzornih programov za aviarno influenco pri perutnini in prostoživečih pticah v državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 3960)

(2005/726/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1), in zlasti člena 20 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa finančni prispevek Skupnosti za izvajanje tehničnih in znanstvenih ukrepov, potrebnih za razvoj veterinarske zakonodaje Skupnosti ter za izobraževanje in usposabljanje na področju veterine.

(2)

Znanstveni odbor za zdravje in dobro počutje živali je v poročilu z dne 27. junija 2000 priporočil, naj se na perutninskih jatah in prostoživečih pticah izvedejo pregledi za aviarno influenco, zlasti za določitev razširjenosti okužb s podtipi H5 in H7 virusov aviarne influence.

(3)

Direktiva Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor aviarne influence (2) določa ukrepe nadzora Skupnosti, ki se izvajajo v primeru izbruha aviarne influence pri perutnini. Vendar ne določa rednega nadzora za navedeno bolezen pri perutnini in prostoživečih pticah.

(4)

Odločba Komisije 2005/464/ES z dne 21. junija 2005 o izvajanju nadzornih programov za aviarno influenco pri perutnini in prostoživečih pticah v državah članicah (3) določa izvedbo nadzora za aviarno influenco pri perutnini in prostoživečih pticah v državah članicah v letu 2005, pod pogojem, da Komisija odobri načrte nadzora. Tak nadzor morajo preiskovati navzočnost okužb pri perutnini, kar bi lahko vodilo k pregledu obstoječe zakonodaje in prispevalo k spoznavanju možnih groženj prosto živečih živali za živali in ljudi. Navedena odločba določa, da morajo države članice do 30. junija 2005 Komisiji predložiti v odobritev programe za izvajanje navedenih raziskav v skladu s smernicami, določenimi v Prilogi k Odločbi.

(5)

Države članice so predložile navedene programe do 30. junija 2005. Kljub temu je po najnovejšem razvoju stanja aviarne influence v Aziji in zlasti glede nadzor ptic selivk strokovna skupina na zasedanju, sklicanem 25. avgusta 2005 in 6. septembra 2005, sklenila, da je ob upoštevanju obstoječega znanja o migracijskih poteh ptičjih vrst, ki izvirajo iz osrednje in zahodne Azije, primerno izboljšati nadzor prostoživečih ptic in okrepiti nadzorne programe, načrtovane za leto 2005/2006, s povečevanjem vzorčenja vodnih ptic selivk na poteh, ki bi lahko pomenile tveganje za vnos bolezni.

(6)

V skladu z navedenimi ugotovitvami so države članice spremenile svoje programe in sporočile te spremembe Komisiji v odobritev. Da se omogoči odobritev navedenih spremenjenih programov in določitev finančnih prispevkov v predpisanem času, je treba spremeniti rok za predložitev programov, seznam testov za financiranje in pogoje, določene v Prilogi k Odločbi 2005/464/ES.

(7)

Odločbo 2005/464/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/464/ES se spremeni:

1.

V členu 1 se „30. junij 2005“ nadomesti s „13. september 2005“;

2.

V členu 3 se doda točka (e):

„(e)

:

test PCR

:

10 EUR na test“;

3.

Del D Priloge se nadomesti z delom D Priloge k tej odločbi.

4.

Prilogi se doda del F.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. oktobra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(2)  UL L 167, 22.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 164, 24.6.2005, str. 52.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2005/464/ES se spremeni:

1.

Del D se nadomesti z naslednjim:

„D.   NADZOR AVIARNE INFLUENCE PRI PROSTOŽIVEČIH PTICAH

V državah članicah, ki nadzorujejo tudi prostoživeče ptice, se upoštevajo naslednje smernice:

D.1   Načrt nadzora in izvajanje

1.

Potrebno je povezovanje z ustanovami za varovanje/opazovanje ptic in z obročkovalskimi postajami. Po potrebi vzorčenje izvede osebje teh skupin/postaj ali lovci.

2.

Aktiven nadzor nad prostoživečimi ali ujetimi pticami se usmeri na:

(a)

populacijo prostoživečih vrst ptic, ki predstavljajo večje tveganje, na osnovi:

(i)

izvora in migracijskih poti;

(ii)

števila prostoživečih ptic v Skupnosti; in

(iii)

verjetnosti kontakta z domačo perutnino.

(b)

ugotavlja območja tveganja, na osnovi:

(i)

mešanih območij z velikim številom ptic selivk, ki vključujejo različne vrste, in zlasti tiste, ki so navedene v seznamu v delu F;

(ii)

neposredna bližina domačih perutninskih farm; in

(iii)

lega vzdolž migracijskih poti.

Vzorčenje mora upoštevati sezonske dejavnike migracijskih vzorcev, ki se lahko zelo razlikujejo v različnih državah članicah, in vrste ptic iz seznama v Prilogi F.

3.

Pasivni nadzor nad prostoživečimi pticami, ki so bile najdene poginule, se prvotno usmerja na pojav nenormalne umrljivosti ali večjih izbruhov bolezni pri:

(a)

prostoživečih vrstah ptic, navedenih v seznamu v delu F in drugih prostoživečih pticah, ki živijo v kontaktu z njimi; in

(b)

na območjih iz točke 2(b)(i).

Pojav umrljivosti pri več vrstah na istem območju je dodatni dejavnik, ki ga je treba upoštevati.

D.2   Postopki vzorčenja

1.

Za virološke preiskave se odvzamejo kloakalni brisi. Poleg ‚prvoletnih‘ ptic v jeseni lahko gostiteljske vrste z visoko dovzetnostjo in večjim stikom s perutnino (kot so race mlakarice) pomenijo največjo možnost uspeha.

2.

Poleg tega se odvzamejo tudi kloakalni brisi ali fekalije, tkiva (in sicer možgani, srce, pljuča, ledvice in črevesje prostoživečih ptic, ki so bile najdene poginule ali ustreljene) za izolacijo virusa in molekularno detekcijo (PCR). Molekularne tehnike se izvajajo le v laboratorijih, ki lahko omogočijo zagotavljanje kakovosti in uporabo metod, ki jih priznava referenčni laboratorij Skupnosti (CRL) za aviarno influenco.

3.

Vzorci se odvzamejo pri različnih vrstah prostoživečih ptic. Glavna tarča vzorčenja so vodne in obrežne ptice.

4.

Brisi, ki vsebujejo fekalije, ali previdno zbrane sveže fekalije se odvzamejo pri prostoživečih pticah, ki so se ujele, so bile ulovljene ali najdene pred kratkim poginule.

5.

Združiti je dovoljeno do največ pet vzorcev ene vrste, ki so bili odvzeti na istem območju in ob istem času. Posebno pozornost je treba nameniti shranjevanju in prevozu vzorcev. Če ni zagotovljen hitri prevoz v 48 urah do laboratorija (v prevoznem sredstvu pri 4 °C), se vzorci shranijo in prevažajo v suhem ledu pri – 70 °C.“

2.

Doda se del F:

„F.   SEZNAM PROSTOŽIVEČIH VRST PTIC, KI PREDSTAVLJAJO VELIKO TVEGANJE V POVEZAVI Z AVIARNO INFLUENCO (1)

 

Latinsko ime

Ime v angleškem jeziku

Ime v slovenskem jeziku

1.

Anser albifrons

White-fronted Goose

Beločela gos

2.

Anser fabalis

Bean Goose

Njivska gos

3.

Anas platyrhynchos

Mallard

Mlakarica

4.

Anas strepera

Gadwal

Konopnica

5.

Anas acuta

Northern Pintail

Dolgorepa raca

6.

Anas clypeata

Northern Shoveler

Žličasta raca

7.

Anas Penelope

Eurasian Wigeon

Navadna žvižgavka

8.

Anas crecca

Common teal

Kreheljc

9.

Anas querquedula

Garganay

Reglja

10.

Aythya ferina

Common Pochard

Sivka

11.

Aythya fuligula

Tufted Duck

Čopasta črnica

12.

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

Priba

13.

Philomachus pugnax

Ruff

Togotnik

14.

Larus ribibundus

Black-headed Gull

Rečni galeb

15.

Larus canus

Common Gull

Sivi galeb


(1)  Vse naravno prostoživeče vrste ptic v Skupnosti, vključno z vrstami, navedenimi v tabeli v tem delu, so vključene v sistem varstva iz Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prostoživečih ptic in je zato treba zahteve te direktive upoštevati pri vsem nadzoru aviarne influence.“


Akti, sprejeti v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji

19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/25


SKLEP SVETA 2005/727/PNZ

z dne 12. oktobra 2005

o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Sklepa Sveta 2005/211/PNZ o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/211/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (1), zlasti člena 2(4) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2005/211/PNZ določa, da se določbe člena 1 Sklepa začnejo uporabljati od datuma, ki ga določi Svet, takoj ko so izpolnjeni potrebni predpogoji, in da Svet lahko določi različne datume za začetek uporabe različnih določb. Omenjeni predpogoji so bili izpolnjeni v skladu s členom 1(10) Sklepa 2005/211/PNZ.

(2)

Primerno je, da se člen 1(6) Uredbe Sveta (ES) št. 871/2004 z dne 29. aprila 2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (2), ki je enak členu 1(10) Sklepa 2005/211/PNZ, uporablja od istega datuma.

(3)

Ločen Sklep Sveta določa začetek veljavnosti člena 1(6) Uredbe (ES) št. 871/2004.

(4)

Glede Švice predstavlja ta sklep nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (3), ki sodijo v področje točke G člena 1 Sklepa 1999/437/ES (4) v povezavi s členom 4(1) sklepov Sveta 2004/860/ES (5) in 2004/849/ES (6) o podpisu v imenu Evropske unije in podpisu v imenu Evropske skupnosti ter o začasni uporabi nekaterih določb tega sporazuma –

SKLENIL:

Člen 1

Člen 1(10) Sklepa 2005/211/PNZ se uporablja od 1. januarja 2006.

Člen 2

Ta sklep se uveljavi na dan sprejetja. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 12. oktobra 2005

Za Svet

Predsednik

C. CLARKE


(1)  UL L 68, 15.3.2005, str. 44.

(2)  UL L 162, 30.4.2004, str. 29.

(3)  Dokument Sveta 13054/04, dostopen na http://register.consilium.eu.int

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(5)  UL L 368, 15.12.2004, str. 26.

(6)  UL L 370, 17.12.2004, str. 78.


19.10.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 273/26


SKLEP SVETA 2005/728/PNZ

z dne 12. oktobra 2005

o določitvi datuma uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 871/2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 871/2004 z dne 29. aprila 2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (1), zlasti člena 2(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 871/2004 določa, da se določbe člena 1 omenjene uredbe začnejo uporabljati od datuma, ki ga določi Svet, takoj ko so izpolnjeni potrebni predpogoji, in da Svet lahko določi različne datume za začetek uporabe različnih določb. Omenjeni predpogoji so bili izpolnjeni v skladu s členom 1(6) Uredbe (ES) št. 871/2004.

(2)

Primerno je, da se člen 1(10) Sklepa Sveta 2005/211/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (2), ki je enak členu 1(10) Uredbe (ES) št. 871/2004, uporablja od istega datuma.

(3)

Ločen Sklep Sveta določa začetek veljavnosti člena 1(10) Sklepa 2005/211/PNZ.

(4)

Glede Švice predstavlja ta sklep nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (3), ki sodijo v področje točke G člena 1 Sklepa 1999/437/ES (4) v povezavi s členom 4(1) sklepov Sveta 2004/849/ES (5) in 2004/860/ES (6) o podpisu v imenu Evropske unije in podpisu v imenu Evropske skupnosti ter o začasni uporabi nekaterih določb tega sporazuma –

SKLENIL:

Člen 1

Člen 1(6) Uredbe (ES) št. 871/2004 se uporablja od 1. januarja 2006.

Člen 2

Ta sklep se uveljavi na dan sprejetja. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 12. oktobra 2005

Za Svet

Predsednik

C. CLARKE


(1)  UL L 162, 30.4.2004, str. 29.

(2)  UL L 68, 15.3.2005, str. 44.

(3)  Dokument Sveta 13054/04, dostopen na http://register.consilium.eu.int

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(5)  UL L 368, 15.12.2004, str. 26.

(6)  UL L 370, 17.12.2004, str. 78.