ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 246

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
22. september 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1528/2005 z dne 21. septembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1529/2005 z dne 20. septembra 2005 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1530/2005 z dne 21. septembra 2005 o odprtju krizne destilacije iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 za namizna vina v Italiji

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1531/2005 z dne 21. septembra 2005 o določitvi predvidene proizvodnje neprečiščenega bombaža in začasnega znižanja normirane cene, ki iz tega izhaja, za tržno leto 2005/2006

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1532/2005 z dne 21. septembra 2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

12

 

*

Direktiva Komisije 2005/57/ES z dne 21. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve MCPA in MCPB med aktivne snovi ( 1 )

14

 

*

Direktiva Komisije 2005/58/ES z dne 21. septembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bifenazata in milbemektina med aktivne snovi ( 1 )

17

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sprememb Poslovnika Sodišča Evropskih skupnosti (UL L 203, 4.8.2005)

20

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1528/2005

z dne 21. septembra 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 22. septembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. septembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 21. septembra 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

31,1

096

20,4

204

49,2

999

33,6

0707 00 05

052

84,9

096

81,9

999

83,4

0709 90 70

052

85,9

999

85,9

0805 50 10

382

63,4

388

62,7

524

60,5

528

59,1

999

61,4

0806 10 10

052

90,2

624

216,6

999

153,4

0808 10 80

388

80,5

400

82,7

508

45,4

512

57,4

528

27,1

720

34,3

804

64,7

999

56,0

0808 20 50

052

94,0

388

70,2

720

84,9

999

83,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

92,0

624

108,8

999

100,4

0809 40 05

052

82,7

066

64,7

098

65,3

388

18,0

508

24,5

624

111,9

999

61,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1529/2005

z dne 20. septembra 2005

o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (2) o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, in zlasti člena 173(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 173 in 177 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določata, da Komisija periodično določi vrednosti na enoto za proizvode iz razvrstitve v Prilogi 26 k tej uredbi.

(2)

Uporaba pravil in kriterijev, določenih v zgornjih členih, za elemente, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 173(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ima za posledico, da se za obravnavane proizvode uvedejo vrednosti na enoto, kot so določene v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrednosti na enoto, predvidene v členu 173(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, se določijo, kot je razvidno iz tabele v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. septembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).


PRILOGA

Tarifna št.

Poimenovanje

Znesek vrednosti na enoto za 100 kg

Vrsta, sorte, oznaka KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nov krompir

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Čebula (razen sadik)

0703 10 19

34,91

20,00

1 015,08

260,38

546,30

8 565,35

120,55

24,30

14,99

135,56

8 360,75

1 338,89

325,77

23,62

 

 

 

 

1.40

Česen

0703 20 00

141,50

81,07

4 113,91

1 055,24

2 214,04

34 713,49

488,58

98,49

60,75

549,41

33 884,28

5 426,21

1 320,29

95,73

 

 

 

 

1.50

Por

ex 0703 90 00

62,17

35,62

1 807,47

463,63

972,75

15 251,54

214,66

43,27

26,69

241,39

14 887,23

2 384,03

580,08

42,06

 

 

 

 

1.60

Cvetača

0704 10 00

1.80

Belo in rdeče zelje

0704 90 10

53,56

30,68

1 557,15

399,42

838,03

13 139,34

184,93

37,28

22,99

207,96

12 825,48

2 053,87

499,74

36,23

 

 

 

 

1.90

Brokoli ali calabrese (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kitajsko zelje

ex 0704 90 90

104,01

59,59

3 023,88

775,64

1 627,40

25 515,73

359,13

72,39

44,65

403,84

24 906,23

3 988,47

970,47

70,36

 

 

 

 

1.110

Solata (v glavah)

0705 11 00

1.130

Korenje

ex 0706 10 00

30,30

17,36

880,91

225,96

474,09

7 433,20

104,62

21,09

13,01

117,65

7 255,64

1 161,91

282,71

20,50

 

 

 

 

1.140

Redkev

ex 0706 90 90

52,35

29,99

1 521,97

390,39

819,10

12 842,50

180,75

36,44

22,47

203,26

12 535,73

2 007,47

488,45

35,41

 

 

 

 

1.160

Grah (Pisum sativum)

0708 10 00

483,18

276,81

14 047,41

3 603,24

7 560,08

118 533,01

1 668,31

336,29

207,43

1 876,03

115 701,59

18 528,39

4 508,28

326,87

 

 

 

 

1.170

Fižol

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

149,26

85,51

4 339,48

1 113,10

2 335,44

36 616,86

515,37

103,89

64,08

579,54

35 742,18

5 723,73

1 392,69

100,98

 

 

 

 

1.170.2

Fižol (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,56

4 392,64

1 126,74

2 364,04

37 065,40

521,68

105,16

64,86

586,64

36 180,01

5 793,85

1 409,75

102,21

 

 

 

 

1.180

Bob

ex 0708 90 00

1.190

Okrogle artičoke

0709 10 00

1.200

Beluši:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zeleni

ex 0709 20 00

259,94

148,92

7 557,18

1 938,46

4 067,15

63 768,01

897,51

180,92

111,59

1 009,26

62 244,78

9 967,85

2 425,35

175,85

 

 

 

 

1.200.2

drugo

ex 0709 20 00

408,63

234,10

11 880,04

3 047,30

6 393,64

100 244,57

1 410,91

284,40

175,42

1 586,58

97 850,01

15 669,65

3 812,70

276,44

 

 

 

 

1.210

Jajčevci

0709 30 00

100,36

57,50

2 917,78

748,43

1 570,30

24 620,41

346,52

69,85

43,08

389,67

24 032,30

3 848,52

936,41

67,89

 

 

 

 

1.220

Rebrasta zelena (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

138,52

79,36

4 027,19

1 033,00

2 167,37

33 981,73

478,28

96,41

59,47

537,83

33 170,00

5 311,83

1 292,46

93,71

 

 

 

 

1.230

Lisičke

0709 59 10

334,34

191,54

9 720,27

2 493,31

5 231,28

82 020,29

1 154,41

232,70

143,53

1 298,14

80 061,06

12 820,94

3 119,56

226,18

 

 

 

 

1.240

Paprike iz rodu Capiscum, sladke

0709 60 10

109,45

62,71

3 182,11

816,23

1 712,56

26 850,84

377,92

76,18

46,99

424,97

26 209,45

4 197,17

1 021,24

74,04

 

 

 

 

1.250

Janež

0709 90 50

1.270

Sladki krompir, cel, svež (za prehrano ljudi)

0714 20 10

123,16

70,56

3 580,69

918,47

1 927,06

30 214,08

425,25

85,72

52,87

478,20

29 492,35

4 722,89

1 149,16

83,32

 

 

 

 

2.10

Kostanji (Castanea spp.), sveži

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, sveži

ex 0804 30 00

88,92

50,94

2 585,25

663,13

1 391,34

21 814,49

307,03

61,89

38,17

345,26

21 293,41

3 409,91

829,69

60,16

 

 

 

 

2.40

Avokado, svež

ex 0804 40 00

145,88

83,58

4 241,26

1 087,91

2 282,58

35 788,07

503,71

101,53

62,63

566,42

34 933,19

5 594,18

1 361,16

98,69

 

 

 

 

2.50

Guava in mango, svež

ex 0804 50

2.60

Sladke pomaranče, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Rdeče in polrdeče

ex 0805 10 20

55,08

31,56

1 601,34

410,75

861,81

13 512,23

190,18

38,34

23,65

213,86

13 189,46

2 112,15

513,92

37,26

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis Ovalis, Trovita in Hamlin

ex 0805 10 20

62,42

35,76

1 814,70

465,48

976,64

15 312,60

215,52

43,44

26,80

242,35

14 946,83

2 393,58

582,40

42,23

 

 

 

 

2.60.3

drugo

ex 0805 10 20

43,31

24,81

1 259,15

322,98

677,65

10 624,81

149,54

30,14

18,59

168,16

10 371,01

1 660,81

404,10

29,30

 

 

 

 

2.70

Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), sveže; klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementine

ex 0805 20 10

86,87

49,77

2 525,45

647,79

1 359,15

21 309,92

299,93

60,46

37,29

337,27

20 800,88

3 331,04

810,50

58,76

 

 

 

 

2.70.2

Monrealke in satsuma mandarine

ex 0805 20 30

83,17

47,65

2 418,00

620,23

1 301,33

20 403,26

287,17

57,89

35,70

322,92

19 915,89

3 189,32

776,02

56,26

 

 

 

 

2.70.3

Mandarine in wilking mandarine

ex 0805 20 50

82,93

47,51

2 411,02

618,44

1 297,57

20 344,39

286,34

57,72

35,60

321,99

19 858,42

3 180,12

773,78

56,10

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinke in druge

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

57,55

32,97

1 673,17

429,18

900,47

14 118,29

198,71

40,06

24,71

223,45

13 781,04

2 206,89

536,97

38,93

 

 

 

 

2.85

Limete (Citrus aurantifolia), sveže

0805 50 90

63,71

36,50

1 852,16

475,09

996,80

15 628,67

219,97

44,34

27,35

247,36

15 255,35

2 442,98

594,42

43,10

 

 

 

 

2.90

Grenivke, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bele

ex 0805 40 00

35,01

20,06

1 017,90

261,10

547,81

8 589,07

120,89

24,37

15,03

135,94

8 383,90

1 342,59

326,68

23,69

 

 

 

 

2.90.2

rožnate

ex 0805 40 00

64,13

36,74

1 864,47

478,25

1 003,42

15 732,49

221,43

44,63

27,53

249,00

15 356,69

2 459,21

598,37

43,38

 

 

 

 

2.100

Namizno grozdje

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Lubenice

0807 11 00

52,96

30,34

1 539,71

394,94

828,64

12 992,15

182,86

36,86

22,74

205,63

12 681,80

2 030,86

494,14

35,83

 

 

 

 

2.120

Melone (razen lubenic)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (vključno Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vključno Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,25

33,94

1 722,58

441,85

927,06

14 535,21

204,58

41,24

25,44

230,05

14 188,01

2 272,06

552,83

40,08

 

 

 

 

2.120.2

drugo

ex 0807 19 00

118,65

67,97

3 449,46

884,81

1 856,44

29 106,78

409,67

82,58

50,94

460,68

28 411,50

4 549,80

1 107,05

80,27

 

 

 

 

2.140

Hruške

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hruške – Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Drugo

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marelice

0809 10 00

116,20

66,57

3 378,28

866,55

1 818,13

28 506,18

401,22

80,88

49,88

451,17

27 825,25

4 455,92

1 084,20

78,61

 

 

 

 

2.160

Češnje

0809 20 95

0809 20 05

473,31

271,16

13 760,54

3 529,66

7 405,69

116 112,41

1 634,24

329,42

203,19

1 837,72

113 338,81

18 150,02

4 416,22

320,19

 

 

 

 

2.170

Breskve

0809 30 90

100,40

57,52

2 918,93

748,72

1 570,92

24 630,13

346,66

69,88

43,10

389,82

24 041,78

3 850,04

936,78

67,92

 

 

 

 

2.180

Nektarine

ex 0809 30 10

100,40

57,52

2 918,93

748,72

1 570,92

24 630,13

346,66

69,88

43,10

389,82

24 041,78

3 850,04

936,78

67,92

 

 

 

 

2.190

Slive

0809 40 05

63,90

36,61

1 857,76

476,53

999,82

15 675,95

220,63

44,47

27,43

248,10

15 301,49

2 450,37

596,22

43,23

 

 

 

 

2.200

Jagode

0810 10 00

281,43

161,23

8 182,01

2 098,74

4 403,42

69 040,41

971,72

195,88

120,82

1 092,71

67 391,23

10 792,00

2 625,88

190,39

 

 

 

 

2.205

Maline

0810 20 10

304,95

174,71

8 865,81

2 274,13

4 771,43

74 810,33

1 052,93

212,25

130,92

1 184,03

73 023,33

11 693,92

2 845,34

206,30

 

 

 

 

2.210

Sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

833,82

42 314,01

10 853,80

22 772,69

357 048,54

5 025,34

1 012,99

624,82

5 651,04

348 519,66

55 811,76

13 579,98

984,61

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

143,08

81,97

4 159,75

1 067,00

2 238,71

35 100,24

494,02

99,58

61,42

555,53

34 261,79

5 486,67

1 335,00

96,79

 

 

 

 

2.230

Granatna jabolka

ex 0810 90 95

261,02

149,54

7 588,63

1 946,53

4 084,08

64 033,43

901,25

181,67

112,06

1 013,46

62 503,85

10 009,33

2 435,45

176,58

 

 

 

 

2.240

Kaki (vključno s persimonom)

ex 0810 90 95

315,74

180,89

9 179,64

2 354,63

4 940,33

77 458,44

1 090,20

219,76

135,55

1 225,94

75 608,18

12 107,85

2 946,05

213,60

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1530/2005

z dne 21. septembra 2005

o odprtju krizne destilacije iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 za namizna vina v Italiji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), in zlasti člena 33(1)(f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 predvideva možnost ukrepa krizne destilacije, ki se lahko sprejme zaradi znatnih presežkov pri izrednih motnjah na trgu. Ukrep se lahko omeji na nekatere kategorije vina ali nekatere površine pridelave in se lahko uporabi za kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju, na prošnjo zadevne države članice.

(2)

S pismom z dne 3. junija 2005 je italijanska vlada zahtevala odprtje krizne destilacije za namizna vina, pridelana na njenem območju.

(3)

Na trgu namiznih vin v Italiji so bili zabeleženi precejšnji presežki, kar se odraža v padcu cen in zaskrbljujočem povečanju zalog proti koncu tržnega leta 2004/2005. Z namenom zaustavitve negativnega gibanja in izboljšanja težkega položaja na trgu je treba zaloge namiznega vina zmanjšati na raven, ki se šteje za običajno v smislu pokrivanja tržnih zahtev.

(4)

Ker so pogoji iz člena 30(5) Uredbe (ES) št. 1493/1999 izpolnjeni, je primerno predvideti odprtje krizne destilacije za največ 2 milijona hektolitrov namiznega vina.

(5)

Krizna destilacija, ki se odpre s to uredbo, mora biti glede ukrepa destilacije iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2). Druge določbe Uredbe (ES) št. 1623/2000 se morajo prav tako uporabljati, zlasti določbe glede dostave alkohola intervencijski agenciji in plačila predujma.

(6)

Odkupna cena, ki jo destilarne plačajo proizvajalcu, mora biti takšna, da omogoča premagovanje motenj na trgu in proizvajalcem omogoča koristi od tega ukrepa.

(7)

Proizvod krizne destilacije mora biti le surovi ali nevtralni alkohol, ki se obvezno dostavi intervencijski agenciji, da se izogne oviranju trga za pitni alkohol, ki se predvsem oskrbuje z destilacijo, kot določa člen 29 Uredbe (ES) št. 1493/1999.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Krizna destilacija iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 se s to uredbo odpre za največ 2 milijona hektolitrov namiznega vina v Italiji v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1623/2000 za to vrsto destilacije.

Člen 2

Vsak proizvajalec lahko od 25. septembra 2005 do 10. oktobra 2005 sklene pogodbo o dostavi iz člena 65 Uredbe (ES) št. 1623/2000 (v nadaljnjem besedilu „Pogodba“).

Pogodbe so opremljene z dokazom o varščini, ki znaša 5 EUR na hektoliter.

Pogodb ni mogoče prenesti.

Člen 3

1.   Če skupna količina iz pogodb, predloženih intervencijski agenciji, presega količino iz člena 1, država članica določi stopnjo znižanja, ki se uporabi za navedene pogodbe.

2.   Država članica sprejme potrebne administrativne postopke, da najpozneje do 31. oktobra 2005 odobri pogodbe. V odobritvi se navede možna stopnja znižanja in količina vina, sprejeta po pogodbi, ter se določi, da lahko proizvajalec prekliče pogodbo v primeru znižanja količine, namenjene za destilacijo.

Država članica pred 30. novembrom 2005 sporoči Komisiji količino vina, zajeto v odobrenih pogodbah.

3.   Država članica lahko omeji število pogodb, ki jih lahko posamezni proizvajalec sklene v okviru te uredbe.

Člen 4

1.   Količine vina iz odobrenih pogodb se v destilarne dostavijo najpozneje do 31. januarja 2006. Pridobljeni alkohol mora biti v skladu s členom 6(1) v intervencijsko agencijo dostavljen najpozneje do 31. marca 2006.

2.   Varščina se sprosti sorazmerno z dostavljenimi količinami, ko proizvajalec destilarni predloži dokazilo o dostavi.

Če se dostava ne izvrši v roku iz odstavka 1, se varščina zadrži.

Člen 5

Najnižja odkupna cena za vino, dobavljeno za destilacijo v skladu s to uredbo, je 1,914 EUR na vol. % na hektoliter.

Člen 6

1.   Destilarna dostavi dobljeni proizvod intervencijski agenciji. Ta proizvod mora vsebovati volumenski delež alkohola najmanj 92 vol. %.

2.   Cena, ki jo intervencijska agencija plača destilarni za dostavljeni surovi alkohol, znaša 2,281 EUR na vol. % na hektoliter. Plačilo se izvede v skladu s členom 62(5) Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Destilarna lahko na ta znesek prejme predujem 1,122 EUR na vol. % na hektoliter. V tem primeru se predujem odšteje od dejansko plačane cene. Uporabita se člena 66 in 67 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 25. septembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. septembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1219/2005 (UL L 199, 29.7.2005, str. 45).


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1531/2005

z dne 21. septembra 2005

o določitvi predvidene proizvodnje neprečiščenega bombaža in začasnega znižanja normirane cene, ki iz tega izhaja, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Grčije, zlasti Protokola 4 o bombažu (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti prve alinee člena 19(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 16(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 o podrobnih pravilih za izvajanje programa pomoči za bombaž (3) predvideva, da se predvidena proizvodnja neprečiščenega bombaža iz prvega pododstavka člena 14(3) Uredbe (ES) št. 1051/2001 in začasno znižanje normirane cene, ki iz tega izhaja, določita pred 10. septembrom v zadevnem tržnem letu.

(2)

Člen 19(2) Uredbe (ES) št. 1051/2001 predvideva, da mora biti predvidena proizvodnja določena ob upoštevanju napovedi pridelka.

(3)

V skladu s prvim pododstavkom člena 14(3) Uredbe (ES) št. 1051/2001 je začasno znižanje normirane cene izračunano glede na določbe iz člena 7 te uredbe, vendar zamenjuje dejansko proizvodnjo s predvideno proizvodnjo, povečano za 15 %.

(4)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za naravna vlakna –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za tržno leto 2005/2006 je predvidena proizvodnja neprečiščenega bombaža določena na:

1 050 000

ton za Grčijo,

315 423

ton za Španijo,

611

ton za Portugalsko.

2.   Za tržno leto 2005/2006 je začasno znižanje normirane cene določeno na:

34,654

EUR na 100 kg za Grčijo,

25,299

EUR na 100 kg za Španijo,

0

EUR na 100 kg za Portugalsko.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. septembra 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  Protokol, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (UL L 148, 1.6.2001, str. 1).

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1532/2005

z dne 21. septembra 2005

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 1520/2005 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 22. septembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. septembra 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 244, 19.9.2005, str. 19.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 22. septembra 2005

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

22,93

4,84

1701 11 90 (1)

22,93

10,07

1701 12 10 (1)

22,93

4,64

1701 12 90 (1)

22,93

9,64

1701 91 00 (2)

25,78

12,36

1701 99 10 (2)

25,78

7,82

1701 99 90 (2)

25,78

7,82

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/14


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/57/ES

z dne 21. septembra 2005

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve MCPA in MCPB med aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1), in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2) določa seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje MCPA in MCPB.

(2)

Vplivi navedenih aktivnih snovi na zdravje ljudi in okolje so se ocenjevali v skladu z določbami iz Uredbe (EGS) št. 3600/92 za vrste uporabe, ki so jih predlagali prijavitelji. Z Uredbo Komisije (ES) št. 933/94 z dne 27. aprila 1994 o določitvi aktivnih snovi fitofarmacevtskih sredstev in imenovanju držav članic poročevalk za izvajanje Uredbe (EGS) št. 3600/92 (3) je bila Italija imenovana za državo članico poročevalko. 5. aprila 2001 in 19. decembra 2001 je Italija predložila Komisiji ustrezna poročila o oceni in priporočila v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe (EGS) št. 3600/92.

(3)

Poročila o oceni so države članice in Komisija pregledale v Stalnem odboru za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali. Pregledi so bili končani 15. aprila 2005 v obliki poročil Komisije o pregledu za MCPA in MCPB.

(4)

Pri pregledu MCPA in MCPB se ni razkrilo nobeno odprto vprašanje, ki bi ga bilo treba nasloviti na Znanstveni odbor za rastline ali Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA), ki je prevzela vlogo prvega.

(5)

Različne opravljene preiskave so pokazale, da je za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo MCPA ali MCPB, možno pričakovati, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti v zvezi z uporabami, ki so bile proučene in podrobno navedene v poročilih Komisije o pregledu. Primerno je torej vključiti te aktivne snovi v Prilogo I zato, da se lahko v vseh državah članicah odobri registracija fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo te aktivne snovi, v skladu z določbami navedene direktive.

(6)

Pred vključitvijo aktivne snovi v Prilogo I se predvidi razumen rok, v katerem se lahko države članice in zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, ki so posledica vključitve.

(7)

Brez poseganja v obveznosti, opredeljene v Direktivi 91/414/EGS kot posledica vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je treba dovoliti državam članicam, da v roku šestih mesecev po vključitvi pregledajo obstoječe registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo MCPA ali MCPB, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice spremenijo, zamenjajo ali prekličejo, če je primerno, obstoječe registracije v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS. Z odstopanjem od zgoraj določenega roka je treba predvideti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo, kakor je v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(8)

Izkušnje, pridobljene iz prejšnjih vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS o aktivnih snoveh, ocenjenih v okviru Uredbe (EGS) št. 3600/92, so pokazale, da težave lahko izhajajo iz razlaganja dolžnosti imetnikov obstoječih registracij v zvezi z dostopom do podatkov. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, je treba razjasniti dolžnosti držav članic, zlasti dolžnost preveriti, da imetnik registracije dokaže dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve Priloge II k navedeni direktivi. Vendar to pojasnilo v primerjavi z direktivami, ki so bile do zdaj sprejete o spremembi Priloge I, ne nalaga novih obveznosti državam članicam ali imetnikom registracije.

(9)

Zaradi tega je primerno ustrezno spremeniti Direktivo 91/414/EGS.

(10)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Države članice najpozneje do 31. oktobra 2006 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Te predpise začnejo uporabljati od 1. novembra 2006.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, morajo ti vsebovati sklic na to direktivo ali pa morajo biti ob njihovi uradni objavi opremljeni s sklicem. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

1.   Države članice do 31. oktobra 2006 v skladu z Direktivo 91/414/EGS spremenijo ali umaknejo, kjer je potrebno, obstoječe registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo MCPA ali MCPB kot aktivne snovi. Do tega datuma zlasti preverijo, da so izpolnjeni pogoji v Prilogi I k navedeni Direktivi v zvezi z MCPA in MCPB, z izjemo tistih, ki so opredeljeni v delu B uvrstitve navedenih aktivnih snovi, in da ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni Direktivi v skladu s pogoji iz člena 13.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice najpozneje do 30. aprila 2006 ponovno ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje MCPA ali MCPB, bodisi kot edino aktivno snov bodisi kot eno od več aktivnih snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS, in sicer v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS in na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi in ob upoštevanju dela B uvrstitve v Prilogi I k Direktivi v zvezi z MCPA in MCPB. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Po navedeni presoji države članice:

(a)

če fitofarmacevtsko sredstvo vsebuje MCPA ali MCPB kot edino aktivno snov, registracijo po potrebi spremenijo ali umaknejo najpozneje do 30. aprila 2010; ali

(b)

če fitofarmacevtsko sredstvo vsebuje MCPA ali MCPB kot eno od več aktivnih snovi, po potrebi spremenijo ali umaknejo registracijo do 30. aprila 2010 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali umik v ustrezni direktivi ali direktivah, v katerih je bila zadevna snov ali so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, glede na to, katera je bila zadnja.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. maja 2006.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. septembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

(2)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2266/2000 (UL L 259, 13.10.2000, str. 10).

(3)  UL L 107, 28.4.1994, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2230/95 (UL L 225, 22.9.1995, str. 1).


PRILOGA

Naslednji vpis se doda na konec tabele v Prilogi I k Direktivi 91/414/ES.

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Datum izteka vključitve

Posebne določbe

„108

MCPA

CAS št. 94-74-6

CIPAC št. 2

4-kloro-o-toliloksi ocetna kislina

≥ 930 g/kg

1. maj 2006

30. april 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepne ugotovitve poročila o pregledu za MCPA in zlasti dodatkov I in II, kot so bili 15. aprila 2005 dokončno oblikovani v Stalnem odboru za prehransko verigo ljudi in zdravje živali

Države članice morajo biti posebno pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, ko je aktivna snov uporabljena v regijah z občutljivimi tlemi in/ali podnebnimi razmerami. Pogoji registracije morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kadar je to potrebno

Države članice morajo posebno pozornost posvetiti varovanju vodnih organizmov in morajo zagotoviti, da pogoji registracije vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kjer je potrebno, kot so varovalni pasovi

109

MCPB

CAS št. 94-81-5

CIPAC št. 50

4-(4-kloro-o-toliloksi)butanojska kislina

≥ 920 g/kg

1. maj 2006

30. april 2016

DEL A

Registrira se lahko samo kot herbicid

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepne ugotovitve poročila o pregledu za MCPB in zlasti dodatkov I in II, kot so bili 15. aprila 2005 dokončno oblikovani v Stalnem odboru za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali

Države članice morajo biti posebno pozorne na možnost onesnaženja podtalnice, ko je aktivna snov uporabljena v regijah z občutljivimi tlemi in/ali podnebnimi razmerami. Pogoji registracije morajo vključevati ukrepe za zmanjšanje tveganja, kadar je to potrebno

Države članice morajo posebno pozornost posvetiti varovanju vodnih organizmov in morajo zagotoviti, da pogoji registracije vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja, kjer je potrebno, kot so varovalni pasovi“


(1)  Več podrobnosti o aktivnih snoveh in njihovih lastnostih je v poročilu o pregledu.


22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/17


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/58/ES

z dne 21. septembra 2005

o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve bifenazata in milbemektina med aktivne snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1), in zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nizozemska je 3. julija 2001 prejela v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS zahtevek Crompton Europe Ltd. za vključitev aktivne snovi bifenazat v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo Komisije 2002/268/ES (2) je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“, tj. da zanjo načeloma velja, da izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(2)

Nizozemska je 6. marca 2000 od Sankyo Company Ltd. prejela vlogo v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS za vključitev aktivne snovi milbemektin v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo Komisije 2000/540/ES (3) je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“, tj. da zanjo načeloma velja, da izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeni aktivni snovi so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za uporabe, ki so jih predlagali vlagatelji. Imenovane države članice poročevalke so Komisiji predložile osnutke poročil o oceni, ki se nanašajo na aktivni snovi, in sicer dne 3. aprila 2003 (bifenazat) in dne 16. junija 2001 (milbemektin).

(4)

Osnutke poročil o oceni so države članice in Komisija pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali. Pregled je bil dokončno oblikovan 3. junija 2005 v obliki poročil Komisije o pregledu za bifenazat in milbemektin.

(5)

Med pregledom bifenazata in milbemektina niso našli nobenih odprtih vprašanj ali razlogov za zaskrbljenost, ki bi zahtevali posvetovanje z Znanstvenim odborom za rastline ali Evropsko agencijo za varnost hrane, ki je prevzela vlogo navedenega odbora.

(6)

Različne opravljene preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo katero koli od zadevnih aktivnih snovi, lahko pričakuje, da na splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) in člena 5(3) Direktive 91/414/EGS, zlasti glede uporab, ki so bile preučene in podrobno navedene v poročilih Komisije o pregledu. Zato je primerno, da se bifenazat in milbemektin vključita v Prilogo I, da se lahko v vseh državah članicah zagotovi odobritev registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo ti aktivni snovi, v skladu z določbami navedene direktive.

(7)

Brez poseganja v obveznosti, opredeljene v Direktivi 91/414/EGS kot posledica vključitve aktivne snovi v Prilogo I, je treba dovoliti državam članicam, da v roku šestih mesecev po vključitvi pregledajo obstoječe začasne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifenazat ali milbemektin, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz Direktive 91/414/EGS, zlasti iz člena 13 in ustreznih pogojev iz Priloge I. Države članice morajo preoblikovati obstoječe registracije v dokončne registracije, jih spremeniti ali umakniti v skladu z določbami Direktive 91/414/EGS. Z odstopanjem od zgoraj določenega roka je treba določiti daljše obdobje za predložitev in oceno celotne dokumentacije iz Priloge III vsakega fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano uporabo v skladu z enotnimi načeli iz Direktive 91/414/EGS.

(8)

Vključitev bifenazata v Prilogo I temelji na dokumentaciji o uporabi navedene aktivne snovi na okrasnih rastlinah v rastlinjakih. Druge uporabe trenutno niso ustrezno podprte s podatki prijavitelja in pokazalo se je, da vsa tveganja drugih uporab niso ustrezno obravnavana, tj. ovrednotena po merilih, ki jih zahteva Priloga VI. Če države članice odobrijo registracije za druge uporabe, morajo zato zahtevati podatke in informacije, ki dokazujejo, da so te uporabe združljive z merili iz Direktive 91/414/EGS, zlasti glede vpliva na zdravje ljudi in okolje.

(9)

Zato je primerno, da se Direktiva 91/414/EGS ustrezno spremeni.

(10)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 91/414/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. maja 2006. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice predpise uporabljajo od 1. junija 2006.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

1.   Države članice do 31. maja 2006 v skladu z Direktivo 91/414/EGS po potrebi spremenijo ali umaknejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifenazat ali milbemektin kot aktivni snovi. Do tega datuma zlasti preverijo, da so izpolnjeni pogoji iz Priloge I k navedeni direktivi v zvezi z bifenazatom oziroma milbemektinom, razen tistih, ki so opredeljeni v delu B uvrstitve navedenih aktivnih snovi, in da ima imetnik registracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k navedeni Direktivi v skladu s pogoji iz člena 13.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice ponovno ovrednotijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje bifenazat ali milbemektin, bodisi kot edino aktivno snov bodisi kot eno od več aktivnih snovi, vključeno v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS najpozneje do 30. novembra 2005, in sicer v skladu z enotnimi načeli iz Priloge VI k Direktivi 91/414/EGS in na podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k navedeni direktivi in ob upoštevanju dela B uvrstitve v Prilogi I k Direktivi glede bifenazata in milbemektina. Na podlagi navedenega ovrednotenja države članice presodijo, ali sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 4(1)(b), (c), (d) in (e) Direktive 91/414/EGS.

Po navedeni presoji države članice:

(a)

v primeru, da fitofarmacevtsko sredstvo vsebuje bifenazat ali milbemektin kot edino aktivno snov, po potrebi spremenijo ali umaknejo registracijo najpozneje do 31. maja 2007; ali

(b)

v primeru, da fitofarmacevtsko sredstvo vsebuje bifenazat ali milbemektin kot eno od več aktivnih snovi, po potrebi spremenijo ali umaknejo registracijo do 31. maja 2007 ali do datuma, določenega za tako spremembo ali umik v ustrezni direktivi ali direktivah, v katerih je bila zadevna snov ali so bile zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, pri čemer se upošteva poznejši datum.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati 1. decembra 2005.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. septembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

(2)  UL L 92, 9.4.2002, str. 34.

(3)  UL L 230, 12.9.2000, str. 14.


PRILOGA

V Prilogi I se na konec tabele dodajo naslednje vrstice.

Št.

Splošno ime, identifikacijske številke

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Začetek veljavnosti

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„110

Bifenazat

CAS št. 149877-41-8

CIPAC št. 736

Izopropil-2-(4-metoksibifenil-3-il) hidrazinoformat

≥ 950 g/kg

1. december 2005

30. november 2015

DEL A

Registrira se lahko samo kot akaricid.

DEL B

Pri ocenjevanju vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo bifenazat in so namenjene drugačnim uporabam, kakor za okrasne rastline v rastlinjakih, so države članice posebno pozorne na merila iz člena 4(1)(b) in zagotovijo, da so pred registracijo predloženi vsi nujni podatki in informacije.

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepne ugotovitve poročila o pregledu za bifenazat in zlasti dodatkov I in II, kot so bili dokončno oblikovani v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali dne 3. junija 2005.

111

Milbemektin

Milbemektin je mešanica M.A3 in M.A4

CAS št.

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

CIPAC št. 660

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihidroksi-5’,6’,11,13,22-pentametil-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-tetrahidropiran-2-on

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-etil-21,24-dihidroksi-5’,11,13,22-tetrametil-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1. 14,8020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-tetrahidropiran-2-on

≥ 950 g/kg

1. december 2005

30. november 2015

DEL A

Registrira se lahko samo kot akaricid ali insekticid.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz Priloge VI se upoštevajo sklepne ugotovitve poročila o pregledu za milbemektin in zlasti dodatkov I in II, kot so bili dokončno oblikovani v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali dne 3. junija 2005.

V tej celoviti oceni morajo države članice biti posebno pozorne na varovanje vodnih organizmov.

Po potrebi se uporabljajo ukrepi za zmanjšanje tveganja.“


(1)  Več podrobnosti o aktivnih snoveh in njihovi opredelitvi in specifikaciji določa poročilo o pregledu.


Popravki

22.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/20


Popravek Sprememb Poslovnika Sodišča Evropskih skupnosti

( Uradni list Evropske unije L 203 z dne 4. avgusta 2005 )

Na strani 20, točka 5, člen 104(3), prvi pododstavek, tretja vrstica:

namesto:

„… lahko Sodišče po opredelitvi ACTnega pravobranilca kadar koli odloči z obrazloženim sklepom, v …“

beri:

„… lahko Sodišče po opredelitvi generalnega pravobranilca kadar koli odloči z obrazloženim sklepom, v …“.

Na strani 20, točka 5, člen 104(3), drugi pododstavek, tretja vrstica:

namesto:

„…zaslišalo udeležence iz člena 23 statuta glede njihovih morebitnih pripomb in po opredelitvi ACTnega …“

beri:

„… zaslišalo udeležence iz člena 23 statuta glede njihovih morebitnih pripomb in po opredelitvi generalnega …“.