ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 212

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
17. avgust 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1340/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1341/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi višine pomoči za pridelavo grozdja za proizvodnjo nekaterih sort rozin in pomoči za ponovno zasaditev vinogradov, okuženih s filoksero za tržno leto 2005/2006

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1342/2005 z dne 16. avgusta 2005 o odobritvi nadomestil organizacijam proizvajalcev za tuna, dobavljenega predelovalni industriji med 1. januarjemin 31. marcem 2004

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1343/2005 z dne 16. avgusta 2005 o odobritvi nadomestil organizacijam proizvajalcev za tuna, dobavljenega predelovalni industriji med 1. aprilom in 30. junijem 2004

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1344/2005 z dne 16. avgusta 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, ki zadevajo količine za dodatne uvozne dajatve za jabolka

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1345/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih dovoljenj za sektor oljčnega olja

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1346/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah

16

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1347/2005 z dne 16. avgusta 2005 o enainpetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1348/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije

28

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

17.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1340/2005

z dne 16. avgusta 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 16. avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

73,1

999

73,1

0709 90 70

052

68,5

999

68,5

0805 50 10

382

66,8

388

63,7

524

64,8

528

55,7

999

62,8

0806 10 10

052

100,6

220

103,3

400

135,2

624

162,1

999

125,3

0808 10 80

388

77,0

400

70,7

404

81,8

508

55,6

512

75,5

528

73,0

720

70,4

804

72,8

999

72,1

0808 20 50

052

104,2

388

79,4

512

28,3

528

37,8

999

62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,5

999

97,5

0809 40 05

508

43,6

624

63,9

999

53,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


17.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1341/2005

z dne 16. avgusta 2005

o določitvi višine pomoči za pridelavo grozdja za proizvodnjo nekaterih sort rozin in pomoči za ponovno zasaditev vinogradov, okuženih s filoksero za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Drugi pododstavek člena 7(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 določa merila za določitev pomoči za pridelavo grozdja za proizvodnjo rozin sorte sultanina in muškat in rozin korinta.

(2)

Tretji pododstavek člena 7(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 navaja možnost, da se znesek pomoči razlikuje glede na sorto grozdja. Predvideva tudi, da se omenjeni znesek lahko razlikuje tudi glede na druge dejavnike, ki lahko vplivajo na donos. V primeru sultanin je treba predvideti dodatno razlikovanje med površinami, okuženimi s filoksero, in drugimi.

(3)

Za tržno leto 2004/2005 pri preverjanju površin, namenjenih pridelavi grozdja iz člena prvega pododstavka člena 7(1) Uredbe (ES) št. 2201/96, ni bilo odkrite prekoračitve največje zajamčene površine, določene v členu 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1621/1999 z dne 22. julija 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 glede pomoči pri pridelavi grozdja za proizvodnjo nekaterih sort rozin (2).

(4)

Treba je določiti pomoč za pridelavo omenjenega grozdja za tržno leto 2005/2006.

(5)

Prav tako je treba določiti pomoč, ki se dodeli proizvajalcem, ki ponovno nasajajo vinograde za preprečitev okužbe s filoksero, pod pogoji, določenimi v členu 7(4) Uredbe (ES) št. 2201/96.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za tržno leto 2005/2006 se pomoč za pridelavo iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 določi na:

(a)

2 603 EUR na hektar za površine, kjer se prideluje grozdje sorte sultanine, okuženo s filoksero, ali so bile v zadnjih petih letih ponovno zasajene;

(b)

3 569 EUR na hektar za druge površine, kjer se prideluje grozdje sorte sultanine;

(c)

3 391 EUR na hektar za površine, kjer se prideluje grozdje sorte korinta;

(d)

969 EUR na hektar za površine, kjer se prideluje grozdje sorte muškat.

2.   Za tržno leto 2005/2006 se pomoč za ponovno zasaditev iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 2201/96 določi na 3 917 EUR na hektar.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 192, 24.7.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1880/2001 (UL L 258, 27.9.2001, str. 14).


17.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1342/2005

z dne 16. avgusta 2005

o odobritvi nadomestil organizacijam proizvajalcev za tuna, dobavljenega predelovalni industriji med 1. januarjem in 31. marcem 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) in zlasti člena 27(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nadomestilo iz člena 27 Uredbe (ES) št. 104/2000 se pod določenimi pogoji lahko odobri organizacijam proizvajalcev Skupnosti za tuna za količine tuna, dobavljenega predelovalni industriji v koledarskem četrtletju, kjer povprečna prodajna cena koledarskega četrtletja, zabeležena na trgu Skupnosti, in uvozna cena z izravnalnimi dajatvami ne presegata 87 % proizvodne cene v Skupnosti za zadevni proizvod.

(2)

Pregled položaja na trgu Skupnosti je pokazal, da sta bili povprečna prodajna cena za koledarsko četrtletje in uvozna cena iz člena 27 Uredbe (ES) št. 104/2000 za rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), s težo nad 10 kg vsak, rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), s težo pod 10 kg vsak, in črtastega tuna (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) med 1. januarjem in 31. marcem 2004 nižji od praga, ki znaša 87 % proizvodne cene v Skupnosti, kot je določeno z Uredbo Sveta (ES) št. 2346/2002 (2).

(3)

Upravičenost do nadomestila se določi na podlagi prodaje, katere računi datirajo iz koledarskega četrtletja in kateri so uporabljeni za izračun povprečne mesečne prodajne cene v skladu s členom 4 Uredbe (ES št. 2183/2001 Komisije z dne 9. novembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o dodelitvi kompenzacijskih plačil za tuna, namenjene za predelovalno industrijo (3).

(4)

Višina nadomestila v skladu s členom 27(2) Uredbe (ES) št. 104/2000 ne sme v nobenem primeru preseči razlike med sprožitvenim pragom in povprečno prodajno ceno zadevnega proizvoda na trgu Skupnosti ali pavšalnega zneska, ki znaša 12 % tega praga.

(5)

Količine, upravičene do nadomestila ne smejo v nobenem primeru preseči zgornje meje za zadevno četrtletje, določene v členu 27(3) Uredbe (ES) št. 104/2000.

(6)

Količine rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), s težo nad 10 kg vsak, rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), s težo pod 10 kg vsak, in črtastega tuna (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), prodanih in dobavljenih predelovalni industriji s sedežem na carinskem območju Skupnosti, so bile med zadevnim četrtletjem večje od prodanih in dobavljenih količin v istem četrtletju zadnjih treh ribolovnih let. Ker zadevne količine presegajo zgornjo mejo člena 27(3) Uredbe (ES) št. 104/2000, je treba omejiti skupne količine teh proizvodov, za katere se plača nadomestilo.

(7)

V skladu z zgornjimi mejami iz člena 27(4) Uredbe (ES) št. 104/2000 za izračunavanje višine nadomestila, ki se odobri vsaki organizaciji proizvajalcev, se količine, za katere se plača nadomestilo, razdeli med zadevne organizacije proizvajalcev sorazmerno povprečni proizvodnji vsake organizacije v istem četrtletju ribolovnih let 2001, 2002 in 2003.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nadomestilo, predvideno v členu 27 Uredbe (ES) št. 104/2000, se odobri za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2004 za naslednje proizvode:

(EUR/t)

Proizvod

Najvišja vsota nadomestila v skladu s prvo in drugo alineo člena 27(2) Uredbe (ES) št. 104/2000

Rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) s težo nad 10 kg vsak

127

Rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) s težo pod 10 kg vsak

92

Črtasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

Člen 2

1.   Skupne količine, za katere se plača nadomestilo za naslednje vrste, so:

rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) s težo nad 10 kg vsak: 21 089,066 ton,

rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) s težo pod 10 kg vsak: 4 531,090 ton,

črtasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411 ton.

2.   Razdelitev skupnih količin med zadevne organizacije proizvajalcev se določi v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2005

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 351, 28.12.2002, str. 3.

(3)  UL L 293, 10.11.2001, str. 11.


PRILOGA

Razdelitev količin tuna, ki so upravičene do nadomestila za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2004 v skladu s členom 27(4) Uredbe (ES) št. 104/2000, po odstotnih skupinah med organizacije proizvajalcev.


(v tonah)

Rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) s težo nad 10 kg vsak

Količine, 100 % upravičene do nadomestila

(prva alinea člena 27(4))

Količine, 50 % upravičene do nadomestila

(druga alinea člena 27(4))

Skupna količina, upravičena do nadomestila

(prva in druga alinea člena 27(4))

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Skupnost – skupaj

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(v tonah)

Rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) s težo pod 10 kg vsak

Količine, 100 % upravičene do nadomestila

(prva alinea člena 27(4))

Količine, 50 % upravičene do nadomestila

(druga alinea člena 27(4))

Skupna količina, upravičena do nadomestila

(prva in druga alinea člena 27(4))

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Skupnost – skupaj

4 531,090

0

4 531,090


(v tonah)

Črtasti tun

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

Količine, 100 % upravičene do nadomestila

(prva alinea člena 27(4))

Količine, 50 % upravičene do nadomestila

(druga alinea člena 27(4))

Skupna količina, upravičena do nadomestila

(prva in druga alinea člena 27(4))

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Skupnost – skupaj

5 775,411

0

5 775,411


17.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1343/2005

z dne 16. avgusta 2005

o odobritvi nadomestil organizacijam proizvajalcev za tuna, dobavljenega predelovalni industriji med 1. aprilom in 30. junijem 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), in zlasti člena 27(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nadomestilo iz člena 27 Uredbe (ES) št. 104/2000 se pod določenimi pogoji lahko odobri organizacijam proizvajalcev Skupnosti za tuna za količine tuna, dobavljenega predelovalni industriji v koledarskem četrtletju, kjer povprečna prodajna cena koledarskega četrtletja, zabeležena na trgu Skupnosti, in uvozna cena z izravnalnimi dajatvami ne presegata 87 % proizvodne cene v Skupnosti za zadevni proizvod.

(2)

Pregled položaja na trgu Skupnosti je pokazal, da sta bili povprečna prodajna cena za koledarsko četrtletje in uvozna cena iz člena 27 Uredbe (ES) št. 104/2000 za rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), s težo nad 10 kg vsak, med 1. aprilom in 30. junijem 2004 nižji od praga, ki znaša 87 % proizvodne cene v Skupnosti, kot je določeno z Uredbo Sveta (ES) št. 2346/2002 (2).

(3)

Upravičenost do nadomestila se določi na podlagi prodaje, katere računi datirajo iz koledarskega četrtletja in kateri so uporabljeni za izračun povprečne mesečne prodajne cene v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 2183/2001 z dne 9. novembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o dodelitvi kompenzacijskih plačil za tuna, namenjene za predelovalno industrijo (3).

(4)

Višina nadomestila v skladu s členom 27(2) Uredbe (ES) št. 104/2000 ne sme v nobenem primeru preseči razlike med sprožitvenim pragom in povprečno prodajno ceno zadevnega proizvoda na trgu Skupnosti ali pavšalnega zneska, ki znaša 12 % tega praga.

(5)

Količine, upravičene do nadomestila ne smejo v nobenem primeru preseči zgornje meje za zadevno četrtletje, določene v členu 27(3) Uredbe (ES) št. 104/2000.

(6)

Količine rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), s težo nad 10 kg vsak, prodanega in dobavljenega predelovalni industriji s sedežem na carinskem območju Skupnosti, so bile med zadevnim četrtletjem večje od prodanih in dobavljenih količin v istem četrtletju zadnjih treh ribolovnih let. Ker zadevne količine presegajo zgornjo mejo člena 27(3) Uredbe (ES) št. 104/2000, je treba omejiti skupne količine teh proizvodov, za katere se plača nadomestilo.

(7)

V skladu z zgornjimi mejami iz člena 27(4) Uredbe (ES) št. 104/2000 za izračunavanje višine nadomestila, ki se odobri vsaki organizaciji proizvajalcev, se količine, za katere se plača nadomestilo, razdeli med zadevne organizacije proizvajalcev sorazmerno povprečni proizvodnji vsake organizacije v istem četrtletju ribolovnih let 2001, 2002 in 2003.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nadomestilo, predvideno v členu 27 Uredbe (ES) št. 104/2000, se odobri za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2004 za rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares), s težo nad 10 kg vsak.

Najvišji znesek nadomestila v skladu s prvo in drugo alineo člena 27(2) Uredbe (ES) št. 104/2000 je določen na 24 EUR na tono.

Člen 2

1.   Skupne količine, za katere se plača nadomestilo, znašajo za rumenoplavutega tuna (Thunnus albacares) s težo nad 10 kg 26 353,548 tone.

2.   Razdelitev skupnih količin med zadevne organizacije proizvajalcev se določi v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2005

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz 2003.

(2)  UL L 351, 28.12.2002, str. 3.

(3)  UL L 293, 10.11.2001, str. 11.


PRILOGA

Razdelitev količine tuna, ki so upravičeni do nadomestila za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2004, v skladu s členom 27(4) Uredbe (ES) št. 104/2000, po odstotnih skupinah med organizacije proizvajalcev.


(v tonah)

Rumenoplavuti tun (Thunnus albacares) s težo nad 10 kg vsak

Količine, 100 % upravičene do nadomestila

(prva alinea člena 27(4))

Količine, 50 % upravičene do nadomestila

(druga alinea člena 27(4))

Skupna količina, upravičena do nadomestila

(prva in druga alinea člena 27(4))

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

OP 42 (CAN)

0

0

0

Orthongel

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Skupnost – skupaj

22 884,936

3 468,612

26 353,548


17.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1344/2005

z dne 16. avgusta 2005

o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, ki zadevajo količine za dodatne uvozne dajatve za jabolka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 33(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1555/96, z dne 30. julija 1996 o predpisih, ki se nanašajo za vloge dodatnih uvoznih dajatev v sektorju sadje in zelenjava (2) in predvideva nadzor uvoza proizvodov, navedenih v Prilogi k Uredbi. Ta nadzor naj se izvaja v skladu s pravili o nadzoru preferencialnega uvoza, določenega v členu 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93, z dne 2. julija 1993 opredeljuje posamezne določbe za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

V členu 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj, in glede na najnovejše razpoložljive podatke za 2002, 2003 in 2004 je treba spremeniti sprožitvene ravni za dodatne carinske dajatve za jabolka.

(3)

Na podlagi tega se bo spremenila Uredba (ES) št. 1555/96.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1555/96 se zamenja z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003, (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 193, 3.8.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 828/2005, (UL L 137, 31.5.2005, str. 21).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005, (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature naj bi bilo poimenovanje proizvodov zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih carinskih dajatev v tej prilogi je odvisno od področja uporabe oznak KN, kakršne so v času sprejetja te uredbe. Kjer se ‚ex’ pojavlja pred oznako KN, je področje uporabe dodatnih carinskih dajatev odvisno tako od področja uporabe oznake KN kot tudi ustreznega sprožitvenega obdobja.

Zaporedna številka

Oznake KN

Poimenovanje blaga

Sprožitvena obdobja

Sprožitvena raven

(v tonah)

78.0015

ex 0702 00 00

Paradižniki

— od 1. oktobra do 31. maja

603 687

78.0020

— od 1. junija do 30. septembra

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Kumare

— od 1. maja do 31. oktobra

10 626

78.0075

— od 1. novembra do 30. aprila

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Artičoke

— od 1. novembra do 30. junija

2 071

78.0100

0709 90 70

Bučke

— od 1. januarja do 31. decembra

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Pomaranče

— od 1. decembra do 31. maja

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementine

— od 1. novembra do konca februarja

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarine (vključno s tangerinkami in satsuma mandarinami); wilkings mandarine in podobni hibridi agrumov

— od 1. novembra do konca februarja

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Limone

— od 1. junija do 31. decembra

291 598

78.0160

— od 1. januarja do 31. maja

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Namizno grozdje

— od 21. julija do 20. novembra

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Jabolka

— od 1. januarja do 31. avgusta

804 433

78.0180

— od 1. septembra do 31. decembra

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Hruške

— od 1. januarja do 30. aprila

239 335

78.0235

— od 1. julija do 31. decembra

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Marelice

— od 1. junija do 31. julija

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Češnje, razen višenj

— od 21. maja do 10. avgusta

54 213

78.0270

ex 0809 30

Breskve, vključno z nektarinami

— od 11. junija do 30. septembra

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Slive

— od 11. junija do 30. septembra

54 605“


17.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1345/2005

z dne 16. avgusta 2005

o določitvi podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih dovoljenj za sektor oljčnega olja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 865/2004 z dne 29. aprila 2004 o skupni ureditvi trga za sektor oljčnega olja in namiznih oljk ter o spremembi Uredbe (EGS) št. 827/68 (1) in zlasti njenega člena 10(4).

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 865/2004 določa posebne določbe o izdaji uvoznih dovoljenj za sektor oljčnega olja. Treba je predvideti nekatera podrobna pravila za uporabo glede izdaje dovoljenj.

(2)

Določbe iz te uredbe dopolnjujejo določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (2).

(3)

Zaradi jasnosti in preglednosti je treba od 1. novembra 2005 razveljaviti Uredbo Komisije (ES) št. 1476/95 z dne 28. junija 1995 o določitvi posebnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih dovoljenj za oljčno olje (3).

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 2543/95 z dne 30. oktobra 1995 o določitvi posebnih podrobnih pravil za uporabo sistema izvoznih dovoljenj za oljčno olje (4), predvideva obvezni sistem za izdajo izvoznih dovoljenj. V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 865/2004 postane izdaja izvoznih dovoljenj neobvezen ukrep, ki je odvisen od razvoja trga. Zato je treba od 1. novembra 2005 razveljaviti tudi Uredbo (ES) št. 2543/95.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za oljčno olje in namizne oljke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih dovoljenj, predvidenega v členu 10 Uredbe (ES) št. 865/2004.

2.   Pri vsakem uvozu proizvodov z oznakami KN 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 in 1522 00 39 je treba predložiti uvozno dovoljenje.

Zahtevki za dovoljenja, dovoljenja, kakor tudi izpiski iz dovoljenj, so sestavljeni na obrazcih, ki so v skladu z vzorci iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1291/2000.

Člen 2

1.   Za pridobitev ugodnosti iz posebnega sistema, predvidenega v uredbah, ki so sprejete za izvajanje sporazumov, sklenjenih med Skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, zahtevek za uvozna dovoljenja, kakor tudi dovoljenje, v okencih 7 in 8 vključujejo navedbo zadevne tretje države.

2.   Uvozno dovoljenje pomeni obveznost uvoza proizvodov iz navedene tretje države, ki ustrezajo pogojem, predvidenim v uredbah iz odstavka 1 in za katere je bilo izdano dovoljenje.

Člen 3

1.   Trajanje veljavnosti uvoznega dovoljenja je 60 dni od datuma dejanske izdaje v skladu s členom 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

2.   Znesek jamstva, ki se nanaša na uvozna dovoljenja, je 10 EUR na 100 kilogramov neto teže.

Člen 4

1.   Države članice sporočijo Komisiji količine, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja, tako da količine navedejo, za primere iz člena 2(1) pa navedejo poreklo uvoženih proizvodov, in sicer v naslednjih rokih:

(a)

najpozneje 5. dan vsakega meseca za obdobje od 16. dne do konca meseca pred in najpozneje 20. dan vsakega meseca za obdobje od 1. do 15. dne tekočega meseca, kar se nanaša na proizvode iz člena 1(a) Uredbe (ES) št. 865/2004;

(b)

v prvem mesecu po koncu vsakega tržnega leta za proizvode iz člena 1(b) in (c) Uredbe (ES) št. 865/2004 in za katere je bilo izdano dovoljenje za uvoz.

Če za uvoz količin, za katere so v državi članici zahtevana dovoljenja, država članica domneva, da bi lahko povzročile motnje na trgu, o tem nemudoma obvesti Komisijo in sporoči količine, opredeljene v skladu z odstavkom 1, in pri tem loči na eni strani tiste količine, za katere so bila dovoljenja zahtevana in še niso izdana ali sprejeta, ter, na drugi strani, tiste količine, za katere so bila dovoljenja izdana v zadnjih petnajstih dneh.

2.   Vsa obvestila iz odstavka 1, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, se izpolnijo po vzorcu iz priloge in se Komisiji pošljejo po elektronski pošti.

Člen 5

Uredbi (ES) št. 1476/95 in (ES) št. 2543/95 se razveljavita.

Člen 6

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 206, 9.6.2004, str. 37.

(2)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 17).

(3)  UL L 145, 29.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1081/2001 (UL L 149, 2.6.2001, str. 17).

(4)  UL L 260, 31.10.1995, str. 33. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 406/2004 (UL L 67, 5.3.2004, str. 10).


PRILOGA

Uporaba Uredbe (ES) št. 1345/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI GD AGRI.C.2

SEKTOR OLJČNEGA OLJA

 

Pošiljatelj:

 

Datum:

 

Obdobje:

 

Država članica:

 

Oseba za stike:

 

Telefon:

 

Elektronski naslov:

 

Prejemnik: DG AGRI.C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Obvestila na petnajst dni:

Kategorija

Količina

Oznaka KN (8 številk)

Pakiranje (razsuti tovor ali manjše embalaže, 4 številke)

 

 

 

 

Skupaj

 

 


Kategorija

Količina

Oznaka KN (8 številk)

Pakiranje (razsuti tovor ali manjše embalaže, 4 številke)

 

 

 

 

Skupaj

 

 


17.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1346/2005

z dne 16. avgusta 2005

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 z dne 14. decembra 1999 o ukrepih za informiranje in za promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah (1) in zlasti členov 5(1), 7 in 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi izkušenj zadnjih let se je izkazalo, da je treba spremeniti Uredbo Komisije (ES) št. 2879/2000 z dne 28. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2702/1999 o ukrepih za informiranje in promocijo kmetijskih proizvodov v tretjih državah (2). Zaradi jasnosti in poenostavitve je treba omenjeno uredbo razveljaviti in nadomestiti z novo.

(2)

Uredba (ES) št. 2702/1999 določa možnost, da organizacije predlagateljice same izvedejo nekatere dele programov, na kasnejši stopnji postopka izberejo izvršne organe in vzdržujejo konstantno raven prispevka Skupnosti, ki v posamezni fazi programa ne presega 50 % dejanskih stroškov. Določiti je treba podrobna pravila za uporabo teh določb.

(3)

Za zagotovitev urejenega poslovanja je treba določiti vzpostavitev in periodično posodabljanje seznamov proizvodov in trgov, ki so vključeni v promocijske in informacijske ukrepe za kmetijske proizvode v tretjih državah, določiti nacionalne organe, odgovorne za uporabo te uredbe, in trajanje programov.

(4)

Da bi preprečili kakršno koli nevarnost izkrivljanja konkurence, je treba določiti predpise glede sklicevanja na posebno poreklo proizvodov, ki jih zajemajo promocijski in informacijski ukrepi.

(5)

Da bi zagotovili kar najširšo možno konkurenco in prost pretok storitev, je treba določiti postopek za predstavitev programov in izbiro izvajalskih organov, pri čemer je treba upoštevati določbe Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev (3), če je organizacija predlagateljica oseba javnega prava.

(6)

Treba je določiti merila za izbor programov s strani držav članic in za pregled programov, ki jih je izbrala Komisija, da se zagotovi spoštovanje predpisov Skupnosti in učinkovitost ukrepov, ki jih je treba izvesti. Po pregledu programov mora Komisija odločiti, kateri programi so odobreni, in določiti njihove proračune.

(7)

Za zagotavljanje poenotenosti pri pravilih za izbiro izvajalskih organov in programov, je primerno uporabiti iste predpise za ukrepe, ki jih izvajajo mednarodne organizacije iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2702/1999. Za zagotavljanje pravne varnosti morajo biti sporočila v okviru programov skladna z zakonodajo tretjih držav, na katere se nanašajo.

(8)

Za zagotavljanje uspešnosti ukrepov Skupnosti je nujno, da države članice zagotovijo usklajenost in povezljivost odobrenih programov z državnimi ali regionalnimi programi.

(9)

Prav tako je treba določiti prednostna merila za izbiro programov, da bi ti dosegli najboljši učinek.

(10)

Pri programih, ki vključujejo več kakor eno državo članico, je treba določiti ukrepe, ki zagotavljajo njihovo medsebojno usklajevanje pri predstavitvi in pregledovanju programov.

(11)

V prid urejenega finančnega poslovanja morajo biti v programih določena podrobna pravila o finančnem prispevku držav članic in organizacij predlagateljic.

(12)

V pogodbah med zainteresiranimi strankami in pristojnimi nacionalnimi organi, sklenjenih v primernem roku, je treba opredeliti različna pravila izvajanja prevzetih obvez, pri čemer se uporabljajo obrazci pogodb, ki jih državam članicam zagotovi Komisija.

(13)

Da bi zagotovili dobro izvedbo pogodbe, mora pogodbenik položiti varščino v korist pristojnega nacionalnega organa, ki znaša 15 % prispevka Skupnosti in zadevnih držav članic. Prav tako je treba položiti varščino, kadar se zaprosi za predplačilo za vsako letno fazo.

(14)

Določiti je treba preglede, ki jih morajo opraviti države članice.

(15)

Opredeliti je treba, da izvedba ukrepov iz pogodb predstavlja glavno zahtevo v smislu člena 20 Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (4).

(16)

Glede na zahteve o upravljanju proračuna je treba določiti finančne sankcije, če države članice vlog za vmesno plačilo ne predložijo ali jih predložijo prepozno oziroma je plačilo zapoznelo.

(17)

V prid urejenega finančnega poslovanja in za preprečitev nevarnosti, da bi se s tekočimi izplačili izčrpal finančni prispevek Skupnosti in bi tako odpadlo izplačilo preostalega zneska, je treba določiti, da predplačila in različna vmesna plačila ne smejo preseči 80 % prispevka Skupnosti in držav članic. Z istim namenom mora pristojni nacionalni organ vlogo za izplačilo preostalega zneska prejeti v določenem roku.

(18)

Države članice morajo preveriti vse informacijsko in promocijsko gradivo, ki je nastalo v okviru programov. Določiti je treba pogoje za uporabo tega gradiva po zaključku programov.

(19)

Glede na pridobljene izkušnje in zaradi nadzora dobre izvedbe programov je treba določiti podrobna pravila spremljanja, ki ga zagotovi skupina, ustanovljena v ta namen z Uredbo (ES) št. 2702/1999.

(20)

Zdi se potrebno, da države članice nadzorujejo uresničevanje ukrepov in obveščajo Komisijo o rezultatih preverjanj in nadzornih ukrepov, določenih v tej uredbi. Za zagotovitev urejenega finančnega poslovanja je treba določiti, da morajo države članice medsebojno sodelovati, kadar se ukrepi ne izvajajo v tisti državi članici, v kateri ima sedež pristojna organizacija, ki je podpisnica pogodbe.

(21)

Za učinkovito zaščito finančnih interesov Skupnosti je treba sprejeti ustrezne ukrepe za boj proti goljufijam in hudim malomarnostim. V ta namen je treba uvesti povračila in sankcije.

(22)

Za večletne programe je treba jasno določiti, da mora biti po zaključku vsake letne faze predloženo interno poročilo o oceni, tudi kadar ni predložena nobena vloga za plačilo.

(23)

Obrestna mera, ki jo mora plačati prejemnik neupravičenega plačila, mora biti prilagojena obrestni meri za zneske terjatev, ki niso poplačani v roku za plačilo, določenem v členu 86 Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5).

(24)

Da bi olajšali prehod med Uredbo (ES) št. 2879/2000 in to uredbo, je treba sprejeti prehodne ukrepe za informacijske in promocijske programe, za financiranje katerih se je Komisija odločila pred začetkom veljave te uredbe.

(25)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Skupnega upravljalnega odbora za promocijo kmetijskih proizvodov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

Splošne določbe

Člen 1

Predmet in opredelitev pojmov

Ta uredba uvaja podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 2702/1999 zlasti glede oblikovanja, izbora, izvajanja, financiranja in nadzora programov iz člena 7(1) navedene uredbe kot tudi veljavnih pravil za programe, ki se izvajajo s posredovanjem mednarodne organizacije iz člena 6 navedene uredbe.

„Program“ pomeni niz koherentnih ukrepov v obsegu, ki zadošča za izboljšanje obveščenosti o zadevnih proizvodih in o njihovi prodaji.

Člen 2

Imenovanje pristojnih organov

Države članice imenujejo pristojne organe, odgovorne za uporabo te uredbe (v nadaljevanju „pristojni nacionalni organi“).

Komisiji sporočijo popolna imena in naslove imenovanih organov ter vse spremembe v zvezi s tem.

Komisija te podatke v primerni obliki zagotovi javnosti.

Člen 3

Trajanje programov

Programi se izvajajo v obdobju najmanj enega in največ treh let od datuma začetka veljavnosti pogodbe iz člena 12(1).

Člen 4

Lastnosti informacijskih in promocijskih sporočil za objavo v okviru programov

1.   Vsa informacijska in promocijska sporočila, namenjena potrošnikom in drugim ciljnim skupinam v okviru programov (v nadaljevanju „sporočila“), so osnovana na dejanski kakovosti zadevnega proizvoda ali njegovih značilnosti.

Ta sporočila morajo biti v skladu z zakonodajo v tretjih državah, ki so jim namenjena.

2.   Vsako sklicevanje na poreklo proizvodov mora ostati v ozadju osrednjega sporočila kampanje. Vendar pa se poreklo proizvoda lahko navede v okviru informacijskega ali promocijskega ukrepa, če gre za označbo v skladu s predpisi Skupnosti ali za značilen proizvod, ki je potreben za ponazoritev informacijskih ali promocijskih ukrepov.

Člen 5

Seznam proizvodov in trgov

Seznam proizvodov in trgov iz členov 3 in 4 Uredbe (ES) št. 2702/1999 je priložen v Prilogi k tej uredbi.

Posodobi se vsaki dve leti najpozneje 31. decembra.

Člen 6

Programi, izvedeni v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami

V primeru uporabe člena 6 Uredbe (ES) št. 2702/1999 mednarodne organizacije iz navedenega člena na zahtevo Komisije predložijo predloge programov za naslednje leto.

Pogoji dodelitve in plačila prispevka Skupnosti iz člena 9(4) Uredbe (ES) št. 2702/1999 so urejeni s sporazumom o dodelitvi sredstev med Skupnostjo in zadevno mednarodno organizacijo.

POGLAVJE 2

Izbor programov iz člena 7 Uredbe (ES) št. 2702/1999

Člen 7

Predstavitev in predhodni izbor programov s strani držav članic

1.   Zaradi uresničevanja ukrepov, ki jih vsebujejo programi, zadevna država članica vsako leto izvede razpis za oddajo predlogov.

Strokovne ali medpanožne organizacije Skupnosti s področja zadevnih sektorjev (v nadaljevanju „organizacije predlagateljice“) vsako leto najpozneje do 31. marca državi članici predstavijo svoje programe.

Programi se predložijo na obrazcu, ki ga določi Komisija in ki je dostopen na njeni spletni strani. Priložen je razpisom za oddajo predlogov iz prvega pododstavka.

2.   Programi, predstavljeni v skladu z odstavkom 1, upoštevajo:

(a)

zakonodajo Skupnosti v zvezi z zadevnimi proizvodi in njihovim trženjem;

(b)

specifikacije, ki vsebujejo merila za izključitev, izbiro in dodelitev, ki jih v ta namen sporočijo zadevne države članice.

Programi morajo biti dovolj razviti, da se lahko ovrednotita njihova skladnost z veljavnimi predpisi in razmerje med stroški in koristmi.

Države članice pregledajo programe predvsem glede na sledeča merila:

usklajenost predlaganih strategij z zadanimi cilji,

kakovost predlaganih ukrepov,

predvidljivi učinek njihove izvedbe v smislu povečanega povpraševanja po zadevnih proizvodih,

zagotovilo o učinkovitosti in reprezentativnosti organizacij predlagateljic,

tehnične zmogljivosti in zagotovilo o učinkovitosti predlaganega izvajalskega organa.

Države članice sestavijo začasen seznam programov, ki jih izberejo na podlagi meril, določenih v specifikacijah iz točke (b) prvega pododstavka kot tudi iz tretjega pododstavka.

3.   Za izvajanje teh programov vsaka organizacija predlagateljica z natečajnim postopkom ob uporabi ustreznih sredstev, ki jih je potrdila zadevna država članica, izbere enega ali več izvajalskih organov. Če je bila ta izbira izvedena pred predstavitvijo programa, lahko izvajalski organ sodeluje pri njegovi izdelavi.

4.   Če se načrtuje program, ki vključuje več držav članic, se države članice medsebojno uskladijo pri izbiri programa in zlasti pri izbiri države članice koordinatorice. Predvsem se zavežejo, da bodo prispevale k njegovemu financiranju v skladu s členom 11(2) in vzpostavile medsebojno administrativno sodelovanje, da bi olajšale spremljanje, izvajanje in nadzor navedenega programa.

5.   Vsaka država članica skrbi za usklajenost predvidenih nacionalnih ali regionalnih ukrepov s tistimi, ki so sofinancirani v skladu z Uredbo (ES) št. 2702/1999, kot tudi za povezljivost predstavljenih programov z nacionalnimi ali regionalnimi kampanjami.

Člen 8

Prednost pri izboru programov

1.   V okviru programov iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 2702/1999, ki vključujejo več držav članic, bodo imeli prednost programi, ki zadevajo celoto proizvodov in zlasti poudarjajo vidike, vezane na kakovost, hranilno vrednost in varnost živil, ki jo proizvaja Skupnost.

2.   Če programi vključujejo samo eno državo članico ali samo en proizvod, bodo imeli prednost tisti programi, ki poudarjajo interese Skupnosti predvsem glede hranilne vrednosti kot tudi varnosti in reprezentativnosti evropske kmetijske in živilske proizvodnje.

Člen 9

Izbor programov s strani Komisije

1.   Države članice vsako leto najpozneje 30. junija pošljejo Komisiji seznam iz člena 7(2), ki po potrebi vključuje seznam izvajalskih organov, ki so jih izbrale, če so bili ti že izbrani v skladu s členom 7(3), ter izvod vsakega programa.

Pri programih, ki vključujejo več kakor eno državo članico, mora to uradno sporočilo temeljiti na soglasju zadevnih držav članic.

2.   Kadar Komisija ugotovi, da celotni ali del predstavljenega programa ne ustreza predpisom Skupnosti ali merilom iz člena 7(2) in s tem popolno ali delno neustreznost programa, o tem v 60 koledarskih dneh od prejema seznama iz člena 7(2) obvesti zadevne države članice.

3.   V skladu s tretjim pododstavkom člena 7(3) Uredbe (ES) št. 2702/1999 države članice najkasneje v 30 koledarskih dneh po obvestilu iz odstavka 2 tega člena Komisiji predložijo revidirane programe.

Po pregledu revidiranih programov Komisija najkasneje 30. novembra odloči, katere programe lahko v skladu s postopkom iz člena 12(2) Uredbe (ES) št. 2702/1999 sofinancira.

4.   Organizacija ali organizacije predlagateljice so odgovorne za dobro izvajanje in upravljanje izbranega programa.

Člen 10

Odobritev izvajalskih organov

1.   Država članica odobri izbor izvajalskega organa v skladu s členom 7(3) in pred podpisom pogodbe iz člena 12(1) o tem obvesti Komisijo.

Država članica preveri, ali izbrani izvajalski organ razpolaga s finančnimi in tehničnimi sredstvi, ki zagotavljajo najbolj učinkovito izvajanje ukrepov v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 2702/1999. Komisijo obvesti o poteku postopka.

2.   Organizacija predlagateljica lahko nekatere dele programa, kot je določeno v členu 7(5) Uredbe (ES) št. 2702/1999, izvaja le pod naslednjimi pogoji:

(a)

predlog izvajanja je v skladu z določbami iz člena 8(2) Uredbe (ES) št. 2702/1999;

(b)

organizacija predlagateljica ima najmanj pet let izkušenj z izvajanjem ukrepov iste vrste;

(c)

del programa, ki ga je izvedla organizacija predlagateljica, ne predstavlja več kot 50 % celotnega stroška, razen v izjemnih in utemeljenih primerih ter po pisni odobritvi Komisije;

(d)

organizacija predlagateljica zagotovi, da strošek ukrepov, ki jih namerava sama izvesti, ne presega tekočih cen na trgu.

Država članica preveri, če so ti pogoji izpolnjeni.

3.   Če je organizacija predlagateljica oseba javnega prava v smislu drugega pododstavka točke (b) člena 1 Direktive 92/50/EGS, države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da organi, ki dodeljujejo naročila, zagotovijo upoštevanje določb navedene direktive.

Določbe Direktive 92/50/EGS se uporabljajo tudi za ukrepe iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2702/1999.

POGLAVJE 3

Podrobna pravila za financiranje programov

Člen 11

Finančni prispevki

1.   Finančni prispevek Skupnosti se plača zadevnim državam članicam.

2.   Kadar k financiranju programa prispeva več držav članic, njihov delež dopolnjuje finančni prispevek organizacije predlagateljice, ki ima sedež na ozemlju zadevnih držav. V tem primeru brez poseganja v člen 9 Uredbe (ES) št. 2702/1999 financiranje Skupnosti ne presega 50 % celotnega stroška programa.

3.   Finančne prispevke iz člena 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 2702/1999 je treba predstaviti v programu, ki se ga pošlje Komisiji.

Člen 12

Sklepanje pogodb in polog varščine

1.   Takoj ko Komisija sprejme odločitev iz člena 9(3), države članice obvestijo vsako organizacijo predlagateljico, ali je bila njena vloga sprejeta ali ne.

Države članice v 90 koledarskih dneh po posredovanju odločitve Komisije iz člena 9(3) sklenejo pogodbe z izbranimi organizacijami predlagateljicami. Po tem roku se brez predhodne odobritve Komisije pogodbe ne smejo sklepati.

2.   Države članice uporabljajo standardne obrazce pogodb, ki jih zagotovi Komisija.

Če je potrebno, države članice lahko spremenijo nekatere pogoje standardnih obrazcev pogodb, da bi upoštevale nacionalna pravila, vendar samo, če to ni v nasprotju z zakonodajo Skupnosti.

3.   Stranki ne smeta skleniti pogodbe, dokler v skladu s pogoji iz naslova III Uredbe (EGS) št. 2220/85 organizacija predlagateljica v korist države članice ne položi varščine za zagotovitev zadovoljivega izvajanja pogodbe, ki znaša 15 % najvišjega letnega finančnega prispevka Skupnosti in zadevnih držav članic.

Kadar je pogodbenica organ javnega prava ali deluje pod nadzorom takšnega organa, lahko pristojni nacionalni organ sprejme pisno jamstvo nadzornega organa v odstotku iz prvega pododstavka, če ta nadzorni organ zagotovi, da:

(a)

se bodo prevzete obveznosti primerno izpolnile;

(b)

se bodo prejete vsote primerno uporabile za izpolnitev prevzetih obveznosti.

Država članica mora prejeti dokazilo o varščini v roku, ki je določen v odstavku 1.

4.   Temeljna zahteva v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85 je izpolnjevanje ukrepov, ki jih določa pogodba.

5.   Država članica Komisiji takoj pošlje kopijo pogodbe in dokazilo, da je bila položena varščina.

Pošlje tudi kopijo pogodbe, ki jo je izbrana organizacija predlagateljica sklenila z izvajalskim organom. Ta pogodba vsebuje obveznost, da se izvajalski organ podvrže pregledom, kakor je določeno v členu 21.

Člen 13

Ureditev predplačil

1.   Pogodbenica lahko v 30 koledarskih dneh od podpisa pogodbe iz člena 12(1), pri večletnih programih pa v 30 dneh od začetka vsake dvanajstmesečne faze državi članici predloži vlogo za predplačilo skupaj z varščino iz odstavka 3 tega člena. Po izteku roka vloga za predplačilo ni več mogoča.

Vsako predplačilo znaša največ 30 % letnega prispevka Skupnosti in zadevne ali zadevnih držav članic iz člena 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 2702/1999.

2.   Država članica plača vsako predplačilo v 30 koledarskih dneh od predložitve vloge za plačilo predplačila. Kadar plačila zamujajo, se razen v primerih višje sile mesečno predplačilo Komisije državi članici zniža v skladu s pravili iz člena 4 Uredbe Komisije (ES) št. 296/96 (6).

3.   Predplačilo se izplača šele, ko pogodbenica v skladu s pogoji iz naslova III Uredbe (EGS) št. 2220/85 v korist države članice položi varščino, ki znaša 110 % tega predplačila. Država članica Komisiji takoj pošlje kopijo vsake vloge za predplačila in ustreznega dokazila o pologu ustrezne varščine.

Kadar je pogodbenica javnopravni organ ali deluje pod nadzorom takšnega organa, lahko pristojni nacionalni organ sprejme pisno jamstvo nadzornega organa v odstotku iz prvega pododstavka, če se ta nadzorni organ zaveže za plačilo zneska, ki ga vključuje jamstvo, če se ugotovi, da pravica do predplačila ne obstaja.

Člen 14

Vmesna plačila

1.   Vloge za vmesna plačila prispevkov Skupnosti in držav članic organizacije predlagateljice predložijo državam članicam pred koncem koledarskega meseca, ki sledi mesecu, v katerem poteče posamično obdobje treh mesecev, šteto od datuma podpisa pogodbe iz člena 12(1).

Takšne vloge zajemajo plačila, izvedena v zadevnem četrtletju, spremljati pa jih morajo povzetek finančnega poročila, kopije računov in ustrezni spremni dokumenti ter vmesno poročilo o izvajanju pogodbe za zadevno četrtletje (v nadaljevanju „četrtletno poročilo“). Če v zadevnem četrtletju ni bilo izvršeno nobeno plačilo ali nobena dejavnost, se ti dokumenti predložijo pristojnemu nacionalnemu organu v roku iz prvega pododstavka.

Kadar se s predložitvijo vloge za vmesno plačilo in ustreznih dokumentov iz drugega pododstavka zamudi, se razen v primerih višje sile plačilo zniža za 3 % za vsak polni mesec zamude.

2.   Izvršitev vmesnih plačil je podvržena pregledu dokumentov iz drugega pododstavka odstavka 1 s strani države članice.

3.   Vsota vmesnih plačil in predplačila iz člena 13 ne sme presegati 80 % celotnega letnega finančnega prispevka Skupnosti in zadevnih držav članic v skladu s členom 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 2702/1999. Ko je ta raven dosežena, ni več mogoče predložiti nobenih vlog za vmesno plačilo.

Člen 15

Plačilo preostalega zneska

1.   Vlogo za plačilo preostalega zneska organizacija predlagateljica predloži državi članici v štirih mesecih po izpolnitvi letnih ukrepov, določenih v členu 12(1) pogodbe.

Vloga velja za pravilno predloženo, če ima priloženo poročilo (v nadaljevanju „letno poročilo“), ki vsebuje:

(a)

povzetek opravljenega dela in oceno doseženih rezultatov, ki jih je mogoče ugotoviti na dan predložitve poročila;

(b)

povzetek finančnega poročila, ki kaže vse predvidene in nastale izdatke.

Letnemu poročilu se priložijo kopije računov in ustrezni spremni dokumenti, ki se nanašajo na izvršena plačila.

Kadar se zamudi s predložitvijo vloge za plačilo preostalega zneska, se razen v primerih višje sile preostali znesek zniža za 3 % za vsak polni mesec zamude.

2.   Izvršitev plačila preostalega zneska je podvržena pregledu računov in spremnih dokumentov iz tretjega pododstavka odstavka 1 s strani države članice.

Kadar temeljna zahteva iz člena 12(4) ni v celoti izpolnjena, se plačljivi preostali znesek sorazmerno zniža.

Člen 16

Izvrševanje plačil države članice

Države članice izvršijo plačila iz členov 14 in 15 v 60 koledarskih dneh od prejema vloge za plačilo.

Vendar pa se to obdobje lahko prekine kadar koli v 60 dneh po tem, ko je bila vloga za plačilo prvič zabeležena kot prejeta, s sporočilom pogodbenici upnici, da vloga ni sprejemljiva, bodisi ker znesek ni plačljiv, bodisi ker niso bili zagotovljeni zahtevani spremni dokumenti za vse dodatne vloge, bodisi ker država članica meni, da so potrebne nadaljnje informacije ali pregledi. Plačilno obdobje spet začne teči od datuma prejema zahtevanih informacij ali datuma pregledov, ki jih opravi država članica in ki jih je treba predložiti ali opraviti v 30 koledarskih dneh od prejetja obvestila.

Kadar plačila zamujajo, se razen v primerih višje sile mesečni predujem državi članici zniža v skladu s pravili iz člena 4 Uredbe (ES) št. 296/96.

Člen 17

Varščina

1.   Varščina iz člena 13(3) se sprosti pod pogojem, da je zadevna država članica dokončno ugotovila pravico do predplačila.

2.   Varščina iz člena 12(3) mora ostati v veljavi do izplačila preostalega zneska in se sprosti s pismom o izpolnitvi obveznosti, ki ga izda pristojni nacionalni organ.

Varščina se sprosti v roku in pod pogoji iz člena 16 za izplačilo preostalega zneska.

3.   Zapadla jamstva in naložene kazni se odštejejo od izdatkov, ki jih financira Skupnost in so prijavljeni Jamstvenemu oddelku Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS).

Člen 18

Dokumenti, ki jih je treba predložiti Komisiji

1.   Letno poročilo se predloži po zaključku vsake letne faze, tudi kadar ni predložena nobena vloga za plačilo preostalega zneska.

2.   V 30 koledarskih dneh po plačilu preostalega zneska iz člena 15(2) država članica pošlje Komisiji povzetke poročil iz točk (a) in (b) drugega pododstavka člena 15(1).

3.   Dvakrat na leto država članica pošlje Komisiji četrtletna poročila, potrebna za vmesna plačila v skladu s členom 14.

Prvo in drugo četrtletno poročilo se pošljeta v 60 koledarskih dneh od prejema drugega četrtletnega poročila s strani države članice, tretje in četrto četrtletno poročilo sta priloženi povzetku poročil iz odstavka 2 tega člena.

Letno poročilo za predhodno leto lahko vključuje poročilo za četrto četrtletje.

4.   V 30 koledarskih dneh po izplačilu preostalega zneska država članica pošlje Komisiji finančno poročilo o izdatkih, nastalih v okviru pogodbe, na obrazcu, ki ga določi in državam članicam posreduje Komisija. Temu poročilu je priloženo utemeljeno mnenje države članice o izvedbi predvidenih nalog v pretekli fazi.

Poročilo tudi potrdi, da je po opravljenih pregledih v skladu s členoma 14(2) in 15(2) vse izdatke mogoče obravnavati kot utemeljene v skladu s pogoji iz pogodbe.

POGLAVJE 4

Spremljanje in pregledi

Člen 19

Uporaba gradiva

1.   Države članice preverijo skladnost informacijskega in promocijskega gradiva, ki je nastalo ali je bilo uporabljeno v okviru programov, financiranih po tej uredbi, s predpisi Skupnosti.

Komisiji predložijo odobreno gradivo.

2.   V okviru programa iz odstavka 1 se lahko nastalo in financirano gradivo, vključno z grafičnimi, vizualnimi in avdiovizualnimi stvaritvami in spletnimi stranmi, še naprej uporablja s predhodnim pisnim dovoljenjem Komisije, zadevnih organizacij predlagateljic in držav članic, ki so prispevale k financiranju programa, ob upoštevanju pravic pogodbenic, ki izvirajo iz nacionalnega prava, ki ureja pogodbo.

Člen 20

Spremljanje programov

1.   Skupina za spremljanje, določena v členu 8(3) Uredbe (ES) št. 2702/1999, se redno sestaja zaradi spremljanja napredka različnih programov, ki se financirajo v skladu s to uredbo.

Zato se skupino za spremljanje za vsak program obvešča o časovnem razporedu predvidenih ukrepov, o četrtletnih in letnih poročilih ter rezultatih pregledov, izvedenih v skladu s členi 14, 15 in 21 te uredbe.

Predsednik skupine je predstavnik zadevne države članice. Kadar programi pokrivajo več držav članic, je predsednik skupine predstavnik, ki ga določijo zadevne države članice.

2.   Uradniki in drugo osebje Komisije lahko sodelujejo pri dejavnostih, organiziranih v okviru programa, ki se financira v skladu s to uredbo.

Člen 21

Pregledi, ki jih opravijo države članice

1.   Zadevna država članica določi najustreznejša sredstva za zagotovitev pregleda programov in ukrepov, ki se financirajo v skladu s to uredbo, ter o tem obvesti Komisijo.

Pregledi se izvajajo vsako leto za najmanj 20 % programov, ki so se zaključili v predhodnem letu, vendar za najmanj dva programa, ter zajemajo najmanj 20 % celotnih proračunov programov, ki so se zaključili v predhodnem letu. Vzorčenje za izbor programov se opravi na podlagi analize tveganja.

Država članica pošlje Komisiji za vsak pregledan program poročilo, v katerem so opisani rezultati opravljenih pregledov in odkrite nepravilnosti. To poročilo se pošlje takoj, ko je dokončano.

2.   Država članica sprejme potrebne ukrepe, da zlasti s tehničnimi in računovodskimi pregledi pri pogodbenici in izvajalskem organu preveri:

(a)

točnost dostavljenih informacij in spremnih dokumentov;

(b)

izpolnjevanje vseh obveznosti, določenih v pogodbi iz člena 12(1).

Brez poseganja v Uredbo Sveta (EGS) št. 595/91 (7) države članice čim prej obvestijo Komisijo o kakršnih koli nepravilnostih, ki so bile odkrite med pregledi.

3.   Pri programih, ki zajemajo več držav članic, zadevne države članice sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev pregledov in o tem obvestijo Komisijo.

4.   Komisija lahko kadar koli sodeluje pri pregledih iz odstavkov 1, 2 in 3. V ta namen pristojni nacionalni organi Komisiji vsaj 30 dni pred pregledi predložijo začasni časovni razpored pregledov, ki jih namerava izvesti država članica.

Če Komisija meni, da je to potrebno, lahko opravi tudi kakršen koli dodatni pregled.

Člen 22

Izterjava nepravilnih izplačil

1.   Nepravilna izplačila prejemnik vrne skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila sredstev.

Uporabi se obrestna mera, ki je določena v skladu s členom 86(2)(b) Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002.

2.   Povrnjeni zneski in pripadajoče obresti se plačajo plačilnim agencijam ali oddelkom držav članic, ti pa jih odbijejo od izdatkov, ki jih financira EKUJS sorazmerno s finančnim prispevkom Skupnosti.

Člen 23

Kazni

1.   V primeru goljufije ali hudih malomarnosti mora organizacija predlagateljica vrniti dvojni znesek razlike med prvotno plačanim in dejansko dolgovanim zneskom.

2.   V skladu s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 2988/95 (8) znižanja in izključitve, predvidene s to uredbo, ne vplivajo na dodatne kazni v skladu z drugimi določbami v drugih predpisih Skupnosti ali nacionalnih predpisih.

POGLAVJE 5

Razveljavitev, prehodne in končne določbe

Člen 24

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 2879/2000

Uredba (ES) št. 2879/2000 se razveljavi. Vendar se določbe omenjene uredbe še naprej uporabljajo za informacijske in promocijske programe, za katere je Komisija odobrila financiranje pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se razume kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 25

Prehodne določbe

1.   Za leto 2005 se poleg roka iz drugega pododstavka člena 7(1) kot rok za predstavitev programov določi še 31. oktober 2005.

2.   Ne glede na prvi pododstavek člena 9(1) je treba Komisiji za leto 2005 za programe, predstavljene najkasneje 31. oktobra, poslati začasni seznam programov do 15. decembra 2005.

3.   Ne glede na člen 9(3) Komisija za leto 2005 posreduje svojo odločitev iz navedenega odstavka najkasneje 28. februarja 2006.

Člen 26

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 327, 21.12.1999, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2060/2004 (UL L 357, 2.12.2004, str. 3).

(2)  UL L 333, 29.12.2000, str. 63. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 67/2005 (UL L 14, 18.1.2005, str. 5).

(3)  UL L 209, 24.7.1992, str. 1. Direktiva, razveljavljena z 31. januarjem 2006 z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/18/ES (UL L 134, 30.4.2004, str. 114).

(4)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).

(5)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1261/2005 (UL L 201, 2.8.2005, str. 3).

(6)  UL L 39, 17.2.1996, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 605/2005 (UL L 100, 20.4.2005, str. 11).

(7)  UL L 67, 14.3.1991, str. 11.

(8)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.


PRILOGA

1.   Seznam trgov tretjih držav, na katerih se lahko izvajajo promocijski ukrepi

A.   DRŽAVA

 

Južna Afrika

 

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

Avstralija

 

Bosna in Hercegovina

 

Bolgarija

 

Kitajska

 

Južna Koreja

 

Hrvaška

 

Indija

 

Japonska

 

Norveška

 

Nova Zelandija

 

Romunija

 

Rusija

 

Srbija in Črna gora (1)

 

Švica

 

Turčija

 

Ukrajina

B.   GEOGRAFSKA OBMOČJA

 

Severna Afrika

 

Severna Amerika

 

Latinska Amerika

 

Jugovzhodna Azija

 

Bližnji in Srednji vzhod

2.   Seznam proizvodov, ki so lahko predmet promocijskih ukrepov v tretjih državah

Sveže, ohlajeno ali zamrznjeno goveje, telečje in prašičje meso; živila na osnovi teh proizvodov

Kakovostno perutninsko meso

Mlečni proizvodi

Oljčno olje in namizne oljke

Namizna vina z geografsko označbo. Kakovostna vina, pridelana znotraj določenega pridelovalnega območja

Žgane pijače z zaščiteno geografsko ali tradicionalno označbo

Sveže in predelano sadje in zelenjava

Proizvodi iz žit in riža

Lan za vlakna

Žive rastline in proizvodi okrasnega vrtnarstva

Proizvodi z zaščiteno označbo porekla (ZOP), zaščiteno geografsko označbo (ZGO) ali zajamčeno tradicionalno posebnostjo (ZTP) v skladu z uredbama Sveta (EGS) št. 2081/92 (2) in (EGS) št. 2082/92 (3)

Proizvodi ekološkega kmetijstva v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2092/91 (4)


(1)  Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov na podlagi Resolucije Varnostnega sveta 1244 z dne 10. junija 1999.

(2)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1.

(3)  UL L 208, 24.7.1992, str. 9.

(4)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1.


17.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1347/2005

z dne 16. avgusta 2005

o enainpetdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih, odrejenih proti določenim osebam in subjektom, povezanim z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov Talibanov iz Afganistana (1), in zlasti druge alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja pristojne organe, ki jim je treba poslati podatke in zahtevke v zvezi z ukrepi, uvedenimi s to uredbo.

(2)

Nemčija, Litva, Nizozemska in Švedska so zahtevale, da se spremenijo podrobnosti naslovov v zvezi z njihovimi pristojnimi organi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2005

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1278/2005 (UL L 202, 3.8.2005, str. 34).


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

1.

Podrobnosti naslova pod naslovno vrstico „Nemčija“ se nadomestijo z:

„—

za zamrznitev sredstev:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Faks (49-89) 35 01 63 38 00

za zamrznitev gospodarskih virov:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 908-0

Faks (49-6196) 908-800“

2.

Podrobnosti naslova pod naslovno vrstico „Litva“ se nadomestijo z:

„Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks (370-5) 231 30 90“

3.

Podrobnosti naslova pod naslovno vrstico „Nizozemska“ se nadomestijo z:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nizozemska

Tel. (31-70) 342 89 97

Faks (31-70)  342 79 84“

4.

Podrobnosti naslova pod naslovno vrstico „Švedska“ se nadomestijo z:

„Člen 2a

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Faks (46-8) 411 27 89

Člen 4

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Faks (46-8) 401 99 00

Člen 5

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Faks (46-8) 24 13 35“


17.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 212/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1348/2005

z dne 16. avgusta 2005

o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 4088/87 z dne 21. decembra 1987 o določitvi pogojev za uporabo preferencialnih carin za uvoz nekaterih cvetlic s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze (1) in zlasti člena 5(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(2) in člen 3 zgoraj navedene Uredbe (EGS) št. 4088/87 predvidevata, da se uvozne in proizvodne cene Skupnosti določijo vsakih štirinajst dni za enocvetne (standard) nageljne, mnogocvetne (spray) nageljne, velecvetne vrtnice in drobnocvetne vrtnice ter veljajo med obdobjem dveh tednov. V skladu s členom 1b Uredbe Komisije (EGS) št. 700/88 z dne 17. marca 1988 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznega režima za uvoz v Skupnost nekaterih cvetličarskih proizvodov s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze (2), se te cene določajo za obdobja dveh tednov na podlagi tehtanih cen, določenih s strani držav članic.

(2)

Navedene cene je treba takoj oblikovati, zato da se lahko določijo veljavne carine. V ta namen je treba zagotoviti, da ta uredba začne takoj veljati.

(3)

S pristopom Cipra v Evropsko unijo s 1. majem 2004 je primerno, da se ne določi uvozna cena za zadevno državo.

(4)

Priporočljivo je, da se uvozne cene ne določijo za Izrael, Maroko, Zahodni breg in Gazo, da bi obdržali enakopravnost s sporazumom v skladu s Sklepom Sveta 2003/917/ES z dne 22. decembra 2003 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Državo Izrael glede ukrepov vzajemne liberalizacije in nadomestitvi protokolov 1 in 2 k pridružitvenemu sporazumu med ES in Izraelom (3), 2003/914/ES z dne 22. decembra 2003 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko glede ukrepov vzajemne liberalizacije in zamenjave protokolov 1 in 3 k Sporazumu o pridružitvi ES-Maroko (4) in 2005/4/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Palestinsko osvobodilno organizacijo (PLO) v imenu palestinske uprave Zahodnega brega in Gaze v zvezi z ukrepi glede vzajemne liberalizacije in nadomestitvijo protokolov 1 in 2 k Začasnemu pridružitvenemu sporazumu ES-Palestinska uprava (5).

(5)

V obdobju med srečanji Upravljalnega odbora za žive rastline in cvetličarske proizvode mora Komisija sprejeti takšne ukrepe–

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodne in uvozne cene Skupnosti za enocvetne (navadne) nageljne, mnogocvetne (spray) nageljne, velecvetne vrtnice in drobnocvetne vrtnice iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 4088/87 so določene v Prilogi sedanje uredbe za obdobje od 18. do 30. avgusta 2005.

Člen 2

Ta uredba stopi v veljavo na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 382, 31.12.1987, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1300/97 (UL L 177, 5.7.1997, str. 1).

(2)  UL L 72, 18.3.1988, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2062/97 (UL L 289, 22.10.1997, str. 1).

(3)  UL L 346, 31.12.2003, str. 65.

(4)  UL L 345, 31.12.2003, str. 117.

(5)  UL L 2, 5.1.2005, str. 4.


PRILOGA

(EUR/100 kosov)

Obdobje: od 18 do 30 avgust 2005

Proizvodne cene Skupnosti

Enocvetni (standard) nageljni

Mnogocvetni (spray) nageljni

Velecvetne vrtnice

Drobnocvetne vrtnice

 

19,76

13,79

29,89

11,63

Uvozne cene Skupnosti

Enocvetni (standard) nageljni

Mnogocvetni (spray) nageljni

Velecvetne vrtnice

Drobnocvetne vrtnice

Jordanija