ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 210

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
12. avgust 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1313/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1314/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 12. avgusta 2005

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1315/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1316/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 2. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1317/2005 z dne 11. avgusta 2005 o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1318/2005 z dne 11. avgusta 2005 o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1319/2005 z dne 11. avgusta 2005 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za konzervirane gobe od 1. oktobra 2005

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1320/2005 z dne 11. avgusta 2005 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za česen od 1. oktobra 2005

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1321/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi višine pomoči za skladiščenje nepredelanih rozin in nepredelanih suhih fig za tržno leto 2004/2005

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1322/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi odkupne cene nepredelanih rozin in nepredelanih suhih fig za agencije za skladiščenje za tržno leto 2005/2006

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1323/2005 z dne 11. avgusta 2005 o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1229/2005

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1324/2005 z dne 11. avgusta 2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1325/2005 z dne 11. avgusta 2005 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

27

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1326/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

29

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1327/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje

33

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1328/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1329/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

38

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1330/2005 z dne 11. avgusta 2005 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

39

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1331/2005 z dne 11. avgusta 2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

40

 

*

Direktiva Komisije 2005/50/ES z dne 11. avgusta 2005 o ponovni razvrstitvi protez kolčnih, kolenskih in ramenskih sklepov v okviru Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih ( 1 )

41

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 8. avgusta 2005 o spremembi Odločbe 96/550/ES o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov na Finskem (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2995)

44

 

*

Sklep Odbora skupnosti in Švice za zračni prevoz št. 1/2005 z dne 12. julija 2005 o spremembi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu

46

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1313/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 11. avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

54,4

096

18,0

999

36,2

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

47,7

999

47,7

0805 50 10

382

66,8

388

61,7

524

62,7

528

59,4

999

62,7

0806 10 10

052

108,0

204

57,3

220

115,0

624

180,9

999

115,3

0808 10 80

388

77,7

400

70,0

404

81,8

508

64,6

512

55,9

528

75,4

720

62,2

804

73,5

999

70,1

0808 20 50

052

107,2

388

74,4

512

13,7

528

37,8

999

58,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

106,2

999

106,2

0809 40 05

508

43,6

624

63,4

999

53,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1314/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 12. avgusta 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti njenega člena 24(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1422/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz melase v sektorju sladkorja in spremembi Uredbe (EGS) št. 785/68 (2) predvideva, da se cena CIF pri uvozu melase, določena v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 785/68 (3), upošteva kot „reprezentativna cena“. Ta cena velja za standardno kakovost, določeno v členu 1 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(2)

Pri določitvi reprezentativnih cen je treba upoštevati vse razpoložljive podatke iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 785/68, razen v primerih iz člena 4 te uredbe ter, če je to primerno, se lahko cene določijo na način iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(3)

Za prilagoditev cen za nestandardno kakovost je treba glede na kakovost ponujene melase cene zvišati ali znižati v skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(4)

V primeru razlik med sprožitveno ceno zadevnega proizvoda in reprezentativno ceno je treba določiti dodatne uvozne dajatve pod pogoji, predvidenimi v členu 3 Uredbe (ES) št. 1422/95. V primeru odprave uvoznih dajatev v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 je treba določiti posebne količine za te dajatve.

(5)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za zadevne proizvode je treba določiti v skladu s členom 1(2) ter členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1422/95.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne dajatve za uvoz proizvodov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1422/95 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 79/2003 (UL L 13, 18.1.2003, str. 4).

(3)  UL 145, 27.6.1968, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1422/95.


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 12. avgusta 2005

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev za uvoz 100 kg neto teže zadevnega proizvoda zaradi odprave iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

11,15

0

1703 90 00 (2)

11,72

0


(1)  V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 ta znesek nadomesti stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določeno v prvem členu spremenjene Uredbe (EGS) št. 785/68.


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1315/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (1), spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 680/2002, in zlasti drugega pododstavka člena 27(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, navedenih v členu 1(1)(a) te uredbe, na svetovnem trgu ter cenami teh proizvodov v Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Uredba (ES) št. 1260/2001 predvideva, da je pri določitvi nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, nedenaturiran in izvožen brez nadaljnje predelave, treba upoštevati položaj na trgu Skupnosti ter na svetovnem trgu za sladkor in zlasti elemente cene in stroškov, določene v členu 28 te uredbe. Isti člen določa, da je treba upoštevati tudi ekonomski vidik predvidenega izvoza.

(3)

Nadomestilo za surovi sladkor je treba določiti glede na standardno kakovost. Slednja je določena v točki II Priloge I Uredbe (ES) št. 1260/2001. Poleg tega je treba to nadomestilo določiti v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001. Kandirani sladkor je opredeljen v Uredbi Komisije (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za dodelitev izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (2). Tako izračunano nadomestilo za aromatiziran ali obarvan sladkor velja za njegovo vsebnost saharoze in je skladno s tem določeno za 1 % te vsebnosti.

(4)

V posebnih primerih je mogoče višino nadomestila določiti z drugimi pravnimi instrumenti.

(5)

Nadomestilo je treba določiti vsake dva tedna. V vmesnem obdobju ga je mogoče spremeniti.

(6)

Prvi pododstavek člena 27(5) Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva, da so lahko nadomestila za proizvode iz člena 1 te uredbe različno določena glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(7)

Precejšnje in hitro povečanje preferencialnega uvoza sladkorja iz zahodnih balkanskih držav od začetka leta 2001 ter izvoza sladkorja iz Skupnosti v te dežele velja za zelo umetno.

(8)

Da bi preprečili vsakršne zlorabe v zvezi s ponovnim uvozom proizvodov, ki jim je bilo dodeljeno izvozno nadomestilo, v Skupnost, se nadomestila za proizvode, zajete v tej uredbi, ne določijo za vse države zahodnega Balkana.

(9)

Ob upoštevanju teh dejavnikov in trenutnega položaja na trgu za sladkor ter zlasti kotacij ali cen za sladkor znotraj Skupnosti in na svetovnem trgu je treba določiti ustrezno višino nadomestil.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nadomestila za izvoz izdelkov, naštetih v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1260/2001, nedenaturiranega in brez nadaljnje predelave, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.


PRILOGA

NADOMESTILA ZA BELI SLADKOR IN SUROVI SLADKOR, IZVOŽEN BREZ NADALJNJE PREDELAVE 12. AVGUSTA 2005 (1)

Oznake proizvodov

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

36,10 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,3924

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

39,24

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

39,24

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

39,24

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze 100 kg neto teže proizvoda

0,3924

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta št. 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Kadar je donos izvoženega sladkorja drugačen od 92 %, se znesek izračuna v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001.


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1316/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 2. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti druge alinee odstavka 5 člena 27 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1138/2005 z dne 15. julija 2005 o stalnem razpisu za določitev prelevmanov in/ali nadomestil za izvoz belega sladkorja (2) za tržno leto 2004/2005 zahteva, da se izda delni razpis za izvoz sladkorja v nekatere tretje države.

(2)

V skladu z določbami člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1138/2005 se po potrebi določi najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis, ob upoštevanju zlasti stanja in predvidenega razvoja na trgu za sladkor v Skupnosti ter na svetovnem trgu.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Člen 1

Za 2. delni razpis za beli sladkor, izdan v skladu z Uredbo (ES) št. 1138/2005, se največja višina nadomestila za izvoz v nekatere tretje države določi na 41,841 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 185, 16.7.2005, str. 3.


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1317/2005

z dne 11. avgusta 2005

o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (2) določa podrobna pravila za uporabo izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da se proizvodi, ki jih izvaža Skupnost, v obsegu, potrebnem za gospodarsko pomemben izvoz, lahko krijejo z izvoznimi nadomestili, v mejah, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba paziti, da ne pride do motenj trgovinskih tokov, nastalih s sistemom nadomestil. Iz tega razloga in zaradi sezonske narave izvoza sadja in zelenjave je treba določiti količine, predvidene za vsak proizvod, na podlagi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, določene z Uredbo Komisije (EGS) št. 3846/87 (3). Te količine je treba dodeliti upoštevajoč pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja ali izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi strani. Treba je upoštevati tudi stroške prevoza in trženja ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi stanja na mednarodnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za določen proizvod glede na namembni kraj.

(7)

Paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka razredov ekstra, I in II skupnih standardov kakovosti se trenutno lahko izvozijo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zato da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih sredstev in ob upoštevanju strukture izvoza Skupnosti je primerno razpisati natečaj ter določiti okvirni znesek nadomestila in predvidene količine za zadevno obdobje.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Razpiše se natečaj za dodelitev izvoznih dovoljenj A3. Zadevni proizvodi, rok za predložitev ponudb, okvirne stopnje nadomestila in predvidene količine so podani v Prilogi k Uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz Priloge k Uredbi.

3.   Ne glede na uporabo člena 5(6) Uredbe (ES) št. 1961/2001 je rok veljavnosti dovoljenj A3 dva meseca.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem 5. septembra 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 558/2005 (UL L 94, 13.4.2005, str. 22).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 17).


PRILOGA

Razpis natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)

Rok za predložitev ponudb: od 5. do 6. septembra 2005


Tarifna oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Okvirni znesek nadomestil

(v EUR/t)

Predvidene količine

(v t)

0702 00 00 9100

F08

45

6 814

0805 10 20 9100

A00

48

14 243

0805 50 10 9100

A00

70

7 991

0806 10 10 9100

A00

33

28 025

0808 10 80 9100

F04, F09

46

40 335


(1)  Tarifne oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87. Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Drugi namembni kraji so:

F03

:

Vsi namembni kraji razen Švice.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezija, Šrilanka, Indonezija, Tajska, Tajvan, Papua Nova Gvineja, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonska, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, Mehika, Kostarika.

F08

:

Vsi namembni kraji razen Bolgarije.

F09

:

Sledeči namembni kraji:

Norveška, Islandija, Grenlandija, Fersko otočje, Romunija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Črna gora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukrajina, Saudova Arabija, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati (Abu Dhabi, Dubaj, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma in Fudjayra), Kuvajt, Jemen, Sirija, Iran, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venezuela, Peru, Panama, Ekvador in Kolumbija,

afriške države in teritoriji razen Južne Afrike,

namembni kraji iz člena 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1318/2005

z dne 11. avgusta 2005

o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (1), in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s postopkom, predvidenim v členu 7(4) Uredbe (EGS) št. 2092/91, so določene države članice od leta 2002 predložile podatke glede vključitve določenih proizvodov v Prilogo II k navedeni uredbi.

(2)

Industrijsko apno, stranski proizvod proizvodnje vakuumske soli iz slanice, ki jo najdemo v gorah, se šteje kot bistveno za določeno izboljšavo tal in prehranske zahteve v nekaterih državah članicah in po ugotovitvah nima škodljivih vplivov na okolje.

(3)

Za kalcijev hidroksid se je izkazalo, da je bistven za obvladovanje glivičnih bolezni pri sadnem drevju v določenem podnebju. Nadzor nad to boleznijo pri ekološki pridelavi je težaven in zahteva uporabo bakra, ki jo lahko zmanjšamo z uporabo kalcijevega hidroksida.

(4)

Etilen je že vključen v del B Priloge II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 kot snov s tradicionalno uporabo v ekološkem kmetijstvu. Pokazalo se je, da je primerno izpolniti pogoje za uporabo navedene snovi, da bi poleg banan zajeli nekatere druge vrste sadja, pri katerem je etilen potreben za pridelavo.

(5)

Prilogo II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2254/2004 (UL L 385, 29.12.2004, str. 20).


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni:

1.

V preglednici dela A „Sredstva za gnojenje in izboljšanje rodovitnosti tal“ se vstavi naslednji vpis za vpis „industrijsko apno iz proizvodnje sladkorja“:

Ime

Opis, zahteve glede sestave, pogoji uporabe

„Industrijsko apno iz proizvodnje vakuumske soli

Stranski proizvod proizvodnje vakuumske soli iz slanice, ki jo najdemo v gorah

Potreba, ki jo prizna kontrolni organ“

2.

V delu B „Pesticidi“, točka 1. „Fitofarmacevtska sredstva“se spremeni:

(a)

V preglednici IV „Druge snovi iz tradicionalne uporabe v ekološkem kmetijstvu“, se nadomesti vpis v zvezi z „etilenom“

Ime

Opis, zahteve glede sestave, pogoji uporabe

„(*) Etilen

Dozorenje banan, kivijev in kakijev; Povzročitev cvetenja ananasa

Potreba, ki jo prizna kontrolni organ“

(b)

Naslednja preglednica V se doda:

„V.   Druge snovi

Ime

Opis, zahteve glede sestave, pogoji uporabe

Kalcijev hidroksid

Fungicid

Samo pri sadnem drevju, vključno z drevesnicami, za nadzor Nectrie galligene“


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1319/2005

z dne 11. avgusta 2005

o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za konzervirane gobe od 1. oktobra 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1864/2004 (1) odpira tarifne kvote za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav, in določa način njihovega upravljanja.

(2)

Uredba (ES) št. 1864/2004 določa prehodne ukrepe, ki uvoznikom iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (v nadaljnjem besedilu „nove države članice“) omogočajo uživanje ugodnosti teh kvot. Ti ukrepi so namenjeni razlikovanju med tradicionalnimi uvozniki in novimi uvozniki v novih državah članicah ter prilagoditvi količin, ki so lahko predmet zahtevkov za dovoljenja, ki jih vložijo tradicionalni uvozniki iz novih držav članic, da bi ti uvozniki lahko uživali ugodnosti sistema.

(3)

Da bi zagotovili neprekinjeno oskrbo trga razširjene Skupnosti ob upoštevanju gospodarskih razmer oskrbe v novih državah članicah pred njihovim pristopom k Evropski uniji, je treba odpreti avtonomno in začasno uvozno tarifno kvoto za konzervirane gobe rodu Agaricus, ki se uvrščajo pod oznake KN 0711 51 00, 2003 10 20 in 2003 10 30. Navedena nova tarifna kvota se odpre poleg tarifnih kvot, ki so jih odprle uredbe Komisije (ES) št. 1076/2004 (2), (ES) št. 1749/2004 (3), (ES) št. 220/2005 (4) in (ES) št. 1035/2005 (5).

(4)

Nova kvota mora biti prehodna in ne sme vplivati na izid pogajanj, ki potekajo v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) zaradi pristopa novih članic.

(5)

Upravljalni odbor za predelano sadje in zelenjavo ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Avtonomna tarifna kvota 1 200 ton (odcejena neto teža), ki ima serijsko številko 09.4075 (v nadaljnjem besedilu „avtonomna kvota“), se odpre od 1. oktobra 2005 za uvoz v Skupnost konzerviranih gob rodu Agaricus spp., ki se uvrščajo pod oznake KN 0711 51 00, 2003 10 20 in 2003 10 30.

2.   Dajatev ad valorem, ki se uporablja za proizvode, uvožene v okviru avtonomne kvote, je 12 % za proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 0711 51 00, in 23 % za proizvode, ki se uvrščajo pod oznaki KN 2003 10 20 in 2003 10 30.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1864/2004 se uporablja za upravljanje avtonomne kvote ob upoštevanju določb te uredbe.

Vendar se določbe iz členov 1, 5(2) in (5), 6(2), (3) in (4), 7, 8(2), 9 in 10 Uredbe (ES) št. 1864/2004 ne uporabljajo za upravljanje avtonomne kvote.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru avtonomne kvote, v nadaljnjem besedilu „dovoljenja“, veljajo do 31. decembra 2005.

Okence 24 dovoljenja vsebuje eno od navedb iz Priloge I.

Člen 4

1.   Uvozniki lahko vložijo zahtevke za dovoljenja pri pristojnih organih držav članic v petih delovnih dneh po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Okence 20 dovoljenja vsebuje eno od navedb iz Priloge II.

2.   Zahtevki za dovoljenja, ki jih predloži tradicionalni uvoznik, se ne smejo nanašati na količino, ki presega 9 % avtonomne kvote.

3.   Zahtevki za dovoljenja, ki jih predloži novi uvoznik, se ne smejo nanašati na količino, ki presega 1 % avtonomne kvote.

Člen 5

Avtonomna kvota se dodeli na naslednji način:

95 % tradicionalnim uvoznikom,

5 % novim uvoznikom.

Če se količina, dodeljena eni od kategorij uvoznikov, ne porabi v celoti, se preostanek lahko dodeli drugi kategoriji.

Člen 6

1.   Sedmi delovni dan po začetku veljavnosti te uredbe države članice sporočijo Komisiji količine, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja.

2.   Dovoljenja se izdajo dvanajsti delovni dan po začetku veljavnosti te uredbe, razen če Komisija ni sprejela posebnih ukrepov v skladu z odstavkom 3.

3.   Kadar Komisija na osnovi podatkov, prejetih v skladu z odstavkom 1, ugotovi, da zahtevki za dovoljenja presegajo količine, razpoložljive za kategorijo uvoznikov v skladu s členom 5, z uredbo sprejme enoten odstotek znižanja zadevnih zahtevkov.

Člen 7

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 325, 28.10.2004, str. 30.

(2)  UL L 203, 8.6.2004, str. 3.

(3)  UL L 312, 9.10.2004, str. 3.

(4)  UL L 39, 11.2.2005, str. 11.

(5)  UL L 171, 2.7.2005, str. 15.


PRILOGA I

Navedbe iz člena 3

:

v španščini

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1319/2005 y válido únicamente hasta el 31 de diciembre de 2005

:

v češčini

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1319/2005 a platná pouze do 31. prosince 2005

:

v danščini

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1319/2005 og kun gyldig til den 31. december 2005

:

v nemščini

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1319/2005 erteilt und nur bis zum 31. Dezember 2005 gültig

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 1319/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 31. detsembrini 2005

:

v grščini

:

Πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1319/2005 και ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005

:

v angleščini

:

licence issued under Regulation (EC) No 1319/2005 and valid only until 31 December 2005

:

v francoščini

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1319/2005 et valable seulement jusqu’au 31 décembre 2005

:

v italijanščini

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1319/2005 e valida soltanto fino al 31 dicembre 2005

:

v latvijščini

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1319/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. decembrim

:

v litovščini

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1319/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. gruodžio 31 d.

:

v madžarščini

:

a 1319/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. december 31-ig érvényes

:

v nizozemščini

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1319/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 31 december 2005

:

v poljščini

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1319/2005 i ważne wyłącznie do dnia 31 grudnia 2005 r.

:

v portugalščini

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1319/2005 e eficaz somente até 31 de Dezembro de 2005

:

v slovaščini

:

licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1319/2005 a platná len do 31. decembra 2005

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1319/2005 in veljavno samo do 31. decembra 2005

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 1319/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2005

:

v švedščini

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1319/2005, giltig endast till och med den 31 december 2005


PRILOGA II

Navedbe iz člena 4(1)

:

v španščini

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1319/2005

:

v češčini

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1319/2005

:

v danščini

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1319/2005

:

v nemščini

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1319/2005

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 1319/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

v grščini

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1319/2005

:

v angleščini

:

licence application under Regulation (EC) No 1319/2005

:

v francoščini

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1319/2005

:

v italijanščini

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1319/2005

:

v latvijščini

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1319/2005

:

v litovščini

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1319/2005

:

v madžarščini

:

a 1319/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

v nizozemščini

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1319/2005 ingediende certificaataanvraag

:

v poljščini

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1319/2005

:

v portugalščini

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1319/2005

:

v slovaščini

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1319/2005

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1319/2005

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 1319/2005 mukainen todistushakemus

:

v švedščini

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1319/2005


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1320/2005

z dne 11. avgusta 2005

o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za česen od 1. oktobra 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 565/2002 (1) je določila način upravljanja tarifnih kvot za česen in uvedla sistem potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 228/2004 z dne 3. februarja 2004 o prehodnih ukrepih, ki se uporabljajo za Uredbo (ES) št. 565/2002 zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (2) je sprejela ukrepe, ki uvoznikom iz navedenih držav (v nadaljnjem besedilu „nove države članice“) omogočajo, da uporabljajo Uredbo Komisije (ES) št. 565/2002. Cilj teh ukrepov je vzpostaviti razlikovanje med tradicionalnimi uvozniki in novimi uvozniki v novih državah članicah in prilagoditev pojma referenčne količine, da navedeni uvozniki lahko uživajo ugodnosti tega sistema.

(3)

Za zagotovitev neprekinjene preskrbe trga razširjene Skupnosti in ob upoštevanju gospodarskih razmer preskrbe v novih državah članicah pred pristopom k Evropski uniji je treba odpreti avtonomno in začasno tarifno kvoto za uvoz svežega ali ohlajenega česna, uvrščenega pod oznako KN 0703 20 00. Navedena nova kvota se odpre poleg tarifnih kvot iz uredb Komisije (ES) št. 1077/2004 (3), (ES) št. 1743/2004 (4), (ES) št. 218/2005 (5) in (ES) št. 1034/2005 (6).

(4)

Ta nova kvota mora biti prehodna in ne sme posegati v izid tekočih pogajanj v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) zaradi pristopa novih držav članic.

(5)

Upravni odbor za sveže sadje in zelenjavo ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Avtonomna tarifna kvota 4 400 ton, ki ima zaporedno številko 09.4066 (v nadaljnjem besedilu „avtonomna kvota“) je odprta od 1. oktobra 2005 za uvoz svežega ali hlajenega česna, uvrščenega pod oznako KN 0703 20 00.

2.   Stopnja dajatve ad valorem, ki se uporablja za proizvode, uvožene v okviru avtonomne kvote, je 9,6 %.

Člen 2

Uredbi (ES) št. 565/2002 in (ES) št. 228/2004 se uporabljata za upravljanje avtonomne kvote ob upoštevanju določb te uredbe.

Vendar se določbe iz členov 1, 5(5) in 6(1) Uredbe (ES) št. 565/2002 ne uporabljajo za upravljanje avtonomne kvote.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru avtonomne kvote, v nadaljnjem besedilu „dovoljenja“, veljajo do 31. decembra 2005.

V okencu 24 dovoljenja je navedena ena od postavk iz Priloge I.

Člen 4

1.   Uvozniki lahko vložijo zahtevke za dovoljenja pri pristojnih organih držav članic v petih delovnih dneh po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

V okencu 20 dovoljenja je navedena ena od postavk iz Priloge II.

2.   Zahtevki za dovoljenja, ki jih predloži posamezni uvoznik, se ne smejo nanašati na količino, ki presega 10 % avtonomne kvote.

Člen 5

Avtonomna kvota se razdeli na naslednji način:

70 % za tradicionalne uvoznike,

30 % za nove uvoznike.

Če ena od kategorij uvoznikov dodeljene količine ne porabi do konca, se preostanek lahko dodeli drugi kategoriji.

Člen 6

1.   Sedmi delovni dan po začetku veljavnosti te uredbe države članice sporočijo Komisiji količine, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja.

2.   Dovoljenja se izdajo dvanajsti delovni dan po začetku veljavnosti te uredbe, razen če ni Komisija sprejela posebnih ukrepov v skladu z odstavkom 3.

3.   Če Komisija na podlagi podatkov, ki jih je prejela v skladu z odstavkom 1, ugotovi, da zahtevki za dovoljenja presegajo razpoložljive količine za kategorijo uvoznikov iz člena 5, z uredbo sprejme enoten odstotek znižanja zadevnih zahtevkov.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 86, 3.4.2002, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 537/2004 (UL L 86, 24.3.2004, str. 9).

(2)  UL L 39, 11.2.2004, str. 10.

(3)  UL L 203, 8.6.2004, str. 7.

(4)  UL L 311, 8.10.2004, str. 19.

(5)  UL L 39, 11.2.2005, str. 5.

(6)  UL L 171, 2.7.2005, str. 11.


PRILOGA I

Navedbe iz člena 3

:

v španščini

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1320/2005 y válido únicamente hasta el 31 de diciembre de 2005

:

v češčini

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1320/2005 a platná pouze do 31. prosince 2005

:

v danščini

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1320/2005 og kun gyldig til den 31. december 2005

:

v nemščini

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1320/2005 erteilt und nur bis zum 31. Dezember 2005 gültig

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 1320/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 31. detsembrini 2005

:

v grščini

:

Πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1320/2005 και ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005

:

v angleščini

:

licence issued under Regulation (EC) No 1320/2005 and valid only until 31 December 2005

:

v francoščini

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1320/2005 et valable seulement jusqu’au 31 décembre 2005

:

v italijanščini

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2005 e valida soltanto fino al 31 dicembre 2005

:

v latvijščini

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1320/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. decembrim

:

v litovščini

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1320/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. gruodžio 31 d.

:

v madžarščini

:

a 1320/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. december 31-ig érvényes

:

v nizozemščini

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 31 december 2005

:

v poljščini

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2005 i ważne wyłącznie do dnia 31 grudnia 2005 r.

:

v portugalščini

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1320/2005 e eficaz somente até 31 de Dezembro de 2005

:

v slovaščini

:

licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1320/2005 a platná len do 31. decembra 2005

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1320/2005 in veljavno samo do 31. decembra 2005

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 1320/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2005

:

v švedščini

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1320/2005, giltig endast till och med den 31 december 2005


PRILOGA II

Navedbe iz člena 4(1)

:

v španščini

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1320/2005

:

v češčini

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1320/2005

:

v danščini

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1320/2005

:

v nemščini

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1320/2005

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 1320/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

v grščini

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1320/2005

:

v angleščini

:

licence application under Regulation (EC) No 1320/2005

:

v francoščini

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1320/2005

:

v italijanščini

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2005

:

v latvijščini

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1320/2005

:

v litovščini

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1320/2005

:

v madžarščini

:

a 1320/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

v nizozemščini

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1320/2005 ingediende certificaataanvraag

:

v poljščini

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1320/2005

:

v portugalščini

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1320/2005

:

v slovaščini

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1320/2005

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1320/2005

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 1320/2005 mukainen todistushakemus

:

v švedščini

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1320/2005


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1321/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi višine pomoči za skladiščenje nepredelanih rozin in nepredelanih suhih fig za tržno leto 2004/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 9(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9(4) Uredbe (ES) št. 2201/96 določa, da se agencijam za skladiščenje za obdobje dejanskega skladiščenja dodeli pomoč za količine sultanin, korint in suhih fig, ki so jih kupili.

(2)

Treba je določiti pomoč za skladiščenje za nepredelane rozine in nepredelane suhe fige za tržno leto 2004/2005 v skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1622/1999 z dne 23. julija 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 glede programa za skladiščenje nepredelanih rozin in nepredelanih suhih fig (2).

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2004/2005 je višina pomoči za skladiščenje iz člena 9(4) Uredbe (ES) št. 2201/96:

(a)

za rozine:

(i)

0,1120 EUR na dan in na tono neto teže do 28. februarja 2006;

(ii)

0,0860 EUR na dan in na tono neto teže od 1. marca 2006;

(b)

za suhe fige 0,0934 EUR na dan in na tono neto teže.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 192, 24.7.1999, str. 33. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1051/2005 (UL L 173, 6.7.2005, str. 5).


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1322/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi odkupne cene nepredelanih rozin in nepredelanih suhih fig za agencije za skladiščenje za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 9(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Merila za določitev cene, po kateri agencije za skladiščenje kupujejo nepredelane rozine in nepredelane suhe fige, so določena v členu 9(2) Uredbe (ES) št. 2201/96, pogoji nakupa in upravljanja z izdelki za agencije za skladiščenje pa so določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1622/1999 z dne 23. julija 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 glede programa za skladiščenje nepredelanih rozin in nepredelanih suhih fig (2).

(2)

Zato je treba določiti odkupne cene za tržno leto 2005/2006: za rozine na osnovi spreminjanja cen na svetovnem trgu in za suhe fige na osnovi najnižje cene, določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1583/2004, z dne 9. septembra 2004 ki za tržno leto 2004/2005 določa najnižjo odkupno ceno za proizvajalce za nepredelane suhe fige in višino proizvodne pomoči za suhe fige (3).

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tržno leto 2005/2006 je odkupna cena iz člena 9(2) Uredbe (ES) št. 2201/96:

(a)

399,16 EUR na tono neto teže za nepredelane rozine;

(b)

542,70 EUR na tono neto teže za nepredelane suhe fige.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 192, 24.7.1999, str. 33. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) 1051/2005 (UL L 173, 6.7.2005, str. 5).

(3)  UL L 289, 10.9.2004, str. 58.


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1323/2005

z dne 11. avgusta 2005

o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1229/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti njenega člena 27(5), tretjega pododstavka,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

nadomestila, uporabljena za izvoz za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju v sektorju sladkorja, so bila določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1229/2005 (2).

(2)

ker so podatki, ki jih ima trenutno Komisija, drugačni od tistih, ki so obstajali v trenutku sprejetja Uredbe (ES) št. 1229/2005, je priporočljivo, da se ta nadomestila spremenijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodeljena nadomestila ob času izvoza za proizvode v nespremenjenem stanju, omenjene v členu 1(1), točkah (d), (f) in (g), Uredbe (ES) št. 1260/2001, določena z Uredbo (ES) št. 1229/2005 za tržno leto 2005/06, so spremenjena in zapisana v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 199, 29.7.2005, str. 75.


PRILOGA

SPREMENJENI ZNESKI IZVOZNIH NADOMESTIL ZA SIRUPE IN NEKATERE DRUGE PROIZVODE V NESPREMENJENEM STANJU IZ SEKTORJA SLADKORJA (1)

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

39,24 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

39,24 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

74,56 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

39,24 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

39,24 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,3924 (4)

NB: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene s kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta ZN 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Velja le za proizvode iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(3)  Velja le za proizvode iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(4)  Osnovni znesek ne velja za sirupe s čistostjo manj kot 85 % (Uredba (ES) št. 2135/95). Vsebnost saharoze je določena v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(5)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1324/2005

z dne 11. avgusta 2005

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile spremenjene z Uredbo (ES) št. 1274/2005 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 201, 2.8.2005, str. 44.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 12. avgusta 2005

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

21,62

5,49

1701 11 90 (1)

21,62

10,81

1701 12 10 (1)

21,62

5,30

1701 12 90 (1)

21,62

10,29

1701 91 00 (2)

26,19

12,14

1701 99 10 (2)

26,19

7,62

1701 99 90 (2)

26,19

7,62

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1325/2005

z dne 11. avgusta 2005

o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni tržni ureditvi za sladkor (1) in zlasti člena 27(5)(a) in 27(15) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stopnje nadomestil, ki se od 29. julija 2005 uporabljajo za proizvode, navedene v Prilogi, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1223/2005 (2).

(2)

Iz uporabe pravil in meril iz Uredbe (ES) št. 1223/2005 za informacije, ki so trenutno na razpolago Komisiji, izhaja, da je izvozna nadomestila, ki se trenutno uporabljajo, treba spremeniti v skladu s Prilogo k Uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, določene z Uredbo (ES) št. 1223/2005, se spremenijo v skladu s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 199, 29.7.2005, str. 58.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 12. avgusta 2005 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

39,24

39,24


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004 in za blago, našteto v Tabeli I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1326/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) iin zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 1784/2003 in člen 14(1) Uredbe (ES) št. 1785/2003 določata, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v členu 1 obeh navedenih uredb, in cenami v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o sistemu dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določitev višine takih nadomestil (3), podrobno določa proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki jo je treba uporabiti, kadar se ti proizvodi izvozijo kot blago, navedeno v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, kakor je ustrezno.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005, je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Obveznosti glede nadomestil, ki se jih lahko odobri za izvoz kmetijskih proizvodov, vsebovanih v blagu, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, lahko ogrozi vnaprejšnja določitev visokih stopenj nadomestil. Zato je treba v takih primerih sprejeti previdnostne ukrepe, s katerimi pa se ne sme preprečiti sklepanja dolgoročnih pogodb. Določitev posebne stopnje nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča izpolnitev teh različnih ciljev.

(5)

Ob upoštevanju sporazumne ureditve med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o izvozu testenin iz Skupnosti v Združene države, sprejetim s Sklepom Sveta 87/482/EGS (4), je treba razlikovati med nadomestilom za blago, ki spada pod oznake KN 1902 11 00 in 1902 19 glede na namembno državo.

(6)

V skladu s členom 15(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1043/2005, je treba ob upoštevanju veljavne višine proizvodnega nadomestila na podlagi Uredbe Komisije (EGS) 1722/93 (5) za zadevni osnovni proizvod določiti znižano stopnjo izvoznega nadomestila, ki se bo uporabljala v predvidenem obdobju proizvodnje blaga.

(7)

Alkoholne pijače štejejo za manj odzivne na ceno žit, ki se uporabljajo za njihovo proizvodnjo. Vendar Protokol 19 Akta o pristopu Združenega kraljestva, Irske in Danske določa, da je treba sprejeti potrebne ukrepe za olajšanje uporabe žit Skupnosti pri proizvodnji alkoholnih pijač iz žit. Skladno s tem je treba prilagoditi stopnjo nadomestila, ki se uporablja za žita, izvožena v alkoholnih pijačah.

(8)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo za osnovne proizvode iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1784/2003 ali člena 1 Uredbe (ES) št. 1785/2003, in izvoženih kot blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, se določijo tako, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

(3)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(4)  UL L 275, 29.9.1987, str. 36.

(5)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1584/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 11).


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 12. avgusta 2005 uporabljajo za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi i k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis proizvodov (2)

Stopnja nadomestila na 100 kg osnovnega proizvoda

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

1001 10 00

Trda pšenica:

 

 

– na izvoz blaga, ki spada pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih

1001 90 99

Navadna pšenica in soržica:

 

 

– na izvoz blaga, ki spada pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih

 

 

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3),

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– – v drugih primerih

1002 00 00

1003 00 90

Ječmen

 

 

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– v drugih primerih

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Koruza v obliki:

 

 

– škroba:

 

 

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3),

2,925

3,516

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

2,955

2,955

– – v drugih primerih

4,379

4,379

– glukoza, glukozni sirup, maltodekstrin, maltodekstrinski sirup iz oznak KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3),

1,830

2,421

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

2,216

2,216

– – v drugih primerih

3,284

3,284

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

2,955

2,955

– drugo (vključno z nepredelanim)

4,379

4,379

Krompirjev škrob iz oznake KN 1108 13 00, podoben proizvodu, pridobljenemu iz predelane koruze:

 

 

– kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3),

2,325

2,912

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

2,955

2,955

– v drugih primerih

4,379

4,379

ex 1006 30

Brušen riž:

 

 

– okroglozrnat

– srednjezrnat

– dolgozrnat

1006 40 00

Lomljen riž

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridov, za setev


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004 in za blago, našteto v Tabeli I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.

(2)  Za kmetijske proizvode, ki se pridobijo s predelavo osnovnega proizvoda ali/in vsebovanih proizvodov, se uporabljajo koeficienti, določeni v Prilogi E k Uredbi Komisije (ES) št. 1043/2005.

(3)  Zadevno blago spada pod oznako KN 3505 10 50.

(4)  Blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 2825/93 (UL L 258, 16.10.1993, str. 6).

(5)  Za sirupe pod oznakami KN NC 1702 30 99, 1702 40 90 in 1702 60 90, pridobljenih z mešanjem glukoznega in fruktoznega sirupa, se izvozno nadomestilo nanaša samo na glukozni sirup.


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1327/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti (1), in zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3 Uredbe št. 136/66/EGS se v primeru, da so cene znotraj Skupnosti višje od cen na svetovnem trgu, razlika med temi cenami lahko krije z nadomestilom, če se izvaža oljčno olje v tretje države.

(2)

Podrobna pravila za določitev in dodelitev izvoznih nadomestil za oljčno olje so navedena v Uredbi Komisije (EGS) št. 616/72 (2).

(3)

V skladu s členom 3(3) Uredbe št. 136/66/EGS mora biti nadomestilo za celotno Skupnost enako.

(4)

V skladu s členom 3(4) Uredbe št. 136/66/EGS je nadomestilo za oljčno olje treba določiti glede na obstoječe stanje in izglede v zvezi s cenami oljčnega olja in razpoložljivostjo na trgu Skupnosti ter cenami oljčnega olja na svetovnem trgu. Vendar v primeru, da se zaradi stanja na svetovnem trgu ne da določiti najugodnejših cen oljčnega olja, se sme upoštevati ceno glavnih konkurenčnih rastlinskih olj na svetovnem trgu ter razliko med navedeno ceno in ceno oljčnega olja, zabeleženo tekom reprezentativnega obdobja. Znesek nadomestila ne sme preseči razlike med ceno oljčnega olja v Skupnosti in ceno na svetovnem trgu, spremenjeno, kjer je primerno, zato da se upoštevajo stroški za izvoz proizvodov na svetovni trg.

(5)

V skladu s točko (b) tretje alinee člena 3(3) Uredbe št. 136/66/EGS se lahko sklene, da se nadomestilo določi z razpisom. Poleg tega zajema razpisni postopek znesek nadomestila in je lahko omejen na določene namembne države, količine, kakovosti in oblike ponudb.

(6)

V skladu z drugo alineo člena 3(3) Uredbe št. 136/66/EGS se lahko nadomestila za oljčno olje spreminjajo glede na namembni kraj, če je to zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov potrebno.

(7)

Nadomestila je treba določiti vsaj enkrat mesečno. Po potrebi se lahko spremenijo v vmesnem obdobju.

(8)

Zaradi uporabe teh podrobnih pravil pri trenutnih razmerah na trgu za oljčna olja ter zlasti za cene oljčnega olja znotraj Skupnosti in na trgih tretjih držav mora biti nadomestilo takšno, kakršno je v Prilogi k Uredbi.

(9)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(2)(c) Uredbe št. 136/66/EGS so določena v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 78, 31.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2962/77 (UL L 348, 30.12.1977, str. 53).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 11. avgusta 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije »A« so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1328/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz žit in riža

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2), in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po členu 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in členu 14 Uredbe (ES) št. 1785/2003 se razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, podanih v členu 1 navedenih uredb, na svetovnem trgu in cenami teh proizvodov v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

V skladu s členom 14 Uredbe (ES) št. 1785/2003 je nadomestila treba določiti ob upoštevanju stanja in prihodnjega gibanja na eni strani razpoložljivosti žit, riža in lomljenega riža ter njihovih cen na trgu Skupnosti, in na drugi strani cen žit, riža, lomljenega riža in žitnih proizvodov na svetovnem trgu. V skladu s temi členi je prav tako treba zagotoviti ravnovesje in naraven razvoj cen in trgovine na trgih žit in riža ter nadalje upoštevati gospodarski vidik predvidenega izvoza in potrebe po izogibanju motnjam na trgu Skupnosti.

(3)

Člen 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1518/95 (3) o uvoznem in izvoznem režimu za proizvode, predelane iz žit in riža, določa posebne kriterije, ki jih je treba upoštevati pri izračunu nadomestil za te proizvode.

(4)

Nadomestilo za nekatere predelane proizvode je treba stopnjevati glede na vsebnost pepela, surovih vlaken, lupin, proteinov, maščob ali škroba v posameznem zadevnem proizvodu, saj je ta vsebnost posebno dober pokazatelj količine osnovnega proizvoda, ki je dejansko vgrajen v predelani proizvod.

(5)

Trenutno ni treba določiti izvoznega nadomestila za manioko, druge tropske korenine in gomolje ali njihovo moko glede na gospodarski vidik morebitnega izvoza in zlasti vrsto in poreklo teh proizvodov. Zaradi zanemarljive udeležbe Skupnosti na svetovnem trgu trenutno ni treba določiti izvoznih nadomestil za nekatera predelana žita.

(6)

Zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(7)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V vmesnem obdobju se lahko spremeni.

(8)

Nekateri predelani proizvodi iz koruze so lahko toplotno obdelani, kar lahko vodi v odobritev nadomestila, ki ne ustreza kakovosti proizvoda. Poudariti je treba, da ti proizvodi, ki vsebujejo želatiniran škrob, niso upravičeni do izvoznih nadomestil.

(9)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode, navedene v členu 1 Uredbe (ES) št. 1518/95, so določena v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1549/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 13).

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2993/95 (UL L 312, 23.12.1995, str. 25).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 11. avgusta 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za predelane proizvode iz žit in riža

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

61,31

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

52,55

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

52,55

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

78,82

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

61,31

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

52,55

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

52,55

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

70,06

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

56,93

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

65,69

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

50,36

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,95

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

70,06

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

70,06

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

70,06

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

70,06

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

68,64

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

52,55

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

68,64

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

52,55

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

52,55

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

68,64

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

52,55

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

71,93

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

49,92

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

52,55

N. B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so:

C10

:

Vse namembne države.

C11

:

Vse namembne države razen Bolgarije.

C12

:

Vse namembne države razen Romunije.

C13

:

Vse namembne države razen Bolgarije in Romunije.


(1)  Nobeno nadomestilo se ne odobri za proizvode, ki so bili termično obdelani, zaradi česar je prišlo do želatiniranja škroba.

(2)  Nadomestila se odobrijo v skladu s spremenjeno Uredbo Sveta (EGS) št. 2730/75 (UL L 281, 1.11.1975, str. 20).

N. B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so:

C10

:

Vse namembne države.

C11

:

Vse namembne države razen Bolgarije.

C12

:

Vse namembne države razen Romunije.

C13

:

Vse namembne države razen Bolgarije in Romunije.


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1329/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1722/93 z dne 30. junija 1993 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 in (EGS) št. 1418/76 za proizvodna nadomestila v sektorjih žit in riža (2) določa pogoje za odobritev proizvodnega nadomestila. Člen 3 navedene uredbe določa osnovo za izračun. Nadomestilo, izračunano na ta način, po potrebi ločeno za krompirjev škrob, se določi enkrat mesečno in se lahko spremeni, če se cene koruze in/ali žita bistveno spremenijo.

(2)

Proizvodna nadomestila, ki naj jih določa ta uredba, je treba prilagoditi s koeficienti iz Priloge II Uredbe (EGS) št. 1722/93, zato da se določi natančen znesek za izplačilo.

(3)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodno nadomestilo, izraženo v toni škroba, predvideno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1722/93, znaša:

(a)

28,46 EUR/t za škrob, pridobljen iz koruze, žita, ječmena in ovsa;

(b)

39,28 EUR/t za krompirjev škrob.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1548/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 11).


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1330/2005

z dne 11. avgusta 2005

v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1058/2005 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz ječmena v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz ječmena, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 5. do 11. avgusta 2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 12.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1331/2005

z dne 11. avgusta 2005

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1059/2005 (2) je bil razpisan natečaj za nadomestilo za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene določiti najvišje izvozno nadomestilo ob upoštevanju kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95. V tem primeru je na natečaju izbran ponudnik, čigar ponudba je enaka ali nižja od najvišjega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih kriterijev pri trenutnem stanju na trgu žit sledi, da je treba določiti najvišje nadomestilo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 5. do 11. avgusta 2005 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005, znaša najvišje nadomestilo za izvoz navadne pšenice 4,00 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 15.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/41


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/50/ES

z dne 11. avgusta 2005

o ponovni razvrstitvi protez kolčnih, kolenskih in ramenskih sklepov v okviru Direktive Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (1), in zlasti člena 13(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju zahteve, ki sta jo predložila Francija in Združeno kraljestvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi pravil razvrščanja, določenih v Prilogi IX k Direktivi 93/42/EGS, so proteze celotnega sklepa medicinski pripomočki razreda IIb.

(2)

Francija in Združeno kraljestvo sta zahtevala, da se proteze celotnega sklepa razvrstijo kot medicinski pripomočki razreda III z odstopanjem od določb Priloge IX k Direktivi 93/42/EGS, da bi zagotovili ustrezno ugotavljanje skladnosti protez celotnega sklepa, preden bi se dale v promet.

(3)

Ugotavljanje skladnosti temelji na več elementih, kot so ustrezna razvrstitev, označevanje in spremljanje priglašenih organov ter pravilno izvajanje modulov za ugotavljanje skladnosti, kot je opisano v Direktivi 93/42/EGS.

(4)

Ponovna razvrstitev z odstopanjem od pravil razvrščanja, ki so določena v Prilogi IX k Direktivi 93/42/EGS, je navedena tam, kjer bi bile ugotovljene pomanjkljivosti zaradi posebnosti proizvoda ustrezneje obravnavane po postopkih za ugotavljanje skladnosti, ki ustrezajo novi kategoriji.

(5)

Proteze kolka, kolena in ramena je treba razlikovati od ostalih protez celotnih sklepov zaradi posebne zahtevnosti funkcije sklepa, ki ga je treba usposobiti za delovanje, ter posledično povečanega tveganja za okvare zaradi pripomočka samega.

(6)

Zlasti protezi kolka in kolena nosita težo in sta še posebej občutljiva vsadka, pri katerih je tveganje po ponovni operaciji veliko večje kot pri ostalih sklepih.

(7)

Ramenski vsadki so nedavna tehnika in so prav tako podvrženi podobnim dinamičnim silam; morebitna zamenjava je načeloma povezana z resnimi zdravstvenimi problemi.

(8)

Nadalje, operacij zamenjave kolkov, kolen in ramen je vedno več pri mladih ljudeh z visoko pričakovano starostjo; posledično obstaja vedno večja potreba po takih vsadkih, ki bi pravilno delovali vse življenje pacientov ter bi zmanjšali ponovitve operacije in njenih tveganj.

(9)

Specifični klinični podatki, vključno s podatki o učinkovitosti protez na daljše obdobje, niso zmeraj na voljo za proteze kolkov, kolen in ramen, preden so te dane v promet in uporabo; zato morajo biti zaključki o kliničnih podatkih, ki jih zbere izdelovalec v okviru ocene skladnosti teh proizvodov z zahtevami o značilnostih in učinkovitosti iz poglavij 1 in 3 Priloge I k Direktivi 93/42/EGS deležni posebne pozornosti in pregleda, da bi preverili ustreznost kliničnih podatkov, ki so na voljo.

(10)

Proteze celotnega sklepa so lahko predmet več modifikacij po njihovi uvedbi v klinično uporabo in dajanju v promet, kot so pokazale proteze kolkov in kolen na trgu. Toda izkušnje so pokazale, da to, kar je na prvi pogled videti kot majhna sprememba modela po začetku trženja izdelka, ki je bil prej brezhiben, lahko vodi k resnim težavam zaradi nepredvidenih posledic, ki lahko pripeljejo do zgodnje okvare in resnih skrbi glede varnosti.

(11)

Za doseganje optimalne stopnje varnosti in varovanja zdravja ter za zmanjšanje problemov v zvezi z modelom do najmanjše možne mere bi moral priglašeni organ, preden se ti pripomočki uvedejo v splošno klinično uporabo, podrobno pregledati načrtovalno dokumentacijo proteze kolkov, kolen in ramen, vključno s kliničnimi podatki izdelovalca, s katerimi utemeljuje zahtevano učinkovitost naknadne spremembe modela po začetku trženja in spremembe v izdelavi.

(12)

Posledično mora priglašeni organ v okviru sistema celovitega zagotavljanja kakovosti učinkovito izvesti pregled načrtovalne dokumentacije in sprememb k odobrenemu modelu v skladu s točko 4 Priloge II k Direktivi 93/42/EGS.

(13)

Iz teh razlogov je treba nadaljevati s ponovno razvrstitvijo protez celotnega kolčnega, kolenskega in ramenskega sklepa kot medicinskih pripomočkov razreda III.

(14)

Treba je zagotoviti ustrezno prehodno obdobje za proteze celotnega kolčnega, kolenskega in ramenskega sklepa, ki so ocenjene kot medicinski pripomočki razreda IIb v okviru sistema celovitega zagotavljanja kakovosti Priloge II k Direktivi 93/42/EGS, da se omogoči dodatno ocenjevanje po točki 4 Priloge II k Direktivi.

(15)

Na proteze celotnega kolčnega, kolenskega in ramenskega sklepa, ki so si že pridobile certifikat na podlagi tipskega preskusa ES, določenega v Prilogi III k Direktivi 93/42/EGS, in postopka preverjanja ES, določenega v Prilogi IV, ali postopka v zvezi z izjavo o skladnosti ES, ki je določen v Prilogi V navedene direktive, sedanja direktiva ne vpliva, ker so certifikatne sheme enake za medicinske pripomočke razreda IIb in razreda III.

(16)

Prav tako je treba zagotoviti ustrezno prehodno obdobje za proteze celotnih kolčnih, kolenskih in ramenskih sklepov, ki so že bile v postopku tipskega preskusa ES v okviru Priloge III k Direktivi 93/42/EGS in postopku v zvezi z izjavo o skladnosti ES, ki je določen v Prilogi VI navedene direktive, da se omogoči njihova ocena v okviru Priloge IV ali Priloge V k Direktivi 93/42/EGS.

(17)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za medicinske pripomočke, ustanovljenega s členom 6(2) Direktive Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaj držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (2)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Z odstopanjem od pravil, določenih v Prilogi IX k Direktivi 93/42/EGS, se proteze kolčnega, kolenskega in ramenskega sklepa ponovno razvrstijo kot medicinski pripomočki, ki spadajo v razred III.

Člen 2

Za namen te direktive pomeni proteza kolčnega, kolenskega ali ramenskega sklepa sestavne dele za vsaditev sistema celotne zamenjave sklepa, namenjenega za zagotavljanje funkcije, ki je podobna bodisi naravnemu kolčnemu sklepu, naravnemu kolenskemu sklepu ali naravnemu ramenskemu sklepu. Pomožni deli (vijaki, klini, ploščice in instrumenti) so izvzeti iz te opredelitve.

Člen 3

1.   Proteze kolčnega, kolenskega in ramenskega sklepa, ki so bile predmet postopka za ugotavljanje skladnosti po členu 11(3)(a) Direktive 93/42/EGS pred 1. septembrom 2007 bodo predmet dodatnega ugotavljanja skladnosti po točki 4 Priloge II k Direktivi 93/42/EGS, s katerim se bo pridobilo ES potrdilo o pregledu načrta pred 1. septembrom 2009. Ta določba ne preprečuje izdelovalcu, da predloži vlogo za ugotavljanje skladnosti na podlagi člena 11(1)(b) Direktive 93/42/EGS.

2.   Proteze kolčnega, kolenskega in ramenskega sklepa, ki so bile predmet postopka za ugotavljanje skladnosti po členu 11(3)(b)(iii) Direktive 93/42/EGS pred 1. septembrom 2007 so lahko predmet ugotavljanja skladnosti kot medicinskih pripomočkov razreda III na podlagi člena 11(1)(b)(i) ali (ii) pred 1. septembrom 2010. Ta določba ne preprečuje izdelovalcu, da predloži vlogo za ugotavljanje skladnosti na podlagi člena 11(1)(a) Direktive 93/42/EGS.

3.   Države članice do 1. septembra 2009 sprejmejo dajanje v promet in začetek uporabe protez kolčnega, kolenskega in ramenskega sklepa, ki so zajete v sklepu v skladu s členom 11(3)(a) Direktive 93/42/EGS, izdanim pred 1. septembrom 2007.

4.   Države članice do 1. septembra 2010 sprejmejo dajanje v promet proteze kolčnega, kolenskega in ramenskega sklepa, ki so zajete v sklepu v skladu s členom 11(3)(b)(iii) Direktive 93/42/EGS, izdane pred 1. septembrom 2007 in dovoljujejo, da se celotna proteza sklepa uporablja po tem datumu.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. marca 2007. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice začnejo uporabljati te predpise od 1. septembra 2007.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejeta na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. avgusta 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 169, 12.7.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 189, 20.7.1990, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. avgusta 2005

o spremembi Odločbe 96/550/ES o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov na Finskem

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2995)

(Besedili v finskem in švedskem jeziku sta edini verodostojni)

(2005/611/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 z dne 13. novembra 1984, ki določa lestvico Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov (1), in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 96/550/ES (2) je bila odobrena uporaba dveh metod za razvrščanje prašičjih trupov na Finskem.

(2)

Vlada Finske je zaprosila Komisijo za odobritev uporabe novih enačb za izračun deleža mesnatosti trupov v okviru obstoječih metod razvrščanja in je predložila podatke, zahtevane v členu 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 2967/85 z dne 24. oktobra 1985 o podrobnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov (3).

(3)

Preučitev tega zahtevka je pokazala, da so pogoji za odobritev novih enačb izpolnjeni.

(4)

Zato je treba Odločbo 96/550/ES ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 96/550/ES se spremeni:

1.

Točka 3 dela 1 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Delež mesnatosti trupa se izračuna po naslednji enačbi:

Image = 56,713 – 0,271 • X1 – 0,620 • X2 + 0,258 • X3

pri čemer:

Image

=

ocenjena mesnatost trupa;

X1

=

debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v mm, merjena 8 cm od vzdolžne osi trupa za zadnjim rebrom;

X2

=

debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v mm, merjena 6 cm od vzdolžne osi trupa med zadnjim 3. in 4. rebrom;

X3

=

debelina mišice v mm, merjena istočasno in na istem mestu kakor X2.

Enačba velja za trupe, ki tehtajo med 51 in 120 kilogramov.“

2.

Točka 3 dela 2 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Delež mesnatosti trupa se izračuna po naslednji enačbi:

Image = 69,931 – 0,843 • X1

pri čemer:

Image

=

ocenjena mesnatost trupa;

X1

=

debelina hrbtne slanine (vključno s kožo) v mm, merjena 6 cm od vzdolžne osi trupa med zadnjim tretjim in četrtim rebrom.

Enačba velja za trupe, ki tehtajo med 51 in 120 kilogrami.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Finsko.

V Bruslju, 8. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 301, 20.11.1984, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3513/93 (UL L 320, 22.12.1993, str. 5).

(2)  UL L 236, 18.9.1996, str. 47.

(3)  UL L 285, 25.10.1985, str. 39. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3127/94 (UL L 330, 21.12.1994, str. 43).


12.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/46


SKLEP ODBORA SKUPNOSTI IN ŠVICE ZA ZRAČNI PREVOZ št. 1/2005

z dne 12. julija 2005

o spremembi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu

(2005/612/ES)

ODBOR SKUPNOSTI IN ŠVICE ZA ZRAČNI PREVOZ JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 23(4) Sklepa –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Za točko 4 (varnost v zračnem prometu) Priloge k Sporazumu se vstavi naslednje:

„5.   Varnost civilnega letalstva

št. 2320/2002

Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 849/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004.

(členi 1–8, 10–13)“

2.   Za vstavljenim besedilom iz člena 1(1) tega sklepa se vstavi naslednje:

„št. 622/2003

Uredba Komisije (ES) z dne 4. aprila 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 68/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2004.“

3.   Za vstavljenim besedilom iz člena 1(2) tega sklepa se vstavi naslednje:

„št. 1217/2003

Uredba Komisije (ES) z dne 4. julija 2003 o določitvi skupnih zahtev za nacionalne programe obvladovanja kakovosti na področju varnosti civilnega letalstva.“

4.   Za vstavljenim besedilom iz člena 1(3) tega sklepa se vstavi naslednje:

„št. 1486/2003

Uredba Komisije (ES) št. 1486/2003 z dne 22. avgusta 2003 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varnosti civilnega letalstva.

(členi 1–13, 15–18)“

5.   Za vstavljenim besedilom iz člena 1(4) tega sklepa se vstavi naslednje:

„št. 1138/2004

Uredba Komisije (ES) št. 1138/2004 z dne 21. junija 2004 o uvedbi skupne opredelitve kritičnih delov varnostnih območij omejenega gibanja na letališčih.“

Člen 2

Oštevilčenje točke 5 („Ostalo“) iz Priloge k Sporazumu se spremeni v 6.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti in Uradni zbirki švicarske zvezne zakonodaje. Veljati začne prvi dan drugega meseca po dnevu njegovega sprejetja.

V Bruslju, 12. julija 2005

Za Skupni odbor

Vodja švicarske delegacije

Daniel CALLEJA CRESPO

Vodja švicarske delegacije

Raymond CRON