ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 209

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
11. avgust 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike

1

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 21. junija 2005 o podpisu Sporazuma, v imenu Evropske skupnosti, o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

26

Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

27

Sklepna listina

54

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava obvezna

11.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1290/2005

z dne 21. junija 2005

o financiranju skupne kmetijske politike

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupna kmetijska politika obsega vrsto ukrepov, vključno z ukrepi za razvoj podeželja. Zato je pomembno zagotoviti financiranje, ki bo prispevalo k uresničevanju ciljev skupne kmetijske politike. Glede na to, da imajo ti ukrepi nekatere skupne elemente, hkrati pa se v več pogledih razlikujejo, je treba postaviti njihovo financiranje v ureditveni okvir, ki bo po potrebi omogočal različne obravnave. Zaradi teh razlik je treba ustanoviti dva evropska kmetijska sklada: Evropski kmetijski jamstveni sklad (v nadaljevanju „EKJS“), ki bo financiral tržne ukrepe in ostale ukrepe, in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju „EKSRP“), namenjen financiranju programov za razvoj podeželja.

(2)

Iz proračuna Skupnosti se morajo financirati odhodki skupne kmetijske politike, vključno z odhodki za razvoj podeželja, prek obeh prej navedenih skladov na centraliziran način ali v okviru deljenega upravljanja med državami članicami in Skupnostjo, skladno s členom 53 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2). Treba je podrobno opredeliti ukrepe, ki se financirajo iz obeh skladov.

(3)

Če ob potrditvi obračunov Komisija nima zadostnega zagotovila, da je državni nadzor primeren in pregleden ter da plačilne agencije preverjajo zakonitost in dopustnost izjav o odhodkih, ki jih plačujejo, ne more v razumnem roku določiti skupnega zneska odhodkov Evropskega kmetijskega sklada. Zato je treba predvideti določbe o akreditaciji plačilnih agencij s strani držav članic, ki uvedejo postopke za pridobitev potrebnih izjav o zagotovilu, potrdila o sistemih upravljanja in nadzora ter potrdil o letnih računovodskih izkazih s strani neodvisnih organov.

(4)

Da bi se zagotovila usklajenost pravil o akreditaciji v državah članicah, mora Komisija zagotoviti smernice za merila, ki se bodo uporabljala. Poleg tega je treba za zagotavljanje preglednosti državnega nadzora, predvsem pri postopkih za odobritev, potrditev veljavnosti in izplačila, če je potrebno, omejiti število pristojnih organov in teles, ki so jim dodeljene te odgovornosti, in pri tem upoštevati ustavna določila vsake države članice.

(5)

Če država članica podeli akreditacijo več kot eni plačilni agenciji, mora usklajenost upravljanja skladov zagotoviti tako, da določi usklajevalni organ, ki je zadolžen za povezavo med Komisijo in različnimi akreditiranimi plačilnimi agencijami in ki zagotavlja, da Komisija hitro prejema zahtevane podatke o dejavnostih različnih plačilnih agencij.

(6)

Da bi se na področju financiranja stroškov skupne kmetijske politike zagotovilo usklajeno sodelovanje med Komisijo in državami članicami in predvsem, da bi se Komisiji omogočilo natančno spremljanje finančnega upravljanja držav članic ter zaradi potrditve obračunov odhodkov akreditiranih plačilnih agencij, morajo države članice Komisiji sporočati določene informacije, ali pa jih hraniti, da ji bodo na razpolago. V ta namen je treba uporabiti najboljšo informacijsko tehnologijo.

(7)

Za pripravo podatkov, ki bodo posredovani Komisiji, ter za celovit in takojšen dostop Komisije do podatkov o odhodkih in do dokumentov v fizični ali elektronski obliki, je treba določiti pravila glede sporočanja podatkov, njihovega pošiljanja in načina sporočanja ter predpisanih rokov.

(8)

Financiranje ukrepov in dejavnosti, ki jih zahteva skupna kmetijska politika, se delno izvaja v okviru deljenega upravljanja. Da bi zagotovili pravilno finančno upravljanje skladov Skupnosti, mora Komisija nadzirati upravljanje skladov, ki ga izvajajo pristojni organi držav članic, zadolženi za izvajanje plačil. Treba je določiti vrsto nadzora, ki ga bo izvajala Komisija, in pogoje, ki ji bodo omogočali prevzeti odgovornost pri izvrševanju proračuna, ter pojasniti obveznosti glede sodelovanja držav članic.

(9)

Samo plačilne agencije, ki so jim države članice podelile akreditacijo, lahko jamčijo, da so bila pred dodelitvijo pomoči Skupnosti pri upravičencih izvedena potrebna preverjanja. Zato mora biti natančno navedeno, da bodo iz proračuna Skupnosti povrnjeni samo odhodki, ki so jih izvršile akreditirane plačilne agencije.

(10)

Finančna sredstva iz EKJS, ki so potrebna za kritje odhodkov akreditiranih plačilnih agencij, odobri Komisija državam članicam v obliki povračil po knjiženju odhodka s strani teh agencij. Medtem ko čakajo na povračilo v obliki mesečnih plačil, morajo države članice angažirati potrebna sredstva za potrebe svojih akreditiranih plačilnih agencij. Države članice in upravičenci, zadolženi za izvajanje skupne kmetijske politike, sami krijejo stroške za osebje in administrativne stroške.

(11)

Pomembno je, da Skupnost upravičencem pomoč izplača pravočasno, da jo lahko učinkovito uporabijo. Če države članice ne spoštujejo plačilnih rokov, določenih v zakonodaji Skupnosti, lahko to povzroči resne probleme za upravičence in ogrozi letni proračun Skupnosti. Zato je treba iz financiranja Skupnosti izključiti odhodke, ki so nastali zaradi neupoštevanja plačilnih rokov. Upoštevati je treba tudi načelo sorazmernosti, zato mora imeti Komisija možnost določiti izjeme od tega splošnega pravila.

(12)

Treba je predvideti upravni postopek, ki bo Komisiji omogočal odločanje o zmanjšanju ali začasni prekinitvi mesečnih plačil, kadar ji podatki, ki jih sporočajo države članice, ne dajejo ustreznega zagotovila o upoštevanju predpisov Skupnosti, ki se uporabljajo in odkrije očitno zlorabo pri uporabi skladov Skupnosti. V točno določenih primerih bi bila zmanjšanje ali prekinitev možna tudi brez uporabe tega postopka. V obeh primerih Komisija o tem obvesti zadevno državo članico in pri tem navede, da sprejete odločitve o zmanjšanju ali prekinitvi mesečnih plačil ne vplivajo na odločitve ob potrditvi obračunov.

(13)

V okviru proračunske discipline je treba določiti letno zgornjo mejo odhodkov, ki jih financira EKJS in pri tem upoštevati najvišje zneske, ki so bili za ta sklad določeni v finančni perspektivi, ter vsote, ki jih je določila Komisija ob uporabi člena 10(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za ureditev neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (3), in zneske, določene v členih 143d in 143e navedene uredbe.

(14)

Proračunska disciplina predpisuje tudi, da je treba letno zgornjo mejo, ki jo financira EKJS, upoštevati v vseh okoliščinah in na vseh stopnjah proračunskega postopka in izvajanja proračuna. Zato je treba nacionalno zgornjo mejo neposrednih plačil držav članic ustrezno prilagoditi v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1782/2003 in upoštevati kot finančno zgornjo mejo za ta neposredna plačila za zadevno državo članico, prav tako je treba zagotoviti, da povračila teh plačil ne presežejo omenjene finančne zgornje meje. Proračunska disciplina med drugim tudi predpisuje, da vsi zakonodajni ukrepi, ki jih je predlagala Komisija ali sta jih določila Svet ali Komisija v okviru skupne kmetijske politike in proračuna EKJS, ne sme presegati letne zgornje meje odhodkov, financiranih iz tega sklada. Prav tako je ustrezno, da se Komisija pooblasti za določanje prilagoditev iz člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003, če jih Svet ne določi pred 30. junijem koledarskega leta, v katerem se prilagoditve uporabijo.

(15)

Ukrepi za izračun finančne zgornje meje pri določanju finančnega prispevka EKJS in EKSRP, ne vplivajo na pristojnosti proračunskih organov, določenih v Pogodbi. Zato morajo biti podlaga teh ukrepov referenčni zneski, določeni v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (4)(v nadaljevanju „medinstitucionalni sporazum“) in na finančni perspektivi iz Priloge I omenjenega sporazuma.

(16)

Proračunska disciplina vključuje tudi neprekinjeno preverjanje srednjeročnega proračunskega stanja. Zaradi tega je pomembno, da ob predložitvi predhodnega predloga proračuna Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predstavi svoja predvidevanja in analizo, ter Svetu po potrebi predlaga ustrezne ukrepe. Da se zagotovi spoštovanje predlagane letne zgornje meje, mora Komisija tudi imeti možnost, da popolnoma in v vsakem trenutku uporabi svoja pooblastila za upravljanje ter Svetu po potrebi predlaga ustrezne ukrepe za izravnavo proračunskega stanja. Če na koncu proračunskega leta zahtevki za povračilo, ki jih predložijo države članice, niso v skladu z letno zgornjo mejo, mora Komisija imeti možnost sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili tako začasno razdelitev razpoložljivih proračunskih sredstev med države članice v sorazmerju z njihovo zahtevo za neporavnano povračilo kot spoštovanje zgornje meje, določene za zadevno leto. Plačila za zadevno leto morajo biti izvršena v naslednjem proračunskem obdobju, pri čemer je treba upoštevati določeni znesek; zato je treba točno določiti skupni znesek financiranja posamezne države s strani Skupnosti, kot tudi kompenzacijo med državami članicami.

(17)

V času izvajanja proračuna mora Komisija uvesti mesečni sistem pripravljenosti in spremljanja kmetijskih odhodkov, da bo v primeru nevarnosti prekoračitve letne zgornje meje lahko kar najhitreje ukrepala, določila primerne ukrepe v okviru dodeljenih upravnih pooblastil in, če se ukrepi izkažejo kot nezadostni, predlagala Svetu uvedbo drugih ukrepov v najkrajšem roku. Da bo tak sistem deloval nemoteno, mora omogočati primerjavo dejanskih odhodkov z oceno odhodkov, temelječo na podlagi odhodkov iz predhodnih let. Komisija mora v mesečnem poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu primerjati potek odhodkov, izvršenih do datuma poročila, z oceno predvidenih odhodkov ter predvideti potek izvajanja v preostalem proračunskem obdobju.

(18)

Pri izdelavi proračunskih dokumentov za Svet mora Komisija uporabljati menjalni tečaj, usklajen z zadnjimi dostopnimi podatki, in upoštevati rok, ki preteče od izdelave do predaje dokumentov.

(19)

Financiranje programov za razvoj podeželja se izvaja iz proračuna Skupnosti na podlagi obveznosti v letnih obrokih. Državam članicam mora biti omogočeno razpolaganje s predvidenimi skladi Skupnosti takoj, ko začnejo izvajati program za razvoj podeželja. Zato je treba uvesti predhodno financiranje in tako zagotoviti enakomeren pretok sredstev, ki bo omogočil primeren način izvrševanja plačil upravičencem in določitev omejitev takega ukrepa.

(20)

Ne glede na predhodno financiranje je treba razlikovati med plačili Komisije akreditiranim plačilnim agencijam, vmesnimi plačili in izplačilom preostanka ter določiti način njihovega nakazila.

(21)

Za zaščito finančnih interesov Skupnosti mora imeti Komisija možnost prekinitve ali zmanjšanja vmesnih plačil v primeru neupravičenih odhodkov. Uveden mora biti postopek, ki bo državam članicam omogočal dokazovanje upravičenosti njihovih plačil.

(22)

Pravilo o samodejnem prenehanju prevzetih obveznosti mora prispevati k pospeševanju izvajanja programov in k pravilnemu finančnemu upravljanju.

(23)

Za vzpostavitev finančnega razmerja med akreditiranimi plačilnimi agencijami in proračunskimi sredstvi Skupnosti mora Komisija letno izvesti potrditev obračunov teh agencij. Odločitev o potrditvi obračunov mora zajemati celovitost, točnost in verodostojnost predloženih računov, ne pa tudi skladnosti odhodkov z zakonodajo Skupnosti.

(24)

O tem, ali so odhodki držav članic v skladu z zakonodajo Skupnosti, odloča Komisija, ki v skladu s členom 211 Pogodbe skrbi za pravilno uporabo zakonodaje Skupnosti. Državam članicam je treba dati pravico, da utemeljijo svoje odločitve o plačilih in da se v primeru neskladja med njimi in Komisijo zatečejo k poravnavi. Da bodo države članice dobile pravna in finančna zagotovila glede odhodkov, izvršenih v preteklem obdobju, je treba določiti najdaljše obdobje, v katerem Komisija lahko oceni, da ima nespoštovanje predpisov Skupnosti finančne posledice.

(25)

Za zavarovanje finančnih interesov proračuna Skupnosti je ustrezno, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev dejanskega in pravilnega izvajanja finančnih operacij Skladov. Prav tako morajo države članice preprečiti in učinkovito obravnavati vsako nepravilnost, ki jo storijo upravičenci.

(26)

Če gre za odhodke, ki niso v skladu z zakonodajo Skupnosti in zato niso utemeljeni, morajo biti v primeru izterjave zneskov, nakazanih s strani EKJS, izterjane vsote povrnjene skladu. Treba je predvideti sistem finančne odgovornosti za primere, ko so bile narejene nepravilnosti in skupni znesek ni bil izterjan. V ta namen je zaradi varovanja interesov proračuna Skupnosti treba uvesti postopek, po katerem bo Komisija lahko sprejemala odločitve o bremenitvi računa zadevne države članice za del sredstev, ki so bila izgubljena zaradi nepravilnosti in niso bila izterjana v razumnem roku. V določenih primerih malomarnosti države članice je upravičeno zadevno državo članico bremeniti za celoten znesek. Če pa država članica spoštuje svoje obveznosti iz internih postopkov, je treba najti pošten način za razdelitev finančnega bremena med Skupnost in državo članico.

(27)

Postopki izterjave, ki jih izvajajo države članice, lahko povzročijo večletno zamudo pri izterjavah, hkrati pa ne morejo zagotoviti uspešnega izida. Stroški postopka so lahko tudi nesorazmerni glede na izvršeno ali izvršljivo izterjavo. Zato je treba v nekaterih primerih državam članicam omogočiti ustavitev postopkov izterjav.

(28)

Ker so bila sredstva dodeljena posamezni državi članici, morajo biti, kar zadeva EKSRP, v primeru izterjave ali razveljavitve zaradi nepravilnosti, na razpolago za odobrene programe razvoja podeželja v zadevni državi članici. Zaradi zavarovanja interesov proračuna Skupnosti je treba predvideti določbe za primere, če država članica, ki bo ugotovila nepravilnosti, ne bo izvedla potrebnih ukrepov.

(29)

Da bi se omogočila ponovna uporaba sredstev v okviru EKJS ali EKSRP, je treba določiti način nakazovanja zneskov, ki so jih države članice izterjale v okviru potrditve skladnosti in v nadaljnjih postopkih zaradi ugotovljenih nepravilnosti in malomarnosti, kakor tudi za dodatne prelevmane v mlečnem sektorju in sektorju mlečnih proizvodov.

(30)

Da bi Komisija lahko izpolnila obveznosti pri zagotavljanju obstoja in pravilnega delovanja sistemov upravljanja in nadzora odhodkov Skupnosti v državah članicah, je treba, ne glede na nadzor, ki ga izvajajo države članice, predvideti preverjanje s strani pooblaščenih oseb Komisije, ki lahko države članice zaprosi za pomoč.

(31)

Pri pripravi podatkov, ki bodo poslani Komisiji, je treba čimveč uporabljati informacijsko tehnologijo. V času preverjanja je pomembno, da ima Komisija celoten in takojšen dostop do podatkov o odhodkih, ki so v fizični ali elektronski obliki.

(32)

Treba je določiti datum za zadnja plačila za programe za razvoj podeželja, ki so odobreni za obdobje 2000 — 2006 in financirani iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (v nadaljevanju „EKUJS“). Treba je tudi predvideti posebne prehodne ukrepe, ki bodo državam članicam omogočili pridobitev povračil izvršenih plačil po tem datumu. Ti ukrepi morajo vključevati tudi določila o izterjavah predplačil, ki jih je nakazala Komisija na podlagi drugega pododstavka člena 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (5), in o zneskih, ki so bili predmet prostovoljne modulacije iz členov 4 in 5 Uredbe Sveta (ES) št. 1259/1999 z dne 17. maja 1999 o skupnih pravilih za ureditev neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike (6).

(33)

Treba je določiti datum, od katerega dalje lahko Komisija samodejno razveljavi odobrene vendar neporabljene zneske, ki jih v okviru programov razvoja podeželja financira Jamstveni oddelek EKUJS, če dokumenti, potrebni za zaključek dejavnosti, do tega datuma niso prispeli do Komisije. Treba je določiti, katere dokumente potrebuje Komisija, da bi ugotovila, če so bili ukrepi zaključeni.

(34)

Komisija je odgovorna za upravljanje obeh skladov in med Komisijo in državami članicami je predvideno tesno sodelovanje v okviru Odbora za kmetijske sklade.

(35)

Obseg financiranja Skupnosti zahteva redno obveščanje Evropskega parlamenta in Sveta v obliki finančnih poročil.

(36)

Ker se pri uporabi sistemov državnega nadzora in preverjanja skladnosti sporočajo tudi osebni podatki in poslovne skrivnosti, države članice in Komisija zagotovijo zaupnost tako prejetih informacij.

(37)

Da se zagotovi dobro finančno upravljanje proračuna Skupnosti ob upoštevanju načela pravičnosti tako na ravni držav članic kakor tudi kmetovalcev, morajo biti natančno navedena pravila za uporabo eura.

(38)

Treba je razveljaviti Uredbo Sveta št. 25 o financiranju skupne kmetijske politike (7) in Uredbo Sveta (ES) št. 723/97 z dne 22. aprila 1997 o izvajanju delovnih programov držav članic za kontrolo odhodkov Jamstvenega oddelka EKUJS (8) ter Uredbo (ES) št. 1258/1999 o financiranju skupne kmetijske politike. Prav tako je treba črtati nekatere člene Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91 z dne 4. marca 1991 o nepravilnostih in izterjavi neupravičeno izplačanih zneskov v okviru financiranja skupne kmetijske politike ter organizaciji informacijskega sistema na tem področju (9), glede na to, da so ustrezne določbe predvidene v tej uredbi.

(39)

V skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvrševanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (10) je treba sprejeti ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe in med njimi ločiti ukrepe, za katere velja postopek odborov za upravljanje posvetovanje, pri čemer je v nekaterih primerih in zaradi učinkovitosti postopek s posvetovalnim odborom ustreznejši.

(40)

Nadomestitev določb iz razveljavljenih uredb z določbami, ki jih predvideva ta uredba, bi lahko povzročila določene praktične in posebne težave, zlasti pri prehodu na nove ureditve, ki jih ta uredba ne obravnava. Komisiji je treba omogočiti sprejem potrebnih in upravičenih ukrepov, da se bo lahko odzvala na to možnost. Ti ukrepi lahko odstopajo od določb te uredbe, toda le, če je potrebno in za omejeno obdobje.

(41)

Glede na to, da se obdobje načrtovanja programov razvoja podeželja, financiranih na podlagi te uredbe, začne 1. januarja 2007, je ustrezno, da se ta uredba začne uporabljati od tega datuma naprej. Vendar pa je pomembno, da se nekatere določbe uporabljajo že pred tem datumom.

(42)

Računsko sodišče je izdalo mnenje (11).

(43)

Evropski gospodarski in socialni odbor je izdal mnenje (12)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet in področje uporabe

Ta uredba določa pogoje in posebna pravila, ki se uporabljajo na področju financiranja odhodkov skupne kmetijske politike, vključno z odhodki za razvoj podeželja.

Člen 2

Skladi za financiranje kmetijskih odhodkov

1.   Za dosego ciljev skupne kmetijske politike, kot jih določa Pogodba, in za zagotavljanje financiranja različnih ukrepov te politike, vključno z ukrepi razvoja podeželja, sta ustanovljena:

(a)

Evropski kmetijski jamstveni sklad, v nadaljevanju EKJS;

(b)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v nadaljevanju EKSRP.

2.   EKJS in EKSRP spadata v splošni del proračuna Evropskih skupnosti.

Člen 3

Odhodki EKJS

1.   EKJS financira, z deljenim upravljanjem med državami članicami in Komisijo, naslednje odhodke, izvršene v skladu z zakonodajo Skupnosti:

(a)

povračila za izvoz kmetijskih proizvodov v tretje države;

(b)

intervencijske ukrepe za ureditev kmetijskih trgov;

(c)

neposredna plačila kmetovalcem, predvidena v okviru skupne kmetijske politike;

(d)

finančne prispevke Skupnosti za ukrepe obveščanja in pospeševanja kmetijskih proizvodov na notranjem trgu Skupnosti in v tretjih državah, ki se izvajajo preko držav članic na podlagi programov Komisije, razen tistih iz člena 4.

2.   EKJS na centraliziran način financira naslednje odhodke, izvršene v skladu z zakonodajo Skupnosti:

(a)

finančni prispevek Skupnosti za določene veterinarske ukrepe, ukrepe za nadzor na področju veterine, živil in hrane za živali, programe izkoreninjenja in nadzora živalskih bolezni (veterinarski ukrepi) ter fitosanitarne ukrepe;

(b)

pospeševanje kmetijskih proizvodov, ki ga izvaja Komisija neposredno ali preko mednarodnih organizacij;

(c)

ukrepe, sprejete v skladu z zakonodajo Skupnosti in namenjene ohranjanju, označevanju, zbiranju in uporabi genetskih virov v kmetijstvu;

(d)

vzpostavitev in vzdrževanje računovodskih informacijskih sistemov za področje kmetijstva;

(e)

sisteme kmetijskih raziskav, vključno z raziskavami o strukturi kmetijskih posestev;

(f)

odhodke v zvezi z ribiškimi proizvodi.

Člen 4

Odhodki EKSRP

EKSRP financira, z deljenim upravljanjem med državami članicami in Skupnostjo, finančne prispevke Skupnosti za programe razvoja podeželja, ki se izvršujejo v skladu z zakonodajo Skupnosti o podpori razvoja podeželja EKSRP.

Člen 5

Drugo financiranje, vključno s tehnično pomočjo

EKJS in EKSRP lahko glede zadev, ki se na njiju nanašajo, na pobudo Komisije in/ali lastno pobudo na centraliziran način financirata pripravljalne dejavnosti, spremljanje, administrativno in tehnično pomoč, ocenjevanje, revizijo in nadzor, ki so potrebni za izvajanje skupne kmetijske politike, vključno z razvojem podeželja. Ti ukrepi zajemajo zlasti:

(a)

ukrepe, potrebne za analizo, upravljanje, spremljanje, izmenjavo informacij in izvajanje skupne kmetijske politike, pa tudi ukrepe za izvajanje sistemov nadzora ter tehnične in upravne pomoči;

(b)

ukrepe za vzdrževanje in razvoj metod in tehničnih informacijskih sredstev, sredstev medsebojne povezave, spremljanja in nadzora upravljanja s finančnimi skladi, ki se uporabljajo za financiranje skupne kmetijske politike;

(c)

informacije o skupni kmetijski politiki, ki se izvaja na pobudo Komisije;

(d)

študije o skupni kmetijski politiki in ocenjevanje finančnih ukrepov EKJS in EKSRP, vključno z izboljšavo metod ocenjevanja in izmenjavo informacij o praksi na tem področju;

(e)

če je potrebno, izvajalske agencije, ustanovljene v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o agencijah, pristojnih za izvajanje nekaterih nalog v zvezi z upravljanjem programov Skupnosti (13), ki delujejo v povezavi s skupno kmetijsko politiko;

(f)

ukrepe za širjenje, ozaveščanje, promocijo sodelovanja in izmenjavo izkušenj na ravni Skupnosti; ti ukrepi, vključno z vključitvijo potrebnih izvajalcev v omrežje, se izvajajo v okviru razvoja podeželja.

Člen 6

Akreditacija in odvzem akreditacije plačilnim agencijam in usklajevalnim organom

1.   Plačilne agencije so službe ali organi držav članic, ki glede izvrševanja izplačil in posredovanja ter hranjenja podatkov zadovoljivo zagotavljajo, da:

(a)

se upravičenost zahtevkov in postopek dodeljevanja pomoči v okviru razvoja podeželja, kakor tudi njihova skladnost s pravili Skupnosti nadzira pred odločitvijo o izplačilu;

(b)

se izvršena plačila natančno in celovito knjižijo;

(c)

se izvaja nadzor, previden z evropsko zakonodajo;

(d)

se zahtevani dokumenti predložijo v rokih in v obliki, kakor je to predvideno s pravili Skupnosti;

(e)

so dokumenti dostopni in se hranijo na način, ki zagotavlja njihovo celovitost, veljavnost in čitljivost v daljšem časovnem obdobju, vključno z dokumenti v elektronski obliki, v smislu pravil Skupnosti.

Izvajanje teh nalog, razen izplačil pomoči Skupnosti, se lahko prenese.

2.   Države članice akreditirajo kot plačilne agencije službe ali organe, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.

Da bi se odhodki iz člena 3(1) in člena 4 izvrševali pod pravilnimi administrativnimi in računovodskimi pogoji, vsaka država članica glede na svoje ustavne določbe in svojo institucionalno strukturo omeji število akreditiranih plačilnih agencij na potrebni minimum.

3.   Če je akreditiranih več plačilnih agencij, država članica Komisiji sporoči podrobne podatke o službi ali organu, ki je zadolžen za naslednje naloge:

(a)

zbiranje informacij, ki se dajo na razpolago Komisiji ter njihovo pošiljanje Komisiji;

(b)

spodbujanje usklajene uporabe pravil Skupnosti.

To službo ali organ, v nadaljevanju „usklajevalni organ“, države članice akreditirajo s posebno akreditacijo za obravnavanje finančnih informacij iz točke (a).

4.   Če akreditirana plačilna agencija ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več enega ali več pogojev iz odstavka 1, ji država članica odvzame akreditacijo, razen če plačilna agencija uvede potrebne spremembe v roku, določenem glede na resnost problema.

Člen 7

Certifikacijski organi

Certifikacijski organ je subjekt javnega ali zasebnega prava, ki ga država članica določi za certificiranje računovodskih izkazov akreditiranih plačilnih agencij v smislu točnosti, celovitosti in natančnosti, ob upoštevanju obstoječih sistemov upravljanja in nadzora.

Člen 8

Sporočanje informacij in dostop do dokumentov

1.   Poleg določb, predvidenih s področno zakonodajo, države članice pošljejo Komisiji naslednje informacije, izjave in dokumente:

(a)

za akreditirane plačilne agencije in usklajevalne organe:

(i)

dokumente o njihovi akreditaciji;

(ii)

njihovo funkcijo (akreditirana plačilna agencija ali akreditirani usklajevalni organ);

(iii)

če je potrebno, dokument o odvzemu akreditacije.

(b)

za certifikacijske organe:

(i)

naziv;

(ii)

točen naslov.

(c)

za ukrepe v zvezi z dejavnostmi, ki jih financirata EKJS in EKSRP:

(i)

izjave o odhodkih, ki so enakovredne zahtevkom za plačilo in podpisane s strani akreditiranih plačilnih agencij ali akreditiranih usklajevalnih organov, priloženi morajo biti zahtevani podatki;

(ii)

oceno finančnih zahtev za EKJS in, kar zadeva EKSRP, aktualizacijo ocene predvidenih zahtevkov za plačila, ki bodo predloženi v posameznem letu, in oceno predvidenih zahtevkov za plačila za naslednje proračunsko obdobje;

(iii)

letne računovodske izkaze akreditiranih plačilnih agencij, skupaj z izjavami o odhodkih, podpisanimi s strani odgovorne akreditirane plačilne agencije, in potrebnimi informacijami za njihovo potrditev ter poročilom certifikacijskega organa iz člena 7.

Letni računovodski izkazi akreditiranih plačilnih agencij, ki zadevajo odhodke sklada EKSRP, se predložijo na ravni vsakega programa.

2.   Akreditirane plačilne agencije hranijo dokazila o izvršenih plačilih in dokumente o izvajanju administrativnega in fizičnega preverjanja, ki ga predpisuje zakonodaja Skupnosti, ter dajo te dokumente in informacije na razpolago Komisiji.

Če te dokumente hranijo organi, ki so po pooblastilu plačilne agencije zadolženi za odobravanje izplačil, predajo akreditirani plačilni agenciji poročila o številu izvedenih preverjanj, o njihovi vsebini ter o ukrepih, sprejetih za doseganje rezultatov.

Člen 9

Zaščita finančnih interesov Skupnosti in zagotovil glede upravljanja skladov Skupnosti

1.   Države članice:

(a)

v okviru skupne kmetijske politike sprejmejo vse zakonske, upravne in druge predpise, kakor tudi vse druge potrebne ukrepe za zagotavljanje učinkovite zaščite finančnih interesov Skupnosti, zlasti za:

(i)

preverjanje stvarnosti in pravilnosti dejavnosti, ki jih financirata EKJS in EKSRP;

(ii)

preprečevanje in zasledovanje nepravilnosti;

(iii)

izterjavo sredstev, izgubljenih zaradi nepravilnosti ali malomarnosti.

(b)

vzpostavijo učinkovit sistem upravljanja in nadzora, skupaj s certifikacijo računovodskih izkazov in izjavo o zagotovilu s podpisom odgovorne osebe akreditirane plačilne agencije.

2.   Komisija skrbi za to, da države članice zagotovijo zakonitost in pravilnost odhodkov iz členov 3(1) in 4 in spoštujejo načela dobrega finančnega upravljanja in v ta namen izvaja nadzor in naslednje ukrepe:

(a)

se prepriča o obstoju in pravilnem delovanju sistemov upravljanja in nadzora v državah članicah;

(b)

delno ali v celoti zmanjša ali začasno prekine vsa vmesna plačila in uporabi potrebne finančne korekcije, zlasti v primeru slabo delujočih sistemov upravljanja in nadzora;

(c)

se prepriča o povračilu predhodnega financiranja in, če je potrebno, samodejno odstopi od prevzetih proračunskih obveznosti.

3.   Države članice obvestijo Komisijo o določbah in ukrepih sprejetih v skladu z odstavkom 1, in kar zadeva programe razvoja podeželja, o ukrepih upravljanja in nadzora, sprejetih v skladu z zakonodajo Skupnosti o podpori razvoja podeželja EKSRP, da bi se zaščitili finančni interesi Skupnosti.

Člen 10

Dopustnost plačil, ki jih izvršijo akreditirane plačilne agencije

Odhodke iz členov 3(1) in 4 lahko Skupnost financira le v primeru, če so plačila izvršile akreditirane plačilne agencije, ki so jih določile države članice.

Člen 11

Celotno plačilo upravičencem

Izplačila iz naslova financiranja na podlagi te uredbe ali zneske iz naslova javnega finančnega prispevka v program razvoja podeželja, upravičenci prejmejo v celoti, razen če ni z določbami zakonodaje Skupnosti določeno drugače.

NASLOV II

EKJS

POGLAVJE 1

Financiranje Skupnosti

Člen 12

Zgornja meja proračunskih sredstev

1.   Letno zgornjo mejo odhodkov EKJS sestavljajo najvišji zneski, določeni v večletnem finančnem okviru, ki je predviden v Medinstitucionalnem sporazumu, zmanjšani za zneske iz odstavka 2.

2.   Komisija določi zneske, ki so z uporabo členov 10(2), 143d in 143e Uredbe (ES) št. 1782/2003 na razpolago EKJS.

3.   Komisija na podlagi podatkov iz odstavkov 1 in 2 določi poravnalni znesek, ki je na razpolago za odhodke EKJS.

Člen 13

Stroški administracije in osebja

Odhodke za stroške administracije in osebja, ki jih plačujejo države članice in upravičenci pomoči iz EKJS, ne gredo v breme EKJS.

Člen 14

Mesečna plačila

1.   Sredstva, potrebna za financiranje odhodkov iz člena 3(1), da Komisija na razpolago državam članicam v obliki mesečnih povračil, v nadaljevanju „mesečnih plačil“ na podlagi odhodkov, ki so jih izvršile akreditirane plačilne agencije v določenem referenčnem obdobju.

2.   Dokler Komisija ne nakaže mesečnih plačil, priskrbijo države članice sredstva, potrebna za odhodke svojih akreditiranih plačilnih agencij.

Člen 15

Način nakazovanja mesečnih plačil

1.   Komisija izvrši mesečna plačila za odhodke akreditiranih plačilnih agencij držav članic v referenčnem mesecu ne glede na odločitve iz členov 30 in 31.

2.   Komisija s postopkom iz člena 41(3) odloči o mesečnih plačilih, ki jih izvrši na podlagi izjave o odhodkih držav članic in podatkov, pridobljenih v skladu s členom 8(1), ob upoštevanju zmanjšanj ali začasnih prekinitev, uporabljenih skladno s členom 17.

3.   Mesečna plačila državam članicam so nakazana najkasneje na tretji delovni dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili izvršeni odhodki.

4.   Odhodki držav članic, izvršeni od 1. do 15. oktobra, so vključeni v mesec oktober. Odhodki, izvršeni od 16. do 31. oktobra, so vključeni v mesec november.

5.   Komisija lahko odloči o dodatnih plačilih ali odbitkih. Odbor o kmetijskih skladih je o tem obveščen na svoji naslednji seji.

Člen 16

Spoštovanje plačilnih rokov

Kadar so plačilni roki predvideni z zakonodajo Skupnosti, vsaka prekoračitev navedenih rokov s strani plačilnih agencij pomeni neupravičenost plačila do financiranja Skupnosti, razen v določenih primerih, pogojih in omejitvah, ob upoštevanju načela sorazmernosti.

Člen 17

Zmanjšanje in začasna prekinitev mesečnih plačil

1.   Če na podlagi izjave o odhodkih ali podatkov iz člena 15(2) Komisija ne more ugotoviti, da je poraba sredstev v skladu s pravili Skupnosti, ki se uporabljajo, Komisija zadevno državo članico zaprosi za predložitev dodatnih podatkov v roku, ki ga določi glede na resnost problema in ki na splošno ne sme biti krajši od tridesetih dni.

Če država članica ne odgovori na zaprosilo Komisije iz prvega pododstavka ali če je odgovor ocenjen kot nezadosten ali kaže na to, da pravila Skupnosti, ki se uporabljajo, niso bila upoštevana ali so bili skladi Skupnosti uporabljeni nepravilno, lahko Komisija državi članici zmanjša ali začasno prekine mesečna plačila. Državo članico obvesti o izvedbi tega zmanjšanja ali začasne prekinitve.

2.   Če na podlagi izjav ali podatkov iz člena 15(2) Komisija ugotovi, da je bila presežena finančna zgornja meja, ki je določena z zakonodajo Skupnosti, ali da očitno niso bili spoštovana pravila Skupnosti, ki se uporabljajo, lahko Komisija uporabi zmanjšanje ali prekinitev iz drugega pododstavka odstavka 1 tega člena, potem ko je dala državi članici možnost, da predloži svoje pripombe.

3.   Zmanjšanja in prekinitve se uporabljajo v skladu z načelom sorazmernosti v okviru odločitve o mesečnih plačilih iz člena 15(2) in ne glede na člena 30 in 31.

POGLAVJE 2

Proračunska disciplina

Člen 18

Spoštovanje zgornje meje

1.   V proračunskem postopku in v obdobju izvrševanja proračuna, sredstva za odhodke EKJS v nobenem trenutku ne smejo prekoračiti poravnalnega zneska iz člena 12(3).

Vsi pravni akti, ki jih je predlagala Komisija ali sta jih sprejela Svet ali Komisija in vplivajo na proračun EKJS, morajo upoštevati poravnalni znesek iz člena 12(3).

2.   Ker je za kmetijske odhodke za vsako državo članico v zakonodaji Skupnosti predvidena finančna zgornja meja v eurih, so ji ti odhodki povrnjeni v eurih do te določene zgornje meje, s potrebnimi prilagoditvami v primeru morebitne uporabe člena 11 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

3.   Nacionalne zgornje meje neposrednih plačil, ki jih določa zakonodaja Skupnosti, vključno s plačili iz člena 41(1) in člena 71d Uredbe (ES) št. 1782/2003 s popravki odstotkov in prilagoditvami iz členov 10(1) in 11(1) navedene uredbe, prestavljajo finančno zgornjo mejo v eurih.

4.   Če do 30. junija katerega koli leta Svet ni določil prilagoditev iz člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003, določi te prilagoditve Komisija v skladu s postopkom iz člena 41(3) te uredbe in o tem takoj obvesti Svet.

5.   Najkasneje 1. decembra lahko Svet na predlog Komisije, na podlagi na novo pridobljenih informacij, uskladi prilagoditveno stopnjo za neposredna plačila, kakor je določena v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 1782/2003.

Člen 19

Postopek proračunske discipline

1.   Komisija hkrati s predhodnim predlogom proračuna za proračunsko leto N predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu svoje napovedi za proračunska leta N — 1, N in N + 1. Istočasno predstavi analizo ugotovljenih razlik med začetnimi napovedmi in dejanskimi odhodki za proračunska leta N — 2 in N — 3.

2.   Če ob pripravi predhodnega predloga proračuna za proračunsko leto N obstaja tveganje, da bo poravnalni znesek iz člena 12(3) za proračunsko leto N presežen, ob upoštevanju razlike, predvidene v členu 11 Uredbe 1782/2003, Komisija predlaga Svetu potrebne ukrepe, vključno s tistimi iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003.

3.   Če Komisija oceni, da obstaja tveganje, da bo poravnalni znesek iz člena 12(3) presežen in nima možnosti za izvedbo zadostnih ukrepov za sanacijo situacije v okviru svojih pooblastil upravljanja, Svetu predlaga druge ukrepe za zagotovitev upoštevanja tega zneska.

Svet odloči o teh ukrepih v roku dveh mesecev po prejemu predloga Komisije in sicer po postopku iz člena 37 Pogodbe. Evropski parlament izrazi svoje mnenje pravočasno, tako da se lahko Svet z njim seznani in sprejme odločitev v navedenem obdobju.

4.   Če ob koncu proračunskega leta N zahtevki za povračila držav članic presegajo ali bi lahko presegli poravnalni znesek, določen v skladu s členom 12(3), Komisija:

(a)

upošteva zahtevke v sorazmerju z zahtevki, ki so jih države članice predložile v mejah razpoložljivih proračunskih sredstev in določi začasen znesek plačil za zadevni mesec;

(b)

za vse države članice najkasneje do 28. februarja naslednjega leta določi njihov položaj glede financiranja Skupnosti za preteklo proračunsko leto;

(c)

po postopku iz člena 41(3) na podlagi enotne stopnje financiranja Skupnosti določi skupni znesek financiranja Skupnosti in razdelitev po državah članicah v mejah proračunskih sredstev, ki so bila na razpolago za mesečna plačila;

(d)

izvede morebitne kompenzacije med državami članicami najkasneje v času mesečnih plačil za mesec marec leta N + 1.

Člen 20

Sistem zgodnjega opozarjanja

Da se proračunska zgornja meja ne bi presegla, Komisija uvede sistem zgodnjega opozarjanja in mesečnega spremljanja odhodkov EKJS.

Pred začetkom vsakega proračunskega leta Komisija v ta namen določi oceno mesečnih odhodkov, ki imajo podlago v povprečnih mesečnih odhodkih zadnjih treh let, če ti podatki obstajajo.

Komisija predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu mesečno poročilo s pregledom razvoja izvršenih odhodkov glede na zahteve in oceno predvidene izvedbe za tekoče proračunsko leto.

Člen 21

Referenčni menjalni tečaj

1.   Ko Komisija sprejme predhodni predlog proračuna ali spremembe predhodnega predloga proračuna, ki zadeva kmetijske odhodke, Komisija za izdelavo ocen proračunskih sredstev za EKJS uporabi menjalni tečaj med eurom in ameriškim dolarjem po ugotovljeni srednji tržni vrednosti v zadnjem četrtletju, ki se konča najmanj dvajset dni preden Komisija sprejme dokument o proračunu.

2.   Ko Komisija sprejme predhodni in dopolnilni predlog proračuna ali spremembe, v okviru teh dokumentov, ki zadevajo sredstva za ukrepe iz člena 3(1) (a) in (b), uporabi:

(a)

prvič, menjalni tečaj med eurom in ameriškim dolarjem po dejanski srednji tržni vrednosti od 1. avgusta v predhodnem proračunskem obdobju do izteka zadnje četrtine proračunskega leta, ki se konča najmanj dvajset dni preden Komisija sprejme proračunski dokument, ter najkasneje do 31. julija tekočega proračunskega leta;

(b)

drugič, za napoved preostanka proračunskega leta srednji menjalni tečaj zadnjega četrtletja, ki se konča najmanj dvajset dni pred sprejetjem proračunskega dokumenta s strani Komisije.

NASLOV III

EKSRP

POGLAVJE 1

Način financiranja

Člen 22

Finančni prispevek EKSRP

Finančni prispevek EKSRP za odhodke programov razvoja podeželja se določi za vsak program, in sicer v okviru zgornjih mej, opredeljenih v skladu z zakonodajo Skupnosti o podpori razvoju podeželja EKSRP, povečan za zneske, ki jih določi Komisija z uporabo člena 12(2) te uredbe.

Odhodki, ki se financirajo po tej uredbi, se ne morejo financirati iz nobenega drugega naslova proračuna Skupnosti.

Člen 23

Proračunske obveznosti

Proračunske obveznosti Skupnosti, ki se nanašajo na programe razvoja podeželja, (v nadaljevanju „proračunske obveznosti“) se izvajajo po anuitetah v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013.

Odločitev Komisije o odobritvi vsakega programa razvoja podeželja, ki ga je predložila država članica, se šteje za odločitev o financiranju v smislu člena 75(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 in ustvarja, potem ko se zadevno državo članico o njej uradno obvesti, pravno obveznost v smislu omenjene uredbe.

Proračunska obveznost za prvo anuiteto posameznega programa nastane, ko Komisija sprejme program. Proračunske obveznosti za kasnejše anuitete Komisija izvede na podlagi odločitve iz drugega pododstavka pred 1. majem vsakega leta.

POGLAVJE 2

Finančno upravljanje

Člen 24

Skupne določbe za plačila

1.   Plačilo prispevka Komisije za EKSRP se izvrši v skladu s proračunskimi obveznostmi.

2.   Sredstva za pokrivanje odhodkov iz člena 4 da Komisija na razpolago državi članici v obliki predfinanciranja, vmesnih plačil in izplačila preostalega zneska. Ta sredstva se nakažejo pod pogoji iz členov 25, 26, 27 in 28.

3.   Plačila se namenijo za najstarejšo odprto proračunsko obveznost.

4.   Skupna vsota plačil pred-financiranja in vmesnih plačil znaša največ 95 % prispevka EKSRP za vsak program razvoja podeželja.

Člen 25

Nakazovanje sredstev za pred-financiranje

1.   Komisija po sprejetju programa razvoja podeželja nakaže državi članici enkratni znesek za pred-financiranje akreditirani plačilni agenciji, ki jo določi država članica za zadevni program. To pred-financiranje predstavlja 7 % prispevka EKSRP za zadevni program. Lahko je razdeljeno na dve proračunski leti, glede na razpoložljivost proračunskih sredstev.

2.   Akreditirana plačilna agencija Komisiji povrne celotni znesek, nakazan za pred-financiranje, če v roku štiriindvajsetih mesecev od datuma nakazila prvega dela pred-financiranja ni bila poslana nobena izjava o odhodkih iz naslova programa razvoja podeželja.

3.   Obresti, ki nastanejo s pred-financiranjem, se porabijo za zadevni program razvoja podeželja in se odštejejo od zneska javnih odhodkov, zabeleženega v končni izjavi o odhodkih.

4.   Skupni znesek pred-financiranja se poračuna ob zaključku programa razvoja podeželja.

Člen 26

Nakazovanje vmesnih plačil

1.   Vmesna plačila se izvršijo za vsak program razvoja podeželja. Izračunajo se z uporabo stopnje sofinanciranja vsake prednostne naloge za upravičene javne odhodke v zvezi s to nalogo.

2.   Če so proračunska sredstva na razpolago, Komisija izvaja vmesna plačila za povračilo odhodkov akreditiranim plačilnim agencijam, ki so nastali zaradi izvajanja dejavnosti.

3.   Komisija izvrši vsako vmesno plačilo ob upoštevanju naslednjih obveznosti:

(a)

akreditirana plačilna agencija pošlje Komisiji podpisano izjavo o odhodkih, skladno s členom 8(1)(c);

(b)

treba je upoštevati skupni znesek prispevka EKSRP, dodeljenega za vsako prednostno nalogo za celotno obdobje, ki ga pokriva zadevni program;

(c)

predložitev zadnjega letnega poročila o izvrševanju izvajanja programa za razvoj podeželja Komisiji.

4.   Komisija akreditirano plačilno agencijo in usklajevalni organ, če je bil določen, pravočasno obvesti, če kateri od pogojev iz odstavka 3 tega člena ni bil izpolnjen, saj je zaradi tega izjava o odhodkih nesprejemljiva.

5.   Komisija izvrši vmesno plačilo v roku, ki ni daljši od 45 dni od vknjižbe izjave o odhodkih, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 3, brez poseganja v odločitve iz členov 30 in 31.

6.   Akreditirane plačilne agencije pripravijo in pošljejo Komisiji preko usklajevalnih organov, če so ti določeni ali neposredno, vmesne izjave o odhodkih v zvezi s programi razvoja podeželja, in sicer v časovnih razmikih, ki jih določi Komisija. V te izjave o odhodkih so vključeni odhodki, ki jih je imela akreditirana plačilna agencija v vsakem zadevnem obdobju.

Vmesne izjave o odhodkih, ki se nanašajo na odhodke, nastale od 16. oktobra dalje, se upoštevajo v naslednjem proračunskem obdobju.

Člen 27

Prekinitev ali zmanjšanje vmesnih plačil

1.   Vmesna plačila se izvršijo pod pogoji iz člena 81 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 na podlagi izjav o odhodkih in finančnih podatkov, ki jih predložijo države članice.

2.   Če izjave o odhodkih ali podatki, ki jih sporoči država članica, ne omogočajo, da bi ugotovili skladnost izjave o odhodkih s pravili Skupnosti, ki se uporabljajo, se od zadevne države članice zahteva zagotovitev dodatnih podatkov v roku, ki se določi glede na resnost težav in na splošno ne sme biti krajši od tridesetih dni.

3.   Če država članica ne odgovori na zahtevo iz odstavka 2 ali je njen odgovor ocenjen kot nezadosten ali kaže na neupoštevanje pravil, ki se uporabljajo, ali nepravilno uporabo sredstev Skupnosti, lahko Komisija državi članici zmanjša ali začasno prekine vmesna plačila. O tem obvesti zadevno državo članico.

4.   Brez poseganja v odločitve iz členov 30 in 31 se pri začasni prekinitvi plačil ali zmanjšanju vmesnih plačil iz člena 26 upošteva načelo proporcionalnosti.

Člen 28

Izplačilo preostalega zneska in zaključek programa

1.   Po prejemu končnega letnega poročila izvršitve izvajanja programa razvoja podeželja in glede na razpoložljivost proračunskih sredstev Komisija izvrši izplačilo preostalega zneska na podlagi stopnje sofinanciranja po prednostnih nalogah, letnih računovodskih izkazov zadnjega proračunskega leta izvajanja zadevnega programa razvoja podeželja in ustrezne odločitve o potrditvi obračuna. Ti izkazi se Komisiji predložijo najkasneje do 30. junija 2016, v njih pa so vključeni odhodki, ki jih je imela akreditirana plačilna agencija do 31. decembra 2015.

2.   Izplačilo preostalega zneska se izvrši najkasneje 6 mesecev po prejemu podatkov in dokumentov iz odstavka 1. Vse neporabljene zneske, ki še ostanejo po izplačilu preostalega zneska, Komisija sprosti najkasneje v roku šestih mesecev brez poseganja v določbe člena 29(6).

3.   Če Komisija najkasneje do 30. junija 2016 ne prejme zadnjega letnega poročila o izvajanju in dokumentov, potrebnih za potrditev obračunov zadnjega leta izvajanja programa, obveznost za preostali znesek samodejno preneha v skladu s členom 29.

Člen 29

Samodejno prenehanje prevzete obveznosti

1.   Komisija samodejno odstopi od dela prevzete proračunske obveznosti za program razvoja podeželja, ki se ni uporabil za plačilo predfinanciranja ali za vmesna plačila ali zanje Komisiji do 31. decembra drugega leta po letu proračunske obveznosti ni bila predložena nobena izjava o odhodkih, ki bi izpolnjevala pogoje iz člena 26(3) in se nanašala na nastale odhodke.

2.   Za del proračunskih obveznosti, ki je še odprt 31. decembra 2015 in za katerega ni bila predložena izjava o odhodkih najkasneje do 30. junija 2016, prevzete obveznosti samodejno prenehajo.

3.   Če je po odločitvi Komisije o potrditvi programa razvoja podeželja potrebna še odločitev Komisije o odobritvi pomoči ali programa pomoči, začne teči rok samodejnega prenehanja prevzete obveznosti od datuma naknadne odločitve. Zneski, na katere se nanaša ta izjema, so določeni na osnovi načrta, ki ga pripravi država članica.

4.   V primeru sodnega postopka ali upravne pritožbe z odložilnim učinkom se rok za samodejno prenehanje prevzete obveznosti iz odstavkov 1 in 2 na podlagi katerega se izvede samodejno prenehanje prekine v zvezi z zneskom za zadevne dejavnosti, in sicer za čas trajanja omenjenega postopka ali upravne pritožbe, pod pogojem, da Komisija od države članice prejme utemeljeno obvestilo najkasneje do 31. decembra leta N + 2.

5.   V izračun zneskov obveznosti, ki so samodejno prenehale, se ne vključi:

(a)

del proračunskih obveznosti, za katerega je bila predložena izjava o odhodkih, a je Komisija vračilo zanje zmanjšala ali odložila 31. decembra leta N + 2;

(b)

del proračunskih obveznosti, ki ga plačilna agencija ni mogla izplačati zaradi višje sile in ima resne posledice za izvajanje programa razvoja podeželja. Nacionalni organi, ki se sklicujejo na višjo silo, morajo prikazati njene neposredne posledice na izvajanje celotnega programa ali njegovega dela.

6.   Komisija pravočasno obvesti državo članico in zadevne organe, če obstaja tveganje samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti. Komisija obvesti državo članico in zadevne oblasti o znesku prenehanja prevzetih obveznosti, kakor sledi iz njenih podatkov. Država članica ima na razpolago dva meseca od prejema te informacije, da poda soglasje o zadevnem znesku ali predloži svoje ugotovitve. Komisija izvrši samodejno prenehanje prevzetih obveznosti najkasneje 9 mesecev po roku iz odstavkov 1 do 4.

7.   V primeru samodejnega prenehanja prevzete obveznosti se prispevek EKSRP za zadevni program razvoja podeželja za zadevno leto zmanjša za znesek samodejnega prenehanja prevzete obveznosti. Država članica pripravi spremenjen finančni načrt, s katerim porazdeli zmanjšan znesek pomoči med prednostne naloge programa. Če država članica tega ne stori, Komisija sorazmerno zmanjša odobrene zneske za vsako prednostno nalogo.

8.   Če začne ta uredba veljati po 1. januarju 2007, se rok za samodejno prenehanje prevzetih obveznosti iz odstavka 1 za prvo obveznost podaljša za število mesecev od 1. januarja 2007 do datuma, ko Komisija sprejme ustrezni program za razvoj podeželja.

NASLOV IV

POTRDITEV OBRAČUNOV IN NADZOR KOMISIJE

POGLAVJE 1

Potrditev

Člen 30

Potrditev obračunov

1.   Pred 30. aprilom leta, ki sledi zadevnemu proračunskemu letu, Komisija sprejme odločitev o potrditvi obračunov akreditiranih plačilnih agencij skladno s postopkom iz člena 41(3) na podlagi informacij, sporočenih skladno s členom 8(1)(c)(iii).

2.   Odločitev o potrditvi obračunov se nanaša na celovitost, točnost in verodostojnost predloženih letnih računovodskih izkazov. Odločitev se sprejme ne glede na odločitve, sprejete naknadno v smislu člena 31.

Člen 31

Potrditev skladnosti

1.   Če Komisija ugotovi, da odhodki iz člena 3(1) in člena 4 niso nastali skladno s pravili Skupnosti, se v skladu s postopkom iz člena 41(3) odloči, kateri zneski se izločijo iz financiranja Skupnosti.

2.   Komisija oceni zneske, ki se izločijo iz financiranja, zlasti na podlagi teže ugotovljene neskladnosti. Komisija upošteva vrsto in težo kršitve ter finančno škodo, povzročeno Skupnosti.

3.   Pred vsako odločitvijo o zavrnitvi financiranja se ugotovitve preverjanj, ki jih izvede Komisija, in odgovori zadevne države članice pisno sporočijo obema stranema, te pa nato na podlagi teh sporočil skušata skleniti dogovor o ukrepih, ki jih je treba sprejeti.

Če dogovor ni sklenjen, lahko država članica v roku štirih mesecev zahteva pričetek postopka za uskladitev medsebojnih stališč. Poročilo o izidu postopka se pošlje Komisiji, ki ga preuči pred odločitvijo o morebitni zavrnitvi financiranja.

4.   Financiranje se ne sme zavrniti za:

(a)

odhodke iz člena 3(1), nastale več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim obvestilom Komisije zadevni državi članici o ugotovitvah preverjanj;

(b)

odhodke za večletne ukrepe, ki so zajeti v odhodkih iz člena 3(1) ali v programih iz člena 4, za katere je prejemniku zadnja obveznost naložena več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim obvestilom Komisije zadevni državi članici o ugotovitvah preverjanj;

(c)

odhodke za ukrepe predvidene v programih iz člena 4, razen tistih iz točke (b), za katere je bilo izplačilo, ali glede na primer, izplačilo preostalega zneska s strani plačilne organizacije izvršeno več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim obvestilom Komisije zadevni državi članici o ugotovitvah preverjanj.

5.   Odstavek 4 se ne uporablja za finančne posledice:

(a)

nastale zaradi nepravilnosti, predvidenih v členih 32 in 33;

(b)

povezane z državnimi pomočmi ali kršitvami, zaradi katerih je bil sprožen postopek iz člena 88 Pogodbe ali njenega člena 226.

POGLAVJE 2

Nepravilnosti

Člen 32

Posebne določbe za EKJS

1.   Zneski, izterjani zaradi nepravilnosti ali malomarnosti, in pripadajoče obresti se nakažejo plačilnim agencijam, ki jih vknjižijo kot prihodke, namenjene EKJS, in sicer za mesec, ko je bil denar dejansko prejet.

2.   Ob nakazovanju v proračun Skupnosti lahko država članica za pavšalno povračilo stroškov izterjave zadrži 20 % ustreznega zneska iz odstavka 1, razen zneskov, ki se izterjajo zaradi nepravilnosti ali malomarnosti upravnih organov ali drugih organov zadevne države članice.

3.   Ob predložitvi letnih računovodskih izkazov iz člena 8(1)(c)(iii) države članice predložijo Komisiji tudi poročilo o postopkih izterjav zaradi nepravilnosti, v katerem navedejo še neizterjane zneske, in sicer glede na upravni in/ali sodni postopek ter leto, v katerem je bila prvič upravno ali sodno ugotovljena nepravilnost.

Države članice dajo Komisiji na razpolago podrobnosti o stanju posameznih postopkov izterjave in posameznih, še neizterjanih zneskih.

4.   Po začetku postopka iz člena 31(3) se Komisija lahko odloči, da za zneske, ki jih je treba izterjati, bremeni državo članico v naslednjih primerih:

(a)

če država članica ni začela vseh ustreznih upravnih ali sodnih postopkov v zvezi z izterjavo, predvidenih v nacionalni zakonodaji in zakonodaji Skupnosti, v enem letu od prve upravne ali sodne ugotovitve;

(b)

če do prve upravne ali sodne ugotovitve ni prišlo ali je do nje prišlo z zamudo, tako da je zaradi tega ogrožena izterjava, ali če nepravilnost ni bila vključena v poročilo iz prvega pododstavka odstavka 3 tega člena, v letu prve upravne ali sodne ugotovitve.

5.   Če do izterjave ni prišlo v štirih letih po datumu prve upravne ali sodne ugotovitve ali v osmih letih, če je izterjava v postopku pred nacionalnimi sodnimi organi, zadevna država članica krije 50 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave, ostalih 50 % pa je kritih iz proračuna Skupnosti.

Zadevna država članica v poročilu iz prvega pododstavka odstavka 3 ločeno navede zneske, za katere izterjava ni bila izvršena v rokih iz prvega pododstavka tega odstavka.

Razdelitev finančnega bremena zaradi neizvršene izterjave v skladu s prvim pododstavkom ne vpliva na obveznost države članice glede izvajanja postopkov izterjave v skladu s členom 9(1) te uredbe. EKJS se nakaže 50 % tako zbranih zneskov, potem ko se zadrži del zneskov iz odstavka 2 tega člena.

Če je v okviru postopka izterjave z dokončnim upravnim ali sodnim aktom ugotovljeno, da ni bilo nepravilnosti, zadevna država članica prijavi EKJS odhodek, nastal zaradi finančnega bremena, ki ga je imela v skladu s prvim pododstavkom.

Vendar pa, če iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati zadevni državi članici, izterjava ni bila izvršena v rokih iz prvega pododstavka, znesek za izterjavo pa presega 1 milijon EUR, lahko Komisija na zahtevo zadevne države članice podaljša rok za največ 50 % prvotno predvidenega roka.

6.   V utemeljenih primerih se lahko države članice odločijo, da ne bodo izvajale postopka izterjave. Ta odločitev se lahko sprejme le v naslednjih primerih:

(a)

če je skupna vsota že obstoječih in predvidenih stroškov izterjave višja od zneska izterjave;

(b)

če izterjave ni mogoče izvršiti zaradi plačilne nesposobnosti dolžnika ali oseb, ki so pravno odgovorne za nepravilnost, pri čemer je plačilna nesposobnost ugotovljena in priznana v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države članice.

Zadevna država članica v poročilu iz odstavka 3 ločeno navede zneske, za katere se je odločila, da ne bo sprožila postopkov izterjave, kot tudi utemeljitev svoje odločitve.

7.   Država članica navede finančne posledice, ki jo bremenijo na podlagi uporabe odstavka 5, v letnih računovodskih izkazih, posredovanih Komisiji skladno s členom 8(1)(c)(iii). Komisija preveri pravilnost uporabe in po potrebi poskrbi za nujne prilagoditve pri sprejetju odločitve iz člena 30(1).

8.   Po začetku postopka iz člena 31(3) se Komisija lahko odloči, da iz financiranja Skupnosti izloči zneske, za katere se obremeni proračun Skupnosti, v naslednjih primerih:

(a)

z uporabo odstavkov 5 in 6 tega člena, če ugotovi, da so nepravilnosti ali neizvršene izterjave nastale zaradi nepravilnosti ali malomarnosti upravnih organov ali drugih služb ali organov države članice;

(b)

z uporabo odstavka 6 tega člena, če oceni, da država članica ni zadovoljivo utemeljila upravičenost svoje odločitve za zaustavitev postopka izterjave.

Člen 33

Posebne določbe za EKSRP

1.   Države članice opravijo finančne popravke v zvezi z nepravilnostmi in malomarnostjo, ugotovljenimi v dejavnostih ali programih razvoja podeželja, tako da v celoti ali delno ukinejo zadevno financiranje Skupnosti. Države članice upoštevajo vrsto in težo ugotovljenih nepravilnosti kot tudi višino finančne izgube za EKSRP.

2.   Če so bila sredstva Skupnosti že izplačana upravičencu, jih akreditirana plačilna agencija izterja po lastnih postopkih izterjave in jih ponovno uporabi skladno z odstavkom 3(c).

3.   Države članice izvršujejo finančne popravke in sredstva ponovno uporabijo z upoštevanjem naslednjih pogojev:

(a)

ob ugotovljenih nepravilnostih države članice razširijo preiskavo na vse dejavnosti, ki bi jih te nepravilnosti lahko zadevale;

(b)

države članice o ustreznih popravkih obvestijo Komisijo;

(c)

zneski, za katere se ukine financiranje Skupnosti, in izterjani zneski s pripadajočimi obrestmi se ponovno uporabijo za zadevni program. Vendar pa lahko država članica ponovno uporabi ukinjena ali izterjana sredstva Skupnosti le za dejavnost, predvideno v istem programu razvoja podeželja in pod pogojem, da ta sredstva ne bodo ponovno uporabljena za dejavnosti, ki so bile predmet finančnih popravkov.

4.   Ob predložitvi letnih računovodskih izkazov iz člena 8(1)(c)(iii) države članice predložijo Komisiji tudi poročilo o postopkih izterjave, ki so jih začele zaradi nepravilnosti; v poročilu navedejo še neizterjane zneske, in sicer glede na upravni in/ali sodni postopek ter leto, v katerem so bile prvič upravno ali sodno ugotovljene nepravilnosti.

Komisijo obvestijo, kako so se odločile ali kako nameravajo ponovno uporabiti ukinjena sredstva in po potrebi spremeniti finančni načrt za zadevni program razvoja podeželja.

5.   Po začetku postopka iz člena 31(3) se Komisija lahko odloči, da za zneske, ki jih je treba izterjati, bremeni državo članico v naslednjih primerih:

(a)

če država članica ni začela vseh upravnih ali sodnih postopkov, ki so predvideni v nacionalni zakonodaji in zakonodaji Skupnosti v zvezi z izterjavo sredstev, izplačanih upravičencem v letu, ki sledi prvi upravni ali sodni ugotovitvi;

(b)

če država članica ni spoštovala svojih obveznosti iz odstavka 3(a) in (c) tega člena.

6.   Če je bila izterjava iz odstavka 2 izvršena po zaključku programa razvoja podeželja, država članica prenakaže izterjane zneske v proračun Skupnosti.

7.   Država članica se lahko v skladu s pogoji iz člena 32(6) odloči, da po zaključku programa razvoja podeželja ustavi postopek izterjave.

8.   Če do izterjave ni prišlo pred zaključkom programa razvoja podeželja, zadevna država članica krije 50 % finančnih posledic zaradi neizvršene izterjave, ostalih 50 % pa je kritih iz proračuna Skupnosti in se jih upošteva ali ob izteku roka štirih let po prvi upravni ali sodni ugotovitvi, ali osmih let, če je izterjava predmet tožbe pred nacionalnimi sodišči, ali ob zaključku programa če ti roki potečejo pred njegovim zaključkom.

Vendar pa, če iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati zadevni državi članici, izterjava ni bila izvršena v rokih iz prvega pododstavka, znesek za izterjavo pa presega 1 milijon EUR, lahko Komisija na zahtevo zadevne države članice podaljša rok za največ 50 % prvotno predvidenega roka.

9.   V primerih iz odstavka 8 država članica nakaže v proračun Skupnosti 50 % zneskov v svoje breme.

10.   Če Komisija opravi finančni popravek, ta ne zadeva obveznosti države članice pri izterjavi zneskov, plačanih kot del njenega lastnega finančnega prispevka v smislu člena 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o spremembah uporabe člena 93 Pogodbe ES (14).

Člen 34

Razporeditev prejemkov iz držav članic

1.   V smislu člena 18 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 se za namenske prejemke štejejo:

(a)

zneski, ki morajo biti v skladu s členi 31, 32 in 33 te uredbe, vplačani v proračun Skupnosti, vključno s pripadajočimi obrestmi,

(b)

zneski, ki se pobirajo ali izterjajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1788/2003 Sveta z dne 29. septembra 2003 o uvedbi prelevmanov za mleko in mlečne izdelke (15).

2.   Zneski iz odstavka 1(a) in (b) se vplačajo v proračun Skupnosti in se v primeru ponovne uporabe uporabijo izključno za financiranje odhodkov EKJS ali EKSRP.

Člen 35

Opredelitev upravne ali sodne ugotovitve

Za namene tega poglavja je prva upravna ali sodna ugotovitev prva pisna ocena, ki jo poda pristojni upravni ali sodni organ in v kateri na osnovi konkretnih dejstev ugotavlja obstoj nepravilnosti, ne glede na možnost, da bo ta ugotovitev kasneje spremenjena ali umaknjena zaradi poteka upravnega ali sodnega postopka.

POGLAVJE 3

Nadzor Komisije

Člen 36

Dostop do informacij

1.   Države članice dajo Komisiji na razpolago vse informacije, potrebne za dobro delovanje EKJS in EKSRP, ter sprejmejo vse ukrepe za olajšanje preverjanja, za katerega bi Komisija bila mnenja, da je koristno v okviru upravljanja financiranja Skupnosti, vključno s preverjanjem na kraju samem.

2.   Na zahtevo Komisije države članice posredujejo zakonske, upravne in druge predpise, ki so jih sprejele za uporabo aktov Skupnosti v zvezi s skupno kmetijsko politiko, če imajo ti akti finančne posledice za EKJS in EKSRP.

3.   Države članice dajo Komisiji na razpolago vse informacije o nepravilnostih ugotovljenih v skladu s členi 32 in 33 kakor tudi informacije o ukrepih za izterjavo zneskov, ki so bili neupravičeno izplačani v zvezi s temi nepravilnostmi.

Člen 37

Preverjanje na kraju samem

1.   Brez poseganja v preverjanja, ki jih države članice izvajajo v skladu z nacionalnimi zakonskimi, upravnimi in drugimi predpisi, preverjanja iz člena 248 Pogodbe, kakor tudi vsako preverjanje, ki se izvede na podlagi člena 279 Pogodbe, lahko Komisija izvede preverjanje na kraju samem, zlasti da preveri:

(a)

skladnost upravnih praks s pravili Skupnosti;

(b)

obstoj potrebnih dokazil ter njihovo ujemanje z dejavnostmi, ki jih financirata EKJS in EKSRP;

(c)

pogoje, pod katerimi se izvajajo in preverjajo dejavnosti, ki jih financirata EKJS in EKSRP.

Osebe, ki jih Komisija pooblasti za preverjanje na kraju samem, ali zastopniki Komisije, ki delujejo v okviru dodeljenih pristojnosti, imajo dostop do računovodskih knjig ter vseh ostalih dokumentov, vključno z dokumenti in metapodatki, pripravljenimi ali prejetimi in shranjenimi na elektronskih nosilcih v zvezi z odhodki, ki jih financirata EKJS ali EKSRP.

Zgoraj predvidene pristojnosti nadzora ne vplivajo na uporabo nacionalnih določb, s katerimi so nekatera dejanja zadržana za posebej imenovane zastopnike v skladu z nacionalno zakonodajo. Osebe, ki jih je pooblastila Komisija, se zlasti ne udeležujejo preverjanj na kraju prebivališča ali formalnih izpraševanj oseb v okviru nacionalne zakonodaje države članice, vendar pa imajo dostop do tako pridobljenih informacij.

2.   Komisija pred preverjanjem pravočasno obvesti zadevno državo članico ali državo članico, na ozemlju katere se mora preverjanje izvesti. Zastopniki zadevne države članice lahko sodelujejo pri preverjanju.

Na zahtevo Komisije in s soglasjem države članice pristojni organi te države članice izvedejo dodatno preverjanje ali preiskave v zvezi z dejavnostmi iz te uredbe. Pri tem lahko sodelujejo zastopniki Komisije ali osebe, ki jih Komisija za to pooblasti.

Za izboljšanje preverjanja lahko Komisija, s soglasjem zadevnih držav članic, vključi v nekatera preverjanja ali preiskave upravne organe teh držav članic.

NASLOV V

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 38

Odhodki Jamstvenega oddelka EKUJS, razen odhodkov za razvoj podeželja

1.   Jamstveni oddelek EKUJS financira odhodke, ki so jih države članice izvršile v skladu s členoma 2 in 3(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1258/1999 do 15. oktobra 2006.

2.   Za odhodke, ki so jih države članice izvršile po 16. oktobru 2006, veljajo pravila, določena s to uredbo.

Člen 39

Odhodki za razvoj podeželja Jamstvenega oddelka EKUJS

1.   Za države članice, ki so bile članice Evropske unije pred 1. majem 2004, se uporabljajo naslednja pravila za programe razvoja podeželja v obdobju 2000 — 2006, ki jih financira Jamstveni oddelek EKUJS v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1258/1999:

(a)

izplačila upravičencem se ustavijo najkasneje 15. oktobra 2006 in Komisija povrne državam članicam s tem povezane odhodke najkasneje v okviru izjave o odhodkih za mesec oktober 2006. Vendar pa lahko Komisija, če je to upravičeno in skladno s postopkom iz člena 41(2), odobri izplačila do 31. decembra 2006, pod pogojem, da so EKUJS-u povrnjeni zneski, enakovredni zneskom predplačil, dodeljenih državam članicam za obdobje izvajanja teh programov v skladu z drugim pododstavkom člena 5(1) Uredbe (ES) 1258/1999;

(b)

predplačila, dodeljena državam članicam za obdobje izvajanja programov v skladu z drugim pododstavkom člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1258/1999, države članice odštejejo od odhodkov, ki jih je financiral EKUJS, najkasneje do ustrezne izjave o odhodkih za mesec december 2006;

(c)

na zahtevo držav članic se v proračunu EKUJS pri načrtovanju razvoja podeželja za obdobje 2007 — 2013 upoštevajo odhodki, ki so jih imele akeditirane plačilne agencije med 16. oktobrom in 31. decembrom 2006, razen odhodkov, odobrenih v skladu z drugim stavkom točke (a) tega člena;

(d)

finančna sredstva, na razpolago tej državi članici 1. januarja 2007 po zmanjšanju ali prekinitvi zneskov plačil, ki jih je opravila prostovoljno ali v okviru sankcij, v skladu s členi 3, 4 in 5 Uredbe (ES) št. 1259/1999, država članica uporabi za financiranje ukrepov razvoja podeželja iz člena 4 te uredbe;

(e)

če države članice ne uporabijo finančna sredstva iz točke (d) v roku, ki mora biti določen po postopku iz člena 41(2), se ustrezne zneske nakaže nazaj v proračun EKUJS.

2.   Za države članice, ki so pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004, Komisija najkasneje do 31. decembra 2010 samodejno odstopi od prevzetih obveznosti za zneske, ki jih je v skladu s členom 3(1) namenila za financiranje dejavnosti razvoja podeželja za obdobje med 1. januarjem 2004 in 31. decembrom 2006 in za katere ni prejela dokumentov, potrebnih za zaključek pomoči, do izteka roka za predložitev končnega poročila, pri čemer morajo države članice povrniti neupravičeno prejete zneske.

3.   Zneski za dejavnosti ali programe, o katerih teče sodni postopek ali postopek upravne pritožbe, ki ima v skladu z nacionalno zakonodajo odložilni učinek, se izključijo iz izračuna zneska v zvezi s samodejnim prenehanjem prevzetih obveznosti, kot je določeno v odstavkih 1 in 2.

Člen 40

Odhodki Usmerjevalnega oddelka EKUJS

1.   Komisija najkasneje do 31. decembra 2010 samodejno odstopi od prevzetih obveznosti za zneske, ki jih je Usmerjevalni oddelek EKUJS v smislu odločitve Komisije, sprejete med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 2006, namenil za financiranje dejavnosti razvoja podeželja in za katere Komisija ni prejela dokumentov, potrebnih za zaključek pomoči, do izteka roka za predložitev končnega poročila, pri čemer morajo države članice povrniti neupravičeno prejete zneske. Dokumenti, ki so potrebni za zaključek pomoči, so izjava o odhodkih v zvezi z izplačilom preostalega zneska, končno poročilo o izvršitvi ter izjava predvidena v členu 38(1)(f) Uredbe Sveta (ES) z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (16).

2.   Zneski za dejavnosti ali programe, o katerih teče sodni postopek ali postopek upravne pritožbe, ki ima v skladu z nacionalno zakonodajo odložilni učinek, se izključijo iz izračuna zneska v zvezi s samodejnim prenehanjem prevzetih obveznosti, kot je določeno v odstavku 1.

Člen 41

Odbor za sklade

1.   Komisiji pomaga Odbor za kmetijske sklade (v nadaljevanju „odbor“).

2.   V primeru sklicevanja na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   V primeru sklicevanja na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 42

Pravila o uporabi

Podrobna pravila za uporabo te uredbe sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 41(2). Komisija sprejme v okviru uporabe te uredbe in zlasti členov 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 in 48 te uredbe:

1.

pogoje v zvezi z akreditacijo plačilnih agencij in certifikacijskih organov ter posebno akreditacijo usklajevalnih organov, njihovimi nalogami, zahtevanimi informacijami in podrobnostmi zagotavljanja ali posredovanja teh informacij Komisiji;

2.

pogoje, pod katerimi se lahko opravi prenos nalog plačilnih agencij;

3.

dovoljene standarde certifikacije, naravo, obseg in časovne presledke, v katerih je treba opraviti certifikacije;

4.

podrobnosti izvajanja postopkov prenehanja prevzetih obveznosti za zneske, potrditve skladnosti s pravili Skupnosti in potrditve obračunov;

5.

podrobnosti upoštevanja in razporeditve prejemkov iz držav članic;

6.

splošna pravila za preverjanje na kraju samem;

7.

obliko, vsebino, periodičnost, roke in podrobnosti predložitve Komisiji ali zagotavljanja Komisiji dostopa do:

izjav o odhodkih in ocen predvidenih odhodkov ter njihovih dopolnitev,

izjave o zanesljivosti in letnih računovodskih izkazov plačilnih agencij,

poročil o certifikaciji računovodskih izkazov,

identifikacijskih podatkov o akreditiranih plačilnih agencijah, akreditiranih usklajevalnih organih ter certifikacijskih organih,

podrobnosti upoštevanja in plačil odhodkov, financiranih v okviru EKJS in EKSRP,

obvestil o finančnih popravkih, ki so jih opravile države članice v okviru dejavnosti ali programov razvoja podeželja, in poročil o postopkih izterjave, ki so jih države članice sprožile zaradi nepravilnosti,

podatkov v zvezi z ukrepi, sprejetimi na podlagi člena 9;

8.

pravila v zvezi s shranjevanjem dokumentov in informacij;

9.

prehodne ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe.

Člen 43

Letno finančno poročilo

Do 1. septembra vsakega leta, ki sledi proračunskemu letu, Komisija pripravi finančno poročilo o upravljanju EKJS in EKSRP v preteklem proračunskem letu in ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 44

Zaupnost

Države članice in Komisija sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi zaupnost informacij, posredovanih ali pridobljenih v okviru dejavnosti preverjanja in potrditve obračunov, izvedenih na podlagi te uredbe.

Za te informacije se uporabljajo načela iz člena 8 Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o nadzoru in preverjanjih na kraju, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti v zvezi z goljufijami in drugimi nepravilnostmi (17).

Člen 45

Uporaba eura

1.   Zneski iz odločitev Komisije o sprejetju programov razvoja podeželja, zneski obveznosti in plačil Komisije, kakor tudi zneski izkazanih ali potrjenih odhodkov ter izjav o odhodkih držav članic, se izrazijo in izplačajo v eurih.

2.   Od neposrednega plačila zneska, predvidenega z Uredbo (ES) št. 1782/2003, upravičencu v drugi valuti kot je euro, države članice pretvorijo znesek pomoči izražen v eurih v nacionalno valuto na podlagi zadnjega menjalnega tečaja Evropske centralne banke pred 1. oktobrom tistega leta, za katero je bila dodeljena pomoč.

3.   V primeru uporabe odstavka 2, izvede Komisija državam članicam povračila zneskov nakazanih upravičencem, na podlagi izjav o odhodkih držav članic. Za izdelavo izjav o odhodkih, države članice uporabijo isti menjalni tečaj, ki je bil uporabljen pri nakazilu upravičencem.

Člen 46

Sprememba Uredbe (EGS) št. 595/91

Uredba (EGS) št. 595/91 se spremeni kakor sledi:

1.

člen 5(2) se črta;

2.

člen 7(1) se črta.

Člen 47

Razveljavitve

1.   Uredbe št. 25, (ES) št. 723/97 in (ES) št. 1258/1999 se razveljavijo.

Vendar se Uredba (ES) št. 1258/1999 še uporablja do 15. oktobra 2006, za odhodke držav članic in do 31. decembra za odhodke Komisije.

2.   Sklicevanja na razveljavljene uredbe se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s tabelo ujemanja v Prilogi.

Člen 48

Prehodni ukrepi

Za izvajanje te uredbe Komisija sprejme ukrepe, ki so potrebni in hkrati ustrezno utemeljeni za reševanje praktičnih in posebnih težav v nujnih primerih, zlasti težav, povezanih s prehodom z določb Uredb št. 25, (ES) št. 723/97 in (ES) št. 1258/1999 na to uredbo. Ti ukrepi lahko odstopajo od nekaterih delov te uredbe, vendar le v nujnem obsegu in v nujno potrebnem obdobju.

Člen 49

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007, razen člena 18(4), ki se uporablja od njenega začetka veljavnosti, ne glede na določbe člena 47.

Vendar pa se naslednje določbe uporabljajo od 16. oktobra 2006:

člena 30 in 31 za odhodke, ki so nastali po 16. oktobru 2006,

člen 32 za primere, sporočene v okviru člena 3 Uredbe (EGS) št. 595/91 in za katere izterjava še ni bila v celoti izvršena 16. oktobra 2006,

členi 38, 39, 41, 44 in 45 za odhodke, prijavljene v letu 2006 za proračunsko leto 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 21. junija 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  Mnenje z dne 26. maja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 118/2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 15).

(4)  UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Medinstitucionalni sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 2003/429/ES, (UL L 147, 14.6.2003, str. 25).

(5)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

(6)  UL L 160, 26.6.1999, str. 113.

(7)  UL L 30, 20.4.1962, str. 991. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 728/70 (UL L 94, 28.4.1970, str. 9).

(8)  UL L 108, 25.4.1997, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2136/2001 (UL L 288, 1.11.2001, str. 1).

(9)  UL L 67, 14.3.1991, str. 11.

(10)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(11)  UL C 121, 20.5.2005, str. 1.

(12)  Mnenje z dne 9. februarja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(13)  UL L 11, 16.1.2003, str. 1.

(14)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(15)  UL L 270, 21.10.2003, str. 123. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2217/2004 (UL L 375, 23.12.2004, str. 1).

(16)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 173/2005 (UL L 29, 2.2.2005, str. 3).

(17)  UL L 292, 15.11.1996, str. 2.


PRILOGA

Tabela ujemanja

Uredba (EGS) št. 25

Ta uredba

Člen 1

Člen 2, odstavek 2

Členi 2 do 8

Uredba (EGS) št. 595/91

Ta uredba

Člen 5, odstavek 2

Člen 32, odstavek 3

Člen 8

Člen 7, odstavek 1

Člen 32, odstavek 2

Uredba (ES) št. 723/97

Ta uredba

Členi 1 do 3

Člen 4, odstavka 1 in 2

Člen 4, odstavek 3

Člen 5, odstavek 1, točka b)

Členi 5 do 9

Uredba (ES) št. 1258/1999

Ta uredba

Člen 1, odstavek 1, alinea 1

Člen 2, odstavek 2

Člen 1, odstavek 2, točka a)

Člen 3, odstavek 1, točka a)

Člen 1, odstavek 2, točka b)

Člen 3, odstavek 1, točka b)

Člen 1, odstavek 2, točka c)

Člen 4

Člen 1, odstavek 2, točka d)

Člen 3, odstavek 2, točka a)

Člen 1, odstavek 2, točka e)

Člen 3, odstavek 1, točka d)

Člen 5, odstavek 1, točka c)

Člen 5, odstavek 1, točka d)

Člen 1, odstavek 3

Člen 4

Člen 1, odstavek 4

Člen 13

Člen 2, odstavka 1 in 2

Člen 3

Člen 2, odstavek 3

Člen 42

Člen 3, odstavek 1

Člen 4

Člen 3, odstavek 2

Člen 3, odstavek 2, točka a)

Člen 3, odstavek 3

Člen 5

Člen 3, odstavek 4

Člen 42

Člen 4, odstavek 1, točka a)

Člen 8, odstavek 1, točka a)

Člen 8, odstavek 1, točka b)

Člen 4, odstavek 2

Člen 6, odstavek 1

Člen 4, odstavek 3

Člen 8, odstavek 2

Člen 4, odstavek 4

Člen 10

Člen 4, odstavek 5

Člen 6, odstavek 2

Člen 4, odstavek 6

Člen 8, odstavek 1, točka a)

Člen 4, odstavek 7

Člen 6, odstavek 3

Člen 4, odstavek 8

Člen 42

Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1

Člen 14, odstavek 1

Člen 5, odstavek 1, pododstavek 2

Člen 25, odstavek 1

Člen 5, odstavek 2

Člen 14, odstavek 2

Člen 5, odstavek 3

Člen 42

Člen 6, odstavek 1

Člen 8, odstavek 1, točka c)

Člen 6, odstavek 2

Člen 42

Člen 7, odstavek 1

Člen 15, odstavek 2

Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1

Člen 15, odstavek 2

Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2

Člen 15, odstavka 3 in 4

Člen 7, odstavek 2, pododstavek 3

Člen 15, odstavek 5

Člen 7, odstavek 3, pododstavek 1

Člen 30, odstavek 1

Člen 7, odstavek 3, pododstavek 2

Člen 30, odstavek 2

Člen 7, odstavek 4, pododstavek 1

Člen 31, odstavek 1

Člen 7, odstavek 4, pododstavek 2

Člen 31, odstavek 3, pododstavek 1

Člen 7, odstavek 4, pododstavek 3

Člen 31, odstavek 3, pododstavek 2

Člen 7, odstavek 4, pododstavek 4

Člen 31, odstavek 2

Člen 7, odstavek 4, pododstavek 5

Člen 31, odstavek 4

Člen 7, odstavek 4, pododstavek 6

Člen 31, odstavek 5

Člen 7, odstavek 5

Člen 42

Člen 8, odstavek 1, pododstavek 1

Člen 9, odstavek 1

Člen 8, odstavek 1, pododstavek 2

Člen 9, odstavek 3

Člen 8, odstavek 2

Člen 32, odstavka 1 in 8

Člen 8, odstavek 3

Člen 42

Člen 9, odstavek 1, pododstavek 1

Člen 36, odstavek 1

Člen 9, odstavek 1, pododstavek 2

Člen 36, odstavek 2

Člen 9, odstavek 2

Člen 37, odstavek 1

Člen 9, odstavek 3

Člen 42

Člen 10

Člen 43

Členi 11 do 15

Člen 41

Člen 16

Člen 41

Člen 17

Člen 18

Člen 48

Člen 19

Člen 20

Člen 49


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

11.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/26


SKLEP SVETA

z dne 21. junija 2005

o podpisu Sporazuma, v imenu Evropske skupnosti, o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

(2005/599/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 Pogodbe v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 27. aprila 2004 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z državami AKP o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum iz Cotonouja“) (1). Pogajanja so bila zaključena v februarju 2005.

(2)

Sporazum o spremembi Sporazuma iz Cotonouja je zato treba podpisati v imenu Evropske skupnosti —

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, skupaj z enostranskimi izjavami Skupnosti in skupnimi izjavami Skupnosti in ostalih pogodbenic, ki so priložene Sklepni listini, se s pridržkom sklepa Sveta o njegovi sklenitvi odobri v imenu Skupnosti.

Besedila Sporazuma in Sklepne listine so priložena temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o njegovi sklenitvi.

V Luxembourgu, 21. junija 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil popravljen v UL L 385, 29.12.2004, str. 88.


SPORAZUM O

spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJCEV,

PREDSEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA DANSKE,

PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ESTONIJE,

PREDSEDNIK HELENSKE REPUBLIKE,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANIJE,

PREDSEDNIK FRANCOSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICA IRSKE,

PREDSEDNIK ITALIJANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE CIPER,

PREDSEDNICA REPUBLIKE LATVIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE LITVE,

NJEGOVA KRALJEVA VISOKOST VELIKI VOJVODA LUKSEMBURŠKI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MADŽARSKE,

PREDSEDNIK MALTE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,

ZVEZNI PREDSEDNIK REPUBLIKE AVSTRIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE POLJSKE,

PREDSEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE,

PREDSEDNIK SLOVAŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICA REPUBLIKE FINSKE,

VLADA KRALJEVINE ŠVEDSKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju „Skupnost“), države Skupnosti (v nadaljevanju „države članice“),

in

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani ter

PREDSEDNIK REPUBLIKE ANGOLE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA ANTIGUE IN BARBUDE,

DRŽAVNI POGLAVAR ZVEZE BAHAMOV,

DRŽAVNI POGLAVAR DRŽAVE BARBADOS,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA BELIZEJA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE BENIN,

PREDSEDNIK REPUBLIKE BOTSWANE,

PREDSEDNIK BURKINE FASO,

PREDSEDNIK REPUBLIKE BURUNDI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE KAMERUN,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ZELENORTSKI OTOKI,

PREDSEDNIK CENTRALNOAFRIŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK FEDERALNE ISLAMSKE REPUBLIKE KOMORI,

PREDSEDNIK DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO,

PREDSEDNIK REPUBLIKE KONGO,

VLADA OTOČJA COOK,

PREDSEDNIK REPUBILKE SLONOKOŠČENA OBALA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE DJIBUTI,

VLADA ZVEZE DOMINIKA,

PREDSEDNIK DOMINIKANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK DRŽAVE ERITREJE,

PREDSEDNIK ZVEZNE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ETIOPIJE,

PREDSEDNIK SUVERENE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE FIDŽI,

PREDSEDNIK GABONSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK IN DRŽAVNI POGLAVAR REPUBLIKE GAMBIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE GANE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA GRENADE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE GVINEJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE GVINEJE BISSAU,

PREDSEDNIK REPUBLIKE EKVATORIALNA GVINEJA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE GVAJANE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE HAITI,

DRŽAVNI POGLAVAR DRŽAVE JAMAJKA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE KENIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE KIRIBATI,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ KRALJEVINE LESOTO,

PREDSEDNIK REPUBLIKE LIBERIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MADAGASKAR,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MALAWI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MALI,

VLADA REPUBLIKE MARSHALLOVI OTOKI,

PREDSEDNIK ISLAMSKE REPUBLIKE MAURETANIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MAURITIUS,

VLADA FEDERATIVNIH DRŽAV MIKRONEZIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MOZAMBIK,

PREDSEDNIK REPUBLIKE NAMIBIJA,

VLADA REPUBLIKE NAURU,

PREDSEDNIK REPUBLIKE NIGER,

PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE,

VLADA NIUE,

VLADA REPUBLIKE PALAU,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NEODVISNE DRŽAVE PAPUA NOVA GVINEJA,

PREDSEDNIK RUANDSKE REPUBLIKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SAINT KITTS IN NEVIS,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SAINT LUCIE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SAINT VINCENT IN GRENADINES,

DRŽAVNI POGLAVAR NEODVISNE DRŽAVE SAMOA,

PREDSEDNIK DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SENEGAL,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SEJŠELI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SIERRA LEONE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SALOMONOVIH OTOKOV,

PREDSEDNIK REPUBLIKE JUŽNA AFRIKA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SUDAN,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SURINAME,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ KRALJEVINE SWAZILAND,

PREDSEDNIK ZDRUŽENE REPUBLIKE TANZANIJA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ČAD,

PREDSEDNIK TOGOŠKE REPUBLIKE,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ TAUFA‘AHAU TUPOU IV TONGE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE TRINIDAD IN TOBAGO,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA TUVALU,

PREDSEDNIK REPUBLIKE UGANDE,

VLADA REPUBLIKE VANUATU,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ZAMBIJE,

VLADA REPUBLIKE ZIMBABWE,

katerih države so v nadaljevanju imenovane „države AKP“,

na drugi strani,

OB UPOŠTEVANJU Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti na eni strani in Georgetownskega sporazuma o ustanovitvi skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) na drugi strani,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum iz Cotonouja“),

KER člen 95(1) Sporazuma iz Cotonouja določa, da bo sporazum veljal v obdobju dvajsetih, ki je začelo teči 1. marca 2000,

KER drugi pododstavek člena 95(3) Sporazuma iz Cotonouja predvideva, da se pogodbenice deset mesecev pred iztekom vsakega petletnega obdobja pogajajo z namenom preučitve morebitnih sprememb določb Sporazuma iz Cotonouja,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJa BELGIJCEV,

ZA PREDSEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO DANSKE,

ZA PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE,

ZA PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA ŠPANIJE,

ZA PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNICO IRSKE,

ZA PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE CIPER,

ZA PREDSEDNICO REPUBLIKE LATVIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE LITVE,

ZA NJEGOVO KRALJEVO VISOKOST VELIKEGA VOJVODO LUKSEMBURŠKEGA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADŽARSKE,

ZA PREDSEDNIKA MALTE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO NIZOZEMSKE,

ZA ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE,

ZA PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,

ZA PREDSEDNIKA SLOVAŠKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNICO REPUBLIKE FINSKE,

ZA VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

ZA EVROPSKO SKUPNOST,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ANGOLE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO ANTIGUE IN BARBUDE,

ZA DRŽAVNEGA POGLAVARJA ZVEZE BAHAMOV,

ZA DRŽAVNEGA POGLAVARJA DRŽAVE BARBADOS,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO BELIZEJA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BENIN,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BOTSWANE,

ZA PREDSEDNIKA BURKINE FASO,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BURUNDI,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KAMERUN,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZELENORTSKI OTOKI,

ZA PREDSEDNIKA CENTRALNOAFRIŠKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA FEDERALNE ISLAMSKE REPUBLIKE KOMORI,

ZA PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KONGO,

ZA VLADO OTOČJA COOK,

ZA PREDSEDNIKA REPUBILKE SLONOKOŠČENA OBALA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE DJIBUTI,

ZA VLADO ZVEZE DOMINIKA,

ZA PREDSEDNIKA DOMINIKANSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE ERITREJE,

ZA PREDSEDNIKA ZVEZNE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ETIOPIJE,

ZA PREDSEDNIKA SUVERENE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE FIDŽI,

ZA PREDSEDNIKA GABONSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA IN DRŽAVNEGA POGLAVARJA REPUBLIKE GAMBIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE GANE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO GRENADE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE BISSAU,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE EKVATORIALNA GVINEJA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVAJANE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE HAITI,

ZA DRŽAVNEGA POGLAVARJA DRŽAVE JAMAJKA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KENIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KIRIBATI,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA KRALJEVINE LESOTO,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE LIBERIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADAGASKAR,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALAVI,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALI,

ZA VLADO REPUBLIKE MARSHALLOVI OTOKI,

ZA PREDSEDNIKA ISLAMSKE REPUBLIKE MAURETANIJA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MAURITIUS,

ZA VLADO FEDERATIVNIH DRŽAV MIKRONEZIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MOZAMBIK,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NAMIBIJE,

ZA VLADO REPUBLIKE NAURU,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NIGER,

ZA PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE,

ZA VLADO NIUE,

ZA VLADO REPUBLIKE PALAU,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO NEODVISNE DRŽAVE PAPUA NOVA GVINEJA,

ZA PREDSEDNIKA RUANDSKE REPUBLIKE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO SAINT KITTS IN NEVIS,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO SAINT LUCIE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO SAINT VINCENT IN GRENADINES,

ZA DRŽAVNEGA POGLAVARJA NEODVISNE DRŽAVE SAMOA,

ZA PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SENEGAL,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SEJŠELI,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SIERRA LEONE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO SALOMONOVIH OTOKOV,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE JUŽNA AFRIKA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SUDAN,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SURINAME,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA KRALJEVINE SWAZILAND,

ZA PREDSEDNIKA ZDRUŽENE REPUBLIKE TANZANIJA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ČAD,

ZA PREDSEDNIKA TOGOŠKE REPUBLIKE,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA TAUFA‘AHAU TUPOU IV TONGE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE TRINIDAD IN TOBAGO,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO TUVALU,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE UGANDE,

ZA VLADO REPUBLIKE VANUATU,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZAMBIJE,

ZA VLADO REPUBLIKE ZIMBABWE,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Edini člen

Na podlagi postopka iz člena 95 Sporazuma se Sporazum iz Cotonouja spremeni v skladu z naslednjimi določbami:

A.   PREAMBULA

1.

Za osmo uvodno izjavo, ki se začenja z „OB UPOŠTEVANJU Konvencije Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic …“, se vstavijo naslednje uvodni izjavi:

„OB PONOVNI POTRDITVI, da najhujši zločini, ki zadevajo mednarodno skupnost, ne smejo ostati nekaznovani, in da se mora njihov učinkovit pregon zagotoviti z ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni, in z izboljševanjem sodelovanja na svetovni ravni;

OB UPOŠTEVANJU, da ustanovitev in učinkovito delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča predstavljata pomemben razvoj za mir in mednarodno pravico;“.

2.

Deseta uvodna izjava, ki se začenja z „OB UPOŠTEVANJU, da razvojni cilji in načela…“, se nadomesti z naslednjim:

„OB UPOŠTEVANJU, da razvojni cilji novega tisočletja, ki izhajajo iz Milenijske deklaracije, sprejete na Generalni skupščini Združenih narodov leta 2000, zlasti izkoreninjenje skrajne revščine in lakote, skupaj z razvojnimi cilji in načeli, dogovorjenimi na konferencah Združenih narodov, predstavljajo jasno vizijo in morajo predstavljati podlago za sodelovanje med AKP in EU v okviru tega sporazuma;“.

B.   BESEDILO ČLENOV SPORAZUMA IZ COTONOUJA

1.

V členu 4 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„Države AKP določijo razvojna načela, strategije ter modele svojih gospodarstev in družb popolnoma suvereno. S Skupnostjo vzpostavijo programe sodelovanja, predvidene v tem sporazumu. Vendar pogodbene stranke priznavajo dopolnilno vlogo in možnost prispevanja nedržavnih nosilcev in lokalnih decentraliziranih organov oblasti k razvojnemu procesu. S tem namenom so nedržavni nosilci in lokalni decentralizirani organi oblasti pod pogoji iz tega sporazuma po potrebi:“.

2.

Člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Cilj tega dialoga je izmenjava informacij, pospeševanje medsebojnega razumevanja in lajšanje vzpostavitve dogovorjenih prednostnih nalog in skupnih načrtov, zlasti s priznavanjem obstoječih vezi med različnimi vidiki odnosov med pogodbenicami in raznimi področji sodelovanja iz tega sporazuma. Dialog lajša posvetovanja med pogodbenicami v okviru mednarodnih forumov. Cilji dialoga vključujejo tudi preprečevanje nastanka položajev, v katerih bi ena pogodbenica smatrala za potrebno, da se sklicuje na posvetovalna postopka, ki sta predvidena v členih 96 in 97.“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.

Dialog se izvaja na prožen način. Glede na potrebe je dialog formalen ali neformalen ter se izvaja znotraj ali zunaj institucionalnega okvira, vključno v skupini AKP, Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, v ustrezni obliki in na ustrezni ravni, vključujoč regionalno, podregionalno ali nacionalno raven.“;

(c)

vstavi se novi odstavek 6a:

„6a.

Kjer je primerno in da se prepreči nastanek položajev, v katerih bi ena pogodbenica smatrala za potrebno, da se sklicuje na posvetovalni postopek, ki je predviden v členu 96, je dialog o bistvenih elementih sistematičen in formaliziran v skladu s pravili iz Priloge VII.“.

3.

Naslov člena 9 se nadomesti z naslednjim:

Bistveni elementi v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in pravno državo ter temeljni element v zvezi z dobrim upravljanjem“.

4.

Člen 11 se spremeni:

(a)

vstavi se novi odstavek 3a:

„3a.

Pogodbenice se tudi zavezujejo, da bodo sodelovale pri preprečevanju aktivnosti plačancev v skladu s svojimi obveznostmi v okviru mednarodnih konvencij in instrumentov ter lastnih zakonov in drugih predpisov.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„6.

Pri spodbujanju krepitve miru in mednarodne pravice pogodbenice ponovno potrjujejo svojo odločenost za:

medsebojno izmenjavo izkušenj v zvezi s sprejemanjem pravnih prilagoditev, ki so potrebne za ratifikacijo in izvajanje Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, in

boj proti mednarodnemu kriminalu v skladu z mednarodnim pravom z upoštevanjem Rimskega statuta.

Pogodbenice si prizadevajo za ratifikacijo in izvajanje Rimskega statuta ter z njim povezanih instrumentov.“.

5.

Vstavita se naslednja nova člena:

„Člen 11a

Boj proti terorizmu

Pogodbenice ponovno poudarjajo obsojanje vseh terorističnih dejanj in se zavezujejo, da se bodo proti terorizmu borile z mednarodnim sodelovanjem v skladu z Listino Združenih narodov in z mednarodnim pravom, ustreznimi konvencijami in instrumenti ter zlasti s polnim izvajanjem resolucij 1373 (2001) in 1456 (2003) Varnostnega sveta ZN in z drugimi resolucijami ZN. Pogodbenice soglašajo, da bodo v ta namen izmenjavale:

informacije o terorističnih skupinah in njihovih podpornih omrežjih, ter

stališča o sredstvih in metodah preprečevanja terorističnih dejanj, vključno na tehničnem področju in na področju usposabljanja, in o izkušnjah v zvezi z bojem proti terorizmu.

Člen 11b

Sodelovanje pri preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje

1.   Pogodbenice menijo, da širjenje orožja za množično uničevanje in načini njihove dobave tako državnim kakor nedržavnim subjektom predstavljajo eno od najresnejših groženj za mednarodno stabilnost in varnost.

Pogodbenice zato soglašajo, da bodo med sabo sodelovale in prispevale k preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje in načinov njegove dobave, ob polnem upoštevanju in izvajanju svojih obstoječih obveznosti v okviru mednarodnih pogodb in sporazumov o razorožitvi in neširjenju orožja na nacionalni ravni ter drugih ustreznih mednarodnih obveznosti.

Pogodbenice soglašajo, da ta določba predstavlja bistveni element tega sporazuma.

2.   Pogodbenice nadalje soglašajo, da bodo med seboj sodelovale in prispevale k neširjenju orožja s:

sprejetjem ukrepov za podpis, ratifikacijo ali pristop, kar je ustrezno, in za popolno izvajanje vseh ustreznih mednarodnih instrumentov,

vzpostavitvijo učinkovitega sistema nacionalne kontrole izvoza z nadzorovanjem izvoza in tranzita blaga, povezanega z orožjem za množično uničevanje, vključno z nadzorom končne uporabe tehnologij z dvojno uporabo za izdelavo orožja za množično uničevanje, ki mora vključevati učinkovite sankcije za kršitve kontrole izvoza.

Finančna in tehnična pomoč na področju sodelovanja pri preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje se financira s posebnimi instrumenti, ki ne spadajo med instrumente za financiranje sodelovanja AKP-ES.

3.   Pogodbenice soglašajo, da bodo vzpostavile redni politični dialog, ki bo spremljal in utrjeval njihovo sodelovanje na tem področju.

4.   Če po okrepljenem političnem dialogu ena od pogodbenic zlasti na podlagi poročil Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) in drugih ustreznih multilateralnih organizacij meni, da druga pogodbenica ni izpolnila ene izmed obveznosti iz odstavka 1 tega člena, drugim pogodbenicam ter Svetu ministrov EU in Svetu ministrov AKP, razen v izredno nujnih primerih, posreduje informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja z namenom poiskati rešitev, ki bo sprejemljiva za pogodbenice. V ta namen povabi drugo pogodbenico na posvetovanje o ukrepih, ki jih je zadevna pogodbena stranka sprejela ali naj bi jih sprejela za ureditev položaja.

5.   Posvetovanje poteka na ravni in v obliki, ki sta kar najbolj primerni za iskanje rešitve za nastali položaj.

Posvetovanje se začne najkasneje 30 dni po vabilu in se nadaljuje v obdobju, ki se določi v medsebojnem soglasju, odvisno od narave in resnosti kršitve. Dialog v okviru posvetovalnega postopka nikakor ne traja več kot 120 dni.

6.   Če posvetovanje ne prinese sprejemljive rešitve za obe pogodbenici, če se posvetovanje zavrne ali v izredno nujnih primerih, se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi. Ti ukrepi prenehajo veljati takoj, ko prenehajo razlogi zanje.“.

6.

V členu 23 se doda naslednja točka:

„l.

spodbujanje tradicionalnih znanj.“.

7.

V členu 25(1) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

spodbujanje boja proti:

HIV/AIDS ob zagotavljanju zaščite spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic žensk,

drugim z revščino povezanim boleznim, zlasti malariji in tuberkulozi;“.

8.

Člen 26 se spremeni:

(a)

točki (c) in (d) se nadomestita z naslednjim:

„(c)

pomagati ustanovam lokalnih skupnosti, da dajo otrokom priložnost za razvoj njihovega fizičnega, psihološkega, družbenega in gospodarskega potenciala;

(d)

ponovne vključitve otrok v družbo v razmerah po končanju konfliktov s programi rehabilitacije; ter“;

(b)

doda se naslednja točka:

„(e)

spodbujati dejavno udeležbo mladih državljanov v javnem življenju in podpirati izmenjavo študentov ter sodelovanje mladinskih organizacij AKP in EU.“.;

9.

V členu 28 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„Sodelovanje učinkovito pomaga pri doseganju ciljev in prednostnih nalog, ki so si jih države AKP zastavile v okviru regionalnega in podregionalnega sodelovanja in povezovanja, vključno s sodelovanjem med regijami in med državami AKP. Regionalno sodelovanje lahko zajema države v razvoju, ki niso države AKP, kakor tudi čezmorske države in ozemlja (ČDO) ter najbolj oddaljene regije. V tem okviru je cilj podpore sodelovanja:“.

10.

V členu 29(a) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

ustanov in organizacij za regionalno povezovanje, ki jih ustanovijo države AKP, in tistih, v katerih sodelujejo države AKP, za pospeševanje regionalnega sodelovanja in povezovanja; ter“.

11.

Odstavek 2 člena 30 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Sodelovanje podpira tudi programe in pobude za sodelovanje med in znotraj držav AKP ter tudi programe in pobude, v katerih so udeležene države v razvoju, ki niso države AKP.“.

12.

V členu 43(4) se doda naslednja alinea:

„-

razvoj in spodbujanje uporabe lokalnih vsebin za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.“.

13.

Člen 58 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 58

Upravičenost do financiranja

1.   Do finančne podpore so v skladu s tem sporazumom upravičene naslednje osebe ali organi:

(a)

države AKP;

(b)

regionalni ali meddržavni organi, katerim pripada ena ali več držav AKP, ter tudi organi, ki imajo člane, ki niso države AKP, in imajo pooblastila navedenih držav AKP; ter

(c)

skupni organi, ki so jih ustanovile države AKP in Skupnost za doseganje nekaterih posebnih ciljev.

2.   S pridržkom soglasja zadevne države ali zadevnih držav AKP so do finančne podpore upravičeni tudi naslednji subjekti:

(a)

državne in/ali regionalne javne ali poljavne agencije in oddelki držav AKP, vključno s parlamenti, ter zlasti njihove finančne ustanove in razvojne banke;

(b)

družbe, podjetja in druge zasebne organizacije in zasebni nosilci dejavnosti držav AKP;

(c)

podjetja države članice Skupnosti, da bi jim, poleg lastnega prispevka, omogočili uvajanje produktivnih projektov na ozemlju ene od držav AKP;

(d)

finančni posredniki iz držav AKP ali Skupnosti, ki zagotavljajo, spodbujajo in financirajo zasebne investicije v državah AKP;

(e)

lokalni decentralizirani organi oblasti iz držav AKP in iz Skupnosti; ter

(f)

države v razvoju, ki niso države AKP, kadar sodelujejo v skupni pobudi ali v regionalni organizaciji z državami AKP.

3.   Nedržavni subjekti lokalnega značaja iz držav AKP in Skupnosti so upravičeni do finančne podpore v skladu s Sporazumom pod pogoji, dogovorjenimi v nacionalnih in regionalnih indikativnih programih.“.

14.

V členu 68 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.

Namen podpore v primeru kratkoročnih nihanj v prihodku od izvoza je zaščititi socialne in gospodarske reforme in politike, na katere bi lahko negativno vplival padec dohodka, in odpraviti neugodne učinke nestabilnosti prihodkov od izvoza, zlasti od kmetijskih in rudarskih proizvodov.

3.

Velika odvisnost gospodarstev držav AKP od izvoza, zlasti na področju kmetijstva in rudarstva, se upošteva pri razporejanju virov v letu uporabe. V tem okviru se najmanj razvite, neobalne in otoške države AKP ter pokonfliktne države AKP in države, ki so utrpele naravne nesreče, obravnavajo ugodneje.“.

15.

V členu 89 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Posebni ukrepi se izvajajo v podporo otoškim državam v njihovih prizadevanjih za zaustavitev in zmanjšanje njihove ranljivosti, ki jo povzročajo novi in resni ekonomski, socialni okoljski izzivi. Ti ukrepi poskušajo izboljšati izvajanje prednostnih nalog na področju trajnostnega razvoja malih otoških držav v razvoju ob istočasnem spodbujanju usklajenega pristopa v zvezi z njihovo ekonomsko rastjo in družbenim razvojem.“.

16.

Člen 96 se spremeni:

(a)

vstavi se novi odstavek 1a:

„1a.

Pogodbenici soglašata, da bosta izčrpali vse razpoložljive možnosti za dialog v skladu s členom 8, razen v izredno nujnih primerih, pred začetkom posvetovanja iz odstavka 3(a) tega člena.“;

(b)

v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Če kljub političnemu dialogu o bistvenih elementih iz člena 8 in odstavka 1a tega člena, ena izmed pogodbenic meni, da druga pogodbenica ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države iz člena 9(2), pogodbenica predloži, razen v izredno nujnih primerih, drugi pogodbenici in Svetu ministrov informacije, potrebne za temeljito preučitev nastalih razmer z namenom najti rešitev, ki bo sprejemljiva za pogodbenice. V ta namen pogodbenica povabi drugo pogodbenico k posvetovanjem o ukrepih, ki jih je ali jih bo sprejela zadevna pogodbenica za ureditev položaja v skladu s Prilogo VII.

Posvetovanje poteka na ravni in v obliki, ki sta kar najbolj primerni za iskanje rešitve za nastali položaj.

Posvetovanje se začne najkasneje 30 dni po vabilu in se nadaljuje v obdobju, ki se določi v medsebojnem soglasju, odvisno od narave in resnosti kršitve. Dialog v okviru posvetovalnega postopka nikakor ne traja več kot 120 dni.

Če posvetovanje ne prinese sprejemljive rešitve za obe pogodbenici, če se posvetovanje zavrne ali v izredno nujnih primerih, se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi. Ti ukrepi prenehajo veljati takoj, ko prenehajo razlogi zanje.“.

17.

Odstavek 2 člena 97 se nadomesti z naslednjim:

„2.

V teh primerih lahko vsaka od pogodbenic povabi drugo pogodbenico k posvetovanju. Tako posvetovanje se začne najpozneje 30 dni po vabilu, dialog v okviru posvetovalnega postopka pa traja največ 120 dni.“.

18.

Drugi pododstavek člena 100 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 100

Status besedil

Protokoli in priloge, priloženi temu sporazumu, so njegov sestavni del. Priloge Ia, II, III, IV in VI lahko revidira, ponovno prouči in/ali spremeni Svet ministrov na podlagi priporočila Odbora držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju razvoja.

Ta sporazum, ki je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno, se deponira v arhivih Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije in Sekretariata držav AKP, ki pošljeta overjene kopije vsaki od držav podpisnic.“.

C.   PRILOGE

1.

V Prilogi I se doda naslednja točka:

„9.

Z odstopanjem od člena 58 tega sporazuma se znesek 90 milijonov EUR prenese v sredstva, ki so v okviru 9. ERS namenjena programom v skupini AKP. Ta znesek se lahko dodeli za financiranje decentralizacije v obdobju 2006 — 2007 in z njim neposredno upravlja Komisija.“.

2.

Doda se naslednja Priloga:

„PRILOGA Ia

Večletni finančni okvir sodelovanja po tem sporazumu

1.

Za namene tega sporazuma in za obdobje od 1. marca 2005 večletni finančni okvir sodelovanja zajema prevzemanje obveznosti od 1. januarja 2008 za obdobje petih ali šestih let.

2.

V tem novem obdobju Evropska unija obdrži pomoč državam AKP vsaj v takem obsegu, kot v okviru 9. ERS, pri čemer niso všteta neporabljena sredstva; temu se dodajo na podlagi ocen Skupnosti ugotovljeni učinki inflacije, rasti v Evropski uniji in širitve na 10 novih držav članic leta 2004.

3.

Z odstopanjem od člena 95 tega sporazuma o potrebnih spremembah večletnega finančnega okvira ali posameznih delov Sporazuma odloča Svet ministrov.“.

3.

Priloga II se spremeni:

(a)

člen 2 se spremeni:

(i)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.

Navadno posojilo se lahko odobri pod ugodnimi pogoji v naslednjih primerih:

(a)

za infrastrukturne projekte v najmanj razvitih državah, v pokonfliktnih državah in državah, ki so utrpele naravne nesreče — razen v državah iz točke (aa) — ki so predpogoj za razvoj zasebnega sektorja. V takih primerih se obrestna mera za posojilo zmanjša za 3 %;

(aa)

za infrastrukturne projekte komercialno vodenih javnih subjektov, ki so predpogoj za razvoj zasebnega sektorja v državah, za katere veljajo restriktivni pogoji najemanja posojil v skladu s pobudo za revne in zelo zadolžene države (Heavily Indepted Poor Countries - HICP) ali kakšnim drugim mednarodno dogovorjenim okvirom za vzdržnost zadolženosti. V takih primerih Banka poskuša zmanjšati povprečne stroške financiranja z ustreznim sofinanciranjem z drugimi donatorji. Če to ne bi bilo mogoče, se lahko obrestna mera posojila zmanjša za znesek, ki je potreben za uskladitev s stopnjo, izhajajočo iz pobude HIPC ali novega mednarodno dogovorjenega okvira za vzdržnost zadolženosti.

(b)

za projekte, ki vključujejo dejavnosti prestrukturiranja zaradi privatizacije, ali za projekte s pomembnimi in očitnimi socialnimi ali okoljskimi koristmi. V takih primerih se lahko odobri posojilo s subvencionirano obrestno mero, pri čemer se višina in oblika določita glede na posebne značilnosti projekta. Vendar subvencioniranje obrestne mere ne sme preseči 3 %.

Končna obrestna mera za posojila iz točk (a) ali (b) ne sme biti nižja od 50 % referenčne obrestne mere.“;

(ii)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.

Subvencije za obresti se lahko kapitalizirajo ali uporabijo v obliki nepovratnih sredstev. Za podporo tehnični pomoči v zvezi s projekti v državah AKP se lahko uporabi do 10 % proračunskih sredstev, namenjenih subvencioniranju obrestne mere.“;

(b)

člen 3 se spremeni:

(i)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Sklad za spodbujanje naložb deluje na vseh področjih gospodarstva in podpira naložbe subjektov zasebnega sektorja in komercialno vodenih javnih subjektov, vključno z gospodarsko in tehnološko infrastrukturo, ki ustvarja prihodek in je odločilnega pomena za zasebni sektor. Sklad za spodbujanje naložb:

(a)

se upravlja kot nenehno obnavljajoči se sklad, ob prizadevanju za njegovo finančno samovzdrževanje. Deluje pod tržnimi pogoji in se izogiba povzročanju izkrivljanja na lokalnih trgih ter izpodrivanju zasebnih virov financiranja;

(b)

podpira finančni sektor AKP in ima katalizatorski učinek s spodbujanjem mobilizacije dolgoročnih lokalnih virov in pridobivanjem tujih zasebnih investitorjev in posojilodajalcev za projekte v državah AKP;

(c)

prevzema del tveganja projektov, ki jih financira, pri čemer svojo finančno samovzdrževanje zagotavlja s celotnim portfeljem in ne s posameznimi naložbami; in

(d)

si prizadeva usmerjati sredstva prek nacionalnih in regionalnih ustanov in programov AKP, ki spodbujajo razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP).“;

(ii)

vstavi se naslednji novi odstavek:

„1a.

Banka za stroške z upravljanjem Sklada za spodbujanje naložb prejme plačilo. Prvi dve leti po začetku veljavnosti drugega finančnega protokola znaša plačilo letno do 2 % celotnega začetnega ustanovitvenega kapitala Sklada za spodbujanje naložb. Pozneje plačilo Banki obsega letno nespremenljivi znesek 0,5 % začetnega ustanovitvenega kapitala in letno spremenljivi znesek v višini do 1,5 % portfelja Sklada za spodbujanje naložb, ki je vložen v projekte držav AKP. Plačilo se financira iz Sklada za spodbujanje naložb.“;

(c)

v členu 5 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

pri financiranju malih in srednje velikih podjetij (MSP) z navadnimi posojili in rizičnim kapitalom si tečajno tveganje praviloma delijo Skupnost na eni strani in druge zadevne pogodbenice na drugi. V povprečju se tečajno tveganje enakomerno porazdeli; in“;

(d)

vstavita se naslednja nova člena:

„Člen 6a

Letno poročanje o Skladu za spodbujanje naložb

Predstavniki držav članic EU, ki so pristojni za Sklad za spodbujanje naložb, predstavniki držav AKP ter Evropska investicijska banka, Evropska komisija, sekretariat Sveta EU in sekretariat AKP se sestajajo enkrat letno in obravnavajo poslovanje, uspešnost in politiko Sklada za spodbujanje naložb.

Člen 6b

Pregled uspešnosti Sklada za spodbujanje naložb

Splošna uspešnost Sklada za spodbujanje naložb je predmet skupnega pregleda na sredi in ob koncu obdobja veljavnosti finančnega protokola. Takšen pregled lahko vključuje priporočila glede izboljšanja delovanja Sklada.“.

4.

Priloga IV se spremeni:

(a)

člen 3 se spremeni:

(i)

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se potrebe oceni na osnovi meril v zvezi z dohodkom na prebivalca, številom prebivalcev, socialnimi kazalci in stopnjo zadolženosti, izgub prihodka od izvoza in odvisnosti od prihodka od izvoza, zlasti v kmetijskem in rudarskem sektorju. Posebne obravnave so deležne najmanj razvite države AKP, upošteva se tudi ranljivost otoških in celinskih držav. Poleg tega se upošteva tudi posebne težave pokonfliktnih držav in držav, ki so utrpele naravne nesreče; ter“;

(ii)

doda se naslednji odstavek:

„5.

Brez poseganja v člen 5(7) o revizijah Skupnost zadevni državi lahko zaradi upoštevanja posebnih potreb ali izredne uspešnosti poveča dodeljeni znesek.“;

(b)

člen 4 se spremeni:

(i)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Ob prejemu zgoraj omenjenih informacij posamezna država AKP pripravi na osnovi svojih razvojnih ciljev in v skladu z njimi, kot je navedeno v SPD, osnutek indikativnega programa ter ga predloži Skupnosti. Osnutek indikativnega programa vsebuje:

(a)

osrednji sektor, sektorje ali področja, na katere je treba osredotočiti podporo;

(b)

najustreznejše ukrepe in dejavnosti za izpolnjevanje ciljev v osrednjem sektorju oziroma sektorjih ali na osrednjih področjih;

(c)

vire, namenjene za programe in projekte zunaj osrednjega(ih) sektorja(ev) in/ali splošen oris takih dejavnosti, ter navedbo virov, ki se jih namenja za posamezen element;

(d)

opredelitev vrst nedržavnih nosilcev, ki so upravičeni do financiranja v skladu z merili, ki jih določi Svet ministrov, sredstev, ki se dodelijo nedržavnim nosilcem, ter vrsta dejavnosti, ki se ji nameni podpora in ki mora biti nepridobitnega značaja;

(e)

predloge regionalnih programov in projektov; in

(f)

rezervacijo za zavarovanje pred morebitnimi terjatvami in za kritje povečanih in nepredvidenih stroškov.“;

(ii)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Osnutek indikativnega programa je predmet izmenjave mnenj med zadevno državo AKP in Skupnostjo. Indikativni program sporazumno sprejmeta Komisija v imenu Skupnosti in posamezna država AKP. Program je po sprejetju zavezujoč tako za Skupnost kot za posamezno državo AKP. Ta indikativni program se priloži k SPD, vsebuje pa še:

(a)

posebne in jasno določene dejavnosti, predvsem tiste, za katere se lahko angažirajo sredstva pred naslednjo revizijo;

(b)

časovni razpored izvajanja in revizije indikativnega programa, vključno s prevzetimi obveznostmi in izplačili sredstev; ter

(c)

parametre in merila za revizijo.“;

(iii)

vstavi se naslednji odstavek:

„5.

Kadar se država AKP sooča s kriznimi razmerami, povezanimi z vojno ali drugim konfliktom, ali z izrednimi okoliščinami s primerljivimi posledicami, ki nacionalnemu odredbodajalcu preprečujejo izvajanje njegovih nalog, Komisija lahko sama upravlja s sredstvi, dodeljenimi zadevni državi v skladu s členom 3 in jih porabi za namene posebnih podpor. Posebna podpora lahko zadeva politike v korist miru, upravljanje in reševanje konfliktov, podporo v obdobjih po konfliktih, vključno s krepitvijo institucij in dejavnostmi gospodarskega in socialnega razvoja, ob posebnem upoštevanju potreb najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Komisija in zadevna država AKP začneta z običajnimi postopki izvajanja in upravljanja takoj, ko pristojni organi za upravljanje sodelovanja to spet zmorejo.“;

(c)

člen 5 se spremeni:

(i)

povsod v členu se izraz „vodja delegacije“ nadomesti z izrazom „Komisija“;

(ii)

v odstavku 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

programov in projektov izven osrednjega(ih) sektorja(ev);“;

(iii)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.

Po izvedbi revizij sredi ali konec obdobja lahko Komisija v imenu Skupnosti dodeljevanje sredstev revidira glede na tekoče potrebe in uspešnost zadevne države AKP.“;

(d)

v členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Regionalno sodelovanje zajema dejavnosti, ki koristijo in vključujejo:

(a)

dve ali več držav AKP ter katero koli državo v razvoju, ki ni država AKP in sodeluje v teh dejavnostih; in/ali

(b)

regionalni organ, katerega članici sta vsaj dve državi AKP, vključno z organi, katerih članice so države, ki niso države AKP.“;

(e)

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Dodeljevanje sredstev

1.   Na začetku obdobja, za katerega velja finančni protokol, prejme vsaka regija od Skupnosti navedbo višine sredstev, ki jih lahko koristi v petletnem obdobju. Indikativno dodeljevanje sredstev temelji na ocenjeni potrebi ter napredku in predvidevanjih v procesu regionalnega sodelovanja in povezovanja. Da bi dosegli primeren obseg in povečali učinkovitost, se lahko regionalna in nacionalna sredstva združijo za financiranje regionalnih dejavnosti z izrazito nacionalno komponento.

2.   Brez poseganja v člen 11 o revizijah lahko Skupnost poveča dodeljeni znesek za zadevno regijo zaradi upoštevanja novih potreb ali izredne uspešnosti.“;

(f)

v členu 10(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

programe in projekte, ki omogočajo doseganje teh ciljev, kolikor so jasno opredeljeni, in navedbo sredstev, ki jih je treba pripraviti za vsakega od teh elementov, ter časovni razpored njihovega izvajanja.“;

(g)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Sodelovanje znotraj držav AKP

1.   Na začetku obdobja, za katerega velja finančni protokol, Skupnost obvesti Svet ministrov držav AKP o delu finančnih sredstev, ki so namenjena za regionalne dejavnosti in bodo dodeljena za dejavnosti, od katerih ima korist večina ali vse države AKP. Take dejavnosti lahko presegajo opredelitev geografske lokacije.

2.   Zaradi novih potreb po izboljšanju učinka dejavnosti znotraj držav AKP lahko Skupnost poveča sredstva, ki so namenjena sodelovanju znotraj držav AKP.“;

(h)

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Zaprosila za financiranje

1.   Zaprosila za financiranje regionalnih programov predloži:

(a)

pooblaščeni regionalni organ ali organizacija; ali

(b)

pooblaščeni podregionalni organ, organizacija ali država AKP iz zadevne regije v fazi programiranja, pod pogojem, da je dejavnost opredeljena v RKP.

2.   Zaprosilo za programe znotraj držav AKP predložijo:

(a)

najmanj tri pooblaščeni regionalni organi ali organizacije, ki pripadajo različnim geografskim regijam, ali vsaj dve državi AKP iz vsake od teh treh regij; ali

(b)

Svet ministrov držav AKP ali Odbor veleposlanikov držav AKP ali

(c)

mednarodne organizacije, kot npr. Afriška unija, katerih dejavnosti prispevajo k ciljem regionalnega sodelovanja in povezovanja, pod pogojem, da imajo predhodno odobritev Odbora veleposlanikov držav AKP.“;

(i)

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Izvedbeni postopki

1.   [črtano]

2.   [črtano]

3.   Ob upoštevanju ciljev in posebnosti regionalnega sodelovanja, vključno s sodelovanjem znotraj držav AKP, so dejavnosti na tem področju po potrebi urejene s postopki, določenimi za sodelovanje pri financiranju razvoja.

4.   Ob upoštevanju odstavkov 3 in 4 se predvsem na podlagi vsakega regionalnega programa in projekta, ki se financira iz sredstev Sklada, sklene:

(a)

v skladu s členom 17 sporazum o financiranju med Komisijo in eden izmed subjektov iz člena 13; v tem primeru ustrezni subjekt določi regionalnega odredbodajalca, katerega naloge smiselno ustrezajo nalogam nacionalnega odredbodajalca; ali

(b)

pogodbo o donaciji v smislu člena 19a med Komisijo in eden izmed subjektov iz člena 13 glede na naravo dejavnosti in če ustrezni subjekt, ki je pristojen za izvedbo programa ali projekta, ni država AKP.

5.   Programi in projekti, ki se financirajo iz sredstev Sklada in za katere so zaprosila za financiranje predložile mednarodne organizacije, navedene v členu 13(2)(c), so podlaga za sklenitev pogodbe o donaciji.

6.   Programe in projekte, ki se financirajo iz sredstev Sklada in za katere so zaprosila za financiranje predložili Svet ministrov AKP ali Odbor veleposlanikov AKP, izvajata bodisi Sekretariat AKP — v tem primeru se med Komisijo in slednjim sklene sporazum o financiranju v skladu s členom 17 — bodisi Komisija, odvisno od narave ukrepa.“;

(j)

naslov poglavja 3 se nadomesti z naslednjim:

„PRESOJA IN FINANCIRANJE“;

(k)

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Izbira, priprava in presoja programov in projektov

1.   Programi in projekti, ki jih predloži zadevna država AKP, se presodijo skupno. Odbor držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju razvoja pripravi splošne usmeritve in merila za presojo programov in projektov. Ti programi in projekti so običajno večletni in lahko vsebujejo celo vrsto ukrepov omejenega obsega za določeno področje.

2.   Pripravljeni dosjeji programov in projektov, predloženi za financiranje, morajo vsebovati vse informacije, potrebne za presojo programov in projektov, ali, če taki programi in projekti še niso v celoti opredeljeni, splošne predloge, potrebne za njihovo presojo.

3.   Pri presojanju programov in projektov se ustrezno upoštevajo omejitve nacionalnih človeških virov in zagotovi strategija, ki je ugodna za spodbujanje teh virov. Upoštevajo se tudi posebne značilnosti in omejitve posamezne države AKP.

4.   Programi in projekti, ki jih izvajajo nedržavni nosilci, upravičeni v skladu s tem sporazumom, so lahko predmet presoje samo s strani Komisije in so neposredna podlaga za sklenitev pogodb o donacijah, kot so opredeljeni v členu 19a, med Komisijo in nedržavnimi nosilci. Ta presoja mora biti v skladu s členom 4(1)(d) glede vrste nosilcev, njihove upravičenosti in vrste dejavnosti, ki se financira. O tako dodeljenih donacijah Komisija obvesti nacionalnega odredbodajalca preko vodje delegacije.“;

(l)

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Predlog financiranja in odločitev o financiranju

1.   Zaključki presoje se povzamejo v predlogu financiranja, katerega končno različico pripravi Komisija v tesnem sodelovanju z zadevno državo AKP.

2.   [črtano]

3.   [črtano]

4.   Komisija v imenu Skupnosti svojo odločitev o financiranju zadevni državi AKP sporoči v roku 90 dni od dne priprave končne različice predloga financiranja.

5.   Če Komisija v imenu Skupnosti predloga za financiranje ne odobri, se zadevno državo AKP nemudoma uradno obvesti o razlogih za tako odločitev. V tem primeru lahko predstavniki zadevne države AKP v roku 60 dni po tem zaprosijo:

(a)

da se zadevo posreduje Odboru držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju razvoja, ustanovljenemu v skladu s Sporazumom; ali

(b)

da jih zaslišijo predstavniki Skupnosti.

6.   Po tem zaslišanju končno odločitev o odobritvi ali zavrnitvi predloga financiranja sprejme Komisija v imenu Skupnosti. Pred odločitvijo lahko zadevna država AKP Komisiji posreduje kakršne koli podatke, ki so po njenem mnenju potrebni za dopolnitev informacij, s katerimi razpolaga.“;

(m)

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Sporazum o financiranju

1.   V kolikor s tem sporazumom ni drugače določeno, Komisija in zadevna država AKP skleneta sporazum o financiranju za vsak posamezni program ali projekt, ki se financira iz Sklada.

2.   Sporazum o financiranju med Komisijo in zadevno državo AKP se sklene v 60 dneh po sprejetju odločitve Komisije v imenu Skupnosti. Sporazum o financiranju:

(a)

določa predvsem podrobnosti o finančnem prispevku Skupnosti, ureditvah in pogojih financiranja ter splošne in posebne določbe v zvezi z zadevnim programom ali projektom; in

(b)

predvidi ustrezna sredstva za kritje povečanih in nepredvidenih stroškov.

3.   Morebitna neporabljena sredstva, ki ostanejo ob zaprtju računov programov in projektov, pripadejo zadevni državi AKP.“;

(n)

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Prekoračitev stroškov

1.   Kadar upravičeno obstaja verjetnost, da bo prišlo do prekoračitve razpoložljivih sredstev, določenih v sporazumu o financiranju, nacionalni odredbodajalec o tem obvesti Komisijo in zaprosi za predhodno odobritev ukrepov, ki jih namerava sprejeti za kritje takih prekoračitev stroškov, bodisi z zmanjšanjem obsega programa ali projekta ali z zahtevo po nacionalnih ali drugih sredstvih, ki niso sredstva Skupnosti.

2.   Če ni mogoče zmanjšati obsega programa ali projekta ali prekoračitve ni mogoče pokriti s sredstvi iz drugih virov, Komisija v imenu Skupnosti lahko na podlagi obrazložene prošnje nacionalnega odredbodajalca sprejme odločitev o dodatnem financiranju iz sredstev indikativnega programa.“;

(o)

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Financiranje za nazaj

1.   Da bi zagotovili hiter zagon projektov, se izognili prazninam med zaporednimi projekti in preprečili zamude, lahko države AKP ob zaključku presoje projekta in pred sprejetjem odločitve o financiranju vnaprej financirajo dejavnosti, povezane z začetkom izvajanja programov, predhodnim in sezonskim delom, naročili opreme z dolgimi dobavnimi roki ter nekaterimi tekočimi dejavnostmi. Taki izdatki morajo biti v skladu s postopki, določenimi v tem sporazumu.

2.   Vsi izdatki iz odstavka 1 se navedejo v predlogu za financiranje in ne posegajo v odločitev o financiranju, ki jo sprejme Komisija v imenu Skupnosti.

3.   Izdatki, ki jih država AKP povzroči v skladu s tem členom, se financirajo za nazaj v okviru programa ali projekta, ko je sporazum o financiranju podpisan.“;

(p)

naslov poglavja 4 se nadomesti z naslednjim:

„IZVAJANJE“;

(q)

vstavijo se naslednji novi členi:

„Člen 19a

Izvedbeni ukrepi

1.   Izvajanje programov in projektov, ki se financirajo iz sredstev Sklada, se opravlja v primeru, da njihovo izvrševanje zagotavlja Komisija, predvsem na naslednje načine:

(a)

z naročili;

(b)

z dodeljevanjem donacij;

(c)

z uporabo lastne delovne sile;

(d)

z neposrednimi plačili v okviru proračunskih podpor, podpor sektorskim programom, podpor razbremenitvi zadolženosti ter pomoči v primerih kratkoročnih nihanj izvoznih prihodkov.

2.   Naročila v smislu te priloge so odplačne pogodbe sklenjene v pisni obliki z namenom z namenom pridobitve premičnin, izvedbe del ali opravljanja storitev proti plačilu določene cene.

3.   Donacije v smislu te priloge so neposredni finančni prispevki, dodeljeni kot nepovratna sredstva z namenom financiranja:

(a)

dejavnosti za dosego enega izmed ciljev tega sporazuma ali programa ali projekta, sprejetega v skladu s tem sporazumom; ali

(b)

delovanja organizacije, ki tak cilj zasleduje.

O donacijah se sklene pisno pogodbo.

Člen 19b

Razpis ponudb s suspenzivno klavzulo

Da bi zagotovile hiter zagon projektov, lahko države AKP v vseh ustrezno utemeljenih primerih in s soglasjem Komisije v času po dokončanju presoje projekta in pred sprejetjem odločitve o financiranju objavijo razpise ponudb za vse vrste naročil, opremljene s suspenzivno klavzulo. Ta določba mora biti navedena v predlogu za financiranje.“;

(r)

člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Upravičenost

Razen kjer je odstopanje odobreno v skladu s členom 22 in brez poseganja v člen 26:

1.

je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil ali v postopkih dodeljevanja donacij, ki se financirajo iz sredstev Sklada, odprta za vse fizične in pravne osebe iz držav AKP in držav članic Skupnosti;

2.

morajo imeti dobavljeno blago in materiali, kupljeni iz naslova pogodbe, ki se financira iz sredstev Sklada, poreklo v eni izmed držav, ki je do udeležbe upravičena v skladu s točko 1. V tem okviru se opredelitev ‚izdelkov s poreklom‘ ocenjuje glede na ustrezne mednarodne sporazume, dobavljeno blago s poreklom iz Skupnosti pa vključuje blago s poreklom iz čezmorskih držav in ozemelj;

3.

je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil ali v postopkih dodeljevanja donacij, ki se financirajo iz sredstev Sklada, odprta za mednarodne organizacije;

4.

če Sklad financira dejavnost, ki se izvaja prek mednarodne organizacije, je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil in dodeljevanja donacij odprta za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu s točko 1, kakor tudi za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu s pravilnikom te organizacije, ob zagotovitvi enakosti obravnavanja vsem donatorjem. Za dobavljeno blago in materiale se uporabljajo ista pravila;

5.

če Sklad financira dejavnost, ki se izvaja v okviru regionalne pobude, je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil in v postopkih dodeljevanja donacij odprta za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu s točko 1, kakor tudi za vse fizične in pravne osebe iz države, ki je udeležena v zadevni pobudi. Za dobavljeno blago in materiale se uporabljajo ista pravila;

6.

če Sklad financira dejavnost, ki se sofinancira skupaj s tretjo državo, je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil in v postopkih dodeljevanja donacij odprta za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu d točko 1, kakor tudi za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu s pravili zgoraj omenjene tretje države. Za dobavljeno blago in materiale se uporabljajo ista pravila.“;

(s)

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Odstopanja

1.   V izjemnih, ustrezno utemeljenih primerih se lahko fizičnim ali pravnim osebam iz tretjih držav, ki niso upravičene do udeležbe v skladu s členom 20, na podlagi utemeljene prošnje zadevnih držav AKP odobri udeležbo v postopkih dodeljevanja naročil in v postopkih dodeljevanja donacij, ki se financirajo s strani Skupnosti. Zadevne države AKP Komisiji za vsak primer posebej predložijo informacije, potrebne za odločitev o takih odstopanjih, pri čemer se posebna pozornost nameni:

(a)

geografskemu položaju posamezne države AKP;

(b)

konkurenčnosti izvajalcev, dobaviteljev in svetovalcev iz držav članic in držav AKP;

(c)

potrebi po izogibanju pretirano povišanim stroškom izvajanja naročila;

(d)

težavam pri prevozu ali zamudam zaradi dobavnih rokov ali podobnim težavam;

(e)

tehnologiji, ki je najprimernejša in najustreznejša glede na lokalne razmere.

(f)

izjemno nujnim primerom;

(g)

razpoložljivosti proizvodov in storitev na zadevnih trgih.

2.   Za projekte, ki se financirajo iz Sklada za spodbujanje naložb, se uporabljajo pravila dodeljevanja naročil Banke.“;

(t)

člen 24 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 24

Uporaba lastne delovne sile

1.   V primeru dejavnosti z uporabo lastne delovne sile se programi in projekti izvajajo prek javnih ali poljavnih agencij ali služb zadevne države ali držav AKP ali pa jih izvaja pravna oseba, ki je odgovorna za izvrševanje teh dejavnosti.

2.   Skupnost prispeva h kritju stroškov posamezne službe tako, da zagotovi opremo in/ali material, ki ju ta potrebuje, in/ali sredstva za pridobitev potrebnega dodatnega osebja v obliki strokovnjakov iz zadevne države AKP ali drugih držav AKP. Udeležba Skupnosti krije zgolj stroške dodatnih ukrepov in začasne izvedbene izdatke, strogo omejene na potrebe zadevnih programov in projektov.

3.   Predračuni programov za izvajanje operacij z uporabo lastne delovne sile morajo spoštovati pravila, postopke in standardne dokumente Skupnosti, določene s strani Komisije, kot se uporabljajo v trenutku odobritve teh predračunov programov.“;

(u)

člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Preferencialna obravnava

1.   Sprejmejo se ukrepi za spodbujanje čim širše udeležbe fizičnih in pravnih oseb držav AKP pri izvajanju naročil, ki jih financira Sklad, da bi omogočili optimizacijo materialnih in človeških virov teh držav. S tem namenom:

(a)

se ponudnikom iz držav AKP za naročila gradenj v vrednosti, manjši od 5 000 000 EUR, odobri 10 % cenovni preferencial, kadar se primerjajo ponudbe enake ekonomske, tehnične in administrativne kakovosti, pod pogojem, da najmanj četrtina njihovega kapitala in vodilnih delavcev prihaja iz ene ali več držav AKP;

(b)

se ponudnikom dobave blaga iz držav AKP, ki ponudijo dobavo blaga, od katerega je vsaj 50 % pogodbene vrednosti s poreklom iz držav AKP, ne glede na vrednost dobavljenega blaga odobri 15 % cenovni preferencial, kadar se primerjajo ponudbe enake ekonomske, tehnične in administrativne kakovosti;

(c)

se v zvezi z naročili storitev, kadar se primerjajo ponudbe enake ekonomske, tehnične in administrativne kakovosti, odobri preferencialno obravnavo:

(i)

izvedencem, ustanovam ali svetovalnim družbam ali podjetjem iz držav AKP z zahtevanimi sposobnostmi;

(ii)

ponudbam, ki jih predložijo družbe iz držav AKP posamezno ali v konzorciju z evropskimi partnerji; in

(iii)

ponudbam, ki jih predložijo evropski ponudniki s podizvajalci ali izvedenci iz držav AKP.

(d)

kadar je predvideno sklepanje pogodb s podizvajalci, uspešni ponudnik odobri preferencialno obravnavo fizičnim osebam, gospodarskim družbam in podjetjem iz držav AKP, ki so sposobni izvajati zahtevano naročilo pod podobnimi pogoji; in

(e)

lahko država AKP v razpisu bodočim ponudnikom predlaga pomoč sporazumno izbranih gospodarskih družb ali podjetij, nacionalnih izvedencev ali svetovalcev iz drugih držav AKP. Tako sodelovanje ima lahko obliko mešanega podjetja, podizvajalske pogodbe ali usposabljanja kadrov na delovnem mestu.

2.   Če je na podlagi zgoraj navedenih meril ugotovljeno, da sta dve ponudbi enakovredni, se odobri preferencialno obravnavo:

(a)

ponudniku iz države AKP; ali

(b)

če takega ponudnika ni, ponudniku, ki:

(i)

omogoča čim boljšo izrabo materialnih in človeških virov držav AKP;

(ii)

ponudi najboljše možnosti za sklepanje podizvajalskih pogodb z gospodarskimi družbami, podjetji ali fizičnimi osebami iz držav AKP; ali

(iii)

je konzorcij fizičnih oseb, gospodarskih družb ali podjetij iz držav AKP in Skupnosti.“;

(v)

naslov poglavja 6 se nadomesti z naslednjim:

„NOSILCI UPRAVLJANJA IN IZVRŠEVANJA SREDSTEV SKLADA“;

(w)

člen 34 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 34

Komisija

1.   Z izjemo Sklada za spodbujanje naložb in subvencionirane obrestne mere prevzame finančno izvrševanje dejavnosti, ki se opravljajo s sredstvi Sklada, Komisija, in sicer z uporabo naslednjih poglavitnih metod upravljanja:

(a)

s centraliziranim upravljanjem;

(b)

z decentraliziranim upravljanjem.

2.   Načeloma je finančno izvrševanje sredstev Sklada s strani Komisije decentralizirano.

V tem primeru naloge izvrševanja opravljajo države AKP v skladu s členom 35.

3.   Za zagotovitev finančnega izvrševanja sredstev Sklada Komisija svoja izvedbena pooblastila prenese na lastne službe. O tem prenosu nalog Komisija obvesti države AKP in Odbor držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju razvoja.“;

(x)

člen 35 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 35

Nacionalni odredbodajalec

1.   Vlada vsake posamezne države AKP imenuje nacionalnega odredbodajalca, da jo zastopa pri vseh dejavnostih, financiranih iz virov Sklada, ki jih upravljata Komisija in Banka. Nacionalni odredbodajalec imenuje enega ali več namestnikov nacionalnega odredbodajalca, ki ga nadomeščajo v primeru, ko ne more opravljati te funkcije, in o tem imenovanju obvesti Komisijo. Nacionalni odredbodajalec lahko, če so izpolnjeni pogoji institucionalne usposobljenosti in dobrega finančnega poslovodenja, na pristojni subjekt znotraj svoje nacionalne uprave prenese del svojih pooblastil v zvezi z izvajanjem zadevnih programov in projektov. O pooblastilih, ki jih prenese, obvesti Komisijo.

Če Komisija izve za težave pri izvajanju postopkov v zvezi z upravljanjem sredstev Sklada, s pomočjo nacionalnega odredbodajalca naveže vse potrebne stike za razrešitev položaja in sprejetje ustreznih ukrepov.

Nacionalni odredbodajalec je finančno odgovoren samo za naloge izvrševanja, ki so mu zaupane.

Če se s sredstvi Sklada upravlja decentralizirano in ob upoštevanju vseh dodatnih pooblastil, ki jih lahko dodeli Komisija, je nacionalni odredbodajalec:

(a)

odgovoren za usklajevanje, programiranje, redno spremljanje, letne revizije in revizije sredi in konec obdobja izvajanja sodelovanja ter za usklajevanje z donatorji;

(b)

v tesnem sodelovanju s Komisijo odgovoren za pripravo, predložitev in presojo programov in projektov;

(c)

pripravlja razpisno dokumentacijo in po potrebi dokumentacijo za pozive k oddaji predlogov;

(d)

pred objavo javnih razpisov in, če je primerno, pozivov k oddaji predlogov, predloži v odobritev Komisiji razpisno dokumentacijo in, če je primerno, dokumentacijo za pozive k oddaji predlogov;

(e)

v tesnem sodelovanju s Komisijo objavlja javne razpise ter, če je primerno, pozive k oddaji predlogov;

(f)

prejema ponudbe in, če je primerno, predloge ter posreduje kopije predloženih vlog Komisiji; predseduje odpiranju ponudb in odloča o rezultatih razpisov v času veljavnosti ponudb in ob upoštevanju zahtevanega roka za odobritev pogodb;

(g)

vabi Komisijo na odpiranje ponudb in, če je primerno, predlogov ter Komisijo obvešča o rezultatih razpisov in o predlogih za odobritev predlogov za sklenitev pogodb in dodelitev donacij;

(h)

Komisiji v odobritev predloži pogodbe in predračune programov ter morebitne dodatke k pogodbam in predračunom;

(i)

podpisuje pogodbe in dodatke k pogodbam in predračunom, ki jih odobri Komisija;

(j)

obračuna in odobri izdatke v okviru dodeljenih finančnih sredstev; in

(k)

med izvajanjem dejavnosti sprejema potrebne prilagoditvene ukrepe za zagotovitev pravilnega izvajanja odobrenih programov in projektov z ekonomskega in tehničnega vidika.

2.   Nacionalni odredbodajalec v času izvajanja dejavnosti in po obvestilu Komisiji odloča o:

(a)

manjših tehničnih prilagoditvah in spremembah, kolikor ne vplivajo na sprejeto tehnično rešitev in ostajajo v okviru rezervacije za popravke, predvidene v sporazumu o financiranju;

(b)

spremembah lokacije programov ali projektov z več sklopi, če je to upravičeno iz tehničnih, ekonomskih ali socialnih razlogov;

(c)

izreku ali oprostitvi kazni za zamudo;

(d)

razreševanju porokov;

(e)

nakupu blaga na lokalnem trgu, ne glede na njegovo poreklo;

(f)

uporabi gradbene opreme in strojev, ki ne izvirajo iz držav članic ali držav AKP, pod pogojem, da države članice ali države AKP ne proizvajajo primerljive opreme in strojev;

(g)

sklepanju podizvajalskih pogodb;

(h)

končnem prevzemu, pod pogojem, da je Komisija navzoča pri začasnem prevzemu, sprejetju ustreznega zapisnika in je, če je primerno, navzoč pri dokončnem prevzemu, zlasti če je zaradi obsega pridržkov, zabeleženih pri začasnem prevzemu, potrebno znatno dodatno delo; in

(i)

zaposlovanju svetovalcev in drugih izvedencev za tehnično pomoč.“;

(y)

člen 36 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 36

Vodja delegacije

1.   Komisijo v vsaki državi AKP ali vsaki regionalni skupini, ki to izrecno zahteva, zastopa delegacija pod vodstvom vodje delegacije ob odobritvi posamezne države AKP ali držav AKP. V primerih, ko se določi vodja delegacije za skupino držav AKP, se sprejmejo ustrezni ukrepi. Vodja delegacije zastopa Komisijo na vseh področjih njenih pristojnosti in v vseh njenih dejavnostih.

2.   Vodja delegacije je glavni sogovornik držav AKP ter organov in organizacij, upravičenih do prejemanja finančne pomoči v skladu s Sporazumom. Vodja delegacije sodeluje in dela v tesni povezavi z nacionalnim odredbodajalcem.

3.   Vodja delegacije ima potrebna navodila in pooblastila za omogočanje in pospeševanje vseh dejavnosti po tem sporazumu.

4.   Vodja delegacije redno obvešča nacionalne organe o dejavnostih Skupnosti, ki bi lahko neposredno zadevale sodelovanje med Skupnostjo in državami AKP.“;

(z)

člen 37 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 37

Izplačila

1.   Zaradi izplačevanja v nacionalnih denarnih valutah držav AKP lahko Komisija v državah AKP v svojem imenu odpre račune, denominirane v denarnih valutah držav članic ali v eurih, pri nacionalni javni ali poljavni finančni ustanovi, izbrani v dogovoru med državo AKP in Komisijo. Ta institucija opravlja funkcije nacionalnega plačilnega posrednika.

2.   Nacionalni plačilni posrednik ne prejme nadomestila za svoje storitve in za deponirana finančna sredstva ne izplačuje obresti. Komisija zagotavlja sredstva na lokalnih računih v denarni valuti ene izmed držav članic ali v eurih glede na oceno bodočih potreb po gotovini, ki se opravi dovolj zgodaj, da se izogne potrebi po vnaprejšnjem financiranju s strani držav AKP in da se prepreči zamudno izplačevanje.

3.   [črtano]

4.   Izplačila izvrši Komisija v skladu s pravili Skupnosti in Komisije, po potrebi po obračunu in odobritvi izdatkov s strani nacionalnega odredbodajalca.

5.   [črtano]

6.   Postopke obračunavanja, odobritve in izplačila izdatkov je treba zaključiti v roku 90 dni od datuma zapadlosti izplačila. Nacionalni odredbodajalec sprejme odločitev o odobritvi izplačila in jo posreduje vodji delegacije najkasneje 45 dni pred datumom zapadlosti.

7.   Terjatve za zamujena plačila poravna zadevna država AKP ali države AKP in Komisija iz lastnih virov za tisti del zamude, za katerega je posamezna pogodbenica odgovorna v skladu z zgornjimi postopki.“.

5.

Doda se naslednja Priloga:

„PRILOGA VII

Politični dialog v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in pravno državo

Člen 1

Cilji

1.   Posvetovanje, predvideno s členom 96(2)(a), se začne, razen v izjemno nujnih primerih, po izčrpnem političnem dialogu, kot je predviden s členoma 8 in 9(4) Sporazuma.

2.   Obe pogodbenici morata politični dialog voditi v duhu Sporazuma in ob upoštevanju smernic političnega dialoga med AKP in EU, ki jih pripravi Svet ministrov.

3.   Politični dialog je proces, ki naj okrepi odnose med AKP in EU ter prispeva k doseganju ciljev partnerstva.

Člen 2

Okrepljeni politični dialog pred posvetovanjem iz člena 96 Sporazuma

1.   Politični dialog v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic, demokratičnimi načeli in pravno državo poteka na podlagi členov 8 in 9(4) Sporazuma iz Cotonouja in v okviru mednarodno priznanih standardov in norm. Pogodbenici se lahko v okviru tega dialoga dogovorita o skupnih načrtih in prednostnih nalogah.

2.   V okviru mednarodno priznanih standardov in norm ter ob upoštevanju posebnih okoliščin zadevne države AKP lahko pogodbenici skupaj oblikujeta in se dogovorita o posebnih primerjalnih merilih ali ciljih v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in pravno državo. Primerjalna merila so mehanizmi za doseganje ciljev z oblikovanjem vmesnih ciljev in časovnih okvirov za uskladitev.

3.   Politični dialog iz odstavkov 1 in 2 je sistematičen in formalen ter pred posvetovanjem iz člena 96 Sporazuma izčrpa vse druge možnosti.

4.   Razen v izjemno nujnih primerih, kakor so opredeljeni v členu 96(2)(b) Sporazuma, se lahko posvetovanje iz člena 96 začne tudi brez predhodnega okrepljenega političnega dialoga, kadar ena od pogodbenic vztrajno krši zaveze, ki jih je sprejela v prejšnjem dialogu, ali kadar v dialogu ne sodeluje v dobri veri.

5.   Pogodbenici uporabljata politični dialog iz člena 8 Sporazuma tudi zato, da državam, za katere veljajo ustrezni ukrepi iz člena 96, pomagata pri normaliziranju odnosov.

Člen 3

Dodatna pravila o posvetovanju iz člena 96 Sporazuma

1.   Pogodbenice si med posvetovanjem iz člena 96 Sporazuma prizadevajo zagotoviti enako raven zastopanosti.

2.   V času pred formalnim posvetovanjem, med njim in po njem so pogodbenice zavezane preglednosti medsebojnih stikov ob upoštevanju specifičnih primerjalnih meril in ciljev iz člena 2(2) te priloge.

3.   Pogodbenice spoštujejo 30-dnevni rok za obvestilo iz člena 96(2) Sporazuma za učinkovito pripravo pogodbenic ter za poglobljena posvetovanja v skupini AKP in med Skupnostjo in njenimi državami članicami. Med posvetovanjem se morajo pogodbenice dogovoriti o prilagodljivih časovnih okvirih, pri čemer pa upoštevajo, da je v izredno nujnih primerih, kakor so opredeljeni v členu 96(2)(b) Sporazuma in členu 2(4) te priloge, potreben takojšnji odziv.

4.   Pogodbenice priznavajo vlogo skupine AKP v političnem dialogu, temelječem na načinih, ki jih določi skupina AKP ter o njih obvesti Evropsko skupnost in njene države članice.

5.   Pogodbenice priznavajo potrebo po strukturiranih in neprekinjenih posvetovanjih po členu 96 Sporazuma. V ta namen lahko Svet ministrov razvije nove načine političnega dialoga.“.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.


SKLEPNA LISTINA

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA BELGIJCEV,

PREDSEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE DANSKE,

PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE,

PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE,

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA ŠPANIJE,

PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICE IRSKE,

PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE CIPER,

PREDSEDNICE REPUBLIKE LATVIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE LITVE,

NJEGOVE KRALJEVE VISOKOSTI VELIKEGA VOJVODE LUKSEMBURŠKEGA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADŽARSKE,

PREDSEDNIKA MALTE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE NIZOZEMSKE,

ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE,

PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,

PREDSEDNIKA SLOVAŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICE REPUBLIKE FINSKE,

VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA

in EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani ter

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ANGOLE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE ANTIGUE IN BARBUDE,

DRŽAVNEGA POGLAVARJA ZVEZE BAHAMOV,

DRŽAVNEGA POGLAVARJA DRŽAVE BARBADOS,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE BELIZEJA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE BENIN,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE BOTSWANE,

PREDSEDNIKA BURKINE FASO,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE BURUNDI,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE KAMERUN,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZELENORTSKI OTOKI,

PREDSEDNIKA CENTRALNOAFRIŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA FEDERALNE ISLAMSKE REPUBLIKE KOMORI,

PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE KONGO,

VLADE OTOČJA COOK,

PREDSEDNIKA REPUBILKE SLONOKOŠČENA OBALA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE DJIBUTI,

VLADE ZVEZE DOMINIKA,

PREDSEDNIKA DOMINIKANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA DRŽAVE ERITREJE,

PREDSEDNIKA ZVEZNE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ETIOPIJE,

PREDSEDNIKA SUVERENE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE FIDŽI,

PREDSEDNIKA GABONSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA IN DRŽAVNEGA POGLAVARJA REPUBLIKE GAMBIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE GANE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE GRENADE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE BISSAU,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE EKVATORIALNA GVINEJA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVAJANE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE HAITI,

DRŽAVNEGA POGLAVARJA DRŽAVE JAMAJKA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE KENIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE KIRIBATI,

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA KRALJEVINE LESOTO,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE LIBERIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADAGASKAR,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALAWI,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALI,

VLADE REPUBLIKE MARSHALLOVI OTOKI,

PREDSEDNIKA ISLAMSKE REPUBLIKE MAURETANIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MAURITIUS,

VLADE FEDERATIVNIH DRŽAV MIKRONEZIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MOZAMBIK,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE NAMIBIJE,

VLADE REPUBLIKE NAURU,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE NIGER,

PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE,

VLADE NIUE,

VLADE REPUBLIKE PALAU,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE NEODVISNE DRŽAVE PAPUA NOVA GVINEJA,

PREDSEDNIKA RUANDSKE REPUBLIKE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT KITTS IN NEVIS,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT LUCIE

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT VINCENT IN GRENADINES,

DRŽAVNEGA POGLAVARJA NEODVISNE DRŽAVE SAMOA,

PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SENEGAL,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SEJŠELI,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SIERRA LEONE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SALOMONOVIH OTOKOV,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE JUŽNA AFRIKA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SUDAN,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SURINAME,

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA KRALJEVINE SWAZILAND,

PREDSEDNIKA ZDRUŽENE REPUBLIKE TANZANIJA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ČAD,

PREDSEDNIKA TOGOŠKE REPUBLIKE,

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA TAUFA‘AHAU TUPOU IV TONGE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE TRINIDAD IN TOBAGO,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE TUVALU,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE UGANDE,

VLADE REPUBLIKE VANUATU,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZAMBIJE,

VLADE REPUBLIKE ZIMBABWE,

na drugi strani,

ki so se sestali v Luxembourgu, dne petindvajsetega junija leta dva tisoč pet, zaradi podpisa Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000,

so ob podpisu tega sporazuma sprejeli naslednje izjave, ki so priložene k tej sklepni listini:

Izjava I Skupna izjava o členu 8 Sporazuma iz Cotonouja

Izjava II Skupna izjava o členu 68 Sporazuma iz Cotonouja

Izjava III Skupna izjava o Prilogi Ia

Izjava IV Skupna izjava o členu 3(5) Priloge IV

Izjava V Skupna izjava o členu 9(2) Priloge IV

Izjava VI Skupna izjava o členu 12(2) Priloge IV

Izjava VII Skupna izjava o členu 13 Priloge IV

Izjava VIII Skupna izjava o členu 19a Priloge IV

Izjava IX Skupna izjava o členu 24(3) Priloge IV

Izjava X Skupna izjava o členu 2 Priloge VII

Izjava XI Izjava Skupnosti o členih 4 in 58(2) Sporazuma iz Cotonouja

Izjava XII Izjava Skupnosti o členu 11a Sporazuma iz Cotonouja

Izjava XIII Izjava Skupnosti o členu 11b(2) Sporazuma iz Cotonouja

Izjava XIV Izjava Skupnosti o členih 28, 29, 30 in 58 Sporazuma iz Cotonouja in o členu 6 Priloge IV

Izjava XV Izjava Evropske unije o Prilogi Ia

Izjava XVI Izjava Skupnosti o členih 4(3), 5(7), 16(5) in (6) ter 17(2) Priloge IV

Izjava XVII Izjava Skupnosti o členu 4(5) Priloge IV

Izjava XVIII Izjava Skupnosti o členu 20 Priloge IV

Izjava XIX Izjava Skupnosti o členih 34, 35 in 36 Priloge IV

Izjava XX Izjava Skupnosti o členu 3 Priloge VII.

IZJAVA I

Skupna izjava o členu 8 sporazuma iz cotonouja

V zvezi z dialogom na nacionalni in regionalni ravni za namene člena 8 Sporazuma iz Cotonouja „skupina AKP“ pomeni trojko Odbora veleposlanikov AKP in predsedujočega Pododbora AKP za politične, socialne, humanitarne in kulturne zadeve (PSHCA); Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU pomeni sopredsedujoča Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU ali predstavnika, ki ju imenujeta.

IZJAVA II

Skupna izjava o členu 68 sporazuma iz cotonouja

Svet ministrov AKP-ES bo z uporabo določb iz člena 100 Sporazuma iz Cotonouja preučil predloge strani AKP glede Priloge II Sporazuma glede kratkoročnih nihanj zaslužkov iz izvoza (FLEX).

IZJAVA III

Skupna izjava o prilogi Ia

Če Sporazum o spremembi Sporazuma iz Cotonouja do 1. januarja 2008 ne bi začel veljati, se sodelovanje financira iz neporabljenih sredstev 9. ERS in predhodnih ERS.

IZJAVA IV

Skupna izjava o členu 3(5) priloge IV

Za namene člena 3(5) Priloge IV so „posebne potrebe“ potrebe, ki izhajajo iz izrednih ali nepredvidenih okoliščin, kot so okoliščine po krizi, „izredna uspešnost“ pa pomeni položaj, v katerem so dodeljena sredstva po posameznih državah, zunaj revizije sredi in konec obdobja, v celoti angažirana in se dodatna sredstva za financiranje nacionalnega indikativnega programa lahko črpajo na podlagi učinkovitih politik zmanjševanja revščine in dobrega finančnega poslovodenja.

IZJAVA V

Skupna izjava o členu 9(2) priloge IV

Za namene člena 9(2) Priloge IV so „nove potrebe“ potrebe, ki izhajajo iz izrednih ali nepredvidenih okoliščin, kot so okoliščine po krizi, „izredna uspešnost“ pa pomeni položaj, v katerem so dodeljena sredstva po posameznih državah, zunaj revizije sredi in konec obdobja, v celoti angažirana in se dodatna sredstva za financiranje nacionalnega indikativnega programa lahko črpajo na podlagi učinkovitih politik zmanjševanja revščine in dobrega finančnega poslovodenja.

IZJAVA VI

Skupna izjava o členu 12(2) priloge IV

Za namene člena 12(2) Priloge IV so „nove potrebe“ potrebe, ki izhajajo iz izrednih ali nepredvidenih okoliščin, kot so obveznosti iz novih zavez v okviru mednarodnih pobud ali potrebe, povezane z izzivi, ki so skupni državam AKP.

IZJAVA VII

Skupna izjava o členu 13 priloge IV

Zaradi posebnega geografskega položaja karibskih in pacifiških regij lahko Svet ministrov AKP ali Odbor veleposlanikov AKP z odstopanjem od člena 13(2)(a) Priloge IV predložita posebno zaprosilo za financiranje v zvezi z eno izmed teh regij.

IZJAVA VIII

Skupna izjava o členu 19a priloge IV

Svet ministrov bo v skladu s členom 100 Sporazuma iz Cotonouja preučil določbe Priloge IV v zvezi z dodeljevanjem in izvajanjem pogodb, da bi jih sprejel pred začetkom veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma iz Cotonouja.

IZJAVA IX

Skupna izjava o členu 24(3) priloge IV

Z državami AKP se vnaprej opravijo posvetovanja o vseh spremembah pravil Skupnosti iz člena 24(3) Priloge IV.

IZJAVA X

Skupna izjava o členu 2 priloge VII

Mednarodni priznani standardi in norme so tisti standardi in norme, ki izhajajo iz instrumentov, na katere se sklicuje preambula Sporazuma iz Cotonouja.

IZJAVA XI

Izjava skupnosti o členih 4 in 58(2) sporazuma iz cotonouja

Z namene členov 4 in 58(2) izraz „lokalni decentralizirani organi oblasti“ zajema vse ravni decentralizacije, vključno s „collectivités locales“.

IZJAVA XII

Izjava skupnosti o členu 11a sporazuma iz cotonouja

Finančna in tehnična pomoč na področju sodelovanja v boju proti terorizmu se ne bo financirala iz virov, ki so namenjeni financiranju razvojnega sodelovanja AKP-ES.

IZJAVA XIII

Izjava skupnosti o členu 11b(2) sporazuma iz cotonouja

Razume se, da se ukrepi iz člena 11b(2) Sporazuma iz Cotonouja izvajajo v prilagojenem časovnem okviru, ki upošteva specifične omejitve vsake posamezne države.

IZJAVA XIV

Izjava skupnosti o členih 28, 29, 30 in 58 sporazuma iz cotonouja in o členu 6 priloge IV

Izvajanje določb o regionalnem sodelovanju, v katerem so udeležene države, ki niso države AKP, bo odvisno od izvajanja ustreznih določb v okviru finančnih instrumentov Skupnosti o sodelovanju z drugimi državami in regijami sveta. Skupnost bo skupino AKP obvestila o začetku veljavnosti teh ustreznih določb.

IZJAVA XV

Izjava evropske unije o prilogi Ia

1.

Evropska unija se zavezuje, da bo kakor hitro bo to mogoče, po možnosti pa do septembra 2005, predlagala točen znesek večletnega finančnega okvira sodelovanje v okviru Sporazuma o spremembi Sporazuma iz Cotonouja in obdobje njegove uporabe.

2.

Minimalna pomoč iz odstavka 2 Priloge Ia je zajamčena brez poseganja v upravičenost držav AKP do dodatnih sredstev v okviru drugih finančnih instrumentov, ki so ali morebiti bodo pripravljeni v podporo akcijam na področjih kot so nujna humanitarna pomoč, varna preskrba s hrano, bolezni, povezane z revščino, podpora izvajanju sporazumov o gospodarskem partnerstvu, podpora ukrepom, predvidenim po reformi trga s sladkorjem, ter mir in stabilnost.

3.

Rok za prevzem obveznosti iz sredstev 9. ERS, ki je določen na 31. december 2007, je možno po potrebi spremeniti.

IZJAVA XVI

Izjava skupnosti o členih 4(3), 5(7), 16(5) in (6) ter 17(2) priloge IV

Omenjene določbe ne vplivajo na vlogo držav članic v procesu sprejemanja odločitev.

IZJAVA XVII

Izjava skupnosti o členu 4(5) priloge IV

Člen 4(5) Priloge IV in ponovna vzpostavitev standardne ureditve upravljanja se bosta izvedla s sklepom Sveta, ki bo temeljil na predlogu Komisije. O tem sklepu po skupina AKP ustrezno uradno obveščena.

IZJAVA XVIII

Izjava skupnosti o členu 20 priloge IV

Določbe člena 20 iz Priloge IV se bodo izvedle v skladu z načelom vzajemnosti z ostalimi donatorji.

IZJAVA XIX

Izjava skupnosti o členih 34, 35 in 36 priloge IV

Podrobne vzajemne odgovornosti nosilcev upravljanja in izvrševanja v zvezi s sredstvi Sklada so vključene v postopkovni priročnik, o katerem se bodo v skladu s členom 12 Sporazuma iz Cotonouja opravila z državami AKP posvetovanja, in ki bo dan na voljo z začetkom veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma iz Cotonouja. Vse spremembe tega priročnika se bodo sprejemale po istem postopku.

IZJAVA XX

Izjava skupnosti o členu 3 priloge VII

Stališče Sveta Evropske unije v Svetu ministrov o načinih političnega dialoga, ki jih predvideva člen 3 Priloge VII, bo temeljilo na predlogu Komisije.