ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 207

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
10. avgust 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1300/2005 z dne 3. avgusta 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 27/2005 glede sleda, skuše, šura, morskega lista in plovil, ki se ukvarjajo z nezakonitim ribolovom

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2005 z dne 9. avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1302/2005 z dne 9. avgusta 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1303/2005 z dne 9. avgusta 2005 o prepovedi ribolova na morski list v območjih ICES II, IV (vode ES) s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1304/2005 z dne 9. avgusta 2005 o prepovedi ribolova na sinjega mola v območju ICES Vb (vode Ferskih otokov) s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

15

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 8. avgusta 2005 o dajanju v promet koruznega proizvoda (Zea mays L. linije MON 863), gensko spremenjenega za odpornost proti koruznemu hrošču, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2950)  ( 1 )

17

 

*

Odločba Komisije z dne 8. avgusta 2005 o spremembi Odločbe 2005/240/ES o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2985)

20

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

10.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1300/2005

z dne 3. avgusta 2005

o spremembah Uredbe (ES) št. 27/2005 glede sleda, skuše, šura, morskega lista in plovil, ki se ukvarjajo z nezakonitim ribolovom

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 27/2005 (2) določa ribolovne možnosti za leto 2005 in s tem povezane pogoje za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova.

(2)

Mednarodna komisija za ribištvo v Baltskem morju (IBSFC) je septembra 2004 sprejela priporočilo, da v letu 2004 poveča ribolovne možnosti za sled za 10 000 ton v upravni enoti 3, kar bi dalo Finski dodatnih 8 199 ton ribolovnih možnosti za sled. To priporočilo ni postalo del zakonodaje Skupnosti. Posledično je Finska v letu 2004 presegla svojo kvoto za 7 856 ton, ker ji niso bile dodeljene dodatne tone. V Uredbi Komisije (ES) št. 776/2005 z dne 19. maja 2005 o sprejetju določenih ribolovnih kvot za leto 2005 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (3) se je finska kvota za sled za leto 2005 zmanjšala za 7 856 ton zaradi prelova. Finsko kvoto za sled v razdelkih 30–31 je torej treba povečati za 7 856 ton, ker je bilo zmanjšanje posledica dejstva, da priporočilo IBSFC ni bilo izvedeno v zakonodaji Skupnosti. Ta sprememba ne bo povečala količine sleda, ki ga bo Finska ulovila v letu 2005.

(3)

Da bi se izognili napačnemu poročanju, bi moral skupni dovoljeni ulov (TAC), sprejet za skušo v upravljalnem območju IIa (vode izven ES), Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pokrivati vode ES in mednarodne vode Vb. Zato je treba ustrezno spremeniti upravljalno območje.

(4)

Da bi se izognili napačnemu poročanju, bi moral skupni dovoljeni ulov za šura v upravljalnem območju Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pokrivati vode ES in mednarodne vode Vb. Zato je treba ustrezno spremeniti upravljalno območje.

(5)

Glede na novo znanstveno mnenje, bi bil lahko TAC za morskega lista povečan do 900 ton v upravljanih območjih IIIa, IIIb, c, d (vode ES). Primerno s tem je potrebno spremeniti TAC.

(6)

Da bi omogočili tehtanje sleda, skuše in šura po prevozu iz pristanišča iztovarjanja, bi bilo treba v letu 2005 izvesti dopolnilne ukrepe.

(7)

V skladu s Potrjenim zapisnikom o sklepih posvetovanj o ribištvu med Evropsko skupnostjo in Norveško za leto 2005 imajo stranke v vodah druge stranke razdelkov IVa in IVb dostop do ulova v višini 50 000 ton njihove zadevne kvote ulova sleda v Severnem morju. Te količine se na prošnjo lahko povečajo za 10 000 ton. Norveška je zaprosila za tako povečanje s pismom z dne 29. junija 2005. Skupnost je dne 20. julija 2005 vložila podobno prošnjo. Primerno bi bilo sprejeti te spremembe v zakonodaji Skupnosti.

(8)

Maja 2005 je Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) pripravila priporočilo, da se nekatera plovila uvrstijo na seznam plovil, za katera je potrjeno, da so se ukvarjala z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom. Priporočilo o ukrepih, ki naj se uporabijo za taka plovila, je bilo sprejeto februarja 2004. Zagotoviti je treba izvajanje priporočil v pravnem redu Skupnosti.

(9)

Glede na nujnost zadeve je treba zagotoviti izjemo od šesttedenskega obdobja iz odstavka I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti.

(10)

Uredbo (ES) št. 27/2005 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge IA, IB in III k Uredbi (ES) št. 27/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 12, 14.1.2005, str. 1.

(3)  UL L 130, 24.5.2005, str. 7.


PRILOGA

Priloge k Uredbi (ES) št. 27/2005 se spremenijo, kakor sledi:

1.

V Prilogi IA:

Vnos za vrsto sled v coni podrazdelkov 30–31 se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Sled

Clupea harengus

Cona

:

Podrazdelka 30–31

HER/3D30.; HER/3D31

Finska

60 327

 

Švedska

11 529

 

ES

71 856

 

TAC

71 856

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se ne uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.“

2.

V Prilogi IB:

(a)

Vnos za vrsto sled v coni IV severno od 53° 30′ S se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Sled (1)

Clupea harengus

Cona

:

IV severno od 53° 30′ S

Danska

95 211

 

Nemčija

57 215

 

Francija

20 548

 

Nizozemska

56 745

 

Švedska

5 443

 

Združeno kraljestvo

70 395

 

ES

305 557

 

Norveška

60 000 (2)

 

TAC

535 000

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se ne uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode južno od 62° S

(HER/*04N-)

ES

60 000“;

(b)

Vnos za vrsto skuša v coni IIa (vode izven ES), Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Skuša

Scomber scombrus

Cona

:

IIa (vode izven ES), Vb (vode ES in mednarodne vode), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Nemčija

13 845

 

Španija

20

 

Estonija

115

 

Francija

9 231

 

Irska

46 149

 

Latvija

85

 

Litva

85

 

Nizozemska

20 190

 

Poljska

844

 

Združeno kraljestvo

126 913

 

ES

217 477

 

Norveška

8 500 (3)

 

Ferski otoki

3 322 (4)

 

TAC

420 000 (5)

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se ne uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina in le v obdobjih od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.

 

IVa (vode ES) MAC/*04A-C

Nemčija

4 175

Španija

0

Francija

2 784

Irska

13 918

Nizozemska

6 089

Združeno kraljestvo

38 274

ES

65 240

Norveška

8 500

Ferski otoki

1 002 ()

()  Severno od 59° N (cona ES) od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.“;

(c)

Vnos za vrsto morski list v conah IIIa, IIIb, c, d (vode ES) se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Morski list

Solea solea

Cona

:

IIIa, IIIbcd (vode ES)

SOL/3A/BCD

Danska

755

 

Nemčija

44

 

Nizozemska

73

 

Švedska

28

 

ES

900

 

TAC

900

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.“;

(d)

Vnos za vrsto šuri v coni Vb (vode ES), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

Šuri

Trachurus spp.

Cona

:

Vb (vode ES in mednarodne vode), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Danska

12 088

 

Nemčija

9 662

 

Španija

13 195

 

Francija

6 384

 

Irska

31 454

 

Nizozemska

46 096

 

Portugalska

1 277

 

Združeno kraljestvo

13 067

 

ES

133 223

 

Ferski otoki

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

Analitski celotni dovoljeni ulov, kadar se uporabljata člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96.

3.

V Prilogi III:

(a)

Točka 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.   Postopki iztovarjanja in tehtanja za sled, skušo in šura

9.1   Področje uporabe

9.1.1

Naslednji postopki se uporabljajo za iztovarjanje plovil Skupnosti in tretjih držav v Evropski skupnosti za količine, ki po posameznem iztovarjanju presegajo 10 ton sleda, skuše in šura ali njihove kombinacije, ki se ulovijo:

(a)

sled v podobmočjih ICES I, II, IV, VI in VII in razdelkih IIIa in Vb;

(b)

skuša in šur v podobmočjih ICES III, IV, VI in VII in v razdelku IIa.

9.2   Določena pristanišča

9.2.1

Iztovarjanja iz točke 9.1 so dovoljena le v določenih pristaniščih.

9.2.2

Vsaka zadevna država članica pošlje Komisiji spremembe seznama določenih pristanišč, predloženega v letu 2004, v katerih lahko poteka iztovarjanje sleda, skuše in šura, ter spremembe postopkov inšpekcije in nadzora za navedena pristanišča, vključno s pogoji za evidentiranje in sporočanje količin katere koli vrste in staleža iz točke 9.1.1 pri vsakem iztovarjanju. Navedene spremembe se pošljejo najmanj 15 dni pred začetkom njihove veljavnosti. Komisija pošlje te informacije skupaj z informacijami o pristaniščih, ki jih določijo tretje države, vsem zadevnim državam članicam.

9.3   Vstop v pristanišče

9.3.1

Poveljnik ribiškega plovila iz točke 9.1.1 ali njegov zastopnik najmanj štiri ure pred vstopom v pristanišče iztovarjanja zadevne države članice obvesti pristojne organe države članice, v kateri bo opravljeno iztovarjanje, o:

(a)

pristanišču, v katero namerava vstopiti, imenu plovila in njegovi registrski številki;

(b)

predvidenem času prihoda v navedeno pristanišče;

(c)

količini v kilogramih žive mase po vrstah, obdržanih na krovu;

(d)

upravljalnem območju, kjer je bil opravljen ulov v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

9.4   Raztovarjanje

9.4.1

Pristojni organi zadevne države članice ne dovolijo, da se raztovarjanje začne, preden je odobreno.

9.5   Ladijski dnevnik

9.5.1

Z odstopanjem od določb iz točke 4.2 Priloge IV k Uredbi (EGS) št. 2807/83 poveljnik ribiškega plovila predloži takoj po prihodu v pristanišče ustrezno stran ali strani ladijskega dnevnika, ki jih zahtevajo pristojni organi pristanišča iztovarjanja.

Količine iz točke 9.3.1(c), obdržane na krovu in sporočene pred iztovarjanjem, morajo biti enake količinam, ki so zabeležene v izpolnjenem ladijskem dnevniku.

Z odstopanjem od določb člena 5(2) Uredbe (EGS) št. 2807/83 je dovoljena meja odstopanja v ocenjeni količini rib v kilogramih, obdržanih na krovu plovila, ki je zabeležena v ladijskem dnevniku, 8 %.

9.6   Tehtanje svežih rib

9.6.1

Vsi kupci, ki kupujejo sveže ribe, zagotovijo, da se vse prejete količine stehtajo s sistemi, ki jih odobrijo pristojni organi. Tehtanje se izvede, preden se ribe razvrstijo, predelajo, uskladiščijo, odpeljejo iz pristanišča iztovarjanja ali ponovno prodajo. Masa, dobljena pri tehtanju, se uporabi pri izpolnjevanju deklaracij o iztovarjanju in potrdil o prodaji.

9.6.2

Pri določanju mase kakršno koli odštevanje vode ne sme presegati 2 %.

9.7   Tehtanje svežih rib po prevozu

9.7.1

Z odstopanjem od točke 9.6.1 lahko države članice dovolijo, da se sveže ribe stehtajo po prevozu iz pristanišča iztovarjanja, pod pogojem, da se ribe prepeljejo v namembni kraj na ozemlju države članice, ki ni oddaljen od pristanišča iztovarjanja več kakor 60 kilometrov, in da:

(a)

tanker, v katerem se prevažajo ribe, spremlja inšpektor od mesta iztovarjanja do mesta, kjer se tehtajo ribe, ali

(b)

pristojni organi na mestu iztovarjanja odobrijo prevoz rib na podlagi naslednjih določb:

(i)

tik preden tanker zapusti pristanišče iztovarjanja, kupec ali njegov zastopnik predloži pristojnim organom pisno izjavo z navedbo vrst rib in imena plovila, iz katerega se bodo raztovarjale, enotno identifikacijsko številko tankerja in podrobne podatke o namembnem kraju, kjer se bodo ribe tehtale, pa tudi ocenjeni čas prihoda tankerja v namembni kraj;

(ii)

kopijo izjave, navedene pod (i), med prevozom rib hrani voznik in jo v namembnem kraju izroči prejemniku rib.

9.8   Račun

9.8.1

Poleg obveznosti iz člena 9(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2847/93, predelovalec ali kupec iztovorjene količine svežih rib predloži pristojnim organom zadevne države članice kopijo računa ali dokumenta, ki ga nadomešča, kakor je navedeno v členu 22(3) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (9).

9.8.2

Vsak tak račun ali dokument vključuje podatke, ki jih zahteva člen 9(3) Uredbe (ES) št. 2847/93, ter ime in registrsko številko plovila, s katerega so bile ribe iztovorjene. Ta račun ali dokument se mora predložiti na zahtevo ali v 12 urah po končanem tehtanju.

9.9   Tehtanje zamrznjenih rib

9.9.1

Vsi kupci ali imetniki zamrznjenih rib zagotovijo, da se iztovorjene količine stehtajo, preden se ribe predelajo, uskladiščijo, prepeljejo iz pristanišča iztovarjanja ali ponovno prodajo. Vsaka tara, enaka masi zabojev, plastične ali druge embalaže, v kateri so pakirane ribe, ki se tehtajo, se lahko odšteje od mase iztovorjene količine.

9.9.2

Masa zamrznjenih rib, pakiranih v zaboje, pa se lahko določi tudi z množenjem povprečne mase reprezentativnega vzorca na podlagi tehtanja vsebine, vzete iz zaboja in brez plastične embalaže, po odmrzovanju ledu na površini rib ali ne. Države članice predložijo vse spremembe svoje metodologije vzorčenja, ki jo je Komisija odobrila leta 2004, v odobritev Komisiji. Vse spremembe odobri Komisija. Masa, dobljena pri tehtanju, se uporabi pri izpolnjevanju deklaracij o iztovarjanju in potrdil o prodaji.

9.10   Naprave za tehtanje

9.10.1

V primerih, ko se uporabljajo javne naprave za tehtanje, izda odgovorni za tehtanje rib kupcu potrdilo o tehtanju z navedbo datuma in časa tehtanja ter identifikacijske številke tankerja. Kopija potrdila o tehtanju se priloži računu, ki se predloži ustreznim organom, kakor je predvideno v točki 9.8.

9.10.2

V primerih, ko se uporabljajo zasebne naprave za tehtanje, sistem odobrijo, kalibrirajo in zapečatijo pristojni organi, sistem pa mora izpolnjevati naslednje določbe:

(a)

odgovorni za tehtanje rib vodijo dnevnik tehtanja z oštevilčenimi stranmi z navedbo:

(i)

imena in registrske številke plovila, iz katerega so bile ribe iztovorjene;

(ii)

identifikacijske številke tankerja v primerih, ko so bile ribe pred tehtanjem pripeljane iz pristanišča iztovarjanja;

(iii)

vrste rib;

(iv)

mase posameznega iztovarjanja;

(v)

datuma in časa začetka in konca tehtanja;

(b)

kadar se tehtanje izvaja na sistemu s transportnim trakom, mora biti nameščen vidni števec, ki beleži kumulativno skupno maso. Ta kumulativni rezultat se zabeleži v dnevnik tehtanja z oštevilčenimi stranmi, ki je naveden v točki (a);

(c)

dnevnik tehtanja in kopije pisnih izjav, predvidenih v točki 9.7.1 (b) (ii), se hranijo tri leta.

9.11   Dostop pristojnih organov

Pristojni organi imajo ves čas neomejen dostop do sistema tehtanja, dnevnikov tehtanja, pisnih izjav in vseh prostorov, kjer se predelujejo in hranijo ribe.

9.12   Navzkrižni pregledi

9.12.1

Pristojni organi izvajajo pri vseh iztovarjanjih uradna navzkrižna preverjanja med:

(a)

količinami po vrstah, ki so navedene v predhodnem obvestilu o iztovarjanju iz točke 9.3.1, in količinami, ki so zabeležene v dnevniku plovila;

(b)

količinami po vrstah, ki so zabeležene v dnevniku plovila, in v deklaraciji o iztovarjanju ali računu ali enakovrednem dokumentu iz točke 9.8;

(c)

količinami po vrstah, ki so zabeležene v deklaraciji o iztovarjanju in računu ali enakovrednem dokumentu iz točke 9.8.

9.13   Celoten inšpekcijski pregled

9.13.1

Pristojni organi države članice zagotovijo, da je najmanj 15 % količine iztovorjenih rib in vsaj 10 % iztovorov rib predmet celotnih inšpekcijskih pregledov, ki vključujejo najmanj naslednje:

(a)

spremljanje tehtanja ulova plovila po posamezni vrsti. Če se ulov iztovarja s črpanjem, se spremlja tehtanje celotnega iztovora s plovila, ki je predmet inšpekcije. Pri zamrzovalnih plovilih z vlečno mrežo se preštejejo vsi zaboji. Stehta se reprezentativen vzorec zabojev/palet, da se ugotovi povprečna masa zabojev/palet. Vzorčenje zabojev se izvede v skladu z odobreno metodologijo, da se ugotovi povprečna čista masa rib (brez embalaže in ledu);

(b)

dodatno poleg navzkrižnih preverjanj iz točke 9.12 tudi navzkrižno preverjanje med:

(i)

količinami po vrstah, ki so zabeležene v dnevniku tehtanja, in količinami po vrstah, ki so zabeležene v računu ali enakovrednem dokumentu iz točke 9.8;

(ii)

pisnimi izjavami, ki jih prejmejo pristojni organi na podlagi točke 9.7.1 (b) (i), in pisnimi izjavami, ki jih ima prejemnik rib v skladu s točko 9.7.1 (b) (ii);

(iii)

identifikacijskimi številkami tankerjev iz pisnih izjav iz točke 9.7.1 (b) (i) in dnevniki tehtanja.

(c)

če se raztovarjanje prekine, je za ponoven začetek raztovarjanja potrebna nova odobritev;

(d)

potrditev, da po koncu raztovarjanja na plovilu ni več nobene ribe.

9.13.2

Vse inšpekcijske dejavnosti iz točke 9, se dokumentirajo. Ta dokumentacija se hrani 3 leta.

(b)

Doda se naslednji del I:

„DEL I

SEVERO-VZHODNI ATLANTIK

Plovila, ki se ukvarjajo z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom

Plovila, ki jih je Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) uvrstila na seznam plovil, za katera je potrjeno, da so se ukvarjala z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom (plovila NNN), so našteta v Dodatku 5. Za ta plovila se uporabijo naslednji ukrepi:

(a)

plovila NNN, ki vstopijo v pristanišča, nimajo dovoljenja, da bi tam iztovarjala ali pretovarjala in jih inšpekcijsko pregledajo pristojni organi. Taki pregledi vključujejo dokumente plovila, ladijske dnevnike, ribolovno orodje, ulov na krovu in vse drugo v zvezi z dejavnostmi plovila v območju upravljanja NEAFC. Podatki o rezultatu inšpekcijskih pregledov se takoj pošljejo Komisiji;

(b)

ribiška plovila, spremljevalna plovila, plovila za oskrbo z gorivom, matične ladje in tovorna plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ne smejo na noben način pomagati plovilom NNN ali sodelovati pri kakršnem koli pretovarjanju ali skupnih ribolovnih aktivnostih s plovili na tem seznamu;

(c)

plovila NNN se v pristaniščih ne smejo oskrbeti z živežem, gorivom ali drugimi storitvami;

(d)

plovila NNN ne dobijo dovoljenja za ribarjenje v vodah Skupnosti in jih je prepovedano zakupiti;

(e)

uvoz rib, ki prihajajo s plovil NNN, je prepovedan;

(f)

države članice zavrnejo dodelitev svoje zastave plovilom NNN in spodbujajo uvoznike, prevoznike in druge zadevne sektorje, naj se vzdržijo pogajanj in pretovarjanja rib, ujetih s takimi plovili;

Komisija dopolni seznam v skladu s seznamom NEAFC, takoj ko sprejme NEAFC nov seznam.“

(c)

Doda se naslednji Dodatek 5:

„Dodatek 5 k Prilogi III

Seznam plovil, ki jih je NEAFC potrdil kot plovila, ki so se ukvarjala z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom

Ime plovila

Država zastave

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Zveza Dominika

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Zveza Dominika

OLCHAN

Zveza Dominika

OSTROE

Zveza Dominika

OSTROVETS

Zveza Dominika

OYRA

Zveza Dominika

OZHERELYE

Zveza Dominika“


(1)  Iztovorjen kot celoten ulov ali razvrščen iz ostanka ulova, države članice pa morajo obvestiti Komisijo o iztovarjanju sleda, ločeno za razdelka ICES IVa in IVb (coni HER/04A in HER/04B).

(2)  Ki se sme loviti v vodah ES. Ulov v okviru te kvote naj se odšteje od norveškega deleža celotnega dovoljenega ulova.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina:

 

Norveške vode južno od 62° S

(HER/*04N-)

ES

60 000“;

(3)  Se lahko lovi le v IIa, VIa (severno od 56° 30′ N), IVa, VIId, e, f, h.

(4)  Od tega se lahko 1 002 toni lovi v razdelku ICES IVa severno od 59° N (cona ES) od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra. Količina 2 763 ton lastne kvote Ferskih otokov se lahko vse leto lovi v razdelku ICES VIa (severno od 56° 30′ N) in/ali v razdelkih ICES VIIe, f, h in/ali v razdelku ICES IVa.

(5)  Celotni dovoljeni ulov, dogovorjen med ES, Norveško in Ferskimi otoki za severno območje.

Posebni pogoji:

V skladu z omejitvami v zgornjih kvotah se v spodaj navedenih conah ne sme uloviti več kakor naslednja količina in le v obdobjih od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.

 

IVa (vode ES) MAC/*04A-C

Nemčija

4 175

Španija

0

Francija

2 784

Irska

13 918

Nizozemska

6 089

Združeno kraljestvo

38 274

ES

65 240

Norveška

8 500

Ferski otoki

1 002 ()

()  Severno od 59° N (cona ES) od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.“;

(6)  Severno od 59° N (cona ES) od 1. januarja do 15. februarja in od 1. oktobra do 31. decembra.“;

(7)  Ta kvota se sme loviti le v območjih ICES IV, VIa (severno od 56° 30′ N) in VIIe, f, h.

(8)  V okviru skupne kvote 6 500 ton za podobmočja ICES IV, VIa (severno od 56° 30′ N) in VIIe, f, h.“;

(9)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35)“


10.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1301/2005

z dne 9. avgusta 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 9. avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

70,8

999

70,8

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

388

64,1

524

54,6

528

63,3

999

60,7

0806 10 10

052

83,8

204

57,3

220

120,9

624

164,6

999

106,7

0808 10 80

388

75,5

400

66,3

508

66,5

512

58,8

528

66,4

720

41,4

804

71,4

999

63,8

0808 20 50

052

108,7

388

61,2

512

13,1

999

61,0

0809 20 95

052

320,1

400

294,2

404

269,6

999

294,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,8

999

101,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,2

999

53,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


10.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1302/2005

z dne 9. avgusta 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopek in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1060/2005 (3) je odprla stalni javni razpis za izvoz 30 000 ton navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije.

(3)

Slovaška je obvestila Komisijo, da namerava njena intervencijska agencija za 84 757 ton povečati količino, razpisano na javnem razpisu za izvoz. Ob upoštevanju razmer na trgu je treba ugodno odgovoriti na zahtevo Slovaške.

(4)

Uredbo (ES) št. 1060/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1060/2005 se spremeni:

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Javni razpis zadeva največjo količino 114 757 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Lihtenštajn, Romunijo, Srbijo in Črno goro (4) ter Švico.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 174, 7.7.2005, str. 18.

(4)  Vključno s Kosovom, kot določa Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.“


10.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1303/2005

z dne 9. avgusta 2005

o prepovedi ribolova na morski list v območjih ICES II, IV (vode ES) s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 27/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2005 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2005.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so ulovi staležev iz Priloge k tej uredbi, s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice ali so pri njej registrirana, izčrpali odobreno kvoto za leto 2005.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov navedenega staleža ter njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Črpanje kvote

Ribolovna kvota, dodeljena državi članici za stalež iz Priloge k tej uredbi, velja od datuma iz navedene priloge za zadevni stalež za leto 2005, za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice ali so pri njej registrirana, se prepove z datumom, ki ga določa navedena priloga. Po tem datumu je prepovedano shranjevati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati takšen stalež, ulovljen z navedenimi plovili.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. avgusta 2005

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 12, 14.1.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 860/2005 (UL L 144, 8.6.2005, str. 1).


PRILOGA

Država članica

Francija

Stalež

SOL/24.

Vrste

Morski list (Solea solea)

Območje

II, IV (vode ES)

Datum

12. julij 2005


10.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1304/2005

z dne 9. avgusta 2005

o prepovedi ribolova na sinjega mola v območju ICES Vb (vode Ferskih otokov) s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške (1) politike in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 27/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2005 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za leto 2005.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi, s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice ali so pri njej registrirana, izčrpali odobreno kvoto za leto 2005.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov navedenega staleža ter njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Črpanje kvote

Ribolovna kvota dodeljena državi članici za stalež iz Priloge k tej uredbi, velja od datuma, navedenega v Prilogi za zadevne staleže za leto 2005, za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice ali so pri njej registrirana, se prepove z datumom, ki ga določa navedena priloga. Po tem datumu je prepovedano shranjevati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati takšen stalež, ulovljen z navedenimi plovili.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. avgusta 2005

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 12, 14.1.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 860/2005 (UL L 144, 8.6.2005, str. 1).


PRILOGA

Država članica

Francija

Stalež

WHB/05B-F.

Vrste

Sinji mol (Micromesistius poutassou)

Območje

Vb (vode Ferskih otokov)

Datum

12. julij 2005


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

10.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/17


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. avgusta 2005

o dajanju v promet koruznega proizvoda (Zea mays L. linije MON 863), gensko spremenjenega za odpornost proti koruznemu hrošču, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2950)

(Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/608/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/18/ES z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (1), in zlasti prvega pododstavka člena 18(1) Direktive,

po posvetovanju z Evropsko agencijo za varno hrano,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2001/18/ES je dajanje v promet proizvoda, ki vsebuje ali je sestavljen iz gensko spremenjenega organizma ali kombinacije gensko spremenjenih organizmov, odvisno od pisne odobritve s strani pristojnega organa države članice po postopku, določenem v navedeni direktivi.

(2)

Uradno obvestilo o dajanju v promet dveh gensko spremenjenih koruznih proizvodov (Zea mays L. linije MON 863 in križanec MON 863 × MON 810) je Monsanto S.A. predložil pristojnim nemškim organom.

(3)

Uradno obvestilo zajema uvoz in enako uporabo kot pri ostalih koruznih zrnih, vključno z uporabo za krmo, ne pa v živilih, z izjemo v Skupnosti gojenih sort, ki izhajajo iz transformacije MON 863, in v Skupnosti gojenih križancev MON 863 × MON 810.

(4)

V skladu s postopkom iz člena 14 Direktive 2001/18/ES so pristojni nemški organi pripravili poročilo o oceni, ki je bilo predloženo Komisiji in pristojnim organom ostalih držav članic. To poročilo o oceni zaključuje, da ni razlogov za zavrnitev odobritve za dajanje v promet koruze MON 863 in koruze MON 863 × MON 810, če so izpolnjeni določeni pogoji.

(5)

Pristojni organi ostalih držav članic so ugovarjali dajanju tega proizvoda v promet.

(6)

Mnenje, ki ga je 2. aprila 2004 sprejela Evropska agencija za varno hrano v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varno hrano in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), na podlagi vseh pridobljenih dokazov navaja, da je malo verjetno, da bi imela Zea mays L. linije MON 863 v okviru predlagane uporabe škodljiv vpliv na zdravje ljudi in živali ali na okolje. Evropska agencija za varno hrano je tudi ugotovila, da je obseg načrta spremljanja, ki ga je predložil imetnik odobritve, usklajen s predvideno uporabo MON 863.

(7)

Glede križanca MON 863 × MON 810 je bila Evropska agencija za varno hrano mnenja, da je uporaba podatkov iz posameznih linij MON 863 in MON 810 za podporo ocene varnosti križanca MON 863 × MON 810 znanstveno veljavna, vendar se je z ozirom na potrebo po potrditvenih podatkih za oceno varnosti samega križanca odločila, da zahteva 90-dnevno subkronično študijo na podganah s koruznim križancem, da tako dopolni svojo oceno varnosti. Zato je bila zaključena samo ocena varnosti koruze linije MON 863.

(8)

Preučitve vseh ugovorov v luči Direktive 2001/18/ES, predloženih podatkov v uradnem obvestilu in mnenja Evropske agencije za varno hrano ne dajejo razloga za domnevo, da bi dajanje v promet Zea mays L. linije MON 863 negativno vplivalo na zdravje ljudi ali živali oziroma na okolje.

(9)

Za koruzo MON 863 se določi posebni identifikator za namene Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1830/2003 z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (3) in Uredbe Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (4).

(10)

Naključne ali tehnično neizogibne sledi gensko spremenjenih organizmov v proizvodih so izvzete iz zahtev po označevanju in sledljivosti v skladu s pragovi, določenimi v Direktivi 2001/18/ES in Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1829/2003 z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (5).

(11)

Glede na mnenje Evropske agencije za varno hrano ni potrebno določiti posebnih pogojev za predvideno uporabo glede rokovanja s proizvodom ali njegovim pakiranjem in varstvom določenih ekosistemov, okolij ali geografskih območij.

(12)

Preden se proizvod dá v promet, se morajo izvesti potrebni ukrepi za zagotovitev označevanja in sledljivosti na vseh stopnjah njegovega dajanja v promet, vključno s preverjanjem s primerno validirano metodo odkrivanja.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, niso v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 30 Direktive 2001/18/ES, zato je Komisija predložila Svetu predlog glede teh ukrepov. Ker ob izteku obdobja iz člena 30(2) Direktive 2001/18/ES Svet ni niti sprejel predlaganih ukrepov niti ni izrazil svojega nasprotovanja v skladu s členom 5(6) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (6), mora ukrepe sprejeti Komisija –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odobritev

Brez poseganja v ostalo zakonodajo Skupnosti, zlasti v Uredbi (ES) št. 258/97 in Uredbi (ES) št. 1829/2003, pristojni nemški organ v skladu s to odločbo izda pisno odobritev o dajanju na trg proizvoda, določenega v členu 2, ki ga je uradno prijavil Monsanto Europe S.A. (sklic C/DE/02/9).

Odobritev v skladu s členom 19(3) Direktive 2001/18/ES natančno določa pogoje za odobritev in ki so določeni v členih 3 in 4.

Člen 2

Proizvod

1.   Gensko spremenjeni organizmi, ki se dajo v promet kot proizvodi ali sestavina v proizvodih, v nadaljevanju „proizvod“, so koruzno zrnje (Zea mays L.) z odpornostjo proti koruznemu hrošču (Diabrotica spp.), pridobljeni iz celične kulture Zea mays linije AT824, (začeti iz nezrelih zarodkov koruze sorodne linije AT), ki je bila spremenjena s pomočjo tehnologije pospeševanja delcev z omejevalnim delcem MluI DNA, izoliranim iz plazmida PV-ZMIR13.

Proizvod vsebuje naslednje DNA v dveh kasetah:

(a)

Kaseta 1:

Modificiran gen cry3Bb1, pridobljen iz Bacillus thuringiensis podvrsta kumamotoensis, ki daje odpornost proti koruznemu hrošču Diabrotica spp., ki ga uravnava promotor 4AS1, pridobljen iz virusa mozaika cvetače (Cauliflower Mosaic Virus), povečevalec pretvorbe wtCAB iz navadne pšenice (Triticum aestivum), povečevalec prepisa genskega introna ract1 iz riževega aktina 1 (Oryza sativa) in terminator sekvence tahsp 17 3' iz pšenice.

(b)

Kaseta 2:

Gen nptII iz E. coli, ki daje odpornost proti aminoglikozidom, ki vsebujejo kanamicin in neomicin, ki ga uravnava promotor 35S virusa mozaika cvetače (Cauliflower Mosaic Virus) in terminator sekvenc NOS 3' iz koreninskega raka (Agrobacterium tumefaciens) ter ne nujno potrebni skrajšani gen ble iz E. coli.

2.   Odobritev pokriva zrnje potomcev, pridobljenih iz križanja koruze linije MON 863 s katero koli tradicionalno vzgojeno koruzo, kot proizvod ali sestavina v proizvodu.

Člen 3

Pogoji za dajanje v promet

Proizvod se lahko uporablja enako kot katera koli druga koruza, z izjemo gojenja in uporabe kot živilo ali sestavina v živilih, in se lahko dá v promet pod naslednjimi pogoji:

(a)

trajanje veljavnosti odobritve je 10 let od datuma izdaje odobritve;

(b)

posebni identifikator proizvoda je MON-ØØ863-5;

(c)

brez poseganja v člen 25 Direktive 2001/18/ES dá imetnik odobritve, kadar koli se to od njega zahteva, pristojnim organom in inšpekcijskim službam držav članic ter nadzornim laboratorijem Skupnosti na razpolago pozitivni ali negativni kontrolni vzorec proizvoda ali njegov genski material ali referenčni material;

(d)

brez poseganja v posebne zahteve glede označevanja, predvidene z Uredbo (ES) št. 1829/2003, je besedilo „Ta proizvod vsebuje gensko spremenjene organizme“ ali „Ta proizvod vsebuje gensko spremenjeno koruzo MON 863“ navedeno na oznaki ali v dokumentu, priloženem proizvodu, razen če zakonodaja Skupnosti določa prag, pod katerim se tak podatek ne zahteva;

(e)

dokler proizvod ne prejme odobritve za dajanje v promet za namene gojenja, je besedilo „ni za gojenje“ navedeno na oznaki ali v dokumentu, priloženem proizvodu.

Člen 4

Spremljanje

1.   V obdobju veljavnosti odobritve imetnik odobritve zagotovi vzpostavitev in izvajanje načrta spremljanja iz uradnega obvestila za odkrivanje kakršnih koli škodljivih vplivov na zdravje ljudi in živali ali na okolje, ki izhajajo iz rokovanja s proizvodom ali njegove uporabe.

2.   Imetnik odobritve udeležence in uporabnike neposredno obvešča o varnosti in splošnih značilnostih proizvoda ter pogojih spremljanja, vključno z ustreznimi ukrepi ravnanja v primeru nenamernega razsutja zrnja.

3.   Imetnik odobritve Komisiji in pristojnim organom držav članic predloži letna poročila o rezultatih dejavnosti spremljanja.

4.   Brez poseganja v člen 20 Direktive 2001/18/ES imetnik odobritve in/ali pristojni organ države članice, ki je prejela originalno uradno obvestilo, v luči rezultatov dejavnosti spremljanja pregleda predloženi načrt spremljanja, kjer je to primerno in je predmet sporazuma med Komisijo in pristojnim organom države članice, ki je prejela originalno uradno obvestilo.

5.   Imetnik odobritve mora Komisiji in pristojnim organom države članice dokazati:

(a)

da mreže za spremljanje, kot so določene v načrtu spremljanja iz uradnega obvestila, zbirajo vse podatke za spremljanje proizvoda; in

(b)

da se člani teh mrež strinjajo, da so navedeni podatki na voljo imetniku odobritve pred datumom predložitve poročil o spremljanju Komisiji in pristojnim organom držav članic v skladu z odstavkom 3.

Člen 5

Uporaba

Ta odločba se začne uporabljati na dan začetka veljave odločbe Skupnosti o odobritvi dajanja v promet proizvoda iz člena 1 za uporabo kot živilo ali sestavino v živilih v smislu Uredbe (ES) št. 178/2002 in ki bo vključevala metodo za odkrivanje proizvoda, potrjeno s strani referenčnega laboratorija Skupnosti.

Člen 6

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo.

V Bruslju, 8. avgusta 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1830/2003 (UL L 268, 18.10.2003, str. 24).

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

(3)  UL L 268, 18.10.2003, str. 24.

(4)  UL L 10, 16.1.2004, str. 5.

(5)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(6)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23


10.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. avgusta 2005

o spremembi Odločbe 2005/240/ES o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov na Poljskem

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2985)

(Besedilo v poljskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/609/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 z dne 13. novembra 1984, ki določa lestvico Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov (1), in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2005/240/ES (2) je bila odobrena uporaba treh metod za razvrščanje prašičjih trupov na Poljskem.

(2)

Vlada Poljske je zaprosila Komisijo za odobritev sprememb pri opisu dveh naprav.

(3)

Preučitev tega zahtevka je pokazala, da so pogoji za odobritev spremenjenega opisa zadevnih naprav izpolnjeni.

(4)

Zato je treba Odločbo 2005/240/ES ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2005/240/ES se spremeni:

1.

Točka 2 dela 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Naprava mora biti opremljena s poljem ultrazvočnih pretvornikov pri 3,5 MHz (U-Systems).

Naprava Ultra-FOM sama pretvori rezultate meritev v ocenjeni delež mesnatosti.“

2.

Točka 2 dela 3 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Naprava je opremljena s 16 ultrazvočnimi pretvorniki pri 2 MHz (GE Inspection Technologies).

Podatki ultrazvočne meritve vsebujejo meritve debeline maščobnega tkiva na zadnjem delu in debeline mišice.

Rezultati meritev se računalniško preračunajo v ocenjeni delež mesnatosti.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Poljsko.

V Bruslju, 8. avgusta 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 301, 20.11.1984, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3513/93 (UL L 320, 22.12.1993, str. 5).

(2)  UL L 74, 19.3.2005, str. 62.