ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 203

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
4. avgust 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1280/2005 z dne 3. avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1281/2005 z dne 3. avgusta 2005 o upravljanju z dovoljenji za gospodarski ribolov in osnovnih podatkih, ki jih morajo ta vsebovati

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1282/2005 z dne 3. avgusta 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 o upoštevanju uredb Komisije (ES) št. 1789/2003 in (ES) št. 1810/2004 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1283/2005 z dne 3. avgusta 2005 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 866/2004 o režimu na podlagi člena 2 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1284/2005 z dne 3. avgusta 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1285/2005 z dne 3. avgusta 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1286/2005 z dne 3. avgusta 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

17

 

 

Sodišče Evropskih skupnosti

 

*

Spremembe Poslovnika Sodišča Evropskih skupnosti

19

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 29. julija 2005 o imenovanju štirih članov uprave Evropske agencije za zdravila

22

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1255/2005 z dne 29. julija 2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi julija 2005 za nekatere mlečne proizvode v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001 (UL L 200, 30.7.2005)

23

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1280/2005

z dne 3. avgusta 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 3. avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1281/2005

z dne 3. avgusta 2005

o upravljanju z dovoljenji za gospodarski ribolov in osnovnih podatkih, ki jih morajo ta vsebovati

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti členov 13(3) in 22(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na ravni Skupnosti je treba določiti pravila o osnovnih podatkih, ki jih mora vsebovati dovoljenje za gospodarski ribolov, da se olajša in zagotovi enovit nadzor ribolovnih dejavnosti, posebej podatkov o imetniku dovoljenja, plovilu, ribolovni zmogljivosti in ribolovnem orodju.

(2)

Dovoljenje za gospodarski ribolov predstavlja pomembno sredstvo za upravljanje ladjevja, posebej glede omejitev zmogljivosti, kot določata člena 12 in 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 in Uredba Sveta (ES) št. 639/2004 z dne 30. marca 2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti (2). Celotna zmogljivost ladjevja države članice, izražena v izdanih dovoljenjih, ne sme presegati navedenih omejitev in posebej ne meja, kot izhajajo iz uporabe uredb Komisije (ES) št. 1438/2003 z dne 12. avgusta 2003 o pravilih za izvajanje politike flote Skupnosti, kakor je opredeljena v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (3) in (ES) št. 2104/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti.

(3)

Ob upoštevanju pomembnosti dovoljenj za gospodarski ribolov kot sredstva tako za upravljanje in nadzor ladjevja kot za nadzor ribolovnih aktivnosti morajo države članice zagotoviti, da so podatki, ki jih vsebuje dovoljenje, jasni in nedvoumni ter da so vedno v skladu z dejanskim stanjem.

(4)

V skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002 mora država članica umakniti dovoljenje za gospodarski ribolov, preden lahko plovilo izstopi iz ladjevja, ki ga podpira državna pomoč. Zmogljivost, povezana z navedenim dovoljenjem, ne more biti nadomeščena. Če pa za izstop plovila ni dodeljena državna pomoč, sta zmogljivost in dovoljenje za zmogljivost nadomestljivi, če se spoštujejo določbe členov 12 in 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 o referenčnih ravneh in režimu vstopa/izstopa.

(5)

Podatki, ki jih dovoljenje vsebuje, se morajo skladati s podatki v registru ribolovne flote Skupnosti.

(6)

Podatki, vključeni v dovoljenje, morajo biti v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (4) in Uredbo Komisije (ES) št. 26/2004 o registru ribolovne flote Skupnosti (5).

(7)

Uredba Sveta (ES) št. 3690/93 (6) je uvedla sistem Skupnosti, ki določa predpise za osnovne podatke, ki jih morajo vsebovati ribolovna dovoljenja. Ta uredba se uporablja od datuma razveljavitve navedene uredbe.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa pravila o upravljanju z dovoljenji za gospodarski ribolov v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 2371/2002 in o osnovnih podatkih, ki jih morajo ta vsebovati.

Člen 2

Opredelitev

Za namene te uredbe „dovoljenje za gospodarski ribolov“ daje imetniku v okviru nacionalnih pravil pravico do uporabe nekaterih ribolovnih zmogljivosti za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov.

Člen 3

Izkoriščanje vodnih virov

Ribiško plovilo Skupnosti se lahko uporablja le za komercialno izkoriščanje živih vodnih virov, če ima na krovu veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.

Člen 4

Obveznosti držav članic

Država članica zastave izdaja, upravlja z in umakne dovoljenje za gospodarski ribolov v skladu s to uredbo.

Člen 5

Osnovni podatki, ki jih mora vsebovati dovoljenje za gospodarski ribolov

1.   Dovoljenje za gospodarski ribolov vsebuje najmanj podatke, določene v prilogi k tej uredbi.

2.   Podatke, ki jih vsebuje dovoljenje za gospodarski ribolov, mora država članica zastave v primeru sprememb posodobiti.

3.   Država članica zastave zagotovi, da so podatki v dovoljenju za gospodarski ribolov točni in v skladu s podatki iz registra ribolovne flote Skupnosti iz člena 15 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 6

Začasni odvzem in umik

1.   Država članica zastave začasno odvzame dovoljenje za gospodarski ribolov za plovilo, ki je začasno imobilizirano v skladu z odločitvijo navedene države članice.

2.   Država članica zastave nepreklicno odvzame dovoljenje za gospodarski ribolov plovilu, ki je pod vplivom ukrepov za prilagoditev zmogljivosti iz člena 11(3) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 7

Skladnost z ukrepi za upravljanje zmogljivosti ladjevja

Skupna zmogljivost v skladu z dovoljenji za gospodarski ribolov, ki jih izda država članica v GT in kW, nikoli ne sme biti višja od največje stopnje zmogljivosti za navedeno državo članico, določeno v skladu s členoma 12 in 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002 in z uredbami (ES) št. 639/2004, 1438/2003 in (ES) št. 2104/2004.

Člen 8

1.   Vsaka država članica zastave zagotovi, da so najkasneje 12 mesecev od datuma uporabe te uredbe dovoljenja v skladu s to uredbo.

2.   Dokler država članica zastave ne izda dovoljenj v skladu s to uredbo, so veljavna dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 3690/93.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma razveljavitve Uredbe (ES) št. 3690/93.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 102, 7.4.2004, str. 9.

(3)  UL L 204, 13.4.2003, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 916/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 81).

(4)  UL L 274, 25.9.1986, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3259/94 (UL L 339, 29.12.1994, str. 11).

(5)  UL L 5, 9.1.2004, str. 25.

(6)  UL L 341, 31.12.1993, str. 93.


PRILOGA

Osnovni Podatki

I.   UGOTAVLJANJE ISTOVETNOSTI

A.   PLOVILO (1)

1.

Številka iz ladijskega registra Skupnosti („CFR“ (2))

2.

Ime plovila (3)

3.

Država zastave/Država registracije (2)

4.

Pristanišče registracije (Ime in nacionalna šifra (2))

5.

Zunanja oznaka (2)

6.

Mednarodni radijski razpoznavni znak (IRCS (2)) (4)

B.   IMETNIK DOVOLJENJA/LASTNIK LADJE/POMORSKI AGENT

1.

Ime in naslov imetnika dovoljenja

2.

Ime in naslov lastnika ladje (1)

3.

Ime in naslov pomorskega agenta (1)

II.   LASTNOSTI RIBOLOVNE ZMOGLJIVOSTI

1.

Moč motorja (kW) (5)

2.

Tonaža (GT) (5)

3.

Celotna dolžina (5)  (1)

4.

Osnovno ribolovno orodje (2)  (1)

5.

Pomožno ribolovno orodje (2)  (1)


(1)  Ti podatki se v dovoljenju za gospodarski ribolov navedejo šele, ko je plovilo vpisano v register ribolovne flote Skupnosti v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 26/2004.

(2)  V skladu z Uredbo (ES) št. 26/2004.

(3)  Za plovila, ki imajo ime.

(4)  Za plovila, ki morajo imeti IRCS.

(5)  V skladu z Uredbo (ES) št. 2930/86.


4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1282/2005

z dne 3. avgusta 2005

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 o upoštevanju uredb Komisije (ES) št. 1789/2003 in (ES) št. 1810/2004 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, o spremembi Uredbe (ES) št. 2820/98 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1763/1999 in (ES) št. 6/2000 (1), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1789/2003 z dne 11. septembra 2003 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2) je spremenila oznake kombinirane nomenklature za nekatere ribiške proizvode, zajete v Uredbi (ES) št. 2007/2000.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1810/2004 z dne 7. septembra 2004 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (3) je spremenila oznake kombinirane nomenklature za nekatere proizvode iz vina, zajete v Uredbi (ES) št. 2007/2000.

(3)

Zaradi jasnosti je treba Uredbo (ES) št. 2007/2000 ustrezno spremeniti.

(4)

Spremembe oznak kombinirane nomenklature je treba ustrezno uporabljati od datuma začetka veljavnosti uredb (ES) št. 1789/2003 – od 1. januarja 2004 – in (ES) št. 1810/2004 – od 1. januarja 2005.

(5)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V drugi stolpec Priloge 1 k Uredbi (ES) št. 2007/2000 se vnesejo naslednje spremembe:

1.

za zaporednima številkama 09.1571 in 09.1573:

oznaka KN „ex 0305 59 90“ se nadomesti z oznako KN „ex 0305 59 80“,

oznaka KN „ex 0305 69 90“ se nadomesti z oznako KN „ex 0305 69 80“.

2.

za zaporednima številkama 09.1575 in 09.1577:

oznaka KN „ex 0304 20 95“ se nadomesti z oznako KN „ex 0304 20 94“,

oznaka KN „ex 0305 59 90“ se nadomesti z oznako KN „ex 0305 59 80“,

oznaka KN „ex 0305 69 90“ se nadomesti z oznako KN „ex 0305 69 80“.

3.

za zaporedno št. 09.1515:

oznaka KN „2204 21 83“ se nadomesti z oznako KN „2204 21 84“,

oznaka KN „ex 2204 21 84“ se nadomesti z oznako KN „ex 2204 21 85“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Določbi iz člena 1(1) in 1(2) se uporabljata od 1. januarja 2004.

Določbi iz člena 1(3) se uporabljata od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 374/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 1).

(2)  UL L 281, 30.10.2003, str. 1.

(3)  UL L 327, 30.10.2004, str. 1.


4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1283/2005

z dne 3. avgusta 2005

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 866/2004 o režimu na podlagi člena 2 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola št. 10 o Cipru k Aktu o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 866/2004 z dne 29. aprila 2004 o o režimu na podlagi člena 2 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu (2), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi Sveta (ES) št. 866/2004 določa seznam mejnih prehodov, kjer lahko ljudje in blago prečkajo mejo med območji pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper in območji, kjer Vlada Republike Ciper dejanskega nadzora ne izvaja.

(2)

Po sklenitvi sporazuma o odprtju novih mejnih prehodov v krajih Kato Pyrgos in Kokkina je treba prilagoditi Prilogo I.

(3)

Vlada Republike Ciper je pristala na to prilagoditev.

(4)

Glede tega je bilo opravljeno posvetovanje s Turško ciprsko gospodarsko zbornico –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 866/2004 se nadomesti z besedilom:

„PRILOGA I

Seznam mejnih prehodov iz člena 2(4)

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 955.

(2)  UL L 161, 30.4.2004, str. 128. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 601/2005 (UL L 99, 19.4.2005, str. 10).


4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1284/2005

z dne 3. avgusta 2005

o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v programu CXL, pripravljenem neposredno po zaključku pogajanj po členu XXIV, 6 GATT-a (2),

ob upoštevanju uredbe Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003, ki za tržna leta 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006 predpisuje izvedbena pravila za uvoz trsnega sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov in ki spreminja uredbi (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (3), in zlasti njenega člena 5(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa način določanja obveznosti z dajatvijo nič za proizvode pod oznako KN 1701, izražene v protivrednosti belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic protokola AKP in sporazuma z Indijo.

(2)

Člen 16 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa način določanja tarifnih kvot z dajatvijo nič za proizvode pod oznako KN 1701 11 10, izražene v protivrednosti belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic protokola AKP in sporazuma z Indijo.

(3)

Člen 22 Uredbe (ES) št. 1159/2003 odpira tarifne kvote proizvodov pod oznako KN 1701 11 10 po 98 evrov na tono za uvoz iz Brazilije, Kube in drugih tretjih držav.

(4)

Zahtevki so bili predloženi zadevnim organom v tednu od 25. do 29. julija 2005, v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, za izdajo uvoznih dovoljenj za celotno količino, ki presega obvezno količino za dostavo za zadevno državo, določeno v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 za preferenčni sladkor AKP-Indija.

(5)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti faktor zmanjšanja, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino, in označiti, da je zadevna meja dosežena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja, vloženih od 25. do 29. julija 2005 v okviru člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, se dovoljenja izdajo v mejah količin, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 987/2005 (UL L 167, 29.6.2005, str. 12).

(2)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 162, 1.7.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2005 (UL L 97, 15.4.2005, str. 9).


PRILOGA

Preferenčni sladkor AKP–INDIJA

Naslov II Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2004/2005

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 25.–29.7.2005

Meja

Barbados

100

 

Belize

0

Dosežena

Kongo

100

 

Fidži

0

Dosežena

Gvajana

0

Dosežena

Indija

0

Dosežena

Slonokoščena obala

100

 

Jamajka

100

 

Kenija

100

 

Madagaskar

100

 

Malavi

0

Dosežena

Mavricius

0

Dosežena

Mozambik

0

Dosežena

St. Kitts and Nevis

0

Dosežena

Swaziland

0

Dosežena

Tanzanija

100

 

Trinidad in Tobago

100

 

Zambija

0

Dosežena

Zimbabve

0

Dosežena


Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 25.–29.7.2005

Meja

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Gvajana

100

 

Indija

100

 

Slonokoščena obala

100

 

Jamajka

100

 

Kenija

100

 

Madagaskar

100

 

Malavi

100

 

Mavricius

100

 

Mozambik

100

Dosežena

St. Kitts and Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanija

100

 

Trinidad in Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

100

 

Posebni preferenčni sladkor

Naslov III Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 25.–29.7.2005

Meja

Indija

100

 

Druge

100

 


CXL koncesija za sladkor

Naslov IV Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 25.–29.7.2005

Meja

Brazilija

0

Dosežena

Kuba

100

 

Druge tretje države

0

Dosežena


4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1285/2005

z dne 3. avgusta 2005

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (1), in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 20 Uredbe (ES) št. 2368/2002 predvideva spremembo seznama udeležencev v sistemu potrjevanja postopka Kimberley v Prilogi II.

(2)

Predsedstvo je v svojem obvestilu 27. julija 2005 v okviru sistema potrjevanja procesa Kimberley odločilo, da Indonezijo od 1. avgusta 2005 doda na seznam udeležencev. Prilogo II je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 2368/2002 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Komisijo

Benita FERRERO-WALDNER

Članica Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenja z Uredbo (ES) št. 718/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 68).


PRILOGA

„PRILOGA II

Seznam udeležencev sistema potrjevanja procesa Kimberley in njihovi ustrezno imenovani pristojni organi, ki so navedeni v členih 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 in 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenija

AVSTRALIJA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Avstralija

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Avstralija

BELORUSIJA

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Belorusija

BOCVANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Bocvana

BRAZILIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco ‚U‘ – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brazilija

BOLGARIJA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bolgarija

KANADA

International:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Kanada

For specimen of the Canadian KP Certificate:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4

SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Srednjeafriška republika

KITAJSKA, Ljudska republika Kitajska

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

Ljudska republika Kitajska

HONG-KONG, Posebna upravna regija Ljudske republike Kitajske Hongkong

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hongkong

Kitajska

KONGO, Demokratična republika Kongo

Centre d'Evaluation, d'Éxpertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Demokratična republika Kongo

SLONOKOŠČENA OBALA

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Slonokoščena obala

HRVAŠKA

Ministry of Economy

Zagreb

Hrvaška

EVROPSKA SKUPNOST

Commission européenne

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgija

GANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Gana

GVINEJA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Gvineja

GVAJANA

Geology and Mines Commission

PO Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Gvajana

INDIJA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

Indija

INDONEZIJA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonezija

IZRAEL

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Izrael

JAPONSKA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japonska

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japonska

KOREJA, Republika Koreja

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Koreja

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Koreja

LAOS, Laoška ljudska demokratična republika

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesoto

MALEZIJA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malezija

MAURITIUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIJA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibija

NORVEŠKA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norveška

ROMUNIJA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romunija

RUSKA FEDERACIJA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Rusija

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPUR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapur 179434

JUŽNA AFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

Južna Afrika

ŠRILANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Šrilanka

ŠVICA

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Švica

TAJVAN, PENGHU, KINMEN IN MATSU, ločeno carinsko območje

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Tajvan

TANZANIJA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salam

Tanzanija

TAJSKA

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Tajska

TOGO

Directorate General – Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAJINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukrajina

International Department

Diamond Factory ‚Kristall‘

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukrajina

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

Združeni arabski emirati

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

Združene države Amerike

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal no 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABVE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabve“


4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1286/2005

z dne 3. avgusta 2005

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah ekonomskih in finančnih odnosov z Irakom in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2465/96 (1), in zlasti člena 11(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1210/2003 so navedeni fizične in pravne osebe, organi in subjekti, povezani z režimom nekdanjega predsednika Sadama Huseina, za katere v skladu z navedeno uredbo velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov.

(2)

27. julija 2005 je Odbor za sankcije Varnostnega sveta ZN sklenil spremeniti seznam, v katerega so vključeni Sadam Husein in drugi visoki uradniki nekdanjega iraškega režima, njihovi neposredni družinski člani in subjekti, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom ali v lasti ali pod nadzorom oseb, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, in za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Zato je treba Prilogo IV ustrezno spremeniti.

(3)

Za zagotovitev učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2005

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 169, 8.7.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenja z Uredbo Komisije (ES) št. 1087/2005 (UL L 177, 9.7.2005, str. 32).


PRILOGA

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1210/2003 se spremeni:

Dodajo se naslednje fizične osebe:

1.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (e) Ali Thafir Abdallah). Datum rojstva: (a) 15.5.1968, (b) 1970. Kraj rojstva: (a) Al-Owja, Irak, (b) Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Naslovi: (a) Mosul, Irak, (b) Az Zabadani, Sirija. Št. potnega lista: iraški potni list št. 284158 (poteče 21.8.2005; ime: Ali Thafir Abdallah; datum rojstva: 1970; kraj rojstva: Bagdad, Irak). Druge informacije: sin Sabawija Ibrahima Hasana Al-Tikritija, nekdanjega predsedniškega svetovalca Sadama Huseina.

2.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (e) Ali Thafir Abdallah). Datum rojstva: (a) približno 1970, (b) 1970. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Naslovi: (a) Damask, Sirija, (b) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Sirija, (c) Jemen. Št. potnega lista: iraški potni list št. 2863795S (poteče 23.8.2005; ime: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; datum rojstva: 1970; kraj rojstva: Bagdad, Irak). Druge informacije: sin Sabawija Ibrahima Hasana Al-Tikritija, nekdanjega predsedniškega svetovalca Sadama Huseina.

3.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (e) Ali Thafir Abdallah). Datum rojstva: 21.10.1971. Kraj rojstva: (a) Bagdad, Irak, (b) Al-Owja, Irak. Državljanstvo: iraško. Naslovi: (a) Bludan, Sirija, (b) Mutanabi Area, Al Monsur, Bagdad, Irak. Druge informacije: sin Sabawija Ibrahima Hasana Al-Tikritija, nekdanjega predsedniškega svetovalca Sadama Huseina.

4.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (e) Ali Thafir Abdallah). Datum rojstva: (a) 25.10.1983, (b) 1977. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Naslovi: (a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Sirija, (b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damask, Sirija, (c) Irak. Št. potnega lista: iraški potni list št. 284173 (poteče 21.8.2005; ime: Muhammad Da’ud Salman; datum rojstva: 1977; kraj rojstva: Bagdad, Irak). Druge informacije: sin Sabawija Ibrahima Hasana Al-Tikritija, nekdanjega predsedniškega svetovalca Sadama Huseina.

5.

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, (e) Ali Thafir Abdallah). Datum rojstva: 17.7.1970. Kraj rojstva: Bagdad, Irak. Državljanstvo: iraško. Naslovi: (a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damask, Sirija, (b) Bejrut, Libanon. Druge informacije: sin Sabawija Ibrahima Hasana Al-Tikritija, nekdanjega predsedniškega svetovalca Sadama Huseina.

6.

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (alias (a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, (b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Datum rojstva: 19.9.1988. Državljanstvo: iraško. Naslovi: (a) Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Sirija, (b) Jemen. Druge informacije: sin Sabawija Ibrahima Hasana Al-Tikritija, nekdanjega predsedniškega svetovalca Sadama Huseina.


Sodišče Evropskih skupnosti

4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/19


SPREMEMBE POSLOVNIKA SODIŠČA EVROPSKIH SKUPNOSTI

SODIŠČE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 223(6) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 139(6) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Čas trajanja postopkov pred Sodiščem, zlasti pri predhodnem odločanju, se že nekaj časa podaljšuje; predvsem zaradi širitve Unije je treba nekatere faze postopka skrajšati in poenostaviti.

(2)

Treba je skrajšati rok za vložitev predlogov za ustno obravnavo in v nekaterih primerih odpraviti obveznost obveščanja nacionalnega sodišča in obravnavanja stališč strank, v primerih, ko Sodišče s sklepom odloča v enostavnih predlogih za sprejem predhodne odločbe.

(3)

Z razvojem tehnike je pošiljanje listin z elektronskimi sredstvi sporočanja vedno bolj razširjeno, elektronska sredstva sporočanja kot način komuniciranja pa so vedno bolj zanesljiva. Zato je treba Sodišču omogočiti, da se temu razvoju prilagodi tako, da lahko samo določi pogoje, pod katerimi se vloga, vložena z elektronskimi sredstvi sporočanja, šteje za izvirnik te vloge.

(4)

Nazadnje je treba prilagoditi določbe o odobritvi brezplačne pravne pomoči tako, da se določi, da mora biti sklep, s katerim se prošnja za brezplačno pravno pomoč v celoti ali delno zavrne, obrazložen,

z odobritvijo Sveta z dne 28. junija 2005 –

SPREJME NASLEDNJE SPREMEMBE POSLOVNIKA:

Člen I

Poslovnik Sodišča Evropskih skupnosti, sprejet 19. junija 1991 (UL L 176, 4.7.1991, str. 7 in popravek v UL L 383, 29.12.1992, str. 117), kakor je bil spremenjen 21. februarja 1995 (UL L 44, 28.2.1995, str. 61), 11. marca 1997 (UL L 103, 19.4.1997, str. 1 in popravek v UL L 351, 23.12.1997, str. 72), 16. maja 2000 (UL L 122, 24.5.2000, str. 43), 28. novembra 2000 (UL L 322, 19.12.2000, str. 1), 3. aprila 2001 (UL L 119, 27.4.2001, str. 1), 17. septembra 2002 (UL L 272, 10.10.2002, str. 24 in popravek v UL L 281, 19.10.2002), 8. aprila 2003 (UL L 147, 14.6.2003, str. 17), 19. aprila 2004 (UL L 132, 29.4.2004, str. 2) in 20. aprila 2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 107), se spremeni kot sledi:

1.

Členu 37 se doda naslednji nov odstavek 7:

„7.   Brez poseganja v določbe prvega pododstavka odstavka 1 in odstavkov 2 do 5 lahko Sodišče s sklepom določi pogoje, pod katerimi se vloga, posredovana sodnemu tajništvu z elektronskimi sredstvi sporočanja, šteje za izvirnik te vloge. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.“;

2.

V tretjem stavku člena 44a se besedi „enega meseca“ zamenjata z besedama „treh tednov“;

3.

Drugi pododstavek člena 76(3) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Senat odloči s sklepom, zoper katerega pritožba ni možna. Če se prošnja za brezplačno pravno pomoč delno ali v celoti zavrne, mora biti sklep o zavrniti obrazložen.“;

4.

Člen 104(1) se spremeni na naslednji način:

„1.   Odločbe nacionalnih sodišč iz člena 103 se posredujejo državam članicam v izvirniku skupaj s prevodom v uradnem jeziku države naslovnice. Če je zaradi dolžine odločbe nacionalnega sodišča to potrebno, se navedeni prevod nadomesti s prevodom povzetka odločbe v uradnem jeziku države naslovnice, ki bo podlaga za stališče te države. Povzetek vključuje celotno besedilo vprašanja oziroma vprašanj, postavljenih za predhodno odločanje. Ta povzetek obsega zlasti, kolikor odločba nacionalnega sodišča te elemente vsebuje, predmet postopka v glavni stvari, bistvene trditve strank v glavni stvari, strnjeno predstavitev obrazložitve predložitvene odločbe, sodno prakso ter določbe prava Skupnosti in nacionalnega prava, na katere se sklicuje.

V primerih iz tretjega odstavka člena 23 statuta se odločbe nacionalnih sodišč posredujejo državam pogodbenicam Sporazuma EGP, ki niso države članice, in Nadzornemu organu EFTA v izvirniku skupaj s prevodom odločbe oziroma, po potrebi, povzetka v enem izmed jezikov iz člena 29(1), ki ga izbere naslovnik.

Kadar ima tretja država pravico, da se v skladu s četrtim odstavkom člena 23 statuta udeleži postopka predhodnega odločanja, se ji odločba nacionalnega sodišča posreduje v izvirniku skupaj s prevodom odločbe oziroma, po potrebi, povzetka v enem izmed jezikov iz člena 29(1), ki ga izbere zadevna tretja država.“;

5.

Besedilo člena 104(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Če je Sodišču v predhodno odločanje predloženo vprašanje enako tistemu, o katerem je Sodišče že odločalo, ali če je iz obstoječe sodne prakse mogoče jasno sklepati, kakšen bo odgovor na tako vprašanje, lahko Sodišče po opredelitvi ACTnega pravobranilca kadar koli odloči z obrazloženim sklepom, v katerem glede na posamezen primer navede prejšnjo sodbo ali ustrezno sodno prakso.

Sodišče lahko z obrazloženim sklepom odloči tudi, če odgovor na vprašanje, predloženo v predhodno odločanje, ne dopušča utemeljenega dvoma in potem, ko je o tem obvestilo predložitveno sodišče, zaslišalo udeležence iz člena 23 statuta glede njihovih morebitnih pripomb in po opredelitvi ACTnega pravobranilca.“;

6.

V tretjem stavku člena 104(4) se besedi „enega meseca“ zamenjata z besedama „treh tednov“;

7.

V drugem stavku člena 120 se besedi „enega meseca“ zamenjata z besedama „treh tednov“.

Člen 2

Te spremembe Poslovnika, ki so verodostojne v vseh jezikih iz člena 29(1) Poslovnika, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in začnejo veljati prvi dan drugega meseca po njihovi objavi.

Sprejeto v Luxembourgu, 12. julija 2005


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/22


SKLEP SVETA

z dne 29. julija 2005

o imenovanju štirih članov uprave Evropske agencije za zdravila

(2005/594/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (1) in zlasti člena 65(1) in člena 65(4) Uredbe,

ob upoštevanju seznama kandidatov, ki ga je 25. februarja 2005 sestavila Komisija,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta –

SKLENIL:

Člen 1

Ga. Mary Geraldine BAKER, rojena v Londonu (Združeno kraljestvo) dne 27. oktobra 1936,

G. Jean GEORGES, rojen v Esch-sur-Alzette (Luksemburg) dne 11. julija 1966,

Ga. Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, rojena v Amsterdamu (Nizozemska) dne 25. junija 1950, in

G. Fritz Rupert UNGEMACH, rojen v Münchnu (Nemčija) dne 6. februarja 1947,

se imenujejo za člane uprave Evropske agencije za zdravila (EMEA) za obdobje treh let.

Člen 2

Datum začetka triletnega obdobja iz člena 1 določi uprava Evropske agencije za zdravila (EMEA).

V Bruslju, 29. julija 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 136, 30.4.2004, str. 1.


Popravki

4.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/23


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1255/2005 z dne 29. julija 2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi julija 2005 za nekatere mlečne proizvode v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

( Uradni list Evropske unije L 200 z dne 30. julija 2005 )

Na strani 66, v Prilogi I.B:

namesto:

„5.

Proizvodi s poreklom iz Romunije“,

beri:

„1.

Proizvodi s poreklom iz Romunije“;

namesto:

„6.

Proizvodi s poreklom iz Bolgarije“,

beri:

„2.

Proizvodi s poreklom iz Bolgarije“.