ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 194

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
26. julij 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1191/2005 z dne 25. julija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1192/2005 z dne 25. julija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1915/83 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1193/2005 z dne 25. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov držav in ozemelj ( 1 )

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1194/2005 z dne 25. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o dodeljevanju pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1195/2005 z dne 25. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 214/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1196/2005 z dne 22. julija 2005 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1197/2005 z dne 25. julija 2005 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (pomaranče)

11

 

*

Direktiva Komisije 2005/49/ES z dne 25. julija 2005 o spremembi Direktive Sveta 72/245/EGS o radijskih motnjah (elektromagnetni združljivosti) vozil in Direktive Sveta 70/156/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil zaradi njune prilagoditve tehničnemu napredku ( 1 )

12

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupni Ukrep Sveta 2005/575/SZVP z dne 18. julija 2005 o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO)

15

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

26.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1191/2005

z dne 25. julija 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 25. julija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


26.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1192/2005

z dne 25. julija 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1915/83 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1), in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 1915/83 (2) določa, da mora organ za zvezo Komisiji poslati poročila kmetij najpozneje v devetih mesecih po koncu obračunskega leta, na katerega se nanašajo. Glede na pridobljene izkušnje je devetmesečno obdobje primerno podaljšati.

(2)

Kot prehodni ukrep za obračunsko leto 2004 je primerno Češki, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Sloveniji in Slovaški določiti daljše obdobje za posredovanje podatkov, da se tem državam članicam omogoči neovirano prilagoditev na sistem vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev, ki je zanje nov.

(3)

Uredbo (EGS) št. 1915/83 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prvi odstavek člena 3 Uredbe (EGS) št. 1915/83 se nadomesti z naslednjim:

„Organ za zvezo Komisiji pošlje vsa poročila kmetij v obliki, predpisani v Prilogi III k Uredbi (EGS) št. 2237/77.

Za obračunsko leto 2004 je treba poročila kmetij poslati najkasneje trinajst mesecev po zaključku obračunskega leta. Vendar pa organi za zvezo Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške pošljejo poročila kmetij najkasneje osemnajst mesecev po zaključku obračunskega leta.

Od obračunskega leta 2005 dalje je treba poročila kmetij poslati najkasneje 12 mesecev po zaključku zadevnega obračunskega leta.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 190, 14.7.1983, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2204/2004 (UL L 374, 22.12.2004, str. 40).


26.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1193/2005

z dne 25. julija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov držav in ozemelj

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1), ter zlasti členov 10 in 21 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 998/2003 določa seznam tretjih držav in ozemelj, iz katerih se lahko ob upoštevanju določenih zahtev dovoli vnos hišnih živali.

(2)

Začasni seznam tretjih držav je bil določen z Uredbo (ES) št. 998/2003, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 592/2004 (2). Navedeni seznam vključuje države in ozemlja, proste stekline, ter države, za katere je bilo ugotovljeno, da tveganje za prenos stekline pri vstopu v Skupnost kot posledica premikov z njihovih ozemelj ni nič večje kot tveganje, povezano s premiki med državami članicami.

(3)

Iz podatkov, ki jih je posredovala Argentina, je razvidno, da tveganje za prenos stekline pri vstopu v Skupnost kot posledica premikov hišnih živali iz Argentine ni nič večje kot tveganje, povezano s premiki med državami članicami. Zato se Argentina vključi v seznam držav in ozemelj, določen v Uredbi (ES) št. 998/2003.

(4)

Zaradi jasnosti je treba navedeni seznam držav in ozemelj nadomestiti v celoti.

(5)

Uredbo (ES) št. 998/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 998/2003 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 425/2005 (UL L 69, 16.3.2005, str. 3).

(2)  UL L 94, 31.3.2004, str. 7.


PRILOGA

„PRILOGA II

SEZNAM DRŽAV IN OZEMELJ

DEL A

 

IE – Irska

 

MT – Malta

 

SE – Švedska

 

UK – Združeno kraljestvo

DEL B

Razdelek 1

(a)

DK – Danska, vključno z GL – Grenlandijo in FO – Ferskimi otoki;

(b)

ES – Španija, vključno s celinskim ozemljem, Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo;

(c)

FR – Francija, vključno z GF – Francosko Gvajano, GP – Guadeloupom, MQ – Martinikom in RE – Réunionom;

(d)

GI – Gibraltar;

(e)

PT – Portugalska, vključno s celinskim ozemljem, Azorskimi otoki in Madeiro;

(f)

Države članice, ki niso navedene v delu A in točkah (a), (b), (c), in (e) tega razdelka.

Razdelek 2

 

AD – Andora

 

CH – Švica

 

IS – Islandija

 

LI – Lihtenštajn

 

MC – Monako

 

NO – Norveška

 

SM – San Marino

 

VA – Vatikanska mestna država

DEL C

 

AC – otok Ascension

 

AE – Združeni arabski emirati

 

AG – Antigva in Barbuda

 

AN – Nizozemski Antili

 

AR – Argentina

 

AU – Avstralija

 

AW – Aruba

 

BB – Barbados

 

BH – Bahrajn

 

BM – Bermudi

 

CA – Kanada

 

CL – Čile

 

FJ – Fidži

 

FK – Falklandski otoki

 

HK – Hong Kong

 

HR – Hrvaška

 

JM – Jamajka

 

JP – Japonska

 

KN – Saint Kitts in Nevis

 

KY – Kajmanski otoki

 

MS – Monserat

 

MU – Mauritius

 

NC – Nova Kaledonija

 

NZ – Nova Zelandija

 

PF – Francoska Polinezija

 

PM – Saint Pierre in Miquelon

 

RU – Ruska federacija

 

SG – Singapur

 

SH – Sveta Helena

 

TW – Tajvan

 

US – Združene države Amerike

 

VC – Saint Vincent in Grenadine

 

VU – Vanuatu

 

WF – Wallis in Futuna

 

YT – Mayotte“


26.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1194/2005

z dne 25. julija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 o dodeljevanju pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 (2) so intervencijske agencije organizirale stalen javni razpis za prodajo posnetega mleka v prahu, uskladiščenega pred 1. septembrom 2004.

(2)

Ob upoštevanju količine, ki je ostala na razpolago, in razmer na trgu je treba navedeni datum spremeniti na 1. julij 2005.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 26(2) Uredbe (ES) št. 2799/1999 se „1. september 2004“ nadomesti s „1. julij 2005“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1009/2005 (UL L 170, 1.7.2005, str. 31).


26.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1195/2005

z dne 25. julija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 214/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 214/2001 (2) je količina posnetega mleka v prahu, ki jo dajo v prodajo intervencijske agencije držav članic, omejena na količino, uskladiščeno pred 1. septembrom 2004.

(2)

Iz vidika, razpoložljivih količin in razmer na trgu, se spremeni datum na 1. julij 2005.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 21 Uredbe (ES) št. 214/2001 se „1. september 2004“ nadomesti s „1. julij 2005“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


26.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1196/2005

z dne 22. julija 2005

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti v oznake KN, navedene v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Ob upoštevanju ukrepov, ki v Skupnosti veljajo v zvezi s sistemi dvojne kontrole, in ob upoštevanju predhodnega in naknadnega nadzora Skupnosti za tekstilne izdelke pri uvozu v Skupnost je primerno določiti, da se imetnik blaga na zavezujočo tarifno informacijo, ki jo izdajo carinski organi držav članic glede na uvrščanje blaga v kombinirani nomenklaturi in ki ni v skladu s to Uredbo, še vedno lahko sklicuje v obdobju 60 dni v okviru člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (2).

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik-

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ob upoštevanju ukrepov, ki v Skupnosti veljajo glede sistemov dvojne kontrole in ob upoštevanju predhodnega in naknadnega nadzora Skupnosti za tekstilne izdelke pri uvozu v Skupnost, se je na zavezujočo tarifno informacijo, ki jo izdajo carinski organi držav članic in ki ni v skladu s to Uredbo, mogoče sklicevati v obdobju 60 dni v okviru člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredba Sveta (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Rokavica, izdelana v glavnem iz tkanine. Površina rokavice, ki obsega hrbtni del rokavice (razen hrbtnega dela prstov), zapestje, del med prsti, del palca in stranska dela roke, je večinoma iz tkanine, ki je na notranji strani prevlečena z neceličasto plastično maso.

Dlan, sprednja stran palca in sprednje strani prstov ter konice štirih prstov so iz pletenine, ki je na zunanji strani prevlečena z neceličasto plastično maso.

Hrbtna stran prstov in zunanja stran palca sta izdelani iz celičaste plastične mase, ki je na obeh straneh kombinirana s pletenino. Na hrbtni strani vseh prstov so na členkih koščki gume, kazalec pa je ima ob strani še tanek gumijast trak.

V zapestje sta všita elastični trak in velcro trak za zapenjanje, na koncu rokavice pa je vrvica za zatezanje.

(Gl. fotografiji št. 635 A + B) (1)

6216 00 00

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo k oznaki KN 6216 00 00.

Glej tudi pojasnjevalne opombe HS k splošnemu pravilu 3(b) in k tarifni številki 6216.

Rokavica se uporablja predvsem zaradi ohranjanja toplote v roki. Tkanina je prevladujoč material površine rokavice in prispeva k zadrževanju toplote, kar daje izdelku njegov bistveni značaj v smislu splošnega pravila 3(b).

Image

Image


(1)  Fotografiji sta zgolj informativni.


26.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1197/2005

z dne 25. julija 2005

o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (pomaranče)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1961/2001 z dne 8. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo (2), in zlasti člena 6(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 951/2005 (3) določa okvirne količine, za katere se lahko izdajo izvozna dovoljenja sistema B.

(2)

Glede na informacije, s katerimi danes razpolaga Komisija, obstaja nevarnost, da se okvirne količine, določene za tekoče izvozno obdobje za pomaranče, v kratkem prekoračijo. Ta prekoračitev bo vplivala na pravilno delovanje režima izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(3)

V izogib takšnemu stanju je treba zavrniti zahtevke za dovoljenja sistema B za pomaranče, izvožena po 26. juliju 2005, do konca tekočega izvoznega obdobja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za izvozna dovoljenja sistema B za pomaranče, vloženi v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 951/2005, za katere se odobrijo izvozne deklaracije po 26. juliju in pred 16. septembrom 2005, se zavrnejo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 26. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 160, 23.6.2005, str. 19. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1078/2005 (UL L 177, 9.7.2005, str. 3).


26.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/12


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/49/ES

z dne 25. julija 2005

o spremembi Direktive Sveta 72/245/EGS o radijskih motnjah (elektromagnetni združljivosti) vozil in Direktive Sveta 70/156/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil zaradi njune prilagoditve tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic glede homologacije motornih in priklopnih vozil (1) in zlasti člena 13(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/245/EGS o radijskih motnjah (elektromagnetni združljivosti) vozil (2) in zlasti člena 4 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 72/245/EGS je ena od direktiv iz postopka homologacije, določenega z Direktivo 70/156/EGS.

(2)

Za izboljšanje varnosti vozil s spodbujanjem razvoja in uporabe tehnologij opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega je Komisija uskladila uporabo dveh radiofrekvenčnih spektrov z Odločbo 2004/545/ES z dne 8. julija 2004 o uskladitvi radijskega spektra v območju 79 GHz za uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega (3) in Odločbo 2005/50/ES z dne 17. januarja 2005 o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (4).

(3)

Ugotovljeno je bilo, da je radiofrekvenčni pas v območju 79 GHz najprimernejši radiofrekvenčni pas za dolgoročni in trajni razvoj ter uporabo avtomobilskega radarja kratkega dosega. V skladu s tem je bil z Odločbo 2004/545/ES za opremo avtomobilskih radarjev kratkega dosega določen in dan na razpolago radiofrekvenčni pas v območju 79 GHz, ki mora delovati brez motenj in zaščite. Vendar je tehnologija radiofrekvenčnega pasu v območju 79 GHz še v fazi razvoja in ni takoj na razpolago na stroškovno sprejemljivi podlagi.

(4)

Časovno omejeno uporabo radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz pri opremi avtomobilskih radarjev kratkega dosega dovoljuje Odločba 72/245/ES. Tehnologija, ki uporablja omenjeni frekvenčni pas, je kratkoročno dostopna po primerni ceni, zaradi česar bo mogoče hitro oceniti vpliv uporabe opreme avtomobilskega radarja kratkega dosega na varnost cestnega prometa. Vendar je treba uporabo radarjev s to tehnologijo omejiti, da bi se izognili motenju drugih aplikacij, ki uporabljajo radiofrekvenčni pas v območju 24 GHz.

(5)

Odločba 2005/50/ES dovoljuje uporabo radarske opreme v območju 24 GHz le, če je ta del izvirno vgrajene opreme v novem vozilu ali če zamenjuje izvirno nameščeno opremo, za obdobje, ki se konča najpozneje 30. junija 2013. Vendar se v skladu s členom 5 Odločbe 2005/50/ES lahko določi zgodnejši datum.

(6)

V skladu z Odločbo 2005/50/ES morajo države članice vzpostaviti nadzorni sistem, s katerim bodo ugotovile število vozil, registriranih na njihovem ozemlju, ki so opremljena z radarjem kratkega dosega v območju 24 GHz. Zaradi tega je državam članicam treba zagotoviti potrebna sredstva za izvajanje tega nadzora.

(7)

Direktivo 72/245/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Spremembe Direktive 72/245/EGS vplivajo na Direktivo 70/156/EGS. Navedeno direktivo je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz navedene direktive so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ustanovljenega s členom 13 Direktive 70/156/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 72/245/EGS

Direktiva 72/245/EGS se spremeni:

1.

V Prilogi I se za točko 2.1.12.2 vstavi naslednje:

„2.1.13

‚Oprema radarja kratkega dosega v območju 24 GHz‘ pomeni radar, kakor določa člen 2(2) Odločbe Komisije 2005/50/ES (5) in ki izpolnjuje zahteve glede zmogljivosti iz člena 4 navedene odločbe.

2.1.14

‚Oprema radarja kratkega dosega v območju 79 GHz‘ pomeni radar, kakor določa člen 2(b) Odločbe Komisije 2004/545/ES (6) in ki izpolnjuje zahteve glede zmogljivosti iz člena 3 navedene odločbe.

2.

V Prilogi II A se za točko 12.2.7 vstavi naslednje:

„12.7.1

Vozilo je opremljeno z opremo radarja kratkega dosega v območju 24 GHz: da/ne (prečrtati neustrezno).

12.7.2

Vozilo je opremljeno z opremo radarja kratkega dosega v območju 79 GHz: da/ne (prečrtati neustrezno).“

3.

V dodatku k Prilogi III A se za točko 1.3 vstavi naslednje:

„1.3.1

Vozilo je opremljeno z opremo radarja kratkega dosega v območju 24 GHz: da/ne (prečrtati neustrezno).

1.3.2

Vozilo je opremljeno z opremo radarja kratkega dosega v območju 79 GHz: da/ne (prečrtati neustrezno).“

Člen 2

Sprememba Direktive 70/156/EGS

Direktiva 70/156/EGS se spremeni:

1.

V Prilogah I in III se za točko 12.6.4 vstavi naslednje:

„12.7.1

Vozilo je opremljeno z opremo radarja kratkega dosega v območju 24 GHz: da/ne (prečrtati neustrezno).

12.7.2

Vozilo je opremljeno z opremo radarja kratkega dosega v območju 79 GHz: da/ne (prečrtati neustrezno).“

2.

V Prilogi IX se na strani 2 vseh vzorcev potrdila o skladnosti točka 50 zamenja z naslednjim:

„50.   Opombe

50.1

Vozilo je opremljeno z opremo radarja kratkega dosega v območju 24 GHz: da/ne (prečrtati neustrezno).

50.2

Vozilo je opremljeno z opremo radarja kratkega dosega v območju 79 GHz: da/ne (prečrtati neustrezno).

50.3

Druge opombe …“

Člen 3

Prehodne določbe

1.   Če določbe Direktive 72/245/EGS, kakor se spremeni s to direktivo, ne bodo v celoti izpolnjene, države članice s 1. julijem 2006 na podlagi razlogov v zvezi z elektromagnetno združljivostjo:

(a)

štejejo, da potrdila o skladnosti, ki spremljajo nova vozila skladno z določbami Direktive 70/156/EGS, niso več veljavna v smislu člena 7(1) navedene direktive,

(b)

lahko zavrnejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe novih vozil.

Obstoječe homologacije vozil, ki nimajo opreme radarja kratkega dosega v območju 24 GHz ali 79 GHz, ostanejo nespremenjene.

2.   S 1. julijem 2013 države članice prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil, opremljenih z opremo radarja kratkega dosega v območju 24 GHz.

3.   Če se referenčni datum iz člena 2(5) Odločbe 2005/50/ES spremeni v skladu s členom 5 navedene odločbe, države članice po spremenjenem referenčnem datumu prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil, opremljenih z radarjem kratkega dosega v območju 24 GHz.

Člen 4

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2006. Države članice takoj posredujejo Komisiji besedila predpisov in primerjalno tabelo med temi predpisi in direktivo.

Te predpise uporabljajo od 1. julija 2006.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. julija 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/104/ES (UL L 337, 13.11.2004, str. 13).

(2)  UL L 152, 6.7.1972, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/104/ES.

(3)  UL L 241, 13.7.2004, str. 66.

(4)  UL L 21, 25.1.2005, str. 15.

(5)  UL L 21, 25.1.2005, str. 15.

(6)  UL L 241, 13.7.2004, str. 66


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

26.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 194/15


SKUPNI UKREP SVETA 2005/575/SZVP

z dne 18. julija 2005

o ustanovitvi Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na zasedanju v Solunu 19. in 20. junija 2003 potrdil razvoj usklajene politike usposabljanja EU na področju Evropske varnostne in obrambne politike (EVOP), ki zajema tako civilne kot vojaške vidike.

(2)

Svet je 17. novembra 2003 odobril politiko usposabljanja EU na področju EVOP, nadalje je 13. septembra 2004 odobril koncept usposabljanja EU na področju EVOP, ki zajema opredelitev načel za ustanovitev Evropske akademije za varnost in obrambo (EAVO).

(3)

Evropski svet je 16. in 17. decembra 2004 potrdil začetek dela v zvezi z opredelitvijo modalitet za delovanje EAVO.

(4)

Politični in varnostni odbor je 31. maja 2005 potrdil modalitete za delovanje EAVO, vključno z ustanovitvijo usmerjevalnega odbora, izvršnega akademskega odbora ter stalnega sekretariata, ki naj bi svoje naloge izvajali v skladu s temi modalitetami.

(5)

EAVO mora biti ključni akter usposabljanja, ki bo nudil usposabljanje na področju EVOP s posebnim poudarkom na programih usposabljanja na strateški ravni. Kot tak mora biti aktiven partner pri celotnem upravljanju usposabljanja EU –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Ustanovitev

1.   Ustanovi se Evropska akademija za varnost in obrambo (EAVO).

2.   EAVO je organizirana kot mreža med nacionalnimi ustanovami, višjimi in visokimi šolami, akademijami in institucijami znotraj EU, ki se ukvarjajo z vprašanji varnostne in obrambne politike, in Inštitutom Evropske unije za varnostne študije (v nadaljevanju „ustanove“).

3.   EAVO vzpostavi tesne stike z institucijami EU.

Člen 2

Poslanstvo

EAVO nudi usposabljanje na področju Evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) na strateški ravni, da bi razvijala in spodbujala skupno razumevanje o EVOP med civilnimi in vojaškimi uslužbenci ter skozi svoje dejavnosti usposabljanja opredelila in širila najboljše prakse v zvezi z različnimi vprašanji s področja EVOP.

Člen 3

Cilji

Cilji EAVO so naslednji:

(a)

nadalje krepiti kulturo evropske varnosti v okviru EVOP;

(b)

spodbujati boljše razumevanje EVOP kot bistvenega sestavnega dela Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP);

(c)

organom EU zagotavljati usposobljeno osebje, ki lahko učinkovito dela na vseh področjih EVOP;

(d)

upravam in uslužbencem držav članic zagotavljati usposobljeno osebje z dobrim poznavanjem politik, institucij in postopkov EU; in

(e)

pomagati pri spodbujanju profesionalnih odnosov in stikov med udeleženci usposabljanja.

Člen 4

Naloge EAVO

1.   Glavne naloge EAVO so v skladu z njenim poslanstvom in cilji organiziranje in vodenje dejavnosti usposabljanja na področju EVOP.

2.   Dejavnosti usposabljanja EAVO sestavljata dve vrsti izobraževanj:

(a)

program EVOP na visoki ravni; in

(b)

orientacijski program EVOP.

Druge dejavnosti usposabljanja se izvedejo na podlagi odločitve usmerjevalnega odbora iz člena 5.

3.   Poleg tega EAVO zlasti:

(a)

spodbuja vzpostavljanje stikov med nacionalnimi ustanovami;

(b)

uporablja internetni sistem izpopolnjevalnega učenja na daljavo (Internet Based Advanced Distanced Learning (IDL) System) za podpiranje dejavnosti usposabljanja EAVO;

(c)

razvija in pripravlja učni material za usposabljanje EU na področju EVOP;

(d)

zagotovi prispevke k letnemu programu usposabljanja EU na področju EVOP; in

(e)

oblikuje mrežo diplomantov (Alumni network) za stike med bivšimi udeleženci usposabljanja.

4.   Dejavnosti usposabljanja EAVO izvajajo ustanove, ki sestavljajo mrežo EAVO.

5.   Dejavnosti usposabljanja EAVO kot del mreže EAVO podpira Inštitut Evropske unije za varnostne študije (IVŠ-EU), zlasti s pomočjo svojih publikacij in s predavanji raziskovalcev IVŠ-EU ter svojo internetno stranjo, ki je na razpolago za internetni sistem izpopolnjevalnega učenja na daljavo (IDL).

Člen 5

Organizacija

1.   V okviru EAVO se ustanovijo naslednji organi:

(a)

usmerjevalni odbor, ki je odgovoren za celotno usklajevanje in usmeritev dejavnosti usposabljanja EAVO;

(b)

izvršni akademski odbor, ki skrbi za kakovost in usklajenost dejavnosti usposabljanja;

(c)

stalni sekretariat za EAVO (v nadaljevanju „sekretariat“), ki pomaga usmerjevalnemu odboru in izvršnemu akademskemu odboru.

2.   Usmerjevalni odbor, izvršni akademski odbor in sekretariat izvajajo naloge, ki so določene v členih 6, 7, in 8.

Člen 6

Usmerjevalni odbor

1.   Usmerjevalni odbor sestavlja po en predstavnik iz vsake države članice, ki ga le-ta imenuje. Vsakega člana odbora lahko zastopa ali spremlja namestnik. Pisma o imenovanju, z ustreznim pooblastilom države članice, se naslovijo na generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP).

Predstavniki iz držav pristopnic se lahko udeležijo srečanj kot aktivni opazovalci.

2.   Odboru predseduje predstavnik države članice, ki predseduje Svetu; odbor se sestane najmanj enkrat na leto.

3.   Predstavniki GS/VP in Komisije so vabljeni na srečanja odbora.

4.   Naloge odbora so:

(a)

oblikovati letni akademski program EAVO;

(b)

izbrati državo(-e) članico(-e), ki gosti(-jo) dejavnosti usposabljanja EAVO, in ustanove, ki jih izvajajo;

(c)

razvijati in določati letni akademski program in pregled učnih načrtov za vse dejavnosti usposabljanja EAVO;

(d)

sprejeti poročila o oceni in splošno letno poročilo o dejavnostih usposabljanja EAVO, ki se pošljejo ustreznim telesom Sveta; in

(e)

za vsako akademsko leto imenovati predsednika izvršnega akademskega odbora.

5.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

6.   Sklepi odbora se sprejemajo s kvalificirano večino. Glasovi držav članic se ponderirajo v skladu s členom 205(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Za sprejem sklepov je potrebno število glasov iz tretjega pododstavka člena 23(2) Pogodbe o Evropski uniji.

Člen 7

Izvršni akademski odbor

1.   Izvršni akademski odbor je sestavljen iz visokih predstavnikov tistih ustanov, ki so dejavne v danem akademskem letu.

2.   Predsednika odbora izmed njegovih članov imenuje usmerjevalni odbor.

3.   Na seje odbora so vabljeni predstavniki ustanov, vključenih v dejavnosti usposabljanja EAVO v preteklem in prihodnjem akademskem letu, ter predstavniki GS/VP in Komisije. Na seje odbora so lahko vabljeni tudi akademski strokovnjaki in visoki uradniki iz nacionalnih in evropskih institucij.

4.   Naloge odbora so:

(a)

izvajati dogovorjene letne akademske programe s pomočjo ustanov, ki sestavljajo mrežo EAVO;

(b)

nadzirati internetni sistem izpopolnjevalnega učenja na daljavo (IDL);

(c)

razvijati podrobne učne načrte za vse dejavnosti usposabljanja EAVO na podlagi dogovorjenega pregleda učnih načrtov;

(d)

skrbeti za splošno usklajevanje dejavnosti usposabljanja EAVO med vsemi ustanovami;

(e)

pregledati standarde dejavnosti usposabljanja, izvedene v preteklem akademskem letu;

(f)

usmerjevalnemu odboru predložiti predloge za dejavnosti usposabljanja v naslednjem akademskem letu; in

(g)

pripraviti osnutke poročil o oceni za vsak program usposabljanja EAVO ter osnutek splošnega letnega poročila o dejavnosti EAVO in jih poslati usmerjevalnemu odboru.

5.   Usmerjevalni odbor sprejme poslovnik izvršnega akademskega odbora.

Člen 8

Sekretariat

1.   Generalni sekretariat Sveta deluje kot sekretariat EAVO.

Generalni sekretariat Sveta, države članice in ustanove, ki sestavljajo mrežo EAVO zagotovijo osebje sekretariata.

2.   Sekretariat pomaga usmerjevalnemu odboru in izvršnemu akademskemu odboru pri izvajanju upravnih nalog v podporo njihovim dejavnostim in nudi pomoč pri organiziranju dejavnosti usposabljanja, ki se izvajajo v Bruslju.

3.   Sekretariat tesno sodeluje s Komisijo.

Vsaka ustanova, ki sestavlja mrežo EAVO, določi osebo za stike s sekretariatom, ki se ukvarja z zadevami, povezanimi z organiziranjem dejavnosti usposabljanja EAVO.

Člen 9

Udeležba pri dejavnostih usposabljanja EAVO

1.   Vse dejavnosti usposabljanja EAVO so odprte za državljane vseh držav članic in držav pristopnic. Ustanove, ki organizirajo in vodijo dejavnosti usposabljanja, zagotovijo, da to načelo velja brez izjeme.

Dejavnosti usposabljanja EAVO so načeloma odprte za udeležbo državljanov držav kandidatk in, kjer je primerno, tretjih držav.

2.   Udeleženci so civilni in vojaški uslužbenci, ki se ukvarjajo s strateškimi vidiki na področju EVOP.

Predstavniki nevladnih organizacij, akademskih institucij in medijev ter predstavniki gospodarstva so lahko vabljeni k udeležbi pri dejavnostih usposabljanja EAVO.

3.   Udeležencu, ki zaključi program EAVO, se dodeli spričevalo s podpisom GS/VP. O modalitetah spričevala odloča usmerjevalni odbor. Spričevalo priznajo države članice in institucije EU.

Člen 10

Sodelovanje

EAVO sodeluje in črpa iz strokovnega znanja mednarodnih organizacij in drugih ustreznih akterjev, kot so nacionalne ustanove za usposabljanje v tretjih državah.

Člen 11

Financiranje

1.   Vse stroške, povezane s svojim sodelovanjem pri EAVO, vključno s plačami, dodatki, potnimi stroški in stroški, povezanimi z organizacijsko in administrativno podporo dejavnostim usposabljanja EAVO, nosi vsaka država članica, institucija EU, agencija EU in ustanova, ki sestavlja mrežo EAVO.

2.   Stroške, povezane z osebjem, ki ga zagotovijo sekretariatu, vključno s plačami, dodatki in potnimi stroški, nosijo države članice in ustanove, ki sestavljajo mrežo EAVO.

3.   Generalni sekretariat Sveta pokriva stroške, ki so povezani oz. nastanejo zaradi dejavnosti iz člena 8, vključno z osebjem, ki ga zagotovi.

4.   Vsak udeleženec dejavnosti usposabljanja EAVO nosi vse stroške, povezane s svojo udeležbo.

5.   Generalni sekretariat Sveta upravlja s prostovoljnimi prispevki držav članic, institucij EU, agencij EU in ustanov, ki sestavljajo mrežo EAVO, kot z namenskimi prihodki za financiranje določenih dejavnosti, zlasti razvoj, vzpostavitev in delovanje internetnega sistema izpopolnjevalnega učenja na daljavo in uporabo za ESDC v skladu s členom 4(3).

6.   O praktičnih ureditvah glede prispevkov iz odstavka 5 odloča usmerjevalni odbor.

Člen 12

Varnostni predpisi

Za dejavnosti EAVO veljajo Predpisi o varovanju tajnosti, določeni s Sklepom št. 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (1).

Člen 13

Pregled

Usmerjevalni odbor s kvalificirano večino sprejme in najpozneje do 31. decembra 2007 Svetu kot podlago za revizijo tega skupnega ukrepa predloži poročilo o dejavnostih in perspektivah EAVO, v katerega vključi tudi finančne modalitete in poročilo o sekretariatu.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. julija 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2004/194/ES (UL L 63, 28.2.2004, str. 48).