ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 193

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
23. julij 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1184/2005 z dne 18. julija 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za določene osebe, ki ovirajo mirovni proces in kršijo mednarodno pravo v konfliktu v regiji Darfur v Sudanu

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1185/2005 z dne 22. julija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1186/2005 z dne 22. julija 2005 o ustavitvi odkupa masla v nekaterih državah članicah

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1187/2005 z dne 22. julija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1859/82 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1188/2005 z dne 22. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 761/2005 o odprtju krizne destilacije iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 za nekatera vina v Franciji

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1189/2005 z dne 20. julija 2005 o prepovedi lova na morski list na območju ICES VII b, c s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1190/2005 z dne 20. julija 2005 o oseminštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

27

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 24. junija 2005 o imenovanju dveh nemških članov in dveh nemških nadomestnih članov Odbora regij

29

 

*

Sklep Sveta z dne 12. julija 2005 o spremembah Sklepa 2001/264/ES o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti

31

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 19. julija 2005 o spremembi Odločbe 2000/86/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Kitajske in razveljavitvi Odločbe 97/368/ES glede imenovanja pristojnega organa in vzorca zdravstvenega spričevala (notificirano pod dokumentarno številko K(2005 2751)  ( 1 )

37

 

*

Odločba Komisije z dne 22. julija 2005 o spremembi Odločbe 2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2764)  ( 1 )

41

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupni ukrep Sveta 2005/574/SZVP z dne 18. julija 2005 o podpori dejavnostim MAAE na področju jedrske varnosti in preverjanja ter v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

44

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1183/2005

z dne 18. julija 2005

o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60, 301 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2005/440/SZVP z dne 13. junija 2005 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ker se nadaljuje prepovedan pretok orožja znotraj Demokratične republike Kongo in vanjo, je Varnostni svet ZN (VSZN) v skladu s poglavjem VII Ustanovne listine Združenih narodov sprejel Resolucijo 1596 (2005) z dne 18. aprila 2005, ki med drugim predvideva finančne omejevalne ukrepe proti osebam, ki jih določi pristojni Odbor za sankcije Združenih narodov, ker kršijo embargo na orožje, ki sta ga proti Demokratični republiki Kongo uvedli Resoluciji VSZN 1493 (2003) in 1596 (2005).

(2)

Skupno stališče 2005/440/SZVP med drugim predvideva izvajanje finančnih omejevalnih ukrepov proti osebam, ki jih določi pristojni Odbor za sankcije Združenih narodov. Ti ukrepi sodijo na področje uporabe Pogodbe. Ti ukrepi sodijo na področje uporabe Pogodbe in zato se morajo, da bi se izognili kakršnemu koli izkrivljanju konkurence, izvajati z ukrepi Skupnosti, kolikor to zadeva Skupnost. Za namene te uredbe se šteje, da ozemlje Skupnosti obsega ozemlja držav članic, v katerih se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v njej.

(3)

Zaradi učinkovitosti bi Komisija morala imeti pooblastilo za spreminjanje prilog k tej uredbi.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta uredba začeti veljati na dan objave.

(5)

Pogodba v členih 60 in 301 pooblašča Svet, da pod določenimi pogoji ukrepa z namenom prekinitve ali zmanjšanja plačil ali pretoka kapitala in gospodarskih odnosov v zvezi s tretjimi državami. Ukrepi iz te uredbe, naperjeni tudi proti posameznikom, ki niso neposredno povezani z vlado tretje države, so potrebni za doseganje tega cilja Skupnosti. Člen 308 Pogodbe pooblašča Svet za ukrepanje, če v Pogodbi niso predvidena nobena druga pooblastila –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„Odbor za sankcije“ pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 3 Resolucije VSZN 1533 (2004);

2.

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, vključno z, vendar ne omejeno na:

(a)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente,

(b)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice,

(c)

javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati za vrednostne papirje, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, garancijami, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih vrednoticah,

(d)

obresti, dividende ali druge dohodke od sredstev ali vrednosti, ki izhajajo iz ali so ustvarjene s sredstvi,

(e)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti,

(f)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine,

(g)

dokumente o izkazanem interesu na premoženjskih sredstvih ali finančnih virih,

(h)

vse druge instrumente izvoznega financiranja,

3.

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe, dostopa do sredstev ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posesti, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo takih sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

4.

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste premoženja, materialnega ali nematerialnega, premičnega ali nepremičnega, ki niso sredstva, se ga pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

5.

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno z, vendar ne omejeno na njihovo prodajo, najem ali hipoteko.

Člen 2

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali jih imajo fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, našteti v Prilogi I, se zamrznejo.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno dajati fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, naštetim v Prilogi I, na voljo ali v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

3.   Prepovedana je zavestna in namerna udeležba v dejavnostih, katerih cilj ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 ali 2.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, našteti v Prilogi II, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, ko se prepričajo, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb,

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev,

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov,

pod pogojem, da je zadevna država članica o odločitvi uradno obvestila Odbor za sankcije in da Odbor za sankcije ni ugovarjal v roku dveh delovnih dni od prejema takšnega uradnega obvestila.

2.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, našteti v Prilogi II, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko so ugotovili, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke, pod pogojem, da je država članica uradno obvestila Odbor za sankcije o navedeni odločitvi in je Odbor za sankcije odločitev odobril.

Člen 4

Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, našteti v Prilogi II, dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega pred 18. aprilom 2005, ali pred tem datumom izdane sodne, upravne ali arbitražne odločbe,

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšnim zasegom, ali priznane kot veljavne v takšni odločbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami,

(c)

zaseg ali odločba nista v korist oseb, subjektov ali organov, naštetih v Prilogi I,

(d)

priznanje zasega ali odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice,

(e)

država članica je Odbor za sankcije uradno obvestila o zasegu ali odločbi.

Člen 5

1.   Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih, ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko je za te račune začela veljati ta uredba,

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 2(1),

2.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje stranke prenesejo na račune oseb, subjektov ali organov, naštetih v Prilogi I, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se kakršen koli tak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančna ali kreditna institucija o takih transakcijah nemudoma obvesti pristojne organe.

Člen 6

1.   Brez poseganja v pravila, ki se uporabljajo v zvezi s poročanjem, zaupnostjo in poslovno skrivnostjo in v določbe člena 284 Pogodbe fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a)

nemudoma pošljejo pristojnim organom držav članic, naštetim v Prilogi II, v katerih imajo sedež ali kjer prebivajo, vse informacije, ki lahko olajšajo izpolnjevanje obveznosti po tej uredbi, na primer račune in zneske, zamrznjene v skladu s členom 2, in pošljejo takšne informacije neposredno ali preko teh pristojnih organov Komisiji,

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, naštetimi v Prilogi II, pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo pristojnim organom zadevne države članice.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu z odstavkoma 1 in 2, se uporabijo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 7

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja s sredstvi ali gospodarskimi viri, izpeljana v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, nima za posledico nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, njegovih direktorjev ali uslužbencev, ki jo izvedejo, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 8

Komisija in države članice se nemudoma medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti informacije o problemih, povezanih s kršitvami in izvrševanjem sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 9

1.   Komisija je pooblaščena za:

(a)

spremembe Priloge I na podlagi odločitev Odbora za sankcije in,

(b)

spremembe Priloge II na podlagi informacij, ki so jih posredovale države članice.

2.   Brez poseganja v pravice in obveznosti držav članic po Ustanovni listini Združenih narodov, Komisija ohranja vse potrebne stike z Odborom za sankcije z namenom učinkovitega izvajanja te uredbe.

Člen 10

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 11

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom,

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so pod jurisdikcijo države članice,

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice,

(d)

za katero koli pravno osebo, subjekt ali organ, registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice,

(e)

za katero koli pravno osebo, subjekt ali organ, ki posluje v Skupnosti.

Člen 12

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju 18. julija 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 152, 15.6.2005, str. 22.

(2)  Mnenje z dne 23. junija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


PRILOGA I

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 2

(Prilogo se izpolni na podlagi odločitve Odbora VSZN, ustanovljenega v skladu z odstavkom 8 Resolucije VSZN 1533 (2004))


PRILOGA II

Seznam pristojnih organov iz členov 3, 4, 5 in 6

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEŠKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NEMČIJA

Za zamrznitev sredstev:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Za tehnično podporo:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRČIJA

A.   Zamrznitev sredstev

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Omejitve uvoza in izvoza

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ŠPANIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRSKA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax. (39) 06 3691 5296

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CIPER

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITVA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUKSEMBURG

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

MADŽARSKA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NIZOZEMSKA

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AVSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLJSKA

Glavni pristojni organ:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Organ, pristojen za koordinacijo:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVENIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVAŠKA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDSKA

Člena 3 in 4:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Člena 5 in 6:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ZDRUŽENO KRALJESTVO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

EVROPSKA SKUPNOST

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 296 75 63


23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/9


UREDBA SVETA (ES) št. 1184/2005

z dne 18. julija 2005

o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za določene osebe, ki ovirajo mirovni proces in kršijo mednarodno pravo v konfliktu v regiji Darfur v Sudanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60, 301 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju skupnega stališča 2005/411/SZVP z dne 30. maja 2005 o omejevalnih ukrepih proti Sudanu (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet ZN (VSZN) je v Resoluciji 1591 (2005) z dne 29. marca 2005 v skladu s poglavjem VII Ustanovne listine Združenih narodov in z velikim obžalovanjem, ker vlada Sudana in uporniške sile ter vse druge oborožene skupine v Darfurju niso izpolnile svojih obveznosti in zahtev Varnostnega sveta, sklenil uvesti nekatere dodatne omejevalne ukrepe proti Sudanu.

(2)

Skupno stališče 2005/411/SZVP med drugim predvideva izvajanje zamrznitve sredstev in gospodarskih virov navedenih oseb, ki po mnenju pristojnega Odbora za sankcije Združenih narodov ovirajo mirovni proces, predstavljajo nevarnost za stabilnost v Darfurju in regiji, kršijo mednarodno humanitarno pravo ali pravo človekovih pravic ali so zagrešile druge zločine, kršijo embargo na orožje ali so odgovorne za nekatere napadalne vojaške prilete v regijo Darfur in prelete prek nje. Ti ukrepi sodijo na področje uporabe Pogodbe in zato se morajo, da bi se izognili kakršnemu koli izkrivljanju konkurence, izvajati z ukrepi Skupnosti, kolikor to zadeva Skupnost.

(3)

Za namene te uredbe naj bi se štelo, da ozemlje Skupnosti obsega ozemlja držav članic, v katerih se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v njej.

(4)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta uredba začeti veljati na dan objave.

(5)

Pogodba v členih 60 in 301 pooblašča Svet, da pod določenimi pogoji ukrepa z namenom prekinitve ali zmanjšanja plačil ali pretoka kapitala in gospodarskih odnosov v zvezi s tretjimi državami. Ukrepi iz te uredbe, naperjeni tudi proti posameznikom, ki niso neposredno povezani z vlado tretje države, so potrebni za doseganje tega cilja Skupnosti. Člen 308 Pogodbe pooblašča Svet za ukrepanje, če v Pogodbi niso predvidena nobena druga pooblastila –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„Odbor za sankcije“ pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 3 Resolucije VSZN 1591 (2005);

2.

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, vključno z, vendar ne omejeno na:

(a)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente,

(b)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice,

(c)

javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati za vrednostne papirje, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, garancijami, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih vrednoticah,

(d)

obresti, dividende ali druge dohodke od sredstev ali vrednosti, ki izhajajo iz ali so ustvarjene s sredstvi,

(e)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti,

(f)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine,

(g)

dokumente o izkazanem interesu na premoženjskih sredstvih ali finančnih virih,

(h)

vse druge instrumente izvoznega financiranja;

3.

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe, dostopa do sredstev ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posesti, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo takih sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

4.

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste premoženja, materialnega ali nematerialnega, premičnega ali nepremičnega, ki niso sredstva, se ga pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

5.

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno z, vendar ne omejeno na njihovo prodajo, najem ali hipoteko.

Člen 2

1.   Vsa sredstva in gospodarski viri, ki so posredno ali neposredno v lasti ali pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, naštetih v Prilogi I, se zamrznejo.

2.   Prepovedano je neposredno ali posredno dajati fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, naštetim v Prilogi I, na voljo ali v njihovo korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

3.   Prepovedana je zavestna in namerna udeležba v dejavnostih, katerih cilj ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 ali 2.

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, našteti v Prilogi II, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, ko se prepričajo, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb,

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev,

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov,

pod pogojem, da je zadevna država članica o odločitvi uradno obvestila Odbor za sankcije in da Odbor za sankcije ni ugovarjal v roku dveh delovnih dni od prejema takšnega uradnega obvestila.

2.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, našteti v Prilogi II, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko so ugotovili, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke, pod pogojem, da je država članica uradno obvestila Odbor za sankcije o navedeni odločitvi in je Odbor za sankcije odločitev odobril.

Člen 4

Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, našteti v Prilogi II, dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega pred 29. marcem 2005, ali pred tem datumom izdane sodne, upravne ali arbitražne odločbe,

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšnim zasegom, ali priznane kot veljavne v takšni odločbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami,

(c)

zaseg ali odločba nista v korist oseb, subjektov ali organov, naštetih v Prilogi I,

(d)

priznanje zasega ali odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice,

(e)

država članica je Odbor za sankcije uradno obvestila o zasegu ali odločbi.

Člen 5

1.   Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih, ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko je za te račune začela veljati ta uredba,

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 2(1);

2.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje stranke prenesejo na račune oseb, subjektov ali organov, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se kakršen koli tak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvesti pristojne organe.

Člen 6

1.   Brez poseganja v pravila, ki se uporabljajo v zvezi s poročanjem, zaupnostjo in poslovno skrivnostjo in v določbe člena 284 Pogodbe fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a)

nemudoma pošljejo pristojnim organom držav članic, naštetim v Prilogi II, v katerih imajo sedež ali kjer prebivajo, vse informacije, ki lahko olajšajo izpolnjevanje obveznosti po tej uredbi, na primer račune in zneske, zamrznjene v skladu s členom 2, in pošljejo takšne informacije neposredno ali preko teh pristojnih organov Komisiji.

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, naštetimi v Prilogi II, pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo pristojnim organom zadevne države članice.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu z odstavkoma 1 in 2, se uporabijo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 7

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja s sredstvi ali gospodarskimi viri, izpeljana v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, nima za posledico nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, njegovih direktorjev ali uslužbencev, ki jo izvedejo, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 8

Komisija in države članice se nemudoma medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti informacije o problemih, povezanih s kršitvami in izvrševanjem sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 9

1.   Komisija je pooblaščena za:

(a)

spremembe Priloge I na podlagi odločitev Odbora za sankcije in

(b)

spremembe Priloge II na podlagi informacij, ki so jih posredovale države članice.

2.   Brez poseganja v pravice in obveznosti držav članic po Ustanovni listini Združenih narodov, Komisija ohranja vse potrebne stike z Odborom za sankcije z namenom učinkovitega izvajanja te uredbe.

Člen 10

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 11

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom,

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so pod jurisdikcijo države članice,

(c)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice,

(d)

za katero koli pravno osebo, subjekt ali organ, registriran ali ustanovljen v skladu z zakonodajo države članice,

(e)

za katero koli pravno osebo, subjekt ali organ, ki posluje v Skupnosti.

Člen 12

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 139, 2.6.2005, str. 25.

(2)  Mnenje z dne 23. junija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


PRILOGA I

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz člena 2

(Prilogo se izpolni na podlagi odločitve Odbora VSZN, ustanovljenega v skladu z odstavkom 3 Resolucije VSZN 1591 (2005)).


PRILOGA II

Seznam pristojnih organov iz členov 3, 4, 5, 6 in 7

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEŠKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NEMČIJA

Za zamrznitev sredstev:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Za tehnično podporo:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRČIJA

A.   Zamrznitev sredstev

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Omejitve uvoza in izvoza

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ŠPANIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRSKA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 2435

Fax. (39) 06 3691 4534

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CIPER

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITVA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LUKSEMBURG

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

MADŽARSKA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (in view of Article 4)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NIZOZEMSKA

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AVSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

POLJSKA

Glavni pristojni organ:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Organ, pristojen za koordinacijo:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVENIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVAŠKA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDSKA

Člena 3 in 4:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Člena 5 in 6:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ZDRUŽENO KRALJESTVO

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

EVROPSKA SKUPNOST

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 296 75 63


23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1185/2005

z dne 22. julija 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 23. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 22. julija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

78,8

096

42,0

999

60,4

0707 00 05

052

77,1

999

77,1

0709 90 70

052

73,3

999

73,3

0805 50 10

388

65,1

508

58,8

524

73,5

528

62,6

999

65,0

0806 10 10

052

107,1

204

80,8

220

176,7

508

134,4

624

159,1

999

131,6

0808 10 80

388

87,1

400

95,7

404

86,2

508

74,8

512

72,0

524

52,1

528

52,4

720

57,1

804

84,8

999

73,6

0808 20 50

052

99,6

388

77,9

512

23,3

528

50,0

999

62,7

0809 10 00

052

139,2

094

100,2

999

119,7

0809 20 95

052

293,1

400

310,8

404

385,7

999

329,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

999

120,2

0809 40 05

624

87,8

999

87,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1186/2005

z dne 22. julija 2005

o ustavitvi odkupa masla v nekaterih državah članicah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 2771/1999 določa, da Komisija v državi članici po potrebi odpre ali ustavi odkup, če je ugotovljeno, da je tržna cena v tej državi članici dva tedna zapovrstjo nižja, enaka ali višja od 92 % intervencijske cene.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1145/2005 (3) vzpostavlja najnovejši seznam držav članic, v katerih je bila intervencija ustavljena. Ta seznam je treba prilagoditi tržnim cenam, ki ga je posredovala Estonija v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2771/1999. Zaradi jasnosti je potrebno zadevni seznam nadomestiti, Uredbo (ES) št. 1145/2005 pa razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odkup masla, kakor je predviden v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999, se ustavi v Belgiji, Češki, Danski, Nemčiji, Estoniji, Franciji, Irski, Italiji, Cipru, Latviji, Madžarski, Malti, Grčiji, Luksemburgu, Nizozemski, Avstriji, Poljski, Sloveniji, Slovaški, Finski, Švedski in v Združenem kraljestvu.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1145/2005 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 23. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).

(3)  UL L 185, 16.7.2005, str. 17.


23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1187/2005

z dne 22. julija 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1859/82 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1) in zlasti člena 4(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 1859/82 (2) za vsako državo članico določa prag ekonomske velikosti za poročevalska kmetijska gospodarstva, ki spadajo na področje spremljanja mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev.

(2)

V Nemčiji so strukturne spremembe privedle do zmanjšanja števila najmanjših kmetijskih gospodarstev in njihovega prispevka k celotni proizvodnji kmetijstva. Zaradi tega ni več potrebno, da bi se vključila v raziskavo, ki zajema najpomembnejši del kmetijske dejavnosti. Zato je treba prag povečati z 8 ESU na 16 ESU.

(3)

Za Ciper je treba prag, sprva določen na 1 ESU, zvišati na 2 ESU, ker kmetijska gospodarstva z ekonomsko velikostjo, manjšo od 2 ESU, predstavljajo samo 7 % celotnega standardiziranega pokritja. Najpomembnejši del kmetijske dejavnosti se lahko tako pokrije pri pragu, ki izključuje manjša kmetijska gospodarstva.

(4)

Število poročevalskih kmetijskih gospodarstev na državo članico, ki se izberejo glede na enoto, je določeno v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 1859/82. V Španiji, Italiji, Avstriji, na Portugalskem in na Finskem je število poročevalskih kmetijskih gospodarstev že dolgo časa isto, čeprav se je število kmetijskih gospodarstev občutno zmanjšalo. Zmanjšanje spremlja povečevanje izenačenosti kmetijskih gospodarstev, ki zagotavlja zadovoljivo reprezentativnost na podlagi manjšega vzorca od sedanjega. Zaradi teh strukturnih sprememb se lahko zmanjša število poročevalskih kmetijskih gospodarstev, izbranih v Španiji, Italiji, Avstriji, na Portugalskem in na Finskem. Vendar je treba za nekatere enote v Španiji in Italiji to število povečati zaradi izboljšanih statističnih metodologij, ki se uporabljajo pri izbiri.

(5)

Število poročevalskih kmetijskih gospodarstev na Malti je treba ponovno preučiti na podlagi novih podatkov, ki zadevajo njeno kmetijsko strukturo.

(6)

Uredbo (EGS) št. 1859/82 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1859/82 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti:

„Člen 2

Za obračunsko leto 2006 (obdobje 12 zaporednih mesecev z začetkom med 1. januarjem 2006 in 1. julijem 2006) in za naslednja obračunska leta bo prag ekonomske velikosti iz člena 4 Uredbe št. 79/65/EGS v ESU naslednji:

Belgija: 16 ESU

Češka: 4 ESU

Danska: 8 ESU

Nemčija: 16 ESU

Estonija: 2 ESU

Grčija: 2 ESU

Španija: 2 ESU

Francija: 8 ESU

Irska: 2 ESU

Italija: 4 ESU

Ciper: 2 ESU

Latvija: 2 ESU

Litva: 2 ESU

Luksemburg: 8 ESU

Madžarska: 2 ESU

Malta: 8 ESU

Nizozemska: 16 ESU

Avstrija: 8 ESU

Poljska: 2 ESU

Portugalska: 2 ESU

Slovenija: 2 ESU

Slovaška: 6 ESU

Finska: 8 ESU

Švedska: 8 ESU

Združeno kraljestvo (razen Severne Irske) 16 ESU

Združeno kraljestvo (samo Severna Irska) 8 ESU.“

2.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 205, 13.7.1982, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2203/2004 (UL L 374, 22.12.2004, str. 36).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 1859/82 se spremeni:

1.

Del, ki zadeva Španijo, se nadomesti z naslednjim:

„ŠPANIJA

500

Galicija

480

505

Asturija

270

510

Kantabrija

190

515

País Vasco

250

520

Navarra

370

525

La Rioja

260

530

Aragonija

739

535

Katalonija

710

540

Balearski otoki

182

545

Castilla y León

1 095

550

Madrid

194

555

Castilla-La Mancha

1 138

560

Comunidad Valenciana

626

565

Murcia

444

570

Extremadura

718

575

Andaluzija

1 816

580

Kanarski otoki

224

Celotna Španija

9 706“

2.

Del, ki zadeva Italijo, se nadomesti z naslednjim:

„ITALIJA

221

Valle d'Aosta

279

222

Piemont

1 159

230

Lombardija

923

241

Trentino

315

242

Zgornje Poadižje

308

243

Benečija

925

244

Furlanija-Julijska krajina

797

250

Ligurija

500

260

Emilia-Romagna

1 145

270

Toskana

680

281

Marke

956

282

Umbrija

678

291

Lacij

854

292

Abruci

826

301

Molise

462

302

Kampanija

682

303

Kalabrija

882

311

Apulija

988

312

Bazilikata

1 087

320

Sicilija

1 306

330

Sardinija

1 248

Celotna Italija

17 000“

3.

Del, ki zadeva Malto, se nadomesti z naslednjim:

„780

MALTA

400“

4.

Del, ki zadeva Avstrijo, se nadomesti z naslednjim:

„660

AVSTRIJA

1 800“

5.

Del, ki zadeva Portugalsko, se nadomesti z naslednjim:

„PORTUGALSKA

610

Entre Douro e Minho e Beira Litoral

670

620

Trás-os-Montes e Beira Interior

563

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Celotna Portugalska

2 300“

6.

Del, ki zadeva Finsko, se nadomesti z naslednjim:

„FINSKA

670

Etelä-Suomi

537

680

Sisä-Suomi

237

690

Pohjanmaa

229

700

Pohjois-Suomi

147

Celotna Finska

1 150“


23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1188/2005

z dne 22. julija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 761/2005 o odprtju krizne destilacije iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 za nekatera vina v Franciji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33(1)(f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 761/2005 (2) je odprla krizno destilacijo iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 za nekatera kakovostna vina, proizvedena v Franciji, za obdobje od 23. maja 2005 do 15. julija 2005.

(2)

Ker je kakovostno vino v Franciji tokrat prvič predmet krizne destilacije, so bile ugotovljene nekatere težave pri vzpostavitvi sistema. Nekateri proizvajalci, ki bi želeli sodelovati pri destilaciji, tega morda ne bodo zmogli v predvidenem roku. Za zagotovitev učinkovitosti ukrepa je zato treba obdobje za sklenitev pogodbe o dostavi iz Uredbe (ES) št. 761/2005 podaljšati do 31. julija 2005.

(3)

Uredbo (ES) št. 761/2005 je zato treba spremeniti.

(4)

Zaradi zagotovitve nepretrganosti ukrepa se mora ta uredba uporabljati od 16. julija 2005.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prvi odstavek člena 2 Uredbe (ES) št. 761/2005 se nadomesti z naslednjim:

„Vsak proizvajalec lahko od 23. maja 2005 do 31. julija 2005 sklene pogodbo o dostavi iz člena 65 Uredbe (ES) št. 1623/2000 (v nadaljevanju ‚pogodba’).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(2)  UL L 127, 20.5.2005, str. 6.


23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1189/2005

z dne 20. julija 2005

o prepovedi lova na morski list na območju ICES VII b, c s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 27/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2005 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (3), določa kvote za morski list za leto 2005.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, so ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo v Prilogi navedene države članice ali so pri njej registrirana, izčrpali odobreno kvoto za leto 2005.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov navedenega staleža ter njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Črpanje kvote

Ribolovna kvota, dodeljena državi članici iz Priloge k Uredbi za stalež iz navedene priloge, velja za zadevni stalež za leto 2005 za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo v Prilogi navedene države članice, se prepove z datumom, ki ga določa navedena priloga. Po tem datumu je prepovedano shranjevati na krovu, pretovarjati in iztovarjati takšen stalež, ulovljen z navedenimi plovili.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2005

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 12, 14.1.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 860/2005 (UL L 144, 8.6.2005, str. 1).


PRILOGA

Država članica

Francija

Stalež

SOL/7BC.

Vrste

morski list (Solea solea)

Območje

VII b, c

Datum

27. junij 2005


23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1190/2005

z dne 20. julija 2005

o oseminštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih, odrejenih proti določenim osebam in subjektom, povezanim z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov Talibanov iz Afganistana (1), in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene Uredbe.

(2)

Dne 15. julija 2005 je Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in ekonomskih virov. Priloga I se skladno s tem zato spremeni.

(3)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov, predvidenih v tej uredbi, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2005

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 853/2005 (UL L 141, 4.6.2005, str. 8)


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Naslednji vpis se doda v rubriko „Pravne osebe, skupine in subjekti“:

„Movement for Reform in Arabia (alias (a) Movement for Islamic Reform in Arabia, (b) MIRA, (c) Al Islah (Reform), (d) MRA, (e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, (f) Islamic Movement for Reform, (g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, (h) Movement for Reform in Arabia Ltd). Naslov: (a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, Združeno kraljestvo, (b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Združeno kraljestvo. Drugi podatki: (a) elektronski naslov: info@islah.org, (b) tel.: 020 8452 0303, (c) faks: 020 8452 0808, (d) številka v registru gospodarskih družb Združenega kraljestva 03834450.“


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/29


SKLEP SVETA

z dne 24. junija 2005

o imenovanju dveh nemških članov in dveh nemških nadomestnih članov Odbora regij

(2005/570/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nemške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. januarja 2002 sprejel Sklep 2002/60/ES (1) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2002 do 25. januarja 2006.

(2)

Po izteku mandatov g. Stanislawa TILLICHA in ge. Ulrike RODUST sta se sprostili dve mesti člana Odbora regij in po izteku mandatov g. Volkerja SCHIMPFFA in ge. Heide SIMONIS sta se sprostili dve mesti nadomestnega člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2006, se imenujejo naslednji člani in nadomestni člani Odbora regij:

(a)

za člana:

 

g. Uwe DÖRING

Minister für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein,

ki zamenja go. Ulrike RODUST;

 

g. Hermann WINKLER

Sächsischer Staatsminister und Chef der Staatskanzlei,

Mitglied des Sächsischen Landtages

ki zamenja g. Stanislawa TILLICHA;

(b)

za nadomestna člana:

 

g. Peter Harry CARSTENSEN

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

ki zamenja go. Heide SIMONIS;

 

g. Georg MILBRADT

Ministerpräsident des Freistaates Sachsen,

Mitglied des Sächsischen Landtages

ki zamenja g. Volkerja SCHIMPFFA.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Učinkovati začne na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 24. junija 2005

Za Svet

Predsednik

L. LUX


(1)  UL L 24, 26.1.2002, str. 38.


23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/31


SKLEP SVETA

z dne 12. julija 2005

o spremembah Sklepa 2001/264/ES o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti

(2005/571/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 207(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2004/338/ES, Euratom z dne 22. marca 2004 o sprejetju poslovnika Sveta (1), in zlasti člena 24 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dodatek 2 k Predpisom Sveta Evropske unije o varovanju tajnosti, ki je priložen Sklepu 2001/264/ES (2), vsebuje tabelo s primerjavo oznak stopenj tajnosti. Ta tabela je bila spremenjena s Sklepom Sveta 2004/194/ES z dne 10. februarja 2004 o spremembah Sklepa 2001/264/ES (3).

(2)

Francija in Nizozemska sta uradno obvestili Generalni sekretariat Sveta o spremembah v zvezi z njunimi oznakami stopenj tajnosti.

(3)

Zato je treba ustrezno spremeniti Sklep 2001/264/ES –

SKLENIL:

Člen 1

V Sklepu 2001/264/ES se Dodatek 1 in Dodatek 2 nadomestita z besedilom Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep se uveljavi z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. julija 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


(1)  UL L 106, 15.4.2004, str. 22. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/701/ES, Euratom (UL L 319, 20.10.2004, str. 15).

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1.

(3)  UL L 63, 28.2.2004, str. 48.


PRILOGA

Dodatek 1

Seznam organov nacionalne varnosti

BELGIJA

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Autorité nationale de sécurité (ANS)

Direction du protocole et de la sécurité

Service de la sécurité P&S 6

Rue des Petits Carmes 15

B-1000 Bruxelles

Telephone Secretariat

:

+ 32/2/519 05 74

Telephone Presidency

:

+ 32/2/501 82 20

+ 32/2/501 87 10

Fax

:

+ 32/2/519 05 96

ČEŠKA

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

150 06 Praha 56

Tel.

:

(420) 257 28 33 35

Fax

:

(420) 257 28 31 10

DANSKA

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

DK-2860 Søborg

Telephone

:

(45) 33 14 88 88

Fax

:

(45) 33 43 01 90

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

DK-2100 København Ø

Telephone

:

(45) 33 32 55 66

Fax

:

(45) 33 93 13 20

NEMČIJA

Bundesministerium des Innern

Referat IS 4

Alt-Moabit 101 D

D-11014 Berlin

Telefon

:

+ 49-1-888 681 15 26

Fax

:

+ 49-1-888 681 558 06

ESTONIJA

Eesti Vabariigi Kaitseministeerium

(Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security National Security Authority)

Sakala 1

EE-15094 Tallinn

Telephone

:

+ 372/717 00 30

+ 372/717 00 31

+ 372/717 00 77

Fax

:

+ 372/717 00 01

GRČIJA

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

GR-ΣΤΓ 1020 Χολαργός (Αθήνα)

Τηλέφωνα

:

(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου)

(30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου)

Φαξ

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

[Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)]

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020 Holargos — Athens

Telephone

:

(30-210) 657 20 09 (office hours)

(30-210) 657 20 10 (office hours)

Fax

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

ŠPANIJA

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

Carretera nacional radial VI, km 8,5

E-28023 Madrid

Telephone

:

+ 34/913 72 57 07

+ 34/913 72 50 27

Fax

:

+ 34/913 72 58 08

FRANCIJA

Secrétariat général de la défense nationale

Service de sécurité de défense (SGDN/SSD)

51, boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Telephone

:

+ 33/1/71 75 81 77

Fax

:

+ 33/1/71 75 82 00

IRSKA

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

80 St. Stephens Green

IRL-Dublin 2

Telephone

(353-1) 478 08 22

Fax

(353-1) 478 14 84

ITALIJA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

Cesis III Reparto (UCSi)

Via di Santa Susanna, 15

I-00187 Roma

Telephone

:

+ 39/06/611 742 66

Fax

:

+ 39/06/488 52 73

CIPER

Υπουργείο Άμυνας

Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

CY-1432 Λευκωσία

Τηλέφωνα

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Φαξ

:

(357-22) 30 23 51

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi Street

CY-1432 Nicosia

Telephone

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Fax

:

(357-22) 30 23 51

LATVIJA

National Security Authority of Constitution Protection

Bureau of the Republic of Latvia

Miera iela 85 A

LV-1013 Riga

Telephone

:

+ 371/702 54 18

Fax

:

+ 371/702 54 54

LITVA

Lithuanian National Security Authority

Gedimino ave. 40/1

LT-01110 Vilnius

Telephone

:

+ 370/5/266 32 01

Fax

:

+ 370/5/266 32 00

LUKSEMBURG

Autorité nationale de sécurité

Ministère d'État

Boîte postale 23 79

L-1023 Luxembourg

Telephone

:

+ 352/478 22 10 central

+ 352/478 22 35 direct

Fax

:

+ 352/478 22 43

+ 352/478 22 71

MADŽARSKA

National Security Authority Republic of Hungary

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Pf.: 2

HU-1352 Budapest

Telephone

:

+ 361/346 96 52

Fax

:

+ 361/346 96 58

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

MT-Valletta

Telephone

:

+ 356/21 24 98 44

Fax

:

+ 356/21 23 53 00

NIZOZEMSKA

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 320 44 00

Fax

:

(31-70) 320 07 33

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit (BA)

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 318 70 60

Fax

:

(31-70) 318 75 22

AVSTRIJA

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Telefon

:

+ 43-1-531 15 23 96

Fax

:

+ 43-1-531 15 25 08

POLJSKA

Wojskowe Służby Informacyjne (Military Information Services

National Security Authority – Military Sphere)

PL-00-909 Warszawa 60

Telephone

:

+ 48/22/684 13 62

Fax

:

+ 48/22/684 10 76

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW (Internal Security Agency

National Security Authority – Civilian Sphere

Department for the Protection of Classified Information)

ul. Rakowiecka 2A

PL-00-993 Warszawa

Telephone

:

+ 48/22/585 73 60

Fax

:

+ 48/22/585 85 09

PORTUGALSKA

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Avenida Ilha da Madeira, 1

P-1400-204 Lisboa

Tel.

:

(351) 21 301 17 10

Fax

:

(351) 21 303 17 11

SLOVENIJA

Office of the Government of the Republic of Slovenia

For the Protection of Classified Information – NSA

Slovenska cesta 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.:

(386-1) 426 91 20

Faks:

(386-1) 426 91 21

SLOVAŠKA

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

SK-851 05 Bratislava

Telephone

:

+ 421/2/68 69 23 14

Fax

:

+ 421/2/68 69 17 00

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration)

Laivastokatu 22/Maringatan 22

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Telephone

:

(358-9) 16 05 53 38

Fax

:

(358-9) 16 05 53 03

ŠVEDSKA

Utrikesdepartementet

SSSB

S-103 39 Stockholm

Telephone

:

+ 46/8/405 54 44

Fax

:

+ 46/8/723 11 76

ZDRUŽENO KRALJESTVO

UK National Security Authority

PO Box 49359

London, SW1P 1LU

United Kingdom

Telephone

(44-207) 930 87 68

Fax

(44-207) 821 86 04

Dodatek 2

Primerjava oznak stopenj tajnosti

Klasifikacija EU in držav članic EU

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

Euratom

Eura — Top Secret

Eura — Secret

Eura — Confidential

Eura — Restricted

Belgija

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Zeer geheim

Geheim

Vertrouwelijk

Beperkte verspreiding

Češka

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danska

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Nemčija

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Estonija

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Grčija

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Španija

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

Francija

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

nota (3)

Irska

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italija

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Ciper

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Latvija

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Litva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Luksemburg

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Madžarska

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nizozemska

Zeer geheim

Geheim

Confidentieel

Vertrouwelijk

Avstrija

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Poljska

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugalska

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Slovenija

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovaška

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Finska

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Švedska

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Združeno kraljestvo

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Klasifikacija mednarodnih organizacij

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

NATO

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET

NATO CONFIDENTIAL

NATO RESTRICTED

ZEU

Focal Top Secret

WEU Secret

WEU Confidential

WEU Restricted


(1)  Nemčija: VS = Verschlusssache.

(2)  Francija: razvrstitev ‚Très secret défense‘, ki se nanaša na prednostna vprašanja vlade, se lahko spremeni le z dovoljenjem predsednika vlade.

(3)  Francija v nacionalnem sistemu ne uporablja kategorije iz razvrstitve ‚DIFFUSION RESTREINTE‘. Francija varuje in ravna z dokumenti z oznako ‚RESTREINT UE‘ v skladu z nacionalno zakonodajo in veljavnimi predpisi, ki niso manj strogi od določb Predpisov Sveta o tajnosti.


Komisija

23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. julija 2005

o spremembi Odločbe 2000/86/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov s poreklom iz Kitajske in razveljavitvi Odločbe 97/368/ES glede imenovanja pristojnega organa in vzorca zdravstvenega spričevala

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005 2751)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/572/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov (1) in zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Odločbi Komisije 2000/86/ES (2) je „State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)“ opredeljena kot pristojni organ na Kitajskem za preverjanje in izdajanje spričeval skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z Direktivo 91/493/EGS.

(2)

Po preoblikovanju kitajske uprave je pristojni organ postal „General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)“.

(3)

Ta novi organ je sposoben učinkovito preverjati uporabo veljavnih predpisov.

(4)

AQSIQ je predložil uradna zagotovila glede skladnosti s standardi za zdravstveni nadzor in spremljanje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, določenih v Direktivi 91/493/EGS, in glede izpolnjevanja higienskih zahtev, ki ustrezajo tistim iz navedene direktive.

(5)

Odločbo 2000/86/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Primerno je, da se ta odločba začne uporabljati 45 dni po datumu njene objave v Uradnem listu Evropske unije za zagotovitev potrebnega prehodnega obdobja.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2000/86/ES se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

‚General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)’ postane pristojni organ na Kitajskem za preverjanje in izdajanje spričeval skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS.“

2.

Člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   V spričevalih mora biti navedeno ime, položaj in podpis predstavnika AQSIQ in njegov uradni žig, ki je drugačne barve od drugih zaznamkov.“

3.

Priloga A se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 6. septembra 2005.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. julija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 26, 2.2.2000, str. 26. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2000/300/ES (UL L 97, 19.4.2000, str. 15).


PRILOGA

„PRILOGA A

ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

za ribiške proizvode iz Kitajske, namenjene za izvoz v Evropsko skupnost, z izjemo školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v kakršni koli obliki

Image

Image


23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/41


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. julija 2005

o spremembi Odločbe 2002/994/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2764)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/573/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (1), in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po odkritju ostankov veterinarskih zdravil v nekaterih proizvodih živalskega izvora, uvoženih iz Kitajske, in pomanjkljivosti, ugotovljenih med inšpekcijskim obiskom v navedeni državi, glede predpisov o veterinarskih zdravilih in sistema nadzora nad ostanki pri živih živalih in živalskih proizvodih, je Komisija sprejela Odločbo 2002/69/ES (2).

(2)

Posledično so kitajski organi začeli izvajati korektivne ukrepe in zagotovili dodatne podatke in jamstva. Ti ukrepi so skupaj z ugodnimi rezultati pregledov, ki so jih opravile službe Komisije in države članice, omogočili spremembo Odločbe 2002/69/ES in kasnejše sprejetje več ukrepov za odobritev uvoza proizvodov živalskega izvora iz Kitajske. Te spremembe so bile zbrane v Odločbi Komisije 2002/994/ES z dne 20. decembra 2002 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s proizvodi živalskega izvora, uvoženimi iz Kitajske (3), ki je razveljavila Odločbo 2002/69/ES.

(3)

Rezultati pregledov, ki so jih po začetku uporabe Odločbe 2004/621/ES opravile države članice na proizvodih, ki imajo dovoljenje za uvoz, so na splošno dobri. Zaradi tega je mogoče razmišljati o odobritvi uvoza hrane za hišne živali iz Kitajske. Glede na zanemarljivo tveganje za potrošnike je primerno ustrezno spremeniti odločbo.

(4)

Da bi izboljšali pravno jasnost glede vrste živalskih proizvodov, za katere je uvoz iz Kitajske prepovedan, je primerno pojasniti besedilo Odločbe 2002/994/ES.

(5)

Odločbo 2002/994/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/994/ES se spremeni:

1.

člena 2 in 3 se nadomestita:

„Člen 2

1.   Države članice prepovejo uvoz proizvodov, navedenih v členu 1.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 države članice dovolijo uvoz proizvodov, navedenih v Prilogi k tej odločbi, v skladu s posebej določenimi pogoji zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenimi pogoji, ki veljajo za zadevne proizvode, in v skladu s členom 3 za proizvode, navedene v delu II Priloge.

Člen 3

Države članice dovolijo uvoz pošiljk proizvodov, navedenih v delu II Priloge, ki jim je priložena izjava pristojnega kitajskega organa, da je bil na vsaki pošiljki pred odpremo opravljen kemični preskus, da bi zagotovili, da zadevni proizvodi niso nevarni za zdravje ljudi. Preskus se mora opraviti zlasti z namenom odkriti prisotnost kloramfenikola in nitrofurana ter njegovih metabolitov. Rezultate analitičnih pregledov je treba priložiti.“;

2.

priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 26. julija 2005.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 30, 31.1.2002, str. 50. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/933/ES (UL L 324, 29.11.2002, str. 71).

(3)  UL L 348, 21.12.2002, str. 154. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/621/ES (UL L 279, 28.8.2004, str. 44).


PRILOGA

„PRILOGA

DEL I

Seznam proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi ali za uporabo kot živalska krma, ki imajo dovoljenje za uvoz v Skupnost brez potrdila iz člena 3

Ribiški proizvodi, razen:

tistih, ki so pridobljeni v ribogojstvu,

oluščenih in/ali predelanih kozic,

sladkovodnega raka vrste Procambrus clarkii, ujetega v naravni sladki vodi z ribolovnimi operacijami,

želatina,

hrana za hišne živali v skladu z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 (1).

DEL II

Seznam proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi ali za uporabo kot živalska krma, ki imajo dovoljenje za uvoz v Skupnost pod pogojem, da jim je priloženo potrdilo iz člena 3

Proizvodi iz ribogojstva,

oluščene in/ali predelane kozice,

sladkovodni rak vrste Procambrus clarkii, ujet v naravni sladki vodi z ribolovnimi operacijami,

čreva,

kunčje meso,

med,

matični mleček.


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1.“


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

23.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/44


SKUPNI UKREP SVETA 2005/574/SZVP

z dne 18. julija 2005

o podpori dejavnostim MAAE na področju jedrske varnosti in preverjanja ter v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki v poglavju III našteva ukrepe zoper njegovo širjenje, ki jih je treba sprejeti tako v EU kot tudi v tretjih državah.

(2)

EU dejavno izvaja Strategijo in uveljavlja ukrepe iz poglavja III, še zlasti s finančnimi sredstvi za podporo posebnih projektov, ki jih izvajajo multilateralne institucije, kakršna je Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE).

(3)

Svet je 17. novembra 2003 sprejel Skupno stališče Sveta 2003/805/SZVP o vsesplošni uporabi in krepitvi multilateralnih sporazumov na področju neširjenja orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev (1).

(4)

Svet je 17. maja 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/495/SZVP (2) o podpori dejavnostim MAAE po Načrtu za jedrsko varnost in v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje.

(5)

Glede na to, da je Svet, kar se tiče EU, 22. decembra 2003 sprejel Direktivo 2003/122/Euratom (3) o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov neznanega izvora, ostaja krepitev nadzora visokoaktivnih radioaktivnih virov sevanja v vseh tretjih državah v skladu z izjavo in akcijskim načrtom G-8 o varovanju radioaktivnih virov pomemben cilj.

(6)

Vsesplošna uporaba Dodatnega protokola MAAE (4) prispeva h krepitvi sposobnosti preverjanja in sistema nadzornih ukrepov MAAE.

(7)

MAAE sledi istim ciljem, kakor so navedeni v uvodnih izjavah (5) in (6). Tako ravna v kontekstu revidiranih Pravil ravnanja za varnost in zaščito radioaktivnih virov, ki jih je septembra 2003 potrdil svet guvernerjev MAAE, in v kontekstu izvajanja svojega Načrta za jedrsko varnost, ki se financira iz prostovoljnih prispevkov v njen Sklad za jedrsko varnost. MAAE se prav tako trudi za okrepitev Konvencije o fizični zaščiti jedrskega materiala ter za spodbujanje sklenitve in izvajanja Dodatnega protokola MAAE.

(8)

Komisija je privolila v to, da se ji poveri nadzor pravilnega izvajanja prispevka EU –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

1.   EU, katere cilj je takojšnje in praktično izvajanje nekaterih elementov Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, podpira dejavnosti MAAE na področju jedrske varnosti in preverjanja z namenom spodbujanja naslednjih ciljev:

izboljšanje zadevnega strokovnega znanja in zaščite materiala in opreme, ki bi lahko postala predmet širjenja,

izboljšanje odkrivanja nedovoljenega prometa z jedrskim materialom in radioaktivnimi snovmi ter odzivanja nanj,

prizadevanje za okrepitev nadzornih ukrepov MAAE in zlasti za vsesplošno uporabo Dodatnega protokola MAAE.

2.   Projekti MAAE, ki ustrezajo ukrepom iz Strategije EU, so projekti, katerih cilji so:

pomoč državam pri krepitvi fizične zaščite jedrskih in drugih radioaktivnih snovi med uporabo, skladiščenjem in prevozom ter jedrskih objektov in naprav,

pomoč državam pri izboljšanju varnosti radioaktivnih materialov za nejedrske namene,

izboljšanje zmogljivosti držav za odkrivanje nedovoljenega prometa in odzivanje nanj,

pomoč državam pri pripravi potrebnih zakonodajnih ukrepov za izvajanje Dodatnega protokola MAAE.

Ti projekti se bodo izvajali v državah, ki potrebujejo pomoč na teh področjih.

Projekti so podrobno opisani v Prilogi.

Člen 2

1.   Finančni okvirni znesek za izvedbo teh štirih projektov iz člena 1(2) znaša 3 914 000 EUR.

2.   Za upravljanje izdatkov iz odstavka 1, ki se financirajo iz splošnega proračuna Evropske unije, se uporabljajo postopki in pravila Skupnosti za proračunske zadeve, z izjemo, da kakršna koli predfinanciranja ne ostanejo v lasti Skupnosti.

3.   Za namene izvajanja projektov iz člena 1(2) Komisija sklene finančni okvirni sporazum z MAAE o pogojih za uporabo prispevka EU v obliki nepovratnih sredstev. Posebni finančni sporazum, ki bo sklenjen, bo od MAAE zahteval, da zagotovi vidnost prispevka EU, ki bo primerna njegovemu obsegu.

4.   Komisija nadzoruje pravilno uporabo prispevka EU iz tega člena. V ta namene se Komisiji naloži naloga, da nadzoruje in vrednoti finančne vidike izvajanja tega skupnega ukrepa, kakor je določeno v temu členu.

Člen 3

Predsedstvo je ob pomoči generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za SZVP in v povezavi s Komisijo odgovorno za izvajanje tega skupnega ukrepa in o njegovem izvajanju poroča Svetu.

Člen 4

Svet in Komisija v okviru svojih pooblastil zagotovita doslednost med izvajanjem tega ukrepa in zunanjo dejavnostjo Skupnosti v skladu z drugim odstavkom člena 3 Pogodbe. Svet in Komisija sodelujeta za dosego tega cilja.

Člen 5

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Veljati preneha 15 mesecev po sprejetju.

Člen 6

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. julija 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  UL L 302, 20.11.2003, str. 34.

(2)  UL L 182, 19.5.2004, str. 46.

(3)  UL L 346, 31.12.2003, str. 57.

(4)  Vzorčni dodatni protokol k sporazumu(om) med državo(ami) in Mednarodno agencijo za atomsko energijo za uporabo nadzornih ukrepov, ki ga je leta 1997 odobril Svet guvernerjev MAAE (INFCIRC/540 (Corr.)).


PRILOGA

Podpora EU dejavnostim MAAE na področju jedrske varnosti in preverjanja ter v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

1.   Opis

Svet guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) je marca 2002 potrdil načrt dejavnosti za zaščito pred jedrskim terorizmom (GOV/2002/10). Dokument „Ukrepi za utrditev mednarodnega sodelovanja na področju jedrske varnosti, varnosti pred sevanjem in varnosti prevoza ter ravnanja z odpadki: pospeševanje učinkovite in trajnostne nacionalne nadzorne infrastrukture za nadzor radioaktivnih virov“ (GOV/2004/52-GC(48)/15) vsebuje tudi dele, ki so pomembni za sodelovanje med MAAE in EU v skladu s Strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje. To predvideva celostni pristop k jedrski varnosti, vključno s stalnimi kratkoročnimi in dolgoročnimi pravnimi nadzori, evidentiranostjo in zaščito jedrskih in drugih radioaktivnih snovi med uporabo, skladiščenjem in prevozom. Vendar je treba v primeru, da zaščitni ukrepi odpovejo ali da jedrski material na svoji lokaciji še ni zaščiten, določiti ukrepe za odkrivanje kraj ali poskusov tihotapljenja materiala.

Mednarodni nadzorni ukrepi, ki jih izvaja MAAE, so ključno sredstvo, s katerim se preverja, ali države izpolnjujejo obveznosti o neuporabi jedrskega materiala oziroma tehnologije za razvijanje jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav. Sklenitev celovitega sporazuma o nadzornih ukrepih (1) in dodatnega protokola k temu sporazumu (2) pomeni pomembno obvezo države v zvezi z varnostjo in nadzorom jedrskega materiala ter z njim povezanega materiala in dejavnosti, ki potekajo na njenem ozemlju, pod njeno jurisdikcijo ali se vršijo kjer koli pod njenim nadzorom. V tem smislu je nadvse pomembno, da je v veljavi potrebna nacionalna izvedbena zakonodaja, ki pooblaščenim vladnim subjektom omogoča, da izvršujejo potrebne upravne funkcije in odločajo o ravnanju katere koli osebe, ki se ukvarja z zakonsko urejenimi dejavnostmi.

Povpraševanje po podpori za ta prizadevanja je v vseh državah članicah MAAE in tudi v državah, ki še niso njene članice, visoko. Vendar se projekti v zvezi s krepitvijo jedrske varnosti v prvi vrsti osredotočajo na države jugovzhodne Evrope: Bolgarijo, Turčijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Srbijo in Črno goro, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Moldavijo in Romunijo; države na območju srednje Azije: Kazahstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadžikistan in Turkmenistan; na območju Kavkaza: Armenijo, Azerbajdžan in Gruzijo; v severni Afriki: Maroko, Alžirijo, Tunizijo, Libijo in Egipt; ter na območju Sredozemlja in na Bližnjem vzhodu: Libanon, Sirijo, Izrael in Jordanijo. Dejavnosti v sklopu projekta, ki se ukvarja s pomočjo pri razvijanju nacionalne zakonodaje v povezavi s sporazumom o nadzornih ukrepih in dodatnim protokolom (Projekt 4), se bodo izvajale v državah, opredeljenih na podlagi političnih prednostih nalog, ki jih je postavila EU.

Na začetku bodo v novih državah, za katere se uporablja ta skupni ukrep, ocenjene potrebe po izboljšani jedrski varnosti, da se opredelijo prednostne naloge za podporo. V ta namen bo skupina priznanih strokovnjakov ocenila trenutno stanje že vzpostavljenih ukrepov za jedrsko varnost v teh državah in predložila priporočila za izboljšanje. Priporočila, ki bodo pomenila temelj za določitev poznejše pomoči, bodo zajemala trenutno stanje in potrebo po izboljšanju v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem zlonamernih dejanj ter odzivanjem na ta dejanja, pri katerih gre za uporabo tako jedrskih in drugih radioaktivnih snovi, vključno s snovmi za nejedrsko uporabo, kot tudi jedrskih objektov in naprav.

Na podlagi te ocene bodo določene prednostne naloge pri določanju največjega možnega števila držav za vsak projekt, ki bo financiran s proračunom, razpoložljivim v okviru podpore EU.

Nato se bodo projekti izvedli v izbranih državah, in sicer na štirih področjih:

1.   Krepitev fizične zaščite jedrskih in drugih radioaktivnih materialov med uporabo, skladiščenjem in prevozom ter jedrskih objektov in naprav

Materiali, uporabljeni ali skladiščeni v jedrskih objektih in napravah ter na lokacijah, morajo biti ustrezno knjiženi in zaščiteni, da se prepreči kraja ali sabotaža. Učinkovit regulativni sistem bi moral določiti elemente, ki zahtevajo izvajanje na ravni države in uporabnika.

Za Projekt 1 bo izbranih največ šest držav.

2.   Krepitev varnosti radioaktivnih materialov za nejedrske namene

Ta projekt zajema dve različni področji dejavnosti; eno se ukvarja z vzpostavitvijo/nadgradnjo nadzorne infrastrukture, drugo pa z razgradnjo ali odstranitvijo neuporabljenih virov sevanja.

Radioaktivni materiali se pogosto uporabljajo za nejedrske namene, npr. v medicini ali industriji. Nekateri od teh virov sevanja so visoko radioaktivni in spadajo v kategorije 1–3 v skladu z dokumentom MAAE „Kategorizacija radioaktivnih virov sevanja“. Ti viri sevanja lahko v odsotnosti ustreznega reguliranega nadzora in zaščite pridejo v napačne roke in se uporabijo za zlonamerne aktivnosti. Nadzorna infrastruktura, zaščita pred sevanjem in zaščita radioaktivnih virov mora biti učinkovita in mora ustrezno delovati v skladu z mednarodnimi standardi, smernicami Pravil ravnanja za varnost in zaščito radioaktivnih virov in najboljšo prakso. Za to področje dejavnosti v sklopu Projekta 2 bo izbranih največ šest držav.

Nadvse pomembno je, da so močni in nevarovani radioaktivni viri sevanja pri uporabi ali skladiščenju zaščiteni pred zlonamernimi dejanji, ko pa niso več potrebni, jih je treba razgraditi in odstraniti kot radioaktivne odpadke v varno in zavarovano skladišče. Za to področje dejavnosti v sklopu Projekta 2 bo izbranih največ šest držav.

3.   Krepitev zmogljivosti držav za odkrivanje nedovoljenega prometa in odzivanje nanj

Nedovoljen promet je nedovoljeno prejemanje, nabava, raba, prevoz ali odstranjevanje jedrskega materiala in drugih radioaktivnih snovi, ne glede na to, ali gre pri tem za namerno dejanje ali ne, in neodvisno od tega, ali so bile pri tem prekoračene mednarodne meje.

Preprosta jedrska eksplozivna naprava ali radiološka razpršilna naprava v teroristične namene ne more biti izdelana brez materiala, pridobljenega kot rezultat nedovoljenega prometa. Poleg tega obstaja možnost, da je bila občutljiva jedrska oprema ali tehnologija za izdelavo občutljivega materiala, ki je namenjen za preprosto jedrsko orožje ali njegovo proizvodnjo, prav tako pridobljena z nedovoljeno trgovino. Mogoče je sklepati, da je treba takšne materiale ali tehnologije prenesti preko meje, da lahko dosežejo končni namembni kraj. Za boj proti nedovoljenemu prometu morajo države zato predvideti potrebne regulativne in tehnične sisteme (vključno z uporabniku prijaznimi instrumenti) ter razpoložljive postopke in informacije na mejnih prehodih za odkrivanje poskusov tihotapljenja radioaktivnih snovi (vključno s cepljivimi radioaktivnimi snovmi) ali nedovoljene trgovine z občutljivo opremo in tehnologijo.

Sprejeti je treba torej učinkovite ukrepe kot odgovor na taka dejanja in za zaseg kakršnega koli radioaktivnega materiala. Uslužbenci organov pregona (carina, policija itd.) pogosto niso usposobljeni za rabo opreme za odkrivanje in zato morebiti niso seznanjeni z občutljivo opremo in tehnologijo. Usposabljanje tega osebja je zato bistvenega pomena za uspeh ukrepov, sprejetih za odkrivanje nedovoljenega prometa. Zaposlenim različnih kategorij bi bilo treba ponuditi različne oblike izobraževanja in usposabljanja, tako glede rabe instrumentov za odkrivanje kot glede ovrednotenja merilnih rezultatov teh instrumentov, da bi lahko sprejemali odločitve glede nadaljnjih aktivnosti.

4.   Zakonodajna pomoč za izvajanje obveznosti držav v skladu s sporazumi o nadzornih ukrepih in dodatnimi protokoli MAAE

Sklenitev sporazumov o nadzornih ukrepih in dodatnih protokolov z MAAE je učinkovit ukrep, ki spodbuja strog nacionalni in mednarodni nadzor jedrskega materiala ter z njim povezanih tehnologij. Poleg nekaterih ključnih obveznosti in elementov, ki jih morajo države izvajati v okviru nacionalne zakonodaje v zvezi z nadzornimi ukrepi in so pomembni za varnost in nadzor jedrskega materiala ter z njim povezanega materiala in dejavnosti, obstajajo tudi dodatne obveznosti, ki jih države morajo sprejeti, da lahko izpolnijo mednarodne obveznosti, prevzete v skladu z nadzornimi ukrepi. V tem smislu morajo biti v nacionalni izvedbeni zakonodaji dejansko predvidena okvirna načela in splošne določbe, ki pooblaščenim vladnim subjektom omogočajo izvrševanje potrebnih upravnih funkcij in urejajo ravnanje katere koli osebe, ki se ukvarja z zakonsko urejenimi dejavnostmi.

Pomembno je, da nacionalna izvedbena zakonodaja jasno opredeljuje jedrske dejavnosti, obrate, objekte in naprave in material, za katere bodo veljali nadzorni ukrepi. Poleg tega morajo države, ki so sklenile dodatni protokol, zagotoviti, da se je njihova nacionalna izvedbena zakonodaja izboljšala, s čimer jim je bilo omogočeno izpolnjevanje dodatnih obveznosti, izhajajočih iz dodatnega protokola. Zlasti je treba preveriti domačo zakonodajo države, da se povečajo pristojnosti in odgovornosti upravnega organa, ki je bil pooblaščen za izvajanje in uporabo sklenjenih sporazumov o nadzornih ukrepih.

Upravičenke projekta bodo izbrane ciljne države.

2.   Cilji

Splošni cilj: krepitev jedrske varnosti v izbranih državah.

2.1   Ocenjevalna faza: kritje stroškov mednarodnih misij za jedrsko varnost

MAAE bo izvedla ocenjevanje z namenom opredelitve potreb po krepitvi jedrske varnosti v vsaki od držav, omenjenih pod točko 1, v katerih takšno ocenjevanje ni bilo dokončano. Ocenjevanje bo po potrebi zajemalo fizično varovanje in varnost jedrskih in nejedrskih projektov, potrebno nadzorno infrastrukturo za varnost pred sevanjem in zaščito radioaktivnih virov, kot tudi uveljavljene ukrepe za boj proti nedovoljenemu prometu. Rezultati celovite ocene bodo služili kot podlaga pri izboru držav, v katerih se bodo izvajali projekti.

V projektih kot del široko zastavljene zgoraj omenjene svetovalne misije za jedrsko varnost:

bo za vsako državo ocenjeno stanje fizičnega varovanja jedrskih in drugih radioaktivnih materialov in varovanja vseh jedrskih ali raziskovalnih objektov in naprav ali lokacij, kjer se ti materiali uporabljajo ali skladiščijo in bo določena skupina objektov in naprav ter lokacij s temi materiali, ki bo izbrana za postopno nadgradnjo in podporo,

za vsako državo bodo ocenjene kakršne koli potrebe v zvezi z nadgradnjo zaščite radioaktivnih virov, opredeljene bodo vsakršne slabosti in pomanjkljivosti pri izvajanju mednarodnih standardov in Pravil ravnanja, zaradi katerih bo potrebno izboljšanje nadzorne infrastrukture, ter potreba po zagotavljanju dodatnega varovanja močnih, nevarovanih virov sevanja. V okviru ocene bo določena tudi posebna oprema, potrebna za zagotovitev zaščite,

za vsako državo bo ocenjeno trenutno stanje glede zmogljivosti za boj proti nedovoljenemu prometu in opredeljene bodo potrebe za zahtevane izboljšave.

2.2   Izvajanje konkretnih ukrepov, ki so bili na podlagi ocenjevalne faze opredeljeni kot prednostne naloge

Projekt 1

Krepitev fizičnega varovanja jedrskih in drugih radioaktivnih materialov med uporabo, skladiščenjem in prevozom ter v jedrskih objektih

Namen projekta: krepitev fizičnega varovanja jedrskih in drugih radioaktivnih materialov v izbranih državah.

Rezultati projekta:

izboljšano fizično varovanje izbranih objektov in naprav ter prednostnih lokacij,

izboljšana nacionalna nadzorna infrastruktura za fizično varovanje s pomočjo izvedencev,

zagotavljanje usposabljanja osebja v izbranih državah.

Projekt 2

Krepitev varnosti radioaktivnih materialov za nejedrske namene

Namen projekta: krepitev varnosti radioaktivnega materiala za nejedrske namene v izbranih državah.

Rezultati projekta:

vzpostavitev/nadgradnja nadzorne infrastrukture za varnost pred sevanjem in zaščito radioaktivnih virov s pomočjo Ocene infrastrukture za varnost pred sevanjem in zaščito radioaktivnih virov (RaSSIA), svetovanja, opreme ter izobraževanja in usposabljanja v skladu z mednarodnimi standardi, smernicami Pravil ravnanja za varnost in zaščito radioaktivnih virov in najboljšo prakso,

zavarovanje ali po potrebi razgradnja ali odstranitev nevarovanih virov sevanja v izbranih državah.

Projekt 3

Krepitev zmogljivosti držav za odkrivanje nedovoljenega prometa in odzivanje nanj

Namen projekta: okrepiti zmogljivosti držav za odkrivanje nedovoljenega prometa in odzivanje nanj v izbranih državah.

Rezultati projekta:

zbrane in ovrednotene izpopolnjene informacije iz odprtih virov in državnih točk za stike o nedovoljenem prometu z jedrskim materialom z namenom izboljšati poznavanje nedovoljenega prometa z jedrskim materialom in okoliščin tega prometa. Te informacije bodo olajšale določanje različnih prednostnih aktivnosti za boj proti nedovoljenemu prometu,

oblikovanje nacionalnih okvirov z izvedensko pomočjo za boj proti nedovoljenemu prometu in za izboljšanje nacionalnega usklajevanja nadzora čezmejnega prenosa radioaktivnih materialov, občutljive jedrske opreme in tehnologije v izbranih državah,

nadgrajena oprema za nadzor meje na izbranih mejnih prehodih,

zagotovljeno usposabljanje za uslužbence organov pregona.

Projekt 4

Zakonodajna pomoč za izvajanje obveznosti držav v skladu s sporazumi o nadzornih ukrepih in dodatnimi protokoli MAAE

Namen projekta: utrditev nacionalnih zakonodajnih okvirov za izvajanje sporazumov o nadzornih ukrepih in dodatnih protokolov, sklenjenih med državami in MAAE.

Projekt ima dve fazi: pripravljalno in izvedbeno fazo:

pripravljalna faza zajema določitev držav, ki niso sprejele potrebne izvedbene zakonodaje v skladu s sporazumi o nadzornih ukrepih in dodatnimi protokoli, sklenjenimi z MAAE. Te države bo določila EU. Pripravljalna faza vključuje tudi razvoj splošnih potrebščin (tj. sestavnih delov zakonodaje), izhajajoč iz primerov obstoječe nacionalne zakonodaje posameznih držav, ki bodo služile kot podlaga za prilagoditev navedenih primerov posameznim nacionalnim potrebam in pogojem ciljnih držav,

izvedbena faza vključuje zagotavljanje dvostranske zakonodajne pomoči ciljnim državam pri pripravljanju in/ali revidiranju nacionalne zakonodaje ob uporabi sestavnih delov zakonodaje, nastalih med pripravljalno fazo.

Rezultati projekta:

razvoj in sprejetje (v jeziku države) potrebne nacionalne zakonodaje, ki državam omogoča izpolnjevanje obveznosti iz sporazumov o nadzornih ukrepih in dodatnih protokolov.

3.   Trajanje

Ocenjevanje bo izvedeno v obdobju treh mesecev po začetku veljavnosti Sporazuma o prispevku EU med Komisijo in MAAE. Štirje projekti bodo potekali vzporedno v naslednjih 12 mesecih.

Ocenjeni skupni čas trajanja za izvedbo tega skupnega ukrepa je 15 mesecev.

4.   Upravičenci

Upravičenke so države, v katerih bo potekala presoja in se bodo izvajali projekti, ki bodo sledili. Njihovi organi bodo deležni pomoči pri določitvi šibkih točk in podpore pri iskanju rešitev in povečanju varnosti.

5.   Subjekti, ki jim bo zaupana izvedba projekta

Izvedba projekta bo zaupana MAAE. Misije za jedrsko varnost bodo izvedene po standardnem načinu delovanja misij MAAE, ki jih bodo izvedli strokovnjaki držav članic MAAE. Te štiri projekte bo neposredno izvedlo osebje MAAE, izbrani strokovnjaki držav članic MAAE ali pogodbeniki. V primeru pogodbenikov bo MAAE nakup vseh dobrin, dela ali storitev v okviru tega skupnega ukrepa izpeljala v skladu z veljavnimi pravili in postopki MAAE, kot je določeno v sporazumu o prispevku EU z MAAE.

6.   Udeležene tretje osebe

Ta projekt bo 100 % financiran s tem skupnim ukrepom. Strokovnjaki držav članic MAAE se lahko štejejo kot udeležene tretje osebe. Delovali bodo po standardnih pravilih delovanja strokovnjakov MAAE.

7.   Ocena potrebnih sredstev

Prispevek EU bo kril ocenjevanje in izvajanje štirih projektov, opisanih v točki 2.2. Ocenjeni stroški so naslednji:

Ocena jedrske varnosti, vključno z misijami

140 000 EUR

Projekt 1

1 100 000 EUR

Projekt 2

1 250 000 EUR

Projekt 3

1 114 000 EUR

Projekt 4

200 000 EUR

Poleg tega je za nepredvidene stroške vključena varnostna rezerva v višini približno 3 % upravičenih stroškov (za skupaj 110 000 EUR).

8.   Finančni okvirni znesek za kritje stroškov projekta

Skupni stroški projekta znašajo 3 914 000 EUR.


(1)  Struktura in vsebina sporazumov, ki morajo biti sklenjeni med Agencijo in državami v zvezi s Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (INFCIRC/153 (Corr.)) – dokument je leta 1972 sprejel Svet guvernerjev MAAE.

(2)  Vzorčni dodatni protokol k sporazumu(om) med državo(ami) in Mednarodno agencijo za atomsko energijo za uporabo nadzornih ukrepov, ki ga je leta 1997 odobril Svet guvernerjev MAAE (INFCIRC/540 (Corr.)).