ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 178

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
9. julij 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1048/2005 z dne 13. junija 2005 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2032/2003 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v promet ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

9.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1048/2005

z dne 13. junija 2005

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2032/2003 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v promet

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe Komisije (ES) št. 2032/2003 (2) določa, da se mora od začetka veljavnosti Uredbe vsaka obstoječa aktivna snov, ki ni navedena v Prilogi I k navedeni uredbi, šteti, kakor da ni bila dana v promet za biocidne namene pred 14. majem 2000. Zato se biocidni proizvodi, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso navedene v Prilogi I, ne smejo več dajati v promet, razen če se zaprosi za vključitev v Prilogo I ali IA k Direktivi 98/8/ES v skladu s členom 11 navedene direktive in je bilo izdano začasno dovoljenje v skladu s členom 15(2) navedene direktive. Vendar so države članice odkrile omejeno število aktivnih snovi, ki niso bile identificirane ali prijavljene pred iztekom roka, določenega v uredbah Komisije (ES) št. 1896/2000 (3) in (ES) št. 1687/2002 (4), čeprav je dokazano, da so bile vsebovane v biocidnih proizvodih, ki so bili dani v promet pred 14. majem 2000. Nekatere od teh aktivnih snovi so pomembne s socialno-ekonomskega vidika ali glede varstva javnega zdravja. Zato je primerno sestaviti nadaljnji seznam aktivnih snovi, ki smejo ostati v prometu do 1. septembra 2006.

(2)

Nekatere snovi, ki niso vključene v Prilogo II k Uredbi (ES) št. 2032/2003, se uporabljajo za namene, za katere je po mnenju držav članic dokazano, da so nujno potrebni iz zdravstvenih in varstvenih razlogov ter zaradi varovanja kulturne dediščine ali je njihova uporaba odločilnega pomena za delovanje družbe v odsotnosti tehnično in ekonomsko izvedljivih drugih možnosti ali nadomestkov, ki so sprejemljivi z okoljskega ali zdravstvenega vidika. Zato je primerno, da se uvede sistem, po katerem se bo lahko zaprosilo za podaljšanje obdobja za dajanje v promet biocidnih proizvodov, ki vsebujejo navedene snovi. Taka podaljšanja se lahko odobrijo le državam članicam prosilkam, če so zahtevki upravičeni, če dolgoročna uporaba ne škoduje zdravju ljudi in okolju in če se, kadar je to primerno, razvijajo druge možnosti. Podaljšanje se dovoli največ do 14. maja 2010.

(3)

V skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 2032/2003 se mora dajanje v promet biocidnih proizvodov, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso bile prijavljene, ali niso bile prijavljene za ustrezne vrste proizvodov, ustaviti najkasneje 1. septembra 2006. Gospodarskim subjektom je zdaj v interesu, da bi za nekatere snovi ali kombinacije snovi/vrst proizvodov, ki do sedaj še niso bile prijavljene, pripravili popolne dosjeje z namenom njihove vključitve v Prilogo I ali IA k Direktivi 98/8/ES. Zato je primerno, da se uvede možnost podaljšanja rokov za dajanje v promet biocidnih proizvodov, ki vsebujejo take snovi v zadevni vrsti proizvoda, v kolikor bodo zainteresirani gospodarski subjekti predložili popolne dosjeje precej pred 1. septembrom 2006. Če se ti dosjeji sprejmejo, je treba dovoliti podaljšanje obdobja za dajanje v promet navedenih proizvodov v zadevnih vrstah proizvodov do konca ocenjevanja popolnih dosjejev, ki mora potekati vzporedno z ocenjevanjem prijavljenih snovi za zadevne vrste proizvodov.

(4)

Naloga ocenjevanja mora biti porazdeljena med pristojne organe vseh držav članic. V Prilogi V k Uredbi (ES) št. 2023/2003 so zaenkrat imenovane le države članice poročevalke za določene kombinacije aktivnih snovi/vrst proizvodov. Zato je treba imenovati države članice poročevalke za preostale vrste proizvodov, pri čemer je treba upoštevati tudi pristop novih držav članic 1. maja 2004. Ustrezno je treba prilagoditi tudi seznam pristojnih organov.

(5)

Gospodarski subjekti so izrazili zanimanje, da bi prevzeli vlogo udeležencev, ko Komisija objavi primere, v katerih so se za zadevno kombinacijo aktivne snovi/vrste proizvoda vsi udeleženci umaknili ali niso izpolnili svojih obveznosti. To se je zgodilo v primeru treh snovi in zato je primerno, da se te snovi navede v posebni prilogi, skupaj z imenovanimi državami članicami poročevalkami in novimi roki za predložitev popolnih dosjejev.

(6)

Za več prijavljenih kombinacij obstoječih aktivnih snovi/vrst proizvodov — zlasti tistih, prijavljenih za vrste proizvodov 8 in 14 — so se vsi udeleženci umaknili ali niso izpolnili svojih obveznosti in noben drug gospodarski subjekt ali država članica ni v danih rokih izrazila zanimanja za prevzem vloge udeleženca. Poleg tega je po tem, ko so pristojni organi in Komisija nedavno uvrstili nekatere proizvode za zagotavljanje higiene mleka kot biocidne pripravke v vrsto proizvodov 3, kot je opredeljena v Prilogi V k Direktivi 98/8/ES, primerno, da se v Prilogo II uvrsti nekatere snovi, uporabljene v navedenih proizvodih za zagotavljanje higiene mleka, za katere proizvajalci, formulatorji in združenja, ki so menili, da te snovi niso predmet Direktive 98/8/ES, niso predložili prijav pred iztekom rokov, določenih z uredbama (ES) 1896/2000 in 1687/2002, so pa to storili pred sprejetjem te uredbe. Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 2032/2003 je zato treba ustrezno spremeniti. Dele A, B, C in D Priloge V ter Prilogo VI je tudi treba spremeniti glede na določbe, ki jih vsebuje ta uredba.

(7)

Za eno snov iz Prilog I in II k Uredbi (ES) št. 2032/2003 je navedena napačna številka CAS in za drugo napačno splošno ime. Štiri snovi niso navedene v Prilogah I in III, čeprav so bile identificirane v rokih, določenih z Uredbo (ES) št. 1896/2000. To je treba popraviti.

(8)

Uredbo (ES) št. 2032/2003 je treba zato ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2032/2003 se spremeni:

1.

Naslov člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„Obstoječe aktivne snovi“

2.

V členu 3 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Priloga VII vsebuje seznam aktivnih snovi, ki niso bile identificirane ali prijavljene v rokih, določenih v Uredbi (ES) št. 1896/2000 in Uredbi (ES) št. 1687/2002, čeprav je dokazano, da so bile dane na trg kot aktivne snovi v biocidnih proizvodih pred 14. majem 2000.“

3.

Člen 4 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Aktivne snovi, navedene v Prilogi III in Prilogi VII, se v okviru programa pregledovanja ne vključijo v Prilogo I, Prilogo IA ali Prilogo IB k Direktivi 98/8/ES.“

(b)

V odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Ne glede na člen 8 Direktive 98/8/ES je 1. september 2006 datum, s katerim države članice v skladu s členom 16(3) Direktive 98/8/ES prekličejo obstoječa dovoljenja ali registracije za biocidne proizvode, ki vsebujejo aktivne snovi, navedene v Prilogi III in Prilogi VII, in zagotovijo, da se na njihovem ozemlju taki biocidni proizvodi ne dajejo v promet.“

(c)

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Od datuma začetka veljavnosti te uredbe se katera koli aktivna snov, ki ni navedena v Prilogi I ali Prilogi VII, šteje, kakor da ni bila dana v promet za biocidne namene pred 14. majem 2000.“

4.

Vstavita se naslednja člena 4a in 4b:

„Člen 4a

Uporaba bistvenega pomena

1.   Države članice lahko Komisijo zaprosijo za podaljšanje obdobja, določenega v členu 4(2), kadar menijo, da je aktivna snov iz Priloge III ali VII bistvenega pomena iz zdravstvenih in varstvenih razlogov ter zaradi varovanja kulturne dediščine ali je odločilnega pomena za delovanje družbe in kadar ni na razpolago drugih tehnično in ekonomsko izvedljivih možnosti ali nadomestkov, ki so sprejemljivi z okoljskega in zdravstvenega vidika.

Vloge mora spremljati dokument, ki navaja utemeljitve in obrazložitve.

2.   Vloge iz odstavka 1 Komisija posreduje drugim državam članicam in jih preko elektronskih sredstev da na voljo javnosti.

Države članice ali katera koli oseba lahko v roku 60 dni po prejemu vloge Komisiji predloži pisne pripombe.

3.   Ob upoštevanju prejetih pripomb lahko Komisija v skladu s členom 16(2) Direktive 98/8/ES odobri podaljšanje obdobja, določenega v členu 4(2) te uredbe, za dajanje snovi v promet v državi članici prosilki do 14. maja 2010, če države članice:

(a)

zagotovijo, da je nadaljnja uporaba mogoča le pod pogojem, da so proizvodi, ki vsebujejo snov, odobreni za predvideno uporabo bistvenega pomena;

(b)

ugotovijo, da je ob upoštevanju vseh razpoložljivih podatkov smiselno domnevati, da nadaljnja uporaba nima nikakršnih nesprejemljivih učinkov na zdravje ljudi ali živali ali na okolje;

(c)

ob odobritvi dovoljenj uvedejo vse ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja;

(d)

zagotovijo, da se odobreni biocidni proizvodi, ki ostanejo v prometu po 1. septembru 2006, na novo označijo, da bi ustrezali pogojem uporabe, ki so jih določile države članice v skladu s tem odstavkom; ter

(e)

zagotovijo, da, kadar je to primerno, imetniki dovoljenj ali zadevne države članice iščejo druge možnosti za tovrstne uporabe ali da pripravljajo dosje, ki bo v skladu s postopkom iz člena 11 Direktive 98/8/ES predložen najkasneje do 14. maja 2008.

4.   Zadevne države članice letno obveščajo Komisijo o uporabi odstavka 3 in zlasti o ukrepih, sprejetih v skladu s točko (e).

5.   Države članice lahko kadar koli pregledajo dovoljenja za biocidne proizvode, za katere je bilo obdobje za dajanje v promet podaljšano v skladu z odstavkom 3. Če obstaja razlog za domnevo, da kateri koli od pogojev, določenih v točkah (a) do (e) navedenega odstavka, ni več izpolnjen, zadevne države članice brez nepotrebnega odlašanja sprejmejo ukrepe za izboljšanje stanja ali, če to ni mogoče, odvzamejo dovoljenja za zadevne biocidne proizvode.

Člen 4b

Podaljšanje roka za dajanje v promet

1.   Proizvajalci, formulatorji, združenja in druge osebe lahko zaprosijo za podaljšanje obdobja, določenega v členu 4(2), za dajanje v promet biocidnih proizvodov, ki vsebujejo aktivne snovi iz navedenega odstavka, tako, da pristojnemu organu v eni od držav članic najkasneje do 1. marca 2006 predložijo popoln dosje za vsako aktivno snov in kombinacijo vrste proizvoda, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge IV.

2.   Država članica sprejema preveri, ali se dosje iz odstavka 1 lahko sprejme kot popoln v skladu s členom 9(1) do (4).

Če se dosje sprejme kot popoln, se kombinacije aktivnih snovi/vrst proizvodov vključijo v Prilogo II in Prilogo V in po potrebi črtajo iz Priloge III ali IV.

3.   Za vrste proizvodov, razen 8 in 14, se začne ocenjevanje dosjejev istočasno z ocenjevanjem dosjejev za druge aktivne snovi v isti vrsti(-ah) proizvoda(-ov), kot je določeno v Prilogi V.“

5.

Člen 5 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se kot tretji in četrti pododstavek vstavi naslednje besedilo:

„Države članice poročevalke, ki so imenovane za pregled obstoječih aktivnih snovi, navedenih v Prilogi II, za vrste proizvodov 1 do 6 in 13, so določene v delu C Priloge V.

Države članice poročevalke, ki so imenovane za pregled aktivnih snovi, navedenih v Prilogi II, za vrste proizvodov 7, 9 do 12, 15, 17, 20, 22 in 23, so določene v delu D Priloge V.“

(b)

V odstavku 4 se datum „1. julija 2003“ nadomesti s „1. marca 2005“.

6.

Členu 7 se doda naslednji odstavek:

„Če pa želi katera koli država članica prejeti izvode le v elektronski obliki ali različno število izvodov, o tem obvesti Komisijo, ki da navedene informacije preko elektronskih sredstev na voljo javnosti. Če se država članica kasneje odloči drugače, o tem brez nepotrebnega odlašanja obvesti Komisijo, ki nato ustrezno posodobi javno razpoložljive informacije.“

7.

Členu 8(4) se doda naslednji četrti pododstavek:

„Zadevne aktivne snovi, države članice poročevalke in novi roki se navedejo v Prilogi VIII. Priloga V se ustrezno posodobi.“

8.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

9.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

10.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

11.

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

12.

Priloga VI se nadomesti z besedilom iz Priloge V k tej uredbi.

13.

Besedilo iz Priloge VI k tej uredbi se doda kot Priloga VII.

14.

Besedilo iz Priloge VII k tej uredbi se doda kot Priloga VIII.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 307, 24.11.2003, str. 1.

(3)  UL L 228, 8.9.2000, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2032/2003.

(4)  UL L 258, 26.9.2002, str. 15.


PRILOGA I

Priloga I k Uredbe (ES) Št. 2032/2003 se spremeni:

1.

Številka CAS za snov „Bacillus sphaericus“ se nadomesti z „143447-72-7“.

2.

Vrstica, ki se nanaša na snov „(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/d-tetrametrin“ se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/d-trans-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7“

3.

Dodata se naslednji snovi:

Ime (EINECS in/ali drugi)

Številka ES

Številka CAS

„Etinil estradiol

200-342-2

57-63-6

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Tetradecildimetilbenzilamonijev fluorid

61134-95-0

Terpinol

8006-39-1“


PRILOGA II

„PRILOGA II

OBSTOJEČE AKTIVNE SNOVI IN VRSTE PROIZVODOV, KI SO VKLJUČENI V PROGRAM PREGLEDOVANJA (1)

Ime (EINECS in/ali drugi)

Številka ES

Številka CAS

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

Formaldehid

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

18

 

20

21

22

23

2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter/piperonil butoksid

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoksarzin-10-il oksid

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorokrezol

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorvos

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanol

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mravljinčna kislina

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Benzojska kislina

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Salicilna kislina

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etilen oksid

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoin

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citronska kislina

201-069-1

77-92-9

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalool

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-kloroacetamid

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromoocetna kislina

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glikolska kislina

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroksiocetna kislina

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-mlečna kislina

201-196-2

79-33-4

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Varfarin

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrakinon

201-549-0

84-65-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Symclosen

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloroksilenol

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenil-2-ol

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalen

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofen

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarban

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniol

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

1,4-diklorobenzen

203-400-5

106-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glioksal

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-krezol

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksa-2,4-dienojska kislina/sorbinska kislina

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaral

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonanojska kislina

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undekan-2-on/metil-nonil-keton

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N-(2-etilheksil)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksimid

204-029-1

113-48-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Propoksur

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofen

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzil benzoat

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Benzetonijev klorid

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malation

204-497-7

121-75-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Fenitrotion

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-fenoksietanol

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetilpiridinijev klorid

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktanojska kislina

204-677-5

124-07-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Ogljikov dioksid

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Natrijev dimetilarzinat

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometilidintrimetanol

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosilkloramid natrij

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalijev dimetilditiokarbamat

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev dimetilditiokarbamat

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varfarin natrij

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev 2-bifenilat

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptan

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

N-(triklormetiltio)ftalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Metil atranilat

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N, N-dietil-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiram

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziram

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

19

 

21

 

 

Kalijev metilditiokarbamat

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metam-natrij

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinatrijev cianoditiokarbamat

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hidroksimetil)sečnina

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev hidrogenkarbonat

205-633-8

144-55-8

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

18

19

 

 

 

 

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

 

 

Benzotiazol-2-tiol

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Diazinon

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekanojska kislina

206-376-4

334-48-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cianamid

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hidroksi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrien-1-on

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev benzoat

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1RS,3RS; 1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilat (vsi izomeri; razmerje: 1:1: 1:1: 1:1: 1:1)/aletrin

209-542-4

584-79-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Ftalaldehid

211-402-2

643-79-8

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil) metansulfenamid/tolifluanid

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hidroksil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-il acetat

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutrin

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Bakrov tiocianat

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradonov bromid

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/d-trans-tetrametrin

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dikloro-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diborov trioksid

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinkov sulfid

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

Bakrov oksid

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibakrov oksid

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinatrijev tetraborat, brezvodni

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Naftenske kisline, bakrove soli

215-657-0

1338-02-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-butanon, peroksid

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuron

217-129-5

1746-81-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-diklorobenzil alkohol

217-210-5

1777-82-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorotalonil

217-588-1

1897-45-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

4-(2-nitrobutil)morfolin

218-748-3

2224-44-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

1

2

3

4

 

6

 

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2'-ditiobis[N-metilbenzamid]

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Sulfuril difluorid

220-281-5

2699-79-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Triklosan natrij

220-767-7

2893-78-9

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihidrat natrijevega diklorizocianurata

220-767-7

51580-86-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorpirifos

220-864-4

2921-88-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Mecetronij etil sulfat

221-106-5

3006-10-8

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis(triklorometil) sulfon

221-310-4

3064-70-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Triklosan

222-182-2

3380-34-5

1

2

3

 

 

 

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt-1-en-3-ol

222-226-0

3391-86-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Natrijev 5-kloro-2-[4-kloro-2-[[[(3,4-diklorofenil)amino]karbonil]amino]fenoksi]benzensulfonat

222-654-8

3567-25-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(Etilendioksi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofacinon

223-003-0

3691-35-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipirition

223-024-5

3696-28-4

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev 2,4,6-triklorofenolat

223-246-2

3784-03-0

 

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piridin-2-tiol 1-oksid, natrijeva sol

223-296-5

3811-73-2

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metenamin 3-kloraliloklorid

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2',2''-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

 

2

3

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

 

2

3

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorpirifos-metil

227-011-5

5598-13-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

N, N'-metilenbismorfolin

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumatetralil

227-424-0

5836-29-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutilazin

227-637-9

5915-41-3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R)-p-menta-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Metilen ditiocianat

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-bromo-2-nitrovinil)benzen

230-515-8

7166-19-0

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didecildimetilamonijev klorid

230-525-2

7173-51-5

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

16

 

18

 

 

 

 

 

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Srebro

231-131-3

7440-22-4

 

2

 

4

5

 

 

 

9

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baker

231-159-6

7440-50-8

 

2

 

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Žveplov dioksid

231-195-2

7446-09-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Kalcijev diheksa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

1

 

3

 

 

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Jod

231-442-4

7553-56-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Polivinilpirolidon jod

Polimer

25655-41-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silicijev dioksid — amorfni

231-545-4

7631-86-9

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

18

19

20

 

 

 

Natrijev hidrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Vodikov klorid/solna kislina

231-595-7

7647-01-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev klorid

231-598-3

7647-14-5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev bromid

231-599-9

7647-15-6

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofosforna kislina

231-633-2

7664-38-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev hipoklorit

231-668-3

7681-52-9

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinatrijev disulfit

231-673-0

7681-57-4

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Tetrametrin

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kalijev permanganat

231-760-3

7722-64-7

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodikov peroksid

231-765-0

7722-84-1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dušik

231-783-9

7727-37-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazol

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev sulfit

231-821-4

7757-83-7

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Natrijev klorit

231-836-6

7758-19-2

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Bakrov sulfat

231-847-6

7758-98-7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srebrov nitrat

231-853-9

7761-88-8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrijev klorat

231-887-4

7775-09-9

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinatrijev peroksodisulfat/natrijev persulfat

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcijev hipoklorit

231-908-7

7778-54-3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klor

231-959-5

7782-50-5

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srebrov klorid

232-033-3

7783-90-6

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreozot

232-287-5

8001-58-9

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostno olje/živalsko olje

232-294-3

8001-85-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Olje iz oljnih ogrščic

232-299-0

8002-13-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Piretrini in piretroidi

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Česnov ekstrakt

232-371-1

8008-99-9

 

 

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Lignin

232-682-2

9005-53-2

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

19

 

21

 

 

Borova kislina

233-139-2

10043-35-3

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

22

 

Klorov dioksid

233-162-8

10049-04-4

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Kalijev sulfit

233-321-1

10117-38-1

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Natrijev vodikov 2,2'-metilenbis[4-klorofenolat]

233-457-1

10187-52-7

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2-dibromo-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oksin-baker

233-841-9

10380-28-6

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinatrijev oktaborat tetrahidrat

234-541-0

12280-03-4

1

2

3

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Trimagnezijev difosfid

235-023-7

12057-74-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

20

 

 

23

Bakrov(II) karbonat-bakrov(II) hidroksid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zineb

235-180-1

12122-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Amonijev bromid

235-183-8

12124-97-9

 

2

 

4

 

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksaboron dicinkov undekaoksid/cinkov borat

235-804-2

12767-90-7

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinkov pirition

236-671-3

13463-41-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dodecilgvanidinov monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

1

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

16

 

 

 

 

21

22

 

Kalijev 2-bifenilat

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromov klorid

237-601-4

13863-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(benziloksi)metanol

238-588-8

14548-60-8

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foksim

238-887-3

14816-18-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionato-O, S)baker

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Klorotoluron

239-592-2

15545-48-9

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Natrijev p-kloro-m-krezolat

239-825-8

15733-22-9

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloraloza

240-016-7

15879-93-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

 

 

 

 

 

23

Dikalijev disulfit

240-795-3

16731-55-8

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

21

22

 

Metomil

240-815-0

16752-77-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

D-glukonska kislina, zmes z N, N''-bis(4-klorofenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2: 1)

242-354-0

18472-51-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzoksonijev klorid

243-008-1

19379-90-9

1

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-[(dijodometil)sulfonil]toluen

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakrov dihidroksid

243-815-9

20427-59-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disrebrov oksid

243-957-1

20667-12-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminijev fosfid

244-088-0

20859-73-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

20

 

 

23

(benzotiazol-2-iltio)metil tiocianat

244-445-0

21564-17-0

 

2

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendiokarb

245-216-8

22781-23-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/praletrin

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kalijev (E, E)-heksa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.alfa.,.alfa.',.alfa.''-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-oktil-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cis-trikos-9-en

248-505-7

27519-02-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

248-595-8

27668-52-6

 

2

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

N'-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

(S)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-en-1-il-[1R-[1.alfa.(S*),3.beta]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat (samo 1R trans, 1S izomer)/S-bioaletrin

249-013-5

28434-00-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bioresmetrin

249-014-0

28434-01-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2-benzopiron/bromadiolon

249-205-9

28772-56-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirimifos-metil

249-528-5

29232-93-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Trans-izopropil-3-[[(etilamino)metoksifosfinotioil]oksi]krotonat

250-517-2

31218-83-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(Z, E)-tetradeka-9,12-dienil acetat

250-753-6

31654-77-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

 

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amitraz

251-375-4

33089-61-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilsečnina/izoproturon

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

 

 

21

 

 

N-[[(4-klorofenil)amino]karbonil]-2,6-difluorobenzamid

252-529-3

35367-38-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-diklorofenil)etil]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

(±)-1-(.beta.-aliloksi-2,4-diklorofeniletil)imidazol/tehnično čist imazalil

Fitofarmacevtsko sredstvo

73790-28-0

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O, O-dimetil tiofosfat/azametifos

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-bromo-2-(bromometil)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonijev klorid

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmes cis- in trans-p-metan-3,8 diola/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

4,4-dimetiloksazolidin

257-048-2

51200-87-4

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etil N-acetil-N-butil-.beta.-alaninat

257-835-0

52304-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/cipermetrin

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

m-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/permetrin

258-067-9

52645-53-1

 

2

3

 

5

 

 

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

22

 

.alfa.-ciano-3-fenoksibenzil [1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/deltametrin

258-256-6

52918-63-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1-etinil-2-metilpent-2-enil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilat/empentrin

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3-jodo-2-propinil butilkarbamat

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonijev sulfat (2: 1)

259-709-0

55566-30-8

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarin/difenakum

259-978-4

56073-07-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-hidroksi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin/brodifkum

259-980-5

56073-10-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-[[2-(2,4-diklorofenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

1

2

 

4

 

 

7

8

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

2-kloro-N-[[[4-(trifluorometoksi)fenil]amino]karbonil]benzamid

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

3,3'-metilenbis[5-metiloksazolidin]/oksazolidin

266-235-8

66204-44-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Cis-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

266-719-9

67564-91-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

.alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat/ciflutrin

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Kvarterne amonijeve spojine, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridi

269-919-4

68391-01-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

16

17

18

19

 

21

22

 

Kvarterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi

270-325-2

68424-85-1

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

18

19

 

21

 

 

Kvarterne amonijeve spojine, di-C8-10-alkildimetil, kloridi

270-331-5

68424-95-3

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13