ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 174

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
7. julij 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1055/2005 z dne 27. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1056/2005 z dne 27. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1057/2005 z dne 6. julija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1058/2005 z dne 6. julija 2005 o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za ječmen, izvožen v določene tretje države

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1059/2005 z dne 6. julija 2005 o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za mehko pšenico, izvoženo v določene tretje države

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1060/2005 z dne 6. julija 2005 o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1061/2005 z dne 6. julija 2005 o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog poljske intervencijske agencije

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1062/2005 z dne 6. julija 2005 o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog avtrijske intervencijske agencije

30

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1063/2005 z dne 6. julija 2005 o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog češke intervencijske agencije

36

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1064/2005 z dne 6. julija 2005 o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog litovske intervencijske agencije

42

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1065/2005 z dne 6. julija 2005 o razpisu stalnega natečaja za izvoz ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije

48

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1066/2005 z dne 6. julija 2005 o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog madžarske intervencijske agencije

54

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1067/2005 z dne 6. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede odkupa govejega mesa

60

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1068/2005 z dne 6. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 824/2000 o uvedbi postopkov za prevzem žit, s strani intervencijskih agencij in določitvi metode analiz za ugotavljanje kakovosti žit

65

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1069/2005 z dne 6. julija 2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

69

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1070/2005 z dne 6. julija 2005 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

71

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 4. julija 2005 nevključitvi triazamata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1960)  ( 1 )

72

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1055/2005

z dne 27. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 99(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 252 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pakt za stabilnost in rast so prvotno sestavljale Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o krepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (3), Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (4) in Resolucija Evropskega sveta z dne 17. junija 1997 o Paktu za stabilnost in rast (5). Pakt za stabilnost in rast se je izkazal kot uporaben za utrditev proračunske discipline in je s tem prispeval k visoki stopnji makroekonomske rasti z nizko inflacijo in nizkimi obrestnimi merami, kar je nujen pogoj za trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest.

(2)

Svet je 20. marca 2005 sprejel poročilo z naslovom „Izboljšanje izvajanja Pakta za stabilnost in rast“, katerega namen je krepiti upravljanje in nacionalno odgovornost do fiskalnega okvira z utrditvijo gospodarskih temeljev in učinkovitosti Pakta tako s preventivnega kot s korektivnega vidika, zagotavljati dolgoročno vzdržnost javnih financ, spodbujati rast in izogniti se prelaganju prevelikih bremen na prihodnje generacije. Poročilo je potrdil Evropski svet s Sklepi z dne 23. marca 2005 (6) z ugotovitvijo, da poročilo posodablja in dopolnjuje Pakt za stabilnost in rast ter da to poročilo postane njegov sestavni del.

(3)

V skladu s poročilom Ecofin z dne 20. marca 2005, ki ga je na svojem spomladanskem zasedanju potrdil Evropski svet, države članice, Svet in Komisija ponovno potrjujejo svojo zavezanost učinkovitemu in pravočasnemu izvajanju Pogodbe ter Pakta za stabilnost in rast s skupno podporo in skupnim pritiskom, ter tesnemu in konstruktivnemu sodelovanju pri procesu gospodarskega in fiskalnega nadzora, da bi zagotovili zanesljivost in učinkovitost pravil Pakta.

(4)

Uredbo (ES) št. 1466/97 je treba spremeniti, da se omogoči polna uporaba dogovorjenih izboljšav pri izvajanju Pakta za stabilnost in rast.

(5)

Pakt za stabilnost in rast opredeljuje obveznost za države članice, da kot srednjeročni cilj dosežejo „proračunsko stanje blizu ravnotežja ali v presežku“. V luči gospodarske in proračunske raznolikosti v Uniji mora biti kljub prihodnjim demografskim spremembam srednjeročni proračunski cilj za posamezne države članice različen, tako da upošteva raznolikost gospodarskih in proračunskih stanj in njihovega razvoja ter fiskalnih tveganj glede vzdržnosti javnih financ. Srednjeročni proračunski cilj lahko za posamezno državo članico odstopa od proračunskega stanja blizu ravnotežja ali v presežku. Vendar pa bi bil za države članice euroobmočja in MMT2 opredeljen razpon srednjeročnih proračunskih ciljev, specifičnih za vsako posamezno državo članico, iz katerega bi bili izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov.

(6)

V okviru konjunkturnega cikla je treba doseči bolj simetričen pristop k fiskalni politiki s strožjo proračunsko disciplino v času dobrih gospodarskih razmer, s ciljem izogniti se procikličnim politikam, in postopno doseči srednjeročni proračunski cilj. Ravnanje v skladu s srednjeročnim proračunskim ciljem mora državam članicam omogočiti, da obvladajo običajna konjunkturna nihanja in sočasno ohranijo javnofinančni primanjkljaj pod referenčno vrednostjo 3 % BDP ter da zagotovijo hiter napredek pri doseganju fiskalne vzdržnosti. To bi moralo omogočiti povečanje proračunskega manevrskega prostora, zlasti za javne naložbe.

(7)

Države članice, ki še niso dosegle svojega srednjeročnega proračunskega cilja, bi morale sprejeti ukrepe za njegovo dosego v okviru konjunkturnega cikla. Države članice euroobmočja ali MMT2 si morajo pri uresničevanju svojega srednjeročnega proračunskega cilja prizadevati za letno minimalno prilagoditev, iz katere so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov.

(8)

Za krepitev v rast usmerjene narave Pakta je treba pri določanju prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja za države, ki še niso dosegle tega cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od tega cilja za države, ki so ga že dosegle, upoštevati pomembnejše strukturne reforme, ki imajo neposredne dolgoročne učinke na prihranek pri izdatkih, vključno s spodbujanjem potencialne rasti, in torej preverljiv učinek na dolgoročno vzdržnost javnih financ. Da se ne ovirajo strukturne reforme, ki nedvoumno izboljšujejo dolgoročno vzdržnost javnih financ, je treba posebno pozornost posvetiti pokojninskim reformam, ki uvajajo večstebrni sistem, ki vključuje tudi obvezni, v celoti naložbeni pokojninski steber, saj te reforme v času njihove izvedbe povzročijo kratkoročno poslabšanje javnih financ.

(9)

Roke, ki jih je Svet določil za presojo programov za stabilnost in konvergenco, je treba podaljšati, da se omogoči njihova temeljita presoja –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1466/97 se spremeni:

1.

Vstavita se naslednji naslov in člen:

„ODDELEK 1A

SREDNJEROČNI PRORAČUNSKI CILJI

Člen 2a

Srednjeročni proračunski cilj za proračunsko stanje je za vsako državo članico različen. Ti srednjeročni proračunski cilji, specifični za vsako državo članico, lahko odstopajo od zahteve po proračunskem stanju blizu ravnotežja ali v presežku. Poskrbijo za varnostno mejo v zvezi s 3 % javnofinančnim primanjkljajem od BDP; zagotovijo hiter napredek pri doseganju vzdržnosti in tako omogočijo povečanje proračunskega manevrskega prostora, zlasti upoštevajoč potrebe po javnih naložbah.

Upoštevaje te dejavnike se srednjeročni proračunski cilji, specifični za vsako državo članico, za države članice, ki so sprejele euro, in države članice MMT2 določijo v okviru opredeljenega razpona med – 1 % BDP in uravnoteženim proračunskim stanjem ali proračunskim presežkom, iz katerega so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov.

Srednjeročni proračunski cilj države članice se lahko ponovno pregleda, če se izvede strukturna reforma, vsekakor pa vsaka štiri leta.“.

2.

Člen 3(2) se spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

srednjeročni proračunski cilj in prilagoditveno pot splošnega javnofinančnega presežka/primanjkljaja za doseganje tega cilja ter predviden potek splošnega javnega zadolževanja;“;

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

podrobno in kvantitativno oceno proračunskih in drugih ukrepov ekonomske politike, ki so bili sprejeti in/ali predlagani za dosego ciljev iz programa, ki vsebuje podrobno analizo stroškov in koristi večjih strukturnih reform, ki imajo neposredne dolgoročne učinke na prihranek pri izdatkih, vključno s spodbujanjem potencialne rasti;“;

(c)

doda se naslednja točka:

„(e)

če je primerno, razloge za odklon od zahtevane prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja.“.

3.

Člen 5 se spremeni:

(a)

prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjimi pododstavki:

„1.   Na podlagi ocene Komisije in odbora, ustanovljenega s členom 114 Pogodbe, Svet v okviru večstranskega nadzora iz člena 99 Pogodbe preuči srednjeročni proračunski cilj, ki ga predstavi zadevna država članica, preveri, ali so ekonomske predpostavke, na katerih temelji program, verjetne, ali so prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja ustrezne in ali ukrepi, sprejeti in/ali predlagani za upoštevanje teh prilagoditvenih poti, zadoščajo za uresničitev srednjeročnega cilja v okviru konjunkturnega cikla.

Svet pri oceni prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja preuči, ali si zadevna država članica prizadeva za letno izboljšanje svojega proračunskega stanja, iz katerega so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov, ki je potrebno za dosego srednjeročnega proračunskega cilja, pri čemer je merilo 0,5 % BDP. Svet upošteva, da so prizadevanja za usklajevanje večja v času dobrih gospodarskih razmer, medtem ko so lahko prizadevanja v času slabih gospodarskih razmer manjša.

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja za države članice, ki še niso dosegle tega cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od tega cilja za države članice, ki so ga že dosegle, pod pogojem, da se glede referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna meja in se pričakuje vrnitev proračunskega stanja v programskem obdobju na srednjeročni proračunski cilj, upošteva izvajanje večjih strukturnih reform, ki imajo neposredne dolgoročne učinke na prihranek pri izdatkih, vključno s spodbujanjem potencialne rasti, in torej preverljiv učinek na dolgoročno vzdržnost javnih financ.

Posebna pozornost se posveča pokojninskim reformam, ki uvajajo večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v celoti naložbeni pokojninski steber. Državam članicam, ki izvajajo takšne reforme, se dovoli odklon od prilagoditvene poti za dosego njihovega srednjeročnega proračunskega cilja, ali od samega cilja, pri čemer odklon odraža neto reformne stroške za javno financirani steber, pod pogojem, da odklon ostane začasen in da se glede referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna meja.“;

(b)

v odstavku 2 se besedi „dveh mesecih“ nadomestita z besedama „treh mesecih“.

4.

Člen 7(2) se spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

srednjeročni proračunski cilj in prilagoditveno pot splošnega javnofinančnega presežka/primanjkljaja za doseganje tega cilja ter predviden potek splošnega javnega zadolževanja; srednjeročne cilje monetarne politike; razmerje med temi cilji in stabilnostjo cen in menjalnih tečajev;“;

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

podrobno in kvantitativno oceno prikaza proračunskih in drugih ukrepov ekonomske politike, ki so bili sprejeti in/ali predlagani za dosego ciljev iz programa, ki vsebuje podrobno analizo stroškov in koristi večjih strukturnih reform, ki imajo neposredne dolgoročne učinke na prihranek pri izdatkih, vključno s spodbujanjem potencialne rasti;“;

(c)

doda se naslednja točka:

„(e)

če je primerno, razloge za odklon od zahtevane prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja.“.

5.

Člen 9 se spremeni:

(a)

prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjimi pododstavki:

„1.   Na podlagi ocene Komisije in odbora, ustanovljenega s členom 114 Pogodbe, Svet v okviru večstranskega nadzora iz člena 99 Pogodbe preuči srednjeročni proračunski cilj, ki ga predstavi zadevna država članica, preveri, ali so ekonomske predpostavke, na katerih temelji program, verjetne, ali so prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja ustrezne in ali ukrepi, sprejeti in/ali predlagani za upoštevanje teh prilagoditvenih poti, zadoščajo za uresničitev srednjeročnega cilja v okviru konjunkturnega cikla.

Svet pri oceni prilagoditvene poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja upošteva, da so prizadevanja za usklajevanje večja v času dobrih gospodarskih razmer, medtem ko so lahko prizadevanja v času slabih gospodarskih razmer manjša. Svet za države članice MMT2 preuči, ali si zadevna država članica prizadeva za letno izboljšanje svojega proračunskega stanja, iz katerega so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov, ki je potrebno za dosego srednjeročnega proračunskega cilja, pri čemer je merilo 0,5 % BDP.

Svet pri določanju prilagoditvenih poti za dosego srednjeročnega proračunskega cilja za države članice, ki še niso dosegle tega cilja, in pri odobritvi začasnega odklona od tega cilja za države članice, ki so ga že dosegle, pod pogojem, da se glede referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna meja in se pričakuje vrnitev proračunskega stanja v programskem obdobju na srednjeročni proračunski cilj, upošteva izvajanje večjih strukturnih reform, ki imajo neposredne dolgoročne učinke na prihranek pri izdatkih, vključno s spodbujanjem potencialne rasti, in torej preverljiv učinek na dolgoročno vzdržnost javnih financ.

Posebna pozornost se posveča pokojninskim reformam, ki uvajajo večstebrni sistem, ki vključuje obvezen, v celoti naložbeni pokojninski steber. Državam članicam, ki izvajajo takšne reforme, se dovoli odklon od prilagoditvene poti za dosego njihovega srednjeročnega proračunskega cilja, ali od samega cilja, pri čemer odklon odraža neto reformne stroške za javno financirani steber, pod pogojem, da odklon ostane začasen in da se glede referenčne vrednosti za primanjkljaj ohrani ustrezna varnostna meja.“;

(b)

v odstavku 2 se besedi „dveh mesecih“ nadomestita z besedama „treh mesecih“.

6.

Sklicevanji na člena 103 in 109(c) Pogodbe se v vsej uredbi nadomestita s sklicevanjema na člen 99 oziroma 114.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 27. junija 2005

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL C 144, 14.6.2005, str. 17.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 21. junija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2005 (še ni objavljen v Uradnem listu).

(3)  UL L 209, 2.8.1997, str. 1.

(4)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

(5)  UL C 236, 2.8.1997, str. 1.

(6)  Glej Prilogo 2 k Sklepom Evropskega sveta z 22.–23. marca 2005.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/5


UREDBA SVETA (ES) št. 1056/2005

z dne 27. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti drugega pododstavka člena 104(14) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pakt za stabilnost in rast so prvotno sestavljale Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o krepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (3), Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (4) in Resolucija Evropskega sveta z dne 17. junija 1997 o Paktu za stabilnost in rast (5). Pakt za stabilnost in rast se je izkazal kot uporaben za utrditev proračunske discipline in je s tem prispeval k visoki stopnji makroekonomske rasti z nizko inflacijo in nizkimi obrestnimi merami, kar je nujen pogoj za trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest.

(2)

Svet je 20. marca 2005 sprejel poročilo z naslovom „Izboljšanje izvajanja Pakta za stabilnost in rast“, katerega namen je krepiti upravljanje in nacionalno odgovornost do fiskalnega okvira z utrditvijo gospodarskih temeljev in učinkovitosti Pakta tako s preventivnega kot s korektivnega vidika, zagotavljati dolgoročno vzdržnost javnih financ, spodbujati rast in izogniti se prelaganju prevelikih bremen na prihodnje generacije. Poročilo je potrdil Evropski svet s Sklepi z dne 23. marca 2005 (6) z ugotovitvijo, da poročilo posodablja in dopolnjuje Pakt za stabilnost in rast ter da to poročilo postane njegov sestavni del.

(3)

V skladu s poročilom Ecofin z dne 20. marca 2005, ki ga je na svojem spomladanskem zasedanju potrdil Evropski svet, države članice, Svet in Komisija ponovno potrjujejo svojo zavezanost učinkovitemu in pravočasnemu izvajanju Pogodbe ter Pakta za stabilnost in rast s skupno podporo in skupnim pritiskom, ter tesnemu in konstruktivnemu sodelovanju pri procesu gospodarskega in fiskalnega nadzora, da bi zagotovili zanesljivost in učinkovitost pravil Pakta.

(4)

Uredbo (ES) št. 1467/97 je treba spremeniti, da se omogoči polna uporaba dogovorjenih izboljšav pri izvajanju Pakta za stabilnost in rast.

(5)

Vodilno načelo pri uporabi postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem je takojšnje zmanjšanje čezmernega primanjkljaja. Postopek mora ostati preprost, pregleden in nepristranski.

(6)

Pojem izjemnega presežka referenčne vrednosti, kadar je ta posledica resnega gospodarskega upada, je treba revidirati. Pri tem je treba ustrezno upoštevati gospodarsko raznolikost v Evropski uniji.

(7)

Komisija mora vedno pripraviti poročilo na podlagi člena 104(3) Pogodbe, v katerem preuči, ali se uporabljajo izjeme iz člena 104(2). Poročilo Komisije iz člena 104(3) mora ustrezno odražati razvoj srednjeročnega gospodarskega in srednjeročnega proračunskega stanja. Poleg tega je treba primerno upoštevati vse druge dejavnike, ki so po mnenju zadevne države članice pomembni za izčrpno kvalitativno oceno presežka čez referenčno vrednost.

(8)

V okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem je treba v proračunskih ocenah skrbno preučiti primanjkljaj blizu referenčne vrednosti, ki odraža izvajanje pokojninskih reform, ki uvajajo večstebrni sistem, ki vključuje tudi obvezni, v celoti naložbeni pokojninski steber, saj te reforme v času njihove izvedbe povzročijo kratkoročno poslabšanje javnih financ, medtem ko se vzdržnost javnih financ dolgoročno očitno izboljša. Komisija in Svet morata pri presojanju v skladu s členom 104(12) Pogodbe, ali se je čezmerni primanjkljaj zmanjšal, zlasti oceniti gibanje vrednosti primanjkljaja tekom postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, pri čemer morata upoštevati tudi neto reformne stroške za javno financirani steber.

(9)

Postopkovne roke za odločitve Sveta v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem je treba podaljšati, da se zadevni državi članici omogoči, da svoje ukrepanje bolje uskladi z nacionalnim proračunskim postopkom in da pripravi bolj usklajen sveženj ukrepov. Zlasti pa mora biti rok za odločitev Sveta o obstoju čezmernega primanjkljaja v skladu s členom 104(6) Pogodbe praviloma štiri mesece po datumih poročanja, določenih v členu 4(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (7). To bi rešilo primere, ko Komisija (Eurostat) ne potrdi proračunskih statističnih podatkov kmalu po datumih poročanja, ki jih določa Uredba (ES) št. 3605/93.

(10)

Da bi se zagotovilo takojšnje zmanjšanje čezmernih primanjkljajev, je nujno, da države članice s čezmernim primanjkljajem učinkovito ukrepajo in vsako leto dosežejo minimalno fiskalno izboljšanje, iz katerega so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov. Kot merilo bodo morale države s čezmernim primanjkljajem doseči minimalno referenčno letno fiskalno prizadevanje, iz katerega so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov.

(11)

Treba je podaljšati skrajne roke, v katerih morajo države članice sprejeti učinkovite ukrepe, da se omogoči boljšo usklajenost z nacionalnimi proračunskimi postopki in da se razvije bolj usklajene svežnje ukrepov.

(12)

Če je zadevna država sprejela učinkovite ukrepe kot odgovor na priporočilo po členu 104(7) ali na poziv po členu 104(9) Pogodbe in so nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance preprečili zmanjšanje čezmernega primanjkljaja v roku, ki ga je določil Svet, lahko Svet pripravi revidirano priporočilo po členu 104(7) ali revidiran poziv po členu 104(9).

(13)

Trenutni skupni rok za sprejetje odločitev o uvedbi sankcij znaša največ 10 mesecev od datumov poročanja, ki so določeni v členu 4(2) in (3) Uredbe (ES) št. 3605/93, in bi bil nezdružljiv s spremenjenimi roki na vsaki stopnji postopka in z možnostjo, da se pripravijo revidirana priporočila po členu 104(7) Pogodbe ali revidirani pozivi po členu 104(9). Skupni skrajni rok je zato treba prilagoditi tem spremembam.

(14)

Določbe, ki se uporabljajo za izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem v primeru Združenega kraljestva, ki se nahajajo v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1467/97, je treba prav tako spremeniti, da bi odrazile te spremembe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1467/97 se spremeni:

1.

v členu 2 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjimi odstavki:

„2.   Komisija in Svet pri oceni in odločanju o obstoju čezmernega primanjkljaja v skladu s členom 104(3) do (6) Pogodbe lahko štejeta presežek nad referenčno vrednostjo, ki izhaja iz resnega gospodarskega upada, za izjemnega v smislu druge alinee člena 104(2)(a), če presežek nad referenčno vrednostjo izhaja iz negativne letne stopnje rasti BDP ali akumuliranega upada proizvodnje med daljšim obdobjem zelo nizke letne rasti BDP glede na potencialno rast.

3.   Pri pripravi poročila iz člena 104(3) Pogodbe Komisija upošteva vse pomembne dejavnike, navedene v tem členu. Poročilo Komisije mora ustrezno odražati razvoj srednjeročnega gospodarskega stanja (zlasti potencialno rast, obstoječe konjunkturne pogoje, izvajanje politik v okviru lizbonske agende in politik v podporo raziskovanju in razvoju ter inovativnosti) ter srednjeročni razvoj proračunskega stanja (zlasti prizadevanja za fiskalno konsolidacijo v času dobrih gospodarskih razmer, vzdržnost javnega dolga, javne naložbe in splošno kakovost javnih financ). Nadalje Komisija ustrezno upošteva katere koli druge dejavnike, ki so po mnenju zadevne države članice pomembni za izčrpno kvalitativno oceno presežka čez referenčno vrednost, ki jih je Komisiji in Svetu posredovala država članica. V tem okviru se posebej pretehtajo proračunska prizadevanja, da se povečajo prispevki k spodbujanju mednarodne solidarnosti in da se dosežejo cilji evropskih politik, zlasti združitev Evrope, ali se ti prispevki ohranjajo na visoki ravni, če ima to škodljiv učinek na rast in proračunsko breme države članice. Uravnotežena splošna ocena zajema vse te dejavnike.

4.   Če je v celoti izpolnjen dvojni pogoj osnovnega načela, da – preden se upoštevajo vsi drugi pomembni dejavniki iz odstavka 3 – ostaja javnofinančni primanjkljaj blizu referenčni vrednosti in je referenčna vrednost presežena začasno, je treba te dejavnike upoštevati tudi v fazah, ki vodijo k odločitvi o obstoju čezmernega primanjkljaja, predvidenega v členu 104(4), (5) in (6) Pogodbe. Uravnotežena splošna ocena, ki jo pripravi Svet, zajema vse te dejavnike.

5.   V vseh proračunskih ocenah v okviru postopka v zvezi s čezmernim proračunskim primanjkljajem Komisija in Svet ustrezno upoštevata izvajanje pokojninskih reform, ki uvajajo večstebrni sistem, ki vključuje tudi obvezni, v celoti naložbeni pokojninski steber.

6.   Če je Svet na podlagi člena 104(6) Pogodbe odločil, da v državi članici obstaja čezmerni primanjkljaj, Komisija in Svet upoštevata pomembne dejavnike, navedene v odstavku 3, tudi v naslednjih stopnjah postopka iz člena 104, vključno z navedenimi v členih 3(5) in 5(2) te uredbe. Vendar pa se ti pomembni dejavniki ne upoštevajo pri odločitvi Sveta po členu 104(12) Pogodbe o razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev Sveta, sprejetih po odstavkih 6 do 9 in 11 člena 104.

7.   V primeru držav članic, v katerih primanjkljaj presega referenčno vrednost, vendar ostaja blizu le-te, in kjer ta primanjkljaj odraža izvajanje pokojninske reforme, ki uvaja večstebrni sistem, ki vključuje tudi obvezni, v celoti naložbeni pokojninski steber, Komisija in Svet pri oceni gibanja višine primanjkljaja v okviru postopka upoštevata tudi reformne stroške za javno financirani steber. Za ta namen se upoštevajo neto reformni stroški na linearno degresivni osnovi za prehodno obdobje petih let. Ti neto stroški se upoštevajo tudi pri odločitvi Sveta po členu 104(12) Pogodbe o razveljavitvi nekaterih ali vseh odločitev Sveta, sprejetih po odstavkih 6 do 9 in 11 člena 104 v primerih, ko se je primanjkljaj znatno in stalno zmanjševal in dosegel ravni blizu referenčne vrednosti.“;

2.

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Svet odloči o obstoju čezmernega primanjkljaja v skladu s členom 104(6) Pogodbe praviloma v štirih mesecih po datumih poročanja, določenih v členu 4(2) in (3) Uredbe (ES) št. 3605/93. Kadar odloči, da čezmerni primanjkljaj obstaja, Svet istočasno v skladu s členom 104(7) Pogodbe na zadevno državo članico naslovi priporočila.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjimi odstavki:

„4.   V priporočilu Sveta, pripravljenem v skladu s členom 104(7) Pogodbe, se določi rok največ šestih mesecev za sprejetje učinkovitih ukrepov s strani zadevne države članice. V priporočilu se določi tudi skrajni rok za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja, ki se mora doseči v letu, ki sledi letu ugotovitve obstoja čezmernega primanjkljaja, razen v posebnih okoliščinah. Da se zagotovi zmanjšanje čezmernega primanjkljaja v roku iz priporočila, Svet v priporočilu zahteva, da država članica doseže minimalno letno izboljšanje, pri čemer je merilo 0,5 % BDP in so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov.

5.   Če so bili na podlagi priporočila po členu 104(7) Pogodbe sprejeti učinkoviti ukrepi in po sprejetju priporočila nastopijo nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance, lahko Svet na priporočilo Komisije odloči, da sprejme revidirano priporočilo po členu 104(7). Predvsem lahko revidirano priporočilo ob upoštevanju pomembnih dejavnikov iz člena 2(3) te uredbe za eno leto podaljša rok za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja. Svet oceni, ali obstajajo nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance, glede na gospodarske napovedi iz svojega priporočila.“;

3.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

1.   Odločitev Sveta o pozivu zadevni sodelujoči državi članici, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja v skladu s členom 104(9) Pogodbe, se sprejme v dveh mesecih od ugotovitve Sveta, da učinkoviti ukrepi v skladu s členom 104(8) niso bili sprejeti. Da se zagotovi zmanjšanje čezmernega primanjkljaja v roku iz poziva, Svet v pozivu zahteva, da mora država članica doseči minimalno letno izboljšanje, pri čemer je merilo 0,5 % BDP in so izločeni vplivi konjunkture ter enkratnih in začasnih ukrepov.

2.   Če so bili na podlagi poziva po členu 104(9) Pogodbe sprejeti učinkoviti ukrepi in po sprejetju poziva nastopijo nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance, lahko Svet na priporočilo Komisije odloči, da sprejme revidiran poziv po členu 104(9) Pogodbe. Predvsem lahko revidiran poziv ob upoštevanju pomembnih dejavnikov iz člena 2(3) za eno leto podaljša rok za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja. Svet oceni, ali obstajajo nepričakovani neugodni gospodarski dogodki z večjimi negativnimi posledicami za javne finance, glede na gospodarske napovedi iz svojega poziva.“;

4.

v drugem stavku člena 6 se besedi „dveh mesecih“ nadomestita z besedama „štirih mesecih“;

5.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Če sodelujoča država članica ne ukrepa na podlagi zaporednih odločitev Sveta po členu 104(7) in (9) Pogodbe, se odločitev Sveta o uvedbi sankcij v skladu s členom 104(11) praviloma sprejme v šestnajstih mesecih od datumov poročanja, določenih v členu 4(2) in (3) Uredbe (ES) št. 3605/93. V primeru, da se uporabi člen 3(5) ali 5(2) te uredbe, se rok šestnajstih mesecev ustrezno spremeni. V primeru namerno načrtovanega primanjkljaja, glede katerega Svet odloči, da je čezmeren, se uporabi pospešeni postopek.“;

6.

člen 9 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Obdobje mirovanja postopka se ne všteva v roka iz členov 6 in 7.“;

(b)

doda se naslednji odstavek 3:

„3.   Po izteku rokov iz člena 3(4) in drugega stavka člena 6 te uredbe Komisija obvesti Svet o tem, ali je mnenja, da so sprejeti ukrepi – pod pogojem da se ti v celoti izvedejo ter da gospodarski razvoj poteka po napovedih – zadostni za zagotovitev ustreznega napredka pri zmanjšanju čezmernega primanjkljaja v rokih, ki jih je določil Svet. Izjava Komisije se objavi.“;

7.

sklicevanja na člene 104c, 109e, 109f in 201 Pogodbe se v vsej Uredbi nadomestijo s sklicevanji na člene 104, 116, 117 oziroma 269; sklicevanje na člen D Pogodbe o Evropski uniji se nadomesti s sklicevanjem na člen 4;

8.

Priloga k Uredbi (ES) št. 1467/97 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 27. junija 2005

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL C 144, 14.6.2005, str. 16.

(2)  Mnenje z dne 9. junija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 209, 2.8.1997, str. 1.

(4)  UL L 209, 2.8.1997, str. 6.

(5)  UL C 236, 2.8.1997, str. 1.

(6)  Glej Prilogo 2 k Sklepom Evropskega sveta z 22.–23. marca 2005.

(7)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23).


PRILOGA

„PRILOGA

ROKI, KI SE UPORABLJAJO ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

1.

Z namenom zagotovitve enakega obravnavanja vseh držav članic Svet pri sprejemanju odločitev iz oddelkov 2, 3 in 4 te uredbe upošteva drugačno proračunsko leto Združenega kraljestva tako, da odločitve v zvezi z Združenim kraljestvom sprejema v točki proračunskega leta te države, ki je podobna točki, v kateri se sprejemajo ali se bodo sprejemale odločitve v primerih drugih držav članic.

2.

Določbe v stolpcu I se nadomestijo z določbami iz stolpca II.

Stolpec I

Stolpec II

‚praviloma v štirih mesecih po datumih poročanja, določenih v členu 4(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 3605/93‘

(člen 3(3))

‚praviloma v šestih mesecih po koncu proračunskega leta, v katerem se je pojavil primanjkljaj‘

‚letu, ki sledi letu ugotovitve obstoja čezmernega primanjkljaja‘

(člen 3(4))

‚proračunskem letu, ki sledi letu ugotovitve obstoja čezmernega primanjkljaja‘

‚praviloma sprejme v šestnajstih mesecih od datumov poročanja, določenih v členu 4(2) in (3) Uredbe (ES) št. 3605/93‘

(člen 7)

‚praviloma sprejme v osemnajstih mesecih po koncu proračunskega leta, v katerem se je pojavil primanjkljaj‘

‚prejšnjem letu‘

(člen 12(1))

‚prejšnjem proračunskem letu‘“


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1057/2005

z dne 6. julija 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 6. julija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1058/2005

z dne 6. julija 2005

o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za ječmen, izvožen v določene tretje države

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob upoštevanju sedanjih razmer na trgu za žita je primerno, da se za ječmen odpre javni razpis za izvozno nadomestilo v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritev izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu z žiti (2).

(2)

Podrobna pravila za uporabo razpisnega postopka so bila za določitev izvoznega nadomestila sprejeta z Uredbo (ES) št. 1501/95. Med obveznostmi, povezanimi z razpisom, je navedena obveznost predložitve zahtevka za izvozno dovoljenje in položitev varščine. Treba je določiti višino te varščine.

(3)

Treba je določiti posebno obdobje veljavnosti dovoljenj, izdanih v okviru tega razpisa. Ta veljavnost mora ustrezati potrebam svetovnega trga za tržno leto 2005/2006.

(4)

Za zagotovitev enakovredne obravnave vseh zainteresiranih strank, je treba določiti enako obdobje veljavnosti za izdana dovoljenja.

(5)

Za dober potek razpisnega postopka za izvoz je treba določiti minimalno količino kot tudi rok in obliko predloženih ponudb pri pristojnih organih.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1501/95 se odpre javni razpis za izvozno nadomestilo.

2.   Javni razpis se nanaša na ječmen, ki se izvozi v Alžirijo, Saudovo Arabijo, Bahrajn, Egipt, Združene arabske emirate, Iran, Irak, Izrael, Jordanijo, Kuvajt, Libijo, Libanon, Maroko, Mavretanijo, Oman, Katar, Sirijo, Tunizijo in Jemen.

3.   Razpis je odprt do 22. junija 2006. V tem obdobju se uporablja tedenske razpise, za katere so količine in datumi za predložitev ponudb določeni v obvestilu o javnem razpisu.

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(4) Uredbe (ES) št. 1501/95 se rok za predložitev ponudb za prvi delni razpis izteče 14. julija 2005.

Člen 2

Ponudba je neveljavna, če se nanaša na količino, nižjo od 1 000 ton.

Člen 3

Varščina iz člena 5(3)(a) Uredbe (ES) št. 1501/95 je 12 EUR na tono.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 23(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (3) se za obdobje veljavnosti izvoznih dovoljenj, izdanih v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 1501/95 šteje, da so izdana na dan predložitve ponudbe.

2.   Izvozna dovoljenja, izdana v okviru javnega razpisa, določenega s to uredbo, so veljavna od datuma njihove izdaje v smislu odstavka 1 do konca četrtega meseca, ki sledi izdaji.

Člen 5

Države članice posredujejo Komisiji predložene ponudbe po elektronski pošti najkasneje eno uro in pol po izteku roka za tedensko predložitev ponudb, kakor je predvideno v obvestilu o razpisu, in uporabljajo obrazec iz priloge.

Če ni predloženih ponudb, države članice o tem obvestijo Komisijo v enakem roku, kot je tisti iz prvega odstavka.

Roki, določeni za predložitev ponudb, so po belgijskem lokalnem času.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 17).


PRILOGA

Obrazec (1)

Javni razpis za izvozna nadomestila za ječmen, izvožen v določene tretje države

(Uredba (ES) št. 1058/2005)

(Konec roka za predložitev ponudb)

1

2

3

Ponudniki

Količine v tonah

Znesek izvoznega nadomestila v eurih/tono

1

 

 

2

 

 

3

 

 

itn.

 

 


(1)  Posredovati na GD AGRI (D/2).


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1059/2005

z dne 6. julija 2005

o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za mehko pšenico, izvoženo v določene tretje države

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob upoštevanju sedanjih razmer na trgu za žita je primerno, da se za mehko pšenico odpre javni razpis za izvozno nadomestilo v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritev izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu z žiti (2).

(2)

Podrobna pravila za uporabo razpisnega postopka so bila za določitev izvoznega nadomestila sprejeta z Uredbo (ES) št. 1501/95. Med obveznostmi, povezanimi z razpisom, je navedena obveznost predložitve zahtevka za izvozno dovoljenje in položitev varščine. Treba je določiti višino te varščine.

(3)

Treba je določiti posebno obdobje veljavnosti dovoljenj, izdanih v okviru tega razpisa. Ta veljavnost mora ustrezati potrebam svetovnega trga za tržno leto 2005/2006.

(4)

Za zagotovitev enakovredne obravnave vseh zainteresiranih strank je treba določiti enako obdobje veljavnosti za izdana dovoljenja.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz se priznajo samo za izvoz v določene tretje države.

(6)

Za dober potek razpisnega postopka za izvoz je treba določiti minimalno količino kot tudi rok in obliko predloženih ponudb pri pristojnih organih.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1501/95 se odpre javni razpis za izvozno nadomestilo.

2.   Javni razpis se nanaša na mehko pšenico, namenjeno za izvoz v namembne kraje z izjemo Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Lihtenštajna, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Romunije, Srbije in Črne gore (3) ter Švice.

3.   Razpis je odprt do 22. junija 2006. V tem obdobju se uporablja tedenske razpise, za katere so količine in datumi za predložitev ponudb določeni v obvestilu o javnem razpisu.

Z odstopanjem od člena 4(4) Uredbe (ES) št. 1501/95 se rok za predložitev ponudb za prvi delni razpis izteče 14. julija 2005.

Člen 2

Ponudba je neveljavna, če se nanaša na količino, nižjo od 1 000 ton.

Člen 3

Varščina iz točke (a) člena 5(3) Uredbe (ES) št. 1501/95 je 12 EUR na tono.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 23(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4) se za obdobje veljavnosti izvoznih dovoljenj, izdanih v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 1501/95, šteje, da so izdana na dan predložitve ponudbe.

2.   Izvozna dovoljenja, izdana v okviru javnega razpisa, določenega s to uredbo, so veljavna od datuma njihove izdaje v smislu odstavka 1 do konca četrtega meseca, ki sledi izdaji.

Člen 5

Države članice posredujejo Komisiji predložene ponudbe v elektronski obliki najkasneje eno uro in pol po izteku roka za tedensko predložitev ponudb, kakor je predvideno v obvestilu o razpisu, in uporabljajo obrazec iz Priloge.

Če ni predloženih ponudb, države članice o tem obvestijo Komisijo v enakem roku, kot je tisti iz prvega odstavka.

Roki, določeni za predložitev ponudb, so po belgijskem lokalnem času.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  Vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1741/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 17).


PRILOGA

Obrazec (1)

Javni razpis za izvozna nadomestila za mehko pšenico, izvoženo v določene tretje države

(Uredba (ES) št. 1059/2005)

(Konec roka za prodložitev ponudb)

1

2

3

Ponudniki

Količine v tonah

Znesek izvoznega nadomestila v EUR/tono

1

 

 

2

 

 

3

 

 

itn.

 

 


(1)  Posredujete GD AGRI D2.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1060/2005

z dne 6. julija 2005

o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žita iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) o vzpostavitvi uporabe skupnih metod za nadzor uporabe in namembnih krajev za intervencijske proizvode.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 30 000 ton navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije.

(4)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz, odprta s to uredbo, se priznajo samo za izvoz v nekatere tretje države.

(6)

Člen 7(2a) Uredbe (EGS) št. 2113/93 določa možnost, da se izbranemu ponudniku povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja do dejanskega kraja izvoza. Glede na geografsko lego Slovaške se mora ta ukrep uporabljati.

(7)

Za posodobitev upravljanja sistema je potrebno predvideti elektronski prenos podatkov, zahtevanih s strani Komisije.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Slovaška intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, z izjemo nasprotno določenih pogojev iz te uredbe.

Člen 2

Natečaj zajema največjo skupno količino 30 000 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države z izjemo Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Črne Gore (4) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna, Romunije in Švice.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi brez mesečnega povečanja.

4.   V skladu s členom 7(2a) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izbranemu ponudniku povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja do dejanskega kraja izvoza, v skladu z določbami omejitve, zapisane v razpisu natečaja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje, in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi odprtega natečaja te uredbe, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 14. julija 2005 do 9.00 (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9.00 (po bruseljskem času), z izjemo datumov 21. julij 2005, 4. avgust 2005, 18. avgust 2005, 1. september 2005, 3. november 2005, 29. december 2005, 13. april 2006 in 25. maj 2006, ko ne bodo izvedli tedenskih javnih razpisov.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni natečaj poteče 22. junija 2006 ob 9.00 (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe morajo biti predložene slovaški intervencijski agenciji, z naslednjo koordinacijo:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel: (421-2) 58 24 32 71

Faks: (421-2) 58 24 33 62.

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora, pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika, vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik, pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo po elektronski pošti Komisiji.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko v obliki, v kakršni je; če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilograma na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v prvem odstavku točke (b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

sprejme pošiljko v obliki, v kakršni je;

(b)

ali zavrne prevzem pošiljke.

V primeru točke (b) zgoraj se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru člena 7(2)(b) in 7(3) lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijske navadne pšenice predpisane kakovosti brez kakršnih koli doplačil. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljko predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija o tem takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 9

1.   V skladišču je primopredaja navadne pšenice opravljena, preden so znani rezultati analiz, predvidenim v členu 6, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenim s členom 6, razen v primeru člena 7(3), krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugi in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbo, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je predpisano, obrazec T5, določene v Prilogi II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 eurov za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Slovaška intervencijska agencija obvesti po elektronski pošti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 636/2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 25).

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA I

sporočilo o zavrnitvi pošiljk v okviru stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1060/2005)

Ime izbranega ponudnika:

Datum odobritve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina

v tonah

Naslov silosa

Razlogi za zavrnitev prevzema

 

 

 

ST (kg/hl)

% vzklitih zrn

% raznih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne spadajo pod osnovna žita nesporne kakovosti

Drugo


PRILOGA II

Opomba iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

v latvijščini

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


PRILOGA III

Obrazec (1)

Stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz zalog slovaške intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1060/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Ugodnosti (+)

Znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Posredovati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena vključuje povečanja in znižanja v zvezi s pošiljko, ki jo pokriva ponudnik.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom storitev in zavarovanja po iznosu intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, h katerim niso prišteti stroški prevoza. Sporočeni stroški temeljijo na povprečju dejanskih stroškov, ki jih je intervencijski organ ugotovil v polletju pred začetkom obdobja obravnave, in so izraženi v EUR/tono.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1061/2005

z dne 6. julija 2005

o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog poljske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žita iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) o vzpostavitvi uporabe skupnih metod za nadzor uporabe in namembne kraje za intervencijske proizvode.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 250 000 ton navadne pšenice iz zalog poljske intervencijske agencije.

(4)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz odprta s to uredbo se priznajo samo za izvoz v nekatere tretje države.

(6)

Za posodobitev upravljanja sistema je potrebno predvideti elektronski prenos podatkov zahtevanih s strani Komisije.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poljska intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Natečaj zajema največjo skupno količino 250 000 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države z izjemo Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Črne Gore (4), Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna, Romunije in Švice.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje, in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi odprtega natečaja te uredbe, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 14. julij 2005 do 9.00 (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9.00 (po bruseljskem času), z izjemo datuma 21. julija 2005, 4. avgusta 2005, 18. avgusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. aprila 2006 in 25. maja 2006, kjer se ne bodo izvedli tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni natečaj poteče 22. junija 2006 ob 9.00 (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe morajo biti predložene poljski intervencijski agenciji s naslednjo koordinacijo:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12,

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 78 10

Faks (48-22) 661 78 26

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora, pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika, vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik, pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo po elektronski pošti Komisiji.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko v obliki, kakršni je; če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilograma na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v prvem odstavku točke (b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

sprejme pošiljko v obliki, kakršni je;

(b)

ali zavrne prevzem pošiljke.

V primeru prvega odstavka točke (b) se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru člena 7(2) prve alinee točke (b) in tretjega odstavka lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijskega navadne pšenice predpisane kakovosti, brez kakršnih koli doplačil. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljko predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija o tem takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 9

1.   V skladišču je primopredaja navadne pšenice opravljena, preden so znani rezultati analiz, predvidenih v členu 6, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih s členom 6, razen v primeru člena 7(3), krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugi in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92, vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je predpisano, obrazec T5, določene v Prilogi II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Poljska intervencijska agencija obvesti po elektronski pošti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključujoč Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA I

sporočilo o zavrnitvi pošiljk v okviru stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog poljske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1061/2005)

Ime izbranega ponudnika:

Datum odobritve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina

v tonah

Naslov silosa

Razlogi za zavrnitev prevzema

 

 

 

ST (kg/hl)

% vzklitih zrn

% raznih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne spadajo pod osnovna žita nesporne kakovosti

Drugo


PRILOGA II

Opomba iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

v latvijščini

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


PRILOGA III

Obrazec (1)

Stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz zalog poljske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1061/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Ugodnosti (+)

Znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Posredovati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena vključuje povečanja in znižanja v zvezi s pošiljko, ki jo pokriva ponudnik.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom storitev in zavarovanja po iznosu intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, h katerim niso prišteti stroški prevoza. Sporočeni stroški temeljijo na povprečju dejanskih stroškov, ki jih je intervencijski organ ugotovil v polletju pred začetkom obdobja obravnave, in so izraženi v EUR/tono.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1062/2005

z dne 6. julija 2005

o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog avtrijske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EG) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2), določa postopke in pogoje za prodajo žita iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) o vzpostavitvi uporabe skupnih metod za nadzor uporabe in namembnih krajev za intervencijske proizvode.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 80 000 ton navadne pšenice iz zalog avstrijske intervencijske agencije.

(4)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz odprta s to uredbo se priznajo samo za izvoz v nekatere tretje države.

(6)

Člen 7(2a) Uredbe (EGS) št. 2113/93 določa možnost, da se izbranemu ponudniku povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja do dejanskega kraja izvoza. Z obzirom na geografsko lego Avstrije, ki jih zagotavlja ukrep.

(7)

Za posodobitev upravljanja sistema, je potrebno predvideti elektronski prenos podatkov zahtevanih s strani Komisije.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Avstrijska intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji določenimi v uredbi (EGS) št. 2131/93, z izjemo nasprotno določenih pogojev iz te uredbe.

Člen 2

Natečaj zajema največjo skupno količino 80 000 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države z izjemo Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Črne Gore (4) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna, Romunije in Švice.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93, je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

4.   V skladu s členom 7(2a) Uredbe (EGS) št. 2131/93, določa da se izbranemu ponudniku povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja do dejanskega kraja izvoza, v skladu z določbami omejitve zapisane v razpisu natečaja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje, in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi odprtega natečaja te uredbe, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 14. julij 2005 do 9.00 (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9.00 (po bruseljskem času), z izjemo datumov 21. julija 2005, 4. avgusta 2005, 18. avgusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra, 29. decembra 2005, 13. aprila 2006 in 25. maja 2006, kjer se ne bodo izvedli tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni natečaj poteče 22. junija 2006 ob 9.00 (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe morajo biti predložene avstrijski intervencijski agenciji z naslednjo kooordinacijo.

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Faks

(00 43 1) 33151 4624

(00 43 1) 33151 4469

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora, pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika, vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik, pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo po elektronski pošti Komisiji.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko v obliki, v kakršni je; če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilogram na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v prvem odstavku točka b, lahko izbrani ponudnik:

(a)

sprejme pošiljko v obliki, kakršni je;

(b)

ali zavrne prevzem pošiljke.

V primeru prve alineje točke (b), se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru člena 7(2) prve alineje točke (b) in tretjega ostavka, lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijske navadne pšenice predpisane kakovosti, brez kakršnih koli doplačil. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljko predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisijo in intervencijska agencija o tem takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 9

1.   V skladišču je primopredaja navadne pšenice opravljena, preden so znani rezultati analiz, predvidenim v členu 6, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenim s členom 6, razen v primeru člena 7(3), krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugi in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92, vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3 prvega odstavka točke(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je predpisano, obrazec T5, določene v Prilogi II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Avstrijska intervencijska agencija obvesti po elektronski pošti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključujoč Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi pošiljk v okviru stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog avstrijske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1062/2005)

Ime izbranega ponudnika:

Datum odobritve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina

v tonah

Naslov silosa

Razlogi za zavrnitev prevzema

 

 

 

ST (kg/hl)

% vzklitih zrn

% raznih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne spadajo pod osnovna žita nesporne kakovosti

Drugo


PRILOGA II

Opomba iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

v latvijščini

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


PRILOGA III

Obrazec (1)

Stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz zalog avstrijske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1062/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Ugodnosti (+)

Znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Posredovati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena vključuje povečanja in znižanja v zvezi s pošiljko, ki jo pokriva ponudnik.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom storitev in zavarovanja po iznosu intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, h katerim niso prišteti stroški prevoza. Sporočeni stroški temeljijo na povprečju dejanskih stroškov, ki jih je intervencijski organ ugotovil v polletju pred začetkom obdobja obravnave, in so izraženi v EUR/tono.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1063/2005

z dne 6. julija 2005

o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog češke intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žita iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) o vzpostavitvi uporabe skupnih metod za nadzor uporabe in namembnih krajev za intervencijske proizvode.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 180 000 ton navadne pšenice iz zalog češke intervencijske agencije.

(4)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz, odprta s to uredbo, se priznajo samo za izvoz v nekatere tretje države.

(6)

Člen 7(2a) Uredbe (EGS) št. 2131/93 določa možnost, da se izbranemu ponudniku povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja do dejanskega kraja izvoza. Glede na geografsko lego Češke republike se mora ta ukrep uporabljati.

(7)

Za posodobitev upravljanja sistema je potrebno predvideti elektronski prenos podatkov, zahtevanih s strani Komisije.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Češka intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji, določenimi v uredbi (EGS) št. 2131/93, z izjemo nasprotno določenih pogojev iz te uredbe.

Člen 2

Natečaj zajema največjo skupno količino 180 000 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države z izjemo Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore (4) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna, Romunije in Švice.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

4.   V skladu s členom 7(2a) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izbranemu ponudniku povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja do dejanskega kraja izvoza, v skladu z določbami omejitve, zapisane v razpisu natečaja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje, in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi odprtega natečaja te uredbe ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 14. julij 2005 do 9.00 (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9.00 (po bruseljskem času), z izjemo datumov 21. julij 2005, 4. avgust 2005, 18. avgust 2005, 1. september 2005, 3. november, 29. december 2005, 13. april 2006 in 25. maj 2006, ko ne bodo izvedli tedenskih javnih razpisov.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni natečaj poteče 22. junija 2006 ob 9.00 (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe morajo biti predložene češki intervencijski agenciji z naslednjo koordinacijo.

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420-2) 22 87 16 67 403

Faks. (420-2) 22 29 68 06 404

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora, pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika, vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik, pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo po elektronski pošti Komisiji.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko v obliki, v kakršni je; če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilograma na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v odstavku 1(b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

sprejme pošiljko v obliki, kakršni je;

(b)

ali zavrne prevzem pošiljke.

V primeru točke (b) zgoraj se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru člena 7(2)(b) in 7(3) lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijske navadne pšenice predpisane kakovosti, brez kakršnih koli doplačil. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljko predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija o tem takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 9

1.   V skladišču je primopredaja navadne pšenice opravljena, preden so znani rezultati analiz, predvideni v členu 6, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvideni s členom 6, razen v primeru člena 7(3), krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugi in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je predpisano, obrazec T5, določene v Prilogi II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 eurov za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Češka intervencijska agencija obvesti po elektronski pošti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi pošiljk v okviru stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog češke intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1063/2005)

Ime izbranega ponudnika:

Datum odobritve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina

v tonah

Naslov silosa

Razlogi za zavrnitev prevzema

 

 

 

ST (kg/hl)

% vzklitih zrn

% raznih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne spadajo pod osnovna žita nesporne kakovosti

drugo


PRILOGA II

Opomba iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

v latvijščini

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


PRILOGA III

Obrazec (1)

Stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz zalog češke intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1063/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Ugodnosti (+)

Znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Posredovati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena vključuje povečanja in znižanja v zvezi s pošiljko, ki jo pokriva ponudnik.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom storitev in zavarovanja po iznosu intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, h katerim niso prišteti stroški prevoza. Sporočeni stroški temeljijo na povprečju dejanskih stroškov, ki jih je intervencijski organ ugotovil v polletju pred začetkom obdobja obravnave, in so izraženi v EUR/tono.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/42


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1064/2005

z dne 6. julija 2005

o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog litovske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žita iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) o vzpostavitvi uporabe skupnih metod za nadzor uporabe in namembne kraje za intervencijske proizvode.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 150 000 ton navadne pšenice iz zalog litovske intervencijske agencije.

(4)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz odprt s to uredbo se priznajo samo za izvoz v nekatere tretje države.

(6)

Za posodobitev upravljanja sistema, je potrebno predvideti elektronski prenos podatkov zahtevanih s strani Komisije.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Litovska intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Natečaj zajema največjo skupno količino 150 000 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države z izjemo Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Črne Gore (4) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna, Romunije in Švice.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršno izvozno nadomestilo, davek oziroma mesečno povečanje.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93, je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje, in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi odprtega natečaja te uredbe, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 14. julija 2005 do 9.00 (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9.00 (po bruseljskem času), z izjemo datumov 21. julij 2005, 4. avgust 2005, 18. avgust 2005, 1. september 2005, 3. november 2005, 29. december 2005, 13. april 2006 in 25. maj 2006, ko ne bodo izvedli tedenskih javnih razpisov.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni natečaj poteče 22. junija 2006 ob 9.00 (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe morajo biti predložene litovski intervencijski agenciji s naslednjo koordinacijo:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Tel. 370-5-2685049

Faks 370-5-2685061

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora, pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika, vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik, pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo po elektronski pošti Komisiji.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko v obliki, kakršni je; če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilograma na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v prvem odstavku točke b, lahko izbrani ponudnik:

(a)

sprejme pošiljko v obliki, kakršni je;

(b)

ali zavrne prevzem pošiljke.

V primeru prvega odstavka točke b, se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in sprosti varščina, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru člena 7(2) prve alinee točke (b) in tretjega odstavka, lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijskega navadne pšenice predpisane kakovosti, brez kakršnih koli doplačil. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iż Priloge I.

Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljke predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti, pod pogojem, da sta Komisijo in intervencijska agencija o tem takoj obveščena v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 9

1.   V skladišču je primopredaja navadne pšenice opravljena, preden so znani rezultati analiz, predvidenih v členu 6, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih s členom 6, razen v primeru člena 7(3), krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugi in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92, vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je predpisano, obrazec T5, določen v Prilogi II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Litovska intervencijska agencija obvesti po elektronski pošti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi pošiljk v okviru stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog litovske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1064/2005)

Ime izbranega ponudnika:

Datum odobritve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina

v tonah

Naslov silosa

Razlogi za zavrnitev prevzema

 

 

 

ST (kg/hl)

% vzklitih zrn

% raznih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne spadajo pod osnovna žita nesporne kakovosti

Drugo


PRILOGA II

Opomba iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

v latvijščini

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


PRILOGA III

Obrazec (1)

Stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz zalog litovske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1064/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Ugodnosti (+)

Znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Posredovati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena vključuje povečanja in znižanja v zvezi s pošiljko, ki jo pokriva ponudnik.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom storitev in zavarovanja po iznosu intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, h katerim niso prišteti stroški prevoza. Sporočeni stroški temeljijo na povprečju dejanskih stroškov, ki jih je intervencijski organ ugotovil v polletju pred začetkom obdobja obravnave, in so izraženi v EUR/tono.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/48


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1065/2005

z dne 6. julija 2005

o razpisu stalnega natečaja za izvoz ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žita iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 300 000 ton ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije.

(4)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz, odprta s to uredbo, se priznajo samo za izvoz v nekatere tretje države.

(6)

Za posodobitev upravljanja sistema je potrebno predvideti elektronski prenos podatkov zahtevanih s strani Komisije.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nemška intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz ječmena iz svojih zalog v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Natečaj zajema največjo skupno količino 300 000 ton ječmena za izvoz v tretje države, z izjemo Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Kanade, Lihtenštajna, Mehike, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Romunije, Srbije in Črne Gore (4), Švice in Združenih držav Amerike.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršnega izvoznega nadomestila, davka oziroma mesečnega povečanja.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje, in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi odprtega natečaja te uredbe, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 14. julij 2005, do 9. ure (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9. ure (po bruseljskem času), z izjemo 21. julija 2005, 4. avgusta 2005, 18. avgusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. aprila 2006, 25. maja 2006 in 15. junija 2006, ko ne bodo izvedeni tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni natečaj poteče 22. junija 2006 ob 9. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe morajo biti predložene nemški intervencijski agenciji z naslednjo koordinacijo:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faks

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve, ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo po elektronski pošti Komisiji.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko v obliki, kakršni je; če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilograma na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 64 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v prvem odstavku točke (b), lahko izbrani ponudnik:

(a)

sprejme pošiljko v obliki, kakršna je;

(b)

zavrne prevzem pošiljke.

V primeru prvega odstavka točke (b) se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru člena 7(2) prve alinee točke (b) in tretjega odstavka, lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijskega ječmena predpisane kakovosti, brez kakršnih koli doplačil. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljke predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija o tem takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 9

1.   V skladišču je primopredaja ječmena opravljena, preden so znani rezultati analiz, predvidenih v členu 6, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih s členom 6, razen v primeru člena 7(3), krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugi in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo ječmena na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in, kjer je predpisano, obrazec T5, določen v Prilogi II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Nemška intervencijska agencija obvesti Komisijo ó prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključujoč Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA I

sporočilo o zavrnitvi pošiljk v okviru stalnega natečaja za izvoz ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1065/2005)

Ime izbranega ponudnika:

Datum odobritve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina

v tonah

Naslov silosa

Razlogi za zavrnitev prevzema

 

 

 

ST (kg/hl)

% vzklitih zrn

% raznih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne spadajo pod osnovna žita nesporne kakovosti

Drugo


PRILOGA II

Opomba za člen 10

:

v španščini

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

v češčini

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

v danščini

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

v nemščini

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

v estonščini

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

v grščini

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

v angleščini

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

v francoščini

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

v italijanščini

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

v latvijščini

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

v litovščini

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

v madžarščini

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

v poljščini

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

v portugalščini

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

v slovaščini

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

v slovenščini

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

v finščini

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

v švedščini

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


PRILOGA III

Obrazec (1)

Stalni natečaj za izvoz ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1065/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Ugodnosti (+)

Znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Posredovati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena vključuje povečanja in znižanja v zvezi s pošiljko, ki jo pokriva ponudnik.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom storitev in zavarovanja po iznosu intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, h katerim niso prišteti stroški prevoza. Sporočeni stroški temeljijo na povprečju dejanskih stroškov, ki jih je intervencijski organ ugotovil v polletju pred začetkom obdobja obravnave, in so izraženi v EUR/tono.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/54


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1066/2005

z dne 6. julija 2005

o razpisu stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog madžarske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žita iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov.

(3)

Glede na trenutne tržne razmere je smiselno razpisati stalni natečaj za izvoz 500 000 ton navadne pšenice iz zalog madžarske intervencijske agencije.

(4)

Potrebno je določiti posebna pravila za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev v okviru postopkov in preprečil, da izvajalci utrpijo čezmerne stroške. V skladu s tem je smiselno določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz, odprta s to uredbo, se priznajo samo za izvoz v nekatere tretje države.

(6)

Člen 7(2)a Uredbe (EGS) št. 2113/93 določa možnost, da se izbranemu ponudniku povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja in dejanskim krajem izvoza, z obzirom na geografsko lego Madžarske, ki jih zagotavlja ukrep.

(7)

Za posodobitev upravljanja sistema je potrebno predvideti elektronski prenos podatkov, zahtevanih s strani Komisije.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Madžarska intervencijska agencija razpiše stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz svojih zalog v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (EGS) št. 2131/93, z izjemo nasprotno določenih pogojev iz te uredbe.

Člen 2

Natečaj zajema največjo skupno količino 500 000 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države, z izjemo Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Lihtenštajna, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Romunije, Srbije in Črne Gore (4) ter Švice.

Člen 3

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršnega izvoznega nadomestila, davka oziroma mesečnega povečanja.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati za izvoz, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

4.   V skladu s členom 7(2)a Uredbe (EGS) št. 2131/93 določa, da se izbranemu ponudniku povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja do dejanskega kraja izvoza, v skladu z določbami omejitve, zapisane v razpisu natečaja.

Člen 4

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje in sicer v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93, do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim na podlagi odprtega natečaja te uredbe, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja iz člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 je zadnji rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 14. julij 2005, do 9. ure (po bruseljskem času).

Zadnji rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih natečajev je vsak četrtek do 9. ure (po bruseljskem času), z izjemo 21 julija 2005, 4. avgusta 2005, 18. avgusta 2005, 1. septembra 2005, 3. novembra 2005, 29. decembra 2005, 13. aprila 2006 in 25. maja 2006, ko ne bodo izvedeni tedenski javni razpisi.

Zadnji rok za oddajo ponudb za zadnji delni natečaj poteče 22. junija 2006 ob 9. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe morajo biti predložene madžarski intervencijski agenciji s naslednjo koordinacijo:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Telefon (36) 1-219 62 60

Faks (36) 1-219 62 59

Člen 6

Intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora pred odvozom iz skladišča ali po izbiri ponudnika vzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter analizirajo vzorce. Intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščeni predstavnik pod pogojem, da to ni skladiščnik.

Referenčni vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od dneva potrditve ponudnikove zahteve ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru spora se rezultati analize posredujejo po elektronski pošti Komisiji.

Člen 7

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko v obliki, kakršni je; če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost:

(a)

višjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja;

(b)

višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pod pogojem, da odstopanja ne prekoračijo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilogram na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točkah B.2 in B.4 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč, določeno v točki B.5 Priloge k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost višjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižjo od kakovosti, predpisane v obvestilu o razpisu natečaja, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v prvem odstavku točke b, lahko izbrani ponudnik:

(a)

sprejme pošiljko v obliki, kakršni je;

(b)

zavrne prevzem pošiljke.

V primeru prve alinee točke (b) se izbrani ponudnik odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

3.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo kakovost, nižjo od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik se odveže vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko in varščina se sprosti pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 8

V primeru člena 7(2) prve alinee točke (b) in tretjega ostavka lahko izbrani ponudnik od intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke intervencijske navadne pšenice predpisane kakovosti, brez kakršnih koli doplačil. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v treh dneh od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Če zaradi več zaporednih zamenjav izbrani ponudnik ne dobi pošiljko predpisane kakovosti v enem mesecu od datuma, ko izbrani ponudnik poda zahtevo za zamenjavo, se odveže vseh obveznosti in varščina se sprosti pod pogojem, da sta Komisija in intervencijska agencija o tem takoj obveščeni v skladu z obrazcem iz Priloge I.

Člen 9

1.   V skladišču je primopredaja navadne pšenice opravljena, preden so znani rezultati analiz, predvidenih v členu 6, vsa tveganja odpadejo na izbranega ponudnika od trenutka prevzema pošiljke, brez poseganja v sredstva za zahtevo izplačila odškodnine od skladiščnika.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz, predvidenih s členom 6, razen v primeru člena 7(3), krije Evropski sklad za usmerjanje in jamstva na področju kmetijstva (ESUJK) za največ eno analizo na 500 ton. Stroške pretovarjanja iz enega zabojnika v drugega in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije ponudnik.

Člen 10

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo navadne pšenice na podlagi te uredbe, zlasti pa izvozno dovoljenje, prevzemni nalog iz člena 3 prvega odstavka točke (b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozno deklaracijo in, kjer je predpisano, obrazec T5, določen v Prilogi II te uredbe.

Člen 11

1.   Varščina, položena v skladu s členom 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Ne glede na člen 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino v višini razlike med intervencijsko ceno, ki velja na dan natečaja, in odobreno ceno, v nobenem primeru pa ne sme biti nižja od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa se predloži ob prevzemu žita.

Člen 12

Madžarska intervencijska agencija obvesti po elektronski pošti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje v dveh urah po poteku roka za oddajo ponudb. Za obveščanje se uporabi model, predpisan v Prilogi III.

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključujoč Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA I

Sporočilo o zavrnitvi pošiljk v okviru stalnega natečaja za izvoz navadne pšenice iz zalog madžarske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1066/2005)

Ime izbranega ponudnika:

Datum odobritve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Številka pošiljke

Količina

v tonah

Naslov silosa

Razlogi za zavrnitev prevzema

 

 

 

ST (kg/hl)

% vzklitih zrn

% raznih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki ne spadajo pod osnovna žita nesporne kakovosti

Drugo


PRILOGA II

Opomba iz člena 10

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

v latvijščini

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


PRILOGA III

Obrazec (1)

Stalni natečaj za izvoz navadne pšenice iz zalog madžarske intervencijske agencije

(Uredba (ES) št. 1066/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Količina v tonah

Cena ponudbe

(v EUR na tono) (2)

Ugodnosti (+)

Znižanja (–)

(v EUR na tono)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (3)

(v EUR na tono)

Namembna država

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

 


(1)  Posredovati na GD AGRI (D/2).

(2)  Ta cena vključuje povečanja in znižanja v zvezi s pošiljko, ki jo pokriva ponudnik.

(3)  Komercialni stroški ustrezajo stroškom storitev in zavarovanja po iznosu intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, h katerim niso prišteti stroški prevoza. Sporočeni stroški temeljijo na povprečju dejanskih stroškov, ki jih je intervencijski organ ugotovil v polletju pred začetkom obdobja obravnave, in so izraženi v EUR/tono.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/60


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1067/2005

z dne 6. julija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede odkupa govejega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) ter zlasti člena 27(4) in člena 41 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi Komisije (ES) št. 562/2000 (2) določa seznam proizvodov, primernih za intervencijo. Priloga VI k navedeni uredbi vsebuje naslove intervencijskih agencij. Po pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji 1. maja 2004 je treba podatke o navedenih državah članicah vstaviti v navedene priloge.

(2)

Uredbo (ES) št. 562/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 562/2000 se spremeni:

1.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

2.

Priloga VI se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1899/2004 (UL L 328, 30.10.2004, str. 67).

(2)  UL L 68, 16.3.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1592/2001 (UL L 210, 3.8.2001, str. 18).


PRILOGA I

„PRILOGA II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3“


PRILOGA II

„PRILOGA VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section ‚cheptel et viande‘

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96“


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/65


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1068/2005

z dne 6. julija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 824/2000 o uvedbi postopkov za prevzem žit, s strani intervencijskih agencij in določitvi metode analiz za ugotavljanje kakovosti žit

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1784/2003 od sezone 2004/2005 ne predvideva več intervencije za rž. Glede na novi položaj je treba Uredbo Komisije (ES) št. 824/2000 (2) prilagoditi.

(2)

Navadna in trda pšenica sta žiti, za kateri so določeni kriteriji minimalne kakovosti za prehrano ljudi, ki morajo ustrezati zdravstvenim standardom, določenim z Uredbo Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (3). Druga žita so v glavnem namenjena prehrani živali in morajo biti v skladu z Direktivo 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (4). Določiti je treba, da se ti standardi uporabljajo od prevzema zadevnih proizvodov v skladu s trenutnim intervencijskim režimom.

(3)

Nekateri od teh standardov se lahko uporabljajo od 1. julija 2006 ob prvi predelavi proizvodov. Da bi se zagotovilo, da se lahko žita, ki so prevzeta pred navedenim datumom, pri dostavi ob izstopu iz intervencijskega režima tržijo v najboljših pogojih, je treba od sezone 2005/2006 določiti, da proizvodi, ponujeni v intervencijo, ustrezajo zahtevam, ki jih ti standardi postavljajo.

(4)

Pokazalo se je, da so možnosti razvoja mikotoksinov povezane s posebnimi pogoji, ki so prepoznavni predvsem na podlagi podnebnih pogojev v času rasti in predvsem cvetenja žit.

(5)

Tveganja, ki so povezana z zgornjo mejo dopustnih onesnaževalcev, intervencijske agencije prepoznajo na podlagi podatkov, ki jih prejmejo od ponudnikov, in lastnih analitičnih meril. Za omejitev finančnih stroškov je pred prevzemom proizvodov utemeljeno zahtevati analize v pristojnosti intervencijskih agencij samo na podlagi analize tveganja, ki omogoča zagotavljanje kakovosti proizvodov ob njihovem vstopu v intervencijski režim.

(6)

Člena 2 in 5 Uredbe Sveta (EGS) št. 3492/90 z dne 27. novembra 1990 o določitvi dejavnikov, ki jih je treba upoštevati v letnih obračunih za financiranje intervencijskih ukrepov v obliki javnega skladiščenja s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka (5), določata pravila odgovornosti. Navedena člena predvsem določata, da države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile ustrezno ohranitev proizvodov, ki so predmet intervencije Skupnosti, in da se količine, katerih kakovost se je poslabšala zaradi običajnih fizičnih pogojev skladiščenja ali predolgega shranjevanja, vknjižijo, kot da so odpremljene iz intervencijskih zalog na dan, ko se ugotovi poslabšanje kakovosti. Določata tudi, da se proizvod šteje za proizvod s poslabšano kakovostjo, kadar ne izpolnjuje več zahtev kakovosti, ki so veljale ob odkupu. Zato se lahko samo tista poslabšanja kakovosti, ki so zajeta v teh določbah, krijejo iz proračuna Skupnosti. Če je država članica ob nakupu proizvoda sprejela neustrezno odločitev glede analize tveganja v skladu s temi predpisi, je odgovorna, če se kasneje izkaže, da proizvod ne ustreza minimalnim standardom. Taka odločitev namreč ne bi dovoljevala zagotovitve kakovosti proizvoda in posledično njegovega ustreznega shranjevanja. Zato je treba opredeliti pogoje, pod katerimi država članica prevzame odgovornost.

(7)

Za ugotavljanje kakovosti žit, ponujenih v intervencijo, člen 3 Uredbe (ES) št. 824/2000 povzame seznam metod glede na kriterije, ki jih je treba analizirati. Med navedenimi metodami je Mednarodna organizacija za standardizacijo metodo prilagodila glede na določitev Hagbergovega števila padanja. Zadevno referenco je treba prilagoditi. Prav tako se zdi potrebno opredeliti metode analiz, ki se nanašajo na spoštovanje standardov glede onesnaževalcev.

(8)

Člen 6 Uredbe (ES) št. 824/2000 je zaradi jasnosti in natančnosti treba napisati na novo, posebej kar zadeva vrstni red ustreznih ukrepov. Z upoštevanjem načela analize tveganja, ki se uporabi za nadzor mikotoksinov, se zdi upravičeno med analize, ki gredo v strošek ponudnika, dodati analize za določitev stopnje mikotoksinov.

(9)

Uredbo (ES) št. 824/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Upravljalni odbor za žita ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 824/2000 se spremeni:

1.

Prvi pododstavek člena 1 se nadomesti z naslednjim:

„V obdobju iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 ima vsak imetnik homogene partije najmanj 80 ton navadne pšenice, ječmena, koruze ali sirka ali 10 ton trde pšenice, pridelanih na območju Skupnosti, pravico, da lahko ta žita ponudi intervencijski agenciji.“

2.

Prvi in drugi pododstavek člena 2(2) se nadomestita z naslednjim besedilom:

„Žito se šteje za zdravo, čisto in primerne tržne kakovosti, če ima značilno barvo za svojo vrsto, je brez neobičajnega vonja in živih škodljivcev (vključno z grinjami) na kateri koli stopnji njegovega razvoja, če izpolnjuje minimalne zahteve glede kakovosti, določene v Prilogi I, in če njegova stopnja onesnaževalcev, vključno z radioaktivnimi, ne presega najvišje stopnje, dovoljene s predpisi Skupnosti. Najvišje dopustne stopnje onesnaževalcev, ki ne smejo biti presežene, so naslednje:

za navadno in trdo pšenico tiste, določene z uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 (6), vključno z zahtevami glede stopnje toksinov Fusarium, ki je za navadno pšenico določena v točkah 2.4 do 2.7 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 466/2001 (7),

za ječmen, koruzo ali sirek tiste, določene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/32/ES (8).

Države članice opravljajo nadzor nad stopnjami onesnaževalcev, vključno z radioaktivnostjo, na podlagi analize tveganja, pri čemer še posebej upoštevajo podatke, ki jih da ponudnik, in njegove obveznosti glede spoštovanja zahtevanih standardov, predvsem glede rezultatov analiz, ki jih je dobil. Kjer je to potrebno, se trajanje in obseg ukrepov nadzora določita v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003, predvsem kadar bi bil lahko položaj na trgu zaradi onesnaževalcev močno moten.

3.

Člen 3 se spremeni:

(a)

točka 3.7 se nadomesti z:

„3.7

metoda za določanje Hagbergovega števila padanja (test aktivnosti škroba) mora ustrezati standardu ISO 3093:2004;“

(b)

doda se točka 3.10:

„3.10

metode vzorčenja in referenčne analizne metode za določitev stopnje mikotoksinov so tiste, ki so omenjene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 466/2001“

4.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

1.   Intervencijska agencija mora zagotoviti analizo zunanjih in notranjih lastnosti odvzetega vzorca v roku 20 delovnih dni od dneva pridobitve reprezentativnega vzorca.

2.   Ponudnik krije stroške, ki se nanašajo na:

(a)

določanje vsebnosti tanina v sirku;

(b)

test aktivnosti škroba (Hagberg);

(c)

določanje vsebnosti beljakovin pri navadni in trdi pšenici;

(d)

test določanja sedimentacije;

(e)

test primernosti za strojno obdelavo;

(f)

analize onesnaževalcev.

3.   Če bi analize iz odstavka 1 pokazale, da ponujena žita ne ustrezajo minimalni kakovosti, zahtevani za intervencijo, jih ponudnik na svoje stroške odstrani. V to so zajeti tudi povezani stroški.

4.   V primeru spora intervencijska agencija ponovno zagotovi potrebne analize na zadevnem žitu, pri čemer nosi stroške stranka, ki izgubi spor.“

5.

Člen 9 se spremeni:

(a)

Točki (c) in (d) se nadomestita s:

„(c)

če odstotek lomljenih zrn presega 3 % pri trdi pšenici, navadni pšenici in ječmenu ter 4 % pri koruzi in sirku, velja znižanje cene v višini 0,05 EUR za vsakih dodatnih 0,1 %;

(d)

če odstotek nečistoč presega 2 % pri trdi pšenici, 4 % pri koruzi in sirku ter 5 % pri navadni pšenici in ječmenu, velja znižanje cene v višini 0,05 EUR za vsakih dodatnih 0,1 %.“;

(b)

Točka (f) se nadomesti s:

„(f)

če odstotek raznih nečistoč (črne primesi) presega 0,5 % pri trdi pšenici in 1 % pri navadni pšenici, ječmenu, koruzi in sirku, velja znižanje cene v višini 0,1 EUR za vsakih dodatnih 0,1 %.“.

6.

Členu 10 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Če naj se pregledi, določeni s to uredbo, izvedejo na podlagi analize tveganja iz drugega pododstavka člena 2(2), za finančne posledice, ki izhajajo iz nespoštovanja najvišjih dopustnih stopenj onesnaževalcev, finančno odgovarja država članica. Ta odgovornost se uvede, brez vpliva na ukrepe, ki jih država članica sama sproži proti ponudniku ali skladiščniku, v primeru nespoštovanja njihovih dolžnosti ali obveznosti.

Če pa zadevna država članica v primeru ohratoksina A in alfatoksina lahko Komisiji predloži zadovoljiv dokaz za spoštovanje standardov ob začetku skladiščenja, spoštovanje običajnih pogojev skladiščenja kot tudi drugih obveznosti skladiščnika, se finančna odgovornost prenese na proračun Skupnosti.“

7.

V Prilogi I se stolpec „rž“ črta.

8.

Priloga II se spremeni:

(a)

Prvi pododstavek točke 1.2(a) se nadomesti z:

„zakrnela zrna so zrna, ki po odstranitvi ostalih primesi iz vzorca, omenjenih v tej prilogi, padejo skozi sito z odprtinami naslednjih dimenzij: navadna pšenica 2,0 mm, trda pšenica 1,9 mm, ječmen 2,2 mm.“;

(b)

Točka 2.3 se črta.

9.

Točka 1 v Prilogi III se spremeni:

(a)

Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Pri navadni pšenici, trdi pšenici in ječmenu presejemo 250 g povprečnega vzorca skozi dve siti, eno z odprtinami v obliki rež velikosti 3,5 mm in drugo z odprtinami v obliki rež velikosti 1,0 mm; vsako sejanje traja pol minute.“

(b)

Sedmi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Delni vzorec sejemo pol minute na situ z odprtinami v obliki rež velikosti 2,0 mm pri navadni pšenici, 1,9 mm pri trdi pšenici in 2,2 mm pri ječmenu. Snovi, ki padejo skozi ta sita, so zakrnela zrna. Zrna, ki jih je poškodovala zmrzal, in nezrela zelena zrna spadajo v skupino ‚zakrnelih zrn‘.“

10.

V opombi na dnu strani 2 Priloge IV se drugi pododstavek nadomesti z:

„Ventilacija mora omogočati, da se drobnozrnata žita (navadna pšenica, trda pšenica, ječmen in sirek) sušijo dve uri, koruza pa štiri ure; rezultati vseh vzorcev zdroba oz. koruze, ki so lahko sočasno v sušilniku, naj se ne razlikujejo za več kot 0,15 % od rezultatov, ki jih dobimo po triurnem sušenju drobnozrnatih žit oz. peturnem sušenju koruze.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar pa se določbe, povezane s toksini Fusarium in z metodami nadzora nad stopnjami onesnaževalcev iz točke 2, uporabijo šele za letine žit, prevzete od sezone 2005/2006 dalje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/8/ES (UL L 27, 29.1.2005, str. 44).

(5)  UL L 337, 4.12.1990, str. 3.

(6)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

(7)  UL L 77, 16.3.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 856/2005 (UL L 143, 7.6.2005, str. 3).

(8)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.“


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/69


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1069/2005

z dne 6. julija 2005

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 7. julija 2005

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/71


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1070/2005

z dne 6. julija 2005

o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola št. 4 o bombažu, priloženega k Aktu o pristopu Grčije, nazadnje spremenjenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi občasno na podlagi cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu, z upoštevanjem zgodovinskega odnosa med ceno prečiščenega bombaža na svetovnem trgu in ceno, preračunano za neprečiščen bombaž. Navedeni zgodovinski odnos je opredeljen v členu 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 (3), o podrobnih pravilih za uporabo sistema pomoči za bombaž. Če cene na svetovnem trgu ni mogoče preračunati na ta način, mora temeljiti na zadnji določeni ceni.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi na osnovi proizvoda s posebnimi lastnostmi in z upoštevanjem najugodnejših ponudb in kotacij na svetovnem trgu med tistimi, ki se štejejo kot reprezentativne za realno tržno ceno. V ta namen se izračuna povprečje ponudb in kotacij na eni ali več evropskih borz za proizvod, dobavljen cif v pristanišče v Skupnosti iz različnih držav dobaviteljic, ki se štejejo kot najbolj reprezentativne v mednarodni trgovini. Vendar obstaja tudi možnost prilagoditve meril za določanje cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu zaradi razlik v kakovosti dobavljenega proizvoda glede na zadevne ponudbe in kotacije. Te prilagoditve so določene v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1591/2001.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril je podlaga za ceno neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določene v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določena v členu 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001, se določi v višini 23,984 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 148, 1.6.2001, str. 1.

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

7.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/72


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. julija 2005

nevključitvi triazamata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1960)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/487/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS predvideva, da lahko država članica v 12 letih od notifikacije navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi, in so že v prometu dve leti po datumu notifikacije, medtem ko se te snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in Uredba Komisije (ES) št. 703/2001 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS. Za aktivno snov triazamat je prijavitelj 7. julija 2004 obvestil Komisijo, da več ne želi vključitve te snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Zato naj se navedena aktivna snov ne vključi v navedeno Prilogo in države članice naj prekličejo vse registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo triazamat.

(3)

Odobri naj se prehodno obdobje za odstranitev, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog, da se omogoči uporaba teh zalog še v enem nadaljnjem rastnem obdobju.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Triazamat se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

1.

se registracija fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo triazamat prekliče do 4.1.2006;

2.

se od datuma objave ne odobri ali podaljša registracija za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo triazamat.

Člen 3

Kakršna koli prekoračitev prehodnega obdobja, ki jo odobrijo države članice v skladu s členom 4(6) Direktive 91/414/EGS za odstranitev, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog je čim krajša in traja največ do 4.1.2007.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. julija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/34/ES (UL L 125, 18.5.2005, str. 5).

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(3)  UL L 98, 7.4.2001, str. 6.