ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 171

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
2. julij 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1027/2005 z dne 1. julija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1028/2005 z dne 1. julija 2005 o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 166. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1029/2005 z dne 1. julija 2005 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za 85. posamični razpis, objavljen v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1030/2005 z dne 1. julija 2005 glede 338. posebnega razpisa v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1031/2005 z dne 1. julija 2005 o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 21. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1032/2005 z dne 1. julija 2005 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 166. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1033/2005 z dne 1. julija 2005 o določanju najnižje prodajne cene masla za 22. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1034/2005 z dne 1. julija 2005 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za česen od 1. julija 2005

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1035/2005 z dne 1. julija 2005 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za konzervirane gobe od 1. julija 2005

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1036/2005 z dne 1. julija 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1037/2005 z dne 1. julija 2005 o uvedbi izrednih ukrepov za zaščito in obnovitev staleža sardonov v podobmočju ICES VIII

24

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1038/2005 z dne 1. julija 2005 o ustavitvi odkupa masla v nekaterih državah članicah

25

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 24. junija 2005 o imenovanju enega člana Odbora regij

26

 

*

Sklep Sveta z dne 24. junija 2005 o imenovanju enega nadomestnega člana Odbora regij

27

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 30. aprila 2004 o zadevi COMP/D2/32448 in 32450 – Compagnie Maritime Belge SA (Nadaljnji ukrepi po sodbi Sodišča Evropskih skupnosti z dne 16. marca 2000) (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1779)

28

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1027/2005

z dne 1. julija 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 1. julija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1028/2005

z dne 1. julija 2005

o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 166. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil (2), morajo intervencijske agencije z razpisom prodati maslo iz intervencijskih zalog in dodeliti pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 18 navedene Uredbe predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete na vsak posamični razpis, določiti najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Navedeni člen nadalje določa, da cena in pomoč lahko nihata glede na predvideno uporabo masla, vsebnost maščob v maslu in postopek vdelave, ter da je lahko sprejeta odločitev, da se po razpisu ne dodeli nobena količina. V skladu s tem je treba določiti znesek (zneske) varščine za izvedbo predelave.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Najnižje prodajne cene masla iz intervencijskih zalog in varščine za izvedbo predelave za 166. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v uredbi (ES) št. 2571/97, se določijo v zneskih, navedenih v Prilogi k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 1. julija 2005 o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 166. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

Z markerji

Brez markerjev

Z markerji

Brez markerjev

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

206,1

210

Zgoščeno

204,1

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

73

73

Zgoščeno

73


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1029/2005

z dne 1. julija 2005

o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za 85. posamični razpis, objavljen v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 z dne 17. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in za posneto mleko v prahu namenjeno za živalsko hrano in prodaje tega posnetega mleka v prahu (2), so intervencijske agencije razpisale stalni razpis za prodajo določenih količin posnetega mleka v prahu, uskladiščenega pri njih.

(2)

V skladu s členom 30 navedene uredbe je treba glede na ponudbe, prejete v okviru posamičnih razpisov, določiti najnižjo prodajno ceno, ali sprejeti odločitev, da se ne ugodi nobeni ponudbi. Poleg tega se določi tudi znesek varščine za izvedbo predelave, upoštevajoč razliko med tržno ceno posnetega mleka v prahu in najnižjo prodajno ceno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se najnižja prodajna cena določi v spodaj navedenem znesku, v skladu s tem pa se določi tudi varščina za izvedbo predelave.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 85. posamični razpis, objavljen na podlagi Uredbe (ES) št. 2799/1999, glede katerega je rok za oddajo ponudb potekel 28. junija 2005, se najnižja prodajna cena in varščina za izvedbo predelave določita v naslednji višini:

najnižja prodajna cena:

195,24 EUR/100 kg,

varščina za izvedbo predelave:

35,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1030/2005

z dne 1. julija 2005

glede 338. posebnega razpisa v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 429/90 z dne 20. februarja 1990 o dodelitvi z razpisom pomoči za zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi v Skupnosti (2), odpirajo intervencijske agencije razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 6 navedene uredbe predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete v okviru razpisa, določiti najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najnižjo vsebnostjo maščob 96 %, ali sprejeti odločitev, da se ne ugodi nobeni ponudbi. V skladu s tem je treba določiti tudi varščino za končno uporabo.

(2)

Na podlagi pregleda prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da naj se razpisni postopek ne nadaluje.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 338. posebni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90, se ne ugodi nobeni ponudbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 45, 21.2.1990, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1031/2005

z dne 1. julija 2005

o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 21. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Agencije za posredovanje so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 214/2001 z dne 12. januarja 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine posnetega mleka v prahu, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 214/2001 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 21. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 214/2001, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 28. junija 2005, se najnižja prodajna cena za posneto mleko določi na 196,24 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1032/2005

z dne 1. julija 2005

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 166. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil (2) morajo intervencijske agencije z razpisom prodati določene količine masla iz intervencijskih zalog in dodeliti pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 18 navedene Uredbe predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete na vsak posamični razpis, določiti najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Navedeni člen nadalje določa, da cena in pomoč lahko nihata glede na predvideno uporabo masla, vsebnost maščob v maslu in postopek vdelave, ter da je lahko sprejeta odločitev, da se po razpisu ne dodeli nobena količina. V skladu s tem je treba določiti znesek (zneske) varščine za izvedbo predelave.

(2)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Najvišja pomoč in varščina za izvedbo predelave za 166. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97, se določita v zneskih, navedenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 1. julija 2005 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 166. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

Z markerji

Brez markerjev

Z markerji

Brez markerjev

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

41

37,5

Maslo < 82 %

36,1

Zgoščeno maslo

Smetana

20

16

Varščina za predelavo

Maslo

45

Zgoščeno maslo

Smetana

22


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1033/2005

z dne 1. julija 2005

o določanju najnižje prodajne cene masla za 22. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

JE SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 22. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 28. junija 2005, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 275 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 2. julija 2005.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1034/2005

z dne 1. julija 2005

o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za česen od 1. julija 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti prvega pododstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 565/2002 (1) je določila način upravljanja tarifnih kvot za česen in uvedla sistem potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 228/2004 z dne 3. februarja 2004 o prehodnih ukrepih, ki se uporabljajo za Uredbo (ES) št. 565/2002 zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (2), je sprejela ukrepe, ki uvoznikom iz navedenih držav (v nadaljnjem besedilu „nove države članice“) omogočajo uporabo ugodnosti iz Uredbe (ES) št. 565/2002. Cilj navedenih ukrepov je vzpostaviti razlikovanje med tradicionalnimi uvozniki in novimi uvozniki v novih državah članicah in prilagoditi koncept referenčne količine, da lahko navedeni uvozniki uporabijo ugodnosti tega sistema.

(3)

Za zagotovitev nadaljnje oskrbe trga razširjene Skupnosti in glede na gospodarske razmere oskrbe v novih državah članicah pred njihovim pristopom k Evropski uniji, se odpre avtonomna in začasna tarifna kvota za uvoz svežega ali ohlajenega česna z oznako KN 0703 20 00. Navedena nova kvota se doda tistim, ki so bile odprte z Uredbo Komisije (ES) št. 1077/2004 (3), Uredbo Komisije (ES) št. 1743/2004 (4) in Uredbo Komisije (ES) št. 218/2005 (5).

(4)

Nova kvota mora biti odprta v obliki prehodnega ukrepa in ne sme vplivati na rezultate tekočih pogajanj v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) zaradi pristopa novih držav članic.

(5)

Upravni odbor za sveže sadje in zelenjavo ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Avtonomna tarifna kvota 4 400 ton z zaporedno številko 09.4018 (v nadaljnjem besedilu „avtonomna kvota“) je odprta od 1. julija 2005 za uvoz svežega ali ohlajenega česna z oznako KN 0703 20 00 v Skupnost.

2.   Stopnja dajatve ad valorem, ki se uporablja za uvožene proizvode v okviru avtonomne kvote, je 9,6 %.

Člen 2

Uredba (ES) št. 565/2002 in Uredba (ES) št. 228/2004 se uporabljata za upravljanje avtonomne kvote ob upoštevanju določb te uredbe.

Vendar pa se določbe iz člena 1, člena 5(5) in člena 6(1) Uredbe (ES) št. 565/2002 ne uporabljajo za upravljanje avtonomne kvote.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru avtonomne kvote, v nadaljnjem besedilu „dovoljenja“, veljajo do 30. septembra 2005.

V okencu 24 dovoljenj je ena od navedb iz Priloge I.

Člen 4

1.   Uvozniki lahko vložijo zahtevke za dovoljenja pri pristojnih organih držav članic v petih delovnih dneh po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

V okencu 20 dovoljenj je ena od navedb iz Priloge II.

2.   Zahtevki za dovoljenja, ki jih predloži uvoznik, se ne smejo nanašati na količino, ki presega 10 % avtonomne kvote.

Člen 5

Avtonomna kvota se razdeli:

70 % za tradicionalne uvoznike,

30 % za nove uvoznike.

Če ena od kategorij uvoznikov dodeljene količine ne porabi v celoti, se preostanek lahko dodeli drugi kategoriji.

Člen 6

1.   Sedmi delovni dan po datumu začetka veljavnosti te uredbe države članice sporočijo Komisiji količine, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja.

2.   Dovoljenja se izdajo dvanajsti delovni dan po datumu začetka veljavnosti te uredbe, razen če je Komisija sprejela posebne ukrepe v skladu z odstavkom 3.

3.   Če Komisija na osnovi sporočil, ki jih je prejela v skladu z odstavkom 1, ugotovi, da zahtevki za dovoljenja presegajo razpoložljive količine za kategorijo uvoznikov v skladu s členom 5, sprejme z uredbo enoten odstotek znižanja za zadevne zahtevke.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 86, 3.4.2002, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 537/2004 (UL L 86, 24.3.2004, str. 9).

(2)  UL L 39, 11.2.2004, str. 10.

(3)  UL L 203, 8.6.2004, str. 7.

(4)  UL L 311, 8.10.2004, str. 19.

(5)  UL L 39, 11.2.2005, str. 5.


PRILOGA I

Navedbe iz člena 3

:

v španščini

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

v češčini

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

v danščini

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

v nemščini

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

v grščini

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

v angleščini

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

v francoščini

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

v italijanščini

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

v latvijščini

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

v litovščini

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

v madžarščini

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

v nizozemščini

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

v poljščini

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

v portugalščini

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

v slovaščini

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

v švedščini

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


PRILOGA II

Navedbe iz člena 4(1)

:

v španščini

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

v češčini

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

v danščini

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

v nemščini

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

v grščini

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

v angleščini

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

v francoščini

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

v italijanščini

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

v latvijščini

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

v litovščini

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

v madžarščini

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

v nizozemščini

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

v poljščini

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

v portugalščini

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

v slovaščini

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

v švedščini

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1035/2005

z dne 1. julija 2005

o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za konzervirane gobe od 1. julija 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1864/2004 (1) je odprla in določila način upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav.

(2)

Uredba (ES) št. 1864/2004 določa prehodne ukrepe, ki uvoznikom iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (v nadaljevanju „nove države članice“) omogočajo prejemanje ugodnosti teh kvot. Cilj teh ukrepov je vzpostaviti razlikovanje med tradicionalnimi uvozniki in novimi uvozniki v novih državah članicah in prilagoditi količine, ki so lahko predmet zahtevkov za dovoljenja, vloženih s strani tradicionalnih uvoznikov iz novih držav članic, da bi ti uvozniki lahko prejemali ugodnosti tega sistema.

(3)

Z namenom zagotoviti nadaljnjo oskrbo trga razširjene Skupnosti in ob zavedanju gospodarskih razmer oskrbe v novih državah članicah pred pristopom se odpre avtonomna in začasna uvozna tarifna kvota za uvoz konzerviranih gob vrste Agaricus, ki se uvrščajo pod oznake KN 0711 51 00, 2003 10 20 in 2003 10 30. Ta nova tarifna kvota se odpre poleg tarifnih kvot, ki so jih odprle Uredba Komisije (ES) št. 1076/2004 (2), Uredba Komisije (ES) št. 1749/2004 (3) in Uredba Komisije (ES) št. 220/2005 (4).

(4)

Ta nova kvota mora biti odprta v obliki prehodnega ukrepa in ne sme vplivati na rezultate tekočih pogajanj v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) zaradi pristopa novih članic.

(5)

Upravljalni odbor za predelano sadje in zelenjavo ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Avtonomna tarifna kvota 1 200 ton (odcejena neto teža), ki ima serijsko številko 09.4019, v nadaljnjem besedilu „avtonomna kvota“, je odprta od 1. julija 2005 za uvoze Skupnosti konzerviranih gob vrste Agaricus, ki se uvrščajo pod oznake KN 0711 51 00, 2003 10 20 in 2003 10 30.

2.   Stopnja dajatve ad valorem, ki se uporablja za uvožene proizvode v okviru avtonomne kvote, je 12 % za proizvode, ki se uvrščajo pod oznako KN 0711 51 00, in 23 % za proizvode, ki se uvrščajo pod oznaki KN 2003 10 20 in 2003 10 30.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1864/2004 se uporablja za upravljanje avtonomne kvote ob upoštevanju določb te uredbe.

Vendar pa se določbe iz členov 1, 5(2) in (5), 6(2)(3) ter (4), 7, 8(2), 9 in 10 Uredbe (ES) št. 1864/2004 ne uporabljajo za upravljanje avtonomne kvote.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru avtonomne kvote, v nadaljnjem besedilu „dovoljenja“, veljajo do 30. septembra 2005.

V okencu 24 dovoljenja je navedena ena od postavk iz Priloge I.

Člen 4

1.   Uvozniki lahko vložijo zahtevke za dovoljenja pri pristojnih organih držav članic v petih delovnih dneh po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

V okencu 20 zahtevka za dovoljenje mora biti navedena ena od postavk, naštetih v Prilogi II.

2.   Zahtevki za dovoljenja, ki jih predloži tradicionalni uvoznik, se ne smejo nanašati na večjo količino, kot je 9 % avtonomne kvote.

3.   Zahtevki za dovoljenja, ki jih predloži novi uvoznik, se ne smejo nanašati na večjo količino, kot je 1 % avtonomne kvote.

Člen 5

Avtonomna kvota se razdeli, kot sledi:

95 % za tradicionalne uvoznike,

5 % za nove uvoznike.

Če ena od kategorij uvoznikov dodeljene količine ne porabi do konca, se preostanek lahko dodeli drugi kategoriji.

Člen 6

1.   Sedmi delovni dan po začetku veljavnosti te uredbe države članice sporočijo Komisiji količine, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja.

2.   Dovoljenja se izdajo dvanajsti delovni dan po začetku veljavnosti te uredbe, razen če ni Komisija sprejela posebnih ukrepov v skladu z odstavkom 3.

3.   Ko Komisija na osnovi prejetih sporočil, prejetih v skladu z odstavkom 1, ugotovi, da zahtevki za dovoljenja presegajo razpoložljive količine za kategorijo uvoznikov v skladu s členom 5, s sredstvi uredbe sprejme enoten odstotek znižanja za zadevne zahtevke.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 325, 28.10.2004, str. 30.

(2)  UL L 203, 8.6.2004, str. 3.

(3)  UL L 312, 9.10.2004, str. 3.

(4)  UL L 39, 11.2.2005, str. 11.


PRILOGA I

Navedbe iz člena 3

:

v španščini

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

v češčini

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

v danščini

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

v nemščini

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

v grščini

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

v angleščini

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

v francoščini

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

v italijanščini

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

v latvijščini

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

v litovščini

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

v madžarščini

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

v nizozemščini

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

v poljščini

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

v portugalščini

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

v slovaščini

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

v švedščini

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


PRILOGA II

Navedbe iz člena 4(1)

:

v španščini

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

v češčini

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

v danščini

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

v nemščini

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

v grščini

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

v angleščini

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

v francoščini

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

v italijanščini

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

v latvijščini

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

v litovščini

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

v madžarščini

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

v nizozemščini

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

v poljščini

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

v portugalščini

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

v slovaščini

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

v švedščini

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1036/2005

z dne 1. julija 2005

o spremembah Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1) in zlasti člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 (2) med drugim določa podrobna pravila za uporabo uvoznega režima iz Evropskih sporazumov med Skupnostjo in njenimi članicami na eni strani in nekaterimi državami srednje in vzhodne Evrope na drugi strani za mleko in mlečne proizvode. Da bi se izvajale koncesije, zagotovljene z odločbama Sveta in Komisije 2005/430/ES (3) in 2005/431/ES (4) o sklenitvi dodatnih protokolov k Evropskim sporazumom o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bolgarijo in Romunijo na drugi strani, in da bi se upošteval pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji, je treba odpreti nove uvozne tarifne kvote, nekatere obstoječe kvote pa s 1. julijem 2005, datumom začetka veljavnosti dodatnih protokolov, povečati.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 747/2001 (5) določa, da se kvoto št. 09.1302, ki zadeva nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Izraela, upravlja po načelu „kdor prej pride, prej melje“ v skladu s členi 308a do 308c Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6). To kvoto je primerno upoštevati v Uredbi (ES) št. 2535/2001.

(3)

Priloga XII k Uredbi (ES) št. 2535/2001 vsebuje sklicevanje na organ, ki izdaja potrdila na Cipru, in ga je zaradi pristopa Cipra k Evropski uniji treba črtati.

(4)

Uredbo (ES) št. 2535/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

V členu 5 se točka (b) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(b)

kvote iz odločb Sveta in Komisije 2005/430/ES (7) in 2005/431/ES (8);

2.

Člen 19a se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   V okviru kvot, predvidenih z uredbama Sveta (ES) št. 312/2003 (9) in (ES) št. 747/2001 (10), in glede na Prilogo VIIa k tej uredbi, se uporabljajo členi od 308a do 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(b)

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„4.   Uporaba znižane stopnje dajatve je odvisna od predložitve dokazila o poreklu, izdanega v skladu s Prilogo III k Sporazumu s Čilom ali s Protokolom 4 k Sporazumu z Izraelom.“

3.

Del B Priloge I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

4.

Priloga VIIa se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

5.

V Prilogi XII se vrstica, ki se nanaša na Ciper, črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točki 1 in 3 člena 1 se uporabljata od 1. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 810/2004 (UL L 149, 30.4.2004, str. 138).

(3)  UL L 155, 17.6.2005, str. 1.

(4)  UL L 155, 17.6.2005, str. 26.

(5)  UL L 109, 19.4.2001, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 503/2005 (UL L 83, 1.4.2005, str. 13).

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).

(7)  UL L 155, 17.6.2005, str. 1.

(8)  UL L 155, 17.6.2005, str. 26.“

(9)  UL L 46, 20.2.2003, str. 1.

(10)  UL L 109, 19.4.2001, str. 2.“


PRILOGA I

„I.B

TARIFNE KVOTE POD EVROPSKIMI SPORAZUMI MED SKUPNOSTJO TER BOLGARIJO IN ROMUNIJO

1.   Proizvodi s poreklom iz Romunije

Številka kvote

Oznaka KN

Poimenovanje (1)

Veljavna dajatev (% MFN)

Količine (v tonah)

Letna kvota

od 1.7.2005 do 30.6.2006

Letno povečanje od 1. julija 2006 naprej

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Posneto mleko v prahu

Prosto

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Polnomastno mleko v prahu

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurt, nearomatiziran

Prosto

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Drugo, nearomatizirano

09.4758

0406

Sir in skuta

Prosto (2)

3 000

200


2.   Proizvodi s poreklom iz Bolgarije

Številka kvote

Oznaka KN

Poimenovanje (1)

Veljavna dajatev (% MFN)

Količine (v tonah)

Letna kvota

od 1.7.2005 do 30.6.2006

Letno povečanje od 1. julija 2006 naprej

09.4773

0402 10

Posneto mleko v prahu

Prosto (2)

3 300

300

0402 21

Polnomastno mleko v prahu, nesladkano

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurt, nearomatiziran

Prosto

770

70

09.4660

0406

Sir in skuta

Prosto (2)

7 000

300


(1)  Brez poseganja v pravila za razlago kombinirane nomenklature velja, da ima besedilo poimenovanja proizvodov zgolj okvirno vrednost, pri čemer je preferencialni režim v tej prilogi določen z vsebino oznak KN. V primeru oznak ex KN je uporabnost preferencialnih režimov določena na podlagi oznake KN in ustreznega poimenovanja skupaj.

(2)  Ta koncesija velja zgolj za proizvode, ki niso upravičeni do nobenih izvoznih subvencij.“


PRILOGA II

„PRILOGA VIIa

1.   Tarifna kvota iz Priloge I k Pridružitvenemu sporazumu z Republiko Čile

 

Letne količine (v tonah)

(osnova = koledarsko leto)

 

Kvota št.

Oznaka KN

Poimenovanje (1)

Veljavna stopnja dajatve (% MFN dajatve)

od 1.2.2003

do 31.12.2003

2004

Letno povečanje od 2005

09.1924

0406

Sir in skuta

Oprostitev

1 375

1 500

75


2.   Tarifna kvota iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 747/2001 glede nekaterih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Izraela

 

Letne količine (v tonah)

(osnova = koledarsko leto)

Kvota št.

Oznaka KN

Poimenovanje (1)

Veljavna stopnja dajatve

2004

2005

2006

od 2007 dalje

09.1302

0404 10

Sirotka in modificirana sirotka

Oprostitev

824

848

872

896


(1)  Ne glede na predpise za razlago kombinirane nomenklature ima besedilo poimenovanja proizvodov le okvirni pomen in je tako preferencialni režim v tej prilogi zajet v oznakah KN. Kjer obstaja sklic na ‚ex‘ oznake KN, je treba preferencialni režim določiti skupno z uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.“


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1037/2005

z dne 1. julija 2005

o uvedbi izrednih ukrepov za zaščito in obnovitev staleža sardonov v podobmočju ICES VIII

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Novi znanstveni podatki Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) kažejo, da so potrebni izredni ukrepi za zaščito in obnovitev staleža sardonov v podobmočju ICES VIII. Zato je treba takoj prenehati z ribolovom za obdobje treh mesecev.

(2)

Med obdobjem prenehanja bo Komisija po posvetovanju z Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom za ribištvo izdelala oceno, če je treba prenehanje ponovno pregledati.

(3)

Zato je primerno, da Komisija na lastno pobudo sprejme ukrepe za zaščito staleža sardonov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolov sardonov v podobmočju ICES VIII se prepove. Prav tako je od datuma začetka veljavnosti te uredbe prepovedano imeti na krovu, pretovarjati ali iztovarjati sardone, ujete na podobmočju ICES VIII.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se tri mesece.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1038/2005

z dne 1. julija 2005

o ustavitvi odkupa masla v nekaterih državah članicah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 2771/1999 določa, da Komisija v državi članici po potrebi odpre ali ustavi odkup, če je ugotovljeno, da je tržna cena v tej državi članici dva tedna zapovrstjo nižja, enaka ali višja od 92 % intervencijske cene.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 947/2005 (3) vzpostavlja najnovejši seznam držav članic, v katerih je bila intervencija ustavljena. Ta seznam je treba prilagoditi tržnim cenam, ki jih je posredovala Švedska v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 2771/1999. Zaradi jasnosti je potrebno zadevni seznam nadomestiti, Uredbo (ES) št. 947/2005 pa razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odkup masla, kakor je predviden v členu 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999, se ustavi v Belgiji, Danski, na Cipru, Madžarskem, Malti, v Grčiji, Luksemburgu, Nizozemski, Avstriji, Sloveniji, na Finskem in v Združenem kraljestvu.

Člen 2

Uredba (ES) št. 947/2005 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 2. julija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).

(3)  UL L 160, 23.6.2005, str. 12.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/26


SKLEP SVETA

z dne 24. junija 2005

o imenovanju enega člana Odbora regij

(2005/478/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga britanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. januarja 2002 sprejel Sklep 2002/60/ES (1) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2002 do 25. januarja 2006.

(2)

Po odstopu g. Dereka BODNA se je sprostilo eno mesto člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2006, se imenuje naslednji član Odbora regij:

 

g. Dave QUAYLE

Member of the North West Regional Assembly

Trafford Metropolitan Borough Council,

ki zamenja g. Dereka BODNA.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Učinkovati začne na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 24. junija 2005

Za Svet

Predsednik

L. LUX


(1)  UL L 24, 26.1.2002, str. 38.


2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/27


SKLEP SVETA

z dne 24. junija 2005

o imenovanju enega nadomestnega člana Odbora regij

(2005/479/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga britanske vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. januarja 2002 sprejel Sklep 2002/60/ES (1) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2002 do 25. januarja 2006.

(2)

Po odstopu ge. Ruth BAGNALL se je sprostilo eno mesto nadomestnega člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2006, se imenuje naslednji nadomestni član Odbora regij:

ga. Sharon TAYLOR

Member of the East of England Regional Assembly

(Stevenage Borough Council),

ki zamenja go. Ruth BAGNALL.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Učinkovati začne na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 24. junija 2005

Za Svet

Predsednik

L. LUX


(1)  UL L 24, 26.1.2002, str. 38.


Komisija

2.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. aprila 2004

o zadevi COMP/D2/32448 in 32450 – Compagnie Maritime Belge SA (Nadaljnji ukrepi po sodbi Sodišča Evropskih skupnosti z dne 16. marca 2000)

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1779)

(Besedilo v nizozemskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/480/ES)

I.   UVOD

(1)

Dne 30. aprila 2004 je Komisija sprejela odločbo v zvezi s postopkom iz člena 82 Pogodbe ES o uvedbi globe v višini 3,4 milijona EUR za ladjarsko družbo Compagnie Maritime Belge, SA (v nadaljnjem besedilu „CMB“) iz Antwerpna. V skladu z določbami člena 30 Uredbe 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (1) s tem Komisija objavi ime stranke in glavno vsebino odločbe, pri čemer upošteva pravni interes podjetij do varovanja njihovih poslovnih interesov. Nezaupna različica celotnega besedila odločbe se nahaja v verodostojnih jezikih zadeve in v delovnih jezikih Komisije na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco na naslovu http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   POSTOPEK

(2)

Odločba je nadaljevanje tako imenovane zadeve Cewal, v kateri je Komisija naložila globe članom konference linijskih prevozov, imenovane Associated Central West Africa Lines (v nadaljnjem besedilu „Cewal“), zaradi kršenja člena 86 Pogodbe ES (trenutno člen 82 in spodaj tako naveden).

(3)

V Odločbi Komisije 93/82/EGS (2) (v nadaljnjem besedilu „prvotna odločba“) je Komisija med drugim določila, da so Cewal in dve drugi linijski konferenci, Cowac in Ukwal, ter podjetja, ki so bila članice teh konferenc, kršili člen 85(1) Pogodbe ES (trenutno člen 81(1) in spodaj tako naveden). Poleg tega so podjetja, ki so bila članice Cewala, s tremi različnimi oblikami zlorab prevladujočega položaja kršila tudi člen 82 Pogodbe ES. Podjetjem je bilo naloženo, da prenehajo s kršitvami.

(4)

V prvotni odločbi je Komisija naložila globe za kršenje člena 82 Pogodbe ES štirim podjetjem članicam Cewala. Ladjarski družbi CMB je bila naložena globa v višini 9,6 milijona ECU.

(5)

Vse štiri družbe in družba CMBT, podružnica družbe CMB, so vložile zahtevke za razveljavitev prvotne odločbe na Sodišču prve stopnje („SPS“). V sodbi z dne 8. oktobra 1996 (3) (v nadaljnjem besedilu „sodba SPS“) je SPS zahtevke zavrnilo. Vendar pa je znižalo globe. Globa za družbo CMB je bila znižana na 8 640 000 ECU.

(6)

CMB, CMBT in še ena druga družba, ki ji je bila naložena globa, Dafra-Lines A/S, so se pritožile na sodbo SPS. V sodbi z dne 16. marca 2000 (4) (v nadaljnjem besedilu „sodba SES“) je Sodišče Evropskih skupnosti (SES) zavrnilo vse razloge za pritožbe, predložene v zvezi z vsebino prvotne odločbe;

vendar je razveljavilo člene prvotne odločbe, ki nalagajo globe, in

in zavrnilo preostanek pritožbe.

(7)

Razlog za razveljavitev je bil, da Komisija v ugotovitvah o možnih kršitvah ni jasno navedla,

da namerava naložiti globe vsaki posamezni članici Cewala, in

da bodo zneski glob določeni v skladu z oceno udeležbe vsake družbe pri ravnanju, ki se je štelo za domnevno kršitev.

(8)

16. aprila 2003 je Komisija poslala družbi CMB nove ugotovitve o možnih kršitvah, s katerimi jo je obvestila, da namerava sprejeti novo odločbo, ki bo nalagala globe za kršitve, ugotovljene v prvotni odločbi. V teh ugotovitvah je Komisija izrecno seznanila družbo CMB, da namerava naložiti individualne globe in da bo višina naložene globe določena v skladu z oceno udeležbe vsake družbe pri ravnanju, ki se šteje za kršitev.

III.   ODLOČBA

(9)

Ta odločba temelji na vsebinskih ugotovitvah prvotne odločbe. Vsebuje izrecno izjavo, da ni namenjena dopolnjevanju ali spreminjanju predloženih dejstev ali kršitev, ugotovljenih v prvotni odločbi. Zato vsebuje odločba samo opisni povzetek elementov prvotne odločbe, ki so osnova kršitev, ugotovljenih v njej, in opis, kako sta SPS in SES ocenili te elemente.

(10)

V prvotni odločbi je Komisija ugotovila, da so imele članice Cewala skupni prevladujoči položaj na morskih plovnih poteh med pristanišči Zaira in severno evropskimi pristanišči. Prevladujoči položaj so zlorabile, da bi odpravile konkurenco dveh drugih konkurenčnih ladjarskih družb:

z vztrajanjem pri izvajanju sporazuma o izključnosti med Cewalom in zairsko paradržavno agencijo (Ogefrem),

s sistematično uporabo „bojnih ladij“, in

z uvajanjem sporazumov o 100 % lojalnosti in uporabo črnih list, da bi lahko uvedle povračilne ukrepe proti uporabnikom neodvisnih plovil.

(11)

Iz pravne ocene je razvidno, da Komisija meni, da so elementi prvotne odločbe, kar se tiče obstoja, narave in obsega kršitev:

pravnomočni, ali

so postali dokončni, kajti rok za vložitev tožbe proti njim je že zdavnaj potekel.

(12)

Glede pravne ocene položaja v zvezi z globami se sprejme stališče, da je bilo družbi CMB omogočeno, da se ustrezno brani glede na globo, ki naj bi ji bila naložena, in elemente, ki globo utemeljujejo.

(13)

Glede na zastaranje je določeno, da niso potekli niti pet- niti deset-letni zastaralni roki, ki temeljijo na Uredbi Sveta (EGS) št. 2988/74 (5), tako da je v pristojnosti Komisije, da naloži novo globo.

IV.   GLOBA

(14)

Komisija meni, da je treba družbi CMB naložiti globo v skladu s členom 19(2) Uredbe Sveta (ES) št. 4056/86 (6) za kršitve člena 82 Pogodbe ES, ugotovljene v prvotni odločbi.

(15)

Ta odločba temelji na premisleku glede uvedbe, ravni in porazdelitve glob iz prvotne odločbe in premisleku SPS glede odločbe.

(16)

Naložena globa temelji tudi na smernicah za leto 1998. Da bi zneski ustrezali resnosti kršitev, se je upoštevalo naravo kršitev, njihov dejanski vpliv na trg in zadevni geografski trg.

(17)

Zadevni geografski trg je trg storitev linijskih prevozov med severno evropskimi pristanišči in Zairom.

(18)

Kršitve člena 82 Pogodbe ES, ki so jih zagrešile družba CMB in druge članice Cewala, so resne narave, saj so omogočile Cewalu vzdrževati dejanski monopol na svojih prometnih poteh v in iz Zaira. Poleg tega so bile uvedene, da bi izgnale edinega konkurenta na trgu.

(19)

Upoštevalo se je tudi dejstvo, da sta bila predsednik in tajnica Cewala člana osebja družbe CMB in da je imel Cewal poslovne prostore na isti lokaciji kot družba CMB.

(20)

V svoji sodbi je SPS odločilo, da je imela Komisija zaradi odvračanja zakonito pravico upoštevati dejstvo, da so prevažala plovila, ki so sodila v skupino CMB, ko je bila sprejeta prvotna odločba, skoraj vse tovore konference. Vendar pa, ker v času sprejetja sedanje odločbe ne velja nobena takšna posebna okoliščina, se ta okoliščina pri izračunavanju globe v tej odločbi ni upoštevala.

(21)

Na osnovi prej omenjenih premislekov je Komisija določila osnovni znesek v višini 1 milijona EUR za vsako kršitev.

(22)

Ti osnovni zneski so se povišali za 20 %, 15 % in 20 % za vsako kršitev glede na njihovo trajanje.

(23)

Glede na čas, odkar so bila pogajanja zaključena, kot tudi čas, ki je minil po sodbi SES do izdaje ugotovitve o možnih kršitvah aprila 2003, se je od vseh treh zneskov odštel znesek v višini 50 000 EUR.

(24)

Zato Komisija nalaga globo v višini 3,4 milijona EUR.


(1)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 411/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 1).

(2)  UL L 34, 10.2.1993, str. 20.

(3)  Združeni primeri T-24/93, T-25/93, T-26/93 in T-28/93, CMB, CMBT in Dafra-Lines proti Komisji, [1996] ECR II-1201.

(4)  Združena primera C-395/96 P in C-396/96 P, CMB, CMBT in Dafra-Lines proti Komisiji, [2000] ECR I-1365.

(5)  UL L 319, 29.11.1974, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2003.

(6)  UL L 378, 31.12.1986, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2003.