ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 156

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
18. junij 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 919/2005 z dne 13. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 827/2004 v zvezi s prepovedjo uvoza atlantskega veleokega tuna iz Kambodže, Ekvatorialne Gvineje in Sierre Leone ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 826/2004 o prepovedi uvoza modroplavutih tunov iz Ekvatorialne Gvineje in Sierre Leone in Uredbe (ES) št. 828/2004 o prepovedi uvoza mečarice iz Sierre Leone

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 920/2005 z dne 13. junija 2005 o spremembi Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti, in Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo, in o uvedbi ukrepov za začasno odstopanje od teh uredb

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 921/2005 z dne 17. junija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 922/2005 z dne 17. junija 2005 o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 923/2005 z dne 15. junija 2005 o prenosu in prodaji 80000 ton navadne pšenice, 80000 ton koruze in 40000 ton ječmena na portugalskem trgu iz zalog madžarske intervencijske agencije

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 924/2005 z dne 17. junija 2005 glede 84. posebnega razpisa, objavljenega v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 925/2005 z dne 17. junija 2005 o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 20. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 926/2005 z dne 17. junija 2005 o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 165. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 927/2005 z dne 17. junija 2005 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 165. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 928/2005 z dne 17. junija 2005 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 337. posebni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 929/2005 z dne 17. junija 2005 o določanju najnižje prodajne cene masla za 21. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

18

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

 

*

Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 30. maja 2005 o določitvi roka za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS)

19

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Sklep Sveta 2005/447/SZVP z dne 14. marca 2005 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Argentinsko republiko o udeležbi Argentinske republike v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

21

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Argentino o udeležbi Republike Argentine v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

22

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/1


UREDBA SVETA (ES) št. 919/2005

z dne 13. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 827/2004 v zvezi s prepovedjo uvoza atlantskega veleokega tuna iz Kambodže, Ekvatorialne Gvineje in Sierre Leone ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 826/2004 o prepovedi uvoza modroplavutih tunov iz Ekvatorialne Gvineje in Sierre Leone in Uredbe (ES) št. 828/2004 o prepovedi uvoza mečarice iz Sierre Leone

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je od 14. novembra 1997, po sprejetju Sklepa Sveta 86/238/EGS (1), pogodbenica Mednarodne konvencije za ohranitev atlantskega tuna, ki je bila podpisana 14. maja 1966 v Riu de Janeiru, kakor je bila spremenjena s Protokolom, priloženim k Sklepni listini Konference pooblaščencev držav pogodbenic Konvencije, ki je bila podpisana 10. julija 1984 v Parizu, („Konvencija ICCAT“).

(2)

Konvencija ICCAT določa okvir za regionalno sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju tuna ter tunu podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih na podlagi ustanovitve Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna („ICCAT“) ter ukrepov za ohranjanje in upravljanje, ki jih ta organ sprejme in postanejo zavezujoči za pogodbenice.

(3)

Leta 1998 je ICCAT sprejela resolucijo 98-18 v zvezi z neprijavljenim in nereguliranim ulovom tuna z večjimi plovili za ribolov s parangali na območju Konvencije. Navedena resolucija je določila postopke za odkrivanje držav, katerih plovila so lovila tun in tunu podobne vrste na način, ki zmanjšuje učinkovitost ukrepov ICCAT za ohranjanje in upravljanje. Resolucija je tudi opredelila ukrepe, ki jih je treba izvajati, po potrebi tudi nediskriminatorne ukrepe omejevanja trgovine, da bi tako preprečili nadaljevanje take ribiške prakse na plovilih teh držav.

(4)

Po sprejetju resolucije 98-18 je ICCAT ugotovila, da so Bolivija, Kambodža, Ekvatorialna Gvineja, Gruzija in Sierra Leone države, katerih plovila lovijo atlantskega veleokega tuna (Thunnus obesus) na način, ki zmanjšuje učinkovitost ukrepov te organizacije za ohranjanje in upravljanje, ter svoje ugotovitve utemeljila s podatki o ulovu, trgovini in dejavnosti plovil.

(5)

ICCAT je tudi ugotovila, da sta Ekvatorialna Gvineja in Sierra Leone državi, katere plovila lovijo atlantskega modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) na način, ki zmanjšuje učinkovitost ukrepov te organizacije za ohranjanje in upravljanje.

(6)

ICCAT je nadalje ugotovila, da je Sierra Leone država, katere plovila lovijo atlantsko mečarico (Xiphias gladius) na način, ki zmanjšuje učinkovitost ukrepov te organizacije za ohranjanje in upravljanje.

(7)

Uvoz atlantskega veleokega tuna s poreklom iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorialne Gvineje, Gruzije in Sierre Leone je sedaj prepovedan z Uredbo (ES) št. 827/2004 (2).

(8)

Uvoz atlantskega modroplavutega tuna s poreklom iz Ekvatorialne Gvineje in Sierre Leone je sedaj prepovedan z Uredbo (ES) št. 826/2004 (3).

(9)

Uvoz atlantske mečarice s poreklom iz Sierre Leone je sedaj prepovedan z Uredbo (ES) št. 828/2004 (4).

(10)

ICCAT je na 14. posebnem zasedanju 2004 potrdila, da si Kambodža, Ekvatorialna Gvineja in Sierra Leone prizadevajo odpraviti njene pomisleke, in sprejela priporočila o ukinitvi ukrepov omejevanja trgovine za te tri države.

(11)

Uredbo (ES) št. 827/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Uredbi (ES) št. 826/2004 in 828/2004 je treba zato ustrezno razveljaviti

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 827/2004 se spremeni:

1.

v členu 2(1) se črta „Kambodže, Ekvatorialne Gvineje in Sierre Leone“;

2.

v členu 3 se „Bolivije, Gruzije in Sierre Leone“ nadomesti z „Bolivije in Gruzije“.

Člen 2

Uredbi (ES) št. 826/2004 in 828/2004 se razveljavita.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 13. junija 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 162, 18.6.1986, str. 33.

(2)  UL L 127, 29.4.2004, str. 21.

(3)  UL L 127, 29.4.2004, str. 19.

(4)  UL L 127, 29.4.2004, str. 23.


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/3


UREDBA SVETA (ES) št. 920/2005

z dne 13. junija 2005

o spremembi Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti, in Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo, in o uvedbi ukrepov za začasno odstopanje od teh uredb

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 290 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 190 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Irska vlada je zaprosila, da bi irskemu jeziku priznali enak status, kot je priznan državnim uradnim jezikom drugih držav članic, in da bi s tem namenom ustrezno spremenili Uredbo Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (1) in Uredbo Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti za atomsko energijo (2), ki se v nadaljnjem besedilu navajata kot „Uredba št. 1“.

(2)

Iz člena 53 Pogodbe o Evropski uniji in člena 314 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti izhaja, da je irski jezik eden od verodostojnih jezikov obeh pogodb.

(3)

Irska vlada poudarja, da je v skladu s členom 8 irske ustave irski jezik kot državni jezik prvi uradni jezik Irske.

(4)

Primerno je, da se prošnji irske vlade ugodi, Uredba št. 1 pa se temu ustrezno spremeni. Primerno pa je tudi odločiti, da iz praktičnih razlogov in na prehodni osnovi, institucije Evropske unije niso zavezane z obveznostjo sestaviti vse akte, vključno s sodbami Sodišča, v irskem jeziku in jih prevesti vanj. Prav tako je primerno predvideti, naj bo to odstopanje delno, tako da ne bo obsegalo uredb, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet, in pooblastiti Svet, da v roku štirih let po začetku veljavnosti te uredbe in zatem vsakih pet let soglasno ugotavlja, ali naj se odstopanje konča –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba št. 1 se spremeni na naslednji način:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Uradni jeziki in delovni jeziki institucij Evropske unije so angleščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.“;

2.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Uredbe in drugi dokumenti, ki se splošno uporabljajo, se sestavljajo v enaindvajsetih uradnih jezikih.“;

3.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Uradni list Evropske unije izhaja v enaindvajsetih uradnih jezikih.“.

Člen 2

Z odstopanjem od Uredbe št. 1 ter v obdobju petih let od dneva začetka veljavnosti te uredbe, institucij Evropske unije ne zavezuje obveznost sestaviti vse akte v irščini ter jih objaviti v tem jeziku v Uradnem listu Evropske unije, pri čemer se to obdobje lahko podaljša.

Ta člen se ne uporablja za uredbe, ki jih skupno sprejmeta Evropski parlament in Svet.

Člen 3

Svet najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti in zatem vsakih pet let pregleda delovanje člena 2 in soglasno ugotovi, ali naj se odstopanje iz tega člena konča.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 13. junija 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL 17, 6.10.1958, str. 385/58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL 17, 6.10.1958, str. 401/58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 921/2005

z dne 17. junija 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 17. junija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 922/2005

z dne 17. junija 2005

o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 883/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja (1), in zlasti člena 7 in člena 9(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 63(7) Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (2), omejuje odobritev izvoznih nadomestil za proizvode vinskega sektorja na količine in stroške, določene v Sporazumu o kmetijstvu, sklenjenem v okviru Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj.

(2)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 883/2001 določa pogoje, pod katerimi lahko Komisija sprejme nekatere ukrepe, da prepreči izčrpanje količin ali proračunskih sredstev, ki so na voljo v skladu z navedenim sporazumom.

(3)

Na podlagi informacij o zahtevkih za izvozna dovoljenja, s katerimi je Komisija razpolagala na dan 15. junija 2005, bi lahko bila količina, razpoložljiva v obdobju do 30. junija 2005, za namembni območji (1) Afrika in (4) zahodna Evropa iz člena 9(5) Uredbe (ES) št. 883/2001, izčrpana, če se izdaja izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila ne omeji. Zato je potrebno uporabljati enoten odstotek za sprejem zahtevkov, vloženih v obdobju od 8. do 14. junija 2005, in ustaviti predložitev zahtevkov ter izdajo dovoljenj za ti dve območji do 1. julija 2005 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za proizvode vinskega sektorja, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobju od 8. do 14. junija 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2001, se izdajo sočasno z 20,78 % količin, zahtevanih za območje (1) Afrika, in se izdajo sočasno s 100,00 % količin, zahtevanih za območje (4) zahodna Evropa.

2.   Izdaja izvoznih dovoljenj za proizvode vinskega sektorja iz odstavka 1, za katera se zahtevki vložijo od 15. junija 2005, ter vlaganje zahtevkov za izvozna dovoljenja od 17. junija 2005 za namembni območji (1) Afrika in (4) zahodna Evropa, se ustavita do 1. julija 2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 128, 10.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 908/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 56).

(2)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 923/2005

z dne 15. junija 2005

o prenosu in prodaji 80 000 ton navadne pšenice, 80 000 ton koruze in 40 000 ton ječmena na portugalskem trgu iz zalog madžarske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V sezoni 2004/2005 so podnebne razmere na Portugalskem pripeljale do hude suše, ki je močno zmanjšala razpoložljivost krme in povzročila njeno pomanjkanje pri rejcih. To pomanjkanje krme lahko rejce pripravi do predčasne prodaje ali zakola živine in povzroči resne posledice za to panogo in za dohodek kmetov.

(2)

V isti sezoni so zaradi bogate letine žita v ostali Evropi, predvsem v državah, ki so se Skupnosti pridružile 1. maja 2004, znatno porasle intervencijske zaloge navadne pšenice, koruze in ječmena, za katere v relativno dolgem obdobju ni možnosti za prodajo na notranjem trgu zadevnih držav članic ali za izvoz, na lokalni ravni pa zanje ni na voljo dovolj skladiščnih zmogljivosti.

(3)

Položaj trga za žita Skupnosti je torej trenutno zelo neuravnotežen in v okviru intervencijskega sistema je zaželena uvedba ukrepov za uravnoteženje in izravnavo. Zaradi zalog žit, ki se bodo v okviru intervencijskega režima v regijah z velikim presežkom verjetno morale hraniti zelo dolgo, zaradi stroškov, ki jih bo to povzročilo v proračunu skupnosti, kot tudi zaradi sočasnega pomanjkanja krme za živino na Portugalskem, je primerno del zalog dati na razpolago portugalskim rejcem.

(4)

Za razdelitev žit na portugalskem trgu je treba uporabiti primerno upravljalno strukturo in strukturo finančnega nadzora, najprej je treba zagotoviti prenos žitaric v portugalsko intervencijsko agencijo, nato pa tej zaupati nalogo prodaje in razdelitve žit v korist kmetom.

(5)

Zaradi obsega potreb in razpoložljivosti ponudbe žit za intervencijo na Madžarskem, premalo odobrenih skladiščnih zmogljivosti za intervencijo v tej državi in nezadostnosti do sedaj sprejetih ukrepov za rešitev problema prodaje madžarskih zalog, je primerno postopek prednostno izvesti za madžarske žitarice.

(6)

Treba je predvideti določbe glede vknjiženja tega postopka v skladu z načini, določenimi z Uredbo Sveta (EGS) št. 1883/78 z dne 2. avgusta 1978 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka (2).

(7)

Zaradi poenostavitve in nadzora je treba finančni prispevek Skupnosti določiti pavšalno.

(8)

Prodaja prenesenih zalog se mora izvesti v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (EGS) št. 2131/93 z dne 28. julija 1993 o postopku in pogojih prodaje žit iz intervencijskih agencij (3). Zaradi posebnosti pri upoštevanju ciljev, ki jih je treba doseči v zvezi s pomanjkanjem krme za živino, je treba predvideti posebne ukrepe, ki jih mora uvesti portugalska intervencijska agencija z odstopanjem od določb iz Uredbe (EGS) št. 2131/93.

(9)

Da ne bi motili delovanja portugalskega trga za žita, je še posebej treba predvideti posebne določbe za ponujene količine in določiti meje za prodajne cene žit.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Madžarska intervencijska agencija dá portugalski intervencijski agenciji na razpolago 80 000 ton navadne pšenice, 80 000 ton koruze in 40 000 ječmena.

2.   Portugalska intervencijska agencija prevzame proizvode iz odstavka 1 in zagotovi prevoz do Portugalske in prodajo za prehrano živali pred 31. decembrom 2005.

Člen 2

1.   Madžarska intervencijska agencija v letnem obračunu iz člena 4(1) Uredbe (EGS) št. 1883/78 knjiži v breme prenesene količine navadne pšenice, koruze in ječmena po vrednosti nič.

2.   Portugalska intervencijska agencija v letnem obračunu iz člena 4(1) Uredbe (EGS) št. 1883/78 knjiži v dobro fizično prevzete količine navadne pšenice, koruze in ječmena po vrednosti nič in jih na koncu meseca valorizira po ceni 101,44 EUR/t za navadno pšenico, 85,52 EUR/t za koruzo in 80,87 EUR/t za ječmen.

3.   Vse ostale formalnosti, določene v zakonodaji Skupnosti glede prenosa žit med madžarsko intervencijsko agencijo in portugalsko intervencijsko agencijo, se opravijo na njuno odgovornost.

Člen 3

1.   Stroške prevoza žit za količine iz člena 1 te uredbe portugalska intervencijska agencija vknjiži v letni obračun iz člena 4(1) Uredbe (EGS) št. 1883/78 po stopnji pavšalnega zneska, določenega v odstavku 2 tega člena.

2.   Skupnost prispeva k stroškom prevoza žit do višine 60 EUR/t.

Člen 4

1.   Portugalska in madžarska intervencijska agencija se dogovorita o izbiri krajev odpreme, namembnega kraja in morebitnega vmesnega skladiščenja kot tudi o datumih odpreme proizvodov. Seznami teh krajev in ustrezne količine se takoj sporočijo Komisiji.

2.   Portugalska in madžarska intervencijska agencija ob natovorjenju na Madžarskem in ob prispetju v skladišče na Portugalskem potrdita natovorjeno in raztovorjeno težo ter na podlagi potrdila o analizi kakovost zadevnih proizvodov.

Člen 5

Madžarski intervencijski organ sporoči portugalskemu intervencijskemu organu in Komisiji dejansko ugotovljene količine ob premestitvi kot tudi datume odpreme za vsak kraj odpreme.

Člen 6

Portugalska intervencijska agencija prevzame žita skladno s količinami, natovorjenimi na prevozno sredstvo ob odpremi blaga iz skladišča, določenega s strani madžarske intervencijske agencije, in je od tega trenutka zanje odgovorna.

Portugalska intervencijska agencija obvesti Komisijo in madžarsko intervencijsko agencijo o poteku postopkov prenosa.

Člen 7

Portugalska intervencijska agencija opravi prodajo količin žit iz zalog madžarske intervencijske agencije s stalnim javnim razpisom na notranjem trgu.

Na podlagi člena 4 Uredbe (EGS) št. 2131/93 imajo izključno pravico do prodaje združenja ali zadruge rejcev goveda, ovc in koz ali predelovalni obrati, ki imajo s temi združenji ali zadrugami sklenjene pogodbe o sodelovanju za uporabo na Portugalskem.

Člen 8

Določbe Uredbe (EGS) št. 2131/93 se uporabljajo za prodajo iz člena 7 te uredbe ob upoštevanju določb člena 9.

Člen 9

1.   Količine vsakega izmed žit, namenjenega za prodajo, ustrezajo resnično prenesenim količinam in morajo biti natančno določene v obvestilu o razpisu.

2.   Najmanjša količina za posamezno ponudbo je 1 500 ton.

3.   Ponudbe se sestavijo v skladu z dejansko kakovostjo serije, na katero se nanašajo.

4.   Najnižja prodajna cena je za vsako žito določena na tako raven, da ne moti delovanja portugalskega trga za žita in v nobenem primeru ni nižja od intervencijske cene.

Člen 10

Portugalski organi sestavijo obvestilo o razpisu in natančno določijo predvsem datume razpisov in podrobne določbe o nadzoru, da zagotovijo spoštovanje druge alinee člena 7.

Člen 11

Ta Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 216, 5.8.1978, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 695/2005 (UL L 114, 4.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 924/2005

z dne 17. junija 2005

glede 84. posebnega razpisa, objavljenega v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 z dne 17. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, namenjeno za živalsko krmo, in glede prodaje takega posnetega mleka v prahu (2), so intervencijske agencije odprle stalni razpis za prodajo določene količine posnetega mleka v prahu, uskladiščenega pri njih.

(2)

V skladu s členom 30 Uredbe (ES) št. 2799/1999 se glede ponudb, prejetih na vsak posamični razpis, določi najnižja prodajna cena, ali sprejme odločitev, da se ne ugodi nobeni ponudbi.

(3)

Na podlagi pregleda prejetih ponudb je bilo ugotovljeno, da naj se razpisni postopek ne nadaljuje.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V zvezi s 84. posamičnim razpisom, objavljenim na podlagi Uredbe (ES) št. 2799/1999, in glede katerega je rok za oddajo ponudb potekel 14. junija 2005, se ne ugodi nobeni ponudbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 925/2005

z dne 17. junija 2005

o določanju najnižje prodajne cene posnetega mleka v prahu za 20. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 214/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Agencije za posredovanje so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 214/2001 z dne 12. januarja 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu posnetega mleka (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine posnetega mleka v prahu, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 214/2001 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 20. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 214/2001, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 14. junija 2005, se najnižja prodajna cena za posneto mleko določi na 198,24 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 37, 7.2.2001, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 926/2005

z dne 17. junija 2005

o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 165. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil (2), morajo intervencijske agencije z razpisom prodati maslo iz intervencijskih zalog in dodeliti pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 18 navedene Uredbe predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete na vsak posamični razpis, določiti najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Navedeni člen nadalje določa, da cena in pomoč lahko nihata glede na predvideno uporabo masla, vsebnost maščob v maslu in postopek vdelave, ter da je lahko sprejeta odločitev, da se po razpisu ne dodeli nobena količina. V skladu s tem je treba določiti znesek (zneske) varščine za izvedbo predelave.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Najnižje prodajne cene masla iz intervencijskih zalog in varščine za izvedbo predelave za 165. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v uredbi (ES) št. 2571/97, se določijo v zneskih, navedenih v Prilogi k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 17. junija 2005 o določitvi najnižje prodajne cene za maslo za 165. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

Z markerji

Brez markerjev

Z markerji

Brez markerjev

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

206

210

Zgoščeno

204,1

208,1

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

73

73

Zgoščeno

73

73


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 927/2005

z dne 17. junija 2005

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 165. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2571/97 z dne 15. decembra 1997 o prodaji masla po znižanih cenah in dodeljevanju pomoči za smetano, maslo in koncentrirano maslo za uporabo pri izdelavi peciva, sladoleda in drugih živil (2) morajo intervencijske agencije z razpisom prodati določene količine masla iz intervencijskih zalog in dodeliti pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 18 navedene Uredbe predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete na vsak posamični razpis, določiti najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Navedeni člen nadalje določa, da cena in pomoč lahko nihata glede na predvideno uporabo masla, vsebnost maščob v maslu in postopek vdelave, ter da je lahko sprejeta odločitev, da se po razpisu ne dodeli nobena količina. V skladu s tem je treba določiti znesek (zneske) varščine za izvedbo predelave.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Najvišja pomoč in varščina za izvedbo predelave za 165. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97, se določita v zneskih, navedenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 350, 20.12.1997, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 17. junija 2005 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 165. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

Z markerji

Brez markerjev

Z markerji

Brez markerjev

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

46

42

41

Maslo < 82 %

44

40

40

Zgoščeno maslo

55,5

51,5

55,5

51,5

Smetana

22

18

Varščina za predelavo

Maslo

51

Zgoščeno maslo

61

61

Smetana

24


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 928/2005

z dne 17. junija 2005

o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 337. posebni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 429/90 z dne 20. februarja 1990 o dodelitvi z razpisom pomoči za zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi v Skupnosti (2), odpirajo intervencijske agencije razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 6 navedene uredbe predvideva, da je treba glede na ponudbe, prejete v okviru razpisa, določiti najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najnižjo vsebnostjo maščob 96 %, ali sprejeti odločitev, da se ne ugodi nobeni ponudbi. V skladu s tem je treba določiti tudi varščino za končno uporabo.

(2)

Glede na prejete ponudbe se najvišji znesek pomoči določi v spodaj navedenem znesku, v skladu s tem pa se določi tudi varščina za končno uporabo.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 337. posebni razpis v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90, se najvišja pomoč in varščina za končno uporabo določita v naslednji višini:

najvišja pomoč:

54,5 EUR/100 kg,

varščina za končno uporabo:

60 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 45, 21.2.1990, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 929/2005

z dne 17. junija 2005

o določanju najnižje prodajne cene masla za 21. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

JE SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 21. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 14. junija 2005, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 275 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. junija 2005.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2250/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 25).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/19


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA,

z dne 30. maja 2005

o določitvi roka za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS)

(2005/446/ES)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKIH SKUPNOSTI, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisan v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu“,

ob upoštevanju notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti, v skladu s Finančnim protokolom k Sporazumu o partnerstvu (2), v nadaljnjem besedilu „Notranji sporazum“ in zlasti člena 2(4) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Točka 5 Priloge I (Finančni protokol) Sporazuma o partnerstvu določa, da se skupni znesek finančnega protokola, ki se mu dodajo prenesena neporabljena sredstva iz prejšnjih evropskih razvojnih skladov, uporablja za obdobje 2000–2007.

(2)

Točka 7 iste priloge in člen 2(3) Notranjega sporazuma določata oceno stopnje, do katere so sredstva dodeljena in izplačana ter na podlagi katere se oceni potreba po novih sredstvih po izteku sedanjega finančnega protokola.

(3)

Izjava EU o finančnem protokolu, ki je priložena k Sporazumu o partnerstvu kot izjava XVIII, določa, da je treba v oceni potrebe po novih sredstvih upoštevati datum, po katerem dodeljevanje sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada ne bo več mogoče.

(4)

Zato je treba v skladu s členom 2(4) Notranjega sporazuma pred prenehanjem veljavnosti devetega ERS določiti datum, ki se ga lahko, če je to potrebno, spremeni, po katerem dodeljevanje sredstev devetega ERS ne bo več mogoče –

SKLENILI:

Člen 1

Za datum, po katerem dodeljevanje sredstev iz devetega ERS, s katerimi upravlja Komisija, subvencioniranih obresti, s katerimi upravlja Evropska investicijska banka (EIB), in dohodkov iz obresti na ta odobrena proračunska sredstva ne bo več mogoče, je določen 31. december 2007. Ta datum se lahko, če je to potrebno, spremeni.

Člen 2

Na znesek, dodeljen za financiranje Investicijskega sklada, ki ga upravlja EIB, kot obnovljivega sklada, ta sklep ne vpliva.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. maja 2005

V imenu vlad držav članic

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta ministrov AKP-ES št. 2/2004 (UL L 297, 22.9.2004, str. 18).

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 355.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

18.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/21


SKLEP SVETA 2005/447/SZVP

z dne 14. marca 2005

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Argentinsko republiko o udeležbi Argentinske republike v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet 12. julija 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/570/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini (1).

(2)

Člen 11(3) tega skupnega ukrepa določa, da bodo podrobnosti v zvezi s sodelovanjem tretjih držav predmet sporazuma v skladu s členom 24 Pogodbe o Evropski uniji.

(3)

Na podlagi pooblastila Sveta z dne 13. septembra 2004 se je predsedstvo skupaj z generalnim sekretarjem/visokim predstavnikom dogovorilo o Sporazumu med Evropsko unijo in Argentinsko republiko o sodelovanju Argentinske republike v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea).

(4)

Ta sporazum je treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Argentinsko republiko o udeležbi Argentinske republike v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea) se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep se uveljavi z dnem sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. marca 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 252, 28.7.2004, str. 10.


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Republiko Argentino o udeležbi Republike Argentine v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

EVROPSKA UNIJA (EU)

na eni strani in

REPUBLIKA ARGENTINA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU:

Skupnega ukrepa 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini (1), ki ga je sprejel Svet Evropske unije,

povabila Republiki Argentini, da sodeluje v operaciji pod vodstvom EU,

uspešnega zaključka procesa oblikovanja sil in priporočila poveljnika operacije EU ter vojaškega odbora EU, da se da soglasje k udeležbi oboroženih sil Republike Argentine v operaciji pod vodstvom EU,

Sklepa Političnega in varnostnega odbora BiH/1/2004 z dne 21. septembra 2004 (2) o sprejetju prispevka Republike Argentine k vojaški operaciji EU v Bosni in Hercegovini,

Sklepa Političnega in varnostnega odbora BiH/3/2004 z dne 29. septembra 2004 o vzpostavitvi Odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo EU v Bosni in Hercegovini (3)

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sodelovanje v operaciji

1.   Argentinska republika se pridruži Skupnemu ukrepu 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini in vsem skupnim ukrepom ali sklepom, s katerimi Svet Evropske unije odloči, da bo razširil vojaško operacijo Evropske unije za krizno upravljanje, v skladu z določbami tega sporazuma in vsemi potrebnimi izvedbenimi ukrepi.

2.   Prispevek Republike Argentine k vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.   Argentinska republika zagotovi, da njene sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, svojo nalogo opravljajo v skladu s

Skupnim ukrepom 2004/570/SZVP in morebitnimi kasnejšimi spremembami,

operativnim načrtom,

izvedbenimi ukrepi.

4.   Sile in osebje, ki jih Argentinska republika dodeli operaciji, pri opravljanju svojih nalog in vedenju upoštevajo zgolj interese vojaške operacije EU za krizno upravljanje.

5.   Argentinska republika pravočasno obvesti poveljnika operacije EU o vsaki spremembi glede svojega sodelovanja v operaciji.

Člen 2

Status sil

1.   Status sil in osebja, ki jih Argentinska republika dodeli vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje, urejajo določbe o statusu sil, dogovorjene med Evropsko unijo in državo gostiteljico, če takšne določbe obstajajo.

2.   Status sil in osebja, dodeljenih poveljstvu ali poveljniškim elementom, ki se nahajajo zunaj Bosne in Hercegovine, urejajo dogovori med poveljstvom in zadevnimi poveljniškimi elementi ter Republiko Argentino.

3.   Ne glede na določbe o statusu sil iz odstavka 1 tega člena je Argentinska republika pristojna za svoje sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje.

4.   Argentinska republika je pristojna za odgovore na vse zahtevke v zvezi udeležbo v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje, ki jih vložijo pripadniki njenih sil in osebja ali se ti nanje nanašajo. Argentinska republika je pristojna za uvedbo koli ukrepov, zlasti sodnih ali disciplinskih postopkov, zoper svoje oborožene sile in osebje, v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi.

5.   Argentinska republika se zavezuje, da bo ob podpisu tega sporazuma predložila izjavo o opustitvi zahtevkov do katere koli države, ki udeležena v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje.

6.   Evropska unija se, da zagotovila da države članice ob podpisu tega sporazuma izjavo o opustitvi zahtevkov v zvezi z udeležbo Republike Argentine v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje.

Člen 3

Zaupne informacije

1.   Argentinska republika sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje zaupnih informacij EU v skladu z varnostnimi predpisi Sveta Evropske unije iz Sklepa Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 (4), in v skladu z drugimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami poveljnika operacije EU.

2.   Če sta EU in Argentinska republika sklenili sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij, se določbe takšnega sporazuma uporabljajo v okviru vojaške operacije Evropske unije za krizno upravljanje.

Člen 4

Struktura poveljevanja

1.   Vse v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje sodelujoče sile in osebje ostanejo pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih organov.

2.   Nacionalni organi prenesejo operativno in taktično poveljevanje in/ali nadzor nad svojimi silami in osebjem na poveljnika operacije EU. Poveljnik operacije EU ima pravico prenesti svoja pooblastila.

3.   Argentinska republika ima pri vsakodnevnem vodenju operacije enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki so udeležene v operaciji.

4.   Poveljnik operacije EU lahko po posvetovanju z Republiko Argentino kadar koli zahteva umik prispevka Republike Argentine.

5.   Argentinska republika imenuje višjega vojaškega predstavnika (VVP), ki zastopa njen nacionalni kontingent v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje. VVP se s poveljnikom sil EU posvetuje o vseh zadevah v zvezi z operacijo in je odgovoren za vsakodnevno disciplino kontingenta.

Člen 5

Finančni vidiki

1.   Argentinska republika prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji, razen če je za stroške zagotovljeno skupno financiranje, kot je predvideno v pravnih instrumentih iz člena 1(1) tega sporazuma in Sklepu Sveta 2004/197/SZVP z dne 23. februarja 2004 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij EU, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (5).

2.   V primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz držav(-e), v kateri(-h) poteka operacija, Argentinska republika, ko je bila dokazana njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji določb o statusu sil, če so na voljo, iz člena 2(1) tega sporazuma.

Člen 6

Dogovori o izvajanju Sporazuma

Generalni sekretar Sveta Evropske unije/visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko sklene z ustreznimi organi Republike Argentine vse potrebne tehnične in upravne dogovore o izvajanju tega sporazuma.

Člen 7

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti iz prejšnjih členov ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z vročitvijo odpovedi v roku enega meseca.

Člen 8

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 9

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati na dan podpisa.

2.   Ta sporazum ostane v veljavi ves čas trajanja prispevka Argentinske Republike k operaciji.

V Bruslju, 9. junija 2005, v angleškem jeziku v štirih izvodih

Za Evropsko unijo

Za Republiko Argentino


(1)  UL L 252, 28.7.2004, str. 10.

(2)  UL L 324, 27.10.2004, str. 20.

(3)  UL L 325, 28.10.2004, str. 64. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom BiH/5/2004 (UL L 357, 2.12.2004, str. 39).

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2004/194/ES (UL L 63, 28.2.2004, str. 48).

(5)  UL L 63, 28.2.2004, str. 68.

IZJAVE

iz člena 2(5) in (6)

Izjava držav članic EU:

„Države članice EU, ki uporabljajo Skupni ukrep 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini, si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi notranji pravni sistemi, v čim večji meri opustiti zahtevke do Republike Argentine zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki jim pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije EU za krizno upravljanje, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo povzročilo:

osebje iz Republike Argentine pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

uporaba sredstev, ki pripadajo Republiki Argentini, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja operacije EU za krizno upravljanje iz Republike Argentine pri uporabi teh sredstev.“

Izjava Republike Argentine:

„Argentinska republika, ki uporablja Skupni ukrep EU 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini, si bo prizadevala, kolikor to dopušča njen notranji pravni sistem, v čim večji meri opustiti zahtevke do katerekoli druge države, udeležene v operaciji EU za krizno upravljanje, zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki ji pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije EU za krizno upravljanje, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo povzročilo:

osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

uporaba sredstev, ki pripadajo sodelujočim državam v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja vojaške operacije EU za krizno upravljanje pri uporabi teh sredstev.“