ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 152

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
15. junij 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 889/2005 z dne 13. junija 2005 o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1727/2003

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 890/2005 z dne 14. junija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 891/2005 z dne 14. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 458/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog češke intervencijske agencije

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 892/2005 z dne 14. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 462/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 893/2005 z dne 14. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1520/2000 glede nekaterih zneskov, določenih v členu 14 Uredbe

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 894/2005 z dne 14. junija 2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1210/2004, za tržno leto 2004/2005

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 895/2005 z dne 14. junija 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje

16

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 10. junija 2005 o razveljavitvi Odločbe Komisije 2005/63/ES o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/53/ES o izrabljenih vozilih (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1705)  ( 1 )

18

 

*

Odločba Komisije z dne 10. junija 2005 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1707)  ( 1 )

19

 

*

Odločba Komisije z dne 13. junija 2005 o spremembi Odločbe Komisije 2005/131/ES glede finančne pomoči enemu izmed referenčnih laboratorijev Skupnosti na področju veterinarskega javnega zdravstvenega varstva (biološka tveganja) v Združenem kraljestvu za leto 2005 (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1711)

20

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2005/440/SZVP z dne 13. junija 2005 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in razveljavitvi Skupnega stališča 2002/829/SZVP

22

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/1


UREDBA SVETA (ES) št. 889/2005

z dne 13. junija 2005

o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1727/2003

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2005/440/SZVP z dne 13. junija 2005 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupno stališče Sveta 2002/829/SZVP z dne 21. oktobra 2002 o dobavi nekatere opreme v Demokratično republiko Kongo (2) je uvedlo embargo na dobavo orožja in drugega vojaškega materiala Demokratični republiki Kongo (v nadaljevanju „DRK“).

(2)

28. julija 2003 se je Varnostni svet Združenih narodov v Resoluciji 1493 (2003) (v nadaljevanju „Resolucija VS ZN 1493 (2003)“) odločil, da uvede embargo na dobavo orožja in drugega vojaškega materiala ter na zagotavljanje pomoči, svetovanja ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi vsem oboroženim skupinam in milicam, ki delujejo na ozemlju severnega in južnega Kivuja in Iturija ter skupinam, ki niso podpisnice splošnega in vseobsegajočega sporazuma, v DRK.

(3)

Skupno stališče 2003/680/SZVP predvideva uskladitev Skupnega stališča 2002/829/SZVP z ukrepi, določenimi z Resolucijo VS ZN 1493 (2003). Nekateri od teh ukrepov so že bili izvedeni na ravni Skupnosti z Uredbo Sveta (ES) št. 1727/2003 (3).

(4)

Ker se prepovedan pretok orožja znotraj DRK in vanjo nadaljuje, je Varnostni svet ZN v skladu s poglavjem VII Listine Združenih narodov sprejel Resolucijo 1596 (2005) z dne 18. aprila 2005 (v nadaljevanju „Resolucija VS ZN 1596 (2005)“), s katero je med drugim razširil obstoječ embargo na orožje na katerega koli prejemnika na ozemlju DRK. Resolucija VS ZN 1596 (2005) predvideva nekatere izjeme od embarga.

(5)

Skupno stališče 2005/440/SZVP potrjuje embargo in prepoved zagotavljanja s tem povezane pomoči iz Skupnega stališča 2002/829/SVZP ter predvideva dodatno izjemo od embarga na orožje in prepovedi zagotavljanja s tem povezane pomoči, da bi se seznam izjem uskladil z Resolucijo VS ZN 1596 (2005).

(6)

Prepoved zagotavljanja tehnične in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi sodi na področje uporabe Pogodbe. Da bi se izognili izkrivljanju konkurence, so, kar zadeva Skupnost, potrebni ukrepi Skupnosti za izvajanje navedene prepovedi.

(7)

Za namene te uredbe se šteje, da ozemlje Skupnosti obsega ozemlja držav članic, na katerih se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

(8)

Smiselno je, da je Komisija pooblaščena za spreminjanje Priloge k tej uredbi.

(9)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, mora ta uredba začeti veljati na dan objave.

(10)

Zaradi jasnosti je treba Uredbo (ES) št. 1727/2003 nadomestiti s to novo uredbo, ki vsebuje vse potrebne določbe glede prepovedi zagotavljanja tehnične in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi v DRK –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, izdelavo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali katero koli drugo tehnično storitev in ima lahko obliko navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje tudi pomoč v ustni obliki;

2.

„Odbor za sankcije“ pomeni odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 8 Resolucije VS ZN 1533 (2004).

Člen 2

Prepovedano je:

(a)

dodeljevanje, prodaja, dobava ali prenos tehnične pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi posredno ali neposredno vsem osebam, subjektom ali organom v DRK ali za uporabo v tej državi;

(b)

zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, vključno zlasti s subvencijami, posojili ali zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in drugega vojaškega materiala ali za kakršno koli dodeljevanje, prodajo, dobavo ali prenos z njimi povezane tehnične pomoči in drugih storitev posredno ali neposredno vsem osebam, subjektom ali organom v DRK ali za uporabo v tej državi;

(c)

zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je neposredno ali posredno pospeševanje transakcij, navedenih v točkah (a) in (b).

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko v Prilogi določeni pristojni organ države članice, v kateri ima ponudnik storitev svoj sedež, odobri:

(a)

zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z orožjem in drugim vojaškim materialom, namenjenih izključno za podporo in v uporabo Misiji Organizacije združenih narodov v DRK (MONUC);

(b)

zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z orožjem in drugim vojaškim materialom, namenjenih izključno za podporo enotam vojske in policije DRK ali njim v uporabo, pod pogojem, da so navedene enote:

(i)

zaključile proces integracije ali

(ii)

da delujejo pod poveljstvom integriranega generalštaba „état-major intégré“ oboroženih sil ali nacionalne policije DRK, ali

(iii)

da so v postopku integracije na ozemlju DRK zunaj provinc severnega in južnega Kivuja in okrožja Ituri;

(c)

zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja in finančne pomoči v zvezi z nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno izključno za humanitarno uporabo ali za zaščito, kadar je Odbor za sankcije vnaprej obveščen o zagotavljanju take pomoči ali storitev.

2.   Za dejavnosti, ki so bile že izvedene, dovoljenja ni mogoče izdati.

Člen 4

Komisija in države članice druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 5

1.   Komisija je pooblaščena, da na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice, spremeni Prilogo.

2.   Brez poseganja v pravice in obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Listine Združenih narodov, Komisija ohranja vse potrebne stike z Odborom za sankcije za namene učinkovitega izvajanja te uredbe.

Člen 6

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo ob kršitvah določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o navedenih pravilih in jo obveščajo o vseh njihovih naknadnih spremembah.

Člen 7

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom in na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti države članice;

(b)

za katero koli osebo na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki ima državljanstvo države članice;

(c)

za vse pravne osebe, skupine ali subjekte, registrirane ali ustanovljene v skladu z zakonodajo držav članic;

(d)

za vse pravne osebe, skupine ali subjekte, ki poslujejo znotraj Skupnosti.

Člen 8

Uredba (ES) št. 1727/2003 se razveljavi.

Člen 9

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 13. junija 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  Glej stran 22 tega uradnega lista.

(2)  UL L 285, 23.10.2002, str. 1. Skupno stališče, kakor je bilo nazadujé spremenjeno s Skupnim stališčem 2003/680/SZVP (UL L 249, 1.10.2003, str. 64).

(3)  UL 249, 1.10.2003, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadujé spremenjena z Uredbo Komisije 1567/2004 (UL L 285, 4.9.2004, str. 10).


PRILOGA

Seznam pristojnih organov iz člena 3(1)

 

BELGIJA

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Ministère de la Région de Bruxelles — Capitale

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Téléphone: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

 

Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

 

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

 

ČEŠKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. + 420 2 24 06 27 20

Tel. + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 2 5704 4501

Fax + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. + 420 2 2418 2987

Fax + 420 2 2418 4080

 

DANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

NEMČIJA

Concerning financing and financial assistance:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

 

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

 

GRČIJA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1,

Τ.Κ. 101 80 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

 

ŠPANIJA

Ministerio, de Industria Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

 

FRANCIJA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

 

IRSKA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen’s Green

Dublin 2

Tel. + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel. + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

 

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax (39) 06 3691 5296

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

 

CIPER

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel. + 357 22 60 11 06

Fax + 357 22 60 27 41/47

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr. Nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

 

LITVA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. + 370 5 2362516

Fax + 370 5 2313090

 

LUKSEMURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L- 2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

 

MADŽARSKA

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Trade Licencing

Office Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

 

MALTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. + 356 21 24 28 53

Fax + 356 21 25 15 20

 

NIZOZEMSKA

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Telefoon: (31-38) 467 25 41

Telefax: (31-38) 469 52 29

 

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

 

POLJSKA

Organ koordynujący:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00–580 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 523 94 27 lub 93 48

fax: (+ 48 22) 523 83 29

Organy współpracujące:

 

Ministerstwo Obrony

Departament Prawny

ul. Klonowa 1

00–909 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 687 15 84

fax: (+ 48 22) 687 16 97

 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Kontroli Eksportu

Plac Trzech Krzyży 3/5

00–507 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 693 51 71

fax: (+ 48 22) 693 40 33

 

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministrstvo za obrambo

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

 

SLOVAŠKA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

 

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

 

ŠVEDSKA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

 

EVROPSKA SKUPNOST

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A.2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Faks: (32-2) 296 75 63

E-mail: Relex-Sanctions@cec.eu.int


15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 890/2005

z dne 14. junija 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. junija 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

49,2

204

75,2

999

62,2

0707 00 05

052

91,6

999

91,6

0709 90 70

052

88,0

999

88,0

0805 50 10

324

59,0

382

70,4

388

63,7

528

58,5

624

63,2

999

63,0

0808 10 80

388

89,9

400

125,5

404

90,2

508

75,8

512

73,7

524

70,5

528

68,1

720

78,1

804

93,4

999

85,0

0809 10 00

052

181,2

624

183,0

999

182,1

0809 20 95

052

277,4

068

238,7

400

427,3

999

314,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

204,6

999

204,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 891/2005

z dne 14. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 458/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz navadne pšenice iz zalog češke intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (2) (EGS) št. 2131/93 določa postopek in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (3) (ES) št. 458/2005 je odprla stalni javni razpis za izvoz 300 000 ton navadne pšenice iz zalog češke intervencijske agencije.

(3)

Češka je obvestila Komisijo, da njena intervencijska agencija namerava za 100 000 ton povečati količino, razpisano na javnem razpisu za izvoz. Ob upoštevanju razmer na trgu je treba ugodno odgovoriti na zahtevo Češke.

(4)

Ob upoštevanju povečanja količine, razpisane na javnem razpisu, je treba spremeniti količine, uskladiščene po regijah iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 458/2005.

(5)

Uredbo (ES) št. 458/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 458/2005 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

1.   Javni razpis zadeva največjo količino 400 000 ton navadne pšenice za izvoz v vse tretje države, razen v Albanijo, Bolgarijo, Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Lihtenštajn, Romunijo, Srbijo in Črno goro (4) ter Švico.

2.   Regije, kjer je uskladiščenih 400 000 ton navadne pšenice, so navedene v Prilogi I.

2.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 75, 22.3.2005, str. 3.

(4)  Vključno s Kosovom, kot določa Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.“


PRILOGA

„PRILOGA I

(v tonah)

Kraj skladiščenja

Količine

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

400 000“


15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 892/2005

z dne 14. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 462/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (2) (EGS) št. 2131/93 določa postopek in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (3) (ES) št. 462/2005 je odprla stalni javni razpis za izvoz 1 000 693 ton ječmena iz zalog nemške intervencijske agencije.

(3)

Nemčija je obvestila Komisijo, da njena intervencijska agencija namerava za 300 000 ton povečati količino, razpisano na javnem razpisu za izvoz. Ob upoštevanju razmer na trgu je treba ugodno odgovoriti na zahtevo Nemčije.

(4)

Ob upoštevanju povečanja količine, razpisane na javnem razpisu, je treba spremeniti količine, uskladiščene po regijah iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 462/2005.

(5)

Uredbo (ES) št. 462/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 462/2005 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

1.   Javni razpis zadeva največjo količino 1 300 693 ton ječmena za izvoz v vse tretje države, razen v Albanijo, Bolgarijo, Kanado, Hrvaško, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Združene države Amerike, Lihtenštajn, Mehiko, Romunijo, Srbijo in Črno goro (4) ter Švico.

2.   Regije, kjer je uskladiščenih 1 300 693 ton ječmena, so navedene v Prilogi I.

2.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, Kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 75, 22.3.2005, str. 27. Uredba, Kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 610/2005 (UL L 101, 21.4.2005, str. 9).

(4)  Vključno s Kosovom, kot določa Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.“


PRILOGA

„PRILOGA I

(v tonah)

Kraj skladiščenja

Količine

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 300 693“


15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 893/2005

z dne 14. junija 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1520/2000 glede nekaterih zneskov, določenih v členu 14 Uredbe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti prvega pododstavka člena 8(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje, pridobljene od pristopa novih držav članic 1. maja 2004 naprej, kažejo, da je večji delež plačil izvoznih nadomestil dodeljen iz rezerve, navedene v prvem pododstavku člena 14(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil (2).

(2)

Zaradi zagotovitve zadostne količine razpoložljivih sredstev je treba rezervo za vsako proračunsko leto iz člena 14(1) Uredbe (ES) št. 1520/2000 povečati. Poleg tega je treba prag, določen v členu 14(3) navedene uredbe, pri katerem lahko Komisija začasno zadrži uporabo rezerve, zvišati.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v Prilogi I k Pogodbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 14 Uredbe (ES) št. 1520/2000 se spremeni:

(a)

V prvem pododstavku odstavka 1 se „35 milijonov eurov“ nadomesti s „40 milijonov eurov“.

(b)

V drugem pododstavku odstavka 3 se „25 milijonov eurov“ nadomesti s „30 milijonov eurov“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 177, 15.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 886/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 14).


15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 894/2005

z dne 14. junija 2005

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1210/2004, za tržno leto 2004/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2004/2005, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1210/2004 (3). Te cene in dajatve so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 842/2005 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1210/2004 za tržno leto 2004/2005, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 232, 1.7.2004, str. 11.

(4)  UL L 139, 2.6.2005, str. 14.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 15. junija 2005

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

21,33

5,64

1701 11 90 (1)

21,33

11,02

1701 12 10 (1)

21,33

5,45

1701 12 90 (1)

21,33

10,50

1701 91 00 (2)

22,75

14,48

1701 99 10 (2)

22,75

9,34

1701 99 90 (2)

22,75

9,34

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 895/2005

z dne 14. junija 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti (1), in zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3 Uredbe št. 136/66/EGS se v primeru, da so cene znotraj Skupnosti višje od cen na svetovnem trgu, razlika med temi cenami lahko krije z nadomestilom, če se izvaža oljčno olje v tretje države.

(2)

Podrobna pravila za določitev in dodelitev izvoznih nadomestil za oljčno olje so navedena v Uredbi Komisije (EGS) št. 616/72 (2).

(3)

V skladu s členom 3(3) Uredbe št. 136/66/EGS mora biti nadomestilo za celotno Skupnost enako.

(4)

V skladu s členom 3(4) Uredbe št. 136/66/EGS je nadomestilo za oljčno olje treba določiti glede na obstoječe stanje in izglede v zvezi s cenami oljčnega olja in razpoložljivostjo na trgu Skupnosti ter cenami oljčnega olja na svetovnem trgu. Vendar v primeru, da se zaradi stanja na svetovnem trgu ne da določiti najugodnejših cen oljčnega olja, se sme upoštevati ceno glavnih konkurenčnih rastlinskih olj na svetovnem trgu ter razliko med navedeno ceno in ceno oljčnega olja, zabeleženo tekom reprezentativnega obdobja. Znesek nadomestila ne sme preseči razlike med ceno oljčnega olja v Skupnosti in ceno na svetovnem trgu, spremenjeno, kjer je primerno, zato da se upoštevajo stroški za izvoz proizvodov na svetovni trg.

(5)

V skladu s točko (b) tretje alinee člena 3(3) Uredbe št. 136/66/EGS se lahko sklene, da se nadomestilo določi z razpisom. Poleg tega zajema razpisni postopek znesek nadomestila in je lahko omejen na določene namembne države, količine, kakovosti in oblike ponudb.

(6)

V skladu z drugo alineo člena 3(3) Uredbe št. 136/66/EGS se lahko nadomestila za oljčno olje spreminjajo glede na namembni kraj, če je to zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov potrebno.

(7)

Nadomestila je treba določiti vsaj enkrat mesečno. Po potrebi se lahko spremenijo v vmesnem obdobju.

(8)

Zaradi uporabe teh podrobnih pravil pri trenutnih razmerah na trgu za oljčna olja ter zlasti za cene oljčnega olja znotraj Skupnosti in na trgih tretjih držav mora biti nadomestilo takšno, kakršno je v Prilogi k Uredbi.

(9)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(2)(c) Uredbe št. 136/66/EGS so določena v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. junija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 78, 31.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2962/77 (UL L 348, 30.12.1977, str. 53).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. junija 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije »A« so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. junija 2005

o razveljavitvi Odločbe Komisije 2005/63/ES o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/53/ES o izrabljenih vozilih

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1705)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/437/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (1) in zlasti člena 4(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 2005/63/ES je spremenila Prilogo II k Direktivi 2000/53/ES v skladu s tehničnim in znanstvenim napredkom. Vendar pred sprejetjem te odločbe Evropskemu parlamentu niso bili pravilno posredovani vsi zahtevani dokumenti v skladu s členom 8 Sklepa Sveta 1999/468/ES (2).

(2)

Odločba 2005/63/ES se mora zato razveljaviti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive Sveta 75/442/EGS (3),

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/63/ES se razveljavi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. junija 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2005/63/ES (UL L 25, 28.1.2005, str. 73).

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(3)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/19


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. junija 2005

o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1707)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/438/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (1) in zlasti člena 4(2)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(2)(a) Direktive 2000/53/ES prepoveduje uporabo svinca, živega srebra, kadmija ali šestvalentnega kroma v surovinah in sestavnih delih za vozila, ki se dajo v promet po 1. juliju 2003 pod pogoji, navedenimi v Direktivi, razen v primerih iz Priloge II k Direktivi.

(2)

Ker so ponovna uporaba, prenova in podaljšanje življenjske dobe proizvoda koristni, morajo biti na voljo rezervni deli za popravilo vozil, ki so bila 1. julija 2003 že dana v promet. Uporaba svinca, živega srebra, kadmija ali šestvalentnega kroma v rezervnih delih, danih v promet po 1. juliju 2003 za popravilo takih vozil, mora zato biti dopustna.

(3)

Direktivo 2000/53/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktive Sveta 75/442/EGS (2)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi II k Direktivi 2000/53/ES se peta alinea v opombah nadomesti z:

„—

rezervni deli, dani v promet po 1. juliju 2003, ki se uporabijo za vozila, dana v promet pred 1. julijem 2003, so izvzeti iz določb člena 4(2)(a) (3).

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. junija 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2005/63/ES (UL L 25, 28.1.2005, str. 73).

(2)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  Ta določba se ne uporablja za protiuteži za kolesa, grafitne ščetke za elektromotorje in zavorne obloge, saj so ti sestavni deli zajeti v posebnih vpisih.“


15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. junija 2005

o spremembi Odločbe Komisije 2005/131/ES glede finančne pomoči enemu izmed referenčnih laboratorijev Skupnosti na področju veterinarskega javnega zdravstvenega varstva (biološka tveganja) v Združenem kraljestvu za leto 2005

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1711)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2005/439/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 28(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/131/ES z dne 7. februarja 2005 o finančni pomoči Skupnosti za leto 2005 za nekatere referenčne laboratorije Skupnosti pri bioloških tveganjih na področju veterinarskega javnega zdravstvenega varstva (2) navedenim laboratorijem dodeljuje finančno pomoč Skupnosti za izvajanje določenih nalog in dolžnosti.

(2)

Skupina strokovnjakov iz EU, ki ji je predsedoval referenčni laboratorij Skupnosti za transmisivne spongiformne encefalopatije (CRL), je 28. januarja 2005 potrdila odkritje goveje spongiformne encefalopatije pri kozi, zaklani v Franciji. To je bil prvi primer BSE, odkrit pri drobnici v naravnih pogojih.

(3)

Znanstveni odbor za biološke škodljivosti pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) je v svoji izjavi z dne 28. januarja 2005 poudaril, da je treba pomembnost tega edinega primera okužbe z BSE pri kozi v Franciji še oceniti. V ta namen je EFSA navedla, da bodo rezultati intenzivnejšega spremljanja transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri kozah bistvenega pomena. Kot odgovor na to je Uredba Komisije (ES) št. 214/2005 (3) uvedla nov program za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri kozah, s pričetkom 11. februarja 2005. V okviru tega novega programa spremljanja se je število testiranih zdravih koz, namenjenih za zakol, ter na kmetiji poginulih koz močno povečalo.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 36/2005 z dne 12. januarja 2005 o spremembi Prilog III in X k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o epidemiološkem nadzoru transmisivne spongiformne encefalopatije pri govedu, ovcah in kozah (4) določa strategijo za preučitev morebitne navzočnosti goveje spongiformne encefalopatije (BSE) pri drobnici. Prvič, strategija vključuje izvajanje izločilne metode za vse potrjene primere TSE pri drobnici na ravni nacionalnih referenčnih laboratorijev. Drugič, primerjalno preizkušanje z najmanj tremi različnimi metodami v izbranih laboratorijih pod vodstvom Referenčnega laboratorija Skupnosti, ki se izvede na vseh primerih, kjer prvi presejalni test ni mogel izključiti prisotnosti BSE. Končno, je za potrditev rezultatov metode molekularne tipizacije potrebna tipizacija sevov miši. Prispevek Skupnosti krije vse stroške primerjalnega preizkušanja in tipizacije sevov miši.

(5)

Na zahtevo Komisije se je usklajevalna vloga CRL pri primerjalnih preizkušanjih in tipizaciji sevov miši, izvedenih v različnih laboratorijih, vključila v delovne programe za leto 2005.

(6)

Zato je treba povečati finančno pomoč Skupnosti letnemu delovnemu načrtu CRL, tako da bo pokrila dodatne stroške primerjalnih preizkušanj in tipizacije sevov miši.

(7)

Odločbo 2005/131/ES je treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to Odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Člen 5(1) Odločbe 2005/131/ES se spremeni na naslednji način:

„1.   Skupnost dodeli finančno pomoč Združenemu kraljestvu za naloge in dolžnosti iz Poglavja B Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001, ki jih bo opravljal Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Združeno kraljestvo, za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij.

Za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 navedena finančna pomoč ne sme presegati 810 500 EUR.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 13. junija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 45, 16.2.2005, str. 15.

(3)  UL L 37, 10.2.2005, str. 9.

(4)  UL L 10, 13.1.2005, str. 9.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

15.6.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 152/22


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2005/440/SZVP

z dne 13. junija 2005

o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in razveljavitvi Skupnega stališča 2002/829/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 21. oktobra 2002 je Svet sprejel Skupno stališče 2002/829/SZVP (1) o dobavi nekatere opreme v Demokratično republiko Kongo, ki je uvedlo embargo na orožje, strelivo in vojaško opremo proti Demokratični republiki Kongo (v nadaljevanju „DRK“).

(2)

Dne 29. septembra 2003 je Svet sprejel Skupno stališče 2003/680/SZVP o spremembi Skupnega stališča 2002/829/SZVP z namenom izvedbe Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov UNSCR 1493 (2003) (v nadaljevanju „Resolucija VS ZN 1493 (2003)“) z dne 28. julija 2003 o embargu na orožje proti DRK.

(3)

Dne 18. aprila 2005 je Varnostni svet Združenih narodov sprejel Resolucijo 1596 (2005) (v nadaljevanju „Resolucija VS ZN 1596 (2005)“), ki ponovno potrjuje ukrepe, uvedene z odstavkom 20 Resolucije VS ZN 1493 (2003) in predvideva, da se ti ukrepi uporabljajo za vse prejemnike na ozemlju DRK.

(4)

Resolucija VS ZN 1596 (2005) nalaga tudi ukrepe za preprečitev vstopa ali prehoda preko ozemelj držav članic vsem osebam, ki jih določi odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 8 Resolucije VS ZN 1533 (2004) (v nadaljevanju „Odbor za sankcije“).

(5)

Poleg tega Resolucija VS ZN 1596 (2005) predvideva tudi zamrznitev vseh sredstev, finančnega premoženja in gospodarskih virov, ki jih posedujejo ali posredno ali neposredno nadzorujejo osebe, ki jih je določil Odbor za sankcije, ali so v lasti organizacij, ki jih v njihovem imenu posedujejo ali posredno ali neposredno nadzorujejo osebe po njihovih navodilih in predvideva, da je v korist teh družb ali oseb prepovedano dajati na razpolago kakršnakoli sredstva ali gospodarske vire.

(6)

Ukrepe iz Skupnega stališča 2002/829/SZVP in ukrepe, ki se uvedejo v skladu z Resolucijo VS ZN 1596 (2005), je primerno združiti v enem samem pravnem instrumentu.

(7)

Skupno stališče 2002/829/SZVP je zato treba razveljaviti.

(8)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno delovanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1.   Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos orožja in katerih koli sorodnih materialov vseh vrst, skupaj z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za zgoraj našteto v DRK je za državljane držav članic ali z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo prepovedana, ne glede na to, ali to blago izvira z ozemlja držav članic ali ne.

2.   Prepovedano je tudi:

(a)

zagotavljati, prodajati, dobavljati ali prenašati tehnično pomoč, posredniške storitve in druge storitve, povezane z vojaškimi aktivnostmi in pošiljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo orožja in sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za zgoraj našteto, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DRK;

(b)

zagotavljati financiranje ali finančno podporo v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, vključno s subvencijami, posojili in izvozno kreditnimi zavarovanji, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala, ali za kakršno koli subvencijo, prodajo, dobavo ali prenos sorodne tehnične pomoči, posredniške storitve in druge storitve, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DRK.

Člen 2

1.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

dobavo, prodajo ali prenos orožja in vseh sorodnih materialov ali zagotavljanje tehnične pomoči, finančnih posredniških storitev in drugih storitev, povezanih z orožjem in sorodnim materialom izključno za podporo ali uporabo s strani enot vojske in policije DRK, če so navedene enote:

(i)

zaključile proces integracije, ali

(ii)

delujejo pod poveljstvom integriranega generalštaba (état-major intégré) oboroženih sil ali državne policije DRK, ali

(iii)

v postopku integracije na ozemlju DRK zunaj provinc severnega in južnega Kivuja in okrožja Ituri.

(b)

dobavo, prodajo ali prenos orožja in vseh sorodnih materialov ali zagotavljanje tehnične pomoči, finančnih posredniških storitev in drugih storitev, povezanih z orožjem in sorodnim materialom izključno za podporo ali uporabo s strani Misije organizacije Združenih narodov v DRK (v nadaljevanju „MONUC“).

(c)

dobavo, prodajo ali prenos nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za človekoljubno ali zaščitno uporabo, ali za zagotavljanje pomoči in usposabljanja, povezanega s takšno nesmrtonosno opremo, pod pogojem, da je Odbor za sankcije o teh dobavah ali oskrbi vnaprej obveščen.

2.   Dobava, prodaja ali prenos orožja in sorodnega materiala iz odstavka 1 se lahko izroči samo sprejemnim mestom, ki jih določi Prehodna vlada nacionalne enotnosti v povezavi z MONUC in je o njih Odbor za sankcije vnaprej obveščen.

3.   Za dobavo, prodajo ali prenos orožja in sorodnih materialov ali zagotavljanje storitev iz odstavka 1 je potrebna odobritev, ki jo izdajo pristojni organi držav članic.

4.   Države članice o dobavah iz odstavka 1 odločajo v vsakem primeru posebej, pri čemer v celoti upoštevajo merila, opredeljena v kodeksu ravnanja Evropske unije pri izvozu orožja. Države članice zahtevajo ustrezno zaščito pred morebitno zlorabo dovoljenj, izdanih na podlagi odstavka 3 in, če je potrebno, sprejmejo ukrepe za vrnitev dobavljenega orožja in sorodnih materialov.

Člen 3

V skladu z Resolucijo VS ZN 1596 (2005) se proti osebam, ki kršijo embargo na orožje, uvedejo omejitveni ukrepi, kot jih je določil Odbor za sankcije.

Zadevne osebe so naštete v Prilogi temu skupnemu stališču.

Člen 4

1.   Države članice morajo izvesti potrebne ukrepe za preprečitev vstopa ali prehoda preko svojih ozemelj vsem osebam iz člena 3.

2.   Odstavek 1 nobene države članice ne zavezuje k temu, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja v primerih, ko Odbor za sankcije vnaprej in glede na vsak primer posebej ugotovi, da je takšno potovanje utemeljeno iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali ko sklene, da bi taka izjema prispevala k ciljem iz resolucij VS ZN, in sicer k vzpostavitvi miru in nacionalni spravi v DRK ter k stabilnosti na tem območju.

4.   V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na svoje ozemlje ali prehod prek njega osebam, ki jih je določil Odbor za sankcije, se mora dovoljenje omejiti na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 5

1.   Zamrznejo se vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki jih posedujejo ali neposredno ali posredno nadzorujejo osebe iz člena 3, ali so v lasti organizacij, ki jih posedujejo ali neposredno ali posredno nadzorujejo osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih in so naštete v Prilogi.

2.   Takšnim osebam ali organizacijam se neposredno ali posredno ne daje na razpolago ali v njihovo korist nobenih sredstev ali gospodarskih virov.

3.   Izjeme so dopustne za sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za kritje osnovnih stroškov, vključno s plačili živil, najemnine ali hipoteke, zdravil in zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih storitev;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov običajnih storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev, drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov, potem ko določena država članica uradno obvesti Odbor za sankcije o svoji nameri, da bo po potrebi dovolila dostop do teh sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, in če Odbor za sankcije v štirih delovnih dnevih po takšnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve;

(d)

potrebni za izredne stroške, potem ko določena država članica uradno obvesti Odbor za sankcije in od njega pridobi odobritev;

(e)

predmet pravice do zaplembe ali odločbe sodišča, upravne enote ali razsodišča; v tem primeru se lahko sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te pravice do zaplembe ali odločbe, pod pogojem, da pravica do zaplembe ali odločba, nastala pred datumom Resolucije VS ZN 1596 (2005), ni v korist osebe ali subjekta iz člena 3, in da je določena država članica o tem uradno obvestila Odbor za sankcije.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za dobropise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na teh računih; ali

(b)

zapadlih plačil iz pogodb, dogovorov ali obveznosti, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko so ti računi postali predmet omejitvenih ukrepov,

pod pogojem, da se za takšne obresti, druge donose in plačila še vedno uporablja odstavek 1.

Člen 6

Svet določi seznam iz Priloge in izvede vse potrebne spremembe na podlagi odločitve Odbora za sankcije.

Člen 7

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 8

To skupno stališče se pregleda najkasneje v roku 12 mesecev po sprejetju, pri čemer se upoštevajo odločitve Varnostnega sveta glede napredka, doseženega v mirovnem procesu in procesu tranzicije v DRK, in nato vsakih 12 mesecev.

Člen 9

Skupno stališče 2002/829/SZVP se razveljavi.

Člen 10

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Luxsembourgu, 13. junija 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 285, 23.10.2002, str. 1. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem 2003/680/SZVP (UL L 249, 1.10.2003, str. 64).


PRILOGA

Seznam oseb in subjektov iz členov 3, 4 in 5

(Priloga se sestavi po imenovanju odbora, ki se ustanovi na podlagi odstavka 8 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1533 (2004)).