ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 126

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
19. maj 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 747/2005 z dne 18. maja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 748/2005 z dne 18. maja 2005 o začetku razpisnega postopka za prodajo vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 749/2005 z dne 18. maja 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2131/93 o postopku in pogojih prodaje žit iz intervencijskih agencij

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 750/2005 z dne 18. maja 2005 o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami ( 1 )

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 751/2005 z dne 17. maja 2005 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 752/2005 z dne 18. maja 2005 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

28

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 753/2005 z dne 18. maja 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 754/2005 z dne 18. maja 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v veljavo z 19. maja 2005

32

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 755/2005 z dne 18. maja 2005 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za perutninsko meso, ki se začnejo uporabljati 19. maja 2005

34

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 756/2005 z dne 18. maja 2005 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

36

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 757/2005 z dne 18. maja 2005 o šestinštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

38

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Sklep Komisije z dne 28. aprila 2005 o ustanovitvi skupine nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in pravo družb

40

 

*

Odločba Komisije z dne 4. maja 2005 o uvedbi vprašalnika za poročanje o uporabi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1359)  ( 1 )

43

 

*

Odločba Komisije z dne 18. maja 2005 o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov na Madžarskem (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1448)

55

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

 

Nadzori organ EFTA

 

*

Priporočilo Nadzornega organa EFTA št. 65/04/COL z dne 31. marca 2004 o usklajenem programu za uradni nadzor krme za leto 2004

59

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 718/2005 z dne 12. maja 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (To besedilo preklicuje in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu L 121 dne 13. maja 2005, str. 64)

68

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 747/2005

z dne 18. maja 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. maja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

91,4

204

64,8

212

111,6

999

89,3

0707 00 05

052

54,5

204

51,2

999

52,9

0709 90 70

052

89,7

624

50,3

999

70,0

0805 10 20

052

43,4

204

41,4

212

59,6

220

49,3

388

57,3

400

49,9

624

59,3

999

51,5

0805 50 10

052

49,0

382

61,5

388

63,1

400

69,6

528

57,7

624

63,1

999

60,7

0808 10 80

388

85,1

400

109,7

404

85,6

508

61,6

512

78,3

524

57,3

528

65,8

720

62,3

804

94,4

999

77,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 748/2005

z dne 18. maja 2005

o začetku razpisnega postopka za prodajo vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino, kar zadeva tržne mehanizme (2), določa med drugim podrobna izvedbena pravila glede odprodaje zalog alkohola, pridobljenih po destilacijah, kakor so določene v členih 35, 36 in 39 Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 z dne 16. marca 1987 o skupni tržni ureditvi za vino (3) in v členih 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 in ki jih intervencijske agencije zadržijo.

(2)

Razpisni postopek za vinski alkohol za izključno uporabo v obliki bioetanola v sektorju goriva v Skupnosti je treba organizirati v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000 z namenom zmanjšanja zaloge vinskega alkohola v Skupnosti in zagotovitve nadaljevanja dobave za podjetja, ki so odobrena v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

(3)

Od 1. januarja 1999 in v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (4) morajo biti ponudbene cene in varščine izražene v eurih in plačila izvršena v eurih.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Z razpisnim postopkom pod številko 1/2005 ES se začne v Skupnosti prodaja vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola.

Alkohol izhaja iz destilacij, določenih v členu 35 Uredbe (EGS) št. 822/87 in v členih 27 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, in ga zadržijo intervencijske agencije držav članic.

2.   Celotna količina za prodajo znaša 691 331,79 hektolitra alkohola pri 100 vol %, ki se razdeli na:

(a)

serijo pod številko 1/2005 ES količine 100 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol %;

(b)

serijo pod številko 2/2005 ES količine 100 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol %;

(c)

serijo pod številko 3/2005 ES količine 100 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol %;

(d)

serijo pod številko 4/2005 ES količine 100 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol %;

(e)

serijo pod številko 5/2005 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol %;

(f)

serijo pod številko 6/2005 ES količine 100 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol %;

(g)

serijo pod številko 7/2005 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol %;

(h)

serijo pod številko 8/2005 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol %;

(i)

serijo pod številko 9/2005 ES količine 41 331,79 hektolitra alkohola pri 100 vol %.

3.   Lokacija in referenčni podatki kadi, ki sestavljajo serijo, volumen alkohola iz vsake kadi, delež alkohola in lastnosti alkohola so navedeni v Prilogi I te uredbe.

4.   Samo podjetja, ki so odobrena v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000, lahko sodelujejo v razpisnem postopku.

Člen 2

Prodaja se izvaja v skladu z določbami iz členov 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 do 98, 100 in 101 Uredbe (ES) št. 1623/2000 in člena 2 Uredbe (ES) št. 2799/98.

Člen 3

1.   Ponudbe morajo biti predložene intervencijskim agencijam, ki imajo alkohol, navedenim v Prilogi II, in poslane tem intervencijskim agencijam s priporočenim pismom.

2.   Ponudbe se dajo v zapečateno dvojno kuverto, notranja kuverta mora imeti navedbo „Ponudba – razpis za uporabo bioetanola v Skupnosti, št. 1/2005 ES“, zunanja kuverta mora biti naslovljena na zadevno intervencijsko agencijo.

3.   Ponudbe morajo prispeti na zadevno intervencijsko agencijo najpozneje do 30. maja 2005 do 12. ure (po bruseljskem času).

Člen 4

1.   Ponudbe bodo sprejemljive le, če bodo v skladu s členoma 94 in 97 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

2.   Ponudbi je treba priložiti:

(a)

pri zadevni intervencijski agenciji, ki ima zadevni alkohol, dokaz o predložitvi varščine 4 EUR na hektoliter alkohola pri 100 vol %;

(b)

navedbo kraja končne uporabe alkohola in obveznost ponudnika, da bo spoštoval ta namembni kraj;

(c)

ime in naslov ponudnika, sklic na obvestilo o razpisu, predlagano ceno, izraženo v eurih na hektoliter alkohola pri 100 vol %;

(d)

obveznost ponudnika, da bo spoštoval vse določbe zadevnega razpisa;

(e)

izjavo ponudnika, s katero:

(i)

se odpoveduje vsem reklamacijam glede kakovosti izdelka, ki mu je morebitno dodeljen, in glede njegovih lastnosti;

(ii)

sprejme, da se podredi vsakemu nadzoru namembnega kraja in uporabe alkohola;

(iii)

sprejema, da je njihova odgovornost, da zagotovijo dokaz glede uporabe alkohola v skladu s pogoji, določenimi v zadevnem obvestilu o razpisu.

Člen 5

Sporočila iz člena 94a Uredbe (ES) št. 1623/2000, ki zadevajo razpisni postopek iz te uredbe, se posredujejo Komisiji na naslov, naveden v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 6

Formalnosti glede jemanja vzorcev so določene v členu 98 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Intervencijska agencija zagotovi vse koristne podatke o lastnostih alkohola za prodajo.

Vsaka zainteresirana stranka lahko dobi, če se obrne na zadevno intervencijsko agencijo, vzorce alkohola za prodajo, ki jih odvzame predstavnik zadevne intervencijske agencije.

Člen 7

1.   Intervencijske agencije držav članic, ki skladiščijo alkohol za prodajo, uvedejo ustrezen nadzor nad naravo alkohola ob končni uporabi. V ta namen:

(a)

se lahko smiselno zatečejo k določbam iz člena 102 Uredbe (ES) št. 1623/2000;

(b)

lahko začnejo z nadzorom vzorcev s pomočjo analize z jedrsko magnetno resonanco, da preverijo naravo alkohola ob končni uporabi.

2.   Stroški nadzora iz odstavka 1 gredo v breme podjetij, katerim je alkohol prodan.

Člen 8

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 616/2005 (UL L 103, 22.4.2005, str. 15).

(3)  UL L 84, 27.3.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1677/1999 (UL L 199, 30.7.1999, str. 8).

(4)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.


PRILOGA I

RAZPISNI POSTOPEK ZA ALKOHOL ZA UPORABO V OBLIKI BIOETANOLA V SKUPNOSTI

Št. 1/2005 ES

Kraj skladiščenja, količina in lastnosti alkohola za prodajo

Država članica in št. serije

Lokacija

Število kadi

Količina v hektolitrih alkohola pri 100 vol %

Referenca: Uredbi (EGS) št. 822/87 in (ES) št. 1493/1999 (členi)

Vrsta alkohola

Španija

Št. serije 1/2005 ES

Tomelloso

1

46 584

27

Surovi

Tomelloso

2

118

27

Surovi

Tomelloso

3

2 250

27

Surovi

Tomelloso

5

48 048

27

Surovi

Tarancon

B-4

3 000

27

Surovi

 

Skupaj

 

100 000

 

 

Španija

Št. serije 2/2005 ES

Tarancon

A-2

24 353

27

Surovi

Tarancon

A-6

24 490

27

Surovi

Tarancon

B-1

24 574

27

Surovi

Tarancon

B-2

24 406

27

Surovi

Tarancon

B-4

2 177

27

Surovi

 

Skupaj

 

100 000

 

 

Francija

Št. serije 3/2005 ES

Deulep – PSL

13230 Port Saint Louis Du Rhone

B2

26 055

27

Surovi

B4

10 955

27

Surovi

B2B

300

27

Surovi

B1

44 820

27

Surovi

B2B

17 870

30

Surovi

 

Skupaj

 

100 000

 

 

Francija

Št. serije 4/2005 ES

Onivins – Port la Nouvelle

Entreport d’Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

2

48 020

27

Surovi

1

47 435

27

Surovi

15

4 545

27

Surovi

 

Skupaj

 

100 000

 

 

Francija

Št. serije 5/2005 ES

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

73

13 940

30

Surovi

73

30 445

30

Surovi

603

5 615

27

Surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 6/2005 ES

Caviro-Faenza (RA)

16A

22 662,80

27

Surovi

Villapana-Faenza (RA)

5A-9A

7 600

27

Surovi

Tampieri-Faenza (RA)

6A-16A

1 600

27

Surovi

Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

27A

5 200

27

Surovi

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Surovi

S.V.A.-Ortona (CH)

2A-3A-4A-16A

4 800

27

Surovi

D’Auria-Ortona (CH)

1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A

12 007,35

27+30+35

Surovi

Bonollo-Anagni (FR)

17A

10 429,85

27

Surovi

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

20A-23A-22A

18 000

27

Surovi

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

4A-8A

1 900

27+30

Surovi

Balice-Valenzano (BA)

3A-4A-5A-6A-7A-8A

14 200

27

Surovi

 

Skupaj

 

100 000

 

 

Italija

Št. serije 7/2005 ES

Dister-Faenza (RA)

119A-167A-169A-179A-170A

13 500

30

Surovi

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-11A

36 500

27

Surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 8/2005 ES

Bertolino-Partinico (PA)

6A-13A

19 500

27

Surovi

Gedis-Marsala (TP)

12B-9B

8 000

27

Surovi

Trapas-Marsala (TP)

14A-15A

6 500

30

Surovi

S.V.M.-Sciacca (AG)

8A-18A-1A

1 500

27

Surovi

De Luca-Novoli (LE)

9A-17A-19A

10 000

27

Surovi

BaliceDistilli.-Mottola (TA)

3A

1 200

27

Surovi

Balice-Valenzano (BA)

2A-3A

3 300

27

Surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Grčija

Št. serije 9/2005 ES

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron – (Varea Megaron)]

B1

543,42

35

Surovi

B2

550,83

35

Surovi

B3

556,14

35

Surovi

B4

556,16

35

Surovi

B5

555,90

35

Surovi

B6

550,60

35

Surovi

10

914,43

35

Surovi

B9

550,04

35

Surovi

B10

553,72

35

Surovi

B11

554,60

35

Surovi

B12

554,50

35

Surovi

B13

556,91

35

Surovi

B14

551,86

35

Surovi

B15

547,57

35

Surovi

B16

910,55

35+27

Surovi

3

851,86

27

Surovi

4

894,58

27

Surovi

5

894,83

27

Surovi

6

871,50

27

Surovi

7

898,94

27

Surovi

14

864,99

27

Surovi

15

893,13

27

Surovi

1

873,77

27

Surovi

2

885,55

27

Surovi

8

904,07

27

Surovi

9

863,37

27

Surovi

B7

544,88

27

Surovi

11

901,79

27

Surovi

12

869,67

27

Surovi

13

907,15

27

Surovi

17

799,07

27

Surovi

Π.Α. ΤΖΑΡΑ – (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara – (Dokos Halkidos)]

4016

179,58

35

Surovi

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ – Ανθεια Πατρών

[E.A.S. Patron – Anthia Patron]

A1

856,07

35

Surovi

A2

917,34

35

Surovi

A3

747,20

35

Surovi

A4

803,85

35

Surovi

A5

577,07

35

Surovi

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ – (ΠΙΚΕΡΜΙ)

[E.A.S. Attikis – (Pikermi)]

1

917,80

27

Surovi

2

917,58

27

Surovi

3

919,35

27

Surovi

4

903,82

27

Surovi

5

751,82

27

Surovi

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

Surovi

B75

583,84

27

Surovi

B76

724,92

27

Surovi

B80

890,23

27

Surovi

68

2 113,82

27

Surovi

66

2 122,29

27

Surovi

82

731,69

27

Surovi

69

2 110,67

27

Surovi

 

Skupaj

 

41 331,79

 

 


PRILOGA II

Intervencijske agencije, ki imajo alkohol, navedene v členu 3

ONIVINS-LIBOURNE–

FEGA–

AGEA–

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.–


PRILOGA III

Naslov iz člena 5

Evropska komisija

Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, enota D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruselj

Faks: (32-2) 298 55 28

E-pošta: agri-market-tenders@cec.eu.int


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 749/2005

z dne 18. maja 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2131/93 o postopku in pogojih prodaje žit iz intervencijskih agencij

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje prodaje žit iz intervencijskih agencij.

(2)

V državah članicah, ki nimajo pomorskih pristanišč, so ponudniki žita, namenjenega za prodajo, oškodovani zaradi višjih stroškov prevoza. Zaradi tega je žito iz teh držav članic težje izvažati, kar ima za posledico zlasti daljše intervencijsko skladiščenje in dodatne stroške za proračun Skupnosti. Zato Uredba (EGS) št. 2131/93 v členu 7 določa možnost, da se zaradi primerljivosti ponudb v posameznih primerih povrnejo najnižji stroški prevoza od kraja skladiščenja do kraja izvoza.

(3)

Hrvaški pristanišči Reka in Split sta bili tradicionalni izvozni pristanišči za države osrednje Evrope pred njihovo priključitvijo Uniji. Nujno je torej Reko in Split vključiti med izvozna mesta, ki se jih lahko upošteva za izračun prevoznih stroškov, ki se jih ob izvozu lahko povrne.

(4)

Zaradi poenostavitve in poenotenja postopkov prodaje žit za izvoz je dovolj razjasniti postopek sprostitve varščin iz člena 17 Uredbe (EGS) št. 2131/93 na osnovi določb Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (3), posebej kar zadeva dokazila o opravljenih uvoznih carinskih formalnostih v tretjih državah.

(5)

Uredbo (EGS) št. 2131/93 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 7 Uredbe (EGS) št. 2131/93 se odstavek 2a nadomesti z naslednjim:

„2a.   Če država članica nima pomorskega pristanišča, se lahko na osnovi postopka iz prvega odstavka predvidi odstopanje od 2 odstavka in se v primeru izvoza iz pomorskega pristanišča določi financiranje najnižjih prevoznih stroškov med krajem skladiščenja in krajem dejanskega izvoza do najvišjih zneskov, navedenih v razpisu.

Za namen tega odstavka se romunsko pristanišče Constanta in hrvaški pristanišči Reka in Split lahko štejejo za kraj izvoza.“

Člen 2

V členu 17 Uredbe (EGS) št. 2131/93 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Varščina iz druge alinee drugega odstavka se vrne, kadar zajema količine, za katere:

je predloženo dokazilo, da je izdelek postal neprimeren za prehrano ljudi in živali,

je predloženo dokazilo, da so bile opravljene carinske formalnosti za izvoz iz carinskega območja Skupnosti in uvoz v tretjo državo, predvidene v okviru javnega razpisa. Dokazila o izvozu iz carinskega območja Skupnosti in uvozu v tretjo državo se lahko predložijo v skladu s pogoji iz členov 7 in 16(1), (2) in (3) Uredbe (ES) št. 800/1999.

dovoljenje ni bilo izdano v skladu s členom 49 Uredbe (ES) št. 1291/2000,

je bila pogodba odpovedana v skladu s četrtim odstavkom člena 16.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2045/2004 (UL L 354, 30.11.2004, str. 17).

(3)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 5.10.2004, str. 5).


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 750/2005

z dne 18. maja 2005

o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 z dne 22. maja 1995 o statističnih podatkih v zvezi z blagovno menjavo Skupnosti in njenih držav članic z državami nečlanicami (1), in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2081/2003 z dne 27. novembra 2003 o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami (2) je določila različico, veljavno od 1. januarja 2004.

(2)

Črkovno označevanje držav in ozemelj temelji na veljavnem dvočrkovnem standardu ISO, kolikor je združljiv z zahtevami zakonodaje Skupnosti.

(3)

Potrebno je ločeno navesti Srbijo, Črno goro in Kosovo (kot je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999) za upravljanje sporazumov o trgovini s tekstilnimi izdelki, sklenjenih med nekaterimi od teh ozemelj in Evropsko skupnostjo. Pogoji, predpisani v določbah Skupnosti glede izjave o poreklu blaga v trgovini z državami nečlanicami, prav tako zahtevajo oblikovanje posebne oznake za določitev blaga s poreklom iz Skupnosti.

(4)

Zato je treba sestaviti novo različico te nomenklature, ki upošteva te novosti in spremembe, ki vplivajo na nekatere oznake.

(5)

Zaželeno je, da se določi prehodno obdobje, ki bo omogočilo nekaterim državam članicam prilagoditev spremembam zakonodaje Skupnosti glede prenehanja uporabe številčnih oznak. Zaradi poenostavitve je nujno, da se to prehodno obdobje konča, ko začnejo veljati določbe, ki spreminjajo pravila o enotni upravni listini.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistiko blagovne menjave z državami nečlanicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Različica nomenklature držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami, veljavna od 1. junija 2005, je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. junija 2005.

Vendar lahko države članice uporabljajo trimestne številčne oznake, ki so prav tako prikazane v Prilogi k tej uredbi, dokler ne začnejo veljati določbe o spremembi prilog 37 in 38 k Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 (3).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 118, 25.5.1995, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 313, 28.11.2003, str. 11.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

NOMENKLATURA DRŽAV IN OZEMELJ ZA STATISTIKO ZUNANJE TRGOVINE SKUPNOSTI IN STATISTIKO TRGOVINE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

(Različica, veljavna od 1. junija 2005)

Oznaka

Besedilo

Opis

Črkovna

Številčna

AD

(043)

Andora

 

AE

(647)

Združeni arabski emirati

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah in Umm al Qaiwain

AF

(660)

Afganistan

 

AG

(459)

Antigva in Barbuda

 

AI

(446)

Angvila

 

AL

(070)

Albanija

 

AM

(077)

Armenija

 

AN

(478)

Nizozemski Antili

Bonaire, Curaçao, Saba, St Eustatius in južni del St Martina

AO

(330)

Angola

Vključno Cabinda

AQ

(891)

Antarktika

Ozemlje južno od 60° južne zemljepisne širine; ne vključuje Francoskega južnega ozemlja (TF), Bouvetovega otoka (BV), Južne Georgie in otokov Južni Sandwich (GS)

AR

(528)

Argentina

 

AS

(830)

Ameriška Samoa

 

AT

(038)

Avstrija

 

AU

(800)

Avstralija

 

AW

(474)

Aruba

 

AZ

(078)

Azerbajdžan

 

BA

(093)

Bosna in Hercegovina

 

BB

(469)

Barbados

 

BD

(666)

Bangladeš

 

BE

(017)

Belgija

 

BF

(236)

Burkina Faso

 

BG

(068)

Bolgarija

 

BH

(640)

Bahrajn

 

BI

(328)

Burundi

 

BJ

(284)

Benin

 

BM

(413)

Bermudi

 

BN

(703)

Država Brunej

Pogosto imenovana Brunej

BO

(516)

Bolivija

 

BR

(508)

Brazilija

 

BS

(453)

Bahami

 

BT

(675)

Butan

 

BV

(892)

Bouvetov otok

 

BW

(391)

Bocvana

 

BY

(073)

Belorusija

 

BZ

(421)

Belize

 

CA

(404)

Kanada

 

CC

(833)

Kokosovi (ali Keeling) otoki

 

CD

(322)

Kongo (Demokratična republika)

Prej Zair

CF

(306)

Srednjeafriška republika

 

CG

(318)

Kongo

 

CH

(039)

Švica

Vključno z nemškim ozemljem Büsingen in italijansko občino Campione d'Italia

CI

(272)

Slonokoščena obala

 

CK

(837)

Cookovi otoki

 

CL

(512)

Čile

 

CM

(302)

Kamerun

 

CN

(720)

Ljudska republika Kitajska

Pogosto imenovana Kitajska

CO

(480)

Kolumbija

 

CR

(436)

Kostarika

 

CU

(448)

Kuba

 

CV

(247)

Zelenortski otoki

 

CX

(834)

Božični otok

 

CY

(600)

Ciper

 

CZ

(061)

Češka republika

 

DE

(004)

Nemčija

Vključno z otokom Heligoland; brez ozemlja Büsingen

DJ

(338)

Džibuti

 

DK

(008)

Danska

 

DM

(460)

Dominika

 

DO

(456)

Dominikanska republika

 

DZ

(208)

Alžirija

 

EC

(500)

Ekvador

Vključno z otočjem Galapagos

EE

(053)

Estonija

 

EG

(220)

Egipt

 

ER

(336)

Eritreja

 

ES

(011)

Španija

Vključno z Balearskimi otoki in Kanarskimi otoki; brez Ceute in Melille

ET

(334)

Etiopija

 

FI

(032)

Finska

Vključno z otokom Åland

FJ

(815)

Fidži

 

FK

(529)

Falklandski otoki (Malvinas)

 

FM

(823)

Mikronezija (Federativne države)

Chuuk, Kosrae, Pohnpei in Yap

FO

(041)

Ferski otoki

 

FR

(001)

Francija

Vključno z Monakom in francoskimi čezmorskimi departmaji (Francoska Gvajana, Guadeloupe, Martinik in Réunion)

GA

(314)

Gabon

 

GB

(006)

Združeno kraljestvo

Velika Britanija, Severna Irska, Kanalski otoki in otok Man

GD

(473)

Granada

Vključno z južnimi Grenadini

GE

(076)

Gruzija

 

GH

(276)

Gana

 

GI

(044)

Gibraltar

 

GL

(406)

Grenlandija

 

GM

(252)

Gambija

 

GN

(260)

Gvineja

 

GQ

(310)

Ekvatorialna Gvineja

 

GR

(009)

Grčija

 

GS

(893)

Južna Georgia in otoki Južni Sandwich

 

GT

(416)

Gvatemala

 

GU

(831)

Guam

 

GW

(257)

Gvineja Bissau

 

GY

(488)

Gvajana

 

HK

(740)

Hongkong

Posebna administrativna regija Ljudske republike Kitajske Hongkong

HM

(835)

Heardov otok in McDonaldovi otoki

 

HN

(424)

Honduras

Vključno z otoki Swan

HR

(092)

Hrvaška

 

HT

(452)

Haiti

 

HU

(064)

Madžarska

 

ID

(700)

Indonezija

 

IE

(007)

Irska

 

IL

(624)

Izrael

 

IN

(664)

Indija

 

IO

(357)

Britansko ozemlje Indijskega oceana

Otočje Chagos

IQ

(612)

Irak

 

IR

(616)

Iran (Islamska republika)

 

IS

(024)

Islandija

 

IT

(005)

Italija

Vključno z Livignom; brez občine Campione d'Italia

JM

(464)

Jamajka

 

JO

(628)

Jordanija

 

JP

(732)

Japonska

 

KE

(346)

Kenija

 

KG

(083)

Kirgizistan

 

KH

(696)

Kambodža

 

KI

(812)

Kiribati

 

KM

(375)

Komori

Anjouan, Grande Comore in Moheli

KN

(449)

Saint Kitts in Nevis

 

KP

(724)

Demokratična ljudska republika Koreja

Pogosto imenovana Severna Koreja

KR

(728)

Republika Koreja

Pogosto imenovana Južna Koreja

KW

(636)

Kuvajt

 

KY

(463)

Kajmanski otoki

 

KZ

(079)

Kazahstan

 

LA

(684)

Laoška ljudska demokratična republika

Pogosto imenovana Laos

LB

(604)

Libanon

 

LC

(465)

Saint Lucia

 

LI

(037)

Lihtenštajn

 

LK

(669)

Šrilanka

 

LR

(268)

Liberija

 

LS

(395)

Lesoto

 

LT

(055)

Litva

 

LU

(018)

Luksemburg

 

LV

(054)

Latvija

 

LY

(216)

Libijska arabska džamahirija

Pogosto imenovana Libija

MA

(204)

Maroko

 

MD

(074)

Republika Moldavija

Pogosto imenovana Moldavija

MG

(370)

Madagaskar

 

MH

(824)

Marshallovi otoki

 

MK (1)

(096)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

ML

(232)

Mali

 

MM

(676)

Mjanmar

Prej Burma

MN

(716)

Mongolija

 

MO

(743)

Macao

Posebna upravna regija Ljudske republike Kitajske Macao

MP

(820)

Severni Marianski otoki

 

MR

(228)

Mavretanija

 

MS

(470)

Montserrat

 

MT

(046)

Malta

Vključno z Gozom in Cominom

MU

(373)

Mauritius

Mauritius, otok Rodrigues, otoki Agalega in plitvina Cargados Carajos (Otočje Saint Brandon)

MV

(667)

Maldivi

 

MW

(386)

Malavi

 

MX

(412)

Mehika

 

MY

(701)

Malezija

Polotok Malezija in Vzhodna Malezija (Labuan, Sabah in Sarawak)

MZ

(366)

Mozambik

 

NA

(389)

Namibija

 

NC

(809)

Nova Kaledonija

Vključno z otočjem Loyalty (Lifou, Mare in Ouvea)

NE

(240)

Niger

 

NF

(836)

Norfolški otok

 

NG

(288)

Nigerija

 

NI

(432)

Nikaragva

Vključno z otočjem Corn

NL

(003)

Nizozemska

 

NO

(028)

Norveška

Vključno z otočjem Svålbard in otokom Jan Mayen

NP

(672)

Nepal

 

NR

(803)

Nauru

 

NU

(838)

Niue

 

NZ

(804)

Nova Zelandija

Brez Rossove kolonije (Antarktika)

OM

(649)

Oman

 

PA

(442)

Panama

Vključno z nekdanjo cono prekopa

PE

(504)

Peru

 

PF

(822)

Francoska Polinezija

Otoki Marquesas, otoki Society (vključno s Tahitijem), otoki Tuamotu, otoki Gambier in otočje Austral; tudi otok Clipperton

PG

(801)

Papua Nova Gvineja

Vzhodni del Nove Gvineje; Bismarckovo otočje (vključno z Novo Britanijo, Novo Irsko, Lavongai (New Hanover) in otočjem Admirality); Severni Salomonovi otoki (Bougainville in Buka); Otoki Trobriand, otok Woodlark; otočje d'Entrecasteaux in otočje Louisiade

PH

(708)

Filipini

 

PK

(662)

Pakistan

 

PL

(060)

Poljska

 

PM

(408)

Saint Pierre in Miquelon

 

PN

(813)

Pitcairn

Vključno z otoki Ducie, Henderson in Oeno

PS

(625)

Zasedeno palestinsko ozemlje

Zahodni breg (vključno z Vzhodnim Jeruzalemom) in Gaza

PT

(010)

Portugalska

Vključno z Azori in Madeiro

PW

(825)

Palau

Različici: Belau, Palau

PY

(520)

Paragvaj

 

QA

(644)

Katar

 

RO

(066)

Romunija

 

RU

(075)

Ruska federacija

 

RW

(324)

Ruanda

 

SA

(632)

Saudova Arabija

 

SB

(806)

Salomonovi otoki

 

SC

(355)

Sejšeli

Otok Mahe, otok Praslin, La Digue, Fregate in Silhouette; otočje Amirantes (vključno z Desroches, Alphonse, Plate in Coëtivy); otočje Farquhar (vključno s Providence); otoki Aldabra in Cosmoledo

SD

(224)

Sudan

 

SE

(030)

Švedska

 

SG

(706)

Singapur

 

SH

(329)

Saint Helena

Vključno z otokom Ascension in otoki Tristan da Cunha

SI

(091)

Slovenija

 

SK

(063)

Slovaška

 

SL

(264)

Sierra Leone

 

SM

(047)

San Marino

 

SN

(248)

Senegal

 

SO

(342)

Somalija

 

SR

(492)

Surinam

 

ST

(311)

Sao Tome in Principe

 

SV

(428)

Salvador

 

SY

(608)

Sirska arabska republika

Pogosto imenovana Sirija

SZ

(393)

Svazi

 

TC

(454)

Otoki Turks in Caicos

 

TD

(244)

Čad

 

TF

(894)

Francosko južno ozemlje

Vključno z otočjem Kerguelen, otokom Amsterdam, otokom Svetega Pavla, otočjem Crozet

TG

(280)

Togo

 

TH

(680)

Tajska

 

TJ

(082)

Tadžikistan

 

TK

(839)

Tokelau

 

TL

(626)

Timor-Leste

 

TM

(080)

Turkmenistan

 

TN

(212)

Tunizija

 

TO

(817)

Tonga

 

TR

(052)

Turčija

 

TT

(472)

Trinidad in Tobago

 

TV

(807)

Tuvalu

 

TW

(736)

Tajvan

Ločeno carinsko območje Tajvan, Penghu, Kinmen in Matsu

TZ

(352)

Tanzanija (Združena republika)

Tanganyika, otok Zanzibar in Pemba

UA

(072)

Ukrajina

 

UG

(350)

Uganda

 

UM

(832)

Zunanji otoki Združenih držav

Vključno z otoki Baker, Howland, Jarvis, atolom Johnston, grebenom Kingman, otoki Midway, otokom Navassa, atolom Palmyra ter otokom Wake

US

(400)

Združene države

Vključno s Portorikom

UY

(524)

Urugvaj

 

UZ

(081)

Uzbekistan

 

VA

(045)

Sveti sedež (Vatikan)

 

VC

(467)

Saint Vincent in Grenadine

 

VE

(484)

Venezuela

 

VG

(468)

Deviški otoki (britanski)

 

VI

(457)

Deviški otoki (ZD)

 

VN

(690)

Vietnam

 

VU

(816)

Vanuatu

 

WF

(811)

Otoki Wallis in Futuna

Vključno z otokom Alofi

WS

(819)

Samoa

Prej Zahodna Samoa

XC

(021)

Ceuta

 

XK

(095)

Kosovo

Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999

XL

(023)

Melilla

Vključno s Peñon de Velez de la Gomera, Peñon de Alhucemas in otoki Chafarinas

XM

(097)

Črna gora

 

XS

(098)

Srbija

 

YE

(653)

Jemen

Prej Severni Jemen in Južni Jemen

YT

(377)

Mayotte

Grande-Terre in Pamandzi

ZA

(388)

Južna Afrika

 

ZM

(378)

Zambija

 

ZW

(382)

Zimbabve

 

RAZNO

EU

(999)

Evropska skupnost

Oznaka, rezervirana za določitev porekla blaga v okviru trgovine z državami nečlanicami, skladno s pogoji, predpisanimi z ustreznimi določbami Skupnosti. Oznaka se ne uporablja za statistične namene

QQ

ali

(950)

Zaloge in oskrba

Neobvezna rubrika

QR

(951)

Zaloge in oskrba v okviru trgovine znotraj Skupnosti

Neobvezna rubrika

QS

(952)

Zaloge in oskrba v okviru trgovine z državami nečlanicami

Neobvezna rubrika

QU

ali

(958)

Države in ozemlja, ki niso navedena

Neobvezna rubrika

QV

(959)

Države in ozemlja, ki niso navedena v okviru trgovine znotraj Skupnosti

Neobvezna rubrika

QW

(960)

Države in ozemlja, ki niso navedena v okviru trgovine z državami nečlanicami

Neobvezna rubrika

QX

ali

(977)

Države in ozemlja, ki niso navedena iz komercialnih ali vojaških razlogov

Neobvezna rubrika

QY

(978)

Države in ozemlja, ki niso navedena iz komercialnih ali vojaških razlogov v okviru trgovine znotraj Skupnosti

Neobvezna rubrika

QZ

(979)

Države in ozemlja, ki niso navedena iz komercialnih ali vojaških razlogov v okviru trgovine z državami nečlanicami

Neobvezna rubrika


(1)  Začasna oznaka, ki ne vpliva na dokončno poimenovanje države, ki bo določeno po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih.


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 751/2005

z dne 17. maja 2005

o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (2) o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, in zlasti člena 173(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 173 in 177 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določata, da Komisija periodično določi vrednosti na enoto za proizvode iz razvrstitve v Prilogi 26 k tej uredbi.

(2)

Uporaba pravil in kriterijev, določenih v zgornjih členih, za elemente, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 173(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ima za posledico, da se za obravnavane proizvode uvedejo vrednosti na enoto, kot so določene v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrednosti na enoto, predvidene v členu 173(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, se določijo, kot je razvidno iz tabele v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).


PRILOGA

Tarifna št.

Poimenovanje

Znesek vrednosti na enoto za 100 kg

Vrsta, sorte, oznaka KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nov krompir

0701 90 50

30,12

17,40

903,73

224,21

471,34

7 547,92

104,01

20,97

12,93

125,49

7 214,75

1 171,47

277,34

20,49

 

 

 

 

1.30

Čebula (razen sadik)

0703 10 19

31,62

18,26

948,53

235,32

494,71

7 922,16

109,17

22,01

13,57

131,71

7 572,46

1 229,55

291,10

21,50

 

 

 

 

1.40

Česen

0703 20 00

139,47

80,55

4 184,17

1 038,05

2 182,27

34 946,15

481,57

97,09

59,88

580,99

33 403,59

5 423,79

1 284,08

94,86

 

 

 

 

1.50

Por

ex 0703 90 00

62,17

35,90

1 865,10

462,71

972,75

15 577,32

214,66

43,28

26,69

258,98

14 889,72

2 417,67

572,38

42,28

 

 

 

 

1.60

Cvetača

0704 10 00

1.80

Belo in rdeče zelje

0704 90 10

53,56

30,93

1 606,80

398,63

838,03

13 419,99

184,93

37,28

22,99

223,11

12 827,62

2 082,84

493,11

36,43

 

 

 

 

1.90

Brokoli ali calabrese (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

1.100

Kitajsko zelje

ex 0704 90 90

104,01

60,07

3 120,30

774,12

1 627,40

26 060,75

359,13

72,40

44,65

433,26

24 910,40

4 044,74

957,59

70,74

 

 

 

 

1.110

Solata (v glavah)

0705 11 00

1.130

Korenje

ex 0706 10 00

33,54

19,37

1 006,20

249,63

524,79

8 403,78

115,81

23,35

14,40

139,71

8 032,83

1 304,30

308,79

22,81

 

 

 

 

1.140

Redkev

ex 0706 90 90

52,35

30,23

1 570,50

389,63

819,10

13 116,82

180,75

36,44

22,47

218,07

12 537,83

2 035,79

481,97

35,61

 

 

 

 

1.160

Grah (Pisum sativum)

0708 10 00

333,80

192,77

10 013,87

2 484,34

5 222,77

83 635,88

1 152,53

232,36

143,30

1 390,46

79 944,09

12 980,65

3 073,16

227,03

 

 

 

 

1.170

Fižol

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

134,33

77,58

4 029,91

999,78

2 101,81

33 657,83

463,82

93,51

57,67

559,57

32 172,13

5 223,84

1 236,74

91,36

 

 

 

 

1.170.2

Fižol (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

131,43

6 827,40

1 693,81

3 560,85

57 022,44

785,79

158,42

97,70

948,01

54 505,41

8 850,13

2 095,26

154,79

 

 

 

 

1.180

Bob

ex 0708 90 00

1.190

Okrogle artičoke

0709 10 00

1.200

Beluši:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zeleni

ex 0709 20 00

193,51

111,75

5 805,35

1 440,25

3 027,80

48 486,27

668,16

134,70

83,07

806,09

46 346,03

7 525,28

1 781,60

131,62

 

 

 

 

1.200.2

drugo

ex 0709 20 00

345,69

199,63

10 370,61

2 572,84

5 408,83

86 615,33

1 193,59

240,63

148,40

1 439,99

82 792,04

13 443,08

3 182,64

235,12

 

 

 

 

1.210

Jajčevci

0709 30 00

110,13

63,60

3 303,88

819,66

1 723,15

27 594,02

380,25

76,66

47,28

458,76

26 375,99

4 282,71

1 013,93

74,90

 

 

 

 

1.220

Rebrasta zelena (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

125,19

72,29

3 755,55

931,72

1 958,72

31 366,38

432,24

87,14

53,74

521,47

29 981,83

4 868,20

1 152,54

85,14

 

 

 

 

1.230

Lisičke

0709 59 10

926,44

535,02

27 793,20

6 895,21

14 495,64

232 128,81

3 198,81

644,89

397,72

3 859,18

221 882,38

36 027,40

8 529,46

630,12

 

 

 

 

1.240

Paprike iz rodu Capiscum, sladke

0709 60 10

134,06

77,42

4 021,94

997,80

2 097,66

33 591,28

462,90

93,32

57,55

558,46

32 108,52

5 213,51

1 234,29

91,18

 

 

 

 

1.250

Janež

0709 90 50

1.270

Sladki krompir, cel, svež (za prehrano ljudi)

0714 20 10

102,95

59,45

3 088,56

766,24

1 610,85

25 795,63

355,47

71,66

44,20

428,86

24 656,98

4 003,59

947,85

70,02

 

 

 

 

2.10

Kostanji (Castanea spp.), sveži

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, sveži

ex 0804 30 00

102,05

58,93

3 061,39

759,50

1 596,68

25 568,70

352,35

71,03

43,81

425,08

24 440,06

3 968,37

939,51

69,41

 

 

 

 

2.40

Avokado, svež

ex 0804 40 00

135,94

78,51

4 078,34

1 011,79

2 127,07

34 062,25

469,39

94,63

58,36

566,29

32 558,71

5 286,61

1 251,60

92,46

 

 

 

 

2.50

Guava in mango, svež

ex 0804 50

2.60

Sladke pomaranče, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Rdeče in polrdeče

0805 10 10

58,77

33,94

1 763,10

437,41

919,55

14 725,41

202,92

40,91

25,23

244,81

14 075,42

2 285,45

541,08

39,97

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis Ovalis, Trovita in Hamlin

0805 10 30

57,99

33,49

1 739,75

431,61

907,37

14 530,40

200,23

40,37

24,90

241,57

13 889,01

2 255,18

533,91

39,44

 

 

 

 

2.60.3

drugo

0805 10 50

52,20

30,15

1 566,00

388,51

816,75

13 079,23

180,24

36,34

22,41

217,44

12 501,90

2 029,95

480,59

35,50

 

 

 

 

2.70

Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), sveže; klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementine

ex 0805 20 10

92,07

53,17

2 762,10

685,25

1 440,58

23 069,06

317,90

64,09

39,53

383,53

22 050,76

3 580,42

847,66

62,62

 

 

 

 

2.70.2

Monrealke in satsuma mandarine

ex 0805 20 30

75,09

43,36

2 252,67

558,86

1 174,89

18 814,30

259,27

52,27

32,24

312,79

17 983,82

2 920,06

691,32

51,07

 

 

 

 

2.70.3

Mandarine in wilking mandarine

ex 0805 20 50

63,51

36,68

1 905,22

472,67

993,67

15 912,36

219,28

44,21

27,26

264,55

15 209,97

2 469,67

584,69

43,19

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinke in druge

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,17

25,51

1 325,20

328,77

691,16

11 068,06

152,52

30,75

18,96

184,01

10 579,51

1 717,81

406,69

30,04

 

 

 

 

2.85

Limete (Citrus aurantifolia), sveže

0805 50 90

61,28

35,39

1 838,41

456,09

958,83

15 354,39

211,59

42,66

26,31

255,27

14 676,63

2 383,07

564,19

41,68

 

 

 

 

2.90

Grenivke, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bele

ex 0805 40 00

65,53

37,84

1 965,84

487,70

1 025,29

16 418,67

226,25

45,61

28,13

272,96

15 693,93

2 548,25

603,30

44,57

 

 

 

 

2.90.2

rožnate

ex 0805 40 00

83,49

48,22

2 504,78

621,41

1 306,37

20 919,88

288,28

58,12

35,84

347,80

19 996,45

3 246,86

768,69

56,79

 

 

 

 

2.100

Namizno grozdje

0806 10 10

155,35

89,71

4 660,37

1 156,19

2 430,63

38 923,39

536,38

108,14

66,69

647,11

37 205,27

6 041,08

1 430,22

105,66

 

 

 

 

2.110

Lubenice

0807 11 00

92,44

53,38

2 773,20

688,00

1 446,37

23 161,77

319,18

64,35

39,68

385,07

22 139,38

3 594,81

851,07

62,87

 

 

 

 

2.120

Melone (razen lubenic)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (vključno Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vključno Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

72,09

41,63

2 162,71

536,55

1 127,97

18 062,92

248,91

50,18

30,95

300,30

17 265,60

2 803,44

663,71

49,03

 

 

 

 

2.120.2

drugo

ex 0807 19 00

120,95

69,85

3 628,37

900,16

1 892,39

30 304,15

417,60

84,19

51,92

503,81

28 966,50

4 703,34

1 113,51

82,26

 

 

 

 

2.140

Hruške

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hruške – Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

53,92

31,14

1 617,69

401,33

843,71

13 510,97

186,19

37,54

23,15

224,62

12 914,58

2 096,96

496,45

36,68

 

 

 

 

2.140.2

Drugo

ex 0808 20 50

73,85

42,65

2 215,53

549,65

1 155,52

18 504,11

254,99

51,41

31,70

307,63

17 687,31

2 871,92

679,92

50,23

 

 

 

 

2.150

Marelice

0809 10 00

705,36

407,35

21 160,80

5 249,78

11 036,49

176 735,00

2 435,47

491,00

302,81

2 938,25

168 933,72

27 430,04

6 494,04

479,75

 

 

 

 

2.160

Češnje

0809 20 95

0809 20 05

610,83

352,75

18 324,90

4 546,22

9 557,41

153 049,56

2 109,07

425,20

262,23

2 544,47

146 293,79

23 753,96

5 623,73

415,46

 

 

 

 

2.170

Breskve

0809 30 90

212,56

122,75

6 376,69

1 581,99

3 325,78

53 258,11

733,91

147,96

91,25

885,42

50 907,23

8 265,89

1 956,94

144,57

 

 

 

 

2.180

Nektarine

ex 0809 30 10

241,14

139,26

7 234,34

1 794,77

3 773,09

60 421,22

832,62

167,86

103,52

1 004,51

57 754,16

9 377,64

2 220,15

164,01

 

 

 

 

2.190

Slive

0809 40 05

153,54

88,67

4 606,23

1 142,76

2 402,40

38 471,26

530,15

106,88

65,92

639,59

36 773,09

5 970,91

1 413,61

104,43

 

 

 

 

2.200

Jagode

0810 10 00

103,01

59,49

3 090,30

766,67

1 611,76

25 810,19

355,67

71,71

44,22

429,10

24 670,90

4 005,85

948,38

70,06

 

 

 

 

2.205

Maline

0810 20 10

304,95

176,11

9 148,50

2 269,65

4 771,43

76 408,27

1 052,93

212,28

130,92

1 270,30

73 035,52

11 858,90

2 807,58

207,41

 

 

 

 

2.210

Sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 455,44

840,52

43 663,20

10 832,40

22 772,69

364 675,05

5 025,34

1 013,13

624,82

6 062,78

348 577,88

56 599,15

13 399,80

989,92

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

74,67

43,12

2 240,07

555,74

1 168,32

18 709,06

257,82

51,98

32,06

311,04

17 883,23

2 903,73

687,46

50,79

 

 

 

 

2.230

Granatna jabolka

ex 0810 90 95

193,25

111,60

5 797,50

1 438,30

3 023,71

48 420,72

667,25

134,52

82,96

805,00

46 283,38

7 515,11

1 779,19

131,44

 

 

 

 

2.240

Kaki (vključno s persimonom)

ex 0810 90 95

264,65

152,84

7 939,52

1 969,72

4 140,88

66 310,88

913,79

184,22

113,61

1 102,43

63 383,84

10 291,74

2 436,56

180,00

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 752/2005

z dne 18. maja 2005

o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za jajca (1), in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami na mednarodnem trgu za proizvode, ki so navedeni v členu 1(1) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom, če so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge k navedeni uredbi. Uredba Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in merilih za določanje višin takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, kadar so ti izdelki izvoženi kot blago iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2771/75.

(2)

V skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1520/2000 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti za obdobje, enako dolgo kot obdobje, za katerega se nadomestila določijo za enake proizvode, ki se izvozijo nepredelani.

(3)

Člen 11 Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega v okviru Urugvajskega kroga pogajanj, določa, da izvozno nadomestilo za vsakega od proizvodov, vsebovanih v blagu, ne sme presegati nadomestila za ta proizvod, izvožen brez nadaljnje predelave.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi A k Uredbi (ES) št. 1520/2000 in členu 1(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75, izvožene kot blago, navedenega v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2771/75, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 177, 15.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 886/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 14).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 19. maja 2005 za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Namembne države (1)

Stopnja nadomestila

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

 

– Perutnine

 

 

0407 00 30

– – Druga:

 

 

(a)

Za izvoz jajčnih ovalbuminov iz oznak KN 3502 11 90 in 3502 19 90

02

12,00

03

25,00

04

6,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

01

6,00

0408

Ptičja jajca, brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali vreli vodi, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

 

– Rumenjaki:

 

 

0408 11

– – Sušeni:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

40,00

0408 19

– – Drugi:

 

 

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekoči:

 

 

nesladkani

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Zamrznjeni:

 

 

nesladkani

01

20,00

– Drugo:

 

 

0408 91

– – Sušeni:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

75,00

0408 99

– – Drugo:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

19,00


(1)  Namembne države so, kot sledi:

01

Tretje države, razen Bolgarije od 1. oktobra 2004. Za Švico in Lihtenštajn te stopnje ne veljajo za blago iz tabel I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo od 1. februarja 2005,

02

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Turčija, Hongkong in Rusija,

03

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan in Filipini,

04

Vse namembne države razen Švice, Bolgarije od 1. oktobra 2004 in tistih iz 02 in 03.


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 753/2005

z dne 18. maja 2005

o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v programu CXL, pripravljenem neposredno po zaključku pogajanj po členu XXIV, 6 GATT-a (2),

ob upoštevanju uredbe Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003, ki za tržna leta 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006 predpisuje izvedbena pravila za uvoz trsnega sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov in ki spreminja uredbi (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (3), in zlasti njenega člena 5(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa način določanja obveznosti z dajatvijo nič za proizvode pod oznako KN 1701, izražene v protivrednosti belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic protokola AKP in sporazuma z Indijo.

(2)

Člen 16 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa način določanja tarifnih kvot z dajatvijo nič za proizvode pod oznako KN 1701 11 10, izražene v protivrednosti belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic protokola AKP in sporazuma z Indijo.

(3)

Člen 22 Uredbe (ES) št. 1159/2003 odpira tarifne kvote proizvodov pod oznako KN 1701 11 10 po 98 evrov na tono za uvoz iz Brazilije, Kube in drugih tretjih držav.

(4)

Zahtevki so bili predloženi zadevnim organom v tednu od 9. do 13. maja 2005, v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, za izdajo uvoznih dovoljenj za celotno količino, ki presega obvezno količino za dostavo za zadevno državo, določeno v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 za preferenčni sladkor AKP-Indija.

(5)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti faktor zmanjšanja, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino, in označiti, da je zadevna meja dosežena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja, vloženih od 9. do 13. maja 2005 v okviru člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, se dovoljenja izdajo v mejah količin, določenih v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 2).

(2)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 162, 1.7.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2005 (UL L 97, 15.4.2005, str. 9).


PRILOGA

Preferenčni sladkor AKP–INDIJA

Naslov II Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2004/2005

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 9.–13.5.2005

Meja

Barbados

100

 

Belize

0

Dosežena

Kongo

100

 

Fidži

0

Dosežena

Gvajana

25,1272

Dosežena

Indija

100

 

Slonokoščena obala

100

 

Jamajka

100

 

Kenija

100

 

Madagaskar

100

 

Malavi

0

Dosežena

Mavricius

84,8900

Dosežena

Mozambik

0

Dosežena

St. Kitts and Nevis

100

 

Swaziland

95,2370

Dosežena

Tanzanija

100

 

Trinidad in Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

0

Dosežena


Posebni preferenčni sladkor

Naslov III Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2004/2005

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 9.–13.5.2005

Meja

Indija

0

Dosežena

Druge

100

 


CXL koncesija za sladkor

Naslov IV Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2004/2005

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 9.–13.5.2005

Meja

Brazilija

0

Dosežena

Kuba

0

Dosežena

Druge tretje države

0

Dosežena


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 754/2005

z dne 18. maja 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v veljavo z 19. maja 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti tretje alinee člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe na svetovnem trgu in cenami za navedene proizvode znotraj Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Iz uporabe teh pravil in meril v trenutnih razmerah na trgu za jajca sledi, da je treba določiti nadomestilo v višini, ki bi omogočilo udeležbo Skupnosti v svetovni trgovini ter hkrati upoštevalo naravo izvoza teh proizvodov in njegov pomen v tem trenutku.

(3)

Sedanje tržne in konkurenčne razmere v nekaterih tretjih državah zahtevajo določitev diferenciranega nadomestila glede na kraj namembnosti določenih proizvodov sektorja za jajca.

(4)

Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih spremembah uporabe režima izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (2) predvideva, da se nobeno nadomestilo ne dodeli, če proizvodi na dan sprejetja izvozne deklaracije niso dobre tržne kakovosti. Da bi zagotovili enotno uporabo veljavne ureditve, je treba natančno določiti, da se nadomestilo prejme šele, ko jajčni proizvodi iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 2771/75, nosijo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v Direktivi Sveta 89/437/EGS z dne 20. junija 1989 o higienskih in sanitarnih problemih, ki se nanašajo na proizvodnjo in dajanje v promet jajčnih proizvodov (3).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifne oznake proizvodov, za katere se ob izvozu odobri izvozno nadomestilo iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75, in zneski navedenega nadomestila so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Da bi se prejelo nadomestilo, morajo proizvodi, ki jih zadeva uporaba poglavja XI Priloge Direktive 89/437 EGS, nositi oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v tej direktivi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članika Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122 , 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(3)  UL L 212, 22.7.1989, str. 87. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za jajca od 19. maja 2005 dalje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 kos

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 kos

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Drugi namembni kraji so:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Hongkong SAR, Rusija, Turčija.

E10

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan, Filipini.

E16

Vsi namembni kraji razen Združenih držav Amerike in Bolgarije.

E17

Vsi namembni kraji razen Švice, Bolgarije ter skupin E09 in E10.

E18

Vsi namembni kraji razen Švice in Bolgarije.


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 755/2005

z dne 18. maja 2005

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za perutninsko meso, ki se začnejo uporabljati 19. maja 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (1), in zlasti tretje alinee člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75 določa, da se razlika med cenami za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe na svetovnem trgu in cenami za navedene proizvode znotraj Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Iz uporabe teh pravil in meril v trenutnih razmerah na trgu za perutninsko meso sledi, da je treba določiti nadomestilo v višini, ki bi omogočilo udeležbo Skupnosti v svetovni trgovini ter hkrati upoštevalo naravo tega izvoza in njegov pomen v tem trenutku.

(3)

Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih spremembah uporabe režima izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (2) predvideva, da se nobeno nadomestilo ne dodeli, če proizvodi na dan sprejetja izvozne deklaracije niso dobre tržne kakovosti. Da bi zagotovili enotno uporabo veljavne ureditve, je treba natančno določiti, da se nadomestilo prejme šele, ko perutninsko meso iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 2777/75, nosi oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v Direktivi Sveta 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o sanitarnih problemih pri proizvodnji in dajanju v promet svežega perutninskega mesa (3).

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oznake proizvodov, za katere se ob izvozu odobri izvozno nadomestilo iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75, in zneski navedenega nadomestila so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Da bi se prejelo nadomestilo, morajo proizvodi, ki jih zadeva uporaba poglavja XII Priloge k Direktivi 71/118/EGS, nositi oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v tej direktivi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(3)  UL L 55, 8.3.1971, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 19. maja 2005

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 kos

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 kos

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 kos

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 kos

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 kos

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 kos

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

36,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Drugi namembni kraji so:

V01

Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 756/2005

z dne 18. maja 2005

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem trgovinskem sistemu za ovalbumin in laktalbumin (3), in zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (4), določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za preverjanje uvoznih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov, upoštevajoč spremembe cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba te spremembe čimprej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(3)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisje (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(4)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 563/2005 (UL L 95, 14.4.2005, str. 42).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. maja 2005 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 10

Piščanci, oskubljeni in iztrebljeni, brez glav in krempljev ter brez vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot ‚70 % piščanci‘, ali drugače pripravljeni, zamrznjeni

80,2

3

01

0207 12 90

Piščanci, oskubljeni in iztrebljeni, brez glav in krempljev ter brez vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot ‚65 % piščanci‘, ali drugače pripravljeni, zamrznjeni

80,2

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Kosi kokoši vrste Gallus domesticus, brez kosti, zamrznjeni

153,0

54

01

165,0

48

02

183,4

38

03

286,0

4

04

0207 14 50

Kokošja prsa, zamrznjeni

140,4

22

01

0207 14 70

Drugi kosi piščanca, zamrznjeni

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

201,0

29

01

238,7

17

04

1602 32 11

Izdelek iz surove kokoši vrste Gallus domesticus

162,0

43

01

196,8

27

03


(1)  Poreklo izvoza:

01

Brazilija

02

Tajska

03

Argentina

04

Čile“


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 757/2005

z dne 18. maja 2005

o šestinštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih, odrejenih proti določenim osebam in subjektom, povezanim z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov Talibanov iz Afganistana (1), in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Dne 16. maja 2005 je Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in ekonomskih virov. Priloga I se skladno s tem zato spremeni.

(3)

Da bi zagotovili učinkovitost ukrepov, predvidenih v tej uredbi, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 717/2005 (UL L 121, 13.5.2005, str. 62).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Naslednji vpisi se dodajo v rubriko „Fizične osebe“:

1.

Joko Pitono (alias (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel). Datum rojstva: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Kraj rojstva: vas Petarukan, Pemalang, osrednja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko.

2.

Abu Rusdan (alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin). Datum rojstva: 16.8.1960. Kraj rojstva: Kudus, osrednja Java, Indonezija.

3.

Zulkarnaen (alias (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid). Datum rojstva: 1963. Kraj rojstva: vas Gebang, Masaran, Sragen, osrednja Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/40


SKLEP KOMISIJE

z dne 28. aprila 2005

o ustanovitvi skupine nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in pravo družb

(2005/380/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Akcijski načrt Komisije o posodobitvi prava družb in izboljšanju upravljanja podjetij v Evropski uniji (1), sprejet maja 2003, je opredelil vrsto ukrepov, potrebnih za posodobitev, izpopolnitev in poenostavitev ureditvenega okvira za pravo družb in upravljanje podjetij.

(2)

Ta akcijski načrt priznava pomen posvetovanja s strokovnjaki in javnostjo kot sestavnega dela razvoja prava družb in upravljanja podjetij na ravni Skupnosti.

(3)

Zato bi morala biti ustanovljena skupina nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in prava družb, da bi služila kot organ za presojo, razpravljanje in nasvete Komisiji na področju upravljanja podjetij in prava družb, še posebej v povezavi z ukrepi, predvidenimi v akcijskih načrtih; ker je torej v tej skupini primerno predvideti prisotnost še posebej dobro usposobljenih oseb, aktivnih v poslovnih in akademskih skupnostih ali civilni družbi, zmožnih prispevati svoje posebno poznavanje prava družb in upravljanja podjetij na ravni Skupnosti.

(4)

Skupina nevladnih strokovnjakov za pravo družb in upravljanje podjetij bo pripravila svoj poslovnik ter v celoti upoštevala vlogo in prerogative institucij –

SKLENILA:

Člen 1

V Skupnosti se ustanovi skupina nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in pravo družb (v nadaljnjem besedilu „Skupina“).

Člen 2

Vloga Skupine je tehnično svetovanje Komisiji na pobudo Komisije na področju upravljanja podjetij in prava družb na zahtevo Komisije. Predsednik Skupine lahko predlaga Komisiji, da se posvetuje s Skupino o vsaki povezani zadevi.

Člen 3

Skupina bo štela največ 20 članov iz poslovnih in akademskih skupnosti ali civilne družbe, katerih izkušnje in sposobnosti na področju upravljanja podjetij in prava družb so široko priznane na ravni Skupnosti. Člane Skupine imenuje Komisija. Imenovanje je osebno. Člani Skupine svetujejo Komisiji neodvisno od kakršnih koli zunanjih navodil.

Seznam članov je naveden v Prilogi.

Člen 4

Mandat članov Skupine traja tri leta. Lahko so ponovno imenovani. Po izteku triletnega obdobja ostanejo člani Skupine na položaju, dokler jih ne zamenjajo ali ponovno imenujejo. V primeru odstopa ali smrti člana Skupine v obdobju njegovega mandata Komisija v skladu s členom 3 imenuje novega člana.

Člen 5

Seznam članov objavi Komisija v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Skupini predseduje predstavnik Komisije.

Skupina lahko v dogovoru s Komisijo ustanovi delovne skupine za proučevanje določenih tem na podlagi mandata. Delovne skupine se razpusti takoj po dovršitvi mandata.

Komisija lahko povabi strokovnjake ali opazovalce s posebnim znanjem k sodelovanju pri delu Skupine in/ali delovnih skupin.

Člen 7

Skupine in delovne skupine se ponavadi sestanejo v prostorih Komisije, v sestavu in skladno z urnikom, ki ga določi Komisija.

Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi osnutka, ki ga predloži Komisija.

Komisija za Skupino zagotovi tajniške storitve. Zainteresirani člani osebja Komisije so lahko prisotni na srečanjih Skupine in delovnih skupin in lahko sodelujejo v razpravah.

Komisija lahko v originalnem jeziku zadevnega dokumenta na internetni strani objavi kateri koli sklep, povzetek, delni sklep ali delovni dokument, povezan s Skupino ali njenimi delovnimi skupinami.

Člen 8

Potne stroške in dnevnice, ki jih imajo člani, opazovalci in strokovnjaki v zvezi z dejavnostmi Skupine, povrne Komisija v skladu z veljavnimi določbami znotraj Komisije. Za svoje funkcije niso plačani.

Člen 9

Ta sklep se uporablja do 27. aprila 2008.

V Bruslju, 28. aprila 2005

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  COM(2003) 284 konč.


PRILOGA

SEZNAM ČLANOV

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Mrs Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Mrs Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Mrs Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/43


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. maja 2005

o uvedbi vprašalnika za poročanje o uporabi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1359)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/381/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) in zlasti člena 21(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vprašalnik, ki ga bodo uporabljale države članice za sestavo letnih poročil o izvajanju Direktive 2003/87/ES, mora biti sestavljen tako, da bo uvedel podrobno poročilo o uporabi glavnih ukrepov s strani držav članic, navedenih v zadevni direktivi, kot tudi v nadaljnjih predpisih v kolikor so tesno povezani z izvajanjem Direktive 2003/87/ES: Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (2), Odločba Komisije 2004/156/ES z dne 29. januarja 2004 o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES (3) in Uredbi Komisije (ES) št. 2216/2004 z dne 21. decembra 2004 za standardiziran in zavarovan sistem registrov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES ter Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta 280/2004/ES (4). Vprašalnik bi bilo treba pregledati v rednih časovnih presledkih.

(2)

Prvo poročilo bi moralo biti narejeno do 30. junija 2005. Vendar je zaželeno, da eno letno poročilo pokrije prvo celotno leto delovanja sheme. Prvo poročilo bi torej moralo zajemati obdobje od 1. januarja 2005 do 30. aprila 2005 in drugo poročilo do 30. junija 2006 bi moralo zajemati obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005. Nadaljnja poročila bi morala biti predložena Komisiji do 30. junija vsako leto in morajo pokrivati predhodno koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra.

(3)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 6 Direktive 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (5)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice uporabijo vprašalnik iz Priloge za sestavo letnih poročil, ki jih predložijo Komisiji v skladu s členom 21(1) Direktive 2003/87/ES.

Člen 2

Prvo poročilo, ki mora biti predloženo do 30. junija 2005, zajema štirimesečno obdobje od 1. januarja 2005 do 30. aprila 2005.

Nadaljnja poročila se predložijo Komisiji začenši z letom 2005, vsako leto do 30. junija in zajemajo predhodno koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. maja 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/101/ES (UL L 338, 13.11.2004, str. 18).

(2)  UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  UL L 59, 26.2.2004, str. 1.

(4)  UL L 386, 29.12.2004, str. 1.

(5)  UL L 377, 31.12.1991, str. 48.


PRILOGA

DEL 1

VPRAŠALNIK O IZVAJANJU DIREKTIVE 2003/87/ES

1.   Podatki o instituciji, ki oddaja poročilo

1.

Ime in priimek osebe za stike:

2.

Uradni naziv osebe za stike:

3.

Naziv in oddelek organizacije:

4.

Naslov:

5.

Mednarodna klicna številka:

6.

Mednarodna številka telefaksa:

7.

E-pošta:

2.   Pristojni organi

Na vprašanje 2.1 je treba odgovoriti v prvem poročilu, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

2.1

Naštejte pristojne organe in njihove naloge.

3.   Pokrivanje dejavnosti in naprav

Na vprašanja 3.1 do 3.3 je treba odgovoriti v prvem poročilu (1) vsakega tržnega obdobja, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

3.1

Koliko naprav izvaja vsako od dejavnosti, naštetih v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES? Za vsako dejavnost navedite število naprav, ki so bile vključene enostransko.

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 1 dela 2 te priloge. Poleg tega je treba opozoriti, da lahko ista naprava izvaja dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Navedite vse ustrezne dejavnosti (tudi če to pomeni, da se ena naprava šteje večkrat).

3.2

Koliko kurilnih naprav ima nazivno vhodno toplotno moč, ki je nad 20 MW in pod 50 MW? Koliko ekvivalentov CO2 so te naprave sprostile v obdobju poročanja vsega skupaj?

3.3

Koliko pokritih naprav sprosti letno manj kot 10 000 ton ekvivalenta CO2, 10 000-25 000, 25 000-50 000, 50 000-500 000 ali več kot 500 000 ton ekvivalenta CO2? Kako so skupne vrednosti emisij po Direktivi porazdeljene po teh kategorijah v odstotkih?

3.4

Do katerih sprememb je prišlo v obdobju poročanja v primerjavi z državnim načrtom dodelitve pravic, kot je vpisan v neodvisno evidenco transakcij Skupnosti (novi udeleženci ali ukinitve pravic)?

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 2 dela 2 te priloge.

3.5

Ali je pristojni organ prejel kakšno vlogo ali vloge med obdobjem poročanja od upravljavcev, ki želijo tvoriti združenje v skladu s členom 28 Direktive 2003/87/ES? Na katero dejavnost iz Priloge I se je vloga nanašala?

Nobene informacije v zvezi z odgovorom na to vprašanje ne bodo objavljene.

3.6

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije o zajemu naprav ali dejavnosti v vaši državi? Če da, navedite.

4.   Izdaja dovoljenj za obratovanja naprav

Na vprašanja 4.1 do 4.4 je treba odgovoriti v prvem poročilu, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

4.1

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da upravljavci zadostujejo zahtevam iz svojih dovoljenj za emisije toplogrednih plinov?

4.2

Kako nacionalna zakonodaja zagotavlja, da so postopek in pogoji za pridobitev dovoljenja usklajeni, če je vpletenih več pristojnih organov? Kako to usklajevanje deluje v praksi?

4.3

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da kadar naprave izvajajo dejavnosti iz Priloge I k Direktivi 96/61/ES, so pogoji in postopek za izdajo dovoljenja za emisijo toplogrednih plinov usklajeni s tistimi za izdajo dovoljenj, kot ga določa navedena direktiva? Ali so bile zahteve iz členov 5, 6 in 7 Direktive 2003/87/ES vključene v postopke iz Direktive 96/61/ES? Če je tako, kako je bila ta vključitev izvedena?

4.4

Kateri so zakonodajni predpisi, postopki in praksa glede posodobitve pogojev za izdajo dovoljenja s strani pristojnega organa v skladu s členom 7 Direktive 2003/87/ES?

4.5

Koliko dovoljenj je bilo posodobljenih v obdobju poročanja zaradi spremembe v vrsti ali delovanju naprave ali njene razširitve, ki jo je naredil upravljavec, kot je določeno v členu 7 Direktive 2003/87/ES? Za vsako kategorijo (povečanje zmogljivosti, zmanjšanje zmogljivosti, sprememba procesa) navedite, koliko dovoljenj je bilo posodobljenih.

4.6

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede izdaje dovoljenj za naprave v vaši državi? Če je tako, navedite.

5.   Uporaba smernic za spremljanje in poročanje

Pri prvem poročilu morda ne bo mogoče navesti popolnih podatkov na vprašanja 5.1 do 5.7. V prvem poročilu na ta vprašanja odgovorite kar se da popolno.

5.1

Kateri pristopi in metode so bili uporabljeni za spremljanje emisij iz naprav (Odločba 2004/156/ES o določitvi smernic za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov)?

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 3 dela 2 te priloge. Podatki za preglednico 3 so potrebni samo za naprave s poročano letno emisijo nad 500 000 ton CO2 na leto.

5.2

Če minimalne stopnje iz preglednice 1 poglavja 4.2.2.1.4 Priloge I k Odločbi 2004/156/ES niso bile tehnično izvedljive, za vsako napravo, kjer je prišlo do tega, navedite pokritost emisij, dejavnost, stopnjo (podatki o dejavnosti, neto kalorična vrednost, faktor emisije, oksidacijski faktor ali pretvorbeni faktor) in pristop spremljanja/stopnjo, določeno v dovoljenju.

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 3 dela 2 te priloge. Podatki za preglednico 3 so potrebni samo za naprave s poročano letno emisijo pod 500 000 ton CO2 na leto.

5.3

Katere naprave so začasno uporabile drugačne metode stopenj, kot tiste, za katere so bile dogovorjene s pristojnimi oblastmi?

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 4 dela 2 te priloge.

5.4

V kolikih napravah se je uporabljalo stalno merjenje emisij? Navedite število naprav na dejavnost iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES in znotraj vsake dejavnosti na podkategorijo na podlagi poročanih letnih emisij (manj kot 50 kt, 50–500 kt in nad 500 kt).

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 5 dela 2 te priloge.

5.5

Koliko CO2 je bilo prenesenega iz naprav? Navedite število ton CO2, prenesenega v skladu s poglavjem 4.2.2.1.2 Priloge I k Odločbi 2004/156/ES in število naprav, ki so prenesle CO2, za vsako dejavnost iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES.

5.6

Koliko biomase je izgorelo ali je bilo uporabljene v procesu? Navedite količino biomase, kot je določena v odstavku 2(d) Priloge I k Odločbi 2004/156/ES, skurjene (TJ) ali uporabljene (t ali m3) za vsako dejavnost iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES.

Sem se vključi organski del katerih koli odpadkov, skurjenih ali uporabljenih kot vhodni material.

5.7

Kolikšna je bila celotna količina emisij CO2 iz odpadkov, ki so bili uporabljeni kot gorivo ali vhodni material? Zapišite porazdelitev po odstotkih za vsake take emisije glede na vrsto odpadkov.

5.8

Predložite, če je mogoče, vzorčno dokumentacijo o spremljanju in poročanju katere izmed začasno izvzetih naprav.

Na vprašanje 5.9 je treba odgovoriti v prvem poročilu, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

5.9

Kateri ukrepi so bili sprejeti za usklajevanje zahtev za poročanje z vsemi obstoječimi zahtevami za poročanje, da je podjetje čim manj obremenjeno s poročanjem.

5.10

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede uporabe smernic za spremljanje in poročanje v vaši državi? Če da, navedite.

6.   Urejanje preverjanja

Na vprašanja 6.1 do 6.4 je treba odgovoriti v prvem poročilu, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

6.1

Opišite okvir za preverjanje emisij iz naprav, zlasti vlogo pristojnih oblasti in preveriteljev v procesu preverjanja.

6.2

Predložite dokumente, ki določajo akreditacijska merila za preveritelje.

Če so dokumenti dosegljivi na internetu, je dovolj navesti povezavo na spletno stran.

6.3

Ali so preveritelji, ki so bili akreditirani v drugi državi članici, podvrženi dodatnemu akreditacijskemu procesu, da lahko izvajajo preverjanja? Če da, na kratko opišite postopek in razložite, zakaj menite, da je potreben.

6.4

Preložite smernice za preverjanje, ki jih imajo akreditirani preveritelji, in dokumente, ki določajo mehanizme za nadzor in zagotavljanje kakovosti preveriteljev, če le-ti obstajajo.

Če so dokumenti dosegljivi na internetu, je dovolj navesti povezavo na spletno stran.

6.5

Ali kateri izmed upravljavcev ni predložil zadovoljivo preverjenega poročila o emisijah do 31. marca obdobja poročanja? Če je tako, predložite seznam zadevnih naprav in razloge za nepotrditev.

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 6 dela 2 te priloge.

6.6

Ali je pristojni organ izvedel katere neodvisne preglede preverjenih poročil. Če da, opišite, kako so bili izvedeni dodatni pregledi in/ali koliko poročil je bilo pregledanih.

6.7

Ali je pristojni organ dal navodila registratorju, da popravi letne preverjene emisije za predhodno leto za napravo(-e), da se zagotovi skladnost s podrobnimi zahtevami, ki jih je uvedla država članica v skladu s Prilogo V k Direktivi 2003/87/ES?

Navedite kakršne koli popravke v preglednici 6 dela 2.

6.8

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede urejanja preverjanja v vaši državi? Če je tako, navedite.

7.   Registracija

Na vprašanja 7.1 do 7.2 je treba odgovoriti v prvem poročilu, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

7.1

Navedite pogoje, ki jih morajo za podpis izpolnjevati imetniki računa, in opišite preverjanje istovetnosti oseb pred odprtjem računa (Uredba (ES) št. 2216/2004 za standardizirane in varne sisteme registracije).

7.2

Katere morebitne pristojbine se zaračunavajo? Navedite podrobnosti.

7.3

Kateri ukrepi so bili sprejeti v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 2216/2004 za preprečevanje ponovnih pojavov neskladij v neodvisni evidenci transakcij Skupnosti?

7.4

Navedite povzetek vseh varnostnih opozoril iz nacionalnega registra, ki so se pojavili med obdobjem poročanja, kako so bili obravnavani in koliko časa je bilo potrebno za razrešitev položaja.

7.5

Navedite, koliko minut je bil vsak mesec obdobja poročanja nacionalni register nedosegljiv uporabnikom (a) zaradi redne prekinitve po urniku (b) zaradi nepričakovanih težav.

7.6

Navedite seznam in podrobnosti glede vsake nadgradnje nacionalnega registra, ki je načrtovana za naslednje obdobje poročanja.

7.7

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede registracije v vaši državi? Če da, navedite.

8.   Ureditve glede dodelitve pravic – novi udeleženci – ukinitve

Na vprašanja 8.1 in 8.2 je treba odgovoriti v prvem poročilu po vsakem obvestilu in postopku dodelitve pravic v skladu s členoma 9 in 11 Direktive 2003/87/ES:

8.1

Ob upoštevanju zaključenega procesa dodelitve pravic opišite glavne stvari, ki so se jih naučili vaši organi, in kako menite, da bodo vplivale na vaš pristop ob naslednji razdelitvi pravic?

8.2

Ali imate predloge za izboljšanje prihodnjega obvestila in procesa dodelitve pravic za EU kot celoto?

8.3

Koliko pravic je bilo dodeljenih novim udeležencem, naštetim v preglednici 2? Navedite identifikacijsko kodo naprave novega udeleženca in translacijsko identifikacijsko kodo, povezano z razdelitvijo pravic.

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 2 dela 2 te priloge.

8.4

Koliko pravic je ostalo v rezervi za nove udeležence ob koncu obdobja poročanja in kolikšen delež predstavljajo glede na prvotno rezervo?

8.5

Če se je kot metoda dodeljevanja uporabila dražba, koliko je bilo dražb v obdobju poročanja in koliko pravic je bilo dodeljenih na vsaki dražbi, kakšen delež predstavljajo te pravice glede na skupno količino pravic v tržnem obdobju, kakšna je bila cena na pravico na vsaki dražbi in kaj se je zgodilo s pravicami, ki na dražbi(-ah) niso bile prodane? Navedite seznam identifikacijskih kod za dodelitev pravic na dražbi.

8.6

Kako so bile obravnavane dodeljene pravice, ki niso so bile izdane napravam, ki so se v obdobju poročanja zaprle?

Na vprašanje 8.7 je treba odgovoriti v prvem poročilu ob koncu tržnih obdobij, določenih v členu 11(1) in (2) Direktive 2003/87/ES:

8.7

So bile pravice, ki so ostale v rezervi za nove udeležence ob koncu tržnega obdobja ukinjene ali prodane na dražbi?

8.8

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede dodelitve pravic, novih udeležencev in ukinitev v vaši državi? Če da, navedite.

9.   Predaja pravic s strani upravljavcev

9.1

V vseh primerih, kadar je bil račun v registru zaprt, ker ni bilo utemeljenih možnosti za nadaljnje pravice, ki bi jih predal upravljavec naprave, opišite, zakaj teh možnosti ni bilo in navedite znesek neporabljenih pravic.

9.2

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede predaje pravic s strani upravljavcev v vaši državi? Če da, navedite.

10.   Enote zmanjševanja emisij (EZE) in potrjena zmanjšanja emisij (PZE) v shemi skupnosti

Na vprašanji 10.1 in 10.2 je treba odgovoriti vsako leto, začenši s poročilom za leto 2006 za EZE in začenši s poročilom za leto 2009 za PZE:

10.1

Koliko EZE in PZE so uporabili upravljavci v skladu s členom 11(a) Direktive 2003/87/ES? Navedite posebej za EZE in PZE vsoto uporabljenih enot in skupno število upravljavcev, ki so jih uporabili.

10.2

So bili PZE in EZE izdani in je zaradi tega moralo biti enako število pravic ukinjenih v skladu s členom 11(b)(3) ali (4) Direktive 2003/87/ES, saj projektne dejavnosti JI ali CDM posredno oz. neposredno zmanjšujejo ali omejujejo vrednost emisij naprav, ki spadajo v okvir zadevne direktive? Če je tako, navedite skupno število ukinjenih pravic in skupno število upravljavcev, ki so bili obravnavani posebej za ukinitev v skladu s členom 11(b)(3) in členom 11(b)(4).

Na vprašanje 10.3 je treba odgovoriti v prvem poročilu, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

10.3

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da bodo pomembna mednarodna merila in smernice, vključno s tistimi v World Commission on Dams year 2000 Final Report, upoštevana v času razvoja proizvodnih projektov hidroelektrarn, ki presegajo kapaciteto 20 MW?

10.4

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede PZE in EZE v shemi Skupnosti v vaši državi? Če da, navedite.

11.   Vprašanja glede izvajanja skladnosti z direktivo

11.1

Kadar so bile uvedene sankcije v skladu s členom 16(1) za kršitve nacionalnih predpisov, navedite relevantne nacionalne predpise in uvedene sankcije.

11.2

Navedite imena upravljavcev, proti katerim so bile uvedene sankcije za čezmerne emisije v skladu s členom 16(3).

Na to vprašanje je dovolj navesti sklic na objavo imen po členu 16(2).

11.3

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede izvajanja skladnosti z Direktivo v vaši državi? Če da, navedite.

12.   Pravna narava pravic in fiskalna obravnava

Na vprašanja 12.1 do 12.3 je treba odgovoriti v prvem poročilu, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

12.1

Kakšen je pravni položaj pravic za namene računovodenja, finančne zakonodaje in obdavčitve?

12.2

Če vaša država članica ne dodeli pravic brezplačno, razložite, kako so te dodelitve pravic izpeljane (npr. način dražbe)?

12.3

Če vaša država članica dodeli pravice proti plačilu, ali je pri transakciji potrebno plačati DDV?

12.4

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede pravne narave pravic in njihove fiskalne obravnave v vaši državi? Če da, navedite.

13.   Dostop do informacij v skladu s členom 17

13.1

Kje organ da na voljo javnosti odločitve o dodelitvi pravic, informacije o projektnih dejavnostih držav članic, v katerih država članica sodeluje ali za sodelovanje pooblašča zasebne ali javne subjekte, in poročilih o emisijah, ki so zahtevana v skladu z dovoljenjem za emisije toplogrednih plinov in jih ima pristojni organ?

13.2

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede dostopa do informacij v vaši državi? Če da, navedite.

14.   Splošne ugotovitve

14.1

Ali obstajajo glede izvajanja še kakšna vprašanja, ki so v vaši državi sporna? Če da, navedite.

DEL 2

Preglednica 1

Število naprav na dejavnost iz Priloge I

 

Država članica:

 

Obdobje poročanja:


Priloga I dejavnosti

Število naprav (2)

Energetske dejavnosti

E1

Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 20 MW (razen sežigalnic nevarnih ali komunalnih odpadkov)

 

E2

Rafinerije nafte

 

E3

Koksarne

 

Proizvodnja in predelava železa in jekla

F1

Naprave za praženje ali sintranje kovinskih rud (vključno s sulfidnimi rudami)

 

F2

Naprave za proizvodnjo surovega železa ali jekla (primarno in sekundarno taljenje), vključno z neprekinjenim litjem, z zmogljivostjo nad 2,5 tone na uro.

 

Nekovinska industrija

M1

Naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali apna v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan

 

M2

Naprave za proizvodnjo stekla, vključno s steklenimi vlakni, s talilno zmogljivostjo nad 20 ton na dan

 

M3

Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo nad 75 ton na dan in/ali z zmogljivostjo peči nad 4 m3 in z vložkom v posamezno peč nad 300 kg/m3

 

Druge dejavnosti

 

Industrijski obrati za proizvodnjo

 

O1

(a)

papirne kaše iz lesa ali drugih vlaknatih materialov

 

O2

(b)

papirja in kartona, s proizvodno zmogljivostjo nad 20 ton na dan

 


Preglednica 2

Spremembe na seznamu naprav

 

Država članica:

 

Obdobje poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Naprava

Upravljavec

Glavna dejavnost iz Priloge I (3)

Druge dejavnosti iz Priloge I (3)

Glavne dejavnosti, ki niso v PrilogiI (4)

Sprememba v primerjavi z napravami iz nacionalnega načrta dodelitve (5)

Dodeljene ali izdane pravice (6)

Transakcijska identifikacijska koda (7)

ID koda dovoljenja

ID koda naprave

Naziv

Količina

Leto(-a)

 

 

 

 

 


Preglednica 3

Uporabljene metode spremljanja (samo za naprave s poročanimi letnimi emisijami CO2 nad 500 000 ton na leto in za naprave, za katere ni bilo tehnično izvedljivo, da bi uporabili najmanjše stopnje, določene v Preglednici 1 poglavja 4.2.2.1.4 Odločbe 2004/156/ES).

 

Država članica:

 

Obdobje poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Izbrana stopnja (10)

Vrednost (12)

Naprava

Skupne letne emisije (9)

Podatki o dejavnosti

Faktor emisije

Neto kalorična vrednost

Faktor oksidacije

Gorivo ali tip dejavnosti (11)

Faktor emisije

Neto kalorična vrednost

Faktor oksidacije

ID koda dovoljenja

ID koda naprave

Glavna dejavnost iz Priloge I (8)

t CO2

Stopnja

Stopnja

Stopnja

Stopnja

Vrednost

Enota (13)

Vrednost

Enota (14)

%

 

 

 

 

 


Preglednica 4

Začasna sprememba metode spremljanja

 

Država članica:

 

Obdobje poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Naprava

dejavnost iz Priloge I (15)

Skupne letne emisije

Spremenjen parameter spremljanja (16)

Potrjena prvotna metoda

Začasna uporabljena metoda

Razlog za začasno spremembo (17)

Obdobje začasne prekinitve, dokler se ne vzpostavi ustrezna metoda

Začetek

Konec

ID koda dovoljenja

ID koda naprave

t CO2

Stopnja

Stopnja

Mesec/leto

Mesec/leto

 

 

 

 

 


Preglednica 5

Število naprav, ki uporabljajo stalno merjenje emisij

 

Država članica:

 

Leto poročanja:


A

B

C

D

Glavna dejavnost iz Priloge I (18)

< 50 000 t CO2e

50 000 to 500 000 t CO2e

> 500 000 t CO2e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Preglednica 6

Poročila o emisijah, ki v skladu s členom 14(3) niso bila ovrednotena za zadovoljiva

 

Država članica:

 

Leto poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

Naprava

Emisije, ki so bile sporočene iz naprav

Predane pravice

Pravice, blokirane na upravljavčevem računu

Razlog za nepotrditev poročila (19)

Popravek verificiranih emisij s strani pristojnega organa

ID koda dovoljenja

ID koda naprave

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


(1)  Če v prvem poročilo ni mogoče navesti popolnih informacij, navedite oceno in vpišite popolne informacije v drugem poročilu.

(2)  Te iste naprave lahko izvajajo dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Vse relevantne dejavnosti je treba navesti (tudi če to pomeni, da se ena naprava šteje večkrat).

(3)  Te iste naprave lahko izvajajo dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Treba je navesti vse ustrezne dejavnosti. Uporabite kode za dejavnosti iz Priloge I, ki so navedene v Preglednici 1.

(4)  Glavna dejavnost naprave je lahko različna od tiste iz Priloge I. Izpolnite po potrebi.

(5)  Navedite „novega udeleženca“ ali „ukinitev“.

(6)  Za nove udeležence navedite leta, za katera je bila dodeljena količina pravic. Pri ukinitvah navedite pravice, ki so bile izdane v preostalem tržnem obdobju.

(7)  Za nove udeležence navedite kodo, povezano z dodeljenimi pravicami.

(8)  Ta ista naprava lahko izvaja dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Treba je navesti glavno dejavnost iz Priloge I. Za dejavnosti iz Priloge I uporabite kode iz Preglednice 1.

(9)  Preverjene emisije, če je mogoče, sicer pa emisije, kot jih je poročal upravljavec.

(10)  Izpolnite samo, če so emisije bile izračunane.

(11)  Črni premog, naravni plin, jeklo, apnenec itd. Za vsako gorivo ali dejavnost uporabite svojo vrstico, če se je v napravi izvajalo ali uporabljalo več dejavnosti ali goriv.

(12)  Stolpca J in N izpolnite samo za naprave s poročanimi več kot 500 000 ton emisij CO2 na leto.

(13)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, itd.

(14)  kJ/kg, kJ/m3, itd.

(15)  Ta ista naprava lahko izvaja dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Treba je navesti glavno dejavnost. Za dejavnosti iz Priloge I uporabite kode iz Preglednice I.

(16)  Uporabite naslednje oznake: podatki o dejavnosti (AD), neto kalorična vrednost (NCV), faktor emisij (EF), sestava podatkov (CD), oksidacijski faktor (OF), pretvorbeni faktor (CF). Če je v napravi prizadetih več vrednosti, izpolnite vrstico za vsako vrednost.

(17)  Uporabite naslednje zapise: napaka merilnih naprav (FMD), začasno pomanjkanje podatkov (TLD), spremembe v napravi, tipu goriva itd. (CIF), drugo (navedite).

(18)  Za opis kod iz Priloge I se nanašajte na Preglednico 1. Če naprava izvaja več kot eno dejavnost, se po glavni dejavnostih iz Priloge I šteje samo enkrat.

(19)  Uporabite naslednje oznake: poročani podatki so nedosledni (NFI), zbiranje podatkov ni bilo izvedeno v skladu z veljavnimi znanstvenimi standardi (NASS), določeni zapisi o napravi so nepopolni in/ali nedosledni (RNC), preveritelj ni imel dostopa do vseh strani in informacij, povezanih z verifikacijo (VNA), poročila ni bilo (NR), drugo (navedite).


19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/55


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. maja 2005

o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov na Madžarskem

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 1448)

(Besedilo v madžarskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/382/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 z dne 13. novembra 1984, ki določa lestvico Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov (1), in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(3) Uredbe (EGS) št. 3220/84 določa, da mora biti razvrščanje prašičjih trupov določeno z ocenjevanjem mesnatosti v skladu s statistično preizkušenimi metodami ocenjevanja, ki temeljijo na fizičnih meritvah enega ali več anatomskih delov prašičjega trupa. Odobritev metod za razvrščanje je odvisna od skladnosti metod z največjim odstopanjem pri statistični napaki pri razvrščanju. To odstopanje je bilo določeno v členu 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 2967/85 z dne 24. oktobra 1985 o podrobnih pravilih za uporabo lestvice Skupnosti za razvrščanje prašičjih trupov (2).

(2)

Vlada Madžarske je zaprosila Komisijo za odobritev štirih metod za razvrščanje prašičjih trupov in predložila rezultate svojih poskusov z razkosanjem, ki so bili opravljeni pred dnem pristopa, s predložitvijo dela II Protokola, opredeljenega v členu 3 Uredbe (EGS) št. 2967/85.

(3)

Ocena te prošnje je pokazala, da so pogoji za odobritev teh metod razvrščanja izpolnjeni.

(4)

Člen 2 Uredbe (EGS) št. 3220/84 določa, da so države članice lahko pooblaščene, da predvidijo različne obdelave prašičjih trupov, ki se razlikujejo od standardne obdelave, opredeljene v istem členu, če tako odstopanje upravičujejo trgovska praksa ali tehnične zahteve.

(5)

Na Madžarskem tradicija pri obdelavi trupov in posledično trgovska praksa zahtevata, da se trupi lahko obdelajo skupaj s trebušnim salom in trebušno prepono. To je treba upoštevati pri prilagoditvi zabeležene teže teži za standardno obdelavo.

(6)

Sprememba naprav ali metod razvrščanja se lahko odobri samo z novo odločbo Komisije, sprejeto na podlagi pridobljenih izkušenj. Zato se lahko ta odobritev prekliče.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za svinjsko meso –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za razvrščanje prašičjih trupov na Madžarskem se v skladu z Uredbo (EGS) št. 3220/84 odobri uporaba naslednjih metod:

(a)

naprave, imenovane „Fat-O-Meater FOM S70“ in „Fat-O-Meater FOM S71“, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 1 Priloge;

(b)

naprava, imenovana „Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM)“, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 2 Priloge;

(c)

naprava, imenovana „Ultra FOM 200“, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 3 Priloge;

(d)

naprava, imenovana „Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)“, in z njo povezane metode ocenjevanja, ki so podrobno opredeljene v delu 4 Priloge.

Glede naprave „Ultra FOM 200“ iz točke (c) se določi, da mora biti po opravljenem postopku merjenja na trupu možno preveriti, ali je naprava izmerila vrednosti meritve SZ1 in SZ2 na mestu, določenem v točki 3 dela 3 Priloge. Ustrezno označitev mesta merjenja je treba opraviti sočasno s postopkom merjenja.

Člen 2

Ne glede na standardno obdelavo iz člena 2(1) Uredbe (EGS) št. 3220/84 prašičjim trupom pred tehtanjem in razvrščanjem ni treba odstraniti trebušnega sala in trebušne prepone. Zaradi postavitve ponudbe cen za prašičje trupe na primerljivi podlagi se zabeležena masa toplega trupa zmanjša za:

(a)

0,35 % pri trebušni preponi;

(b)

1,68 % pri trebušnem salu.

Člen 3

Spremembe naprav ali metod ocenjevanja niso dovoljene.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Republiko Madžarsko.

V Bruslju, 18. maja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 301, 20.11.1984, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3513/93 (UL L 320, 22.12.1993, str. 5).

(2)  UL L 285, 25.10.1985, str. 39. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3127/94 (UL L 330, 21.12.1994, str. 43).


PRILOGA

METODE ZA RAZVRŠČANJE PRAŠIČJIH TRUPOV NA MADŽARSKEM

Del I

FAT-O-MEATER FOM S70 IN FAT-O-MEATER FOM S71

1.

Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano Fat-O-Meater FOM S70 in Fat-O-Meater FOM S71.

2.

Naprava je opremljena s sondo premera 6 milimetrov, ki vsebuje optično sondo vrste Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ in ima obratovalno razdaljo med 5 in 105 milimetri. Rezultati meritev se preračunajo v predvideni delež mesnatosti z računalnikom vrste S70 ali S71.

3.

Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjo enačbo:

Image = 54,043661 – 0,170496 × SZ1 – 0,568425 × SZ2 + 0,215384 × H2 + 0,048995 × W

pri čemer:

Image

=

predvideni delež mesnatosti (v odstotkih)

SZ1

=

debelina hrbtne slanine, merjena v milimetrih v točki P1 (8 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim ledvenim vretencem)

SZ2

=

debelina hrbtne slanine, merjena v milimetrih v točki P2 (6 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim rebrom)

H2

=

debelina mišice, merjena v milimetrih v točki P2 (6 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim rebrom)

W

=

masa toplega trupa (kg).

Ta enačba velja za trupe, ki tehtajo med 50 in 120 kilogrami.

Del 2

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 (UNIFOM)

1.

Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM).

2.

Naprava je enaka tisti, opisani v točki 2 dela 1. Naprava Unifom pa se razlikuje od naprave FOM po računalniku in programski opremi za interpretacijo profila refleksije iz optične sonde. Poleg tega Unifom ni povezan s tehtnico.

3.

Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjo enačbo:

Image = 53,527 – 0,127 × SZ1 – 0,563 × SZ2 + 0,283 × H2

pri čemer:

Image

=

predvideni delež mesnatosti (v odstotkih)

SZ1

=

debelina hrbtne slanine, merjena v milimetrih v točki P1 (8 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim ledvenim vretencem)

SZ2

=

debelina hrbtne slanine, merjena v milimetrih v točki P2 (6 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim rebrom)

H2

=

debelina mišice, merjena v milimetrih v točki P2 (6 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim rebrom).

Ta enačba velja za trupe, ki tehtajo med 50 in 120 kilogrami.

Del 3

ULTRA FOM 200

1.

Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano „Ultra FOM 200“.

2.

Naprava je opremljena z ultrazvočno sondo s frekvenco 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Ultrazvočni signal se digitalizira, shrani in obdela z mikroprocesorjem (vrste Intel 80 C 32). Naprava Ultra-FOM sama preračuna rezultate meritev v predvideni delež mesnatosti.

3.

Delež mesnatosti trupa se izračuna v skladu z naslednjo enačbo:

Image = 59,989 – 0,265 × SZ1 – 0,402 × SZ2 + 0,007625 × H2 + 0,08837 × W

pri čemer:

Image

=

predvideni delež mesnatosti (v odstotkih)

SZ1

=

debelina hrbtne slanine, merjena v milimetrih v točki P1 (7 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim ledvenim vretencem)

SZ2

=

debelina hrbtne slanine, merjena v milimetrih v točki P2 (7 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim rebrom)

H2

=

debelina mišice, merjena v milimetrih v točki P2 (7 cm od vzdolžne osi trupa med tretjim in četrtim rebrom)

W

=

masa toplega trupa (kg).

Ta enačba velja za trupe, ki tehtajo med 50 in 120 kilogrami.

Del 4

FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASE GRADING (AUTOFOM)

1.

Razvrščanje prašičjih trupov se opravi z napravo, imenovano AUTOFOM (Fully automatic ultrasonic carcase grading).

2.

Naprava je opremljena s 16 ultrazvočnimi pretvorniki s frekvenco 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), med katerimi je obratovalna razdalja 25 milimetrov.

Podatki ultrazvočne meritve vsebujejo meritve debeline hrbtne slanine in mišice.

Rezultati meritev se računalniško preračunajo v predvideni delež mesnatosti.

3.

Delež mesnatosti trupa se izračuna z naslednjo enačbo na podlagi 60 merilnih točk:

Image = 52,698684 – 0,033320 x1 – 0,027910 x2 – 0,033369 x3 – 0,042006 x4 – 0,044693 x5 – 0,038184 x6 – 0,021688 x7 – 0,023770 x8 – 0,020832 x9 – 0,018833 x10 – 0,014692 x11 – 0,018321 x12 – 0,025358 x13 – 0,024304 x14 – 0,026339 x15 – 0,020495 x16 – 0,016825 x17 – 0,019075 x18 – 0,021736 x19 – 0,020635 x20 – 0,019779 x21 – 0,027397 x22 – 0,023439 x23 – 0,022317 x24 – 0,024994 x25 – 0,026247 x26 – 0,023531 x27 – 0,019013 x28 – 0,027384 x29 – 0,031072 x30 – 0,028046 x31 – 0,025150 x32 – 0,023167 x33 – 0,024394 x34 – 0,026832 x35 – 0,024874 x36 – 0,018853 x37 – 0,021229 x38 – 0,028275 x39 – 0,027372 x40 – 0,018172 x41 – 0,017360 x42 – 0,019780 x43 – 0,022921 x44 – 0,023974 x45 – 0,024597 x46 – 0,013694 x47 – 0,014177 x48 – 0,016137 x49 – 0,016805 x50 – 0,017700 x51 – 0,022157 x52 – 0,027827 x53 + 0,051671 x54 + 0,049577 x55 + 0,049119 x56 + 0,050793 x57 + 0,050356 x58 + 0,050666 x59 + 0,053370 x60

pri čemer:

Image

=

predvideni odstotek mesnatosti

x1, x2 ... x60 so spremenljivke, ki se merijo z AutoFomom.

4.

Opis merilnih točk in statistične metode so v delu II Protokola, ki ga je Madžarska poslala Komisiji v skladu s členom 3(3) Uredbe (EGS) št. 2967/85.

Ta enačba velja za trupe, ki tehtajo med 50 in 120 kilogrami.


EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

Nadzori organ EFTA

19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/59


PRIPOROČILO NADZORNEGA ORGANA EFTA

št. 65/04/COL

z dne 31. marca 2004

o usklajenem programu za uradni nadzor krme za leto 2004

NADZORNI ORGAN EFTA –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 109 ter Protokola 1 k Sporazumu,

ob upoštevanju Sporazuma med državami EFTE o ustanovitvi Nadzornega organa in Sodišča in zlasti člena 5(2)(b) ter Protokola 1 k Sporazumu,

ob upoštevanju akta iz točke 31a poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP (Direktiva Sveta 95/53/ES z dne 25. oktobra 1995 o določitvi načel izvajanja uradnega nadzora na področju prehrane živali) (1), kakor je bil spremenjen in usklajen s Sporazumom EGP s Protokolom 1 k Sporazumu, in zlasti člena 22(3) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za dobro delovanje Evropskega gospodarskega prostora je treba pripraviti usklajene programe za nadzor hrane v EGP, da bi države EGP izboljšale usklajeno izvajanje uradnega nadzora.

(2)

Taki programi bi se morali osredotočiti na skladnost z ustrezno zakonodajo, veljavno po sporazumu EGP, ter na varovanje zdravja ljudi in živali.

(3)

Rezultati sočasnega izvajanja nacionalnih programov in usklajenih programov lahko zagotovijo informacije in izkušnje, na katerih bi lahko temeljile prihodnje dejavnosti nadzora in zakonodaja.

(4)

Čeprav akt iz točke 33 poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/32/ES z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi) (2) določa najvišjo vsebnost aflatoksina B1 v krmi, po Sporazumu EGP za druge mikotoksine, kot so ohratoksin A, zearalenon, deoksinivalenol in fumonizini, ni veljavne zakonodaje. Zbiranje informacij o prisotnosti teh mikotoksinov z naključnim vzorčenjem bi lahko zagotovilo koristne podatke za oceno stanja, da bi služila razvoju zakonodaje. Nadalje, določena posamična krmila, kot so žita in oljnice, so zaradi žetve, skladiščenja in prevoza še posebej izpostavljena okužbi z mikotoksinom. Ker se koncentracija mikotoksina spreminja iz leta v leto, je za vse navedene mikotoksine treba zbrati podatke zaporednih let.

(5)

Predhodni pregledi na prisotnost antibiotikov in kokcidiostatikov v določeni krmi, kjer te sestavine niso dovoljene, so pokazali, da se takšne kršitve še vedno dogajajo. Pogostost takih rezultatov in občutljivost te zadeve upravičujeta nadaljevanje preverjanja.

(6)

Sodelovanje Norveške in Islandije v teh programih znotraj področja uporabe Priloge II tega priporočila o sestavinah, ki niso dovoljene kot krmni dodatek, je treba oceniti glede na njuna odstopanja iz poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP.

(7)

Pomembno je zagotoviti, da se omejitve uporabe posamičnih krmil živalskega izvora v krmi, kot je določeno v ustrezni zakonodaji EGP, dejansko izvajajo.

(8)

Primer okužbe krmne in prehranjevalne verige z medroksiprogesteron acetatom (MPA) je poudaril pomen izbire preskrbe za varnost krme. Nekatere sestavine krme so stranski proizvodi agroživilske industrije, drugih industrij ali pridobivanja mineralnih surovin. Izvor posamičnih krmil industrijskega porekla in uporabljeni postopki predelave imajo lahko poseben pomen za varnost proizvodov. Zato morajo pristojni organi tudi upoštevati te vidike pri izvajanju pregledov.

(9)

Ukrepi, določeni s tem priporočilom, so v skladu z mnenjem Odbora EFTA za rastlinsko in živalsko krmo, ki pomaga Nadzornemu organu EFTA –

PRIPOROČA DRŽAVAM EFTE, DA:

1.

V letu 2004 izvajajo usklajene programe nadzora in preverijo:

(a)

koncentracijo mikotoksinov (aflatoksina B1, ohratoksina A, zearalenona, deoksinivalenola in fumonizinov) v krmi in navedejo metode analize; metoda vzorčenja mora vsebovati naključno in tudi ciljno vzorčenje; pri ciljnem vzorčenju morajo biti vzorci posamična krmila, ki domnevno vsebujejo visoko koncentracijo mikotoksinov, kot so žitna zrna, oljna semena in plodovi, izdelki iz njih in stranski proizvodi, ter posamična krmila, skladiščena za daljši čas ali prevažana po morju na dolge razdalje; rezultate pregledov je treba sporočiti z uporabo modela iz Priloge I;

(b)

določene zdravilne učinkovine, ki so ali niso dovoljene kot krmni dodatek za določene živalske vrste in kategorije, v nemediciranih premiksih in krmnih mešanicah, v katerih te zdravilne učinkovine niso dovoljene; pregled se mora osredotočiti na te zdravilne učinkovine v premiksih in krmnih mešanicah, kadar pristojni organi menijo, da obstaja velika verjetnost za ugotovitev nepravilnosti; rezultate je treba sporočiti z uporabo modela iz Priloge II;

(c)

izvajanje omejitev pri proizvodnji in uporabi posamičnih krmil živalskega izvora, določeno v Prilogi III;

(d)

postopke, ki jih izvajajo proizvajalci krmnih mešanic, da bi izbrali in ocenili njihovo dobavo posamičnih krmil industrijskega izvora ter zagotovili kakovost in varnost teh sestavin, kot je določeno v Prilogi IV.

2.

Vključijo rezultate usklajenih programov nadzora, opredeljenih v odstavku 1 v ločenem poglavju letnega poročila o inšpekcijskih nadzornih dejavnostih, ki jih je treba poslati Nadzornemu organu EFTA do 1. aprila 2005, v skladu s členom 22(2) Direktive 95/53/ES in najnovejšo različico usklajenega modela poročanja.

V Bruslju, 31. marca 2004

Za Nadzorni organ EFTA

Bernd HAMMERMAN

Član kolegija

Niels FENGER

Direktor


(1)  UL L 265, 8.11.1995, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/46/ES (UL L 234, 1.9.2001, str. 55).

(2)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/8/ES (UL L 27, 29.1.2005, str. 44).


PRILOGA I

Koncentracija določenih mikotoksinov (aflatoksin B1, ohratoksin A, zearalenon, deoksinivalenol, fumonizini) v krmi

Posamezni rezultati vseh testiranih vzorcev; model poročanja je naveden v odstavku 1(a)

Krma

Vzorčenje (naključno ali ciljno)

Tip in koncentracija mikotoksinov (μg/kg glede na krmo z 12-odstotnim deležem vlage)

Vrsta

Država porekla

Aflatoksin B1

Ohratoksin A

Zearalenon

Deoksinivalenol

Fumonizini (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristojni organi morajo navesti tudi:

ukrepe, sprejete v primeru prekoračitve mejnih vrednosti aflatoksina B1;

uporabljene metode analize;

meje zaznavnosti.


(1)  Koncentracija fumonizinov vsebuje vsoto fumonizinov B1, B2 in B3.


PRILOGA II

Prisotnost določenih snovi, ki niso dovoljene kot krmni dodatek

Določeni antibiotiki, kokcidiostatiki in druge snovi so dovoljeni kot dodatki v premiksih in krmnih mešanicah za določene vrste in kategorije živali, če tako določa akt iz točke 1, poglavja II, Priloge I Sporazuma EGP (Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi) (1).

Prisotnost nedovoljenih snovi v krmi velja za kršitev.

Snovi, ki jih je treba nadzorovati, se izberejo med naslednjimi:

1.

snovi, ki so dovoljene kot krmni dodatek le za določene živalske vrste ali kategorije:

 

avilamicin

 

dekokvinat

 

diklazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginon hidrobromid

 

lasalocid A natrij

 

alfa amonijev maduramicin

 

natrijev monenzin

 

narazin

 

narazin – nikarbazin

 

robenidin hidroklorid

 

natrijev salinomicin

 

natrijev semduramicin

2.

snovi, ki niso več dovoljene kot krmni dodatek:

 

amprolij

 

amprol/etopabat

 

arprinocid

 

avoparcin

 

karbadoks

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metiklorpindol

 

metiklorpindol/metilben zokvat

 

nikarbazin

 

nifursol

 

olakvindoks

 

ronidazol

 

spiramicin

 

tetraciklin

 

tilozin fosfat

 

virginiamicin

 

cink bacitracin

 

druge antimikrobske snovi

3.

snovi, ki niso bile nikoli dovoljene kot krmni dodatek:

druge snovi

Posamezni rezultati vseh vzorcev, ki ne izpolnjujejo zahtev; model poročanja, kot je naveden v odstavku 1(b)

Vrsta krme

(živalska vrsta in kategorija)

Odkrita snov

Ugotovljena raven

Razlog za kršitev (2)

Sprejeti ukrep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristojni organi morajo navesti tudi:

skupno število testiranih vzorcev;

imena pregledanih snovi;

uporabljene metode analize;

meje zaznavnosti.


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

(2)  Razlog za prisotnost nedovoljenih snovi v krmi, kot je bilo ugotovljeno po preiskavi, ki so jo izvedli pristojni organi.


PRILOGA III

Omejitve proizvodnje in uporabe posamičnih krmil živalskega izvora

Brez vpliva na člene 3 do 13 in člena 15 Direktive 95/53/ES morajo države EFTE v letu 2004 izvesti usklajene programe nadzora, da ugotovijo, ali so bile izpolnjene omejitve proizvodnje in uporabe posamičnih krmil živalskega izvora.

Države EFTE morajo, zlasti da zagotovijo uspešno izvajati prepovedi krmljenja nekaterih živali s predelanimi živalskimi beljakovinami, kot je določeno v Prilogi IV akta iz točk 7, 1, 12 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij) (1), izvajati posebne programe nadzora na podlagi ciljnih nadzorov. V skladu s členom 4 Direktive 95/53/ES mora ta nadzorni program temeljiti na strategiji tveganja, v katero so vključene vse stopnje proizvodnje in vse vrste tovarniških prostorov, kjer krmo proizvajajo, nakladajo in uporabljajo. Države EFTE morajo posvečati posebno pozornost opredelitvi meril, ki jih je mogoče povezati s tveganjem. Ponder vsakega merila mora biti sorazmeren s tveganjem. Pogostost nadzora in število analiziranih vzorcev v tovarniških prostorih morata biti povezana z vsoto ponderjev, dodeljenih tem tovarniškim prostorom.

Naslednji okvirni tovarniški prostori in merila morajo biti upoštevani pri pripravi nadzornih programov:

Tovarniški prostori

Merila

Ponder

Obrati za proizvodnjo krme

Obrati za proizvodnjo krme z dvojno proizvodno linijo, ki proizvajajo krmno mešanico za prežvekovalce in krmno mešanico za neprežvekovalce, ki vsebujeta nedovoljene predelane živalske beljakovine.

Obrati za proizvodnjo krme, za katere so že ugotovili kršitve ali zanje obstaja tak sum.

Obrati za proizvodnjo krme z veliko količino uvožene krme, ki vsebuje mnogo beljakovin, kot so ribja moka, sojina moka, moka iz koruznega glutena in beljakovinski koncentrati.

Obrati za proizvodnjo krme z veliko proizvodnjo krmne mešanice.

Nevarnost navzkrižnega onesnaženja, ki je posledica notranjih operativnih postopkov (uporaba silosov, nadzor učinkovitega ločevanja linij, nadzor sestavin, notranji laboratorij, postopki vzorčenja itd.).

 

Mejne kontrolne točke in druge točke vstopa v EGP

Velike/majhne količine uvožene krme.

Krma, ki vsebuje veliko količino beljakovin.

 

Kmetije

Domači mešalniki, ki uporabljajo nedovoljene predelane živalske beljakovine.

Kmetije, kjer redijo prežvekovalce in druge vrste (nevarnost navzkrižnega krmljenja).

Kmetije, ki kupujejo krmo v razsutem stanju.

 

Trgovci

Skladišča in vmesna skladišča krme, ki vsebuje veliko količino beljakovin.

Trgovanje z veliko količino krme v razsutem stanju.

Trgovci s krmnimi mešanicami, proizvedenimi v tujini.

 

Premični mešalniki

Mešalniki, ki proizvajajo za prežvekovalce in neprežvekovalce.

Mešalniki, za katere so že ugotovili kršitve ali zanje obstaja tak sum.

Mešalniki za pripravo krme z veliko vsebnostjo beljakovin.

Mešalniki z visoko proizvodnjo krme.

Veliko število oskrbovanih kmetij, vključno s kmetijami, kjer redijo prežvekovalce.

 

Prevozna sredstva

Prevozna sredstva za prevažanje predelanih živalskih beljakovin in krme.

Prevozna sredstva, za katera so že ugotovili kršitve ali zanje obstaja tak sum.

 

Druga možnost za te okvirne tovarniške prostore in merila je, da lahko države EFTE pred 30. aprilom 2004 pošljejo lastno oceno Nadzornemu organu EFTA.

Vzorčenje mora biti usmerjeno na serije ali primere, kjer je možnost navzkrižne okužbe s prepovedanimi predelanimi beljakovinami najverjetnejša (prva serija po prevozu krme, ki vsebuje živalske beljakovine, prepovedane v tej seriji; tehnične težave ali menjava proizvodnih linij; spremembe v skladiščih ali silosih za snovi v razsutem stanju).

Najmanjše število inšpekcijskih nadzorov na leto v državi EFTE naj bi bilo 10 na 100 000 ton proizvedene krmne mešanice. Najmanjše število uradnih vzorcev na leto v državi EFTE naj bi bilo 20 na 100 000 ton proizvedene krmne mešanice. Do odobritve alternativnih metod je treba za analizo vzorcev uporabiti mikroskopsko identifikacijo in ocenjevanje, kot je to opisano v Direktivi Komisije 98/88/ES z dne 13. novembra 1998 o določitvi smernic za mikroskopsko identifikacijo in oceno sestavin živalskega izvora za uradni nadzor krme (2). Vsaka prisotnost prepovedanih vsebin živalskega izvora v krmi se obravnava kot kršitev prepovedi krmljenja.

Rezultate programov nadzora je treba sporočiti Nadzornemu organu EFTA v naslednjih oblikah:

Povzetek pregledov, ki zadevajo omejitve krmil živalskega izvora (krmljenje z nedovoljenimi predelanimi živalskimi beljakovinami)

A.   Dokumentirani inšpekcijski nadzori

Faza

Število inšpekcijskih nadzorov, ki zajemajo preglede prisotnosti predelanih živalskih beljakovin

Število kršitev, ugotovljenih bolj na podlagi preverjanja listin itd. kot pa z opravljenimi preskusi v laboratoriju

Uvoz posamičnih krmil

 

 

Skladiščenje posamičnih krmil

 

 

Obrati za proizvodnjo krme

 

 

Domači mešalniki/premični mešalniki

 

 

Posredniki za krmo

 

 

Prevozna sredstva

 

 

Kmetije, kjer redijo neprežvekovalce

 

 

Kmetije, kjer redijo prežvekovalce

 

 

Drugo: …

 

 


B.   Vzorčenje in testiranje posamičnih krmil in krmnih mešanic na predelane živalske beljakovine

Tovarniški prostori

Število uradnih vzorcev, testiranih na predelane živalske beljakovine

Število vzorcev, ki ne izpolnjujejo zahtev

Prisotnost predelanih živalskih beljakovin iz kopenskih živali

Prisotnost predelanih živalskih beljakovin iz rib

Posamična krmila

Krmne mešanice

Posamična krmila

Krmne mešanice

Posamična krmila

Krmne mešanice

za prežvekovalce

za neprežvekovalce

za prežvekovalce

za neprežvekovalce

za prežvekovalce

za neprežvekovalce

Pri uvozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrati za proizvodnjo krme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posredniki/skladiščenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevozna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domači mešalniki/ premični mešalniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kmetiji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Povzetek nedovoljenih predelanih živalskih beljakovin, najdenih v vzorcih krme, ki je namenjena prežvekovalcem

 

Mesec vzorčenja

Tip, stopnja in izvor okužbe

Uporabljene sankcije (ali drugi ukrepi)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg tega bi morale države EFTE analizirati maščobe in rastlinska olja, namenjena za krmo, na navzočnost sledi kosti, ter vključiti rezultate teh analiz v poročilo iz odstavka 2 tega priporočila.


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

(2)  UL L 318, 27.11.1998, str. 45.


PRILOGA IV

Postopki za izbiro in ocenitev dobave posamičnih krmil industrijskega izvora

Pristojni organi morajo označiti in na kratko opisati postopke, ki jih opravljajo proizvajalci krmnih mešanic, da bi tako izbrali in ocenili dobavo posamičnih krmil industrijskega izvora. Nekateri postopki se lahko nanašajo na predhodno ugotovitev značilnosti ali zahtev za proizvod, ki ga je treba dobaviti, ali za dobavitelje. Drugi postopki se lahko nanašajo na lastne preglede za preverjanje skladnosti z določenimi parametri, ki jih izvajajo proizvajalci krmnih mešanic ob prejemu dobav.

Za vsak identificirani postopek (postopek izbire in ocene dobav) morajo pristojni organi določiti prednosti in slabosti uporabe postopka glede na varnost krme. Končno morajo za vsak postopek oceniti, ali je ob upoštevanju možnih tveganj sprejemljiv, nezadosten ali nesprejemljiv za zagotavljanje varnosti krme, in navesti razloge, ki so jih pripeljali do tega zaključka.

Vrednotenje postopkov

Postopek (kratek opis, vključno z merili sprejema/zavrnitve posamičnih krmil)

Prednosti

Slabosti

Ocena sprejemljivosti postopkov

 

 

 

 

 

 

 

 


Popravki

19.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/68


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 718/2005 z dne 12. maja 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

(To besedilo preklicuje in nadomešča besedilo, objavljeno v Uradnem listu L 121 dne 13. maja 2005, str. 64 )

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 718/2005

z dne 12. maja 2005

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 z dne 20. decembra 2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti (1) in zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Češka je imenovala organ Skupnosti in o tem obvestila Komisijo. Komisija je ugotovila, da so bili predloženi zadostni dokazi o tem, da lahko ta organ zanesljivo, pravočasno, učinkovito in ustrezno izpolnjene naloge, določene v poglavjih II, III in IV Uredbe (ES) št. 2368/2002.

(2)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo o novem naslovu svojega organa Skupnosti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Uredbe (ES) št. 2368/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 2368/2002 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. maja 2005

Za Komisijo

Benita FERRERO-WALDNER

Članica Komisije

PRILOGA

‚PRILOGA III

Seznam pristojnih organov držav članic in njihovih nalog iz členov 2 in 19

BELGIJA

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Faks (32-3) 206 94 90

E-naslov: Diamond@mineco.fgov.be

 

V Belgiji uvozni in izvozni nadzor surovih diamantov, določen z Uredbo (ES) št. 2368/2002, in carinske postopke opravlja izključno:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

ČEŠKA

 

Na Češkem uvozni in izvozni nadzor surovih diamantov, določen z Uredbo (ES) št. 2368/2002, in carinske postopke opravlja izključno:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Faks (420-2) 61 33 38 70

E-naslov: diamond@cs.mfcr.cz

NEMČIJA

 

V Nemčiji uvozni in izvozni nadzor surovih diamantov, določen z Uredbo 2368/2002, vključno z izdajanjem potrdil Skupnosti, opravlja izključno spodaj navedeni organ:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27 - 0

Faks (49-6781) 56 27 - 19

E-naslov: zaio@hzako.bfinv.de

 

Za namen členov 5(3), 6, 9, 10, 14(3), 15 in 17 te uredbe, zlasti v zvezi z obveznostmi glede poročanja Komisiji, spodaj navedeni organ deluje kot pristojni nemški organ:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Faks (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk‘


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 522/2005 (UL L 84, 2.4.2005, str. 8).