ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 123

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
17. maj 2005


Vsebina

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 4. marca 2005 o izvajanju Direktive Sveta 95/64/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju ter o spremembah prilog k Direktivi [notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 463]  ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

17.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 123/1


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. marca 2005

o izvajanju Direktive Sveta 95/64/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju ter o spremembah prilog k Direktivi

[notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 463]

(Besedilo velja za EGP)

(2005/366/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/64/ES z dne 8. decembra 1995 o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (1) in zlasti člena 4(1) in člena 12 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dodatne statistične spremenljivke, opredelitve in struktura za statistične podatkovne nize so potrebne za razlikovanje zbirke podatkov o potnikih na križarjenju.

(2)

Treba je spremeniti klasifikacijo tovora, da se zagotovi jasna opredelitev namena statistike.

(3)

Nomenklaturo morskih obalnih območij in nomenklaturo države registracije plovila je treba prilagoditi tehničnemu razvoju.

(4)

V skladu s prvo alineo člena 12 Direktive 95/64/ES lahko Komisija prilagodi vsebino prilog k Direktivi. Direktivo 95/64/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Komisija lahko v skladu s členom 4 Direktive 95/64/ES sestavi in posodobi seznam pristanišč, označenih in razvrščenih po državi in po morskem obalnem območju.

(6)

Odločba Komisije 98/385/ES z dne 13. maja 1998 o pravilih za izvedbo Direktive Sveta 95/64/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (2) navaja seznam pristanišč.

(7)

Seznam pristanišč je treba posodobiti. Odločbo Komisije 98/385/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Odločba Komisije 2000/363/ES z dne 28. aprila 2000 o pravilih za izvedbo Direktive Sveta 95/64/ES o statističnih poročilih glede prevoza blaga in potnikov po morju (3) spreminja Priloge II, IV, V in VIII k Direktivi 95/64/ES in seznam pristanišč, sestavljen v Prilogi II k Odločbi 98/385/ES. Zato se lahko razveljavi.

(9)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ki je bil ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom z dne 19. junija 1989 o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (4)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloge I, II, IV, V, VI in VIII k Direktivi 95/64/ES se nadomestijo s Prilogami I, II, III, IV, V in VI k tej odločbi.

Člen 2

Seznam pristanišč, sestavljen v Prilogi II k Odločbi 98/385/ES, se nadomesti s posodobljenim seznamom pristanišč, označenih in razvrščenih po državi in pomorskem obalnem območju, kot je določeno v Prilogi VII k tej odločbi.

Člen 3

Odločba 2000/363/ES se razveljavi.

Kakršna koli sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na to odločbo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

Ta odločba se uporablja od referenčnega leta 2004 in pokriva podatke iz leta 2004.

V Bruslju, 4. marca 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 320, 30.12.1995, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 174, 18.6.1998, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 132, 5.6.2000, str. 1.

(4)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.


PRILOGA I

„PRILOGA I

SPREMENLJIVKE IN OPREDELITVE

1.   Statistične spremenljivke

(a)   Podatki o tovoru in potnikih

bruto masa blaga v tonah,

tip tovora, v skladu z nomenklaturo, prikazano v Prilogi II,

opis blaga z uporabo nomenklature, prikazane v Prilogi III,

pristanišče, ki poroča,

smer gibanja, prihod ali odhod,

za dostavljen tovor: pristanišče nalaganja (tj. pristanišče, v katerem je bil tovor naložen na ladjo, na kateri je prispel v pristanišče, ki poroča) uporablja posamezna pristanišča v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki so na seznamu pristanišč, in pomorska obalna območja zunaj držav EGP, prikazana v Prilogi IV,

za odpremljen tovor: pristanišče razlaganja (tj. pristanišče, v katerem bo tovor razložen z ladje, na kateri je zapustil pristanišče, ki poroča) uporablja posamezna pristanišča v državah EGP, ki so na seznamu pristanišč, in morska obalna območja zunaj držav EGP, prikazana v Prilogi IV,

število potnikov, ki začenjajo ali končujejo potovanje, in število potnikov na križarjenju, ki se na križarjenju udeležijo izleta.

Za blago, pretovorjeno v kontejnerjih ali ro-ro enotah, se zagotovijo naslednje dodatne posebnosti:

skupno število kontejnerjev (s tovorom in brez njega),

število kontejnerjev brez tovora,

skupno število mobilnih enot (ro-ro) s tovorom in brez njega,

skupno število mobilnih enot (ro-ro) brez tovora.

(b)   Podatki o plovilu

število plovil,

nosilnost plovil ali bruto tonaža,

država ali ozemlje registracije plovil z uporabo nomenklature, prikazane v Prilogi V,

tip plovil z uporabo nomenklature, prikazane v Prilogi VI,

velikost plovil z uporabo nomenklature, prikazane v Prilogi VII.

2.   Opredelitve

(a)

‚Tovorni kontejner‘ je kos transportne opreme, ki je:

1.

trajne narave in zato dovolj močan, da je primeren za večkratno uporabo;

2.

posebej izdelan, tako da omogoča lažji prevoz blaga na enega ali več načinov prevoza, brez vmesnega pretovarjanja;

3.

opremljen s pripravami, ki omogočajo lažje ravnanje, še posebej, ko se preklada z enega načina prevoza na drugega;

4.

izdelan tako, da ga je preprosto napolniti in izprazniti;

5.

dolg 20 čevljev ali več.

(b)

‚Enota ro-ro‘ je kolesna oprema za prenašanje tovora, npr. tovornjak, priklopno vozilo ali polpriklopnik, ki se lahko vozi ali vleče na plovilo. Pristaniška ali ladijska priklopna vozila so vključena v to opredelitev. Klasifikacije morajo biti usklajene s tistimi iz Priporočila ECE Združenih narodov št. 21 ‚Šifre za tipe tovora, tovorov in embalažnih materialov‘.

(c)

‚Tovorni kontejner‘ pomeni kontejnerje s tovorom ali brez njega, ki so naloženi na plovila ali razloženi z njih, ta pa jih prevažajo po morju.

(d)

‚Ro-ro tovor‘ je blago, v kontejnerjih ali ne, na ro-ro enotah, ro-ro enote pa so enote, ki jih zapeljejo na plovila in z njih, ta pa jih prevažajo po morju.

(e)

‚Bruto masa blaga‘ je tonaža blaga, vključno z embalažo, vendar pa brez tare kontejnerjev ali ro-ro enot.

(f)

‚Nosilnost‘ je razlika v tonah med ladijsko prostornino na poletni tovorni črti v vodi s specifično gravitacijo 1,025 in skupno maso ladje, tj. prostornina v tonah ladje brez tovora, goriva, mazalnega olja, balastne vode, sveže vode in pitne vode v cisternah, uporabne zaloge ter potnikov, posadke in njihove lastnine.

(g)

‚Bruto tonaža‘ je izračunana skupna velikost ladje, določena v skladu z določbami iz Mednarodne konvencije o izmeri tonaže ladij iz leta 1969.

(h)

‚Potnik na križarjenju‘ pomeni pomorskega potnika, ki potuje po morju na ladji za križarjenje. Potniki na dnevnih izletih so izključeni.

(i)

‚Ladja za križarjenje‘ je potniška ladja, namenjena zagotavljanju popolne turistične izkušnje potnikom. Vsi potniki imajo kabine. Na krovu je poskrbljeno tudi za zabavo. Ladje, ki opravljajo običajne trajektne storitve, niso vključene, tudi če imajo nekateri potniki njihovo storitev za križarjenje. Tovorne ladje, ki lahko prevažajo zelo omejeno število potnikov v kabinah, prav tako niso vključene. Tudi ladje, namenjene izključno za enodnevne izlete, niso vključene.

(j)

‚Izlet potnikov na križarjenju‘ je kratek izlet potnikov na ladji za križarjenje k turistični znamenitosti, povezani s pristaniščem, medtem ko potniki na krovu ohranijo kabino.“


PRILOGA II

„PRILOGA II

KLASIFIKACIJA TIPA TOVORA

Kategorija (1)

Šifra

1 števka

Šifra

2 števki

Opis

Tonaža

Število

tekoči razsuti tovor

1

1X

razsuti tovor v tekočem stanju (brez tovorne enote)

X

 

11

utekočinjeni plin

X

 

12

surova nafta

X

 

13

naftni derivati

X

 

19

drugi tekoči razsuti tovor

X

 

suhi razsuti tovor

2

2X

suhi razsuti tovor (brez tovorne enote)

X

 

21

rude

X

 

22

premog

X

 

23

kmetijski proizvodi (npr. žito, soja, tapioka)

X

 

29

drugi suhi razsuti tovor

X

 

kontejnerji

3

3X

veliki kontejnerji

X (2)

X

31

tovorne enote 20 čevljev

X (2)

X

32

tovorne enote 40 čevljev

X (2)

X

33

tovorne enote > 20 čevljev in < 40 čevljev

X (2)

X

34

tovorne enote > 40 čevljev

X (2)

X

ro-ro (nalaganje/razlaganje)

(na lastni pogon)

5

5X

mobilne enote na lastni pogon

X

X

51

vozila za cestni prevoz blaga in priklopniki

X (2)

X

52

osebni avtomobili, motorna kolesa in spremljevalni priklopniki/bivalne prikolice

 

X (3)

53

potniški avtobusi

 

X (3)

54

trgovska vozila (vključno z uvoznimi/izvoznimi motornimi vozili)

X

X (3)

56

živi kopitarji

X

X (3)

59

druge mobilne enote na lastni pogon

X

X

ro-ro(nalaganje/razlaganje)

(brez lastnega pogona)

6

6X

mobilne enote brez lastnega pogona

X

X

61

priklopniki za cestni prevoz blaga brez spremstva in polpriklopniki

X (2)

X

62

bivalne prikolice brez spremstva in druga kmetijska in industrijska vozila

X

X (3)

63

železniški vagoni, priklopniki na ladji med pristaniščema, in barže na ladji, za prevoz blaga

X (2)

X

69

druge mobilne enote brez lastnega pogona

X

X

drug splošen tovor

(vključno z majhnimi kontejnerji)

9

9X

drug tovor, ki ni naveden na drugem mestu

X

 

91

gozdarski proizvodi

X

 

92

železni in jekleni izdelki

X

 

99

drug splošen tovor

X

 


(1)  Te kategorije so v skladu s Priporočilom ECE Združenih narodov št. 21.

(2)  Zabeležena količina je bruto masa blaga vključno z embalažo, vendar brez tare kontejnerjev in ro-ro enot.

(3)  Samo skupno število enot.“


PRILOGA III

„PRILOGA IV

MORSKA OBALNA OBMOČJA

Uporablja se geonomenklatura (nomenklatura držav za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in za statistiko trgovine med državami članicami, prvotno sestavljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1736/75 (1)) veljavna v letu, na katerega se podatki nanašajo.

Šifro sestavljajo štiri številke: standardna oznaka ISO alfa 2 za vsako državo iz zgoraj omenjene nomenklature, ki ji sledita 2 ničli (npr. šifra GR00 za Grčijo), razen za države, razdeljene na dve ali več morskih obalnih območij, ki so označene s četrto številko, različno od ničle (od 1 do 7), kot spodaj:

Šifra

Morska obalna območja

FR01

France: Atlantski ocean in Severno morje

FR02

Francija: Sredozemlje

FR03

Francoski čezmorski departmaji: Francoska Gvajana

FR04

Francoski čezmorski departmaji: Martinik in Gvadelup

FR05

Francoski čezmorski departmaji: Reunion

DE01

Nemčija: Severno morje

DE02

Nemčija: Baltik

DE03

Nemčija: celinske poti

GB01

Združeno kraljestvo

GB02

Otok Man

GB03

Kanalski otoki

ES01

Španija: Atlantik (sever)

ES02

Španija: Sredozemlje in Atlantik (jug), vključno z Baleari in Kanarskimi otoki

SE01

Švedska: Baltik

SE02

Švedska: Severno morje

TR01

Turčija Črno morje

TR02

Turčija: Sredozemlje

RU01

Rusija: Črno morje

RU02

Rusija: Baltik

RU03

Rusija: Azija

MA01

Maroko: Sredozemlje

MA02

Maroko: Zahodna Afrika

EG01

Egipt: Sredozemlje

EG02

Egipt: Rdeče morje

IL01

Izrael: Sredozemlje

IL02

Izrael: Rdeče morje

SA01

Savdska Arabija: Rdeče morje

SA02

Savdska Arabija: Zaliv

US01

Združene države Amerike: Atlantik (sever)

US02

Združene države Amerike: Atlantik (jug)

US03

Združene države Amerike: Zaliv

US04

Združene države Amerike: Pacifik (jug)

US05

Združene države Amerike: Pacifik (sever)

US06

Združene države Amerike: Velika jezera

US07

Portoriko

CA01

Kanada: Atlantik

CA02

Kanada: Velika jezera in zgornji del reke Sv. Lovrenca

CA03

Kanada: Zahodna obala

CO01

Kolumbija: Severna obala

CO02

Kolumbija: Zahodna obala

Z dodatnimi oznakami

ZZ01

Objekti in naprave na morju

ZZ02

Agregati, ki niso navedeni drugje“


(1)  UL L 183, 14.7.1975, str. 3.


PRILOGA IV

„PRILOGA V

DRŽAVA REGISTRACIJE PLOVIL

Uporablja se geonomenklatura (nomenklatura držav za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in za statistiko trgovine med državami članicami, prvotno sestavljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1736/75 (1)) veljavna v letu, na katerega se podatki nanašajo.

Šifro sestavljajo štiri številke: standardna oznaka ISO alfa 2 za vsako državo iz zgoraj omenjene nomenklature, ki ji sledita 2 ničli (npr. šifra GR00 za Grčijo), razen za države z več kot enim registrom, ki so označene s četrto številko, različno od ničle, kot spodaj:

FR01

Francija

FR02

Francosko antarktično ozemlje (vključno s Kerguelenovimi otoki)

IT01

Italija — prvi register

IT02

Italija — mednarodni register

GB01

Združeno kraljestvo

GB02

Otok Man

GB03

Kanalski otoki

GB04

Gibraltar

DK01

Danska

DK02

Danska (DIS)

PT01

Portugalska

PT02

Portugalska (MAR)

ES01

Španija

ES02

Španija (Rebeca)

NO01

Norveška

NO02

Norveška (NIS)

US01

Združene države Amerike

US02

Portoriko“


(1)  UL L 183, 14.7.1975, str. 3.


PRILOGA V

„PRILOGA VI

KLASIFIKACIJA TIPA LADIJ (ICST-COM)

 

Tip

Vključene kategorije ladij

10

tekoči razsuti tovor

tanker za prevoz nafte

tanker za prevoz kemikalij

LG tanker

barža-bager

drugi tankerji

20

suhi razsuti tovor

ladja za prevoz razsutega tovora/olja v razsutem stanju

ladja za prevoz razsutega tovora

31

kontejner

polni kontejner

32

specializiran

barža

ladja za prevoz kemikalij

obsevano gorivo

ladja za prevoz rejnih živali

Ladja za prevoz vozil

druge specializirane ladje

33

splošni tovor; nespecializiran

zamrzovalna ladja

ro-ro potnik

ro-ro kontejner

drugi ro-ro tovor

kombinirana ladja za prevoz splošnega tovora/potnikov

kombinirana ladja za prevoz splošnega tovora/kontejnerjev

ladja z eno palubo

ladja z več palubami

34

barža za suhi tovor

palubna barža

tovorna barža

barža, ki se lahko prevaža tudi z ladjami

odprta barža za suhi tovor

pokrita barža za suhi tovor

druge barže za suhi tovor

35

potnik

potnik (brez potnikov na križarjenju)

36

potnik na križarjenju

samo ladje za križarjenje

41

ribištvo (1)

ribolov (1)

predelava rib (1)

42

priobalne dejavnosti

vrtanje in raziskovanje (1)

priobalna podpora (1)

43

vlačilci

vlačilci (1)

vlačilec (1)

49

razno

plavajoči bagri (1)

raziskava/anketa (1)

druga plovila (1)

XX

neznano

neznan tip plovila


(1)  Ta direktiva tega ne zajema.“


PRILOGA VI

„PRILOGA VIII

STRUKTURA ZA STATISTIČNE PODATKOVNE NIZE

Podatkovni nizi, navedeni v tej prilogi, opredeljujejo periodičnost za pomorsko prometno statistiko, ki jo zahteva Skupnost. Vsak podatkovni niz opredeljuje navzkrižno klasifikacijo omejenega niza dimenzij na različnih ravneh nomenklatur, zbranih iz vseh drugih dimenzij, za katere je potrebna kakovostna statistika.

Pogoje za zbiranje podatkovnega niza B1 bo določil Svet v zvezi s predlogom Komisije glede na rezultate pilotne raziskave v triletnem prehodnem obdobju, kot je določeno v členu 10 te direktive.

POVZETEK IN PODROBNA STATISTIKA

Podatkovni nizi, ki se zagotovijo za izbrana pristanišča za blago in potnike, so A1, A2, B1, C1, D1, E1, F1 in/ali F2.

Podatkovni nizi, ki se zagotovijo za izbrana pristanišča za blago, ne pa za potnike, so A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 in/ali F2.

Podatkovni nizi, ki se zagotovijo za izbrana pristanišča za potnike, ne pa za blago, so A3, D1, F1 in/ali F2.

Podatkovni niz, ki se zagotovi za izbrana pristanišča in za pristanišča, ki niso izbrana (niti za blago niti za potnike), je A3.

Podatkovni niz A1:   Prevoz potnikov v glavnih evropskih pristaniščih, po relaciji in državi registracije pomorskega plovila

Periodičnost:

četrtletno

 

Spremenljivke

Podatki o šifrah

Nomenklatura

Dimenzije

podatkovni niz

dvomestna črkovno-številčna

A1

referenčno leto

štirimestna črkovno-številčna

(npr. 1997)

referenčno četrtletje

enomestna črkovno-številčna

(1, 2, 3, 4)

pristanišče, ki poroča

petmestna črkovno-številčna

izbrana pristanišča EGP na seznamu pristanišč

smer

enomestna črkovno-številčna

prihod, odhod (1, 2)

pristanišče nalaganja/razlaganja

petmestna črkovno-številčna

pristanišča EGP na seznamu pristanišč

relacija

štirimestna črkovno-številčna

morska obalna območja, Priloga IV

tip tovora

enomestna črkovno-številčna

tip tovora, Priloga II

Podatki: Bruto masa blaga v tonah.

Podatkovni niz A2:   Prevoz netovornih enot po morju v glavnih evropskih pristaniščih, po pristanišču, tipu tovora in relaciji

Periodičnost:

četrtletno

 

Spremenljivke

Podatki o šifrah

Nomenklatura

Dimenzije

podatkovni niz

dvomestna črkovno-številčna

A2

referenčno leto

štirimestna črkovno-številčna

(npr. 1997)

referenčno četrtletje

enomestna črkovno-številčna

(1, 2, 3, 4)

pristanišče, ki poroča

petmestna črkovno-številčna

izbrana pristanišča EGP na seznamu pristanišč

smer

enomestna črkovno-številčna

prihod, odhod (1, 2)

pristanišče nalaganja/razlaganja

petmestna črkovno-številčna

pristanišča EGP na seznamu pristanišč

relacija

štirimestna črkovno-številčna

morska obalna območja, Priloga IV

tip tovora

dvomestna črkovno-številčna

tip tovora, (samo netovorna enota) Priloga II (podkategorije 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 in 99)

Podatki: Bruto masa blaga v tonah.

Podatkovni niz A3:   Podatki, zahtevani za izbrana pristanišča in pristanišča, za katera ni zahtevana podrobna statistika (glej člen 4(3))

Periodičnost:

letno

 

Spremenljivke

Podatki o šifrah

Nomenklatura

Dimenzije

podatkovni niz

dvomestna črkovno-številčna

A3

referenčno leto

štirimestna črkovno-številčna

(npr. 1997)

referenčno četrtletje

enomestna črkovno-številčna

(0)

pristanišče, ki poroča

petmestna črkovno-številčna

vsa pristanišča na seznamu pristanišč

smer

enomestna črkovno-številčna

prihod, odhod (1, 2)

Podatki:

Bruto masa blaga v tonah.

Število potnikov (brez potnikov na križarjenju).

Število potnikov na križarjenju, ki začenjajo ali končujejo potovanje.

Število potnikov na križarjenju, ki se tam udeležijo izleta: smer: prihod (1) samo – (neobvezno).

Podatkovni niz B1:   Prevoz po morju v glavnih evropskih pristaniščih, po pristanišču, tipu tovora, blagu in relaciji

Periodičnost:

letno

 

Spremenljivke

Podatki o šifrah

Nomenklatura

Dimenzije

podatkovni niz

dvomestna črkovno-številčna

B1

referenčno leto

štirimestna črkovno-številčna

(npr. 1997)

referenčno četrtletje

enomestna črkovno-številčna

(0)

pristanišče, ki poroča

petmestna črkovno-številčna

izbrana pristanišča EGP na seznamu pristanišč

smer

enomestna črkovno-številčna

prihod, odhod (1, 2)

pristanišče nalaganja/razlaganja

petmestna črkovno-številčna

pristanišča EGP na seznamu pristanišč

relacija

štirimestna črkovno-številčna

morska obalna območja, Priloga IV

tip tovora

enomestna črkovno-številčna

tip tovora, Priloga II

blago

dvomestna črkovno-številčna

nomenklatura blaga, Priloga III

Podatki: Bruto masa blaga v tonah.

Podatkovni niz C1:   Prevoz tovornih enot po morju v glavnih evropskih pristaniščih, po pristanišču, tipu tovora, relaciji in statusu naloženosti

Periodičnost:

četrtletno

 

Spremenljivke

Podatki o šifrah

Nomenklatura

Dimenzije

podatkovni niz

dvomestna črkovno-številčna

C1

referenčno leto

štirimestna črkovno-številčna

(npr. 1997)

referenčno četrtletje

enomestna črkovno-številčna

(1, 2, 3, 4)

pristanišče, ki poroča

petmestna črkovno-številčna

izbrana pristanišča EGP na seznamu pristanišč

smer

enomestna črkovno-številčna

prihod, odhod (1, 2)

pristanišče nalaganja/razlaganja

petmestna črkovno-številčna

pristanišča EGP na seznamu pristanišč

relacija

štirimestna črkovno-številčna

morska obalna območja, Priloga IV

tip tovora

dvomestna črkovno-številčna

tip tovora (kontejner, samo ro-ro) Priloga II (podkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 in 69).

Podatki:

Bruto masa blaga v tonah (tip tovora: podkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 in 69).

Število enot (tip tovora: podkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 in 69).

Število enot brez tovora (tip tovora: podkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 in 69).

Podatkovni niz D1:   Prevoz potnikov v glavnih evropskih pristaniščih, po relaciji in državi registracije pomorskega plovila

Periodičnost:

četrtletno

 

Spremenljivke

Podatki o šifrah

Nomenklatura

Dimenzije

podatkovni niz

dvomestna črkovno-številčna

D1

referenčno leto

štirimestna črkovno-številčna

(npr. 1997)

referenčno četrtletje

enomestna črkovno-številčna

(1, 2, 3, 4)

pristanišče, ki poroča

petmestna črkovno-številčna

izbrana pristanišča EGP na seznamu pristanišč

smer

enomestna črkovno-številčna

prihod, odhod (1, 2)

pristanišče nalaganja/razlaganja

petmestna črkovno-številčna

pristanišča EGP na seznamu pristanišč

relacija

štirimestna črkovno-številčna

morska obalna območja, Priloga IV

država registracije plovila

štirimestna črkovno-številčna

država registracije plovila, Priloga V

Podatki: Število potnikov, razen potnikov na križarjenju, ki začenjajo in končujejo potovanje, in število potnikov na križarjenju, ki se na križarjenju udeležijo izleta.

Podatkovni niz E1:   Prevoz po morju v glavnih evropskih pristaniščih, po pristanišču, tipu tovora, relaciji in državi registracije pomorskih plovil

Periodičnost:

letno

 

Spremenljivke

Podatki o šifrah

Nomenklatura

Dimenzije

podatkovni niz

dvomestna črkovno-številčna

E1

referenčno leto

štirimestna črkovno-številčna

(npr. 1997)

referenčno četrtletje

enomestna črkovno-številčna

(0)

pristanišče, ki poroča

petmestna črkovno-številčna

izbrana pristanišča EGP na seznamu pristanišč

smer

enomestna črkovno-številčna

prihod, odhod (1, 2)

pristanišče nalaganja/razlaganja

petmestna črkovno-številčna

izbrana pristanišča EGP na seznamu pristanišč

relacija

štirimestna črkovno-številčna

morska obalna območja, Priloga IV

tip tovora

enomestna črkovno-številčna

tip tovora, Priloga II

država registracije plovila

Štirimestna črkovno-številčna

država registracije plovila, Priloga V

Podatki: Bruto masa blaga v tonah.

Podatkovni niz F1:   Ladijski promet v glavnih evropskih pristaniščih, po pristanišču, tipu in velikosti plovil, ki nalagajo ali razlagajo tovor, vkrcavajo ali izkrcavajo potnike (vključno s potniki na križarjenju, ki se na križarjenju udeležijo izleta)

Periodičnost:

četrtletno

 

Spremenljivke

Podatki o šifrah

Nomenklatura

Dimenzije

podatkovni niz

dvomestna črkovno-številčna

F1

referenčno leto

štirimestna črkovno-številčna

(npr. 1997)

referenčno četrtletje

enomestna črkovno-številčna

(1, 2, 3, 4)

pristanišče, ki poroča

petmestna črkovno-številčna

izbrana pristanišča EGP na seznamu pristanišč

smer

enomestna črkovno-številčna

prihod, odhod (1, 2)

tip plovila

dvomestna črkovno-številčna

tip ladje, Priloga VI

velikost plovila DWT

dvomestna črkovno-številčna

velikostni razredi po bruto tonaži, Priloga VII

Podatki:

Število plovil;

Bruto nosilnost plovil v tonah.

Podatkovni niz F2:   Ladijski promet v glavnih evropskih pristaniščih, po pristanišču, tipu in velikosti plovil, ki nalagajo ali razlagajo tovor, vkrcavajo ali izkrcavajo potnike (vključno s potniki na križarjenju, ki se na križarjenju udeležijo izleta)

Periodičnost:

četrtletno

 

Spremenljivke

Podatki o šifrah

Nomenklatura

Dimenzije

podatkovni niz

dvomestna črkovno-številčna

F2

referenčno leto

štirimestna črkovno-številčna

(npr. 1997)

referenčno četrtletje

enomestna črkovno-številčna

(1, 2, 3, 4)

pristanišče, ki poroča

petmestna črkovno-številčna

izbrana pristanišča EGP na seznamu pristanišč

smer

enomestna črkovno-številčna

prihod, odhod (1, 2)

tip plovila

dvomestna črkovno-številčna

tip ladje, Priloga VI

velikost plovila BT

dvomestna črkovno-številčna

velikostni razredi po bruto tonaži, Priloga VII

Podatki:

Število plovil;

Bruto tonaža plovil.“


PRILOGA VII

SEZNAM EVROPSKIH PRISTANIŠČ URADA EUROSTAT

Opis seznama pristanišč

Statistična pristanišča in pomožna pristanišča so razvrščena po abecednem vrstnem redu za vsako državo članico.

Struktura

Naslov stolpca

Razlaga

CTRY

država (standardna oznaka ISO alfa 2)

MCA

morsko obalno območje, kjer stoji pristanišče (Priloga IV Direktive)

MODIFIC.

spremenjeno z Odločbo 2000/363/ES (1)

PORT NAME

ime pristanišča

LOCODE

šifra (abecedna) iz UN/LOCODE ali šifra (numerična), ki jo Eurostat začasno dodeli pristaniščem brez LOCODE

NAT. STAT. GROUP

za pristanišče, ki ni statistično pristanišče, nacionalna statistična skupina (nac. stat. skupina) je šifra statističnega pristanišča, v katero je to pristanišče vključeno

STATISTICAL PORT

statistično pristanišče

NATIONAL CODE

šifra, dodeljena statističnemu pristanišču v nacionalni statistiki države članice, v kateri se nahaja


CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BE

BE00

X

Albertkanaal

BEABK

 

X

 

BE

BE00

X

Antwerpen

BEANR

 

X

 

BE

BE00

X

Brugge

BEBGS

BEZEE

 

 

BE

BE00

X

Bruxelles (Brussel)

BEBRU

 

X

 

BE

BE00

X

Gent

BEGNE

 

X

 

BE

BE00

X

Liège

BELGG

 

X

 

BE

BE00

X

Nieuwpoort

BENIE

 

X

 

BE

BE00

X

Oostende

BEOST

 

X

 

BE

BE00

X

Rupel

BERUP

BEBRU

 

 

BE

BE00

X

Zeebrugge

BEZEE

 

X

 

BE

BE00

X

Zelzate

BEZEL

BEGNE

 

 

BE

BE00

X

BE objekti in naprave na morju

BE88P

 

 

 

BE

BE00

X

Drugo — Belgija

BE888

 

 

 

 

 

 

11

11

3

8

 

DK

DK00

X

Aabenraa

DKAAB

 

X

885-00

DK

DK00

X

Aalborg

DKAAL

 

X

970-00

DK

DK00

X

Aalborg Portland (Cementfabrikken Rørdal)

DKROR

 

X

971-00

DK

DK00

X

Århus

DKAAR

 

X

980-00

DK

DK00

X

Årø

DKARO

 

X

363-02

DK

DK00

X

Årøsund

DKARD

 

X

363-01

DK

DK00

X

Ærøskøbing

DKARK

 

X

864-00

DK

DK00

X

Agersø

DKAGO

 

X

493-01

DK

DK00

X

Agger Havn

DKAGH

 

X

896-00

DK

DK00

X

Aggersund Havn

DKASH

 

X

976-00

DK

DK00

X

Anholt

DKANH

 

X

982-01

DK

DK00

X

Askø

DKASK

 

X

599-02

DK

DK00

X

Asnæsværkets Havn

DKASV

 

X

462-00

DK

DK00

X

Assens

DKASN

 

X

285-00

DK

DK00

X

Augustenborg

DKAUB

 

X

881-00

DK

DK00

X

Avedøreværkets Havn

DKAVE

 

X

045-00

DK

DK00

X

Avernakø/Lyø

DKAVK

 

X

869-03

DK

DK00

X

Bågø

DKBGO

 

X

287-00

DK

DK00

X

Bagenkop

DKBAG

 

X

867-00

DK

DK00

X

Ballebro

DKBLB

 

X

888-01

DK

DK00

X

Bandholm (Maribo)

DKBDX

 

X

592-00

DK

DK00

X

Bogø

DKBOG

 

X

636-00

DK

DK00

X

Bøjden

DKBOS

 

X

869-01

DK

DK00

X

Branden Havn

DKBRH

 

X

801-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Danias Havn

DKDAN

 

X

674-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Kongsdal Havn

DKKON

 

X

674-02

DK

DK00

X

Dansk Salts Havn

DKDAS

 

X

675-00

DK

DK00

X

Dragør

DKDRA

 

X

044-00

DK

DK00

X

Ebeltoft

DKEBT

 

X

985-00

DK

DK00

X

Egense

DKEGN

 

X

 

DK

DK00

X

Egernsund

DKEND

 

X

883-00

DK

DK00

X

Endelave

DKEDL

 

X

452-00

DK

DK00

X

Enstedværkets Havn

DKENS

 

X

886-00

DK

DK00

X

Esbjerg

DKEBJ

 

X

260-00

DK

DK00

X

Fåborg Havn

DKFAA

 

X

861-00

DK

DK00

X

Fakse Ladeplads Havn

DKFAK

 

X

637-00

DK

DK00

X

Feggesund

DKFGS

 

X

897-01

DK

DK00

X

Fejø

DKFEJ

 

X

598-01

DK

DK00

X

Femø

DKFMO

 

X

598-02

DK

DK00

X

Fredericia (Og Shell-Havnen)

DKFRC

 

X

280-00

DK

DK00

X

Frederikshavn

DKFDH

 

X

290-00

DK

DK00

X

Frederikssund Havn

DKFDS

 

X

371-00

DK

DK00

X

Frederiskværk Havn (Frederiksværk Stålvalseværk)

DKSVV

 

X

374-00

DK

DK00

X

Fur

DKFUH

 

X

803-00

DK

DK00

X

Fynshav

DKFYH

 

X

887-00

DK

DK00

X

Gedser

DKGED

 

X

593-00

DK

DK00

X

Gråsten

DKGRA

 

X

882-00

DK

DK00

X

Grenå

DKGRE

 

X

986-00

DK

DK00

X

Gulfhavnen

DKGFH

 

X

592-01

DK

DK00

X

Haderslev

DKHAD

 

X

360-00

DK

DK00

X

Hadsund

DKHSU

 

X

969-00

DK

DK00

X

Hals

DKHAS

 

X

 

DK

DK00

X

Hanstholm

DKHAN

 

X

891-00

DK

DK00

X

Hardeshøj

DKHDH

 

X

888-02

DK

DK00

X

Hasle

DKHSL

 

X

744-00

DK

DK00

X

Havneby

DKHNB

 

X

366-00

DK

DK00

X

Havnsø

DKHVN

 

X

467-00

DK

DK00

X

Helsingør (Elsinore)

DKHLS

 

X

370-00

DK

DK00

X

Hirtshals

DKHIR

 

X

291-00

DK

DK00

X

Hobro

DKHBO

 

X

979-00

DK

DK00

X

Holbæk

DKHBK

 

X

463-01

DK

DK00

X

Holstebro-Struer Havn

DKSTR

 

X

444-00

DK

DK00

X

Horsens

DKHOR

 

X

450-00

DK

DK00

X

Hou Havn

DKHOH

 

X

982-02

DK

DK00

X

Hundested

DKHUN

 

X

375-00

DK

DK00

X

Hvalpsund

DKHVA

 

X

977-00

DK

DK00

X

Juelsminde Havn

DKJUE

 

X

451-00

DK

DK00

X

Kalundborg

DKKAL

 

X

460-00

DK

DK00

X

Kastrup

DKKTP

 

X

043-00

DK

DK00

X

Kerteminde

DKKTD

 

X

643-00

DK

DK00

X

Kleppen

DK102

 

X

 

DK

DK00

X

Københavns Havn

DKCPH

 

X

040-00

DK

DK00

X

Køge

DKKOG

 

X

510-00

DK

DK00

X

Kolby Kås Havn

DKKOK

 

X

984-00

DK

DK00

X

Kolding

DKKOL

 

X

480-00

DK

DK00

X

Korsør

DKKRR

 

X

490-00

DK

DK00

X

Kragenæs

DKKRA

 

X

599-03

DK

DK00

X

Kyndbyværkets Havn

DKKBY

 

X

372-00

DK

DK00

X

Lemvig

DKLVG

 

X

441-00

DK

DK00

X

Lindø Havn

DKLIN

 

X

641-00

DK

DK00

X

Løgstør

DKLGR

 

X

975-00

DK

DK00

X

Lohals

DKLOH

 

X

866-00

DK

DK00

X

Lyngs Odde Havn

DKLYO

 

X

283-00

DK

DK00

X

Marbæk Havn

DKMRB

 

X

377-00

DK

DK00

X

Mariager

DKMRR

DKDAS

 

 

DK

DK00

X

Marstal

DKMRS

 

X

862-00

DK

DK00

X

Masnedøværkets Havn

DKMAS

 

X

634-00

DK

DK00

X

Masnedsund

DKMNS

DKVOR

 

 

DK

DK00

X

Masnedø Gødningshavn (Uno-X Havn)

DKUNX

 

X

835-00

DK

DK00

X

Middelfart

DKMID

 

X

284-00

DK

DK00

X

Mommark

DKMOM

 

X

888-03

DK

DK00

X

Næssund

DKNUD

 

X

897-02

DK

DK00

X

Næstved

DKNVD

 

X

630-00

DK

DK00

X

Nakskov

DKNAK

 

X

594-00

DK

DK00

X

Neksø

DKNEX

 

X

742-00

DK

DK00

X

Nordby Havn, Fanø

DKNDB

 

X

261-00

DK

DK00

X

Nordjyllandsværkets Havn

DKVSV

 

X

974-00

DK

DK00

X

Nørresundby

DKNRS

DKAAL

 

 

DK

DK00

X

Nyborg

DKNBG

 

X

870-00

DK

DK00

X

Nykøbing Falster

DKNYF

 

X

590-00

DK

DK00

X

Nykøbing Mors

DKNYM

 

X

892-00

DK

DK00

X

Nysted

DKNTD

 

X

597-00

DK

DK00

X

Odense

DKODE

 

X

640-00

DK

DK00

X

Omø

DKOMO

 

X

593-02

DK

DK00

X

Orehoved, Falster

DKORE

DKNYF

 

591-00

DK

DK00

X

Orø

DKORO

 

X

563-02

DK

DK00

X

Randers

DKRAN

 

X

670-00

DK

DK00

X

Rødby

DKROD

 

X

599-01

DK

DK00

X

Rødby (Færgehavn)

DKROF

 

X

730-00

DK

DK00

X

Rønne

DKRNN

 

X

740-00

DK

DK00

X

Rørvig

DKRRV

 

X

469-02

DK

DK00

X

Rudkøbing

DKRKB

 

X

863-00

DK

DK00

X

Sælvig Havn

DKSLV

 

X

984-03

DK

DK00

X

Sakskøbing

DKSAX

 

X

595-00

DK

DK00

X

Sejerø

DKSEO

 

X

468-00

DK

DK00

X

Sjællands Odde

DKSJO

 

X

469-01

DK

DK00

X

Skælskør

DKSSK

 

X

490-00

DK

DK00

X

Skærbækværkets Havn

DKSKB

 

X

282-00

DK

DK00

X

Skagen

DKSKA

 

X

292-00

DK

DK00

X

Skarø/Drejø

DKSDO

 

X

869-05

DK

DK00

X

Skive

DKSKV

 

X

800-00

DK

DK00

X

Snekkersten

DKSNE

 

X

376-00

DK

DK00

X

Søby Havn

DKSOB

 

X

868-00

DK

DK00

X

Sønderborg

DKSGD

 

X

880-00

DK

DK00

X

Spodsbjerg Havn

DKSPB

 

X

867-00

DK

DK00

X

Statoil-Havnen

DKSTT

 

X

461-00

DK

DK00

X

Stege

DKSTE

 

X

632-00

DK

DK00

X

Stigsnæs

DKSTN

 

X

492-03

DK

DK00

X

Stigsnæsværkets Havn

DKSTG

 

X

492-02

DK

DK00

X

Strib Havn

DKSTB

 

X

286-00

DK

DK00

X

Strynø

DKSNO

 

X

869-04

DK

DK00

X

Stubbekøbing Havn

DKSBK

 

X

596-00

DK

DK00

X

Studstrupværkets Havn

DKSSV

 

X

981-00

DK

DK00

X

Sundsøre

DKSUE

 

X

801-02

DK

DK00

X

Svendborg

DKSVE

 

X

860-00

DK

DK00

X

Tårs

DKTRS

 

X

599-04

DK

DK00

X

Thisted

DKTED

 

X

890-00

DK

DK00

X

Thyborøn

DKTYB

 

X

635-00

DK

DK00

X

Tuborg

DKTUB

 

X

042-00

DK

DK00

X

Tunø

DKTNO

 

X

982-03

DK

DK00

X

Vang Havn

DKVNG

 

X

747-00

DK

DK00

X

Vejle

DKVEJ

 

X

920-00

DK

DK00

X

Venø Havn

DKVEN

 

X

445-00

DK

DK00

X

Vesterø Havn, Læsø

DKVES

 

X

294-00

DK

DK00

X

Vordingborg Havn

DKVOR

 

X

633-00

DK

DK00

X

DK objekti in naprave na morju

DK88P

 

 

 

DK

DK00

X

Drugo — Danska

DK888

 

 

 

 

 

 

145

145

4

141

 

DE

DE01

X

Amrum I.

DEAMR

 

X

01301

DE

DE03

X

Andernach

DEAND

 

X

13202

DE

DE02

X

Anklam

DEANK

 

X

23301

DE

DE02

X

Baltic Sea (other ports)

DE115

 

X

01684

DE

DE01

X

Baltrum I.

DEBMR

 

X

04102

DE

DE03

X

Beddingen - zu Salzgitter -

DEBZS

 

X

05101

DE

DE01

X

Beidenfleth

DEBEI

 

X

01401

DE

DE01

X

Bensersiel

DEBEN

 

X

04204

DE

DE03

X

Berlin

DEBER

 

X

22229

DE

DE02

X

Berndshof

DEBOF

 

X

23331

DE

DE01

X

Blumenthal

DEBLM

DEBRE

 

06101

DE

DE01

X

Borkum I.

DEBMK

 

X

04103

DE

DE01

X

Brake

DEBKE

 

X

04206

DE

DE03

X

Braunschweig

DEBWE

 

X

05103

DE

DE01

X

Bremen

DEBRE

 

X

06101

DE

DE01

X

Bremerhaven

DEBRV

 

X

06201

DE

DE01

X

Brunsbüttel

DEBRB

 

X

01404

DE

DE01

X

Büsum

DEBUM

 

X

01405

DE

DE01

X

Bützfleth

DEBUZ

 

X

03108

DE

DE02

X

Burgstaaken/Fehmarn

DEBSK

 

X

01701

DE

DE01

X

Carolinensiel

DECAR

 

X

04208

DE

DE03

X

Castrop-Rauxel

DECRL

 

X

08205

DE

DE01

X

Cuxhaven

DECUX

 

X

03110

DE

DE01

X

Dagebüll

DEDAG

 

X

01302

DE

DE02

X

Damp-Ostseebad

DEDAP

DE115

 

01684

DE

DE02

X

Demmin

DEDMN

 

X

23332

DE

DE03

X

Dormagen

DEDMG

 

X

09301

DE

DE03

X

Dorsten

DEDON

 

X

08208

DE

DE03

X

Dortmund

DEDTM

 

X

08302

DE

DE02

X

Dranske

DEDRA

DE075

 

23175

DE

DE01

X

Drochtersen

DEDRO

DE116

 

03182

DE

DE03

X

Düsseldorf

DEDUS

 

X

09201

DE

DE03

X

Duisburg

DEDUI

 

X

08101

DE

DE02

X

Eckernförde

DEECK

 

X

01602

DE

DE01

X

Eiderdam

DEEDD

DE118

 

01318

DE

DE01

X

Elbe (other ports)

DE116

 

X

03182

DE

DE01

X

Emden

DEEME

 

X

04105

DE

DE03

X

Emmelsum

DEESU

 

X

07226

DE

DE02

X

Flensburg

DEFLF

 

X

01201

DE

DE02

X

Flensburger Förde (other ports)

DE117

 

X

01282

DE

DE01

X

Föhr I.

DE017

 

X

01303

DE

DE01

X

Friedrichstadt

DEFRI

 

X

01304

DE

DE03

X

Fürst Leopold-Baldur, Zeche - zu Dorsten -

DE102

 

X

08213

DE

DE03

X

Gelsenkirchen

DEGEK

 

X

08215

DE

DE02

X

Gelting

DEGEL

 

X

01202

DE

DE01

X

Gieselaukanal and Eider (other ports)

DE118

 

X

01381

DE

DE02

X

Glücksburg, Langballigau, Neukirchen

DENEK

DE117

 

01282

DE

DE01

X

Glückstadt

DEGLU

 

X

01408

DE

DE02

X

Greifswald, Landkreis

DEGRD

 

X

23372

DE

DE01

X

Hamburg

DEHAM

 

X

02001

DE

DE03

X

Hanau

DEHAU

 

X

12310

DE

DE01

X

Harburg

DEHBU

DEHAM

 

02001

DE

DE01

X

Haren/Ems

DEHRN

 

X

04409

DE

DE02

X

Heiligenhafen

DEHHF

 

X

01704

DE

DE01

X

Helgoland I.

DEHGL

 

X

01409

DE

DE01

X

Hochdonn

DEHOD

 

X

01410

DE

DE01

X

Hörnum/Sylt

DEHRM

 

X

01305

DE

DE01

X

Hohenhoern

DEHHS

 

X

01412

DE

DE03

X

Homberg

DEHOM

 

X

08106

DE

DE01

X

Husum

DEHUS

 

X

01306

DE

DE01

X

Itzehoe

DEITZ

 

X

01413

DE

DE01

X

Juist

DEJUI

 

X

04108

DE

DE02

X

Kappeln

DEKAP

 

X

01203

DE

DE02

X

Kiel

DEKEL

 

X

01501

DE

DE03

X

Köln

DECGN

 

X

09505

DE

DE03

X

Krefeld

DEKRE

 

X

09302

DE

DE01

X

Langeoog, Insel

DELGO

 

X

04220

DE

DE02

X

Lauterbach

DELAU

 

X

23110

DE

DE01

X

Leer

DELEE

 

X

04109

DE

DE01

X

List/Sylt

DELIS

 

X

01307

DE

DE01

X

Lohesch

DELOH

 

X

04414

DE

DE02

X

Lübeck

DELBC

 

X

01801

DE

DE03

X

Lülsdorf

DELLF

 

X

09507

DE

DE03

X

Minden

DEMID

 

X

10110

DE

DE03

X

Mühlheim an der Ruhr

DEMUH

 

X

08231

DE

DE02

X

Mukran

DEMUK

DESAS

 

23111

DE

DE01

X

Nessmersiel

DENES

 

X

04113

DE

DE01

X

Neuharlingersiel

DENHS

 

X

04223

DE

DE03

X

Neuss

DENSS

 

X

09303

DE

DE02

X

Neustadt/Holstein

DENHO

 

X

01705

DE

DE01

X

Norddeich

DENOE

 

X

04114

DE

DE01

X

Nordenham

DENHA

 

X

04224

DE

DE01

X

Norderney I.

DENRD

 

X

04115

DE

DE01

X

Oldenburg/Oldenburg

DEOLO

 

X

04225

DE

DE03

X

Orsoy

DEORS

 

X

07212

DE

DE02

X

Orth/Fehmarn

DEORT

 

X

01706

DE

DE01

X

Papenburg

DEPAP

 

X

04417

DE

DE03

X

Peine

DEPEI

 

X

05106

DE

DE01

X

Pellworm I.

DEPEL

 

X

01309

DE

DE02

X

Petersdorf

DEPTD

DERSK

 

23115

DE

DE02

X

Puttgarden

DEPUT

 

X

01707

DE

DE02

X

Rendsburg

DEREN

 

X

01607

DE

DE03

X

Rheinberg-Ossenberg

DERBH

 

X

07217

DE

DE02

X

Rostock

DERSK

 

X

23118

DE

DE02

X

Rügen (Inneres Gewässer)

DE075

 

X

23175

DE

DE02

X

Rügen (Östl. Stralsunder Fahrw.)

DE055

 

X

23180

DE

DE03

X

Salzgitter

DESAR

 

X

05108

DE

DE02

X

Sassnitz

DESAS

 

X

23120

DE

DE01

X

Schülpersiel

DESPS

 

X

01422

DE

DE01

X

Schwarzenhütten, Hemmoor

DEHMO

 

X

03126

DE

DE03

X

Schwedt

DESDT

 

X

24217

DE

DE03

X

Sehnde

DESNE

 

X

05215

DE

DE01

X

Spieckeroog I.

DESPI

 

X

04230

DE

DE03

X

Spyck

DE061

 

X

07218

DE

DE01

X

Stade

DESTA

 

X

03127

DE

DE01

X

Stadersand

DESTS

 

X

03128

DE

DE01

X

Steenodde

DESDD

DEAMR

 

01301

DE

DE02

X

Stralsund

DESTL

 

X

23124

DE

DE01

X

Travemünde

DETRV

DELBC

 

01801

DE

DE03

X

Uelzen

DEUEL

 

X

03217

DE

DE01

X

Upschört

DEUPS

 

X

04233

DE

DE02

X

Vitte/Hiddensee

DE070

 

X

23125

DE

DE03

X

Walsum

DEWLS

 

X

08109

DE

DE01

X

Wangerooge I.

DEAGE

 

X

04235

DE

DE02

X

Warnemünde

DEWAR

DERSK

 

23126

DE

DE01

X

Wedel-Schulau

DEWED

 

X

01424

DE

DE03

X

Wesel

DEWES

 

X

07224

DE

DE01

X

Wilhelmshaven

DEWVN

 

X

04236

DE

DE01

X

Wilster

DEWIL

 

X

01426

DE

DE01

X

Wischhafen

DEWIF

 

X

03131

DE

DE02

X

Wismar

DEWIS

 

X

23213

DE

DE02

X

Wolgast

DEWOL

 

X

23328

DE

DE01

X

Wyk/Föhr

DEWYK

DE017

 

01303

DE

DE01

X

DE objekti in naprave na morju

DE88P

 

 

 

DE

DE02

X

DE objekti in naprave na morju

DE88P

 

 

 

DE

DE01

X

Drugo — Nemčija Severno morje

DE888

 

 

 

DE

DE02

X

Drugo — Nemčija Baltik

DE888

 

 

 

DE

DE03

X

Drugo — Nemčija celinske poti

DE888

 

 

 

DE

DE09

X

Drugo — Nemčija (neznano MCA)

DE888

 

 

 

 

 

 

123

123

13

110

 

EE

EE00

X

Kunda

EEKUN

 

X

 

EE

EE00

X

Miiduranna

EEMID

 

X

 

EE

EE00

X

Pärnu

EEPAR

 

X

 

EE

EE00

X

Tallinn (including Vanasadam (Old City), Muuga, Paljassaare, Paldiski Lõunasadam (Paldiski South)

EETLL

 

X

 

EE

EE00

X

Vene-Balti

EEVEB

 

X

 

EE

EE00

X

EE — objekti in naprave na morju

EE88P

 

 

 

EE

EE00

X

Drugo — Estonija

EE888

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

 

GR

GR00

X

Achladi (Αχλάδι Φθιώτιδας)

GRACL

GRSYS

 

072

GR

GR00

X

Aegina (Αίγινα)

GRAEG

 

X

025

GR

GR00

X

Aegio (Αίγιο)

GRAEN

 

X

027

GR

GR00

X

Agia Marina Aiginas (Αγία Μαρίνα Αίγινας)

GR868

 

X

868

GR

GR00

X

Agia Marina Attikis (Αγία Μαρίνα Αττικής)

GR883

 

X

883

GR

GR00

X

Agia Marina Fthiotidas (Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας)

GRAGM

 

X

006

GR

GR00

X

Agia Pelagia (Αγία Πελαγία)

GRAPE

 

X

019

GR

GR00

X

Agia Roumeli Chanion (Αγία Ρούμελη Χανίων)

GR704

 

X

704

GR

GR00

X

Agii Theodori (Άγιοι Θεόδωροι)

GRAGT

 

X

008

GR

GR00

X

Agiokampos Larissas (Αγιόκαμπος Λάρισας)

GR879

 

X

879

GR

GR00

X

Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος)

GRAKO

 

X

013

GR

GR00

X

Agios Kyrikos (Άγιος Κύρικος)

GRAKI

 

X

011

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Creta (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)

GRANI

 

X

015

GR

GR00

X

Agios Eystratios Lesvou (Άγιος Ευστράτιος Λέσβου)

GR703

 

X

703

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Fokidas (Άγιος Νικόλαος Φωκίδας)

GR876

 

X

876

GR

GR00

X

Agistri Aiginas (Αγκίστρι Αίγινας)

GR708

 

X

708

GR

GR00

X

Aigiali Amorgou (Αιγιάλη Αμοργού)

GR710

 

X

710

GR

GR00

X

Aktio Vonitsas (Άκτιο Βόνιτσας)

GR880

 

X

880

GR

GR00

X

Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολις)

GRAXD

 

X

031

GR

GR00

X

Aliverio (Αλιβέριο)

GRLVR

 

X

033

GR

GR00

X

Almyros Volou (Αλμυρός Βόλου)

GRALM

 

X

 

GR

GR00

X

Alonissos (Αλόνησσος)

GRALO

 

X

035

GR

GR00

X

Amfilochia (Αμφιλοχία)

GRAMF

 

X

047

GR

GR00

X

Amoliani (Αμολιανή)

GRAMI

 

X

043

GR

GR00

X

Amorgos (Αμοργός)

GRAMO

 

X

045

GR

GR00

X

Anafi Kyklades (Ανάφη Κυκλάδες)

GR716

 

X

716

GR

GR00

X

Andros (Άνδρος)

GRAND

 

X

055

GR

GR00

X

Antikyra (Αντίκυρα)

GRATK

 

X

057

GR

GR00

X

Antiparos (Αντίπαρος)

GRANP

 

X

059

GR

GR00

X

Antirio (Αντίριο)

GRANT

 

X

060

GR

GR00

X

Araxos ('Αραξος)

GR870

 

X

870

GR

GR00

X

Argostoli (Αργοστόλι)

GREFL

 

X

185

GR

GR00

X

Arkitsa Fthiotidas (Αρκίτσα Φθιώτιδας)

GR877

 

X

877

GR

GR00

X

Aspropyrgos (Ασπρόπυργος)

GRAPY

GREEU

 

 

GR

GR00

X

Astakos (Αστακός)

GRAST

 

X

065

GR

GR00

X

Astypalea (Αστυπάλαια)

GRJTY

 

X

069

GR

GR00

X

Bassiliki Leykados (Βασιλική Λευκάδας)

GR722

 

X

722

GR

GR00

X

Canea (Χανιά)

GRCHQ

GRSUD

 

 

GR

GR00

X

Chalki Dodekanissou (Χάλκη Δωδεκανήσων)

GR846

 

X

846

GR

GR00

X

Chalkida (Χαλκίδα)

GRCLK

 

X

515

GR

GR00

X

Chios (Χίος)

GRJKH

 

X

521

GR

GR00

X

Chora Sfakion (Χώρα Σφακίων)

GRCSF

 

X

525

GR

GR00

X

Corfu (Κέρκυρα)

GRCFU

 

X

183

GR

GR00

X

Dafni Agiou Orous (Δάφνη Αγίου Όρους)

GR728

 

X

728

GR

GR00

X

Diafani Karpathou (Διαφανή Καρπαθου)

GR729

 

X

729

GR

GR00

X

Donoussa Kyklades (Δονούσσα Κυκλάδες)

GR733

 

X

733

GR

GR00

X

Drapetsona (Δραπετσώνα)

GRDPA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Edipsos (Αιδηψός)

GREDI

 

X

029

GR

GR00

X

Elafonissos Lakonias (Ελαφόνησος Λακωνίας)

GR734

 

X

734

GR

GR00

X

Eleftheres (Ελευθερές)

GRELT

 

X

103

GR

GR00

X

Eleusina (Ελευσίνα)

GREEU

 

X

105

GR

GR00

X

Eretria Evoias (Ερέτρεια Εβοίας)

GR882

 

X

882

GR

GR00

X

Eydilos (Εύδηλος)

GREYD

 

X

115

GR

GR00

X

Faneromeni Salaminas (Φανερωμένη Σαλαμίνας)

GR891

 

X

891

GR

GR00

X

Fiskardo Kefallinias (Φισκάρδο Κεφαλληνίας)

GR842

 

X

842

GR

GR00

X

Folegandros Kyklades (Φολέγανδρος Κυκλάδες)

GR843

 

X

843

GR

GR00

X

Fourni Samou (Φούρνοι Σάμου)

GR844

 

X

844

GR

GR00

X

Frikes Ithakis (Φρίκες Ιθάκης)

GR845

 

X

845

GR

GR00

X

Galatas Trizinias (Γαλατάς Τροιζηνίας)

GR884

 

X

884

GR

GR00

X

Gavrio (Γαύριο)

GRGAV

 

X

085

GR

GR00

X

Gerakas Lakonias (Γέρακας Λακωνίας)

GR857

 

X

857

GR

GR00

X

Glossa Skopelou (Γλώσσα Σκοπέλου)

GRGLO

 

X

091

GR

GR00

X

Glyfa Fthiotidas (Γλύφα Φθιώτιδας)

GR878

 

X

878

GR

GR00

X

Gythio (Γύθειο)

GRGYT

 

X

093

GR

GR00

X

Heraklio (Ηράκλειο)

GRHER

 

X

121

GR

GR00

X

Hydra ('Υδρα)

GRHYD

 

X

501

GR

GR00

X

Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα)

GRIGO

 

X

119

GR

GR00

X

Inousses (Οινούσες)

GRINO

 

X

365

GR

GR00

X

Ios ('Ιος)

GRIOS

 

X

137

GR

GR00

X

Iraklia Kyklades (Ηρακλειά Κυκλάδες)

GR738

 

X

738

GR

GR00

X

Istmia (Ίσθμια)

GRITM

 

X

139

GR

GR00

X

Itea (Ιτέα)

GRITA

 

X

141

GR

GR00

X

Ithaki (Ιθάκη)

GRITH

 

X

135

GR

GR00

X

Kalamata (Καλαμάτα)

GRKLX

 

X

145

GR

GR00

X

Kalymnos (Κάλυμνος)

GRKMI

 

X

151

GR

GR00

X

Karlovassi (Καρλόβασι)

GRKAR

 

X

159

GR

GR00

X

Karpathos (Κάρπαθος)

GRAOK

 

X

161

GR

GR00

X

Karra Chalkidikis (Καρρά Χαλκιδικής)

GR854

 

X

854

GR

GR00

X

Karystos (Κάρυστος)

GRKST

 

X

163

GR

GR00

X

Kassos (Κάσσος)

GRKSI

 

X

167

GR

GR00

X

Kastelli Kissamou (Καστέλλι Κισσάμου)

GRKIS

 

X

171

GR

GR00

X

Katakolo (Κατάκολο)

GRKAK

 

X

173

GR

GR00

X

Kavala (Καβάλα)

GRKVA

 

X

143

GR

GR00

X

Kea (Κέα)

GRKEA

 

X

177

GR

GR00

X

Keramoti (Κεραμωτή)

GRKER

 

X

181

GR

GR00

X

Keratsini (Κερατσίνι)

GRKTS

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Kiato (Κιάτο)

GRKIO

 

X

189

GR

GR00

X

Kimolos (Κίμωλος)

GRKMS

 

X

193

GR

GR00

X

Korinthos (Κόρινθος)

GRCRG

 

X

203

GR

GR00

X

Kos (Κως)

GRKGS

 

X

225

GR

GR00

X

Kosta Ermionidos (Κόστα Ερμιονίδας)

GR881

 

X

881

GR

GR00

X

Koufonissi Kyklades (Κουφονήσι Κυκλάδες)

GR761

 

X

761

GR

GR00

X

Kylini (Κυλήνη)

GRKYL

 

X

217

GR

GR00

X

Kymi (Κύμη)

GRKIM

 

X

219

GR

GR00

X

Kythnos (Κύθνος)

GRKYT

 

X

099

GR

GR00

X

Larymna (Λάρυμνα)

GRLRY

 

X

231

GR

GR00

X

Lavrio (Λαύριο)

GRLAV

 

X

233

GR

GR00

X

Lefkimi (Λευκίμη Κερκύρας)

GRLFK

 

X

214

GR

GR00

X

Leros (Λέρος)

GRLRS

 

X

237

GR

GR00

X

Lipsi Dodekanissou (Λειψοί Δωδεκανήσων)

GR766

 

X

766

GR

GR00

X

Lixouri (Ληξούρι Κεφαλληνίας)

GRLIX

 

X

245

GR

GR00

X

Loutro Chania (Λουτρό Χανίων)

GR850

 

X

850

GR

GR00

X

Marmari (Μαρμάρι)

GRMRM

 

X

261

GR

GR00

X

Meganissi (Μεγανήσι)

GRMGN

 

X

253

GR

GR00

X

Megara (Μέγαρα)

GRMGR

 

X

267

GR

GR00

X

Megisti Kastelorizou (Μεγίστη Καστελόριζου)

GR775

 

X

775

GR

GR00

X

Menidi Etolokarnanias (Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας)

GRMEN

 

X

277

GR

GR00

X

Messologi (Μεσολόγγι)

GRMEL

 

X

281

GR

GR00

X

Methana (Μέθανα)

GRMET

 

X

 

GR

GR00

X

Milos (Μήλος)

GRMLO

 

X

287

GR

GR00

X

Moudros (Μούδρος Λήμνου)

GRMDR

 

X

299

GR

GR00

X

Mykonos (Μύκονος)

GRJMK

 

X

311

GR

GR00

X

Myrina (Μύρινα)

GRMYR

 

X

315

GR

GR00

X

Mytilene (Μυτιλήνη)

GRMJT

 

X

319

GR

GR00

X

Nafplio (Ναύπλιο)

GRNAF

 

X

327

GR

GR00

X

Naxos (Νάξος)

GRJNX

 

X

321

GR

GR00

X

Nea Karvali (Νέα Καρβάλη Καβάλας)

GRNKV

GRKVA

 

 

GR

GR00

X

Nea Moudania (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής)

GRNMA

 

X

345

GR

GR00

X

Nea Styra (Νέα Στύρα)

GRNST

 

X

349

GR

GR00

X

Neapoli Lakonias (Νεάπολις Λακωνίας)

GRNEA

 

X

329

GR

GR00

X

Nidri (Νυδρί)

GRNID

 

X

359

GR

GR00

X

Nissyros (Νίσσυρος)

GRNIS

 

X

355

GR

GR00

X

Orei (Ωρεοί)

GRORE

 

X

529

GR

GR00

X

Oropos (Ωρωπός)

GRORO

 

X

531

GR

GR00

X

Ouranoupoli Chalkidikis (Ουρανόπολις Χαλκιδικής)

GR801

 

X

801

GR

GR00

X

Paleochora Sfakion (Παλαιοχώρα Σφακίων)

GRPSF

 

X

371

GR

GR00

X

Paloukia Salaminas (Παλούκια Σαλαμίνας)

GR890

 

X

890

GR

GR00

X

Paros (Πάρος)

GRPAS

 

X

389

GR

GR00

X

Patmos (Πάτμος)

GRPMS

 

X

391

GR

GR00

X

Patras (Πάτρα)

GRGPA

 

X

393

GR

GR00

X

Paxi (Παξοί)

GRPAX

 

X

385

GR

GR00

X

Perama (Πέραμα)

GRPER

GRPIR

 

399

GR

GR00

X

Pessada Kefallinias (Πεσσάδα Κεφαλληνίας)

GR887

 

X

887

GR

GR00

X

Petra Lesvou (Πέτρα Λέσβου)

GR812

 

X

812

GR

GR00

X

Pireus (Πειραιάς)

GRPIR

 

X

397

GR

GR00

X

Pissaetos Ithakis (Πισαετός Ιθάκης)

GR852

 

X

852

GR

GR00

X

Politika (Πολιτικά)

GRPTK

 

X

414

GR

GR00

X

Poros Trizinias (Πόρος Τροιζηνίας)

GRPTR

 

X

417

GR

GR00

X

Poros Kefallinias (Πόρος Κεφαλληνίας)

GRPKE

 

X

419

GR

GR00

X

Porto Lagos (Πόρτο Λάγος)

GRPTL

 

X

421

GR

GR00

X

Preveza (Πρέβεζα)

GRPVK

 

X

423

GR

GR00

X

Psara (Ψαρά)

GR804

 

X

804

GR

GR00

X

Rafina (Ραφήνα)

GRRAF

 

X

433

GR

GR00

X

Rethymno (Ρέθυμνο)

GRRET

 

X

437

GR

GR00

X

Rhodes (Ρόδος)

GRRHO

 

X

439

GR

GR00

X

Rio (Ρίο)

GRRIO

 

X

 

GR

GR00

X

Sami (Σάμη)

GRSMI

 

X

445

GR

GR00

X

Samothraki (Σαμοθράκη)

GRSAM

 

X

447

GR

GR00

X

Schinoussa Kyklades (Σχοινούσα Κυκλάδες)

GR836

 

X

836

GR

GR00

X

Seriphos (Σέριφος)

GRSER

 

X

451

GR

GR00

X

Shinari Zakyntou (Σχινάρι Ζακύνθου)

GR892

 

X

892

GR

GR00

X

Sifnos (Σίφνος)

GRSIF

 

X

461

GR

GR00

X

Sikinos Kyklades (Σίκινος)

GR829

 

X

829

GR

GR00

X

Sitia (Σητεία)

GRJSH

 

X

453

GR

GR00

X

Skaramagas (Σκαραμαγκάς)

GRSKA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Skiathos (Σκιάθος)

GRJSI

 

X

465

GR

GR00

X

Skopelos (Σκόπελος)

GRSKO

 

X

467

GR

GR00

X

Skyros (Σκύρος)

GRSKU

 

X

469

GR

GR00

X

Souda Bay (Σούδα)

GRSUD

 

X

470

GR

GR00

X

Sougia (Σούγια)

GR873

 

X

873

GR

GR00

X

Souvala Aiginas (Σουβάλα Αίγινας)

GR832

 

X

832

GR

GR00

X

Spetses (Σπέτσες)

GRSPE

 

X

473

GR

GR00

X

Stratonio (Στρατώνιο Χαλκιδικής)

GRSTI

 

X

479

GR

GR00

X

Stylida (Στυλίδα)

GRSYS

 

X

481

GR

GR00

X

Symi (Σύμη)

GRSYM

 

X

487

GR

GR00

X

Syros (Σύρος)

GRJSY

 

X

489

GR

GR00

X

Thassos (Θάσος)

GRTSO

 

X

123

GR

GR00

X

Thessaloniki (Θεσσαλονίκη)

GRSKG

 

X

125

GR

GR00

X

Thira (Θήρα)

GRJTR

 

X

127

GR

GR00

X

Tilos Dodekanissou (Τήλος Δωδεκανήσων)

GR837

 

X

837

GR

GR00

X

Tinos (Τήνος)

GRTIN

 

X

493

GR

GR00

X

Trypiti Chalkidikis (Τρυπητή Χαλκιδικής)

GR885

 

X

885

GR

GR00

X

Vathy Samou (Βαθύ Σάμου)

GRVTH

 

X

449

GR

GR00

X

Volos (Βόλος)

GRVOL

 

X

079

GR

GR00

X

Yerakini (Γερακινή Χαλικιδικής)

GRYER

GRNMA

 

 

GR

GR00

X

Zakynthos (Ζάκυνθος)

GRZTH

 

X

117

GR

GR00

X

GR Objekti in naprave na morju

GR88P

 

 

 

GR

GR00

X

Drugo Grčija

GR888

 

X

 

 

 

 

176

176

9

167

 

ES

ES02

X

Alcudia

ESALD

 

X

 

ES

ES02

X

Algeciras

ESALG

 

X

 

ES

ES02

X

Alicante

ESALC

 

X

 

ES

ES02

X

Almería

ESLEI

 

X

 

ES

ES02

X

Arguineguin

ESARI

 

X

 

ES

ES02

X

Arrecife de Lanzarote

ESACE

 

X

 

ES

ES01

X

Avilés

ESAVS

 

X

 

ES

ES02

X

Barcelona

ESBCN

 

X

 

ES

ES01

X

Bilbao

ESBIO

 

X

 

ES

ES02

X

Cabezuela

ESCBZ

 

X

 

ES

ES02

X

Cádiz

ESCAD

 

X

 

ES

ES02

X

Cala Sabina

ESCBS

 

X

 

ES

ES02

X

Carboneras

ESCRS

 

X

 

ES

ES02

X

Cartagena

ESCAR

 

X

 

ES

ES02

X

Castellón

ESCAS

 

X

 

ES

XC00

X

Ceuta

XCCEU

 

X

 

ES

ES02

X

Escombreras

ESESC

 

X

 

ES

ES01

X

Ferrol

ESFER

 

X

 

ES

ES02

X

Gandía

ESGAN

 

X

 

ES

ES01

X

Gijón

ESGIJ

 

X

 

ES

ES02

X

Hierro

ESHIE

 

X

 

ES

ES02

X

Huelva

ESHUV

 

X

 

ES

ES02

X

Ibiza

ESIBZ

 

X

 

ES

ES01

X

La Coruña

ESLCG

 

X

 

ES

ES02

X

La Estaca

ESLES

 

X

 

ES

ES02

X

Las Palmas

ESLPA

 

X

 

ES

ES02

X

Los Cristianos

ESLCR

 

X

 

ES

ES02

X

Mahón

ESMAH

 

X

 

ES

ES02

X

Málaga

ESAGP

 

X

 

ES

ES01

X

Marín- (Pontevedra)

ESMPG

 

X

 

ES

XL00

X

Melilla

XLMLN

 

X

 

ES

ES02

X

Motril

ESMOT

 

X

 

ES

ES02

X

Palma de Mallorca

ESPMI

 

X

 

ES

ES01

X

Pasajes

ESPAS

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto de Santa Maria

ESPSM

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto del Rosario

ESFUE

 

X

 

ES

ES02

X

Rota

ESROT

 

X

 

ES

ES02

X

Sagunto

ESSAG

 

X

 

ES

ES01

X

San Ciprián

ESSCI

 

X

 

ES

ES02

X

San Sebastian de la Gomera

ESSSG

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de la Palma

ESSPC

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de Tenerife

ESSCT

 

X

 

ES

ES01

X

Santander

ESSDR

 

X

 

ES

ES02

X

Sevilla

ESSVQ

 

X

 

ES

ES02

X

Tarifa

ESTRF

 

X

 

ES

ES02

X

Tarragona

ESTAR

 

X

 

ES

ES02

X

Torrevieja

ESTOR

 

X

 

ES

ES02

X

Valencia

ESVLC

 

X

 

ES

ES01

X

Vigo

ESVGO

 

X

 

ES

ES01

X

Villagarcía (de Arosa)

ESVIL

 

X

 

ES

ES02

X

Vinaroz

ESVZR

 

X

 

ES

ES02

X

Zona Franca De Cadiz

ESZFR

 

X

 

ES

ES01

X

ES objekti in naprave na morju

ES88P

 

 

 

ES

ES02

X

ES objekti in naprave na morju

ES88P

 

 

 

ES

ES01

X

Drugo — Španija Atlantik (sever Portugalske)

ES888

 

 

 

ES

ES02

X

Drugo — Španija Sredozemlje

ES888

 

 

 

ES

ES09

X

Drugo — Španija (neznano MCA)

ES888

 

 

 

 

 

 

52

52

0

52

 

FR

FR02

X

Ajaccio

FRAJA

 

X

76

FR

FR01

X

Basse-Indre

FRBAI

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Bassens

FRBAS

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Basse-Terre (Guadeloupe)

GPBBR

GP001

 

 

FR

FR02

X

Bastia

FRBIA

 

X

73

FR

FR01

X

Bayonne

FRBAY

 

X

57

FR

FR01

X

Bec d'Ambes

FRBEC

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Berre

FRBEE

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Blaye

FRBYE

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Bonifacio

FRBON

 

X

78

FR

FR01

X

Bonsecours

FRBSC

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Bordeaux

FRBOD

 

X

56

FR

FR01

X

Boulogne-sur-Mer

FRBOL

 

X

04

FR

FR01

X

Brest

FRBES

 

X

29

FR

FR01

X

Caen

FRCFR

 

X

13

FR

FR01

X

Calais

FRCQF

 

X

03

FR

FR02

X

Calvi

FRCLY

 

X

75

FR

FR01

X

Camaret

FRCAM

 

X

32

FR

FR02

X

Cannes

FRCEQ

 

X

68

FR

FR01

X

Carteret

FRCRT

 

X

15

FR

FR01

X

Cherbourg

FRCER

 

X

14

FR

FR03

X

Degrad-des Cannes (Guyane française)

GFDDC

 

X

94

FR

FR01

X

Concarneau

FRCOC

 

X

38

FR

FR01

X

Dieppe

FRDPE

 

X

07

FR

FR01

X

Donges

FRDON

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Douarnenez

FRDRZ

 

X

33

FR

FR01

X

Dunkerque

FRDKK

 

X

1

FR

FR02

X

Étang-de-Berre

FRETB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Fécamp

FRFEC

 

X

08

FR

FR04

X

Fort-de-France (Martinique)

MQFDF

 

X

93

FR

FR02

X

Fos-sur-Mer

FRFOS

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Gonfreville-l'Orcher

FRGLO

FRLEH

 

 

FR

FR04

X

Guadeloupe (Guadeloupe)

GP001

 

X

90

FR

FR01

X

Granville

FRGFR

 

X

16

FR

FR01

X

Gravelines

FRGRV

 

X

02

FR

FR01

X

Harfleur

FRHRF

FRLEH

 

 

FR

FR01

X

Hennebont

FRHET

 

X

40

FR

FR01

X

Honfleur

FRHON

 

X

11

FR

FR04

X

Jarry (Guadeloupe)

GPJAR

GP001

 

 

FR

FR03

X

Kourou (Guyane française)

GFQKR

 

X

96

FR

FR02

X

L'Île-Rousse

FRILR

 

X

74

FR

FR02

X

La Ciotat

FRLCT

 

X

65

FR

FR03

X

Larivot (Guyane française)

GFLVT

 

X

91

FR

FR01

X

La Pallice

FRLPE

FRLRH

 

 

FR

FR01

X

La Rochelle

FRLRH

 

X

49

FR

FR01

X

Landerneau

FRLDN

 

X

30

FR

FR01

X

Lannion

FRLAI

 

X

26

FR

FR02

X

Lavéra

FRLAV

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Le Fret (Crozon)

FRLFR

 

X

31

FR

FR01

X

Le Guildo (Créhen)

FRLGU

 

X

20

FR

FR01

X

Le Havre

FRLEH

 

X

09

FR

FR01

X

Le Lègue (Saint-Brieuc)

FRSBK

 

X

22

FR

FR01

X

Le Tréport

FRLTR

 

X

06

FR

FR01

X

Le Verdon

FRLVE

FRBOD

 

 

FR

FR01

X

Les Sables-d'Olonne

FRLSO

 

X

47

FR

FR01

X

Lézardrieux

FRLEZ

 

X

19

FR

FR01

X

Lorient

FRLRT

 

X

39

FR

FR02

X

Marseille

FRMRS

 

X

64

FR

FR01

X

Montoir-de-Bretagne

FRMTX

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Morlaix

FRMXN

 

X

27

FR

FR01

X

Mortagne-sur-Gironde

FRMSG

 

X

54

FR

FR01

X

Nantes Saint-Nazaire

FRNTE

 

X

44

FR

FR02

X

Nice-Villefranche

FRNCE

 

X

70

FR

FR01

X

Paimbœuf

FRPBF

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Paimpol

FRPAI

 

X

23

FR

FR01

X

Pauillac-Port

FRPAP

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

GPPTP

GP001

 

 

FR

FR01

X

Petit-Couronne

FRPET

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Pontrieux

FRPOX

 

X

24

FR

FR02

X

Port-de-Bouc

FRPDB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Port-Jérôme

FRPJE

FRURO

 

 

FR

FR05

X

Port-Réunion (ex Pointe-des-Galets) (Réunion)

REPDG

 

X

97

FR

FR02

X

Port-Vendres

FRPOV

 

X

61

FR

FR01

X

Port-Joinville (Île d'Yeu)

FRPRJ

 

X

46

FR

FR02

X

Port-la-Nouvelle

FRNOU

 

X

62

FR

FR02

X

Porto Vecchio

FRPVO

 

X

79

FR

FR02

X

Propriano

FRPRP

 

X

77

FR

FR01

X

Quimper

FRUIP

 

X

37

FR

FR01

X

Redon

FRRDN

 

X

42

FR

FR01

X

Rochefort

FRRCO

 

X

51

FR

FR01

X

Roscoff

FRROS

 

X

28

FR

FR01

X

Rouen

FRURO

 

X

10

FR

FR01

X

Royan

FRRYN

 

X

53

FR

FR03

X

Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française)

GFSLM

 

X

95

FR

FR02

X

Sète

FRSET

 

X

63

FR

FR02

X

Saint-Louis (Rhône)

FRPSL

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Saint-Malo

FRSML

 

X

17

FR

FR01

X

Saint-Nazaire

FRSNR

FRNTE

 

 

FR

FR02

X

Saint-Raphaël

FRSRL

 

X

67

FR

FR01

X

Saint-Valéry-sur-Somme

FRSVS

 

X

05

FR

FR01

X

Saint-Wandrille

FRSWD

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Tonnay Charente

FRTON

 

X

52

FR

FR02

X

Toulon

FRTLN

 

X

66

FR

FR01

X

Tréguier

FRTRE

 

X

25

FR

FR01

X

Vannes

FRVNE

 

X

41

FR

FR01

X

FR objekti in naprave na morju

FR88P

 

 

 

FR

FR02

X

FR objekti in naprave na morju

FR88P

 

 

 

FR

FR01

X

Drugo — Francija Atlantik/Severno morje

FR888

 

 

 

FR

FR02

X

Drugo — Francija Sredozemlje

FR888

 

 

 

FR

FR03

X

Drugo - France Guyane française

GF888

 

 

 

FR

FR04

X

Drugo - France Guadeloupe

GP888

 

 

 

FR

FR04

X

Drugo - France Martinique

MQ888

 

 

 

FR

FR05

X

Drugo - France Réunion

RE888

 

 

 

FR

FR09

X

Drugo — Francija (neznano MCA)

FR888

 

 

 

 

 

 

95

95

26

69

 

IE

IE00

X

Arklow

IEARK

 

X

00ARKL

IE

IE00

X

Arklow Head Port

IE009

 

X

 

IE

IE00

X

Bantry Bay

IEBYT

 

X

 

IE

IE00

X

Castletown Bere

IECTB

 

X

 

IE

IE00

X

Cork

IEORK

 

X

00CORK

IE

IE00

X

Drogheda

IEDRO

 

X

00DROG

IE

IE00

X

Dublin

IEDUB

 

X

00DUBL

IE

IE00

X

Dun Laoghaire

IEDLG

 

X

00DUNL

IE

IE00

X

Dundalk

IEDDK

 

X

00DUND

IE

IE00

X

Foynes

IEFOV

 

X

00FOYN

IE

IE00

X

Galway

IEGWY

 

X

00GALW

IE

IE00

X

Greenore

IEGRN

 

X

00GREE

IE

IE00

X

Killybegs

IEKBS

 

X

 

IE

IE00

X

Kilrush

IEKLR

 

X

 

IE

IE00

X

Kinsale

IEKLN

 

X

 

IE

IE00

X

Limerick

IELMK

 

X

00LIME

IE

IE00

X

New Ross

IENRS

 

X

00NEWR

IE

IE00

X

Rosslare Harbour

IEROS

 

X

00ROSS

IE

IE00

X

Sligo

IESLI

 

X

00SLIG

IE

IE00

X

Tralee

IETRA

 

X

 

IE

IE00

X

Waterford

IEWAT

 

X

00WATE

IE

IE00

X

Wicklow

IEWIC

 

X

00WICK

IE

IE00

X

Youghal

IEYOU

 

X

 

IE

IE00

X

IE objekti in naprave na morju

IE88P

 

 

 

IE

IE00

X

Drugo — Irska

IE888

 

 

 

 

 

 

23

23

0

23

 

IT

IT00

X

Alghero

ITAHO

 

X

 

IT

IT00

X

Alicudi

ITALI

 

X

 

IT

IT00

X

Amalfi

ITAMA

 

X

 

IT

IT00

X

Ancona

ITAOI

 

X

 

IT

IT00

X

Anzio

ITANZ

 

X

 

IT

IT00

X

Arbatax

ITATX

 

X

 

IT

IT00

X

Augusta

ITAUG

 

X

 

IT

IT00

X

Bari

ITBRI

 

X

 

IT

IT00

X

Barletta

ITBLT

 

X

 

IT

IT00

X

Brindisi

ITBDS

 

X

 

IT

IT00

X

Cagliari

ITCAG

 

X

 

IT

IT00

X

Calasetta

ITCLS

 

X

 

IT

IT00

X

Capraia

ITCPA

 

X

 

IT

IT00

X

Capri

ITPRJ

 

X

 

IT

IT00

X

Carloforte

ITCLF

 

X

 

IT

IT00

X

Casamicciola

ITCML

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare del Golfo

ITCTR

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare di Stabia

ITCAS

 

X

 

IT

IT00

X

Catania

ITCTA

 

X

 

IT

IT00

X

Cavo

ITCVX

 

X

 

IT

IT00

X

Chioggia

ITCHI

 

X

 

IT

IT00

X

Civitavecchia

ITCVV

 

X

 

IT

IT00

X

Crotone

ITCRV

 

X

 

IT

IT00

X

Falconara Marittima

ITFAL

 

X

 

IT

IT00

X

Favignana

ITFAV

 

X

 

IT

IT00

X