ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 106

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
27. april 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 631/2005 z dne 26. aprila 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 632/2005 z dne 26. aprila 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2004 o stalnem javnem razpisu za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 633/2005 z dne 26. aprila 2005 o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone in jabolka)

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 634/2005 z dne 26. aprila 2005 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 635/2005 z dne 26. aprila 2005 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 636/2005 z dne 26. aprila 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh aprila 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 327/98

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 637/2005 z dne 26. aprila 2005 o dodelitvi izvoznih dovoljenj za nekatere mlečne proizvode za izvoz v Dominikansko republiko v okviru kvote iz člena 20a Uredbe (ES) št. 174/1999

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 638/2005 z dne 26. aprila 2005 o določitvi proizvodnega nadomestila za oljčno olje, ki se uporablja v proizvodnji nekaterih konzerviranih živil

16

 

*

Direktiva Komisije 2005/30/ES z dne 22. aprila 2005 o spremembi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku direktiv 97/24/ES in 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil ( 1 )

17

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2005/329/SZVP z dne 25. aprila 2005 o Konferenci za pregled pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, leta 2005

32

 

*

Skupni Ukrep Sveta 2005/330/SZVP z dne 26. aprila 2005 o spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz

36

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 426/2005 z dne 15. marca 2005 o uvedbi začasnih protidampinških dajatev na uvoz določenih dokončanih tkanin za oblačila iz poliestrskih filamentov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 69, 16.3.2005)

37

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 631/2005

z dne 26. aprila 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. aprila 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 26. aprila 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

103,6

204

98,1

212

129,8

624

168,0

999

124,9

0707 00 05

052

152,4

204

76,2

999

114,3

0709 90 70

052

99,0

204

44,2

999

71,6

0805 10 20

052

54,4

204

45,2

212

58,1

220

47,8

388

62,0

400

53,3

624

73,9

999

56,4

0805 50 10

052

65,2

220

65,0

388

67,8

400

69,6

528

65,2

624

67,3

999

66,7

0808 10 80

388

86,3

400

122,8

404

94,3

508

67,2

512

69,4

524

65,9

528

65,1

720

82,6

804

112,9

999

85,2

0808 20 50

388

87,9

512

63,9

528

65,2

720

72,2

999

72,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 632/2005

z dne 26. aprila 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2004 o stalnem javnem razpisu za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1185/2004 (2) je odprla stalni javni razpis za izvoz rži iz zalog nemške intervencijske agencije.

(2)

Člen 5(4) Uredbe (ES) št. 1185/2004 določa naslov nemškega intervencijskega organa, kjer je treba ponudbe vložiti. Po notranji reorganizaciji nemških upravnih storitev je treba naveden naslov prilagoditi.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 5(4) Uredbe (ES) št. 1185/2004 se nadomesti z:

„4.   Ponudbe je treba predložiti nemški intervencijski agenciji na naslov:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faks

(49) 228 68 45 39 85

(49) 228 68 45 32 76

“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 28. aprila 2005, od 9. ure (po bruseljskem času).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 227, 26.6.2004, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1730/2004 (UL L 307, 5.10.2004, str. 3).


27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 633/2005

z dne 26. aprila 2005

o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za sadje in zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone in jabolka)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (2) določa podrobna pravila za uporabo izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da se proizvodi, ki jih izvaža Skupnost, v obsegu, potrebnem za gospodarsko pomemben izvoz, lahko krijejo z izvoznimi nadomestili, v mejah, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba paziti, da ne pride do motenj trgovinskih tokov, nastalih s sistemom nadomestil. Iz tega razloga in zaradi sezonske narave izvoza sadja in zelenjave je treba določiti količine, predvidene za vsak proizvod, na podlagi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, določene z Uredbo Komisije (EGS) št. 3846/87 (3). Te količine je treba dodeliti upoštevajoč pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja ali izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi strani. Treba je upoštevati tudi stroške prevoza in trženja ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi stanja na mednarodnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za določen proizvod glede na namembni kraj.

(7)

Paradižniki, pomaranče, limone in jabolka razredov ekstra, I in II skupnih standardov kakovosti se trenutno lahko izvozijo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zato, da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih sredstev in ob upoštevanju strukture izvoza Skupnosti, je primerno razpisati natečaj ter določiti okvirni znesek nadomestila in predvidene količine za zadevno obdobje.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Razpiše se natečaj za dodelitev izvoznih dovoljenj A3. Zadevni proizvodi, rok za predložitev ponudb, okvirne stopnje nadomestila in predvidene količine so podani v Prilogi k Uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz Priloge k Uredbi.

3.   Ne glede na uporabo člena 5(6) Uredbe (ES) št. 1961/2001 je rok veljavnosti dovoljenj A3 dva meseca.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2180/2003 (UL L 335, 22.12.2003, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


PRILOGA

O RAZPISU NATEČAJA ZA DODELITEV IZVOZNIH DOVOLJENJ A3 ZA SADJE IN ZELENJAVO (PARADIŽNIKE, POMARANČE, LIMONE IN JABOLKA)

Rok za predložitev ponudb: od 4. do 5. maja 2005

Tarifna oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Okvirni znesek nadomestil

(v EUR/t)

Predvidene količine

(v t)

0702 00 00 9100

F08

45

10 000

0805 10 20 9100

A00

45

10 000

0805 50 10 9100

A00

70

10 000

0808 10 80 9100

F09

46

33 333


(1)  Tarifne oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87. Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Drugi namembni kraji so:

F03

Vsi namembni kraji razen Švice.

F04

Hongkong, Singapur, Malezija, Šrilanka, Indonezija, Tajska, Tajvan, Papua Nova Gvineja, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonska, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, Mehika, Kostarika.

F08

Vsi namembni kraji razen Bolgarije.

F09

Sledeči namembni kraji:

Norveška, Islandija, Grenladnija, Fersko otočje, Romunija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Črna gora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukrajina, Saudova Arabija, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati (Abu Dhabi, Dubaj, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma in Fudjayra), Kuvajt, Jemen, Sirija, Iran, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venezuela, Peru, Panama, Ekvador in Kolumbija,

afriške države in teritoriji razen Južne Afrike,

namembni kraji iz člena 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 634/2005

z dne 26. aprila 2005

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Avdiofrekvenčni ojačevalnik, opremljen z dekodirnikom digitalnega zvoka, procesorjem digitalnega zvoka za večkanalni zvočni učinek (prostorski zvok) in vezjem za sinhronizacijo slike in zvoka.

Naprava lahko sprejema signale iz različnih virov (npr. DVD-predvajalnika, satelitskega sprejemnika, kasetofona, video predvajalnika). Ti signali se lahko dekodirajo in se pred ojačanjem prenesejo na digitalne/analogne pretvornike.

8518 40 99

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in z besedilom oznak KN 8518, 8518 40 in 8518 40 99.

Dekodiranje in obdelava zvočnih signalov se šteje za del ojačevalne avdiofrekvenčne funkcije.

Ker z videom povezana funkcija sinhronizira zvočne in video signale, ostaja naprava uvrščena pod tarifno številko 8518.

2.

Aparat, ki ga sestavljajo:

radiodifuzni sprejemnik AM/FM,

večkanalni ojačevalnik in

digitalni zvočni procesor.

Izdelek, ki je namenjen razvedrilu v domačem okolju, je opremljen z napravo za daljinsko krmiljenje.

8527 39 80

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombo 3 k oddelku XVI, in z besedilom oznak KN 8527, 8527 39 in 8527 39 80.

V smislu opombe 3 k oddelku XVI je komponenta, ki opravlja osnovno funkcijo kombiniranega aparata, radiodifuzni sprejemnik.

Ojačevanje in obdelava zvoka se v primerjavi s sprejemom za radiodifuzijo štejeta za drugotni funkciji.

Zato se kombinirani aparat uvršča med aparate za radiodifuzni sprejem pod oznako KN 8527 39 80.

3.

Aparat, ki ga sestavljajo:

radiodifuzni sprejemnik AM/FM,

večkanalni ojačevalnik,

digitalni zvočni procesor in

vezja za sinhronizacijo slike in zvoka.

Izdelek, ki sprejema signale iz različnih virov (npr. DVD-predvajalnika, satelitskega sprejemnika, kasetofona, video predvajalnika) in je namenjen razvedrilu v domačem okolju, je opremljen z napravo za daljinsko krmiljenje.

Zvočni signali se lahko dekodirajo in se pred ojačanjem prenesejo na digitalne/analogne pretvornike.

8527 39 80

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombo 3 k oddelku XVI, in z besedilom oznak KN 8527, 8527 39 in 8527 39 80.

V smislu opombe 3 k oddelku XVI je komponenta, ki opravlja osnovno funkcijo kombiniranega aparata, radiodifuzni sprejemnik.

Ojačevanje in obdelava zvoka se v primerjavi s sprejemom za radiodifuzijo štejeta za drugotni funkciji.

Ker z videom povezana funkcija samo sinhronizira zvočne in video signale, izdelek ostaja uvrščen pod tarifno številko 8527.

Zato se kombinirani aparat uvršča med aparate za radiodifuzni sprejem pod oznako KN 8527 39 80.

4.

Barvni monitor s tekočimi kristali (LCD) z diagonalno izmero zaslona 38,1 cm (15″) in zunanjimi merami 30,5 (š) × 22,9 (v) × 8,9 (g) cm:

z največjo ločljivostjo 1 024 × 768 točk

s frekvencami osveževanja 30–80 kHz (vodoravno) in 56–75 Hz (navpično).

Izdelek ima naslednje vmesnike:

analogni video vhod (VGA)

digitalni video vhod (DVI)

BNC-vhod in BNC-izhod

analogni video vhod in izhod (S-video)

avdio vhod in avdio izhod

Izdelek lahko na zaslonu prikaže signale, sprejete iz različnih virov, npr. stroja za avtomatsko obdelavo podatkov, sistema CCTV (kabelska TV), DVD-predvajalnika ali video kamere.

8528 21 90

Uvrščanje je določeno s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter z besedilom oznak KN 8528, 8528 21 in 8528 21 90.

Uvrstitev pod tarifno podštevilko 8471 60 je izključena, saj monitor zaradi zmogljivosti, da na zaslonu prikaže signale iz različnih virov, ni take vrste, da bi se izključno ali predvsem uporabljal v sistemu avtomatske obdelave podatkov (glej opombo 5 k poglavju 84).

Prav tako proizvod ne more biti uvrščen pod tarifno številko 8531, saj njegova funkcija ni omogočanje vizualnega prikaza za namene signalizacije (glej pojasnila harmoniziranega sistema k tarifni številki 8531, točka D).

5.

Sistem, ki ga sestavljajo:

centralna procesna enota s tipkovnico, miško in vizualnim prikazovalnikom (osebni računalnik),

centralna procesna enota (strežnik) in

natančni optični bralnik.

Natančni optični bralnik je sestavljen iz naprave, imenovane „podpora za senzor optičnega bralnika“ na nosilcu.

„Podpora za senzor optičnega bralnika“ je opremljena s senzorji za merjenje kakovosti papirja glede na vlago, temperaturo, težo itd.

Premika se naprej in nazaj po nosilcu ter zbira podatke z uporabo delov infrardečega svetlobnega spektra ali laserskih žarkov ali drugih oblik merjenja. Ti podatki se prek strežnika pošljejo v osebni računalnik, ki jih obdela za izdelavo podatkov za nadzor kakovosti papirja.

Podatki, ki jih obdela osebni računalnik, se uporabijo za prilagajanje izhodne nastavitve stroja za izdelavo papirja, ki ni del tega sistema.

9032 89 90

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombo 7(b) k poglavju 90, in z besedilom oznak KN 9032, 9032 89 in 9032 89 90.

Opomba 5(B) k poglavju 84 izključuje uvrščanje sistema pod tarifno številko 8471, saj izvaja specifično funkcijo, drugačno od obdelave podatkov, kakor določa opomba 5(E) k poglavju 84.

Sistem je avtomatski regulator za avtomatsko nadzorovanje neelektričnih količin, pri katerih je delovanje odvisno od električnega pojava, ki se razlikuje glede na dejavnik, ki se nadzoruje (opomba 7(b) k poglavju 90).


27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 635/2005

z dne 26. aprila 2005

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 493/2005 (UL L 82, 31.3.2005, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Proizvod, sestavljen iz predkuhanih, suhih rezancev iz pšenične moke (približno 80 g) in začimb (približno 11 g).

Proizvod je pakiran v obliki za prodajo na drobno v 250 ml posodo iz ekspandiranega polistirena, ki vsebuje rezance in majhno vrečko začimb.

V skladu z navodili, natisnjenimi na embalaži, je potrebno v posodo z rezanci dodati začimbe in vrelo vodo (največ 200 ml); po treh minutah so testenine pripravljene za uživanje.

Glej fotografijo (1)

1902 30 10

Uvrstitev je določena s splošnimi pravili 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in z besedilom oznak KN 1902, 1902 30 in 1902 30 10.

Proizvod je v obliki seta, ki ga sestavljajo različne sestavine, in je pakiran v obliki za prodajo na drobno. Bistveni značaj proizvodu dajejo rezanci, ki predstavljajo njegov večji delež.

Proizvod se ne more uvrstiti v tarifno številko 2104, ker dodatek vode v posodo ne zadostuje za pripravo juhe ali mesne juhe, vendar daje proizvodu značilnost jedi iz testenin.

2.

Čaj za ledvice in mehur, v filter vrečkah, pripravljen za prodajo na drobno.

Etiketa vsebuje naslednje podatke:

1.

Sestava posamezne filter vrečke (1,8 g):

Zdravilne sestavine:

preslica

0,47 g

listi breze

0,45 g

zlata rozga

0,38 g

korenina gladeža

0,20 g

Druge sestavine:

šipkove lupine, listi plavice, listi poprove mete, cvetovi ognjiča, sladka koreninica.

2.

Doziranje in način priprave:

Filter vrečko prelijte s približno 150 ml vrele vode in pokrijte. Po približno 15 minutah odstranite filter vrečko. Če ni drugače predpisano, popijte skodelico sveže kuhanega čaja 3–4 krat dnevno med obroki.

3.

Uporaba:

Za povečanje količine urina pri vnetju ledvic ali mehurja ter za preprečevanje nastanka sečnega peska ali ledvičnih kamnov.

2106 90 92

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, dodatno opombo 1 k poglavju 30 in z besedilom oznak KN 2106, 2106 90 in 2106 90 92.

Glej tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 2106, odstavek (14) in pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k poglavju 30.

Niti navodila za uporabo niti embalaža ne vsebujeta podrobnejših podatkov o vrsti in koncentraciji aktivnih substanc. Navedena je le vrsta in količina uporabljenih rastlin ali delov rastlin. Pogoji iz dodatne opombe 1(b) k poglavju 30 zato niso izpolnjeni.

Image


(1)  fotografija je zgolj informativnega značaja


27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 636/2005

z dne 26. aprila 2005

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh aprila 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 327/98

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Razporedu CXL, sestavljenem kot rezultat sklepov pogajanj GATT XXIV.6 (1),

ob upoštevanju Odločbe Sveta 96/317/ES z dne 13. maja 1996 o posvetovanjih s Tajsko v okviru člena XXIII GATT (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 327/98 z dne 10. februarja 1998 o odprtju in upravljanju določenih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (3), in zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Pregled zahtevkov je pokazal, da je treba izdati dovoljenja za serijo v aprila 2005 za v zahtevkih navedene količine, ki se po potrebi zmanjšajo za nezajete odstotke, in določiti količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh aprila 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 327/98, o čemer je obveščena Komisija, se izdajo uvozna dovoljenja za riž za količine, navedene v zahtevkih, zmanjšane za odstotke, ki so določeni v Prilogi k tej uredbi.

2.   Količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo, so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. aprila 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 122, 22.5.1996, str. 15.

(3)  UL L 37, 11.2.1998, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2296/2003 (UL L 340, 24.12.2003, str. 35).


PRILOGA

Odstotki zmanjšanja količin za serijo v aprilu 2005 in razpoložljive količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo:

(a)   manj brušen ali dobro brušen riž z oznako KN 1006 30

Poreklo

Znižanje (v %) za serijo v aprilu 2005

Količine, ki se prenesejo v serijo v julija 2005 (v t)

Združene države Amerike

0 (1)

9 630,927

Tajska

0 (1)

3 543,197

Avstralija

0 (1)

631,040

Drugo poreklo

98,1762


(b)   oluščen riž z oznako KN 1006 20

Poreklo

Znižanje (v %) za serijo v aprilu 2005

Količine, ki se prenesejo v serijo v julija 2005 (v t)

Združene države Amerike

0 (1)

5 732

Tajska

0 (1)

1 812

Avstralija

0 (1)

7 822

Drugo poreklo

0 (1)

117


(1)  Izdaja za količino, navedeno v zahtevkih.


27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 637/2005

z dne 26. aprila 2005

o dodelitvi izvoznih dovoljenj za nekatere mlečne proizvode za izvoz v Dominikansko republiko v okviru kvote iz člena 20a Uredbe (ES) št. 174/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1),

v skladu z uredbo Komisije (ES) št. 174/1999 z dne 26. januarja 1999 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode (2) in zlasti člena 20a(11) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 20a Uredbe (ES) št. 174/1999 določa postopek za dodeljevanje izvoznih dovoljenj za nekatere mlečne proizvode za izvoz v Dominikansko republiko v okviru kvote, odprte za to državo. Količine v zahtevkih, vloženih za kvotno leto 2005/2006, presegajo razpoložljive količine. Zato je treba za zahtevane količine določiti koeficiente dodeljevanja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine v zahtevkih za izvozna dovoljenja za proizvode iz člena 20a(3) Uredbe (ES) št. 174/1999, vloženih za obdobje med 1. julijem 2005 in 30. junijem 2006, se pomnožijo z naslednjimi koeficienti dodeljevanja:

0,787132 za zahtevke, vložene za del kvote, naveden v členu 20a(4)(a) Uredbe (ES) št. 174/1999,

0,062633 za zahtevke, vložene za del kvote, naveden v členu 20a(4)(b) Uredbe (ES) št. 174/1999.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. aprila 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 20, 27.1.1999, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 558/2005 (UL L 94, 13.4.2005, str. 22).


27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 638/2005

z dne 26. aprila 2005

o določitvi proizvodnega nadomestila za oljčno olje, ki se uporablja v proizvodnji nekaterih konzerviranih živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti (1), in zlasti člena 20a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 20a Uredbe št.136/66/EGS določa dodelitev proizvodnega nadomestila za oljčno olje, ki se uporablja v konzervni industriji. V skladu z odstavkom 6 navedenega člena in ne glede na odstavek 3 člena Komisija določi to nadomestilo vsake dva meseca.

(2)

V skladu s členom 20a(2) zgoraj navedene uredbe je proizvodno nadomestilo treba določiti na podlagi razlike med cenami na svetovnem trgu in trgu Skupnosti, ob upoštevanju uvozne dajatve, ki se uporablja za oljčno olje s tarifno podštevilko KN 1509 90 00, in dejavnikov, ki se uporabljajo za določitev izvoznih nadomestil za navedena oljčna olja tekom referenčnega obdobja. Primerno referenčno obdobje je obdobje dveh mesecev pred začetkom roka trajanja proizvodnega nadomestila.

(3)

Zaradi uporabe zgoraj navedenih meril se nadomestilo določi, kot sledi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za meseca maj in junij 2005 je znesek proizvodnega nadomestila iz člena 20a(2) Uredbe št. 136/66/EGS 44,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 865/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 97).


27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/17


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/30/ES

z dne 22. aprila 2005

o spremembi zaradi prilagoditve tehničnemu napredku direktiv 97/24/ES in 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 97/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1997 o določenih sestavnih delih in značilnostih dvo- ali trikolesnih motornih vozil (1), in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil in razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/ES (2), in zlasti člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 97/24/ES je ena izmed posamičnih direktiv za namene postopka ES za homologacijo, določenega v Direktivi 2002/24/ES.

(2)

Uvesti bi bilo treba tehnične ukrepe za homologacijo nadomestnih katalizatorjev kot samostojnih tehničnih enot z namenom zagotovitve ustreznih emisijskih vrednosti. Uvesti bi bilo treba ukrepe za pomoč pri izvrševanju v državah članicah z označevanjem nadomestnih katalizatorjev in njihove embalaže.

(3)

Treba bi bilo posodobiti homologacijsko kodo držav članic za Malto in Ciper v Prilogi V k Direktivi 2002/24/ES.

(4)

Direktivi 97/24/ES in 2002/24/ES bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 97/24/ES se spremeni v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

Člen 2

Prilogi II in V k Direktivi 2002/24/ES se spremenita v skladu s Prilogo II k tej direktivi.

Člen 3

1.   Z učinkom od 18. maja 2006 države članice v zvezi z novimi nadomestnimi katalizatorji, namenjenimi vgradnji v vozila, ki so bila homologirana v skladu z Direktivo 97/24/ES, ne smejo:

(a)

zavračati podelitve ES-homologacije v skladu s členom 4(1) Direktive 2002/24/ES;

(b)

prepovedovati prodaje ali vgradnje v vozilo.

2.   Z učinkom od 18. maja 2006 države članice iz razlogov, povezanih z ukrepi proti onesnaževanju zraka in dovoljeno ravnijo hrupa ter z ukrepi proti nepooblaščenemu spreminjanju, ne smejo več podeljevati ES-homologacije v skladu s členom 4(1) Direktive 2002/24/ES za nov nadomestni katalizator, ki ni v skladu z Direktivo 97/24/ES, kakor je spremenjena s to direktivo.

Člen 4

1.   Države članice najkasneje do 17. maja 2006 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma predložijo besedila navedenih predpisov in tabelo ujemanja med njimi in to direktivo.

Države članice navedene predpise uporabljajo od 18. maja 2006.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. aprila 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 226, 18.8.1997, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/77/ES (UL L 211, 21.8.2003, str. 24).

(2)  UL L 124, 9.5.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


PRILOGA I

SPREMEMBE K DIREKTIVI 97/24/ES

1.   Poglavje 5 k Direktivi 97/24/ES se spremeni:

(a)

Na „SEZNAM PRILOG“ se dodajo naslednja nova sklicevanja:

„PRILOGA VII

homologacija nadomestnega katalizatorja kot samostojne tehnične enote za dvo- ali trikolesna motorna vozila …

Dodatek 1

Opisni list za nadomestni katalizator kot samostojno tehnično enoto za tip dvo- ali trikolesnega motornega vozila …

Dodatek 2

Certifikat o homologaciji za nadomestni katalizator kot samostojno tehnično enoto za tip dvo- ali trikolesnega motornega vozila …

Dodatek 3

Primeri homologacijske oznake…“;

(b)

Priloga I se spremeni:

(i)

Dodajo se naslednji oddelki 1.4, 1.5 in 1.6:

„1.4

‚katalizator, ki je del originalne opreme‘ pomeni katalizator ali sklop katalizatorjev, zajetih v homologaciji, ki je bila izdana za vozilo;

1.5

‚nadomestni katalizator‘ pomeni katalizator ali sklop katalizatorjev, namenjenih zamenjavi katalizatorja, ki je del originalne opreme, na vozilu, homologiranem v skladu s tem poglavjem, ki ga je mogoče homologirati kot samostojno tehnično enoto, kakor je določeno v členu 2(5) Direktive 2002/24/ES;

1.6

‚originalni nadomestni katalizator‘ pomeni katalizator ali sklop katalizatorjev, katerih tipi so navedeni v oddelku 5 Priloge VI, na trgu pa jih imetnik homologacije vozila ponuja kot samostojne tehnične enote.“;

(ii)

Doda se naslednji oddelek 2.3:

„2.3   Diagram in oznake

2.3.1

Dokumentu iz Priloge V se morata priložiti diagram in risba prečnega prereza za ponazoritev dimenzij katalizatorja(-ev) (če obstaja(-jo)), ki je (so) del originalne opreme.

2.3.2

Vsak (vsi) katalizator(-ji), ki je (so) del originalne opreme, mora(-jo) imeti oznako ‚e‘, ki ji sledi identifikacija države, ki je podelila homologacijo. Ta sklic mora biti čitljiv in neizbrisen, kakor tudi viden (če je mogoče) na mestu, kamor se katalizator vgradi.“;

(iii)

Doda se naslednji oddelek 5:

„5.   NADOMESTNI KATALIZATORJI IN ORIGINALNI NADOMESTNI KATALIZATORJI

5.1   Nadomestni katalizatorji, namenjeni vgradnji v vozila, homologirana v skladu s tem poglavjem, morajo biti preskušeni v skladu s Prilogo VII.

5.2   Originalni nadomestni katalizatorji, katerih tipi so zajeti v oddelku 5 Priloge VI, namenjeni vgradnji v vozilo, na katerega se nanaša zadevni homologacijski dokument, ni treba, da so v skladu s Prilogo VII, pod pogojem, da izpolnjujejo zahteve oddelkov 5.2.1 in 5.2.2 te priloge.

5.2.1   Označevanje

Originalni nadomestni katalizatorji imajo vsaj naslednje oznake:

5.2.1.1

ime proizvajalca vozila ali njegovo blagovno znamko;

5.2.1.2

znamko in identifikacijsko številko.

5.2.2   Dokumentacija

Originalne nadomestne katalizatorje spremljajo naslednje informacije:

5.2.2.1

ime proizvajalca vozila ali njegova blagovna znamka;

5.2.2.2

znamka in identifikacijska številka;

5.2.2.3

vozila, ki jim ustreza originalni nadomestni katalizator, katerega tip je zajet v oddelku 5 Priloge VI;

5.2.2.4

navodila za vgradnjo, kjer so potrebna;

5.2.2.5

Te informacije se predložijo bodisi na navodilih, ki spremljajo originalni nadomestni katalizator, bodisi na embalaži, v kateri se prodaja originalni nadomestni katalizator, bodisi na kakršen koli drug ustrezen način.“;

(c)

Priloga II se spremeni:

(i)

Dodajo se naslednji oddelki 1.7, 1.8 in 1.9:

„1.7

‚katalizator, ki je del originalne opreme‘ pomeni katalizator ali sklop katalizatorjev, zajetih v homologaciji, ki je bila izdana za vozilo;

1.8

‚nadomestni katalizator‘ pomeni katalizator ali sklop katalizatorjev, namenjenih zamenjavi katalizatorja, ki je del originalne opreme, na vozilu, homologiranem v skladu s tem poglavjem, ki ga je mogoče homologirati kot samostojno tehnično enoto, kakor je opredeljena v členu 2(5) Direktive 2002/24/ES;

1.9

‚originalni nadomestni katalizator‘ pomeni katalizator ali sklop katalizatorjev, katerih tipi so navedeni v oddelku 5 Priloge VI, na trgu pa jih imetnik homologacije vozila ponuja kot samostojne tehnične enote.“;

(ii)

Doda se naslednji oddelek:

„2.4   Diagram in oznake

2.4.1

Dokumentu iz Priloge V se morata priložiti diagram in risba prečnega prereza za ponazoritev dimenzij katalizatorja(-ev) (če obstaja(-jo)), ki je (so) del originalne opreme.

2.4.2

Vsak (vsi) katalizator(-ji), ki je (so) del originalne opreme, mora(-jo) imeti oznako ‚e‘, ki ji sledi identifikacija države, ki je podelila homologacijo. Ta sklic mora biti čitljiv in neizbrisen, kakor tudi viden (če je mogoče) na mestu, kamor se katalizator vgradi.“;

(iii)

Doda se naslednji oddelek 5:

„5.   NADOMESTNI KATALIZATORJI IN ORIGINALNI NADOMESTNI KATALIZATORJI

5.1   Nadomestni katalizatorji, namenjeni vgradnji v vozila, homologirana v skladu s tem poglavjem, morajo biti preskušeni v skladu s Prilogo VII.

5.2   Originalni nadomestni katalizatorji, katerih tipi so zajeti v oddelku 5 Priloge VI, namenjeni vgradnji v vozilo, na katerega se nanaša zadevni homologacijski dokument, ni treba, da so v skladu s Prilogo VII, pod pogojem, da izpolnjujejo zahteve oddelkov 5.2.1 in 5.2.2 te priloge.

5.2.1   Označevanje

Originalni nadomestni katalizatorji imajo vsaj naslednje oznake:

5.2.1.1

ime proizvajalca vozila ali njegovo blagovno znamko;

5.2.1.2

znamko in identifikacijsko številko.

5.2.2   Dokumentacija

Originalne nadomestne katalizatorje spremljajo naslednje informacije:

5.2.2.1

ime proizvajalca vozila ali njegova blagovna znamka;

5.2.2.2

znamka in identifikacijska številka;

5.2.2.3

vozila, ki jim ustreza originalni nadomestni katalizator, katerega tip je zajet v oddelku 5 Priloge VI;

5.2.2.4

navodila za vgradnjo, če so potrebna;

5.2.2.5

Te informacije se predložijo bodisi na navodilih, ki spremljajo originalni nadomestni katalizator, bodisi na embalaži, v kateri se prodaja originalni nadomestni katalizator, bodisi na kakršen koli drug ustrezen način.“;

(d)

V Prilogi VI se doda naslednji oddelek 4a:

„4a.   Katalizatorji

4a.1

Znamka in tip katalizatorja, ki je del originalne opreme, kakor sta navedena v točki 3.2.12.2.1 Priloge V (opisni list).

4a.2

Znamka(-e) in tip(-i) originalnega(-ih) nadomestnega(-ih) katalizatorja(-ev), kakor sta (so) navedena(-i) v točki 3.2.12.2.1 Priloge V (opisni list).“;

(e)

Doda se naslednja Priloga VII:

PRILOGA VII

HOMOLOGACIJA NADOMESTNEGA KATALIZATORJA KOT SAMOSTOJNE TEHNIČNE ENOTE ZA DVO- ALI TRIKOLESNA MOTORNA VOZILA

Ta priloga se uporablja za homologacijo katalizatorjev kot samostojnih tehničnih enot v smislu člena 2(5) Direktive 2002/24/ES, ki se vgradijo v enega ali več tipov dvo- ali trikolesnih motornih vozil kot nadomestni deli.

1.   OPREDELITVE

Za namene te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.1   ‚katalizator, ki je del originalne opreme‘ pomeni katalizator ali sklop katalizatorjev, zajetih v homologaciji, ki je bila izdana za vozilo;

1.2   ‚nadomestni katalizator‘ pomeni katalizator ali sklop katalizatorjev, namenjenih zamenjavi katalizatorja, ki je del originalne opreme, na vozilu, homologiranem v skladu s tem poglavjem, ki ga je mogoče homologirati kot samostojno tehnično enoto, kakor je določeno v členu 2(5) Direktive 2002/24/ES;

1.3   ‚originalni nadomestni katalizator‘ pomeni katalizator ali sklop katalizatorjev, katerih tipi so navedeni v oddelku 5 Priloge VI, na trgu pa jih imetnik homologacije vozila ponuja kot samostojne tehnične enote;

1.4   ‚tip katalizatorja‘ pomeni katalizatorje, ki se ne razlikujejo v takšnih bistvenih vidikih, kot so:

1.4.1

število prevlečenih nosilnih teles, struktura in material;

1.4.2

vrsta katalitičnega procesa (oksidacijski, tristezni itd.);

1.4.3

prostornina, razmerje čelne površine in dolžina nosilnega telesa;

1.4.4

vsebina katalitičnega materiala;

1.4.5

razmerje katalitičnega materiala;

1.4.6

gostota celic;

1.4.7

dimenzije in oblika;

1.4.8

toplotna zaščita;

1.5   ‚tip vozila glede na emisijo plinastih onesnaževal iz motorja‘ pomeni dvo- ali trikolesna motorna vozila, ki se ne razlikujejo v takšnih bistvenih vidikih, kot so:

1.5.1

enakovredna vztrajnost, določena v povezavi z referenčno maso, kakor je določena v oddelku 5.2 Dodatka 1 k prilogam I ali II (odvisno od tipa vozila);

1.5.2

značilnosti motorja in dvo- ali trikolesnih motornih vozil, kakor so opredeljene v Prilogi V;

1.6   ‚plinasta onesnaževala‘ pomeni ogljikov monoksid, ogljikovodike in dušikove okside, izražene kot ekvivalent dušikovega oksida (NO2).

2.   VLOGA ZA PODELITEV HOMOLOGACIJE

2.1   Vlogo za podelitev homologacije tipa nadomestnega katalizatorja kot samostojne tehnične enote predložita proizvajalec sistema ali njegov pooblaščeni zastopnik.

2.2   Vzorec opisnega lista je podan v Dodatku 1.

2.3   Vlogo za podelitev homologacije morajo za vsak tip katalizatorja, za katerega se zahteva homologacija, spremljati naslednji dokumenti v treh izvodih in z naslednjimi podatki:

2.3.1

opis tipa(-ov) vozil(-a), kateremu(-im) je naprava namenjena, glede na značilnosti iz oddelka 1.1 prilog I ali II (odvisno od tipa vozila);

2.3.2

številke in/ali simboli, značilni za tip motorja in vozila;

2.3.3

opis nadomestnega katalizatorja z navedbo relativnega položaja vsakega njegovega sestavnega dela, skupaj z navodili za vgradnjo;

2.3.4

risbe vsakega sestavnega dela za lažjo določitev položaja in identifikacijo, ter poročilo o uporabljenih materialih. Te risbe morajo hkrati prikazovati predviden položaj obvezne homologacijske številke.

2.4   Tehnični službi, pristojni za homologacijski preskus, se mora predložiti:

2.4.1

vozilo(-a) tipa, ki je homologiran v skladu s tem poglavjem, opremljeno(-a) z novim katalizatorjem, ki je del originalne opreme. To (ta) vozilo(-a) s privoljenjem tehnične službe izbere vlagatelj. Vozilo(-a) mora(-jo) izpolnjevati zahteve iz oddelka 3 Dodatka 1 k prilogam I, II ali III (odvisno od tipa vozila).

Preskusno(-a) vozilo(-a) ne sme(-jo) imeti napak na sistemu za uravnavanje emisije; vsak prekomerno obrabljen ali okvarjen originalni del, povezan z uravnavanjem emisije, je treba popraviti ali nadomestiti. Pred preskušanjem emisije se preskusno(-a) vozilo(-a) primerno nastavi(-jo), skladno s specifikacijo proizvajalca.

2.4.2

Vzorec tipa nadomestnega katalizatorja. Ta vzorec se jasno in neizbrisno označi s firmo ali blagovno znamko vlagatelja in njegovo trgovsko oznako.

3.   PODELITEV HOMOLOGACIJE

3.1

Pristojni organ po končanih preskusih iz te priloge izda certifikat, ki temelji na vzorcu, določenem v Dodatku 2.

3.2

Vsak tip homologiranega nadomestnega katalizatorja dobi homologacijsko številko skladno s Prilogo V k Direktivi 2002/24/ES. Ista država članica ne sme dodeliti iste številke drugemu tipu nadomestnega katalizatorja. Ista homologacijska številka lahko zajema uporabo tipa nadomestnega katalizatorja na številnih različnih tipih vozil.

4.   ZAHTEVE GLEDE OZNAČEVANJA

4.1   Vsak nadomestni katalizator, ustrezen tipu, ki je s to direktivo odobren kot samostojna tehnična enota, vendar ne deli in cevi za vgradnjo, mora imeti homologacijsko oznako, sestavljeno v skladu z zahtevami iz člena 8 Direktive 2002/24/ES, ki jo dopolnjujejo dodatne informacije iz oddelka 4.2. Homologacijska oznaka je pritrjena tako, da je čitljiva in neizbrisna, kakor tudi vidna (če je mogoče) na mestu, kamor se katalizator vgradi.

Dimenzije črke ‚a‘ morajo biti ≥ 3 mm.

4.2   Dodatne informacije, ki jih vsebuje homologacijska oznaka

4.2.1   Vsak nadomestni katalizator, vendar ne deli in cevi za vgradnjo, mora v homologacijski oznaki vsebovati številko(-e) poglavja(-ij), na podlagi katerega(-ih) je bila podeljena homologacija.

4.2.1.1   Nadomestni katalizator iz enega dela, ki vključuje tako katalizator kot izpušni sistem (dušilec zvoka)

Homologacijski oznaki iz oddelka 4.1 morata slediti kroga, ki obkrožata številko 5 oziroma številko 9.

4.2.1.2   Nadomestni katalizator, ki je ločen od izpušnega sistema (dušilca zvoka)

Homologacijski oznaki iz oddelka 4.1, pritrjeni na nadomestni katalizator, mora slediti krog, ki obkroža številko 5.

Primeri homologacijskih oznak so prikazani v Dodatku 3.

5.   ZAHTEVE

5.1   Splošne zahteve

Nadomestni katalizator mora biti oblikovan, izdelan in vgrajen tako, da:

5.1.1

vozilo izpolnjuje zahteve iz Priloge v normalnih pogojih uporabe, in zlasti ne glede na kakršne koli tresljaje, ki bi jim lahko bilo izpostavljeno;

5.1.2

je glede na normalne pogoje uporabe vozila dovolj odporen proti korozijskim pojavom, ki jim je izpostavljen;

5.1.3

se razpoložljiva razdalja med katalizatorjem, ki je del originalne opreme, in cesto, ter kot, pod katerim se vozilo lahko nagne, ne zmanjšata;

5.1.4

njegova površina ne doseže neprimerno visokih temperatur;

5.1.5

nima štrlečih delov ali ostrih robov;

5.1.6

je med njim in amortizerji ter vzmetenjem zadostna razdalja;

5.1.7

se zagotovi zadostna varnostna razdalja za cevi;

5.1.8

je odporen proti udarcem na način, ki se ujema z jasno določenimi zahtevami za vzdrževanje in vgradnjo;

5.1.9

če ima katalizator, ki je del originalne opreme, toplotno zaščito, mora imeti nadomestni katalizator enakovredno zaščito;

5.1.10

če je (so) kisikova(-e) sonda(-e) in drugi senzorji prvotno nameščena(-i) v izpušni sistem, se nadomestni katalizator namesti točno na mesto, kjer je bil katalizator, ki je bil del originalne opreme, in položaj kisikove(-ih) sond(-e) ter drugih senzorjev v izpušnem sistemu se ne sme spremeniti.

5.2   Zahteve glede emisij

5.2.1   Vozilo iz oddelka 2.4.1, opremljeno z nadomestnim katalizatorjem tipa, za katerega se zahteva homologacija, mora opraviti preskuse iz dodatkov 1 in 2 k prilogam I, II ali III (glede na homologacijo vozila) (1).

5.2.1.1   Ocenjevanje emisij onesnaževal iz vozil, opremljenih z nadomestnim katalizatorjem

Zahteve glede emisij se štejejo za izpolnjene, če preskusno vozilo, opremljeno z nadomestnim katalizatorjem, izpolnjuje mejne vrednosti iz prilog I, II ali III (glede na homologacijo vozila) (2).

Preskus tipa I se v primeru, da homologacija velja za različne tipe vozil istega proizvajalca in imajo ti različni tipi vozil vgrajen isti tip katalizatorja, ki je del originalne opreme, lahko omeji na najmanj dve vozili, izbrani po dogovoru s tehnično službo, odgovorno za homologacijo.

5.2.2   Zahteve glede dovoljene ravni hrupa

Vozilo iz oddelka 2.4.1, opremljeno z nadomestnim katalizatorjem tipa, za katerega se zahteva homologacija, mora izpolnjevati zahteve iz oddelka 3 k prilogam II, III ali IV k poglavju 9 k tej direktivi (glede na homologacijo vozila). Rezultati preskusov na vozečih in stoječih vozilih morajo biti navedeni v poročilu o preskusu.

5.3   Preskus delovanja vozila

5.3.1

Nadomestni katalizator mora biti takšen, da zagotovi, da je delovanje vozila primerljivo s tistim, doseženim s katalizatorjem, ki je del originalne opreme.

5.3.2

Nadomestni katalizator je treba primerjati s katalizatorjem, ki je del originalne opreme, prav tako novim, ki se ga izmenoma vgradi v vozilo iz oddelka 2.4.1.

5.3.3

Ta preskus se izvaja z meritvijo krivulje moči motorja. Največja nazivna moč in največja hitrost, izmerjeni pri nadomestnem katalizatorju, ne smeta odstopati od največje nazivne moči in največje hitrosti, izmerjenih v enakih pogojih pri katalizatorju, ki je del originalne opreme, za več kot ± 5 %.

6.   SKLADNOST PROIZVODNJE

Določbe Priloge VI k Direktivi 2002/24/ES se uporabljajo za preverjanje skladnosti proizvodnje.

Za preskušanje skladnosti, kakor je zahtevano zgoraj, je treba v skladu s to prilogo iz proizvodne linije homologiranih nadomestnih katalizatorjev vzeti vzorec nadomestnega katalizatorja.

Proizvodnja se bo štela za skladno z določbami iz te priloge, če bodo izpolnjene zahteve iz oddelka 5.2 (Zahteve glede emisij) in oddelka 5.3 (Preskus delovanja vozila).

7.   DOKUMENTACIJA

7.1   Vsak nov nadomestni katalizator spremljajo naslednje informacije:

7.1.1

ime proizvajalca katalizatorja ali njegova blagovna znamka;

7.1.2

vozila (vključno z letom proizvodnje), za katera se homologira nadomestni katalizator;

7.1.3

navodila za vgradnjo, če so potrebna.

7.2   Te informacije se predložijo bodisi na navodilih, ki spremljajo originalni nadomestni katalizator, bodisi na embalaži, v kateri se prodaja originalni nadomestni katalizator, bodisi na kakršen koli drug ustrezen način.

Dodatek 1

Opisni list za nadomestni katalizator kot samostojno tehnično enoto za tip dvo- ali trikolesnega vozila

Zaporedna št. (določi vlagatelj): ...

Vloga za podelitev homologacije za nadomestni katalizator za tip dvo- ali trikolesnega vozila mora vsebovati naslednje podatke:

1.

Znamka naprave: ...

2.

Tip naprave: ...

3.

Ime in naslov proizvajalca naprave: ...

...

4.

Če je primerno, ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca naprave: ...

...

5.

Znamka(-e) in tip(-i) vozila, za katero je naprava namenjena (3 4):

6.

Risbe nadomestnega katalizatorja, ki prikazujejo predvsem vse značilnosti iz oddelka 1.4 Priloge VII k poglavju 5 k Direktivi 97/24/ES: ...

...

7.

Opis in risbe, ki prikazujejo položaj nadomestnega katalizatorja glede na izpušni(-e) kolektor(-je) in glede na senzor za kisik (če obstaja): ...

8.

Kakršne koli omejitve uporabe in navodila za vgradnjo: ...

9.

Podatki, navedeni v Prilogi II k Direktivi 2002/24/ES, del 1(A), oddelki:

 

0.1,

 

0.2,

 

0.5,

 

0.6,

 

2.1,

 

3,

 

3.0,

 

3.1,

 

3.1.1,

 

3.2.1.7,

 

3.2.12,

 

4 do 4.4.2,

 

4.5,

 

4.6,

 

5.2.

Dodatek 2

Certifikat o homologaciji za nadomestni katalizator za tip dvo- ali trikolesnega vozila

Ime homologacijskega organa

Št. poročila: ... dodeli tehnična služba: ... Datum: ...

Homologacija št.: ... št. razširitve: ...

1.

Znamka naprave: ...

2.

Tip naprave: ...

3.

Ime in naslov proizvajalca naprave: ...

...

4.

Če je primerno, ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca naprave: ...

...

5.

Znamka(-e) in tip(-i) ali kakršna(-e) koli varianta(-e) ali različica(-e) vozil(-a), za katero(-a) je naprava namenjena: ...

...

6.

Datum predložitve naprave za preskus: ...

7.

Homologacija podeljena/zavrnjena (3 4):

8.

Kraj: ...

9.

Datum: ...

10.

Podpis: ...

Dodatek 3

Primeri homologacijske oznake

Image

Zgoraj predstavljena homologacijska oznaka je bila izdana v Nemčiji [e1] pod številko 1230 za nadomestni katalizator iz enega dela, ki vključuje tako katalizator kot izpušni sistem (dušilec zvoka).

Image

Zgoraj predstavljena homologacijska oznaka je bila izdana v Nemčiji [e1] pod številko 1230 za nadomestni katalizator, ki ni vgrajen v izpušni sistem (katalizator in dušilec zvoka nista vključena v enoto).

Image

Zgoraj predstavljena homologacijska oznaka je bila izdana v Nemčiji [e1] pod številko 1230 za neoriginalen dušilec zvoka, v katerega ni vgrajen katalizator (katalizator in dušilec zvoka nista vključena v enoto ali pa vozilo ni opremljeno s katalizatorjem) (glej poglavje 9).

2.   Poglavje 7 k Direktivi 97/24/ES se spremeni:

(a)

Oddelek 1.10 se nadomesti z naslednjim:

„1.10

‚Izpušni sistem‘ pomeni kombinacijo izpušne cevi, raztezne celice, izpušnega dušilca zvoka in katalizatorja (če obstaja).“

(b)

Doda se naslednji oddelek 3.10.1.3.7a:

„3.10.1.3.7a

katalizator(-ji) (samo če ni(-so) vgrajen(-i) v dušilec zvoka).“

3.   Poglavje 9 k Direktivi 97/24/ES se spremeni:

(a)

V „SEZNAM PRILOG“ se vstavi naslednji sklic v obliki dodatka med „Prilogo VI“ in „Prilogo VII“:

„Dodatek

Primeri homologacijske oznake…“

(b)

V Prilogi II se doda naslednji oddelek 3.5.5:

„3.5.5   Ocenjevanje emisij onesnaževal iz vozil, opremljenih z nadomestnim sistemom za dušenje zvoka

Vozilo iz točke 3.2.3.3, opremljeno z dušilcem zvoka tipa, za katerega se zahteva homologacija, mora opraviti preskus tipa I in tipa II pod pogoji, opisanimi v ustrezni prilogi k poglavju 5 k tej direktivi, glede na homologacijo vozila.

Zahteve glede emisij se štejejo za izpolnjene, če rezultati izpolnjujejo mejne vrednosti, navedene v homologaciji vozila.“

(c)

V Prilogi III se doda naslednji oddelek 3.5.5:

„3.5.5   Ocenjevanje emisij onesnaževal iz vozil, opremljenih z nadomestnim sistemom za dušenje zvoka

Vozilo iz točke 3.2.3.3, opremljeno z dušilcem zvoka tipa, za katerega se zahteva homologacija, mora opraviti preskus tipa I in tipa II pod pogoji, opisanimi v ustrezni prilogi k poglavju 5 k tej direktivi, glede na homologacijo vozila.

Zahteve glede emisij se štejejo za izpolnjene, če rezultati izpolnjujejo mejne vrednosti, navedene v homologaciji vozila.“

(d)

V Prilogi IV se doda naslednji oddelek 3.5.5:

„3.5.5   Ocenjevanje emisij onesnaževal iz vozil, opremljenih z nadomestnim sistemom za dušenje zvoka

Vozilo iz točke 3.2.3.3, opremljeno z dušilcem zvoka tipa, za katerega se zahteva homologacija, mora opraviti preskus tipa I in tipa II pod pogoji, opisanimi v ustrezni prilogi k poglavju 5 k tej direktivi, glede na homologacijo vozila.

Zahteve glede emisij se štejejo za izpolnjene, če rezultati izpolnjujejo mejne vrednosti, navedene v homologaciji vozila.“

(e)

Priloga VI se spremeni:

(i)

Oddelek 1.3 se nadomesti z naslednjim:

„1.3

homologacijska oznaka, sestavljena in pritrjena v skladu z zahtevami iz člena 8 Direktive 2002/24/ES, ki jo dopolnjujejo dodatne informacije iz oddelka 6 te priloge. Dimenzije črke ‚a‘ morajo biti ≥ 3 mm.“

(ii)

Doda se nov oddelek 6:

„6.   DODATNE INFORMACIJE, KI JIH VSEBUJE HOMOLOGACIJSKA OZNAKA

6.1.   Neoriginalni izpušni sistem ali njegovi sestavni deli, vendar ne deli in cevi za vgradnjo, morajo v homologacijski oznaki vsebovati številko(-e) poglavja(-ij), na podlagi katerega(-ih) je bila podeljena homologacija, razen kakor je navedeno v oddelku 6.1.3.

6.1.1.   Neoriginalni izpušni sistem iz enega dela, ki vključuje tako dušilec zvoka kot katalizator

Homologacijski oznaki iz oddelka 1.3 morata slediti kroga, ki obkrožata številko 5 oziroma številko 9.

6.1.2.   Neoriginalni izpušni sistem, ki je ločen od katalizatorja

Homologacijski oznaki iz oddelka 1.3, pritrjeni na dušilec zvoka, mora slediti krog, ki obkroža številko 9.

6.1.3.   Neoriginalni izpušni sistem iz enega dela (dušilec zvoka) za vozila, ki niso homologirana v skladu s poglavjem 5

Homologacijski oznaki iz oddelka 1.3, pritrjeni na dušilec zvoka, ne smejo slediti dodatni podatki.

Primeri homologacijskih oznak so prikazani v Dodatku.“

(iii)

Doda se naslednji Dodatek:

„Dodatek

Primeri homologacijske oznake

Image

Zgoraj predstavljena homologacijska oznaka je bila izdana v Franciji [e2] pod številko 6789 za neoriginalni izpušni sistem iz enega dela, ki vključuje tako dušilec zvoka kot katalizator.

Image

Zgoraj predstavljena homologacijska oznaka je bila izdana v Franciji [e2] pod številko 6789 za neoriginalen dušilec zvoka, v katerega ni vgrajen katalizator (katalizator in dušilec zvoka nista vključena v enoto ali pa vozilo ni opremljeno s katalizatorjem).

Image

Zgoraj predstavljena homologacijska oznaka je bila izdana v Franciji [e2] pod številko 6789 za nadomestni katalizator, ki ni vgrajen v izpušni sistem (katalizator in dušilec zvoka nista vključena v enoto) (glej poglavje 5).

Image

Zgoraj predstavljena homologacijska oznaka je bila izdana v Franciji [e2] pod številko 6789 za neoriginalni izpušni sistem iz enega dela (dušilec zvoka), namenjen vgradnji v vozila, ki niso homologirana v skladu s poglavjem 5.“


(1)  Kakor je predpisano v tej direktivi, v različici, ki se uporablja za homologacijo navedenega vozila.

(2)  Kakor je predpisano v tej direktivi, v različici, ki se uporablja za homologacijo navedenega vozila.

(3)  Neustrezno črtati.

(4)  Neustrezno prečrtaj.


PRILOGA II

SPREMEMBE DIREKTIVE 2002/24/ES

Direktiva 2002/24/ES se spremeni:

(a)

V Prilogi II se oddelek 3.2.12 nadomesti z naslednjim:

„3.2.12   Ukrepi proti onesnaževanju zraka

3.2.12.1   Naprava za recikliranje plinov iz bloka motorja, izključno v primeru štiritaktnih motorjev (opis in risbe):

3.2.12.2   Dodatne naprave proti onesnaževanju (če obstajajo in če niso opisane drugje):

3.2.12.2.1   Katalizator: da/ne (1)

3.2.12.2.1.1   Število katalizatorjev in elementov:

3.2.12.2.1.2   Dimenzije, oblika in prostornina katalizatorja(-ev):

3.2.12.2.1.3   Tip katalitičnega delovanja:

3.2.12.2.1.4   Celotna prevleka s plemenito kovino:

3.2.12.2.1.5   Relativna koncentracija:

3.2.12.2.1.6   Nosilno telo (struktura in material):

3.2.12.2.1.7   Gostota celic:

3.2.12.2.1.8   Tip ohišja katalizatorja(-ev):

3.2.12.2.1.9   Položaj katalizatorja(-ev) (mesto in referenčna razdalja v izpušnem sistemu):

3.2.12.2.2   Senzor za kisik: da/ne (1)

3.2.12.2.2.1   Tip:

3.2.12.2.2.2   Položaj:

3.2.12.2.2.3   Območje delovanja:

3.2.12.2.3   Vbrizgavanje zraka: da/ne (1)

3.2.12.2.3.1   Tip (pulziranje zraka, zračna črpalka itd.):

3.2.12.2.4   Recirkulacija izpušnih plinov: da/ne (1)

3.2.12.2.4.1   Značilnosti (količina pretoka itd.):

3.2.12.2.5   Drugi sistemi (opis in delovanje):

(b)

Priloga V se spremeni:

(i)

Na seznamu v oddelku 1 točke 1 pod rubriko A se besedilo „CY za Ciper“ in „MT za Malto“ nadomesti z „49 za Ciper“ in „50 za Malto“.

(ii)

Na seznamu v točki 1.1 pod rubriko B se besedilo „CY za Ciper“ in „MT za Malto“ nadomesti z „49 za Ciper“ in „50 za Malto“.


(1)  Neustrezno črtati.“


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/32


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2005/329/SZVP

z dne 25. aprila 2005

o Konferenci za pregled pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, leta 2005

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija v Pogodbi o neširjenju jedrskega orožja (NPT) še naprej vidi glavni mejnik v globalnem sistemu neširjenja jedrskega orožja, bistveno podlago za nadaljnjo jedrsko razorožitev v skladu s členom VI NPT in pomemben element za okrepljeni razvoj miroljubne uporabe jedrske energije.

(2)

Svet je 17. novembra 2003 sprejel Skupno stališče 2003/805/SZVP o vsesplošni uporabi in krepitvi multilateralnih sporazumov na področju neširjenja orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev (1). Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Strategijo proti širjenju orožja za množično uničevanje.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je soglasno sprejel Resolucijo 1540 (2004), v kateri je širjenje orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev označil kot grožnjo svetovnemu miru in mednarodni varnosti.

(4)

Na Konferenci leta 1995, namenjeni pregledu in podaljšanju Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, so pogodbenice sprejele sklepe o podaljšanju Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja za nedoločen čas ter sklepe o načelih in ciljih neširjenja jedrskega orožja in razoroževanja, o krepitvi preglednega postopka za to pogodbo in o resoluciji o Bližnjem vzhodu.

(5)

Svet je 13. aprila 2000 sprejel Skupno stališče 2000/297/SZVP o Pregledni konferenci podpisnic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, leta 2000 (2).

(6)

V okviru Pregledne konference NPT leta 2000 je bil sprejet zaključni dokument.

(7)

Pripravljalni odbor za Pregledno konferenco NPT leta 2005 je zasedal trikrat, od 8. do 19. aprila 2002 v New Yorku, od 28. aprila do 9. maja 2003 v Ženevi in od 26. aprila do 7. maja 2004 v New Yorku.

(8)

Svet je 29. aprila 1997 sprejel Skupni ukrep 97/288/SZVP o prispevku Evropske unije k večji preglednosti pri nadzoru izvoza jedrskega materiala (3).

(9)

Svet je 17. maja 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/495/SZVP o podpori dejavnostim MAAE po Načrtu za jedrsko varnost in v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (4).

(10)

Svet je na zasedanju 1. junija 2004 sprejel izjavo o podpori Varnostni pobudi o neširjenju orožja za množično uničevanje.

(11)

Podpisani so bili Dodatni protokol k Sporazumu o preverjanju med državami brez jedrskega orožja, ki so članice Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom), Euratomom in Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE), Dodatni protokol k Sporazumu o varovanju med Francijo, Euratomom in MAAE ter Dodatni protokol k Sporazumu o varovanju med Združenim kraljestvom, Euratomom in MAAE in so začeli veljati 30. aprila 2004.

(12)

V luči rezultatov Pregledne konference leta 2000 in razprav na treh zasedanjih pripravljalnega odbora za Pregledno konferenco NPT leta 2005, je ob upoštevanju trenutnega stanja primerno posodobiti in nadalje razviti cilje, zastavljene v Skupnem stališču 2000/297/SZVP, ter iz njega izhajajoče pobude –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Cilj Evropske unije je krepiti mednarodni sistem za neširjenje jedrskega orožja s prizadevanjem za uspešen potek Konference za pregled pogodbenic Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), leta 2005.

Člen 2

Evropska unija bo za uresničitev cilja iz člena 1:

(a)

na Konferenci za pregled leta 2005 prispevala k strukturiranemu in uravnoteženemu pregledu delovanja NPT, vključno z izvajanjem zavez, ki so jih države pogodbenice prevzele v okviru Pogodbe, in določitvijo področij, na katerih bi si morali v prihodnosti prizadevati za dodaten napredek, in za to ustreznih sredstev;

(b)

na podlagi okvira, vzpostavljenega z NPT, prispevala k oblikovanju soglasja, tako da bo podprla zaključni dokument Konference za pregled NPT 2000 ter sklepe in Resolucijo, ki so bili leta 1995 sprejeti na Konferenci o pregledu in podaljšanju NPT, in upoštevala trenutno stanje ter med drugim spodbudila naslednje bistvene elemente:

1.

Prizadevanja za ohranjanje celovitosti NPT in okrepitev njenega izvajanja;

2.

priznanje, da je NPT edinstven in nenadomestljiv večstranski sporazum za ohranjanje in utrjevanje svetovnega miru ter mednarodne varnosti in stabilnosti, saj vzpostavlja pravni okvir za preprečevanje večjega širjenja jedrskega orožja in za nadaljnji razvoj sistema preverjanja, s katerim se zagotovi, da države brez jedrskega orožja jedrsko energijo uporabljajo izključno v miroljubne namene, in predstavlja bistveno podlago za nadaljnje jedrsko razoroževanje v skladu s členom VI Sporazuma;

3.

prizadevanja za vsesplošno veljavnost NPT;

4.

poudarjanje absolutne potrebe po zagotavljanju polnega spoštovanja vseh določb NPT s strani vseh držav pogodbenic;

5.

poziv vsem državam, ki niso pogodbenice NPT, da se zavežejo neširjenju jedrskega orožja in razorožitvi, ter poziv tem državam, da kot države brez jedrskega orožja postanejo države pogodbenice NPT;

6.

priznanje, da je po Pregledni konferenci leta 2000 prišlo do pomembnih dogodkov v zvezi s širjenjem jedrskega orožja;

7.

poudarjanje nujnosti okrepitve vloge Varnostnega sveta Združenih narodov kot končnega razsodnika, da bi lahko v skladu s statutom Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) primerno ukrepal v primeru nespoštovanja obveznosti, ki izhajajo iz NPT, vključno z uporabo nadzornih ukrepov;

8.

opominjanje na možne posledice, ki bi jih za mednarodni mir in varnost imel odstop od NPT. Spodbujanje sprejetja ukrepov, ki bi odvračali od odstopa od navedene pogodbe;

9.

zahteve za prekinitev jedrskega sodelovanja z državami, za katere MAAE ne more v zadostni meri zagotoviti, da je njihov jedrski program zasnovan izključno v miroljubne namene; sodelovanje naj se prekine, dokler Agencija ne priskrbi teh zagotovil;

10.

poziv državam v regiji, da bi se v skladu z resolucijo o Bližnjem vzhodu, ki je bila sprejeta na Konferenci o pregledu in podaljšanju Pogodbe leta 1995, na Bližnjem vzhodu vzpostavilo območje brez jedrskega orožja in drugega orožja za množično uničenje ter izstrelitvenih sistemov, ki bi ga bilo dejansko mogoče nadzirati;

11.

ob upoštevanju, da je varnost v Evropi povezana z varnostjo v Sredozemlju, dajanje prednostnega pomena izvajanju režima neširjenja jedrskega orožja na tem območju;

12.

priznanje pomena območij brez jedrskega orožja za mir in varnost, nastalih na podlagi sporazumov, ki jih prosto sklenejo države zadevne regije;

13.

poudarjanje nujnosti okrepljenih prizadevanj za preprečitev jedrskega terorizma, povezanega z možnim dostopom teroristov do jedrskega orožja ali snovi, ki bi lahko bile uporabljene pri izdelavi radioloških „umazanih“ bomb, in v tem smislu poudarjanje nujnosti spoštovanja obveznosti, ki izhajajo iz Resolucije 1540 (2004) Varnostnega sveta. Poziv h krepitvi varnostnih ukrepov v zvezi z visoko radioaktivnimi viri. V tem oziru podpora dejavnostim G8 in MAAE;

14.

priznanje, da je v luči rastoče grožnje širjenja jedrskega orožja in terorizma treba sprejeti varnostno pobudo proti širjenju jedrskega orožja, globalno pobudo za zmanjšanje groženj in pobudo G8 za globalno partnerstvo;

15.

poziv k splošni uporabi sporazumov o celovitih varovalnih ukrepih in dodatnih protokolov;

16.

priznanje, da imajo sporazumi o celovitih varovalnih ukrepih in dodatni protokoli odvračilen učinek na širjenje jedrskega orožja ter so veljavni standard preverjanja, in nadaljnja prizadevanja za večjo zmožnost odkrivanja morebitnih kršitev obveznosti iz Pogodbe NPT;

17.

prizadevanja, da Svet guvernerjev MAAE prizna sklenitev sporazuma o celovitih varovalnih ukrepih in dodatnega protokola kot veljavnega standarda preverjanja;

18.

poudarjanje enkratne vloge, ki jo ima MAAE pri preverjanju, ali države spoštujejo svoje obveznosti glede neširjenja jedrskega orožja, pri čemer jim na zahtevo pomaga pri krepitvi varovanja jedrskih materialov, objektov in naprav, ter poziv državam, naj podprejo Agencijo;

19.

priznanje pomena učinkovitega in ustreznega nadzora izvoza v skladu z Resolucijo 1540 (2004) Varnostnega sveta in odstavkom 2 člena III NPT;

20.

na nacionalni ravni izvajanje učinkovitega nadzora izvoza, tranzita, pretovarjanja in nadaljnjega izvoza, ter v ta namen izvajanje ustreznih zakonov in predpisov;

21.

v skladu z Resolucijo 1540 (2004) Varnostnega sveta uveljavitev učinkovitih kazenskih sankcij z odvračilnim učinkom za preprečitev ilegalnega izvoza, tranzita in posredništva, nedovoljene trgovine in z njo povezanega financiranja;

22.

spodbujanje Zanggerjevega odbora in Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga k izmenjavi izkušenj glede nadzora izvoza, pri čemer naj bi se vse države zgledovale po dogovorih, ki jih uporablja Zanggerjev odbor, in smernicah držav dobaviteljic jedrskega blaga;

23.

opominjanje na nujnost takojšnega dopolnjevanja smernic Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga, da se jih prilagodi novim izzivom, povezanim z neširjenjem jedrskega orožja;

24.

poziv državam pogodbenicam Konvencije o fizični zaščiti jedrskega materiala, naj si prizadevajo za hiter zaključek dopolnjene Konvencije;

25.

priznanje, da lahko države pogodbenice NPT, v skladu s členom IV NTP in ob upoštevanju členov I, II in III NPT, uporabljajo jedrsko energijo v miroljubne namene;

26.

poudarjanje pomena nadaljevanja mednarodnega sodelovanja za okrepitev jedrske varnosti, varnega ravnanja z jedrskimi odpadki in radiološke varnosti ter poziv državam, ki še niso pristopile k vsem ustreznim konvencijam, naj to čimprej storijo in v celoti izpolnijo svoje obveznosti v zvezi s tem;

27.

ugotovitev, da imajo lahko države pogodbenice NPT, v skladu z njenim členom IV, možnost miroljubne uporabe jedrske energije, med drugim na področju proizvodnje elektrike, v industriji, zdravstvu in kmetijstvu;

28.

spodbujanje priprave varovalnih ukrepov za dostop do storitev v zvezi z jedrskim gorivom ali do goriva samega pod ustreznimi pogoji;

29.

seznanitev s poročilom skupine strokovnjakov MAAE v zvezi z večdržavnimi pristopi do jedrskega gorivnega cikla in spodbujanje k hitremu začetku njegove preučitve v okviru MAAE;

30.

ob ugotovitvi, da je po koncu hladne vojne prišlo do zmanjšanja količine jedrskega orožja, poudarjanje potrebe po splošnem zmanjšanju zalog jedrskega orožja in s tem prizadevanj za postopno, sistematično jedrsko razorožitev v skladu s členom VI NPT, ter v tem smislu pozdraviti ratifikacijo Moskovske pogodbe s strani Ruske federacije in Združenih držav Amerike leta 2003, obenem pa poudariti potrebo po dodatnem zmanjšanju zalog orožja teh držav;

31.

poudarjanje potrebe po izvajanju izjav ruskega in ameriškega predsednika iz let 1991 in 1992 v zvezi z enostranskim zmanjšanjem zalog nestrateškega jedrskega orožja Rusije in ZDA ter poziv vsem državam, ki imajo nestrateško jedrsko orožje, da ga vključijo v splošni nadzor nad orožjem in proces razorožitve z namenom, da se količina tovrstnega orožja zmanjša in uniči;

32.

priznanje uporabe načela nepreklicnosti pri izvajanju vseh ukrepov na področju jedrskega razoroževanja in nadzora orožja, s čimer se prispeva k vzdrževanju in krepitvi mednarodnega miru, varnosti in stabilnosti, ob upoštevanju teh pogojev;

33.

priznanje pomena, ki ga imajo z vidika jedrske razorožitve programi uničenja in odstranitve jedrskega orožja ter odstranitev cepljivih snovi, kakor so opredeljene v okviru svetovnega partnerstva G8;

34.

prizadevanja za preglednost kot prostovoljnega ukrepa za vzpostavitev zaupanja, namenjenega spodbujanju nadaljnjega napredka v razoroževanju;

35.

ker je Pogodba o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poskusov (CTBT) bistven del režima jedrskega razorožitve in neširjenja jedrskega orožja ter da bi čimprej in brezpogojno začela veljati, poziv državam, zlasti tistim, naštetim v Prilogi II, naj nemudoma in brezpogojno podpišejo ter ratificirajo Pogodbo, in do začetka njene veljavnosti poziv vsem državam, naj spoštujejo moratorij in se vzdržijo ukrepov, ki bi bili v nasprotju z obveznostmi in določbami Pogodbe. Poudarjanje pomena dela, ki ga je opravila pripravljalna komisija Organizacije za Pogodbo o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poskusov, in dejavno podporo dejavnostim posebnega predstavnika držav, ki so ratificirale Pogodbo, in ima nalogo, da spodbuja splošen pristop k Pogodbi;

36.

ponovni poziv Konferenci za razorožitev za takojšnji pričetek in hitro sklenitev nediskriminacijske in splošno veljavne pogodbe o prepovedi proizvodnje cepljivih snovi za izdelavo jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih teles, in sicer brez predhodnih pogojev ter ob upoštevanju poročila posebnega koordinatorja in s tem povezanega mandata, ter do začetka veljavnosti omenjene pogodbe poziv vsem državam, naj razglasijo in potrdijo moratorij na proizvodnjo cepljivih snovi za izdelavo jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih teles. EU pozdravlja ukrepanje tistih petih držav z jedrskim orožjem, ki so sprejele sklep o zadevnem moratoriju;

37.

poziv vsem zadevnim državam, naj sprejmejo primerne praktične ukrepe za zmanjšanje nevarnosti naključne jedrske vojne;

38.

prizadevanja za obravnavo vprašanja varnostnih zagotovil za države članice, ki nimajo jedrskega orožja in so pogodbenice NPT;

39.

poziv državam z jedrskim orožjem, naj ponovno potrdijo obstoječa varnostna zagotovila, ki jih je Varnostni svet Združenih narodov zapisal v Resoluciji 984 (1995), in podpišejo ter ratificirajo ustrezne protokole v zvezi z območji brez jedrskega orožja, vzpostavljenimi po zaključku potrebnih pogajanj, in jim tako priznajo pravico do varnostnih zagotovil na podlagi pogodb;

40.

poudarjanje nujnosti splošne razorožitve;

41.

poudarjanje pomena splošnega pristopa h Konvenciji o biološkem in toksičnem orožju (CIAB) in Konvenciji o kemičnem orožju (CIAC) ter splošnega izvajanja teh konvencij ter konvencij, ukrepov in pobud, ki prispevajo k nadzoru konvencionalnega orožja;

42.

poziv k splošnemu pristopu k haaškemu kodeksu ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov in učinkoviti uporabi tega kodeksa;

43.

prizadevanja za odpravo regionalne nestabilnosti in negotovosti ter vseh konfliktnih razmer, ki so mnogokrat osnova številnih programov oborožitev.

Člen 3

Ukrep Evropske unije za namen iz člena 2 obsega:

(a)

po potrebi demarše predsedstva za spodbujanje splošnega pristopa k NPT v skladu s členom 18 Pogodbe o Evropski uniji;

(b)

demarše predsedstva pri državah pogodbenicah NPT, s katerimi se jih zaprosi za podporo ciljem iz člena 2 tega skupnega stališča, v skladu s členom 18 Pogodbe o Evropski uniji;

(c)

prizadevanja za dogovor med državami članicami o osnutkih predlogov o bistvenih zadevah, ki jih je treba v imenu Evropske unije predložiti v obravnavo državam pogodbenicam NPT, in bodo lahko osnova za odločitve, sprejete v okviru Pregledne konference NPT leta 2005;

(d)

izjave, ki jih je v imenu Evropske unije podalo predsedstvo v splošni razpravi in v okviru razprav v treh glavnih odborih.

Člen 4

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 5

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 25. aprila 2005

Za Svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 302, 20.11.2003, str. 34.

(2)  UL L 97, 19.4.2000, str. 1.

(3)  UL L 120, 12.5.1997, str. 1.

(4)  UL L 182, 19.5.2004, str. 46.


27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/36


SKUPNI UKREP SVETA 2005/330/SZVP

z dne 26. aprila 2005

o spremembi mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 8. decembra 2003 sprejel Skupni ukrep 2003/872/SZVP (1) o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz (PPEU) do 30. junija 2004.

(2)

Svet je 2. februarja 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/100/SZVP o podaljšanju mandata PPEU za Južni Kavkaz do 31. avgusta 2005.

(3)

Po zaključku misije OVSE za nadzor meje v Gruziji je Politični in varnostni odbor 8. marca 2005 sklenil, da se bo z okrepitvijo vloge PPEU za Južni Kavkaz odzval na nastale razmere.

(4)

Mandat PPEU je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2003/872/SZVP se spremeni kakor sledi:

 

V člen 3 se doda naslednje:

„(h)

prek podporne skupine v Tbilisiju, Evropski uniji zagotavlja poročanje o razmerah na meji in nadaljnjo oceno teh razmer ter spodbuja krepitev zaupanja med Gruzijo in Rusko federacijo, pri čemer zagotavlja učinkovito sodelovanje in povezavo z vsemi zadevnimi udeleženci.“.

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Uporablja se od 4. aprila 2005.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 26. aprila 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 326, 13.12.2003, str. 44. Skupni ukrep, kakor je bila nazadnje spremenjen s Skupnim ukrepom 2005/100/SZVP (UL L 31, 4.2.2005, str. 74).


Popravki

27.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/37


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 426/2005 z dne 15. marca 2005 o uvedbi začasnih protidampinških dajatev na uvoz določenih dokončanih tkanin za oblačila iz poliestrskih filamentov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

( Uradni list Evropske unije L 69 z dne 16. marca 2005 )

Na strani 31, v členu 1(2):

namesto:

„Družba

Protidampinška dajatev

Dodatna koda TARIC

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Quing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Vse druge družbe

85,30 %

A999“

beri:

„Družba

Protidampinška dajatev

Dodatna koda TARIC

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

20,00 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Hongfeng Textile Co., Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co. Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

26,70 %

A619

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

33,90 %

A621

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

33,90 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Ltd

63,40 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co. Ltd

39,40 %

A623

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Shaoxing Yongda Textiles Co. Ltd

39,40 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co. Ltd

74,80 %

A618

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd

20,00 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd

39,40 %

A623

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dying Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co. Ltd

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co. Ltd

20,00 %

A617

Vse druge družbe

85,30 %

A999“

Kjer je primerno, je treba pravilni zapis imen podjetij, kot je navedeno zgoraj, prav tako uporabiti v celotnem besedilu Uredbe (ES) št. 426/2005, kjer se podjetja pojavijo, namreč v uvodnih izjavah (8)(b), (23), (28), (58) in (139).