ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 64

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
10. marec 2005


Vsebina

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

 

Skupni odbor EGP

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 115/2004 z dne 6. avgusta 2004 o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

1

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 116/2004 z dne 6. avgusta 2004 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

3

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 117/2004 z dne 6. avgusta 2004 o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

5

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 118/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

7

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 119/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

9

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 120/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

12

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 121/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

15

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 122/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

18

 

*

Sklep Skupnega odbora egp št. 123/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembah Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

20

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 124/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

41

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 125/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

47

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 126/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

49

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 127/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

51

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 128/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

53

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 129/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge XIII (Prevoz) k Sporazumu EGP

55

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 130/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge XIV (Konkurenca), Protokola 21 (O izvajanju pravil konkurence za podjetja) in Protokola 23 (O sodelovanju med nadzornimi organi) k Sporazumu EGP

57

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 131/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge XV (Državna pomoč) k Sporazumu EGP

67

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 132/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

70

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 133/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

72

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 134/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

74

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 135/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

76

 

*

Sklep Skupnega odbora egp št. 136/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

78

 

*

Sklep Skupnega odbora egp št. 137/2004 z dne 24. septembra 2004 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

80

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, katerih objava ni obvezna

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

Skupni odbor EGP

10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/1


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 115/2004

z dne 6. avgusta 2004

o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 90/2004 z dne 8. junija 2004 (1).

(2)

Primerno je, da se sodelovanje pogodbenic Sporazuma razširi na pilotne projekte za sodelovanje mladih.

(3)

Protokol 31 k Sporazumu je zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega sodelovanja 1. januarja 2004 —

SKLENIL:

Člen 1

Člen 4 Protokola 31 k Sporazumu se spremeni, kakor sledi:

1.

Za odstavkom 2i se vstavi naslednji odstavek:

„2j. Države EFTA od 1. januarja 2004 sodelujejo pri ukrepih Skupnosti v okviru naslednje proračunske postavke iz splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2004:

Proračunska postavka 15.07.03:‚Pilotni projekti za sodelovanje mladih‘.“

2.

Besedilo odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Države EFTA v skladu s členom 82(1)(a) Sporazuma finančno prispevajo k programom in ukrepom, navedenim v odstavkih 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i in 2j.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po tem, ko Skupni odbor EGP prejme zadnje uradno obvestilo v skladu s členom 103(1) Sporazuma (2).

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 6. avgusta 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 52.

(2)  Ustavne zahteve niso sporočene.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/3


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 116/2004

z dne 6. avgusta 2004

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Primerno je, da se sodelovanje pogodbenic Sporazuma razširi na sodelovanje pri uresničevanju in razvoju notranjega trga.

(3)

Protokol 31 k Sporazumu je zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja 1. januarja 2004 —

SKLENIL:

Člen 1

Člen 7 Protokola 31 k Sporazumu se spremeni:

1.

Za odstavkom 5 se vstavi naslednji odstavek:

„6.

Države EFTA od 1. januarja 2004 sodelujejo v ukrepih Skupnosti v okviru naslednjih proračunskih postavk iz splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2004:

Proračunska postavka 12.01.04.01: ‚Uresničevanje in razvoj notranjega trga — Izdatki za upravno poslovodenje‘.

Proračunska postavka 12.02.01: ‚Uresničevanje in razvoj notranjega trga‘.“

2.

V odstavkih 3 in 4 se besede „odstavek 5“ nadomesti z „odstavka 5 in 6“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po tem, ko Skupni odbor EGP prejme zadnje uradno obvestilo v skladu s členom 103(1) Sporazuma (2).

Uporablja se od 1. januarja 2004.

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 6. avgusta 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  Ustavne zahteve niso sporočene.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/5


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 117/2004

z dne 6. avgusta 2004

o spremembah Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 90/2004 z dne 8. junija 2004 (1).

(2)

Primerno je, da se sodelovanje pogodbenic Sporazuma razširi na pripravljalne ukrepe za sodelovanje v kulturnih zadevah.

(3)

Protokol 31 k Sporazumu je zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek sodelovanja 1. januarja 2004.

SKLENIL

Člen 1

Člen 13 Protokola 31 k Sporazumu se spremeni, kakor sledi:

1.

Besedilo odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Države EFTA bodo finančno prispevale k ukrepom iz odstavkov 1, 4, 5 in 6 v skladu s členom 82(1)(a) Sporazuma.“

2.

Besedilo odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Države EFTA bodo polno udeležene v odborih ES in drugih organih, ki pomagajo Komisiji pri upravljanju, razvoju in izvajanju ukrepov iz odstavkov 1, 4, 5 in 6.“

3.

Za odstavkom 5 se vstavi naslednji odstavek:

„6.

Države EFTA bodo s 1. januarjem 2004 udeležene v ukrepih Skupnosti, ki so povezani z naslednjo proračunsko postavko iz splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2004:

Proračunska postavka 15.04.02.03:‚Pripravljalni ukrepi za sodelovanje v kulturnih zadevah‘.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po tem, ko Skupni odbor EGP prejme zadnje uradno obvestilo v skladu s členom 103(1) Sporazuma (2).

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 6. avgusta 2004

Za Skupni odbor EG

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 52.

(2)  Ustavne zahteve niso sporočene.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/7


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 118/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 95/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Direktivo Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbi 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (2), je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Ta direktiva se ne uporablja za Islandijo in Lihtenštajn —

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1.

Za točko 1 (Direktiva Sveta 85/511/EGS) dela 3.1 se vstavi naslednja točka:

„1a.

32003 L 0085: Direktiva Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbi 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/EGS (UL L 306, 22. 11. 2003, str. 1).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Direktive z naslednjimi prilagoditvami:

V delu A Priloge XI se beseda ‚Norveška‘ doda na seznam držav članic, ki uporabljajo storitve Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm na Danskem.“

2.

Besedila točke 1 (Direktiva Sveta 85/511/EGS) dela 3.1 in točk 3 (Odločba Komisije 89/531/EGS) in 6 (Odločba Sveta 91/665/EGS) dela 3.2 se črtajo.

3.

V točkah 4 (Direktiva Sveta 92/46/EGS) dela 5.1, 11 (Direktiva Sveta 92/46/EGS) dela 6.1 in 13 (Direktiva Sveta 92/46/EGS) dela 8.1 se doda naslednja alinea:

„—

32003 L 0085: Direktiva Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 (UL L 306, 22.11.2003, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2003/85/ES v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila podana vsa uradna obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 14.

(2)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/9


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 119/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 95/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 1874/2003 z dne 24. oktobra 2003 o odobritvi nacionalnih nadzornih programov nekaterih držav članic za nadzor nad praskavcem, določanju dodatnih jamstev in odobritvi odstopanj v zvezi s programi za rejo za odpornost ovc proti TSE v skladu z Odločbo 2003/100/ES (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Odločbo Komisije 2003/828/ES z dne 25. novembra 2003 o okuženih in ogroženih območjih v zvezi z boleznijo modrikastega jezika (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Odločbo Komisije 2003/859/ES z dne 5. decembra 2003 o spremembi Odločbe 2002/106/ES glede določitve potrditvenega testa za klasično prašičjo kugo (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Odločbo Komisije 2003/886/ES z dne 10. decembra 2003 o določitvi meril za zagotovitev podatkov v skladu z Direktivo Sveta 64/432/EGS (5) je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Odločba 2003/828/ES razveljavlja Odločbo 2003/218/ES (6), ki je vključena v Sporazum, in jo je zato treba črtati iz Sporazuma.

(7)

Ta sklep se ne uporablja za Islandijo in Lihtenštajn —

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je podrobno opredeljeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila Uredbe (ES) št. 1874/2003 in odločb 2003/828/ES, 2003/859/ES in 2003/886/ES v norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (7).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 14.

(2)  UL L 275, 25.10.2003, str. 12.

(3)  UL L 311, 27.11.2003, str. 41.

(4)  UL L 324, 11.12.2003, str. 55.

(5)  UL L 332, 19.12.2003, str. 53.

(6)  UL L 82, 29.3.2003, str. 35.

(7)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


PRILOGA

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 119/2004

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je opredeljeno v nadaljevanju:

1.

V točki 23 (Odločba Sveta 2002/106/ES) dela 3.2 se doda:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32003 D 0859: Odločba Komisije 2003/859/ES z dne 5. decembra 2003 (UL L 324, 11.12.2003, str. 55).“

2.

Za točko 29 (Odločba Komisije 2003/466/ES) dela 3.2 se vstavi naslednja točka:

„30.

32003 D 0828: Odločba Komisije 2003/828/ES z dne 25. novembra 2003 o okuženih in ogroženih območjih v zvezi z boleznijo modrikastega jezika (UL L 311, 27.11.2003, str. 41).“

3.

Besedilo točke 27 (Odločba Komisije 2003/218/ES) dela 3.2 se črta.

4.

Za točko 73 (Odločba Komisije 2003/466/ES) dela 4.2 se vstavi naslednja točka:

„74.

32003 D 0886: Odločba Komisije 2003/886/ES z dne 10. decembra 2003 o določitvi meril za zagotovitev podatkov v skladu z Direktivo Sveta 64/432/EGS (UL L 332, 19.12.2003, str. 53).“

5.

Za točko 20 (Odločba Komisije 2003/100/ES) dela 7.2 se vstavi naslednja točka:

„21.

32003 R 1874: Uredba Komisije (ES) št. 1874/2003 z dne 24. oktobra 2003 o odobritvi nacionalnih nadzornih programov nekaterih držav članic za nadzor nad praskavcem, določanju dodatnih jamstev in odobritvi odstopanj v zvezi s programi za rejo za odpornost ovc proti TSE v skladu z Odločbo 2003/100/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 12).“


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/12


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 120/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 95/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2003/774/ES z dne 30. oktobra 2003 o odobritvi nekaterih postopkov za preprečevanje razvoja patogenih mikroorganizmov v školjkah in morskih polžih (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Odločbo Komisije 2003/831/ES z dne 20. novembra 2003 o spremembi odločb 2001/881/ES in 2002/459/ES glede sprememb in dodatkov k seznamu mejnih kontrolnih točk (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Odločbo Komisije 2003/839/ES z dne 21. novembra 2003 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2002/308/ES o določitvi seznamov odobrenih con in odobrenih ribogojnic v zvezi z eno ali več bolezni rib; virusno hemoragično septikemijo (VHS) ali infekciozno hematopoetsko nekrozo (IHN) (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Odločbo Komisije 2003/904/ES z dne 15. decembra 2003 o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib in o spremembi prilog I in II k Odločbi 2003/634/ES (5) je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Odločbo Sveta 2003/912/ES z dne 17. decembra 2003 o spremembi Odločbe 95/408/ES o pogojih za sestavo začasnih seznamov obratov tretjih držav, v vmesnem obdobju, iz katerih države članice lahko uvažajo nekatere proizvode živalskega izvora, ribiške proizvode ali žive školjke, glede podaljšanja njene veljavnosti (6) je treba vključiti v Sporazum.

(7)

Odločba 2003/774/ES razveljavlja Odločbo Komisije 93/25/EGS (7), ki je vključena v Sporazum, in ki jo je zato treba črtati iz Sporazuma.

(8)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn —

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je opredeljeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila odločb 2003/774/ES, 2003/831/ES, 2003/839/ES, 2003/904/ES in 2003/912/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (8).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 14.

(2)  UL L 283, 31.10.2003, str. 78.

(3)  UL L 313, 28.11.2003, str. 61.

(4)  UL L 319, 4.12.2003, str. 21.

(5)  UL L 340, 24.12.2003, str. 69.

(6)  UL L 345, 31.12.2003, str. 112.

(7)  UL L 16, 25.1.1993, str. 22.

(8)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


PRILOGA

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 120/2004

Poglavje I Priloge I k Sporazumu se spremeni, kakor je opredeljeno v nadaljevanju:

1.

V točkah 39 (Odločba Komisije 2001/881/ES) in 46 (Odločba Komisije 2002/459/ES) dela 1.2 se doda naslednja alinea:

„—

32003 D 0831: Odločba Komisije 2003/831/ES z dne 20. novembra 2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 61).“

2.

V točki 66 (Odločba Komisije 2002/308/ES) dela 4.2 se doda naslednja alinea:

„—

32003 D 0839: Odločba Komisije 2003/839/ES z dne 21. novembra 2003 (UL L 319, 4.12.2003, str. 21).“

3.

Pod naslovom „AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTA IN NADZORNI ORGAN EFTA TEHTNO UPOŠTEVAJO“ dela 4.2 se v točki 55 (Odločba Komisije 2003/634/ES) vstavi naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32003 D 0904: Odločba Komisije 2003/904/ES z dne 15. decembra 2003 (UL L 340, 24.12.2003, str. 69).“

4.

Pod naslovom „AKTI, KI JIH DRŽAVE EFTA IN NADZORNI ORGAN EFTA TEHTNO UPOŠTEVAJO“ dela 4.2 se za točko 55 (Odločba Komisije 2003/634/ES) vstavi naslednja točka:

„56.

32003 D 0904: Odločba Komisije 2003/904/ES z dne 15. decembra 2003 o odobritvi programov za pridobitev statusa odobrenih območij in odobrenih ribogojnic prostih virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) rib in o spremembi prilog I in II k Odločbi 2003/634/ES (UL L 340, 24.12.2003, str. 69).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.“

5.

Za točko 46 (Odločba Komisije 2003/470/ES) dela 6.2 se vstavi naslednja točka:

„47.

32003 D 0774: Odločba Komisije 2003/774/ES z dne 30. oktobra 2003 o odobritvi nekaterih postopkov za preprečevanje razvoja patogenih mikroorganizmov v školjkah in morskih polžih (UL L 283, 31.10.2003, str. 78).

Ta akt se uporablja tudi za Islandijo.“

6.

Besedilo točke 12 (Odločba Komisije 93/25/EGS) dela 6.2 se črta.

7.

V točki 18 (Odločba Sveta 95/408/ES) dela 8.1 se doda naslednja alinea:

„—

32003 D 0912: Odločba Sveta 2003/912/ES z dne 17. decembra 2003 (UL L 345, 31.12.2003, str. 112).“


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/15


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 121/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 68/2004 z dne 4. maja 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2004/11/ES z dne 18. decembra 2003 o določitvi postopkov Skupnosti za primerjalne poskuse in testiranje semena in razmnoževalnega materiala nekaterih sort poljščin in zelenjadnic ter trte v skladu z direktivami Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 92/33/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES za leti 2004 in 2005 (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Odločbo Komisije 2004/57/ES z dne 23. decembra 2003 o nadaljevanju v letu 2004 izvajanja primerjalnih poskusov ter testiranja Skupnosti semena in razmnoževalnega materiala trav, Triticum aestivum, Brassica napus in Allium ascalonicum v okviru direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 92/33/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, začetimi leta 2003 (3), je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Odločbo Komisije 2004/266/ES z dne 17. marca 2004 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena krmnih rastlin (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Odločbo Komisije 2004/287/ES z dne 24. marca 2004 o začasnem trženju nekaterega semena vrste Vicia faba in Glycine max, ki ne izpolnjuje zahtev direktiv Sveta 66/401/EGS ali 2002/57/ES (5), je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Odločbo Komisije 2004/329/ES z dne 6. aprila 2004 o začasnem trženju določenih semen vrste Glycine max, ki ne izpolnjujejo zahtev Direktive Sveta 2002/57/ES (6), je treba vključiti v Sporazum.

(7)

Odločba 2004/266/ES razveljavlja Odločbo Komisije 87/309/EGS z dne 2. junija 1987 (7), ki je vključena v Sporazum, in jo je zato treba razveljaviti v skladu s Sporazumom —

SKLENIL:

Člen 1

Del 2 poglavja III Priloge I k Sporazumu se spremeni:

1.

Za točko 27 (Odločba Komisije 2003/795/ES) se vstavijo naslednje točke:

„28.

32004 D 0011: Odločba Komisije 2004/11/ES z dne 18. decembra 2003 o določitvi postopkov Skupnosti za primerjalne poskuse in testiranje semena in razmnoževalnega materiala nekaterih sort poljščin in zelenjadnic ter trte v skladu z direktivami Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 92/33/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES za leti 2004 in 2005 (UL L 3, 7.1.2004, str. 38).

29.

32004 D 0057: Odločba Komisije 2004/57/ES z dne 23. decembra 2003 o nadaljevanju v letu 2004 izvajanja primerjalnih poskusov ter testiranja Skupnosti semena in razmnoževalnega materiala trav, Triticum aestivum, Brassica napus in Allium ascalonicum v okviru direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 92/33/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, začetimi leta 2003 (UL L 12, 17.1.2004, str. 49).

30.

32004 D 0266: Odločba Komisije 2004/266/ES z dne of 17. marca 2004 o odobritvi neizbrisnega tiskanja predpisanih podatkov na embalažo semena krmnih rastlin (UL L 83, 20.3.2004, str. 23).

31.

32004 D 0287: Odločba Komisije 2004/287/ES z dne 24. marca 2004 o začasnem trženju nekaterega semena vrste Vicia faba in Glycine max, ki ne izpolnjuje zahtev direktiv Sveta 66/401/EGS ali 2002/57/ES (UL L 91, 30.3.2004, str. 56).

32.

32004 D 0329: Odločba Komisije 2004/329/ES z dne 6. aprila 2004 o začasnem trženju določenih semen vrste Glycine max, ki ne izpolnjujejo zahtev Direktive Sveta 2002/57/ES (UL L 104, 8.4.2004, str. 133).“

2.

Besedilo točke 5 (Odločba Komisije 87/309/EGS) se črta.

Člen 2

Besedila odločb 2004/11/ES, 2004/57/ES, 2004/266/ES, 2004/287/ES in 2004/329/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (8).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 277, 26.8.2004, str. 187.

(2)  UL L 3, 7.1.2004, str. 38.

(3)  UL L 12, 17.1.2004, str. 49.

(4)  UL L 83, 20.3.2004, str. 23.

(5)  UL L 91, 30.3.2004, str. 56.

(6)  UL L 104, 8.4.2004, str. 133.

(7)  UL L 155, 16.6.1987, str. 26.

(8)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/18


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 122/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Direktivo 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji naprav za posredno gledanje in vozil, opremljenih s temi napravami, ki spreminja Direktivo 70/156/EGS in razveljavlja Direktivo 71/127/EGS (2), je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje I Priloge II k Sporazumu se spremeni:

1.

V točki 1 (Direktiva Sveta 70/156/EGS) se doda naslednja alinea:

„—

32003 L 0097: Direktiva 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 (UL L 25, 29.1.2004, str. 1).“

2.

Za točko 45zb (Direktiva 2002/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednja točka:

„45zc.

32003 L 0097: Direktiva 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji naprav za posredno gledanje in vozil, opremljenih s temi napravami, ki spreminja Direktivo 70/156/EGS in razveljavlja Direktivo 71/127/EGS (UL L 25, 29.1.2004, str. 1).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Direktive z naslednjo prilagoditvijo:

V točki 1.1.1 Dodatka 5 Priloge I se doda naslednje:

‚IS za Islandijo, FL za Lihtenštajn in 16 za Norveško‘“

3.

Besedilo točke 9 (Direktiva Sveta 71/127/EGS) se črta z začetkom veljavnosti od 24. januarja 2010.

Člen 2

Besedilo Direktive 2003/97/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 25, 29.1.2004, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/20


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 123/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembah Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) in Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom, ki prilagaja Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 68/2004 z dne 4. maja 2004 (1).

(2)

Priloga IV k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 68/2004 z dne 4. maja 2004.

(3)

Direktiva Komisije 2002/31/ES z dne 22. marca 2002 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih klimatskih naprav (2) se vključi v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

1.

Za točko 4g poglavja IV (Direktiva Komisije 2002/40/ES) se vstavijo naslednje točke:

„4h.

32002 L 0031: Direktiva Komisije 2002/31/ES z dne 22. marca 2002 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih klimatskih naprav (UL L 86, 3.4.2002, str. 26), kakor je bila spremenjena:

1 03 T: z Aktom o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, sprejetim 16. aprila 2003 (UL L 236, 23.9.2003, str. 33).

Za namene Sporazuma se določbe Direktive berejo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

V členu 4 se besede ‚do 30. junija 2003‘ nadomestijo z ‚do objave usklajenih standardov iz člena 2‘.

(b)

Priloga I se dopolni z besedili, kot je določeno v točki 7 Dodatka 1 Priloge II k temu sporazumu.

(c)

Priloga V se dopolni z besedili, kot je določeno v točki 7 Dodatka 2 Priloge II k temu sporazumu.“

2.

Dodatka 1 in 2 se dopolnita, kot je določeno v prilogah I in II k temu sklepu.

Člen 2

1.

Za točko 11g (Direktiva Komisije 2002/40/ES) se vstavijo naslednje točke:

„11h.

32002 L 0031: Direktiva Komisije 2002/31/ES z dne 22. marca 2002 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih klimatskih naprav (UL L 86, 3.4.2002, str. 26) (1).

(1)

Direktiva je navedena samo za informativne namene; za njeno uporabo glej Prilogo II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje).

Za namene tega sporazuma se določbe Direktive berejo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

V členu 4 se besede ‚do 30. junija 2003‘ nadomestijo z ‚do objave usklajenih standardov iz člena 2‘.

(b)

Priloga I se dopolni z besedili, kot je določeno v točki 7 Dodatka 5 Priloge II k temu sporazumu.

(c)

Priloga V se dopolni z besedili, kot je določeno v točki 7 Dodatka 6 Priloge II k temu sporazumu.“

2.

Dodatka 5 in 6 se nadomestita, kot je določeno v prilogah III in IV k temu sklepu.

Člen 3

Besedilo Direktive 2002/31/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 5

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 277, 26.8.2004, str. 187.

(2)  UL L 86, 3.4.2002, str. 26.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


PRILOGA I

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 123/2004

Za oddelkom 6 Dodatka I Priloge II k Sporazumu se vstavi naslednji oddelek:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA II

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 123/2004

Za oddelkom 6 Dodatka II Priloge II k Sporazumu se vstavi naslednji oddelek:

Priloga I z oznakami

Prilogi II in III s podatkovnimi karticami in prodajo po pošti

SL

IS

NO

Image

 

Energija

Orka

Energi

I

1

Proizvajalec

Framleiðandi

Merke

II

2

Model

Gerð

Modell

II

2

Zunanja enota

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Notranja enota

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Bolj smotrna poraba energije

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Manj smotrna poraba energije

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Razred energijske učinkovitosti … na lestvici od A (bolj smotrna poraba energije) do G (manj smotrna poraba energije)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Letna poraba energije

v kWh pri hlajenju

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe naprave in podnebja

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Hladilna izhodna moč

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Razmerje energijske učinkovitosti (REU) pri polni obremenitvi

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Čim višje, tem bolje

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Velikost

Stærð

Type

VIII

8

Samo hlajenje

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Hlajenje/gretje

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Hlajenje z zrakom

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Hlajenje z vodo

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Grelna izhodna moč

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Gretje:

A (bolj smotrna poraba energije)

G (manj smotrna poraba energije)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Glasnost

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Dodatni podatki so v brošurah izdelkov

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

SIST EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Klimatska naprava

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Direktiva o energijskih oznakah 2002/31/ES

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Razred energijske učinkovitosti pri gretju

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming“


PRILOGA III

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 123/2004

Za oddelkom 6 Dodatka 5 Priloge IV k Sporazumu se vstavi naslednji oddelek:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRILOGA IV

k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 123/2004

Za oddelkom 6 Dodatka 6 Priloge IV k Sporazumu se vstavi naslednji oddelek:

Priloga I o oznakah

Prilogi II in III s podatkovnimi karticami in prodajo po pošti

SL

IS

NO

Image

 

Energija

Orka

Energi

I

1

Proizvajalec

Framleiðandi

Merke

II

2

Model

Gerð

Modell

II

2

Zunanja enota

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Notranja enota

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Bolj smotrna poraba energije

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Manj smotrna poraba energije

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Razred energijske učinkovitosti … na lestvici od A (večja poraba energije) do G (manjša poraba energije)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Letna poraba energije

v kWh pri hlajenju

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe naprave in podnebja

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi.

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Hladilna izhodna moč

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Razmerje energijske učinkovitosti (REU) pri polni obremenitvi

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Čim višje, tem boljše

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Velikost

Stærð

Type

VIII

8

Samo hlajenje

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Hlajenje/gretje

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Hlajenje z zrakom

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Hlajenje z vodo

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Grelna izhodna moč

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Gretje:

A (bolj smotrna poraba energije)

G (manj smotrna poraba energije)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Glasnost

(dB(A) re 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Dodatni podatki so v brošurah izdelkov

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

SIST EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Klimatska naprava

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Direktiva o energijskih oznakah 2002/31/ES

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Razred energijske učinkovitosti pri gretju

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming“


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/41


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 124/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 97/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 97/830/ES z dne 11. decembra 1997 o razveljavitvi Odločbe Komisije 97/613/ES in uvedbi posebnih pogojev za uvoz pistacij in nekaterih, iz pistacij pridobljenih proizvodov, s poreklom iz Irana, (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Odločbo Komisije 2003/551/ES z dne 22 julija 2003 o spremembah Odločbe 97/830/ES o razveljavitvi Odločbe 97/613/ES in uvedbi posebnih pogojev za uvoz pistacij in nekaterih, iz pistacij pridobljenih proizvodov, s poreklom iz Irana ali poslanih od tam, (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Direktivo 2003/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o spremembi Direktive 2000/13/ES glede navedbe sestavin, prisotnih v živilih (4), je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Direktivo Komisije 2003/113/ES z dne 3. decembra 2003 o spremembi prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede določitve najvišjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih, živilih živalskega izvora in nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (5), je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 2174/2003 z dne 12. decembra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 466/2001 glede aflatoksinov (6) je treba vključiti v Sporazum.

(7)

Direktivo Komisije 2003/118/ES z dne 5. decembra 2003 o spremembi prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede najvišjih mejnih vrednosti ostankov za acefat, 2,4-D in paration-metil (7) je treba vključiti v Sporazum.

(8)

Direktivo Komisije 2003/121/ES z dne 15. decembra 2003 o spremembi Direktive 98/53/ES o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor upoštevanja mejnih vrednosti onesnaževalcev v živilih (8) je treba vključiti v Sporazum.

(9)

Direktivo Komisije 2004/1/ES z dne 6. januarja 2004 o spremembi Direktive 2002/72/ES glede opustitve uporabe azodikarbonamida kot penilca (9) je treba vključiti v Sporazum.

(10)

Direktivo Komisije 2004/2/ES z dne 9. januarja 2004 o spremembi direktiv Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede najvišje mejne vrednosti ostankov za fenamifos (10) je treba vključiti v Sporazum.

(11)

Direktivo Komisije 2004/5/ES z dne 20. januarja 2004 o spremembi Direktive 2001/15/ES glede vključitve nekaterih snovi v Prilogo (11) je treba vključiti v Sporazum.

(12)

Direktivo Komisije 2004/4/ES z dne 15. januarja 2004 o spremembi Direktive 96/3/ES o odstopanju od nekaterih določb Direktive Sveta 93/43/EGS o higieni živil pri morskem prevozu neembaliranega tekočega olja in maščob (12) je treba vključiti v Sporazum.

(13)

Direktivo Komisije 2004/6/ES z dne 20. januarja 2004 o odstopanju od Direktive 2001/15/ES za odložitev uporabe prepovedi trgovanja za nekatere proizvode (13) je treba vključiti v Sporazum.

(14)

Direktivo 2003/114/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 2003 o spremembi Direktive 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil (14) je treba vključiti v Sporazum.

(15)

Direktivo 2003/115/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 2003 o spremembi Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih (15) je treba vključiti v Sporazum.

(16)

Direktivo Komisije 2004/13/ES z dne 29. januarja 2004 o spremembi Direktive 2002/16/ES o uporabi nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, (16) je treba vključiti v Sporazum.

(17)

Direktivo Komisije 2004/14/ES z dne 29. januarja 2004 o spremembi Direktive 93/10/EGS o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili, (17) je treba vključiti v Sporazum.

(18)

Uredbo Komisije (ES) št. 242/2004 z dne 12. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 466/2001 glede anorganskega kositra v živilih (18) je treba vključiti v Sporazum.

(19)

Direktivo Komisije 2004/16/ES z dne 12. februarja 2004 o metodah vzorčenja in analitskih metodah za uradni nadzor nad vsebnostjo kositra v živilih v pločevinkah (19) je treba vključiti v Sporazum.

(20)

Direktiva 2003/114/ES razveljavlja Direktivo Sveta 67/427/EGS z dne 27. junija 1967, ki je vključena v Sporazum, in ki jo je zato treba razveljaviti v skladu s Sporazumom —

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu se spremeni, kakor je opredeljeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila uredb (ES) št. 2174/2003 in 242/2004, direktiv 2003/89/ES, 2003/113/ES, 2003/114/ES, 2003/115/ES, 2003/118/ES, 2003/121/ES, 2004/1/ES, 2004/2/ES, 2004/4/ES, 2004/5/ES, 2004/6/ES, 2004/13/ES, 2004/14/ES in 2004/16/ES, odločb 97/830/ES in 2003/551/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila podana vsa uradna obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (20).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 19

(2)  UL L 343, 13.12.1997, str. 30.

(3)  UL L 187, 26.7.2003, str. 43.

(4)  UL L 308, 25.11.2003, str. 15.

(5)  UL L 324, 11.12.2003, str. 24.

(6)  UL L 326, 13.12.2003, str. 12.

(7)  UL L 327, 16.12.2003, str. 25.

(8)  UL L 332, 19.12.2003, str. 38.

(9)  UL L 7, 13.1.2004, str. 45.

(10)  UL L 14, 21.1.2004, str. 10.

(11)  UL L 14, 21.1.2004, str. 19.

(12)  UL L 15, 22.1.2004, str. 25.

(13)  UL L 15, 22.1.2004, str. 31.

(14)  UL L 24, 29.1.2004, str. 58.

(15)  UL L 24, 29.1.2004, str. 65.

(16)  UL L 27, 30.1.2004, str. 46.

(17)  UL L 27, 30.1.2004, str. 48.

(18)  UL L 42, 13.2.2004, str. 3.

(19)  UL L 42, 13.2.2004, str. 16.

(20)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


PRILOGA

Sklep Skupnega odbora EGP št. 124/2004

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu se spremeni, kakor je opredeljeno v nadaljevanju:

1.

V točki 18 (Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32003 L 0089: Direktiva 2003/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra (UL L 308, 25.11.2003, str. 15).“

2.

V točki 13 se vstavi naslednja alinea (Direktiva Sveta 76/895/EGS):

„—

32003 L 0118: Direktiva Komisije 2003/118/ES z dne 5. decembra 2003 (UL L 327, 16.12.2003, str. 25).“

3.

V točkah 38 (Direktiva Sveta 86/362/EGS), 39 (Direktiva Sveta 86/363/EGS) in 54 (Direktiva Sveta 90/642/EGS) se dodajo naslednje alinee:

„—

32003 L 0113: Direktiva Komisije 2003/113/ES z dne 3. decembra 2003 (UL L 324, 11.12.2003, str. 24),

32003 L 0118: Direktiva Komisije 2003/118/ES z dne 5. decembra 2003 (UL L 327, 16.12.2003, str. 25),

32004 L 0002: Direktiva Komisije 2004/2/ES z dne 9. januarja 2004 (UL L 14, 21.1.2004, str. 10).“

4.

V točki 54h (Direktiva Komisije 93/10/EGS) se vstavi naslednja alinea:

„—

32004 L 0014: Direktiva Komisije 2004/14/ES z dne 29. januarja 2004 (UL L 27, 30.1.2004, str. 48).“

5.

V točki 54j se doda naslednja alinea (Direktiva Sveta 93/43/EGS):

„—

32004 L 0004: Direktiva Komisije 2004/4/ES z dne 15. januarja 2004 (UL L 15, 22.1.2004, str. 25).“

6.

V točki 54z (Direktiva 94/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32003 L 0115: Direktiva 2003/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 2003 (UL L 24, 29.1.2004, str. 65).“

7.

V točki 54s (Direktiva Komisije 98/53/EGS) se doda naslednja alinea:

„—

32003 L 0121: Direktiva Komisije 2003/121/ES z dne 15. decembra 2003 (UL L 332, 19.12.2003, str. 38).“

8.

V točki 54zb (Direktiva 95/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32003 L 0114: Direktiva 2003/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 2003 (UL L 24, 29.1.2004, str. 58).“

9.

Besedilo točke 4 (Direktiva Sveta 67/427/EGS) se črta.

10.

V točki 54zi (Direktiva Komisije 2001/15/ES) se doda naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32004 L 0005: Direktiva Komisije 2004/5/ES z dne 20. januarja 2004 (UL L 14, 21.1.2004, str. 19).“

11.

V točki 54zn (Uredba Komisije (ES) št. 466/2001) se dodajo naslednje alinee:

„—

32003 R 2174: Uredba Komisije (ES) št. 2174/2003 z dne 12. decembra 2003 (UL L 326, 13.12.2003, str. 12),

32004 R 0242: Uredba Komisije (ES) št. 242/2004 z dne 12. februarja 2004 (UL L 42, 13.2.2004, str. 3)“

12.

V točki 54zt (Direktiva Komisije 2002/16/ES) se doda naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32004 L 0013: Direktiva Komisije 2004/13/ES z dne 29. januarja 2004 (UL L 27, 30.1.2004, str. 46).“

13.

V točki 54zzb (Direktiva Komisije 2002/72/ES) se doda naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32004 L 0001: Direktiva Komisije 2004/1/ES z dne 6. januarja 2004 (UL L 7, 13.1.2004, str. 45).“

14.

Za točko 54zzk (Odločba Komisije 2003/602/ES) se vstavijo naslednje točke:

„54zzl.

397 D 0830: Odločba Komisije 97/830/ES z dne 11. decembra 1997 o razveljavitvi Odločbe Komisije 97/613/ES in uvedbi posebnih pogojev za uvoz pistacij in nekaterih, iz pistacij pridobljenih proizvodov, s poreklom iz Irana (UL L 343, 13.12.1997, str. 30), kakor je bila spremenjena s:

32003 D 0551: Odločba Komisije 2003/551/ES z dne 22. julija 2003 (UL L 187, 26.7.2003, str. 43).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe odločbe z naslednjimi prilagoditvami:

V Prilogi II se doda naslednje:

Država članica

Vstopni mejni prehod

Islandija

Reykjavík (pristanišče, letališče), Akranes (pristanišče), Ísafjörður (pristanišče, letališče), Sauðárkrókur (pristanišče, letališče), Siglufjörður (pristanišče, letališče), Akureyri (pristanišče, letališče), Húsavík (pristanišče, letališče), Seyðisfjörður (pristanišče, letališče), Neskaupstaður (pristanišče, letališče), Eskifjörður (pristanišče, letališče), Vestmannaeyjar ((letališče), Keflavík (pristanišče, letališče), Hafnarfjörður (pristanišče), Egilsstaðir (letališče), Höfn í Hornafirði (pristanišče, letališče), Þorlákshöfn (pristanišče), Borgarnes (pristanišče, letališče), Stykkishólmur (pristanišče, letališče), Búðardalur (pristanišče, letališče), Paktreksfjörður (pristanišče, letališče), Bolungavík (pristanišče, letališče), Hólmavík (pristanišče, letališče), Blönduós (pristanišče, letališče), Ólafsfjörður (pristanišče, letališče), Vík í Mýrdal (pristanišče, letališče), Hvolsvöllur (pristanišče, letališče), Selfoss (pristanišče, letališče), Kópavogur (pristanišče, letališče)

Lihtenštajn

mejna železniška postaja Schaanwald

Norveška

Oslo

54zzm.

32004 L 0006: Direktiva Komisije 2004/6/ES z dne 20. januarja 2004 o odstopanju od Direktive 2001/15/ES za odložitev uporabe prepovedi trgovanja za nekatere proizvode (UL L 15, 22.1.2004, str. 31).

54zzn.

32004 L 0016: Direktiva Komisije 2004/16/ES z dne 12. februarja 2004 o metodah vzorčenja in analitskih metodah za uradni nadzor nad vsebnostjo kositra v živilih v pločevinkah (UL L 42, 13.2.2004, str. 16).“


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/47


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 125/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 97/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Uredbo Sveta (ES) št. 392/2004 z dne 24. februarja 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

V točki 54b (Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91) poglavja XII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32004 R 0392: Uredba Sveta (ES) št. 392/2004 z dne 24. februarja 2004 (UL L 65, 3.3.2004, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 392/2004 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 19.

(2)  UL L 65, 3.3.2004, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/49


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 126/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 99/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Uredbo Sveta (ES) št. 1647/2003 z dne 18. junija 2003 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2309/93, ki določa postopke Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini in za uporabo v veterini ter ustanavlja Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil, (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

1.   Pred zadnjim odstavkom uvodnega dela poglavja XIII Priloge II k Sporazumu se vstavi naslednje:

„Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije se, za uporabo Uredbe (EGS) št. 2309/93, uporablja tudi za katere koli dokumente Agencije v zvezi z državami Efte.“

2.   V točki 15g (Uredba Sveta (EGS) št. 2309/93) poglavja XIII Priloge II k Sporazumu se vstavi naslednja alinea:

„—

32003 R 1647: Uredba Sveta (ES) št. 1647/2003 z dne 18. junija 2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 19).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) 1647/2003/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki bo objavljeno v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila podana vsa uradna obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 23.

(2)  UL L 245, 29.9.2003, str. 19.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/51


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 127/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2004 z dne 19. marca 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1 (Direktiva Sveta 89/106/EGS) poglavja XXI Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32000 D 0147: Odločba Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 (UL L 50, 23.2.2000, str. 14).“

Člen 2

Besedilo Odločbe št. 2000/147/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 127, 29.4.2004, str. 134.

(2)  UL L 50, 23.2.2000, str. 14.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/53


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 128/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2004 z dne 19. marca 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2003/632/ES z dne 26. avgusta 2003 o spremembi Odločbe 2000/147/ES o izvajanju Direktive Sveta št. 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

V alinei (Odločba Komisije 2000/147/ES) točke 1 (Direktiva Sveta 89/106/EGS) poglavja XXI Priloge II k Sporazumu se doda naslednje:

„, kakor je bila spremenjena s:

32003 D 0632: Odločba Komisije 2003/632/ES z dne 26. avgusta 2003 (UL L 220, 3.9.2003, str. 5).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2003/632/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 127, 29.4.2004, str. 134.

(2)  UL L 220, 3.9.2003, str. 5.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/55


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 129/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge XIII (Prevoz) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 109/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2003/127/ES z dne 23. decembra 2003 o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

V točki 24c (Direktiva Sveta 1999/37/ES) Priloge XIII k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32003 L 0127: Direktiva Komisije 2003/127/ES z dne 23. decembra 2003 (UL L 10, 16.1.2004, str. 29)“.

Člen 2

Besedilo Direktive 2003/127/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila podana vsa uradna obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 43.

(2)  UL L 10, 16.1.2004, str. 29.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/57


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 130/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge XIV (Konkurenca), Protokola 21 (O izvajanju pravil konkurence za podjetja) in Protokola 23 (O sodelovanju med nadzornimi organi) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom, ki prilagaja Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIV k Sporazumu je bila spremenjena z Odločbo Skupnega odbora EGP št. 79/2004 z dne 8. junija 2004 (1).

(2)

Protokol 21 k Sporazumu je bil spremenjen z Odločbo Skupnega odbora EGP št. 79/2004 z dne 8. junija 2004.

(3)

Protokol 23 k Sporazumu pred tem še ni bil spremenjen.

(4)

Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (2), je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XIV k Sporazumu se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k tej odločbi.

Člen 2

Protokol 21 Sporazuma se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k tej odločbi.

Člen 3

Protokol 23 Sporazuma se spremeni, kot je določeno v Prilogi III k tej odločbi.

Člen 4

Besedilo Uredbe (ES) št. 1/2003 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 5

Ta sklep začne veljati prvega dne po zadnjem obvestilu, predloženem Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 6

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 219, 19.6.2004, str. 24.

(2)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

(3)  Navedene so ustavne zahteve.


PRILOGA I

k Odločbi Skupnega odbora EGP št. 130/2004

Priloga XIV k Sporazumu se spremeni na naslednji način:

1.

Besedilo točke 4 (Uredba Komisije (EGS) št. 123/85) se izbriše.

2.

Besedilo točke 4a (Uredba Komisije (ES) št. 1475/95) se izbriše.

3.

Besedilo točke 10 (Uredba Sveta (EGS) št. 1017/68) se nadomesti z naslednjim:

368 R 1017: Uredba Sveta (EGS) št. 1017/68 z dne 19. julija 1968 o uporabi konkurenčnih pravil za železniški promet in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh (UL L 175, 23.7.1968, str. 1), spremenjena z:

32003 R 0001: Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).

Za namene sedanjega Sporazuma velja vsebina Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

Člen 3(2) se ne uporablja“.

4.

Točka 11 (Uredba Sveta (EGS) št. 4056/86) se dopolni z naslednjim:

4.1

Doda se naslednje:

„, spremenjena z:

32003 R 0001: Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 (UL L 1, 4.1.2003, str. 1).“

4.2

Besedilo prilagoditve (c) se zamenja z naslednjim:

„V uvodnem odstavku člena 7(1) se izraz ‚Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe‘ glasi: ‚Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe ali ustrezne določbe, predvidene s Protokolom 21 Sporazuma‘;“

4.3

Besedilo prilagoditve (d) se zamenja z naslednjim:

„V členu 7(2)(a) se izraz ‚Uredba Sveta (ES) št. 1/2003‘ glasi ‚Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 ali ustrezne določbe, predvidene s Protokolom 21 Sporazuma‘;“

4.4

Naslednja nova prilagoditev se doda za prilagoditvijo (d):

„(e)

v členu 7(2)(c)(i), v drugem stavku drugega pododstavka, se izraz ‚člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003‘ glasi ‚člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 ali ustrezne določbe, predvidene s Protokolom 21 Sporazuma‘;“

4.5

Besedilo sedanje prilagoditve (f) se zamenja z naslednjim:

„V členu 8 se izraz ‚na zahtevo države članice‘ glasi ‚na zahtevo države, ki spada v njeno pristojnost‘. Prav tako se izraz ‚Uredba (ES) št. 1/2003‘ glasi ‚Uredba (ES) št. 1/2003 ali ustrezne določbe, predvidene s Protokolom 21 Sporazuma‘;“

4.6

Sedanje prilagoditve (e), (f), (g) in (h) v tem vrstnem redu postanejo prilagoditve (f), (g), (h) in (i).

5.

Besedilo točke 11a (Uredba Komisije (EGS) št. 3652/93) se izbriše.

6.

V prilagoditvi (c) točke 11b (Uredba Komisije (EGS) št. 1617/93) se besede „člen 13 Uredbe (EGS) št. 3975/87“ nadomestijo z besedami „člen 24 Uredbe (ES) št. 1/2003“.

7.

Besedilo točke 15a (Uredba Komisije (EGS) št. 3932/92) se izbriše.

8.

V točkah 2, prilagoditev (b), 4b, prilagoditev (b), 5, prilagoditev (h), 6, prilagoditev (b), 7, prilagoditev (b), 15b, prilagoditev (b), se besede „člena 6 in 8 Uredbe (EGS) št. 17/62“ nadomestijo z besedami „člen 10 Uredbe (ES) št. 1/2003“. Prav tako se besede „,ne da bi za to potreboval priglasitev udeleženih podjetij“ izbrišejo iz teh prilagoditev.


PRILOGA II

k Odločbi Skupnega odbora EGP št. 130/2004

1.

Člen 3 Protokola 21 Sporazuma se dopolni z naslednjim:

1.1

Besedilo točke 1(3) (Uredba Sveta (EGS) št. 17/62) se nadomesti z naslednjim:

32003 R 0001: Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1)“.

1.2

V točki 1(10) (Uredba Sveta (EGS) št. 2988/74) se doda naslednje:

„, spremenjena z:

32003 R 0001: Uredbo Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 (UL L 1, 4.1.2003, str. 1)“.

1.3

Besedilo točk 1(6) (Uredba Sveta (EGS) št. 141/62), 1(7) (člen 6 in členi od 10 do 31 Uredbe Sveta (EGS) št. 1017/68) in 1(11) (oddelek II Uredbe Sveta (EGS) št. 4056/86) se izbriše.

1.4

Točki 1(13) (Uredba Sveta (EGS) št. 3975/87) se doda naslednja alinea:

„—

32003 R 0001: Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 (UL L 1, 4.1.2003, str. 1)“.

2.

Besedilo členov 4, 5, 6, 7 in 9 Protokola 21 k Sporazumu se izbriše.

3.

Besedi „in priglasitvah“ se izbrišejo iz prvega pododstavka, besedi „in priglasitve“ pa se izbrišejo iz drugega pododstavka člena 8 Protokola 21 k Sporazumu.

4.

Za člen 13 Protokola 21 se vstavi naslednje:

Klavzula o pregledu

Do konca leta 2005 in na željo ene od pogodbenic bodo pogodbenice pregledale mehanizme za izvajanje členov 53 in 54 Sporazuma ter mehanizme sodelovanja iz Protokola 23 k Sporazumu, zato da bi zagotovile homogeno in učinkovito izvajanje teh členov. Pogodbenice bodo pregledale predvsem Odločbo Skupnega odbora EGP št. 130/2004 z dne 24. septembra 2004 v zvezi z izkušnjami pogodbenic z novim sistemom izvajanja pravil o konkurenci in proučile možnost, da bi se v EGP zrcalil sistem, ki ga v EU uvaja Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 v zvezi z izvajanjem členov 81 in 82 Pogodbe s strani nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, s horizontalnim sodelovanjem med nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, in z mehanizmom za zagotavljanje enotnega izvajanja pravil konkurence s strani nacionalnih organov“.


PRILOGA III

k Odločbi Skupnega odbora EGP št. 130/2004

Protokol 23 k Sporazumu se zamenja z naslednjim:

SPLOŠNA NAČELA

Člen 1

1.   Nadzorni organ EFTA in Komisija ES izmenjujeta informacije in se medsebojno posvetujeta o splošnih političnih vprašanjih na prošnjo enega od obeh nadzornih organov.

2.   Nadzorni organ EFTA in Komisija ES sodelujeta, v skladu z njunimi pravilniki in ob upoštevanju člena 56 Sporazuma in Protokola 22 ter neodvisnosti obeh strani pri odločanju, v zvezi z obravnavanjem posameznih primerov, ki sodijo pod člen 56(1)(b) in (c), (2) drugi stavek in (3), v skladu s spodnjimi določbami.

3.   Za namene tega protokola pomeni za Komisijo ES izraz ‚ozemlje nadzornega organa‘ ozemlje držav članic ES, za katero se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti pod pogoji, opredeljenimi v tej pogodbi, za Nadzorni organ EFTA pa se ta izraz nanaša na ozemlja držav članic EFTA, za katere se uporablja Sporazum.

ZAČETNA FAZA POSTOPKOV

Člen 2

1.   Nadzorni organ EFTA in Komisija ES v primerih, ki spadajo pod člen 56(1)(b) in (c), (2) drugi stavek in (3) Sporazuma, brez neprimernega odlašanja drug drugemu posredujeta pritožbe, če iz njih ni razvidno, da so bile naslovljene na oba nadzorna organa. Prav tako se obveščata o začetku postopkov po službeni dolžnosti.

2.   Nadzorni organ EFTA in Komisija ES brez neprimernega odlašanja drug drugemu posredujeta informacije, ki jih prejmeta od nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco na njunem ozemlju, in ki zadevajo začetek prvega formalnega preiskovalnega ukrepa za primere, ki sodijo pod člen 56(1)(b) in (c), (2) drugi stavek in (3) Sporazuma.

3.   Nadzorni organ, ki je prejel informacije, predvidene v prvem odstavku, lahko v zvezi z njimi predloži v roku 30 delovnih dni po prejemu svoje pripombe.

Člen 3

1.   Pristojni nadzorni organ se v primerih, ki spadajo pod člen 56(1)(b) in (c), (2) drugi stavek in (3) Sporazuma, posvetuje z drugim nadzornim organom, če:

naslovi na zadevna podjetja ali podjetniška združenja svojo izjavo o ugovorih,

objavi svoj namen o sprejetju sklepa, s katerim izjavlja, da se člen 53 ali 54 Sporazuma ne uporablja, ali

objavi svoj namen o sprejetju sklepa, s katerim postanejo obveznosti, ki jih ponujajo podjetja, zavezujoče za podjetja.

2.   Drugi nadzorni organ lahko predloži svoje stališče v rokih, določenih v zgoraj navedenih objavah ali izjavah o ugovorih.

2.   Stališča, prejeta od zadevnih podjetij ali tretjih strank, se posredujejo drugemu nadzornemu organu.

Člen 4

Pristojni nadzorni organ posreduje drugemu nadzornemu organu v primerih, ki spadajo pod člen 56(1)(b) in (c), (2) drugi stavek in (3) Sporazuma, administrativna pisma, s katerimi se akt zaključi ali pritožba zavrne.

Člen 5

Pristojni nadzorni organ povabi v primerih, ki spadajo pod člen 56(1)(b) in (c), (2) drugi stavek in (3) Sporazuma, drugi nadzorni organ, da se udeleži zaslišanj zadevnih podjetij. Vabilo se naslovi tudi na države, ki so v pristojnosti drugega nadzornega organa.

SVETOVALNI ODBORI

Člen 6

1.   Pristojni nadzorni organ pravočasno obvesti v primerih, ki spadajo pod člen 56(1)(b) in (c), (2) drugi stavek in (3) Sporazuma, drug nadzorni organ o datumu sestanka Svetovalnega odbora in posreduje ustrezno dokumentacijo.

2.   Vsa dokumentacija, ki jo v ta namen posreduje drugi nadzorni organ, se predloži Svetovalnemu odboru nadzornega organa, pristojnemu za odločanje o primeru v skladu s členom 56, skupaj z dokumenti, ki jih pošlje ta nadzorni organ.

3.   Vsak nadzorni organ in države, ki spadajo v njegovo pristojnost, so upravičeni do prisotnosti v Svetovalnem odboru drugega nadzornega organa, v katerem lahko izrazijo tudi svoja stališča; vendar pa nimajo pravice glasovati.

4.   Posvetovanje se lahko opravi tudi s pisnim postopkom. Vendar pa skliče pristojni nadzorni organ na zahtevo nadzornega organa, ki ni pristojen za odločanje o primeru v skladu s členom 56, sestanek.

PROŠNJA ZA DOKUMENTE IN PRAVICA DO PRIPOMB

Člen 7

V primerih iz člena 56(1)(b) in (c), (2) drugi stavek in (3) Sporazuma lahko nadzorni organ, ki ni pristojen za odločanje o primeru v skladu s členom 56, na vseh stopnjah postopka zaprosi za kopije najpomembnejših dokumentov, vloženih pri pristojnem nadzornem organu, prav tako pa lahko še pred sprejetjem dokončnega sklepa predloži vse pripombe, ki se mu zdijo primerne.

UPRAVNA POMOČ

Člen 8

1.   Če zaprosi v členu 56 Sporazuma opredeljeni pristojni nadzorni organ z navadno zahtevo ali odločbo za informacije pri podjetju ali podjetniškemu združenju s sedežem na ozemlju drugega nadzornega organa, posreduje pristojni nadzorni organ hkrati kopijo zahteve ali odločbe drugemu nadzornemu organu.

2.   Drug nadzorni organ opravi v skladu s svojim pravilnikom, na prošnjo pristojnega nadzornega organa, opredeljenega v členu 56 Sporazuma, preiskave na svojem ozemlju, če pristojni nadzorni organ, ki to zahteva, meni, da so preiskave potrebne.

3.   Pristojni nadzorni organ je upravičen do zastopanja in dejavnega sodelovanja pri preiskavah, ki jih v skladu z odstavkom 2 izvaja drug nadzorni organ.

4.   Vse informacije, ki so bile pridobljene med preiskavami, opravljenimi na prošnjo, se pošljejo nadzornemu organu, ki je zaprosil za preglede, takoj po njihovem zaključku.

5.   Če opravi pristojni nadzorni organ v primerih, ki spadajo pod člen 56(1)(b) in (c), (2) drugi stavek in (3) Sporazuma, preiskave na svojem ozemlju, obvesti drug nadzorni organ o dejstvu, da so bile takšne preiskave opravljene, in posreduje temu organu na prošnjo ustrezne rezultate teh preiskav.

6.   Če opravi pristojni nadzorni organ, opredeljen v členu 56 Sporazuma, pogovor s fizično ali pravno osebo, ki privoli v pogovor, na ozemlju drugega nadzornega organa, obvesti o tem drug nadzorni organ. Pri takšnem pogovoru je lahko prisoten nadzorni organ, ki ni pristojen, in tudi uradniki organa, pristojnega za konkurenco, na ozemlju katerega se opravljajo pogovori.

IZMENJAVA IN UPORABA INFORMACIJ

Člen 9

1.   Nadzorni organ EFTA in Komisija ES sta v namen izvajanja členov 53 in 54 Sporazuma pooblaščena, da si medsebojno priskrbita katero koli pravno ali dejansko vprašanje, vključno z zaupnimi podatki, in ga vključita med dokaze.

2.   Informacije, pridobljene ali izmenjane v skladu s tem protokolom, se uporabljajo le v namene postopkov iz členov 53 in 54 Sporazuma in v zvezi z vsebino, za katero so bile zbrane.

3.   Če informacije, na katere se nanaša člen 2(1) in (2), zadevajo primer, sprožen kot posledica prošnje za imuniteto pred denarno kaznijo ali zmanjšanje denarne kazni, nadzorni organ teh informacij, ki jih je sprejel, ne more uporabiti kot izhodišče za preiskave v svojem imenu. To ne posega v pooblastilo nadzornega organa, da začne preiskavo na podlagi informacij, prejetih iz drugih virov.

4.   Razen kakor je predvideno v odstavku 5, se bodo informacije, ki jih je prostovoljno predložil prosilec za imuniteto pred denarno kaznijo ali zmanjšanje denarne kazni, posredovale drugemu nadzornemu organu s privolitvijo prosilca. Druge informacije, pridobljene med preiskavo ali po njej ali z drugimi ukrepi ali po katerih koli drugih raziskovalnih ukrepih, ki so se v vsakem primeru izvajali zgolj kot posledica prošnje za imuniteto pred denarno kaznijo ali zmanjšanje denarne kazni, se bodo prav tako posredovale drugemu nadzornemu organu, če je prosilec privolil v posredovanje informacij, ki jih je prostovoljno predložil v prošnji temu organu. Potem ko je prosilec za imuniteto pred denarno kaznijo ali zmanjšanje denarne kazni privolil v posredovanje informacij drugemu nadzornemu organu, te privolitve ni več mogoče umakniti. Vendar pa ta odstavek ne posega v odgovornost vsakega prosilca, da vloži prošnjo za imuniteto pred denarno kaznijo ali zmanjšanje denarne kazni pri katerem koli organu, za katerega meni, da je primeren.

5.   Privolitev prosilca v posredovanje informacij drugemu nadzornemu organu ni potrebna, ne glede na odstavek 4, v kateri koli od naslednjih okoliščin:

(a)

privolitev ni potrebna, če je nadzorni organ, ki prejema prošnjo, prejel prošnjo za imuniteto pred denarno kaznijo ali zmanjšanje denarne kazni, ki zadeva isto kršitev in ki jo je poslal isti prosilec, kot jo je poslal nadzornemu organu, ki prošnjo posreduje, če prosilec med posredovanjem informacije ne more umakniti informacije, ki jo je predložil nadzornemu organu, ki je prošnjo prejel;

(b)

privolitev ni potrebna, če se je nadzorni organ, ki prejema prošnjo, pisno obvezal, da informacij, ki so mu bile posredovane, in informacij, ki jih je prejel po datumu in času posredovanja, ki ju je zabeležil nadzorni organ, ki pošilja prošnjo, niti sam niti kateri koli drug organ, ki bi se mu lahko posredovale informacije, ne bo uporabljal za nalaganje kazni prosilcu za imuniteto pred denarno kaznijo ali zmanjšanje denarne kazni ali kateri koli drugi pravni ali fizični osebi, ki je deležna ugodnejše obravnave s strani nadzornega organa, ki posreduje prošnjo, na podlagi prošnje, ki jo vloži prosilec v programu imunitete pred denarno kaznijo ali zmanjšanja denarne kazni ali kateremu koli trenutnemu ali nekdanjemu zaposlenemu prosilca ali katere koli prej omenjene osebe. Prosilcu se zagotovi kopija pisne obveze organa, ki prejme prošnjo.

(c)

kar zadeva informacije, ki jih zbere nadzorni organ v skladu s členom 8(2) na zahtevo nadzornega organa, na katerega je naslovljena prošnja za imuniteto pred denarno kaznijo ali zmanjšanje denarne kazni, ni potrebna privolitev v posredovanje teh informacij nadzornemu organu, na katerega je naslovljena prošnja, in njihovo uporabo s strani tega nadzornega organa.

POKLICNA TAJNOST

Člen 10

1.   V namen izvajanja nalog, ki jima jih nalaga ta protokol, lahko Komisija ES in nadzorni organ EFTA vse informacije, ki jih pridobita ali izmenjata v skladu s tem protokolom, posredujeta državam, ki spadajo pod njuno ozemlje.

2.   Komisija ES, nadzorni organ EFTA, pristojni organi držav članic ES in države EFTA ter njihovi uradniki, uslužbenci in druge osebe, ki delajo pod nadzorom teh organov, ter uradniki in uslužbenci drugih državnih organov ne smejo razkriti informacij, ki so jih pridobili kot rezultat uporabe tega protokola in ki po svojem bistvu spadajo pod poklicno tajnost.

3.   Predpisi o poklicni tajnosti in omejeni uporabi informacij, navedeni v Sporazumu ali v zakonodaji pogodbenih strank, ne preprečujejo izmenjave informacij, ki jo predvideva ta protokol.

PRITOZBE IN POSREDOVANJE PRIMEROV

Člen 11

1.   Pritožbe se lahko naslovijo na oba nadzorna organa. Pritožbe, naslovljene na nadzorni organ, ki v skladu s členom 56 ni pristojen za odločanje o danem primeru, se nemudoma posredujejo pristojnemu nadzornemu organu.

2.   Če se med pripravo ali ob začetku postopkov po uradni dolžnosti izkaže, da je za odločanje o primeru v skladu s členom 56 Sporazuma pristojen drug nadzorni organ, se ta primer posreduje pristojnemu nadzornemu organu.

3.   Potem ko je bil primer posredovan drugemu nadzornemu organu v skladu z odstavkoma 1 in 2, je povratno posredovanje izključeno. Primera se ne sme posredovati po

naslovitvi izjave o ugovorih na zadevna podjetja ali podjetniška združenja,

pošiljanju pisma, v katerem se vlagatelja obvesti, da so utemeljitve za obravnavo pritožbe nezadostne,

objavi namere o sprejetju sklepa, s katerim se razglasi, da se člen 53 ali 54 ne uporablja, ali po objavi namere o sprejetju sklepa, s katerim bodo postale obveznosti, ki jih ponujajo podjetja, zavezujoče za podjetja.

JEZIKI

Člen 12

Vse fizične in pravne osebe so upravičene, da uporabljajo v zvezi s pritožbami pri komuniciranju z nadzornim organom EFTA in Komisijo ES uradni jezik katere koli države EFTA ali Evropske skupnosti. Enako velja za vse vrste postopkov ne glede na to, ali sproži pristojni nadzorni organ postopek na podlagi pritožbe ali po uradni dolžnosti.“


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/67


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 131/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge XV (Državna pomoč) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XV k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 80/2004 z dne 8. junija 2004 (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 363/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 68/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (3) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

1.

Točka 1d (Uredba Komisije (ES) št. 68/2001) Priloge XV k Sporazumu se spremeni:

1.1

Doda se naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32004 R 0363: Uredba Komisije (ES) št. 363/2004 z dne 25. februarja 2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 20).“

1.2

Prilagoditev (c) se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1 se glasi: ‚Ta uredba se uporablja za pomoč za usposabljanje v vseh sektorjih, zajetih s členi 61 do 64 Sporazuma EGP, z izjemo pomoči, ki spada v področje uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002.‘;“

1.3

Dodajo se naslednje prilagoditve:

„(k)

v prvem odstavku člena 7(3) se besede ‚člen 27 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999‘ glasijo ‚člen 27 Protokola 3 k Sporazumu o nadzoru in sodišču‘;

(l)

v členu 7a se izraz ‚člen 88(3) Pogodbe‘ glasi ‚člen 1(3) Protokola 3 k Sporazumu o nadzoru in sodišču‘. Izraz ‚združljiv s skupnim trgom‘ se glasi ‚združljiv z delovanjem Sporazuma EGP‘. Izraz ‚člen 87(3) Pogodbe‘ se glasi ‚člen 61(3) Sporazuma EGP‘.“

2.

Točka 1f (Uredba Komisije (ES) št. 70/2001) Priloge XV k Sporazumu se spremeni:

2.1

Doda se naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32004 R 0364: Uredba Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 22).“.

2.2

Prilagoditve (e), (f), (g), (h) in (i) postanejo prilagoditve (g), (h), (i), (j) ali (k).

2.3

Za prilagoditvijo (d) se vstavijo naslednje prilagoditve:

„(e)

izraza ‚člen 87(3)(a)‘ in ‚člen 87(3)(a) Pogodbe‘ se glasita ‚člen 61(3)(a) Sporazuma EGP‘;

(f)

izraza ‚člen 87(3)(c)‘ in ‚člen 87(3)(c) Pogodbe‘ se glasita ‚člen 61(3)(c) Sporazuma EGP‘;“.

2.4

V novi prilagoditvi (i) se na začetku prilagoditvenega besedila vstavijo besede „v zvezi s členoma 4 in 5,“.

2.5

V novi prilagoditvi (j) se besede „v členih 3 in 5“ nadomestijo z „v členih 3, 5, 5a, 5b, 5c in 9a“.

2.6

Besedilo nove prilagoditve (k) se nadomesti z naslednjim:

„V členu 4(2) se izraz ‚člen 87(3)(a) in (c) Pogodbe‘ glasi ‚člen 61(3)(a) in (c) Sporazuma EGP‘.“.

2.7

Dodajo se naslednje prilagoditve:

„(l)

v členu 6a(2) se besede ‚Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah‘ glasijo ‚Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah ter postopek Nadzornega organa EFTA in bistvena pravila na področju državnih pomoči, poglavje 16 o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah‘;

(m)

v členu 9 se besede ‚člen 27 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999‘ glasijo ‚člen 27 Protokola 3 k Sporazumu o nadzoru in sodišču‘.“

Člen 2

Besedili uredb (ES) št. 363/2004 in 364/2004 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila podana vsa uradna obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 349, 25.11.2004, str. 37.

(2)  UL L 63, 28.2.2004, str. 20.

(3)  UL L 63, 28.2.2004, str. 22.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/70


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 132/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 113/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2004/214/ES z dne 3. marca 2004 o spremembi Odločbe 2000/40/ES glede obdobja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje hladilnikom (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

V točki 2el (Odločba Komisije 2000/40/ES) Priloge XX k Sporazumu se doda naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32004 D 0214: Odločba Komisije 2004/214/ES z dne 3. marca 2004 (UL L 67, 5.3.2004, str. 23).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2004/214/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 51.

(2)  UL L 67, 5.3.2004, str. 23.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/72


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 133/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 113/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2004/232/ES z dne 3. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe halona 2402 (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

V točki 21aa (Uredba (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XX k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32004 D 0232: Odločba Komisije 2004/232/ES z dne 3. marca 2004 (UL L 71, 10.3.2004, str. 28).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2004/232/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 51.

(2)  UL L 71, 10.3.2004, str. 28.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/74


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 134/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 113/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Direktivo 2003/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. decembra 2003 o spremembi Direktive 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (2) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

V točki 32fa (Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XX k Sporazumu se doda naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32003 L 0108: Direktiva 2003/108/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. decembra 2003 (UL L 345, 31.12.2003, str. 106).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2003/108/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 51.

(2)  UL L 345, 31.12.2003, str. 106.

(3)  Navedene so ustavne zahteve.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/76


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 135/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 113/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2004/249/ES z dne 11. marca 2004 o vprašalniku za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Odločbo Komisije 2004/279/ES z dne 19. marca 2004 o navodilih za izvajanje Direktive 2002/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ozonu v zunanjem zraku (3) je treba vključiti v Sporazum —

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XX k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

Za točko 32fa (Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednja točka:

„32fb.

32004 D 0249: Odločba Komisije 2004/249/ES z dne 11. marca 2004 o vprašalniku za poročila držav članic o izvajanju Direktive 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 78, 16.3.2004, str. 56).“

2.

Za točko 21ag (Direktiva 2002/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednja točka:

„21ah.

32004 D 0279: Odločba Komisije 2004/279/ES z dne 19. marca 2004 o navodilih za izvajanje Direktive 2002/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ozonu v zunanjem zraku (UL L 87, 25.3.2004, str. 50).“

Člen 2

Besedili odločb št. 2004/249/ES in 2004/279/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 51.

(2)  UL L 78, 16.3.2004, str. 56.

(3)  UL L 87, 25.3.2004, str. 50.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/78


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 136/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 114/2004 z dne 9. julija 2004 (1).

(2)

Uredbo (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih računih za kmetijstvo v Skupnosti (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo (ES) št. 501/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o četrtletnih finančnih računih sektorja država (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn —

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XXI k Sporazumu se spremeni:

1.

Za točko 19n (Uredba Komisije (ES) št. 1921/2001) se vstavi naslednja točka:

„19o.

32004 R 0501: Uredba (ES) št. 501/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o četrtletnih finančnih računih sektorja država (UL L 81, 19.3.2004, str. 1).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Ta uredba se ne uporablja za Lihtenštajn.“

2.

Za točko 24b (Uredba Komisije (ES) št. 68/2003) se vstavi naslednja točka:

„24c.

32004 R 0138: Uredba (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih računih za kmetijstvo v Skupnosti (UL L 33, 5.2.2004, str. 1).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Ta uredba se ne uporablja za Lihtenštajn.“

Člen 2

Besedili uredb (ES) št. 138/2004 in 501/2004 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 376, 23.12.2004, str. 53.

(2)  UL L 33, 5.2.2004, str. 1.

(3)  UL L 81, 19.3.2004, str. 1.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/80


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 137/2004

z dne 24. septembra 2004

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

SKUPNI ODBOR EGP JE —

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 90/2004 z dne 8. junija 2000 (1).

(2)

Odločba Evropskega Parlamenta in Sveta št. 1230/2003/ES z dne 26. junija 2003 o sprejetju večletnega akcijskega programa na področju energije: „Inteligentna energija — Evropa“ (2003 — 2006) (2) je bila vključena v Sporazum s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 164/2003 z dne 7. novembra 2003 (3).

(3)

Primerno je, da se sodelovanje pogodbenic Sporazuma razširi na specifično programsko področje „COOPENER“ in dejavnosti v njegovem okviru.

(4)

Protokol 31 k Sporazumu je treba spremeniti zato, da se to razširjeno sodelovanje lahko začne 1. januarja 2005 —

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

V odstavku 2e člena 14 Protokola 31 k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„Od 1. januarja 2005 države EFTA sodelujejo na specifičnem področju ‚COOPENER‘ in pri dejavnostih v njegovem okviru v programu Skupnosti iz odstavka 5(g).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati 25. septembra 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Uporablja se od 1 januarja 2005.

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 24. septembra 2005

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  UL L 349, 25.11.2004 str. 52.

(2)  UL L 176, 15.7.2003, str. 29.

(3)  UL L 41, 12.2.2004, str. 67.

(4)  Ustavni zahtevki navedeni.