ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 62

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
9. marec 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 385/2005 z dne 8. marca 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 386/2005 z dne 8. marca 2005 o spremembi številnih uredb glede oznak kombinirane nomenklature za nekatere vrste predelanega sadja in zelenjave

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 387/2005 z dne 8. marca 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 831/97 o določitvi standardov trženja za avokado

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 388/2005 z dne 8. marca 2005 o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2006 o prehodu iz dela v upokojitev, kot predvideva Uredba Sveta (ES) št. 577/98, in spremembi Uredbe (ES) št. 246/2003

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 389/2005 z dne 8. marca 2005 o določitvi odstopanj od uredb Sveta (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 800/1999 glede nekaterih sladkorjev, ki se uporabljajo v nekaterih proizvodih iz sadja in zelenjave in se izvažajo v tretje države, razen v Švico in Lihtenštajn

12

 

*

Direktiva Komisije 2005/23/ES z dne 8. marca 2005 o spremembi Direktive 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov ( 1 )

14

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2005/182/ES:Odločba Sveta z dne 5. julija 2004 o obstoju čezmernega primanjkljaja na Slovaškem

16

 

*

2005/183/ES:Odločba Sveta z dne 5. julija 2004 o obstoju čezmernega primanjkljaja na Poljskem

18

 

*

2005/184/ES:Odločba Sveta z dne 5. julija 2004 o obstoju čezmernega primanjkljaja na Cipru

19

 

*

2005/185/ES:Odločba Sveta z dne 5. julija 2004 o obstoju čezmernega primanjkljaja v Češki republiki

20

 

*

2005/186/ES:Odločba Sveta z dne 5. julija 2004 o obstoju čezmernega primanjkljaja na Malti

21

 

 

Komisija

 

*

2005/187/ES:Priporočilo Komisije z dne 2. marca 2005 o usklajenem programu nadzora na področju prehrane živali za leto 2005 v skladu z Direktivo Sveta 95/53/ES ( 1 )

22

 

*

2005/188/ES:Odločba Komisije z dne 19. julija 2004 o razglasitvi koncentracije za združljivo s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.3333 – SONY/BMG) (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2815)  ( 1 )

30

 

*

2005/189/ES:Odločba Komisije z dne 7. marca 2005 o spremembi Dodatka k Prilogi XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih predelovalnih obratov v sektorju mesa na Slovaškem (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 512)  ( 1 )

34

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupni ukrep Sveta 2005/190/SZVP z dne 7. marca 2005 o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku

37

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 385/2005

z dne 8. marca 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. marca 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 8. marca 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

122,8

204

97,9

212

143,7

624

163,4

999

132,0

0707 00 05

052

144,5

068

159,6

096

128,5

204

130,8

999

140,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

160,4

204

147,1

999

153,8

0805 10 20

052

57,9

204

49,4

212

54,3

220

50,9

421

39,1

624

61,1

999

52,1

0805 50 10

052

59,4

220

22,0

624

51,0

999

44,1

0808 10 80

388

93,2

400

109,1

404

70,8

508

65,9

512

68,4

528

64,0

720

65,0

999

76,6

0808 20 50

052

196,3

388

68,7

400

93,4

512

56,2

528

55,0

999

93,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 386/2005

z dne 8. marca 2005

o spremembi številnih uredb glede oznak kombinirane nomenklature za nekatere vrste predelanega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 234/79 z dne 5. februarja 1979 o postopku za prilagajanje nomenklature skupne carinske tarife, ki se uporablja za kmetijske proizvode (1), in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1810/2004 z dne 7. septembra 2004 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2) uvaja spremembe kombinirane nomenklature za nekatere vrste sadja in zelenjave ter nekatere vrste proizvodov iz sadja in zelenjave.

(2)

Uredbe, ki spreminjajo Prilogo I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (3), so v prejšnjih letih uvedle spremembe kombinirane nomenklature za nekatere vrste sadja in zelenjave ter nekatere vrste proizvodov iz sadja in zelenjave, pri tem pa se le nekatere od teh sprememb kažejo v naslednjih uredbah, ki urejajo skupno ureditev trga za sadje in zelenjavo ter skupno ureditev trga za predelano sadje in zelenjavo: Uredba Komisije (EGS) št. 1591/87 z dne 5. junija 1987 o standardih kakovosti za zelje, brstični ohrovt, gomoljno zeleno, špinačo in slive (4); Uredba Komisije (EGS) št. 1677/88 z dne 15. junija 1988 o določitvi standardov kakovosti za kumare (5); Uredba Sveta (ES) št. 399/94 z dne 21. februarja 1994 o posebnih ukrepih za suho grozdje (6); Uredba Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznih režimov za sadje in zelenjavo (7); Uredba Sveta (ES) št. 1555/96 z dne 30. julija 1996 o predpisih glede uporabe dodatnih uvoznih dajatev za sadje in zelenjavo (8) in Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 z dne 8. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 v zvezi z izvoznimi nadomestili za sadje in zelenjavo (9).

(3)

Uredbe (EGS) št. 1591/87, (EGS) št. 1677/88, (ES) št. 399/94, (ES) št. 3223/94, (ES) št. 1555/96 in (ES) št. 1961/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Navedene spremembe se morajo uporabljati ob istem času kakor Uredba (ES) št. 1810/2004.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sadje in zelenjavo ter Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1 Uredbe (EGS) št. 1591/87 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Standardi kakovosti za naslednje proizvode so določeni v Prilogah I, II, III in IV:

zelje s tarifno oznako KN 0704 90,

brstični ohrovt s tarifno oznako KN 0704 20 00,

gomoljna zelena s tarifno oznako KN 0709 40 00,

špinača s tarifno oznako KN 0709 70 00.“

Člen 2

V členu 1 Uredbe (EGS) št. 1677/88 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Standardi kakovosti za kumare s tarifno oznako KN 0707 00 05 se določijo kot v Prilogi.“

Člen 3

V členu 1 Uredbe (ES) št. 399/94 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Posebni ukrepi glede kakovosti suhega grozdja, proizvedenega v Skupnosti, s tarifnima oznakama KN 0806 20 10 in 0806 20 30 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 4.“

Člen 4

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 3223/94 se del A spremeni:

1.

V peti vrstici tabele se tarifne oznake KN za sveže sladke pomaranče „ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 in ex 0805 10 50“ nadomestijo s tarifno oznako KN „ex 0805 10 20“.

2.

V deseti vrstici tabele se tarifne oznake KN za jabolka „ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 in ex 0808 10 90“ nadomestijo s tarifno oznako KN „ex 0808 10 80“.

Člen 5

Priloga k Uredbi (ES) št. 1555/96 se spremeni:

1.

V peti vrstici tabele se tarifne oznake KN za pomaranče „ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 in ex 0805 10 50“ nadomestijo s tarifno oznako KN „ex 0805 10 20“.

2.

V deseti vrstici tabele se tarifne oznake KN za jabolka „ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 in ex 0808 10 90“ nadomestijo s tarifno oznako KN „ex 0808 10 80“.

Člen 6

V členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1961/2001 se tretji pododstavek spremeni:

1.

Peta alinea se nadomesti z naslednjo:

„—

pomaranče s tarifno oznako KN 0805 10 20,“;

2.

Enajsta in dvanajsta alinea se nadomestita z naslednjima:

„—

limone (Citrus limon, Citrus limonum) s tarifno oznako KN 0805 50 10,

limete (Citrus aurantifolia) s tarifno oznako KN 0805 50 90,“;

3.

Štirinajsta alinea se nadomesti z naslednjo:

„—

jabolka s tarifnima oznakama KN 0808 10 10 in 0808 10 80,“.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 34, 9.2.1979, str. 2. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/94 (UL L 349, 31.12.1994, str. 105).

(2)  UL L 327, 30.10.2004, str. 1.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1989/2004 (UL L 344, 20.11.2004, str. 5).

(4)  UL L 146, 6.6.1987, str. 36. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 907/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 50).

(5)  UL L 150, 16.6.1988, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 907/2004.

(6)  UL L 54, 25.2.1994, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2826/2000 (UL 328, 23.12.2000, str. 2).

(7)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 537/2004 (UL L 86, 24.3.2004, str. 9).

(8)  UL L 193, 3.8.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1844/2004 (UL L 322, 23.10.2004, str. 12).

(9)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 537/2004.


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 387/2005

z dne 8. marca 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 831/97 o določitvi standardov trženja za avokado

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 2(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delovna skupina za standardizacijo pokvarljivih proizvodov in izboljšanje kakovosti pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo (ZN/ECE) je nedavno spremenila standard FFV-42 v zvezi s trženjem in kontrolo tržne kakovosti avokada. Zaradi jasnosti in mednarodne preglednosti je treba upoštevati te spremembe v Uredbi Komisije (ES) št. 831/97 (2).

(2)

Dozorelost in razvitost avokadov se lahko ocenita po njihovi vsebnosti suhe snovi. Da bi izključili plodove, ki ne morejo dozoreti, je treba uvesti zahtevo glede minimalne vsebnosti suhe snovi.

(3)

Trgovina z malimi avokadi Hass narašča in zadošča povpraševanju določenih potrošnikov. Zato je treba zmanjšati najmanjšo velikost avokadov za to sorto.

(4)

Uredbo (ES) št. 831/1997 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 831/1997 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 119, 8.5.1997, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 907/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 50).


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 831/1997 se spremeni:

1.

Naslov II (Določbe, ki se nanašajo na kakovost) se spremeni:

(a)

v točki A (Minimalne zahteve) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Avokado mora biti čvrst in skrbno obran.“

(b)

Vstavi se naslednja točka Aa:

„Aa.   Dozorelost

Razvitost mora dosegati tako fiziološko stopnjo, da je zagotovljeno nadaljevanje procesa zorenja do zaključka.

Plod mora imeti naslednjo minimalno vsebnost suhe snovi, ki se meri s sušenjem do konstantne mase:

21 % za sorto Hass,

20 % za sorte Fuerte, Pinkerton, Reed in Edranol,

19 % za druge sorte, razen za antilske sorte, ki imajo lahko nižjo vsebnost suhe snovi.

Zrel plod ne sme biti grenak.“

2.

Naslov III (Določbe o velikosti) se spremeni:

(a)

V preglednici se v prvem pododstavku doda naslednja vrstica:

„80 do 125 (samo sorta Hass)

S (1)

(b)

Drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Najmanjša masa avokadov ne sme biti manj od 125 g, razen za avokade sorte Hass, ki ne sme biti manjša od 80 g.“


(1)  Razlika med najmanjšim in največjim plodom v pakiranju ne sme presegati 25 g.


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 388/2005

z dne 8. marca 2005

o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2006 o prehodu iz dela v upokojitev, kot predvideva Uredba Sveta (ES) št. 577/98, in spremembi Uredbe (ES) št. 246/2003

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1), in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 246/2003 z dne 10. februarja 2003 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2004 do 2006, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (2), vključuje priložnostni modul za prehod iz dela v upokojitev.

(2)

Za spremljanje napredka proti skupnim ciljem Strategije zaposlovanja Skupnosti in ciljem odprte metode koordinacije na področju pokojnin, ki jo je uvedel Evropski svet v Laeknu decembra 2001, je potreben izčrpen in primerljiv sklop podatkov o prehodu iz dela v upokojitev. Oba procesa poudarjata spodbujanje aktivnega staranja in podaljšanje delovnega življenja kot prednostni nalogi pri ukrepih, zlasti s smernico 5 Zaposlitvenih smernic 2003 „Povečanje ponudbe dela in spodbujanje aktivnega staranja“, kot jih je Svet sprejel 22. julija 2003 (3), in s ciljem 5 procesa upokojevanja, kot je bil oblikovan v Skupnem poročilu o ciljih in načinu dela na področju pokojnin, ki ga je odobril Svet v Laeknu 14. in 15. decembra 2001 ter v Skupnem poročilu Komisije in Sveta o ustreznih in trajnih pokojninah, ki ga je sprejel Svet v Bruslju 20. in 21. marca 2003.

(3)

V skladu s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1145/2002/ES (4) z dne 10. junija 2002 o spodbujevalnih ukrepih Skupnosti na področju zaposlovanja se od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006 izvajajo dejavnosti Skupnosti v zvezi z analizami, raziskavami in sodelovanjem med državami članicami na področju zaposlovanja in trga dela, pri čemer je eden od ciljev teh dejavnosti razvijati, slediti in ovrednotiti evropsko strategijo zaposlovanja z močnim poudarkom na prihodnosti.

(4)

Prav tako je nujno posodobiti specifikacije vzorca iz oddelka 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 246/2003, da se čim bolj poveča možnost analize na podlagi vzorca za priložnostni modul.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podroben seznam podatkov, ki jih je treba zbrati v letu 2006 v okviru priložnostnega modula o prehodu iz dela v upokojitev, je opredeljen v Prilogi.

Člen 2

V oddelku 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 246/2003 se točka „Vzorec“ nadomesti z naslednjim:

„Vzorec: ciljno starostno skupino za vzorec za ta modul sestavljajo osebe, stare od 50 do 69 let. Celoten sklop spremenljivk za raziskavo delovne sile se zbere za podvzorec, ki se uporablja za priložnostni modul. Če je vzorčna enota posameznik, niso potrebni nobeni podatki o drugih članih gospodinjstva.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2257/2003 (UL L 336, 23.12.2003, str. 6).

(2)  UL L 34, 11.2.2003, str. 3.

(3)  UL L 197, 5.8.2003, str. 13.

(4)  UL L 170, 29.6.2002, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).


PRILOGA

RAZISKAVA DELOVNE SILE

Specifikacije priložnostnega modula za leto 2006 o prehodu iz dela v upokojitev

1.

Zadevne države članice in regije: vse

2.

Spremenljivke imajo naslednje šifre:

Številčenje spremenljivk raziskave delovne sile v stolpcu „Filter“ (C11/14, C24 in C67/70) se nanaša na Uredbo Komisije (ES) št. 1575/2000.


Stolpec

Šifra

Opis

Filter

240

 

Oseba dela s skrajšanim delovnim časom zaradi približevanja polni upokojitvi

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 in (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

1

Da, v postopnem sistemu upokojevanja/delni upokojitvi

2

Da, toda ne v postopnem sistemu upokojevanja/delni upokojitvi

3

Ne, toda to načrtuje v naslednjih 5 letih

4

Ne in tega ne načrtuje v naslednjih 5 letih/tega ni storila

5

Ne in nima načrtov za naslednjih 5 let ali načrti niso pomembni

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

241/242

 

Načrtovana starost za prenehanje vsakršnega plačanega dela ali dela v pridobitniške namene

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

50–93

Dvomestne številke

94

Nima točnega načrta, toda namerava pred 60. letom

95

Nima točnega načrta, toda namerava med 60. in 64. letom

96

Nima točnega načrta, toda namerava v 65. letu ali pozneje ali namerava delati čim dlje

97

Nima točnega načrta in tudi ne ve, kdaj bo prenehala

98

Je že prenehala z vsakršnim plačanim delom ali delom v pridobitniške namene

99

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

243

 

Status takoj po zadnji zaposlitvi ali samostojni dejavnosti

Vsi, ki so stari 50 – 69, in C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49

1

Brezposeln

2

Upokojen ali predčasno upokojen

3

Dolgotrajno bolan ali invaliden

4

Drugo

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

244

 

Glavni razlog za upokojitev ali predčasno upokojitev

C243 = 2

1

Izguba zaposlitve

2

Dopolnjena predpisana starost za upokojitev

3

Osebno zdravje ali invalidnost

4

Skrb za drugo/e osebo/e

5

Problemi z zaposlitvijo

6

Ugodni finančni pogoji za prenehanje z delom

7

Drugi razlogi za prenehanje dela kot prejšnje šifre

8

Drugo

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

245

 

Gibljivejši delovni čas bi v preteklosti/danes prispeval, da bi oseba delala dlje

Vsi, ki so stari 50 – 69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

1

Da

2

Ne

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

246

 

Več možnosti za razvoj spretnosti in znanj bi v preteklosti/danes prispevalo, da bi oseba delala dlje

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

1

Da

2

Ne

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

247

 

Boljša varnost in/ali zdravje na delovnem mestu bi v preteklosti/danes prispevala, da bi oseba delala dlje

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

1

Da

2

Ne

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

248/249

 

Starost, pri kateri je oseba začela prejemati individualno starostno pokojnino

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

 

2 števki

97

Ne prejema individualne starostne pokojnine, čeprav je do nje upravičena

98

Ni/še ni upravičena do individualne starostne pokojnine

99

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

250

 

Oseba prejema individualno pokojnino ali individualne dajatve, razen starostne pokojnine in dajatev za brezposelnost, kot so invalidska pokojnina, pokojnina za primer bolezni ali nadomestilo iz sistema za predčasno upokojitev

Vsi, ki so stari 50–69, in C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49

1

Da, invalidska pokojnina ali pokojnina za primer bolezni

2

Da, nadomestilo iz sistema za predčasno upokojitev

3

Da, drugi individualni prejemek, ki ni uvrščen drugje

4

Da, kombinacija šifer 1, 2 ali 3

5

Ne

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

251

 

Glavna finančna spodbuda za daljše delo

Vsi, ki so stari 50–69, in C24 = 1, 2 ter C248/249 < 98

1

Za povečanje upravičenosti do starostne pokojnine

2

Za zagotovitev zadostnega dohodka gospodinjstva

3

Ni finančne spodbude

9

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

252/253

 

Število let, porabljenih za plačano delo ali delo v pridobitniške namene (med delovnim življenjem)

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

 

2 števki

99

Se ne uporablja (ni vključeno v filtru)

Prazno

Ni odgovora

254/259

 

Ponderirani faktor za modul za raziskavo delovne sile za leto 2006 (neobvezno)

Vsi, ki so stari 50–69, in ((C24 = 3, 5 ter (C67/70 – C11/14) > 49) ali (C24 = 1, 2))

0000–9999

Stolpci 254–257 vsebujejo cele številke

00–99

Stolpci 258–259 vsebujejo decimalne številke


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 389/2005

z dne 8. marca 2005

o določitvi odstopanj od uredb Sveta (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 800/1999 glede nekaterih sladkorjev, ki se uporabljajo v nekaterih proizvodih iz sadja in zelenjave in se izvažajo v tretje države, razen v Švico in Lihtenštajn

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 18(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 16 in 18 Uredbe (ES) št. 2201/96 in Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (2) se uporabljata v zvezi z izvozom nekaterih sladkorjev, ki se uporabljajo v nekaterih proizvodih iz sadja in zelenjave.

(2)

Člen 18(6) Uredbe (ES) št. 2201/96 določa, da se v primeru diferenciranih nadomestil nadomestilo izplača ob predložitvi dokazila, da so proizvodi dosegli namembni kraj, naveden na dovoljenju, ali drugi namembni kraj, za katerega je bilo določeno nadomestilo. Določa tudi, da se lahko naredijo izjeme od tega pravila, če so določeni pogoji, ki nudijo enakovredna jamstva.

(3)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 800/1999 določa, da se pravica do izvoznega nadomestila pridobi pri uvozu v določeno tretjo državo, če se za to tretjo državo uporablja diferencirano nadomestilo. Členi 14, 15 in 16 navedene uredbe določajo pogoje za plačilo diferenciranega nadomestila, zlasti dokumente, ki jih je treba predložiti kot dokazilo o prispetju blaga v namembni kraj.

(4)

V primeru diferenciranega nadomestila določa člen 18(1) in (2) Uredbe (ES) št. 800/1999, da se del nadomestila, izračunan na podlagi najnižje stopnje nadomestila, plača na zahtevo izvoznika, ko predloži dokaz, da je proizvod zapustil carinsko območje Skupnosti.

(5)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (3), ki je bil podpisan oktobra 2004, se začasno uporablja od 1. februarja 2005 na podlagi Sklepa Sveta 2005/45/ES (4) o sklenitvi in začasni uporabi navedenega sporazuma.

(6)

V skladu s Sklepom 2005/45/ES sladkor (številke HS 1701, 1702 in 1703), ki se uporablja pri proizvodnji nekaterega predelanega kmetijskega blaga, ki se izvaža v Švico in Lihtenštajn, od 1. februarja 2005 ni več upravičen do izvoznih nadomestil.

(7)

Sporazum, odobren s Sklepom 2005/45/ES, uvaja posebne določbe v zvezi z upravnim sodelovanjem, namenjenim boju proti nepravilnostim in goljufiji v zadevah, povezanih s carino in izvoznimi nadomestili.

(8)

Ob upoštevanju navedenih določb in da bi se izognili nastanku nepotrebnih stroškov za izvajalce pri trgovinski menjavi z drugimi tretjimi državami, je odstopanje od Uredbe (ES) št. 2201/96 in Uredbe (ES) št. 800/1999 ustrezno, kolikor ta zahteva dokazilo o uvozu v primeru diferenciranih nadomestil. Prav tako je ustrezno, da se za tiste namembne države, za katere izvozna nadomestila niso bila določena, tega dejstva ne upošteva, ko se določa najnižja stopnja nadomestila.

(9)

Ker se bodo ukrepi, določeni v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, odobrenem s Sklepom 2005/45/ES, uporabljali od 1. februarja 2005, se mora ta uredba uporabljati od istega datuma.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 18(6) Uredbe (ES) št. 2201/96 in člena 16 Uredbe (ES) št. 800/1999, kadar je diferenciranje nadomestila izključno posledica tega, da nadomestilo za Švico ali Lihtenštajn ni bilo določeno, dokazilo o izpolnjenih carinskih uvoznih formalnostih ne sme biti pogoj za plačilo nadomestila za nekatere sladkorje, ki se uporabljajo v nekaterih proizvodih iz sadja in zelenjave, ki so zajeti v Uredbi (ES) št. 2201/96 in našteti v tabelah I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972.

Člen 2

Dejstvo, da izvozno nadomestilo ni bilo določeno za izvoz nekaterih sladkorjev, ki se uporabljajo v nekaterih proizvodih iz sadja in zelenjave, ki so zajeti v Uredbi (ES) št. 2201/96 in našteti v tabelah I in II Protokola 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, v Švico ali Lihtenštajn, se ne bo upoštevalo pri določanju najnižje stopnje nadomestila v smislu člena 18(2) Uredbe (ES) št. 800/1999.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. februarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(3)  UL L 23, 26.1.2005, str. 19.

(4)  UL L 23, 26.1.2005, str. 17.


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/14


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/23/ES

z dne 8. marca 2005

o spremembi Direktive 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (1) in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2001/25/ES določa minimalno raven izobraževanja, izdajanja spričeval in ladijskega stražarjenja pomorščakov, ki služijo na plovilih Skupnosti. Te zahteve temeljijo na standardih, določenih v Mednarodni konvenciji o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (Konvencija STCW) in Kodeksu o usposabljanju, izdajanju spričeval in ladijskem stražarjenju pomorščakov (Kodeks STCW).

(2)

Konvencija STCW in Kodeks STCW sta bila spremenjena z Resolucijama MSC.66(68) in MSC.67(68) Odbora za pomorsko varnost pri Mednarodni pomorski organizaciji, ki sta začeli veljati 1. januarja 1999, Resolucijo MSC.78(70), ki je začela veljati 1. januarja 2003, in okrožnicama STCW.6/Circ.3 in STCW.6/Circ.5, ki sta začeli veljati 20. maja 1998 in 26. maja 2000.

(3)

Novo pravilo V/3 Konvencije SCTW, ki je bilo dodano z Resolucijo MSC.66(68), predpisuje minimalne obvezne zahteve za usposabljanje in kvalifikacije poveljnikov ladje, ladijskih častnikov, mornarjev in drugega osebja na potniških ladjah, razen na potniških ro-ro trajektih.

(4)

Zato je treba Direktivo 2001/25/ES ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost na morju, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Poglavje V Priloge I k Direktivi 2001/25/ES se spremeni:

1.

V odstavek 3 pravila V/3 se doda naslednje besedilo:

„… ali dokazati, da so v zadnjih petih letih pridobili zahtevane standarde usposobljenosti.“

2.

Na koncu poglavja se doda naslednje besedilo:

„Pravilo V/3

Minimalne obvezne zahteve za usposabljanje in kvalifikacije poveljnikov ladje, ladijskih častnikov, mornarjev in drugega osebja na potniških ladjah, razen na potniških ro-ro trajektih

1.

To pravilo se uporablja za poveljnike ladij, ladijske častnike, mornarje in drugo osebje, ki delajo na potniških ladjah, razen na ro-ro potniških trajektih, v mednarodni plovbi. Uprave odločijo glede uporabe teh zahtev za osebje, ki dela na potniških ladjah v domači plovbi.

2.

Preden so pomorščakom dodeljene naloge na potniških ladjah, morajo opraviti izobraževanje, zahtevano v odstavkih 4 do 8 v nadaljnjem besedilu, v skladu z njihovimi delovnimi mesti, nalogami in odgovornostmi.

3.

Pomorščaki, ki morajo imeti izobrazbo v skladu z odstavki 4, 7 in 8 v nadaljnjem besedilu, morajo v največ petletnih presledkih opraviti ustrezno osvežitveno izobraževanje ali dokazati, da so v zadnjih petih letih pridobili zahtevane standarde usposobljenosti.

4.

Ladijsko osebje, ki je določeno na seznamih razporeditve ob alarmu za pomoč potnikom v izrednih razmerah na potniških ladjah, morajo opraviti izobraževanje s področja upravljanja množice, kakor je določeno v oddelku A-V/3, odstavek 1, Kodeksa STCW.

5.

Poveljniki ladje, častniki in drugo osebje, ki so jim dodeljene posebne naloge in odgovornosti na potniških ladjah, morajo opraviti seznanitveno izobraževanje, določeno v oddelku A-V/3, odstavek 2, Kodeksa STCW.

6.

Ladijsko osebje, ki zagotavlja neposredne storitve potnikom v prostorih za potnike na potniških ladjah, mora opraviti izobraževanje s področja varnosti, kakor je določeno v oddelku A-V/3, odstavek 3, Kodeksa STCW.

7.

Poveljniki ladje, prvi častniki in vsaka oseba, ki ji je dodeljena neposredna odgovornost za vkrcanje in izkrcanje potnikov, morajo imeti opravljeno odobreno izobraževanje iz varnosti potnikov, kakor je določeno v oddelku A-V/3, odstavek 4, Kodeksa STCW.

8.

Poveljnik ladje, prvi častniki, upravitelj stroja, prvi častnik stroja in vsaka oseba, ki je v izrednih razmerah odgovorna za varnost potnikov na potniških ladjah, morajo imeti opravljeno odobreno izobraževanje iz kriznega upravljanja človeških virov, kakor je določeno v oddelku A-V/3, odstavek 5, Kodeksa STCW.

9.

Uprave morajo zagotoviti izdajo dokumentov, ki dokazujejo opravljeno izobraževanje, vsaki osebi, ki ima kvalifikacije na podlagi določb tega pravila.“

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 29. septembra 2005. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila vseh določb, ki jih sprejmejo na področju, katero ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. marca 2005

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 136, 18.5.2001, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/103/ES (UL L 326, 13.12.2003, str. 28).

(2)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 415/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 10).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/16


ODLOČBA SVETA

z dne 5. julija 2004

o obstoju čezmernega primanjkljaja na Slovaškem

(2005/182/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(6) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb Slovaške,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju; ta določba se uporablja tudi za države članice, za katere velja odstopanje, torej za vse države, ki so se 1. maja 2004 pridružile EU.

(2)

Temeljni cilj Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za utrjevanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest.

(3)

Postopek v primeru čezmernega primanjkljaja iz člena 104 predvideva odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja, Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priložen Pogodbi, pa navaja dodatne določbe glede izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 (1) določa podrobna pravila in opredeljuje pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Člen 104(5) Pogodbe od Komisije zahteva, da predloži svoje mnenje Svetu, če meni, da v državi članici obstaja čezmeren primanjkljaj ali da bi do njega lahko prišlo. Po preučitvi vseh upoštevanih pomembnih dejavnikov v svojem poročilu, v skladu s členom 104(3), in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora v skladu s členom 104(4), je Komisija v svojem mnenju z dne 24. junija 2004 zaključila, da na Slovaškem obstaja čezmeren primanjkljaj.

(5)

Člen 104(6) Pogodbe določa, da mora Svet upoštevati morebitne pripombe zadevne države članice, preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmeren primanjkljaj obstaja.

(6)

Celovita ocena vodi do naslednjih zaključkov: Javnofinančni primanjkljaj na Slovaškem je leta 2003 dosegel 3,6 % BDP in tako presegel referenčno vrednost 3 % BDP, določeno s Pogodbo. Javnofinančni primanjkljaj ni presegel referenčne vrednosti zaradi kakega nenavadnega dogodka zunaj nadzora slovaških oblasti, niti ni posledica hudega gospodarskega nazadovanja v smislu Pakta za stabilnost in rast. Javnofinančni primanjkljaj v letu 2004 bo verjetno še naprej presegal 3 % BDP. Pomladanska napoved Komisije za leto 2004 zlasti predvideva, da bo primanjkljaj v letu 2004 znašal 4,1 % BDP, medtem ko slovaški konvergenčni program predvideva primanjkljaj v višini 4,0 % BDP. Delež dolga, ki je leta 2003 znašal 42,8 %, leta 2004 verjetno ne bo presegel referenčne vrednosti 60 % BDP, določene s Pogodbo –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da na Slovaškem obstaja čezmeren primanjkljaj.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Slovaško republiko.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23).


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/18


ODLOČBA SVETA

z dne 5. julija 2004

o obstoju čezmernega primanjkljaja na Poljskem

(2005/183/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(6) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb Poljske,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

(2)

Temeljni cilj Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje novih delovnih mest.

(3)

Postopek v primeru čezmernega primanjkljaja iz člena 104 predvideva odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja; Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priložen Pogodbi, določa nadaljnje predpise za izvajanje postopka v primeru čezmernega primanjkljaja. Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1), določa podrobna pravila in opredeli pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Člen 104(5) Pogodbe od Komisije zahteva, da predloži svoje mnenje Svetu, če meni, da v neki državi članici obstaja čezmerni primanjkljaj ali da bi do njega lahko prišlo. Komisija je 24. junija 2004 predložila Svetu takšno mnenje v zvezi s Poljsko. Po pregledu vseh pomembnih dejavnikov, ki jih je v skladu s členom 104(3) upoštevala v svojem poročilu, in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora v skladu s členom 104(4), je Komisija v svojem mnenju z dne 24. junija 2004 prišla do zaključka, da na Poljskem obstaja čezmerni primanjkljaj.

(5)

Člen 104(6) Pogodbe določa, da mora Svet upoštevati morebitne pripombe zadevne države članice preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmerni primanjkljaj obstaja.

(6)

Celovita ocena vodi do naslednjih sklepov. Leta 2003 je javnofinančni primanjkljaj na Poljskem dosegel 4,1 % BDP, torej nad 3 % referenčno vrednostjo, ki jo določa Pogodba. Do prekoračitve referenčne vrednosti javnofinančnega primanjkljaja ni prišlo zaradi izrednega dogodka, na katerega poljski organi niso mogli vplivati, niti zaradi resnega gospodarskega upada v smislu Pakta za stabilnost in rast. Javnofinančni primanjkljaj bo v letu 2004 verjetno ostal nad 3 % BDP. V skladu s napovedmi Komisije za pomlad 2004 naj bi primanjkljaj v letu 2004 dosegel 6,0 % BDP, medtem ko poljski konvergenčni program napoveduje primanjkljaj 5,7 % BDP. Delež javnega dolga, ki je v letu 2003 znašal 45,4 %, bo verjetno v letu 2004 ostal pod 60 % od referenčne vrednosti BDP, ki jo določa Pogodba. Podatke za primanjkljaj in dolg bo treba prilagoditi navzgor, če bodo odprti pokojninski skladi v skladu z odločitvijo EUROSTATA o razvrščanju financiranih pokojninskih sistemov izključeni iz javnofinančnega sektorja –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Celovita ocena kaže, da na Poljskem obstaja čezmerni primanjkljaj.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Poljsko.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23).


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/19


ODLOČBA SVETA

z dne 5. julija 2004

o obstoju čezmernega primanjkljaja na Cipru

(2005/184/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in zlasti člena 104(6) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb Cipra,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju; ta določba se uporablja tudi za države članice za katere velja odstopanje, torej za vse države, ki so se 1. maja 2004 pridružile EU.

(2)

Temeljni cilji Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje delovnih mest.

(3)

Postopek v primeru čezmernega primanjkljaja iz člena 104 Pogodbe predvideva odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja; Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priložen Pogodbi, določa nadaljnje predpise za izvajanje postopka v primeru čezmernega primanjkljaja. Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi z čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1), določa podrobna pravila in opredeljuje pojme v zvezi z uporabo določb navedenega postopka.

(4)

Člen 104(5) Pogodbe od Komisije zahteva, da predloži svoje mnenje Svetu, če meni, da v državi članici obstaja čezmeren primanjkljaj ali bi do njega lahko prišlo. Po preučitvi vseh upoštevanih pomembnih dejavnikov v svojem poročilu, v skladu s členom 104(3), in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora, v skladu s členom 104(4), je Komisija v svojem mnenju z dne 24. junija 2004 zaključila, da na Cipru obstaja čezmeren primanjkljaj.

(5)

Člen 104(6) Pogodbe določa, da mora Svet upoštevati morebitne pripombe zadevne države članice, preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmeren primanjkljaj obstaja.

(6)

Celovita ocena vodi do naslednjih zaključkov: javnofinančni primanjkljaj na Cipru je leta 2003 znašal 6,3 % BDP, kar je nad referenčno vrednostjo 3 % BDP, določeno v Pogodbi: Presežek javnofinančnega primanjkljaja nad referenčno vrednostjo ni bil posledica izrednega dogodka, na katerega ciprski organi ne bi mogli vplivati, niti ni bil posledica resnega gospodarskega upada v smislu Pakta za stabilnost in rast. Javnofinančni primanjkljaj bo v letu 2004 verjetno ostal nad 3 % BDP. Glede na Pomladansko napoved Komisije bo primanjkljaj v letu 2004 verjetno dosegel 4,6 % BDP, medtem ko ciprski konvergenčni program napoveduje, da bo primanjkljaj znašal 5,2 % BDP. Delež javnega dolga, ki je leta 2003 znašal 72,2 %, se bo v letu 2004 verjetno še naprej oddaljeval od referenčne vrednosti 60 % BDP, določene s Pogodbo –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da na Cipru obstaja čezmerni primanjkljaj.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Ciper.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23).


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/20


ODLOČBA SVETA

z dne 5. julija 2004

o obstoju čezmernega primanjkljaja v Češki republiki

(2005/185/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(6) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb Češke republike,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju; ta določba se uporablja tudi za države članice, za katere velja odstopanje, torej za vse države, ki so se 1. maja 2004 pridružile EU.

(2)

Temeljni cilj Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje novih delovnih mest.

(3)

Postopek v primeru čezmernega primanjkljaja iz člena 104 predvideva odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja; Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priložen Pogodbi, določa nadaljnje predpise za izvajanje postopka v primeru čezmernega primanjkljaja. Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1), določa podrobna pravila in opredeljuje pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Člen 104(5) Pogodbe od Komisije zahteva, da predloži svoje mnenje Svetu, če meni, da v državi članici obstaja čezmeren primanjkljaj ali bi do njega lahko prišlo. Po preučitvi vseh upoštevanih pomembnih dejavnikov v svojem poročilu, v skladu s členom 104(3), in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora, v skladu s členom 104(4), je Komisija v svojem mnenju z dne 24. junija 2004 zaključila, da v Češki republiki obstaja čezmeren primanjklaj.

(5)

Člen 104(6) Pogodbe določa, da mora Svet upoštevati morebitne pripombe zadevne države članice, preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmeren primanjkljaj obstaja.

(6)

Celovita ocena vodi do naslednjih zaključkov. Javnofinančni primanjkljaj je leta 2003 v Češki republiki dosegel 12,9 % BDP (5,9 % BDP brez pripisanih državnih garancij) in je tako presegel referenčno vrednost 3 % BDP, določeno s Pogodbo. Javnofinančni primanjkljaj ni presegel referenčne vrednosti zaradi kakega nenavadnega dogodka zunaj nadzora čeških organov, niti ni bil posledica hudega gospodarskega nazadovanja v smislu Pakta za stabilnost in rast. Javnofinančni primanjkljaj bo v letu 2004 verjetno še naprej presegal 3 % BDP. Pomladanska napoved Komisije za leto 2004 zlasti predvideva, da bo primanjklaj leta 2004 znašal 5,9 % BDP, medtem ko konvergenčni program Češke republike predvideva primanjkljaj v višini 5,3 % BDP. Delež dolga, ki je leta 2003 znašal 37,6 %, bo v letu 2004 verjetno ostal pod vrednostjo 60 % BDP, določeno s Pogodbo –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Iz celovite ocene sledi, da v Češki republiki obstaja čezmeren primanjkljaj.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Češko republiko.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23.).


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/21


ODLOČBA SVETA

z dne 5. julija 2004

o obstoju čezmernega primanjkljaja na Malti

(2005/186/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(6) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb Malte,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju. To velja tudi za države članice z odstopanjem, kar so vse države, ki so 1. maja 2004 vstopile v Evropsko unijo.

(2)

Temeljni cilj Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje novih delovnih mest.

(3)

Postopek v primeru čezmernega primanjkljaja iz člena 104 predvideva odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja; Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priložen Pogodbi, določa nadaljnje predpise za izvajanje postopka v primeru čezmernega primanjkljaja. Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1), določa podrobna pravila in opredeli pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Člen 104(5) Pogodbe od Komisije zahteva, da predloži svoje mnenje Svetu, če meni, da v neki državi članici obstaja čezmeren primanjkljaj ali da bi do njega lahko prišlo. Po pregledu vseh pomembnih dejavnikov, ki jih je v skladu s členom 104(3) upoštevala v svojem poročilu, in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora v skladu s členom 104(4), je Komisija v svojem mnenju z dne 24. junija 2004 prišla do zaključka, da na Malti obstaja čezmeren primanjkljaj.

(5)

Člen 104(6) Pogodbe določa, da mora Svet upoštevati morebitne pripombe zadevne države članice preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmeren primanjkljaj obstaja.

(6)

Celovita ocena vodi do naslednjih sklepov: leta 2003 je javnofinančni primanjkljaj na Malti dosegel 9,7 % BDP (od tega je bilo 3,2 % BDP posledica enkratne operacije), kar je bilo nad referenčno vrednostjo 3 % BDP iz Pogodbe. Do javnofinančnega primanjkljaja, ki je presegel referenčno vrednost, ni prišlo zaradi izrednega dogodka, na katerega malteški organi niso mogli vplivati, niti zaradi resnega gospodarskega upada v smislu Pakta za stabilnost in rast. Leta 2004 bo javnofinančni primanjkljaj ostal nad 3 % BDP. Spomladanska napoved Komisije 2004 predvideva, da bo primanjkljaj leta 2004 dosegel 5,9 % BDP, medtem ko malteški konvergenčni program predvideva primanjkljaj 5,2 % BDP. Delež dolga, ki je bil leta 2003 72,0 %, bo leta 2004 še naprej odstopal od referenčne vrednosti 60 % BDP iz Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Celovita ocena kaže, da na Malti obstaja čezmeren primanjkljaj.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Malto.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23).


Komisija

9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/22


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 2. marca 2005

o usklajenem programu nadzora na področju prehrane živali za leto 2005 v skladu z Direktivo Sveta 95/53/ES

(Besedilo velja za EGP)

(2005/187/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/53/ES z dne 25. oktobra 1995 o določitvi načel izvajanja uradnega nadzora na področju prehrane živali (1) in zlasti njenega člena 22(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Leta 2004 so države članice opredelile nekatere zadeve, primerne za usklajen program nadzora, ki ga je treba izvesti v letu 2005.

(2)

Čeprav določa Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (2) največjo vsebnost aflatoksina B1 v krmi, ne obstajajo predpisi Skupnosti za druge mikotoksine, kakor so ohratoksin A, zearalenon, deoksinivalenol in fumonizini. Z zbiranjem podatkov o prisotnosti navedenih mikotoksinov na podlagi naključnega vzorčenja se lahko zagotovijo uporabni podatki za oceno stanja z namenom razvoja zakonodaje. Poleg tega so nekatera posamična krmila, kakor so žita in oljna semena, posebno izpostavljena kontaminaciji z mikotoksini med nabiranjem, skladiščenjem in prevozom. Ker se koncentracija mikotoksinov od leta do leta razlikuje, je primerno zbrati podatke zaporednih let za vse navedene mikotoksine.

(3)

Z antibiotiki, razen s kokcidiostatiki in histomonostatiki, se lahko trguje in se jih uporablja kot dodatke le do 31. decembra 2005. Prejšnji pregledi za ugotavljanje prisotnosti antibiotikov in kokcidiostatikov v nekaterih krmilih, pri katerih nekatere od navedenih snovi niso dovoljene, pokažejo, da se še vedno pojavljajo tovrstne kršitve. Pogostnost takih ugotovitev in občutljivosti zadeve opravičujeta nadaljevanje pregledov.

(4)

Pomembno je zagotoviti, da se omejitve uporabe posamičnih krmil živalskega izvora v krmi, kakor določa ustrezna zakonodaja Skupnosti, dejansko izvajajo.

(5)

Primerno je zagotoviti, da vrednosti bakra in cinka v sledovih, ki so vsebovane v krmni mešanici za prašiče, ne presegajo zgornje mejne vrednosti, določene z Uredbo (ES) št. 1334/2003 z dne 25. julija 2003 o spremembi pogojev za dovoljenje več dodatkov v krmi, ki spadajo v skupino elementov v sledovih (3).

(6)

Ukrepi, predvideni v tem priporočilu, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

PRIPOROČA:

1.

Priporoča se, da države članice v letu 2005 izvedejo usklajen program nadzora, katerega namen je preveriti:

(a)

koncentracijo mikotoksinov (aflatoksina B1, ohratoksina A, zearalenona, deoksinivalenola in fumonizinov) v krmi z navedbo analiznih metod; metoda vzorčenja mora vsebovati naključno in ciljno vzorčenje; pri ciljnem vzorčenju morajo biti vzorci posamična krmila, za katera se sumi, da vsebujejo višje stopnje koncentracije mikotoksinov, kakor so žitna zrna, oljna semena in plodovi, njihovi proizvodi in stranski proizvodi, in posamična krmila, ki se dlje časa skladiščijo ali prevažajo po morju na dolgih razdaljah; v primeru aflatoksina B1 je treba posebno pozornost nameniti krmnim mešanicam za molznice, ki niso krave molznice; o rezultatih pregledov je treba poročati na podlagi vzorca, navedenega v Prilogi I;

(b)

antibiotike, kokcidiostatike in histomonostatike, ne glede na to ali so dovoljene kot krmni dodatki za nekatere živalske vrste in kategorije, ki so pogosti v nemediciranih premiksih in krmni mešanici, v katerih te zdravilne učinkovine niso dovoljene; pregledi morajo biti usmerjeni na navedene zdravilne učinkovine v premiksih in krmnih mešanicah, kadar pristojni organ meni, da tam obstaja večja verjetnost za odkritje nepravilnosti; o rezultatih pregledov je treba poročati na podlagi vzorca, navedenega v Prilogi II;

(c)

izvajanje omejitev proizvodnje in uporabe posamičnih krmil živalskega izvora, kakor je opredeljeno v Prilogi III;

(d)

vrednosti bakra in cinka v krmni mešanici za prašiče, kakor so opredeljene v Prilogi IV.

2.

Priporoča se, da države članice vključijo rezultate usklajenega programa nadzora, predvidenega v odstavku 1, v posebno poglavje v letnem poročilu o inšpekcijskih dejavnostih, ki ga je treba do 1. aprila 2006 predložiti v skladu s členom 22(2) Direktive 95/53/ES in najnovejšo različico usklajenega vzorca za poročanje.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 265, 8.11.1995, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/46/ES (UL L 234, 1.9.2001, str. 55).

(2)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/100/ES (UL L 285, 1.11.2003, str. 33).

(3)  UL L 187, 26.7.2003, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2003 (UL L 317, 2.12.2003, str. 22).


PRILOGA I

Koncentracija mikotoksinov (aflatoksina B1, ohratoksina A, zearalenona, deoksinivalenola in fumonizinov) v krmi

Posamezni rezultati vseh testiranih vzorcev; vzorec za poročanje, kakor je naveden v odstavku 1(a)

Krma

Vzorčenje (naključno ali ciljno)

Vrsta in koncentracija mikotoksinov (μg/kg pri krmi z deležem vlage 12 %)

Vrsta

Država porekla

Aflatoksin B1

Ohratoksin A

Zearalenon

Deoksinivalenol

Fumonizini (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristojni organ mora navesti tudi:

ukrepe, ki so bili izvedeni ob prekoračitvi zgornje mejne vrednosti aflatoksina B1;

uporabljene analizne metode;

meje zaznavnosti.


(1)  Koncentracija fumonizinov zajema vse fumonizine B1, B2 in B3.


PRILOGA II

Prisotnost nekaterih zdravilnih učinkovin, ki niso dovoljene kot krmni dodatki

Nekateri antibiotiki, kokcidiostatiki in druge zdravilne učinkovine so lahko zakonito prisotni kot dodatki v premiksih in krmnih mešanicah za nekatere vrste in kategorije živali, kadar izpolnjujejo zahteve člena 10 Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1).

Prisotnost nedovoljenih zdravilnih učinkovin v krmi pomeni kršitev.

Zdravilne učinkovine, ki so predmet nadzora, je treba izbrati izmed naslednjih snovi:

1.

Zdravilnih učinkovin, ki so dovoljene kot krmni dodatki le za nekatere živalske vrste ali kategorije:

 

avilamicin

 

dekokinat

 

diklazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginon hidrobromid

 

lasalocid A natrija

 

alfa amonijev maduramicin

 

natrijev monenzin

 

narasin

 

narasin – nikarbazin

 

robenidin hidroklorid

 

natrijev salinomicin

 

natrijev semduramicin

2.

Zdravilnih učinkovin, ki niso več dovoljene kot krmni dodatki:

 

amprol

 

amprol/etopabat

 

arprinocid

 

avoparcin

 

karbadoks

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metiklorpindol

 

metiklorpindol/metilben zokvat

 

nikarbazin

 

nifursol

 

olakuindoks

 

ronidazol

 

spiramicin

 

tetraciklin

 

tilozin fosfat

 

virginiamicin

 

cink bacitracin

 

druge protimikrobne snovi

3.

Zdravilnih učinkovin, ki niso bile nikoli dovoljene kot krmni dodatki:

 

druge snovi.

Posamezni rezultati vseh neustreznih vzorcev; vzorec za poročanje, kakor je naveden v odstavku 1(b)

Vrsta krme (živalske vrste in kategorije)

Odkrita snov

Odkrita vrednost

Razlog kršitve (2)

Izvedeni ukrep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristojni organ mora navesti:

skupno število testiranih vzorcev;

imena preiskovanih snovi;

uporabljene analizne metode;

meje zaznavnosti.


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Razlog za prisotnost nedovoljene snovi v krmi, kakor je bilo ugotovljeno po preiskavi, ki jo je opravil pristojni organ.


PRILOGA III

Omejitve proizvodnje in uporabe posamičnih krmil živalskega izvora

Ne glede na člene 3 do 13 in 15 Direktive 95/53/ES bi morale države članice v letu 2005 izvesti usklajen program nadzora, da bi ugotovile, ali so bile omejitve proizvodnje in uporabe posamičnih krmil živalskega izvora upoštevane.

Zlasti zato, da bi zagotovili učinkovito izvajanje prepovedi krmljenja nekaterih živali s predelanimi živalskimi beljakovinami, kakor določa Priloga IV k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o pravilih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1), morajo države članice izvajati poseben program nadzora, ki temelji na ciljnih preverjanjih. V skladu s členom 4 Direktive 95/53/ES mora navedeni program nadzora temeljiti na strategiji, ki izhaja iz tveganj ter vključuje vse proizvodne faze in vse vrste prostorov, v katerih krmo proizvajajo, z njo rokujejo in upravljajo. Države članice morajo posebno pozornost usmeriti na opredelitev meril, ki so lahko povezana s tveganjem. Ponder, določen za vsako merilo, mora biti sorazmeren s tveganjem. Pogostnost inšpekcijskega nadzora in število vzorcev, analiziranih v prostorih, se mora ujemati z vsoto ponderjev, ki so določeni za navedene prostore.

Pri oblikovanju programa nadzora je treba upoštevati naslednje okvirne prostore in merila:

Prostori

Merila

Ponder

Obrati za proizvodnjo krme

Obrati za proizvodnjo krme z dvojno proizvodno linijo za krmno mešanico za prežvekovalce in krmno mešanico za neprežvekovalce z vsebnostjo prepovedanih živalskih beljakovin, ki so predmet odstopanja

Obrati za proizvodnjo krme, za katere so že ugotovili kršitve ali zanje obstaja tak sum

Obrati za proizvodnjo krme z velikim obsegom uvožene krme z visoko vsebnostjo beljakovin, kakor so ribja moka, sojina moka, koruzna moka z glutenom in beljakovinski koncentrati

Obrati za proizvodnjo krme z velikim obsegom proizvedene krmne mešanice

Tveganje navzkrižne kontaminacije, ki je posledica notranjih operativnih postopkov (določitev silosov, preverjanje dejanske ločenosti proizvodnih linij, nadzor sestavin, notranjega laboratorija, postopkov vzorčenja)

 

Mejne kontrolne točke in druge vstopne točke v Skupnost

Velik/majhen obseg uvoza krme

Krma z visoko vsebnostjo beljakovin

 

Kmetije

Domače mešalne naprave za uporabo predelanih živalskih beljakovin, ki so predmet odstopanja

Kmetije s prežvekovalci in drugimi vrstami (tveganje navzkrižnega krmljenja

Kmetije, ki kupujejo krmo v razsutem stanju

 

Trgovci

Skladišča in vmesno skladiščenje krme z visoko vsebnostjo beljakovin

Velik obseg trgovine s krmo v razsutem stanju

Trgovci s krmno mešanico, proizvedeno v tujini

 

Premične mešalne naprave

Mešalne naprave za proizvodnjo krme za prežvekovalce in neprežvekovalce

Mešalne naprave, za katere so že ugotovili kršitve ali zanje obstaja tak sum

Mešalne naprave, ki vključujejo krmo z visoko vsebnostjo beljakovin

Mešalne naprave z velikim obsegom proizvedene krme

Mešalne naprave, ki jih uporablja večje število kmetij, vključno s kmetijami, ki imajo prežvekovalce

 

Prevozna sredstva

Vozila, ki se uporabljajo za prevoz predelanih živalskih beljakovin in krme

Vozila, za katera so že ugotovili kršitve ali zanje obstaja tak sum

 

Namesto teh okvirnih prostorov in meril lahko države članice pošljejo Komisiji svojo oceno tveganja pred 31. marcem 2005.

Vzorčenje mora biti usmerjeno na serije ali primere, v katerih je najbolj verjetna navzkrižna kontaminacija s prepovedanimi predelanimi beljakovinami (prva serija po prevozu krme, ki vsebuje živalske beljakovine, prepovedane za to serijo, tehnične težave ali spremembe proizvodnih linij, spremembe skladiščnih prostorov ali silosov za snovi v razsutem stanju).

V letu 2005 se morajo države članice posvetiti analizi pulpe sladkorne pese in posamičnim uvoženim krmilom.

Najmanjše število inšpekcijskih nadzorov na leto v državi članici mora biti 10 na 100 000 ton proizvedene krmne mešanice. Najmanjše število uradnih vzorcev na leto v državi članici mora biti 20 na 100 000 ton proizvedene krmne mešanice. Do odobritve drugih ustreznih metod je treba za analizo vzorcev uporabljati mikroskopske identifikacije in ocene, kakor je opredeljeno v Direktivi Komisije 2003/126/ES z dne 23. decembra 2003 o analitski metodi za določanje sestavin živalskega izvora pri uradnem nadzoru krme (2). Vsakršno prisotnost prepovedanih sestavin živalskega izvora v krmi je treba obravnavati kot kršitev prepovedi krmljenja.

Rezultate programov nadzora je treba sporočiti Komisiji in pri tem uporabiti naslednje vzorce.

Povzetek pregledov v zvezi z omejitvami krmljenja s krmo živalskega izvora (krmljenje s prepovedanimi predelanimi živalskimi beljakovinami)

A.   Dokumentirani inšpekcijski nadzor

Faza

Število inšpekcijskih nadzorov, vključno s preverjanjem prisotnosti predelanih živalskih beljakovin

Število kršitev na podlagi pregleda dokumentov itd., in ne na podlagi laboratorijskega testiranja

Uvoz posamičnih krmil

 

 

Skladiščenje posamičnih krmil

 

 

Obrati za proizvodnjo krme

 

 

Domače mešalne naprave / premične mešalne naprave

 

 

Posredniki za krmo

 

 

Prevozna sredstva

 

 

Kmetije z neprežvekovalci

 

 

Kmetije s prežvekovalci

 

 

Drugo: …………………….

 

 


B.   Vzorčenje in testiranje posamičnih krmil ter krmnih mešanic zaradi predelanih živalskih beljakovin

Prostori

Število uradnih vzorcev, testiranih na živalske beljakovine

Število neustreznih vzorcev

Prisotnost predelanih živalskih beljakovin iz kopenskih živali

Prisotnost predelanih živalskih beljakovin iz rib

Posamična krmila

Krmna mešanica

Posamična krmila

Krmna mešanica

Posamična krmila

Krmna mešanica

za prežvekovalce

za neprežvekovalce

za prežvekovalce

za neprežvekovalce

za prežvekovalce

za neprežvekovalce

Ob uvozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrati za proizvodnjo krme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posredniki / skladiščenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevozna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domače mešalne naprave / premične mešalne naprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kmetiji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Povzetek prepovedanih predelanih živalskih beljakovin v vzorcih krme, namenjene za prežvekovalce

 

Mesec odvzema vzorca

Vrsta, stopnja in izvor kontaminacije

Uporabljene sankcije (ali drugi ukrepi)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 214/2005 (UL L 37, 10.2.2005, str. 9).

(2)  UL L 339, 24.12.2003, str. 78.


PRILOGA IV

Posamezni rezultati vseh vzorcev (ustreznih in neustreznih) v zvezi z vsebnostjo bakra in cinka v krmni mešanici za prašiče

Vrsta krmne mešanice (živalske kategorije)

Elementi v sledovih (baker ali cink)

Najdena količina (mg/kg popolne krmne mešanice)

Razlog za prekoračitev največje vsebnosti (1)

Izvedeni ukrep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kakor je bilo ugotovljeno po preiskavi, ki jo je opravil pristojni organ.


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/30


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. julija 2004

o razglasitvi koncentracije za združljivo s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/M.3333 – SONY/BMG)

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 2815)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/188/ES)

Komisija je 19. julija 2004 na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 4064/89 z dne 21. decembra 1989 o nadzoru koncentracij podjetij (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe sprejela odločbo glede združitve. Nezaupna različica celotne odločbe je v verodostojnem jeziku zadeve in v delovnih jezikih Komisije objavljena na spletni strani Generalnega direktorata za konkurenco: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Komisija je 9. januarja 2004 v skladu s členom 4 Uredbe (EGS) št. 4064/89 („Uredba o združitvi“) prejela priglasitev transakcije, s katero družbi Bertelsmann AG („Bertelsmann“) in Sony Corporation of America, ki pripada skupini Sony („Sony“), svoja globalna podjetja za snemanje glasbe (razen Sonyjevih dejavnosti na Japonskem) združujeta v skupno podjetje. To skupno podjetje bo pod imenom Sony BMG delovalo pri odkrivanju in spodbujanju izvajalcev (tako imenovanega A&R (2)) ter poznejšega trženja in prodaje glasbenih posnetkov. Družba Sony BMG se ne bo ukvarjala s sorodnimi dejavnostmi, kot so glasbeno založništvo ter proizvodnja in distribucija fonogramov.

(2)

Bertelsmann je mednarodno medijsko podjetje, ki v svetovnem merilu deluje na področju snemanja in izdajanja glasbe, televizije in radia, izdajanja knjig in revij, tiskanja ter knjižnih in glasbenih klubov. Na področju glasbenih posnetkov je podjetje Bertelsmann dejavno preko Bertelsmann Music Group („BMG“), svoje hčerinske družbe v popolni lasti. Znamke družbe BMG vključujejo Arista Records, Jive Records, Zomba in RCA.

(3)

Sony deluje na svetovni ravni na področju snemanja in izdajanja glasbe, industrijske elektronike in elektronike za široko potrošnjo ter na področju zabave. Na področju glasbenih posnetkov je dejaven preko Sony Music Entertainment. Sonyjeve znamke vključujejo Columbia Records Group, Epic Records Group in Sony Classical.

(4)

Svetovalni odbor za koncentracije je na svojem 127. sestanku dne 9. julija 2004 sprejel pozitivno mnenje o osnutku odločbe o odobritvi, ki mu ga je predložila Komisija.

(5)

Pooblaščenec za zaslišanje je v poročilu z dne 5. julija 2004 izrazil stališče, da je bila pravica pogodbenic do zaslišanja spoštovana.

I.   UPOŠTEVNI TRGI

Glasbeni posnetki

(6)

Komisija je ugotovila, da je mogoče upoštevni proizvodni trg glasbenih posnetkov (vključno z „A&R“ ter promocijo, prodajo in trženjem glasbenih posnetkov) razdeliti na ločene proizvodne trge na podlagi žanra (kot so mednarodni pop, domači pop, klasična glasba) ali za kompilacije. Vendar bi lahko za namen obravnavane zadeve vprašanje o tem, ali gre pri zgoraj navedenih žanrih ali kategorijah za ločene trge, ostalo odprto, saj naj koncentracija ne bi privedla do ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja ne glede na to, katera določitev trga je pri tem upoštevana.

(7)

Raziskava trga je potrdila številne dejavnike (npr. to, da dejavnosti A&R, oblikovanje cen, prodaja in trženje potekajo večinoma na nacionalni ravni, da je veliko povpraševanje po lokalnem repertoarju in omejena mednarodna prisotnost neodvisnih proizvajalcev fonogramov), zaradi katerih veljajo upoštevni geografski trgi glasbenih posnetkov za nacionalne.

Glasba na spletu

(8)

Komisija na podlagi svojih ugotovitev iz raziskave trga ocenjuje, da glasba na spletu ni del trga fizičnih glasbenih posnetkov, zlasti zaradi razlik v izdelkih in drugačne distribucije. Ugotovila je, da je treba ločevati med dvema različnima proizvodnima trgoma glasbe na spletu: (i) trg na debelo za dovoljenja za glasbo na spletu in (ii) trg na drobno za distribucijo glasbe na spletu.

(9)

Za namen obravnavane zadeve Komisija upošteva, da sta tako trg na debelo za dovoljenja za glasbo na spletu kakor trg na drobno za distribucijo glasbe na spletu nacionalna po obsegu. To se lahko v prihodnosti spremeni, odvisno od nadaljnjega čezmejnega razvoja dogodkov na področju podeljevanja dovoljenj in distribucije glasbe na spletu.

Glasbeno založništvo

(10)

Komisija je ob upoštevanju vidikov povpraševanja in vidikov ponudbe ugotovila znake, ki kažejo na obstoj ločenih proizvodnih trgov glasbenega založništva glede na izkoriščanje različnih kategorij pravic (tj. mehanične pravice, izvajalske pravice, pravice do sinhronizacije, pravice do tiskanja in druge pravice). Vendar bi lahko vprašanje natančnega obsega upoštevnega proizvodnega trga ostalo odprto, saj je ocena konkurenčnosti enaka ne glede na to, katera določitev trga se pri tem upošteva.

(11)

Raziskava trga je potrdila, da je trg po svojem geografskem obsegu kljub nekaterim čezmejnim prvinam v bistvu nacionalen, glede na to, da se licenčnine za mehanične in izvajalske pravice pobirajo večinoma na nacionalni podlagi. Za namen obravnavane zadeve bi lahko vprašanje natančnega obsega upoštevnega geografskega trga ostalo odprto, saj je ocena konkurenčnosti enaka ne glede na to, katera določitev trga se pri tem upošteva.

II.   OCENA

A.   Možnost krepitve kolektivnega prevladujočega položaja na trgih glasbenih posnetkov

Uvod

(12)

Preiskava Komisije ni prinesla dovolj trdnih dokazov o obstoju kolektivnega prevladujočega položaja petih glavnih proizvajalcev fonogramov (Sony, BMG, Universal, EMI in Warner) na trgih glasbenih posnetkov.

(13)

Na podlagi sodne prakse evropskih sodišč, zlasti razsodbe v zadevi Airtours, so predpogoji za obstoj kolektivnega prevladujočega položaja med udeleženci na trgu naslednji: (i) skupni dogovor o pogojih usklajevanja; (ii) sposobnost nadzorovanja, ali se takšni pogoji upoštevajo; (iii) obstoj mehanizma zastraševanja v primeru odklonov; in (iv) tretje osebe (dejanski in potencialni konkurenti, stranke) ne morejo učinkovito ogroziti pričakovanih rezultatov usklajevanja.

(14)

Pri ocenjevanju, ali na trgih glasbenih posnetkov obstaja kolektivni prevladujoči položaj med petimi glavnimi proizvajalci fonogramov, je Komisija analizirala, ali bi v zadnjih treh do štirih letih v državah članicah EGP lahko prišlo do oblikovanja usklajene cenovne politike glavnih proizvajalcev fonogramov.

(15)

V ta namen je Komisija raziskala gibanje veleprodajnih cen petih glavnih proizvajalcev fonogramov za trgovce na veliko in drobno v vsaki državi članici v obdobju 1998–2003. Zlasti se je analiza Komisije osredotočila na gibanje povprečnih neto veleprodajnih cen, objavljenih cen za trgovce (PPD), razmerij med bruto in neto cenami ter popustov na ravni računov in naknadnih popustov.

(16)

Da bi ocenila možno uskladitev veleprodajnih cen glavnih proizvajalcev fonogramov, je Komisija analizirala podobnost gibanja povprečnih neto cen (usklajenih z inflacijo) za prvih 100 najbolje prodajanih enojnih albumov vsakega glavnega proizvajalca fonogramov v petih največjih državah članicah (to velja za reprezentativni vzorec, saj 100 najbolje prodajanih enojnih albumov predstavlja približno 70–80 % skupne prodaje fonogramov glavnih proizvajalcev). Drugič, Komisija je preučila, ali je bila morda kakšna uskladitev cen dosežena tako, da so se kot podlaga zanjo uporabile cene po ceniku (PPD). Tretjič, Komisija je analizirala, ali so bili popusti različnih glavnih proizvajalcev fonogramov usklajeni in dovolj pregledni, da bi se omogočilo učinkovito spremljanje konkurenčnega obnašanja.

Francija, Nemčija, Italija, Španija, Združeno kraljestvo

(17)

Na podlagi povprečnih neto cen je Komisija odkrila neko vzporednico in relativno podobno gibanje cen glavnih proizvajalcev fonogramov na petih največjih trgih, v Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji in Združenem kraljestvu. Vendar ta opažanja kot takšna niso zadostna, da bi bilo mogoče sklepati, da je v preteklosti obstajalo usklajeno gibanje cen.

(18)

Zato je Komisija nadalje raziskala, ali so bili dodatni elementi, namreč cene po ceniku in popusti, usklajeni in dovolj pregledni, da bi bilo mogoče pridobiti zadostne dokaze o usklajevanju.

(19)

Komisija je našla nekatere znake o tem, da bi bile lahko PPD uporabljene kot podlaga, na kateri so glavni proizvajalci fonogramov v vseh petih državah članicah usklajevali svoje cene po ceniku. Kar zadeva popuste, je iz raziskave razvidno, da se je raven popustov pri različnih velikih proizvajalcih fonogramov nekoliko razlikovala in da nekatere vrste popustov niso bile dovolj pregledne, da bi bilo mogoče dokazati obstoj tajnega dogovora.

(20)

Poleg tega je Komisija analizirala, ali so na trgih glasbenih posnetkov prevladovale določene značilnosti, ki so spodbujale kolektivni prevladujoči položaj, zlasti ob upoštevanju homogenosti izdelkov, preglednosti in mehanizmov povračilnih ukrepov.

(21)

V zvezi s homogenostjo izdelkov je Komisija ugotovila, da je vsebina posameznih albumov raznovrstna, toda tudi to, da sta oblikovanje cen in trženje do neke mere standardizirana. Vendar ima heterogenost vsebine določene posledice za oblikovanje cen, zmanjšuje preglednosti na trgu in otežuje tajne dogovore, saj zahteva spremljanje na ravni posameznega albuma.

(22)

Glede preglednosti je Komisija ugotovila, da objava tedenskih lestvic, stabilnost skupne baze kupcev in spremljanje maloprodajnega trga na podlagi tedenskih poročil povečujejo preglednost trga in olajšujejo spremljanje usklajene politike. Vendar je raziskava prav tako pokazala, da je za spremljanje akcijskih popustov potrebno spremljanje na ravni posameznih albumov, kar zmanjšuje preglednost trga in otežuje tajne dogovore. Komisija navsezadnje ni našla zadostnih dokazov o tem, da so glavni proizvajalci fonogramov v preteklosti odpravili to pomanjkanje preglednosti.

(23)

Kar zadeva povračilne ukrepe, je Komisija raziskala, ali so se morda glavni proizvajalci fonogramov maščevali morebitnemu „goljufivemu“ glavnemu proizvajalcu fonogramov, zlasti tako, da so se znova začeli (začasno) obnašati konkurenčno ali da so „goljufa“ izključili iz skupnih projektov in sporazumov v zvezi s kompilacijami. Vendar Komisija ni našla zadostnih dokazov o tem, da bi se v preteklosti takšni povračilni ukrepi izvajali ali da bi se uporabljali za zastraševalne namene.

Nizozemska, Švedska, Irska, Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Norveška, Portugalska, Grčija

(24)

V manjših državah članicah je Komisija prav tako odkrila znatno stopnjo podobnosti med PPD, ki bi jih lahko proizvajalci fonogramov načeloma uporabili kot podlago za usklajevanje cen. Vendar je preiskava tudi v manjših državah članicah razkrila določene razlike v stopnji popustov in pomanjkanje preglednosti v zvezi z nekaterimi popusti.

(25)

Ugotovitve Komisije glede homogenosti izdelkov, preglednosti trga in možnosti povračilnih ukrepov, kakor so navedene zgoraj za večje države članice, veljajo tudi za manjše države članice.

Sklep

(26)

Komisija meni, da ni našla zadostnih dokazov o obstoju kolektivnega prevladujočega položaja petih največjih proizvajalcev fonogramov na trgih glasbenih posnetkov v kateri koli državi članici EGP.

B.   Možnost ustvarjanja kolektivnega prevladujočega položaja na trgih glasbenih posnetkov

(27)

Komisija je prav tako preučila, ali bi združitev privedla do ustvarjanja kolektivnega prevladujočega položaja velikih proizvajalcev fonogramov v kateri koli državi članici EGP. Vendar pa glede na zgornje pripombe, zlasti v zvezi s preglednostjo trga, heterogenostjo vsebine izdelkov in povračilnimi ukrepi, Komisija meni, da učinek zmanjšanja števila velikih proizvajalcev fonogramov s pet na štiri po združitvi ne bo tako velik, da bi to lahko privedlo do oblikovanja kolektivnega prevladujočega položaja velikih proizvajalcev fonogramov na trgih glasbenih posnetkov.

C.   Možnost ustvarjanja posamičnega prevladujočega položaja na trgih glasbenih posnetkov

(28)

Tretje osebe so izrazile zaskrbljenost, da bi skupno podjetje doseglo posamični prevladujoči položaj na trgih glasbenih posnetkov zaradi svojih vertikalnih povezav z Bertelsmannovimi medijskimi interesi. Trdijo namreč, da bi lahko Bertelsmann svoj položaj v televizijskih in radijskih postajah izrabil za preprečevanje konkurence in dajanje prednosti družbi SonyBMG, zlasti z zagotavljanjem posebno ugodnih cen ali preferencialne obravnave ali tako, da bi konkurentom preprečeval oglaševanje in promocijo njihovih izvajalcev na teh kanalih.

(29)

Komisija ugotavlja, da ni verjetno, da bi predlagano skupno podjetje doseglo posamični prevladujoči položaj na trgih glasbenih posnetkov v Nemčiji, na Nizozemskem, v Belgiji, Luksemburgu in Franciji, kjer je Bertelsmann dejaven prek televizijskih in radijskih postaj skupine RTL. Prednosti, ki izhajajo iz vertikalne integracije v Bertelsmannovi medijski skupini (npr. prek formata oddaje Pop Idol, ki pa po mnenju strokovnjakov za to industrijo ni več na vrhuncu svoje priljubljenosti), so že vključene v tržne deleže družbe BMG za leto 2003. Na podlagi teh tržnih deležev predlagano skupno podjetje ne dosega praga posamičnega prevladujočega položaja. Poleg tega Komisija ni našla nobenih dokazov o tem, da bi strategija, s katero bi Bertelsmann konkurentom preprečeval dostop do svojih televizijskih kanalov in radijskih postaj, lahko prinašala dobiček.

D.   Možnost kolektivnega prevladujočega položaja na trgu na debelo dovoljenj za glasbo na spletu

(30)

Komisija opaža, da je trg legalne glasbe na spletu trenutno še v povojih, saj je večina spletnih mest, ki ponujajo glasbo na spletu, v EGP začela delovati šele nedavno. Zato je težko z gotovostjo sklepati o tržnih položajih glavnih proizvajalcev fonogramov, zlasti v zvezi z nacionalnimi trgi. Poleg tega se zdi, da podatki o glasbenih datotekah, ki so bile dejansko prenesene ali neposredno predvajane z interneta, ne dajejo jasne slike o tržnih položajih različnih udeležencev, prav tako ni na voljo javnih podatkov o tej industriji. Vendar je na podlagi informacij, ki jih je prejela Komisija, mogoče sklepati, da je tržni položaj glavnih proizvajalcev fonogramov na trgu na debelo dovoljenj za glasbo na spletu bolj ali manj podoben njihovemu položaju na trgih glasbenih posnetkov.

(31)

Glede na to, da so ti trgi še v začetni fazi razvoja in da obstajajo razlike v oblikovanju cen in pogojih uporabe v trenutnih sporazumih, je Komisija sklenila, da ni bilo mogoče najti zadostnih dokazov o obstoju kolektivnega prevladujočega položaja velikih proizvajalcev fonogramov na nacionalnih trgih dovoljenj za glasbo na spletu niti o tem, da bi koncentracija privedla do oblikovanja kolektivnega prevladujočega položaja na teh trgih.

E.   Možnost posamičnega prevladujočega položaja na trgih distribucije glasbe na spletu

(32)

Tretje osebe so izrazile zaskrbljenost, da bi zaradi obravnavane transakcije Sony lahko pridobil posamični prevladujoči položaj na nacionalnih trgih distribucije glasbe na spletu preko svoje storitve za prenašanje glasbe z interneta, imenovane „Sony Connect“. Takšna zaskrbljenost je temeljila na ugotovitvah, da bi lahko Sony nadzor nad skupnim podjetjem izrabil za preprečevanje konkurence na prodajnem trgu distribucije glasbe na spletu, zlasti tako, da bi konkurenčnim spletnim platformam onemogočil dostop do glasbene knjižnice družbe SonyBMG ali da bi se do svojih konkurentov obnašal diskriminatorno, npr. v zvezi s pravili uporabe, časom objave novih pesmi in formatom, v katerem se prenašajo datoteke.

(33)

Komisija meni, da je storitev Sony Connect v Evropi trenutno še vedno v fazi uvajanja, potem ko je bila v ZDA uvedena maja 2004. Zato trenutno nima deleža na trgu. Prav tako so določen položaj na trgu že pridobili drugi udeleženci (npr. OD2), nedavno pa so na trg vstopili oziroma so najavili, da bodo to storili kmalu, tudi novi udeleženci. Poleg tega bi se z oviranjem konkurentov predlagano skupno podjetje Sony BMG odpovedalo znatnim prihodkom od dovoljenj za posnetke, ki jih prodajajo konkurenti, pri čemer obstaja dvom, ali bi bila takšna strategija dobičkonosna.

F.   Možni „prelitveni“ učinki v glasbenem založništvu

(34)

Tretje osebe so izrazile zaskrbljenost, da bi ustanovitev skupnega podjetja povzročila usklajevanje konkurenčnega obnašanja strank na tesno povezanih trgih glasbenega založništva.

(35)

Komisija meni, da bi lahko kakršno koli usklajevanje nastopilo zgolj v precej omejenem obsegu, saj založniške pravice večinoma upravljajo kolektivne organizacije (vsaj v primeru pomembnih mehaničnih in izvajalskih pravic). Kolektivne organizacije na podlagi veljavne zakonodaje podeljujejo dovoljenja po nediskriminacijskih pogojih in se z založniki, avtorji in skladatelji dogovarjajo o tantiemah. Komisija prav tako meni, da, v nasprotju z bojaznijo nekaterih tretjih oseb, koncentracija ne bo privedla do tega, da bi se veliki proizvajalci fonogramov izognili kolektivnim organizacijam, saj za takšno strategijo ni dovolj trdnih dokazov.

III.   SKLEP

(36)

Odločba na koncu ugotavlja, da predlagana koncentracija ne ustvarja ali krepi posamičnega ali kolektivnega prevladujočega položaja na nacionalnih trgih glasbenih posnetkov, dovoljenj za glasbo na spletu ali distribucije glasbe na spletu, katerega posledica bi bilo resno oviranje učinkovite konkurence na skupnem trgu ali na njegovem znatnem delu. Odločba nadalje ugotavlja, da obravnavana transakcija nima za cilj ali posledico usklajevanja konkurenčnega obnašanja matičnih družb skupnega podjetja, Sonyja in Bertelsmanna, na trgih glasbenega založništva. Odločba zato razglaša koncentracijo za združljivo s skupnim trgom in Sporazumom EGP v skladu s členi 2(2), 2(4) in 8(2) Uredbe o združitvi in členom 57 Sporazuma EGP.


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1310/97, UL L 180, 9.7.1997, str. 1.

(2)  A&R = Artist and Repertoire (izvajalci in repertoar); področje, ki je v glasbeni industriji enakovredno raziskavam in razvoju.


9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/34


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. marca 2005

o spremembi Dodatka k Prilogi XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih predelovalnih obratov v sektorju mesa na Slovaškem

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 512)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/189/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (1) in zlasti odstavka (d) oddelka B, poglavja 5 Priloge XIV k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odstavek (a) oddelka B, poglavja 5 Priloge XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 določa, da strukturne zahteve iz Priloge I k Direktivi Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih težavah, ki vplivajo na trgovanje s svežim mesom znotraj Skupnosti (2), ter v prilogah A in B k Direktivi Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino z mesnimi izdelki znotraj Skupnosti (3), do 31. decembra 2006 pod nekaterimi pogoji ne veljajo za predelovalne obrate na Slovaškem, ki so navedeni v Dodatku (4) k Prilogi XIV k Aktu o pristopu.

(2)

Dodatek Priloge XIV k Aktu o pristopu 2003 je bil spremenjen z Odločbo Komisije 2004/463/ES (5).

(3)

Glede na uradno izjavo slovaškega pristojnega organa so trije obrati za meso zaključili postopek posodabljanja in so sedaj v celoti usklajeni s pravnimi akti Skupnosti. Poleg tega sta dva obrata iz tega seznama prenehala opravljati svojo dejavnost. Ti obrati se zato črtajo s seznama obratov na prehodu.

(4)

Trije obrati za meso s seznama obratov na prehodu so vložili precej truda, da bi izpolnili strukturne zahteve iz pravnih aktov Skupnosti. Vendar ti obrati zaradi izjemnih tehničnih omejitev ne bodo mogli zaključiti postopka posodabljanja v predpisanemu roku. Zato je upravičeno, da se jim da več časa za zaključitev postopka posodabljanja.

(5)

Dodatek k Prilogi XIV k Aktu o pristopu 2003 je zato treba ustrezno spremeniti. Zaradi jasnosti je treba Dodatek nadomestiti.

(6)

Stalni odbor za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali je bil obveščen o ukrepih, predvidenih s to odločbo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dodatek Priloge XIV k Aktu o pristopu iz leta 2003 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(2)  UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/41/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 33. Popravljena različica UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(3)  UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES.

(4)  UL C 227 E, 23.9.2003, str. 1654.

(5)  UL L 156, 30.4.2004, str. 138. Popravljena različica UL L 202, 7.6.2004, str. 95.


PRILOGA

„DODATEK

iz oddelka B poglavja 5 Priloge XIV (1)

Seznam obratov, vključno s pomanjkljivostmi in roki za njihovo odpravo

Številka veterinarske odobritve

Ime obrata

Pomanjkljivosti

Datum popolne usklajenosti

GA 6-2

Sered'ský MP a.s.,

Bratislavská 385,

Sered'

 

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točke 1(a), (b) in (g) poglavja I Priloge I,

 

točka 11 poglavja I Priloge I,

 

točka 14(a) poglavja II Priloge I;

 

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točke 2(a), (b) in (c) poglavja I Priloge A,

 

točka 11 poglavja I Priloge A

31.12.2006

PB 5-6-1

Slovryb a.s.,

Príbovce Hospodárske

stredisko Považská

Bystrica-Rybníky,

Žilinská 776/3, 017 01

Direktiva Sveta 91/493/EGS:

 

točka 1 poglavja III.I Priloge,

 

točke 2(a), (b), (c), (d), (e) in (g) poglavja III.I Priloge,

 

točka 9 poglavja III.I Priloge

30.11.2006


Številka veterinarske odobritve

Ime in naslov obrata

Sektor: Meso

Datum izpolnitve

Dejavnost obratov

Sveže meso, zakol, razsek

Mesni proizvodi

Hladilnica

PE 6-10

COLAGEN SLOVAKIA, s.r.o.

Kúpeľná 193

958 04 Partizánske

X

X

 

30.4.2005

MI 6-1

Mäso ZEMPLÍN a.s.

Užhorodská č. 86

071 01 Michalovce

 

X

 

30.4.2005

MA 6-30

BERTO-Ignác Bertovič

Hlavná 1

900 66 Vysoká pri Morave

X

X

 

30.4.2005

CA 6-31

K.B.K. spol. s.r.o.

A. Hlinku 27

022 01 Čadca

 

X

 

15.2.2005“


(1)  Za besedilo Priloge XIV glej UL L 236, 23.9.2003, str. 915.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/37


SKUPNI UKREP SVETA 2005/190/SZVP

z dne 7. marca 2005

o integrirani misiji EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14, tretjega odstavka člena 25, člena 26 in člena 28(3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija se zavzema za varen, stabilen, enoten, uspešen in demokratičen Irak, ki bo pozitivno prispeval k stabilnosti v regiji. EU podpira Iračane in začasno iraško vlado v njihovih prizadevanjih za gospodarsko, socialno in politično obnovo Iraka v okviru Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1546 z dne 8. junija 2004.

(2)

Evropski svet je 5. novembra 2004 pozdravil skupno misijo za ugotavljanje dejstev za morebitno ustanovitev integrirane misije na področju policije, pravne države in civilne uprave v Iraku in preučil njeno poročilo. Evropski svet je priznal pomen krepitve kazenskopravnega sistema, skladnega s spoštovanjem pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Seznanil se je z željo iraških oblasti, da bi bila EU bolj prisotna v Iraku in da bi njena pomoč pri krepitvi kazenskopravnega sektorja ustrezala iraškim potrebam in prednostnim nalogam.

(3)

Evropski svet je soglašal, da bi EU lahko koristno prispevala k obnovi in vzpostavitvi stabilnega, varnega in demokratičnega Iraka z integrirano misijo, ki bi lahko med drugim podprla tesnejše sodelovanje med različnimi akterji v kazenskopravnem sistemu in okrepila upravljavske sposobnosti višjih in perspektivnih uradnikov v policiji, sodstvu in zaporih ter izboljšala usposobljenost in postopke v zvezi s kazenskimi preiskavami, ob polnem spoštovanju pravne države in človekovih pravic.

(4)

V soglasju z Evropskim svetom je Svet s Skupnim ukrepom 2004/909/SZVP (1) sklenil, da v Irak pošlje skupino strokovnjakov, da bi nadaljevala dialog z iraškimi oblastmi, začela z uvodnim načrtovanjem morebitne integrirane misije na področju policije, pravne države in civilne uprave, ki naj bi se začela po volitvah, in zlasti, da bi ocenila nujne varnostne potrebe take misije.

(5)

Svet je 21. februarja 2005 sklenil začeti integrirano misijo na področju pravne države v Iraku, ki naj bi začela delovati čimprej, pod pogojem da Iraške oblasti izdajo uradno povabilo.

(6)

Uspešnost misije bo odvisna od učinkovitega strateškega in tehničnega partnerstva z Iračani v vsem času operacije v okviru evropske varnostne in obrambne politike in medsebojnega dopolnjevanja z Združenimi narodi.

(7)

EU bo uporabila dialog z Irakom in njegovimi sosedami, da spodbudi trajno regionalno angažiranost in podporo za večjo varnost ter za politični proces in proces obnove Iraka, ki naj temeljijo na vključenosti, demokratičnih načelih, spoštovanju človekovih pravic in pravne države, poleg tega pa tudi da podpre varnost in sodelovanje v regiji.

(8)

EUJUST LEX bo svoj mandat opravljala v razmerah, ki predstavljalo grožnjo javnemu redu in miru, varnosti in zaščiti posameznikov ter stabilnosti Iraka in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe.

(9)

V skladu s smernicami zasedanja Evropskega sveta v Nici od 7. do 9. decembra 2000 mora ta skupni ukrep določiti vlogo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (v nadaljnjem besedilu „GS/VP“) v skladu s členoma 18 in 26 Pogodbe.

(10)

Člen 14(1) Pogodbe poziva, naj se navede referenčni finančni znesek za celotno obdobje izvajanja skupnega ukrepa. Navedba zneskov, ki naj bi se izplačali iz proračuna Skupnosti, odraža voljo zakonodajne oblasti in je podana s pridržkom razpoložljivosti odobrenih pravic za prevzem obveznosti za zadevno proračunsko leto. EUJUST LEX bo od držav članic prejela tudi prispevke v naravi –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Misija

1.   Evropska unija ustanavlja misijo EUJUST LEX Evropske unije za krepitev pravne države v Iraku, ki jo sestavljata načrtovalna faza, začeta najkasneje 9. marca 2005, in operativna faza, začeta najkasneje 1. julija 2005.

2.   EUJUST LEX deluje v skladu s cilji in drugimi določbami, navedenimi v nalogah misije, ki so določene v členu 2.

Člen 2

Naloge misije

1.   EUJUST LEX se ukvarja z nujnimi potrebami iraškega kazenskopravnega sistema z izvajanjem usposabljanja za uradnike visokega in srednjega vodstvenega ranga in uradnike, ki delajo na področju kazenskih preiskav. Namen tega usposabljanja je izboljšati sposobnosti, usklajenost in sodelovanje različnih delov iraškega kazenskopravnega sistema.

2.   EUJUST LEX spodbuja tesnejše sodelovanje med različnimi akterji v iraškem kazenskopravnem sistemu in krepi upravljavske sposobnosti višjih in perspektivnih uradnikov zlasti v policiji, sodstvu in zaporih ter izboljšuje usposobljenost in postopke v zvezi s kazenskimi preiskavami, ob polnem spoštovanju pravne države in človekovih pravic.

3.   Usposabljanje poteka v EU ali v regiji, EUJUST LEX pa ima Urad za zvezo v Bagdadu.

Glede na razvoj varnostnih razmer v Iraku in razpoložljivost primerne infrastrukture Svet preuči možnost usposabljanja v Iraku in po potrebi ta skupni ukrep ustrezno spremeni.

4.   V vsem času delovanja misije se razvija učinkovito strateško in tehnično partnerstvo z iraško stranjo, zlasti pri oblikovanju programov usposabljanja v načrtovalni fazi. Da bi se Iračane vključilo kar se da hitro, bo prav tako potrebno usklajevanje pri izbiri, varnostnem preverjanju, ocenjevanju, spremljanju in koordinaciji osebja, ki se udeležuje usposabljanja. Prav tako je v načrtovalni in operativni fazi potrebno tesno usklajevanje med EUJUST LEX in državami članicami, ki izvajajo usposabljanje. Usklajevanje vključuje diplomatska predstavništva zadevnih držav članic v Iraku in povezavo s tistimi državami članicami, ki imajo trenutno izkušnje z izvajanjem usposabljanja, relevantnega za misijo.

5.   EUJUST LEX je varna, neodvisna in razpoznavna, vendar dopolnjuje obstoječa mednarodna prizadevanja, zlasti tista v okviru Združenih narodov, ter jim zagotavljala dodano vrednost, deluje pa tudi v sinergiji z obstoječimi prizadevanji Skupnosti in držav članic. Zato se EUJUST LEX povezuje z državami članicami, ki trenutno izvajajo projekte usposabljanja.

Člen 3

Struktura

EUJUST LEX ima načeloma naslednjo strukturo:

(a)

vodja misije;

(b)

Urad za usklajevanje v Bruslju;

(c)

Urad za zvezo v Bagdadu;

(d)

zmogljivosti za usposabljanje in inštruktorji, ki jih zagotovijo države članice, usklajuje pa jih EUJUST LEX.

Ti elementi se podrobneje opredelijo v konceptu operacij (CONOPS) in operativnem načrtu (OPLAN).

Člen 4

Vodja misije

1.   Vodja misije opravlja dnevno upravljanje in usklajevanje EUJUST LEX ter je odgovoren za osebje in disciplinske zadeve.

2.   Vodja misije podpiše pogodbo s Komisijo.

Člen 5

Načrtovalna faza

1.   Med načrtovalno fazo misije se vzpostavi skupino za načrtovanje, ki jo sestavljajo vodja misije, ki vodi skupino, in osebje, potrebno za opravljanje nalog, ki izhajajo iz potreb misije.

2.   Med načrtovanjem je prednostna naloga skupine izvedba celostne ocene položaja, ki se lahko po potrebi posodablja.

3.   Skupina za načrtovanje izdela OPLAN in opredeli vse tehnične instrumente, potrebne za izvedbo misije, vključno s skupnimi programi usposabljanja, pri čemer upošteva obstoječe projekte usposabljanja v državah članicah. CONOPS in OPLAN upoštevata celostno oceno tveganja. OPLAN vsebuje skupne programe EU za usposabljanje za tečaje, ki jih izdela skupina za načrtovanje v posvetovanju z Iračani in državami članicami, vključno s tistimi, ki izvajajo usposabljanje, relevantno za misijo. CONOPS in OPLAN potrdi Svet.

4.   Skupina za načrtovanje se tesno usklajuje z ustreznimi mednarodnimi akterji, zlasti z Združenimi narodi.

Člen 6

Osebje

1.   Število in pristojnosti osebja misije EUJUST LEX so v skladu z nalogami misije, določenimi v členu 2, in strukturo, določeno v členu 3.

2.   Osebje EUJUST LEX dodelijo države članice ali institucije EU. Vsaka država članica nosi stroške v zvezi z osebjem EUJUST LEX, ki ga je dodelila misiji, vključno s plačami, zdravstvenim zavarovanjem in dodatki, razen dnevnic ter potnih stroškov, kakor je opredeljeno v finančni izjavi.

3.   EUJUST LEX zaposli potrebno mednarodno in lokalno osebje na pogodbeni osnovi.

4.   Vse osebje ostane podrejeno ustrezni državi članici ali instituciji EU ter opravlja svoje naloge in deluje v interesu misije. Med misijo in po njenem izteku mora osebje ravnati karseda diskretno glede vseh dejstev in informacij v zvezi z misijo. Osebje spoštuje načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (2).

Člen 7

Status osebja

1.   Status osebja misije EUJUST LEX, vključno s privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za dokončanje in tekoče izvajanje misije EUJUST LEX, se po potrebi dogovori v skladu s postopkom, določenim v členu 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, lahko v njegovem imenu v pogajanjih doseže te dogovore.

2.   Država članica ali institucija EU, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna za vse pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vložijo člani osebja ali pa se nanašajo nanje. Zadevna država članica ali zadevna institucija EU je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper dodeljenega člana osebja.

Člen 8

Struktura poveljevanja

1.   EUJUST LEX ima kot operacija za krizno upravljanje enotno strukturo poveljevanja.

2.   Politični in varnostni odbor (v nadaljnjem besedilu „PVO“) zagotavlja politični nadzor in strateško vodstvo.

3.   Vodja misije vodi misijo in skrbi za usklajevanje in vsakodnevno upravljanje.

4.   Vodja misije poroča GS/VP.

5.   GS/VP usmerja vodjo misije.

Člen 9

Politični nadzor in strateško vodstvo

1.   PVO izvršuje pod odgovornostjo Sveta politični nadzor in strateško vodstvo misije. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe. To pooblastilo obsega pristojnosti za imenovanje vodje misije na predlog GS/VP in za spremembo CONOPS in OPLAN ter strukture poveljevanja. Pooblastila za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem operacije so pridržana Svetu, ki mu pomaga GS/VP.

2.   PVO v rednih presledkih poroča Svetu.

3.   PVO v rednih presledkih prejema poročila od vodje misije v zvezi s potekom misije. PVO lahko po potrebi na svoje sestanke povabi vodjo misije.

Člen 10

Varnost

1.   Vodja misije je odgovoren za varnost EUJUST LEX in je v posvetovanju z Varnostnim uradom Generalnega sekretariata Sveta (v nadaljnjem besedilu „Varnostni urad GSS“) odgovoren za zagotavljanje skladnosti z minimalnimi varnostnimi standardi, ki se uporabljajo za misijo.

2.   Glede elementov misije, ki se izvajajo v državah članicah, država gostiteljica s sprejetjem potrebnih in ustreznih ukrepov poskrbi za varnost udeležencev in inštruktorjev na svojem ozemlju.

3.   Glede Urada za usklajevanje v Bruslju sprejem potrebnih in ustreznih ukrepov zagotovi Varnostni urad GSS v sodelovanju z organi države gostiteljice.

4.   V primeru, da usposabljanje poteka v tretji državi, EU skupaj z zadevno državo članico od te tretje države zahteva, da uredi vse potrebno za varnost udeležencev in inštruktorjev na njenem ozemlju.

5.   EUJUST LEX ima za ta namen določenega varnostnega uradnika, ki odgovarja vodji misije.

6.   Vodja misije se po navodilih GS/VP posvetuje s PVO o varnostnih vprašanjih v zvezi z napotitvijo misije.

7.   Pred kakršno koli napotitvijo ali potovanjem v Irak člani osebja EUJUST LEX opravijo obvezno varnostno usposabljanje, ki ga organizira Varnostni urad GSS, in zdravniške preglede.

8.   Države članice si prizadevajo zagotoviti EUJUST LEX in zlasti Uradu za zvezo varno nastanitev, zaščitno opremo in osebno varovanje na iraškem ozemlju.

Člen 11

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, znaša 10 000 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, ob upoštevanju izjeme, da nobeno predfinanciranje ne ostane lastnina Skupnosti. V primeru, da del usposabljanja poteka v tretjih državah, se državljani tretjih držav lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb. V tem primeru lahko blago in storitve, ki se nabavijo za potrebe EUJUST LEX, izvirajo tudi iz tretjih držav.

3.   Glede na posebne varnostne razmere v Iraku se storitve v Bagdadu opravljajo na podlagi obstoječih sporazumov med Združenim kraljestvom in podjetji, naštetimi v Prilogi. Proračun EUJUST LEX krije te stroške do največ 2 340 000 EUR. Združeno kraljestvo v posvetovanju z vodjo misije z ustreznimi informacijami o teh stroških redno poroča Svetu.

4.   Vodja misije izčrpno poroča in je nadzorovan s strani Komisije v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe.

5.   Finančna ureditev upošteva operativne potrebe EUJUST LEX, vključno z združljivostjo opreme.

6.   Odhodki so upravičeni od datuma začetka veljavnosti tega skupnega ukrepa.

7.   Oprema in material za Urad za usklajevanje v Bruslju se kupi ali najame v imenu EU.

Člen 12

Ukrepanje Skupnosti

1.   Svet se seznanja z namero Komisije, da svoje delovanje usmeri v doseganje ciljev tega skupnega ukrepa v vseh fazah predlagane operacije, tudi v luči morebitnih nadaljnjih ukrepov, ki bi spremljali operacijo v okviru evropske varnostne in obrambne politike in bi jih Komisija pripravila v okviru programov Skupnosti.

2.   Svet se prav tako seznanja s potrebo po določitvi ureditev za usklajevanje v Bruslju in po potrebi tudi v Bagdadu.

Člen 13

Razkritje tajnih informacij

GS/VP se pooblašča, da tajne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, pripravljene za namene operacije, razkrije v skladu z operativnimi potrebami misije državi gostiteljici in Združenim narodom, kar je ustrezno, in sicer v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti. V ta namen se sklenejo lokalni dogovori.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 30. junija 2006.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. marca 2005

Za Svet

Predsednik

J. KRECKÉ


(1)  Skupni ukrep Sveta 2004/909/SZVP z dne 26. novembra 2004 o ustanovitvi skupine strokovnjakov za organizacijo morebitne integrirane misije Evropske unije na področju policije, pravne države in civilne uprave v Iraku (UL L 381, 28.12.2004, str. 84).

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/194/ES (UL L 63, 28.2.2004, str. 48).


PRILOGA

Seznam podjetij iz člena 11(3)

Control Risks Group: zagotavljanje mobilne varnosti

Cottons Centre

Cottons Lane

London SE1 2QG

(družba z omejeno odgovornostjo)

Frontier Medical: osnovne zdravstvene storitve

Mitcheldean

Gloucestershire

GL17 ODD

(oddelek Exploration Logistics Group plc)

Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited: osnovne življenjske potrebščine, vključno s hrano, vodo, pranjem perila in čiščenjem

St Nicholas House

St Nicholas Road

Sutton

Surrey SM1 1EL

Armorgroup Services Limited: zagotavljanje varnosti na ograjenih površinah

25 Buckingham Gate

London

SW1E 6LD