ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 57

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
3. marec 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 357/2005 z dne 2. marca 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 358/2005 z dne 2. marca 2005 o dovoljenjih brez roka za nekatere dodatke in dovoljenju novih uporab dodatkov, ki so že dovoljeni v krmi ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 359/2005 z dne 2. marca 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 94/2002 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o informacijskih in promocijskih ukrepih za kmetijske proizvode na notranjem trgu

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 360/2005 z dne 2. marca 2005 o odprtju javne prodaje vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti

15

 

*

Direktiva Komisije 2005/16/ES z dne 2. marca 2005 o spremembi Prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

19

 

*

Direktiva Komisije 2005/17/ES z dne 2. marca 2005 o spremembi nekaterih določb Direktive 92/105/EGS glede rastlinskih potnih listov

23

 

*

Direktiva Komisije 2005/18/ES z dne 2. marca 2005 o spremembi Direktive 2001/32/ES glede nekaterih varovanih območij, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin v Skupnosti

25

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

3.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 357/2005

z dne 2. marca 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. marca 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 2. marca 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

106,3

204

66,7

212

135,3

624

203,0

999

127,8

0707 00 05

052

169,5

068

154,4

204

132,4

220

230,6

999

171,7

0709 10 00

220

28,9

999

28,9

0709 90 70

052

160,1

204

151,3

999

155,7

0805 10 20

052

57,6

204

49,8

212

51,3

220

53,6

421

41,6

624

64,0

999

53,0

0805 50 10

052

57,0

220

76,3

624

67,1

999

66,8

0808 10 80

388

98,1

400

116,7

404

121,8

512

102,3

524

56,8

528

82,5

720

75,8

999

93,4

0808 20 50

052

208,3

388

74,9

400

92,1

512

85,3

528

66,6

720

45,1

999

95,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


3.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 358/2005

z dne 2. marca 2005

o dovoljenjih brez roka za nekatere dodatke in dovoljenju novih uporab dodatkov, ki so že dovoljeni v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1) in zlasti člena 3 in člena 9d(1) in člena 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2) in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali v Evropski uniji.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe glede zahtevkov za dovoljenje za krmne dodatke, predložene v skladu z Direktivo 70/524 pred datumom začetka uporabe navedene uredbe.

(3)

Zahtevki za dovoljenje za dodatke, naštete v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom začetka uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Začetne pripombe držav članic na te zahtevke so bili predloženi na podlagi člena 4(4) Direktive 70/524/EGS in so bile poslane Komisiji pred datumom začetka uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Takšni zahtevki bodo torej še naprej obravnavani v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Uporaba encimskega pripravka alfa-amilaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), je bila prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 654/2000 (3).

(6)

V podporo zahtevku za dovoljenje za ta encimski pripravek brez roka so bili predloženi novi podatki.

(7)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je 15. septembra 2004 dala pozitivno mnenje o potencialu mikroorganizmov, ki proizvajajo ta encimski pripravek, za tvorbo toksinov.

(8)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(9)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), je bila začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 2437/2000 (4).

(10)

V podporo zahtevku za dovoljenje za ta encimski pripravek brez roka so bili predloženi novi podatki.

(11)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(12)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), je bila začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 2437/2000.

(13)

V podporo zahtevku za dovoljenje za ta encimski pripravek brez roka so bili predloženi novi podatki.

(14)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(15)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94), je bila prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 (5).

(16)

V podporo zahtevku za dovoljenje za ta encimski pripravek brez roka so bili predloženi novi podatki.

(17)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(18)

Skladno s tem je treba uporabo teh štirih encimskih pripravkov, kakor je določena v Prilogi I, dovoliti brez roka.

(19)

Uporaba snovi „tartrazin“ kot barvila za okrasne ptice in majhne glodavce, ki jedo zrnje, je bila začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 2697/2000 (6).

(20)

V podporo zahtevku za dovoljenje za to barvilo brez roka so bili predloženi novi podatki.

(21)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(22)

Uporaba snovi „oranžno FCF“ kot barvila za okrasne ptice in majhne glodavce, ki jedo zrnje, je bila začasno dovoljena z Uredbo (ES) št. 2697/2000.

(23)

V podporo zahtevku za dovoljenje za to barvilo brez roka so bili predloženi novi podatki.

(24)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(25)

Uporaba snovi „modro V“ kot barvila za okrasne ptice in majhne glodavce, ki jedo zrnje, je bila začasno dovoljena z Uredbo (ES) št. 2697/2000.

(26)

V podporo zahtevku za dovoljenje za to barvilo brez roka so bili predloženi novi podatki.

(27)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(28)

Uporaba snovi „klorofil bakrov kompleks“ kot barvila za okrasne ptice in majhne glodavce, ki jedo zrnje, je bila začasno dovoljena z Uredbo (ES) št. 2697/2000.

(29)

V podporo zahtevku za dovoljenje za to barvilo brez roka so bili predloženi novi podatki.

(30)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(31)

Skladno s tem je treba uporabo teh štirih barvil, kakor je določena v Prilogi II, dovoliti brez roka.

(32)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (LMG S-15136), je dovoljena brez roka za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1259/2004 (7) in začasno za pujske z Uredbo Komisije (ES) št. 937/2001 (8), za purane za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 2188/2002 (9) in za prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 261/2003 (10).

(33)

V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo tega encimskega pripravka za nesnice so bili predloženi novi podatki.

(34)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je dala mnenje o uporabi tega pripravka, v katerem ugotavlja, da ne predstavlja tveganja za to dodatno kategorijo živali, pod pogoji, določenimi v Prilogi III k tej Uredbi.

(35)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za dovoljenje takega pripravka za navedeno uporabo določa člen 9e(1) Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(36)

Uporaba encimskega pripravka 3-fitaze, ki ga proizvaja Trichoderma reesei (CBS 528.94), je dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 418/2001 (11).

(37)

V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo tega encimskega pripravka za purane za pitanje in svinje so bili predloženi novi podatki.

(38)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je dala mnenje o uporabi tega pripravka, v katerem ugotavlja, da ne predstavlja tveganja za te dodatne kategorije živali, pod pogoji, določenimi v Prilogi III k tej Uredbi.

(39)

Skladno s tem je treba uporabo teh dveh encimskih pripravkov, kakor je določena v Prilogi III, dovoliti za štiri leta.

(40)

Uporaba pripravka iz mikroorganizmov Enterococcus faecium je dovoljena brez roka za teleta z Uredbo Komisije (ES) št. 1288/2004 (12) in začasno do 30. junija 2004 za piščance za pitanje, pujske, prašiče za pitanje, svinje in govedo za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 866/1999 (13).

(41)

V podporo zahtevku za razširitev dovoljenja za uporabo tega pripravka iz mikroorganizmov za pse in mačke so bili predloženi novi podatki.

(42)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je dala mnenje o uporabi tega pripravka, v katerem ugotavlja, da ne predstavlja tveganja za to dodatno kategorijo živali, pod pogoji, določenimi v Prilogi IV k tej Uredbi.

(43)

Ocena kaže, da so pogoji, ki jih za dovoljenje takega pripravka za navedeno uporabo določa člen 9e(1) Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(44)

Skladno s tem je treba uporabo teh pripravkov iz mikroorganizmov, kakor je določena v Prilogi IV, dovoliti za štiri leta.

(45)

Ocena teh zahtevkov kaže, da je treba zahtevati določene postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom iz Prilog. Tako zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (14).

(46)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kot je določeno v Prilogi I, se dovolijo za uporabo brez roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi I.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „Barvila, vključno s pigmenti, druga barvila“, kot je določeno v Prilogi II, se dovolijo za uporabo brez roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi II.

Člen 3

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimi“, kot je določeno v Prilogi III, se začasno dovolijo za štiri leta kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi III.

Člen 4

Pripravek, ki spada v skupino „Mikroorganizmi“, kot je določeno v Prilogi IV, se začasno dovoli za štiri leta kot dodatek v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni Prilogi IV.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(3)  UL L 79, 30.3.2000, str. 26.

(4)  UL L 280, 4.11.2000, str. 28.

(5)  UL L 191, 7.7.1998, str. 15.

(6)  UL L 319, 16.12.2000, str. 1.

(7)  UL L 239, 9.7.2004, str. 8.

(8)  UL L 130, 12.5.2001, str. 25.

(9)  UL L 333, 10.12.2002, str. 5.

(10)  UL L 37, 13.2.2003, str. 12.

(11)  UL L 62, 2.3.2001, str. 3.

(12)  UL L 243, 15.7.2004, str. 10.

(13)  UL L 108, 27.4.1999, str. 21.

(14)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1.


PRILOGA I

Številka ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost živali

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enot aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

E 1619

Alfa-amilaza EC 3.2.1.1

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Pripravek alfa-amilaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) z najmanjšo aktivnostjo:

 

Zaščitena oblika – prevlečena:

 

Alfa-amilaza: 200 KNU (1)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG (2)/g

 

Tekoča oblika:

 

Alfa-amilaza: 130 KNU (1)/ml

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/ml

Piščanci za pitanje

––

Alfa-amilaza: 10 KNU

––

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

Alfa-amilaza: 20–40 KNU

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 35–70 FBG

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s škrobom in beta-glukani, ki npr. vsebujejo več kakor 40 % žit (npr. ječmen, oves, pšenico, rž, tritikalo, ali koruzo).

Brez roka

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 17 FBG

––

E 1620

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4

Alfa-amilaza EC 3.2.1.1

Bacilolizin EC 3.4.24.28

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) z najmanjšo aktivnostjo:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U (3)/g

 

Endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U (4)/g

 

Alfa-amilaza: 400 U (5)/g

 

Bacilolizin: 450 U (6)/g

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza:20 000 U (7)/g

Piščanci za pitanje

––

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 587 U

––

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175–2 350 U

 

endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000–4 000 U

 

Alfa-amilaza: 200–400 U

 

bacilolizin: 225–450 U

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 10 000–20 000 U

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 45 % pšenice.

Brez roka

Endo-1,4-beta-glukanaza: 1 000 U

––

Alfa-amilaza: 100 U

––

Bacilolizin: 112 U

––

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U

––

E 1621

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4

Alfa-amilaza EC 3.2.1.1

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki ga proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) z najmanjšo aktivnostjo:

 

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10 000 U (3)/g

 

Endo-1,4-beta-glukanaza: 120 000 U (4)/g

 

Alfa-amilaza: 400 U (5)/g

 

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 210 000 U (7)/g

Piščanci za pitanje

––

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U

––

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 000–2 000 U

 

endo-1,4-beta-glukanaza: 12 000–24 000 U

 

Alfa-amilaza: 40–80 U

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 21 000–42 000 U

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 45 % pšenice.

Brez roka

Endo-1,4-beta-glukanaza: 6 000 U

––

Alfa-amilaza: 20 U

––

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 10 500 U

––

E 1622

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) z najmanjšo aktivnostjo:

 

V granulirani obliki:

 

6 000 FBG (8)/g

 

8 250 U (9)/g

 

Tekoča oblika:

 

2 000 BGU/ml

 

2 750 EXU/ml

Piščanci za pitanje

––

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU

––

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 680 EXU

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena ali 20 % rži.

Brez roka

endo-1,4-beta-ksilanaza: 680 EXU

––


(1)  1 KNU je količina encima, ki sprosti 672 mikromolov reduktivnih sladkorjev (ekvivalenta glukoze) iz topnega škroba na minuto pri pH 5,6 in 37 °C.

(2)  1 FBG je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.

(3)  1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 7,5 in 30 °C.

(4)  1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz karboksimetilceluloze na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.

(5)  1 U je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol glukozidnih vezi iz v vodi netopnega navzkrižno vezanega škrobnega polimera na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.

(6)  1 U je količina encima, ki tvori 1 mikrogram azo-kazeina, topnega v triklorocetni kislini na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.

(7)  1 U je količina encima, ki sprosti 0,0067 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz brezovega lesa na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.

(8)  1 BGU je količina encima, ki sprosti 0,278 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 3,5 in 30 °C.

(9)  1 EXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz pšenice na minuto pri pH 3,5 in 55 °C.


PRILOGA II

Številka ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost živali

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg popolne krmne mešanice

Barvila, vključno s pigmenti

2.   

Druga barvila

E 102

Tartrazin

C16H9N4O9S2Na3

Okrasne ptice, ki jedo zrnje

150

Brez roka

Majhni glodavci

150

Brez roka

E 110

Oranžno FCF

C16H10N2O7S2Na2

Okrasne ptice, ki jedo zrnje

150

Brez roka

Majhni glodavci

150

Brez roka

E 131

Modro V

Kalcijeva sol 5-hidroksi-4′,4″-bis (dietilamino)-trifenil-karbinol-2,4-disulfonska kislina

Okrasne ptice, ki jedo zrnje

150

Brez roka

Majhni glodavci

150

Brez roka

E 141

Klorofil bakrov kompleks

Okrasne ptice, ki jedo zrnje

150

Brez roka

Majhni glodavci

150

Brez roka


PRILOGA III

Številka ES ali št.

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost živali

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enot aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

51

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja Bacillus subtilis (LMG S-15136) z najmanjšo aktivnostjo:

Trdna in tekoča oblika:

 

100 IU (1)/g ali ml

Kokoši nesnice

10 IU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 10 IU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah arabinoksilana, npr. z vsebnostjo najmanj 40 % pšenice ali ječmena.

6. marec 2009

28

3-fitaza EC 3.1.3.8

Pripravek iz 3-fitaze, ki ga proizvaja Trichoderma reesei (CBS 528.94) z najmanjšo aktivnostjo:

 

Trdna oblika: 5 000 PPU (2)/g

 

Tekoča oblika: 1 000 PPU/g

Purani za pitanje

250 PPU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 250–1 000 PPU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,22 % fitinsko vezanega fosforja

6. marec 2009

Svinje

250 PPU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 PPU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,22 % fitinsko vezanega fosforja.

6. marec 2009


(1)  1 IU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz brezovega lesa na minuto pri pH 4,5 in 30 °C.

(2)  1 PPU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz natrijevega fitata na minuto pri pH 5 in 37 °C.


PRILOGA IV

Številka ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost živali

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

10

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Pripravek Enterococcus faecium, ki vsebuje minimalno mikroinkapsulirano obliko: 5 × 109 CFU/g

Psi

4,5 × 106

2 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

6. marec 2009

Mačke

5 × 106

8 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju

6. marec 2009


3.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 359/2005

z dne 2. marca 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 94/2002 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 o informacijskih in promocijskih ukrepih za kmetijske proizvode na notranjem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000 z dne 19. decembra 2000 o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (1) in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 2826/2000, če ni programov informiranja iz člena 2(c) navedene uredbe, ki bi jih predstavile strokovne ali medstrokovne organizacije, izdela vsaka zainteresirana država članica svojo specifikacijo in izbere izvedbeni organ za programe, za katere prevzema delno financiranje.

(2)

Datumi za predložitev programov, ki so jih države članice vpeljale v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 2826/2000, so določeni v členu 8 Uredbe Komisije (ES) št. 94/2002 (2). Uskladiti jih je treba z datumi iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 94/2002, določenimi za predložitev programov, ki so jih predlagale strokovne ali medstrokovne organizacije.

(3)

Datume, določene za odločitev Komisije glede programov iz člena 7 Uredbe (ES) št. 2826/2000, je treba uskladiti z datumi iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 94/2002, določenimi za odločitve Komisije glede programov, ki so jih predlagale strokovne ali medstrokovne organizacije. Te odločitve je treba sprejeti v skladu s členom 6(4) Uredbe (ES) št. 2826/2000.

(4)

Uredbo (ES) št. 94/2002 je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem, danim na zasedanju Skupnega upravljalnega odbora za promocijo kmetijskih proizvodov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 94/2002 se spremeni:

1.

Člen 7(3) se spremeni:

(a)

prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Po pregledu spremenjenih programov iz tretjega pododstavka člena 6(3) Uredbe (ES) št. 2826/2000 Komisija najpozneje do 31. maja in 15. decembra odloči, katere programe lahko sofinancira s sredstvi iz okvirnih proračunov iz Priloge III k tej uredbi, v skladu s postopkom iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 2826/2000.“;

(b)

prvi stavek drugega pododstavka se črta.

2.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 8

Kadar se uporablja člen 7 Uredbe (ES) št. 2826/2000, se začasni seznami programov sporočijo Komisiji najpozneje do 15. marca in 30. septembra vsako leto.

Komisija odloči, katere programe bo sofinancirala s sredstvi iz okvirnih proračunov iz Priloge III k tej uredbi najpozneje do 31. maja in 15. decembra istega leta, v skladu s postopkom iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 2826/2000.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 328, 23.12.2000, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2060/2004 (UL L 357, 2.12.2004, str. 3).

(2)  UL L 17, 19.1.2002, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1803/2004 (UL L 318, 19.10.2004, str. 4).


3.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 360/2005

z dne 2. marca 2005

o odprtju javne prodaje vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2) med drugim določa tudi podrobna pravila za odprodajo zalog alkohola, pridobljenega z destilacijo, v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, ki ga imajo intervencijske agencije.

(2)

Potrebno je organizirati javno prodajo vinskega alkohola za uporabo v sektorju goriva v Skupnosti, v skladu s členoma 92 in 93 Uredbe (ES) št. 1623/2000 katere namen naj bo zmanjšati zaloge vinskega alkohola, v določenem obsegu pa tudi podjetjem zagotoviti dobave, odobrene v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000. Zaloge Skupnosti vinskega alkohola, kot rezultat destilacije s poreklom v državah članicah, v skladu s členi 35, 36 in 39 Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 z dne 16. marca 1987 o skupni ureditvi trga za vino (3), ter v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999.

(3)

Od 1. januarja 1999 in v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (4), morajo biti prodajna cena in varščine izražene, plačila pa opravljena, v eurih.

(4)

Ker obstaja tveganje goljufije zaradi zamenjave alkohola, naj bodo okrepljeni pregledi alkohola v končnem namembnem kraju, zaradi česar je treba intervencijskim agencijam omogočiti, da za pomoč zaprosijo mednarodne nadzorne agencije in pregledajo alkohol za prodajo z uporabo jedrskih magnetno resonančnih analiz.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Sedem serij alkohola (reference: 42/2005 ES, 43/2005 ES, 44/2005 ES, 45/2005 ES, 46/2005 ES, 47/2005 ES in 48/2005 ES) v količini 40 000 hektolitrov, 40 000 hektolitrov, 40 000 hektolitrov, 40 000 hektolitrov, 55 000 hektolitrov, 25 000 hektolitrov in 30 000 hektolitrov z volumenskim deležem 100 % vol. se dajo v javno prodajo za uporabo v sektorju goriva v Skupnosti.

2.   Zadevni alkohol je bil pridobljen z destilacijo, v skladu s členi 35 Uredbe (EGS) št. 822/87 in členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, in je pod upravo francoske, španske italijanske in portugalske intervencijske agencije.

3.   Lokacija in reference kadi, iz katerih so sestavljene serije, količina alkohola v vsaki kadi, vsebnost alkohola in lastnosti alkohola so navedene v prilogi k tej uredbi.

4.   Serije se dodelijo podjetjem, odobrenim v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Člen 2

Vsa sporočila glede javne prodaje se pošljejo naslednji službi Komisije:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Faks (32-2) 298 55 28

E-pošta: agri-d2@cec.eu.int

Člen 3

Javna prodaja se izvede v skladu s členi 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 in 101 Uredbe (ES) št. 1623/2000 in členom 2 Uredbe (ES) št. 2799/98.

Člen 4

Cena alkohola za javno prodajo je 23,5 EUR za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol.

Člen 5

Alkohol se odstrani najkasneje v 6 mesecih po dnevu poziva odločbe Skupnosti o odprtju prodaje.

Člen 6

Jamstvo za vestno izvajanje pogodbe je 30 EUR na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol. Razen v primeru, da je bilo položeno trajno jamstvo, pred odvozom alkohola in najpozneje do dneva izdaje naročila za odvoz, podjetja, ki so jim bile dodeljene serije, položijo pri zadevni intervencijski agenciji jamstvo za vestno izvajanje pogodbe in tako zagotovijo, da se zadevni alkohol uporablja kot bioetanol v sektorju goriva.

Člen 7

Podjetja, odobrena v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000, lahko pridobijo vzorce alkohola, ki ga je zadevna intervencijska agencija dala v javno prodajo, v 30 dneh od objave obvestila o javni prodaji proti plačilu 10 EUR za liter. Po izteku tega obdobja lahko vzorce pridobijo v skladu s členom 98(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1623/2000. Količina vzorcev, ki se izda odobrenim podjetjem, ne sme presegati pet litrov na kad.

Člen 8

Intervencijske agencije v državah članicah, v katerih je uskladiščen alkohol dan v javno prodajo, izvedejo ustrezne preglede, da preverijo naravo alkohola v času končne uporabe. V ta namen lahko:

(a)

smiselno uporabijo določbe člena 102 Uredbe (ES) št. 1623/2000, mutatis mutandis;

(b)

izvedejo preglede vzorcev z uporabo jedrskih magnetno resonančnih analiz, da preverijo naravo alkohola v času končne uporabe.

Stroški bremenijo družbe, katerim je alkohol prodan.

Člen 9

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1774/2004 (UL L 316, 15.10.2004 , str. 61).

(3)  UL L 84, 27.3.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1677/1999 (UL L 199, 30.7.1999, str. 8).

(4)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.


PRILOGA

JAVNA PRODAJA VINSKEGA ALKOHOLA ZA UPORABO KOT BIOETANOL V SKUPNOSTI

št. 42/2005 ES, 43/2005 ES, 44/2005 ES, 45/2005 ES, 46/2005 ES, 47/2005 ES IN 48/2005 ES

I.   Kraj skladiščenja, količina in lastnosti alkohola, danega v javno prodajo

Država članica in številka serije

Lokacija

Število kadi

Količina

(v hektolitrih alkohola z volumenskim deležem 100 % vol.)

Referenca k uredbama (EGS) št. 822/87 in (ES) št. 1493/1999

(členi)

Vrsta alkohola

Podjetja, odobrena v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000

ŠPANIJA

Št. serije 42/2005 ES

Tarancón

D-1

25 176

27+28

Surovi

Ecocarburantes españoles SA

A-1

14 824

27

Surovi

Skupaj

 

40 000

 

 

PORTUGALSKA

Št. serije 43/2005 ES

S. João da Pesqueira

Inox 1

2 017,11

30

Surovi

Ecocarburantes españoles SA

Inox 12

10 304,12

30

Surovi

Inox 13

10 330,69

30

Surovi

Inox 14

10 186,54

27

Surovi

Inox 15

7 161,54

27

Surovi

Skupaj

 

40 000

 

 

ŠPANIJA

Št. serije 44/2005 ES

Tomelloso

2

9 125

27

Surovi

Bioetanol Galicia SA

5

30 875

27

Surovi

Skupaj

 

40 000

 

 

PORTUGALSKA

Št. serije 45/2005 ES

Aveiro

S 201

26 292,82

27

Surovi

Bioetanol Galicia SA

S 208

13 707,18

27

Surovi

Skupaj

 

40 000

 

 

FRANCIJA

Št. serije 46/2005 ES

DEULEP

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

501

9 100

27

Surovi

Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

502

9 150

27

Surovi

503

9 000

27

Surovi

504

8 470

27

Surovi

506

9 260

27

Surovi

508

8 950

27

Surovi

605

1 070

27

Surovi

Skupaj

 

55 000

 

 

ITALIJA

Št. serije 47/2005 ES

Aniello Esposito – Pomigliano d’Arco (NA)

23A-24A-25A-39A

7 883,94

30

Surovi

Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

Villapana – Faenza (RA)

9A

10 000,00

27

Surovi

Caviro – Faenza (RA)

16A

7 116,06

27

Surovi

Skupaj

 

25 000

 

 

ITALIJA

Št. serije 48/2005 ES

Bertolino-Partinico (PA)

6A

8 200,29

30+35

Surovi

Altia Corporation

30A

9 022,71

35

Nevtralni

Trapas-Petrosino (TP)

6A-14A

5 120,00

30

Surovi

Gedis-Marsala (TP)

9B

6 350,00

30

Surovi

S.V.M-Sciacca (AG)

1A-4A-21A-22A-31A

1 307,00

27

Surovi

Skupaj

 

30 000

 

 

II.   Naslov španske intervencijske agencije je:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. (34) 913 47 65 00; teleks 23427 FEGA; faks (34) 915 21 98 32).

III.   Naslov francoske intervencijske agencije je:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. (33-5) 57 55 20 00; teleks 57 20 25; faks (33-5) 57 55 20 59).

IV.   Naslov italijanske intervencijske agencije je:

AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma (tel. (39-06) 49 49 97 14; faks (39-06) 49 49 97 61).

V.   Naslov portugalske intervencijske agencije je:

IVV – Instituto da Vinha e do Vinho, R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa (tel. (351) 21 350 67 00, faks (351) 21 356 12 25).


3.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/19


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/16/ES

z dne 2. marca 2005

o spremembi Prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti točk (c) in (d) drugega odstavka člena 14 Direktive,

po posvetovanju z zadevnimi državami članicami,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/29/ES določa nekatere ukrepe proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v države članice iz drugih držav članic ali tretjih držav. Določa tudi, da je treba nekatera območja označiti kot varovana območja.

(2)

Zaradi stvarne napake v Aktu o pristopu iz leta 2003 je bil seznam grofij na Švedskem, priznanih kot varovana območja glede na Leptinotarsa decemlineata Say, nepravilen in ga je treba popraviti.

(3)

Iz podatkov, ki jih je predložila Danska, je razvidno, da se navedena država članica ne sme več priznavati kot varovano območje glede na Beet necrotic yellow vein virus, saj kaže, da je navedeni škodljivi organizem sedaj naseljen na Danskem.

(4)

Iz podatkov, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, je razvidno, da je Dendroctonus micans Kugelan sedaj naseljen v nekaterih delih Združenega kraljestva. V skladu s tem je treba varovano območje glede na Dendroctonus micans Kugelan omejiti na Severno Irsko. Poleg tega je treba varovano območje glede na navedeni organizem omejiti tudi na otoka Man in Jersey.

(5)

Iz podatkov, ki jih je predložila Estonija, je razvidno, da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ni navzoča v navedeni državi članici. Estonija se torej lahko priznava kot varovano območje glede na navedeni organizem.

(6)

Iz podatkov, ki jih je predložila Italija, in iz dodatnih podatkov, ki jih je zbral Urad za prehrano in veterinarstvo med misijo v Italiji maja 2004, je razvidno, da je Citrus tristeza virus sedaj naseljen v omenjeni državi članici. Italija se torej ne sme več priznavati kot varovano območje glede na Citrus tristeza virus.

(7)

Iz švicarske zakonodaje na področju varstva rastlin je razvidno, da se kanton Ticino ne priznava več kot varovano območje glede na Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v Švici. Pravila za uvoz v Skupnost je treba prilagoditi, zato, da se odpravi posebna ureditev za rastline s poreklom iz Ticina.

(8)

Zaradi stvarne napake pri pripravi Direktive Komisije 2004/31/ES (2) so bile posebne zahteve za vnos rastlin Vitis na Ciper in premeščanje na njem, kot so določene v točki 21.1 dela B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES, pomotoma črtane. Navedeno Prilogo je treba ustrezno spremeniti.

(9)

Da bi izboljšali fitosanitarno varstvo semen Skupnosti vrste Medicago sativa L. ter semen vrst Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Phaseolus L., ki jih je potrdila Skupnost, morajo biti ta semena pri premeščanju znotraj Skupnosti, razen pri lokalnih premikih, opremljena s potnim listom za rastline.

(10)

Zato je treba zadevne priloge k Direktivi 2000/29/ES ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II, III, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo v skladu z besedilom v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 14. maja 2005. Komisiji nemudoma predložijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice uporabljajo te predpise od 15. maja 2005.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/102/ES (UL L 309, 6.10.2004, str. 9).

(2)  UL L 85, 23.3.2004, str. 18.


PRILOGA

Priloge I, II, III, IV in V k Direktivi 2000/29/ES se spremenijo:

1.

Del B Priloge I se spremeni:

(a)

V točki 3 pod naslovom (a) se drugi stolpec nadomesti z naslednjim:

„E (Ibiza in Menorca), IRL, CY, M, P (Azori in Madeira), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (okrožja Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)“;

(b)

V točki 1 pod naslovom (b) se črta „DK“.

2.

Del B Priloge II se spremeni:

(a)

V točki 3 pod naslovom (a) se tretji stolpec nadomesti z naslednjim:

„EL, IRL, UK (Severna Irska, otoka Man in Jersey)“;

(b)

V točki 2 pod naslovom (b) se v tretjem stolpcu pred „F (Korzika)“ vstavi „EE“;

(c)

V točki 1 pod naslovom (d) se v tretjem stolpcu črta „I“.

3.

V točkah 1 in 2 dela B Priloge III se v drugem stolpcu pred „F (Korzika)“ vstavi „EE“.

4.

Del B Priloge IV se spremeni:

(a)

V točki 1 se tretji stolpec nadomesti z naslednjim:

„EL, IRL, UK (Severna Irska, otoka Man in Jersey)“.

(b)

V točki 7 se tretji stolpec nadomesti z naslednjim:

„EL, IRL, UK (Severna Irska, otoka Man in Jersey)“.

(c)

V točki 14.1 se tretji stolpec nadomesti z naslednjim:

„EL, IRL, UK (Severna Irska, otoka Man in Jersey)“.

(d)

V točki 20.1 se v tretjem stolpcu črta „DK“.

(e)

V točki 20.2 se v tretjem stolpcu črta „DK“.

(f)

Točka 21 se spremeni:

(i)

v drugem stolpcu pod točko (c) se črta „Ticino“;

(ii)

v tretjem stolpcu se pred „F (Korzika)“ vstavi „EE“.

(g)

Vstavi se naslednja točka 21.1:

„21.1

Rastline Vitis L., razen plodov in semen

Brez poseganja v prepoved iz točke 15 dela A Priloge III, ki velja za vnos rastlin Vitis L., razen plodov, iz tretjih držav (razen Švice) v Skupnost, uradna izjava, da:

(a)

rastline izvirajo iz območja, ki je znano kot neokuženo z Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

ali

(b)

so rastline rasle na mestu pridelave, za katero je bilo v uradnih inšpekcijskih pregledih v zadnjih dveh popolnih rastnih dobah ugotovljeno, da je neokuženo z Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

ali

(c)

da je bilo na rastlinah opravljeno zaplinjevanje ali drugo ustrezno tretiranje proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY“

(h)

Točka 21.3 se spremeni:

(i)

v drugem stolpcu pod točko (b) se črta „Ticino“;

(ii)

v tretjem stolpcu se pred „F (Korzika)“ vstavi „EE“.

(i)

V točki 22 se v tretjem stolpcu črta „DK“.

(j)

V točki 23 se v tretjem stolpcu črta „DK“.

(k)

V točki 25 se v tretjem stolpcu črta „DK“.

(l)

V točki 26 se v tretjem stolpcu črta „DK“.

(m)

V točki 27.1 se v tretjem stolpcu črta „DK“.

(n)

V točki 27.2 se v tretjem stolpcu črta „DK“.

(o)

V točki 30 se v tretjem stolpcu črta „DK“.

(p)

Točka 31 se spremeni:

„31.

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi s poreklom iz E, F (razen Korzike) CY in I

Brez poseganja v zahtevo iz točke 30.1 oddelka II dela A Priloge IV, da mora biti na embalaži označba izvora:

(a)

so plodovi brez listov in pecljev ali

(b)

pri plodovih z listi ali peclji, uradna izjava, da so plodovi pakirani v zaprte zabojnike, ki so bili uradno zaplombirani in ostanejo zaplombirani med prevozom prek varovanega območja, priznanega za te plodove, in so označeni z registracijsko oznako, ki naj se navede v potnem listu.

EL, F (Korzika), M, P“

5.

Del A Priloge V se spremeni:

Besedilo točke 2.4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„—

Semena in čebulice Allium ascalonicum L., Allium cepa L., in Allium schoenoprasum L. za saditev in rastline Allium porrum L. za saditev,

Semena Medicago sativa L.,

Potrjena semena Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Phaseolus L.“


3.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/23


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/17/ES

z dne 2. marca 2005

o spremembi nekaterih določb Direktive 92/105/EGS glede rastlinskih potnih listov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti drugega pododstavka člena 2(1)(f) in drugega pododstavka člena 10(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Direktive Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (2), so bili določeni nekateri podrobni postopki za izdajo rastlinskih potnih listov.

(2)

Treba je uvesti nove določbe, ki bodo nalepke, izdane skladno s predpisi Skupnosti, ki se uporabljajo za trženje nekaterega uradno certificiranega semena, ki izpolnjuje ustrezne zahteve Direktive 2000/29/ES, obravnavale kot rastlinske potne liste.

(3)

Pokazalo se je, da mnoge države članice za obdobje 2004–2005 uporabljajo nalepke brez navedbe „Rastlinski potni list ES“. Primerno je določiti pravila uporabe nalepk za prehodno obdobje.

(4)

Direktiva 92/105/EGS določa, da morajo rastlinski potni listi vsebovati nekatere podatke, vključno z besedilom „Rastlinski potni list EGS“. Od sprejetja Pogodbe o Evropski uniji dalje se za Skupnost uporablja naziv „Evropska skupnost“, z ustrezno kratico „ES“, zato je treba navedeno besedilo spremeniti v „Rastlinski potni list ES“.

(5)

Direktivo 92/105/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Sistem, po katerem se uporabljajo zgornje nalepke, se preuči do 31. decembra 2006, da bi se upoštevale pridobljene izkušnje.

(7)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 92/105/EGS se spremeni:

1.

Člen 1(2) se spremeni:

(a)

Točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

v primeru gomoljev krompirja Solanum tuberosum L. za sajenje, navedenega v točki 18.1 oddelka II dela A Priloge IV k Direktivi Sveta 2000/29/ES (3), se sme namesto rastlinskega potnega lista uporabljati uradna nalepka, določena v Prilogi III k Direktivi Sveta 2002/56/ES (4), če dokazuje, da so izpolnjene zahteve iz člena 6(4) Direktive 2000/29/ES (po 31. decembru 2005 morajo biti na nalepki navedene besede ‚Rastlinski potni list ES’); skladnost z določbami o vnosu gomoljev krompirja Solanum tuberosum L. za sajenje v varovano območje in njegovem premeščanju znotraj varovanega območja, priznanega glede na škodljive organizme, ki se nanašajo na te gomolje, se navede na nalepki ali na katerem koli drugem tržnem dokumentu.“

(b)

dodajo se naslednje točke (d), (e) in (f):

„(d)

v primeru semen Helianthus annuus L., navedenih v točki 26 oddelka II dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES, se sme namesto rastlinskega potnega lista uporabljati uradna nalepka, določena v Prilogi IV k Direktivi Sveta 2002/57/ES (5), če dokazuje, da so izpolnjene zahteve iz člena 6(4) Direktive 2000/29/ES (po 31. avgustu 2005 morajo biti na nalepki navedene besede ‚Rastlinski potni list ES’).

(e)

v primeru semen Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. in Phaseolus L., navedenih v točkah 27 in 29 oddelka II dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES, se sme namesto rastlinskega potnega lista uporabljati uradna nalepka, določena v Prilogi IV A k Direktivi Sveta 2002/55/ES (6), če dokazuje, da so izpolnjene zahteve iz člena 6(4) Direktive 2000/29/ES (po 31. avgustu 2005 morajo biti na nalepki navedene besede ‚Rastlinski potni list ES’).

(f)

v primeru semen Medicago sativa L., navedenih v točkah 28.1 in 28.2 oddelka II dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES, se sme namesto rastlinskega potnega lista uporabljati uradna nalepka, določena v Prilogi IV dela A k Direktivi Sveta 66/401/EGS (7), če dokazuje, da so izpolnjene zahteve iz člena 6(4) Direktive 2000/29/ES (po 31. avgustu 2005 morajo biti na nalepki navedene besede ‚Rastlinski potni list ES’).“

2.

Člen 4 se črta.

3.

V Prilogi se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

‚Rastlinski potni list ES’ (v prehodnem obdobju, ki se izteče 1. januarja 2006, se lahko uporablja besedilo ‚Rastlinski potni list EGS’).“

Člen 2

Sistem, po katerem se uporabljajo nalepke iz člena 1(1), se preuči do 31. decembra 2006.

Člen 3

1.   Države članice najpozneje do 14. maja 2005 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Te predpise začnejo uporabljati 15. maja 2005.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/102/ES (UL L 309, 6.10.2004, str. 9).

(2)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

(3)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(4)  UL L 193, 20.7.2002, str. 60.

(5)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74.

(6)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(7)  UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.


3.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/25


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/18/ES

z dne 2. marca 2005

o spremembi Direktive 2001/32/ES glede nekaterih varovanih območij, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 2(1)(h) Direktive,

ob upoštevanju zahtev Češke, Danske, Estonije, Grčije, Irske, Italije, Švedske in Združenega kraljestva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Iz podatkov, ki so jih predložili Češka, Danska, Grčija (kolikor gre za Kreto in Lezbos), Irska, Švedska in Združeno kraljestvo (vključno s Kanalskimi otoki, ampak brez otoka Man) je razvidno, da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ni navzoča na ozemlju teh držav. Zato je treba te države priznati kot varovano območje glede na Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

(2)

Po podatkih, ki jih je predložila Danska na podlagi posodobljenih raziskav, se Danska ne sme več priznavati kot varovano območje glede na Beet Necrotic Yellow Vein Virus, saj je razvidno, da je ta škodljivi organizem sedaj naseljen na Danskem.

(3)

Iz podatkov, ki jih je predložila Estonija na podlagi posodobljenih raziskav, je razvidno, da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ni navzoča na ozemlju Estonije. Zato je treba Estonijo začasno priznati kot varovano območje glede na ta organizem.

(4)

Iz podatkov, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo na podlagi posodobljenih raziskav navzočnosti Dendroctonus micans Kugelan, je razvidno, da je ta škodljivi organizem zdaj naseljen na nekaterih delih Združenega kraljestva, ne pa na Severnem Irskem niti na otokih Man ali Jersey. Varovano območje je zato treba spremeniti in omejiti na Severno Irsko, Man in Jersey.

(5)

Iz podatkov, ki jih je predložila Italija na podlagi posodobljenih raziskav, in dodatnih podatkov, ki jih je zbral Urad za prehrano in veterinarstvo med misijo v Italiji maja 2004, je razvidno, da je ta škodljivi organizem zdaj naseljen v tej državi. Italija se torej ne sme več priznavati kot varovano območje glede na Citrus tristeza virus (CTV).

(6)

Iz podatkov, ki jih je predložila Švedska, je razvidno, da je treba tipografsko popraviti nekatera imena grofij na Švedskem, priznanih kot varovana območja glede na Leptinotarsa decemlineata.

(7)

Direktivo 2001/32/ES (2) je treba zato ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2001/32/ES se spremeni:

1.

na koncu člena 1 se doda naslednji odstavek:

„V primeru točke (b)(2) Priloge se navedeno območje v Estoniji prizna do 31. marca 2007.“;

2.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 14. maja 2005. Države članice uporabljajo te predpise od 15. maja 2005.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. marca 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/102/ES (UL L 309, 6.10.2004, str. 9).

(2)  UL L 127, 9.5.2001, str. 38. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/32/ES (UL L 85, 23.3.2004, str. 24).


PRILOGA

Priloga k Direktivi 2001/32/ES se spremeni:

1.

pod naslovom (a):

(i)

v točki 4 se besedilo v desnem stolpcu nadomesti z naslednjim:

„Grčija, Irska, Združeno kraljestvo (Severna Irska, otoka Man in Jersey)“;

(ii)

v točki 13 se besedi ‚Blekroge, Gotlands‘ v desnem stolpcu nadomestita z „Blekinge, Gotland“;

2.

v točki 2 pod naslovom (b) se pred „Francija (Korzika)“ doda „Estonija“;

3.

pod naslovom (c) se pred točko 1 vstavi naslednja točka:

„01.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Češka, Danska, Grčija (Kreta in Lezbos), Irska, Švedska in Združeno kraljestvo (razen otoka Man)“;

4.

pod naslovom (d):

(i)

v točki 1 se črta „Danska“;

(ii)

v točki 3 se črta „Italija“.