ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 45

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
16. februar 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 254/2005 z dne 15. februarja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 255/2005 z dne 15. februarja 2005 o trajnih dovoljenjih nekaterih dodatkov v krmnih mešanicah ( 1 )

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 256/2005 z dne 15. februarja 2005 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. februarja 2005

10

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

2005/130/ES:Sklep Komisije z dne 30. decembra 2004 o določitvi finančnega prispevka Skupnosti za stroške poslovanja pri izkoreninjenju slinavke in parkljevke v Združenem kraljestvu v letu 2001 (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5460)

13

 

*

2005/131/ES:Odločba Komisije z dne 7. februarja 2005 o finančni pomoči Skupnosti za leto 2005 za nekatere referenčne laboratorije Skupnosti pri bioloških tveganjih na področju veterinarskega javnega zdravstvenega varstva (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 262)

15

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

16.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 45/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 254/2005

z dne 15. februarja 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. februarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 15. februarja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


16.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 45/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 255/2005

z dne 15. februarja 2005

o trajnih dovoljenjih nekaterih dodatkov v krmnih mešanicah

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1) in zlasti člena 3 in člena 9d(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2) in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali v Evropski uniji.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za zahtevke za dovoljenje dodatkov za krmo, predložene v skladu z Direktivo 70/524 pred datumom uporabe navedene uredbe.

(3)

Zahtevki za dovoljenje dodatkov, naštetih v prilogah k tej uredbi, so bili predloženi pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Začetne pripombe držav članic na te zahtevke so bile predložene v okviru člena 4(4) Direktive 70/524/EGS in so bile poslane Komisiji pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Takšne zahtevke se torej še naprej obravnava v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Uporaba pripravka mikroorganizma Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 1411/1999 (3) prvič začasno dovoljena za govedo za pitanje.

(6)

Uporaba pripravka mikroorganizma Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) za teleta je bila prvič začasno dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 1636/1999 (4).

(7)

V podporo tem zahtevkom za dovoljenja brez časovnega roka za ta dva pripravka iz mikroorganizmov, določena v Prilogi I k tej uredbi, so bili predloženi novi podatki. Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(8)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Aspergillus niger (NRRL 25541), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 (5) prvič začasno dovoljena za nesnice.

(9)

V podporo zahtevku za dovoljenje tega encimskega pripravka brez časovnega roka so bili predloženi novi podatki.

(10)

Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je 14. septembra 2004 izdala mnenje glede učinkovitosti uporabe tega pripravka za nesnice.

(11)

Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(12)

Uporaba pripravka iz encimskega preparata 6-fitaza, ki ga proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 11857), je bila prvič začasno dovoljena za piščance za pitanje, nesnice, purane za pitanje, pujske in pujse za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1353/2000 in za svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 261/2003 (6) in za svinje z Uredbo Komisije (ES) št. 261/2003 (7). Uporaba tega encimskega pripravka je bila za te kategorije živali dovoljena brez časovnega roka z Uredbo Komisije (ES) št. 1465/2004 (8).

(13)

V podporo zahtevkom za dovoljenje brez časovnega roka za pripravek istega encimskega pripravka, ki ga proizvaja soj DSM 14223 Aspergillus oryzae, so bili predloženi novi podatki za iste kategorije živali.

(14)

Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je izdala mnenje o uporabi tega pripravka, kadar je proizveden iz Aspergillus oryzae soja DSM 14223 namesto soja DSM 11857, v katerem ugotavlja, da ta pripravek ne predstavlja tveganja za človekovo zdravje, navedene kategorije živali ali za okolje pod pogoji, določenimi v Prilogi II k tej uredbi.

(15)

Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za dovoljenje takega pripravka brez časovnega roka določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(16)

Uporaba encimskih pripravkov iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja Aspergillus niger (CBS 270.95), je bila začasno prvič dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 in za purane za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 654/2000 (9).

(17)

V podporo zahtevku za dovoljenje tega encimskega pripravka brez časovnega roka so bili predloženi novi podatki.

(18)

Ocena navaja, da so pogoji, ki jih za tako dovoljenje določa člen 3a Direktive 70/524/EGS, izpolnjeni.

(19)

Skladno s tem bi morala biti uporaba teh treh encimskih pripravkov, kakor je določena v Prilogi II, dovoljena brez časovnega roka.

(20)

Ocena teh zahtevkov kaže, da se lahko zahtevajo določeni postopki za zaščito delavcev pred izpostavljanjem dodatkom iz prilog. Tako zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (10).

(21)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „Mikroorganizmov“, se dovolijo za uporabo brez časovnega roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v Prilogi I.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „Encimov“, se dovolijo za uporabo brez časovnega roka kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v Prilogi II.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(3)  UL L 164, 30.6.1999, str. 56.

(4)  UL L 194, 27.7.1999, str. 17.

(5)  UL L 191, 7.7.1998, str. 15.

(6)  UL L 155, 28.6.2000 str. 15.

(7)  UL L 37, 13.2.2003 str. 12.

(8)  UL L 270, 18.8.2004 str. 11.

(9)  UL L 79, 30.3.2000, str. 26.

(10)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1.


PRILOGA I

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Zgornja meja vsebnosti

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet

Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Mikroorganizmi

„E 1701

Bacillus cereus var. Toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Pripravek iz Bacillus cereus var. Toyoi, ki vsebuje najmanj:

1 × 1010 CFU/g dodatka

Govedo za pitanje

0,2 × 109

0,2 × 109

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Količina Bacillus cereus var. Toyoi pri dnevnem obroku ne sme presegati 1 × 109 CFU za 100 kg telesne teže. Dodajte 0,2 × 109 CFU za vsakih dodatnih 100 kg telesne teže.

Brez časovnega roka

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Pripravek iz Enterococcus faecium z najmanjšo vsebnostjo:

Prah in granulat:

3,5 × 1010 CFU/g dodatka

V obliki kapsul:

2,0 × 1010 CFU/g dodatka

Tekoča oblika:

1 × 1010 CFU/ml dodatka

Teleta

6 mesecev

1 × 109

1 × 1010

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

Brez časovnega roka“


PRILOGA II

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Zgornja meja starosti živali

Najmanjša vsebnost

Zgornja meja vsebnosti

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet

Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

„E 1601

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Aspergillus niger (NRRL 25541), z najmanjšo aktivnostjo:

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 100 U (1)/g

Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 600 U (2)/g

Nesnice

endo-1,3(4)-beta-glukanaza:

138 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 200 U.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma arabinoksilani in beta-glukani), npr. mešana hrana, ki vsebuje žitarice (npr. ječmen, pšenica, rž, tritikale).

Brez časovnega roka

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

endo-1,4-beta-ksilanaza:

200 U

E 1614 (i)

6-fitaza EC 3.1.3.26

Pripravek iz 6-fitaze, ki ga proizvaja Aspergillus oryzae (DSM 14223), z najmanjšo aktivnostjo:

Trdna oblika: 5 000 FYT (3)/g

Tekoča oblika: 20 000 FYT/ml

Piščanci za pitanje

250 FYT

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 FYT.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.

Brez časovnega roka

Nesnice

300 FYT

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 450–1 000 FYT.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.

Brez časovnega roka

Purani za pitanje

250 FYT

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 FYT.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.

Brez časovnega roka

Pujski

250 FYT

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 FYT.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.

4.

Za uporabo pri odstavljenih pujskih do približno 35 kg.

Brez časovnega roka

Prašiči za pitanje

250 FYT

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 FYT.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.

Brez časovnega roka

Svinje

750 FYT

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.

2.

Priporočen odmerek na kg popolne krmne mešanice: 750–1 000 FYT.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kot 0,25 % fitinsko vezanega fosforja.

Brez časovnega roka

E 1618

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

Pripravek iz endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ga proizvaja Aspergillus niger (CBS 270.95), z najmanjšo aktivnostjo:

Trdna oblika: 28 000 EXU (4)/g

Tekoča oblika: 14 000 EXU/ml

Piščanci za pitanje

2 800 EXU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 2 800–5 600 EXU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kot 50 % pšenice.

Brez časovnega roka

Purani za pitanje

5 600 EXU

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnosti pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 5 600 EXU.

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kot 30 % pšenice in 30 % rži.

Brez časovnega roka“


(1)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukanov iz ječmena na minuto pri pH 4,0 in 30 °C.

(2)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilanov iz ječmena na minuto pri pH 4,0 in 30 °C.

(3)  1 FYT je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz natrijevega fitata na minuto pri pH 5,5 in 37 °C.

(4)  1 EXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana na minuto pri pH 3,5 in 55 °C.


16.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 45/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 256/2005

z dne 15. februarja 2005

o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. februarja 2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pogojih izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2) in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se pri uvozu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe, zaračuna stopnja dajatve skupne carinske tarife. Vendar pa je za proizvode iz odstavka 2 tega člena uvozna dajatev enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 % in znižani za uvozno ceno cif, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa dajatev ne sme preseči stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 se uvozne cene cif izračunajo na podlagi reprezentančnih cen za zadevni proizvod na svetovnem trgu.

(3)

Uredba (ES) št. 1249/96 določa pogoje izvajanja Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede uvoznih dajatev v sektorju žit.

(4)

Uvozne dajatve veljajo do določitve in začetka veljavnosti novih.

(5)

Da se omogoči normalno delovanje sistema uvoznih dajatev, se za izračun dajatev uporabi reprezentančna tržna stopnja, evidentirana v referenčnem obdobju.

(6)

Uporaba Uredbe (ES) št. 1249/96 določa uvozne dajatev v skladu s Prilogo I k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. februarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 16. februarja 2005

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

5,92

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

38,70

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

59,51

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

59,51

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

38,70


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

obdobje od 1.2.2005–14.2.2005

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Premija za Zaliv (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 28,00 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: — EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HW 2)

0,00 EUR/t (SRW 2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

16.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 45/13


SKLEP KOMISIJE

z dne 30. decembra 2004

o določitvi finančnega prispevka Skupnosti za stroške poslovanja pri izkoreninjenju slinavke in parkljevke v Združenem kraljestvu v letu 2001

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5460)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

(2005/130/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 3(3) in člena 11 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Do izbruha slinavke in parkljevke v Združenem kraljestvu je prišlo leta 2001. Pojav te bolezni je resno ogrožal živino v Skupnosti.

(2)

Na podlagi sklepov Komisije 2001/654/ES (2) in 2003/23/ES (3) je bil odobren finančni prispevek Skupnosti za izplačilo odškodnin lastnikom v višini vrednosti njihovih živali, ki so šle v prisilni zakol v skladu z ukrepom za izkoreninjenje slinavke in parkljevke v Združenem kraljestvu v letu 2001.

(3)

Na podlagi Odločbe Komisije 2003/676/ES (4) je bil odobren dodatni finančni prispevek Skupnosti za stroške poslovanja in druge stroške, nastale zaradi izkoreninjenja slinavke in parkljevke v Združenem kraljestvu v letu 2001.

(4)

Skladno s členom 1 navedene odločbe je bilo izvedeno predplačilo v višini 40 milijonov EUR iz skupne vsote dodatnega finančnega prispevka.

(5)

V skladu z isto odločbo je preostali znesek finančnega prispevka Skupnosti utemeljen na zahtevku, ki ga je Združeno kraljestvo predložilo 27. februarja 2003 na podlagi podrobnih dokumentov, ki potrjujejo številke v zahtevku, in rezultatih končnega pregleda na kraju samem s strani Komisije.

(6)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba zdaj določiti finančni prispevek Skupnosti za stroške poslovanja pri izkoreninjenju slinavke in parkljevke v Združenem kraljestvu v letu 2001.

(7)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Člen 1

Na podlagi Odločbe Komisije 2003/676/ES se določi dodatni finančni prispevek Skupnosti za stroške poslovanja in druge stroške, nastale zaradi izkoreninjenja slinavke in parkljevke v Združenem kraljestvu v letu 2001, v višini 156 972 555 EUR.

Ob upoštevanju že izplačanega predplačila v višini 40 milijonov EUR je treba preostali znesek v višini 116 972 555 EUR izplačati takoj, ko bodo na voljo potrebna sredstva.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 30. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(2)  UL L 230, 28.8.2001, str. 16.

(3)  UL L 8, 14.1.2003, str. 41.

(4)  UL L 249, 1.10.2003, str. 45.


16.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 45/15


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 7. februarja 2005

o finančni pomoči Skupnosti za leto 2005 za nekatere referenčne laboratorije Skupnosti pri bioloških tveganjih na področju veterinarskega javnega zdravstvenega varstva

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 262)

(Besedila v španskem, francoskem, nizozemskem in angleškem jeziku so edina verodostojna)

(2005/131/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 28(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa, da Skupnost prispeva k izboljšanju učinkovitosti veterinarskih pregledov z dodelitvijo finančne pomoči referenčnim laboratorijem. Kateri koli referenčni laboratorij, imenovan za takega, lahko v skladu s pravnimi akti Skupnosti prejme pomoč Skupnosti pod nekaterimi pogoji.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 156/2004 z dne 29. januarja 2004 o finančni pomoči Skupnosti referenčnim laboratorijem Skupnosti na podlagi člena 28 Odločbe 90/424/EGS (2) določa, da se finančni prispevek Skupnosti dodeli, če se odobreni delovni programi učinkovito izvajajo in upravičenci Komisiji sporočijo vse potrebne informacije v določenih rokih.

(3)

Komisija je ocenila delovne programe in ustrezne ocene proračuna, ki so jih predložili referenčni laboratoriji Skupnosti za leto 2005.

(4)

V skladu s tem je treba finančno pomoč Skupnosti dodeliti referenčnim laboratorijem Skupnosti, imenovanim za izvajanje nalog in dolžnosti iz Direktive Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in izdelkov na osnovi mleka (3), Odločbe Sveta 93/383/EGS z dne 14. junija 1993 o referenčnih laboratorijih za spremljanje morskih biotoksinov (4), Odločbe Sveta 1999/313/ES z dne 29. aprila 1999 o referenčnih laboratorijih za spremljanje bakteriološke in virusne okuženosti školjk (5), Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (6) in Odločbe Komisije 2004/564/ES z dne 20. julija 2004 o referenčnih laboratorijih Skupnosti za epidemiologijo zoonoz in za salmonelo ter o nacionalnih referenčnih laboratorijih za salmonelo (7).

(5)

Poleg finančne pomoči Skupnosti je treba dodeliti dodatno pomoč za organizacijo delavnic na območjih v pristojnosti referenčnih laboratorijev Skupnosti.

(6)

Uredba (ES) št. 156/2004 določa pravila o upravičenosti za delavnice, ki jih organizirajo referenčni laboratoriji Skupnosti. Poleg tega omejuje finančno pomoč na največ 30 udeležencev delavnice. Odstopanja od te omejitve je treba odobriti enemu referenčnemu laboratoriju Skupnosti, ki potrebuje podporo za udeležbo več kot 30 udeležencev za najboljši izid delavnice.

(7)

Dobro finančno poslovodenje zahteva, da se ponavljajoče težave pri delovanju enega referenčnega laboratorija Skupnosti upoštevajo pri dodelitvi finančne pomoči Skupnosti temu laboratoriju, ki ga je treba revedirati v teku leta za nadaljnje preverjanje izpolnjevanja nalog, dolžnosti in pogojev za upravičenost, ki jih določajo pravila Skupnosti.

(8)

Po členu 3(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (8) se veterinarski ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva rastlin, ki se izvajajo po predpisih Skupnosti, financirajo iz jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Za finančni nadzor se uporabljata člena 8 in 9 Uredbe (ES) št. 1258/1999.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Finančna pomoč Španiji za naloge in dolžnosti po Odločbi 93/383/EGS

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč Španiji za naloge in dolžnosti iz člena 4 Odločbe 93/383/EGS, ki jih bo opravljal Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Španija, za spremljanje morskih biotoksinov.

Za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 navedena finančna pomoč ne sme presegati 201 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli finančno pomoč Španiji za organizacijo delavnice s strani laboratorija iz odstavka 1. Navedena pomoč ne sme presegati 30 000 EUR.

3.   Komisija bo pred 30. junijem 2005 opravila tehnično in finančno revizijo laboratorija iz odstavka 1.

Člen 2

Finančna pomoč Franciji za naloge in dolžnosti po Direktivi 92/46/EGS

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč Franciji za naloge in dolžnosti iz Poglavja II Priloge D k Direktivi 92/46/EGS, ki jih bo opravljal Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires iz Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (nekdanji Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur l’Hygiène et la Qualité des Aliments), Maisons-Alfort, Francija, za analizo in preskušanje mleka in mlečnih izdelkov.

Za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 navedena finančna pomoč ne sme presegati 200 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli finančno pomoč Franciji za organizacijo delavnice s strani laboratorija iz odstavka 1. Navedena pomoč ne sme presegati 27 000 EUR.

Člen 3

Finančna pomoč Nizozemski za naloge in dolžnosti po Odločbi 2004/564/EGS

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč Nizozemski za naloge in dolžnosti iz Odločbe 2004/564/ES, ki jih bo opravljal Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nizozemska, glede salmonele.

Za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 navedena finančna pomoč ne sme presegati 270 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli finančno pomoč Nizozemski za organizacijo delavnice s strani laboratorija iz odstavka 1. Navedena pomoč ne sme presegati 28 000 EUR.

Člen 4

Finančna pomoč Združenemu kraljestvu za naloge in dolžnosti po Odločbi 1999/313/ES

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč Združenemu kraljestvu za naloge in dolžnosti iz člena 4 Odločbe 1999/313/ES, ki jih bo opravljal Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Združeno kraljestvo, za spremljanje virusne in bakteriološke okuženosti školjk.

Za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 navedena finančna pomoč ne sme presegati 248 000 EUR.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli finančno pomoč Združenemu kraljestvu za organizacijo delavnice s strani laboratorija iz odstavka 1. Navedena pomoč ne sme presegati 30 000 EUR.

Člen 5

Finančna pomoč Združenemu kraljestvu za naloge in dolžnosti po Uredbi (ES) št. 999/2001

1.   Skupnost dodeli finančno pomoč Združenemu kraljestvu za naloge in dolžnosti iz Poglavja B Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001, ki jih bo opravljal Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Združeno kraljestvo, za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij.

Za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 navedena finančna pomoč ne sme presegati EUR 500 000.

2.   Poleg največjega zneska iz odstavka 1 Skupnost dodeli finančno pomoč Združenemu kraljestvu za organizacijo delavnic s strani laboratorija iz odstavka 1. Navedena pomoč ne sme presegati 70 500 EUR.

3.   Z odstopanjem od člena 4(1) Uredbe (ES) št. 156/2004 ima laboratorij iz odstavka 1 pravico zahtevati finančno pomoč za udeležbo največ 50 udeležencev ene od delavnic iz odstavka 2 tega člena.

Člen 6

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Kraljevino Nizozemsko in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 7. februarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(2)  UL L 27, 30.1.2004, str. 5.

(3)  UL L 268, 14.9.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(4)  UL L 166, 8.7.1993, str. 31. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(5)  UL L 120, 8.5.1999, str. 40.

(6)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 36/2005 (UL L 10, 13.1.2005, str. 9).

(7)  UL L 251, 27.7.2004, str. 14.

(8)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.