ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 38

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
10. februar 2005


Vsebina

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

Svet

 

*

2005/106/ES:Sklep sveta z dne 22. novembra 2004 o podpisu in začasni uporabi Dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

1

Dodatni protokol k sporazumu o pridružitvi med evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in republiko čile na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa republike ciper, češke republike, republike estonije, republike latvije, republike litve, republike malte, republike madžarske, republike poljske, slovaške republike in republike slovenije k evropski uniji

3

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

10.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/1


SKLEP SVETA

z dne 22. novembra 2004

o podpisu in začasni uporabi Dodatnega protokola k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

(2005/106/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 310 v povezavi s prvim in drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2)Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2003, zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2003 pooblastil Komisijo, da se v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic pogaja z Republiko Čile o Dodatnem protokolu k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa novih držav članic k Evropski uniji.

(2)

Ta pogajanja so bila zaključena in Dodatni protokol je bil parafiran 30. aprila 2004.

(3)

Ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve, mora biti Dodatni protokol podpisan v imenu Skupnosti in njenih držav članic in odobrena mora biti začasna uporaba nekaterih njegovih določb —

SKLENIL:

Edini člen

1.   Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb(-e), ki so(-je) pooblaščene(-a), da v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic, podpiše(-jo) Dodatni protokol k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Ciper, Češke republike, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Slovaške republike in Republike Slovenije k Evropski uniji.

Besedilo Dodatnega protokola je priloženo temu sklepu.

2.   Do začetka veljavnosti Dodatnega protokola se začasno uporabljajo členi 2, 3, 4, 5, 6, 11 in 12.

V Bruslju, 22. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


DODATNI PROTOKOL

k sporazumu o pridružitvi med evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in republiko čile na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa republike ciper, češke republike, republike estonije, republike latvije, republike litve, republike malte, republike madžarske, republike poljske, slovaške republike in republike slovenije k evropski uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

v nadaljnjem besedilu „države članice“,

EVROPSKA SKUPNOST

v nadaljnjem besedilu „Skupnost“

in

REPUBLIKA ČILE, v nadaljnjem besedilu „Čile“,

STA SE:

KER je Sporazum o pridružitvi med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Čilom na drugi strani, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, bil podpisan v Bruslju, dne 18. novembra 2002, in so se nekatere njegove določbe uporabljale na podlagi člena 198(3) Sporazuma od 1. februarja 2003;

KER je bila Pogodba o pristopu Republike Ciper, Češke republike, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Slovaške republike in Republike Slovenije (v nadaljnem besedilu „nove države članice“) k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu „Pogodba o pristopu“) podpisana v Atenah dne 16. aprila 2003 in se je uveljavila dne 1. maja 2004;

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

ODDELEK 1

POGODBENE STRANKE

Člen 1

Republika Ciper, Češka republika, Republika Estonija, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Madžarska, Republika Malta, Republika Poljska, Slovaška republika in Republika Slovenija postanejo pogodbene stranke Sporazuma.

ODDELEK II

BLAGOVNA MENJAVA

Člen 2

Priloga I k Sporazumu se spremeni v skladu z določbami Priloge I k temu protokolu tako, da se dodajo tarifne kvote, navedene v oddelku 1 Priloge I k Sporazumu.

ODDELEK III

PRAVILA O POREKLU

Člen 3

Člena 17(4) in 18(2) Priloge III k Sporazumu se spremenita v skladu z določbami Priloge II k temu protokolu.

Člen 4

Dodatek III Priloge III k Sporazumu se nadomesti z besedilom Priloge III k temu protokolu.

Člen 5

Dodatek IV Priloge III Sporazuma se nadomesti s Prilogo IV k temu protokolu.

Člen 6

(1)   Določbe Sporazuma se uporabljajo za blago, izvoženo iz Čila v eno od novih držav članic ali iz ene od novih držav članic v Čile, v skladu z določbami Priloge III k Sporazumu, in ki je na dan pristopa na poti ali v začasni hrambi, carinskem skladišču ali prosti coni v Čilu ali v takšni novi državi članici.

(2)   Ugodnejša obravnava bo zagotovljena pod pogojem, da se carinskim organom države uvoznice v štirih mesecih od dneva pristopa predloži dokazilo o poreklu, ki ga naknadno izdajo carinski organi ali pristojni državni organi države izvoznice.

ODDELEK IV

TRGOVINA S STORITVAMI IN USTANAVLJANJE

Člen 7

Del A Priloge VII k Sporazumu se nadomesti z določbami Priloge V k temu protokolu.

Člen 8

Del A Priloge VIII k Sporazumu se nadomesti z določbami Priloge VI k temu protokolu.

Člen 9

Del A Priloge IX k Sporazumu se nadomesti z informacijami iz Priloge VII k temu protokolu.

Člen 10

Del A Priloge X k Sporazumu se nadomesti z določbami Priloge VIII k temu protokolu.

ODDELEK V

JAVNA NAROČILA

Člen 11

1.   Subjekti novih držav članic, našteti v Prilogi IX k temu protokolu, se dodajo ustreznim oddelkom Priloge XI k Sporazumu.

2.   Seznam sredstev za obveščanje novih držav članic, naštetih v Prilogi X k temu protokolu, se doda Dodatku 2 Priloge XIII k Sporazumu.

ODDELEK VI

STO

Člen 12

Čile se zavezuje, da ne bo zaradi pristopa novih držav članic k Evropski uniji, vlagal kakršnih koli zahtevkov, zaprosil ali napotil kakor tudi spremenil ali umaknil katere koli koncesije na podlagi členov XXIV.6 in XXVIII GATT 1994 ali člena XXI GATS.

ODDELEK VII

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 13

1.   Ta protokol sklenejo Skupnost, Svet Evropske unije v imenu držav članic in Čile, v skladu s svojimi notranjimi postopki.

2.   Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca, ki sledi mesecu, ko se pogodbeni stranki uradno obvestita, da so končani postopki, potrebni za ta namen, ali na dan začetka veljavnosti Sporazuma, pri čemer se upošteva poznejši datum.

3.   Ne glede na odstavek 2, Skupnost in Čile soglašata o začasni uporabi členov 2, 3, 4, 5, 6, 11 in 12 tega protokola, od dneva podpisa tega protokola. Člen 2 se uporablja z učinkom od 1. maja 2004.

4.   Uradna obvestila se pošljejo Generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije, ki je depozitar tega protokola.

5.   Kadar pogodbeni stranki uporabita določbo tega protokola, se dokler ta ne začne veljati, za kakršno koli sklicevanje v taki določbi na dan začetka veljavnosti tega protokola razume, da se sklicevanje nanaša na dan, od katerega sta ti pogodbenici soglašali o uporabi te določbe, v skladu z odstavkom 3.

Člen 14

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Skupnost v treh mesecih od podpisa tega protokola Čilu predloži angleško, češko, dansko, estonsko, finsko, francosko, grško, italijansko, latvijsko, litovsko, madžarsko, malteško, nemško, nizozemsko, poljsko, portugalsko, slovaško, slovensko, špansko in švedsko jezikovno različico tega sporazuma. S pridržkom začetka veljavnosti tega protokola so nove jezikovne različice verodostojne pod enakimi pogoji kot različice, sestavljene v sedanjih jezikih tega protokola.

Člen 15

Ta protokol je sestavni del Sporazuma. Priloge k temu protokolu so sestavni del Protokola.

PRILOGA I

Spremembe časovnega razporeda odprave carin Skupnosti

1.

Skupnost odobri dajatev prost uvoz naslednjih proizvodov in količin, s povečanjem količine za 5 % za vsako leto

Oznaka KN

Poimenovanje

Količina

0703 20 00

česen

30 ton

ex 0806 10 10

grozdje (1/1 do 14/7)

1 500 ton

0810 50 00

kivi

1 000 ton

2.

Skupnost odobri dajatev prost uvoz naslednjih proizvodov in količin

Oznaka KN

Poimenovanje

Količina (1)

0303 29 00

druge zamrznjene ribe razen filetov

725 ton

0303 78 12

argentinski oslič

0303 78 19

oslič — drugi

0304 20 53

zamrznjeni file skuše

0304 20 56

zamrznjeni file argentinskega osliča

0304 20 58

zamrznjeni file drugih osličev

0304 20 91

zamrznjeni file modrega repka

0304 20 95

drugi zamrznjeni fileti

0304 90 05

surimi


Oznaka KN

Poimenovanje

Količina (2)

1604 15 19

pripravljena ali konzervirana skuša

90 ton


(1)  Ta tarifna kvota se bo uporabljala za leto 2004 in za vsako naslednje koledarsko leto od 1. 1. 2005 do njenega izteka 31. 12. 2012.

(2)  Ta tarifna kvota se bo uporabljala za leto 2004 in za vsako naslednje koledarsko leto od 1. 1. 2005 do njenega izteka 31. 12. 2006.

PRILOGA II

Nove jezikovne različice upravnih opomb, ki jih vsebuje Priloga III Pridružitvenega sporazuma

1.

Člen 17(4) se spremeni kakor sledi:

(…)

Potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo imeti enega od teh zaznamkov:

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS

„VYSTAVENO DODATEČNE“

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

„TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD“

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI“

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT

„MAHRUG RETROSPETTIVAMENT“

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT

„EMITIDO A POSTERIORI“

SL

„IZDANO NAKNADNO“

SK

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“

2.

Člen 18(2) se spremeni kakor sledi:

(…)

Na takšen način izdani dvojnik mora imeti enega od teh zaznamkov:

ES „DUPLICADO“

CS „DUPLIKÁT“

DA „DUPLIKAT“

DE „DUPLIKAT“

ET „DUPLIKAAT“

EL „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN „DUPLICATE“

FR „DUPLICATA“

IT „DUPLICATO“

LV „DUBLIKĀTS“

LT „DUBLIKATAS“

HU „MÁSODLAT“

MT „DUPLIKAT“

NL „DUPLICAAT“

PL „DUPLIKAT“

PT „SEGUNDA VIA“

SL ‘DVOJNIK“

SK „DUPLIKÁT“

FI „KAKSOISKAPPALE“

SV „DUPLIKAT’

PRILOGA III

”Dodatek III

VZOREC POTRDILA O GIBANUJU BLAGA EUR.1 IN ZAHTEVEK ZA POTRDILO O GIBANJU BLAGA EUR.1

Navodila za tiskanje

1.

Vsak obrazec meri 210 x 297 mm, dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel papir, oblikovan za pisanje, brez mehanskih ostankov lesa, z najmanjšo dovoljeno težo 25 g/m2. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem iz prepletenih valovitih črt ‚guilloche‘ tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2.

Carinski organi ali pristojni državni organi držav članic Skupnosti in Čila si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo obrazce ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V tem primeru se mora vsak obrazec sklivecati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu mora biti navedeno ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Vsebovati mora tudi zaporedno številko, natisnjeno ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

Postopek izpolnjevanja obrazcev

Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik izpolni oba obrazca: potrdilo o gibanju blaga in zahtevek. Ta obrazca naj bosta izpolnjena v enem od jezikov, v katerem je sestavljen Sporazum in v skladu z določbami notranje zakonodaje države izvoznice. Če so napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti poimenovani v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, je treba pod zadnjo vrstico poimenovanja potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

Image

Image

Image

Image

PRILOGA IV

„Dodatek IV

Izjava na računu

Posebne zahteve za izdelavo izjave na računu

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, se izdela v eni od tam navedenih jezikovnih različic in v skladu z določbami notranje zakonodaje države izvoznice. Če je izjava napisana z roko, mora biti izpolnjena s črnilom in s tiskanimi črkami. Izjava na računu mora biti izdelana v skladu z ustreznimi opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.

Angleška različica

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No .... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).

Španska različica

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial .... (2).

Danska različica

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. .... (1) rerklaerer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i .... (2).

Nemška različica

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewillingung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren .. (2) sind.

Grška različica

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ'αριθ. .. (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής .. (2).

Francoska različica

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle .. (2).

Italijanska različica

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .. (2).

Nizozemska različica

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. … (1) ) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële .. oorsprong zijn (2).

Portugalska različica

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no (1) ) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial .. (2).

Finska različica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro.. (1) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja .. alkuperätuotteita (2).

Švedska različica

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. .. (1) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande .. ursprung (2).

Češka različica

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu … (1) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v… (2).

Estonska različica

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. .. (1)) deklareerib, et need tooted on .. (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Latvijska različica

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litovska različica

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Madžarska različica

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ….) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).

Malteška različica

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1) ) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali … (2).

Poljska različica

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Slovenska različica

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. .. (1) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago ....preferencialno poreklo (2).

Slovaška različica

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

….…….…............... (3)

(Kraj in datum)

….………................ (4)

(Podpis izvoznika; dodatno mora biti jasno napisano ime osebe, ki je podpisala izjavo)“


(1)  Kadar izjavo na računu izpolni pooblaščeni izvoznik v smislu člena 21 te Priloge, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila pooblaščenega izvoznika. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

(2)  Navedba porekla proizvodov. Če se izjava na računu v celoti ali deloma nanaša na izdelke s poreklom iz Ceute ali Melille v smislu člena 37 te priloge, jih mora izvoznik jasno označiti z oznako ‚CM‘ v dokumentu, na katerem se daje izjava.

(3)  Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že v samem dokumentu.

(4)  Glej člen 20(5) te priloge. V primerih, ko se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.

PRILOGA V

(PRILOGA VII k Sporazumu iz člena 99 Sporazuma)

LISTA SPECIFIČNIH OBVEZ V ZVEZI S STORITVAMI

DEL A

Lista skupnosti

Uvodna opomba

1.

Specifične obveze iz te liste se uporabljajo samo na ozemljih, kjer se uporabljajo Pogodbe o ustanovitvi Skupnosti in pod pogoji, ki jih določajo te pogodbe. Te obveze se uporabljajo samo za odnose med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in državami, ki niso članice Skupnosti, na drugi strani. Te obveze ne vplivajo na pravice in obveznosti držav članic, ki izhajajo iz zakonodaje Skupnosti.

2.

Za označevanje držav članic se uporabljajo naslednje kratice:

AT Avstrija

BE Belgija

CY Ciper

CZ Češka

DE Nemčija

DK Danska

ES Španija

EE Estonija

FR Francija

FI Finska

EL Grčija

HU Madžarska

IT Italija

IE Irska

LU Luksemburg

LT Litva

LV Latvija

MT Malta

NL Nizozemska

PT Portugalska

PL Poljska

SE Švedska

SI Slovenija

SK Slovaška

UK Združeno kraljestvo

3.

Tej listi je dodan slovar izrazov, ki jih uporabljajo posamezne države članice.

„Hčerinska družba“ neke pravne osebe pomeni pravno osebo pod dejanskim nadzorom druge pravne osebe.

„Podružnica“ pravne osebe pomeni poslovno enoto, ki ni pravna oseba, je pa po pojavni obliki stalna enota, kot na primer izpostava matične družbe, ima svojo upravo in je materialno opremljena za poslovanje s tretjimi osebami, tako da jim, čeprav vedo, da bo, če bo potrebno, vzpostavljena pravna povezanost z matično družbo, ki ima svojo glavno upravo v tujini, ni treba poslovati neposredno z matično družbo, ampak lahko svoje posle opravijo v poslovni enoti, ki je izpostava matične družbe.

I.

HORIZONTALNE OBVEZE

Vsi sektorji vključeni v to listo

 

 

 

 

3.

Storitve, ki se v vseh državah članicah (1) obravnavajo kot javne službe na nacionalni ali lokalni ravni, so lahko predmet državnih monopolov ali izključnih pravic, ki se dodeljujejo zasebnim izvajalcem (2).

3.

(a)

Obravnava, priznana hčerinskim družbam (družb iz Čila), ustanovljenim v skladu z zakonodajo države članice in imajo uradni sedež, osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto v Skupnosti, ni razširjena na podružnice ali agencije, ki jih v državi članici ustanovi družba iz Čila. Vendar pa to državi članici ne preprečuje, da razširi to obravnavo na podružnice ali agencije, ki jih je v drugi državi članici ustanovila družba ali podjetje iz Čila, v zvezi z njihovim delovanjem na ozemlju prve države članice, razen če takšno razširitev izrecno prepoveduje zakonodaja Skupnosti.

 

 

 

(b)

Manj ugodna obravnava se lahko dodeli hčerinskim družbam (družb iz Čila), ustanovljenim v skladu z zakonodajo države članice, ki imajo na ozemlju Skupnosti samo uradni sedež ali osrednjo upravo, razen če se lahko dokaže, da imajo dejansko in stalno povezavo z gospodarstvom ene od držav članic.

 

 

HU: Tržna prisotnost mora biti v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe ali predstavništva.

Ustanovitev pravne osebe

3.

SE: Družbo z omejeno odgovornostjo (delniško družbo) lahko ustanovi en ali več ustanoviteljev. Ustanovitelj mora imeti bivališče v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru) ali pa mora biti pravna oseba EGP. Partnerstvo je lahko ustanovitelj samo v primeru, da imajo vsi partnerji prebivališče v EGP (3). Ustrezni pogoji veljajo za ustanovitev vseh drugih vrst pravnih oseb.

 

 

Zakon o podružnicah tujih družb

3.

SE: Tuja družba (ki na Švedskem ni ustanovila pravne osebe) izvaja svoje komercialne posle prek podružnice, ustanovljene na Švedskem in ki ima neodvisno upravo in ločene račune.

SE: Za gradbene projekte, ki trajajo manj kot leto dni, se ne zahteva ustanovitev podružnice ali imenovanje predstavnika s prebivališčem.

PL: Brez obvez v zvezi s podružnicami.

Zakon o podružnicah tujih družb

3.

SE: Generalni direktor in vsaj 50 odstotkov članov upravnega odbora ima prebivališče v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru).

SE: Generalni direktor podružnice ima prebivališče v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru) (3).

SE: Tuji državljani ali državljani Švedske brez prebivališča na Švedskem, ki želijo opravljati komercialne posle na Švedskem, imenujejo in pri lokalnem organu registrirajo predstavnika s prebivališčem na Švedskem, ki je odgovoren za takšne dejavnosti.

SI: Ustanovitev podružnic tujih družb je možna, če je matična družba vsaj eno leto vpisana v sodni register v države izvora.

 

 

Pravne osebe:

3.

FI: Pridobitev delnic večjega finskega podjetja ali družbe (z več kot 1 000 zaposlenimi ali katerega promet presega 1 000 milijonov FIM ali katerega bilančna vsota presega 167 milijonov EUR) s strani tujega lastnika, s katerimi pridobi več kot tretjino glasovalnih pravic, morajo potrditi državni organi Finske; potrditev se lahko zavrne samo, če bi bil ogrožen pomemben nacionalni interes.

FI: Vsaj polovica ustanoviteljev delniške družbe mora imeti prebivališče na Finskem ali v kateri drugi državi EGP (Evropskega gospodarskega prostora). Vendar pa se lahko pri družbah sprejmejo izjeme.

PL: Poslovalnica tujih ponudnikov storitev je lahko le v obliki komanditne družbe, družbe z neomejeno odgovornostjo ali delniške družbe.

FI: Tujec, ki živi izven Evropskega gospodarskega prostora in trguje kot zasebni podjetnik ali kot partner v finski komanditni družbi ali družbi z neomejeno odgovornostjo, potrebuje dovoljenje za promet. Če namerava tuja organizacija ali fundacija, ki je registrirana izven Evropskega gospodarskega prostora, poslovati ali trgovati tako, da ustanovi podružnico na Finskem, se zahteva dovoljenje za promet.

FI: Če ima vsaj polovica članov upravnega odbora ali generalni direktor stalno bivališče izven Evropskega gospodarskega prostora, se zahteva dovoljenje. Vendar pa se lahko pri družbah sprejmejo izjeme.

SK: Tuja fizična oseba, ki se vnese v komercialni register kot oseba, pooblaščena za ravnanje v imenu podjetnika, mora predložiti dovoljenje za prebivanje v Slovaški.

 

 

Nakup nepremičnin:

DK: Omejitve pri nakupu nepremičnin s strani nerezidenčnih fizičnih in pravnih oseb. Omejitve pri nakupu kmetijskih nepremičnin s strani tujih fizičnih in pravnih oseb.

EL: V skladu z Zakonom št. 1892/89 morajo državljani za nakup zemlje v obmejnih območjih dobiti dovoljenje ministra za obrambo. V skladu z upravno prakso se dovoljenje zlahka izda za neposredne naložbe.

CY: Brez obvez.

HU: Brez obvez za nakup državne lastnine.

LT: Brez obvez za pridobitev ozemlja s strani fizičnih in pravnih oseb.

MT: Brez obvez za nakup nepremičnin.

LV: Brez obvez za pridobitev zemljišča s strani pravnih oseb. Čas najema zemljišča ne presega dovoljenih 99 let.

PL: Brez obvez v zvezi s pridobitvijo državne lastnine, to je. uredb, ki upravljajo postopek privatizacije (za način 3).

SI: Pravne osebe, ustanovljene v Republiki Sloveniji ob udeležbi tujega kapitala, lahko pridobijo nepremičnine na ozemlju Republike Slovenije. Podružnice, ki jih v Republiki (4)Sloveniji ustanovijo tuje osebe, lahko pridobijo nepremičnine, ki so potrebne za opravljanje gospodarske dejavnosti, za katere so bile ustanovljene, razen zemljišč. Za lastništvo nepremičnin v 10-kilometrskem obmejnem pasu potrebujejo družbe, v katerih večina kapitala ali glasovalne pravice posredno ali neposredno pripada pravnim osebam ali državljanom druge članice, posebno dovoljenje.

SK: Ni omejitev, razen za zemljišče (za načina 3 in 4)

Nakup nepremičnin:

AT: Za pridobitev, nakup ter najem ali zakup nepremičnin s strani tujih fizičnih in pravnih oseb se zahteva dovoljenje pristojnih regionalnih organov (Länder-jev), ki presodijo ali to vpliva na pomembne gospodarske, socialne ali kulturne interese.

IE: Domača ali tuja podjetja ali tuji državljani potrebujejo za pridobitev kakršnih koli koristi iz zemljiške posesti v Irski predhodno pisno dovoljenje Komisije za zemljišča. Če je takšno zemljišče namenjeno industrijski rabi (razen kmetijstvu), se ta zahteva ob predložitvi ustreznega potrdila, ki ga v ta namen izda minister za podjetništvo in zaposlovanje, opusti. Ta zakon se ne uporablja za mestna zemljišča.

CZ: Omejitve pri pridobitvi nepremičnin s strani tujih fizičnih in pravnih oseb. Tuje osebe lahko nepremičnine pridobijo z ustanovitvijo pravnih oseb na češkem ali sodelovanjem v mešanih družbah. Tuje osebe lahko zemljišče pridobijo z dovoljenjem.

HU: Brez obvez za pridobitev nepremičnin s strani tujih fizičnih oseb.

LV: Brez obvez za pridobitev zemljišča s strani pravnih oseb. Čas najema zemljišča ne presega dovoljenih 99 let.

PL: Za pridobitev nepremičnin, posredno ali neposredno, s strani tujcev in tujih fizičnih oseb, je potrebno dovoljenje.

SK: Omejitve pri pridobitvi nepremičnin s strani tujih fizičnih in pravnih oseb. Tuje osebe lahko nepremičnine pridobijo z ustanovitvijo pravnih oseb v Slovaški republiki ali s sodelovanjem v mešanih družbah. Tuje osebe lahko zemljišče pridobijo z dovoljenjem (za načina 3 in 4).

 

 

 

IT: Ni obvez za nakup nepremičnin.

FI (Alandski otoki) Omejitve pri pravici fizičnih oseb brez regionalnega državljanstva na Alandskih otokih in pravnih oseb do pridobitve in lastništva nepremičnin na Alandskih otokih brez dovoljenja pristojnih organov otokov.

FI (Alandski otoki) Omejitve pravice ustanavljanja in pravice opravljanja storitev brez dovoljenja pristojnih organov Alandskih otokov za fizične osebe, ki nimajo regionalnega državljanstva Alandskih otokov, in za pravne osebe;

 

 

Naložbe:

FR: Za tuje nakupe, ki presegajo 33,33 odstotka delnic ali glasovalnih pravic v obstoječem francoskem podjetju ali 20 odstotkov v francoskih podjetjih, ki kotirajo na borzi, velja naslednji predpis:

po izteku enega meseca od predhodnega obvestila, se dovoljenje tiho izda, razen če minister za gospodarstvo v izjemnih okoliščinah uporabi svojo pravico, da naložbo odloži.

FR: Tuja udeležba v novo privatiziranih družbah se lahko omeji na različno količino javno ponujenega lastniškega kapitala, pri čemer to količino določi francoska vlada za vsak primer posebej.

ES: Za naložbe tujih vlad in oseb javnega prava (ki kažejo, da ima takšna oseba poleg gospodarskih tudi negospodarske interese) v Španiji, ki so neposredne ali prek podjetij ali drugih oseb, ki so pod neposrednim ali posrednim nadzorom tujih vlad, je potrebno predhodno dovoljenje vlade.

PT: Tuja udeležba v na novo privatiziranih družbah se lahko omeji na različno količino javno ponujenega lastniškega kapitala, pri čemer to količino določi portugalska vlada za vsak primer posebej

IT: Na novo privatiziranim podjetjem se lahko dodelijo ali ohranijo izključne pravice. Glasovalne pravice v na novo privatiziranih podjetjih so lahko v nekaterih primerih omejene. Za obdobje petih let se lahko za pridobitev velikega deleža delnic družb, ki delujejo na področju obrambe, prevoznih storitev, telekomunikacij in energetike, zahteva soglasje Ministrstva za finance.

FR: Za ustanovitev v nekaterih (5)1 komercialnih, industrijskih ali obrtnih dejavnostih je potrebno dovoljenje, če generalni direktor nima dovoljenja za stalno bivanje.

Naložbe:

CY: Osebe s tujo udeležbo morajo plačati znesek, sorazmeren z njenimi finančnimi zahtevami, nerezidenti pa morajo plačevati prispevke prek uvoza deviznih sredstev.

V primeru, ko udeležba nerezidenta preseže 24 odstotkov, je treba povečati katero koli dodatno financiranje za obratna sredstva iz lokalnih in tujih virov, v skladu z udeležbo nerezidentov in subjektov nerezidentov. V primeru podružnic tujih podjetij morajo vsa sredstva za začetne investicije zagotoviti tuji viri. Izposojanje od lokalih virov je dovoljeno le pri začetnem izvajanju projekta, za namen financiranja obratnega kapitala.

HU: Brez obvez za nakup državne lastnine.

LT: Vlaganje v organizacijo loterij je v skladu z zakonom o tujih kapitalskih investicijah prepovedano

MT: Za podjetja z udeležbo pravnih ali fizičnih nerezidentov veljajo iste kapitalske zahteve kot za podjetja v celoti v lasti rezidentov, kot sledi: podjetje v zasebni lasti — Lm500 (najmanj 20 % plačanega kapitala); javno podjetje Lm 20 000 (najmanj 25 % plačanega kapitala). Delež nerezidentov mora biti plačan s sredstvi iz tujine. Podjetja, v katerih so udeležene pravne ali fizične nerezidenčne osebe, morajo zaprositi za dovoljenje Ministrstva za Finance, s katerim lahko v skladu z ustrezno zakonodajo pridobijo prostore.

 

 

CY: Za sodelovanje nerezidentov s pravnimi osebami ali mešanimi družbami na Cipru je potrebno dovoljenje centralne banke. Sodelovanje tujcev v vseh sektorjih ali podsektorjih iz liste obvez je navadno omejeno na 49 odstotkov. Odločitev organov o odobritvi dovoljenj za tuje sodelovanje temelji na preverjanju gospodarskih potreb, za katerega se na splošno uporabljajo naslednja merila:

(a)

Nudenje storitev, ki so na Cipru nove.

(b)

Spodbujanje izvoza in razvijanje na že obstoječih in novih tržiščih.

(c)

Prenos sodobne tehnologije, znanja in novih strategij upravljanja

(d)

Izboljšanje produktivne ekonomske sestave ali kakovosti obstoječih izdelkov in storitev

(e)

Dodaten vpliv na obstoječe enote ali dejavnosti

(f)

Izvedljivost predlaganega projekta

(g)

Nove možnosti zaposlitve za znanstvenike, izboljšanje kakovosti in usposabljanje lokalnega osebja.

V izjemnih primerih, kjer predlagana naložba dodobra zadosti večini meril preverjanja gospodarskih potreb, se lahko odobri dovoljenje za tuje sodelovanje, ki presega 49 odstotkov.

V javnih podjetjih dovoljeni delež udeležbe tujega kapitala navadno znaša do 30 odstotkov. V vzajemnih skladih znaša dovoljeni delež tujega lastništva 40 odstotkov.

Korporativna telesa morajo biti registrirana v skladu s pravom družb. Ta zakon določa, da mora podjetje, ki želi ustanoviti podjetje ali pisarno na Cipru, mora le-to registrirati kot tujo podružnico. Za registracijo je v skladu z zakonom o nadzoru nad menjavo potrebna predhodna odobritev centralne banke. Takšna odobritev je odvisna od trenutne politike do tujih naložb, predlaganih dejavnosti korporativnega telesa na Cipru in splošnih meril za naložbe, ki so predvidena zgoraj.

 

 

 

HU: Brez obvez za nakup državne lastnine.

MT: Zakon o gospodarskih družbah (Cap. 386) ureja ponudbo storitev s strani nerezidentov z registracijo lokalnega podjetja, prav tako pa velja tudi Zakon o zunanjih transakcijah (Cap. 233), ki ureja izdajo, pridobitev, prodajo in odkup vrednostnih papirjev, ki niso vključeni v borzo Malte.

PL: Dovoljenje za ustanovitev podjetja z deležem tujega kapitala je potrebno v primeru:

ustanovitve podjetja, nakupa ali pridobitve delnic ali deležev v obstoječem podjetju, razširitve dejavnosti podjetja, ko obseg dejavnosti zajema vsaj eno od naslednjih področij:

upravljanje pristanišč in letališč;

opravljanje poslov z nepremičninami ali delovanje kot posrednik v poslih z nepremičninami

oskrbo vojaške industrije, ki ni pokrita z ostalimi zahtevami za izdajo dovoljenja;

trgovino na debelo z uvoženimi predmeti splošne rabe;

nudenje pravnih svetovalnih storitev.

ustanovitve skupnega podjetja z deležem tujega kapitala, v katerem je poljska članica poljska pravna oseba in kot začetni kapital prispeva nedenarna sredstva;

pogodbo, ki vključuje pravico do uporabe državne lastnine za obdobje, daljše od šestih mesecev, ali ki vključuje odločitve o pridobitvi take lastnine.

SI: Za finančne storitve izda dovoljenje organ, naveden v obvezah posameznih sektorjev, in v skladu s pogoji iż obvez posameznih sektorjev.

Ni omejitev za ustanovitev novih podjetij („greenfield“ naložbe).

 

 

 

 

Subvencije

Upravičenost do subvencij iż Skupnosti ali držav članic je lahko omejena na pravne osebe, ustanovljene na ozemlju države članice ali na njenem določenem ožjem zemljepisnem območju. Brez obvez za subvencije, namenjene za raziskave in razvoj. Brez obvez za podružnice, ustanovljene v državi članici s strani družbe, ki ni družba Skupnosti. Ponudba storitve ali njeno subvencioniranje v javnem sektorju ni kršitev te obveze.

Obveze, sprejete v tej listi, od Skupnosti ali držav članic ne zahtevajo, da ponujajo subvencije za storitve, ki se zagotavljajo s kraja izven njenega ozemlja.

Če so kakršne koli subvencije na voljo fizičnim osebam, je treba njihovo razpoložljivost omejiti na državljane države članice.

 

 

Devizni režim (6), (7), (8)

1., 2. SK: V zvezi s tekočimi plačili je omejitev pridobitve deviznega poslovanja državljanov za osebne namene.

V zvezi s kapitalskimi plačili je za finančna posojila od tujih državljanov, neposredne naložbe v tujini, pridobitev nepremičnin v tujini in nakup tujih vrednostnih papirjev potrebno dovoljenje za devizno poslovanje.

Devizni režim (9)

4.

CY: V skladu z zakonom, ki ureja nadzor nad menjavo, nerezidentom navadno ne dovolijo posojil od lokalnih virov.

 

 

4.

Brez obvez, razen za ukrepe, ki se nanašajo na vstop in začasno bivanje (10) v državi članici, brez zahtevkov po preverjanju gospodarskih potreb (11), za naslednje kategorije fizičnih oseb, ki zagotavljajo storitve:

4.

Brez obvez, razen za ukrepe, ki se nanašajo na kategorije fizičnih oseb iz stolpca o dostopa na trg.

 

 

(i)

fizične osebe, začasno prisotne kot premeščenci znotraj podjetja (12), iz naslednjih kategorij, pod pogojem, da je ponudnik storitev pravna oseba in da so zadevne osebe pri njem zaposlene ali so partnerji (razen večinskih delničarjev) najmanj leto dni pred takšno premestitvijo:

Direktive Skupnosti o medsebojnem priznavanju diplom se ne uporabljajo za državljane tretjih držav. Priznavanje diplom, ki se zahtevajo za izvajanje zakonsko urejenih poklicnih storitev s strani državljanov nečlanic Skupnosti, ostaja v pristojnosti posameznih držav članic, razen če zakonodaja Skupnosti predvideva drugače. Pravica do izvajanja zakonsko urejenih poklicnih storitev v eni od držav članic ne zagotavlja pravice do njihovega izvajanja v drugi državi članici.

 

 

(a)

Osebe na vodilnih položajih v pravni osebi, ki v glavnem upravljajo podjetje pod splošnim nadzorom in s potrebnimi navodili upravnega odbora ali odbora delničarjev podjetja ali drugega enakovrednega organa, vključno z:

upravljanjem podjetja ali oddelka ali pododdelka podjetja;

nadzorom in kontrolo dela drugih nadzornih, poklicnih ali poslovodnih uslužbencev;

s pooblastilom za najemanje in odpuščanje delavcev, za priporočanje najemanja in odpuščanja delavcev ali druge kadrovske ukrepe.

Zahteve glede prebivališča

AT: Generalni direktorji podružnic in pravne osebe morajo imeti prebivališče v Avstriji; fizične osebe, ki so v pravni osebi ali podružnici odgovorne za spoštovanje avstrijskega Zakona o trgovini, morajo imeti prebivališče v Avstriji.

MT: Ureditve o priseljevanju zakona o priseljevanju (Cap. 217) urejajo listine in dovoljenja o prebivališču.

 

 

(b)

Osebe, zaposlene pri pravni osebi, ki imajo posebno znanje, ki je bistvenega pomena za storitve podjetja, za raziskovalno opremo, metode ali upravljanje. Pri presoji takega posebnega znanja se poleg posebnega znanja, značilnega za podjetje, upošteva tudi ali ima oseba visoke kvalifikacije, ki se nanašajo na vrsto dela ali poklica, ki zahteva specifično tehnično znanje, vključno s članstvom v strokovnih združenjih.

 

 

 

(ii)

začasna prisotnost fizičnih oseb v naslednjih kategorijah:

 

 

 

(a)

Osebe, ki nimajo stalnega prebivališča na ozemlju države članice, kjer veljajo sporazumi ES, ki so predstavniki ponudnika storitev in želijo začasni vstop zaradi pogajanj o prodaji storitev ali sklenitve pogodb o prodaji storitev za tega ponudnika storitev, če ti predstavniki ne bodo opravljali neposredne prodaje splošni javnosti ali sami zagotavljali storitev (dodatno za EE, HU, LV, SI: ali na lastno pest prejemali nadomestil od vira v državi članici).

 

 

 

(b)

Osebe na vodilnih položajih, kot so opredeljene v (i) (a) zgoraj, pri pravni osebi, ki so odgovorne za ustanovitev tržne prisotnosti ponudnika storitev iz Čila v državi članici, če:

 

 

 

predstavniki niso vpleteni v neposredno prodajo ali zagotavljanje storitev (dodatno za EE, HU, LV, SI: ali na lastno pest prejemali nadomestil od vira v državi članici).

 

 

 

ima ponudnik storitev svojo glavno poslovno enoto na ozemlju Čila in nima drugega predstavnika, sedeža, podružnice ali hčerinske družbe v tej državi članici.

 

 

 

FR: Če generalni direktor komercialne, industrijske ali obrtne dejavnosti (5) nima dovoljenja za stalno bivanje, mora imeti posebno dovoljenje.

 

 

 

IT: Dostop do industrijskih, komercialnih in obrtniških dejavnosti je predmet dovoljenja za bivanje in posebnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

 

 

 

(iii)

Brez obvez, razen za ukrepe, ki se nanašajo na vstop in začasno bivanje v državi članici za naslednje kategorije fizičnih oseb, brez zahtevkov po preverjanju gospodarskih potreb, razen, če je tako navedeno za posamezno podpodročje. Za dostop veljajo naslednji pogoji (13)

 

 

 

Fizične osebe se ukvarjajo z opravljanjem storitve začasno kot zaposlene osebe pri pravni osebi, ki nima tržne prisotnosti v nobeni državi članici Evropske skupnosti.

Pravna oseba je na javnem razpisnem postopku ali katerem koli drugem postopku, ki zagotavlja bona fide naravo pogodbe (npr. oglaševanje razpoložljivosti pogodbe) pridobila pogodbo o zagotavljanju storitve za največ tri mesece, ki jo je sklenila s končnim potrošnikom v zadevni državi članici, če ta zahteva obstaja ali je uvedena v državi članici po zakonih, predpisih in zahtevah Skupnosti ali njenih držav članic.

 

 

 

Fizična oseba, ki želi dostop, mora ponujati takšne storitve kot uslužbenec pravne osebe najmanj leto dni (dve leti v primeru GR) neposredno pred tako premestitvijo.

 

 

 

Začasen vstop v zadevno državo članico in bivanje v njej je za obdobje, ki ni daljše od treh mesecev v vsakem 12-mesečnem obdobju (24 mesecev v primeru NL), ali za čas trajanja pogodbe, kar je pač krajše.

 

 

 

Fizična oseba mora imeti ustrezne akademske kvalifikacije in poklicne izkušnje, kot je določeno za področje ali zadevno javnost v državi članici, v kateri se storitev izvaja.

 

 

 

Obveza se nanaša samo na storitveno dejavnost, ki je predmet pogodbe; ne podeli pravice do uporabe strokovnega naziva zadevne države članice.

 

 

 

Pogodba o zagotavljanju storitev lahko pokriva samo toliko oseb, kot jih je nujno potrebnih za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kot je lahko določeno z zakoni in drugimi predpisi Skupnosti in države članice, v kateri se storitev izvaja.

 

 

 

Pogodba za opravljanje storitev mora biti pridobljena v eni od dejavnosti, navedenih v nadaljevanju, in ob upoštevanju dodatnih pogojev zadevne države članice, navedenih v podpodročju.

Pravne storitve

Računovodske storitve

Revizijske storitve

Storitve davčnega svetovanja

Storitve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske arhitekture.

Inženiring storitve, integrirane inženiring storitve

Zdravstvene, zobozdravstvene in babiške storitve

Veterinarske storitve

Storitve medicinskih sester, fizioterapevtov in paramedicinskega osebja

Računalniške in sorodne storitve

Raziskovalne in razvojne storitve

Oglaševanje

Tržne raziskave in raziskave javnega mnenja

Storitve svetovanja pri upravljanju

Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju

Storitve tehničnega preizkušanja in analiz

Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega svetovanja

Svetovalne storitve v zvezi s kmetijstvom, lovom in gozdarstvom

Svetovalne storitve v zvezi z ribolovom

Rudarske storitve

Vzdrževanje in popravila opreme

Fotografske storitve

Kongresne storitve

Prevajalske storitve

 

 

 

 

Gradbene storitve

Pripravljalna dela na gradbišču

Okoljske storitve

Storitve višjega in visokega šolstva

Storitve izobraževanja odraslih

Storitve turističnih agencij in organizatorjev potovanj

Storitve turističnih vodnikov

Razvedrilne storitve

Storitve tiskovnih agencij

Storitve v zvezi s prodajo opreme ali dodelitvijo patenta

 

 

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

1.

Poslovne storitve

 

 

 

A.

Strokovne storitve

 

 

 

(a)

Pravno svetovanje na področju prava matične države in javnega mednarodnega prava (razen prava ES)

CZ, EE, LV, PL, SI, SK: CPC 861.

1.

EE: Brez obvez za CPC 861, razen CPC 86190

FR, PT, SI: Brez obvez glede priprave pravnih dokumentov.

SE: Brez obvez, če opravlja poklic „Advokat“ (tj. odvetnik/pravni zastopnik/advokat) ali kot odvetnik EGP (Evropski gospodarski prostor) s poklicnim nazivom, ki ustreza nazivu v njegovi matični državi (14).

CY, MT: Brez obvez

1.

FR, PT, SI: Brez obvez glede priprave pravnih dokumentov.

DK: Trženje dejavnosti pravnega svetovanja je omejeno na odvetnike z dansko licenco za opravljanje dejavnosti.

SE: Brez obvez, če opravlja poklic „Advokat“ (tj. odvetnik/pravni zastopnik/advokat) ali kot odvetnik EGP (Evropski gospodarski prostor) s poklicnim nazivom, ki je ustrezen v njegovi matični državi.

EE: Brez obvez za CPC 861, razen za CPC 86190

AT: Tuji pravni svetovalci morajo biti člani njihove odvetniške zbornice; svoj poklicni naziv lahko uporabljajo samo s sklicevanjem na kraj registracije v svoji matični državi.

CY, MT: Brez obvez

 

 

2.

CY, MT: Brez obvez

2.

CY, MT: Brez obvez

 

 

3.

DE: Dostop je pogojen s sprejemom v odvetniško zbornico v skladu z „Zveznim odvetniškim zakonom“, ki zahteva registracijo, ki je omejena samo na individualno lastništvo ali partnerstvo.

FR: Zagotavljanje samo s SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ali s SCP.

FI: Za izvajanje pravnih storitev se od pravnega svetovalca kot člana splošne odvetniške zbornice zahteva državljanstvo ene od držav EGP (Evropskega gospodarskega prostora).

AT, CY, MT: Brez obvez

3.

DK: Trženje dejavnosti pravnega svetovanja je omejeno na odvetnike z dansko licenco opravljanja dejavnosti. Samo odvetniki z dansko licenco za opravljanje poklica in službe, registrirane na Danskem, so lahko lastniki delnic danskih odvetniških družb. Člani upravnega odbora ali del vodstva danske odvetniške družbe so lahko samo odvetniki z dansko licenco za opravljanje poklica.

AT, CY, MT: Brez obvez.

CZ: „Barristers“ in odvetniki morajo po zakonodaji Češke republike diplomirati na univerzi v Češki republiki.

FR: Pravo države gostiteljice in mednarodno pravo (vključno s pravom ES) sta odprta za člane zakonsko urejenega pravniških in pravosodnih poklicev. (15)

 

CZ: Brez omejitev za tujo zakonodajo. Za dejavnosti, ki vsebujejo sprejetje nacionalne zakonodaje, je obvezno privoljenje češke odvetniške zbornice ali češke zbornice komercialnih odvetnikov

EE: Brez omejitev za CPC 86190. Za CPC 861, razen za CPC 86190, je tržna prisotnost omejena le na samostojne podjetnike ali podjetja z omejeno odgovornostjo, in v tem primeru je nujno dovoljenje odvetniške zbornice (Advokatuur) Glede na statut odvetniške zbornice (Advokatuuri pohimäärus), lahko odvetniško pisarno ustanovijo le državljani Estonije. Za sprejem v odvetniško zbornico mora kandidat ustrezati naslednjim pogojem:

(a)

dve leti delovnih izkušenj kot odvetniški pripravnik;

(b)

opravljeni zahtevani izpiti;

(c)

tri leta delovne dobe kot višji pomočnik. Po tem je mogoče opravljati odvetniški izpit (zahteva se odlično poznavanje prava Estonije in odlično znanje estonščine). Javni notarji so osebe, ki izvajajo javne storitve; imenuje jih Ministrstvo za pravosodje.

HU: Tržna prisotnost mora biti v obliki partnerstva z madžarskim odvetnikom (ügyvéd) ali odvetniško pisarno (ügyvédi iroda) ali predstavništvom.

LV: Brez omejitev za svetovanje o nacionalnem in javnem mednarodnem pravu. Za CPC 861, razen za svetovanje o matični državi in o javnem mednarodnem pravu, se zahteva licenca, ki jo izda pravosodno ministrstvo, in znanje latvijskega jezika. Pooblaščeni odvetnik lahko zagotavlja vse pravne storitve, razen zastopanja v kazenskih postopkih. Zastopanje v kazenskih postopkih je dovoljeno le zapriseženim odvetnikom. Državljanske zahteve za zaprisežene odvetnike in zaprisežene notarje. Zapriseženi odvetniki in zapriseženi notarji morajo imeti najmanj 25 let, znanje latvijskega jezika, diplomo Univerze v Latviji ali kakšne druge univerze, ki je enakovredna Pravni fakulteti Univerze v Latviji, in praktične izkušnje. Zapriseženi odvetniki morajo narediti izpit v skladu s pravili, ki jih postavi Svet zapriseženih odvetnikov. Zapriseženi notarji morajo narediti izpit v skladu s pravilnikom, ki ga postavi pravosodno ministrstvo v sodelovanju s Svetom zapriseženih notarjev.

EE: Brez obvez za CPC 86190. Brez obvez za CPC 861, razen za CPC 86190.

SI: Pogoji za sprejem v odvetniško zbornico za odvetnike, ki niso državljani Slovenije in imajo licenco za opravljanje dejavnosti v drugi državi članici: potrdilo o poznavanju prava Slovenije in odlično znanje slovenščine.

SK: „Barristers“ in odvetniki morajo po zakonodaji Slovaške diplomirati na slovaški univerzi.

 

 

PL: Ustanova, za katero je potrebno dovoljenje. Zahteva se državljanstvo.

SI: Tržna prisotnost je omejena le na samostojne podjetnike ali pravne družbe z neomejeno odgovornostjo (partnerstvo). Partnerji so lahko le odvetniki z licenco. Za dejavnosti, ki vključujejo nacionalno pravo, je obvezen sprejem v odvetniško zbornico („Odvetniška zbornica Slovenije“). Soglasje odvetniške zbornice je obvezno za ustanovitev katere koli odvetniške pisarne. Pogoji za sprejem v odvetniško zbornico za odvetnike, ki niso državljani Slovenije in imajo licenco za opravljanje dejavnosti v drugi državi članici: potrdilo o poznavanju prava Slovenije in odlično znanje slovenščine. Notarji so osebe, ki izvajajo javne storitve. Pravice do koncesije je mogoče pridobiti z licenco.

SK: Brez omejitev za tujo zakonodajo. Za dejavnosti, ki vsebujejo sprejetje nacionalne zakonodaje, je obvezno privoljenje slovaške odvetniške zbornice ali slovaške zbornice komercialnih odvetnikov

 

 

 

SE: Pri zagotavljanju pravnega svetovanja odvetnikom, z nazivom „advokat“, opravljanje poklica, v sodelovanju z drugimi osebami brez naziva „advokat“ ali v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (delniške družbe), ni dovoljeno, razen če so izpolnjeni določeni pogoji.

LU: Pravo države gostiteljice in mednarodno pravo (16) je pogojeno z registracijo kot „avocat“ pri luksemburški odvetniški zbornici.

SE: Za opravljanje dejavnosti pod nazivom „advokat“ (odvetnik/pravni zastopnik/advokat) se zahteva članstvo v Švedski odvetniški zbornici. Za tako članstvo se zahteva državljanstvo ali stalno prebivališče v Švedski ali EGS-ju (Evropskem gospodarskem prostoru). Če želi oseba, ki ima priznan naziv „Advokat“ v državi EGP, permanentno opravljati odvetniški poklic v Švedski po poklicnem nazivu svoje matične države, se registrira pri švedski odvetniški zbornici.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

AT, CY, MT: Brez obvez

FR: Dejavnosti pravnega svetovanja in pripravljanje pravnih dokumentov kot glavne dejavnosti in kot dejavnosti za javnost, so rezervirani za pripadnike zakonsko urejenih pravniških in pravosodnih poklicev (17) Dejavnosti lahko, kot sekundarne glavnim dejavnostim, izvajajo tudi drugi pripadniki zakonsko urejenih poklicev ali kvalificirane osebe.

AT: Na zahtevo potrošnika se lahko pravni svetovalci zagotavljanja specifične storitve začasno preselijo tudi na ozemlje Avstrije.

FI: Za izvajanje pravnih storitev se od pravnega svetovalca kot člana splošne odvetniške zbornice, zahteva državljanstvo ene od držav EGP (Evropskega gospodarskega prostora).

SE: Pri zagotavljanju pravnega svetovanja odvetnikom, z nazivom „advokat“, opravljanje poklica, v sodelovanju z drugimi osebami brez naziva „advokat“ ali v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (delniške družbe), ni dovoljeno, razen če so izpolnjeni določeni pogoji.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DK: Trženje dejavnosti pravnega svetovanja je omejeno na odvetnike z dansko licenco opravljanja dejavnosti. Zahteva danskega pravnega izpita za pridobitev danske licence opravljanja dejavnosti.

AT: Tuji pravni svetovalci morajo biti člani njihove odvetniške zbornice; svoj poklicni naziv lahko uporabljajo samo s sklicevanjem na kraj registracije v svoji matični državi.

SE: Za opravljanje dejavnosti pod nazivom „advokat“ (odvetnik/pravni zastopnik/advokat) se zahteva članstvo v Švedski odvetniški zbornici. Za takšno članstvo se zahteva švedsko državljanstvo in stalno prebivališče v Švedski.

CY, MT: Brez obvez

 

 

LV: Za CPC 861, razen za svetovanje o matični državi in o javnem mednarodnem pravu, se zahteva licenca, ki jo izda pravosodno ministrstvo, in znanje latvijskega jezika. Pooblaščeni odvetnik lahko zagotavlja vse pravne storitve, razen zastopanja v kazenskih postopkih. Zastopanje v kazenskih postopkih je dovoljeno le zapriseženim odvetnikom. Državljanske zahteve za zaprisežene odvetnike in zaprisežene notarje. Zapriseženi odvetniki in zapriseženi notarji morajo imeti najmanj 25 let, znanje latvijskega jezika, diplomo Univerze v Latviji ali kakšne druge univerze, ki je enakovredna Pravni fakulteti Univerze v Latviji, in praktične izkušnje. Zapriseženi odvetniki morajo narediti izpit v skladu s pravili, ki jih postavi Svet zapriseženih odvetnikov. Zapriseženi notarji morajo narediti izpit v skladu s pravilnikom, ki ga postavi pravosodno ministrstvo v sodelovanju s Svetom zapriseženih notarjev.

 

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, SE in UK, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev.

BE, DE, DK, ES, SE in UK: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

DE: Brez obvez za dejavnosti, rezervirane za „Rechtsanwalt“.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, SE in UK, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii):

DK: Trženje dejavnosti pravnega svetovanja je omejeno na odvetnike z dansko licenco opravljanja dejavnosti. Zahteva danskega pravnega izpita za pridobitev danske licence opravljanja dejavnosti.

SE: Za opravljanje dejavnosti pod nazivom „advokat“ (odvetnik/pravni zastopnik/advokat) se zahteva članstvo v Švedski odvetniški zbornici. Za takšno članstvo se zahteva švedsko državljanstvo in stalno prebivališče v Švedski.

 

(b)

Računovodske storitve

(CPC 86212, razen „revizijskih storitev“, 86213, 862419)

1.

CY, FR, HU, IT, MT, SI: Brez obvez

2.

Ne obstajajo.

1.

FR, IT, MT, SI: Brez obvez

AT: Ni zastopanja pred pristojnimi organi

2.

Ne obstajajo.

 

 

3.

DE: Zagotavljanje z „GmbH & Co.KG“ in „EWIV“ je prepovedano.

FR: Zagotavljanje samo s SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ali s SCP.

PT: Zagotavljanje samo prek poklicnih ustanov.

IT: Dostop je omejen na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

AT: Kapitalska udeležba in deleži tujih računovodij (ki morajo biti pooblaščeni v skladu z zakonodajo matične države) v poslovnih rezultatih katere koli avstrijske pravne osebe ne smejo presegati 25 odstotokov, kar je v veljavi samo za nečlane Avstrijskega poklicnega združenja.

CY: Dostop je omejen na fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za finance. Dovoljenje je predmet preverjanja gospodarskih potreb. Uporabljena merila so analogna merilom za zagotavljanje dovoljenja za tuje naložbe (naštete v horizontalnem oddelku), kolikor se uporabljajo v tem podsektorju, vedno z upoštevanjem stanja na področju zaposlovanja v podsektorju. Poklicna združenja (partnerstva), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena. Dovoljena ni nobena pravna oseba.

3.

DK: Tuji računovodje lahko vstopijo v partnerstvo z danskimi pooblaščenimi računovodjami, po pridobitvi dovoljenja Danske agencije za trgovino in podjetja.

 

 

LV: Lastnik delnic ali vodja podjetja mora biti kvalificiran za zapriseženega revizorja v Latviji. Zapriseženi revizorji so lahko osebe starejše od 25 let in: (a) imajo srednješolsko izobrazbo iz ekonomije ali kakšne druge stroke in če imajo hkrati narejen izpit iz ekonomije na osnovni ravni; (b) imajo najmanj 3 leta izkušenj iz revizorstva, ki jih priznava Latvijsko združenje zapriseženih revizorjev; (c) ki so opravili kvalifikacijski preizkus znanja in pridobili licenco za zaprisežene revizorje v skladu z zahtevami Latvijskega združenja zapriseženih revizorjev; (d) imajo dober ugled.

SI: Tržna prisotnost mora biti v obliki pravne osebe.

 

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

FR: Strokovnjakom iz držav nečlanic ES se lahko dovoli zagotavljanje storitev s sklepom ministra za gospodarstvo, finance in proračun v soglasju z ministrom za zunanje zadeve. Zahteva o stalnem prebivališču ne sme presegati petih let.

IT: Za „Ragionieri-Periti commerciali“ je pogoj stalno prebivališče.

DK: Zahteva se stalno prebivališče, razen če Danska agencija za trgovino in podjetja določi drugače.

AT: Na zahtevo potrošnika se lahko računovodje začasno preselijo tudi na ozemlje Avstrije, da bi zagotovili določeno storitev. Vendar pa morajo imeti fizične osebe, ki zagotavljajo računovodske storitve, praviloma svoj strokovni center (poslovna prisotnost) v Avstriji. Ni zastopanja pred pristojnimi organi.

LV: Lastnik delnic ali vodja podjetja mora biti kvalificiran za zapriseženega revizorja v Latviji. Zapriseženi revizorji so lahko osebe starejše od 25 let in:

(a)

imajo srednješolsko izobrazbo iz ekonomije ali kakšne druge stroke in če imajo hkrati narejen izpit iz ekonomije na osnovni ravni;

(b)

imajo najmanj 3 leta izkušenj iz revizorstva, ki jih priznava Latvijsko združenje zapriseženih revizorjev;

(c)

ki so opravili kvalifikacijski preizkus znanja in pridobili licenco za zaprisežene revizorje v skladu z zahtevami Latvijskega združenja zapriseženih revizorjev;

(d)

imajo dober ugled.

SI: Omejitve glede fizičnih oseb, ki jih zaposlijo samo pravne osebe.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DK, IT: Zahteva se stalno prebivališče.

SI: Brez obvez, razen kot je navedeno v stolpcu dostopa na trg.

 

 

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), in ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev ter naslednjih posebnih omejitev.

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

AT: Izpit pri Avstrijskem poklicnem združenju. Delodajalec mora biti član omenjenega poklicnega združenja v matični državi, kjer tako združenje obstaja.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

DE: Brez obvez za dejavnosti, ki so po zakonu rezervirane za „Wirtschaftsprüfer“.

LV: Lastnik delnic ali vodja podjetja mora biti kvalificiran za zapriseženega revizorja v Latviji. Zapriseženi revizorji so lahko osebe starejše od 25 let in:

(a)

imajo srednješolsko izobrazbo iz ekonomije ali kakšne druge stroke in če imajo hkrati narejen izpit iz ekonomije na osnovni ravni;

(b)

imajo najmanj 3 leta izkušenj iz revizorstva, ki jih priznava Latvijsko združenje zapriseženih revizorjev;

(c)

ki so opravili kvalifikacijski preizkus znanja in pridobili licenco za zaprisežene revizorje v skladu z zahtevami Latvijskega združenja zapriseženih revizorjev;

(d)

imajo dober ugled.

SI: Omejitve glede fizičnih oseb, ki jih zaposlijo samo pravne osebe.

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, kot je navedeno v horizontalnem oddelku pod (iii).

 

(b)

Revizijske storitve (18)  (19)

(CPC 86211 in 86212 razen računovodskih storitev)

1.

AT, BE, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Brez obvez

LT: Ne obstaja, razen da mora biti revizorjevo poročilo pripravljeno s sodelovanjem revizorja, ki je akreditiran za delovanje v Litvi.

1.

AT, BE, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Brez obvez

LT: Ne obstaja, razen da mora biti revizorjevo poročilo pripravljeno s sodelovanjem revizorja, ki je akreditiran za delovanje v Litvi.

 

 

2.

Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

 

 

3.

BE: Zagotavljanje s „SA“ in „Société en commandite“ je prepovedano.

DE: Zagotavljanje z „GmbH & CoKG“ in „EWIV“ je prepovedano.

FR: Za obvezne revizije: Zagotavljanje s katero koli obliko družbe, razen s SNS-om, SCS in sekundarnimi uradi.

PT: Zagotavljanje samo prek poklicnih ustanov.

IE: Zagotavljanje samo prek partnerstva.

IT: Za „Ragionieri-Periti commerciali“ in „Dottori commerciali“ je dostop omejen samo na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

FI: Vsaj eden od revizorjev v finski družbi z omejeno odgovornostjo mora imeti stalno prebivališče v eni od držav EGP (Evropskega gospodarskega prostora) ali biti član pooblaščene revizorske družbe.

SE: Samo revizorji, odobreni v EGP lahko opravljajo pravne revizorske storitve v nekaterih pravnih osebah, zlasti v vseh družbah z omejeno odgovornostjo. Lastniki delnic ali partnerji v družbah so lahko samo takšne osebe, ki izvajajo kvalificirane revizije (za uradne namene). Za odobritev se zahtevajo izpit EGP-ja, delovne izkušnje in stalno prebivališče.

3.

DK: Tuji računovodje lahko vstopijo v partnerstvo z danskimi pooblaščenimi računovodjami, po pridobitvi dovoljenja Danske agencije za trgovino in podjetja.

SE: Zahtevano je stalno prebivališče v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru) in švedski izpit (20)

 

 

AT: Kapitalska udeležba in deleži tujih revizorjev (ki morajo biti pooblaščeni v skladu z zakonodajo matične države) v poslovnih rezultatih katere koli avstrijske pravne osebe ne smejo presegati 25 odstotokov, kar je v veljavi samo za nečlane Avstrijskega poklicnega združenja.

 

 

 

CY: Dostop je omejen na fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za finance. Dovoljenje je predmet preverjanja gospodarskih potreb. Uporabljena merila so analogna merilom za zagotavljanje dovoljenja za tuje naložbe (naštete v horiznotalnem oddelku), kolikor se uporabljajo v tem podsektorju, vedno z upoštevanjem stanja na področju zaposlovanja v podsektorju. Poklicna združenja (partnerstva), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena. Dovoljena ni nobena pravna oseba.

 

 

 

CZ: Revizorstvo lahko zagotovijo fizične ali pravne osebe, vpisane na seznam revizorjev pri Zvezi revizorjev. V primeru pravnih oseb je najmanj 60 odstotkov deleža kapitala ali glasovalnih pravic rezerviranih za državljane Češke.

 

 

 

LV: Lastnik delnic ali vodja podjetja mora biti kvalificiran za zapriseženega revizorja v Latviji. Zapriseženi revizorji so lahko osebe starejše od 25 let in:

(a)

imajo srednješolsko izobrazbo iz ekonomije ali kakšne druge stroke in če imajo hkrati narejen izpit iz ekonomije na osnovni ravni;

(b)

imajo najmanj 3 leta izkušenj iz revizorstva, ki jih priznava Latvijsko združenje zapriseženih revizorjev;

(c)

ki so opravili kvalifikacijski preizkus znanja in pridobili licenco za zaprisežene revizorje v skladu z zahtevami Latvijskega združenja zapriseženih revizorjev;

(d)

imajo dober ugled.

 

 

 

LT: Ni omejitev, razen da najmanj 75 odstotkov delnic pripada revizorjem ali revizorskim družbam. Ustanova je priznana s pomočjo različnih vrst zakonitih oblik podjetij, razen js pomočjo javne delniške družbe. Kvalifikacijske zahteve za revizorje v državi, iz katere ti revizorji ali revizorske družbe izhajajo, naj ne bi bile nižje kot v Litvi.

PL: Zahteva se državljanstvo. Tuji revizorji lahko po potrditvi njihovih kvalifikacij izvajajo prakso.

SI: Tržna prisotnost mora biti v obliki pravne osebe. Delež tujcev v revizorski družbi naj ne bi presegal 49 odstotkov lastniškega kapitala. Zagotavljanje samo prek revizorskih družb.

SK: Revizorstvo lahko zagotovijo fizične ali pravne osebe, vpisane na seznam revizorjev pri Zvezi revizorjev. V primeru pravnih oseb je najmanj 60 odstotkov deleža kapitala ali glasovalnih pravic rezerviranih za državljane Slovaške.

 

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DK: Zahteva se stalno prebivališče, razen če Danska agencija za trgovino in podjetja določi drugače.

ES: Zahteva se stalno prebivališče.

EL: Za zakonite revizorje se zahteva državljanstvo.

ES: Revizorske družbe: Administratorji, direktorji in partnerji družb, razen tistih, ki jih pokriva 8. direktiva EGS o pravu gospodarskih družb, morajo imeti stalno prebivališče.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DK: Zahteva se stalno prebivališče.

IT, PT: Za samostojne revizorje se zahteva stalno prebivališče.

SE: Zahtevano je stalno prebivališče v EGP (Evropskem gospodarskem prostoru) in švedski izpit (20)

SI: Brez obvez, razen kot je navedeno v stolpcu dostopa na trg.

 

 

IT: Za „Ragionieri-Periti commerciali“ je pogoj stalno prebivališče. Revizorske družbe: Administratorji in revizorji v „società di revisions“, razen tistih, ki jih pokriva 8. direktiva EGS o pravu gospodarskih družb, morajo imeti stalno prebivališče.

FI: Vsaj eden od revizorjev v finski družbi z omejeno odgovornostjo mora imeti stalno prebivališče v eni od držav EGP (Evropskega gospodarskega prostora) ali biti član pooblaščene revizorske družbe.

SE: Samo revizorji, odobreni v EGP lahko opravljajo pravne revizorske storitve v nekaterih pravnih osebah, zlasti v vseh družbah z omejeno odgovornostjo. Lastniki delnic ali partnerji v družbah so lahko samo takšne osebe, ki izvajajo kvalificirane revizije (za uradne namene).

LV: Lastnik delnic ali vodja podjetja mora biti kvalificiran za zapriseženega revizorja v Latviji. Zapriseženi revizorji so lahko osebe starejše od 25 let in:

(a)

imajo srednješolsko izobrazbo iz ekonomije ali kakšne druge stroke in če imajo hkrati narejen izpit iz ekonomije na osnovni ravni;

(b)

imajo najmanj 3 leta izkušenj iz revizorstva, ki jih priznava Latvijsko združenje zapriseženih revizorjev;

(c)

ki so opravili kvalifikacijski preizkus znanja in pridobili licenco za zaprisežene revizorje v skladu z zahtevami Latvijskega združenja zapriseženih revizorjev;

(d)

imajo dober ugled.

 

 

 

PL: Zahteva se državljanstvo. Tuji revizorji lahko po potrditvi njihovih kvalifikacij izvajajo prakso.

SI: Omejitve glede fizičnih oseb, ki jih zaposlijo samo pravne osebe.

 

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

DE: Brez obvez za dejavnosti, ki so po zakonu rezervirane za „Wirtschaftsprüfer“.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(b)

Knjigovodske storitve

(CPC 86220)

1.

CY, FR, HU, IT, MT, SI: Brez obvez

2.

Ne obstajajo.

1.

FR, IT, MT, SI: Brez obvez

AT: Ni zastopanja pred pristojnimi organi

2.

Ne obstajajo.

 

 

3.

FR: Zagotavljanje samo s SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ali s SCP.

IT: Dostop samo za fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

AT: Kapitalska udeležba in deleži tujih knjigovodij (ki morajo biti pooblaščeni v skladu z zakonodajo matične države) v poslovnih rezultatih katere koli avstrijske pravne osebe ne smejo presegati 25 odstotkov, kar je v veljavi samo za nečlane Avstrijskega poklicnega združenja.

CY: Dostop je omejen na fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za finance. Dovoljenje je predmet preverjanja gospodarskih potreb. Uporabljena merila so analogna merilom za zagotavljanje dovoljenja za tuje naložbe (naštete v horiznotalnem oddelku), kolikor se uporabljajo v tem podsektorju, vedno z upoštevanjem stanja na področju zaposlovanja v podsektorju. Poklicna združenja (partnerstva), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena. Dovoljena ni nobena pravna oseba.

3.

Ne obstajajo.

 

 

LV: Lastnik delnic ali vodja podjetja mora biti kvalificiran za zapriseženega revizorja v Latviji. Zapriseženi revizorji so lahko osebe starejše od 25 let in:

(a)

imajo srednješolsko izobrazbo iz ekonomije ali kakšne druge stroke in če imajo hkrati narejen izpit iz ekonomije na osnovni ravni;

(b)

imajo najmanj 3 leta izkušenj iz revizorstva, ki jih priznava Latvijsko združenje zapriseženih revizorjev;

(c)

ki so opravili kvalifikacijski preizkus znanja in pridobili licenco za zaprisežene revizorje v skladu z zahtevami Latvijskega združenja zapriseženih revizorjev;

(d)

imajo dober ugled.

SI: Tržna prisotnost mora biti v obliki pravne osebe.

 

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

FR: Strokovnjakom iz držav nečlanic ES se lahko dovoli zagotavljanje storitev s sklepom ministra za gospodarstvo, finance in proračun v soglasju z ministrom za zunanje zadeve. Zahteva o stalnem prebivališču ne sme presegati petih let.

IT: Za „Ragionieri-Periti commerciali“ je pogoj stalno prebivališče.

AT: Na zahtevo potrošnika se lahko knjigovodje začasno preselijo tudi na ozemlje Avstrije, da bi zagotovili določeno storitev. Vendar pa morajo imeti fizične osebe, ki zagotavljajo knjigovodske storitve, svoj strokovni center (zaradi poslovne prisotnosti) praviloma v Avstriji.

LV: Lastnik delnic ali vodja podjetja mora biti kvalificiran za zapriseženega revizorja v Latviji. Zapriseženi revizorji so lahko osebe starejše od 25 let in:

(a)

imajo srednješolsko izobrazbo iz ekonomije ali kakšne druge stroke in če imajo hkrati narejen izpit iz ekonomije na osnovni ravni;

(b)

imajo najmanj 3 leta izkušenj iz revizorstva, ki jih priznava Latvijsko združenje zapriseženih revizorjev;

(c)

ki so opravili kvalifikacijski preizkus znanja in pridobili licenco za zaprisežene revizorje v skladu z zahtevami Latvijskega združenja zapriseženih revizorjev;

(d)

imajo dober ugled.

SI: Omejitve glede fizičnih oseb, ki jih zaposlijo samo pravne osebe.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

IT: Za „Ragionieri-Periti commerciali“ je pogoj stalno prebivališče.

PT: Zahteva se stalno prebivališče.

 

 

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

AT: Izpit pri Avstrijskem poklicnem združenju. Delodajalec mora biti član omenjenega poklicnega združenja v matični državi, kjer tako združenje obstaja.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

DE: Brez obvez za dejavnosti, ki so po zakonu rezervirane za „Wirtschaftsprüfer“.

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, kot je navedeno v horizontalnem oddelku pod (iii).

 

(c)

Storitve davčnega svetovanja

(CPC 863, razen zastopanja na sodiščih)

1.

FR: Brez obvez glede priprave pravnih dokumentov.

CY: Davčne zastopnike mora ustrezno pooblastiti minister za finance. Pooblastilo je predmet preverjanja gospodarskih potreb.

2.

Ne obstajajo.

1.

FR: Brez obvez glede priprave pravnih dokumentov.

AT: Ni zastopanja pred pristojnimi organi

2.

Ne obstajajo.

 

 

3.

IT: Dostop samo za fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

FR: Zagotavljanje samo s SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ali s SCP.

AT: Kapitalska udeležba in deleži tujih davčnih zastopnikov (ki morajo biti pooblaščeni v skladu z zakonodajo matične države) v poslovnih rezultatih katere koli avstrijske pravne osebe ne smejo presegati 25 odstotkov, kar je v veljavi samo za nečlane Avstrijskega poklicnega združenja.

CY: Dostop je omejen na fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Ministrstva za finance. Dovoljenje je predmet preverjanja gospodarskih potreb. Uporabljena merila so analogna merilom za zagotavljanje dovoljenja za tuje naložbe (naštete v horiznotalnem oddelku), kolikor se uporabljajo v tem podsektorju, vedno z upoštevanjem stanja na področju zaposlovanja v podsektorju. Poklicna združenja (partnerstva), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena. Dovoljena ni nobena pravna oseba.

CZ, SK: Davčne storitve lahko zagotovijo fizične ali pravne osebe, vpisane v seznam Zveze davčnih svetovalcev pri Zvezi revizorjev.

3.

Ne obstajajo.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

FR: Dejavnosti pravnega svetovanja in pripravljanje pravnih dokumentov kot glavne dejavnosti in kot dejavnosti za javnost, so rezervirani za pripadnike zakonsko urejenih pravniških in pravosodnih poklicev (17) Dejavnosti lahko, kot sekundarne glavnim dejavnostim, izvajajo tudi drugi pripadniki zakonsko urejenih poklicev ali kvalificirane osebe.

IT: Za „Ragionieri-Periti commerciali“ je pogoj stalno prebivališče.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

IT, PT: Zahteva se stalno prebivališče.

 

 

AT: Na zahtevo potrošnika se lahko davčni svetovalci začasno preselijo tudi na ozemlje Avstrije, da bi zagotovili določeno storitev. Vendar pa morajo imeti fizične osebe, ki zagotavljajo knjigovodske storitve, praviloma svoj strokovni center (zaradi poslovne prisotnosti) v Avstriji.

HU: Zahteva se stalno prebivališče.

 

 

 

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

AT, BE, DK, ES, NL, UK, SE: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

AT: Izpit pri Avstrijskem poklicnem združenju. Delodajalec mora biti član omenjenega poklicnega združenja v matični državi, kjer tako združenje obstaja.

DE: Brez obveze, razen za storitve svetovanja v zvezi s tujim davčnim pravom: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE: kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(d)

Arhitekturne storitve (CPC 8671)

1.

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Brez obvez.

1.

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL: Brez obvez.

DE: Uporaba nacionalnih pravil o honorarjih in plačilih za vse storitve, ki se opravijo iz tujine.

AT: Ni omejitev za storitve projektiranja.

 

 

2.

Ne obstajajo.

3.

ES: Dostop je omejen na fizične osebe.

FR: Zagotavljanje samo s SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ali s SCP.

IT, PT: Dostop je omejen na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), člani katerih so fizične osebe, so dovoljena.

CZ: Zahteva se pooblastilo Češke zbornice arhitektov. Lahko se prizna pooblastilo analogne tuje institucije. Arhitekturne storitve lahko zagotavljajo fizične in pravne osebe samo prek pooblaščenih arhitektov. Zahtevani so pogoji za državljanstvo in stalno prebivališče, vendar se lahko upoštevajo tudi izjeme.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

 

 

LV: Za pridobitev licence se zahteva 3 letna praksa na področju projektiranja v Latviji, in univerzitetna diploma, za pridobitev licence, ki omogoča ukvarjanje s poslovno dejavnostjo, v celotnem obsegu pravne odgovornosti in pravic do podpisa projekta.

SK: Zahteva se pooblastilo Slovaške zbornice arhitektov. Lahko se prizna pooblastilo analogne tuje institucije. Arhitekturne storitve lahko zagotavljajo fizične in pravne osebe samo prek pooblaščenih arhitektov. Zahteva se državljanstvo in stalno prebivališče, vendar se lahko upoštevajo tudi izjeme.

 

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

EL: Zahteva se državljanstvo.

HU: Zahteva se stalno prebivališče.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

BE, DE: Uporaba strokovnjakov s poklicnim nazivom, ki jim ga je priznala tretja država, je možna samo na osnovi dogovorov o medsebojnem priznavanju ali za BE, s posebnim dovoljenjem s kraljevim dekretom.

IT: Zahteva se stalno prebivališče.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, NL, UK, SE: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

EE: Univerzitetna diploma in pet let delovnih izkušenj na sorodnem področju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

ES: Akademske in poklicne kvalifikacije, ki jih priznajo nacionalni organi, in licenca, ki jo podeli poklicno združenje. Brez obvez za CPC 86713, 86714, 86719.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

DE: Uporaba strokovnjakov s poklicnim nazivom, ki jim ga je priznala tretja država, je možna samo na osnovi dogovorov o medsebojnem priznavanju.

DE: Uporaba nacionalnih pravil o honorarjih in plačilih za vse storitve, ki se opravijo iz tujine.

 

(e)

Inženiring storitve

(CPC 8672)

1.

CY, EL, IT, MT, PT: Brez obvez.

2.

Ne obstajajo.

3.

ES: Dostop je omejen na fizične osebe.

IT, PT: Dostop je omejen na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

CZ: Zahteva se pooblastilo Češke zbornice pooblaščenih inženirjev. Lahko se prizna pooblastilo analogne tuje institucije. Inženirske storitve lahko zagotavljajo fizične in pravne osebe samo prek pooblaščenih inženirjev. Zahteva se državljanstvo in stalno prebivališče.

SK: Zahteva se pooblastilo Slovaške zbornice pooblaščenih inženirjev. Lahko se prizna pooblastilo analogne tuje institucije. Inženirske storitve lahko zagotavljajo fizične in pravne osebe samo prek pooblaščenih inženirjev. Zahteva se državljanstvo in stalno prebivališče.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

CY, EL, IT, MT, PT: Brez obvez.

AT: Ni omejitev za storitve projektiranja.

SI: Ni omejitev za storitve projektiranja; predložitev načrtov za odobritev pristojnih organov zahteva sodelovanje z uveljavljenimi ponudniki storitev projektiranja.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

IT, PT: Zahteve glede stalnega prebivališča

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

EE: Brez obvez, razen za poklice, za katere se zahteva: univerzitetna diploma in pet let delovnih izkušenj na sorodnem področju.

UK: Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

HU: Zahteva se stalno prebivališče.HU: Zahteva se stalno prebivališče.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(f)

Integrirane inženiring storitve

(CPC 8673)

1.

CY, EL, IT, MT, PT: Brez obvez.

2.

Ne obstajajo.

3.

ES: Dostop je omejen na fizične osebe.

IT, PT: Dostop je omejen na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

SK: Zahteva se pooblastilo Slovaške zbornice pooblaščenih inženirjev. Lahko se prizna pooblastilo analogne tuje institucije. Inženirske storitve lahko zagotavljajo fizične in pravne osebe samo prek pooblaščenih inženirjev. Zahteva se državljanstvo in stalno prebivališče.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

CY, EL, IT, MT, PT: Brez obvez.

AT: Ni omejitev za storitve projektiranja.

SI: Ni omejitev za storitve projektiranja; predložitev načrtov za odobritev pristojnih organov zahteva sodelovanje z uveljavljenimi ponudniki storitev projektiranja.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

IT, PT: Zahteve glede stalnega prebivališča

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

EE: Brez obvez, razen za poklice, za katere se zahteva: univerzitetna diploma in pet let delovnih izkušenj na sorodnem področju.

UK: Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(g)

Storitve urbanističnega načrtovanja in storitve krajinske arhitekture.

(CPC 8674)

1.

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Brez obvez.

HU: Brez obvez za storitve krajinske arhitekture.

1.

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Brez obvez.

AT: Ni omejitev za storitve projektiranja.

DE: Uporaba nacionalnih pravil o honorarjih in plačilih za vse storitve, ki se opravijo iz tujine.

HU: Brez obvez za storitve krajinske arhitekture.

 

 

2.

HU: Brez obvez za storitve krajinske arhitekture.

2.

HU: Brez obvez za storitve krajinske arhitekture.

 

 

3.

IT, PT: Dostop je omejen na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

CZ: Zahteva se pooblastilo Češke zbornice arhitektov. Lahko se prizna pooblastilo analogne tuje institucije. Arhitekturne storitve lahko zagotavljajo fizične in pravne osebe samo prek pooblaščenih arhitektov. Zahteva se državljanstvo in stalno prebivališče, vendar se lahko upoštevajo tudi izjeme.

HU: Brez obvez za storitve krajinske arhitekture.

LV: Ni omejitev za storitve urbanističnega načrtovanja. Za storitve krajinske arhitekture se zahteva 3 letna praksa na področju projektiranja v Latviji in univerzitetna diploma, za pridobitev licence, ki omogoča ukvarjanje s poslovno dejavnostjo, v celotnem obsegu pravne odgovornosti in pravic do podpisa projekta.

SK: Zahteva se pooblastilo Slovaške zbornice arhitektov. Lahko se prizna pooblastilo analogne tuje institucije. Arhitekturne storitve lahko zagotavljajo fizične in pravne osebe samo prek pooblaščenih arhitektov. Zahteva se državljanstvo in stalno prebivališče, vendar se lahko upoštevajo tudi izjeme.

3.

HU: Brez obvez za storitve krajinske arhitekture.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

PT: Zahteva se državljanstvo.

HU: Zahteva se stalno prebivališče za storitve urbanističnega načrtovanja. Brez obvez za storitve krajinske arhitekture.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

BE, DE: Uporaba strokovnjakov s poklicnim nazivom, ki jim ga je priznala tretja država, je možna samo na osnovi dogovorov o medsebojnem priznavanju ali za BE, s posebnim dovoljenjem s kraljevim dekretom.

IT: Zahteva se stalno prebivališče.

HU: Brez obvez za storitve krajinske arhitekture.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

EE: Brez obvez, razen za poklice, za katere se zahteva: univerzitetna diploma in pet let delovnih izkušenj na sorodnem področju.

UK: se zahteva skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

DE: Uporaba strokovnjakov s poklicnim nazivom, ki jim ga je priznala tretja država, je možna samo na osnovi dogovorov o medsebojnem priznavanju.

DE: Uporaba nacionalnih pravil o honorarjih in plačilih za vse storitve, ki se opravijo iz tujine.

 

(h)

Zdravstvene, zobozdravstvene in babiške storitve

(CPC 9312, 93191 (21))

1.

Vse države članice, razen CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Brez obvez

PL, SE: Ne obstajajo.

CZ, HU, LV, LT, SI: Brez obvez za babiške storitve.

2.

CY, FI, MT: Brez obvez.

CZ, EE, HU, SI, SK: Brez obvez za babiške storitve.

1.

Vse države članice, razen CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Brez obvez

CZ, HU, LV, LT, SI: Brez obvez za babiške storitve.

PL, SE: Ne obstajajo.

2.

CY, FI, MT: Brez obvez.

CZ, EE, HU, SI, SK: Brez obvez za babiške storitve.

 

 

3.

AT: Brez obvez za zdravstvene in zobozdravstvene storitve, za babiške: dostop je omejen na fizične osebe.

DE: Dostop je omejen na fizične osebe. Preverjanje gospodarskih potreb za zdravnike in zobozdravnike, ki so pooblaščeni za zdravljenje upravičencev iz programov javnega zavarovanja. Merilo je pomanjkanje zdravnikov in zobozdravnikov v dani regiji.

CY, EE, MT: Brez obvez

CZ, SK: Dostop do zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev je omejen samo na fizične osebe. Za tuje fizične osebe se zahteva pooblastilo Ministrstva za zdravje. Brez obvez za babiške storitve.

ES: Dostop je omejen na fizične osebe.

HU: Brez obvez za babiške storitve.

3.

AT: Brez obvez za zdravstvene in zobozdravstvene storitve

CY, EE, FI, MT: Brez obvez

CZ, HU, SI, SK: Brez obvez za babiške storitve.

EE: Brez obvez za babiške storitve. Ne obstajajo., razen tega, da morajo zdravniki, ki so se usposabljali izven Estonije, predložiti spričevalo pomožnih tečajev usposabljanja Univerze Tartu. Ta zahteva velja tudi za državljane Estonije, ki se usposabljajo v tujini.

LT: Sporazumevati se morajo v litovščini (se nanaša na osebe, zaposlene v podjetju).

 

 

IT, PT: Dostop je omejen samo na fizične osebe. Poklicna združenja. (neregistrirana), člani katerih so fizične osebe, so dovoljena.

IE: Dostop samo za partnerstva ali fizične osebe.

SE: Preučitev potreb, da se določi število zasebnih praks, ki bodo subvencionirane s sistemom javnega zavarovanja.

 

 

 

UK: Registracija zdravnikov v okviru Nacionalnega zdravstvenega zavarovanja je predmet razporejanja delovne sile.

FR: Zagotavljanje samo s SEL-om (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ali s SCP.

LV: Brez obvez za babiške storitve. Za zdravstvene in zobozdravstvene storitve se zahteva državljanstvo. Tujci za izvajanje prakse medicinskih poklicev potrebujejo dovoljenje lokalnih zdravstvenih oblasti, ki temelji na gospodarski potrebi po zdravnikih in zobozdravnikih v dani regiji.

 

 

 

LT: Ni omejitve za zdravstvene in zobozdravstvene storitve, razen tega, da je zagotavljanje storitve predmet pooblastila, ki temelji na načrtu zdravstvenih storitev, določenem glede na potrebe, v skladu s prebivalstvom in že obstoječimi zdravstvenimi in zobozdravstvenimi storitvami. Za babiške storitve je dostop omejen samo na individualne lastnike, lahko se uporablja preverjanje gospodarskih potreb.

PL: Zahteva se državljanstvo. Tujci potrebujejo za izvajanje prakse medicinskih poklicev dovoljenje, razen za babištvo.

SI: Zahteva se članstvo v Zdravniški zbornici. Pogoji za sprejem zdravnikov, ki niso državljani Slovenije, v Zdravniško zbornico, je licenca za opravljanje v drugi članici in dobro znanje slovenskega jezika (22). Brez obvez za babiške storitve.

 

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

AT: Brez obvez, razen za babištvo

DK: Omejeno dovoljenje za opravljanje posebne naloge se lahko izda za največ 18 mesecev.

CY, FI, MT: Brez obvez.

PT: Zahteva se državljanstvo.

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa je dostop možen v okviru letno določenih kvot.

DE: Zahteva za državljanstvo za zdravnike in zobozdravnike se lahko opusti samo izjemoma v primerih, ki so v interesu javnega zdravja.

CZ, EE, HU, SI, SK: Brez obvez za babiške storitve.

LV: Za zdravstvene in zobozdravstvene storitve se zahteva državljanstvo. Tujci potrebujejo za izvajanje prakse medicinskih poklicev dovoljenje lokalnih zdravstvenih oblasti, ki temelji na gospodarski potrebi za zdravnike in zobozdravnike v dani regiji. Za babiške storitve je dostop omejen samo na fizične osebe. Gospodarske potrebe so določene s celotnim številom babic v dani regiji, ki ga pooblastijo lokalne zdravstvene oblasti.

PL: Zahteva se državljanstvo. Tujci potrebujejo za izvajanje prakse medicinskih poklicev dovoljenje, razen za babištvo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

AT: Brez obvez za zdravnike in zobozdravnike.

DK: Za pridobitev potrebnega individualnega dovoljenja Nacionalnega zdravstvenega sveta se zahteva stalno prebivališče.

CY, FI, MT: Brez obvez.

IT: Zahteva se stalno prebivališče.

CZ, SK: Pogoj stalnega prebivališča za zdravstvene in zobozdravstvene storitve. Brez obvez za babiške storitve. Brez obvez za babiške storitve.

EE, HU, SI: Brez obvez za babiške storitve.

LV, PL: Tuji zdravniki imajo omejeno glasovalno pravico v poklicnih zbornicah.

LT: Tujci morajo opraviti dodatni kvalifikacijski izpit.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

DE: Zahteva za državljanstvo za zdravnike in zobozdravnike se lahko opusti samo izjemoma v primerih, ki so v interesu javnega zdravja.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v horizontalnem oddelku pod (iii)

 

(i)

Veterinarske storitve

(CPC 932)

1.

Vse države članice, razen FI, LU, LT, PL, SE, UK: Brez obvez

FI, LU, LT, PL, SE: Ne obstajajo.

UK: Brez obvez, razen za veterinarske laboratorije in tehnične storitve, ki se zagotavljajo veterinarskim kirurgom, kot tudi splošno svetovanje, usmerjanje in informiranje, predvsem glede: prehrane, vedenja in nege živali.

2.

CY, EE, HU, MT, SI: Brez obvez

1.

Vse države članice, razen FI, LU, LT, PL, SE, UK: Brez obvez

FI, LU, LT, PL, SE: Ne obstajajo.

UK: Brez obvez, razen za veterinarske laboratorije in tehnične storitve, ki se zagotavljajo veterinarskim kirurgom, kot tudi splošno svetovanje, usmerjanje in informiranje, predvsem glede: prehrane, vedenja in nege živali.

2.

CY, EE, HU, MT, SI: Brez obvez

 

 

3.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Brez obvez.

DE, DK, ES, PT: Dostop je omejen na fizične osebe.

IT: Dostop je omejen na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

IE, UK: Dostop samo za partnerstva ali fizične osebe.

FR: Zagotavljanje samo s SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ali s SCP.

CZ, SK: Dostop je omejen samo na fizične osebe. Zahteva se pooblastilo veterinarske uprave.

PL: Zahteva se državljanstvo. Tujci se lahko prijavijo za pridobitev dovoljenja opravljanja prakse.

3.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Brez obvez

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CZ, DE, FR, EL, PT, SK: Zahteva se državljanstvo.

PL: Zahteva se državljanstvo. Tujci se lahko prijavijo za pridobitev dovoljenja opravljanja prakse.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Brez obvez.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Brez obvez.

IT, CZ, SK: Zahteva se stalno prebivališče.

LT: Tujci morajo opraviti dodatni kvalifikacijski izpit.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DK, ES: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(j)

Storitve medicinskih sester, fizioterapevtov in paramedicinskega osebja

(CPC 93191 (23), razen za AT, kjer so pokrite naslednje dejavnosti CPC 9319: medicinske sestre, fizioterapevti, delovni terapevti, logoterapevti, dietetiki in svetovalci za prehrano, psihologi in psihoterapevti)

1.

Brez obvez, razen za FI, LU, PL in SE: Ne obstajajo.

2.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Brez obvez

3.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Brez obvez

ES, PT: Medicinske sestre — dostop je omejen na fizične osebe.

IT: Medicinske sestre — dostop je omejen na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

FR: Zagotavljanje samo s SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) ali SCP.

AT: Dostop je omejen na fizične osebe, razen za psihologe in psihoterapevte. Ne obstajajo.

SE: Preučitev potreb, da se določi število zasebnih praks, ki bodo subvencionirane s sistemom javnega zavarovanja.

LT: Dostop omejen samo na individualne lastnike. Lahko se uporablja preverjanje gospodarskih potreb.

PL: Zahteva se državljanstvo.

1.

Brez obvez, razen za FI, LU, PL in SE: Ne obstajajo.

2.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Brez obvez

3.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Brez obvez

LT: Ne obstajajo., razen pod dostopom na trg.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DK: Omejeno dovoljenje za opravljanje posebne naloge se lahko izda za največ 18 mesecev.

PT: Zahteva se državljanstvo.

IT: Pogojeno s preverjanjem gospodarskih potreb. Odločitev je odvisna od prostih mest in pomanjkanja delovne sile v regiji.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DK: Za pridobitev potrebnega individualnega dovoljenja Nacionalnega zdravstvenega sveta se zahteva stalno prebivališče.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Brez obvez

 

 

AT: Fizične osebe, razen medicinskih sester, psihologov in psihoterapevtov, lahko v Avstriji ustanovijo poklicno prakso, pod pogojem, da je zadevna oseba opravljala ta poklic najmanj tri leta pred ustanovitvijo poklicne prakse v Avstriji.

LV: dostop je omejen na fizične osebe. Gospodarske potrebe so določene s celotnim številom medicinskih sester v dani regiji, ki ga pooblastijo lokalne zdravstvene oblasti.

PL: V primeru babic in medicinskih sester se zahteva državljanstvo.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Brez obvez

 

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v horizontalnem oddelku pod (iii)

 

Lekarnarji (prodaja farmacevtskih izdelkov na drobno — del CPC 63211)

1.

Brez obvez

2.

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez

1.

Brez obvez

2.

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez

 

 

3. (24)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez

DE, DK, ES, EL, IT (25), LU, NL, PT: Dostop je omejen na fizične osebe.

BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU, PT,: Zahteva se diploma iz farmacije.

BE, DE, DK, ES, FR, IT, IE, PT: Uporablja se preverjanje gospodarskih potreb.

FR: Na osnovi nacionalne obravnave je dostop samo s SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP, SA in SARL.

3.

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar je v okviru določenih kvot dostop za državljane tretjih držav možen pod pogojem, da ima ponudnik storitev diplomo iz farmacije univerze v Franciji.

DE, EL: Zahteva se državljanstvo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez

IT, PT: Zahteva se stalno prebivališče.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DK, ES: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

B.

Računalniške in sorodne storitve

 

 

 

(a)

Svetovalne storitve, ki se nanašajo na inštalacijo računalniške strojne opreme

(CPC 841)

(b)

Storitve uporabe programske opreme

(CPC 842)

(c)

Storitve obdelave podatkov (CPC 843)

d)

Storitve v zvezi s podatkovnimi bazami

(CPC 844) Vzdrževanje in popravila (CPC 845)

(e)

Druge računalniške storitve (CPC 849)

1.

Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

IT, NL: Brez obvez, razen za znanstvenike s področja računalništva, sistemske analitike, programerje, analitike programskih dokumentov in področne inženirje, za katere se zahteva: Univerzitetna diploma in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

SE: Univerzitetna diploma in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

IT: Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

EL: Brez obvez, razen za znanstvenike s področja računalništva, sistemske analitike, programerje, analitike programskih dokumentov, za katere se zahteva: Univerzitetna diploma in 5-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE: kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

C.

Raziskovalne in razvojne storitve

(a)

Raziskovalne in razvojne storitve v naravoslovnih vedah

(Vse države članice, razen LV: CPC 851. LV: samo poskusne razvojne storitve v kemiji in biologiji — CPC 85102)

1., 2., 3. Ne obstajajo., razen za CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: Brez obvez

1., 2., 3. Ne obstajajo., razen za CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES in FR v zvezi z začasnim vstopom raziskovalcev, kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES, SE: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

FR:

Raziskovalci imajo z raziskovalno ustanovo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Dovoljenje za delo se lahko izda za največ devet mesecev in se lahko podaljšuje za čas trajanja pogodbe.

Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Raziskovalna ustanova mora plačati davek Mednarodnemu uradu za migracije.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES in FR v zvezi z začasnim vstopom raziskovalcev, kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez

 

 

Le za HU: Osebnosti z mednarodno priznanim ugledom, ki so jih povabili znanstveni raziskovalni inštituti, za dobo trajanja povabila.

 

 

(b)

Raziskovalne in razvojne storitve v družboslovnih in humanističnih vedah

(CPC 852)

1.

Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

IT: Dostop do poklica psihologa je omejen samo na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

PT: Dostop do poklica psihologa je omejen samo na fizične osebe.

1.

Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

IT, PT: Za psihologe se zahteva stalno prebivališče

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, FR in LU v zvezi z začasnim vstopom raziskovalcev, kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

FR: — Raziskovalci imajo z raziskovalno ustanovo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Dovoljenje za delo se lahko izda za največ devet mesecev in se lahko podaljšuje za čas trajanja pogodbe.

Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Raziskovalna ustanova mora plačati davek Mednarodnemu uradu za migracije.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, FR in LU v zvezi z začasnim vstopom raziskovalcev, kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez

 

 

Le za HU: Osebnosti z mednarodno priznanim ugledom, ki so jih povabili znanstveni raziskovalni inštituti, za dobo trajanja povabila.

 

 

(c)

Interdisciplinarne raziskovalne in razvojne storitve (CPC 853)

1., 2., 3. Ne obstajajo., razen za CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

1., 2., 3. Ne obstajajo., razen za CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES in FR v zvezi z začasnim vstopom raziskovalcev, kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

FR:

Raziskovalci imajo z raziskovalno ustanovo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Dovoljenje za delo se lahko izda za največ devet mesecev in se lahko podaljšuje za čas trajanja pogodbe.

Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Raziskovalna ustanova mora plačati davek Mednarodnemu uradu za migracije.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES in FR v zvezi z začasnim vstopom raziskovalcev, kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez

 

 

Le za HU: Osebnosti z mednarodno priznanim ugledom, ki so jih povabili znanstveni raziskovalni inštituti, za dobo trajanja povabila.

 

 

D.

Nepremičninske storitve (26)

(a)

ki zajemajo lastniško ali zakupljeno posest

(CPC 821)

1.

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez.

2.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

3.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

ES: Dostop samo za fizične osebe, partnerstva ali „sociedad en comandita“.

1.

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez.

2.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

3.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

IT, PT: Zahteva se stalno prebivališče.

 

(b)

na osnovi honorarja ali pogodbe (npr.cenitev posesti, upravljanje posesti, itd.) (CPC 822)

1.

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez.

2.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

3.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

ES: Dostop je omejen na fizične osebe.

1.

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez.

2.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

3.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

DK: Dovoljenje za pooblaščenega nepremičninskega agenta lahko omeji obseg dejavnosti.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

DK: Pooblaščeni nepremičninski agent: Zahteva se stalno prebivališče, razen če danska Agencija za trgovino in podjetja določi drugače. Nepooblaščeni nepremičninski agent: Zahteva se stalno prebivališče, razen če danska Agencija za trgovino in podjetja določi drugače.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

DK: Pooblaščeni in nepooblaščeni nepremičninski agent: Zahteva se stalno prebivališče, razen če danska Agencija za trgovino in podjetja določi drugače.

IT, PT: Zahteva se stalno prebivališče.

 

E.

Storitve izposojanja/lizinga brez izvajalcev

(a)

v zvezi z ladjami

(CPC 83103)

1.

FR: Zakup vseh ladij je predmet predhodnega obvestila.

CY, HU, MT, PL: Brez obvez

2.

CY, MT, PL: Brez obvez

FR: Zakup vseh ladij je predmet predhodnega obvestila.

3.

CY, MT, PL: Brez obvez

FR: Zakup vseh ladij je predmet predhodnega obvestila.

SE: Za plutje pod švedsko zastavo je potrebno dokazilo o prevladujočem švedskem deležu ob tujih lastniških deležih pri ladjah.

LT: Ladje morajo biti v lasti litovskih fizičnih oseb ali v Litvi ustanovljenih podjetij.

1.

CY, MT, PL: Brez obvez

2.

CY, MT, PL: Brez obvez

3.

CY, MT, PL: Brez obvez

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, MT, PL: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, MT, PL: Brez obvez

 

(b)

v zvezi z zrakoplovi

(CPC 83104)

1.

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

2.

Vse države članice, razen CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Zrakoplovi, ki jih uporabljajo letalski prevozniki Skupnosti, morajo biti registrirani v državi članici, ki je letalskemu prevozniku izdala dovoljenje, ali drugje v Skupnosti. Izjeme se lahko priznajo za pogodbe o kratkoročnem najemu ali v izjemnih okoliščinah.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

1.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

2.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

 

 

3.

Vse države članice, razen CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Zrakoplovi morajo biti registrirani v registru zrakoplovov teh držav članic, zrakoplov mora biti v lasti fizične osebe, ki ustreza posebnim merilom v zvezi z državljanstvom ali v lasti pravne osebe, ki ustreza posebnim merilom v zvezi z lastništvom kapitala in nadzorom (vključno z državljanstvom direktorjev).

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

3.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

 

(c)

v zvezi z drugo prevozno opremo (CPC 83101, 83102, 83105)

1.

CY, HU, LV, MT, PL, SI: Brez obvez

2.

CY, LV, MT, PL, SI: Brez obvez

3.

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Brez obvez

1.

CY, LV, MT, PL, SI: Brez obvez

2.

CY, LV, MT, PL, SI: Brez obvez

3.

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Brez obvez

 

(d)

v zvezi z drugimi stroji in opremo

(CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

1.

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

2.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

3.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

1.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

2.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

3.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Brez obvez

 

(e)

drugo (CPC 832)

EE, LV, LT: vključno s predhodno posnetimi videokasetami kot opremo za domačo zabavo (CPC 83202)

1.

Vse države članice, razen EE, LV, LT: Brez obvez

EE, LT, LV: Ne obstajajo.

2.

Vse države članice, razen EE, HU, LV, LT: Brez obvez

EE, HU, LV, LT: Ne obstajajo.

3.

Vse države članice, razen EE, HU, LV, LT: Brez obvez

EE, HU, LV, LT: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

Vse države članice, razen za EE, HU, LV, LT: Brez obvez

EE, HU, LV, LT: Brez obvez, razen kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Vse države članice, razen EE, HU, LV, LT: Brez obvez

EE, HU, LV, LT: Ne obstajajo.

2.

Vse države članice, razen EE, HU, LV, LT: Brez obvez

EE, HU, LV, LT: Ne obstajajo.

3.

Vse države članice, razen EE, HU, LV, LT: Brez obvez

EE, HU, LV, LT: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

Vse države članice, razen za EE, HU, LV, LT: Brez obvez

EE, HU: Brez obvez, razen kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez

LV, LT: Ne obstajajo.

 

Storitve izposojanja z izvajalci

Izposojanje plovil s posadko

(CPC 7213, 7223)

1.

FR: Zakup vseh ladij je predmet predhodnega obvestila.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Brez obvez.

2.

FR: Zakup vseh ladij je predmet predhodnega obvestila.

AT, CY, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez.

3.

FR: Zakup vseh ladij je predmet predhodnega obvestila.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Brez obvez.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez.

1.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Brez obvez.

2.

AT, CY, EE, HU, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez.

3.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Brez obvez.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Brez obvez

 

Izposojanje gospodarskih cestnih vozil z izvajalcem

(CPC 7124)

1.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Brez obvez

2.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Brez obvez

3.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Brez obvez

1.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Brez obvez

2.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Brez obvez

3.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Brez obvez

 

F.

Druge poslovne storitve

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

(a)

Oglaševanje

Oglaševanje (vse države članice, razen PL, SI: CPC 871;

PL: CPC 871, razen oglaševanja tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, farmacevtskih izdelkov;

SI: CPC 8711 (27) in 8712 (27), razen oglaševanja prek direktne pošte, oglaševanja na prostem in razen blaga, za katero velja uvozno dovoljenje ter razen farmacevtskih izdelkov)

 

 

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

BE, DE, DK, ES, IT, UK, SE: Ustrezne kvalifikacije in tri leta poklicnih izkušenj.

IT, UK: Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

EL: Ustrezne kvalifikacije in pet let poklicnih izkušenj.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(b)

Tržne raziskave in raziskave javnega mnenja

(CPC 864)

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(c)

Storitve svetovanja pri upravljanju

(CPC 865)

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

IT, UK: Brez obvez, razen za poslovodne delavce in višje svetovalce, za katere se zahteva: univerzitetna diploma in tri leta poklicnih izkušenj.

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

EE, LV: Brez obvez, razen za poklice, za katere se zahteva:

univerzitetna diploma in pet let delovnih izkušenj na sorodnem področju.

SE: Univerzitetna diploma in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

IT, UK: Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(d)

Storitve, povezane s svetovanjem pri upravljanju (CPC 866)

1., 2., 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

1., 2., 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

IT, UK: Brez obvez, razen za poslovodne delavce in višje svetovalce, za katere se zahteva: univerzitetna diploma in tri leta poklicnih izkušenj.

EE, LV: Brez obvez, razen za poklice, za katere se zahteva: univerzitetna diploma in pet let delovnih izkušenj na sorodnem področju.

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

SE: Univerzitetna diploma in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

IT, UK: Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(e)

Storitve tehničnega preizkušanja in analiz

(CPC 8676)

1.

IT: Brez obvez za poklic biologa in kemičnega analitika.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Brez obvez

2.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Brez obvez

1.

I: Brez obvez za poklic biologa in kemičnega analitika.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Brez obvez

2.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Brez obvez

 

 

3.

ES: Dostop za kemično analizo samo s fizičnimi osebami.

IT: Dostop za poklic biologa in kemičnega analitika je samo s fizičnimi osebami. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

PT: Dostop za poklic biologa in kemičnega analitika je samo s fizičnimi osebami.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Brez obvez

3.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Brez obvez

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

IT, PT: Za poklic biologa in kemičnega analitika se zahteva stalno prebivališče.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES, UK, SE: Univerzitetna diploma ali tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj.

EE: Brez obvez, razen za poklice, za katere se zahteva: univerzitetna diploma in pet let delovnih izkušenj na sorodnem področju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

UK: se zahteva skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(f)

Svetovalne storitve v zvezi s kmetijstvom, lovom in gozdarstvom (SE: razen lova)

HU: del CPC 881

LV, LT, PL: Storitve, povezane s kmetijstvom, z lovom in gozdarstvom (CPC 881)

1.

IT: Brez obvez za dejavnosti, rezervirane za agronoma in „periti agrari“.

2.

Ne obstajajo.

3.

ES: Dostop za agronome in gozdarske inženirje je omejen na fizične osebe.

PT: Dostop za agronome je omejen na fizične osebe.

1.

IT: Brez obvez za dejavnosti, rezervirane za agronoma in „periti agrari“.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

 

 

IT: Dostop za agronome in „periti agrari“ je omejen na fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

 

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

IT, PT: Za agronome se zahteva stalno prebivališče.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(g)

Svetovalne storitve v zvezi z ribolovom

1., 2., 3. CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

1., 2., 3. CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(h)

Rudarske storitve

1.

Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

ES, PT: Dostop za rudarske inženirje je omejen na fizične osebe.

LT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

FI: Pravica do iskanja, terjanja in izkoriščanja nahajališč je omejena na fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju EGP. Izjeme pri zahtevi stalnega prebivališča sprejme Ministrstvo za trgovino in industrijo.

LT: Brez obvez

1.

Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

LT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

PT: Zahteva se stalno prebivališče.

LT: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

FI: Pravica do iskanja, terjanja in izkoriščanja nahajališč je omejena na fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju EGP. Izjeme pri zahtevi stalnega prebivališča sprejme Ministrstvo za trgovino in industrijo.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(i)

Storitve povezane s proizvodnjo

EE: Svetovalne storitve povezane s proizvodnjo (del CPC 884 + del 885 razen za 88442)

HU Svetovalne storitve povezane s proizvodnjo (del CPC 884 + del CPC 885)

1.

Vse države članice razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU: Ne obstajajo.

2.

Vse države članice razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU: Ne obstajajo.

3.

Vse države članice razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno v horizontalnem oddelku pod (i) in (ii) in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

Vse države članice razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU: Brez obvez, razen kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez.

1. Vse države članice razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU: Ne obstajajo.

2.

Vse države članice razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU, : Ne obstajajo.

3.

Vse države članice razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno v horizontalnem oddelku pod (i) in (ii) in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

Vse države članice razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU: Brez obvez, razen kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez.

 

(j)

Storitve, povezane z distribucijo energije

(LV: CPC 887.

HU: le svetovalne storitve, razen CPC 887.

1., 2., 3. Vse države članice, razen HU, LV, LT, SI: Brez obvez

HU, LV, LT, SI: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

Vse države članice, razen HU, LV, LT, SI: Brez obvez

HU, LT, LV, SI: Brez obvez, razen kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez.

1., 2., 3. Vse države članice, razen HU, LV, LT, SI: Brez obvez

HU, LV, LT, SI: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

Vse države članice, razen HU, LV, LT, SI: Brez obvez

HU, LT in SI: Brez obvez, razen kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez.

LV: Ne obstajajo.

 

LT: Pokriva svetovalne storitve, ki se nanašajo na prenos in distribucijo električne energije, plina, pare, tople vode na honorarni podlagi, in sicer gospodinjstvom, poslovnim in industrijskim objektom ter drugim uporabnikom-CPC 887 (28)

SI: Storitve, povezane z distribucijo energije — le za plin (29) — del CPC 887)

 

 

 

(k)

Storitve nameščanja in oskrbe z osebjem

Storitve iskanja vodilnih kadrov

(CPC 87201)

1.

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez.

2.

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

3.

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

ES: Državni monopol.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

1.

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez.

2.

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

3.

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Brez obvez

 

Storitve nameščanja osebja

(CPC 87202)

1.

Vse države članice, razen HU: Brez obvez

HU: Ne obstajajo.

2.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Brez obvez

3.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: Brez obvez

DE: Ob upoštevanju pooblastila, ki ga ponudniku storitev izda pristojni organ. Pooblastilo se izda glede na stanje in razvoj trga delovne sile.

BE, FR, ES, IT: Državni monopol.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Brez obvez

1.

Vse države članice, razen HU: Brez obvez

HU: Ne obstajajo.

2.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Brez obvez

3.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Brez obvez

 

Posredovanje administrativnega osebja

(CPC 87203)

1.

AT DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: Brez obvez.

2.

AT, FI, SK: Brez obvez

3.

AT, DE, FI, PT, SK: Brez obvez

IT: Državni monopol.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

AT, FI, SK: Brez obvez

1.

AT, DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: Brez obvez.

2.

AT, FI, SK: Brez obvez

3.

AT, DE, FI, PT, SK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

AT, FI, SK: Brez obvez

 

(l)

Varnostne storitve

(CPC 87302, 87303, 87304, 87305)

1.

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Brez obvez.

2.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez

3.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez.

ES: Dostop samo s „sociedades anónimas“, „sociedades de responsabilidad limitada“, „sociedades anónimas laborales“ in „sociedades cooperativas“. Za dostop je potrebno predhodno dovoljenje. Svet ministrov pri izdaji dovoljenja upošteva merila, kot so pristojnost, poklicna integriteta in samostojnost, ustreznost zaščite, predvidene za varnost prebivalstva in javni red.

DK: Brez obvez za varnostne storitve na letališčih. Dostop je samo za nacionalne pravne osebe. Za dostop je potrebno predhodno dovoljenje. Ministrstvo za pravosodje pri izdaji dovoljenja upošteva merila, kot so pristojnost, poklicna integriteta in samostojnost, izkušnje ter ugled podjetja, ki se želi ustanoviti.

1.

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Brez obvez.

2.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez

3.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez.

DK: Za večino članov upravnega odbora in za menedžerje se zahteva stalno prebivališče in državljanstvo. Brez obvez za varnostne storitve na letališčih.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DK: Brez obvez za varnostne storitve na letališčih. Za menedžerje se zahteva državljanstvo.

FR: Za generalne direktorje in direktorje se zahteva državljanstvo.

BE: Za vodstveno osebje je pogoj državljanstvo.

ES, PT: Za specializirano osebje se zahteva državljanstvo.

IT: Za pridobitev potrebnega dovoljenja za opravljanje varnostnih storitev in prevoz vrednostnih predmetov se zahteva državljanstvo.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DK: Brez obvez za varnostne storitve na letališčih. Za menedžerje se zahteva stalno prebivališče.

BE: Za vodstveno osebje se zahteva stalno prebivališče.

IT: Za pridobitev potrebnega dovoljenja za opravljanje varnostnih storitev in prevoz vrednostnih predmetov se zahteva stalno prebivališče.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez

 

(m)

Sorodne storitve na področju znanstvenega in tehničnega svetovanja (30) (CPC 8675)

1.

Ne obstajajo., razen za FR: Brez obvez za raziskovalne storitve.

2.

Ne obstajajo.

1.

FR: Brez obvez za raziskovalne storitve.

DE: Uporaba nacionalnih pravil o honorarjih in plačilih za vse geodetske storitve, ki se opravijo iz tujine.

2.

Ne obstajajo.

 

 

3.

FR: „Geodetske storitve“: Dostop samo s SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP, SA in SARL.

IT: Za nekatere dejavnosti storitev raziskav v zvezi z rudarstvom (rudami, nafto, plinom, itd.), lahko obstajajo izključne pravice.

ES: Dostop do poklica geodeta in geologa samo za fizične osebe.

PT: Dostop je omejen na fizične osebe.

IT: Dostop do poklica geodeta in geologa samo za fizične osebe. Poklicna združenja (neregistrirana), katerih člani so fizične osebe, so dovoljena.

3.

FR: Za „storitve iskanja in raziskav“ je potrebno dovoljenje.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DE: Za javno imenovane geodete je pogoj državljanstvo.

FR: „Geodetske storitve“ — dejavnosti v zvezi z ugotavljanjem lastninskih pravic in zemljiškim pravom so rezervirane za „experts-géometres“ iz ES.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

IT, PT: Zahteva se stalno prebivališče.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

EE: Brez obvez, razen za poklice, za katere se zahteva: univerzitetna diploma in pet let delovnih izkušenj na sorodnem področju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

DE: Za javno imenovane geodete je pogoj državljanstvo.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih pogojev:

DE: Uporaba nacionalnih pravil o honorarjih in plačilih za vse storitve, ki se opravijo iz tujine.

 

(n)

Vzdrževanje in popravila opreme

(pomorska plovila, zrakoplovi in druga prevozna oprema niso vključeni)

(Vse države članice, razen EE, LT, LV: CPC 633, 8861, 8866. EE, LT, LV: 633, 8861-8866)

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(o)

Storitve čiščenja zgradb (CPC 874)

1.

Brez obvez (31)

2.

3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Brez obvez (31)

2. 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

(p)

Fotografske storitve

(CPC 875. Vse države članice, razen CZ, EE, LV, PL: razen prodaje. PL: razen fotografiranja iz zraka.)

1.

Vse države članice, razen EE, HU, LV, LT, PL: Brez obvez, razen za fotografiranje iz zraka: Ne obstajajo.

EE, HU, LV, LT, PL: Ne obstajajo.

2. 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Vse države članice, razen CZ, HU, LV, LT, PL: Brez obvez, razen za fotografiranje iz zraka: Ne obstajajo.

CZ, HU, LV, LT, PL: Ne obstajajo.

2. 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(q)

Storitve pakiranja

(CPC 876)

1.

Brez obvez (32)

2. 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Brez obvez

2. 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

(r)

Tiskarstvo in založništvo

(CPC 88442)

1. 2. Ne obstajajo.

3.

IT: Tuja udeležba v založniških družbah je omejena na 49 odstotkov kapitala ali glasovalnih pravic.

LT: Pravice do ustanavljanja v založniškem sektorju se dodelijo le v Litvi registriranim pravnim osebam.

LV: Pravice do ustanavljanja v založniškem sektorju se dodelijo le v Latviji registriranim pravnim osebam.

PL: Za glavne urednike časopisov in dnevnikov se zahteva državljanstvo.

SK: Pravice do ustanavljanja v založniškem sektorju se dodelijo le na Slovaškem registriranim pravnim osebam.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

PL: Za glavne urednike časopisov in dnevnikov se zahteva državljanstvo.

1. 2. Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

(s)

Kongresne storitve

(AT: samo storitve vodenja razstav)

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK in ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

(t)

Drugo

 

 

 

Prevajalske storitve

(CPC 87905)

(HU: razen uradnih prevodov. PL: razen storitev zapriseženih tolmačev. SK: razen pooblaščenega uradnega prevajanja in tolmačenja.)

1. 2. Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

DK: Pooblaščeni uradni prevajalci in tolmači: Zahteva se državljanstvo, razen če danska Agencija za trgovino in podjetja določi drugače.

1. 2. Ne obstajajo.

3.

DK: Dovoljenje za pooblaščene uradne prevajalce in tolmače lahko omeji obseg dejavnosti.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

DK: Pooblaščeni uradni prevajalci in tolmači: Zahteva se stalno prebivališče, razen če danska Agencija za trgovino in podjetja določi drugače.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

EL: Ustrezne kvalifikacije in pet let poklicnih izkušenj.

IT, IE, SE, UK: Ustrezne kvalifikacije in tri leta poklicnih izkušenj.

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

IT, UK: Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

Storitve notranjega opremljanja

(CPC 87907) (33)

1.

Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

DE: Uporaba nacionalnih pravil o honorarjih in plačilih za vse storitve, ki se opravijo iz tujine.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

2.

Komunikacijske storitve

 

 

 

Poštne in kurirske storitve (34)

Storitve v zvezi z obdelavo (35) poštnih pošiljk (36) v skladu z naslednjim seznamom podsektorjev, ne glede na to, ali so namenjene v domače ali tuje kraje.

Podsektorji (i), (iv) in (v) so lahko izključeni, če sodijo v obseg storitev, ki so lahko rezervirane, kar je za: pošiljke korespondence, cena katerih je nižja od petkratnega zneska javne

osnovne tarife, če tehtajo manj kot 350 gramov (37), plus priporočena poštna storitev, ki se uporablja pri pravosodnih ali upravnih postopkih.

1., 2., 3. Vse države članice, razen CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Za podsektorje od (i) do (v), za katere velja obveznost zagotavljanja univerzalnih storitev, se lahko uvede sistem izdajanja dovoljenj. Ta dovoljenja so lahko predmet posameznih obveznosti zagotavljanja univerzalnih storitev in/ali finančnega prispevka v kompenzacijski sklad.

CY, HU, LV, MT, SI: Brez obvez.

EE, LT,: Brez obvez, razen za (v): Ne obstajajo.

PL: Brez obvez, razen za (v): Ne obstajajo., razen pisna korespondenca (npr. pisma).

CZ, SK: Brez obvez, razen za (v) pod oblikama 2 in 3: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

CY, HU, LV, MT, SI: Brez obvez

CZ, EE, LT, PL, SK: Brez obvez, razen za (v), kjer velja brez obvez, razen, kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez (PL: razen pisna korespondenca, npr. pisma).

1., 2., 3. Vse države članice, razen CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Ne obstajajo.

CY, HU, LV, MT, SI: Brez obvez.

EE, LT,: Brez obvez, razen za (v): Ne obstajajo.

PL: Brez obvez, razen za (v): Ne obstajajo., razen pisna korespondenca (npr. pisma). CZ, SK: Brez obvez, razen za (v) pod oblikama 2 in 3: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

CY, HU, LV, MT, SI: Brez obvez

CZ, EE, LT, PL, SK: Brez obvez, razen za (v), kjer velja brez obvez, razen, kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez (PL: razen pisna korespondenca, npr. pisma).

Neodvisni nacionalni regulativni organi so bili ustanovljeni zaradi zagotavljanja skladnosti s poštnimi predpisi in za reševanje sporov med trgovinskimi partnerji (javnimi ali zasebnimi). Pravica do zagotavljanja poštnih univerzalnih storitev je zagotovljena.

(i)

Obdelava naslovljenih pisnih sporočil v katerem koli fizičnem mediju (38), vključno s/z

hibridno pošto

direktno pošto

(ii)

Obdelava naslovljenih paketov (39)

(iii)

Obdelava naslovljenih tiskovin (40)

(iv)

Obdelava pošiljk iz od (i) do (iii) zgoraj kot priporočene ali zavarovane pošte

(v)

Ekspresna dostava (41) za izdelke iz od (i) do (iii) zgoraj

(vi)

Obdelava nenaslovljenih pošiljk

(vii)

Izmenjava dokumentov (42)

(viii)

Druge storitve, ki niso navedene na drugem mestu

 

 

 

2.C

Telekomunikacijske storitve

 

 

 

Izraz telekomunikacijske storitve pomeni prenos elektromagnetnih signalov — zvoka, podatkovnih slik in njihovih kombinacij, razen radiodifuzije (43). Obveze iz te liste torej ne pokrivajo gospodarske dejavnosti, ki zagotavlja vsebine, ki za svoj prenos potrebujejo telekomunikacijske storitve. Za zagotavljanje te vsebine, ki se prenaša prek telekomunikacijskih storitev, veljajo posebne obveze, ki jih Skupnost in njene države članice prevzamejo v drugih ustreznih sektorjih.

Domače in mednarodne

Domače in mednarodne storitve, ki se opravljajo z uporabo katere koli omrežne tehnologije, na podlagi lastno zgrajene infrastrukture ali preprodaje, za javno in nejavno uporabo, v naslednjih tržnih segmentih (le-ti ustrezajo naslednjim številkam CPC-ja: 7521, 7522, 7523, 7524 (44) 7525, 7526 in 7529 (44), radiodifuzija je izključena):

 

 

 

(a)

Storitve govorne telefonije

(b)

Paketno komutirane podatkovne storitve

1. 2. PL: Za telekomunikacijske storitve kabelske televizije in radijskega omrežja: brez obvez

3.

PL: Za storitve kabelske televizije in radijskega omrežja: Za tuj kapital in glasovalne pravice velja omejitev 49 %.

3. SI: Tuja udeležba ne sme presegati 99 % lastniškega kapitala. Da lahko uporabljajo osnovno telekomunikacijsko omrežje, je za izvajalce telekomunikacijskih storitev z dodano vrednostjo obvezno, da imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

1., 2., 3. Ne obstajajo.

BE: Pogoji za izdajo dovoljenj lahko predvidijo potrebo, da se zagotovijo univerzalne storitve, vključno preko

financiranja, na pregleden, nediskriminacijski in konkurenčno nevtralen način, in ne bodo bolj obremenilni, kot je potrebno.

(c)

Vodovno komutirane podatkovne storitve

(d)

Storitve teleksa

(e)

Telegrafske storitve

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

(f)

Faksimilne storitve

(g)

Storitve zakupljenih vodov

(h)

Elektronska pošta

 

 

 

(i)

Glasovna pošta

(j)

Sprotne informacije in iskanje v bazah podatkov

 

 

 

(k)

Elektronska izmenjava podatkov (EDI)

(l)

Faksimilne storitve z dodano vrednostjo, vključno s shrani in pošlji ter shrani in poišči

(m)

Pretvorba kod in protokolov

 

 

 

(o)

Druge storitve: storitve in sistemi za mobilno in osebno komunikacijo

1., 2. PL: Za storitev osebnega klica („paging“): Brez obvez, razen za vseevropske sisteme osebnega klica.

3.

PL: Za javne storitve in omrežja mobilnih telefonov: Ne obstajajo., razen ta, da za tuj kapital in glasovalne pravice velja omejitev 49 %.

SI: Tuja udeležba ne sme presegati 99 % lastniškega kapitala. Da lahko uporabljajo osnovno telekomunikacijsko omrežje, je za izvajalce telekomunikacijskih storitev z dodano vrednostjo obvezno, da imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1., 2., 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

BE: Pogoji za izdajo dovoljenj lahko predvidijo potrebo, da se zagotovijo univerzalne storitve, vključno preko financiranja, na pregleden, nediskriminacijski in konkurenčno nevtralen način, in ne bodo bolj obremenilni, kot je potrebno.

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

3.

Gradbene in z njimi povezane inženirske storitve

 

 

 

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518)

1.

Brez obvez (45), razen za 5111 in 5114: Ne obstajajo.

HU, MT: Brez obvez

2.

HU, MT: Brez obvez

3.

HU, MT: Brez obvez

I: Izključne pravice se dodelijo za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje avtocest in rimskega letališča.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

HU, MT: Brez obvez

1.

Brez obvez (45), razen za CPC 5111 in 5114: Ne obstajajo.

HU, MT: Brez obvez

2.

HU, MT: Brez obvez

3.

HU, MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU, MT: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DK, ES, FR in NL, kjer se zahteva: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

NL: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

BE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

FR: Brez obvez, razen za ukrepe, ki se nanašajo na začasni vstop tehnikov pod naslednjimi pogoji:

Tehnik je uslužbenec pravne osebe na ozemlju Čila in je premeščen v tržno prisotnost v FR, ki ima sklenjeno pogodbo z navedeno pravno osebo.

Delovno dovoljenje se izda za največ šest mesecev.

Tehnik predloži potrdilo ustanove, ki ima tržno prisotnost v FR in pismo pravne osebe na ozemlju Čila, iz katerega je razvidno, da se strinja s premestitvijo.

Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Ustanova, ki ima tržno prisotnost, mora plačati davek Mednarodnemu uradu za migracije.

Brez obvez, razen za BE, DK, ES, FR in NL, kjer se zahteva: kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

 

Brez obvez, razen za DE, SE in UK, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), le za CPC 5111, ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

SE, UK: Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

UK: Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

DE: Brez obvez, razen za omejen obseg storitev raziskave lokacije, pri katerih se zahteva univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in 3-letne poklicne izkušnje v tem sektorju.

Brez obvez, razen za DE, SE in UK, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), le za CPC 5111.

 

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

4.

Distribucijske storitve (46)

 

 

 

A.

Posredniške storitve

(CPC 621, 6111, 6113, 6121)

1.

FR: Brez obvez za trgovce in borzne posrednike, ki delajo na trgu, ki je v nacionalnem interesu.

MT: Brez obvez

2.

MT: Brez obvez

3.

MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

MT: Brez obvez

FR: Državljanstvo je pogoj za dejavnosti trgovcev, posrednikov in borzne posrednike, ki delajo na dvajsetih (20) trgih, ki so v nacionalnem interesu.

1.

FR: Brez obvez za trgovce in borzne posrednike, ki delajo na trgu, ki je v nacionalnem interesu.

2.

MT: Brez obvez

3.

MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

MT: Brez obvez

IT: Zahteva se stalno prebivališče.

 

B.

Storitve trgovine na drobno

(Vse države članice, razen PL: CPC 622, 61111, 6113, 6121. PL: CPC 622, razen 62226, 62228, 62251, 62252.)

1. (47)

FR:

Brez obvez za farmacevte.

MT: Brez obvez

2.

MT: Brez obvez

3. (48)

FR: Grosistične lekarne so pooblaščene v skladu s potrebami prebivalstva in v okviru določenih kvot.

PL: Izdaja dovoljenj za ustanavljanje družb na področju trgovine na debelo z uvoženimi predmeti za splošno rabo.

MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

MT: Brez obvez

FR: Državljanstvo je pogoj za prodajo farmacevtskih izdelkov na debelo.

1.

MT: Brez obvez

2.

MT: Brez obvez

3.

MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

MT: Brez obvez

IT: Zahteva se stalno prebivališče.

 

C.

Storitve trgovine na drobno (49)

(CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 613)

1.

MT: Brez obvez

2.

MT: Brez obvez

3.

 (50)  (51)BE, DK, FR, IT, PT: preverjanje gospodarskih potreb za veleblagovnice na osnovi nacionalne obravnave.

SE: Posamezne občine lahko uporabijo preverjanje gospodarskih potreb za začasno trgovino z oblačili, s čevlji in z živili, ki se ne zaužijejo na kraju prodaje (52).

MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

MT: Brez obvez

FR: Za prodajalce tobačnih izdelkov (tj. „buraliste“) je pogoj državljanstvo.

1.

MT: Brez obvez

2.

MT: Brez obvez

3.

MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

MT: Brez obvez

 

D.

Franšizing

(CPC 8929

1., 2., 3. MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

MT: Brez obvez

1., 2., 3. MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

MT: Brez obvez

 

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

5.

Zasebno financirane izobraževalne storitve

 

 

 

A.

Storitve osnovnega šolstva

(Vse države članice, razen EE: CPC 921. EE: Storitve obveznega osnovnega šolstva.)

1.

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa lahko državljani tretjih držav pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje.

CY, FI, MT, SE, SI: Brez obvez.

2.

CY, FI, MT, SE, SI: Brez obvez.

3.

CY, FI, MT, SE, SI: Brez obvez.

CZ: Tuji državljani lahko pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje. Pogoji za zagotavljanje kakovosti, izobrazbene ravni in ustreznosti šolskih objektov.

HU: Za ustanavljanje šol je potrebno dovoljenje lokalnih oblasti.

SK: Tuji državljani lahko pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje, vendar morajo izpolnjevati kvalifikacijske in materialne zahteve za ustanovitev takšne ustanove.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, FI, MT, SE, SI: Brez obvez.

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa lahko državljani tretjih držav pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje.

1.

CY, FI, MT, SE, SI: Brez obvez.

2.

CY, FI, MT, SE, SI: Brez obvez.

3.

CY, FI, MT, SE, SI: Brez obvez.

CZ: Ne obstajajo., razen to, da: mora biti večina članov upravnega odbora češke narodnosti.

LT: Ne obstajajo., razen za dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za šolstvo in znanost v imenu države, ki potrebuje priznano izobraževalno ustanovo.

SK: Ne obstajajo., razen to, da: mora imeti večina članov upravnega odbora državljanstvo Republike Slovaške.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, FI, MT, SE, SI: Brez obvez

 

B.

Storitve srednjega šolstva

(Vse države članice, razen EE: CPC 922. EE: storitve obveznega in neobveznega srednjega šolstva. LV: razen CPC 9224.)

1.

CY, FI, MT, SE: Brez obvez.

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa lahko državljani tretjih držav pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje.

2.

CY, FI, MT, SE: Brez obvez.

3.

CY, FI, MT, SE: Brez obvez.

CZ: Tuji državljani lahko pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje. Pogoji za zagotavljanje kakovosti, izobrazbene ravni in ustreznosti šolskih objektov.

HU: Za ustanavljanje šol je potrebno dovoljenje lokalnih oblasti.

SK: Tuji državljani lahko pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje, vendar morajo izpolnjevati kvalifikacijske in materialne zahteve za ustanovitev takšne ustanove.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, FI, MT, SE: Brez obvez.

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa lahko državljani tretjih držav pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje.

1.

CY, FI, MT, SE: Brez obvez.

2.

CY, FI, MT, SE: Brez obvez

3.

CY, FI, MT, SE: Brez obvez.

LT: Ne obstajajo., razen za dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za šolstvo in znanost v imenu države, ki potrebuje priznano izobraževalno ustanovo.

SI: Ne obstajajo, razen to, da mora imeti večina članov upravnega odbora slovensko državljanstvo.

SK: Ne obstajajo, razen to, da mora imeti večina članov upravnega odbora državljanstvo Republike Slovaške.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, FI, MT, SE: Brez obvez.

 

C.

Storitve višjega in visokega šolstva

(Vse države članice, razen CZ in SK: CPC 923. CZ in SK: samo CPC 92310)

1.

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa državljani tretjih držav lahko imajo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje.

AT, CY, FI, MT, SE: Brez obvez

2.

AT, CY, FI, MT, SE: Brez obvez

3.

ES, IT: Preverjanje potreb za ustanavljanje zasebnih univerz, ki so pooblaščene za izdajanje uradno priznanih diplom.

AT, CY, FI, MT, SE: Brez obvez

EL: Brez obvez za izobraževalne ustanove, ki izdajajo uradno priznane državne diplome.

CZ: Tuji državljani lahko pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje. Pogoji za zagotavljanje kakovosti, izobrazbene ravni in ustreznosti šolskih objektov.

HU: Za ustanavljanje šol je potrebno dovoljenje centralnih organov.

SK: Tuji državljani lahko pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje, vendar morajo izpolnjevati kvalifikacijske in materialne zahteve za ustanovitev takšne ustanove.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

AT, CY, FI, MT, SE: Brez obvez

FR: Zahteva se državljanstvo. Vendar pa lahko državljani tretjih držav pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje.

1.

AT, CY, FI, MT, SE: Brez obvez

2.

AT, CY, FI, MT, SE: Brez obvez

3.

AT, CY, FI, MT, SE: Brez obvez

SI: Ne obstajajo, razen to, da mora imeti večina članov upravnega odbora slovensko državljanstvo.

SK: Ne obstajajo, razen to, da mora imeti večina članov upravnega odbora državljanstvo Republike Slovaške.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

AT, CY, FI, MT, SE: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, FR in LU v zvezi z začasnim vstopom profesorjev,: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

FR:

Profesorji imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z univerzo ali drugo visokošolsko ustanovo.

Dovoljenje za delo se lahko izda za največ devet mesecev in se lahko podaljšuje za čas trajanja pogodbe.

Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih zahtev, razen če je te profesorje neposredno imenoval minister, pristojen za višje in visoko šolstvo.

Ustanova, ki najame profesorja, mora plačati davek

Mednarodnemu uradu za migracije.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, FR in UK, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

 

Le za HU: Osebnosti z mednarodno priznanim ugledom, ki so jih povabile visokošolske ustanove, za dobo trajanja povabila.

 

 

D.

Storitve izobraževanja odraslih (CPC 924; za AT CPC 9240, razen storitve izobraževanja odraslih prek radijskih in televizijskih postaj. Za EE: prav tako zajema storitve izobraževanja odraslih, ki jih ne zagotovi država)

1., 2. CY, FI, MT, SE: Brez obvez

3.

CZ: Tuji državljani lahko pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje. Pogoji za zagotavljanje kakovosti, izobrazbene ravni in ustreznosti šolskih objektov.

HU: Za ustanavljanje šol je potrebno dovoljenje lokalnih (v primeru gimnazij centralnih) oblasti.

SK: Tuji državljani lahko pridobijo dovoljenje pristojnih organov za ustanovitev in vodenje izobraževalne ustanove in za poučevanje, vendar morajo izpolnjevati kvalifikacijske in materialne zahteve za ustanovitev takšne ustanove.

CY, FI, MT, SE: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, FI, MT, SE: Brez obvez

1., 2. CY, FI, MT, SE: Brez obvez

3.

CY, FI, MT, SE: Brez obvez

CZ: Ne obstajajo., razen to, da: mora biti večina članov upravnega odbora češke narodnosti.

SK: Ne obstajajo., razen to, da: mora imeti večina članov upravnega odbora državljanstvo Republike Slovaške.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, FI, MT, SE: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

6.

Okoljske storitve (53)

 

 

 

(SE: ponudba ne zajema javnih gradenj, če so v lasti ali v upravljanju občin, države ali zveznih vlad ali če le-ti zanje sklenejo pogodbo s podizvajalcem)

 

 

 

A.

Voda za prehrano ljudi in ravnanje z odpadno vodo

Storitve zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, razen pare in vroče vode, po vodovodu.

1.

Brez obvez (54)

2.

Ni omejitev, razen CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: brez obvez.

3.

Ni omejitev, razen AT, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez

1.

Brez obvez (54)

2.

Ni omejitev, razen CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez.

3.

Ni omejitev, razen AT, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

Storitve v zvezi z odpadnimi vodami

(CPC 9401, del 18000)

1.

Vse države članice, razen EE, LT, LV: Brez obvez

EE, LT, LV: Ne obstajajo.

2. 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

1.

Vse države članice, razen EE, LT, LV: Brez obvez

EE, LT, LV: Ne obstajajo.

2. 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

HU: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

B.

Ravnanje s trdnimi/nevarnimi odpadki (CPC 9402, 9403)

1.

Vse države članice, razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU: Ne obstajajo.

2. 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Vse države članice, razen EE, HU: Brez obvez

EE, HU: Ne obstajajo.

2. 3. Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

C.

Varstvo zunanjega zraka in podnebja

(CPC 9404)

1.

Vse države članice, razen EE, LT, PL: Brez obvez

EE, LT, PL: Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

SE: Državni monopol za storitve nadziranja izpušnih plinov iz avtomobilov in tovornjakov. Takšne storitve morajo biti ponujene na nepridobitni osnovi.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Vse države članice, razen EE, LT, PL: Brez obvez

EE, LT, PL: Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

D.

Sanacija in čiščenje tal in voda (del CPC 94060)

1.

(Vse države članice, razen EE: Brez obvez

EE: Ne obstajajo.

2. 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

1.

(Vse države članice, razen EE: Brez obvez

EE: Ne obstajajo.

2. 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

E.

Zmanjšanje hrupa in tresljajev (CPC 9405)

1.

Vse države članice, razen EE, LT, PL: Brez obvez

EE, LT, PL: Ne obstajajo.

2. 3. Ne obstajajo., razen za CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

1.

Vse države članice, razen EE, LT, PL: Brez obvez

EE, LT, PL: Ne obstajajo.

2. 3. Ne obstajajo., razen za CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

F.

Varstvo biodiverzitete in krajine Storitve varstva narave in krajine (CPC 9406)

(CPC 9406)

1.

(Vse države članice, razen EE: Brez obvez

EE: Ne obstajajo.

2. 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

1.

(Vse države članice, razen EE: Brez obvez

EE: Ne obstajajo.

2. 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

G.

Druge okoljske in pomožne storitve (del CPC 94090)

1.

Vse države članice, razen EE, PL: Brez obvez

EE, PL: Ne obstajajo.

2. 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

1.

Vse države članice, razen EE, PL: Brez obvez

EE, PL: Ne obstajajo.

2. 3. HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

HU: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

7.

Zdravstvene storitve in storitve socialnega varstva

 

 

 

A.

Bolnišnične storitve

(vse države članice, razen LV, PL in SI: CPC 9311.

LV, PL in SI: Samo storitve zasebnih bolnišnic in sanatorijev — CPC 9311

1.

Vse države članice, razen HU: Brez obvez

HU: Ne obstajajo.

2.

CZ, MT, FIN, S, SK: Brez obvez

3.

AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI: preverjanje gospodarskih potreb na osnovi nacionalne obravnave (55).

PL: Vodja zdravstvene ustanove ali njegov namestnik mora imeti izobrazbo zdravnika. Vse omejitve, ki se nanašajo na zdravstvene in zobozdravstvene storitve in storitve babic in medicinskih sester, se uporabljajo.

LV: Vodja zdravstvene ustanove ali njegov namestnik mora imeti izobrazbo zdravnika. Vse omejitve, ki se nanašajo na zdravstvene in zobozdravstvene storitve in storitve babic in medicinskih sester, se uporabljajo. Storitve zasebnih bolnišnic potrebujejo odobritev lokalnih zdravstvenih oblasti. Število postelj in uporaba težke medicinske opreme temelji na potrebah prebivalstva, na starostni strukturi in na stopnji umrljivosti.

CZ, MT, FI, SE, SK: Brez obvez

SI: Za vstop v javno zdravstveno omrežje je potrebna koncesija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije

1.

Vse države članice, razen HU: Brez obvez

HU: Ne obstajajo.

2.

CZ, MT, FI, SE, SK: Brez obvez

3.

CZ, MT, FI, SE, SK: Brez obvez

EE: Ne obstajajo., razen to, da morajo zdravniki, ki so se usposabljali izven Estonije, predložiti spričevalo pomožnih tečajev usposabljanja Univerze Tartu. Ta zahteva velja tudi za državljane Estonije, ki se usposabljajo v tujini.

LT: Ne obstajajo., razen to, da tuja zasebna ustanova in njene stranke niso upravičene dobiti finančno podporo iz javnih sredstev, vključno z uporabo javnih skladov za zdravstveno zavarovanje.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CZ, MT, FI, SE, SK: Brez obvez

LV: Vodja zdravstvene ustanove ali njegov namestnik mora imeti izobrazbo zdravnika. Vse omejitve, ki se nanašajo na zdravstvene in zobozdravstvene storitve in storitve babic in medicinskih sester, se uporabljajo.

PL: Vodja zdravstvene ustanove ali njegov namestnik mora imeti izobrazbo zdravnika. Vse omejitve, ki se nanašajo na zdravstvene in zobozdravstvene storitve in storitve babic in medicinskih sester, se uporabljajo.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CZ, MT, FI, SE, SK: Brez obvez

 

B.

Druge zdravstvene storitve (CPC 9319. EE: CPC 9319, razen 93191)

1.

Vse države članice, razen HU: Brez obvez

HU: Ne obstajajo.

2., 3. Brez obvez, razen za AT, EE, HU, SI: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen za AT, EE, HU, SI: Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Vse države članice, razen HU: Brez obvez

HU: Ne obstajajo.

2., 3. Brez obvez, razen za AT, EE, HU, SI: Ne obstajajo.

4.

Brez obvez, razen za AT, EE, HU, SI: Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

C.

Socialne službe

Okrevališča in počitniški domovi, domovi za ostarele

1.

Brez obvez

2.

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Brez obvez

3.

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Brez obvez

FR: Zagotavljanje storitev dovolijo pristojni organi v skladu z lokalnimi potrebami.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Brez obvez

1.

Brez obvez

2.

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Brez obvez

3.

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Brez obvez

 

D.

Drugo (storitve, povezane z zdravstvom)

1., 2., 3. Vse države članice, razen HU: Brez obvez HU: Ne obstajajo.

4.

Vse države članice: Brez obvez, razen za HU: Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1., 2., 3. Vse države članice, razen HU: Brez obvez

HU: Ne obstajajo.

4.

Vse države članice: Brez obvez, razen za HU: Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

8.

Turizem in storitve, povezane s potovanji

 

 

 

A.

Hoteli, restavracije ter priprava in dostava hrane

(CPC 641, 642, 643. PL: razen CPC 643)

(razen priprave in dostave hrane v sektorju prevoznih storitev na PL)

1.

Brez obvez, razen za pripravo in dostavo hrane: Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

IT: Preverjanje lokalnih gospodarskih potreb za odpiranje novih točilnic, bifejev in restavracij.

1.

Brez obvez, razen za pripravo in dostavo hrane: Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

B.

Storitve turističnih agencij in organizatorjev potovanj (vključno z vodji potovanj)

(CPC 7471)

1.

HU: Brez obvez

PL: zahteva se poslovna prisotnost.

2.

Ne obstajajo.

3.

PT: Zahteva se ustanovitev komercialne družbe s sedežem na Portugalskem.

IT: Preverjanje gospodarskih potreb.

FI: Potrebno je dovoljenje nacionalnega združenja za varstvo potrošnikov.

CZ: Preverjanje gospodarskih potreb, ki temelji na kriteriju prebivalstva.

1.

PL: zahteva se poslovna prisotnost.

2.

Ne obstajajo.

3.

Ne obstajajo.

 

 

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE: kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

AT, FI, IT, IE, SE: Brez obvez, razen za vodje potovanj (osebe, delo katerih je spremljanje potovalne skupine najmanj 10 oseb, ne da bi bili vodiči na določenih lokacijah), če je/so za AT, IT, IE, SE: potrebno poklicno spričevalo in 3-letne poklicne izkušnje.

BE, DE, DK, ES: univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije in tri leta poklicnih izkušenj.

IT: Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE: kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

C.

Storitve turističnih vodnikov (CPC 7472)

1.

CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: Brez obvez.

2.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Brez obvez

3.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

ES, IT: Pravica do opravljanja poklica je rezervirana za lokalne organizacije turističnih vodnikov.

EL, ES, IT, PT: Za dostop do dejavnosti je pogoj državljanstvo.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Brez obvez

1.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Brez obvez

2.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Brez obvez

3.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

SE: Poklicno spričevalo, ustrezne kvalifikacije in tri leta poklicnih izkušenj.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, SE, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

9.

Rekreacijske, kulturne in športne storitve (razen avdiovizualnih storitev)

 

 

 

A.

Razvedrilne storitve

(vključno s storitvami gledališč, ansamblov, ki igrajo v živo, in cirkusov)

(CPC 9619)

1.

Brez obvez

2.

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Brez obvez

3.

CY, CZ, EE, FI, LV, PL, SI, SK: Brez obvez

LT: Ne obstajajo., razen prepoved ustanavljanja in vzdrževanja objektov za igre na srečo, ki prirejajo igre na srečo (56).

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Brez obvez

IT: Preverjanje gospodarskih potreb.

1.

Vse države članice, razen HU: Brez obvez.

HU: Ne obstajajo.

2.

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Brez obvez

3.

CY, CZ, FI, LV, PL, SI, SK: Brez obvez

FR, IT: Brez obvez za subvencije in vse druge oblike neposredne in posredne podpore.

SE: Namenska finančna podpora za posebne lokalne, regionalne ali nacionalne dejavnosti.

LT: Ne obstajajo., razen:

(a)

kot je navedeno pod dostopom na trg (tudi izjeme, navedena v delu I glede prepovedi tujih naložb v igre na srečo) in

(b)

brez obvez za subvencije, ki zadevajo delovanje kinematografov in gledališč. (CPC 96199 (57))

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Brez obvez

 

 

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES in FR v zvezi z začasnim vstopom umetnikov, kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

Brez obvez, razen za AT, BE, DE, DK, ES in FR v zvezi z začasnim vstopom umetnikov, kot je navedeno pod (iii) v oddelku horizontalnih obvez

 

 

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

AT, ES: dostop je omejen na osebe, katerih glavna poklicna dejavnost je na področju lepih umetnosti, in katerih glavni vir dohodka je opravljanje te dejavnosti, poleg tega pa te osebe v Avstriji ne opravljajo nobene druge komercialne dejavnosti.

FR:

U metniki so dobili pogodbo o zaposlitvi od podjetja, ki se ukvarja z razvedrilno dejavnostjo.

Dovoljenje za delo se lahko izda za največ devet mesecev in se lahko podaljšuje za tri mesece.

Zahteva se skladnost s preverjanjem gospodarskih potreb.

Podjetje, ki opravlja razvedrilno dejavnost, mora plačati davek Mednarodnemu uradu za migracije.

 

 

B.

Storitve tiskovnih agencij

1.

Ne obstajajo.

1.

Ne obstajajo.

 

(CPC 962)

2.

Ne obstajajo.

3.

FR: Za upravljavce podjetja Agence France Press je pogoj državljanstvo. (druge omejitve se odpravijo, če je zagotovljena reciprociteta).

: Pri dnevnem tisku in radijskih postajah se uporabljajo posebna pravila za preprečevanje koncentracij, medtem ko so za lastništvo večpredstavnosti določene posebne omejitve. Tuja podjetja ne smejo nadzirati založniških ali radiodifuzijskih družb: delež tuje kapitalske udeležbe je omejen na 49 odstotkov kapitala ali glasovalnih pravic.

HU: Brez obvez

PT: Tiskovne družbe, ki so na Portugalskem registrirane v pravni obliki „sociedade anónima“, morajo imeti socialni kapital v obliki nominalnih delnic.

SK: Tuji izvajalci storitev tiskovnih agencij morajo biti akreditirani pri Ministrstvu za zunanje zadeve Slovaške republike. Uradno tiskovno agencijo Slovaške republike (TASR) financira država.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

2.

Ne obstajajo.

3.

HU: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

 

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii), ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev in naslednjih posebnih omejitev:

BE, DE, DK, ES: Univerzitetna diploma ali ustrezne tehnične kvalifikacije, iz katerih je razvidno znanje, in tri leta poklicnih izkušenj v sektorju.

BE: Zahteva se preverjanje gospodarskih potreb, če je letna bruto plača fizične osebe nižja od 30 000 EUR.

Brez obvez, razen za BE, DE, DK, ES, kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez pod (iii)

 

C.

Storitve knjižnic, arhivov in muzejev ter druge kulturne storitve (CPC 963)

1.

Brez obvez, razen za AT: Ne obstajajo.

2.

Brez obvez, razen za AT, EE: Ne obstajajo.

3.

Brez obvez, razen za AT, LT:

AT: Ne obstajajo.

LT: Potrebne so licence za raziskovanje, ohranitev in obnovo nepremičninskih kulturnih vrednot, za pripravo pogojev, programov in projektov za taka dela, za obvarovanje in obnovo premičninskih kulturnih vrednot.

4.

Brez obvez, razen za AT, EE: Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Brez obvez, razen za AT: Ne obstajajo.

2.

Brez obvez, razen za AT, EE: Ne obstajajo.

3.

Brez obvez, razen za AT, LT:

AT: Ne obstajajo.

LT: Ne obstajajo., razen pod dostopom na trg.

4.

Brez obvez, razen za AT, EE, LT: Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

 

D.

Športne in druge rekreacijske storitve, razen storitev igralnic in stavnic

(CPC 9641, 96491 AT: storitve smučarskih šol in gorskih vodnikov niso zajete)

1.

MT: Brez obvez

2.

MT: Brez obvez

3.

MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih posebnih omejitev.

MT: Brez obvez

IT: Preverjanje gospodarskih potreb

1.

MT: Brez obvez

2.

MT: Brez obvez

3.

MT: Brez obvez

SE: Namenska finančna podpora za posebne lokalne, regionalne ali nacionalne dejavnosti.

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

MT: Brez obvez

 

II.

OBVEZE POSAMEZNIH SEKTORJEV

10.

Prevozne storitve

 

 

 

A.

Storitve pomorskega prometa

(glej dodatne opredelitve na koncu oddelka o prevozu)

 

 

Mednarodni prevoz (tovor in potniki) CPC 7211 in 7212 brez kabotažnega prevoza

1.

(a)

Linijski prevozi: Ne obstajajo.

(b)

Prevozi razsutega tovora, prevozi z ladjami v prosti plovbi in drugi mednarodni prevozi, vključno s prevozom potnikov; ni omejitev

2.

Ne obstajajo.

3.

(a)

Ustanovitev registrirane družbe za namene upravljanja flote pod zastavo države ustanovitve: Brez obvez za vse države članice, razen za LV in MT: Ne obstajajo.

(b)

Druge oblike tržne prisotnosti za zagotavljanje storitev mednarodnega pomorskega prevoza (kot je opredeljen v nadaljevanju v opredelitvah v zvezi s pomorskim prevozom): Ne obstajajo.

4.

(a)

Ladijske posadke: brez obvez

(b)

Ključno osebje gospodarske družbe, zaposleno v zvezi s tržno prisotnostjo, kot je opredeljena pod obliko 3b) zgoraj: Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

1.

(a)

Oblika 1 a) Linijska trgovina: ni omejitev, razen v izjemnem primeru, ko bi države članice morale uveljaviti Uredbo ES 954/79, člen 2, odst. 2.

(b)

Ne obstajajo.

2.

Ne obstajajo.

3.

(a)

Brez obvez za vse države članice, razen za LV in MT: Ne obstajajo.

(b)

Ne obstajajo.

4.

(a)

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

(b)

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez.

Glej opombo (58)

Pomožne pomorske storitve

 

 

 

Storitve prekladanja v pomorstvu

1.

Brez obvez (59)

2., 3. (60)MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

1.

Brez obvez (59)

2., 3. MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

 

Storitve skladiščenja CPC 742 (kot je bilo spremenjeno)

1.

Brez obvez (59)

2., 3. (60)MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

1.

Brez obvez (59)

2. 3. (60)MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

 

Storitve carinjenj (61)

1.

Brez obvez (59)

2. 3. (60)MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

1.

Brez obvez (59)

2., 3. (60) MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

 

Storitve začasnih skladišč in depojev za zabojnike (62)

1.

Brez obvez (59)

2. 3. (60)MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

1.

Brez obvez (59)

2. 3 (60). MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

 

Storitve pomorskih agencij (63)

1.

Brez obvez (59)

2. 3. (60)MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

1.

Brez obvez (59)

2. 3. (60)MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

 

Storitve odpreme tovora

1.

Brez obvez (59)

2. 3. (60) MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

1.

Brez obvez (59)

2. 3. (60)MT: Brez obvez

4.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev.

MT: Brez obvez

 

(d)

Vzdrževanje in popravila plovil, razen za EE, LV in SL.

EE in LV: CPC 8868.

SI: CPC 8868 (60).

1.

Vse države članice, razen EE, HU in LV: Brez obvez.

EE, HU in LV: Ne obstajajo.

2.

Vse države članice, razen EE, HU, LV in SI: Brez obvez.

EE, HU, LV in SI: Ne obstajajo.

3.

Vse države članice, razen EE, HU, LV in SI: Brez obvez.

EE, HU, LV in SI: Ne obstajajo.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

Vse države članice, razen EE, HU, LV in SI: Brez obvez.

EE, HU, LV in SI: Brez obvez, razen kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez.

1.

Vse države članice, razen EE, HU in LV: Brez obvez.

EE, HU in LV: Ne obstajajo.

2.

Vse države članice, razen EE, HU, LV in SI: Brez obvez.

EE, HU, LV in SI: Ne obstajajo.

3.

Vse države članice, razen EE, HU, LV in SI: Brez obvez.

EE, HU, LV in SI: Ne obstajajo.

Brez obvez, razen kot je navedeno pod (i) in (ii) v oddelku horizontalnih obvez in ob upoštevanju naslednjih omejitev:

Vse države članice, razen EE, HU, LV in SI: Brez obvez.

EE, HU in SI: Brez obvez, razen kot je navedeno v oddelku horizontalnih obvez.

LV: Ne obstajajo.

 

B.

Prevoz po celinskih vodah

1. 3. Ni omejitev, razen ukrepov, ki temeljijo na obstoječih ali prihodnjih sporazumih o dostopu do celinskih voda (vklj. s sporazumi v zvezi z osjo Ren-Majna-Donava), s katerimi se nekatere prometne pravice rezervirajo za subjekte s sedežem v zadevnih državah, ki izpolnjujejo merila o državljanstvu v zvezi z lastništvom. Predpisi o izvajanju Mannheimske Konvencije o plovbi po Renu.

1. 3. Ni omejitev, razen ukrepov, ki temeljijo na obstoječih ali prihodnjih sporazumih o dostopu do celinskih voda (vklj. s sporazumi v zvezi z osjo Ren-Majna-Donava), s katerimi se nekatere prometne pravice rezervirajo za subjekte s sedežem v zadevnih državah, ki izpolnjujejo merila o državljanstvu v zvezi z lastništvom. Predpisi o izvajanju Mannheimske Konvencije o plovbi po Renu.

Glej opombo (64)