ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 34

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
8. februar 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 207/2005 z dne 7. februarja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 208/2005 z dne 4. februarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 466/2001 glede policikličnih aromatičnih ogljikovodikov ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 209/2005 z dne 7. februarja 2005 o seznamu tekstilnih izdelkov, za katere ob sprostitvi v prosti promet v Skupnosti ni potrebno dokazilo o poreklu

6

 

*

Direktiva Komisije 2005/10/ES z dne 4. februarja 2005 o določitvi metod vzorčenja in metod analize za uradni nadzor vrednosti benzo-a-pirena v živilih ( 1 )

15

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

2005/107/ES:Odločba Komisije z dne 2. februarja 2005 o spremembi Prilog I in II k Odločbi 2002/308/ES s seznami con in ribogojnic, odobrenih glede ene ali več bolezni rib – virusna hemoragična septikemija (VHS) in nalezljiva hematopoetska nekroza (IHN) (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 188)  ( 1 )

21

 

*

2005/108/ES:Priporočilo Komisije z dne 4. februarja 2005 o nadaljnji preiskavi vrednosti policikličnih aromatičnih ogljikovodikov v določeni hrani (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 256)  ( 1 )

43

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Sklep sveta 2005/109/SZVP z dne 24. januarja 2005 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o sodelovanju Kraljevine Maroko v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

46

Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o sodelovanju Kraljevine Maroko v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

47

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (UL L 345, 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

8.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 207/2005

z dne 7. februarja 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. februarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. februarja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 7. februarja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

104,0

204

63,8

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,9

0707 00 05

052

166,9

204

87,7

999

127,3

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

202,2

204

174,0

999

188,1

0805 10 20

052

42,6

204

46,9

212

47,1

220

37,0

421

23,4

448

31,9

624

68,4

999

42,5

0805 20 10

052

76,5

204

73,7

624

72,5

999

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,7

204

85,7

400

78,9

464

131,4

624

76,3

662

42,4

999

78,6

0805 50 10

052

69,5

220

27,0

999

48,3

0808 10 80

052

104,3

400

113,8

404

100,6

720

67,3

999

96,5

0808 20 50

388

89,2

400

94,1

528

82,3

720

41,5

999

76,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


8.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 208/2005

z dne 4. februarja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 466/2001 glede policikličnih aromatičnih ogljikovodikov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminante v hrani (1) in zlasti člena 2(3) Uredbe,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za prehrano,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 466/2001 (2) določa mejne vrednosti nekaterih kontaminantov v živilih, vključno z živili za dojenčke in male otroke, kakor je opisano v Direktivi Komisije 91/321/EGS z dne 14. maja 1991 o začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke (3) in Direktivi Komisije 96/5/ES z dne 16. februarja 1996 o žitnih kašicah ter živilih za dojenčke in majhne otroke (4).

(2)

Nekatere države članice so sprejele mejne vrednosti za policiklične aromatične ogljikovodike (PAH) v določeni hrani. Glede na neskladja med državami članicami in zaradi posledičnega tveganja izkrivljanja konkurence so potrebni ukrepi Skupnosti za zagotovitev enotnosti trga ob hkratnem spoštovanju načela sorazmernosti.

(3)

Znanstveni odbor za prehrano je v svojem mnenju z dne 4. decembra 2002 ugotovil, da so številni PAH genotoksično rakotvorni. V laboratorijskih študijah je bilo ugotovljeno, da so bile količine, ki v eksperimentih povzročajo tumorje bistveno večje, kot je bilo za živila pričakovano. Vendar bi se morala zaradi učinkov genotoksičnih snovi, ki ne presegajo mejnih vrednosti, količina PAH v živilih zmanjšati kolikor je razumno dosegljivo.

(4)

Po mnenju Znanstvenega odbora za prehrano se lahko benz(a)piren uporablja kot označevalec pojavljanja in učinkovanja rakotvornega PAH v živilih, vključno s spojinami benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perilen, krizen, ciklopenta(c,d)piren, dibenzo(a,h)antracen dibenzo(a,e)piren, dibenzo(a,h)piren, dibenzo(a,i)piren, dibenzo(a,l)piren, indeno(1,2,3-cd)piren in 5-metilkrizen. Potrebne bi bile nadaljnje analize relativnega deleža PAH v živilih, da bi pri prihodnjih pregledih lahko ugotovili, ali je benzo(a)piren še nadalje primeren označevalec.

(5)

PAH lahko živila onesnaži med postopki segrevanja in sušenja, ki omogočajo neposredni stik z ostanki izgorevanja. Postopek sušenja in segrevanja z neposrednim ognjem pri proizvodnji jedilnega olja, na primer olja iz oljčnih tropin, lahko privede do velike količine PAH. Pri postopku rafiniranja olja se za odstranjevanje benzo(a)pirena lahko uporablja aktivno oglje. Ali postopki rafiniranja učinkovito odstranijo ves zadevni PAH, je nejasno. Uporabljati bi se morali proizvodni postopki in načini predelave, ki preprečujejo onesnaženja olj z PAH že na začetku.

(6)

Da bi zaščitili javno zdravje, so potrebne mejne vrednosti benzo(a)pirena v nekaterih živilih z vsebnostjo maščobe in olj, ki se lahko pri postopkih dimljenja ali sušenja močno onesnažijo. Potrebne so posebne, nižje mejne vrednosti za živila za dojenčke, kar se lahko doseže s strogo nadzorovano proizvodnjo in pakiranjem začetnih in nadaljevalnih formul za dojenčke, otroške hrane ter žitnih kašic za dojenčke in male otroke. Potrebne so tudi mejne vrednosti za živila, pri katerih lahko onesnaženo okolje, na primer izlitje olja z ladje, povzroči visoko stopnjo onesnaženja, zlasti rib in ribiških proizvodov.

(7)

V nekaterih živilih, kot so suho sadje in prehranska dopolnila, je bil odkrit benzo(a)piren, toda razpoložljivi podatki ne kažejo, katere vrednosti so razumno dosegljive. Potrebne so nadaljnje raziskave, ki bi pokazale, katere vrednosti so v teh živilih razumno dosegljive. Do takrat morajo veljati mejne vrednosti benzo(a)pirena v bistvenih sestavinah, kot so olja in maščobe, uporabljene v dopolnilih k prehrani.

(8)

Uredbo (ES) št. 466/2001 je treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 466/2001 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2005.

Ta uredba se ne uporablja za proizvode, dane v promet pred 1. aprilom 2005, v skladu z veljavnimi določbami. Dokaz o tem, kdaj je bil proizvod dan v promet, mora zagotoviti nosilec živilske dejavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah

V Bruslju, 4. februarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 77, 16.3.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 684/2004 (UL L 106, 15.4.2004, str. 6).

(3)  UL L 175, 4.7.1991, str. 35. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/14/ES (UL L 41, 14.2.2003, str. 37).

(4)  UL L 49, 28.2.1996, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/13/ES (UL L 41, 14.2.2003, str. 33).


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 466/2001 se doda naslednji razdelek 7:

„Razdelek 7: Policiklični aromatični ogljikovodiki (PAH)

Proizvod

Mejna vrednost

(μg/kg mokre teže)

Izvedbena merila vzorčenja

Izvedbena merila za analitske metode

7.1   

Benzo(a)piren (2)

7.1.1

Olja in maščobe za neposredno prehrano ljudi ali uporabljeni kot sestavine v živilih (3)

2,0

Direktiva 2005/10/ES (1)

Direktiva 2005/10/ES

7.1.2

Živila za dojenčke in male otroke

1,0

Direktiva 2005/10/ES

Direktiva 2005/10/ES

7.1.2.1

Otroška hrana in žitne kašice, namenjene dojenčkom in malim otrokom (4)

7.1.2.2

Začetne in nadaljevalne formule za dojenčke, vključno z začetnim in nadaljevalnim mlekom za dojenčke (5)

7.1.2.3

Živila za posebne zdravstvene namene (6), izrecno namenjena dojenčkom

7.1.3

Prekajeno meso in proizvodi iz prekajenega mesa

5,0

Direktiva 2005/10/ES

Direktiva 2005/10/ES

7.1.4

Meso mišic prekajene ribe in prekajeni ribiški proizvodi (7), razen školjk

5,0

Direktiva 2005/10/ES

Direktiva 2005/10/ES

7.1.5

Meso mišic rib (8), ki niso prekajene ribe

2,0

Direktiva 2005/10/ES

Direktiva 2005/10/ES

7.1.6

Raki, glavonožci, ki niso prekajeni

5,0

Direktiva 2005/10/ES

Direktiva 2005/10/ES

7.1.7

Školjke

10,0

Direktiva 2005/10/ES

Direktiva 2005/10/ES“


(1)  Glej stran 15 tega uradnega lista.

(2)  Benzo(a)piren, za katerega so navedene mejne vrednosti, se uporablja kot označevalec pojavljanja in učinkovanja rakotvornega PAH. Ti ukrepi zagotavljajo popolno uskladitev držav članic glede vsebnosti PAH v navedenih živilih. Komisija pregleda mejne vrednosti za PAH navedenih kategorij živil najkasneje do 1. aprila 2007, ob upoštevanju znanstvenega in tehnološkega znanja o pojavljanju benzo(a)pirena in drugih rakotvornih PAH v živilih.

(3)  Kakavovo maslo je izvzeto iz te kategorije, dokler ni raziskana vsebnost benzo(a)pirena. To odstopanje se ponovno preuči 1. aprila 2007.

(4)  Otroška hrana in žitne kašice, namenjene dojenčkom in malim otrokom, kakor so opredeljene v členu 1 Direktive 96/5/ES. Mejna vrednost se nanaša na proizvode, kot se prodajajo.

(5)  Začetne in nadaljevalne formule za dojenčke, kakor so opredeljeni v členu 1 Direktive 91/321/EGS. Mejna vrednost se nanaša na proizvode, kot se prodajajo.

(6)  Živila za posebne zdravstvene namene, izrecno namenjena dojenčkom, kakor so opredeljena v členu 1(2) Direktive 1999/21/ES. Mejna vrednost se nanaša na proizvode, kot se prodajajo.

(7)  Ribe in ribiški proizvodi, kakor so opredeljeni v kategorijah (b), (c) in (f) seznama iz člena 1 Uredbe (ES) št. 104/2000.

(8)  Ribe, kakor so opredeljene v kategoriji (a) seznama iz člena 1 Uredbe (ES) št. 104/2000.


8.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 209/2005

z dne 7. februarja 2005

o seznamu tekstilnih izdelkov, za katere ob sprostitvi v prosti promet v Skupnosti ni potrebno dokazilo o poreklu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1541/98 z dne 13. julija 1998 o dokazilu o poreklu blaga za nekatere tekstilne izdelke iz oddelka XI kombinirane nomenklature, sproščene v prosti promet v Skupnosti, ter o pogojih za sprejem takšnega dokazila (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za tekstilne izdelke in oblačila, za katera ne veljajo posebni ukrepi v skladu s trgovinsko politiko Skupnosti in ki so sproščeni v prosti promet, zgoraj navedena uredba predvideva, da se lahko odobri izvzetje od obveznosti predložitve dokazila o poreklu in da morajo določbe o izvzetju od obveznosti predložitve dokazila o poreklu opredeliti, ali je za take izdelke treba predložiti izjavo o poreklu ali ne.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 2579/98 z dne 30. novembra 1998 (2) je bil uveden seznam tekstilnih izdelkov, za katere ob sprostitvi v prosti promet v Skupnosti ni potrebno dokazilo o poreklu. Trenutno je treba dopolniti seznam z novimi kategorijami tekstilnih izdelkov.

(3)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti je treba Uredbo (ES) št. 2579/98 izrecno razveljaviti in jo nadomestiti z določbami te uredbe.

(4)

Zaradi izvajanja obvez EU, ki izhajajo iz izteka Sporazuma STO o tekstilu in oblačilih, in zlasti zaradi skladnosti z zahtevami člena 2§8(c) Sporazuma STO o tekstilu in oblačilih, ki določa, da „se sektor za tekstil in oblačila prvi dan 121. meseca od veljavnosti Sporazuma STO vključi v GATT 1994 in se odpravijo vse omejitve po tem sporazumu“, se določbe te uredbe začnejo uporabljati s 1. januarjem 2005.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za sprostitev tekstilnih izdelkov, naštetih v Prilogi k tej uredbi, v prosti promet ni treba predložiti nobenega dokazila o poreklu.

Člen 2

Uredba (ES) št. 2579/98 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. februarja 2005

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 202, 18.7.1998, str. 11.

(2)  UL L 322, 1.12.1998, str. 27.


PRILOGA

SEZNAM TEKSTILNIH IZDELKOV

Kategorija

Poimenovanje – oznaka KN 2005

(1)

(2)

Skupina III A

34

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, dobljene iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov ali podobno, široke 3 m ali več

5407 20 19

38A

Pleteni ali kvačkani sintetični materiali za zavese vključno z mrežastim blagom za zavese

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Mrežaste zavese, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Tkane zavese (vključno draperije, notranje platnene navojnice, volani za zavese in posteljo ter drugi izdelki za notranjo opremo), razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Preja iz neskončnih umetnih ali sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5401 20 10

Preja iz umetnih vlaken; preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno, razen enojne preje iz viskoznega rajona brez zavojev ali do vključno 250 zavojev na meter in enojne neteksturirane preje iz celuloznega acetata

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, preja iz rezanih umetnih vlaken, bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Mikana ali česana ovčja ali jagnječja volna ali druga fina živalska dlaka

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Preja iz mikane ovčje ali jagnječje volne (volnena preja) ali iz mikane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Preja iz česane ovčje ali jagnječje volne (kamgarn) ali iz česane fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Preja iz ovčje ali jagnječje volne ali iz česane fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Bombaž, mikan ali česan

5203 00 00

53

Bombažna gaza

5803 10 00

54

Umetna vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5507 00 00

55

Sintetična vlakna, rezana, vključno z odpadki, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Preja iz rezanih sintetičnih vlaken (vključno z odpadki), pripravljena za prodajo na drobno

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Preproge, talna prekrivala in predposteljniki, vozlani (dokončani ali nedokončani)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Ročno izdelane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais in podobne ter z iglo izdelane tapiserije (npr. z majhnim in križnim vbodom), izdelane v obliki panelov in podobno

5805 00 00

62

Ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja), posukana preja (razen metalizirane preje in posukane preje iz konjske žime)

5606 00 91, 5606 00 99

Til in drug mrežast material, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega, ročno ali strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov, nevezeni, v metraži, trakovih ali razrezani v določene oblike ali velikosti, tkani

5807 10 10, 5807 10 90

Pletenice in okrasna pozamenterija v metraži; rese, pomponi in podobni izdelki

5808 10 00, 5808 90 00

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Pleteni ali kvačkani materiali iz sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi 5 % ali več elastomerne preje, in pleteni ali kvačkani materiali, ki po masi vsebujejo 5 % ali več gumenih niti

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Čipka rašel in materiali z dolgolasasto površino iz sintetičnih vlaken

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Pleteni ali kvačkani materiali, razen tistih iz kategorij 38A in 63, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Potovalne odeje in odeje, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

Skupina III B

72

Kopalke iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Metuljčki in kravate, razen pletenih ali kvačkanih, iz volne, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

6215 20 00, 6215 90 00

86

Stezniki, pasovi za steznike, pasovi za nogavice, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Nogavice, kratke nogavice in nogavičke, razen pletenih ali kvačkanih, drug pribor za oblačila, deli oblačil ali pribora za oblačila, razen tistih za dojenčke in razen pletenih ali kvačkanih

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Šotori

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Vrečke in vreče za pakiranje blaga iz tkanin, razen izdelanih iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz vate; tekstilna vlakna, dolga do vključno 5 mm (kosmiči), tekstilni prah in nopki

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Klobučevina in izdelki iz klobučevine, vključno impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Netkano blago in izdelki iz takšnega blaga, vključno impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Drugi izdelki iz preje, dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli ali konopci, razen tekstilnih materialov, izdelkov iz takšnih materialov in izdelkov iz kategorije 97

5609 00 00, 5905 00 10

99

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

5901 10 00, 5901 90 00

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

5904 10 00, 5904 90 00

Gumirani tekstilni materiali, ki niso pleteni ali kvačkani, razen tistih za pnevmatike

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Tekstilni materiali, drugače impregnirani ali premazani; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje, razen tistih iz kategorije 100

5907 00 10, 5907 00 90

100

Tekstilni materiali, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali laminirani s pripravki iz celuloznih derivatov ali drugih plastičnih materialov

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, razen iz sintetičnih vlaken

ex 5607 90 90

110

Tkane napihljive blazine

6306 41 00, 6306 49 00

111

Tkani izdelki za taborjenje, razen napihljivih blazin in šotorov

6306 91 00, 6306 99 00

112

Drugi tkani gotovi tekstilni izdelki, razen tistih iz kategorij 113 in 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Krpe za tla, za posodo in za prah, razen pletenih ali kvačkanih

6307 10 90

114

Tkanine in izdelki za tehnične namene

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

Skupina IV

120

Zavese (vključno draperije), notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo in drugi izdelki za notranjo opremo, razen pletenih ali kvačkanih, iz lanu ali ramije

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, pleteni ali ne, iz lanu ali ramije

ex 5607 90 90

122

Vrečke in vreče za pakiranje blaga, rabljene, iz lanu, razen pletenih ali kvačkanih

ex 6305 90 00

123

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine iz lanu ali ramije, razen ozkih tkanin

5801 90 10, ex 5801 90 90

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki iz lanu ali ramije, razen pletenih ali kvačkanih

6214 90 90

Skupina V

124

Rezana sintetična vlakna

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Preja iz sintetičnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 41

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz sintetičnih tekstilnih materialov

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Rezana umetna vlakna

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Preja iz umetnih filamentov (neskončna), nepripravljena za prodajo na drobno, razen preje iz kategorije 42

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Monofil, trak (umetna slama in podobno) ter imitacije katguta, iz umetnih tekstilnih materialov

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Groba živalska dlaka, mikana ali česana

5105 40 00

129

Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5110 00 00

130A

Svilena preja, razen preje, spredene iz svilenih odpadkov

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Svilena preja, razen tiste iz kategorije 130A; svileni katgut

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken

5308 90 90

132

Papirna preja

5308 90 50

133

Preja iz prave konoplje

5308 20 10, 5308 20 90

134

Metalizirana preja

5605 00 00

135

Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske žime

5113 00 00

137

Tkanine z lasasto površino in ženiljske tkanine ter ozke tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Tkanine iz papirne preje in druga tekstilna vlakna, razen iz ramije

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

5809 00 00

140

Pletene ali kvačkane tkanine iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Potovalne odeje in odeje iz tekstilnih materialov, razen volne ali fine živalske dlake, bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken

ex 6301 90 90

144

Klobučevina iz grobe živalske dlake

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, kabli in konopci, pleteni ali ne, iz abake (manilska konoplja) ali prave konoplje

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Dvonitne vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje za kmetijske stroje iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav

ex 5607 21 00

146B

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala ali drugih vlaken iz družine agav, razen izdelkov iz kategorije 146A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli, vključno prepleteni, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tar. št. 5303

5607 10 00

147

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in raztrgani tekstilni materiali, razen nemikanih ali nečesanih

5003 90 00

148A

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tar. št. 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Preja iz kokosovega vlakna

5308 10 00

149

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širših od 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, širokih največ 150 cm; vrečke in vreče za pakiranje blaga iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, razen rabljenih

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Iglana klobučevina iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken, ki ni impregnirana ali prevlečena, razen talnih prekrival

5602 10 11

153

Rabljene vrečke in vreče za pakiranje blaga iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tar. št. 5303

6305 10 10

154

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

5001 00 00

Surova svila (nepredena)

5002 00 00

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje), odpadki preje in raztrgani tekstilni materiali, nemikani in nečesani

5003 10 00

Volna, nemikana ali nečesana

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Fina ali groba živalska dlaka, nemikana ali nečesana

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez raztrganih tekstilnih materialov

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

5104 00 00

Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo, izčeski in odpadki, razen kokosovih vlaken in abake iz tar. št. 5304

5305 90 00

Bombaž, nemikan in nečesan

5201 00 10, 5201 00 90

Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Prava konoplja (cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5302 10 00, 5302 90 00

Abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki abake (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5305 21 00, 5305 29 00

Juta ali druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5303 10 00, 5303 90 00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, surova ali predelana, toda nepredena: predivo in odpadki takšnih vlaken (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


8.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/15


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/10/ES

z dne 4. februarja 2005

o določitvi metod vzorčenja in metod analize za uradni nadzor vrednosti benzo-a-pirena v živilih

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 85/591/EGS z dne 20. decembra 1985 o uvedbi metod Skupnosti za vzorčenje in analize za spremljanje in nadzor živil, namenjenih za prehrano ljudi (1) in zlasti člena 1 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 466/2001 z dne 8. marca 2001 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih kontaminatov v živilih (2) določa mejne vrednosti za benzo-a-piren in se sklicuje na ukrepe o določitvi metod vzorčenja in metod analize za uporabo.

(2)

Direktiva Sveta 93/99/EGS z dne 29. oktobra 1993 o dodatnih ukrepih v zvezi z uradnim nadzorom (3) uvaja sistem standardov kakovosti za laboratorije, ki so jim države članice zaupale uradni nadzor živil.

(3)

Treba je določiti splošna merila, ki jim mora metoda analize ustrezati, da se zagotovi, da laboratoriji za uradni nadzor živil uporabljajo metode analize s primerljivimi stopnjami zanesljivosti. Prav tako je zelo pomembno, da se o rezultatih analiznega preskušanja poroča in se jih ovrednoti na enoten način, da se zagotovi usklajen pristop uveljavitve. Ta pravila ovrednotenja se uporabljajo za rezultate analiznega preskušanja, dobljene na vzorcu za uradni nadzor. V primeru analize za drugo mnenje in postopke na sodišču veljajo nacionalni predpisi.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja vzorčenja za uradni nadzor mejnih vrednosti benzo-a-pirena v živilih v skladu z metodami, opisanimi v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da priprava vzorcev in analitske metode za uradni nadzor živil glede vrednosti benzo-a-pirena izpolnjujejo merila, opisana v Prilogi II k tej direktivi.

Člen 3

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo v dvanajstih mesecih po njeni objavi. Države članice takoj posredujejo Komisiji besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. februarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 372, 31.12.1985, str. 50. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 77, 16.3.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 208/2005 (Glej stran 3 tega Uradnega lista).

(3)  UL L 290, 24.11.1993, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.


PRILOGA I

METODE VZORČENJA ZA URADNI NADZOR VSEBNOSTI BENZO-A-PIRENA V ŽIVILIH

1.   Namen in področje uporabe

Vzorci, namenjeni za uradno preskušanje vrednosti benzo-a-pirena v živilih, se odvzamejo v skladu s spodaj opisanimi metodami. Tako dobljeni sestavljeni vzorci so reprezentativni vzorci lotov. Skladnost z mejnimi vrednostmi, ki so določene v Uredbi (ES) št. 466/2001, se ugotavlja na podlagi vrednosti, določenih v laboratorijskih vzorcih.

2.   Opredelitev pojmov

„Lot“: določljiva količina živila, dostavljena istočasno, za katero vzorčevalec ve, da ima skupne značilnosti, kot so izvor, sorta, vrsta pakiranja, pakirnica, pošiljatelj ali oznake.

„Sublot“: določen del večjega lota za izvedbo metode vzorčenja na tem določenem delu, vsak sublot mora biti fizično ločen in določljiv.

„Primarni vzorec“: količina materiala, vzetega iz enega mesta v lotu ali sublotu.

„Sestavljeni vzorec“: sestavljena celota vseh primarnih vzorcev, vzetih iz lota ali sublota.

„Laboratorijski vzorec“: vzorec, namenjen za laboratorijski preskus.

3.   Splošne določbe

3.1   Osebje

Vzorčenje opravi pooblaščena oseba, ki jo imenujejo države članice.

3.2   Material za vzorčenje

Vsak lot za pregled je treba vzorčiti ločeno.

3.3   Previdnostni ukrepi

Med vzorčenjem in pripravo vzorcev je treba ravnati previdno, da bi se izognili vsem spremembam, ki bi vplivale na vsebnost benzo-a-pirena, motile analitsko določanje ali bi povzročile nereprezentativnost sestavljenih vzorcev.

3.4   „Primarni vzorec“:

Če je mogoče, se primarni vzorci jemljejo na različnih mestih, razporejenih po celotnem lotu ali sublotu. O odstopanju od tega postopka je treba poročati v zapisniku.

3.5   Priprava sestavljenega vzorca

Sestavljeni vzorec pripravimo tako, da združimo primarne vzorce. Sestavljeni vzorec je homogeniziran v laboratoriju, razen če to ni združljivo z izvajanjem točke 3.6.

3.6   Enakovredni laboratorijski vzorci

Enakovredni laboratorijski vzorci za uradni nadzor, za potrebe nosilcev dejavnosti za drugo mnenje in za postopke na sodišču se vzamejo iz homogeniziranega sestavljenega vzorca, če to ni v nasprotju s predpisi držav članic o vzorčenju.

3.7   Pakiranje in prenos vzorcev

Vsak vzorec zapremo v čisto inertno posodo, kjer je primerno zaščiten pred onesnaženjem in proti poškodbam na poti. Potrebni so vsi previdnostni ukrepi, da preprečimo kakršne koli spremembe v sestavi vzorca, ki bi lahko nastale med prenosom ali hrambo.

3.8   Pečatenje in označevanje vzorcev

Vsak vzorec, vzet za uradni nadzor, se na kraju vzorčenja zapečati in določi po predpisih države članice.

O vsakem vzorčenju je treba napisati zapisnik, ki omogoča nedvoumno prepoznavanje vsakega lota, navaja datum in mesto vzorčenja ter vse dodatne informacije, ki bi lahko bile v pomoč analitiku.

4.   Načrti vzorčenja

Uporabljena metoda vzorčenja zagotovi, da je sestavljeni vzorec reprezentativen za nadzorovan lot.

4.1   Število primarnih vzorcev

V primeru olj, za katera se lahko sklepa na homogeno porazdelitev benzo-a-pirena v danem lotu, zadostuje, da se vzamejo trije primarni vzorci iz lota za oblikovanje sestavljenega vzorca. Navesti je treba sklic na številko lota. Za oljčno olje in olje iz oljčnih tropin so dodatni podatki o vzorčenju navedeni v Uredbi (ES) št. 1989/2003 (1).

Za druge proizvode je najmanjše število primarnih vzorcev, vzetih iz lota, navedeno v preglednici 1. Primarni vzorci so podobne mase, najmanj 100 g vsak, ki se združijo v sestavljeni vzorec z maso najmanj 300 g (glej točko 3.5).

PREGLEDNICA 1

Najmanjše število primarnih vzorcev, vzetih iz lota

Masa lota (v kg)

Najmanjše število vzetih primarnih vzorcev

< 50

3

50 do 500

5

> 500

10

Če lot vključuje posamezna pakiranja, je število pakiranj, ki se vzame za oblikovanje sestavljenega vzorca, navedeno v preglednici 2.

PREGLEDNICA 2

Število pakiranj (primarni vzorci), vzetih za oblikovanje sestavljenega vzorca, če je lot sestavljen iz posameznih pakiranj

Število pakiranj ali enot v lotu ali sublotu

Število vzetih pakiranj ali enot

1 do 25

1 pakiranje ali enota

26 do 100

Približno 5 %, najmanj 2 pakiranji ali enoti

> 100

Približno 5 %, največ 10 pakiranj ali enot

4.2   Vzorčenje v prodaji na drobno

Vzorčenje živil v prodaji na drobno se po možnosti izvede v skladu z zgoraj navedenimi določbami za vzorčenje. Kjer to ni možno, se uporabijo druge učinkovite metode vzorčenja v prodaji na drobno pod pogojem, da zagotovijo zadostno reprezentativnost vzorčenega lota.

5.   Skladnost lota ali sublota s specifikacijo

Preskusni laboratorij ponovi analizo laboratorijskega vzorca za uradni nadzor v primerih, kjer so rezultati prvega preskušanja 20 % pod ali nad mejno vrednostjo, in v teh primerih izračuna srednjo vrednost rezultatov.

Lot je sprejet, če rezultat prvega preskušanja, oziroma kjer je potrebna ponovitev preskušanja, srednja vrednost obeh ne presega mejne vrednosti (kot je določena v Uredbi (ES) št. 466/2001) ob upoštevanju merilne negotovosti in popravka za izkoristek.

Lot je neskladen z mejno vrednostjo (kot je določena v Uredbi (ES) št. 466/2001), če rezultat prvega preskušanja, oziroma kjer je potrebna ponovitev preskušanja, srednja vrednost obeh presega mejno vrednost, brez utemeljenega dvoma, ob upoštevanju merilne negotovosti in popravka za izkoristek.


(1)  UL L 295, 13.11.2003, str. 57.


PRILOGA II

PRIPRAVA VZORCA IN MERIL ZA METODE ANALIZE, UPORABLJENE ZA URADNI NADZOR MEJNIH VREDNOSTI BENZO-A-PIRENA V ŽIVILIH

1.   Previdnostni ukrepi in splošna načela za benzo-a-piren v živilskih vzorcih

Osnovna zahteva je, da se dobi reprezentativen in homogen laboratorijski vzorec, ne da bi prišlo do sekundarnega onesnaženja.

Analitik zagotovi, da se vzorci med pripravo vzorca ne onesnažijo. Posode se pred uporabo spere z acetonom ali heksanom visoke čistote (stopnji p.A., HLPC ali ekvivalentne), da se zmanjša možnost onesnaženja. Kadar je le mogoče, bi morala biti oprema, ki pride v stik z vzorcem, narejena iz inertnih materialov, npr. aluminija, stekla ali poliranega nerjavečega jekla. Izogibati se je treba plastiki, kot je polipropilen, PTFE idr., kajti analit se lahko adsorbira na te materiale.

Ves vzorčni material, ki ga je laboratorij prejel, se uporabi za pripravo preskusne snovi. Samo dobro homogenizirani vzorci dajo ponovljive rezultate.

Obstaja veliko zadovoljivih posebnih postopkov priprave vzorca, ki se jih lahko uporabi.

2.   Priprava laboratorijskega vzorca

Drobno zmleti (kjer je ustrezno) in dobro premešati celoten sestavljeni vzorec po postopku, s katerim se dokazano doseže popolna homogenizacija.

3.   Razdelitev vzorcev za uradni nadzor ali drugo mnenje

Enakovredni vzorci za uradni nadzor, za nosilca dejavnosti za drugo mnenje in za postopke na sodišču se vzamejo iz homogeniziranega sestavljenega vzorca, če to ni v nasprotju s predpisi držav članic o vzorčenju.

4.   Metoda analize, ki jo uporablja laboratorij in zahteve laboratorijskega nadzora

4.1   Opredelitev pojmov

V nadaljevanju so navedene nekatere najsplošnejše opredelitve, ki jih bo laboratorij uporabljal:

r

=

Ponovljivost, vrednost manjša od absolutne razlike dveh posameznih rezultatov preskusa, dobljenih pod ponovljivimi pogoji (t. j. isti vzorec, isti analitik, ista aparatura, isti laboratorij in kratek časovni razmik), za katero se pričakuje, da bo dobljena z verjetnostjo 95 % in zato je Formula.

sr

=

Standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih ponovljivosti.

RSDr

=

Relativni standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih ponovljivosti Formula.

R

=

obnovljivost, vrednost manjša od absolutne razlike dveh posameznih rezultatov preskusa, dobljenih pod pogoji obnovljivosti (npr. identični material, različni izvajalci, različni laboratoriji, z uporabo različne metode), za katero se pričakuje, da bo dobljena z verjetnostjo 95 %; Formula.

sR

=

Standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih obnovljivosti.

RSDR

=

Relativni standardni odmik, izračunan iz rezultatov, dobljenih pri pogojih obnovljivosti Formula, kjer je povprečje rezultatov za vse laboratorije in vzorce.

HORRATr

=

upoštevani RSDr, deljen z vrednostjo RSDr, dobljeno s Horwitzovo enačbo (1) z uporabo predpostavke r = 0,66R.

HORRATR

=

upoštevana vrednost RSDR, deljena z vrednostjo RSDR, izračunana s Horwitzovo enačbo.

U

=

razširjena negotovost, izračunana s faktorjem pokritja 2, ki ustreza približno 95-% stopnji zaupanja.

4.2   Splošne zahteve

Metode analize, uporabljene za uradni nadzor živil, morajo biti v skladu z določbami točk 1 in 2 Priloge k Direktivi Sveta 85/591/EGS.

4.3   Posebne zahteve

Kadar ni predpisanih, metod za določanje benzo-a-pirena v živilih na ravni Skupnosti, laboratoriji lahko izberejo katero koli metodo, če izbrana metoda izpolnjuje izvedbena merila, navedena v preglednici 2. Validacija naj po možnosti vključuje certificirani referenčni material.

PREGLEDNICA 2

Izvedbena merila za metode analize za benzo-a-piren

Parametri

Vrednost/Pripomba

Uporaba

Živila iz Uredbe (ES) št. …/2003

Meja zaznavnosti

Ne več kot 0,3 μg/kg

Meja določljivosti

Ne več kot 0,9 μg/kg

Natančnost

Vrednosti HORRATr ali HORRATR nižji od 1,5 v medlaboratorijskem primerjalnem preskusu

Izkoristek

50 %–120 %

Specifičnost

Potrditev pozitivne detekcije brez matrice ali spektralnih interferenc

4.3.1   Merila doseženih rezultatov - Pristop, ki upošteva (merilno) negotovost

Vendar lahko laboratorij za oceno primernosti metode analize uporabi tudi pristop, ki upošteva (merilno) negotovost. Laboratorij lahko uporabi metodo, s katero se dobijo rezultati v okviru najvišje standardne negotovosti. Najvišja standardna negotovost se izračuna po enačbi:

Formula

pri čemer je:

Uf

najvišja standardna negotovost

LOD

LOD meja zaznavnosti metode

C

C izbrana koncentracija

Če metoda analize zagotovi rezultate z merilno negotovostjo, ki je nižja od najvišje standardne negotovosti, je metoda ravno tako primerna kot tista, ki izpolnjuje izvedbena merila iz preglednice.

4.4   Izračun izkoristka in poročanje o rezultatih

Rezultat analize se poroča, z ali brez izkoristka. Navesti je treba način poročanja in vrednost izkoristka. Rezultat preskušanja, kjer je izkoristek upoštevan se uporablja za preverjanje skladnosti (glej točko 5 Priloge I).

Analitik mora biti seznanjen s „Poročilom Evropske komisije o odnosu med rezultati analize, merjenjem negotovosti, faktorji izkoristka in določbami v zakonodaji EU v zvezi z živili“ (2).

O rezultatu preskušanja je treba poročati kot x +/- U, kjer je x rezultat analize in U merilna negotovost.

4.5   Standardi kakovosti za laboratorije

Laboratoriji morajo biti v skladu z Direktivo 93/99/EGS.

4.6   Druga načela v zvezi s preskušanjem

Preskus strokovnosti

Sodelovanje v ustreznih shemah medlaboratorijskih primerjalnih preskušanj, ki so v skladu z „Mednarodnim harmoniziranim protokolom za preskus strokovnosti (kemičnih) analitskih laboratorijev“(3), razvitih pod pokroviteljstvom IUPAC/ISO/AOAC.

Notranje obvladovanje kakovosti

Laboratoriji morajo dokazati, da imajo uvedene postopke obvladovanja kakovosti. Primer so „Smernice ISO/AOAC/IUPAC o notranjem obvladovanju kakovosti v analitskih kemičnih laboratorijih“(4)

REFERENČNA LITERATURA

1.

W. Horwitz, „Ovrednotenje metode analize za Uredbo o živilih in zdravilih“, Anal. Chem., 1982, 54, 67A - 76A.

2.

Poročilo Evropske komisije o odnosu med rezultati analize, nezanesljivostjo meritev, faktorji izkoristka in določbami v zakonodaji EU v zvezi z živili, 2004. (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm).

3.

ISO/AOAC/IUPAC Mednarodni harmonizirani protokol za preskus strokovnosti (kemičnih) analitskih laboratorijev, Izdala M. Thompson in R. Wood, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123 - 2144 (tudi objavljeno v J. AOAC International, 1993, 76, 926).

4.

ISO/AOAC/IUPAC Mednarodne harmonizirane smernice za notranje obvladovanje kakovosti v analitskih kemičnih laboratorijih, izdala M. Thompson in R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649–666.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

8.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. februarja 2005

o spremembi Prilog I in II k Odločbi 2002/308/ES s seznami con in ribogojnic, odobrenih glede ene ali več bolezni rib – virusna hemoragična septikemija (VHS) in nalezljiva hematopoetska nekroza (IHN)

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 188)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/107/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1) in zlasti členov 5 in 6 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/308/ES (2) določa sezname odobrenih con in odobrenih ribogojnic, ki se nahajajo v neodobrenih conah, ob upoštevanju nekaterih bolezni rib.

(2)

Francija je predložila obrazložitve za pridobitev statusa odobrenih con glede na VHS in IHN za nekatere ribogojnice na njenem ozemlju. Iz predložene dokumentacije je razvidno, da te cone izpolnjujejo zahteve člena 5 Direktive 91/67/EGS. Te cone torej izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa odobrenih con in se dodajo na seznam odobrenih con.

(3)

Danska, Francija in Italija so predložile obrazložitve za pridobitev statusa odobrenih ribogojnic v neodobrenih conah glede na VHS in IHN za določene ribogojnice na njihovem ozemlju. Iz predložene dokumentacije je razvidno, da te ribogojnice izpolnjujejo zahteve člena 6 Direktive 91/67/EGS. Te ribogojnice torej izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa odobrene ribogojnice v neodobreni coni in se dodajo na seznam odobrenih ribogojnic.

(4)

Odločba Komisije 2003/634/ES (3) odobrava in našteva programe, ki so jih predložile države članice za pridobitev statusa odobrenih con in odobrenih ribogojnic glede na bolezni VHS in IHN. Italija je obvestila, da sta bila dokončana dva programa, odobrena z navedeno odločbo. Predložena dokumentacija je pokazala, da ena ribogojnica izpolnjuje pogoje za status odobrene ribogojnice v neodobreni coni in jo je treba dodati na seznam odobrenih ribogojnic, medtem ko ena cona izpolnjuje pogoje za status odobrene cone in jo je treba dodati na seznam odobrenih con.

(5)

Zato je treba ustrezno spremeniti Odločbo 2002/308/ES.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/308/ES se spremeni na naslednji način:

1.

Priloga I se nadomesti s Prilogo I k tej odločbi.

2.

Priloga II se nadomesti s Prilogo II k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. februarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 106, 23.4.2002, str. 28. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/850/ES (UL L 368, 15.12.2004, str. 28).

(3)  UL L 220, 3.9.2003, str. 8. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/328/ES (UL L 104, 8.4.2004, str. 129).


PRILOGA I

„PRILOGA I

ODOBRENE CONE GLEDE NA BOLEZNI RIB – VIRUSNA HEMORAGIČNA SEPTIKEMIJA (VHS) ALI NALEZLJIVA HEMATOPOETSKA NEKROZA (IHN)

1.A   CONE (1) NA DANSKEM, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å.

1.B   CONE NA DANSKEM, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN IHN

Danska (2).

2.   CONE V NEMČIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

2.1   BADEN WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal od izvira do izliva vode iz ribogojnice Falkenstein,

Eyach in njeni pritoki od izvirov do prvega jezu nizvodno blizu mesta Haigerloch,

Andelsbach in njeni pritoki od izvirov do turbine blizu mesta Krauchenwies,

Lauchert in njeni pritoki od izvirov do ovire, ki jo predstavlja turbina blizu mesta Sigmaringendorf,

Grosse Lauter in njeni pritoki od izvirov do ovire, ki jo predstavlja slap blizu mesta Lauterach,

Wolfegger Aach in njeni pritoki od izvirov do ovire, ki jo predstavlja slap blizu mesta Baienfurth,

povodje ENZ, ki ga sestavljajo reke Grosse Enz, Kleine Enz in Eyach od izvirov do neprehodne pregrade v središču mesta Neuenbürg.

3.   CONE V ŠPANIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

3.1   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST ASTURIJA

Celinske cone

vsa povodja Asturije.

Obalne cone

celotna obala Asturije.

3.2   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST GALICIJA

Celinske cone

povodja Galicije:

vključno s povodji reke Eo, reke Sil od izvira v provinci Léon, reke Mińo od izvira do pregrade Frieira, in reke Limia od izvira do pregrade Das Conchas,

razen povodja reke Tamega.

Obalne cone

obalno območje v Galiciji od ustja reke Eo (Isla Pancha) do Punta Picos (ustje reke Miño).

3.3   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST ARAGÓN

Celinske cone

povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón,

reka Isuela od izvira do pregrade Arguis,

reka Flúmen od izvira do pregrade Santa María de Belsue,

reka Guatizalema od izvira do pregrade Vadiello,

reka Cinca od izvira do pregrade Grado,

reka Esera od izvira do pregrade Barasona,

reka Noguera-Ribagorzana od izvira do pregrade Santa Ana,

reka Matarraña od izvira do pregrade Aguas de Pena,

reka Pena od izvira do pregrade Pena,

reka Guadalaviar-Turia od izvira do pregrade Generalísimo v provinci Valencia,

reka Mijares od izvira do pregrade Arenós v provinci Castellón.

Drugi vodotoki skupnosti Aragón se štejejo za varovalni pas.

3.4   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST NAVARRA

Celinske cone

povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón,

reka Bidasoa od izvira do ustja,

reka Leizarán od izvira do pregrade Leizarán (Muga).

Drugi vodotoki skupnosti Navarra se štejejo za varovalni pas.

3.5   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST KASTILIJA IN LEÓN

Celinske cone

povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón,

reka Duero od izvira do pregrade Aldeávila,

reka Sil,

reka Tiétar od izvira do pregrade Rosarito,

reka Alberche od izvira do pregrade Burguillo.

Drugi vodotoki avtonomne skupnosti Kastilija in León se štejejo za varovalni pas.

3.6   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST KANTABRIJA

Celinske cone

povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón,

povodja naslednjih rek od njihovega izvira do morja:

reka Deva,

reka Nansa,

reka Saja-Besaya,

reka Pas-Pisueña,

reka Asón,

reka Agüera.

Povodja rek Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo se štejejo za varovalni pas.

Obalne cone

celotna obala Cantabrije od ustja reke Deva do zaliva Ontón.

3.7   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST LA RIOJA

Celinske cone

Povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón.

4.A   CONE V FRANCIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

4.A.1   ADOUR-GARONNE

Porečja

porečje Charente,

porečje Seudre,

porečja obalnih rek v estuariju reke Gironde v departmaju Charente-Maritime,

povodja Nive in Nivelles (Atlantski Pireneji),

porečje Forges (Landes),

povodje Dronne (Dordogne) od izvira do jezu Eglisottes pri Monfouratu,

povodje Beauronne (Dordogne) od izvira do jezu Faye,

povodje Valouse (Dordogne) od izvira do jezu Etang des Roches Noires,

povodje Paillasse (Gironde) od izvira do jezu Grand Forge,

povodje Ciron (Lot et Garonne, Gironde) od izvira do jezu Moulin de Castaing,

povodje Petite Leyre (Landes) od izvira do jezu Pont de l'Espine pri Argelousu,

povodje Pave (Landes) od izvira do jezu Pave,

povodje Escource (Landes) od izvira do jezu Moulin de Barbe,

povodje Geloux (Landes) od izvira do jezu D38 pri kraju Saint-Martin d'Oney,

povodje Estrigon (Landes) od izvira do jezu Campet et Lamolère,

povodje Estampon (Landes) od izvira do jezu Ancienne Minoterie pri kraju Roquefort,

povodje Gélise (Landes, Lot et Garonne) od izvira do jezu nizvodno od sotočja rek Gélise in Osse,

povodje Magescq (Landes) od izvira do ustja,

povodje Luys (Pyrénées-Atlantiques) od izvira do jezu Moulin d'Oro,

povodje Neez () od izvira do jezu Jurançon,

povodje Beez (Pyrénées Atlantiques) od izvira do jezu Nay,

povodje Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) od izvira do jezu Calypso pri elektrarni Soulom.

Obalna območja

Celotna atlantska obala med severno mejo departmaja Vendée in južno mejo departmaja Charente-Maritime.

4.A.2   LOIRE-BRETAGNE

Celinske cone

vsa povodja v bretonski regiji, razen naslednjih:

Vilaine,

nizvodni del porečja reke Elorn,

porečje Sèvre-Niortaise,

porečje reke Lay,

naslednja povodja porečja Vienne:

povodje reke La Vienne od izvirov do jezu Châtellerault v departmaju La Vienne,

povodje reke La Gartempe od izvirov do jezu (z rešetko) Saint-Pierre de Maillé v departmaju La Vienne,

povodje reke La Creuse od izvirov do jezu Bénavent v departmaju Indre,

povodje reke Le Suin od izvirov do jezu Douadic v departmaju Indre,

povodje reke La Claise od izvirov do jezu Bossay-sur-Claise v departmaju Indre in Loire,

povodje potokov Velleches in des trois Moulins, od izvirov do jezu des trois Moulins v departmaju La Vienne,

porečja atlantskih obalnih rek v departmaju Vendée.

Obalna območja

celotna bretonska obala, razen naslednjih delov:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

obalna cona med „pointe de Trévignon“ in ustjem reke Laïta,

obalna cona med ustjem reke Tohon do meje departmaja.

4.A.3   SEINE-NORMANDIE

Celinske cone

porečje reke Sélune.

4.A.4   REGIJA AKVITANIJA

Porečja

porečje reke Vignac od izvira do pregrade „la Forge“,

porečje reke Gouaneyre od izvira do pregrade „Maillières dam“,

porečje reke Susselgue od izvira do pregrade „de Susselgue“,

porečje reke Luzou od izvira do ribogojnice „de Laluque“,

porečje reke Gouadas od izvira do pregrade „l’Etang de la Glacière à Saint Vincent de Paul“,

porečje reke Bayse od izvirov do pregrade „Moulin de Lartia et de Manobre“,

porečje reke Rancez od izvirov do pregrade pri kraju Rancez,

porečje reke Eyre od izvirov do estuarija Arcachon.

4.A.5   SREDNJI PIRENEJI

Porečja

porečje reke Cernon od izvira do pregrade „Saint George de Luzençon“,

porečje reke Dourdou od izvirov rek Dourdou in Grauzon do neprehodne ovire pri kraju Vabres-l’Abbaye.

4.A.6   L’AIN

celinske cone jezer Dombes.

4.B   CONE V FRANCIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN VHS

4.B.1   LOIRE-BRETAGNE

Celinske cone

del porečja reke Loire, ki zajema zgornji del povodja reke Huisne od izvira vodotokov do jezov Ferté-Bernard.

4.C   CONE V FRANCIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN IHN

4.C.1   LOIRE-BRETAGNE

Celinske cone

naslednja povodja porečja Vienne:

povodje reke Anglin od izvirov do naslednjih jezov:

EDF de Châtellerault na reki La Vienne v departmaju la Vienne,

Saint-Pierre de Maillé na reki La Gartempe v departmaju la Vienne,

Bénavent na reki La Creuse v departmaju Indre,

Douadic na reki Le Suin v departmaju Indre,

Bossay-sur-Claise na reki La Claise v departmaju Indre in Loire.

5.A   CONE NA IRSKEM, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN VHS

Irska (4) razen otok Cape Clear.

5.B   CONE NA IRSKEM, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN IHN

Irska (4).

6.A   CONE V ITALIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

6.A.1   REGIJA TRENTINO – ZGORNJE POADIŽJE, AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO

Celinske cone

cona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: povodje reke Avisio od izvira do umetne pregrade Serra San Giorgio, ki se nahajajo v občini Giovo,

cona Val delle Sorne: povodje reke Sorna od izvira do umetne pregrade, ki jo predstavlja hidroelektrarna v kraju Chizzola (Ala), pred izlivom v reko Adižo,

cona Torrente Adanà: povodje reke Adanà od izvira do niza umetnih pregrad, ki se nahajajo nizvodno od ribogojnice Armani Cornelio-Lardaro,

cona Rio Manes: cona, v kateri se zbirajo vode reke Rio Manes, do slapu, ki je 200 metrov nizvodno od ribogojnice „Troticoltura Giovanelli“ v kraju „La Zinquantina“,

cona Val di Ledro: povodji rek Massangla in Ponale od izvirov do hidroelektrarne pri kraju „Centrale“ v občini Molina di Ledro,

cona Valsugana: povodje reke Brenta od izvirov do jeza Marzotto pri kraju Mantincelli v občini Grigno,

cona Val del Fersina: povodje reke Fersina od izvirov do slapa Ponte Alto.

6.A.2   REGIJA LOMBARDIJA, POKRAJINA BRESCIA

Celinske cone

cona Ogliolo: povodje potoka Ogliolo od izvira do slapu, ki je nizvodno od ribogojnice Adamello, kjer se potok Ogliolo steka v reko Oglio,

cona Fiume Caffaro: povodje potoka Cafarro od izvira do umetne pregrade, ki je 1 km nizvodno od ribogojnice,

cona Val Brembana: povodje reke Brembo od izvirov do neprehodne ovire v občini Ponte S. Pietro.

6.A.3   REGIJA UMBRIJA

6.A.4   REGIJA VENETO

Celinske cone

cona Belluno: povodje v provinci Belluno od izvira potoka Ardo do pregrade nizvodno (preden se potok Ardo izlije v reko Piave) pri ribogojnici Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5   REGIJA TOSKANA

Celinske cone

cona Valle del fiume Serchio: povodje reke Serchio od izvira do pregrade jeza Piaggione.

6.A.6   REGIJA UMBRIJA

Celinske cone

Fosso di Terrìa: povodje reke Terrìa od izvirov do pregrade pri ribogojnici Ditta Mountain Fish, kjer se reka Terrìa steka v reko Nera.

6.B   CONE V ITALIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN VHS

6.B.1   REGIJA TRENTINO – ZGORNJE POADIŽJE, AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO

Celinske cone

cona Valle dei Laghi: povodja, ki spadajo k jezerom San Massenza, Toblino in Cavedine do pregrade nizvodno v južnem delu jezera Cavedine, ki vodi do hidroelektrarne v občini Torbole.

6.C   CONE V ITALIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN IHN

6.C.1   REGIJA UMBRIJA, POKRAJINA PERUGIA

cona Lago Trasimeno: jezero Trasimeno.

6.C.2   REGIJA TRENTINO – ZGORNJE POADIŽJE, AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO

cona Val Rendena: povodje od izvira reke Sarca do jezu Oltresarca v občini Villa Rendena.

7.A   CONE NA ŠVEDSKEM, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN VHS

Švedska (5).

razen območje zahodne obale v polkrogu z 20-kilometrskim polmerom okoli ribogojnice na otoku Björkö, ter estuariji in povodji rek Göta in Säve do prvih selitvenih pregrad na vsaki od rek (na prvi reki v kraju Trollhättan in na drugi reki pri dotoku v jezero Aspen).

7.B   CONE NA ŠVEDSKEM, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN IHN

Švedska (5).

8.   CONE V ZDRUŽENEM KRALJESTVU, NA KANALSKIH OTOKIH IN OTOKU MAN, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

Velika Britanija (5),

Severna Irska (5),

Guernsey (5),

otok Man (5).“


(1)  Sem spadajo povodja in obalna območja.

(2)  Vključno z vsemi celinskimi in obalnimi območji na njenem ozemlju.

(3)  Predeli povodja.

(4)  Vključno z vsemi celinskimi in obalnimi območji na njenem ozemlju.

(5)  Vključno z vsemi celinskimi in obalnimi območji na njenem ozemlju.


PRILOGA II

„PRILOGA II

RIBOGOJNICE, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI RIB – VIRUSNA HEMORAGIČNA SEPTIKEMIJA (VHS) ALI NALEZLJIVA HEMATOPOETSKA NEKROZA (IHN)

1.   RIBOGOJNICE V BELGIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   RIBOGOJNICE NA DANSKEM, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigårdens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Liegård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

3.A   RIBOGOJNICE V NEMČIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

3.A.1   SPODNJA SAŠKA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2   TURINGIJA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

D-64759 Sensbachtal

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißleg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weißenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißleg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4   SEVERNO PORENJE-WESTFALIJA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5   BAVARSKA

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

3.A.6   SAŠKA

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7   HESSEN

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B   RIBOGOJNICE V NEMČIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN IHN

3.B.1   TURINGIJA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   RIBOGOJNICE V ŠPANIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

4.1   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST ARAGON

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST ANDALUZIJA

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.‘ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.‘ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

5.A   RIBOGOJNICE V FRANCIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

5.A.1   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture ‚Les Fontaines d’Escot‘

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.A.3   AKVITANIJA

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre Saint Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4   DROME

1.

Pisciculture ‚Sources de la Fabrique‘

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné sur Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

5440 FEINS

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10   LANGUEDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11   SREDNJI PIRENEJI

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12   ALPES MARITIME

1.

Centre piscicole de Roquebiliere

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13   VISOKE ALPE

1.

Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame

Pisciculture Fédérale

F-05310 La Roche-de-Rame

5.B   RIBOGOJNICE V FRANCIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZEN VHS

5.B.1   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A   RIBOGOJNICE V ITALIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

6.A.1   REGIJA: FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA

Porečje reke Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Porečje reke Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Porečje reke Bianco

8.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)


Porečje reke Muje

9.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2   POKRAJINA: AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO

Porečje Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)


Porečje Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno


Porečje Adiže

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige


Porečje Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura ‚La Fiana‘

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3   REGIJA: UMBRIJA

Dolina reke Nera

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4   REGIJA: VENETO

Porečje Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)


Porečje reke Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)


Porečje reke Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’D’Oro 25

Bolzano Vic. (VI)


Porečje reke Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S.Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta


Reka Tione in Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga


Reka Tartaro/porečje Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR


Reka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8

I-32100 Belluno


Reka Molini

9.

Azienda Agricoltura

Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno


Reka Sile

10.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5   REGIJA: DOLINA AOSTE

Porečje reke Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6   REGIJA: LOMBARDIJA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo. S. S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7   REGIJA: TOSKANA

Porečje reke Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc Carda,

Castel Focognano (AR)

6.A.8   REGIJA: LIGURIJA

1.

Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9   REGIJA: PIEMONT

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO)

Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233CN800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

6.A.10   REGIJA: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)

Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11   REGIJA: EMILIO-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

7.   RIBOGOJNICE V AVSTRIJI, ODOBRENE GLEDE NA BOLEZNI VHS IN IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg“


8.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/43


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 4. februarja 2005

o nadaljnji preiskavi vrednosti policikličnih aromatičnih ogljikovodikov v določeni hrani

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 256)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/108/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 466/2001 (1) določa mejne vrednosti policikličnih aromatičnih ogljikovodikov (PAH), zlasti benzo(a)pirena, v določeni hrani. Zaradi ostalih negotovosti glede vsebnosti rakotvornih PAH v hrani Uredba predvideva pregled ukrepov do 1. aprila 2007. Za navedeni pregled so potrebni določeni podatki.

(2)

Znanstveni odbor za hrano je v svojem mnenju z dne 4. decembra 2002 zaključil, da je mnogo policikličnih aromatičnih ogljikovodikov genotoksičnih karcinogenov. Vendar bi se morala zaradi učinkov genotoksičnih snovi, ki ne presegajo mejnih vrednosti, količina PAH v živilih zmanjšati, kolikor je razumno dosegljivo. Znanstveni odbor za hrano je zaključil, da bi se lahko benzo(a)piren uporabljal kot označevalec pojavljanja in učinkovanja rakotvornih PAH v hrani, kakor je našteto v Prilogi. Potrebne bi bile nadaljnje analize relativnega deleža PAH v živilih, da bi pri prihodnjih pregledih lahko ugotovili, ali je benzo(a)piren še nadalje primeren kot označevalec. Na razpolago so metode, ki preskušajo več PAH.

(3)

AH se lahko tvori v hrani pri gretju, sušenju, dimljenju, ki omogočajo produktom izgorevanja, da pridejo v neposredni stik s hrano. Kjer so bile v hrani ugotovljene večje količine PAH, je treba preveriti metode proizvodnje in predelave. Na primer postopek sušenja in segrevanja z neposrednim ognjem pri proizvodnji jedilnega olja, kot je olje iz oljčnih tropin, lahko privede do velike količine PAH. Za odstranitev benzo(a)pirena med rafiniranjem olja se lahko uporabi aktivni ogljik, toda ni jasno, ali se med rafiniranjem učinkovito odstrani ves zadevni PAH. Uporabljati bi se morali proizvodni postopki in načini predelave, ki že na začetku preprečujejo onesnaženje surovega olja s PAH.

PRIPOROČA:

1.

Da preverijo vrednosti benzo(a)pirena in drugih policikličnih aromatičnih ogljikovodikov (PAH), zlasti tiste, ki jih je Znanstveni odbor za hrano označil kot rakotvorne in so našteti v Prilogi (2). Da ocenijo relativno razmerje teh PAH v hrani, ki so našteti v Uredbi (ES) št. 208/2005. Da preverijo vrednosti PAH v drugi hrani, ki lahko vsebuje visoke vrednosti PAH, npr. suho sadje in prehranska dopolnila. Treba je poročati o vrednosti vsakega rakotvornega PAH, izmerjenega v posameznih vzorcih hrane. Na primer, treba je navesti vrednosti PAH, izmerjene v vsakem posameznem vzorcu olja iz oljčnih tropin ali sončničnega olja ali prekajenih rib (z imenom vrste) ali prekajene šunke itd. Komisija bo zbrala in predstavila neobdelane podatke. Da rezultate raziskav pošljejo Komisiji do 31. oktobra 2006 in da do 1. aprila 2007 obvestijo o pregledu mejnih vrednosti in primernosti benzo(a)pirena kot označevalca.

2.

Da preverijo metode proizvodnje in predelave, ki se uporabljajo za jedilna olja in maščobe. Kjer se pri pridelavi jedilnega olja in maščob uporabljajo metode, ki lahko povzročijo visoke vrednosti PAH v surovem olju ali maščobah, kot je sušenje in gretje z neposrednim ognjem, preverijo pri proizvajalcih alternativne ali optimalne metode, ki bi zmanjšale te vrednosti. Da Komisiji do 31. oktobra 2006 poročajo o ugotovitvah in napredku, kako se izogniti uporabi metod, ki povzročajo onesnaženje.

3.

Da preverijo metode proizvodnje in predelave, ki se uporabljajo za prekajeno in sušeno hrano. Kjer se uporabljajo metode, ki lahko povzročijo visoke vrednosti PAH, preverijo pri proizvajalcih alternativne ali optimalne metode, ki bi zmanjšale vrednosti. Da Komisiji do 31. oktobra 2006 poročajo o ugotovitvah in napredku, kako se izogniti uporabi metod, ki povzročajo onesnaženje.

4.

Da preverijo prisotnost in preprečijo PAH v kakavovem maslu in Komisijo obvestijo o ugotovitvah do 31. oktobra 2006. Podatki so potrebni za vrednosti benzo(a)pirena in drugih PAH v kakavovem maslu o izvoru tega možnega onesnaženja in o možnih načinih, kako zmanjšati onesnaženje. Ti podatki se bodo uporabili za obvestilo o pregledu odstopanja za kakavovo maslo, ki je sedaj na seznamu v Uredbi (ES) št. 208/2005.

5.

Da zagotovijo podatke od katerih koli drugih raziskav okoljskih virov PAH v hrani.

V Bruslju, 4. februarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 77, 16.3.2003. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 208/2005 (glej stran 3 tega Uradnega lista).

(2)  Novi podatki o PAH, ki jih Znanstveni odbor za hrano ni izpostavil, so prav tako dobrodošli, če je ogroženo javno zdravje.


PRILOGA

Policiklični aromatični ogljikovodiki (PAH), ki jih je Znanstveni odbor za hrano (1) označil za rakotvorne in za katere so potrebne nadaljnje raziskave glede relativnih vsebnosti v določeni hrani:

 

benz(a)antracen

 

benzo(b)fluoranten

 

benzo(j)fluoranten

 

benzo(k)fluoranten

 

benzo(g,h,i)perilen

 

benzo(a)piren

 

krizen

 

ciklopenta(c,d)piren

 

dibenz(a,h)antracen

 

dibenzo(a,e)piren

 

dibenzo(a,h)piren

 

dibenzo(a,i)piren

 

dibenzo(a,l)piren

 

indeno(1,2,3-cd)piren

 

5-metilkrizen


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

8.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/46


SKLEP SVETA 2005/109/SZVP

z dne 24. januarja 2005

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o sodelovanju Kraljevine Maroko v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. julija 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/570/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini (1)

(2)

Člen 11(3) tega skupnega ukrepa določa, da bodo podrobnosti v zvezi s sodelovanjem tretjih držav predmet sporazuma v skladu s členom 24 Pogodbe o Evropski uniji.

(3)

Na podlagi pooblastila Sveta z dne 13. septembra 2004 se je predsedstvo skupaj z generalnim sekretarjem / visokim predstavnikom dogovorilo o Sporazumu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o sodelovanju Kraljevine Maroko v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija ALTHEA).

(4)

Ta sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

V imenu Evropske unije se odobri Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o sodelovanju Kraljevine Maroko v vojaški operaciji Evropske unije za krizno opravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija ALTHEA).

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, pooblaščeno za podpis Sporazuma, ki zavezuje Evropsko unijo.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 24. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 252, 28.7.2004, str. 10.


SPORAZUM

med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o sodelovanju Kraljevine Maroko v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje v Bosni in Hercegovini (operacija Althea)

EVROPSKA UNIJA (EU)

na eni strani, in

KRALJEVINA MAROKO

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU:

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sodelovanje v operaciji

1.   Kraljevina Maroko se pridruži Skupnemu ukrepu 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini in vsem skupnim ukrepom ali sklepom, s katerimi Svet Evropske unije odloči, da bo razširil vojaško operacijo Evropske unije za krizno upravljanje, v skladu z določbami tega sporazuma in vsemi potrebnimi izvedbenimi ukrepi.

2.   Prispevek Kraljevine Maroko k vojaški operaciji Evropske unije krizno upravljanje ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.   Kraljevina Maroko zagotovi, da njene sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, svojo nalogo opravljajo v skladu s

Skupnim ukrepom 2004/570/SZVP in morebitnimi kasnejšimi spremembami,

operativnim načrtom,

izvedbenimi ukrepi.

4.   Sile in osebje, ki jih Kraljevina Maroko dodeli operaciji, pri opravljanju svojih nalog in vedenju upoštevajo zgolj interese vojaške operacije EU za krizno upravljanje.

5.   Kraljevina Maroko pravočasno obvesti poveljnika operacije EU o vsaki spremembi glede svojega sodelovanja v operaciji.

Člen 2

Status sil

1.   Status sil in osebja, ki jih Kraljevina Maroko dodeli vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje, urejajo določbe o statusu sil, dogovorjene med Evropsko unijo in državo gostiteljico, če takšne določbe obstajajo.

2.   Status sil in osebja, dodeljenih poveljstvu ali poveljniškim elementom, ki se nahajajo zunaj Bosne in Hercegovine, urejajo dogovori med poveljstvom in zadevnimi poveljniškimi elementi ter Kraljevino Maroko.

3.   Brez poseganja v določbe o statusu sil iz odstavka 1 je Kraljevina Maroko pristojna za svoje sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje.

4.   Kraljevina Maroko je pristojna za vse zahtevke v zvezi s sodelovanjem v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje, ki jih vložijo pripadniki njenih sil in osebja ali se ti nanje nanašajo. Kraljevina Maroko je pristojna za uvedbo kakršnih koli ukrepov zoper svoje oborožene sile in osebje v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi, zlasti za uvedbo sodnih ali disciplinskih postopkov.

5.   Kraljevina Maroko se s podpisom tega sporazuma zaveže, da bo ob podpisu tega sporazuma predložila izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov do katere koli države, ki sodeluje v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje.

6.   Evropska unija se zaveže, da bodo države članice ob podpisu tega sporazuma predložile izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov v zvezi s sodelovanjem Kraljevine Maroko v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje.

Člen 3

Zaupne informacije

1.   Kraljevina Maroko sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje zaupnih informacij EU v skladu z varnostnimi predpisi Sveta Evropske unije, vsebovanimi v Sklepu Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 (4), in v skladu z drugimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami poveljnika operacije EU.

2.   Če sta EU in Kraljevina Maroko sklenili sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij, se določbe takšnega sporazuma uporabljajo v okviru vojaške operacije Evropske unije za krizno upravljanje.

Člen 4

Struktura poveljevanja

1.   Vse v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje sodelujoče sile in osebje ostanejo pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih organov.

2.   Nacionalni organi prenesejo operativno in taktično poveljevanje in/ali nadzor nad svojimi silami in osebjem na poveljnika operacije EU. Poveljnik operacije EU ima pravico prenesti svoja pooblastila.

3.   Kraljevina Maroko ima pri vsakodnevnem vodenju operacije enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

4.   Poveljnik operacije EU lahko po posvetovanju s Kraljevino Maroko kadar koli zahteva umik prispevka Kraljevine Maroko.

5.   Kraljevina Maroko imenuje višjega vojaškega predstavnika (VVP), ki zastopa njen nacionalni kontingent v vojaški operaciji Evropske unije za krizno upravljanje. VVP se s poveljnikom sil EU posvetuje o vseh zadevah v zvezi z operacijo in je odgovoren za vsakodnevno disciplino kontingenta.

Člen 5

Finančni vidiki

1.   Kraljevina Maroko prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji, razen če je za stroške zagotovljeno skupno financiranje, kot je predvideno v pravnih instrumentih iz člena 1(1) tega sporazuma in Sklepu Sveta 2004/197/SZVP z dne 23. februarja 2004 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij EU, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (5).

2.   V primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz države/držav, v kateri/katerih poteka operacija, Kraljevina Maroko, kolikor je bila dokazana njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji, predvidenimi v določbah o statusu sil iz člena 2(1) Sporazuma, kolikor te določbe obstajajo.

Člen 6

Dogovori o izvajanju Sporazuma

Generalni sekretar Sveta Evropske unije/visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko sklene z ustreznimi organi Kraljevine Maroko vse potrebne tehnične in upravne dogovore o izvajanju tega sporazuma.

Člen 7

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti, določenih v prejšnjih členih, ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z enomesečnim odpovednim rokom.

Člen 8

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 9

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca po tem, ko sta pogodbenici druga drugo uradno obvestili o zaključku ustreznih notranjih postopkov.

2.   Ta sporazum se začasno uporablja od datuma podpisa.

3.   Ta sporazum velja ves čas trajanja prispevka Kraljevine Maroko k operaciji.

V Bruslju, Image v angleškem jeziku v štirih izvodih.

Za Evropsko unijo

Image

Za Kraljevino Maroko

Image


(1)  UL L 252, 28.7.2004, str. 10.

(2)  UL L 324, 27.10.2004, str. 20.

(3)  UL L 325, 28.10.2004, str. 64. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom BiH/5/2004 (UL L 357, 2.12.2004, str. 39).

(4)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2004/194/ES (UL L 63, 28.2.2004, str. 48).

(5)  UL L 63, 28.2.2004, str. 68.

IZJAVE

iz člena 2(5) in (6) Sporazuma

Izjava držav članic EU:

„Države članice EU, ki uporabljajo Skupni ukrep 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini, si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi notranji pravni sistemi, v čim večji meri opustiti zahtevke do Kraljevine Maroko zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki jim pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije EU za krizno upravljanje, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo povzročilo:

osebje iz Kraljevine Maroko pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

uporaba sredstev, ki pripadajo Kraljevini Maroko, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja operacije EU za krizno upravljanje iz Kraljevine Maroko pri uporabi teh sredstev.“

Izjava Kraljevine Maroko:

„Kraljevina Maroko, ki uporablja Skupni ukrep EU 2004/570/SZVP z dne 12. julija 2004 o vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini, si bo prizadevala, kolikor to dopušča njen notranji pravni sistem, v čim večji meri opustiti zahtevke do katere koli druge države, sodelujoče v operaciji EU za krizno upravljanje, zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki ji pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije EU za krizno upravljanje, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo povzročilo:

osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

uporaba sredstev, ki pripadajo sodelujočim državam v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja vojaške operacije EU za krizno upravljanje pri uporabi teh sredstev.“


Popravki

8.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 34/51


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IVa navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin

( Uradni list Evropske unije L 345 z dne 20. novembra 2004 )

Na strani 73 se Priloga XV nadomesti z naslednjim besedilom:

„PRILOGA XV

SEZNAM PASEM GOVED IZ ČLENA 99

Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-Noire

Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.“

Na strani 74 se Priloga XVI nadomesti z naslednjim besedilom:

„PRILOGA XVI

POVPREČNA MLEČNOST IZ ČLENA 103

(kilogrami)

Belgija

5 450

Češka

5 682

Danska

6 800

Nemčija

5 800

Estonija

5 608

Grčija

4 250

Španija

4 650

Francija

5 550

Irska

4 100

Italija

5 150

Ciper

6 559

Latvija

4 796

Litva

4 970

Luksemburg

5 700

Madžarska

6 666

Malta

 

Nizozemska

6 800

Avstrija

4 650

Poljska

3 913

Portugalska

5 100

Slovenija

4 787

Slovaška

5 006

Finska

6 400

Švedska

7 150

Združeno kraljestvo

5 900“