ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 30

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
3. februar 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 177/2005 z dne 24. januarja 2005 o finančnih prispevkih Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (2005–2006)

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 178/2005 z dne 2. februarja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 179/2005 z dne 2. februarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1917/2000 glede posredovanja podatkov Komisiji

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 180/2005 z dne 2. februarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1535/2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 181/2005 z dne 2. februarja 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2191/81 o dodeljevanju pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 182/2005 z dne 2. februarja 2005 o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozne pravice, vloženim za kvoto za živa goveda s težo, ki presega 160 kg, in s poreklom iz Švice, predvideno z Uredbo (ES) št. 2124/2004

9

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2005/84/Euratom:Sklep Sveta z dne 24. januarja 2005 o odobritvi pristopa Evropske skupnosti za atomsko energijo k Skupni konvenciji o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki

10

 

 

Komisija

 

*

2005/85/ES:Odločba Komisije z dne 26. januarja 2005 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz pistacij in nekaterih iz pistacij pridobljenih izdelkov s poreklom iz Irana ali poslanih od tam (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 117)  ( 1 )

12

 

*

2005/86/ES:Odločba Komisije z dne 28. januarja 2005 o spremembi Odločbe 2003/71/ES glede časa njene veljavnosti (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 186)  ( 1 )

19

 

*

2005/87/ES:Odločba Komisije z dne 2. februarja 2005 o dovoljenju Švedski, da uporabi sistem, predviden v naslovu I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000, namesto statističnih raziskav o govedu (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 194)  ( 1 )

20

 

 

Evropska centralna banka

 

*

2005/88/ES:Smernica Evropske Centralne Banke z dne 21. januarja 2005 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2005/1)

21

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Komisije 2005/78/ES, Euratom z dne 1. februarja 2005 o spremembi Sklepa 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (UL L 29, 2.2.2005)

27

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/1


UREDBA SVETA (ES) št. 177/2005

z dne 24. januarja 2005

o finančnih prispevkih Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (2005–2006)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1)

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mednarodni sklad za Irsko (v nadaljnjem besedilu „sklad“) je bil ustanovljen leta 1986 s Sporazumom z dne 18. septembra 1986 med Vlado Irske in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o Mednarodnem skladu za Irsko (v nadaljnjem besedilu „sporazum“) za spodbujanje gospodarskega in socialnega napredka in za spodbujanje stikov, dialoga in sprave med nacionalisti in unionisti na celotnem ozemlju Irske kot enega od ciljev, določenih v Sporazumu med Anglijo in Irsko z dne 15. novembra 1985.

(2)

Skupnost je zagotavljala finančne prispevke v sklad od leta 1989. Za obdobje 2003 do 2004 je bilo iz proračuna Skupnosti za leto 2003 in za leto 2004 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2236/2002 z dne 10. decembra 2002 o finančnih prispevkih Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (2003–2004) odobrenih 15 milijonov EUR (2). Navedena uredba je prenehala veljati 31. decembra 2004.

(3)

Ocene, izdelane v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 2236/2002, so potrdile potrebo po nadaljnji podpori dejavnosti sklada in krepitvi sinergije ciljev in usklajevanja intervencij iz strukturnih skladov Skupnosti, zlasti posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem in obmejnih okrajih Irske (v nadaljnjem besedilu „program PEACE“), sprejetega v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih (3).

(4)

Mirovni proces na Severnem Irskem zahteva nadaljnjo podporo Skupnosti skladu tudi po 31. decembru 2004.

(5)

Na sestanku 17. in 18. junija 2004 v Bruslju je Evropski svet pozval Komisijo k preučitvi možnosti uskladitve intervencij v okviru programa PEACE in Mednarodnega sklada za Irsko z intervencijami iz drugih programov v okviru strukturnih skladov, ki se iztečejo leta 2006, vključno s posledicami v finančnem smislu.

(6)

Prispevek Skupnosti v sklad mora imeti obliko finančnih prispevkov za leti 2005 in 2006, tako da se bo končal hkrati z razširjenim programom PEACE.

(7)

Pri razdeljevanju prispevka Skupnosti mora dati sklad prednost čezmejnim ali medskupnostnim projektom tako, da bodo dopolnjevali dejavnosti, ki se financirajo iz programa PEACE.

(8)

V skladu s sporazumom vsi plačniki prispevkov v sklad sodelujejo kot opazovalci na sestankih odbora Mednarodnega sklada za Irsko.

(9)

Komisija mora spodbujati usklajevanje na vseh ravneh med odborom sklada in njegovimi predstavniki ter organi upravljanja, ustanovljenimi v okviru zadevnih intervencij iz strukturnih skladov, zlasti programa PEACE.

(10)

Pomoč iz sklada bo učinkovita samo, če bo zagotavljala trajnosten gospodarski in socialni napredek in se ne bo uporabljala kot nadomestek za druge javne ali zasebne odhodke.

(11)

Ocena delovanja sklada in potrebe po nadaljnji podpori Skupnosti se izvede pred 1. aprilom 2006.

(12)

Referenčni finančni znesek v smislu točke 34 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (4) je vključen v to uredbo za celotno obdobje trajanja programa, kar ne vpliva na pooblastila organov pristojnih za proračun, kakor so opredeljena s Pogodbo.

(13)

Znesek prispevka Skupnosti v sklad v tekoči vrednosti je 15 milijonov EUR za leto 2005 in leto 2006.

(14)

Ta podpora bo prispevala h krepitvi solidarnosti med državami članicami in med njihovimi narodi.

(15)

Pogodba za sprejetje te uredbe ne predvideva drugih pooblastil, kakor tistih iz člena 308 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Referenčni finančni znesek za izvajanje prispevka Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (v nadaljnjem besedilu „sklad“) za obdobje 2005–2006 znaša 30 milijonov EUR.

Letna odobrena proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega načrta.

Člen 2

Sklad uporabi prispevek v skladu s Sporazumom z dne 18. septembra 1986 med Vlado Irske in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o Mednarodnem skladu za Irsko (v nadaljnjem besedilu „sporazum“).

Pri razdeljevanju prispevka mora dati sklad prednost čezmejnim ali medskupnostnim projektom tako, da bodo dopolnjevali dejavnosti, ki se financirajo iz strukturnih skladov Skupnosti, zlasti posebnega programa za mir in spravo na Severnem Irskem in obmejnih okrajih Irske (v nadaljnjem besedilu „program PEACE“), sprejetega v skladu s prvim pododstavkom člena 7(4) Uredbe (ES) št. 1260/1999.

Prispevek se uporablja tako, da zagotavlja trajnostni gospodarski in socialni napredek na zadevnih območjih. Ne uporablja se kot nadomestek za druge javne in zasebne odhodke.

Člen 3

Komisija predstavlja Skupnost kot opazovalka na sestankih odbora sklada (v nadaljnjem besedilu „odbor“).

Sklad je po potrebi zastopan kot opazovalec na sestankih nadzornega odbora programa PEACE ter drugih intervencij strukturnih skladov, če je to ustrezno.

Člen 4

Komisija v sodelovanju z odborom sklada določi ustrezne postopke objavljanja in obveščanja, potrebne za objavo prispevka Skupnosti za projekte, ki se financirajo iz sklada.

Člen 5

Do 31. marca 2006 Komisija predloži poročilo organom, pristojnim za proračun, ki ocenijo rezultate dejavnosti sklada in potrebo po nadaljnjih prispevkih po letu 2006, ob upoštevanju razvoja mirovnega procesa na Severnem Irskem. To poročilo med drugim vključuje:

(a)

pregled dejavnosti sklada;

(b)

seznam projektov, ki so prejemali pomoč;

(c)

oceno narave in vpliva dejavnosti sklada, predvsem v zvezi z njegovimi cilji in merili iz členov 2 in 7;

(d)

oceno ukrepov, ki jih je sprejel sklad za zagotovitev sodelovanja in usklajevanja z intervencijami iz strukturnih skladov, zlasti ob upoštevanju obveznosti na podlagi členov 3 in 4;

(e)

prilogo, ki opisuje rezultate preverjanj in kontrol, ki jih izvede Komisija v skladu z obvezo iz člena 6.

Člen 6

1.   Prispevke upravlja Komisija.

Ob upoštevanju odstavka 2, se letni prispevki plačajo v naslednjih obrokih:

(a)

prvo predplačilo v višini 40 %, ko Komisija prejme izjavo o obvezi, ki jo podpiše predsednik odbora sklada, da bo sklad upošteval pogoje za odobritev prispevka v skladu s to uredbo;

(b)

drugo predplačilo v višini 40 % čez šest mesecev;

(c)

končno plačilo v višini 20 %, ko Komisija prejme in potrdi letno poročilo o dejavnosti sklada in revidiran zaključni račun za zadevno leto.

2.   Pred izplačilom obroka Komisija izvede oceno finančnih potreb sklada na podlagi gotovinskega stanja sklada v času, načrtovanem za vsako plačilo. Če po tej oceni finančne potrebe sklada ne upravičujejo plačila enega od teh obrokov, se zadevno plačilo zadrži. Komisija pregleda to odločitev na podlagi novih informacij, ki jih da sklad in nadaljuje s plačili takoj, ko se štejejo za upravičena.

Člen 7

Prispevek iz sklada se lahko dodeli za dejavnost, ki prejme ali bo prejela finančno pomoč v skladu z intervencijo strukturnih skladov, samo če znesek navedene finančne pomoči skupaj s 40 % prispevka sklada ne presega 75 % skupnih upravičenih stroškov dejavnosti.

Člen 8

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Uredba preneha veljati 31. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  Mnenje z dne 14. decembra 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 341, 17.12.2002, str. 6.

(3)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1105/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 3).

(4)  UL C 172, 18.6.1999, str. 1. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta 2003/429/ES (UL L 147, 14.6.2003, str. 25).


3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 178/2005

z dne 2. februarja 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. februarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 2. februarja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

105,7

204

82,8

212

152,0

624

81,6

999

105,5

0707 00 05

052

165,5

999

165,5

0709 90 70

052

197,6

204

239,9

624

56,7

999

164,7

0805 10 20

052

45,0

204

38,8

212

55,5

220

41,4

448

35,4

624

44,6

999

43,5

0805 20 10

052

49,1

204

61,0

624

72,5

999

60,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

84,8

400

78,8

464

131,4

624

66,2

662

36,0

999

76,8

0805 50 10

052

65,0

999

65,0

0808 10 80

052

104,3

400

110,8

404

107,6

720

59,3

999

95,5

0808 20 50

388

83,2

400

90,9

528

71,9

720

41,5

999

71,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 179/2005

z dne 2. februarja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1917/2000 glede posredovanja podatkov Komisiji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 z dne 22. maja 1995 o statističnih podatkih v zvezi z blagovno menjavo Skupnosti in njenih držav članic z državami nečlanicami (1) in zlasti členov 11 in 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 (2), ki se uporablja od 1. januarja 2005, vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami.

(2)

Zaradi uskladitve z rokom za posredovanje zbirnih podatkov o trgovini znotraj Skupnosti je treba rok za posredovanje podatkov o zunanji trgovini znižati s 6 tednov na 40 dni.

(3)

Po rednih navedbah Sveta zahtevata spremljanje in nadzor ekonomske in monetarne Unije hitro posredovanje zunanjetrgovinskih podatkov.

(4)

Uredbo Komisije (ES) št. 1917/2000 z dne 7. septembra 2000, ki določa nekatere določbe za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 glede statistike o zunanji trgovini (3), je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo s tretjimi državami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 32 Uredbe (ES) št. 1917/2000 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 32

1.   Države članice pripravijo:

(a)

zbirne podatke, opredeljene kot skupna vrednost blagovne menjave z državami nečlanicami, in razčlenitev po proizvodih v skladu s sektorji Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije, revizija 3, za vsak tok blaga;

(b)

podrobne podatke iz člena 10(1) osnovne uredbe.

2.   Države članice brez zamude posredujejo podatke Komisiji kot sledi:

(a)

v skladu z odstavkom 1(a), najpozneje 40 dni po koncu referenčnega obdobja;

(b)

v skladu z odstavkom 1(b), najpozneje 42 dni po koncu referenčnega obdobja.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 118, 25.5.1995, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 229, 9.9.2000, str. 14. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1669/2001 (UL L 224, 21.8.2001, str. 3).


3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 180/2005

z dne 2. februarja 2005

o spremembi Uredbe (ES) št. 1535/2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Drugi pododstavek člena 7(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2003 (2) je prvotno določal, da v pogodbah, sklenjenih med organizacijami proizvajalcev in predelovalci, plačilni rok za paradižnike, breskve in hruške ne sme biti daljši od dveh mesecev po izteku meseca dostave posamezne pošiljke.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 444/2004 (3) je razširila to določbo na vse proizvode, predelane iz sadja in zelenjave.

(3)

Izkušnje so pokazale, da je treba to zahtevo omejiti le na pogodbe v zvezi s paradižniki, breskvami, hruškami ali suhimi figami.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Drugi pododstavek člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1535/2003 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Pogodba določa tudi fazo dostave, za katero se uporablja cena iz točke (f), ter plačilne pogoje. Za paradižnike, breskve, hruške in suhe fige plačilni rok ne sme biti daljši od dveh mesecev po izteku meseca dostave posamezne pošiljke.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 218, 30.8.2003, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2169/2004 (UL L 371, 18.12.2004, str. 18).

(3)  UL L 72, 11.3.2004, str. 54.


3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 181/2005

z dne 2. februarja 2005

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2191/81 o dodeljevanju pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2191/81 (2) predvideva dodelitev pomoči neprofitnim ustanovam in organizacijam za nakup masla. Glede na trenutno stanje na trgu masla, na raven prodaje po navedeni uredbi, na zmanjšanje intervencijskih cen masla in posledično zmanjšanje ravni pomoči v drugih shemah podpor za maslo, je treba obseg pomoči zmanjšati.

(2)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V prvem pododstavku člena 2(1) Uredbe (EGS) št. 2191/81, se znesek „100 EUR“ zamenja z zneskom „80 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 213, 1.8.1981, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 921/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 94).


3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 182/2005

z dne 2. februarja 2005

o določitvi, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za uvozne pravice, vloženim za kvoto za živa goveda s težo, ki presega 160 kg, in s poreklom iz Švice, predvideno z Uredbo (ES) št. 2124/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2124/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih tarifnih kvot za živa goveda s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1922/2004 (2), in zlasti prve alinee člena 4(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(1) Uredbe (ES) št. 2124/2004 določa, da je 4 600 glav količina v okviru kvote, na podlagi katere lahko uvozniki iz Skupnosti predložijo zahtevek za uvozne pravice, v skladu s členom 3 te uredbe.

(2)

Ker zaprošeno število za uvozne pravice presega razpoložljivo količino iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 2124/2004, je treba določiti enoten odstotek znižanja za zaprošene količine.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozne pravice, vloženemu v skladu s členom 3(3) Uredbe (ES) št. 2124/2004, se ugodi v višini 13,10541 % zaprošenih uvoznih pravic.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. februarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 368, 15.12.2004, str. 3.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/10


SKLEP SVETA

z dne 24. januarja 2005

o odobritvi pristopa Evropske skupnosti za atomsko energijo k „Skupni konvenciji o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki“

(2005/84/Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupna konvencija o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki je bila na voljo za podpis od 29. septembra 1997 do začetka njene veljavnosti 18. junija 2001.

(2)

Ta konvencija, h kateri je Skupnost pristopila, je zdaj na voljo za pristop regionalnim organizacijam povezovalne ali druge narave pod pogojem, da tako organizacijo ustanovijo suverene države in da ima pristojnosti za pogajanja, sklepanja in uporabo mednarodnih sporazumov o zadevah, zajetih v tej konvenciji.

(3)

Zaradi nalog, ki jih poglavje 3 z naslovom „Varovanje zdravja“ Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo nalaga Skupnosti, je treba odobriti pristop Evropske skupnosti za atomsko energijo k Skupni konvenciji.

(4)

Ob pristopu k tej konvenciji bo morala Evropska skupnost za atomsko energijo izraziti pridržek glede neskladnosti med členom 12(1) Direktive 92/3/Euratom o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov med državami članicami ter v Skupnost in iz nje (1) in specifičnim pogojem iz člena 27(1)(i) Skupne konvencije, ki v okviru čezmejnega premeščanja zahteva soglasje namembne države.

(5)

Ko taka organizacija postane pogodbenica te konvencije, mora sporočiti depozitarju iz člena 39(4)(iii) izjavo, iz katere je razvidno, katere države so njene članice, kateri členi te konvencije se nanjo nanašajo ter obseg njenih pristojnosti na področju, zajetem v navedenih členih.

(6)

Pristop Skupnosti ne bo posegal v pristojnosti držav članic kot pogodbenih strank Skupne konvencije –

SKLENIL:

Edini člen

1.   Pristop Evropske skupnosti za atomsko energijo k Skupni konvenciji o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki se odobri.

2.   Na podlagi določb iz člena 39(4)(iii) Skupne konvencije o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki se besedilo izjave Evropske skupnosti za atomsko energijo priloži k temu sklepu.

V Bruslju, 24. januarja 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 35, 12.2.1992, str. 24.


PRILOGA

Izjava Evropske skupnosti za atomsko energijo na podlagi določb iz člena 39(4)(iii) Skupne konvencije o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki

Trenutno so članice Evropske skupnosti za atomsko energijo naslednje države: Kraljevina Belgija, Češka republika, Kraljevina Danska, Zvezna republika Nemčija, Republika Estonija, Helenska republika, Kraljevina Španija, Francoska republika, Irska, Italijanska republika, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republika Madžarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Republika Slovenija, Slovaška republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Skupnost izjavlja, da zanjo veljajo členi 1 do 16, 18, 19, 21 in 24 do 44 Skupne konvencije.

Skupnost ima pristojnosti, ki jih deli z zgoraj navedenimi državami članicami, na področjih, zajetih v členih 4, 6 do 11, 13 do 16, 19 in 24 do 28 Skupne konvencije, kakor predvideva Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo v členu 2(b) in v ustreznih členih naslova II, poglavja 3 z naslovom „Varovanje zdravja“.


Komisija

3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/12


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. januarja 2005

o uvedbi posebnih pogojev za uvoz pistacij in nekaterih iz pistacij pridobljenih izdelkov s poreklom iz Irana ali poslanih od tam

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 117)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/85/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 97/830/ES z dne 11. decembra 1997 o razveljavitvi Odločbe Komisije 97/613/ES in uvedbi posebnih pogojev za uvoz pistacij in nekaterih iz pistacij pridobljenih izdelkov s poreklom iz Irana ali poslanih od tam (2) je bila večkrat bistveno spremenjena.

(2)

Pravna podlaga za Odločbo Komisije 97/830/ES je člen 10 Direktive Sveta 93/43/ES z dne 14. junija 1993 o higieni živil (3). Direktiva sveta 93/43/EGS se od 1. januarja 2006 dalje razveljavi z Uredbo (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (4). Ta uredba ne vsebuje več pravne podlage za zaščitni ukrep.

(3)

Uredba (ES) št. 178/2002 določa, da je treba sprejeti ukrepe, kadar je očitno, da bodo živila ali krma s poreklom iz Skupnosti ali uvoženih iz tretjih držav verjetno predstavljala resno tveganje za zdravje ljudi, živali in okolje.

(4)

Ugotovljeno je bilo, da so bile pistacije s poreklom iz Irana ali poslane od tam v številnih primerih onesnažene s preveliko vsebnostjo aflatoksina B1.

(5)

Znanstveni odbor za hrano je ugotovil, da je aflatoksin B1 močan genotoksičen kancerogen in da celo v izredno majhnih odmerkih povečuje nevarnost raka na jetrih.

(6)

Uvoz pistacij iz Irana torej predstavlja resno grožnjo za javno zdravje v Skupnosti in je nujno sprejeti zaščitne ukrepe na ravni Skupnosti.

(7)

Urad za prehrano in veterinarstvo (FVO) Komisije je leta 1997 prvič opravil preizkus higienskih razmer v Iranu, ki je ugotovil, da je treba izboljšati higienske prakse in sledljivost pistacij. Poslanska ekipa ni mogla preveriti vseh faz ravnanja s pistacijami pred izvozom. Iranski organi so dali zagotovila predvsem v zvezi z izboljšavami v proizvodnji, obdelavi, razvrščanju, predelavi, pakiranju in prevozu. Zato je primerno pistacije in nekatere iz pistacij pridobljene izdelke s poreklom iz Irana izpostaviti posebnim pogojem za zagotovitev visoke ravni zaščite javnega zdravja. Nadaljnje misije so bile organizirane v letih 1998 in 2001. Čeprav je bilo med temi obiski opaziti bistvene izboljšave v higienskih praksah in sledljivosti, obstaja stalna potreba po uvedbi posebnih pogojev za pistacije in nekatere iz pistacij pridobljene izdelke s poreklom iz Irana zaradi zaščite javnega zdravja.

(8)

Pistacije in nekateri iz pistacij pridobljeni izdelki s poreklom iz Irana se lahko uvozijo, če se uporabljajo ti posebni pogoji.

(9)

Eden od teh pogojev je, da je nujno zagotoviti proizvodnjo, razvrščanje, obdelavo, predelavo, pakiranje in prevoz pistacij in nekaterih iz pistacij pridobljenih proizvodov v skladu z dobro higiensko prakso. Treba je določiti vsebnost aflatoksina B1 in skupnega aflatoksina v vzorcih, vzetih iz pošiljke tik preden zapustijo Iran.

(10)

Iranski organi morajo tudi zagotoviti, da vsako pošiljko pistacij s poreklom iz Irana ali poslanih od tam spremljajo dokazne listine o proizvodnji, razvrščanju, obdelavi, predelavi, pakiranju in prevozu ter rezultati laboratorijske analize pošiljke o vsebnosti aflatoksina B1 in skupnega aflatoksina.

(11)

Države članice v interesu javnega zdravja z rednimi poročili obveščajo Komisijo o vseh rezultatih analiz uradnega nadzora pošiljk pistacij in nekaterih iz pistacij pridobljenih izdelkov s poreklom iz Irana. Ta poročila so dodatna obveznost poleg obveznosti obveščanja v skladu s Sistemom hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), vzpostavljenim z Uredbo (ES) št. 178/2002.

(12)

Pomembno je zagotoviti, da se vzorčenje in analize pošiljk pistacij in iz pistacij pridobljenih izdelkov s poreklom iz Irana opravljajo na usklajen način v vsej Skupnosti.

(13)

S pregledi, opravljenimi v letih 2003 in 2004, je bilo ugotovljeno, da je veliko število pošiljk pistacij s poreklom iz Irana preseglo najvišjo dovoljeno vsebnost aflatoksinov. Zato je treba omejiti veljavnost zdravstvenega spričevala, da bi s tem omejili trajanje prevoza in skladiščenja, ko se lahko tvorijo aflatoksini.

(14)

Izvajanje te odločbe je treba redno preverjati na podlagi informacij in zagotovil pristojnih iranskih organov ter rezultatov preiskav, ki jih opravljajo države članice, da bi ocenili, ali posebni pogoji zagotavljajo zadostno raven zaščite javnega zdravja v Skupnosti in ali so še potrebni.

(15)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, pomembno vplivajo na vire nadzora v državah članicah. Zato je primerno zahtevati, da vse stroške, nastale pri vzorčenju, analizi, skladiščenju, ter vse stroške uradnih ukrepov, sprejetih glede neustreznih pošiljk, nosijo zadevni uvozniki ali nosilci živilske dejavnosti.

(16)

Odločbo 97/830/ES je zato treba ustrezno razveljaviti.

(17)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Države članice lahko uvažajo:

pistacije iz oznake KN 0802 50 00, in

pražene pistacije iz oznak KN 2008 19 13 in 2008 19 93,

s poreklom iz Irana ali poslane od tam le, če so pošiljki priloženi rezultati uradnega vzorčenja in analize ter zdravstveno spričevalo iz Priloge I, ki ga je izpolnil, podpisal in overil predstavnik iranskega Ministrstva za zdravje. Zdravstveno spričevalo velja za uvoz, opravljen največ 4 mesece po datumu izdaje zdravstvenega spričevala.

2.   Proizvodi iz odstavka 1 se lahko v Skupnost uvozijo le prek ene od vstopnih točk, naštetih v Prilogi II.

3.   Vsaka pošiljka proizvodov iz odstavka 1 se identificira po oznaki, ki ustreza oznaki na izsledkih uradnega vzorčenja in analize ter zdravstvenem spričevalu, navedenem v odstavku 1.

4.   Pristojni organi vsake države članice zagotovijo, da so proizvodi iz odstavka 1 predmet preverjanja listin, da se zagotovi spoštovanje zahtev zdravstvenega spričevala in izsledkov vzorčenja, navedenih v odstavku 1.

5.   Iz vsake pošiljke proizvodov iz odstavka 1 pristojni organi v vsaki državi članici odvzamejo vzorec za analizo aflatoksina B1 in skupnega aflatoksina pred sprostitvijo v promet z vstopne točke v Skupnost.

Vsake tri mesece države članice predložijo Komisiji poročilo z vsemi rezultati analiz iz uradnega nadzora pošiljk proizvodov, zajetih v odstavku 1. To poročilo se predloži v mesecu, ki sledi vsakemu četrtletju (aprila, julija, oktobra in januarja).

6.   Vse pošiljke, namenjene vzorčenju in analizi, se pred sprostitvijo v promet z vstopne točke v Skupnost zadržijo za največ 15 delovnih dni. Pristojni organi države članice uvoznice izdajo uradni spremni dokument, ki izkazuje, da je bila pošiljka predmet vzorčenja in analize in navede rezultat analize.

7.   Če gre za deljeno pošiljko, morajo kopije zdravstvenega spričevala in uradnih spremnih dokumentov iz odstavka 1 in 6, ki jih potrdi pristojni organ države članice, v kateri je prišlo do delitve, spremljati vsak del deljene pošiljke do vključno veleprodajne stopnje trženja.

Člen 2

Ta odločba se stalno pregleduje na podlagi podatkov in zagotovil, ki jih predložijo pristojni iranski organi, ter rezultatov preskusov, ki jih opravljajo države članice, da se oceni, ali posebni pogoji iz člena 1 zagotavljajo zadostno raven zaščite javnega zdravja v Skupnosti in ali so še potrebni.

Člen 3

Vse stroške vzorčenja, analize, skladiščenja in izdaje spremnega uradnega dokumenta ter kopij zdravstvenega spričevala in spremnih dokumentov v skladu s členom 1(4) do (7) nosi nosilec živilske dejavnosti, odgovoren za pošiljko, ali njegov zastopnik.

Nosilec živilske dejavnosti, odgovoren za pošiljko, ali njegov zastopnik nosi tudi vse stroške v zvezi z uradnimi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi glede neustreznih pošiljk pistacij in nekaterih iz pistacij pridobljenih izdelkov s poreklom iz Irana ali poslanih od tam.

Člen 4

Odločba 97/830/ES se razveljavi.

Člen 5

Ta odločba se uporablja od 1. februarja 2005.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s to odločbo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

(2)  UL L 343, 13.12.1997, str. 30. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/429/ES (UL L 154, 30.4.2004, str. 19. Popravek, objavljen v UL L 189, 27.5.2004, str. 13).

(3)  UL L 175, 19.7.1993, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1. Popravek, objavljen v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.


PRILOGA I

Image


PRILOGA II

Seznam vstopnih točk, prek katerih se lahko v Evropsko skupnost uvozijo pistacije in nekateri iz pistacij pridobljeni izdelki s poreklom iz Irana ali poslanih od tam

Država članica

Vstopna točka

Belgija

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Češka republika

Celní úřad Praha D5

Danska

Vsa danska pristanišča in letališča

Nemčija

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Autobahn, HZA Cottbus – ZA Forst – Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg – Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg – Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig – Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) – ZA Ludwigslust (ZA LWL)

Estonija

pristanišče Muuga BIP, pristanišče Paljassaare BIP, pristanišče Paldiski-Lõuna BIP, pristanišče Dirhami BIP, cesta Luhamaa BIP, cesta Narva BIP

Grčija

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Španija

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Francija

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irska

Dublin – pristanišče in letališče,

Cork – pristanišče in letališče,

Shannon – letališče

Italija

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste

Dogana di Fernetti – Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Ciper

pristanišče Limassol, letališče Larnaca

Latvija

Grebneva – cesta proti Rusiji

Terehova – cesta proti Rusiji

Pātarnieki – cesta proti Belorusiji

Silene – cesta proti Belorusiji

Daugavpils – železniška tovorna postaja

Rēzekne – železniška tovorna postaja

Liepāja – morsko pristanišče

Ventspils – morsko pristanišče

Rīga – morsko pristanišče

Rīga – letališče Rīga

Rīga – latvijska pošta

Litva

cesta: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

letališče: Vilnius.

morsko pristanišče: Malkų įlankos, Molo, Pilies.

železnica: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luksemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg – Aéroport, Niederanven

Madžarska

letališče Ferihegy – Budapest

cesta Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg

železnica Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg

cesta Nagylak – Csongrád

železnica Lökösháza – Békés

cesta Röszke – Csongrád

železnica Kelebia – Bács-Kiskun

cesta Letenye – Zala

železnica Gyékényes – Somogy

pristanišče Mohács – Baranya

Malta

brezcarinsko pristanišče Malta, mednarodno letališče na Malti in pristanišče Grand Harbour

Nizozemska

Vsa pristanišča in letališča ter vsi mejni prehodi

Avstrija

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA

Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle

Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Poljska

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – cestni mejni prehod

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – cestni mejni prehod

Bobrowniki – Podlaskie – cestni mejni prehod

Koroszczyn – Lubelskie – cestni mejni prehod

Dorohusk – Lubelskie – cestni in železniški mejni prehod

Gdynia – Pomorskie – mejni prehod v morskem pristanišču

Gdańsk – Pomorskie – mejni prehod v morskem pristanišču

Medyka-Przemyśl – Podkarpackie – železniški mejni prehod

Medyka – Podkarpackie – cestni mejni prehod

Korczowa – Podkarpackie – cestni mejni prehod

Jasionka – Podkarpackie – letališki mejni prehod

Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – mejni prehod v morskem pristanišču

Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – mejni prehod v morskem pristanišču

Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – mejni prehod v morskem pristanišču

Portugalska

Lisboa, Leixões

Slovenija

Obrežje – cestni mejni prehod

Koper – pristaniški mejni prehod

Dobova – železniški mejni prehod

Brnik (letališče)

Jelšane (cesta)

Ljubljana (železnica in cesta)

Sežana (železnica in cesta)

Slovaška

Vyšné Nemecké – cesta, Čierna in Tisou – železnica

Finska

Vsi finski carinski uradi.

Švedska

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Združeno kraljestvo

Belfast, Dover, Felixstowe, letališče Gatwick, Goole, Grimsby, Harwich, letališče Heathrow, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (tudi Tilbury, Thamesport in Sheerness), letališče Manchester, kontejnersko pristanišče Manchester, mednarodni tovorni terminal Manchester, Manchester (tudi pristanišče Ellesmere), Middlesborough, Southampton.


3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/19


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. januarja 2005

o spremembi Odločbe 2003/71/ES glede časa njene veljavnosti

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 186)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/86/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1) in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pojav infekciozne anemije lososa (ISA) na Ferskih otokih je privedel do sprejetja Odločbe Komisije 2003/71/ES z dne 29. januarja 2003 o nekaterih ukrepih zaščite glede infekciozne anemije lososov na Ferskih otokih (3).

(2)

Kljub kontrolnim ukrepom, ki so jih sprejeli Ferski otoki, so se pojavili novi izbruhi bolezni ISA in je ta država v letu 2004 o tem obvestila Komisijo.

(3)

Ferski otoki so predložili veterinarski podskupini, ustanovljeni na podlagi Sporazuma EU-Ferski otoki (4) načrt dela v posebnih razmerah skladno s členom 15 Direktive Sveta 93/53/EGS z dne 24. junija 1993 o minimalnih ukrepih Skupnosti za nadzor določenih bolezni rib (5). Načrt dela v posebnih razmerah vsebuje shemo za umik v skladu s členom 6 Direktive 93/53/EGS. Podskupina je odobrila načrt dela v posebnih razmerah, vključno s postopki cepljenja, in shemo za umik, predloženo septembra 2004.

(4)

Glede na stanje bolezni na Ferskih otokih in izvajanje kontrolne strategije, vključno s cepljenjem, naj, dokler se izvaja cepljenje, ostanejo v veljavi ukrepi zaščite, ki jih določa Odločba 2003/71/ES. Pričakuje se, da bo cepljenje ostalo kot kontrolna strategija vsaj naslednji dve leti.

(5)

Odločbo 2003/71/ES je zato treba spremeniti, da se podaljša čas njene veljavnosti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 6 Odločbe 2003/71/ES se „31. januar 2005“ nadomesti z „31. januar 2007“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 26, 31.1.2003, str. 80. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/160/ES (UL L 50, 20.2.2004, str. 65).

(4)  UL L 53, 22.2.1997, str. 2.

(5)  UL L 175, 19.7.1993, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. februarja 2005

o dovoljenju Švedski, da uporabi sistem, predviden v naslovu I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000, namesto statističnih raziskav o govedu

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 194)

(Besedilo v švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/87/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 93/24/EGS z dne 1. junija 1993 o izvajanju statističnih raziskav na področju govedoreje (1) in zlasti člena 1(2) in (3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Naslov I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000 (2) določa sistem za identifikacijo in registracijo govedi.

(2)

Odločba Komisije 1999/693/ES priznava popolnoma operativni značaj švedske podatkovne zbirke o govedu (3).

(3)

V skladu z Direktivo 93/24/EGS se države članice na podlagi njihove zahteve pooblasti, da uporabijo upravne vire informacij namesto raziskav o govedu, v kolikor izpolnjujejo obveznosti navedene direktive.

(4)

Za utemeljitev zahteve z dne 29. oktobra 2003 je Švedska posredovala tehnično dokumentacijo o strukturi in posodobitvi podatkovne zbirke iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000 ter o metodah izračunavanja statističnih podatkov.

(5)

Švedska je zlasti predlagala metode izračunavanja za pridobitev statističnih podatkov za vrste iz člena 3(1) Direktive 93/24/EGS, ki niso neposredno na voljo v podatkovni zbirki iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000. Švedska bi morala sprejeti vse ustrezne ukrepe za zagotovitev, da te metode izračunavanja omogočajo natančnost statističnih podatkov.

(6)

Na podlagi pregleda tehnične dokumentacije, ki so jo posredovali švedski organi, je treba zahtevi ugoditi.

(7)

Ta odločba je v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kmetijsko statistiko, ustanovljenega s Sklepom Sveta 72/279/EGS (4)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Švedsko se pooblasti, da raziskave o govedu, predvidene z Direktivo 93/24/EGS, nadomesti s sistemom za identifikacijo in registracijo govedi iz naslova I Uredbe (ES) št. 1760/2000 z namenom pridobitve vseh zahtevanih statističnih podatkov za izpolnitev obveznosti iz navedene direktive.

Člen 2

Če sistem iz člena 1 ne bo več operativen ali če njegova vsebina ne bo več dopuščala pridobivanje zanesljivih statističnih podatkov za vse ali za nekatere vrste goveda, bo Švedska za oceno goveda ali zadevnih vrst ponovno uporabila sistem statističnih raziskav.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 2. februarja 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 149, 21.6.1993, str. 5; Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 204, 11.8.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 273, 23.10.1999, str. 14.

(4)  UL L 179, 7.8.1972, str. 1.


Evropska centralna banka

3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/21


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 21. januarja 2005

o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET)

(ECB/2005/1)

(2005/88/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti prve in četrte alinee člena 105(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 in 22 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet Evropske centralne banke (ECB) se je 24. oktobra 2002 seznanil z vrsto različnih možnosti, ki dovoljujejo centralnim bankam, da se vključijo v sistem TARGET drugače kot preko medsebojnega povezovanja. Nadalje je bilo odločeno, da bodo po pristopu desetih novih držav članic k EU s 1. majem 2004 centralne banke teh držav članic imele enake pravice in obveznosti v zvezi z vključitvijo v sistem TARGET kot druge centralne banke po eni od teh možnosti. To zahteva spremembo Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (1).

(2)

Nadaljnja manjša sprememba Smernice ECB/2001/3 je potrebna za upoštevanje trenutne prakse glede dostopa udeležencev do sistema TARGET.

(3)

V skladu s členom 12.1 in členom 14.3 Statuta so smernice ECB sestavni del prava Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Smernica ECB/2001/3 se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 1 se spremeni, kot sledi:

(a)

po abecednem redu se vstavijo naslednje definicije:

„ ‚vključena NCB‘ pomeni NCB, katere sistem bruto poravnave v realnem času (BPRČ) je vključen v sistem TARGET preko NCB izvajalke storitev,

‚nesodelujoče države članice‘ pomenijo tiste države članice, ki niso sprejele enotne valute v skladu s Pogodbo,

‚NCB izvajalka storitev‘ pomeni NCB: (i) katere sistem BPRČ je vključen v sistem TARGET preko medsebojnega povezovanja; in (ii) ki izvaja storitve za vključeno NCB v zvezi z obdelavo čezmejnih plačil v sistemu TARGET, pri čemer vzpostavi dvostransko povezavo,“;

(b)

opredelitev „EGP“ se nadomesti z naslednjo:

„ ‚EGP‘ pomeni Evropski gospodarski prostor, kakor je opredeljen v Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru, sklenjenem 2. maja 1992 med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter državami članicami Evropskega združenja za prosto trgovino, kakor je bil naknadno spremenjen,“;

(c)

opredelitev „dokončnost“ ali „dokončen“ se nadomesti z naslednjo:

„ ‚dokončnost‘ ali ‚dokončen‘ pomeni, da vključena NCB, NCB/ECB pošiljateljica, udeleženec pošiljatelj ali tretja oseba poravnave plačilnega naloga ne more preklicati, vrniti v prvotno stanje ali razveljaviti, niti v primeru postopkov zaradi nesolventnosti proti udeležencu, razen v primerih pomanjkljivosti v osnovni transakciji (transakcijah) ali plačilnem nalogu (nalogih), ki izhajajo iz kaznivih dejanj ali goljufivih ravnanj (pri čemer med goljufiva ravnanja spadajo tudi posebne ugodnosti in transakcije po prenizki vrednosti v sumljivih obdobjih v primeru nesolventnosti), če je tako odločilo za vsak primer posebej pristojno sodišče ali drug organ, pristojen za reševanje sporov, ali ki so posledica napake,“;

(d)

opredelitev „računi med NCB“ se nadomesti z naslednjo:

„ ‚računi med NCB‘ pomenijo račune, ki jih, brez poseganja v določbe člena 4a te smernice, vsaka NCB in ECB odprejo ena za drugo v svojih poslovnih knjigah za opravljanje čezmejnih plačil v sistemu TARGET; vsak tak račun med NCB je odprt v korist ECB ali NCB, v imenu katere je račun odprt,“;

(e)

opredelitev „napake pri delovanju nacionalnega sistema BPRČ“ ali „napake pri delovanju TARGET“ ali „napake pri delovanju“ se nadomesti z naslednjo:

„ ‚napake pri delovanju nacionalnega sistema BPRČ‘ ali ‚napake pri delovanju sistema TARGET‘ ali ‚napake pri delovanju‘ pomenijo tehnične težave, okvare ali odpovedi tehnične infrastrukture in/ali računalniških sistemov katerega koli nacionalnega sistema BPRČ ali plačilnega mehanizma ECB ali računalniških mrežnih povezav za medsebojno povezovanje ali za dvostransko povezavo ali kateri koli drug dogodek, povezan s katerim koli nacionalnim sistemom BPRČ ali plačilnim mehanizmom ECB, medsebojnim povezovanjem ali dvostransko povezavo, zaradi katerega je nemogoče izvršiti in v istem dnevu zaključiti obdelavo plačilnih nalogov v sistemu TARGET; opredelitev zajema tudi primere, ko istočasno pride do napak pri delovanju v več kakor enem nacionalnem sistemu BPRČ (na primer zaradi okvare, ki je povezana z izvajalcem mrežnih storitev),“;

(f)

opredelitev „odprte ponudbe“ se nadomesti z naslednjo:

„ ‚odprte ponudbe‘ pomenijo možnost mejnega zadolževanja in možnost deponiranja presežkov likvidnosti, ki ju zagotavlja Eurosistem.“

2.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Opis sistema TARGET

1.   Transevropski sistem bruto poravnave v realnem času je sistem bruto poravnave v realnem času za euro. Sistem TARGET je sestavljen iz nacionalnih sistemov BPRČ, plačilnega mehanizma ECB in medsebojnega povezovanja. Sistemi BPRČ se lahko vključijo v sistem TARGET preko medsebojnega povezovanja ali preko dvostranske povezave.

2.   Sistemi BPRČ nesodelujočih držav članic se lahko vključijo v sistem TARGET, kolikor taki sistemi BPRČ izpolnjujejo minimalne splošne zahteve iz člena 3 in so sposobni obdelati plačila v eurih vzporedno z obdelavo plačil v svoji nacionalni valuti. Za vsako vključitev sistema BPRČ nesodelujoče države članice v sistem TARGET je potreben sporazum, s katerim se zadevne nacionalne centralne banke sporazumejo, da bodo spoštovale pravila in postopke za sistem TARGET iz te smernice (po potrebi s specifikacijami in spremembami, kakor je navedeno v takem sporazumu).“

3.

Člen 3 se spremeni, kot sledi:

(a)

doda se naslednja točka (a)(1)(v):

„(v)

centralne banke, ustanovljene v EU, katerih sistemi BPRČ niso vključeni v sistem TARGET.“;

(b)

odstavek (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Denarna enota

Vsa čezmejna plačila so v eurih.“;

(c)

odstavek (c)(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.

Za čezmejna plačila, ki se izvršujejo v sistemu TARGET, velja enotna cena, ki jo oblikuje Svet ECB in je določena v Prilogi III.“;

(d)

odstavek (f)(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.

Posojilo za čez dan mora biti ustrezno zavarovano. Primerno zavarovanje so ista sredstva in instrumenti ter zanje veljajo ista pravila vrednotenja in obvladovanja tveganj, kakor so predpisana za primerno zavarovanje za operacije denarne politike. Razen v primeru zakladniških oddelkov in organov javnega sektorja iz člena 3(a)(1)(i) oziroma (ii) NCB ne sprejme kot sredstev za zavarovanje tistih dolžniških instrumentov, ki jih je izdal ali zanje jamči udeleženec ali drug subjekt, s katerim je sodelujoča stranka tesno povezana, kakor je opredeljeno v členu 1(26) Direktive 2000/12/ES in kakor se uporablja za operacije denarne politike.

Vsaka od nacionalnih centralnih bank nesodelujočih držav članic, katerih sistemi BPRČ so vključeni v sistem TARGET na podlagi člena 2(2), lahko oblikuje in vzdržuje seznam primernih sredstev za zavarovanje, ki jih lahko uporabljajo institucije, ki so udeležene v njihovih nacionalnih sistemih BPRČ, vključenih v sistem TARGET, za zavarovanje posojil v eurih, ki jih odobrijo take nacionalne centralne banke, pod pogojem, da sredstva na takem seznamu izpolnjujejo iste standarde kakovosti in da zanja veljajo ista pravila vrednotenja in obvladovanja tveganj, kakor so predpisana za primerno zavarovanje za operacije denarne politike. Zadevna nacionalna centralna banka predloži tak seznam primernih sredstev za zavarovanje ECB v predhodno odobritev.“

4.

Člen 4 se spremeni, kot sledi:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Ureditve za čezmejna plačila, izvršena preko medsebojnega povezovanja“;

(b)

uvodni odstavek se nadomesti z naslednjim:

„Določbe tega člena se uporabljajo za ureditve za čezmejna plačila, ki se izvršijo ali bi se morala izvršiti preko medsebojnega povezovanja.“;

(c)

odstavek (b)(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.

Vsi računi med NCB se vodijo v eurih.“

5.

Vstavi se naslednji člen 4a:

„Člen 4a

Ureditve za čezmejna plačila, izvršena preko NCB izvajalke storitev

Določbe tega člena se uporabljajo za ureditve za čezmejna plačila, ki se izvršijo ali bi se morala izvršiti preko dvostranske povezave.

(a)

Opis vključitve

 

Pri izvrševanju čezmejnega plačila preko dvostranske zveze:

se NCB izvajalka storitev, odvisno od primera, šteje za NCB prejemnico ali za NCB pošiljateljico, kar se tiče obveznosti in odgovornosti v zvezi z obdelavo čezmejnega plačila preko medsebojnega povezovanja v razmerju do NCB/ECB pošiljateljice ali prejemnice,

se vključena NCB, odvisno od primera, šteje za NCB prejemnico ali NCB pošiljateljico, kar se tiče obveznosti in odgovornosti v zvezi s knjiženjem v dobro oziroma v breme računa BPRČ udeleženca prejemnika oziroma pošiljatelja.

(b)

Odprtje in delovanje računa za vključeno NCB

1.

NCB izvajalka storitev odpre v svojih poslovnih knjigah račun v eurih za vključeno NCB.

2.

NCB izvajalka storitev odobri vključeni NCB neomejeno in nezavarovano posojilo.

3.

NCB izvajalka storitev bo za izvršitev čezmejnih plačil udeleženca v sistemu BPRČ vključene NCB knjižila zadevne zneske v breme računa vključene NCB in v dobro računa BPRČ udeleženca v sistemu BPRČ NCB izvajalke storitev ali v dobro računa med NCB, ki ga ima NCB/ECB prejemnica pri NCB izvajalki storitev. NCB izvajalka storitev bo za izvršitev čezmejnih plačil udeležencu v sistemu BPRČ vključene NCB knjižila zadevne zneske v breme računa med NCB, ki ga ima NCB/ECB pošiljateljica, ali v breme računa BPRČ udeleženca v sistemu BPRČ NCB izvajalke storitev in v dobro računa vključene NCB.

(c)

Obveznosti in odgovornosti NCB izvajalke storitev in vključene NCB

1.

Preverjanje

(a)

Vključena NCB in NCB izvajalka storitev sta odgovorni za natančnost in sintakso podatkov, ki jih posredujeta ena drugi, in se dogovorita o standardih, ki se bodo uporabljali za te podatke.

(b)

NCB izvajalka storitev po prejemu plačilnega naloga, ki ji ga predloži vključena NCB, nemudoma preveri vse podrobnosti v plačilnem nalogu, ki so potrebni za pravilno obdelavo naloga. Če NCB izvajalka storitev odkrije sintaktične napake ali druge razloge za zavrnitev plačilnega naloga, takšnega plačilnega naloga ne obdela, podatke in plačilni nalog pa obravnava v skladu s posebnimi pravili, o katerih se dogovorita NCB izvajalka storitev in vključena NCB.

2.

Poravnava

(a)

Vključena NCB bo za izvršitev čezmejnega plačila udeleženca v sistemu BPRČ vključene NCB knjižila zadevni znesek v breme računa udeleženca v svojem sistemu BPRČ in v skladu s pogoji, dogovorjenimi med vključeno NCB in NCB izvajalko storitev, predložila odgovarjajoči plačilni nalog NCB izvajalki storitev.

(b)

Ko NCB izvajalka storitev preveri veljavnost plačilnega naloga, predloženega v skladu s členom 4a(c)(1)(b), nemudoma:

(i)

knjiži zadevni znesek v breme računa vključene NCB; in

(ii)

pošlje vključeni NCB pozitivno potrditev.

(c)

NCB izvajalka storitev po knjiženju zadevnega zneska v breme računa vključene NCB nemudoma knjiži isti znesek v dobro računa BPRČ udeleženca v svojem nacionalnem sistemu BPRČ ali obdela plačilni nalog preko medsebojnega povezovanja v skladu s členom 4. Ko NCB izvajalka storitev od NCB/ECB prejemnice prejme pozitivno ali negativno potrditev, jo posreduje vključeni NCB.

(d)

NCB izvajalka storitev bo za izvršitev čezmejnega plačila udeleženca v sistemu BPRČ NCB izvajalke storitev, ki je namenjeno udeležencu v sistemu BPRČ vključene NCB, knjižila zadevni znesek v dobro računa vključene NCB nemudoma po prejemu takšnega plačilnega naloga. Vključena NCB bo potem nemudoma knjižila ta znesek v dobro računa udeleženca v sistemu BPRČ vključene NCB.

(e)

Po prejemu plačilnega naloga od NCB/ECB pošiljateljice bo NCB izvajalka storitev za izvršitev čezmejnega plačila udeleženca v sistemu BPRČ, ki ni sistem BPRČ NCB izvajalke storitev, namenjenega udeležencu v sistemu BPRČ vključene NCB:

(i)

izvedla postopke, opisane v členu 4(d)(1) in 4(d)(2)(a);

(ii)

zatem knjižila zadevni znesek v dobro računa vključene NCB in o tem obvestila vključeno NCB; in

(iii)

zatem poslala pozitivno potrditev NCB/ECB pošiljateljici.

Vključena NCB po prejemu obvestila iz točke (ii) nemudoma knjiži zadevni znesek v dobro računa udeleženca v svojem sistemu BPRČ.

(f)

NCB izvajalka storitev ukrene vse potrebno, kar je dogovorjeno z vključeno NCB, da se zagotovi, da so vse informacije in podatki, potrebni za knjiženje zneska v dobro računa udeleženca v sistemu BPRČ vključene NCB, v kakršnih koli okoliščinah na voljo vključeni NCB.

(g)

Ure delovanja sistema BPRČ vključene NCB ustrezajo določbam v Prilogi IV.

3.

Dokončnost

Dokončnost čezmejnih plačil, obdelanih preko dvostranske povezave, se določi v skladu s pravili, določenimi v členih 4(c)(2) in 4(d)(2).

4.

Prenos odgovornosti za izvršitev plačilnega naloga

Odgovornost za izvršitev plačilnega naloga za čezmejna plačila udeleženca v sistemu BPRČ vključene NCB se prenese z vključene NCB na NCB izvajalko storitev v trenutku, ko je zadevni znesek knjižen v breme računa vključene NCB pri NCB izvajalki storitev, potem pa se prenese na NCB/ECB prejemnico v skladu s členom 4(e). Odgovornost za izvršitev plačilnega naloga za čezmejna plačila udeležencu v sistemu BPRČ vključene NCB se prenese z NCB pošiljateljice na NCB izvajalko storitev po tem, ko NCB/ECB pošiljateljica prejme pozitivno potrditev, kot je opisano v členu 4a(c)(2)(e)(iii).

(d)

Ravnanje ob napakah

Za vključene NCB se uporablja ureditev, določena v členu 4(f).

(e)

Razmerje do izvajalca mrežnih storitev

Vključena NCB mora biti povezana z izvajalcem mrežnih storitev ali imeti do njega dostopno točko. Vključena NCB je odgovorna, da zahteva nadomestilo od izvajalca mrežnih storitev, če je utrpela škodo zaradi kršitve veljavnih pravil, zahtevo pa vloži neposredno pri izvajalcu mrežnih storitev.

(f)

Obvestilo udeležencem

Vse NCB obvestijo udeležence v svojih sistemih BPRČ, da pozitivna potrditev, ki jo NCB izvajalka storitev izda v zvezi s čezmejnimi plačili udeležencem v sistemu BPRČ vključene NCB, potrjuje knjiženje v dobro računa vključene NCB pri NCB izvajalki storitev, ne potrjuje pa knjiženja v dobro računa udeleženca prejemnika pri vključeni NCB. NCB, kolikor je to potrebno, ustrezno spremenijo svoje nacionalne določbe BPRČ.“

6.

Člen 8 se spremeni, kot sledi:

(a)

odstavek 1(b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Odškodninska shema v sistemu TARGET velja za vse nacionalne sisteme BPRČ (ne glede na to, ali so le-ti vključeni v sistem TARGET preko medsebojnega povezovanja ali preko dvostranske povezave) in za plačilni mehanizem ECB (EPM) ter je na voljo vsem udeležencem v sistemu TARGET (vključno z udeleženci v sistemu TARGET nacionalnih sistemov BPRČ sodelujočih držav članic, ki niso sodelujoče stranke pri operacijah denarne politike Eurosistema, in udeleženci v sistemu TARGET nacionalnih sistemov BPRČ nesodelujočih držav članic) v zvezi z vsemi plačili v sistemu TARGET (brez razlikovanja med domačimi in čezmejnimi plačili). Odškodninska shema v sistemu TARGET ne velja za stranke v EPM v skladu s pogoji, ki urejajo uporabo EPM ter so dostopni na spletni strani ECB (www.ecb.int) in občasno posodobljeni.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 1(c)a:

„(c)a

NCB izvajalka storitev se za namene člena 8(1)(c)(ii) ne šteje za tretjo osebo.“;

(c)

doda se naslednji odstavek 1(f):

„(f)

Če vključena NCB ne more obdelati čezmejnih plačil zaradi napak pri delovanju sistema BPRČ NCB izvajalke storitev, se v zvezi s temi plačili za nedelujočo NCB šteje NCB izvajalka storitev.“

7.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Višja sila

NCB in ECB niso odgovorne za neizpolnjevanje te smernice, kolikor in dokler obstaja nesposobnost izpolnjevanja obveznosti po tej smernici ali velja za take obveznosti začasna opustitev ali odlog zaradi dogodka, ki je posledica razloga ali vzroka zunaj dosega smiselno izvajanega nadzora (kar med drugim vključuje okvaro ali napako pri delovanju opreme, naravne katastrofe, naravne nesreče, stavke ali delovne spore), če navedeno ne posega v odgovornost, da so vzpostavljene rezervne zmogljivosti, ki jih zahteva ta smernica, za izvajanje postopkov obravnavanja napak iz členov 4(f) in 4a(d), kolikor je mogoče kljub dogodku višje sile, in da se uporabijo vsi smiselni napori za ublažitev posledic vsakega takega dogodka, ko ta poteka.“

8.

V členu 10 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   V primeru takega spora med NCB ali med NCB in ECB se njihove medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s plačilnimi nalogi, obdelanimi preko sistema TARGET, in vsemi drugimi zadevami iz te smernice določijo: (i) po pravilih in postopkih iz te smernice in njenih prilog; ter (ii) kot dopolnilni vir v sporih glede čezmejnih plačil, po pravu države članice, v kateri je sedež NCB/ECB prejemnice.“

9.

Priloga IV se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej smernici.

Člen 2

Ta smernica začne veljati 25. januarja 2005.

Uporablja se od 7. marca 2005.

Člen 3

Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 21. januarja 2005

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 140, 24.5.2001, str. 72. Smernica, kakor je bila nazadnje spremenjena s Smernico ECB/2004/4 (UL L 205, 9.6.2004, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA IV

URE DELOVANJA SISTEMA TARGET

Za sistem TARGET in s tem za NCB in nacionalne sisteme BPRČ, ki sodelujejo ali so vključeni v sistem TARGET, veljajo naslednja pravila glede časa delovanja.

1.

Referenčni čas za sistem TARGET je ‚čas Evropske centralne banke‘, opredeljen kot lokalni čas na sedežu ECB.

2.

Sistem TARGET ima skupne ure delovanja od 7.00 do 18.00.

3.

Po vnaprejšnjem uradnem obvestilu, poslanem ECB, je mogoče zgodnje odpiranje, pred 7.00:

(i)

zaradi domačih razlogov (npr. da se olajša poravnava transakcij z vrednostnimi papirji, da se poravnajo stanja neto poravnalnih sistemov ali da se poravnajo druge domače transakcije, kot so svežnji transakcij, ki jih NCB kanalizirajo v sisteme BPRČ preko noči); ali

(ii)

zaradi razlogov, ki so povezani z ESCB (npr. ob dnevih, ko se pričakuje izreden obseg plačil, ali da se zniža tveganje navzkrižnih medvalutnih poravnav, ko se obdeluje eurski del deviznih poslov, ki vključujejo azijske valute).

4.

Za plačila strank (domača in čezmejna (1)) velja presek eno uro pred običajnim zaprtjem sistema TARGET; preostali čas se uporablja samo za medbančna plačila (domača in čezmejna (2)), da se prenese likvidnost med udeleženci. Plačila strank so opredeljena kot sporočila o plačilu v formatu MT100 ali enakovredna nacionalna sporočila (ki bi za čezmejni prenos uporabljala format MT100). Vsaka NCB se v sodelovanju s svojo bančno skupnostjo odloči, ali se bo za domača plačila uporabljal presek ob 17.00. Poleg tega lahko NCB nadaljujejo z obdelavo domačih plačil strank, ki so bila v vrsti ob 17.00.“


(1)  Presek za čezmejna plačila strank, ki jih pošlje udeleženec v sistemu BPRČ vključene NCB preko NCB izvajalke storitev, je 16:52:30.

(2)  Presek za čezmejna medbančna plačila, ki jih pošlje udeleženec v sistemu BPRČ vključene NCB preko NCB izvajalke storitev, je 17:52:30.


Popravki

3.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 30/27


Popravek Sklepa Komisije 2005/78/ES, Euratom z dne 1. februarja 2005 o spremembi Sklepa 2001/844/ES, ESPJ, Euratom

( Uradni list Evropske unije L 29, z dne 2. februarja 2005 )

Objava Sklepa 2005/78/ES, Euratom se smatra za nično in neveljavno.