ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 24

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
27. januar 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 114/2005 z dne 26. januarja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 115/2005 z dne 26. januarja 2005 o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za navadno pšenico, izvoženo v določene tretje države

3

 

*

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 116/2005 z dne 26. januarja 2005 o postopku vračil DDV osebam, ki niso davčni zavezanci, in davčnim zavezancem za njihove oproščene dejavnosti, za namene Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 117/2005 z dne 26. januarja 2005 o uvajanju nadzora Skupnosti nad uvozom določenih obutvenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 118/2005 z dne 26. januarja 2005 o spremembi Priloge VIII k Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 in o določitvi zgornjih proračunskih meja za delno ali neobvezno izvajanje sheme enotnega plačila in letno finančno pomoč za shemo enotnega plačila na površino iz navedene uredbe

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 119/2005 z dne 26. januarja 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 120/2005 z dne 26. januarja 2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi januarja 2005 za nekatere mlečne proizvode v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 121/2005 z dne 25. januarja 2005 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

27

 

*

Direktiva Komisije 2005/6/ES z dne 26. januarja 2005 o spremembi Direktive 71/250/EGS glede poročanja in razlage rezultatov analiznega preskušanja, zahtevanih po Direktivi 2002/32/ES ( 1 )

33

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

2005/56/ES:Sklep Komisije z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003

35

 

*

2005/57/ES:Priporočilo Komisije z dne 21. januarja 2005 o zagotavljanju zakupljenih vodov v Evropski uniji (Del 1 – Glavni pogoji zagotavljanja veleprodaje zakupljenih vodov) (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/ES:Odločba Komisije z dne 26. januarja 2005 o spremembi Odločbe 2003/135/ES glede zaključka načrtov izkoreninjenja in cepljenja v zveznih deželah Spodnja Saška in Severno Porenje-Vestfalija ter načrta izkoreninjenja v zvezni deželi Posarje (Nemčija) (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 119)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/ES:Odločba Komisije z dne 26. januarja 2005 o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in o cepljenju divjih prašičev v izrednih okoliščinah na Slovaškem (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 127)  ( 1 )

46

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2004/783/ES z dne 15. novembra 2004 o imenovanju štirih italijanskih članov in treh italijanskih nadomestnih članov Odbora regij (UL L 346, 23. novembra 2004)

48

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 114/2005

z dne 26. januarja 2005

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 26. januarja 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 115/2005

z dne 26. januarja 2005

o odprtju javnega razpisa za izvozna nadomestila za navadno pšenico, izvoženo v določene tretje države

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob upoštevanju sedanjih razmer na trgu za žita je primerno, da se za navadno pšenico odpre javni razpis za izvozno nadomestilo v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritev izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu z žiti (2).

(2)

Podrobna pravila za uporabo razpisnega postopka so bila za določitev izvoznega nadomestila sprejeta z Uredbo (ES) št. 1501/95. Med obveznostmi, povezanimi z razpisom, je navedena obveznost predložitve zahtevka za izvozno dovoljenje in položitev varščine. Treba je določiti višino te varščine.

(3)

Treba je določiti posebno obdobje veljavnosti dovoljenj, izdanih v okviru tega razpisa. Ta veljavnost mora ustrezati potrebam svetovnega trga za tržno leto 2004/2005.

(4)

Za zagotovitev enakovredne obravnave vseh zainteresiranih strank, je treba določiti enako obdobje veljavnosti za izdana dovoljenja.

(5)

Predvidena nadomestila za ponovni uvoz se priznajo samo za izvoz v določene tretje države.

(6)

Za dober potek razpisnega postopka za izvoz je treba določiti minimalno količino kot tudi rok in obliko predloženih ponudb pri pristojnih organih.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1501/95 se odpre javni razpis za izvozno nadomestilo.

2.   Javni razpis se nanaša na navadno pšenico, ki se izvozi v vse tretje države, z izjemo Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (3), Bolgarije, Lihtenštajna, Romunije in Švice.

3.   Razpis je odprt do 23. junija 2005. V tem obdobju se uporablja tedenske razpise, za katere so količine in datumi za predložitev ponudb določeni v obvestilu o javnem razpisu.

Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(4) Uredbe (ES) št. 1501/95 se rok za predložitev ponudb za prvi delni razpis izteče 3. februarja 2005.

Člen 2

Ponudba je neveljavna, če se nanaša na količino, nižjo od 1 000 ton.

Člen 3

Varščina iz člena 5(3)(a) Uredbe (ES) št. 1501/95 je 12 eurov na tono.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 23(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4) se za obdobje veljavnosti izvoznih dovoljenj, izdanih v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 1501/95 šteje, da so izdana na dan predložitve ponudbe.

2.   Izvozna dovoljenja, izdana v okviru javnega razpisa, določenega s to uredbo, so veljavna od datuma njihove izdaje v smislu odstavka 1 do konca četrtega meseca, ki sledi izdaji.

Člen 5

Države članice posredujejo Komisiji predložene ponudbe najkasneje eno uro in pol po izteku roka za tedensko predložitev ponudb, kakor je predvideno v obvestilu o razpisu, in uporabljajo obrazec iz Priloge.

Če ni predloženih ponudb, države članice o tem obvestijo Komisijo v enakem roku, kot je tisti iz prvega odstavka.

Roki, določeni za predložitev ponudb, so po belgijskem lokalnem času.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


PRILOGA

Obrazec (1)

JAVNI RAZPIS ZA IZVOZNA NADOMESTILA ZA NAVADNO PŠENICO, IZVOŽENO V DOLOČENE TRETJE DRŽAVE

(Uredba (ES) št. 115/2005)

(Konec roka za predložitev ponudb)

1

2

3

Ponudniki

Količine

(v tonah)

Znesek izvoznega nadomestila

(v eurih/tono)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

itn.

 

 

Poslati na naslednji elektronski naslov: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Poslati na DG AGRI-C.1.


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/6


UREDBA KOMISIJE (ES, Euratom) št. 116/2005

z dne 26. januarja 2005

o postopku vračil DDV osebam, ki niso davčni zavezanci, in davčnim zavezancem za njihove oproščene dejavnosti, za namene Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) (1) in zlasti člena 5(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(7) Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (2) določa, da se bruto nacionalni proizvod po tržnih cenah (BNP) šteje za enakovrednega bruto nacionalnemu dohodku po tržnih cenah (BND), kakor to predvideva Komisija pri uporabi Evropskega sistema računov (ESR). ESR iz leta 1995 (ESR 95), ki je nadomestil dva prejšnja sistema iz leta 1970 in 1979, je uvedla Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (3) in je določen v njeni prilogi. BND, kot se uporablja v ESR 95, je nadomestil BNP kot kriterij za lastne vire, z učinkom od proračunskega leta 2002.

(2)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 določa postopke prenosa podatkov o BND držav članic, postopke in preverjanje izračunov BND ter ustanavlja Odbor BND.

(3)

ESR 95 izrecno ne opredeljuje postopka vračil DDV osebam, ki niso davčni zavezanci, in davčnim zavezancem za njihove oproščene dejavnosti.

(4)

Za opredelitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (BND) je v skladu s členom 1 Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003 potrebno razjasniti postopek vračil DDV osebam, ki niso davčni zavezanci, in davčnim zavezancem za njihove oproščene dejavnosti.

(5)

Šesta direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (4), opredeljuje pojme davčnega zavezanca, osebe, ki ni davčni zavezanec in oproščenih dejavnostih.

(6)

Za izvajanje Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom z dne 13. februarja 1989 glede usklajevanja načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah (5), Odločba Komisije 1999/622/EGS, Euratom z dne 8. septembra 1999 (6) razjasnjuje postopek vračil DDV enotam, ki niso davčni zavezanci in davčnim zavezancem za njihove oproščene dejavnosti. Sedaj je treba zagotoviti ustrezno razjasnitev glede BND.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora BND –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Pri izdelavi agregatov nacionalnih računov za namen Uredbe (ES, Euratom) št. 1287/2003, se vračila DDV, ki so nastala pri nabavi, osebam, ki niso davčni zavezanci ali davčnim zavezancem za njihove oproščene dejavnosti, obravnavajo v ESR 95 kot drugi tekoči transferji (D.7) ali kapitalski transferji (D.9), in ne kot odbitni DDV.

2.   V odstavku 1 ima izraz „davčni zavezanec“ pomen iz člena 4 Šeste direktive 77/388/EGS, Euratom, z izrazom „oproščene dejavnosti“ pa se razumejo dejavnosti, navedene v členu 13 te direktive.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 181, 19.7.2003, str. 1.

(2)  UL L 253, 7.10.2000, str. 42.

(3)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1267/2003 (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).

(4)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35).

(5)  UL L 49, 21.2.1989, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(6)  UL L 245, 17.9.1999, str. 51.


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 117/2005

z dne 26. januarja 2005

o uvajanju nadzora Skupnosti nad uvozom določenih obutvenih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3285/94 z dne 22. decembra 1994 o skupnih pravilih za uvoz in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 518/94 (1) in zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sistem kvot za obutvene izdelke, določen v Uredbi Sveta (ES) št. 427/2003 z dne 3. marca 2003 o posebnem prehodnem zaščitnem mehanizmu za določene izdelke pri uvozu s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in spremembah Uredbe (ES) št. 519/94 o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (2) se je iztekel 1. januarja 2005.

(2)

7. decembra 2004 so nekatere države članice obvestile Komisijo, da bi bilo v skladu z Uredbo (ES) št. 3285/94 primerno uvesti nadzorne ukrepe za obutvene izdelke.

(3)

Obutvena industrija Skupnosti je večinoma sestavljena iz malih in srednje velikih podjetij, od katerih se večina nahaja v regijah z malo drugih virov zaposlovanja. Zato je občutljiva na poceni konkurenčne izdelke iz uvoza, zlasti iz LRK.

(4)

Zaradi konkurenčnih izdelkov iz uvoza se je obutvena industrija Skupnosti v zadnjih letih s koncentracijo proizvodnje na več izdelkov višjega cenovnega razreda, za katere je prav tako določena kvota, obsežno prestrukturirala. Ti izdelki predstavljajo približno 85 % proizvodnje v obutveni industriji Skupnosti. To prestrukturiranje je povzročilo občutno zmanjšanje zmogljivosti in delovne sile. Kljub tem naporom obutvena industrija Skupnosti še naprej izgublja proizvodnjo in tržni delež zaradi poceni uvoza tujih izdelkov.

(5)

V obdobju med letoma 2000–2003 se je uvoz obutvenih izdelkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, za katere kvote niso določene, močno povečal tako absolutno kakor tudi glede na tržni delež v Skupnosti, cene pa so bile znatno nižje kot cene enakovrednih izdelkov, proizvedenih v Skupnosti. Povprečno povečanje uvoza med letoma 2000 in 2003 je znašalo 59 % in povprečna razlika v cenah je bila 21 %.

(6)

Glede na to, da so prevladujoči pogoji na trgu za vse obutvene izdelke enaki, je pričakovati, da bo nedavna liberalizacija vodila do podobnega bistvenega povečanja uvoza. Posledica odprave kvot leta 2005, če sodimo po nedavnih gibanjih uvoza takšne obutve, bi lahko vodila do kratkoročne podvojitve uvoza z verjetno posledično izgubo tržnega deleža industrije Skupnosti za 6 % in izgubo 17 000 delovnih mest. Zato se lahko šteje, da obstaja nevarnost škode za proizvajalce Skupnosti za namene člena 11 Uredbe (ES) št. 3285/94.

(7)

Ta možni vpliv je tako pomemben, da je treba zaradi interesov Skupnosti določiti predhodni nadzor Skupnosti nad uvozom nekaterih obutvenih izdelkov s poreklom iz Kitajske, da bi zagotovili statistične informacije, kar bi omogočalo hitro analizo gibanj uvoza. To zadeva pretežno obutev srednje do visoke kakovosti, za katero precejšnji obseg proizvodnje ostaja v Skupnosti in ki se lahko obravnava kot občutljiva zaradi navedenega razloga. Predhodni nadzor z avtomatično ureditvijo uvoznih dovoljenj do 31. januarja 2006 bi zagotovil najhitrejši način pridobivanja jasne predstave zgodnjih vplivov odprave teh kvot, saj vsak sistem naknadnega nadzora zahteva čas za zagotovitev pomembnih podatkov.

(8)

Prav tako je primerno vzpostaviti sistem naknadnega carinskega nadzora za uvoz vseh obutvenih izdelkov iz vseh virov, da se pride do splošnega pregleda gibanj uvoza čevljev. To vključuje obutvene izdelke, za katere je potreben predhodni nadzor. Ko sistem naknadnega nadzora deluje v celoti, je najkasneje 31. januarja 2006 mogoče prenehati s predhodnim nadzorom.

(9)

Zaradi vzpostavitve notranjega trga morajo biti formalnosti, ki jih morajo opraviti uvozniki Skupnosti, identične, ne glede na mesto carinjenja.

(10)

Zaradi olajšanja zbiranja podatkov je treba, da se za sprostitev izdelkov, zajetih v predhodnem nadzoru, v prosti promet predloži listina o nadzoru, za katero veljajo enotna merila. Organi držav članic morajo listino na enostaven zahtevek uvoznika odobriti v določenem časovnem obdobju, ampak ne da bi uvoznik s tem pridobil kakršno koli pravico do uvoza. Listina je zato veljavna samo tako dolgo, dokler ostajajo uvozni režimi nespremenjeni, in mora veljati po vsej Skupnosti.

(11)

Da bi zagotovili preglednost, morajo države članice in Komisija v največji možni meri izmenjati podatke, ki izhajajo iz nadzora Skupnosti.

(12)

Vprašanje listin o nadzoru je sicer v skladu s standardnimi pogoji na ravni Skupnosti, vendar mora biti v pristojnosti nacionalnih organov.

(13)

Da bi se podatki zbrali čim hitreje, je zaželeno, da ta uredba začne veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

PREDHODNI NADZOR

Člen 1

Za sprostitev določenih obutvenih izdelkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, navedenih v Prilogi I, v prosti promet Skupnosti velja predhodni nadzor Skupnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 3285/94.

Člen 2

1.   Za sprostitev izdelkov, omenjenih v členu 1, v prosti promet Skupnosti je potrebno predložiti listino o nadzoru, ki jo izdajo pristojni organi države članice.

2.   Listino o nadzoru, omenjeno v odstavku 1, avtomatsko izdajo pristojni organi v državah članicah, brezplačno in za kakršne koli zaprošene količine v petih delovnih dneh na predložitev zahtevka s strani katerega koli uvoznika Skupnosti, ne glede na kraj njegovega sedeža v Skupnosti. Za ta zahtevek se šteje, da so ga pristojni nacionalni organi sprejeli najkasneje tri delovne dni po predložitvi, razen če ni dokazano drugače.

3.   Listina o nadzoru, ki jo je izdal eden izmed organov, naveden v Prilogi II, je veljavna po vsej Skupnosti.

4.   Listina o nadzoru se poda na obrazcu, ki ustreza vzorcu v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 3285/94.

Zahtevek uvoznika vključuje naslednje elemente:

(a)

ime in polni naslov vlagatelja (vključno s številko telefona in faksa ter možno identifikacijsko številko, ki jo uporabljajo pristojni nacionalni organi) ter DDV registracijsko številko, če je zavezanec za plačilo DDV;

(b)

če je primerno, ime in polni naslov deklaranta ali zastopnika vlagatelja (vključno s številko telefona in faksa);

(c)

polno ime in naslov izvoznika;

(d)

natančen opis blaga, vključno z:

(i)

njihovo blagovno znamko;

(ii)

oznakami TARIC;

(iii)

državo porekla (tj. LR Kitajska);

(iv)

državo odpreme;

(e)

količino blaga, izraženo v parih;

(f)

vrednost CIF blaga v eurih na meji Skupnosti glede na številko kombinirane nomenklature;

(g)

predvideno obdobje in mesto carinjenja;

(h)

navedbo, ali je zahtevek ponovitev prejšnjega zahtevka, ki se nanaša na isto pogodbo;

(i)

naslednjo izjavo, opremljeno z datumom in podpisom vlagatelja z izpisom njegovega imena z velikimi tiskanimi črkami: „Podpisani potrjujem, da so podatki v tem zahtevku resnični in podani v dobri veri ter da imam sedež v Skupnosti.“ Uvoznik prav tako predloži izvod prodajne ali kupne pogodbe ter predračuna. Če se zahteva, in zlasti v primerih, kjer blago ni neposredno kupljeno na Kitajskem, uvoznik predloži potrdilo o proizvodnji, ki ga izda proizvajalec.

5.   Čas veljavnosti listin o nadzoru je šest mesecev. Veljavnost neizkoriščenih ali deloma izkoriščenih listin o nadzoru se lahko podaljša za enako obdobje.

6.   Uvoznik vrne listine o nadzoru organu izdaje na koncu časa veljavnosti.

7.   Pristojni organi lahko pod lastnimi pogoji omogočijo, da se izjave ali zahtevki elektronsko oddajo ali natisnejo. Vendar pa so vsi dokumenti in dokazi na voljo pristojnim organom.

8.   Listina o nadzoru se lahko izda na elektronski način, če imajo zadevni carinski uradi do te listine dostop prek računalniške mreže.

Člen 3

1.   Ugotovitev, da se cena na enoto, po kateri se transakcija izvede, spreminja glede na navedeno ceno v listini o nadzoru za manj kot 5 % navzgor ali navzdol ali da celotna količina izdelkov, predloženih za uvoz, presega količino določeno v listini o nadzoru za manj kot 5 %, ne izključuje sprostitve zadevnih izdelkov v prosti promet.

2.   Zahtevki za listine o nadzoru in listine same so zaupne narave. Dostop do podatkov v navedenih zahtevkih je omejen na pristojne organe in na vlagatelja.

Člen 4

1.   Države članice obvestijo Komisijo:

(a)

redno in kolikor je mogoče ažurno ter vsaj do zadnjega dne v vsakem mesecu o podrobnostih količin in vrednosti (izračunano v eurih), za katere so bile izdane listine o nadzoru;

(b)

v šestih tednih po koncu vsakega meseca o podrobnostih o uvozu tega meseca v skladu s členom 32 Uredbe Komisije (ES) št. 1917/2000 (3).

Podatki držav članic se razčlenijo glede na izdelek in oznako kombinirane nomenklature („KN“).

2.   Države članice podajo uradno obvestilo o kakršnih koli kršitvah ali primerih goljufije, ki jih odkrijejo, in, kjer je ustrezno, podlago, na kateri so zavrnile izdajo listine o nadzoru.

POGLAVJE 2

NAKNADNI NADZOR

Člen 5

1.   Za obutvene izdelke, navedene v Prilogi III, velja sistem naknadnega statističnega nadzora.

2.   Po sprostitvi izdelkov v prosti promet pristojni organi držav članic obveščajo Komisijo, če je mogoče tedensko, vendar vsaj ob koncu vsakega meseca, o celotni uvoženi količini (v parih) in njeni vrednosti (vrednost blaga v eurih na meji Skupnosti), z navedbo oznake kombinirane nomenklature ter merske enote in, če je primerno, dopolnilne merske enote, uporabljene v navedeni oznaki. Uvoz se razčleni v skladu z veljavnimi statističnimi postopki.

POGLAVJE 3

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 6

Vsa obvestila, ki jih je potrebno navesti v tej uredbi, se posredujejo Komisiji in se sporočijo elektronsko v okviru za ta namen vzpostavljenega integriranega omrežja, razen če je iz nujnih tehničnih razlogov začasno treba uporabiti druga komunikacijska sredstva.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Določbe iz poglavja 1 veljajo od 1. februarja 2005 do najkasneje 31. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 349, 31.12.1994, str. 53. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2474/2000 (UL L 286, 11.11.2000, str. 1).

(2)  UL L 65, 8.3.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1985/2003 (UL L 295, 13.11.2003, str. 43).

(3)  UL L 229, 9.9.2000, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1669/2001 (UL L 224, 21.8.2001, str. 3).


PRILOGA I

SEZNAM IZDELKOV, ZA KATERE VELJA PREDHODNI NADZOR (2005)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

razen

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


PRILOGA II

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


PRILOGA III

SEZNAM IZDELKOV, ZA KATERE VELJA NAKNADNI NADZOR

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 118/2005

z dne 26. januarja 2005

o spremembi Priloge VIII k Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 in o določitvi zgornjih proračunskih meja za delno ali neobvezno izvajanje sheme enotnega plačila in letno finančno pomoč za shemo enotnega plačila na površino iz navedene uredbe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1) in zlasti členov 64(2), 70(2), 71(2), 143b(3) in 145(i) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za države članice, ki uporabijo možnost, predvideno v členu 62 Uredbe (ES) št. 1782/2003, je treba v skladu s posredovanimi podatki iz člena 145(i) navedene uredbe revidirati zneske iz Priloge VIII navedene uredbe.

(2)

Za države članice, ki v letu 2005 izvajajo shemo enotnega plačila, določeno v naslovu III Uredbe (ES) št. 1782/2003, je treba določiti zgornje proračunske meje za vsako od plačil, navedenih v členih 66 do 69 navedene uredbe za leto 2005.

(3)

Za države članice, ki v letu 2005 uporabijo možnost, predvideno v členu 70 Uredbe (ES) št. 1782/2003, je treba za leto 2005 določiti zgornje proračunske meje, ki se uporabljajo za neposredna plačila, izključena iz sheme enotnega plačila.

(4)

Za države članice, ki uporabijo možnost prehodnega obdobja, predvideno v členu 71 Uredbe (ES) št. 1782/2003, je treba za leto 2005 določiti zgornje proračunske meje, ki se uporabljajo za neposredna plačila iz Priloge VI k navedeni uredbi.

(5)

Zaradi jasnosti je primerno objaviti zgornje proračunske meje za leto 2005 za shemo enotnega plačevanja po odbitku zgornjih mej za plačila iz členov 66 do 70 Uredbe (ES) št. 1782/2003 od revidiranih zgornjih mej iz Priloge VIII navedene uredbe.

(6)

Za tiste države članice, ki so k Skupnosti pristopile v letu 2004 in bodo v letu 2005 izvajale shemo enotnega plačila na površino, določeno v naslovu IVa Uredbe (ES) št. 1782/2003, se letna finančna pomoč za to leto določi v skladu s členom 143b(3) navedene uredbe.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 1782/2003 se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

1.   Zgornje proračunske meje za leto 2005, navedene v členu 64(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, so določene v Prilogah II in III k tej uredbi.

2.   Zgornje proračunske meje za leto 2005, navedene v členu 71(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003, so določene v Prilogi IV k tej uredbi.

3.   Zgornje proračunske meje za shemo enotnega plačila za leto 2005 so določene v Prilogi V k tej uredbi.

4.   Letna finančna pomoč za leto 2005, navedena v členu 143b(3) Uredbe (ES) št. 1782/2003, je določena v Prilogi VI k tej Uredbi.

Člen 3

Države članice, ki izberejo regionalno izvajanje, določeno v členu 58 Uredbe (ES) št. 1782/2003, obvestijo Komisijo o regionalni zgornji meji, določeni do 31. decembra prvega leta izvajanja sheme enotnega plačila, do 1. marca naslednjega leta.

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2217/2004 (UL L 375, 23.12.2004, str. 1).


PRILOGA I

„PRILOGA VIII

NACIONALNE ZGORNJE MEJE, NAVEDENE V ČLENU 41

(1000 EUR)

 

2005

2006

2007, 2008 in 2009

2010 in kasneje

Belgija

411 053

530 573

530 053

530 053

Danska

943 369

996 165

996 000

996 000

Nemčija

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Grčija

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Španija

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Francija

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Irska

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Italija

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Luksemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

Nizozemska

386 586

386 586

779 586

779 586

Avstrija

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugalska

452 000

493 000

559 000

561 000

Finska

467 000

467 000

552 000

552 000

Švedska

637 388

650 108

729 000

729 000

Združeno kraljestvo

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473“


PRILOGA II

ZGORNJE PRORAČUNSKE MEJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA, KI SE DODELIJO PO ČLENIH 65 DO 69 UREDBE (ES) ŠT. 1782/2003

Koledarsko leto 2005

(1000 EUR)

 

Belgija

Danska

Nemčija

Italija

Avstrija

Portugalska

Švedska

Združeno Kraljestvo

 

Flandrija

Škotska

Premija za krave dojilje

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Dod. premija za krave dojilje

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Posebna premija za govedo

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Klavna premija, odrasle živali

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Klavna premija, teleta

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Premije za ovce in koze

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Dodatna premija za ovce in koze

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Hmelj

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

Člen 69

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

Člen 69, poljščine

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

Člen 69, riž

 

 

 

 

 

 

150

 

 

Člen 69, goveje in telečje meso

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

Člen 69, ovčje in kozje meso

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


PRILOGA III

ZGORNJE PRORAČUNSKE MEJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA, KI SE DODELIJO PO ČLENU 70 UREDBE (ES) ŠT. 1782/2003

Koledarsko leto 2005

(1000 EUR)

 

Belgija

Italija

Portugalska

Člen 70(1)(a)

Pomoč za proizvodnjo semen

1 397 (1)

13 321

272

Člen 70(1)(b)

Plačila za poljščine

 

 

1 871


(1)  Pomoč za Triticum spelta L. (100 %) in pomoč za Linum usitatissimum L. (lan za vlakna) (100 %) sta izključeni iz sheme enotnega plačila.


PRILOGA IV

ZGORNJE PRORAČUNSKE MEJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA, KI SE DODELIJO PO ČLENU 71 UREDBE (ES) ŠT. 1782/2003

Koledarsko leto 2005

(1000 EUR)

 

Grčija

Finska

Francija (1)

Malta

Nizozemska

Slovenija

Španija (1)

Plačilo na površino za poljščine 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Plačilo na površino za poljščine 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Posebna regionalna pomoč za poljščine 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Dodatno plačilo za trdo pšenico (291 EUR/ha) in posebna pomoč za netradicionalna območja (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Pomoč za zrnate stročnice

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Pomoč za zrnate stročnice, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Pomoč za seme

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Premija za krave dojilje

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Dodatna premija za krave dojilje

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Posebna premija za govedo

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Klavna premija, odrasle živali

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Klavna premija, teleta

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Ekstenzifikacijsko plačilo za govedo

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Dodatna plačila rejcem govedi

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Premija za ovce in koze

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Dodatna premija za ovce in koze

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Dodatna plačila za rejce ovac in koz

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Plačila pridelovalcem škrobnega krompirja (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Pomoč na površino za riž (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Pomoč na površino za riž (102 EUR/t), francoski čezmorski departmaji

 

 

3 053

 

 

 

 

Plačilo prihodka za suho krmo

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Dodatne premije za govedo in ovce na Egejskih otokih

1 000

 

 

 

 

 

 

Pomoč na površino za hmelj

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Pomoči, ki ustrezajo plačanim premijam za živinorejo v referenčnih letih 2000–2002 v najbolj obrobnih regijah, so bile odštete.


PRILOGA V

ZGORNJE PRORAČUNSKE MEJE ZA SHEMO ENOTNEGA PLAČILA V DRŽAVAH ČLANICAH ALI REGIJAH

Koledarsko leto 2005

(1000 EUR)

Država članica in/ali regija

 

BELGIJA (3)

 

Flandrija

 

Valonija

306 318

DANSKA

909 429

NEMČIJA (3)

 

Baden-Württemberg

 

Bayern

 

Brandenburg in Berlin

 

Hessen

 

Niedersachsen in Bremen

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

Nordrhein-Westfalen

 

Rheinland-Pfalz

 

Saarland

 

Sachsen

 

Sachsen-Anhalt

 

Schleswig-Holstein in Hamburg

 

Thuringen

5 145 726

IRSKA

1 260 142

ITALIJA

2 345 849

LUKSEMBURG

33 414

AVSTRIJA

519 863

PORTUGALSKA (1)  (2)

302 562

ŠVEDSKA (3)

 

Regija 1

 

Regija 2

 

Regija 3

 

Regija 4

 

Regija 5

597 073

ZDRUŽENO KRALJESTVO (3)

 

Anglija 1

 

Anglija 2

 

Anglija 3

 

Škotska

 

Wales

 

Severna Irska

3 667 728


(1)  Pomoči, ki ustrezajo plačanim premijam za živinorejo v referenčnih letih 2000–2002 v najbolj obrobnih regijah, so bile odštete.

(2)  Odštet prenos 10 000 krav dojilj in dodatnih premij za krave dojilje na Azore, kakor je predvideno v členu 147(3)(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(3)  Se nadomesti z regionalnimi zgornjimi mejami, ki se jih sporoči v skladu s členom 3 te uredbe.


PRILOGA VI

LETNA FINANČNA POMOČ ZA SHEMO ENOTNEGA PLAČILA NA POVRŠINO

Koledarsko leto 2005

(1000 EUR)

Država članica

 

Češka

249 296

Estonija

27 908

Madžarska

375 431

Latvija

38 995

Litva

104 346

Poljska

823 166

Slovaška republika

106 959

Ciper

14 274


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 119/2005

z dne 26. januarja 2005

o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti (1), in zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3 Uredbe št. 136/66/EGS se v primeru, da so cene znotraj Skupnosti višje od cen na svetovnem trgu, razlika med temi cenami lahko krije z nadomestilom, če se izvaža oljčno olje v tretje države.

(2)

Podrobna pravila za določitev in dodelitev izvoznih nadomestil za oljčno olje so navedena v Uredbi Komisije (EGS) št. 616/72 (2).

(3)

V skladu s členom 3(3) Uredbe št. 136/66/EGS mora biti nadomestilo za celotno Skupnost enako.

(4)

V skladu s členom 3(4) Uredbe št. 136/66/EGS je nadomestilo za oljčno olje treba določiti glede na obstoječe stanje in izglede v zvezi s cenami oljčnega olja in razpoložljivostjo na trgu Skupnosti ter cenami oljčnega olja na svetovnem trgu. Vendar v primeru, da se zaradi stanja na svetovnem trgu ne da določiti najugodnejših cen oljčnega olja, se sme upoštevati ceno glavnih konkurenčnih rastlinskih olj na svetovnem trgu ter razliko med navedeno ceno in ceno oljčnega olja, zabeleženo tekom reprezentativnega obdobja. Znesek nadomestila ne sme preseči razlike med ceno oljčnega olja v Skupnosti in ceno na svetovnem trgu, spremenjeno, kjer je primerno, zato da se upoštevajo stroški za izvoz proizvodov na svetovni trg.

(5)

V skladu s točko (b) tretje alinee člena 3(3) Uredbe št. 136/66/EGS se lahko sklene, da se nadomestilo določi z razpisom. Poleg tega zajema razpisni postopek znesek nadomestila in je lahko omejen na določene namembne države, količine, kakovosti in oblike ponudb.

(6)

V skladu z drugo alineo člena 3(3) Uredbe št. 136/66/EGS se lahko nadomestila za oljčno olje spreminjajo glede na namembni kraj, če je to zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov potrebno.

(7)

Nadomestila je treba določiti vsaj enkrat mesečno. Po potrebi se lahko spremenijo v vmesnem obdobju.

(8)

Zaradi uporabe teh podrobnih pravil pri trenutnih razmerah na trgu za oljčna olja ter zlasti za cene oljčnega olja znotraj Skupnosti in na trgih tretjih držav mora biti nadomestilo takšno, kakršno je v Prilogi k Uredbi.

(9)

Upravljalni odbor za olja in masti ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(2)(c) Uredbe št. 136/66/EGS so določena v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 865/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 78, 31.3.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2962/77 (UL L 348, 30.12.1977, str. 53).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 26. januarja 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za oljčno olje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestil

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije »A« so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 120/2005

z dne 26. januarja 2005

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi januarja 2005 za nekatere mlečne proizvode v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 2535/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode, ki odpira tarifne kvote (2), in zlasti člena 16(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Koeficienti dodeljevanja, navedeni v Prilogi k tej uredbi, se uporabijo za količine, za katere so bili vloženi zahtevki v obdobju med 1. do 10. januarja 2005, glede proizvodov, za katere se uporabljajo tarife iz delov I.A, I.B (5) in (6) ter delov I.C, I.D, I.E, I.F, I.G in I.H Priloge I k Uredbi št. 2535/2001.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 748/2004 (UL L 118, 23.4.2004, str. 3).


PRILOGA I.A

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


PRILOGA I.B

5.   Proizvodi s poreklom iz Romunije

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4758

0,2690


6.   Proizvodi s poreklom iz Bolgarije

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4660

0,8697

09.4675


PRILOGA I.C

Proizvodi sporeklom iz dŕzav AKP

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4026

09.4027


PRILOGA I.D

Proizvodi sporeklom iz Turćije

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4101


PRILOGA I.E

Proizvodi s poreklom iz Jużne Afrike

Številka kvote

Koeficient dodeljevanja

09.4151


PRILOGA I.F

Proizvodi s poreklom iz Švice

Številka kvote

Koeficient dodelijevanja

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


PRILOGA I.G

Proizvodi s poreklom iz Jordanije

Številka kvote

Koeficient dodelijevanja

09.4159


PRILOGA I.H

Proizvodi s poreklom iz Norveška

Številka kvote

Koeficient dodelijevanja

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 121/2005

z dne 25. januarja 2005

o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (2) o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, in zlasti člena 173(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 173 in 177 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določata, da Komisija periodično določi vrednosti na enoto za proizvode iz razvrstitve v Prilogi 26 k tej uredbi.

(2)

Uporaba pravil in kriterijev, določenih v zgornjih členih, za elemente, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 173(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ima za posledico, da se za obravnavane proizvode uvedejo vrednosti na enoto, kot so določene v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrednosti na enoto, predvidene v členu 173(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, se določijo, kot je razvidno iz tabele v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. januarja 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednica


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kokor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kokor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).


PRILOGA

Tarifna št.

Poimenovanje

Znesek vrednosti na enoto za 100 kg

Vrsta, sorte, oznaka KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nov krompir

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Čebula (razen sadik)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Česen

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Por

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Cvetača

0704 10 00

1.80

Belo in rdeče zelje

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Brokoli ali calabrese (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Kitajsko zelje

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Solata (v glavah)

0705 11 00

1.130

Korenje

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Redkev

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Grah (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Fižol

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Fižol (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Bob

ex 0708 90 00

1.190

Okrogle artičoke

0709 10 00

1.200

Beluši:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zeleni

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

drugo

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Jajčevci

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Rebrasta zelena (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Lisičke

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Paprike iz rodu Capiscum, sladke

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Janež

0709 90 50

1.270

Sladki krompir, cel, svež (za prehrano ljudi)

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Kostanji (Castanea spp.), sveži

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, sveži

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Avokado, svež

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Guava in mango, svež

ex 0804 50

2.60

Sladke pomaranče, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Rdeče in polrdeče

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis Ovalis, Trovita in Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

drugo

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), sveže; klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealke in satsuma mandarine

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarine in wilking mandarine

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinke in druge

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limete (Citrus aurantifolia), sveže

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Grenivke, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bele

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

rožnate

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Namizno grozdje

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Lubenice

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Melone (razen lubenic)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (vključno Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vključno Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

drugo

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Hruške

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hruške – Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Drugo

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marelice

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Češnje

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Breskve

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektarine

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Slive

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Jagode

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Maline

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Granatna jabolka

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Kaki (vključno s persimonom)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/33


DIREKTIVA KOMISIJE 2005/6/ES

z dne 26. januarja 2005

o spremembi Direktive 71/250/EGS glede poročanja in razlage rezultatov analiznega preskušanja, zahtevanih po Direktivi 2002/32/ES

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/373/EGS z dne 20. julija 1970 o uvedbi metod vzorčenja in analiz Skupnosti za uradni nadzor krme (1), in zlasti člena 2 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 71/250/EGS z dne 15. junija 1971 o določitvi analitskih metod Skupnosti za uradni nadzor krme (2) vključuje določbe glede podajanja rezultatov.

(2)

Za zagotovitev usklajenega izvajanja Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/32/ES z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (3) v vseh državah članicah, je zelo pomembno, da se o rezultatih analitskega preskušanja poroča in se jih razloži na enoten način.

(3)

Direktivo 71/250/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 71/250/EGS se spremeni:

1.

V členu 1 se za drugim odstavkom doda naslednji odstavek:

„Za nezaželene snovi po Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/32/ES (4), vključno z dioksini in dioksinom podobnimi PCB-ji, se uporablja točka C(3) dela 1 Priloge k tej direktivi.“

2.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, dvanajst mesecev po njenem začetku veljavnosti. Države članice takoj posredujejo Komisiji besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice posredujejo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, zajetem v tej direktivi.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 170, 3.8.1970, str. 2. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(2)  UL L 155, 12.7.1971, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 1999/27/ES (UL L 118, 6.5.1999, str. 36).

(3)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/100/ES (UL L 285, 1.11.2003, str. 33).

(4)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.


PRILOGA

V točki C, uporaba metod analize in podajanje rezultatov, dela 1 – splošne določbe o metodah analize za krmo Priloge k Direktivi 71/250/EGS se doda točka 3:

„3.

Za nezaželene snovi po Direktivi 2002/32/ES, vključno z dioksini in dioksinom podobnimi PCB-ji, se proizvod, namenjen za živalsko krmo šteje za neskladnega z določeno najvišjo vsebnostjo, če se za rezultat analitskega preskušanja šteje, da presega najvišjo vsebnost, ob upoštevanju razširjene nezanesljivosti meritev in popravka za izkoristek. Analizirana koncentracija s popravkom za izkoristek in odšteto razširjeno nezanesljivostjo meritev se uporabi za oceno skladnosti. Slednja se uporabi le v primerih, kjer metoda analize omogoča oceno nezanesljivosti meritev in popravka za izkoristek (npr. ni možna v primeru mikroskopske analize).

O rezultatu analiznega preskušanja se poroča (če uporabljena metoda analize omogoča ocenitev nezanesljivosti meritev in popravka za izkoristek):

(a)

če je za izkoristek pravilen ali nepravilen; način poročanja in raven izkoristka sta navedena;

(b)

kot ‚x +/- U‘, kjer je x rezultat analiznega preskušanja in je U razširjena nezanesljivost meritev, ob uporabi faktorja za zajetje 2, ki daje stopnjo zanesljivosti približno 95 %.“


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/35


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. januarja 2005

o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003

(Besedila v nemškem, francoskem in angleškem jeziku so edina verodostojna)

(2005/56/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 z dne 19. decembra 2002 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (1), in zlasti člena 3(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 58/2003 daje Komisiji pooblastila, da odloča o ustanovitvi izvajalskih agencij v skladu s splošnim statutom, ki ga določa navedena uredba, in jim dodeli določene naloge v zvezi z vodenjem enega ali več programov Skupnosti; ta sklep nima vpliva na navedeno uredbo.

(2)

Namen ustanovitve agencije je omogočiti Komisiji, da se osredotoči na svoje prednostne dejavnosti in naloge, ki niso dodeljive drugim, in hkrati ne izgubi končne oblasti, nadzora in odgovornosti za dejavnosti, ki jih vodijo izvajalske agencije.

(3)

Upravljanje nekaterih centraliziranih delov v številnih programih na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture vključuje izvajanje projektov tehničnega značaja, ki ne zajemajo političnega odločanja, in zahteva visoko raven tehničnega in finančnega znanja skozi celoten življenjski cikel projekta.

(4)

Prenos pooblastil za naloge vezane na izvajanje teh programov na neko izvajalsko agencijo se lahko izvede tako, da se jasno loči med etapami načrtovanja in sprejemanja odločitev o financiranju na eni strani, kar bi bila naloga Komisije, in izvajanjem projektov na drugi strani, kar bi bila naloga izvajalske agencije.

(5)

Ustanovitev izvajalske agencije ne spreminja pooblastil Sveta Komisiji o upravljanju nekaterih faz aktivnosti, predvidenih v skladu z različnimi programi, ali pooblastil državnim agencijam glede upravljalskih nalog z ozirom na nekatere programe.

(6)

V ta namen izvedena analiza stroškov/prednosti je pokazala, da je uporaba izvajalske agencije za vodenje nekaterih centraliziranih delov programov na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture najugodnejša možnost v primerjavi z drugimi razpoložljivimi možnostmi, tako s finančnega kot z nefinančnega vidika.

(7)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za izvajalske agencije.

(8)

Uredba Komisije (ES) št. 1653/2004 z dne 21. septembra 2004 ustanovi standardno finančno uredbo za izvajalske agencije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003 o statutu izvajalskih agencij, pooblaščenih za izvajanje nekaterih nalog pri upravljanju programov Skupnosti (2)

SKLENILA:

Člen 1

Ustanovitev agencije

1.   Ustanovi se izvajalska agencija (v nadaljevanju „agencija“) za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture, katere statut ureja Uredba (ES) št. 58/2003.

2.   Agencija se imenuje „Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“.

Člen 2

Namestitev

Agencija se nahaja v Bruslju.

Člen 3

Trajanje

1.   Agencija se s tem sklepom ustanovi za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008.

2.   Oceno delovanja agencije, vključno z analizo stroškov in koristi iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 58/2003, sestavi Komisija v letu 2006, z namenom možnega ponovnega pregleda ali razširitve nalog agencije v okviru nove generacije programov na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture.

Člen 4

Cilji in naloge

1.   Agencija je odgovorna za upravljanje nekaterih delov spodaj naštetih programov Skupnosti:

(a)

druge faze akcijskega programa Skupnosti na področju izobraževanja „Socrates“, odobrene s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 253/2000/ES (3);

(b)

druge faze poklicnega usposabljanja Skupnosti „Leonardo da Vinci“, odobrene s Sklepom Sveta 1999/382/ES (4);

(c)

akcijskega programa Skupnosti „Mladi“, odobrenega s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1031/2000/ES (5);

(d)

programa „Kultura 2000“, odobrenega s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 508/2000/ES (6);

(e)

programa za vzpodbujanje razvoja, distribucije in spodbujanje evropskih avdiovizualnih del (MEDIA Plus – Razvoj, Distribucija in Promocija) (2001–2005), odobrenega s Sklepom Sveta 2000/821/ES (7);

(f)

programa usposabljanja za strokovnjake iz evropske industrije avdiovizulanih programov (MEDIA-Usposabljanje) (2001–2005), odobrenega s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 163/2001/ES (8);

(g)

programa za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in vzpodbujanje medkulturnega razumevanja s sodelovanjem s tretjimi državami (Erasmus mundus), odobrenega s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 2317/2003/ES (9);

(h)

večletnega programa (2004–2006) za učinkovito vključevanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v sisteme izobraževanja in usposabljanja v Evropi (e-učenje), odobrenega s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 2318/2003/ES (10);

(i)

akcijski program Skupnosti za vzpodbujanje aktivnega evropskega državljanstva (civilno sodelovanje), odobren s Sklepom Sveta 2004/100/ES (11);

(j)

akcijskega programa Skupnosti za vzpodbujanje organov aktivnih na evropski ravni na področju mladih, odobrenega s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 790/2004/ES (12);

(k)

akcijskega programa Skupnosti za vzpodbujanje organov, aktivnih na evropski ravni, in za podporo posebnih dejavnosti na področju izobraževanja in usposabljanja, odobrenega s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 791/2004/ES (13);

(l)

akcijskega programa Skupnosti za vzpodbujanje organov, aktivnih na evropski ravni, na področju kulture, odobren s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 792/2004/ES (14);

(m)

projektov na področju visokošolskega izobraževanja, ki so lahko financirani z določbami o podpori za ekonomsko sodelovanje z državami v razvoju v Aziji, odobreni v okviru Uredbe Sveta EGS št. 443/92 (15).

2.   V okviru upravljanja delov programov Skupnosti, omenjenih v odstavku 1, bodo agenciji dodeljene naslednje naloge:

(a)

upravljanje celotnega življenjskega cikla projektov v okviru izvajanja programov Skupnosti, ki so ji dodeljeni, na osnovi letnega delovnega načrta, ki določa sklep o financiranju kar zadeva subvencije in javna naročila na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture in ga je sprejela Komisija, ali na osnovi posebnih odločitev Komisije o financiranju kot tudi za ta namen potrebnih nadzorov, s sprejemom primernih odločitev na osnovi pooblastila Komisije;

(b)

sprejemanje aktov o izvrševanju proračuna v prihodkih in odhodkih in na osnovi pooblastila Komisije izvajanje nekaterih ali vseh postopkov, ki so potrebni za upravljanje programov Skupnosti, in zlasti postopkov za dodeljevanje subvencij in javnih naročil;

(c)

zbiranje, analiza in prenos Komisiji vseh informacij, ki so potrebne za usmerjanje izvajanja programov Skupnosti.

3.   Komisija lahko, kot je zagotovljeno po členu 24 Uredbe (ES) št. 58/2003, agenciji po prejemu mnenja odbora za izvajalske agencije dodeli izvajanje nalog enake narave v okviru drugih programov Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture, ki niso določeni v odstavku 1, v smislu člena 2 Uredbe (ES) št. 58/2003.

4.   Sklep Komisije o prenosu pooblastil natančno določa skupek nalog, ki so dodeljene agenciji, in je prilagojen glede na morebitne naloge, ki bi bile dodatno dodeljene agenciji. Informativno je posredovan odboru za izvajalske agencije.

Člen 5

Organizacijska sestava

1.   Agencijo upravljata vodilni odbor in direktor, ki ju imenuje Komisija.

2.   Člani vodilnega odbora so imenovani za dve leti.

3.   Direktor agencije je imenovan za štiri leta.

Člen 6

Subvencije

Agencija prejema subvencijo, ki je vpisana v breme splošnega proračuna Evropske unije in vzeta iz dodeljenih finančnih sredstev programov, omenjenih v členu 4(1), in če je primerno iz sredstev drugih programov Skupnosti, katerih izvajanje je dodeljeno agenciji z uporabo člena 4(3).

Člen 7

Nadzor in poročilo o izvajanju

Agencija je pod nadzorom Komisije in mora redno poročati o izvajanju programov, ki so ji dodeljeni, na način in tako pogosto, kot je določeno v aktu o prenosu pooblastil.

Člen 8

Izvrševanje operativnega proračuna

Agencija izvršuje svoj operativni proračun v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1653/2004.

V Bruslju, 14. januarja 2005

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 11, 16.1.2003, str.1.

(2)  UL L 297, 22.9.2004, str. 6.

(3)  UL L 28, 3.2.2000, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 885/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 1).

(4)  UL L 146, 11.6.1999, str. 33. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(5)  UL L 117, 18.5.2000, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 885/2004.

(6)  UL L 63, 10.3.2000, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 885/2004.

(7)  UL L 336, 30.12.2000, str. 82. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 885/2004.

(8)  UL L 26, 27.1.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 885/2004.

(9)  UL L 345, 31.12.2003, str. 1.

(10)  UL L 345, 31.12.2003, str. 9.

(11)  UL L 30, 4.2.2004, str. 6.

(12)  UL L 138, 30.4.2004, str. 24.

(13)  UL L 138, 30.4.2004, str. 31.

(14)  UL L 138, 30.4.2004, str. 40.

(15)  UL L 52, 27.2.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/39


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 21. januarja 2005

o zagotavljanju zakupljenih vodov v Evropski uniji (Del 1 – Glavni pogoji zagotavljanja veleprodaje zakupljenih vodov)

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 103)

(2005/57/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Direktive 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (1) („Okvirna direktiva“) in zlasti člena 19(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uporabniki v Skupnosti zahtevajo konkurenčno zagotavljanje zakupljenih vodov in dostop do storitev hitrega prenosa podatkov, da bi zlasti mala in srednje velika evropska podjetja lahko izkoristila priložnosti, ki jih ponuja hitri razvoj interneta in elektronskega poslovanja.

(2)

Konkurenčno zagotavljanje zakupljenih vodov se je začelo pojavljati z liberalizacijo telekomunikacijske infrastrukture 1. januarja 1996, ki pa je bilo večinoma omejeno na visoko zmogljive medkrajevne povezave; trgi zakupljenih vodov bodo ponovno pregledani, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

(3)

Nekatere organizacije, ponudnice storitev zakupljenih vodov, so morale zagotavljati te storitve po načelih nediskriminacije v skladu z Direktivo 97/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 1997 o medomrežnem povezovanju v telekomunikacijah glede zagotavljanja univerzalne storitve in medobratovalnosti z uporabo načel zagotavljanja odprtosti omrežij (ONP) (2), in z Direktivo Sveta 92/44/EGS z dne 5. junija 1992 o uporabi sistema zagotavljanja odprtosti omrežja pri zakupljenih vodih (3); te Direktive so bile razveljavljene dne 24. julija 2003 s členom 26 Okvirne direktive.

(4)

Vendar obveznosti ostanejo veljavne v skladu s členom 27 Okvirne direktive in člena 16 Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (4) („Direktiva o univerzalnih storitvah“). V skladu s členom 16(1) Direktive o univerzalni storitvi in členom 7 Direktive 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter njihovem medsebojnem povezovanju (5) („Direktiva o dostopu“) se prejšnje obveznosti ohranijo do pregleda upoštevnih trgov v skladu s členom 16 Okvirne direktive in členom 16(3) Direktive o univerzalnih storitvah.

(5)

V skladu s členom 16(4) Okvirne direktive nacionalni regulativni organ (NRO) opredeli podjetja s pomembno tržno močjo na tem trgu in jim naloži ustrezne posebne regulativne obveznosti ali ohrani ali spremeni take obveznosti, kjer že obstajajo, če ugotovi, da na upoštevnem trgu ni dejanske konkurence. V skladu s členom 18(1) Direktive o univerzalnih storitvah NRO opredeli podjetja z znatno tržno močjo in jim naloži obveznosti v zvezi z zagotavljanjem minimalnega nabora ter pogoje zagotavljanja, če ugotovi, da na trgu z minimalnim naborom zakupljenih vodov ni učinkovite konkurence. V skladu s členom 5(1) Direktive o dostopu NRO spodbujajo in, kjer je primerno, zagotovijo primeren dostop ter medomrežno povezovanje in so sposobni naložiti obveznosti v ta namen.

(6)

Komisija je dne 11. februarja 2003 sprejela Priporočilo 2003/311/ES (6) o upoštevnih trgih izdelkov in storitev, ki opredeljuje upoštevne trge v sektorju elektronskih komunikacij, ki naj bi jih NRO analizirali. Seznam vključuje veleprodajo priključkov v segmentu zakupljenih vodov in veleprodajo spojnih vodov v segmentu zakupljenih vodov. Zagotavljanje storitev, obravnavanih v tem priporočilu, in sicer zagotavljanje veleprodaje zakupljenih vodov in podomrežij zakupljenih vodov, je vključeno v te trge.

(7)

Zagotavljanje veleprodaje zakupljenih vodov in podomrežij zakupljenih vodov je vključeno v trg veleprodaje priključkov v segmentu zakupljenih vodov in zaradi zadostne dolžine vodov tudi v trg veleprodajo spojnih vodov v segmentu zakupljenih vodov iz Priporočila 2003/311/ES; NRO odločijo o tem, kaj je segment priključkov v odvisnosti od topologije omrežja, ki je specifično za njihove nacionalne trge.

(8)

Zagotavljanje nestrukturiranih zakupljenih vodov s prenosnimi hitrostmi 64 kbit/s in 2 Mbit/s ter strukturiranih zakupljenih vodov s prenosno hitrostjo 2 Mbit/s je vključeno v minimalni nabor storitev zakupljenih vodov iz Priporočila o upoštevnih trgih. Minimalni nabor zakupljenih vodov je opredeljen v Sklepu Komisije 2003/548/ES z dne 24. julija 2003 o minimalnem naboru zakupljenih vodov z usklajenimi značilnostmi in pripadajočimi standardi iz člena 18 Direktive o univerzalnih storitvah (7).

(9)

Podatki, ki so jih posredovale države članice, razkrivajo težave z dolžino in spreminjanjem dobavnih rokov pri maloprodaji in veleprodaji zakupljenih vodov in podomrežij zakupljenih vodov. To ne posega v pregled upoštevnih trgov, ki ga opravijo NRO v skladu s členom 16 Okvirne direktive in členom 16(3) Direktive o univerzalnih storitvah.

(10)

Če NRO v skladu s členom 10 Direktive o dostopu in členom 18 ter Prilogo VII k Direktivi o univerzalnih storitvah naložijo obveznosti nediskriminacije za zagotavljanje nekaterih storitev zakupljenih vodov, se načelo nediskriminacije uporablja za vse ustrezne vidike zagotovljenih storitev, kot so naročanje, prehajanje, dobava, kakovost, čas popravila, poročanje in kazni; v pogodbah o zakupu vodov je najustreznejše pokrivanje teh vidikov z dogovori o ravni storitev; namesto kazni bi lahko dogovor vseboval odškodnino za neizpolnitev pogodbenih obveznosti, kjer bi to bilo ustreznejše glede na pravni kontekst v državi članici.

(11)

Zlasti bi bilo treba vključiti pogodbene dobavne roke v dogovor o ravni storitev, da bi zagotovili dobavne roke pri veleprodaji zakupljenih vodov, ki so enaki tistim, ki jih za lastne storitve zagotavljajo obratovalci, in so zato občutno krajši od dobavnih rokov na maloprodajnih trgih.

(12)

Objava podatkov o trenutno najboljši praksi pri skupnih dobavnih rokih za zakupljene vode bo pomagala NRO pri zagotavljanju, da pogodbeni dobavni roki, ki se uporabljajo pri veleprodaji zakupljenih vodov in podomrežij zakupljenih vodov, zlasti tistih, ki jih zagotavljajo obratovalci z obveznostjo nediskriminacije, ne onemogočajo drugim obratovalcem, ki konkurirajo na maloprodajnih trgih zakupljenih vodov, da bi svojim strankam zagotavljali podobne dobavne roke. Zato morajo pogodbeni dobavni roki pri veleprodaji zakupljenih vodov konurenčnim obratovalcem na maloprodajnih trgih omogočiti najmanj to, da dosežejo trenutno najboljšo prakso pri dobavnih rokih določenih obratovalcev, ki zagotavljajo zakupljene vode na teh maloprodajnih trgih. Maloprodajni dobavni roki, daljši od najboljše prakse pri dobavnih rokih, lahko ustvarijo ovire pri razvoju notranjega trga za elektronska komunikacijska omrežja in storitve; v skladu s členom 8(3)(a) Okvirne direktive je cilj NRO, da odpravijo take ovire. Trenutno najboljša praksa pri dobavnih rokih določenih obratovalcev na maloprodajnih trgih vključuje maloprodajne dobavne postopke določenih obratovalcev; zato bi bili ustrezni maloprodajni dobavni roki krajši.

(13)

V skladu s členom 18 in Prilogo VII k Direktivi o univerzalnih storitvah morajo NRO zagotoviti, da se objavi tipični dobavni rok za minimalni nabor zakupljenih vodov, ki ga zagotavljajo opredeljena podjetja; za pregled tega priporočila bo Komisija morda potrebovala tudi razpoložljive podatke o zakupljenih vodih, ki niso zajeti v minimalnem naboru.

(14)

Komisija bo pregledala to priporočilo najpozneje do 31. decembra 2005, da bi upoštevala spreminjajoče se tehnologije in trge.

(15)

Odbor za komunikacije je podal svoje mnenje v skladu s členom 22(2) Okvirne direktive –

PRIPOROČA:

1.

Ob naložitvi ali ohranitvi obveznosti nediskriminacije v skladu s členom 10 Direktive o dostopu ali členom 18 in Prilogo VII k Direktivi 2002/22/ES („Direktiva o univerzalnih storitvah“) v zvezi z obratovalci, ki zagotavljajo storitve zakupljenih vodov (v nadaljnjem besedilu „določeni obratovalci“) bi nacionalni regulativni organi morali:

(a)

zagotoviti, da so v pogodbah izvršljivi dogovori (v nadaljnjem besedilu „dogovor o ravni storitev“), ki pokrivajo vse ustrezne vidike zagotovljenih storitev pri veleprodaji zakupljenih vodov, kot so naročanje, prehajanje, dobava, kakovost, čas popravila, poročanje in odvračilne denarne kazni;

(b)

zagotoviti, da so pogodbeni dobavni roki pri veleprodaji zakupljenih vodov v teh dogovorih o ravni storitev za vsako kategorijo vodov čim krajši. Pogodbeni dobavni roki na veleprodajni ravni bi morali biti v vsakem primeru krajši od trenutno najboljše prakse dobavnih rokov določenih obratovalcev na maloprodajnih trgih. Trenutno najboljša praksa določenih obratovalcev glede dobavnih rokov na maloprodajnih trgih za zakupljene vode s prenosno hitrostjo 64 kbit/s, za nestrukturirane zakupljene vode s prenosno hitrostjo 2 Mbit/s, strukturirane zakupljene vode s prenosno hitrostjo 2 Mbit/s in nestrukturirane zakupljene vode s prenosno hitrostjo 34 Mbit/s je podana v Prilogi.

Metodologija, uporabljena za izračun vrednosti o trenutno najboljši praksi, podanih v Prilogi, je primerna za pokrivanje znanih razlik med omrežnimi strukturami in postopki dobave med različnimi določenimi obratovalci v različnih državah članicah;

(c)

zagotavljati zlasti to, da se denarne kazni, vključene v pogodbe iz odstavka (a), uporabljajo za zamujanje pri dobavi vodov in da zajemajo določen znesek za vsak dan zamude za vsak naročeni vod; pogodba tudi določa, da tega zneska ni treba plačati, če določeni obratovalec zagotovi dokazilo, da ni kriv za zamudo;

(d)

zagotoviti, da se podatki, potrebni za pripravo pregleda tega priporočila, zagotovijo v skladu s členom 5(1) Direktive 2002/21/ES („Okvirna direktiva“) in da se ti podatki sporočijo Komisiji v skladu s členom 5(2) Okvirne direktive.

2.

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 21. januarja 2005

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33.

(2)  UL L 199, 26.7.1997, str. 32. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/61/ES (UL L 268, 3.10.1998, str. 37).

(3)  UL L 165, 19.6.1992, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 98/80/ES (UL L 14, 20.1.1998, str. 27).

(4)  UL L 108, 24.4.2002, str. 51.

(5)  UL L 108, 24.4.2002, str. 7.

(6)  UL L 114, 8.5.2003, str. 45.

(7)  UL L 186, 25.7.2003, str. 43.


PRILOGA

METODOLOGIJA IN PODATKI O ZAKUPLJENIH VODIH V DRŽAVAH ČLANICAH

Metodologija

Metodologija za priporočene zgornje meje za pogodbene dobavne roke temelji na tretji najnižji vrednosti, zabeleženi v državah članicah, da bi se prilagodile utemeljene razlike med omrežnimi strukturami in postopki dobave v različnih državah članicah. Na podlagi te metodologije in podatkov, podanih spodaj, so bili izvedeni naslednji podatki o trenutno najboljši praksi pri dobavnih rokih za zakupljene vode, ki jih zagotavljajo določeni obratovalci:

1.

18 koledarskih dni za zakupljene vode s prenosno hitrostjo 64 kbit/s

2.

30 koledarskih dni za nestrukturirane zakupljene vode s prenosno hitrostjo 2 Mbit/s

3.

33 koledarskih dni za strukturirane zakupljene vode s prenosno hitrostjo 2 Mbit/s

4.

52 koledarskih dni za nestrukturirane zakupljene vode s prenosno hitrostjo 34 Mbit/s.

Podatki o dobavnih rokih za zakupljene vode v državah članicah

Komisija je pridobila podatke od držav članic o dobavnih rokih za zakupljene vode obratovalcev, ki so jih NRO priglasile kot podjetja z znatno tržno močjo v skladu s členom 11(1)(a) Direktive 92/44/EGS v odgovor na vprašalnik za poročilo o stanju na področju zakupljenih vodov iz leta 2002 (Leased Lines Report 2002) (1). Podatki so bili prejeti septembra 2003. Sporočeni dobavni roki so opredeljeni kot obdobje, ki se šteje od dne, ko uporabnik vloži veljavno zahtevo za zakupljeni vod, in v katerem se na stranke preveže 95 % vseh zakupljenih vodov istega tipa (2)  (3).

Zakupljeni vodi s prenosno hitrostjo 64 kbit/s

Image

Nestrukturirani zakupljeni vodi s prenosno hitrostjo 2 Mbit/s

Image

Strukturirani zakupljeni vodi s prenosno hitrostjo 2 Mbit/s

Image

Nestrukturirani zakupljeni vodi s prenosno hitrostjo 34 Mbit/s

Image


(1)  Poročilo „2001 Report“ je na voljo na spletnem naslovu: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Glej člen 2(3) Direktive 97/51/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 29.10.1997, str. 23).

(3)  Luxembourg je zagotovil podatke le za polovico leta 2002. Tukaj so ponazorjeni podatki za obe polletni obdobji. V zadevnih primerih je bila upoštevana višja vrednost od obeh za polletno obdobje kot zgornja meja za podatke za celo leto, da bi bili izvedeni podatki o najboljši praksi.

Podatki za Avstrijo: nanašajo se na maloprodajo in veleprodajo vodov; statistika ustreza Direktivi (95 % dobavnega roka), podatki vključujejo tudi naročila za lokacije, kjer je bilo treba zgraditi infrastrukturo; za prenosno hitrost 2 Mbit/s ni razlik med strukturiranimi in nestrukturiranimi vodi; za prenosni hitrosti 34 Mbit/s in 155 Mbit/s je vzorec premajhen, da bi bila statistika zanesljiva; izključene so zamude pri določenih strankah, spremembe na zahtevo stranke glede datuma dobave (ni „najkrajših rokov dobave“) in naročila med izvajanjem projekta; dobavni roki se računajo od časa prejetja podpisane pogodbe, če ni bil dogovorjen drugačen datum (glej zamude strank).


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/45


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. januarja 2005

o spremembi Odločbe 2003/135/ES glede zaključka načrtov izkoreninjenja in cepljenja v zveznih deželah Spodnja Saška in Severno Porenje-Vestfalija ter načrta izkoreninjenja v zvezni deželi Posarje (Nemčija)

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 119)

(Verodostojni sta samo nemško in francosko besedilo)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/58/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (1) ter zlasti členov 16(1) in 20(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je sprejela Odločbo 2003/135/ES z dne 27. februarja 2003 o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge in cepljenje divjih prašičev v izrednih okoliščinah proti klasični prašičji kugi v Nemčiji, v zveznih deželah Spodnja Saška, Severno Porenje-Vestfalija, Porenje-Pfalška in Posarje (2), kot enega od številnih ukrepov za boj proti klasični prašičji kugi.

(2)

Komisija je sprejela Odločbo 2004/146/ES z dne 12. februarja 2004 o spremembi Odločbe 2003/135/ES o zaključku načrta cepljenja divjih prašičev proti klasični prašičji kugi v Posarju in podaljšanju načrta cepljenja v Porenju-Pfalški.

(3)

Nemški organi so Komisijo obvestili o nedavnem razvoju bolezni pri divjih prašičih v Spodnji Saški, Severnem Porenju-Vestfaliji in Posarju. V tej informaciji je navedeno, da je bila klasična prašičja kuga pri divjih prašičih uspešno izkoreninjena ter da uporaba odobrenih načrtov izkoreninjenja in cepljenja v teh zveznih deželah ni več potrebna.

(4)

Odločbo 2003/135/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali.

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2003/135/ES se spremeni:

(a)

V točki 1:

se odstavki (A), (B) in (D) črtajo,

se besedilo „(C) Porenje-Pfalška“ nadomesti s „Porenje-Pfalška“.

(b)

V točki 2:

se odstavka (A) in (B) črtata,

se besedilo „(C) Porenje-Pfalška“ nadomesti s „Porenje-Pfalška“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo in Francosko republiko.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz 2003.

(2)  UL L 53, 28.2.2003, str. 47. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/146/ES (UL L 49, 19.2.2004, str. 42).


27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/46


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. januarja 2005

o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in o cepljenju divjih prašičev v izrednih okoliščinah na Slovaškem

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 127)

(Verodostojno je samo besedilo v slovaškem jeziku)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/59/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (1) in zlasti drugega pododstavka člena 16(1) in člena 20(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Leta 2004 je bila na nekaterih območjih Slovaške med populacijo divjih prašičev prisotna klasična prašičja kuga. V odgovor na izbruhe klasične prašičje kuge je Komisija sprejela Odločbe 2004/375/ES (2), 2004/625/ES (3) in 2004/831/ES (4) o spremembi Odločbe Komisije 2003/526/ES z dne 18. julija 2003 o zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (5), s katero so bili določeni nekateri dodatni ukrepi za nadziranje bolezni.

(2)

Slovaška je pripravila intenziven program za spremljanje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih po vsej državi, zlasti pa na okuženem območju. Ta program se še vedno izvaja.

(3)

Glede na to je zdaj Slovaška v potrditev predložila načrt za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih v Okrožnih veterinarskih in živilskih upravah (DVFA) v krajih Trnava (ki obsega okrožja Piešťany, Hlohovec in Trnava), Levice (ki obsega okrožje Levice), Nitra (ki obsega okrožji Nitra in Zlaté Moravce), Topoľčany (ki obsega okrožje Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (ki obsega okrožje Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (ki obsega okrožji Trenčín in Bánovce nad Bebravou), Prievidza (ki obsega okrožji Prievidza in Partizánske), Púchov (ki obsega okrožji Púchov in Ilava), Žiar nad Hronom (ki obsega okrožja Žiar nad Hronom, Žarnovica in Banská Štiavnica), Zvolen (ki obsega okrožji Zvolen in Detva), Banská Bystrica (ki obsega okrožji Banská Bystrica in Brezno), Lučenec (ki obsega okrožji Lučenec in Poltár), Krupina in Veľký Krtíš.

(4)

Poleg tega je Slovaška v odobritev predložila tudi načrt za cepljenje v izrednih okoliščinah, ker namerava uvesti cepljenje divjih prašičev v okrožjih Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec in Poltár.

(5)

Slovaške oblasti so dovolile uporabo oslabljenega živega cepiva proti klasični prašičji kugi (sev C) za uporabo pri cepljenju divjih prašičev z oralnimi vabami.

(6)

Načrti za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in za cepljenje divjih prašičev na določenih območjih v izrednih okoliščinah, ki jih je predložila Slovaška, so bili pregledani in ugotovljeno je bilo, da so skladni z Direktivo 2001/89/ES.

(7)

Zaradi preglednosti je primerno, da se v tej odločbi navedejo geografska območja, kjer se bodo izvajali načrti izkoreninjenja in cepljenja v izrednih okoliščinah.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Načrt, ki ga je predložila Slovaška za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih na območju iz točke 1 v Prilogi, je odobren.

Člen 2

Načrt, ki ga je predložila Slovaška za cepljenje divjih prašičev v izrednih okoliščinah na območju iz točke 2 v Prilogi, je odobren.

Člen 3

Slovaška nemudoma sprejme potrebne ukrepe za uskladitev s to odločbo in navedene ukrepe objavi. O tem takoj obvesti Komisijo.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Slovaško republiko.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 118, 23.4.2004, str. 72.

(3)  UL L 280, 31.8.2004, str. 36.

(4)  UL L 359, 4.12.2004, str. 61.

(5)  UL L 183, 22.7.2003, str. 46. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/831/ES.


PRILOGA

1.   Območja, kjer se izvaja načrt izkoreninjenja

Ozemlje Okrožnih veterinarskih in živilskih uprav (DVFA) v krajih Trnava (ki obsega okrožja Piešťany, Hlohovec in Trnava), Levice (ki obsega okrožje Levice), Nitra (ki obsega okrožji Nitra in Zlaté Moravce), Topoľčany (ki obsega okrožje Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (ki obsega okrožje Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (ki obsega okrožji Trenčín in Bánovce nad Bebravou), Prievidza (ki obsega okrožji Prievidza in Partizánske), Púchov (ki obsega okrožji Púchov in Ilava), Žiar nad Hronom (ki obsega okrožja Žiar nad Hronom, Žarnovica in Banská Štiavnica), Zvolen (ki obsega okrožji Zvolen in Detva), Banská Bystrica (ki obsega okrožji Banská Bystrica in Brezno), Lučenec (ki obsega okrožji Lučenec in Poltár), Krupina in Veľký Krtíš.

2.   Območja, kjer se izvaja načrt cepljenja v izrednih okoliščinah

Ozemlje okrožij Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec in Poltár.


Popravki

27.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 24/48


Popravek Sklepa Sveta 2004/783/ES z dne 15. novembra 2004 o imenovanju štirih italijanskih članov in treh italijanskih nadomestnih članov Odbora regij

( Uradni list Evropske unije L 346 z dne 23. novembra 2004 )

Na strani 9:

(a)

naslov sklepa:

namesto

:

beri

:

(b)

druga uvodna izjava:

namesto

:

„(2)

Zaradi izteka mandata članom, g. Paolu AGOSTINACCHIJU (IT), g. Gianfrancu LAMBERTIJU (IT), g. Salvatoreju TATARELLU (IT) in g. Riccardu VENTREJU (IT), ter nadomestnim članom, g. Gabrieleju BAGNASCU (IT), g. Marcellu MEROIJU (IT) in g. Robertu PELLU (IT), o čemer je bil Svet obveščen 7. oktobra 2004, so se izpraznila štiri mesta članov in tri mesta nadomestnih članov Odbora regij –“

beri

:

„(2)

Zaradi izteka mandata članom, g. Paolu AGOSTINACCHIJU (IT), g. Gianfrancu LAMBERTIJU (IT) in g. Riccardu VENTREJU (IT), ter nadomestnim članom, g. Gabrieleju BAGNASCU (IT), g. Marcellu MEROIJU (IT), g. Robertu PELLU (IT) in g. Salvatoreju TATARELLU (IT), o čemer je bil Svet obveščen 7. oktobra 2004, so se izpraznila tri mesta članov in štiri mesta nadomestnih članov Odbora regij –“.

Na strani 10, v edinem členu:

(a)

pod (a): točka 3, ki se nanaša na g. Savina Antonia SANTARELLA, se črta;

(b)

pod (b): doda se naslednja točka 4:

„4.

g. Savino Antonio SANTARELLA,

Sindaco di Candela,

ki zamenja g. Salvatoreja TATARELLA“.