ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 373

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
21. december 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2182/2004 z dne 6. decembra 2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2183/2004 z dne 6. decembra 2004 o razširitvi uporabe Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem, na nesodelujoče države članice

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2184/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2185/2004 z dne 17. decembra 2004 o odprtju tarifne kvote za leto 2005 za uvoz v Evropsko skupnost določenega blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2186/2004 z dne 20. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1613/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošno shemo preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Laosa glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2187/2004 z dne 20. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1614/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošno shemo preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

16

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2188/2004 z dne 20. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1615/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošno shemo preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega položaja Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2189/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi standardnega plačila na poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2005 v okviru mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2190/2004 z dne 20. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1433/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči

21

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2191/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2192/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2193/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

27

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2194/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

29

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2195/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

31

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2196/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze

33

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2197/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2198/2004 z dne 20. decembra 2004 o določitvi proizvodnega nadomestila za oljčno olje, ki se uporablja v proizvodnji nekaterih konzerviranih živil

36

 

*

Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi

37

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

2004/881/ES:Sklep Komisije z dne 29. novembra 2004 o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile glede dopolnitev k Dodatku I k Sporazumu o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani, ob upoštevanju širitve

44

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile glede spremembe Dodatka I k Sporazumu o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani

45

 

*

2004/882/ES:Odločba Komisije z dne 3. decembra 2004 o spremembi prilog I in II k Odločbi Sveta 79/542/EGS v zvezi s posodobitvijo uvoznih pogojev in vzorcev zdravstvenih spričeval za meso prosto živeče in gojene divjadi (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4554)  ( 1 )

52

 

*

2004/883/ES:Odločba Komisije z dne 10. decembra 2004 o prilagoditvi Priloge k Direktivi Sveta 95/57/ES o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma glede seznamov držav (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4723)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2182/2004

z dne 6. decembra 2004

o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega stavka člena 123(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z zahtevami Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (2) je euro 1. januarja 1999 postal uradna valuta sodelujočih držav članic in tistih tretjih držav, ki so s Skupnostjo sklenile sporazum o uvedbi eura, tj. Monaka, San Marina in Vatikanske mestne države.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (3), je določila osnovne značilnosti eurokovancev. Eurokovanci so po uvedbi januarja 2002 v obtoku v euroobmočju kot edino zakonito plačilno sredstvo v obliki kovancev.

(3)

Priporočilo Komisije 2002/664/ES z dne 19. avgusta 2002 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (4), priporoča, da se je pri prodaji, izdelavi, skladiščenju, uvozu in distribuciji za prodajo ali v druge komercialne namene medalj in žetonov, ki so po velikosti podobni eurokovancem, treba izogibati določenim vizualnim lastnostim.

(4)

Sporočilo Komisije z dne 23. julija 1997 o uporabi simbola za euro je uvedlo simbol (€) in vse uporabnike valute pozvalo, da simbol uporabljajo za opis denarnih vrednosti, izraženih v eurih.

(5)

Sporočilo Komisije z dne 22. oktobra 2001 o zaščiti avtorskih pravic enotne strani eurokovancev (5) je določilo pravila za reprodukcijo enotne strani eurokovancev.

(6)

Vizualne lastnosti eurokovancev je Komisija objavila 28. decembra 2001 (6).

(7)

Državljani so lahko zavedeni v prepričanje, da imajo medalje in žetoni z napisom „euro“ ali „euro cent“, s simbolom za euro ali motivom, podobnim tistemu s skupne strani ali tistemu z nacionalnih strani eurokovancev, status zakonitega plačilnega sredstva v kateri koli državi članici, ki je sprejela euro, ali v sodelujoči tretji državi.

(8)

Vse večja postaja nevarnost, da se medalje in žetoni, ki so podobne velikosti oziroma so izdelani iz kovine s podobnimi lastnostmi kot eurokovanci, nezakonito uporabljajo namesto eurokovancev.

(9)

Zaradi tega je primerno, da se prepove prodajo, izdelovanje, uvoz in distribucijo za namene prodaje ali v komercialne namene medalj in žetonov, ki imajo podobne vizualne lastnosti, so podobne velikosti ali pa so izdelani iz kovine s podobnimi lastnostmi kot euro.

(10)

Da bi na enak način zaščitili euro pred zamenjevanjem s podobnimi medaljami in žetoni v vsej Skupnosti, mora vsaka država članica uvesti sankcije za kršitve –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve

V tej uredbi:

(a)

„euro“ pomeni uradno valuto sodelujočih držav članic, kakor so opredeljene v členu 1 Uredbe (ES) št. 974/98, in tistih sodelujočih tretjih držav, ki so s Skupnostjo sklenile sporazum o uvedbi eura (v nadaljevanju „sodelujoče tretje države“);

(b)

„simbol za euro“ pomeni znak, ki predstavlja euro (€) in je prikazan in opisan v Prilogi I;

(c)

„medalje in žetoni“ pomenijo tiste kovinske predmete, razen blanketov, namenjenih kovanju denarja, ki imajo videz in/ali tehnične lastnosti kovanca, vendar niso izdani v skladu z nacionalnimi zakonodajnimi določbami, zakonodajnimi določbami sodelujočih tretjih držav ali drugimi tujimi zakonodajnimi določbami, in tako z njimi ni mogoče uradno plačevati niti niso zakonito plačilno sredstvo;

(d)

„zlato“, „srebro“ in „platina“ pomenijo zlitine, ki vsebujejo zlato, srebro ali platino s stopnjo čistosti po teži na tisoč enot, ki znaša najmanj 375, 500 oz. 850. Ta opredelitev ne posega v ureditve o označevanju čistosti plemenitih kovin, ki se uporabljajo v državah članicah;

(e)

„Evropski tehnični in znanstveni center“ (v nadaljevanju „ETSC“) pomeni subjekt, ustanovljen s Sklepom Komisije 29. oktobra 2004;

(f)

„referenčna lestvica“ ima pomen, ki je opredeljen v oddelku 1 Priloge II.

Člen 2

Zaščitne določbe

Ob upoštevanju členov 3 in 4 se v naslednjih okoliščinah prepove izdelava in prodaja medalj in žetonov ter njihov uvoz in distribucija za prodajne ali druge komercialne namene:

(a)

kadar se na njihovi površini pojavljata izraza „euro“ ali „euro cent“ ali simbol za euro; ali

(b)

kadar je njihova velikost v okviru referenčne lestvice; ali

(c)

kadar je kateri koli motiv na površini medalj ali žetonov podoben kateremu koli motivu na nacionalni strani ali kateremu koli motivu na enotni strani eurokovancev, ali pa je enak ali podoben motivu na obodu kovanca za dva eura.

Člen 3

Izjeme

1.   Medalje in žetoni z izrazom „euro“ ali „euro cent“ ali simbolom za euro brez nominalne vrednosti niso prepovedani, če je njihova velikost zunaj referenčne lestvice.

2.   Medalje in žetoni, katerih velikost je v okviru referenčne lestvice, niso prepovedani, če:

(a)

imajo na sredini luknjo s premerom nad 6 mm ali če so mnogokotne oblike, toda ne več kot šestkotne, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoj iz točke (c)(ii); ali

(b)

so izdelani iz zlata, srebra ali platine; ali

(c)

izpolnjujejo naslednje pogoje:

(i)

kombinacije premera in višine oboda medalj in žetonov so izven razponov, ki so določeni za posamezne primere v oddelku 2 Priloge II, in

(ii)

kombinacije premera in lastnosti kovine, iz katere so izdelane medalje in žetoni, morajo biti zunaj razponov, ki so določeni za posamezne primere v oddelku 3 Priloge II.

Člen 4

Odstopanja na podlagi dovoljenja

1.   Komisija lahko podeli posebna dovoljenja za uporabo izrazov „euro“, „euro cent“ ali simbola za euro pod nadzorovanimi pogoji uporabe v primerih, kjer ni nevarnosti za zamenjavo. V takšnih primerih mora biti zadevni gospodarski subjekt znotraj države članice jasno prepoznaven na površini medalje ali žetona, na sprednji ali zadnji strani medalje ali žetona pa mora biti vtisnjeno pojasnilo „Ni zakonito plačilno sredstvo“.

2.   Za izrekanje o podobnosti motiva v smislu člena 2(c) je pristojna Komisija.

Člen 5

Obstoječe medalje in žetoni

Medalje in žetone, ki so bili izdani pred začetkom veljavnosti te uredbe in ne izpolnjujejo pogojev iz členov 2, 3 in 4, se lahko uporabljajo največ do konca leta 2009, razen če jih mogoče uporabljati namesto eurokovancev. Te medalje in žetone je treba, če je to primerno, popisati v skladu s postopki, ki se uporabljajo v državah članicah, ter o njih obvestiti ETSC.

Člen 6

Sankcije

1.   Države članice določijo pravila o sankcijah za kršitve določb te uredbe in sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo njihovo izvajanje. Sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise za uporabo tega člena do 1. julija 2005. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 7

Uporaba

Ta uredba se uporablja v sodelujočih državah članicah, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 974/98.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 6. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

H. HOOGERVORST


(1)  UL C 134, 12.5.2004, str. 11.

(2)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2596/2000 (UL L 300, 29.11.2000, str. 2).

(3)  UL L 139, 11.5.1998, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 423/1999 (UL L 52, 27.2.1999, str. 2).

(4)  UL L 225, 22.8.2002, str. 34.

(5)  UL L 318, 13.11.2001, str. 3.

(6)  UL C 373, 28.12.2001, str. 1.


PRILOGA I

PRIKAZ SIMBOLA ZA EURO IZ ČLENA 1

Image


PRILOGA II

1.   Opredelitev referenčne lestvice iz člena 1

(a)

Referenčna lestvica za velikost medalj in žetonov je niz kombinacij med premerom in višino oboda, ki so vključene v referenčni razpon premera oziroma referenčni razpon višine oboda.

(b)

Referenčni razpon premera je med 19,00 milimetrov in 28,00 milimetrov.

(c)

Referenčni razpon višine oboda je med 7 % in 12 % posamezne vrednosti iz referenčnega razpona premera.

2.   Razponi iz člena 3(2)(c)(i)

Določeni razponi

 

Premer

(mm)

Višina oboda

(mm)

1.

19,45–20,05

1,63–2,23

2.

21,95–22,55

1,84–2,44

3.

22,95–23,55

2,03–2,63

4.

23,95–24,55

2,08–2,68

5.

25,45–26,05

1,90–2,50

3.   Razponi iz člena 3(2)(c)(ii)

 

Premer (mm)

Lastnosti kovine

1.

19,00–21,94

Elektroprevodnost med 14,00 in 18,00 % IACS

2.

21,95–24,55

Elektroprevodnost med:

14,00 in 18,00 % IACS ali

4,50 in 6,50 % IACS, razen če je medalja ali žeton iz enotne zlitine, njen/njegov magnetni moment pa je izven razpona 1,0–7,0 μVs. cm

3.

24,56–26,05

Elektroprevodnost med:

15,00 in 18,00 % IACS ali

13,00 in 15,00 % IACS, razen če je medalja ali žeton iz enotne zlitine, njen/njegov magnetni moment pa je izven razpona 1,0–7,0 μVs.cm

4.

26,06–28,00

Elektroprevodnost med 13,00 in 15,00 % IACS, razen če je medalja ali žeton iz enotne zlitine, njen/njegov magnetni moment pa je izven razpona 1,0–7,0 μVs.cm

4.   Grafični prikaz

V spodnjem grafu je prikazana informativna ilustracija v tej prilogi določenih razponov:

Image


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/7


UREDBA SVETA (ES) št. 2183/2004

z dne 6. decembra 2004

o razširitvi uporabe Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem, na nesodelujoče države članice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pri sprejetju Uredbe (ES) št. 2182/2004 (2) je Svet določil, da naj se Uredba uporablja v sodelujočih državah članicah, kot so opredeljene v Uredbi Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (3).

(2)

Vendar pa je pomembno, da v vsej Skupnosti veljajo enotna pravila glede medalj in žetonov, podobnih eurokovancem, zato je potrebno v ta namen sprejeti potrebne predpise –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uporaba Uredbe (ES) št. 2182/2004 se razširi tudi na države članice, ki niso sodelujoče države članice, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 974/98.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

H. HOOGERVORST


(1)  Mnenje, sprejeto 1. aprila 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2596/2000 (UL L 300, 29.11.2000, str. 2).


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2184/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

102,1

204

83,9

999

93,0

0707 00 05

052

92,0

999

92,0

0709 90 70

052

117,1

204

70,4

999

93,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

60,4

204

47,4

388

50,7

528

41,6

999

50,0

0805 20 10

204

61,8

999

61,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

204

43,2

624

82,1

999

65,9

0805 50 10

052

52,4

528

39,0

999

45,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,1

400

67,6

404

101,6

720

59,9

999

94,8

0808 20 50

400

97,8

528

47,6

720

64,7

999

70,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2185/2004

z dne 17. decembra 2004

o odprtju tarifne kvote za leto 2005 za uvoz v Evropsko skupnost določenega blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za določeno blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1) in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2004/859/ES z dne 25. oktobra 2004 o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Kraljevino Norveško na drugi o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (2) in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (3) na eni strani in Protokol 3 k Sporazumu EGP (4) določata trgovinske režime za nekatere kmetijske in predelane kmetijske proizvode med pogodbenicama.

(2)

Protokol 3 k Sporazumu EGP, kakor je bil nazadnje spremenjen z Sklepom 138/2004 Skupnega odbora EGP o spremembi Protokola 3 k Sporazumu EGP glede proizvodov iz člena 8(3)(b) Sporazuma (5) določa carinsko stopnjo nič, ki velja za blago, uvrščeno pod oznaki KN 2202 10 00 (vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane) in ex 2202 90 10 (druge brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladkor (saharoza ali invertni sladkor)).

(3)

Carinska stopnja nič je bila za Norveško začasno ukinjena s sporazumom v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo na eni strani in Kraljevino Norveško na drugi o Protokolu 2 k dvostranskemu Sporazumu o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško, odobrenim s Sklepom Sveta 2004/859/ES. Na podlagi točke IV navedenega sporazuma so dajatev prosti uvozi blaga pod oznakama KN 2202 10 00 (vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane) in ex 2202 90 10 (druge brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladkor (saharoza ali invertni sladkor)), s poreklom iz Norveške dovoljeni le v mejah dajatev proste kvote.

(4)

Zato je treba odpreti to kvoto za leto 2005.

(5)

Da bi olajšali vzpostavitev kvote in, v interesu izvajalcev, zagotovili njeno primerno izvajanje, mora biti korist od razbremenitve carin znotraj kvote začasno pogojna in sicer do predložitve potrdila, ki ga izdajo norveški organi carinskim organom Skupnosti.

(6)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2005 je tarifna kvota Skupnosti iz Priloge I odprta za blago s poreklom iz Norveške, ki je navedeno v tej prilogi pod tam določenimi pogoji.

2.   Pravila o poreklu, ki se sporazumno uporabljajo v skladu s tem sporazumom, so iz Protokola 3 dvostranskega Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško.

3.   Korist od razbremenitve carin znotraj kvote, določene v Prilogi I, bo odvisna od predložitve potrdila iz Priloge II, ki ga izdajo norveški organi izvoznikom v enem od jezikov Skupnosti carinskim organom Skupnosti.

4.   Za uvožene količine, ki kvoto presežejo, ali za katere ni bilo predloženo potrdilo, navedeno v odstavku 3, velja dajatev 0,047 EUR/liter.

Člen 2

Tarifno kvoto iz člena 1(1) upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2004

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednica


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 370, 17.12.2004, str. 70.

(3)  UL L 171, 27.6.1973, str. 1.

(4)  UL L 22, 24.1.2002, str. 37.

(5)  UL L 342, 18.11.2004, str. 30.


PRILOGA I

Tarifna kvota ob uvozu blaga s poreklom iz Norveške v Skupnost

Zaporedna št.

Oznaka KN

Opis proizvoda

Obseg letne kvote za 2005

Stopnja dajatve, ki se uporablja v mejah kvote

Stopnja dajatve, ki se uporablja, ko je obseg kvote presežen

09.0709

2202 10 00

vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane

14,3 milijonov litrov

Izjema

0,047 EUR/liter

ex 2202 90 10

druge brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladkor (saharoza ali invertni sladkor)


PRILOGA II

Image


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2186/2004

z dne 20. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1613/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošno shemo preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Laosa glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1), in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), in zlasti člena 76 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 2501/2001 z dne 10. decembra 2001 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004 (3), je Skupnost Laosu odobrila splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov (SSP). Vendar Uredba (EGS) št. 2454/93 predvideva odstopanja v korist najmanj razvitih držav upravičenk splošne sheme preferencialov, ki Skupnosti predložijo ustrezno zahtevo.

(3)

Laos uživa ugodnosti takega odstopanja za nekatere tekstilne izdelke od leta 1997, nazadnje na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1613/2000 z dne 24. julija 2000 o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene splošne sheme preferencialov, zaradi upoštevanja posebnega položaja Laosa glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost (4), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo št. 291/2002 (5), ki je podaljšala njeno veljavnost do 31. decembra 2004. Laos je s pismi z dne 4. maja 2004 in 4. avgusta 2004 predložil zahtevo za podaljšanje veljavnosti odstopanja.

(4)

Komisija je obravnavala predloženo zahtevo Laosa in presodila, da je utemeljena.

(5)

Ob podaljšanju veljavnosti Uredbe št. 1613/2000 je bilo upoštevano, da mora prenehanje njene veljavnosti sovpadati z iztekom veljavnosti sedanje sheme splošnih preferencialov, ki bi morala prenehati veljati na ta datum. Vendar je Uredba Sveta št. 2211/2003 (6) podaljšala veljavnost sheme splošnih preferencialov za nadaljnje leto do 31. decembra 2005.

(6)

Dne 18. decembra 2003 je Komisija objavila Zeleno knjigo o prihodnjih preferencialnih pravilih o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (7), ki je sprožila obsežno razpravo o tej temi. Dne 7. julija 2004 je objavila Sporočilo Svetu, Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom „Države v razvoju, mednarodna trgovina in trajnostni razvoj: delovanje splošnega sistema preferencialov (SSP) Skupnosti v obdobju deset let od 2006 do 2015 (8)“, ki je tudi potrdilo potrebo po spremembi pravil o poreklu blaga. Vendar nobene odločitve še niso bile sprejete in nobena nova pravila ne bodo stopila v veljavo pred 31. decembrom 2004.

(7)

Podaljšanje veljavnosti odstopanja ne sme vnaprej določiti ali vplivati na izid razprav o morebitnih novih pravilih o poreklu blaga za SSP. Vendar interesi trgovcev, ki sklepajo pogodbe tako v Laosu kot v Skupnosti, pa tudi stabilnost in trajnostni razvoj laoške industrije v smislu stalnih vlaganj in zaposlenosti zahtevajo, da se veljavnost odstopanja podaljša za obdobje, ki dovoljuje nadaljevanje ali sklepanje dolgoročnih pogodb, ob sočasnem omogočanju lažjega prehoda na morebitna nova pravila o poreklu blaga za SSP.

(8)

Določbe Uredbe (ES) št. 1613/2000, zlasti o količinskih omejitvah, ki se uporabljajo na letni osnovi in kažejo zmogljivost trga Skupnosti, da sprejme laoške proizvode, izvozno zmogljivost Laosa in dejanske evidentirane trgovinske tokove, so bile sestavljene z namenom, da preprečijo oškodovanje ustreznih industrijskih vej v Skupnosti.

(9)

Veljavnost odstopanja je zato treba podaljšati do 31. decembra 2006. Vendar, da bi bilo zagotovljeno pošteno obravnavanje tako Laosa kot drugih manj razvitih držav, je treba znova preveriti nenehno potrebo po odstopanju, ko se enkrat sprejmejo nova pravila o poreklu blaga, v kontekstu novega SSP.

(10)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1613/2000 ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1613/2000 se spremeni na naslednji način:

V členu 2 se „31. decembra 2004“ nadomesti z „31. decembra 2006“;

doda se naslednji odstavek:

„Stalna potreba po odstopanju se znova preveri najpozneje do 31. decembra 2005 v skladu z novimi določbami, ki se sprejmejo v zvezi z splošnim sistemom preferencialov in z njim povezanimi pravili o poreklu blaga.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).

(3)  UL L 346, 31.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1828/2004 (UL L 321, 22.10.2004, str. 23).

(4)  UL L 185, 25.7.2000, str. 38.

(5)  UL L 46, 16.2.2002, str. 12.

(6)  UL L 332, 19.12.2003, str. 1.

(7)  COM(2003) 787 konč.

(8)  COM(2004) 461 konč.


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2187/2004

z dne 20. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1614/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošno shemo preferencialov, z namenom da se upošteva posebni položaj Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1), in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), in zlasti člena 76 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 2501/2001 z dne 10. decembra 2001 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004 (3), je Skupnost Kambodži odobrila splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov (SSP). Vendar Uredba (EGS) št. 2454/93 predvideva odstopanja v korist najmanj razvitih držav upravičenk splošne sheme preferencialov, ki Skupnosti predložijo ustrezno zahtevo.

(3)

Kambodža uživa ugodnosti takega odstopanja za nekatere tekstilne izdelke od leta 1997, nazadnje na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1614/2000 z dne 24. julija 2000 o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene splošne sheme preferencialov, zaradi upoštevanja posebnega položaja Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost (4), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo št. 292/2002 (5), ki je podaljšala njeno veljavnost do 31. decembra 2004. Kambodža je s pismom z dne 10. junija 2004 predložila zahtevo za podaljšanje veljavnosti odstopanja.

(4)

Komisija je obravnavala predloženo zahtevo Kambodže in presodila, da je utemeljena.

(5)

Ob podaljšanju veljavnosti Uredbe št. 1614/2000 je bilo upoštevano, da mora prenehanje njene veljavnosti sovpadati z iztekom veljavnosti sedanje sheme splošnih preferencialov, ki bi morala prenehati veljati na ta datum. Vendar je Uredba Sveta št. 2211/2003 (6) podaljšala veljavnost sheme splošnih preferencialov za nadaljnje leto do 31. decembra 2005.

(6)

Dne 18. decembra 2003 je Komisija objavila Zeleno knjigo o prihodnjih preferencialnih pravilih o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (7), ki je sprožila obsežno razpravo o tej temi. Dne 7. julija 2004 je objavila Sporočilo Svetu, Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom „Države v razvoju, mednarodna trgovina in trajnostni razvoj: delovanje splošnega sistema preferencialov (SSP) Skupnosti v obdobju deset let od 2006 do 2015“ (8), ki je tudi potrdilo potrebo po spremembi pravil o poreklu blaga. Vendar nobene odločitve še niso bile sprejete in nobena nova pravila ne bodo stopila v veljavo pred 31. decembrom 2004.

(7)

Podaljšanje veljavnosti odstopanja ne sme vnaprej določiti ali vplivati na izid razprav o morebitnih novih pravilih o poreklu blaga za SSP. Vendar interesi trgovcev, ki sklepajo pogodbe tako v Kambodži kot v Skupnosti, pa tudi stabilnost in trajnostni razvoj kamboške industrije v smislu stalnih vlaganj in zaposlenosti zahtevajo, da se veljavnost odstopanja podaljša za obdobje, ki dovoljuje nadaljevanje ali sklepanje dolgoročnih pogodb, ob sočasnem omogočanju lažjega prehoda na morebitna nova pravila o poreklu blaga za SSP.

(8)

Določbe Uredbe (ES) št. 1614/2000, zlasti o količinskih omejitvah, ki se uporabljajo na letni osnovi in kažejo zmogljivost trga Skupnosti, da sprejme kamboške proizvode, izvozno zmogljivost Kambodže in dejanske evidentirane trgovinske tokove, so bile sestavljene z namenom, da preprečijo oškodovanje ustreznih industrijskih vej v Skupnosti.

(9)

Veljavnost odstopanja je zato treba podaljšati do 31. decembra 2006. Vendar, da bi bilo zagotovljeno pošteno obravnavanje tako Kambodže kot drugih manj razvitih držav, je treba znova preveriti stalno potrebo po odstopanju, ko se enkrat sprejmejo nova pravila o poreklu blaga, v kontekstu novega splošnega sistema preferencialov.

(10)

Uredbo (ES) št. 1614/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1614/2000 se spremeni na naslednji način:

V členu 2 se „31. decembra 2004“ nadomesti z „31. decembra 2006“;

doda se naslednji odstavek:

„Stalna potreba po odstopanju se znova preveri najpozneje do 31. decembra 2005 v skladu z novimi določbami, ki se sprejmejo v zvezi z splošnim sistemom preferencialov in z njim povezanimi pravili o poreklu blaga.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Za Komisijo 20. decembra 2004

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).

(3)  UL L 346, 31.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1828/2004 (UL L 321, 22.10.2004, str. 23).

(4)  UL L 185, 25.7.2000, str. 46.

(5)  UL L 46, 16.2.2002, str. 14.

(6)  UL L 332, 19.12.2003, str. 1.

(7)  COM(2003) 787 konč.

(8)  COM(2004) 461 konč.


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2188/2004

z dne 20. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1615/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošno shemo preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega položaja Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1), in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), in zlasti člena 76 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 2501/2001 z dne 10. decembra 2001 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2004 (3), je Skupnost Nepalu odobrila splošne tarifne preferenciale.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 uvaja opredelitev pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene sheme splošnih tarifnih preferencialov (SSP). Vendar Uredba (EGS) št. 2454/93 predvideva odstopanja v korist najmanj razvitih držav upravičenk splošne sheme preferencialov, ki Skupnosti predložijo ustrezno zahtevo.

(3)

Nepal uživa ugodnosti takega odstopanja za nekatere tekstilne izdelke od leta 1997, nazadnje na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1615/2000 z dne 24. julija 2000 o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za namene splošne sheme preferencialov, zaradi upoštevanja posebnega položaja Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost (4), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo št. 293/2002 (5), ki je podaljšala njeno veljavnost do 31. decembra 2004. Nepal je s pismom z dne 14. junija 2004 predložil zahtevo za podaljšanje veljavnosti odstopanja.

(4)

Komisija je obravnavala predloženo zahtevo Nepala in presodila, da je utemeljena.

(5)

Ob podaljšanju veljavnosti Uredbe št. 1615/2000 je bilo upoštevano, da mora prenehanje njene veljavnosti sovpadati z iztekom veljavnosti sedanje sheme splošnih preferencialov, ki bi morala prenehati veljati na ta datum. Vendar je Uredba Sveta št. 2211/2003 (6) podaljšala veljavnost sheme splošnih preferencialov za nadaljnje leto do 31. decembra 2005.

(6)

Dne 18. decembra 2003 je Komisija objavila Zeleno knjigo o prihodnjih preferencialnih pravilih o poreklu blaga v preferencialnih trgovinskih režimih (7), ki je sprožila obsežno razpravo o tej temi. Dne 7. julija 2004 je objavila Sporočilo Svetu, Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru z naslovom „Države v razvoju, mednarodna trgovina in trajnostni razvoj: delovanje splošnega sistema preferencialov (SSP) Skupnosti v obdobju deset let od 2006 do 2015“ (8), ki je tudi potrdilo potrebo po spremembi pravil o poreklu blaga. Vendar nobene odločitve še niso bile sprejete in nobena nova pravila ne bodo stopila v veljavo pred 31. decembrom 2004.

(7)

Podaljšanje veljavnosti odstopanja ne sme vnaprej določiti ali vplivati na izid razprav o morebitnih novih pravilih o poreklu blaga za SSP. Vendar interesi trgovcev, ki sklepajo pogodbe tako v Nepalu kot v Skupnosti, pa tudi stabilnost in trajnostni razvoj nepalske industrije v smislu stalnih vlaganj in zaposlenosti zahtevajo, da se veljavnost odstopanja podaljša za obdobje, ki dovoljuje nadaljevanje ali sklepanje dolgoročnih pogodb, ob sočasnem omogočanju lažjega prehoda na morebitna nova pravila o poreklu blaga za SSP.

(8)

Določbe Uredbe (ES) št. 1615/2000, zlasti o količinskih omejitvah, ki se uporabljajo na letni osnovi in kažejo zmogljivost trga Skupnosti, da sprejme nepalske proizvode, izvozno zmogljivost Nepala in dejanske evidentirane trgovinske tokove, so bile sestavljene z namenom, da preprečijo oškodovanje ustreznih industrijskih vej v Skupnosti.

(9)

Veljavnost odstopanja je zato treba podaljšati do 31. decembra 2006. Vendar, da bi bilo zagotovljeno pošteno obravnavanje tako Nepala kot drugih manj razvitih držav, je treba znova preveriti stalno potrebo po odstopanju, ko se enkrat sprejmejo nova pravila o poreklu blaga, v kontekstu novega splošnega sistema preferencialov.

(10)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1615/2000 ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1615/2000 se spremeni na naslednji način:

V členu 2 se „31. decembra 2004“ nadomesti z „31. decembra 2006“;

doda se naslednji odstavek:

„Stalna potreba po odstopanju se znova preveri najpozneje do 31. decembra 2005 v skladu z novimi določbami, ki se sprejmejo v zvezi z splošnim sistemom preferencialov in z njim povezanimi pravili o poreklu blaga.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).

(3)  UL L 346, 31.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1828/2004 (UL L 321, 22.10.2004, str. 23).

(4)  UL L 185, 25.7.2000, str. 54.

(5)  UL L 46, 16.2.2002, str. 16.

(6)  UL L 332, 19.12.2003, str. 1.

(7)  COM(2003) 787 konč.

(8)  COM(2004) 461 konč.


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2189/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi standardnega plačila na poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2005 v okviru mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 1915/83 z dne 13. julija 1983 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (2) in zlasti člena 5(3) Uredbe

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(1) Uredbe (EGS) št. 1915/83 predvideva standardno plačilo Komisije državi članici za vsako ustrezno izpolnjeno poročilo s kmetijskega gospodarstva, ki ji je poslano v obdobju, predpisanem v členu 3 te uredbe.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 134/2004 (3) je bilo določeno standardno plačilo za poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2004 v višini 140 EUR. Zaradi gibanja stroškov in njihovega vpliva na stroške izpolnjevanja poročila s kmetijskega gospodarstva je sprememba višine plačila upravičena.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določi se standardno plačilo, predvideno v členu 5(1) Uredbe (EGS) št. 1915/83, v višini 142 EUR.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se v obračunskem letu 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 190, 14.7.1983, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1388/2004 (UL L 255, 31.7.2004, str. 5).

(3)  UL L 21, 28.1.2004, str. 8.


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2190/2004

z dne 20. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1433/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in predvsem člena 48 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11 Uredbe Komisije (2) (ES) št. 1433/2003 določa, da že priznane organizacije proizvajalcev predložijo svoje operativne programe v odobritev pristojnemu nacionalnemu organu.

(2)

Skupinam proizvajalcev, ki zaprosijo za priznanje v zvezi s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 2200/96, bi bilo zato treba izrecno dovoliti, da istočasno predložijo tudi svoje operativne programe. Ti programi so lahko odobreni le v primeru, da je bila zadevana organizacija proizvajalcev priznana s strani nacionalnega organa najkasneje do končnega datuma, določenega v členu 13(2) Uredbe (ES) št. 1433/2003.

(3)

Člena 13 in 14 Uredbe (ES) št. 1433/2003 določata, da pristojen nacionalni organ odloča o programih in skladih ali o njihovih spremembah na osnovi predstavitve, ki so jo izvedle organizacije proizvajalcev v skladu s členom 11 in 14 navedene uredbe, najkasneje do končnega datuma, ki je 15. decembra. Po izkušnjah iz preteklih let nekatere države članice zaradi preobremenjenosti administracije do tega datuma ne zmorejo preučiti vseh programov in o njih odločati.

(4)

Da bi se izognili uporabi sistematičnih odstopanj in ne bi škodovali trgovcem ter da bi nacionalnim organom omogočili, da nadaljujejo s preučevanjem teh vlog, je treba državam članicam v primeru utemeljenih razlogov dovoliti, da prestavijo končni datum s 15. decembra na 20. januar tistega leta, ki sledi oddaji vloge. Države članice lahko sprejmejo določbe o upravičenosti izdatkov od 1. januarja tistega leta, ki sledi oddaji vloge.

(5)

Uredbo (ES) št. 1433/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1433/2003 se spremeni:

1.

V člen 11 se doda pododstavek:

„Skupine proizvajalcev, ki želijo biti priznane kot organizacije proizvajalcev iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 2200/96, lahko istočasno predložijo v odobritev operativne programe iz prvega pododstavka. Pogoj za odobritev programov je pridobitev priznanja najkasneje do končnega datuma, določenega v členu 13(2).“

2.

V člen 13(2) se doda pododstavek:

„Kljub temu lahko države članice iz utemeljenih razlogov odločajo o operativnih programih in skladih najkasneje do 20. januarja, ki sledi oddaji vloge. V odobritvi je lahko določeno, da so izdatki upravičeni od 1. januarja tistega leta, ki sledi oddaji vloge.“

3.

V člen 14(3) se doda pododstavek:

„Kljub temu lahko države članice iz utemeljenih razlogov odločajo o spremembah operativnega programa najkasneje do 20. januarja, ki sledi oddaji vloge. V odobritvi je lahko določeno, da so izdatki upravičeni od 1. januarja tistega leta, ki sledi oddaji vloge.“

4.

V člen 16(2) se doda pododstavek:

„V primeru uporabe člena 13(2) ali člena 14(3) in z odstopanjem od prvega in drugega pododstavka, se začne operativni program, ki je bil odobren v skladu s temi določbami, izvajati najkasneje 31. januarja, ki sledi njegovi odobritvi.“

5.

V členu 17 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjima pododstavkoma:

„V primeru uporabe člena 13(2) ali člena 14(3) in z odstopanjem od drugega pododstavka lahko države članice uradno obvestijo o višini odobrene pomoči najkasneje do 20. januarja.

Države članice sporočijo Komisiji skupen znesek odobrene pomoči za vse operativne programe najkasneje do 31. januarja.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 203, 12.8.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1813/2004 (UL L 319, 20.10.2004, str. 5).


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2191/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 določa, da se lahko razlika med kotacijami oziroma cenami na svetovnem trgu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe in cenami teh proizvodov v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Pri določitvi nadomestil je treba upoštevati dejavnike iz člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob se izračuna na podlagi količine žit, potrebnih za njihovo proizvodnjo. Te količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V intervencijskem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje razmere na trgu žitaric, zlasti glede kotacij oziroma cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v zneskih, navedenih v prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, pri čemer je izključen slad, se določijo v višini, navedeni v prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1431/2003 (UL L 203, 12.8.2003, str. 16).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob

Tarifna oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav v okviru serije „A“ so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2192/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 14(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se izvozno nadomestilo za žita, veljavno na dan vložitve prošnje za pridobitev izvoznega dovoljenja, na zahtevo uporablja za izvoz, opravljen v obdobju veljavnosti izvoznega dovoljenja. V tem primeru se lahko za nadomestilo uporabi korekcijski znesek.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2) dopušča določitev korekcijskega zneska za proizvode, navedene v členu 1(1)(c) Uredbe (EGS) št. 1766/92. Korekcijski znesek se določi v skladu z dejavniki postavljenimi v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95.

(3)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(4)

Korekcijski znesek mora biti določen istočasno z nadomestilom in v skladu z enakim postopkom; v obdobju med dvema določitvama se lahko spremeni.

(5)

Iz uporabe navedenih določb sledi, da mora biti korekcijski znesek določen v znesku, navedenem v prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski znesek iz člena 1(1)(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporablja za vnaprej določena izvozna nadomestila, z izjemo slada, je določen v prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1431/2003 (UL L 203, 12.8.2003, str. 16).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. decembra 2004 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

(EUR/t)

Tarifna oznaka proizvodov

Namembna država

Sedanji

1

1. obdobje

2

2. obdobje

3

3. obdobje

4

4. obdobje

5

5. obdobje

6

6. obdobje

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B. Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A” so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Številčne oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2193/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi izvoznih nadomestil za slad

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 se razlika med tečaji ali cenami proizvodov na svetovnem trgu, določenih v členu 1 navedene Uredbe, in cenami teh proizvodov v Skupnosti, lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Nadomestila je treba določiti ob upoštevanju dejavnikov, navedenih v členu 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za slad je treba izračunati ob upoštevanju količine žit, potrebnih za proizvodnjo zadevnih proizvodov. Navedene količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V vmesnem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje stanje na trgih žit in zlasti glede kotacij ali cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v višini, navedeni v Prilogi k Uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za slad, naveden v členu 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določena v višini, podani v prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1431/2003 (UL L 203, 12.8.2003, str. 16).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

Oznaka proizvodov

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2194/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 je treba izvozno nadomestilo za žita na dan predložitve vloge za dovoljenje na prošnjo uporabiti za izvoz, ki naj se izvede v času veljavnosti dovoljenja. V tem primeru se za nadomestilo lahko uporabi korekcijski znesek.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (2), omogoča določitev korekcijskega zneska za nadomestilo za slad, naveden členu 1(1)(c) Uredbe (EGS) št. 1766/92. Navedeni korekcijski znesek se izračuna na podlagi podatkov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95.

(3)

Iz zgoraj navedenih določb sledi, da je treba določiti korekcijski znesek v skladu s prilogo k Uredbi.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski znesek za vnaprej določena izvozna nadomestila za slad, naveden v členu 15(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003, se določi v prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju 20. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1431/2003 (UL L 203, 12.8.2003, str. 16).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. decembra 2004 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

N.B: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

(EUR/t)

Oznaka proizvodov

Namembna država

Tekoči

1

1. obdobje

2

2. obdobje

3

3. obdobje

4

4. obdobje

5

5. obdobje

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(v EUR/t)

Oznaka proizvodov

Namembna država

6. obdobje

7

7. obdobje

8

8. obdobje

9

9. obdobje

10

10. obdobje

11

11. obdobje

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2195/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3072/95 z dne 22. decembra 1995 o skupni ureditvi trga za riž (2), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2681/74 z dne 21. oktobra 1974 o financiranju izdatkov za dobavo kmetijskih proizvodov v okviru pomoči v hrani s strani Skupnosti (3), določa, da Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Oddelek za jamstva, krije tisti delež izdatkov, ki ustreza izvoznim nadomestilom, določenim v skladu z zadevnimi predpisi Skupnosti.

(2)

Zato, da se olajša pripravo in upravljanje proračuna za ukrepe Skupnosti za pomoč v hrani, ter da se državam članicam omogoča, da so seznanjene z obsegom udeležbe Skupnosti pri financiranju nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani, je treba določiti stopnjo nadomestil, odobrenih za te ukrepe.

(3)

Splošna in izvedbena pravila, predvidena v členu 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in členu 13 Uredbe (ES) št. 3072/95 za izvozna nadomestila, se uporabljajo s potrebnimi spremembami za zgoraj navedene dejavnosti.

(4)

Posebni kriteriji, ki jih je treba upoštevati pri izračunu izvoznih nadomestil za riž, so določeni v členu 13 Uredbe (ES) št. 3072/95.

(5)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ukrepe Skupnosti in nacionalne ukrepe za pomoč v hrani v okviru mednarodnih sporazumov in drugih dopolnilnih programov ter za druge ukrepe Skupnosti za brezplačno dobavo, so nadomestila za proizvode iz sektorja žit in riža določena v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 329, 30.12.1995, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 411/2002 (UL L 62, 5.3.2002, str. 27).

(3)  UL L 288, 25.10.1974, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. decembra 2004 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

(v EUR/t)

Tarifna oznaka proizvoda

Znesek nadomestila

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

N.B.: Oznake proizvodov so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2196/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 4088/87 z dne 21. decembra 1987 o določitvi pogojev za uporabo preferencialnih carin za uvoz nekaterih cvetlic s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze (1), in zlasti člena 5(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodne in uvozne cene Skupnosti za enocvetne (navadne) nageljne, mnogocvetne (spray) nageljne, velecvetne vrtnice in drobnocvetne vrtnice iz člena 1b Uredbe (EGS) št. 700/88 za obdobje dveh tednov so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. decembra 2004.

Uporablja se od 22. decembra 2004 do 4. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 382, 31.12.1987, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1300/97 (UL L 177, 5.7.1997, str. 1).

(2)  UL L 72, 18.3.1988, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2062/97 (UL L 289, 22.10.1997, str. 1).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. decembra 2004 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske izdelke s poreklom iz Cipra, Izraela, Jordanije, Maroka ter Zahodnega brega in Gaze

(EUR/100 kosov)

Obdobje: od 22. december 2004 do 4. januar 2005

Proizvodne cene Skupnosti

Enocvetni nageljni

(standard)

Mnogocvetni nageljni

(spray)

Velecvetne vrtnice

Drobnocvetne vrtnice

 

16,33

11,52

41,60

19,73


Uvozne cene Skupnosti

Enocvetni nageljni

(standard)

Mnogocvetni nageljni

(spray)

Velecvetne vrtnice

Drobnocvetne vrtnice

Izrael

Maroko

Ciper

Jordanija

Zahodni breg in Gaza

13,24


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2197/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola št. 4 o bombažu, priloženega k Aktu o pristopu Grčije, nazadnje spremenjenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi občasno na podlagi cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu, z upoštevanjem zgodovinskega odnosa med ceno prečiščenega bombaža na svetovnem trgu in ceno, preračunano za neprečiščen bombaž. Navedeni zgodovinski odnos je opredeljen v členu 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 (3), o podrobnih pravilih za uporabo sistema pomoči za bombaž. Če cene na svetovnem trgu ni mogoče preračunati na ta način, mora temeljiti na zadnji določeni ceni.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi na osnovi proizvoda s posebnimi lastnostmi in z upoštevanjem najugodnejših ponudb in kotacij na svetovnem trgu med tistimi, ki se štejejo kot reprezentativne za realno tržno ceno. V ta namen se izračuna povprečje ponudb in kotacij na eni ali več evropskih borz za proizvod, dobavljen cif v pristanišče v Skupnosti iz različnih držav dobaviteljic, ki se štejejo kot najbolj reprezentativne v mednarodni trgovini. Vendar obstaja tudi možnost prilagoditve meril za določanje cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu zaradi razlik v kakovosti dobavljenega proizvoda glede na zadevne ponudbe in kotacije. Te prilagoditve so določene v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1591/2001.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril je podlaga za ceno neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določene v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določena v členu 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001, se določi v višini 16,658 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 148, 1.6.2001, str. 1.

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2198/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi proizvodnega nadomestila za oljčno olje, ki se uporablja v proizvodnji nekaterih konzerviranih živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti (1), in zlasti člena 20a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 20a Uredbe št.136/66/EGS določa dodelitev proizvodnega nadomestila za oljčno olje, ki se uporablja v konzervni industriji. V skladu z odstavkom 6 navedenega člena in ne glede na odstavek 3 člena Komisija določi to nadomestilo vsake dva meseca.

(2)

V skladu s členom 20a(2) zgoraj navedene uredbe je proizvodno nadomestilo treba določiti na podlagi razlike med cenami na svetovnem trgu in trgu Skupnosti, ob upoštevanju uvozne dajatve, ki se uporablja za oljčno olje s tarifno podštevilko KN 1509 90 00, in dejavnikov, ki se uporabljajo za določitev izvoznih nadomestil za navedena oljčna olja tekom referenčnega obdobja. Primerno referenčno obdobje je obdobje dveh mesecev pred začetkom roka trajanja proizvodnega nadomestila.

(3)

Zaradi uporabe zgoraj navedenih meril se nadomestilo določi, kot sledi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za meseca januar in februar 2005 je znesek proizvodnega nadomestila iz člena 20a(2) Uredbe št. 136/66/EGS 44,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 865/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 97).


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/37


DIREKTIVA SVETA 2004/113/ES

z dne 13. decembra 2004

o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 13(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija skladno s členom 6 Pogodbe o Evropski uniji temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države, načelih, ki so skupna državam članicam, in spoštuje temeljne pravice, kakršne zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in ki kot splošna načela prava Skupnosti izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav članic.

(2)

Pravica do enakosti pred zakonom in zaščita pred diskriminacijo za vse osebe predstavlja univerzalno pravico, ki jo priznavajo Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Konvencija Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije in sporazumi Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah ter o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah kot tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, katerih podpisnice so vse države članice.

(3)

Pri prepovedi diskriminacije pa je pomembno spoštovati druge temeljne pravice in svoboščine, vključno z varstvom zasebnega in družinskega življenja in poslovanja v njegovem okviru ter svobodo vere.

(4)

Enakost moških in žensk je eno temeljnih načel Evropske unije. Člena 21 in 23 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije prepovedujeta vsakršno diskriminacijo zaradi spola in zahtevata, da se enakost moških in žensk zagotovi na vseh področjih.

(5)

Spodbujanje enakosti je ena od ključnih nalog Skupnosti, kakor to izhaja iz člena 2 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Podobno se v členu 3(2) Pogodbe zahteva, naj si Skupnost prizadeva za odpravo neenakosti in naj spodbuja enakost moških in žensk v okviru vseh svojih dejavnosti.

(6)

Komisija je v Sporočilu o agendi socialne politike objavila svojo namero, da predlaga direktivo o diskriminaciji zaradi spola zunaj trga dela. Tovrstni predlog je povsem povezan s Sklepom Sveta 2001/51/ES z dne 20. decembra 2000 o določitvi programa v zvezi z okvirno strategijo Skupnosti za enakost spolov (2001-2005) (4), ki pokriva vse politike Skupnosti, njegov cilj pa je spodbujanje enakosti moških in žensk s prilagajanjem teh politik ter izvajanjem praktičnih ukrepov za izboljšanje položaja moških in žensk v družbi.

(7)

Evropski svet je na zasedanju v Nici z dne 7. in 9. decembra 2000 Komisijo pozval, naj prispeva k utrjevanju pravic v zvezi z enakostjo tako, da sprejme predlog direktive o spodbujanju enakosti spolov še na drugih področjih razen zaposlovanja in poklicnega življenja.

(8)

Skupnost je sprejela vrsto pravnih instrumentov za preprečevanje in boj proti diskriminaciji zaradi spola na trgu dela. Ti instrumenti so potrdili pomen zakonodaje v boju proti diskriminaciji.

(9)

Do diskriminacije zaradi spola vključno z nadlegovanjem in spolnim nadlegovanjem prihaja tudi zunaj trga dela. Tovrstna diskriminacija je lahko enako škodljiva, saj predstavlja oviro pri polni in uspešni integraciji moških in žensk v gospodarsko in družbeno življenje.

(10)

Težave so še posebej očitne na področju dostopa do blaga in storitev ter oskrbe z njimi. Diskriminacijo zaradi spola je treba zato preprečevati in odpraviti tudi na tem področju. Ta cilj bo lažje doseči s pomočjo zakonodaje Skupnosti, kakor kaže že primer Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (5).

(11)

S tovrstno zakonodajo bi morali prepovedati diskriminacijo zaradi spola pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi. Blago je treba pojmovati v smislu določb Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v zvezi s prostim pretokom blaga. Storitve je treba pojmovati v smislu člena 50 te pogodbe.

(12)

Z namenom preprečevanja diskriminacije zaradi spola je treba to direktivo uporabljati tako za neposredno kot posredno diskriminacijo. Neposredna diskriminacija obstaja le, kadar se ena oseba zaradi spola obravnava manj ugodno, kakor bi se v primerljivi situaciji obravnavala oseba drugega spola. Skladno s tem razlike med moškimi in ženskami, kakršne so na primer razlike pri zagotavljanju zdravstvenih storitev, ki izhajajo iz telesnih razlik med moškim in žensko, nimajo nič opraviti s primerljivimi situacijami in tako ne pomenijo diskriminacije.

(13)

Prepoved diskriminacije je treba uporabljati za osebe, ki zagotavljajo blago in storitve, ki so na voljo javnosti in ki se ponujajo zunaj okolja zasebnega in družinskega življenja in poslovanja v tem okviru. Ne uporablja se za medijske in oglaševalske vsebine niti za javno ali zasebno izobraževanje.

(14)

Vse osebe uživajo svobodo sklepanja pogodb, vključno s svobodo izbire pogodbenega partnerja ali partnerice za določen posel. Oseba, ki zagotavlja blago ali storitev, ima lahko več subjektivnih razlogov za svojo izbiro pogodbenega partnerja ali partnerice. Kolikor partner ali partnerica nista izbrana na podlagi spola, ta direktiva ne sme posegati v svobodo osebe, da izbere pogodbenega partnerja ali partnerico.

(15)

Za izvajanje načela enakega obravnavanja moških in žensk na področju zaposlovanja in poklica že obstaja vrsta pravnih instrumentov. Zato se ta direktiva ne uporablja za to področje. Takšen je tudi pristop k samo-zaposlitvenim dejavnostim, kolikor so zajete v obstoječe pravne instrumente. Ta direktiva se uporablja zgolj za zavarovanje in pokojnine, ki so zasebne, prostovoljne in ločene od delovnega razmerja.

(16)

Razlike v obravnavanju so sprejemljive le, če jih upravičuje zakonit cilj. Med zakonitimi cilji je na primer lahko varstvo žrtev spolnega nasilja (npr. ko gre za vzpostavitev zavetišč, namenjenih le osebam enega spola), zasebnost in spodobnost (npr. ko oseba nudi nastanitev v delu svojega stanovanja), spodbujanje enakosti spolov ali interesa moških ali žensk (npr. prostovoljne organizacije, kjer je zastopan le en spol), svoboda združevanja (npr. članstvo v zasebnih klubih, kjer je zastopan le en spol) ter organizacija športnih dejavnosti (npr. športne prireditve, na kateri sodelujejo osebe le enega spola). Vseeno mora vsaka omejitev biti primerna in potrebna v skladu z merili, ki izhajajo iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti.

(17)

Načelo enakega obravnavanja pri dostopu do blaga in storitev ne zahteva, da si morajo moški in ženske ponujeno vselej deliti, kolikor to ni ponujeno pod bolj ugodnimi pogoji predstavnikom ali predstavnicam enega spola.

(18)

Aktuarski faktorji, ki se nanašajo na spol, se široko uporabljajo pri zagotavljanju zavarovanj in drugih, z njimi povezanih finančnih storitev. Da bi dosegli enako obravnavanje moških in žensk, uporaba spola kot aktuarskega faktorja ne sme imeti za posledico razlik v premijah in dajatvah med osebami. Da bi se izognili nenadnemu prilagajanju trga, naj se ta predpis uporablja samo za nove pogodbe, sklenjene po datumu prenosa te direktive.

(19)

Pri določenih vrstah tveganj so lahko med spoloma razlike. V nekaterih primerih je spol lahko eden od odločilnih dejavnikov pri oceni zavarovanega tveganja, ne pa nujno edini. Države članice lahko za pogodbe o zavarovanju teh vrst tveganja sklenejo dovoliti izjeme od predpisanih enakih premij in dajatev za oba spola, kolikor lahko zagotovijo zanesljivost, stalno ažurnost in javno razpoložljivost aktuarskih in statističnih podatkov, ki so podlaga za izračune. Izjeme so dopustne le na področjih, za katera nacionalna zakonodaja še ni predvidela predpisa o enakih pogojih za oba spola. Države članice naj pet let po prenosu te direktive ponovno preučijo upravičenost teh izjem in pri tem upoštevajo zadnje aktuarske in statistične podatke ter poročilo Komisije, pripravljeno tri leta po datumu prenosa te direktive.

(20)

Manj ugodno obravnavanje žensk zaradi nosečnosti in materinstva je treba šteti za obliko neposredne diskriminacije zaradi spola in ga je zato pri zavarovanjih in z njimi povezanih finančnih storitvah treba prepovedati. Stroškov, povezanih s tveganji zaradi nosečnosti ali materinstva, zato ne bi smeli pripisovati pripadnikom ali pripadnicam le enega spola.

(21)

Osebam, ki so bile diskriminirane zaradi spola, bi morala biti na voljo primerna sredstva pravnega varstva. Da bi zagotovili bolj učinkovito raven varstva, bi sodelovanje v postopkih na način, določen s strani držav članic, moralo biti omogočeno tudi združenjem, organizacijam in drugim pravnim osebam, bodisi v imenu žrtve bodisi v njeno podporo, ne glede na nacionalna postopkovna pravila glede zastopanja in obrambe na sodiščih.

(22)

Pravila o dokaznem bremenu je treba prilagoditi, ko gre za očitne primere diskriminacije; za zagotovitev učinkovite uporabe načela enakega obravnavanja, če je dokazana tovrstna diskriminacija, je treba dokazno breme prenesti nazaj na toženca.

(23)

Učinkovito izvajanje načela enakega obravnavanja zahteva ustrezno sodno varstvo pred povračilnimi ukrepi.

(24)

Države članice z namenom spodbujanja načela enakega obravnavanja krepijo dialog z ustreznimi interesnimi skupinami, ki jim je v skladu z nacionalnim pravom in prakso v zakonitem interesu prispevati k boju proti diskriminaciji zaradi spola na področju dostopa do blaga in storitev ter oskrbe z njimi.

(25)

Zaščito pred diskriminacijo zaradi spola je treba okrepiti tako, da se v vsaki državi članici predvidi organ oziroma organi, ki so pristojni za analizo problemov, povezanih z diskriminacijo, za preučevanje možnih rešitev in za zagotavljanje konkretne pomoči za žrtve. Ta organ ali organi so lahko isti organi, ki so na nacionalni ravni pristojni za varstvo človekovih pravic ali varovanje pravic oseb ali za izvajanje načela enakega obravnavanja.

(26)

Ta direktiva določa minimalne zahteve in tako državam članicam omogoča, da uvedejo ali ohranijo tudi ugodnejše določbe. Izvajanje te direktive ne sme biti opravičilo kakršnemu koli nazadovanju glede na sedaj prevladujoče razmere v vsaki posamezni državi članici.

(27)

Države članice morajo za kršitve obveznosti po tej direktivi predvideti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.

(28)

Ker ciljev te direktive, namreč zagotoviti skupno visoko raven zaščite pred diskriminacijo v vseh državah članicah, ne morejo zadovoljivo doseči države članice in jih je torej zaradi obsega in učinkov ukrepov laže doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost ukrepa v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje teh ciljev.

(29)

V skladu z odstavkom 34 Medinstitucionalnega dogovora o boljšem pripravljanju zakonodaje (6), države članice za svoje lastne potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo lastne preglednice, ki so javno dostopne in v katerih bo v najboljši meri prikazano ujemanje med to direktivo in ukrepi za prenos –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen

Namen te direktive je določiti okvir za boj proti diskriminaciji zaradi spola pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbe z njimi, zato da bi v državah članicah uveljavili načelo enakega obravnavanja moških in žensk.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

neposredna diskriminacija: kadar se ena oseba zaradi spola obravnava manj ugodno, kakor se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala oseba drugega spola v primerljivi situaciji;

(b)

posredna diskriminacija: kadar bi bile zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse osebe enega spola v posebej neugodnem položaju v primerjavi z osebami drugega spola, razen če ta predpis, merilo ali praksa objektivno temelji na zakonitem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna;

(c)

nadlegovanje: kadar ima neželeno vedenje, povezano s spolom osebe, učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje;

(d)

spolno nadlegovanje: kadar ima kakršna koli oblika neželenega verbalnega, ne-verbalnega ali fizičnega vedenja spolne narave učinek ali namen prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastrašujočega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.

Člen 3

Področje uporabe

1.   V mejah pristojnosti dodeljenih Skupnosti, se ta direktiva uporablja za vse osebe, ki zagotavljajo blago in opravljajo storitve, ki so na voljo javnosti ne glede na zadevno osebo za javni in zasebni sektor, vključno z javnimi organi, in ki se ponujajo zunaj okolja zasebnega in družinskega življenja in poslovanja v tem okviru.

2.   Ta direktiva ne posega v svobodo osebe pri izbiri pogodbenega partnerja ali partnerice, v kolikor izbira pogodbenega partnerja ali partnerice ne temelji na njegovem spolu.

3.   Ta direktiva se ne uporablja za medijske in oglaševalske vsebine niti za izobraževanje.

4.   Ta direktiva se ne uporablja za področja zaposlovanja in poklica. Ta direktiva se ne uporablja za vprašanja samo-zaposlovanja, kolikor so ta urejena z drugimi zakonodajnimi akti Skupnosti.

Člen 4

Načelo enakega obravnavanja

1.   Za namene te direktive načelo enakega obravnavanja moških in žensk pomeni, da:

(a)

ni dopustna neposredna diskriminacija zaradi spola, vključno z manj ugodnim obravnavanjem žensk zaradi nosečnosti in materinstva;

(b)

ni dopustna posredna diskriminacija zaradi spola.

2.   Ta direktiva ne posega v bolj ugodne določbe o varstvu žensk v zvezi z nosečnostjo in materinstvom.

3.   Nadlegovanje in spolno nadlegovanje se v smislu te direktive štejeta za diskriminacijo zaradi spola in sta zato prepovedana. Če določena oseba takšno vedenje zavrne ali se mu podredi, to ne sme biti podlaga za odločitev, ki bi vplivala na to osebo.

4.   Navodila, ki napeljujejo k neposredni ali posredni diskriminaciji zaradi spola, se štejejo za diskriminacijo v smislu te direktive.

5.   Ta direktiva ne preprečuje razlik v obravnavanju, kadar zagotavljanje blaga ali storitev izključno ali predvsem predstavnikom ali predstavnicam enega spola upravičuje zakonit cilj in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna.

Člen 5

Aktuarski faktorji

1.   Države članice zagotovijo, da v nobeni novi pogodbi sklenjeni po 21. decembru 2007, uporaba spola kot faktorja pri izračunavanju premij in dajatev za namene zavarovanja in z njim povezanih finančnih storitev nima za posledico razlik v premijah in dajatvah oseb.

2.   Ne glede na odstavek 1 se lahko države članice odločijo v 21. decembra 2007 dovoliti sorazmerne razlike v premijah in dajatvah oseb, kadar se spol, na podlagi ustreznih in točnih aktuarskih in statističnih podatkov, uporablja kot odločilni faktor pri oceni tveganja. Zadevne države članice o tem obvestijo Komisijo in zagotovijo redno zbiranje, objavljanje in posodabljanje točnih podatkov, pomembnih za uporabo spola kot odločilnega aktuarskega faktorja. Države članice svojo odločitev pregledajo pet let po 21. decembru 2007, upoštevajoč poročilo Komisije iz člena 16 in posredujejo Komisiji izid pregleda.

3.   Stroški, povezani z nosečnostjo in materinstvom, v nobenem primeru ne smejo imeti za posledico razlik v premijah in dajatvah med osebami.

Države članice lahko izvajanje ukrepov, potrebnih za uskladitev s tem odstavkom, odložijo za največ dve leti po 21. decembru 2007. V tem primeru zadevne države članice nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 6

Pozitivni ukrepi

Da bi zagotovili popolno enakost moških in žensk v praksi, načelo enakega obravnavanja nobeni državi članici ne preprečuje ohraniti ali sprejeti posebnih ukrepov za preprečevanje ali nadomestila zaradi manj ugodnega položaja, povezanega s spolom.

Člen 7

Minimalne zahteve

1.   Države članice lahko uvedejo ali ohranijo določbe, ki so za varstvo načela enakega obravnavanja moških in žensk ugodnejše od določb te direktive.

2.   Izvajanje te direktive pod nobenim pogojem ne postane podlaga za zmanjševanje ravni zaščite pred diskriminacijo, ki jo države članice že zagotavljajo na področjih, ki jih ureja ta direktiva.

POGLAVJE II

PRAVNA SREDSTVA IN IZVRŠEVANJE

Člen 8

Pravno varstvo

1.   Države članice zagotovijo, da so vsem osebam, ki se čutijo prizadete zaradi kršitve načela enakega obravnavanja, tudi po prenehanju razmerja, v katerem bi naj bilo prišlo do diskriminacije, dostopni sodni in/ali upravni postopki in kadar jih štejejo za primerne, tudi postopki poravnave, potrebni za izvrševanje obveznosti po tej direktivi.

2.   Države članice v nacionalnih pravnih sistemih uvedejo potrebne ukrepe za zagotovitev dejanske in učinkovite odškodnine ali povračila, kakor to določijo države članice, za izgubo in škodo, ki jo je oškodovana oseba utrpela zaradi diskriminacije v smislu te direktive, na način, ki je odvračilen in v sorazmerju z utrpljeno škodo. Vnaprejšnja določitev zgornje meje ne omejuje te odškodnine ali povračila.

3.   Države članice zagotovijo, da lahko združenja, organizacije ali drugi pravni subjekti, ki imajo v skladu z merili iz njihovega nacionalnega prava za zagotavljanje spoštovanja določb te direktive zakonit interes, bodisi v imenu tožnika ali v podporo tožniku in z njegovim soglasjem, sodelujejo v vsakem sodnem in/ali upravnem postopku, ki je predviden v zvezi z izvrševanjem obveznosti iz te direktive.

4.   Odstavka 1 in 3 ne posegata v nacionalna pravila glede rokov za vlaganje tožb v zvezi z načelom enakega obravnavanja.

Člen 9

Dokazno breme

1.   Države članice v skladu z nacionalnimi pravosodnimi sistemi sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se dokazovanje o tem, da kršitve načela enakega obravnavanja ni bilo, naloži toženi stranki, kadar osebe, ki se čutijo prizadete zaradi kršitve načela enakega obravnavanja, pred sodiščem ali drugim pristojnim organom izkažejo dejstva, na podlagi katerih se lahko domneva, da je prišlo do neposredne ali posredne diskriminacije.

2.   Države članice lahko ne glede na odstavek 1 sprejmejo pravila o dokazovanju, ki so ugodnejša za tožnika.

3.   V kazenskih postopkih se odstavek 1 ne uporablja.

4.   Za vse postopke v skladu s členom 8(3) se uporabljajo odstavki 1, 2 in 3.

5.   V postopkih, kjer je preiskava dejstev v zvezi s primerom naloga sodišč ali drugih pristojnih organov, državam članicam ni treba uporabljati odstavka 1.

Člen 10

Povračilni ukrepi

Države članice v nacionalnih pravnih sistemih uvedejo potrebne ukrepe za zaščito oseb pred vsakim negativnim obravnavanjem ali negativnimi posledicami, ki bi bile odziv na tožbo ali sodne postopke zaradi izvrševanja načela enakega obravnavanja.

Člen 11

Dialog z zadevnimi interesnimi skupinami

Države članice si za spodbujanje načela enakega obravnavanja prizadevajo za dialog z zadevnimi interesnimi skupinami, ki jim je v skladu z nacionalnim pravom in prakso v zakonitem interesu prispevati k boju proti diskriminaciji zaradi spola na področju dostopa do blaga in storitev ter oskrbe z njimi.

POGLAVJE III

ORGANI ZA SPODBUJANJE ENAKEGA OBRAVNAVANJA

Člen 12

1.   Države članice določijo in uredijo vse potrebno za delovanje enega ali več organov za spodbujanje, analizo, spremljanje in podporo enakemu obravnavanju vseh oseb brez diskriminacije zaradi spola. Ti organi so lahko v sestavi agencij, ki so na nacionalni ravni pristojne za varovanje človekovih pravic ali zaščito pravic oseb ali za izvajanje načela enakega obravnavanja.

2.   Države članice poskrbijo, da je med pristojnosti organov iz odstavka 1 vključeno:

(a)

zagotavljanje neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije pri tožbah zaradi diskriminacije, ne glede na pravice žrtev in združenj, organizacij ali drugih pravnih subjektov iz člena 8(3),

(b)

izvajanje neodvisnih študij o diskriminaciji,

(c)

objavljanje neodvisnih poročil in sestavljanje priporočil o vseh zadevah v zvezi s takšno diskriminacijo.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Skladnost

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev spoštovanja načela enakega obravnavanja pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbe z njimi na področju uporabe te direktive, ter zlasti da:

(a)

se razveljavijo vsi zakoni in drugi predpisi, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja;

(b)

se ali se lahko razveljavijo ali spremenijo vse pogodbene določbe, interni akti podjetij in predpisi, ki urejajo pridobitna in nepridobitna združenja, ki so v nasprotju z načelom enakega obravnavanja.

Člen 14

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitev nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihove uporabe. Kazni, ki lahko vključujejo plačilo odškodnine žrtvi, so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo uradno obvestijo o teh določbah najkasneje do 21. decembra 2007, prav tako jo takoj uradno obvestijo o vseh poznejših spremembah, ki imajo vpliv na te določbe.

Člen 15

Razširjanje informacij

Države članice poskrbijo, da se s primernimi sredstvi na njihovem celotnem ozemlju, prizadete osebe seznanijo z določbami, sprejetimi na podlagi te direktive, skupaj z že veljavnimi zadevnimi določbami.

Člen 16

Poročila

1.   Države članice posredujejo vse informacije o uporabi te direktive Komisiji najkasneje do 21. decembra 2009 in nato vsakih pet let.

Komisija sestavi skupno poročilo, ki zajema pregled tekočih praks držav članic v zvezi s členom 5 glede uporabe spola kot faktorja pri izračunavanju premij in dajatev. To poročilo predloži Evropskemu parlamentu in Svetu najkasneje do 21. decembra 2010. Po potrebi Komisija poročilu priloži predloge za spremembo te direktive.

2.   V poročilu Komisije se upoštevajo stališča zadevnih interesnih skupin.

Člen 17

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise za uskladitev s to direktivo najkasneje do 21. decembra 2007. Besedila teh predpisov nemudoma posredujejo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice posredujejo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področjih, ki jih ureja ta direktiva.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 19

Naslovljenci

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  Mnenje z dne 30. marca 2004 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 241, 28.9.2004, str. 44.

(3)  UL C 121, 30.4.2004, str. 27.

(4)  UL L 17, 19.1.2001, str. 22.

(5)  UL L 180, 19.7.2000, str. 22.

(6)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/44


SKLEP KOMISIJE

z dne 29. novembra 2004

o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile glede dopolnitev k Dodatku I k Sporazumu o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani, ob upoštevanju širitve

(2004/881/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2002/979/ES z dne 18. novembra 2002 o podpisu in začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma o pridružitvenem članstvu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani (1) in zlasti člena 5(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob upoštevanju širitve je potrebno dopolniti Dodatek 1, oddelek A Sporazuma o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani z namenom zaščititi nove izraze za žgane pijače novih držav članic z začetkom veljavnosti od 1. maja 2004.

(2)

Zato sta Skupnost in Republika Čile v skladu s členom 16(2) zgoraj navedenega sporazuma sklenila sporazum v obliki izmenjave pisem, ki dopolnjuje Dodatek I, oddelek A Sporazuma. To izmenjavo pisem je zato treba odobriti.

(3)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za izvajanje določb o žganih pijačah –

SKLENILA:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile glede dopolnitev k Dodatku I, oddelku A k Sporazumu o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani se v imenu Skupnosti odobri s tem sklepom.

Besedilo sporazuma se priloži k temu sklepu.

Člen 2

Komisar za kmetijstvo je s Sklepom pooblaščen, da podpiše izmenjavo pisem, ki zavezuje Skupnost.

V Bruslju, 29. novembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 352, 30.12.2002, str. 1.


SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

med Evropsko skupnostjo in Republiko Čile glede spremembe Dodatka I k Sporazumu o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani

Bruselj, 30. november 2004

Spoštovani,

čast imam sklicevati se na sestanke glede tehničnih prilagoditev, ki so potekali v skladu s členom 16(2) Sporazuma o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani z dne 18. novembra 2002, ki omogoča, da države pogodbenice soglasno spremenijo ta sporazum.

Kot veste, je širitev Evropske unije nastopila 1. maja 2004. Zato je treba narediti tehnične prilagoditve Dodatka I, oddelka A (Seznam zaščitenih označb za žgane pijače s poreklom iz Skupnosti) zgoraj navedenega sporazuma, da bi vključili prepoznavanje in zaščito označb žganih pijač novih držav članic z namenom, da bi veljale za pogodbenice s 1. majem 2004.

Čast imam predlagati, da Dodatek I, oddelek A k Sporazumu o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani zamenja tukaj priloženi Dodatek, ki začne veljati 1. maja 2004 in je predmet začetka veljavnosti na isti dan Pristopne pogodbe k Evropski uniji za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško.

Hvaležna bi Vam bila, če bi potrdili, da se Vaša vlada strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, zagotovilo mojega najglobljega spoštovanja.

V imenu Evropske skupnosti

Mariann FISCHER BOEL

Bruselj, 30. november 2004

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem Vašega današnjega pisma, ki se glasi:

„Čast imam sklicevati se na sestanke glede tehničnih prilagoditev, ki so potekali v skladu s členom 16(2) Sporazuma o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Čile na drugi strani z dne 18. novembra 2002, ki omogoča, da države pogodbenice soglasno spremenijo ta sporazum.

Kot veste, je širitev Evropske unije nastopila 1. maja 2004. Zato je treba narediti tehnične prilagoditve Dodatka I, oddelka A (Seznam zaščitenih označb za žgane pijače s poreklom iz Skupnosti) zgoraj navedenega sporazuma, da bi vključili prepoznavanje in zaščito označb žganih pijač novih držav članic z namenom, da bi veljale za pogodbenice s 1. majem 2004.

Čast imam predlagati, da Dodatek I, oddelek A k Sporazumu o trgovanju z žganimi pijačami in aromatiziranimi pijačami Pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani zamenja tukaj priloženi Dodatek, ki začne veljati 1. maja 2004 in je predmet začetka veljavnosti na isti dan Pristopne pogodbe k Evropski uniji za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško.

Hvaležna bi Vam bila, če bi potrdili, da se Vaša vlada strinja z vsebino tega pisma.“

V čast mi je potrditi, da se Republika Čile strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite, prosim, zagotovilo mojega najglobljega spoštovanja.

V imenu Republike Čile

Alberto VAN KLAVEREN

„DODATEK 1

(omenjen v členu 6)

ZAŠČITENE OZNAČBE ŽGANIH IN AROMATIZIRANIH PIJAČ

A.   Seznam zaščitenih označb žganih pijač s poreklom iz Skupnosti

1.   Rum

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Viski

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(Te označbe se lahko dopolnijo z izrazi ‚malt‘ ali ‚grain‘)

2. b)   Viski

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Te označbe se lahko dopolnijo z izrazi ‚Pot Still‘)

3.   Žitno žganje

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Vinsko žganje

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(Označba ‚Cognac‘ se lahko dopolni z naslednjimi izrazi:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Destilat grozdnih tropin

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία/Zivania

 

Pálinka

7.   Žganje iz sadja

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano o del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino/Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Žganje iz jabolčnika in hruškovca

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Encijan

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Sadne žgane pijače

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Brinovec

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Kuminovec

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Janeževec

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο/Ouzo

14.   Liker

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Žgane pijače

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Vodka

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

 

Polska Wódka/Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Žgane pijače grenkega okusa

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká“.


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/52


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. decembra 2004

o spremembi prilog I in II k Odločbi Sveta 79/542/EGS v zvezi s posodobitvijo uvoznih pogojev in vzorcev zdravstvenih spričeval za meso prosto živeče in gojene divjadi

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4554)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/882/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS (1) z dne 12. decembra 1972 o težavah v zvezi z zdravstvenimi in veterinarskimi pregledi ob uvozu goveda, ovac in koz ter prašičev, svežega mesa ali mesnih izdelkov iz tretjih držav in zlasti zadnjega stavka člena 3(1) in členov 11(2) in 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (2), in zlasti člena 8(1) in (4) in člena 9(4)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 79/542/EGS (3) je oblikovala seznam tretjih držav ali delov tretjih držav ter določila pogoje za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz nekaterih vrst živih živali in njihovega svežega mesa v Skupnost.

(2)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (4) je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1471/2004 (5), da bi se upoštevalo tveganje, povezano z boleznijo kroničnega hiranja pri prosto živeči in gojeni jelenjadi. V Uredbo so bile dodane zahteve v zvezi z uvozom svežega jelenjega mesa s poreklom iz Združenih držav Amerike in Kanade, ki bodo začeli veljati s 1. januarjem 2005.

(3)

Treba je uskladiti obrazca veterinarskih spričeval „RUW“ in „RUF“ v Prilogi II k Odločbi 79/542/EGS s posodobljenimi pravili v zvezi s TSE.

(4)

Bolezen kroničnega hiranja je pomembna samo pri nekaterih vrstah živali. Zato je primerno pregledati sedanje omejitve pri uvozih „drugih prežvekovalcev“ iz Kanade, da bi lahko dovolili uvoz živih prežvekovalcev z izjemo jelenov (cervidae).

(5)

Čilske oblasti so uradno zaprosile Komisijo, da uvrsti Čile na seznam za izvoz svežega mesa gojenega „divjega merjasca“. Čile ima dovoljenje za izvoz divjih živali iz družine Suidae in mesa domačih prašičev zaradi zadovoljivega zdravstvenega stanja živali, ki ga je večkrat ugotovil Urad za prehrano in veterino, zato je primerno uvrstiti Čile na seznam za izvoz mesa gojenih divjih živali iz družine Suidae.

(6)

Da bi se lahko Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999 popolnoma upoštevala, je treba pregledati opredelitev ozemlja Srbije in Črne gore.

(7)

Del 1 Priloge I ter del 1 in del 2 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS je treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Del 1 Priloge I k Odločbi 79/542/EGS se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej odločbi.

Člen 2

Del 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej odločbi.

Člen 3

Del 2 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS se spremeni:

1.

„SG (dodatna jamstva)“ se nadomesti z besedilom v Prilogi III k tej odločbi

2.

Obrazca zdravstvenih spričeval RUF in RUW se nadomestita z obrazcema v Prilogi IV k tej odločbi

Člen 4

Člena 1 in 2 te odločbe se uporabljata od 24. decembra 2004.

Člen 3 se uporablja od 1. januarja 2005.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(2)  UL L 18, 23.1.2002, str. 11.

(3)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2004/620/ES (UL L 279, 28.8.2004, str. 30).

(4)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1993/2004 (UL L 344, 20.11.2004, str. 12).

(5)  UL L 271, 18.8.2004, str. 24.


PRILOGA I

„PRILOGA I

(ŽIVE ŽIVALI)

DEL 1

Seznam tretjih držav ali delov le-teh (1)

Država

Oznaka ozemlja

Opis ozemlja

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Obrazec(-ci)

SG

1

2

3

4

5

6

BG – Bolgarija

BG-0

Celotno ozemlje države

 

 

BG-1

Province Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Targovište, Razgrad, Ruse, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdic, Smoljan, Pazardžik, okraj mesta Sofija, mesto Sofija, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vraca, Montana in Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Celotno ozemlje države razen regije Okanagan Valley v Britanski Kolumbiji, ki je opredeljena na naslednji način:

Od točke na meji Kanada/Združene države Amerike na 120° 15′ zemljepisne dolžine, 49° zemljepisne širine

V smeri proti severu do točke 119° 35′ zemljepisne dolžine, 50° 30′ zemljepisne širine

V smeri proti severovzhodu do točke 119° zemljepisne dolžine, 50° 45′ zemljepisne širine

V smeri proti jugu od točke na meji Kanada/Združene države Amerike na 118° 15′ zemljepisne dolžine, 49° zemljepisne širine

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

OVI-X, RUM

 

V

HR – Hrvaška

HR-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM – St. Pierre Miquelon

PM-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO – Romunija

RO-0

Celotno ozemlje države

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Posebni pogoji

(glej opombe v vsakem spričevalu):

‚I‘

:

Ozemlje, kjer je bilo ugotovljeno, da je prisotnost BSE pri domorodnem govedu malo verjetna, v namen izvažanja živali potrjenih v skladu z obrazcema spričeval BOV-X in BOV-Y, v Evropsko skupnost.

‚II‘

:

Ozemlje, opredeljeno kot uradno prosto tuberkuloze, v namene izvozov živali, potrjenih v skladu z obrazcem spričevala BOV-X, v Evropsko skupnost.

‚III‘

:

Ozemlje, opredeljeno kot uradno prosto bruceloze, v namene izvozov živali, potrjenih v skladu z obrazcem spričevala BOV-X, v Evropsko skupnost.

‚IVa‘

:

Ozemlje, opredeljeno kot uradno prosto enzootske goveje levkoze (EBL), v namene izvozov živali, potrjenih v skladu z obrazcem spričevala BOV-X, v Evropsko skupnost.

‚IVb‘

:

Ozemlje, opredeljeno kot uradno prosto enzootske goveje levkoze, v namene izvozov živali, potrjenih v skladu z obrazcem spričevala BOV-X, v Evropsko skupnost.

‚V‘

:

Ozemlje, opredeljeno kot uradno prosto bruceloze, v namene izvozov živali, potrjenih v skladu z obrazcem spričevala BOV-X, v Evropsko skupnost.

‚VI‘

:

Geografske omejitve:

‚VII‘

:

Ozemlje, opredeljeno kot uradno prosto tuberkuloze, v namene izvozov živali, potrjenih v skladu z obrazcem spričevala RUM, v Evropsko skupnost.

‚VIII‘

:

Ozemlje, opredeljeno kot uradno prosto bruceloze, v namene izvozov živali, potrjenih v skladu z obrazcem spričevala RUM, v Evropsko skupnost.

‚IX‘

:

Ozemlje, opredeljeno kot uradno prosto bolezni Aujezskega, v namene izvozov živali, potrjenih v skladu z obrazcem spričevala POR-X, v Evropsko skupnost.“


(1)  Brez poseganja v posebne certifikacijske zahteve, ki so določene v sporazumih Skupnosti s tretjimi državami.

(2)  Izključno za žive živali, z izjemo tistih, ki sodijo v družino Cervidae.


PRILOGA II

„PRILOGA II

(SVEŽE MESO)

DEL 1

Seznam tretjih držav ali delov le-teh (1)

Država

Oznaka ozemlja

Opis ozemlja

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Obrazec(-ci)

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albanija

AL-0

Celotno ozemlje države

 

 

AR – Argentina

AR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

AR-1

Province Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe in Tucuman.

BOV

A

1 in 2

AR-2

La Pampa in Santiago del Estero

BOV

A

1 in 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 in 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz in Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (samo ozemlje Ramon Lista) in Salta (samo departma Rivadavia)

BOV

A

1 in 2

AR-6

Salta (samo departmaji General Jose de San Martin, Oran, Iruya in Santa Victoria)

BOV

A

1 in 2

AR-7

Chaco, Formosa (razen ozemlja Ramon Lista), Salta (razen departmajev General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya, in Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 in 2

AU – Avstralija

AU-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosna in Hercegovina

BA-0

Celotno ozemlje države

 

 

BG – Bolgarija

BG-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

BG-1

Province Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Targovište, Razgrad, Ruse, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdic, Smoljan, Pasardžik, okraj mesta Sofije, mesto Sofija, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vraca, Montana in Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Province Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo Kardžali in 20 km širok pas na meji s Turčijo

BH – Bahrain

BH-0

Celotno ozemlje države

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

BR-1

Zvezne države Paraná, Minas Gerais (razen regijskih delegacij Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas in Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (razen občin Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso in Corumbá), Santa Catarina, Goias in regionalne enote Cuiabe (razen občin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone in Barão de Melgaço), Caceres (razen občine Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (razen občine Itiquiora), Barra do Garça in Barra do Burges v kraju Mato Grosso

BOV

A

1 in 2

BR-2

Zvezna država Rio Grande do Sul

BOV

A

1 in 2

BR-3

Zvezna država Mato Grosso do Sul, občina Sete Quedas

BOV

A

1 in 2

BW – Bocvana

BW-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

BW-1

Območja pod veterinarskim nadzorom št. 5, 6, 7, 8, 9 in 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 in 2

BW-2

Območja pod veterinarskim nadzorom št. 10, 11, 12, 13, 9 in 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 in 2

BY – Belorusija

BY-0

Celotno ozemlje države

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Kitajska (Ljudska republika)

CN-0

Celotno ozemlje države

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

CO-1

Območje znotraj meja od točke, kjer se reka Murri izliva v reko Atrato, v smeri vzdolž reke Atrato do njenega izliva v Atlantski ocean, od te točke do panamske meje in ob atlantski obali do kraja Cabo Tiburón; od te točke do Tihega oceana ob kolumbijsko-panamski meji; od te točke do ustja reke Valle vzdolž Tihomorske obale in od te točke vzdolž ravne črte do točke, kjer se reka Murri izliva v reko Atrato

BOV

A

2

CO-3

Območje znotraj meja od ustja reke Sinu na obali Atlantskega oceana, gorvodno ob reki Sinu do gornjega toka Alto Paramillo, od te točke do Puerto Rey na obali Atlantskega oceana, ob meji med departmajem Antiquia in Kordobo in od te točke do ustja reke Sinu ob atlantski obali

BOV

A

2

CR – Kostarika

CR-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

CS – Srbija in Črna gora (2)

CS-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžirija

DZ-0

Celotno ozemlje države

 

 

ET – Etiopija

ET-0

Celotno ozemlje države

 

 

FK – Falklandski otoki

FK-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Celotno ozemlje države

 

 

HN – Honduras

HN-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

HR – Hrvaška

HR-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celotno ozemlje države

 

 

IN – Indija

IN-0

Celotno ozemlje države

 

 

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenija

KE-0

Celotno ozemlje države

 

 

MA – Maroko

MA-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celotno ozemlje države

 

 

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (3)

MK-0

Celotno ozemlje države

OVI, EQU

 

 

MU – Mauricius

MU-0

Celotno ozemlje države

 

 

MX – Mehika

MX-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

NA – Namibija

NA-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

NA-1

Južno od ograje, ki se razteza od Palgrave Pointa na zahodu do Gama na vzhodu

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Celotno ozemlje države

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Celotno ozemlje države

 

 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

PY – Paragvaj

PY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

PY-1

Osrednji Chaco in San Pedro

BOV

A

1 in 2

RO – Romunija

RO-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Ruska federacija

RU-0

Celotno ozemlje države

 

 

RU-1

Regija Murmansk (Murmanskaja oblast)

RUF

 

SV – Salvador

SV-0

Celotno ozemlje države

 

 

SZ – Svazi

SZ-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Območje zahodno od ‚rdečih ograj‘, ki se razteza severno od reke Usutu do meje z Južno Afriko, zahodno od območja Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Območja, kjer se izvaja veterinarski nadzor nad slinavko in parkljevko ter cepljenjem živali, so zakonsko opredeljena v skladu s pravnim obvestilom št. 51 iz leta 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 in 2

TH – Tajska

TH-0

Celotno ozemlje države

 

 

TN – Tunizija

TN-0

Celotno ozemlje države

 

 

TR – Turčija

TR-0

Celotno ozemlje države

 

 

TR-1

Province Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat in Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Celotno ozemlje države

 

 

US – Združene države Amerike

US-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY – Urugvaj

UY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 in 2

ZA – Južna Afrika

ZA-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Celotno območje države razen:

dela območja, kjer se izvaja veterinarski nadzor nad slinavko in parkljevko, v regiji Mpumalanga in severnih provincah, ki so pod veterinarskim nadzorom, v okraju Ingwavuma v regiji Natal in obmejnem območju z Bocvano, vzhodno od 28° zemljepisne dolžine, ki sta pod veterinarskim nadzorom,

v okraju Camperdown v provinci KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabve

ZW-0

Celotno ozemlje države

 

“.

=

Spričevalo ni določeno; uvoz svežega mesa je prepovedan.


(1)  Brez poseganja v posebne certifikacijske zahteve, ki so določene v sporazumih Skupnosti s tretjimi državami.

(2)  Brez Kosova, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(3)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; ta začasna koda ne vpliva na dokončno ime, ki bo državi dodeljeno po zaključku pogajanj, ki se trenutno odvijajo v Združenih narodih.

=

Spričevalo ni določeno; uvoz svežega mesa je prepovedan.


PRILOGA III

SG (Dodatna jamstva)

„A“

:

Jamstva v zvezi z zorenjem, merjenjem pH in odstranjevanjem kosti iz svežega mesa, z izjemo klavničnih odpadkov, potrjenega v skladu z obrazci spričeval BOV (točka 10.6), OVI (točka 10.6), RUF (točka 10.7) in RUW (točka 10.4).

„B“

:

Jamstva v zvezi z očiščenim drobovjem, kot je opisano v obrazcu spričevala BOV (točka 10.6).

„C“

:

Jamstva v zvezi z laboratorijskimi testi za klasično prašičjo kugo na trupih, s katerih je bilo pridobljeno sveže meso, potrjeno v skladu z obrazcem spričevala SUW (točka 10.3bis)

„D“

:

Jamstva v zvezi s hranjenjem s pomijami na gospodarstvu(-ih) živali, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, potrjeno v skladu z obrazci spričevala POR (točka 10.3(d)).

„E“

:

Jamstva v zvezi s testiranjem živali, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, potrjeno v skladu z obrazci spričevala POR (točka 10.4(d)), na tuberkulozo.

„F“

:

Jamstva v zvezi z zorenjem in odstranjevanjem kosti iz svežega mesa, z izjemo klavničnih odpadkov, potrjenega v skladu z obrazci spričeval BOV (točka 10.6), OVI (točka 10.6), RUF (točka 10.7) in RUW (točka 10.4).

„G“

:

Jamstva v zvezi z (1) izključitvijo klavničnih odpadkov in hrbtenjače ter s (2) testiranjem in poreklom jelenjadi v povezavi z boleznijo kroničnega hiranja v skladu z obrazci certifikatov RUF (točka 9.2.1) in RUW (točka 9.3.1)


PRILOGA IV

OBRAZEC RUF

Image

Image

Image

Image

VZOREC RUW

Image

Image

Image


21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/69


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. decembra 2004

o prilagoditvi Priloge k Direktivi Sveta 95/57/ES o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma glede seznamov držav

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4723)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/883/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/57/ES z dne 23. novembra 1995 o zbiranju statističnih podatkov na področju turizma (1) in zlasti člena 3(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sezname držav, ki se uporabljajo pri zbiranju podatkov, je treba posodobiti, da se poenostavi zbiranje usklajenih statistik in zaradi novih zahtev glede podatkov o novih državah namembnicah in državah izvora, ki so posledica sprememb v potovalnih navadah.

(2)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenega s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (2)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 95/57/ES se spremeni, kakor je prikazano v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. decembra 2004

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 291, 6.12.1995, str. 32. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.


PRILOGA

Oddelek z naslovom „Razdelitev po geografskih območjih“ v Prilogi k Direktivi 95/57/ES se nadomesti z naslednjim besedilom:

„RAZDELITEV PO GEOGRAFSKIH OBMOČJIH

1.   Statistike s strani ponudbe

Svet skupaj

Evropsko gospodarsko območje skupaj

Evropska unija skupaj (25)

 

Belgija

 

Češka

 

Danska

 

Nemčija

 

Estonija

 

Grčija

 

Španija

 

Francija

 

Irska

 

Italija

 

Ciper

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Madžarska

 

Malta

 

Nizozemska

 

Avstrija

 

Poljska

 

Portugalska

 

Slovenija

 

Slovaška

 

Finska

 

Švedska

 

Združeno kraljestvo

EFTA skupaj

 

Islandija

 

Norveška

 

Švica (z Lihtenštajnom)

Druge evropske države skupaj

od tega:

 

Rusija

 

Turčija

 

Ukrajina

Afrika skupaj

od tega:

Južna Afrika

Severna Amerika skupaj

od tega:

 

Združene države Amerike

 

Kanada

Južna in Srednja Amerika skupaj

od tega:

Brazilija

Azija skupaj

od tega:

 

Ljudska republika Kitajska

 

Japonska

 

Južna Koreja

Avstralija, Oceanija in druga ozemlja skupaj

od tega:

Avstralija

Nedoločeno

2.   Statistike s strani povpraševanja

Svet skupaj

Evropsko gospodarsko območje skupaj

Evropska unija skupaj (25)

 

Belgija

 

Češka

 

Danska

 

Nemčija

 

Estonija

 

Grčija

 

Španija

 

Francija

 

Irska

 

Italija

 

Ciper

 

Latvija

 

Litva

 

Luksemburg

 

Madžarska

 

Malta

 

Nizozemska

 

Avstrija

 

Poljska

 

Portugalska

 

Slovenija

 

Slovaška

 

Finska

 

Švedska

 

Združeno kraljestvo

EFTA skupaj

 

Islandija

 

Norveška

 

Švica (z Lihtenštajnom)

Druge evropske države skupaj

od tega:

 

Bolgarija

 

Romunija

 

Rusija

 

Turčija

Afrika skupaj

od tega:

 

Južna Afrika

 

Države Magreba

Severna Amerika skupaj

od tega:

Združene države Amerike

Južna in Srednja Amerika skupaj

od tega:

 

Argentina

 

Brazilija

Azija skupaj

od tega:

 

Ljudska republika Kitajska

 

Japonska

 

Južna Koreja

Avstralija, Oceanija in druga ozemlja skupaj

od tega:

Avstralija

Nedoločeno“