ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 369

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
16. december 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2132/2004 z dne 6. decembra 2004 o določitvi priporočenih cen in proizvodnih cen za Skupnost za določene ribiške proizvode za ribolovno leto 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 104/2000

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2133/2004 z dne 13. decembra 2004 o zahtevi, da pristojni organi držav članic sistematično žigosajo potne listine državljanov tretjih držav pri njihovem prehodu zunanjih meja držav članic, ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Skupnega priročnika v ta namen

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2134/2004 z dne 15. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2135/2004 z dne 14. decembra 2004 o prenehanju lova na severno kozico za plovila, ki plujejo pod zastavo Poljske

13

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2136/2004 z dne 14. decembra 2004 o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 872/2004 o nadaljnjih omejevalnih ukrepih proti Liberiji

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2137/2004 z dne 14. decembra 2004 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2138/2004 z dne 15. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 14/2004 glede predvidene bilance dobav za Kanarske otoke za mleko in smetano

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2139/2004 z dne 8. decembra 2004 o spremembi in izvajanju Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 in o spremembi Odločbe Komisije 2000/115/ES za organizacijo raziskav Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev v letih 2005 in 2007

26

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2140/2004 z dne 15. decembra 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1245/2004 glede zahtevkov za dovoljenje za ribolov v vodah, ki so v izključni ekonomski coni Grenlandije

49

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2141/2004 z dne 15. decembra 2004 o določitvi predvidene proizvodnje neprečiščenega bombaža in novega začasnega znižanja normirane cene, ki izhaja iz nje, za tržno leto 2004/2005

53

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2142/2004 z dne 15. decembra 2004 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. decembra 2004

55

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/853/ES:
Odločba Sveta z dne 7. decembra 2004 ki dovoljuje Francoski republiki in Italijanski republiki uporabo ukrepa o odstopanju od člena 3(1) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

58

 

*

2004/854/ES:
Odločba Sveta z dne 7. decembra 2004 o spremembi Odločbe 2001/865/ES, ki dovoljuje Kraljevini Španiji uporabo ukrepa o odstopanju od člena 11 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

60

 

*

2004/855/ES:
Odločba Sveta z dne 7. decembra 2004 o spremembi člena 3 Odločbe 98/198/ES, ki dovoljuje Združenemu kraljestvu podaljšanje uporabe ukrepa o odstopanju od členov 6 in 17 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

61

 

*

2004/856/ES:
Odločba Sveta z dne 7. decembra 2004 o spremembi Odločbe 2000/746/ES, ki dovoljuje Francoski republiki uporabo ukrepa o odstopanju od člena 11 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih

63

 

 

Komisija

 

*

2004/857/ES:
Odločba Komisije z dne 8. decembra 2004 o spremembi Odločbe 97/222/ES o določitvi seznama tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz mesnih izdelkov (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/ES:
Sklep Komisije z dne 15. decembra 2004 o ustanovitvi izvajalske agencije, poimenovane Izvajalska agencija za program javnega zdravja, za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področju javnega zdravja – v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003

73

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2132/2004

z dne 6. decembra 2004

o določitvi priporočenih cen in proizvodnih cen za Skupnost za določene ribiške proizvode za ribolovno leto 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 104/2000

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), ter zlasti člena 18(3) in člena 26(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 18(1) in 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 predvidevata določitev priporočene cene in proizvodne cene za Skupnost za vsako ribolovno leto, da se določijo ravni cen za intervencijo na trgu za določene ribiške proizvode.

(2)

Člen 18(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 predvideva, da naj se priporočena cena določi za vsak proizvod in skupino proizvodov, ki so našteti v seznamu v Prilogah I in II k tej uredbi.

(3)

Na podlagi trenutno dosegljivih podatkov o cenah zadevnih proizvodov in meril iz člena 18(2) Uredbe (ES) št. 104/2000 bi bilo treba priporočene cene za ribolovno leto 2005 zvišati, ohraniti ali znižati glede na posamezne vrste.

(4)

Uredba (ES) št. 104/2000 predvideva, da naj se proizvodna cena za Skupnost določi posebej za vsak proizvod, naštet v seznamu v Prilogi III k tej uredbi. Vendar zadošča, da se proizvodna cena za Skupnost določi samo za enega od proizvodov s seznama v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 104/2000, ker je cene za ostale proizvode mogoče izračunati s pomočjo pretvorbenih faktorjev, ki jih določa Uredba Komisije (EGS) št. 3510/82 (2).

(5)

Na podlagi meril, opredeljenih v prvi in drugi alinei člena 18(2) in v členu 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000, bi bilo treba proizvodno ceno za Skupnost za ribolovno leto 2005 prilagoditi.

(6)

Glede na nujnost zadeve je treba priznati izjemo od roka šestih tednov iz točke 3 dela I Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ribolovno leto od 1. januarja do 31. decembra 2005 so priporočene cene iz člena 18(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določene v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Za ribolovno leto od 1. januarja do 31. decembra 2005 so proizvodne cene za Skupnost iz člena 26(1) Uredbe (ES) št. 104/2000 določene v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

H. HOOGERVORST


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 368, 28.12.1982, str. 27. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3899/92 (UL L 392, 31. 12. 1992, str. 24).


PRILOGA I

Priloga

Proizvodi, našteti v Prilogah I in II k Uredbi (ES) št. 104/2000

Oblika ponudbe

Priporočena cena

(EUR/tona)

I

1.

Sled vrste Clupea harengus

Cela riba

260

2.

Sardela vrste Sardina pilchardus

Cela riba

587

3.

Trnež (Squalus acanthias)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

1 101

4.

Morska mačka (Scyliorhinus spp.)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

759

5.

Rdeči okun (Sebastes spp.)

Cela riba

1 153

6.

Trska vrste Gadus morhua

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

1 615

7.

Saj (Pollachius virens)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

751

8.

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

983

9.

Mol (Merlangius merlangus)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

937

10.

Leng (Molva spp.)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

1 196

11.

Skuša vrste Scomber scombrus

Cela riba

314

12.

Skuša vrste Scomber japonicus

Cela riba

303

13.

Sardon (Engraulis spp.)

Cela riba

1 270

14.

Morska plošča (Pleuronectes platessa)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo od 1.1.2005 do 30.4.2005

1 079

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo od 1.5.2005 do 3.12.2005

1 499

15.

Oslič vrste Merluccius merluccius

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

3 731

16.

Krilati romb (Lepidorhombus spp.)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

2 454

17.

Limanda (Limanda limanda)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

877

18.

Iverka (Platichthys flesus)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

530

19.

Beli tun (Thunnus alalunga)

Cela riba

2 242

Riba brez drobovja z glavo

2 515

20.

Sipa (Sepia officinalis in Rossia macrosoma)

Cela

1 621

21.

Morske spake (Lophius spp.)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

2 853

Brez glave

5 869

22.

Kozica vrste Crangon crangon

Kuhana v vodi

2 415

23.

Severna kozica (Pandalus borealis)

Kuhana v vodi

6 315

Sveža ali hlajena

1 606

24.

Velika rakovica (Cancer pagurus)

Cela

1 740

25.

Škamp (Nephrops norvegicus)

Cel

5 364

Repki

4 258

26.

Morski list (Solea spp.)

Cela riba ali riba brez drobovja z glavo

6 613

II

1.

Grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

Zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 956

2.

Oslič iz rodu Merluccius spp.

Zamrznjen, cel, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 239

Zamrznjen, v filejih, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 499

3.

Zobatec (Dentex dentex in Pagellus spp.)

Zamrznjen, v blokih ali v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 602

4.

Mečarica (Xiphias gladius)

Zamrznjena, cela, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

4 019

5.

Sipa (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeleti)

Zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 946

6.

Hobotnica (Octopus spp.)

Zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

2 140

7.

Ligenj (Loligo spp.)

Zamrznjen, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

1 168

8.

Puščičasti ligenj (Ommastrephes sagittatus)

Zamrznjen, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

961

9.

Illex argentinus

Zamrznjen, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

861

10.

Kozica iz rodu Penaeidae

— Kozica vrste Parapenaeus longirostris

Zamrznjena, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

3 995

— Druge vrste iz rodu Penaeidae

Zamrznjene, v originalni embalaži, ki vsebuje iste proizvode

8 061


PRILOGA II

Vrsta

Proizvodi, našteti v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 104/2000

Prodajna označba

Proizvodna cena za Skupnost

(EUR/tona)

Rumenoplavuti tun (Thunnus albacares)

Cel, masa posamezne ribe presega 10 kg

1 207

Proizvodne cene za Skupnost za druge proizvode iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 104/2000 se določijo s pomočjo pretvorbenih faktorjev, ki jih določa Uredba (EGS) št. 3510/82.


16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/5


UREDBA SVETA (ES) št. 2133/2004

z dne 13. decembra 2004

o zahtevi, da pristojni organi držav članic sistematično žigosajo potne listine državljanov tretjih držav pri njihovem prehodu zunanjih meja držav članic, ter o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Skupnega priročnika v ta namen

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet v Sevilli 21. in 22. junija 2002 se je zavzel za tesnejše sodelovanje pri boju proti nezakonitemu priseljevanju ter Komisijo in države članice pozval, naj sprejmejo operativne ukrepe, s katerimi bo poskrbljeno za enakovredno raven kontrole in nadzora zunanjih meja.

(2)

Določbe Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 (2) in Skupnega priročnika (3) o prehodu zunanjih meja niso dovolj jasne in natančne glede obveznosti odtisa žigov v potne listine državljanov tretjih držav ob njihovem prehodu zunanjih meja. Tako te določbe vodijo do različnih praks v državah članicah in otežujejo preverjanje, ali se izpolnjujejo pogoji v zvezi s trajanjem kratkoročnih bivanj državljanov tretjih držav na ozemlju držav članic, torej največ tri mesece v vsakem šestmesečnem obdobju.

(3)

Na sestanku 27. in 28. februarja 2003 je Svet izrazil podporo namenu Komisije, da se razjasnijo obstoječa pravila na tem področju, predvsem s predlogom za uredbo Sveta, v kateri bo natančno opredeljena obveznost držav članic, da sistematično žigosajo potne listine državljanov tretjih držav pri vstopu in izstopu na mejnih prehodih na zunanjih mejah.

(4)

V sklepih z dne 8. maja 2003 se je Svet zavzel za glede na državljanstvo ločene in ustrezno označene kontrolne pasove. Posebna pravila Skupnosti za obmejni promet bodo izboljšala upravljanje zunanjih meja s strani odgovornih služb, saj bodo olajšala premagovanje praktičnih težav, ki izvirajo iz zahteve po sistematičnem žigosanju potnih listin državljanov tretjih držav. Ti ukrepi bodo pomagali tudi pri zagotavljanju, da bo vsak ukrep za ublažitev kontrole oseb na zunanjih mejah zgolj izjema.

(5)

Obveznost držav članic, da sistematično žigosajo potne listine državljanov tretjih držav ob njihovem vstopu na ozemlje držav članic, v primeru odsotnosti žiga v potnih listinah omogoča, v povezavi z omejitvijo v zvezi z okoliščinami, v katerih se lahko sprejme ukrepe za ublažitev kontrole oseb na zunanjih mejah, možnost domnevanja, da njihovi imetniki ne spoštujejo oziroma ne spoštujejo več pogojev v zvezi s trajanjem kratkoročnega bivanja.

(6)

Vseeno morajo imeti zadevni državljani tretjih držav možnost, da ovržejo to domnevo s kakršnim koli ustreznim in verjetnim dokazom. V takšnem primeru morajo pristojni nacionalni organi potrditi datum in kraj ustreznega prehoda meje, da bi tako zadevnemu državljanu tretje države priskrbeli dokaz o spoštovanju pogojev v zvezi s trajanjem bivanja.

(7)

Žigosanje potne listine omogoča z gotovostjo določiti datum in kraj prehoda meje, ne da bi bilo treba v vseh primerih zagotoviti, da so bili izvedeni vsi ukrepi za kontrolo potne listine.

(8)

Ta uredba opredeljuje tudi kategorije oseb, katerih dokumentov ni treba sistematično žigosati ob prehodu zunanjih meja držav članic. V tej zvezi je treba poudariti, da so v pripravi predpisi Skupnosti o obmejnem prometu, vključno s predpisi o žigosanju potnih listin prebivalcev obmejnih območij. Do sprejetja predpisov Skupnosti o obmejnem prometu mora v skladu z obstoječimi dvostranskimi sporazumi o obmejnem prometu še naprej veljati možnost, da žigosanje potnih listin prebivalcev obmejnih območij ni obvezno.

(9)

Določbe Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Skupnega priročnika je treba ustrezno spremeniti.

(10)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji ter k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja. Ker ta uredba predstavlja nadgradnjo schengenskega pravnega reda na podlagi določb naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 omenjenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju te uredbe s strani Sveta odloči, če jo bo izvedla v svoji nacionalni zakonodaji ali ne.

(11)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (4), ki sodi v področje iz člena 1(A) Sklepa 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo tega sporazuma (5).

(12)

Kar zadeva Švico, ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, podpisanega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (6), ki sodi v področje iz člena 1(A) Sklepa 1999/437/ES v povezavi s členom 4(1) Sklepov Sveta z dne 25. oktobra 2004 o podpisu v imenu Evropske unije, o podpisu v imenu Evropske skupnosti in o začasni uporabi določenih določb tega sporazuma (7).

(13)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (8) ne sodeluje. Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe, ki zanj ni zavezujoča in se zanj ne uporablja.

(14)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (9) ne sodeluje. Irska zato ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe, ki zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Namen te uredbe je:

ponovno poudariti obveznost pristojnih organov držav članic, da sistematično žigosajo potne listine državljanov tretjih držav, ko ti prehajajo zunanje meje držav članic;

natančno določiti pogoje, pod katerimi se zaradi odsotnosti vstopnega žiga v potni listini državljana tretje države lahko domneva, da je bil čas dovoljenega kratkoročnega bivanja tega državljana na ozemlju države članice prekoračen.

Člen 2

Določbe Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma se spremenijo:

1.

člen 6(2)(e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

Če v izjemnih in nepredvidenih okoliščinah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, takih kontrol ni mogoče izvesti, je treba določiti prednosti. V tem primeru ima kontrola pri vstopu praviloma prednost pred kontrolo pri izstopu iz države.“;

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

Potne listine državljanov tretjih držav iz člena 5(1)(a) se sistematično žigosajo ob vstopu in izstopu iz države.

Člen 6b

1.   Če v potni listini državljana tretje države ni vstopnega žiga, lahko pristojni nacionalni organi domnevajo, da imetnik ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev glede trajanja bivanja, ki se uporabljajo v zadevni državi članici.

2.   To domnevo se lahko ovrže, če državljan tretje države predloži kakršen koli verjeten dokaz, na primer vozovnico ali dokazilo o navzočnosti izven ozemlja držav članic, ki izkazuje, da je ta oseba spoštovala pogoje v zvezi s trajanjem kratkoročnega bivanja.

V takšnih primerih:

(a)

če se naleti na državljana tretje države na ozemlju držav članic, v katerih se v celoti uporablja schengenski pravni red, pristojni organi v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso v potno listino državljana tretje države vpišejo datum in kraj njegovega prehoda zunanje meje ene od teh držav članic;

(b)

če se naleti na državljana tretje države na ozemlju države članice, v zvezi s katero ni bil sprejet sklep, predviden v členu 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003, pristojni organi v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso v potno listino državljana tretje države vpišejo datum in kraj njegovega prehoda zunanje meje te države članice;

(c)

poleg vpisa iz (a) in (b) se lahko zadevnemu državljanu tretje države izroči obrazec, prikazan v Prilogi;

(d)

države članice obvestijo druga drugo ter Komisijo in Sekretariat Sveta o nacionalnih praksah v zvezi z vpisom iz tega člena.

3.   V primeru, da se domneva iz odstavka 1 ne ovrže, lahko državljana tretje države pristojni organi prisilno odstranijo z ozemlja zadevne države članice.“

Člen 3

Del II Skupnega priročnika se spremeni:

1.

točka 1.3.5 se nadomesti z naslednjim:

„1.3.5

Kontrole na kopenskih mejah se zaradi izjemnih in nepredvidenih okoliščin lahko ublažijo. To se stori v primeru, ko se zaradi nepredvidenih dogodkov promet zgosti do tolikšne mere, da postane čakalni čas pred kontrolnimi mesti pretirano dolg in so bile izčrpane vse možnosti v zvezi z osebjem, objekti, in organizacijo.“;

2.

vstavi se naslednja točka:

„1.3.5.4

Tudi v primeru ublaženih kontrol morajo uradniki, ki so na določenem mestu odgovorni za mejno kontrolo, žigosati potne listine državljanov tretjih držav ob vstopu in izstopu.“;

3.

točka 2.1.1 se spremeni:

(a)

uvodni stavek prvega pododstavka se nadomesti z naslednjim:

„2.1.1

Ob vstopu ali izstopu z ozemlja države članice se žig odtisne v:“;

(b)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„V dokumente državljanov Evropske unije, državljanov držav Evropskega gospodarskega prostora in državljanov Švicarske konfederacije se vstopni ali izstopni žig ne odtisne.

Poleg tega se vstopni in izstopni žig ne odtisne v dokumente državljanov tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Evropske unije, državljanov držav Evropskega gospodarskega prostora ali državljanov Švicarske konfederacije, če predložijo izkaznico za bivanje, ki jo je izdala država članica ali ena od teh tretjih držav v skladu z Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (10)

(10)  UL L 158, 30.4.2004, str. 77."

4.

v točki 2.1.5 se doda naslednja alinea:

„—

v potne listine oseb, za katere veljajo dvostranski sporazumi o obmejnem prometu, ki ne predvidevajo žigosanja teh dokumentov, če so ti dvostranski sporazumi v skladu s pravom Skupnosti.“;

5.

v točki 3.4.2.3 se doda naslednji pododstavek:

„Tudi v primeru ublažitve kontrole morajo odgovorni uradniki ravnati v skladu s točko 1.3.5.4.“

Člen 4

Besedilo iz Priloge se priloži Skupnemu priročniku.

Člen 5

Komisija Svetu poroča o izvajanju te uredbe najkasneje tri leta po začetku njene veljavnosti.

Člen 6

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  Mnenje z dne 21.4.2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 239, 22.9.2000, str. 19. Konvencija, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 871/2004 (UL L 162, 30.4.2004, str. 29).

(3)  UL C 313, 16.12.2002, str. 97. Priročnik, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2004/574/ES (UL L 261, 6.8.2004, str. 36).

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(6)  Dokument Sveta 13054/04, dostopen na spletni strani http://register.consilium.eu.int.

(7)  Dokumenta Sveta 13464/04 in 13466/04, dostopna na spletni strani http://register.consilium.eu.int.

(8)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(9)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.


PRILOGA

„PRILOGA 16

Image

Image


16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2134/2004

z dne 15. decembra 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 15. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2135/2004

z dne 14. decembra 2004

o prenehanju lova na severno kozico za plovila, ki plujejo pod zastavo Poljske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (2), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2287/2003 z dne 19. decembra 2003 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2004 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, določa kvote za severno kozico za leto 2004 (3).

(2)

Za zagotavljanje spoštovanja določb o količinskih omejitvah ulova staleža, za katerega veljajo kvote, mora Komisija določiti datum, od katerega se šteje, da so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, z ulovom izčrpala dodeljeno kvoto.

(3)

Po informacijah Komisije so plovila, ki plujejo pod zastavo Poljske, ali so registrirana na Poljskem, z ulovom severne kozice v vodah sektorja NAFO 3L izčrpala kvoto, dodeljeno za 2004.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ulov severne kozice v vodah sektorja NAFO 3L plovil, ki plujejo pod zastavo Poljske, ali so registrirana na Poljskem, se šteje, da je izčrpal kvoto, dodeljeno Poljski za leto 2004.

Lov na severno kozico v vodah sektorja NAFO 3L je za plovila, ki plujejo pod zastavo Poljske, ali so na Poljskem registrirana, prepovedan, kot so prepovedani hramba na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje tega staleža, ki so ga omenjena plovila ulovila po datumu začetka uporabe te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.

(2)  UL L 289, 7.11.2003, str. 1.

(3)  UL L 344, 31.12.2003, str. 1.


16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2136/2004

z dne 14. decembra 2004

o spremembi Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 872/2004 o nadaljnjih omejevalnih ukrepih proti Liberiji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 872/2004 z dne 29. aprila 2004 o nadaljnjih omejevalnih ukrepih proti Liberiji (1) in zlasti točke (b) člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 872/2004 navaja pristojne organe, katerim so pripisane določene naloge v zvezi z izvajanjem navedene uredbe.

(2)

Dne 1. maja 2004 so Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška pristopile k Evropski uniji. Vendar pa Akt o pristopu ne predvideva spremembe navedene priloge.

(3)

Zato je treba pristojne organe novih držav članic s 1. majem 2004 vključiti v navedeno prilogo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 872/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Benita FERRERO-WALDNER

Članika Komisije


(1)  UL L 162, 30.4.2004, str. 32.. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1580/2004 (UL L 289, 10.9.2004, str. 4).


PRILOGA

Priloga II k Uredbi (ES) št. 872/2004 se spremeni:

1.

Med vnosa za Belgijo in Dansko se vstavi naslednje:

 

„ČEŠKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: (420-2) 24 06 27 20

Faks: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 57 04 45 01

Faks: (420-2) 57 04 45 02“.

2.

Med vnosa za Nemčijo in Grčijo se vstavi naslednje:

 

„ESTONIJA

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: (372-6) 68 05 00

Faks: (372-6) 68 05 01“.

3.

Med vnosa za Italijo in Luksemburg se vstavi naslednje:

 

„CIPER

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: (357-22) 30 06 00

Φαξ: (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel.: (357-22) 30 06 00

Faks: (357-22) 66 18 81

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel.: (371) 701 62 01

Faks: (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tel.: (371) 704 44 31

Faks: (371) 704 45 49

 

LITVA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 92

Faks: (370-5) 231 30 90“.

4.

Med vnosa za Luksemburg in Nizozemsko se vstavi naslednje:

 

„MADŽARSKA

člena 3 in 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Faks: (36-1) 443 55 54

Člen 7

Ministry of Finance (samo glede sredstev)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Faks: (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: (356-21) 24 28 53

Faks: (356-21) 25 15 20“.

5.

Med vnosa za Avstrijo in Portugalsko se vstavi naslednje:

 

„POLJSKA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: (48-22) 523 93 48

Faks: (48-22) 523 91 29“.

6.

Med vnosa za Portugalsko in Finsko se vstavi naslednje:

 

„SLOVENIJA

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: (386-1) 471 90 00

Faks: (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 478 20 00

Faks: (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAŠKA

Za finančno in tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel.: (421-2) 48 54 21 16

Faks: (421-2) 48 54 31 16

Za sredstva in ekonomske vire:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 22 01

Faks: (421-2) 52 49 35 31“.

7.

Za vnos za Združeno kraljestvo se doda naslednje:

 

„EVROPSKA SKUPNOST

Komisija Evropskih skupnosti

Generalni direktorat za zunanje odnose

Direktorat SZVP

Enota A.2: Pravne in institucionalne zadeve zunanjih odnosov - sankcije

CHAR 12/163

B-1049 Bruselj

Tel.: (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Faks: (32-2) 296 75 63“


16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2137/2004

z dne 14. decembra 2004

o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (2) o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, in zlasti člena 173(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 173 in 177 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določata, da Komisija periodično določi vrednosti na enoto za proizvode iz razvrstitve v Prilogi 26 k tej uredbi.

(2)

Uporaba pravil in kriterijev, določenih v zgornjih členih, za elemente, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 173(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ima za posledico, da se za obravnavane proizvode uvedejo vrednosti na enoto, kot so določene v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrednosti na enoto, predvidene v členu 173(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, se določijo, kot je razvidno iz tabele v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 17. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednica


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kokor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 (UL L 311, 12.12.2000, str. 17).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kokor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).


PRILOGA

Tarifna št.

Poimenovanje

Znesek vrednosti na enoto za 100 kg

Vrsta, sorte, oznaka KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nov krompir

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Čebula (razen sadik)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Česen

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Por

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Cvetača

0704 10 00

1.80

Belo in rdeče zelje

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Brokoli ali calabrese (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Kitajsko zelje

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Solata (v glavah)

0705 11 00

1.130

Korenje

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Redkev

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Grah (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Fižol

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Fižol (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Bob

ex 0708 90 00

1.190

Okrogle artičoke

0709 10 00

1.200

Beluši:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zeleni

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

drugo

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Jajčevci

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Rebrasta zelena (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Lisičke

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Paprike iz rodu Capiscum, sladke

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Janež

0709 90 50

1.270

Sladki krompir, cel, svež (za prehrano ljudi)

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Kostanji (Castanea spp.), sveži

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, sveži

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Avokado, svež

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Guava in mango, svež

ex 0804 50

2.60

Sladke pomaranče, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Rdeče in polrdeče

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis Ovalis, Trovita in Hamlin

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

drugo

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), sveže; klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealke in satsuma mandarine

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarine in wilking mandarine

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinke in druge

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limete (Citrus aurantifolia), sveže

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Grenivke, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bele

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

rožnate

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Namizno grozdje

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Lubenice

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Melone (razen lubenic)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (vključno Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vključno Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

drugo

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Hruške

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hruške - Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Drugo

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marelice

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Češnje

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Breskve

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektarine

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Slive

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Jagode

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Maline

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granatna jabolka

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Kaki (vključno s persimonom)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2138/2004

z dne 15. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 14/2004 glede predvidene bilance dobav za Kanarske otoke za mleko in smetano

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1454/2001 z dne 28. junija 2001 o uvedbi posebnih ukrepov za nekatere kmetijske proizvode za Kanarske otoke in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1601/92 (Poseican) (1) in zlasti člena 3(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 14/2004 z dne 30. decembra 2003 o določitvi bilanc dobav in pomoči Skupnosti za dobavo nekaterih osnovnih proizvodov za prehrano ljudi, za predelavo in za kmetijske vložke, za dobavo živih živali in jajc najbolj oddaljenim regijam, skladno z Uredbami Sveta (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001 in (ES) št. 1454/2001 (2) določa predvideno bilanco dobav in pomoč Skupnosti za proizvode, zajete v posebnem režimu dobav za Azore, Madeiro in Kanarske otoke.

(2)

Trenutno izvajanje letne bilance dobav za Kanarske otoke za mleko in smetano z oznakama KN 0402 91 in 0402 99 je pokazalo, da so količine, določene za dobavo teh proizvodov, zaradi povpraševanja, večjega od predvidenega, manjše od potreb.

(3)

Količino omenjenih proizvodov je zato treba prilagoditi dejanskim potrebam zadevne regije.

(4)

Uredbo (ES) št. 14/2004 je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 14/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 198, 21.7.2001, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1690/2004 (UL L 305, 1.10.2004, str. 1).

(2)  UL L 3, 7.1.2004, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1997/2004 (UL L 344, 20.11.2004, str. 28).


PRILOGA

V delu 11 Priloge V k Uredbi (ES) št. 14/2004 se preglednica 1 nadomesti z naslednjim:

„Poimenovanje

Oznaka KN

Količina

(v tonah)

Pomoč

(EUR/tono)

I

II

III (1)

Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodanega sladkorja ali drugih sladil (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo nemaščobnih, trdnih mlečnih snovi 15 mas % ali več in z vsebnostjo maščobe v suhi snovi do vključno 3 mas % (6)

0402 91 19 9310

97

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Sir in skuta (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Nemastni mlečni izdelki

1901 90 99

800

59

 (7)

Mlečni izdelki za otroke, ki ne vsebujejo mlečnih maščob itd.

2106 90 92

45“


(1)  V EUR/100 kg neto teže, razen če ni drugače označeno.

(2)  Zadevni proizvodi in z njimi povezane opombe so enaki tistim iz Uredbe Komisije o določitvi izvoznih nadomestil v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(3)  Vključno s 1 300 tonami za sektor predelave in/ali pakiranja.

(4)  Znesek je enak nadomestilu za proizvod iz iste oznake KN, odobrenemu v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999. Kadar imajo nadomestila, odobrena v skladu s členom 31 navedene uredbe, več stopenj, v smislu člena 2(1)(e) in 2(1)(1) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11), je znesek enak najvišjemu znesku nadomestila za proizvode iz iste oznake KN (Uredba (EGS) št. 3846/87, (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Vendar pa se za maslo, priznano v skladu z Uredbo (ES) št. 2571/97, uporablja znesek, naveden v stolpcu II.

(5)  Se razdeli takole:

7 250 ton proizvodov iz oznake KN 0402 91 in/ali 0402 99 za neposredno porabo

5 350 ton proizvodov iz oznake KN 0402 91 in/ali 0402 99 za sektor predelave in/ali pakiranja

16 000 ton proizvodov iz oznake KN 0402 10 in/ali 0402 21 za sektor predelave in/ali pakiranja.

(6)  Kadar je vsebnost mlečnih beljakovin (vsebnost dušika × 6,38) v nemaščobnih trdnih mlečnih snoveh v proizvodih iz te postavke manjša od 34 %, se ne odobri pomoči. Če je vsebnost vode v proizvodih v prahu iz te postavke večja od 5 mas %, se ne odobri pomoči. Pri opravljanju carinskih formalnosti navede vlagatelj na deklaraciji, predvideni za ta namen, najmanjšo vsebnost mlečnih beljakovin v nemaščobnih trdnih mlečnih snoveh in največjo vsebnost vode v proizvodih v prahu.

(7)  Znesek je enak nadomestilu iz Uredbe Komisije, s katero so določene stopnje nadomestil, ki veljajo za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I, odobreno z Uredbo (ES) št. 1520/2000.


16.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 369/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2139/2004

z dne 8. decembra 2004

o spremembi in izvajanju Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 in o spremembi Odločbe Komisije 2000/115/ES za organizacijo raziskav Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev v letih 2005 in 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 z dne 29. februarja 1988 o organizaciji statističnih raziskovanj Skupnosti o strukturi kmetijskih gospodarstev (1) in zlasti člena 8(1) in (4) Uredbe ter točke 5 Priloge II k Uredbi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške dne 1. maja 2004 je treba spremeniti seznam parametrov iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 571/88.

(2)

Novi politični cilj vzpostaviti trajno uravnoteženo skupno kmetijsko politiko zahteva več informacij, zlasti o razvoju podeželja.

(3)

V skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1059/2003 z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (2), bi morali biti vsi statistični podatki, ki jih države članice pošiljajo Komisiji in so razvrščeni po teritorialnih enotah, razvrščeni glede na klasifikacijo NUTS. Zaradi tega bi bilo treba regije in okrožja za raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu „raziskave strukture kmetij“) opredeliti v skladu s klasifikacijo NUTS.

(4)

Komisija bi morala določiti roke za sporočanje posameznih potrjenih podatkov iz raziskav strukture kmetij z upoštevanjem dejstva, da se razpored za izvajanje raziskav med državami članicami razlikuje.

(5)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti tako samo Uredbo (EGS) št. 571/88 kot odločbo, ki določa opredelitve in razlage v zvezi z navedeno uredbo, in sicer Odločbo Komisije 2000/115/ES (3).

(6)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za kmetijsko statistiko, ki je bil ustanovljen s Sklepom Sveta 72/279/EGS (4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 571/88 se nadomesti z besedilom Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Odločba 2000/115/ES se spremeni:

1.

Priloga I se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi II k tej uredbi.

2.

Priloga IV se črta.

Člen 3

1.   Za raziskave strukture kmetij v letih 2005 in 2007 so regije teritorialne enote NUTS 2, navedene v Uredbi (ES) št. 1059/2003.

V Nemčiji so regije izjemoma teritorialne enote NUTS 1, kakor so navedene v omenjeni uredbi.

2.   Za raziskave strukture kmetij v letih 2005 in 2007 so okoliši teritorialne enote NUTS 3, navedene v Uredbi (ES) št. 1059/2003.

V Nemčiji so okoliši izjemoma teritorialne enote NUTS 2, kakor so navedene v omenjeni uredbi.

3.   Za potrebe raziskovanja strukture kmetij v letih 2005 in 2007 so občine manjše upravne enote, kakor so navedene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1059/2003. Države članice določijo občino za vsako kmetijsko gospodarstvo v raziskavi.

Člen 4

Država članica sporoči posamezne potrjene podatke iz raziskav strukture kmetij v letih 2005 in 2007 v skladu z razporedom iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2004

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 56, 2.3.1988, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1435/2004 (UL L 268, 16.8.2004, str. 1).

(2)  UL L 154, 21.6.2003, str. 1.

(3)  UL L 38, 12.2.2000, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4)  UL L 179, 7.8.1972, str. 1.


PRILOGA

„PRILOGA I

SEZNAM PARAMETROV ZA LETI 2005 IN 2007 (1)

Opombe za razlago:

Parametri, označeni s črkama ‚NE‘ v Prilogi, se štejejo, da ne obstajajo ali pa so blizu ničli v zadevnih državah članicah.

Parametri, označeni s črkama ‚NS‘, se štejejo, da so nepomembni v zadevnih državah članicah.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Geografski položaj kmetijskega gospodarstva

1.

Popisovalni okoliš

šifra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Občina ali del popisovalnega okoliša (2)

šifra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Območje z omejenimi možnostmi (2)

da/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Gorsko območje (2)

da/ne

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kmetijska zemljišča z okoljskimi omejitvami

da/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Pravna oseba in upravljanje kmetijskih gospodarstev (na dan raziskovanja)

1.   

Ali pravno in gospodarsko odgovornost za kmetijsko gospodarstvo prevzame:

(a)

fizična oseba, ki je edini imetnik, kjer je kmetijsko gospodarstvo neodvisno?

da/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

fizična oseba ali skupina fizičnih oseb, ki je (so) družbenik(-i), kjer je kmetijsko gospodarstvo skupinsko? (3)

da/ne

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

(c)

pravna oseba?

da/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Če je odgovor na vprašanje B/1(a) ‚da‘, ali je oseba (imetnik) tudi gospodar?

da/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

Če je odgovor na vprašanje B/2 ‚ne‘, ali je gospodar član imetnikove družine?

da/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Če je odgovor na vprašanje B/2(a) ‚da‘, ali je gospodar zakonski partner imetnika?

da/ne

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kmetijska izobrazba gospodarjev (samo praktične izkušnje iz kmetijstva, osnovna kmetijska izobrazba, celotna kmetijska izobrazba) (4).

šifra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Vrsta posesti (v povezavi z imetnikom) in sistem kmetovanja

Kmetijska zemljišča v uporabi:

1.

Za kmetovanje na lastnem zemljišču

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Za kmetovanje na najetem zemljišču

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Za skupinsko kmetovanje ali druge načine

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

Sistem in način kmetovanja:

(a)

Kmetijska zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva, na katerem se uporabljajo proizvodne metode ekološkega kmetovanja

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

Kmetijska zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva, ki so v fazi preoblikovanja v ekološko kmetovanje

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

Ali kmetijsko gospodarstvo uporablja ekološke proizvodne metode tudi za živalsko pridelavo?

v celoti, delno, sploh ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

Pomoč kmetijskemu gospodarstvu za neposredne naložbe v okviru skupne kmetijske politike v zadnjih petih letih:

(i)

Ali je kmetijsko gospodarstvo neposredno prejelo državno pomoč v okviru produktivnih investicij? (4)

da/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

Ali je kmetijsko gospodarstvo neposredno prejelo državno pomoč v okviru ukrepov za razvoj podeželja? (4)

da/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Destinacija proizvodnje kmetijskega gospodarstva:

(a)

Ali gospodinjstvo imetnika porabi več kakor 50 % vrednosti končne proizvodnje kmetijskega gospodarstva? (4)

da/ne

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

(b)

Ali neposredna prodaja potrošnikom predstavlja več kakor 50 % skupne prodaje? (4)

da/ne

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Njive

Žita za proizvodnjo zrna (vključno s semenom):

1.

Navadna pšenica in pira

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Trda pšenica

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ječmen

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Oves

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Koruza za zrnje

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Riž

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Druga žita za proizvodnjo zrna

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Proteinski posevki za proizvodnjo zrna (vključno s semeni in mešanicami žit in stročnic),

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od teh:

(e)

grah, fižol in volčji bob

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

(f)

leča, čičerka in grašica

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

(g)

drugi posevki, ki vsebujejo proteine, suhi

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Krompir (vključno z zgodnjim in semenskim)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Sladkorna pesa (brez semena)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Krmne korenovke in kapusnice (brez semena)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Industrijske rastline:

23.

Tobak

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Hmelj

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Bombaž

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Oljna ogrščica in repica

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Sončnica

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Laneno seme (lan za olje)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Druge oljnice

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Lan

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Konoplja

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Druge rastline za vlakna (za tekstil)

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Dišavnice, zdravilne rastline in začimbe

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Industrijske rastline, ki niso omenjene drugje

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Sveže zelenjadnice, melone, jagode:

14.

Na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi),

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega:

(a)

na njivah

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

na vrtovih

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

V steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Cvetje in okrasne rastline (razen drevesnic):

16.

Na prostem ali pod nizko zaščito (pod katero ni mogoče hoditi)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

V steklenjakih ali pod drugo zaščito (pod katero je mogoče hoditi)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Krmne rastline:

(a)

travinje za določen čas

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

druga zelena krma,

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega:

(i)

koruza za siliranje

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

(iii)

druge krmne rastline

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Semena in sadike na njivah (brez žit, sušene zelenjave, krompirja in oljnic)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Druge poljščine

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Praha brez kakršnih koli subvencij

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Ekonomska praha

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Vrtovi

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Trajni pašniki in travniki

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pašniki in travniki, brez ekstenzivnih pašnikov

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ekstenzivni pašniki

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Trajni nasadi

1.

Sadovnjaki in nasadi jagodičja

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

sveže sadje in vrste jagodičja v zmernih podnebnih območjih (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

sadje in vrste jagodičja v subtropskih podnebnih območjih

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

(c)

lupinasto sadje

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Nasadi citrusov

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Oljčni nasadi

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

(a)

oljke za pridelavo namiznih oliv

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

(b)

oljke za pridelavo olja

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Vinogradi

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

za pridelavo:

(a)

kakovostnih vin

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

(b)

drugih vin

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

(c)

namiznega grozdja

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

(d)

rozin

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Drevesnice

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Drugi trajni nasadi

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Trajni nasadi v steklenjakih

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Druga zemljišča

1.

Kmetijska zemljišča, ki niso v uporabi (kmetijska zemljišča, ki se ne obdelujejo več zaradi ekonomskih, socialnih ali drugih razlogov in ki se ne uporabljajo v sistemu kolobarjenja)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Gozdna zemljišča

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Druga zemljišča (zemljišče, ki ga zavzemajo stavbe, kmečka dvorišča, tiri, ribniki, kamnolomi, nerodovitna zemlja, skale itd.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Naknadni posevki, gobe, namakanje in opuščanje njiv

1.

Naknadni posevki (brez zelenjadnic za prodajo in posevkov v steklenjakih) (4)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Gobe

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Površina namakanih zemljišč

(a)

skupna površina namakanih zemljišč

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

obdelane namakane površine

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

4.

Površine, ki so predmet programov za spodbujanje prahe, razčlenjene po:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

ekonomska praha (že evidentirano pod D/22)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

površine, ki se uporabijo za proizvodnjo surovin, ki niso namenjene prehrani (npr. sladkorna pesa, oljna repica, negozdno drevje in grmovje itd., vključno z lečo, čičerko in grašico; že evidentirano pod D in G)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

površine, spremenjene v trajne pašnike in travnike (že evidentirano pod F/1 in F/2) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

(d)

prejšnja kmetijska zemljišča, spremenjena v pogozdene površine ali pa se pripravljajo za pogozditev (že evidentirano pod H/2) (6)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

(e)

druge površine (že evidentirano pod H/1 in H/3) (6)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Živina (na referenčni dan raziskovanja)

1.

Konji

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govedo:

2.

Govedo, mlajše od enega leta, samci, samice

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Samci, stari eno, vendar manj kot dve leti

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Samice, stare eno, vendar manj kot dve leti

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Samci, stari dve leti in več

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Telice, stare dve leti in več

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Krave molznice

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Druge krave

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovce in koze:

9.

Ovce (vseh starosti)

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

ovce: plemenske samice

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

druge ovce

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Koze (vse starosti)

število glav

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

(a)

koze: plemenske samice

število glav

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

(b)

druge koze

število glav

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Prašiči

11.

Pujski z živo težo pod 20 kg

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Plemenske svinje, ki tehtajo 50 kg in več

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Drugi prašiči

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perutnina:

14.

Pitovni piščanci

število glav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Kokoši nesnice

število glav