ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 368

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
15. december 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2123/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2124/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih tarifnih kvot za živa goveda s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1922/2004

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2125/2004 z dne 14. decembra 2004 o spremembi Uredbe (EGS) št. 890/78 o podrobnih pravilih za certificiranje hmelja

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2126/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi v lupini)

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2127/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone in jabolka)

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2128/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2129/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

20

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2130/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v veljavo z 15. decembra 2004

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2131/2004 z dne 14. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za perutninsko meso, ki se začnejo uporabljati 15. decembra 2004

24

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/849/ES:
Sklep Sveta z dne 25. oktobra 2004 o podpisu in o začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske unije

26

 

 

Komisija

 

*

2004/850/ES:
Odločba Komisije z dne 3. decembra 2004 o spremembi prilog I in II k Odločbi 2002/308/ES s seznami con in ribogojnic, odobrenih glede ene ali več bolezni rib – virusna hemoragična septikemija (VHS) in nalezljiva hematopoetska nekroza (IHN) (notificirana pod dokemntarno številko K(2004) 4553)
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/ES:
Odločba Komisije z dne 14. decembra 2004 o tretji spremembi Odločbe 2004/122/ES o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v več azijskih državah (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4775)
 ( 1 )

48

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2004/852/SZVP z dne 13. decembra 2004 o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali

50

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2123/2004

z dne 14. decembra 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

99,9

204

88,0

624

182,9

999

123,6

0707 00 05

052

116,5

220

122,9

999

119,7

0709 90 70

052

105,7

204

68,5

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

36,5

382

32,3

388

41,1

528

41,6

999

40,5

0805 20 10

204

68,4

999

68,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,0

204

46,2

464

171,7

624

80,7

999

91,7

0805 50 10

052

47,8

528

42,1

999

45,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

87,6

404

98,1

512

105,4

720

78,4

804

167,7

999

114,6

0808 20 50

400

95,4

720

42,1

999

68,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2124/2004

z dne 14. decembra 2004

o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih tarifnih kvot za živa goveda s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1922/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1922/2004 z dne 25. oktobra 2004 (1) o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov za odprtje tarifne kvote Skupnosti za uvoz živega goveda s poreklom iz Švice in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (2) in zlasti člena 32 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1922/2004 določa odprtje dajatev proste tarifne kvote Skupnosti na avtonomni in prehodni podlagi za obdobje od dne začetka njene veljavnosti do 30. junija 2005 za uvoz 4 600 glav vsega živega goveda, ki je težje od 160 kg in s poreklom iz Švice. V skladu s členom 2 te uredbe je treba podrobna pravila za uporabo določiti v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1254/1999.

(2)

Za razporeditev tarifnih kvot in glede na zadevne proizvode je primerno uporabljati metodo istočasnega pregleda iz druge alinee člena 32(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

(3)

Da bi bili upravičeni do ugodnosti iz teh tarifnih kvot, mora živo govedo izvirati iz Švice v skladu s pravili iz člena 4 Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (3) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“).

(4)

Da bi se preprečile špekulacije, morajo biti razpoložljive količine v okviru kvote dostopne tržnim udeležencem, ki lahko dokažejo, da se dejansko ukvarjajo s trgovino s tretjimi državami v pomembnem obsegu. Glede na to in da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje, se mora od zadevnih trgovcev zahtevati, da so v letu 2003 uvozili najmanj 50 živali, saj se pošiljka 50 živali šteje za normalni tovor. Izkušnje so pokazale, da je nabava ene same pošiljke najmanjša zahteva, da se za posel šteje, da je realen in donosen. Tržnim udeležencem iz Madžarske, Poljske, Češke, Slovaške, Slovenije, Estonije, Latvije, Litve, Cipra in Malte (v nadaljevanju besedila „nove države članice“) se mora omogočiti, da vložijo zahtevke na podlagi uvoza iz držav, ki so bile zanje tretje države v letu 2003.

(5)

Da bi se lahko preverjalo upoštevanje teh meril, je treba zahtevke predložiti v državi članici, v kateri je uvoznik vpisan v register DDV.

(6)

Da bi preprečili špekulacije, je treba uvoznikom, ki se s trgovino z živim govedom niso ukvarjali 1. januarja 2004, preprečiti dostop do kvote, varščino je treba določiti za uvozne pravice, dovoljenja ne smejo biti prenosljiva, uvozna dovoljenja je treba izdati trgovcem le za količine, za katere so jim bile dodeljene uvozne pravice.

(7)

Da bi se zagotovil bolj enakopraven dostop do kvote ter da bi se obenem vsak zahtevek glasil na komercialno donosno število živali, mora za vse zahtevke za uvozna dovoljenja veljati najmanjše in največje število živali.

(8)

Predvideno mora biti, da je treba uvozne pravice razporediti po času za presojo in kjer je to potrebno, z določeno uporabo enotnega odstotka znižanja.

(9)

Ureditev kvote se mora upravljati na podlagi uvoznih dovoljenj. V ta namen je treba določiti pravila za predložitev zahtevkov in podatke, ki jih je treba navesti v zahtevkih in dovoljenjih, po potrebi z dopolnilom nekaterih določb Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4) in Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (5).

(10)

Da bi dobavitelje prisilili, da vložijo zahtevek za uvozna dovoljenja za vse dodeljene uvozne pravice, je treba določiti, da taki zahtevki glede varščine uvoznih pravic predstavljajo glavno zahtevo v skladu z Direktivo Komisije (EGS) št. 220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (6).

(11)

Na podlagi izkušenj je za ustrezno upravljanje kvot treba zagotoviti, da je imetnik dovoljenja dejanski uvoznik. Zato mora tak uvoznik dejavno sodelovati pri nabavi, prevozu in uvozu zadevnih živali. Predložitev dokaza o navedenih dejavnostih mora torej biti glavna zahteva v zvezi z varščino za dovoljenja.

(12)

Da bi se zagotovil strog statistični nadzor živali, uvoženih v okviru kvote, se dopustno odstopanje, predvideno v členu 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000, ne uporablja.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Dajatev prosta tarifna kvota Skupnosti je s tem odprta na avtonomni in prehodni podlagi za obdobje od dneva začetka veljavnosti te uredbe do 30. junija 2005 za uvoz 4 600 glav vsega živega goveda s poreklom iz Švice, ki je težje od 160 kg, z oznakami KN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ali 0102 90 79.

Ta tarifna kvota ima zaporedno številko 09.4203.

2.   Pravila o poreklu, ki se uporabljajo za proizvode iz prvega odstavka, so predvidena v členu 4 Sporazuma.

Člen 2

1.   Za upravičenost do kvote, predvidene v členu 1, morajo biti vlagatelji fizične ali pravne osebe in morajo pristojnim organom zadevne države članice ob predložitvi svojih zahtevkov na zadovoljiv način dokazati, da so v letu 2003 uvozili vsaj 50 živali iz oznak 0102 10 in 0102 90. Vlagatelji morajo biti vpisani v nacionalni register DDV.

2.   Tržni udeleženci v novih državah članicah lahko vložijo zahtevek za uvozne pravice iz držav, ki so bile zanje tretje države v letu 2003, na podlagi uvozov iz odstavka 1.

3.   Za dokaz o uvozu veljajo izključno carinski dokumenti o sprostitvi v prosti promet, ki so jih carinski organi ustrezno potrdili in vsebujejo sklicevanje na zadevnega vlagatelja.

Države članice lahko dopustijo kopije zgoraj navedenih dokumentov, ustrezno overjene s strani pristojnega organa. Kadar se take kopije sprejmejo, je treba o tem glede vsakega zadevnega vlagatelja obvestiti države članice iz člena 3(5).

4.   Tržni udeleženci, ki 1. januarja 2004 niso opravljali trgovinske dejavnosti s tretjimi državami v sektorju govejega in telečjega mesa, niso upravičeni do razporeditve.

5.   Podjetje, ki je nastalo z združitvijo podjetij, od katerih ima vsako referenčni uvoz v višini najnižje količine v skladu s členom 2(1) in 2(2), lahko uporabi ta referenčni uvoz kot podlago za svoj zahtevek.

Člen 3

1.   Zahtevki za uvozne pravice se lahko vložijo le v državi članici, kjer je vlagatelj registriran za plačevanje davka na dodano vrednost.

2.   Zahtevki za uvozne pravice:

se morajo nanašati na vsaj 100 živali,

ter

se ne smejo nanašati na več kot 5 % razpoložljive količine.

Če zahtevek preseže to količino, se presežek ne upošteva.

3.   Zahtevki za uvozne pravice se vložijo pred 13.00, po bruseljskem času, na 10. delovni dan po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

4.   Vlagatelji lahko za vsako kvoto iz člena 1(1) vložijo samo en zahtevek. Če isti vlagatelj vloži več kot en zahtevek, veljajo vsi zahtevki tega vlagatelja za nesprejemljive.

5.   Po preverjanju predloženih dokumentov države članice najkasneje 10. delovni dan po koncu obdobja za predložitev zahtevkov Komisiji pošljejo seznam vlagateljev in njihovih naslovov ter zahtevane količine.

Vsa obvestila, vključno z obvestili o „ničnih“ zahtevkih, se pošljejo po faksu ali elektronski pošti, pri čemer se, kolikor so bili zahtevki dejansko predloženi, uporabi vzorec iz Priloge k tej uredbi.

Člen 4

1.   Po obvestilu iz člena 3(5) se Komisija čim prej odloči, v kolikšnem obsegu se zahtevkom lahko ugodi.

2.   Če količine, navedene v zahtevkih iz člena 3, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enotni odstotek znižanja, ki se uporabi za zahtevane količine.

Če zaradi uporabe koeficienta znižanja v skladu s prvim pododstavkom količina na zahtevek znaša manj kot 100 živali, zadevne države članice razpoložljivo količino dodelijo z žrebanjem partij za uvozne pravice, od katerih se vsaka nanaša na 100 živali. Če znaša preostanek manj kot 100 živali, se posamezna uvozna pravica podeli za to količino.

Člen 5

1.   Varščina v zvezi z uvoznim dovoljenjem znaša 3 EUR na žival. Deponirajo se pri pristojnemu organu, skupaj z vlogo za uvozne pravice.

2.   Vloge za izdajo uvoznih dovoljenj morajo biti izdelane za dodeljene količine. Ta obveza določa osnovne zahteve v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85.

3.   Če je zaradi uporabe koeficienta znižanja v skladu s členom 4 manj uvoznih pravic za razporeditev, kot jih je bilo zahtevanih, se položena varščina sprosti sorazmerno brez zamude.

Člen 6

1.   Za uvoz podeljenih količin je treba predložiti eno ali več uvoznih dovoljenj.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo izključno v državah članicah, kjer je vlagatelj zaprosil in pridobil uvozne pravice.

Vsako izdajanje uvoznih dovoljenj ima za posledico ustrezno zmanjšanje pridobljenih uvoznih pravic.

3.   Uvozna dovoljenja se izdajo na vlogo in na ime tržnega udeleženca, ki je pridobil uvozne pravice.

4.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo naslednje podatke:

(a)

v polju 8, državo izvora; dovoljenje obvezuje, da se uvaža iz navedene države;

(b)

v polju 16, eno ali več od naslednjih oznak kombinirane nomenklature:

 

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ali 0102 90 79;

(c)

v polju 20, zaporedno številko kvote (09.4203) in najmanj eno od naslednjih:

Reglamento (CE) no 2124/2004

Nařízení (ES) č. 2124/2004

Forordning (EF) nr. 2124/2004

Verordnung (EG) Nr. 2124/2004

Määrus (EÜ) nr 2124/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2124/2004

Regulation (EC) No 2124/2004

Règlement (CE) no 2124/2004

Regolamento (CE) n. 2124/2004

Regula (EK) Nr. 2124/2004

Reglamentas (EB) Nr. 2124/2004

2124/2004/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 2124/2004

Verordening (EG) nr. 2124/2004

Rozporządzenie (WE) nr 2124/2004

Regulamento (CE) n.o 2124/2004

Nariadenie (ES) č. 2124/2004

Uredba (ES) št. 2124/2004

Asetus (EY) N:o 2124/2004

Förordning (EG) nr 2124/2004.

Člen 7

1.   Ne glede na člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva in podeljujejo pravico do tarifnih kvot samo, če se glasijo na isto ime in naslov, kot sta ime in naslov prejemnika v priloženi carinski deklaraciji o sprostitvi v prosti promet.

2.   Nobeno uvozno dovoljenje ni veljavno po 30. juniju 2005.

3.   Varščina v zvezi z uvoznim dovoljenjem znaša 20 EUR na žival in jo vlagatelj položi skupaj z zahtevkom za dovoljenje.

4.   Izdana dovoljenja veljajo v vsej Skupnosti.

5.   V skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se za vse uvožene količine, ki presegajo količine iz uvoznega dovoljenja, pobere polna carina skupne carinske tarife, veljavna na dan odobritve carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet.

6.   Ne glede na določbe oddelka 4 naslova III Uredbe (ES) št. 1291/2000 se varščina sprosti šele, ko se dokaže, da je imetnik dovoljenja komercialno in logistično odgovoren za nabavo, prevoz in carinjenje zadevnih živali v prosti promet. Tak dokaz vsebuje vsaj:

originalni komercialni račun ali overjeno kopijo, ki jo je na ime imetnika izstavil prodajalec ali njegov predstavnik, ki morata oba imeti sedež v tretji državi izvoza, in dokazilo o plačilu s strani imetnika ali odprtje nepreklicnega dokumentarnega akreditiva s strani imetnika v korist prodajalca,

dokument o prevozu, izdan za zadevne živali na ime imetnika,

izvod št. 8 obrazca IM 4, pri čemer mora biti v polju 8 edina navedba ime in naslov imetnika.

Člen 8

Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata ob upoštevanju te uredbe.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 331, 5.11.2004, str. 7.

(2)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1899/2004 (UL L 328, 30.10.2004, str. 67).

(3)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 636/2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 25).

(5)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).

(6)  UL L 205, 3.8.1985, str 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).


PRILOGA

Image


15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2125/2004

z dne 14. decembra 2004

o spremembi Uredbe (EGS) št. 890/78 o podrobnih pravilih za certificiranje hmelja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni ureditvi trga za hmelj (1) in zlasti člena 2(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu „nove države članice“) je treba v določenih točkah posodobiti Uredbo Komisije (EGS) št. 890/78 (2).

(2)

Uredba (EGS) št. 890/78 določa navedbe v uradnih jezikih Skupnosti, ki jih morajo vsebovati certifikati. Treba je določiti te navedbe v jezikih novih držav članic.

(3)

Uredba (EGS) št. 890/78 določa roke, v katerih morajo države članice sporočiti Komisiji cone ali regije proizvodnje hmelja ter centre za certificiranje. Treba je torej določiti navedene roke za nove države članice.

(4)

Uredbo (EGS) št. 890/78 je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za hmelj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 890/78 se spremeni:

1.

Člen 5a se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 5a

Certifikat iz člena 5 Uredbe (EGS) št. 1784/77 mora vsebovati vsaj eno od navedb iz Priloge IIa, ki jih vpiše organ, pooblaščen za opravljanje certificiranja.“

2.

V členu 6(3) se po drugem pododstavku vstavi naslednji pododstavek:

„Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška morajo to sporočiti pred 1. januarjem 2005.“

3.

Členu 11 se doda naslednji pododstavek:

„Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška morajo to sporočiti pred 1. januarjem 2005.“

4.

Besedilo iz Priloge I k tej uredbi se vstavi kot Priloga IIa.

5.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 175, 4.8.1971, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2320/2003 (UL L 345, 31.12.2003, str. 18).

(2)  UL L 117, 29.4.1978, str. 43. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1021/95 (UL L 103, 6.5.1995, str. 20).


PRILOGA I

„PRILOGA IIa

NAVEDBE IZ ČLENA 5a

[v španščini] Producto certificado — Reglamento (CEE) no 890/78,

[v češčini] Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78,

[v danščini] Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78,

[v nemščini] Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78,

[v estonščini] Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78,

[v grščini] Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78,

[v angleščini] Certified product — Regulation (EEC) No 890/78,

[v francoščini] Produit certifié — Règlement (CEE) no 890/78,

[v italijanščini] Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78,

[v latvijščini] Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78,

[v litvanščini] Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78,

[v madžarščini] Minősített termék – 890/78/EGK rendelet,

[v malteščini] Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78,

[v nizozemščini] Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78,

[v poljščini] Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78,

[v portugalščini] Produto certificado — Regulamento (CEE) n.o 890/78,

[v slovenščini] Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78,

[v slovaščini] Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78,

[v finščini] Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78,

[v švedščini] Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.“


PRILOGA II

V Prilogi III k Uredbi (EGS) št. 890/78 se točka 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

„2.

Države članice, ki opravljajo certificiranje

BE

za Belgijo

CZ

za Češko

DK

za Dansko

DE

za Nemčijo

EE

za Estonijo

EL

za Grčijo

ES

za Španijo

FR

za Francijo

IE

za Irsko

IT

za Italijo

CY

za Ciper

LV

za Latvijo

LT

za Litvo

LU

za Luksemburg

HU

za Madžarsko

MT

za Malto

NL

za Nizozemsko

AT

za Avstrijo

PL

za Poljsko

PT

za Portugalsko

SI

za Slovenijo

SK

za Slovaško

FI

za Finsko

SE

za Švedsko

UK

za Združeno kraljestvo“.


15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2126/2004

z dne 14. decembra 2004

o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi v lupini)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (2) določa podrobna pravila za izvozna nadomestila za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da so v obsegu, potrebnem za izvoz gospodarsko pomembnih količin proizvodov iz navedenega člena, proizvodi, ki jih Skupnost izvozi, lahko predmet izvoznih nadomestil, ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz sklenjenih sporazumov v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba upoštevati, da se ne porušijo že sklenjeni posli z nadomestili. Zaradi tega in tudi zaradi sezonskosti izvoza sadja in zelenjave je treba na podlagi nomenklature za kmetijske proizvode določiti predvidene količine po proizvodu za izvozna nadomestila, ki jih določa Uredba Komisije (EGS) št. 3846/87 (3). Te količine je treba razdeliti po pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja in izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi strani. Treba je upoštevati tudi stroške trženja in prevoza ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi razmer v mednarodni trgovini oziroma posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembni kraj.

(7)

Olupljeni mandeljni, lešniki in navadni orehi z lupino se trenutno lahko izvažajo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zaradi sposobnosti dolgotrajnega skladiščenja lupinastega sadja, se lahko izvozna nadomestila določijo za daljša obdobja.

(9)

Da bi omogočili čim učinkovitejšo uporabo razpoložljivih virov in upoštevajoč strukturo izvoza Skupnosti, je treba določiti izvozna nadomestila za sadje v lupini po sistemu A1.

(10)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Stopnja izvoznih nadomestil za lupinasto sadje, rok vložitve prijave za dovoljenje in predvidene količine so določeni v Prilogi k tej uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo h količinam iz Priloge k tej uredbi.

3.   Ne glede na člen 5(6) Uredbe (ES) št. 1961/2001 je rok veljavnosti dovoljenja A1 tri mesece.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. januara 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 498/2004 (UL L 80, 18.3.2004, str. 20).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2180/2003 (UL L 335, 22.12.2003, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 636/2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 25).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za lupinasto sadje (A1)

Rok za vložitev prijav za dovoljenja: od 8. januar 2005 do 23. junija 2005.

Tarifna oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Znesek nadomestil

(v EUR/t neto)

Predvidene količine

(v t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

2 764

0802 31 00 9000

A00

66

37


(1)  Tarifne oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Tarifne oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87. Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2127/2004

z dne 14. decembra 2004

o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone in jabolka)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1961/2001 (2), določa podrobna pravila za uporabo izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da se proizvodi, ki jih izvaža Skupnost, v obsegu, potrebnem za gospodarsko pomemben izvoz, lahko krijejo z izvoznimi nadomestili, v mejah, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba poskrbeti, da se preprečijo motnje trgovinskih tokov, nastalih pred tem z režimom nadomestil. Iz tega razloga in zaradi sezonske narave izvoza sadja in zelenjave je treba določiti količine, predvidene za vsak proizvod, na podlagi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 3846/87 (3). Te količine je treba razdeliti, upoštevajoč pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja ali izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi stani. Upoštevati je potrebno tudi transportne in tržne stroke iz gospodarske perpektive planiranega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi razmer v mednarodni trgovini ali posebnih zahtev nekaterih trgov, je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembni kraj.

(7)

Paradižniki, pomaranče, limone in jabolka razredov ekstra, I in II skupnih standardov kakovosti, se trenutno lahko izvozijo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zato, da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih sredstev in ob upoštevanju strukture izvoza Skupnosti, je primerno, da se določijo izvozna nadomestila A1 in B.

(9)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za sistem A1 so stopnje nadomestila, rok za vložitev zahtevka za nadomestilo in predvidene količine za zadevne proizvode določeni v prilogi k Uredbi.

Za sistem B so stopnje nadomestila, rok za vložitev zahtevka za nadomestilo in predvidene količine za zadevne proizvode določeni v Prilogi k Uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz Priloge k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1176/2002 (UL L 170, 29.6.2002, str. 69).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2180/2003 (UL L 335, 22.12.2003, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 636/2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 25).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone in jabolka)

Oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Sistem A1

Rok za predložitev zahtevka za nadomestilo: 8.1.2005–8.3.2005

Sistem B

Rok za predložitev zahtevka za izdajo dovoljenja: 15.1.2005–15.3.2005

Stopnja nadomestila

(EUR/t)

Predvidene količine

(t)

Okvirna stopnja nadomestila

(EUR/t)

Predvidene količine

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

6 148

0805 10 20 9100

A00

29

 

29

118 387

0805 50 10 9100

A00

43

 

43

39 203

0808 10 80 9100

F04, F09

28

 

28

31 513


(1)  Oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

(2)  Oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Drugi namembni kraji so:

F03

:

Vsi namembni kraji, razen Švice.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezija, Šrilanka, Indonezija, Tajska, Tajvan, Papua Nova Gvineja, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonska, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, Mehika, Kostarika.

F08

:

Vsi namembni kraji, razen Bolgarije.

F09

:

Sledeči namembni kraji:

Norveška, Islandija, Grenlandija, Fersko otočje, Romunija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Jugoslavija (Srbija in Črna gora), Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukrajina, Saudova Arabija, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati (Abu Dhabi, Dubaj, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra), Kuvajt, Jemen, Sirija, Iran, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venezuela, Peru, Panama, Ekvador in Kolumbija;

afriške države in teritoriji, razen Južne Afrike;

namembni kraj iz člena 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2128/2004

z dne 14. decembra 2004

o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za jajca (1), in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami na mednarodnem trgu za proizvode, ki so navedeni v členu 1(1) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom, če so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge k navedeni uredbi. Uredba Komisije (ES) št. 1520/2000 z dne 13. julija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in merilih za določanje višin takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, kadar so ti izdelki izvoženi kot blago iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2771/75.

(2)

V skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1520/2000 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti za obdobje, enako dolgo kot obdobje, za katerega se nadomestila določijo za enake proizvode, ki se izvozijo nepredelani.

(3)

Člen 11 Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega v okviru Urugvajskega kroga pogajanj, določa, da izvozno nadomestilo za vsakega od proizvodov, vsebovanih v blagu, ne sme presegati nadomestila za ta proizvod, izvožen brez nadaljnje predelave.

(4)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1676/2004 z dne 24. septembra 2004 o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov o uvozu nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Bolgarije in izvozu nekaterih predelanih proizvodov v Bolgarijo (3) z veljavnostjo od 1. oktobra 2004 dalje, predelani kmetijski proizvodi, ki niso na seznamu Priloge I k Pogodbi in se izvažajo v Bolgarijo, niso upravičeni do izvoznih nadomestil.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi A k Uredbi (ES) št. 1520/2000 in členu 1(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75, izvožene kot blago, navedenega v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2771/75, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 1 in z začetkom veljavnosti s 1. oktobrom 2004, se stopnje, navedene v Prilogi, ne uporabljajo za blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, ko se izvozi v Bolgarijo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredseda


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 177, 15.7.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 886/2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 14).

(3)  UL L 301, 28.9.2004, str. 1.


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 15. decembra 2004 za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Namembne države (1)

Stopnja nadomestila

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

 

– Perutnine

 

 

0407 00 30

– – Druga:

 

 

(a)

Za izvoz jajčnih ovalbuminov iz oznak KN 3502 11 90 in 3502 19 90

02

6,00

03

25,00

04

3,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

01

3,00

0408

Ptičja jajca, brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali vreli vodi, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

 

– Rumenjaki:

 

 

0408 11

– – Sušeni:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

40,00

0408 19

– – Drugi:

 

 

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekoči:

 

 

nesladkani

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Zamrznjeni:

 

 

nesladkani

01

20,00

– Drugo:

 

 

0408 91

– – Sušeni:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

75,00

0408 99

– – Drugo:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

19,00


(1)  Namembne države so, kot sledi:

01

Tretje države,

02

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Turčija, Hongkong in Rusija,

03

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan in Filipini,

04

Vse namembne države razen Švice in tistih iz 02 in 03.


15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2129/2004

z dne 14. decembra 2004

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem trgovinskem sistemu za ovalbumin in laktalbumin (3), in zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (4), določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za preverjanje uvoznih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov, upoštevajoč spremembe cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba te spremembe čimprej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(3)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisje (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(4)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47. Uredba, spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2004 (UL L 319, 20.10.2004, str. 7).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. decembra 2004 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(v EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(v EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 90

Piščanci, oskubljeni in iztrebljeni, brez glav in krempljev ter brez vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot ‚65 % piščanci’, ali drugače pripravljeni, zamrznjeni

78,8

12

01

89,1

9

03

0207 14 10

Kosi kokoši vrste Gallus domesticus, brez kosti, zamrznjeni

133,7

63

01

158,2

51

02

150,2

55

03

255,5

13

04

0207 25 10

Purani, oskubljeni in očlšieni, brez glav in nog, rendar z vratovi, srčki, jetsi in želodčki, znani kot ‚80 % purani’, zamrznjeni

116,5

13

01

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

230,2

20

01

229,7

20

04

1602 32 11

Izdelek iz surove kokoši vrste Gallus domesticus

147,3

51

01

155,1

47

02“


(1)  Poreklo izvoza:

01

Brazilija

02

Tajska

03

Argentina

04

Čile


15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2130/2004

z dne 14. decembra 2004

o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v veljavo z 15. decembra 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti tretje alinee člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe na svetovnem trgu in cenami za navedene proizvode znotraj Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Iz uporabe teh pravil in meril v trenutnih razmerah na trgu za jajca sledi, da je treba določiti nadomestilo v višini, ki bi omogočilo udeležbo Skupnosti v svetovni trgovini ter hkrati upoštevalo naravo izvoza teh proizvodov in njegov pomen v tem trenutku.

(3)

Sedanje tržne in konkurenčne razmere v nekaterih tretjih državah zahtevajo določitev diferenciranega nadomestila glede na kraj namembnosti določenih proizvodov sektorja za jajca.

(4)

Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih spremembah uporabe režima izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (2) predvideva, da se nobeno nadomestilo ne dodeli, če proizvodi na dan sprejetja izvozne deklaracije niso dobre tržne kakovosti. Da bi zagotovili enotno uporabo veljavne ureditve, je treba natančno določiti, da se nadomestilo prejme šele, ko jajčni proizvodi iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 2771/75, nosijo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v Direktivi Sveta 89/437/EGS z dne 20. junija 1989 o higienskih in sanitarnih problemih, ki se nanašajo na proizvodnjo in dajanje v promet jajčnih proizvodov (3).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifne oznake proizvodov, za katere se ob izvozu odobri izvozno nadomestilo iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75, in zneski navedenega nadomestila so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Da bi se prejelo nadomestilo, morajo proizvodi, ki jih zadeva uporaba poglavja XI Priloge Direktive 89/437 EGS, nositi oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v tej direktivi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članika Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122 , 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2003 (UL L 67, 12.3.2003, str. 3).

(3)  UL L 212, 22.7.1989, str. 87. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za jajca od 15. decembra 2004 dalje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 kos

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 kos

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Drugi namembni kraji so:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Hongkong SAR, Rusija, Turčija.

E10

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan, Filipini.

E16

Vsi namembni kraji razen Združenih držav Amerike in Bolgarije.

E17

Vsi namembni kraji razen Švice, Bolgarije ter skupin E09 in E10.

E18

Vsi namembni kraji razen Švice in Bolgarije.


15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2131/2004

z dne 14. decembra 2004

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za perutninsko meso, ki se začnejo uporabljati 15. decembra 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (1), in zlasti tretje alinee člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75 določa, da se razlika med cenami za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe na svetovnem trgu in cenami za navedene proizvode znotraj Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Iz uporabe teh pravil in meril v trenutnih razmerah na trgu za perutninsko meso sledi, da je treba določiti nadomestilo v višini, ki bi omogočilo udeležbo Skupnosti v svetovni trgovini ter hkrati upoštevalo naravo tega izvoza in njegov pomen v tem trenutku.

(3)

Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih spremembah uporabe režima izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (2) predvideva, da se nobeno nadomestilo ne dodeli, če proizvodi na dan sprejetja izvozne deklaracije niso dobre tržne kakovosti. Da bi zagotovili enotno uporabo veljavne ureditve, je treba natančno določiti, da se nadomestilo prejme šele, ko perutninsko meso iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 2777/75, nosi oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v Direktivi Sveta 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o sanitarnih problemih pri proizvodnji in dajanju v promet svežega perutninskega mesa (3).

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oznake proizvodov, za katere se ob izvozu odobri izvozno nadomestilo iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75, in zneski navedenega nadomestila so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Da bi se prejelo nadomestilo, morajo proizvodi, ki jih zadeva uporaba poglavja XII Priloge k Direktivi 71/118/EGS, nositi oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v tej direktivi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(3)  UL L 55, 8.3.1971, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 15. decembra 2004

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 kos

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 kos

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 kos

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 kos

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 kos

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 kos

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

45,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Drugi namembni kraji so:

V01

Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/26


SKLEP SVETA

z dne 25. oktobra 2004

o podpisu in o začasni uporabi nekaterih določb Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda v imenu Evropske unije

(2004/849/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in še zlasti členov 24 in 38 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potem ko je 17. junija 2002 predsedstvo, ki mu je pomagala Komisija, dobilo ustrezna pooblastila, so bila pogajanja s švicarskimi oblastmi glede pridružitve Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda zaključena.

(2)

S pridržkom njegove kasnejše sklenitve, je zaželeno da se ta sporazum, ki je bil parafiran 25. junija 2004, podpiše.

(3)

Sporazum predvideva začasno uporabo nekaterih določb. Dokler Sporazum ne začne veljati, bi bilo primerno, da se te določbe uporabljajo začasno.

(4)

Kar zadeva razvoj schengenskega pravnega reda iz Naslova VI Pogodbe o Evropski uniji, je primerno, da se od podpisa Sporazuma dalje, v odnosih s Švico smiselno uporabljajo določbe Sklepa Sveta 1999/437/ES o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (1).

(5)

Ta sklep ne vpliva na položaj Združenega kraljestva, v skladu s Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okviru Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES, z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (2).

(6)

Ta sklep ne vpliva na položaj Irske, v skladu s Protokolom o vključitvi schengenskega pravnega reda v okviru Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnost in v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (3)

SKLENIL:

Člen 1

S pridržkom kasnejše sklenitve se v imenu Evropske unije odobri podpis Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, in z njim povezanih dokumentov, ki so Sklepna listina, Sporazum v obliki izmenjave pisem glede odborov, ki pomagajo Evropski komisiji pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil in Skupna izjava o skupnih zasedanjih mešanega odbora.

Besedila Sporazuma in z njim povezanih dokumentov so priložena temu sklepu (4).

Člen 2

S pridržkom sklenitve je predsednik Sveta pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščen(-e) za podpis Sporazuma in z njim povezanih dokumentov v imenu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep se uporablja za področja, ki jih urejajo določbe iz Prilog A in B Sporazuma, ter za razvoj teh področij, kolikor imajo te določbe pravno podlago v Pogodbi o Evropski uniji ali kolikor je Sklep 1999/436/ES (5) določil, da imajo tako podlago.

Člen 4

1.   Določbe členov 1 do 4 Sklepa Sveta 1999/437/ES se na enak način uporabljajo za pridružitev Švice k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda iz naslova VI Pogodbe o Evropski uniji.

2.   Preden delegacije, ki predstavljajo člane Sveta, sodelujejo pri sprejetju odločitev mešanega odbora, ki je ustanovljen s tem sporazumom, v skladu s členom 7(4) in (5) in členom 10 Sporazuma, se z namenom ugotoviti ali je možno sprejeti skupno stališče, sestanejo v okviru Sveta.

Člen 5

Do začetka veljavnosti Sporazuma se, v skladu s členom 14(2) Sporazuma, njegovi členi 1, 3, 4, 5, 6 in točka (a) člena 7(2) začasno uporabljajo.

V Luxembourgu, 25. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

R. VERDONK


(1)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(2)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(3)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(4)  Dokument Sveta 13054/04 je dostopen na naslovu: http://register.consilium.eu.int

(5)  UL L 176, 10.7.1999, str. 17.


Komisija

15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. decembra 2004

o spremembi prilog I in II k Odločbi 2002/308/ES s seznami con in ribogojnic, odobrenih glede ene ali več bolezni rib – virusna hemoragična septikemija (VHS) in nalezljiva hematopoetska nekroza (IHN)

(notificirana pod dokemntarno številko K(2004) 4553)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/850/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1) in zlasti členov 5 in 6 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/308/ES (2) določa seznam odobrenih con in odobrenih ribogojnic, ki se nahajajo v neodobrenih conah, ob upoštevanju nekaterih bolezni rib.

(2)

Avstrija, Italija, Nemčija in Španija so predložile utemeljitve za pridobitev statusa odobrenih ribogojnic v neodobrenih conah glede VHS in IHN za določene ribogojnice na njihovem ozemlju. Iz predložene dokumentacije je razvidno, da te ribogojnice izpolnjujejo zahteve člena 6 Direktive 91/67/EGS. Te ribogojnice torej izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa odobrene ribogojnice v neodobreni coni in se dodajo na seznam odobrenih ribogojnic.

(3)

Italija je obvestila o odkritju bolezni VHS v delu celinske cone, za katerega je prej veljalo, da v njem ni te bolezni. Ta cona zato ne izpolnjuje več zahtev člena 5 Direktive 91/67/EGS. Odobreni status za celinsko cono v zvezi z boleznijo VHS se zato razveljavi.

(4)

Odločbo 2002/308/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2002/308/ES se spremeni na naslednji način:

1.

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej odločbi.

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 106, 23.4.2002, str. 28. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/373/ES (UL L 118, 23.4.2004, str. 49).


PRILOGA I

„PRILOGA I

Cone, odobrene glede na bolezni rib – virusna hemoragična septikemija (VHS) ali nalezljiva hematopoetska nekroza (IHN)

1.A   Cone (1) na Danskem, odobrene glede na VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

1.B   Cone na Danskem, odobrene glede na IHN

Danska (2)

2.   Cone v Nemčiji, odobrene glede na VHS in IHN

2.1   BADEN WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal od izvira do iztoka vode iz ribogojnice Falkenstein,

Eyach in njegovi pritoki od izvirov do prvega jezu nizvodno blizu mesta Haigerloch,

Andelsbach in njegovi pritoki od izvirov do turbine blizu mesta Krauchenwies,

Lauchert in njegovi pritoki od izvirov do ovire, ki jo predstavlja turbina blizu mesta Sigmaringendorf,

Grosse Lauter in njeni pritoki od izvirov do ovire, ki jo predstavlja slap blizu mesta Lauterach,

Wolfegger Aach in njegovi pritoki od izvirov do ovire, ki jo predstavlja slap blizu mesta Baienfurth,

povodje ENZ, ki ga sestavljajo reke Grosse Enz, Kleine Enz in Eyach od izvirov do nepremostljive pregrade v središču mesta Neuenbürg.

3.   Cone v Španiji, odobrene glede na VHS in IHN

3.1   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST ASTURIJA

Celinske cone

vsa povodja Asturije.

Obalne cone

celotna obala Asturije.

3.2   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST GALICIJA

Celinske cone

povodja Galicije:

vključno s povodji reke Eo, reke Sil od izvira v provinci Léon, reke Miño od izvira do pregrade Frieira in reke Limia od izvira do pregrade Das Conchas,

razen povodja reke Tamega.

Obalne cone

obalno območje v Galiciji od ustja reke Eo (Isla Pancha) do Punta Picos (ustje reke Miño).

3.3   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST ARAGON

Celinske cone

povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón,

reka Isuela od izvira do pregrade Arguis,

reka Flúmen od izvira do pregrade Santa María de Belsue,

reka Guatizalema od izvira do pregrade Vadiello,

reka Cinca od izvira do pregrade Grado,

reka Esera od izvira do pregrade Barasona,

reka Noguera-Ribagorzana od izvira do pregrade Santa Ana,

reka Matarraña od izvira do pregrade Aguas de Pena,

reka Pena od izvira do pregrade Pena,

reka Guadalaviar-Turia od izvira do pregrade Generalísimo v provinci Valencia,

reka Mijares od izvira do pregrade Arenós v provinci Castellón.

Drugi vodotoki skupnosti Aragón se štejejo za varovalni pas.

3.4   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST NAVARRA

Celinske cone

povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón,

reka Bidasoa od izvira do ustja,

reka Leizarán od izvira do pregrade Leizarán (Muga).

Drugi vodotoki skupnosti Navarra se štejejo za varovalni pas.

3.5   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST KASTILIJA IN LEÓN

Celinske cone

povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón,

reka Duero od izvira do pregrade Aldeávila,

reka Sil,

reka Tiétar od izvira do pregrade Rosarito,

reka Alberche od izvira do pregrade Burguillo.

Drugi vodotoki avtonomne skupnosti Kastilija in León se štejejo za varovalni pas.

3.6   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST KANTABRIJA

Celinske cone

povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón,

povodja naslednjih rek od njihovega izvira do morja:

reka Deva,

reka Nansa,

reka Saja-Besaya,

reka Pas-Pisueña,

reka Asón,

reka Agüera.

Povodja rek Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo se štejejo za varovalni pas.

Obalne cone

celotna obala Kantabrije od ustja reke Deva do zaliva Ontón.

3.7   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST LA RIOJA

Celinske cone

Povodje reke Ebro od izvira do jeza Mequinenza v skupnosti Aragón.

4.A   Cone v Franciji, odobrene glede na VHS in IHN

4.A.1   ADOUR-GARONNE

Povodja

porečje Charente,

porečje Seudre,

porečja obalnih rek v estuariju reke Gironde v departmaju Charente-Maritime,

povodja Nive in Nivelles (Atlantski Pireneji),

porečje Forges (Landes),

povodje Dronne (Dordogne) od izvira do jezu Eglisottes pri Monfouratu,

povodje Beauronne (Dordogne) od izvira do jezu Faye,

povodje Valouse (Dordogne) od izvira do jezu Etang des Roches Noires,

povodje Paillasse (Gironde) od izvira do jezu Grand Forge,

povodje Ciron (Lot et Garonne, Gironde) od izvira do jezu Moulin de Castaing,

povodje Petite Leyre (Landes) od izvira do jezu Pont de l'Espine pri Argelousu,

povodje Pave (Landes) od izvira do jezu Pave,

povodje Escource (Landes) od izvira do jezu Moulin de Barbe,

povodje Geloux (Landes) od izvira do jezu D38 pri kraju Saint-Martin d'Oney,

povodje Estrigon (Landes) od izvira do jezu Campet et Lamolère,

povodje Estampon (Landes) od izvira do jezu Ancienne Minoterie pri kraju Roquefort,

povodje Gélise (Landes, Lot et Garonne) od izvira do jezu nizvodno od sotočja rek Gélise in Osse,

povodje Magescq (Landes) od izvira do ustja,

povodje Luys (Pyrénées-Atlantiques) od izvira do jezu Moulin d'Oro,

povodje Neez (Pyrénées Atlantiques) od izvira do jezu Jurançon,

povodje Beez (Pyrénées Atlantiques) od izvira do jezu Nay,

povodje Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) od izvira do jezu Calypso pri elektrarni Soulom.

Obalna območja

Celotna atlantska obala med severno mejo departmaja Vendée in južno mejo departmaja Charente-Maritime.

4.A.2   LOIRE-BRETAGNE

Celinske cone

Vsa povodja v bretonski regiji, razen naslednjih:

Vilaine,

Aven,

Ster-Goz,

nizvodni del porečja reke Elorn,

porečje Sèvre-Niortaise,

porečje reke Lay,

naslednja povodja porečja Vienne:

povodje reke La Vienne od izvira do jezu Châtellerault v departmaju La Vienne,

povodje reke La Gartempe od izvira do jezu (z mrežo) Saint-Pierre de Maillé v departmaju La Vienne,

povodje reke La Creuse od izvira do jezu Bénavent v departmaju Indre,

povodje reke Le Suin od izvira do jezu Douadic v departmaju Indre,

povodje reke La Claise od izvira do jezu Bossay-sur-Claise v departmaju Indre in Loire,

povodje potokov Velleches in des trois Moulins, od izvira do jezu des trois Moulins v departmaju La Vienne,

porečja atlantskih obalnih rek v departmaju Vendée.

Obalna območja

celotna bretonska obala, razen naslednjih delov:

Rade de Brest,

Anse de Camaret,

obalna cona med ‚pointe de Trévignon‘ in ustjem reke Laïta,

obalna cona med ustjem reke Tohon do meje departmaja.

4.A.3   SEINE-NORMANDIE

Celinske cone

porečje reke Sélune.

4.A.4   REGIJA AKVITANIJA

Porečja

porečje reke Vignac od izvira do pregrade ‚la Forge‘,

porečje reke Gouaneyre od izvira do pregrade ‚Maillières dam‘,

porečje reke Gouaneyre od izvira do pregrade ‚Maillières dam‘,

porečje reke Luzou od izvira do ribogojnice ‚de Laluque‘,

porečje reke Gouadas od izvira do pregrade ‚l’Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul‘,

porečje reke Bayse od izvira do pregrade ‚Moulin de Lartia et de Manobre‘.

4.A.5   MIDI-PYRENEES

Porečja

porečje reke Cernon od izvira do pregrade ‚Saint George de Luzençon‘,

porečje reke Dourdou od izvira rek Dourdou in Grauzon do nepremagljive ovire pri kraju Vabres-l’Abbaye.

4.A.6   L’AIN

celinske cone jezer Dombes.

4.B   Cone v Franciji, odobrene glede na VHS

4.B.1   LOIRE-BRETAGNE

Celinske cone

del porečja reke Loire, ki zajema zgornji del povodja reke Huisne od izvira do vodotokov pred jezovi Ferté-Bernard.

4.C   Cone v Franciji, odobrene glede na IHN

4.C.1   LOIRE-BRETAGNE

Celinske cone

naslednja povodja porečja Vienne:

povodje reke Anglin od izvira do naslednjih jezov:

EDF de Châtellerault na reki La Vienne v departmaju la Vienne,

Saint-Pierre de Maillé na reki La Gartempe v departmaju la Vienne,

Bénavent na reki La Creuse v departmaju Indre,

Douadic na reki Le Suin v departmaju Indre,

Bossay-sur-Claise na reki La Claise v departmaju Indre in Loire.

5.A   Cone na Irskem, odobrene glede na VHS

Irska (4), razen otoka Cape Clear.

5.B   Cone na Irskem, odobrene glede na IHN

Irska (4).

6.A   Cone v Italiji, odobrene glede na VHS in IHN

6.A.1   DEŽELA TRIDENTINSKA GORNJE POADIŽJE, AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO

Celinske cone

cona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: povodje reke Avisio od izvira do umetne pregrade Serra San Giorgio, ki se nahaja v občini Giovo,

cona Val delle Sorne: povodje reke Sorna od izvira do umetne pregrade, ki jo predstavlja hidroelektrarna v kraju Chizzola (Ala), pred izlivom v reko Adižo,

cona Torrente Adanà: povodje reke Adanà od izvira do niza umetnih pregrad, ki se nahajajo nizvodno od ribogojnice Armani Cornelio-Lardaro,

cona Rio Manes: cona, v kateri se zbirajo vode reke Rio Manes, do slapu, ki je 200 metrov nizvodno od ribogojnice ‚Troticoltura Giovanelli‘ v kraju ‚La Zinquantina‘,

cona Val di Ledro: povodje rek Massangla in Ponale od izvira do hidroelektrarne pri kraju ‚Centrale‘ v občini Molina di Ledro,

cona Valsugana: povodje reke Brenta od izvira do jeza Marzotto pri kraju Mantincelli v občini Grigno,

cona Val del Fersina: povodje reke Fersina od izvira do slapa Ponte Alto.

6.A.2   DEŽELA LOMBARDIJA, POKRAJINA BRESCIA

Celinske cone

cona Ogliolo: povodje potoka Ogliolo od izvira do slapu, ki je nizvodno od ribogojnice Adamello, kjer se potok Ogliolo priključi reki Oglio,

cona Fiume Caffaro: povodje potoka Cafarro od izvira do umetne pregrade, ki je 1 km nizvodno od ribogojnice.

6.A.3   DEŽELA UMBRIJA

6.A.4   DEŽELA VENETO

Celinske cone

cona Belluno: povodje v provinci Belluno od izvira potoka Ardo do pregrade nizvodno (preden se potok Ardo izlije v reko Piave) pri ribogojnici Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5   DEŽELA TOSKANA

Celinske cone

cona Valle del fiume Serchio: povodje reke Serchio od izvira do pregrade jeza Piaggione.

6.A.6   DEŽELA UMBRIJA

Celinske cone

Fosso di Terrìa: povodje reke Terrìa od izvira do pregrade pri ribogojnici Ditta Mountain Fish, kjer se reka Terrìa priključi reki Nera.

6.B   Cone v Italiji, odobrene glede na VHS

6.B.1   DEŽELA TRIDENTINSKA GORNJE POADIŽJE, AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO

Celinske cone

cona Valle dei Laghi: povodja, ki spadajo k jezerom San Massenza, Toblino in Cavedine do pregrade nizvodno v južnem delu jezera Cavedine pred hidroelektrarno, ki se nahaja v občini Torbole.

6.C   Cone v Italiji, odobrene glede na IHN

6.C.1   DEŽELA UMBRIJA, POKRAJINA PERUGIA

Cona Lago Trasimeno: jezero Trasimeno.

6.C.2   DEŽELA TRIDENTINSKA GORNJE POADIŽJE, AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO

Cona Val Rendena: povodje od izvira reke Sarca do jezu Oltresarca v občini Villa Rendena.

7.A   Cone na Švedskem, odobrene glede na VHS

Švedska (5):

razen območja zahodne obale v polkrogu z 20-kilometrskim polmerom okoli ribogojnice na otoku Björkö, ter ustij in povodij rek Göta in Säve do prvih selitvenih pregrad na vsaki od rek (na prvi reki v kraju Trollhättan in na drugi reki pri dotoku v jezero Aspen).

7.B   Cone na Švedskem, odobrene glede na IHN

Švedska (5).

8.   Cone v Združenem kraljestvu, na Kanalskih otokih in otoku Man, odobrene glede na VHS in IHN

Velika Britanija (5),

Severna Irska (5),

Guernsey (5),

otok Man (5).“


(1)  Sem spadajo povodja in obalna območja.

(2)  Vključno z vsemi celinskimi in obalnimi območji na njenem ozemlju.

(3)  Predeli povodja.

(4)  Vključno z vsemi celinskimi in obalnimi območji na njenem ozemlju.

(5)  Vključno z vsemi celinskimi in obalnimi območji na njenem ozemlju.


PRILOGA II

„PRILOGA II

Ribogojnice, odobrene glede na bolezni rib – virusna hemoragična septikemija (VHS) ali nalezljiva hematopoetska nekroza (IHN)

1.   Ribogojnice v Belgiji, odobrene glede na VHS in IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   Ribogojnice na Danskem, odobrene glede na VHS in IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Braenderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

3.A.   Ribogojnice v Nemčiji, odobrene glede na VHS in IHN

3.A.1.   SPODNJA SAŠKA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(sólo incubación)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TURINGIJA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 1/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aisteig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstraße 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber ‚An der Tierwiese‘

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-8339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstraße 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastraße 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstraße 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststraße 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   SEVERNO PORENJE-VESTFALIJA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstraße 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAVARSKA

1.

Peter Gerstner

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am Großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-8419 Velden

3.A.6.   SAŠKA

1.

Anglerverband Südsachsen ‚Mulde/Elster‘ e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESSEN

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   Ribogojnice v Nemčiji, odobrene glede na IHN

3.B.1.   TURINGIJA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   Ribogojnice v Španiji, odobrene glede na VHS in IHN

4.1.   REGIJA: AVTONOMNA SKUPNOST ARAGON

1.

Truchas del Prado

Located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGION: SAMOSPRÁVNÁ OBLAST ANDALUSIE

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.‘ Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.‘ Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

5.A.   Ribogojnice v Franciji, odobrene glede na VHS in IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture ‚Les Fontaines d'Escot‘

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle, F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel, F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AKVITANIJA

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout, F-40120 Arue

2.

L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas

INRA BP-3 F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture ‚Sources de la Fabrique‘

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime, 11

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA ‚Truites du lac de Cartravers‘

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d'Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loire)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parne-sur-Roc (Mayenne)

5.

Ésosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC-ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du Mas des Pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.B.   Ribogojnice v Franciji, odobrene glede na VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   Ribogojnice v Italiji, odobrene glede na VHS in IHN

6.A.1.   DEŽELA: FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA

Porečje reke Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

N. I096UD005

2.

Impianto ittiogenico di Flambro di Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Porečje reke Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.A.2.   AVTONOMNA POKRAJINA TRENTO

Porečje Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)

N. 121TN010

Porečje Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Porečje Adiže

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all'Adige

Porečje Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d'Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura ‚La Fiana‘

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   DEŽELA: UMBRIJA

Dolina reke Nera

1.

Impianto Ittiogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   DEŽELA: VENETO

Porečje Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)

Porečje reke Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl.

Via Rai 3

31010 Ormelle (TV)

N. 052TV074

Porečje reke Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI) N. 091VI831

4.

Biasia Luigi

Biasia Luigi

Via Ca'D'Oro 25

Bolzano Vic (VI) N. 013VI831

Porečje reke Brenta

5.

Polo Guerrino,

Via S. Martino 51,

Loc. Campese,

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta

Reka Tione in Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga

Porečje reke Tartaro/Tioner

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR

Reka Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. Via Gregorio XVI, n. 8

I-32100 Belluno

Reka Molini

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Rio Molini 6

I-37020 Brentino Belluno

6.A.5.   DEŽELA: DOLINA AOSTA

Porečje reke Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   DEŽELA: LOMBARDIJA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.S.S.

Troticoltura Foglio Angelo.S.S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva

della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

6.A.7.   DEŽELA: TOSKANA

Porečje reke Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

6.A.8.   DEŽELA: LIGURIJA

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   DEŽELA: PIEMONT

1.

Incubatoio Ittico della valle di Peleussieres, Oulx (TO) cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

7.   Ribogojnice v Avstriji, odobrene glede na VHS in IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

Höfnergraben 1

A-2572 Kaumberg

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg“


15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/48


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. decembra 2004

o tretji spremembi Odločbe 2004/122/ES o nekaterih ukrepih zaščite v zvezi z aviarno influenco v več azijskih državah

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4775)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/851/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (1) in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo 2004/122/ES (3) je Komisija sprejela nekatere varnostne ukrepe glede aviarne influence v več azijskih državah, namreč v Kambodži, Indoneziji, na Japonskem, v Laosu, Pakistanu, Ljudski republiki Kitajski, vključno z administrativno regijo Hongkong, Južni Koreji, na Tajskem in v Vietnamu.

(2)

Malezija je 19. avgusta 2004 poročala o izbruhu aviarne influence in zato je Komisija sprejela Odločbo 2004/606/ES o drugi spremembi Odločbe 2004/122/ES, da bi uporabila varnostne ukrepe tudi za Malezijo.

(3)

Glede na razmere v zvezi z boleznijo v večini držav v regiji, predvsem glede na stalne izbruhe aviarne influence v Maleziji, na Tajskem, v Ljudski republiki Kitajski in Indoneziji, je treba ponovno podaljšati veljavne varnostne ukrepe.

(4)

Trenutno zgoraj navedene države ne poročajo o ponovnih izbruhih, zato je treba njihove razmere v zvezi z aviarno influenco preveriti pred decembrom 2004.

(5)

Zahodni polotok Malezije je naveden v Odločbi Komisije 94/85/ES (4) in zato je treba omejiti uvoz jajc za prehrano ljudi, nepredelanih lovskih trofej, surove hrane za domače živali in nepredelanih posamičnih krmil, ki vsebujejo kateri koli del perutnine s tega območja Malezije.

(6)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2004/122/ES se spremeni:

1.

v členu 3 se besedi „in Malezija“ vstavi za besedama „Južna Koreja“;

2.

v členu 7 se datum „15. december 2004“ nadomesti z datumom „31. marec 2005“.

Člen 2

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo za uvoz, tako da jih uskladijo s to odločbo in sprejete ukrepe takoj ustrezno objavijo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 882/2004 (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 36, 7.2.2004, str. 59. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2004/606/ES (UL L 273, 21.8.2004, str. 21).

(4)  UL L 44, 17.2.1994, str. 31. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/118/ES (UL L 36, 7.2.2004, str. 34).


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

15.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 368/50


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2004/852/SZVP

z dne 13. decembra 2004

o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 15. novembra 2004 sprejel Resolucijo 1572 (2004), v nadaljnjem besedilu „Resolucija VS ZN 1572 (2004),“ ki prepoveduje neposredno ali posredno dobavo, prodajo ali prenos orožja ali sorodnega vojaškega materiala, zlasti vojaških letal in opreme, Slonokoščeni obali s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod njihovo zastavo, ne glede na to, ali je poreklo iz omenjenih ozemelj ali ne, kot tudi vsakršno podporo, svetovanje ali usposabljanje v zvezi z vojaškimi dejavnostmi.

(2)

Za izvajanje teh ukrepov je treba prepovedati tudi financiranje ali finančno podporo za vojaške dejavnosti.

(3)

Poleg tega Resolucija VS ZN 1572 (2004) nalaga ukrepe za preprečitev vstopa ali prehoda preko ozemelj držav članic vsem osebam, ki po mnenju odbora, ustanovljenega na podlagi odstavka 14 te resolucije (v nadaljnjem besedilu „Odbor“), predstavljajo nevarnost za mir in proces nacionalne sprave v Slonokoščeni obali, zlasti tistim ki preprečujejo izvajanje Sporazumov Linas-Marcoussis in Accra III, in vsem drugim osebam, ki so bile na osnovi ustreznih informacij spoznane za odgovorne za grobe kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v Slonokoščeni obali, vsem drugim osebam, ki javno spodbujajo sovraštvo in nasilje ter vsem drugim osebam, katere je Odbor spoznal za kršitelje ukrepov, uvedenih z embargom na orožje.

(4)

Poleg tega Resolucija VS ZN 1572 (2004) zahteva zamrznitev sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, ki jih posedujejo ali posredno ali neposredno nadzorujejo osebe, ki jih je določil Odbor, ali so v lasti organizacij, ki jih posedujejo ali posredno ali neposredno nadzorujejo osebe po njihovih navodilih in jih je prav tako določil Odbor, in da je v korist teh družb ali oseb prepovedano dajati na razpolago kakršnakoli sredstva ali gospodarske vire.

(5)

Glede na odstavek 19 Resolucije VS ZN 1572 (2004) začnejo ukrepi v zvezi z vstopom ali prehodom preko ozemelj držav članic in v zvezi z zamrznitvijo sredstev, finančnega premoženja in gospodarskih virov veljati 15. decembra 2004, razen če Varnostni svet pred tem ne ugotovi, da so podpisnice Sporazumov Linas-Marcoussis in Accra III izpolnile vse svoje obveznosti iz Sporazuma Accra III in so začele s celovitim izpolnjevanjem Sporazuma Linas-Marcoussis.

(6)

Svet je 22. novembra 2004 izjavil, da bo EU še naprej podpirala pobude Zahodnoafriške gospodarske skupnosti (ECOWAS) in Afriške unije (AU) in tako dodatno prispevala k miru v Slonokoščeni obali in k preprečevanju destabilizacije v tej regiji.

(7)

Svet je tudi ponovno poudaril veliko zavzetost EU, da z vsemi ustreznimi sredstvi podpre izvajanje Sporazumov Linal-Marcoussisa in Accra.

(8)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno delovanje Skupnosti –

SPREJEL TO SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

V tem skupnem stališču izraz „tehnična pomoč“ pomeni vsakršno tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, proizvodnjo, montažo, preskušanjem, vzdrževanjem ali kakršnokoli drugo tehnično storitvijo in je lahko v obliki poučevanja, svetovanja, usposabljanja, prenosa delovnega znanja ali veščin ali posvetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje ustne oblike pomoči.

Člen 2

1.   Državljanom držav članic je prepovedano v Slonokoščeno obalo prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati orožje in sorodni vojaški material vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za vse navedeno, pa tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo; prav tako jim je to prepovedano početi z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod zastavo držav članic, ne glede na to, ali je poreklo iz omenjenih ozemelj ali ne.

2.   Prepovedano je:

(a)

dajati, prodajati, dobavljati ali prenašati tehnično pomoč, posredniške in druge storitve v zvezi z vojaškimi dejavnostmi in zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo oborožitve in drugega vojaškega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za vse navedeno, pa tudi opremo, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, posredno ali neposredno, osebam, organizacijam ali organom v Slonokoščeni obali ali za uporabo v tej državi;

(b)

zagotavljati financiranje ali finančno podporo v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, zlasti subvencije, posojila ali izvozna kreditna zavarovanja, za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz oborožitve in drugega vojaškega materiala, pa tudi opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, posredno ali neposredno, osebam, organizacijam ali organom v Slonokoščeni obali ali za uporabo v tej državi.

Člen 3

1.   Člen 2 se ne uporablja za:

(a)

dobave in tehnično pomoč, namenjeno izključno za podporo ali uporabo v operaciji Združenih narodov v Slonokoščeni obali in za francoske sile, ki jo podpirajo;

(b)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz neubojne vojaške opreme, namenjene zgolj za humanitarno ali zaščitno uporabo, vključno z opremo za operacije EU, ZN, Afriške unije in ECOWAS za krizno upravljanje,

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči, povezanih s takšno opremo,

zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja, povezanih s takšno opremo;

če je to Odbor vnaprej odobril,

(c)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz zaščitnih oblačil, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Slonokoščeno obalo začasno izvozijo osebje Združenih narodov, osebje EU, Skupnosti ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter povezano osebje;

(d)

prodajo ali dobavo v obliki začasnega prenosa ali izvoza v Slonokoščeno obalo za sile države, ki ukrepa v skladu z mednarodnim pravom zgolj in neposredno za lažjo evakuacijo svojih državljanov in tistih, za katere ima konzularno pristojnost v Slonokoščeni obali, po prejemu predhodnega obvestila Odbora;

(e)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega vojaškega materiala in tehnično usposabljanje ter pomoč, ki so namenjeni izključno za podporo ali uporabo v procesu preoblikovanja obrambnih in varnostnih sil v skladu s odstavkom 3(f) Sporazuma Linas-Marcouzssis, po predhodni odobritvi Odbora.

Člen 4

1.   Države članice izvedejo potrebne ukrepe za preprečitev vstopa ali prehoda preko svojih ozemelj vsem osebam, ki po mnenju Odbora predstavljajo nevarnost za mir in proces nacionalne sprave v Slonokoščeni obali, zlasti tistim ki preprečujejo izvajanje Sporazumov Linas-Marcoussis in Accra III, in vsem drugim osebam, ki so bile na osnovi ustreznih informacij spoznane za odgovorne za grobe kršitve človekovih pravice in mednarodnega humanitarnega prava v Slonokoščeni obali, vsem drugim osebam, ki javno spodbujajo sovraštvo in nasilje ter vsem drugim osebam, katere je Odbor spoznal za kršitelje ukrepov iz odstavka 7 Resolucije VS ZN 1572 (2004).

Zadevne osebe so navedene v Prilogi.

2.   Odstavek 1 ne zavezuje nobene države članice k temu, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja v primerih, ko Odbor ugotovi, da je takšno potovanje utemeljeno iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali ko sklene, da bi taka izjema prispevala k ciljem iz resolucij VS ZN, in sicer vzpostavitev miru in nacionalne sprave v Slonokoščeni obali ter stabilnosti na tem območju.

4.   V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na svoje ozemlje ali prehod prek njega osebam, ki jih je določil Odbor, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 5

1.   Zamrznejo se vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki jih posedujejo ali neposredno ali posredno nadzorujejo osebe, ki jih je določil Odbor, ali so v lasti organizacij, ki jih posedujejo ali neposredno ali posredno nadzorujejo osebe, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih in jih je prav tako določil Odbor.

2.   Fizičnim osebam ali organizacijam, ki jih je določil Odbor, se neposredno ali posredno ne daje na voljo ali v njihovo korist nobenih sredstev ali gospodarskih virov.

3.   Izjeme so dopustne za sredstva, drugo finančno premoženje ali gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za kritje osnovnih stroškov, vključno s plačili živil, najemnine ali hipoteke, zdravil in zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih storitev;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov običajnih storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev drugega finančnega premoženja ali gospodarskih virov,

potem ko zadevna države članica uradno obvesti Odbor o svoji nameri, da bo po potrebi dovolila dostop do teh sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov, in če Odbor v dveh dnevih po takšnem obvestilu ne sprejme o tem odklonilne odločitve;

(d)

potrebni za izredne stroške, potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor in od njega pridobi odobritev;

(e)

predmet zastavne pravice ali odločbe sodišča, upravne enote ali razsodišča; v tem primeru se lahko sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te zastavne pravice ali odločbe, pod pogojem, da zastavna pravica ali odločba, nastala pred datumom Resolucije VS ZN 1572, ni v korist osebi iz tega člena, in da je zadevna država članica o tem uradno obvestila zgoraj navedeni Odbor.

4.   Odstavek 2 se ne uporablja za dobropise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na teh računih;

ali

(b)

zapadlih plačil iz naslova pogodb, dogovorov ali obveznosti, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko so ti računi postali predmet omejevalnih ukrepov,

pod pogojem, da se za takšne obresti, druge donose in plačila še vedno uporablja odstavek 1.

Člen 6

Svet določi seznam iz Priloge in izvede potrebne spremembe na podlagi odločitve Odbora.

Člen 7

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja, razen ukrepov iz členov 4 in 5, ki se uporabljajo od 15. decembra 2004, razen če Svet ne odloči drugače v luči odločitve Varnostnega sveta o izpolnitvi pogojev iz odstavka 19 Resolucije VS ZN 1572 (2004).

Člen 8

To skupno stališče se uporablja do 15. decembra 2005. Redno se ga preučuje. Če Svet meni, da cilji tega skupnega stališča niso bili doseženi, se njegova veljavnost podaljša ali se ga po potrebi spremeni.

Člen 9

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


PRILOGA

Seznam oseb iz člena 4

(Priloga se sestavi po imenovanju odbora, ki se ustanovi na podlagi odstavka 14 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1572 (2004))