ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 367

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
14. december 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2116/2004 z dne 2. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 o pogodbah s Svetim sedežem

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2117/2004 z dne 7. decembra 2004 o podaljšanju opustitve protidampinške dajatve, uvedene z Odločbo Komisije št. 2730/2000/ESPJ za uvoz koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2118/2004 z dne 13. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2119/2004 z dne 13. decembra 2004 o odprtju razpisnega postopka št. 53/2004 ES za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2120/2004 z dne 10. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 2729/2000 o določitvi podrobnih pravilih za izvajanje nadzora v vinskem sektorju

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2121/2004 z dne 13. decembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1727/1999 o nekaterih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2158/92 o varstvu gozdov Skupnosti pred požari in Uredbe (ES) št. 2278/1999 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3528/86 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2122/2004 z dne 13. decembra 2004 o določitvi količin, za katere je mogoče vložiti zahtevke za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2005 v okviru tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1279/98 za Bolgarijo in Romunijo

21

 

*

Direktiva Komisije 2004/112/ES z dne 13. decembra 2004 o prilagoditvi Direktive Sveta 95/50/ES o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga tehničnemu napredku ( 1 )

23

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/846/ES:Sklep Političnega in varnostnega odbora Proxima/2/2004 z dne 30. novembra 2004 o imenovanju vodje Policijske misije EU v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, EUPOL Proxima

29

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupni ukrep Sveta 2004/847/SZVP z dne 9. decembra 2004 o Policijski misiji Evropske unije v Kinšasi (DRK) v zvezi z Združeno policijsko enoto (EUPOL Kinshasa)

30

 

*

Skupno stališče Sveta 2004/848/SZVP z dne 13. decembra 2004 o spremembi Skupnega stališča 2004/661/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

35

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2116/2004

z dne 2. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 o pogodbah s Svetim sedežem

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške, in zlasti člena 57(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 40 Uredbe Sveta (ES) št. 1347/2000 z dne 29. maja 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (1) določa, da se odločbe glede neveljavnosti zakonske zveze, ki je sklenjena v skladu s pogodbami med Svetim sedežem in Portugalsko, Italijo in Španijo (konkordati), priznavajo v državah članicah pod pogoji, ki so določeni v poglavju III te uredbe.

(2)

Člen 40 Uredbe (ES) št. 1347/2000 je bil spremenjen s Prilogo II Akta o pristopu iz leta 2003 z namenom, da se omeni Sporazum med Svetim sedežem in Malto o priznavanju civilnih učinkov cerkvenih porok in odločb cerkvenih oblasti in sodišč o teh porokah z dne 3. februarja 1993, vključno z drugim Dodatnim protokolom z dne 6. januarja 1995.

(3)

Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (2), je začela veljati 1. avgusta 2004 in se bo uporabljala od 1. marca 2005 v vseh državah članicah, razen na Danskem.

(4)

Malta je zaprosila, da se člen 63 Uredbe (ES) št. 2201/2003, ki se sklada s členom 40 Uredbe (ES) št. 1347/2000, spremeni z namenom, da se omeni njen Sporazum s Svetim sedežem.

(5)

Člen 57 Akta o pristopu iz leta 2003 določa, da se akti, sprejeti pred pristopom, ki zahtevajo prilagoditev zaradi pristopa, lahko sprejmejo po poenostavljenem postopku, pri čemer Svet deluje s kvalificirano večino na predlog Komisije.

(6)

Utemeljeno je, da se upošteva prošnja Malte in se zato spremeni Uredba (ES) št. 2201/2003 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 63 Uredbe (ES) št. 2201/2003 se spremeni, kakor sledi:

1.

V odstavku 3 se doda naslednja točka:

„(c)

Sporazum med Svetim sedežem in Malto o priznavanju civilnih učinkov cerkvenih porok in odločb cerkvenih oblasti in sodišč o teh porokah z dne 3. februarja 1993, vključno s Protokolom o uporabi z istega dne, z drugim Dodatnim protokolom z dne 6. januarja 1995.“

2.

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Za priznanje odločb iz odstavka 2 lahko v Španiji, Italiji ali na Malti veljajo isti postopki in ista preverjanja, kot se uporabljajo za odločbe cerkvenih sodišč, ki so izdane v skladu z mednarodnimi pogodbami iz odstavka 3, sklenjenimi s Svetim sedežem.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. marca 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 2. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

J. P. H. DONNER


(1)  UL L 160, 30.6.2000, str. 19. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1804/2004 (UL L 318, 19.10.2004, str. 7).

(2)  UL L 338, 23.12.2003, str. 1.


14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/3


UREDBA SVETA (ES) št. 2117/2004

z dne 7. decembra 2004

o podaljšanju opustitve protidampinške dajatve, uvedene z Odločbo Komisije št. 2730/2000/ESPJ za uvoz koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dumpinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 14(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Z Odločbo 2730/2000/ESPJ (2) je Komisija uvedla dokončno protidampinško dajatev za uvoz koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm („koks 80 +“) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“), ki je uvrščen pod oznako KN ex 2704 00 19 (oznaka TARIC 2704001910), v višini 32,6 EUR na tono.

(2)

Z Odločbo 2004/264/ES (3) („Odločba“) je Komisija opustila dokončno protidampinško dajatev za obdobje devetih mesecev z učinkom od 20. marca 2004.

B.   RAZLOGI ZA PODALJŠANJE OPUSTITVE

(3)

Člen 14(4) osnovne uredbe predvideva možnost opustitve protidampinških ukrepov v interesu Skupnosti na podlagi tega, da so se razmere na trgu začasno spremenile do te mere, da se škoda zaradi take opustitve verjetno ne bi ponovila. Protidampinški ukrepi se lahko z odločbo Komisije opustijo za obdobje devetih mesecev. Člen 14(4) nadalje določa, da je mogoče opustitev dodatno podaljšati za obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta, če se Svet na predlog Komisije tako odloči.

(4)

Po opustitvi dokončne protidampinške dajatve z Odločbo je Komisija v skladu z uvodno izjavo (15) Odločbe nadaljevala s spremljanjem tržnih razmer v zvezi s koksom 80 +. Poleg analize uvoza iz LRK je bil vsem zadevnim strankam poslan vprašalnik, ki je zahteval podatke o proizvodnji, obsegu prodaje ter cenah na trgu Skupnosti in donosnosti za 2003 in prvih šest mesecev 2004.

(5)

Odgovore sta posredovali industrija pritožnika in predelovalna industrija. Sodelovali so štirje proizvajalci Skupnosti: trije iz EU-15 (industrija pritožnika) in eden iz Poljske. Sodelovalo je tudi dvanajst podjetij, ki zastopajo industrijo kamene volne in livarsko industrijo.

(6)

Glede obsega uvoza v Skupnost iz LRK je bilo ugotovljeno, da se je obseg uvoza zadevnega proizvoda v prvih šestih mesecih 2004 v primerjavi z enakim obdobjem v 2003 zmanjšal za 4 %. Vendar se na podlagi izkušenj iz preteklih let zdi, da je običajno uvoz večji v drugi polovici leta. V tem primeru primerjava obsega uvoza med obdobjem od januarja do junija 2004 in zadnjimi šestimi meseci 2003 dejansko kaže zmanjšanje za 11 %.

(7)

V zvezi s cenami se je povprečna cena koksa 80 + v prvih šestih mesecih leta 2004 v primerjavi s povprečno ceno v 2003 povečala za 107 %. Povprečna cena na enoto je v letu 2003 znašala 124 EUR na tono in v prvih šestih mesecih 2004 256 EUR na tono. V prvih petih mesecih 2004 je bilo opaziti rahlo povečanje, s 110 EUR na 140 EUR, junija je cena narasla na 403 EUR.

(8)

Med prvotno preiskavo sta bili glavni tekmici LRK Poljska in Češka. Po podatkih Eurostata je znašal skupni uvoz iz teh dveh držav 924 602 ton v primerjavi s 318 005 tonami uvoza iz LRK v letu 2003. Ti državi sta sedaj del industrije Skupnosti in njuni podatki so bili upoštevani.

(9)

Proizvodnja proizvajalcev Skupnosti (EU-15) se je povečala s 442 397 ton v 2003 na ocenjenih 543 920 ton v 2004, t.j. za 23 %. Hkrati se je obseg prodaje povečal za 35 % in cene za 8 %. Videti je, da je začela industrija Skupnosti razmeroma dobro okrevati po preteklih škodljivih razmerah, saj je znašal povprečni dobiček leta 2003 8,5 % in konec junija 2004 12,4 %.

(10)

V novih državah članicah EU je proizvodnja koksa 80 + osredotočena predvsem na Poljskem in Češkem. Eden od poljskih proizvajalcev je sodeloval v tem postopku. Proizvodnja EU-25 med sodelujočimi gospodarskimi družbami se je od leta 2003 do 2004 povečala za 30 %. Hkrati se je obseg prodaje povečal za 39 % in prodajne cene za 12 %. Povprečni dobiček za proizvajalce EU-25 je znašal 13 % v 2003 in 19,1 % v 2004.

(11)

Cene koksa 80 +, ki ga je predelovalna industrija uvozila iz LRK, so se zvišale s 143 EUR/t v 2003 na 255 EUR/t v 2004 (april–junij), t. j. za 78 %. Obseg kitajskega koksa, ki so ga kupili ti uporabniki, se je s 158 730 ton v 2003 zmanjšal na ocenjeno količino 65 114 ton v 2004, t. j. za 59 %.

(12)

Uporabniki še vedno menijo, da dobava koksa 80 + ne zadostuje povpraševanju na trgu Skupnosti, kljub bistvenemu povečanju proizvodnje in prodaje industrije Skupnosti. Poleg tega zavzemajo stališče, da kitajski koks 80 + ni na voljo v dovolj velikih količinah in je še ta na voljo po zelo visokih cenah.

C.   SKLEP

(13)

Iz zgoraj navedenega je videti, da je trg v enakem položaju kot takrat, ko so bili ukrepi opuščeni. Glede na začasno spremembo razmer na trgu in zlasti glede na visoko raven cen zadevnega proizvoda, ki so bistveno višje od škodljive ravni, ugotovljene v prvotni preiskavi, skupaj s pomanjkanjem dobave koksa 80 + se šteje, da se škoda, povzročena industriji Skupnosti z uvozom koksa 80 + iz LRK v sedanjih okoliščinah dejansko verjetno ne bo ponovila in da bi bilo podaljšanje opustitve v interesu Skupnosti. Tako ostajajo pogoji za opustitev izpolnjeni.

(14)

Glede na zgoraj navedene ugotovitve se predlaga, da se opustitev protidampinške dajatve na uvoz koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm podaljša za nadaljnje obdobje enega leta v skladu s členom 14(4) osnovne uredbe.

(15)

Treba je opozoriti, da bo ob izteku podaljšanja te opustitve veljavna protidampinška dajatev prenehala veljati, razen če se vloži zahteva za pregled zaradi izteka ukrepa.

(16)

Vse zainteresirane stranke so bile obveščene o bistvenih dejstvih in preudarkih, ki so privedli do tega sklepa. Ker je trg s koksom zelo nestalen, je industrija Skupnosti zahtevala podaljšanje opustitve protidampinške dajatve, omejeno na 9 mesecev. V tej zvezi se je štelo, da krajše obdobje ne bi bilo primerno, saj je na podlagi člena 14(4) osnovne uredbe ukrepe kadar koli in po posvetovanju mogoče obnoviti, če razlog za opustitev ne obstaja več.

(17)

V obdobju opustitve bo Komisija nadaljevala s spremljanjem razvoja uvoza koksa 80 + v Skupnost –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opustitev dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Odločbo Komisije št. 2730/2000/ESPJ, se podaljša do 15. decembra 2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

G. ZALM


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 316, 15.12.2000, str. 30. Odločba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 997/2004 (UL L 183, 20.5.2004, str. 1).

(3)  UL L 81, 19.3.2004, str. 89.


14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2118/2004

z dne 13. decembra 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2119/2004

z dne 13. decembra 2004

o odprtju razpisnega postopka št. 53/2004 ES za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2) med drugim določa tudi podrobna pravila za odprodajo zalog alkohola, pridobljenega z destilacijo v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, ki ga imajo intervencijske agencije.

(2)

Potrebno je organizirati razpisne postopke v skladu s členom 80 Uredbe (ES) št. 1623/2000 za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe, katerih namen naj bo zmanjšati zaloge vinskega alkohola v Skupnosti in omogočiti izvedbo manjših industrijskih projektov in predelavo tega alkohola v blago, namenjeno za izvoz za industrijske uporabe. Vinski alkohol s poreklom iz Skupnosti, uskladiščen v državah članicah, je sestavljen iz količin, proizvedenih z destilacijo v skladu s členi 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999.

(3)

S 1. januarjem 1999 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (3) morajo biti prodajna cena in varščine izražene, plačila pa opravljena, v eurih.

(4)

V okviru zbiranja ponudb je treba določiti najnižje cene, opredeljene glede na končno uporabo.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odpre se razpisni postopek št. 53/2004 ES za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe. Zadevni alkohol je bil proizveden z destilacijo v skladu s členi 27 in 28 Uredbe (ES) št. 1493/1999 in je pod upravo francoske intervencijske agencije.

Količina, dana v prodajo, je 120 000 hektolitrov alkohola z volumenskim deležem 100 % vol. Število kadi, kraji skladiščenja in količina alkohola v 100 volumskih odstotkih, vsebovanega v vsaki kadi, so podrobneje opredeljeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Prodaja se izvede v skladu s členi 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 in 101 Uredbe (ES) št. 1623/2000 in členom 2 Uredbe (ES) št. 2799/98.

Člen 3

1.   Ponudbe se pošljejo intervencijski agenciji, pri kateri se nahaja zadevni alkohol:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(telefon: (33-5) 57 55 20 00

teleks: 57 20 25;

telefaks: (33-5) 57 55 20 59),

ali s priporočeno pošto na isti naslov

2.   Ponudbe se pošljejo v zapečateni dvojni kuverti z naslednjo navedbo na notranji kuverti: „Ponudba v okviru postopka št. 53/2004 ES za nove industrijske uporabe“, zunanja kuverta pa mora biti naslovljena na zadevno intervencijsko agencijo.

3.   Ponudbe morajo prispeti na naslov intervencijske agencije najpozneje do 4. januarja 2005, do 12:00 (po bruseljskem času).

4.   Vse ponudbe mora spremljati dokazilo o pologu razpisne varščine v višini 4 EUR na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol.

Člen 4

Najnižje cene, ki se lahko ponudijo, so 8,35 EUR na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega proizvodnji kvasa za peko; 26 EUR za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega proizvodnji kemičnih proizvodov, ki spadajo pod amine in klorale za izvoz; 32 EUR za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega proizvodnji kolonjske vode za izvoz ter 7,50 EUR za hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol., namenjenega za druge industrijske uporabe.

Člen 5

Formalnosti v zvezi z vzorčenjem so določene v členu 98 Uredbe (ES) št. 1623/2000. Cena vzorcev znaša 10 EUR za liter.

Intervencijska agencija zagotovi vse potrebne informacije o lastnostih alkohola, danega v prodajo.

Člen 6

Varščina za vestno izvajanje pogodbe je 30 EUR na hektoliter alkohola z volumenskim deležem 100 % vol.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1774/2004 (UL L 316, 15.10.2004, str. 61).

(3)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.


PRILOGA

RAZPIS št. 53/2004 ES ZA PRODAJO ALKOHOLA ZA NOVE INDUSTRIJSKE UPORABE

I. Kraj skladiščenja, količina in lastnosti alkohola, danega v javno prodajo

Država članica

Lokacija

Število kadi

Količina (v hektolitrih alkohola z volumenskim deležem 100 % vol.)

Referenca: členi Uredbe (ES) št. 1493/1999

Vrsta alkohola

Vsebnost alkohola (v % vol.)

FRANCIJA

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

surovi

+ 92

1

22 605

27

surovi

+ 92

7

22 620

27

surovi

+ 92

2

22 640

27

surovi

+ 92

15

710

28

surovi

+ 92

21

8 860

27

surovi

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

surovi

+ 92

27

2 505

27

surovi

+ 92

34

8 710

27

surovi

+ 92

 

Skupaj

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2120/2004

z dne 10. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 2729/2000 o določitvi podrobnih pravilih za izvajanje nadzora v vinskem sektorju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 72(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Drugi pododstavek člena 11(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2729/2000 (2) določa najmanjše število vzorcev, ki jih je potrebno vsako leto odvzeti za banko podatkov iz člena 10 zadevne uredbe. Po pristopu Češke, Cipra, Madžarske, Malte, Slovenije in Slovaške je zato potrebno določiti število odvzetih vzorcev za te države.

(2)

Člen 12 določa število analiz, ki jih izvede Skupno raziskovalno središče (SRS), vključno z analizami vzorcev iz držav članic, ki še niso opremljene za izvajanje analize. Določiti bi bilo potrebno prehodno obdobje za vzpostavitev in organizacijo strokovnih izotopnih laboratorijev v teh državah članicah.

(3)

Priloge I, II in III k Uredbi (ES) št. 2729/2000 določajo natančna navodila glede obdelovanja, analiz in poročanja o vzorcih. Ta navodila je potrebno posodobiti ob upoštevanju izkušenj in tehnološkega napredka.

(4)

V skladu z navedenim je potrebno spremeniti Uredbo (ES) št. 2729/2000.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2729/2000 se spremeni:

1.

V členu 11(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Število vzorcev, ki se vsako leto jemlje za banko podatkov, znaša najmanj:

20 vzorcev na Češkem,

200 vzorcev v Nemčiji,

50 vzorcev v Grčiji,

200 vzorcev v Španiji,

400 vzorcev v Franciji,

400 vzorcev v Italiji,

10 vzorcev na Cipru,

4 vzorci v Luksemburgu,

50 vzorcev na Madžarskem,

4 vzorci na Malti,

50 vzorcev v Avstriji,

50 vzorcev na Portugalskem,

20 vzorcev v Sloveniji,

15 vzorcev na Slovaškem,

4 vzorci v Združenem kraljestvu.“

2.

V členu 12(1) se prva poved nadomesti z naslednjim:

„Vinogradniške države članice, ki še niso opremljene za izvajanje izotopske analize, pošljejo vzorce vina v analizo v SRS do 31. julija 2008.“

3.

Priloga I se nadomesti z besedilom Priloge I k tej uredbi.

4.

Priloga II se nadomesti z besedilom Priloge II k tej uredbi.

5.

Priloga III se nadomesti z besedilom Priloge III k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1795/2003 (UL L 262, 14.10.2003, str. 13).

(2)  UL L 316, 15.12.2000, str. 16.


PRILOGA I

„PRILOGA I

Predpisi za jemanje vzorcev svežega grozdja in njihovo obdelavo in predelavo v vino za analizo z izotopskimi postopki po členu 11

I.   JEMANJE VZORCEV GROZDJA

A.

Vsak vzorec mora zajemati najmanj 10 kg zrelega, zdravega grozdja iste sorte. Vzorci se jemljejo v obstoječem stanju.

Jemanje vzorcev se mora opraviti med trgatvijo na zadevni parceli. Pobrano grozdje mora biti reprezentativno za celotno parcelo. Vzorci svežega grozdja ali v obliki grozdnega mošta se lahko do vinifikacije hranijo v zamrznjenem stanju.

Le v primeru, ko je predvideno merjenje kisika-18 v vodi mošta, se lahko ločeno odvzame alikvot mošta in se ga shrani po stiskanju celotnega vzorca grozdja.

B.

Ko se vzamejo vzorci, je treba izdelati opisni list. Ta list sestoji iz prvega dela, ki se nanaša na jemanje vzorcev grozdja, in drugega dela, ki se nanaša na vinifikacijo. Hrani se skupaj z vzorcem in ga mora spremljati pri vseh transportih. Treba ga je posodabljati, s tem da se vnese vsaka vrsta obdelave vzorca.

Opisni list v zvezi z jemanjem vzorcev je treba sestaviti v skladu z delom I vprašalnika v Prilogi II.

II.   VINIFIKACIJA

A.

Vinifikacijo mora opraviti pristojna služba ali služba, ki jo pooblasti ta služba, kolikor mogoče v pogojih, primerljivih z običajnimi pogoji na območju pridelave, za katero je vzorec reprezentativen. Vinifikacija se mora končati s celotno pretvorbo sladkorja v alkohol, t. j. z manj kakor 2 g/l ostanka sladkorja. V določenih primerih, npr. za zagotovitev boljše reprezentativnosti, se lahko sprejmejo tudi višje količine ostanka sladkorja. Kakor hitro se vino očisti in stabilizira z SO2, ga je treba napolniti v 75 cl steklenice in označiti.

B.

Opisni list v zvezi z vinifikacijo je treba sestaviti v skladu z delom II vprašalnika v Prilogi II.“


PRILOGA II

„PRILOGA II

Vprašalnik o jemanju vzorcev in vinifikaciji vzorcev grozdja za analizo z izotopskimi postopki

Analitične metode in izražanje rezultatov (enot) so opisani v Prilogi k Uredbi (EGS) št. 2676/90 (ali dokazano enaki s strani laboratorijev, vključenih v analize).

Del I

1.   Splošni podatki

1.1

Številka vzorca:

1.2

Ime in funkcija uradnika ali pooblaščene osebe, ki je vzela vzorec:

1.3

Ime in naslov pristojne službe, odgovorne za jemanje vzorca:

1.4

Ime in naslov pristojne službe, odgovorne za vinifikacijo in pošiljanje vzorcev, če to ni služba, navedena v 1.3:

2.   Splošni opis vzorca

2.1

Izvor (država, območje):

2.2

Leto trgatve:

2.3

Sorta vinske trte:

2.4

Barva grozdja:

3.   Opis vinograda

3.1

Ime in naslov osebe, ki obdeluje parcelo:

3.2

Lokacija parcele:

vinorodni kraj:

kraj:

katastrski podatki:

zemljepisna širina in dolžina:

3.3

Tip tal (npr. apnenčasta, ilovnata, apnenčasta ilovica, peščena):

3.4

Lega (t. j. pobočje, ravnina, izpostavljenost soncu):

3.5

Število vinskih trt na hektar:

3.6

Približna starost vinograda (manj kot 10 let, med 10 in 25 leti, več kot 25 let):

3.7

Nadmorska višina:

3.8

Gojitvena oblika in rez:

3.9

Vrsta vina, v katerega se grozdje običajno predeluje (namizno vino, kakovostno vino pdpo, drugo) – (referenčne definicije iz Uredbe (ES) št. 1493/1999, Priloga 1):

4.   Značilnosti pridelka in mošta

4.1

Ocenjeni donos na hektar za parcelo, na kateri je bila trgatev: (kg/ha)

4.2

Zdravstveno stanje grozdja (t. j. zdravo, gnilo), kjer je natančno opredeljeno, ali je bilo grozdje suho ali mokro, ko je bil vzet vzorec:

4.3

Datum jemanja vzorca:

5.   Vremenske razmere pred trgatvijo

5.1

Padavine v 10 dneh pred trgatvijo: da/ne. Če da, dodatne informacije, kadar so na voljo.

6.   Namakani vinogradi

Če se pridelek namaka, datum zadnjega namakanja:

(Žig pristojne službe, ki je odgovorna za odvzem vzorca, in ime, položaj in podpis uradnika, ki vzame vzorec)

Del II

1.   Mikrovinifikacija

1.1

Teža vzorca grozdja, v kg:

1.2

Postopek stiskanja:

1.3

Prostornina pridobljenega mošta:

1.4

Lastnosti mošta:

koncentracija sladkorja, izražena v g/l z refraktometrijo:

skupne kisline, izražene v g/l vinske kisline: (neobvezno)

1.5

Metoda obdelave mošta (npr. usedanje, centrifugiranje):

1.6

Dodajanje kvasovk (vrsta uporabljenih kvasovk). Navedite, ali je bilo vrenje spontano ali ne.

1.7

Temperatura med vrenjem:

1.8

Postopek za določanje konca vrenja:

1.9

Postopek nege vina (t. j. pretakanje):

1.10

Dodatek žveplovega dioksida v mg/l:

1.11

Analiza pridobljenega vina:

dejanski delež alkohola v vol %:

skupni suhi ekstrakt:

reducirajoči sladkorji, izraženi v g/l invertnega sladkorja:

2.   Kronološka zabela vinifikacije vzorca:

Datum:

odvzema vzorca: (isti kot datum trgatve, del I-4.3)

stiskanja:

začetka vrenja:

konca vrenja:

stekleničenja:

Datum zaključka dela II:

(Žig pristojne službe, ki je opravila vinifikacijo, in podpis pristojnega uradnika te službe)“


PRILOGA III

„PRILOGA III

ANALIZNI IZVID

Vzorci vina in proizvodov iz grozdja in vina, analiziranih z izotopsko metodo, opisano v Prilogi k Uredbi (EGS) št. 2676/90, ki se vnesejo v banko podatkov za izotope v SRS

I.   SPLOŠNI PODATKI (prenesene iz Priloge II)

1.

Država:

2.

Številka vzorca:

3.

Leto:

4.

Sorta vinske trte:

5.

Razred vina:

6.

Dežela/okoliš:

7.

Ime in naslov laboratorija, odgovornega za rezultate:

8.

Vzorec za kontrolno analizo, ki ga vzame SRS: da/ne

II.   POSTOPKI IN REZULTATI

1.   Vino (preneseno iz Priloge II)

1.1

:

Volumenski delež alkohola: vol %

:

% vol.

1.2

:

Skupni suhi ekstrakt

:

g/l

1.3

:

Reducirajoči sladkor

:

g/l

1.4

:

Skupna kislina, izražena kot vinska kislina

:

g/l

1.5

:

Skupni žveplov dioksid

:

mg/l

2.   Destilacija vina za SNIF-NMR

2.1

Opis destilacijskega aparata

2.2

Prostornina destiliranega vina/teža, pridobljenega destilata

3.   Analiza destilata

3.1

Količina alkohola v destilatu % (m/m)

4.   Rezultat korelacij izotopa devterija z etanolom, merjenim z NMR

4.1

=

(D/H)I

=

ppm

4.2

=

(D/H)II

=

ppm

4.3

=

’R‘

=

5.   Parametri NMR

Merjena frekvenca:

6.   Rezultat izotopske korelacije 18O/16O vina

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Rezultat izotopske korelacije 18O/16O mošta (kjer primerno)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Rezultat izotopske korelacije 13C/12C vinskega etanola

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB“


14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2121/2004

z dne 13. decembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1727/1999 o nekaterih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2158/92 o varstvu gozdov Skupnosti pred požari in Uredbe (ES) št. 2278/1999 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3528/86 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2152/2003 z dne 17. novembra 2003 o spremljanju gozdov in medsebojnih okoljskih vplivih v Skupnosti (1) in zlasti člena 14(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2152/2003 velja od 1. januarja 2003 in služi kot podlaga za nadaljevanje ukrepov s celovitim pristopom, ki so bili predhodno izvedeni v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3528/86 z dne 17. novembra 1986 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka (2) in Uredbo Sveta (EGS) št. 2158/92 z dne 23. julija 1992 o varstvu gozdov Skupnosti pred požari (3). Poleg tega je bila Uredba (ES) št. 2152/2003 izdana zaradi nadaljevanja spremljanja, povezanega z onesnaženostjo zraka in gozdnimi požari, ter preučitve nadaljnjega razvoja programa v prihodnosti, z namenom reševanja novih okoljskih vprašanj, pomembnih za Skupnost.

(2)

Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 2152/2003 določa, da se dejavnosti, predvidene v členih 4, 5, 6(2) in (3) ter 7(2) Uredbe, izvajajo v okviru nacionalnih programov, ki jih države članice pripravijo za obdobje dveh let. V skladu s členom 8(5) se Komisija na podlagi predloženih nacionalnih programov ali na podlagi kakršnih koli odobrenih prilagoditev teh nacionalnih programov odloči o finančnih prispevkih k upravičenim stroškom.

(3)

Člen 14(1) Uredbe (ES) št. 2152/2003 zahteva, da države članice imenujejo organe, pristojne za upravljanje dejavnosti, vključene v odobrene nacionalne programe. S tem ta uredba izrecno prenese naloge izvrševanja na nacionalne organe.

(4)

Ker ni Uredbe Komisije o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 2152/2003, se še vedno uporabljajo določbe naslednjih uredb, v kolikor niso v nasprotju z Uredbo (ES) št. 2152/2003: določbe Uredbe Komisije (EGS) št. 1696/87 z dne 10. junija 1987 o nekaterih podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 3528/86 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka (popisi, omrežje, poročila) (4), Uredbe Komisije (ES) št. 804/94 z dne 11. aprila 1994 o podrobnejših pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2158/92 v zvezi z informacijskimi sistemi za gozdne požare (5), Uredbe Komisije (ES) št. 1091/94 z dne 29. aprila 1994 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 3528/86 o varstvu gozdov Skupnosti pred onesnaženostjo zraka (6), Uredbe Komisije (ES) št. 1727/1999 (7) in Uredbe Komisije (ES) št. 2278/1999 (8).

(5)

Vendar bi bilo treba nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1727/1999 in Uredbe (ES) št. 2278/1999 uskladiti z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (9), in zlasti s členom 54(2)(c) in členom 56 Uredbe, in z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (10).

(6)

Predhodna analiza je pokazala, da prenos nalog izvrševanja proračuna v skladu s členom 54(2)(c) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 na nacionalne javne organe ali osebe zasebnega prava ustreza zahtevam dobrega finančnega poslovodenja in zagotavlja skladnost z načelom nediskriminacije in preglednosti ukrepov Skupnosti.

(7)

Merila za izbor organov, pristojnih za to, da jih imenujejo države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 2152/2003, je treba vključiti v Uredbo (ES) št. 1727/1999 in (ES) št. 2278/1999, skupaj z določbami o skladnosti z zahtevami dobrega finančnega poslovodenja in popolnem spoštovanju načel nediskriminacije in preglednosti.

(8)

Uredbo (ES) št. 1727/1999 in Uredbo (ES) št. 2278/1999 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (ES) št. 1727/1999 se vstavi naslednji člen 2a:

„Člen 2a

1.   Pristojni organi, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 14 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2152/2003 (11) zato, da upravljajo dejavnosti, vključene v odobrene nacionalne programe, ravnajo v skladu s pravili, določenimi v Uredbi Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (12) in Uredbi Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 (13), kakor tudi v skladu z določbami te uredbe.

2.   Organi iz odstavka 1, v nadaljnjem besedilu ‚pristojni organi‘, zlasti ustrezajo vsaj naslednjim merilom:

(a)

so nacionalni organi javnega sektorja ali osebe zasebnega prava, ki opravljajo javno službo, če zanje velja pravo ene od držav članic;

(b)

dajo primerna finančna jamstva, ki jih po možnosti izda javna oblast, zlasti za celotno vračilo zneskov, dolgovanih Komisiji;

(c)

delujejo v skladu z zahtevami dobrega finančnega poslovodenja;

(d)

zagotovijo preglednost nalog, ki jih izvajajo v skladu s členom 56(1)(a) do (e) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

3.   Poleg izpolnjevanja meril, določenih v odstavku 2, morajo osebe zasebnega prava iz točke (a) navedenega odstavka predložiti dokazila o naslednjem:

(a)

njihovi tehnični in strokovni sposobnosti, na podlagi dokumentarnih dokazil o izobrazbi in strokovni usposobljenosti članov njihovega vodstvenega osebja;

(b)

njihovi poslovni in finančni sposobnosti, na podlagi ustreznega bančnega izpiska, dokazila o zavarovanju odgovornosti ali državnega jamstva, bilance stanja ali izvlečka iz bilanc stanja, ki zajemajo najmanj zadnji dve leti, za kateri je bil pripravljen zaključni račun, kadar pravo družb države, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, zahteva objavo bilance stanja;

(c)

njihovi pristojnosti po nacionalnem pravu za opravljanje nalog izvrševanja proračuna, izkazani na primer z dokumentarnimi dokazili o njihovem vpisu v trgovinski ali poslovni register, izjavo pod prisego ali potrdilom, članstvom v določeni organizaciji, izrecnim pooblastilom ali vpisom v register zavezancev za DDV;

(d)

da niso v katerem od položajev, naštetih v členih 93 in 94 Uredbe (ES) št. 1605/2002.

4.   Komisija s pristojnimi organi sklene sporazum v skladu s členom 56 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 ter členi 35 in 41 Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002.

5.   Pristojni organi izvajajo redne preglede, da zagotovijo pravilno izvajanje ukrepov, ki se financirajo na podlagi Uredbe (ES) št. 2152/2003. Sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po potrebi začnejo sodni pregon za izterjavo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev.

6.   Pristojni organi predložijo Komisiji kakršne koli informacije, ki jih Komisija zahteva. Komisija izvede dokumentarne preglede in preglede na kraju samem, da preveri obstoj, ustreznost in pravilno delovanje, v skladu s pravili dobrega finančnega poslovodenja.

7.   Pristojni organi so posrednik, kateremu se plača prispevek Skupnosti in ki hrani računovodske izkaze ter evidenco prejema in plačila teh prispevkov v podporo nacionalnih programov, vključno z vsemi računi in dokumenti s podobno dokazno vrednostjo v podporo neposrednih in posrednih stroškov programa.“

Člen 2

Uredba (ES) št. 2278/1999 se spremeni, kakor sledi. Vstavi se naslednji člen 2a:

„Člen 2a

1.   Pristojni organi, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 14 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2152/2003 (14) zato, da upravljajo dejavnosti, vključene v odobrene nacionalne programe, ravnajo v skladu s pravili, določenimi v Uredbi Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (15) in Uredbi Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 (16), kakor tudi z določbami, predvidenimi v tej uredbi.

2.   Organi iz odstavka 1, v nadaljnjem besedilu ‚pristojni organi‘, zlasti ustrezajo vsaj naslednjim merilom:

(a)

so nacionalni organi javnega sektorja ali osebe zasebnega prava, ki opravljajo javno službo, če zanje velja pravo ene od držav članic;

(b)

dajo primerna finančna jamstva, ki jih po možnosti izda javna oblast, zlasti za celotno vračilo zneskov, dolgovanih Komisiji;

(c)

delujejo v skladu z zahtevami dobrega finančnega poslovodenja;

(d)

zagotovijo preglednost nalog, ki jih izvajajo v skladu s členom 56(1)(a) do (e) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

3.   Poleg izpolnjevanja meril, določenih v odstavku 2, morajo osebe zasebnega prava iz točke (a) navedenega odstavka predložiti dokazila o naslednjem:

(a)

njihovi tehnični in strokovni sposobnosti, na podlagi dokumentarnih dokazil o izobrazbi in strokovni usposobljenosti članov njihovega vodstvenega osebja;

(b)

njihovi poslovni in finančni sposobnosti, na podlagi ustreznega bančnega izpiska, dokazila o zavarovanju odgovornosti ali državnega jamstva, bilance stanja ali izvlečka iz bilanc stanja, ki zajemajo najmanj zadnji dve leti, za kateri je bil pripravljen zaključni račun, kadar pravo družb države, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, zahteva objavo bilance stanja;

(c)

njihovi pristojnosti po nacionalnem pravu za opravljanje nalog izvrševanja proračuna, izkazani na primer z dokumentarnimi dokazili o njihovem vpisu v trgovinski ali poslovni register, izjavo pod prisego ali potrdilom, članstvom v določeni organizaciji, izrecnim pooblastilom ali vpisom v register zavezancev za DDV;

(d)

da niso v katerem od položajev, naštetih v členih 93 in 94 Uredbe (ES) št. 1605/2002.

4.   Komisija s pristojnimi organi sklene sporazum v skladu s členom 56 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 ter členi 35 in 41 Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002.

5.   Pristojni organi izvajajo redne preglede, da zagotovijo pravilno izvajanje ukrepov, ki se financirajo na podlagi Uredbe (ES) št. 2152/2003. Sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po potrebi začnejo sodni pregon za izterjavo izgubljenih, nepravilno plačanih ali nepravilno porabljenih sredstev.

6.   Pristojni organi predložijo Komisiji kakršne koli informacije, ki jih Komisija zahteva. Komisija izvede dokumentarne preglede in preglede na kraju samem, da preveri obstoj, ustreznost in pravilno delovanje, v skladu s pravili dobrega finančnega poslovodenja.

7.   Pristojni organi so posrednik, kateremu se plača prispevek Skupnosti in ki hrani računovodske izkaze ter evidenco prejema in plačila teh prispevkov v podporo nacionalnih programov, vključno z vsemi računi in dokumenti s podobno dokazno vrednostjo v podporo neposrednih in posrednih stroškov programa.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 324, 11.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 788/2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 17).

(2)  UL L 326, 21.11.1986, str. 2. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 804/2002 (UL L 132, 17.5.2002, str. 1).

(3)  UL L 217, 31.7.1992, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2002 (UL L 132, 17.5.2002, str. 3).

(4)  UL L 161, 22.6.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2278/1999 (UL L 279, 29.10.1999, str. 3).

(5)  UL L 93, 12.4.1994, str. 11.

(6)  UL L 125, 18.5.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2278/1999 (UL L 279, 29.10.1999, str. 3).

(7)  UL L 203, 3.8.1999, str. 41.

(8)  UL L 279, 29.10.1999, str. 3.

(9)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(10)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.

(11)  UL L 324, 11.12.2003, str. 1.

(12)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(13)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1..

(14)  UL L 324, 11.12.2003, str. 1.

(15)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(16)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1.


14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2122/2004

z dne 13. decembra 2004

o določitvi količin, za katere je mogoče vložiti zahtevke za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2005 v okviru tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1279/98 za Bolgarijo in Romunijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1279/98 z dne 19. junija 1998 o pravilih uporabe tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v odločbah Sveta (ES) 2003/286/ES in 2003/18/ES za Bolgarijo in Romunijo (1), in zlasti člena 4(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1349/2004 z dne 23. julija 2004 o določitvi količin, za katere je mogoče vložiti zahtevke za uvozna dovoljenja v juliju 2004 v okviru tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1279/98 za Bolgarijo in Romunijo (2), določa pogoje, v okviru katerih je mogoče ugoditi zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2004.

(2)

Porabljene so bile vse razpoložljive količine proizvodov v sektorju govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bolgarije, ki jih je mogoče uvoziti pod posebnimi pogoji v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2004, kot je predvideno v prvem odstavku člena 2 Uredbe (ES) št. 1279/98.

(3)

Količine proizvodov v sektorju govejega in telečjega mesa s poreklom iz Romunije, ki jih je mogoče uvoziti pod posebnimi pogoji v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2004 v skladu s prvim odstavkom člena 2 Uredbe (ES) št. 1279/98 in za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja, so manjše od količin, ki so dejansko na razpolago. Zato se v skladu z drugim odstavkom tega člena preostale količine iz tega obdobja doda količinam, ki so na razpolago za naslednje obdobje za Romunijo.

(4)

Količine proizvodov v sektorju govejega in telečjega mesa s poreklom iz Romunije, ki jih je mogoče uvoziti pod posebnimi pogoji v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2005, je treba določiti ob upoštevanju razpoložljivih količin, preostalih od prejšnjega obdobja v skladu z drugim odstavkom člena 2 Uredbe (ES) št. 1279/98 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine, za katere je mogoče vložiti zahtevke za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2005 v okviru tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1279/98, so določene v Prilogi k tej uredbi po državah porekla in zaporednih številkah kvot.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 176, 20.6.1998, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).

(2)  UL L 250, 24.7.2004, str. 7.


PRILOGA

Količine, razpoložljive za obdobje iz člena 2 Uredbe (ES) št. 1279/1998 od 1. januarja do 30. junija 2005

Država porekla

Zaporedna številka

Tarifna oznaka KN

Razpoložljiva količina

(v tonah)

Romunija

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bolgarija

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/23


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/112/ES

z dne 13. decembra 2004

o prilagoditvi Direktive Sveta 95/50/ES o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 95/50/ES z dne 6. oktobra 1995 o enotnih postopkih kontrol cestnega prevoza nevarnega blaga (1), in zlasti člena 9a Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti (2) je določila enotne predpise za transport nevarnega blaga v Skupnosti.

(2)

Priloge k Direktivi Sveta 95/50/ES se nanašajo na Priloge k Direktivi 94/55/ES. Prilagoditev Prilog k Direktivi 94/55/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku lahko vpliva na Priloge k Direktivi 95/50/ES.

(3)

Da bi se upoštevala Direktiva Komisije 2003/28/ES z dne 7. aprila 2003 o četrti prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredku, je treba spremeniti Priloge k Direktivi 95/50/ES.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so skladni z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga, ustanovljenega z Direktivo 94/55/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 95/50/ES se spremeni:

Priloge I, II in III se nadomestijo s Prilogami I, II in III k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje eno leto po njeni objavi. Komisiji nemudoma predložijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Komisijo

Jacques BARROT

Član Komisije


(1)  UL L 249, 17.10.1995, str. 35. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/26/ES (UL L 168, 23.6.2001, str. 23).

(2)  UL L 319, 12.12.1994, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/28/ES (UL L 90, 8.4.2003, str. 45).


PRILOGA I

Image

Image


PRILOGA II

KRŠITVE

Za namene te direktive ta neizčrpen seznam, razvrščen v tri kategorije tveganja (pri čemer kategorija I pomeni največje tveganje) predstavlja smernice o tem, kaj šteje za kršitev.

Pri določitvi ustrezne kategorije tveganja je treba upoštevati posebne okoliščine, odločitev sama pa mora biti prepuščena presoji izvršnega organa/uradnika na cesti.

Neskladnosti, ki niso naštete v kategorijah tveganja, se razvrstijo v skladu z opredelitvami kategorij.

Če gre za več kršitev na prevozno enoto, se samo kategorija največjega tveganja (kot je razvidno iz točke 39 v Prilogi I k tej direktivi) uporabi za namene poročanja (Priloga III k tej direktivi).

1.   Kategorija tveganja I

Kjer neskladnost z ustreznimi določbami ADR ustvarja visoko raven tveganja smrti, resnih poškodb oseb ali škode v okolju, takšne napake/pomanjkljivosti zahtevajo takojšnje in ustrezne korektivne ukrepe, kot je imobilizacija vozila.

Neskladnosti so:

1.

Prevoz nevarnega blaga, ki se prevaža, je prepovedan;

2.

Puščanje nevarnih snovi;

3.

Prevažanje na prepovedan način ali z neustreznim prevoznim sredstvom;

4.

Prevažanje razsutega tovora v zabojniku, ki strukturno ni uporaben;

5.

Prevažanje z vozilom, ki nima ustreznega potrdila o ustreznosti;

6.

Vozilo ni več skladno s standardi ustreznosti in predstavlja neposredno nevarnost (drugače spada v kategorijo tveganja II);

7.

Uporabljena je nedovoljena embalaža;

8.

Embalaža ni v skladu z navodili za embaliranje;

9.

Niso upoštevane posebne določbe za kombinirano embaliranje;

10.

Niso upoštevani predpisi o varovanju in zlaganju tovora;

11.

Niso upoštevani predpisi o kombiniranem nalaganju tovorkov;

12.

Niso upoštevane dovoljene stopnje polnjenja cistern ali tovorkov;

13.

Niso upoštevane določbe o omejitvi količine, ki se prevaža v eni prevozni enoti;

14.

Prevažanje nevarnega blaga brez kakršne koli oznake o njegovi prisotnosti (npr. listine, označenje ali etiketiranje tovorkov, tablice in oznake na vozilu …);

15.

Prevažanje brez kakršne koli tablice ali oznake na vozilu;

16.

Ni podatkov o snovi v prevozu, ki bi omogočila določitev kategorije tveganja I (npr. številka UN, ustrezno odpremno ime, vrsta embalaže …);

17.

Voznik nima veljavnega potrdila o poklicni usposobljenosti;

18.

Uporablja se ogenj ali nezavarovano svetilo;

19.

Ne upošteva se prepoved kajenja.

2.   Kategorija tveganja II

Kjer neskladnost z ustreznimi določbami ADR ustvarja tveganje poškodb oseb ali škode v okolju, takšne napake/pomanjkljivosti običajno zahtevajo ustrezne korektivne ukrepe, kot je zahteva po odpravi napake/pomanjkljivosti na kraju kontrole, če je mogoče in ustrezno, najkasneje pa ob zaključku trenutnega prevoza.

Neskladnosti so:

1.

Prevozna enota je sestavljena iz več kot enega priklopnika/polpriklopnika;

2.

Vozilo ni več skladno s standardi ustreznosti, a ne predstavlja neposredne nevarnosti;

3.

Vozilo ni opremljeno z delujočimi gasilnimi aparati, kot se zahteva; gasilni aparat še vedno velja za uporabnega, če manjkata zgolj predpisani pečat in/ali datum poteka uporabnosti; vendar to ne velja, če gasilni aparat vidno ni več uporaben, npr. merilec tlaka kaže 0;

4.

Vozilo nima opreme, ki jo zahteva ADR ali pisna navodila;

5.

Niso upoštevani datumi za testiranje in pregled ter trajanje uporabe embalaže, vsebnikov IBC ali velike embalaže;

6.

Prevažajo se tovorki s poškodovano embalažo, IBC-ji ali velika pakiranja ali poškodovana umazana prazna embalaža;

7.

Prevažanje embaliranega tovora v zabojniku, ki strukturno ni uporaben;

8.

Cisterne/cisterna (vključno s tistimi, ki so prazne in neočiščene) niso bile/ni bila pravilno zaprta;

9.

Prevažanje kombinirane embalaže z zunanjo embalažo, ki ni pravilno zaprta;

10.

Nepravilno etiketiranje, označenje ali nepravilne tablice;

11.

Ni pisnih navodil, skladnih z ADR, oziroma se pisna navodila ne nanašajo na blago v prevozu;

12.

Vozilo ni ustrezno nadzorovano ali parkirano.

3.   Kategorija tveganja III

Kjer neskladnost z ustreznimi določbami pomeni nizko stopnjo tveganja poškodb oseb ali škode v okolju in kjer niso potrebni ustrezni korektivni ukrepi na cesti, ampak se jo lahko odpravlja kasneje v podjetju.

Neskladnosti so:

1.

Velikost tablic ali nalepk ali velikost črk, številk ali simbolov na tablicah ali nalepkah ni skladna s predpisi;

2.

Podatki v prevozni dokumentaciji, razen tistih v kategoriji tveganja I/(16), niso razpoložljivi;

3.

Potrdila o usposobljenosti voznika ni v vozilu, obstaja pa dokaz, da ga voznik ima.


PRILOGA III

VZOREC STANDARDNEGA OBRAZCA ZA POROČILO, KI GA JE TREBA POSLATI KOMISIJI V ZVEZI S KRŠITVAMI IN KAZNIMI

Image


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/29


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA PROXIMA/2/2004

z dne 30. novembra 2004

o imenovanju vodje Policijske misije EU v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, EUPOL Proxima

(2004/846/ES)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 25(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2004/789/SZVP z dne 22. novembra 2004 o podaljšanju Policijske misije Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (EUPOL Proxima) in zlasti člena 8(1) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Skupnega ukrepa 2004/789/SZVP določa, da Svet pooblasti Politični in varnostni odbor za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 PEU, vključno s pooblastili, da na predlog generalnega sekretarja/visokega predstavnika imenuje vodjo misije.

(2)

Generalni sekretar/visoki predstavnik je predlagal imenovanje g. Jürgena SCHOLZA,

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

G. Jürgen SCHOLZ se s 15. decembrom 2004 imenuje za vodjo Policijske misije Evropske unije v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (EUPOL Proxima).

Člen 2

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Uporablja se do 14. decembra 2005.

V Bruslju, 30. novembra 2004

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

A. HAMER


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/30


SKUPNI UKREP SVETA 2004/847/SZVP

z dne 9. decembra 2004

o Policijski misiji Evropske unije v Kinšasi (DRK) v zvezi z Združeno policijsko enoto (EUPOL „Kinshasa“)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14, tretjega pododstavka člena 25, člena 26 in člena 28(3) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. januarja 2004 sprejel Skupno stališče 2004/85/SZVP o preprečevanju, upravljanju in reševanju konfliktov v Afriki (1).

(2)

Evropska unija je prek operacije Artemis, izvedene v Demokratični republiki Kongo (DRK) v letu 2003, v skladu s Skupnim ukrepom 2003/423/SVZP z dne 5. junija 2003 o vojaški operaciji EU v Demokratični republiki Kongo (2), že sprejela dejanske ukrepe, s katerimi je prispevala k ponovni vzpostavitvi varnosti znotraj DRK.

(3)

Svet je 14. decembra 2000 sprejel Skupni ukrep 2000/792/SZVP (3) o imenovanju gospoda Alda Ajella za Posebnega predstavnika Evropske unije za regijo afriških Velikih jezer in o razveljavitvi Skupnega ukrepa 96/250/SZVP. Mandat posebnega predstavnika je bil nazadnje podaljšan s Skupnim ukrepom 2004/530/SZVP (4).

(4)

Svet je 29. septembra 2003 sprejel Skupno stališče 2003/680/SZVP (5) o spremembi Skupnega stališča 2002/829/SZVP o dobavi nekatere opreme DRK.

(5)

V skladu s splošnim in vseobsegajočim sporazumom o tranziciji v Demokratični republiki Kongo, podpisanim v Pretoriji 17. decembra 2002, ter v skladu z Memorandumom o varnosti in vojski z dne 29. junija 2003 je bila predvidena vzpostavitev Združene policijske enote (ZPE).

(6)

Varnostni svet Združenih narodov je 28. julija 2003 sprejel Resolucijo 1493 (2003), v kateri izraža zadovoljstvo ob razglasitvi prehodne ustave v Demokratični republiki Kongo dne 4. aprila 2003 in ob ustanovitvi prehodne vlade nacionalne enotnosti, ki je bila naznanjena 30. junija 2003. Hkrati spodbuja donatorje, da podprejo vzpostavitev Združene policijske enote Konga in odobri dodatno pomoč s strani Misije Združenih narodov v DRK (MONUC), ki bi bila morda potrebna za usposabljanje te enote.

(7)

V Skupni izjavi o sodelovanju ZN in EU pri kriznem upravljanju z dne 29. septembra 2003 sta generalni sekretar Združenih narodov in predsedstvo Sveta Evropske unije pozdravila obstoječe sodelovanje med Združenimi narodi in Evropsko unijo na področju civilnega in vojaškega kriznega upravljanja in proučila možnosti za pomoč pri vzpostavitvi Združene policijske enote v Kinšasi za zagotovitev varnosti prehodne vlade in institucij.

(8)

Vlada DRK je 20. oktobra 2003 naslovila uradno prošnjo na Visokega predstavnika za SZVP za pomoč s strani Evropske unije pri vzpostavljanju ZPE, ki naj bi pomagala zagotoviti zaščito državnih institucij in okrepila aparat za notranjo varnost.

(9)

Politični in varnostni odbor (PVO) je 15. decembra 2003 soglašal, da Evropska unija podpre vzpostavitev ZPE z upoštevanjem naslednjih treh področij: obnovo in sanacijo centra za usposabljanje in zagotovitev osnovne opreme; usposabljanje ZPE; spremljanje izvajanja, nadziranje in mentorstvo dejanskega izvajanja mandata ZPE po začetni fazi usposabljanja.

(10)

Komisija je sprejela sklep o financiranju glede Evropskega razvojnega sklada (ERS) za projekt, ki vključuje tehnično pomoč, obnovo centra za usposabljanje in zagotovitev določene opreme za ZPE ter primerno usposabljanje.

(11)

Svet je 17. maja 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/494/SZVP (6) v katerem se Evropska unija zavezuje, da „podpira proces utrjevanja notranje varnosti v DRK, kar je ključni dejavnik za mirovni proces in razvoj države, in sicer tako, da pomaga pri vzpostavljanju Združene policijske enote (ZPE) v Kinšasi“. V ta namen bodo Evropska unija in države članice poleg dejavnosti, ki jih financira ERS, prispevale s sredstvi in/ali prispevki v naravi, da bi vladi DRK priskrbele opremo za pregon, orožje in strelivo, opredeljeno kot potrebno za vzpostavitev ZPE.

(12)

Varnostni svet Združenih narodov je 1. oktobra 2004 sprejel Resolucijo 1565 (2004), v kateri je sklenil podaljšati napotitev MONUC do 31. marca 2005. Poleg tega je Varnostni svet Združenih narodov sklenil, da bo imela MONUC med drugim nalogo, v podporo predhodni vladi nacionalne enotnosti: „prispevati k dogovorom, sprejetim za varnost institucij in zaščito uradnikov prehodne vlade v Kinšasi, dokler združena policijska enota ne bo pripravljena za prevzem te odgovornosti, in podpreti oblasti Konga pri vzdrževanju reda na drugih strateških področjih“.

(13)

Trenutne varnostne razmere v DRK se lahko poslabšajo, kar ima lahko resne posledice za proces krepitve demokracije, za pravno državo ter mednarodno in regionalno varnost. Zavzetost EU na področju političnih prizadevanj in sredstev bo pripomogla k utrjevanju stabilnosti v tej regiji.

(14)

V uvodni izjavi 12 Skupni ukrep 2004/494/SZVP predvideva, da „Svet lahko sklene, da projektu ERS ter preskrbi opreme za pregon, orožja in streliva za ZPE, če je to primerno sledi komponenta Evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) za spremljanje, usmerjanje in svetovanje“.

(15)

Na svojem srečanju 16. novembra 2004 je PVO soglašal s konceptom misije EVOP za zagotovitev nadaljevanja projekta ERS.

(16)

Svet je 22. novembra 2004 ponovno poudaril svojo zavezanost k delu v tesni povezavi z MONUC in zagotovitvi učinkovite podpore pri izpolnjevanju njenega mandata, ki vključuje usposabljanje policije –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Namen

1.   Evropska unija s tem ustanavlja Policijsko misijo Evropske unije (EUPOL „KINSHASA“) za zagotovitev nadaljevanja projekta ERS iz Skupnega ukrepa 2004/494/SZVP v povezavi z vzpostavitvijo Združene policijske enote (ZPE) v Kinšasi (DRK) od začetka januarja 2005. Pred tem datumom in zaradi priprave policijske misije se najpozneje do 1. decembra 2004 ustanovi načrtovalna skupina, ki deluje do začetka misije.

2.   EUPOL „KINSHASA“ deluje v skladu s cilji in drugimi določbami, navedenimi v nalogah misije, določenih v členu 3.

Člen 2

Načrtovalna faza

1.   Med načrtovalno fazo bodo enoto za načrtovanje sestavljali vodja policijske misije/vodja enote za načrtovanje in osebje, potrebno za opravljanje nalog, ki izhajajo iz potreb misije.

2.   Med načrtovanjem bo prednostna naloga enote celostna ocena tveganja, ki se lahko po potrebi posodablja.

3.   Generalni sekretariat Sveta izdela koncept operacij (CONOPS). Enota za načrtovanje nato izdela operativni načrt (OPLAN) in pripravi vse tehnične instrumente, potrebne za izvajanje misije EUPOL „KINSHASA“. CONOPS in OPLAN bosta upoštevala celostno oceno tveganja. Svet potrdi CONOPS in OPLAN.

Člen 3

Naloge misije

Evropska unija vodi policijsko misijo v Kinšasi (DRK) za spremljanje, usmerjanje in svetovanje pri vzpostavljanju in začetno fazo delovanja ZPE, zato da zagotovi ukrepanje ZPE v skladu z usposabljanjem, ki ga je prejela v centru policijske akademije in v skladu z mednarodnimi najboljšimi praksami na tem področju. Ti ukrepi bi se morali osredotočiti na strukturo poveljevanja ZPE za krepitev sposobnosti upravljanja ZPE in spremljanje, usmerjanje ter svetovanje operativnim enotam pri izvajanju njihovih nalog.

Člen 4

Struktura misije

Misija bo sestavljena iz glavnega sedeža, ki se bo nahajal v operacijski bazi ZPE. Glavni sedež bo sestavljen iz pisarne vodje misije, sektorja za spremljanje, mentorstvo in svetovanje, sektorja za administrativno podporo in častnikov za zvezo z najpomembnejšimi akterji ZPU.

Člen 5

Vodja misije/policijski komisar

1.   Na predlog generalnega sekretarja/visokega predstavnika PVO imenuje vodjo misije/policijskega komisarja. Vodja misije/policijski komisar izvaja operativni nadzor nad misijo EUPOL „KINSHASA“ ter vsakodnevno vodenje operacij misije EUPOL „KINSHASA“.

2.   Vodja misije/policijski komisar podpiše pogodbo s Komisijo.

3.   Vsi policisti ostanejo pod polnim poveljstvom pristojne nacionalne oblasti. Nacionalne oblasti prenesejo operativni nadzor na vodjo misije EUPOL „KINSHASA“.

4.   Vodja misije/policijski komisar je odgovoren za disciplinski nadzor nad uslužbenci. Pri začasno premeščenih uslužbencih izvaja disciplinske ukrepe pristojni nacionalni organ ali organ EU.

Člen 6

Zaposleni

1.   Število in pristojnosti osebja misije EUPOL „KINSHASA“ je v skladu z nalogami misije, določenimi v členu 3 in strukturo misije, določeno v členu 4.

2.   Policiste začasno premestijo države članice. Vsaka država članica pokrije stroške v zvezi s policisti, ki so začasno premeščeni, skupaj s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, nadomestili, razen dnevnih nadomestil in stanovanjskih dodatkov ter potnimi stroški za pot v DRK in nazaj.

3.   EUPOL „KINSHASA“ najema mednarodno civilno osebje in lokalno osebje na pogodbeni osnovi glede na potrebe.

4.   Države prispevnice ali institucije Skupnosti, lahko prav tako, če je potrebno, premestijo civilno osebje. Vsaka država prispevnica ali institucija Skupnosti pokrije stroške v zvezi z osebjem, ki je začasno premeščeno, skupaj s plačami, zdravstvenim zavarovanjem, nadomestili, razen dnevnih nadomestil in stanovanjskih dodatkov, ter potnimi stroški za pot v DRK in nazaj.

Člen 7

Struktura poveljevanja

Misija EUPOL „KINSHASA“ ima kot operacija kriznega upravljanja enotno strukturo poveljevanja.

Posebni predstavnik Evropske unije (EUSR) poroča Svetu prek Generalnega sekretarja/Visokega predstavnika.

PVO zagotavlja politični nadzor in strateško usmeritev.

Vodja misije/policijski komisar vodi EUPOL „KINSHASA“ in zagotavlja tekoče vodenje operacije.

Vodja misije/policijski komisar poroča Generalnemu sekretarju/Visokemu predstavniku prek posebnega predstavnika EU.

Generalni sekretar/visoki predstavnik usmerja vodjo misije/policijskega komisarja prek posebnega predstavnika EU.

Člen 8

Politični nadzor in strateška usmeritev

1.   V pristojnosti Sveta izvaja PVO politični nadzor in strateško usmerja operacijo. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe. Pooblastilo zajema pristojnosti za spreminjanje operativnega načrta in strukture poveljevanja. Pooblastila za odločanje v zvezi s cilji in prenehanjem operacije so pridržana Svetu, ki mu pomaga Generalni sekretar/Visoki predstavnik.

2.   Posebni predstavnik EU vodji policijske misije zagotavlja lokalne politične smernice. Posebni predstavnik EU zagotavlja usklajevanje z drugimi udeleženci EU ter odnose z organi države gostiteljice.

3.   PVO v rednih presledkih poroča Svetu prek posebnega predstavnika EU.

4.   PVO v rednih presledkih prejema poročila od vodje policijske misije v zvezi s potekom misije. PVO lahko po potrebi na svoje sestanke povabi vodjo policijske misije, kot je primerno.

Člen 9

Udeležba tretjih držav

1.   Brez poseganja v avtonomijo EU pri odločanju in enotni institucionalni okvir Unije so k sodelovanju pri misiji EUPOL „KINSHASA“ povabljene tudi pristopne države in kandidatke ter druge tretje države, če prevzamejo stroške, povezane s policisti in/ali mednarodnim civilnim osebjem, ki jih začasno premestijo, skupaj s plačami, nadomestili in potnimi stroški za pot v DRK in nazaj, ter prispevajo k pokrivanju tekočih stroškov misije EUPOL „KINSHASA“, kot je primerno.

2.   Svet s temi ukrepi pooblašča PVO, da na priporočilo vodje policijske misije in odbora za civilne vidike kriznega upravljanja sprejme ustrezne sklepe o sprejetju predlaganih prispevkov.

3.   Tretje države, ki prispevajo k misiji EUPOL „KINSHASA“ imajo enake pravice in obveznosti pri vsakodnevnem upravljanju operacije kot države članice EU, ki sodelujejo v operaciji.

4.   PVO sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z ureditvijo sodelovanja in če je potrebno, predloži predlog Svetu, skupaj z morebitno finančno udeležbo tretjih držav pri skupnih stroških.

5.   Podrobna pravila v zvezi z udeležbo tretjih držav so opredeljena s sporazumi, ki se sklenejo v skladu s členom 24. Generalni sekretar/visoki predstavnik, ki pomaga predsedstvu, lahko v njegovem imenu v pogajanjih doseže takšne dogovore. Če sta EU in tretja država sklenili sporazum o vzpostavitvi okvirja za sodelovanje tretje države v operacijah za krizno upravljanje EU, veljajo določbe tega sporazuma v smislu te operacije.

Člen 10

Finančna ureditev

1.   Stroški za izvajanje tega skupnega ukrepa znašajo 4 370 000 EUR za kritje stroškov med načrtovalno fazo in leto 2005.

2.   Pri stroških, ki se pokrivajo iz proračuna Skupnosti, velja naslednje:

(a)

izdatki se upravljajo v skladu s pravili in postopki Evropske skupnosti, ki veljajo za proračun, z izjemo, da nobeno vnaprejšnje financiranje ne ostane v lasti Skupnosti. Državljani tretjih držav lahko sodelujejo na javnih razpisih;

(b)

vodja enote za načrtovanje/vodja policijske misije v celoti poroča Komisiji, ki ga tudi nadzira, o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe.

3.   Finančna ureditev upošteva operativne zahteve misije EUPOL „KINSHASA“, skupaj z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo svojih enot.

Člen 11

Ukrepi Skupnosti in drugi ustrezni ukrepi

1.   Svet upošteva namero Komisije, da svoje delovanje usmeri v doseganje ciljev tega skupnega ukrepa, kjer je potrebno, tudi z ustreznimi ukrepi Skupnosti.

2.   Svet prav tako upošteva, da je treba tako v Kinšasi kot tudi v Bruslju določiti pogoje in način koordinacije, med drugim z upoštevanjem morebitnih prihodnjih projektov v okviru ERS, ob upoštevanju obstoječih mehanizmov za koordinacijo.

Člen 12

Razkritje tajnih informacij

1.   Generalni sekretar/visoki predstavnik je pooblaščen, da tretjim državam, povezanim s tem skupnim ukrepom, sporoča zaupne informacije in dokumente EU do stopnje „CONFIDENTIEL UE“, pridobljene za namene operacije v skladu z varnostnimi predpisi Sveta.

2.   Generalni sekretar/visoki predstavnik je prav tako pooblaščen, da v skladu z operativnimi potrebami misije, zaupne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, pridobljene za namene operacije, sporoča Združenim narodom, in sicer v skladu z varnostnimi predpisi Sveta. V ta namen bodo sklenjeni lokalni dogovori.

3.   V primeru posebne in takojšnje operativne potrebe je generalni sekretar/visoki predstavnik prav tako pooblaščen za sporočanje zaupnih informacij in dokumentov EU do stopnje „RESTREINT UE“, pridobljenih za namene operacije, državi gostiteljici, in sicer v skladu z varnostnimi predpisi Sveta. V vseh drugih primerih se takšne informacije in dokumenti državi gostiteljici sporočijo v skladu s stopnjo sodelovanja države gostiteljice z Evropsko unijo.

4.   Generalni sekretar/visoki predstavnik je pooblaščen, da tretjim državam, povezanim s tem skupnim ukrepom, sporoča dokumente EU, ki niso zaupne narave, v zvezi z nameni Sveta glede operacije, in za katere velja obveznost varovanja poklicne tajnosti v skladu s členom 6(1) poslovnika Sveta.

Člen 13

Status osebja misije EUPOL „KINSHASA“

1.   Status osebja, ki sodeluje v misiji EUPOL „KINSHASA“ v DRK, skupaj s, kjer je to primerno, privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za dokončanje in tekoče izvajanje misije EUPOL „KINSHASA“, se določi v skladu s postopkom iz člena 24 Pogodbe. Generalni sekretar/visoki predstavnik, ki pomaga predsedstvu, lahko v njegovem imenu v pogajanjih doseže te dogovore.

2.   Država ali institucija Skupnosti, ki je začasno premestila uslužbenca, je odgovorna, da se odzove na pritožbe v zvezi z začasno premestitvijo, ki jih vložijo uslužbenci ali pa so povezane z njimi. Država ali institucija Skupnosti je odgovorna za vsako ukrepanje proti začasno premeščenemu uslužbencu.

Člen 14

Začetek veljavnosti, trajanje

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Veljati preneha 31. decembra 2005.

Izdatki so upravičeni po sprejetju Skupnega ukrepa.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

L. J. BRINKHORST


(1)  UL L 21, 28.1.2004, str. 25.

(2)  UL L 143, 11.6.2003, str. 50.

(3)  UL L 318, 16.12.2000, str. 1.

(4)  UL L 234, 3.7.2004, str. 13.

(5)  UL L 249, 1.10.2003, str. 64.

(6)  UL L 182, 19.5.2004, str. 41.


14.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/35


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2004/848/SZVP

z dne 13. decembra 2004

o spremembi Skupnega stališča 2004/661/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. septembra 2004 sprejel Skupno stališče 2004/661/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije (1).

(2)

Mednarodna misija za opazovanje volitev v Belorusiji je prišla do zaključka, da so bile parlamentarne volitve in referendum v Belorusiji 17. oktobra 2004 znatno pod ravnijo osnovnih zavez Belorusije v okviru OVSE. EU je mnenja, da so za nepravilnosti, ki so jih zasledili opazovalci, neposredno odgovorne beloruske oblasti.

(3)

Prav tako EU ugotavlja, da so na mirnih političnih demonstracijah v Minsku po volitvah in referendumu beloruska policija in druge varnostne sile nasilno nastopile proti več voditeljem opozicije in predstavnikom medijev.

(4)

Zaradi tega je Svet 22. novembra 2004 sklenil uvesti omejitev vstopa za uradnike, ki so neposredno odgovorni za potvorjene rezultate volitev in referenduma, in za osebe, ki so odgovorne za hude kršitve človekovih pravic med zatiranjem mirnih demonstracij.

(5)

V tej zvezi je Svet istega dne predsednika Lukašenka in njegovo vlado pozval, naj spremenita svojo dosedanjo politiko in se lotita temeljitih demokratičnih in gospodarskih reform ter Belorusijo tako približata skupnim evropskim vrednotam. Poleg tega je Svet izrazil stališče, da je EU še naprej odprta za dialog z Belorusijo o postopnem razvoju dvostranskih odnosov, čim bodo beloruske oblasti s konkretnimi dejanji pokazale iskreno pripravljenost za ponovno sodelovanje. Nadalje je Svet ponovno izrazil svojo pripravljenost poglobiti odnose z Belorusijo, med drugim v okviru evropske sosedske politike (ESP), takoj ko bodo beloruske oblasti jasno pokazale pripravljenost za spoštovanje demokratičnih vrednot in pravne države.

(6)

Obseg omejevalnih ukrepov, ki jih nalaga Skupno stališče 2004/661/SZVP, je zato treba razširiti na osebe, ki so neposredno odgovorne za potvorjene rezultate volitev in referenduma v Belorusiji 17. oktobra 2004, in osebe, ki so odgovorne za hude kršitve človekovih pravic med zatiranjem mirnih demonstracij, ki so jih izzvale volitve in referendum v Belorusiji.

(7)

Omejevalne ukrepe proti osebam, ki so neposredno odgovorne za potvorjene rezultate volitev in referenduma v Belorusiji 17. oktobra 2004, in osebam, ki so odgovorne za hude kršitve človekovih pravic med zatiranjem mirnih demonstracij, ki so jih izzvale volitve in referendum v Belorusiji, je treba pregledati v luči reforme Volilnega zakonika za uskladitev z zavezami v okviru OVSE in drugimi mednarodnimi standardi demokratičnih volitev, kot jih predlagata OVSE/ODIHR, in v luči konkretnih dejanj oblasti v zvezi z mirnimi demonstracijami –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2004/661/SZVP se spremeni:

1.

Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi vstop na njihovo ozemlje ali prehod preko njega preprečile osebam, ki so odgovorne:

za začetek neodvisne preiskave in pregon domnevnih kaznivih dejanj, pa tega niso storile, in osebam, ki imajo po Pourgouridesovem poročilu ključno vlogo pri izginotju štirih dobro znanih oseb v Belorusiji v letih 1999/2000 in pri kasnejšem prikrivanju tega izginotja, saj očitno ovirajo pravico, in sicer gre za osebe, naštete v Prilogi I;

za potvorjene rezultate volitev in referenduma v Belorusiji 17. oktobra 2004, in osebam, odgovornim za hude kršitve človekovih pravic med zatiranjem mirnih demonstracij, ki so jih izzvale volitve in referendum v Belorusiji, in sicer gre za osebe, naštete v Prilogi II.“.

2.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

Svet, ki odloča na predlog države članice ali Komisije, glede na politične premike v Belorusiji po potrebi sprejme spremembe seznamov v Prilogi I in Prilogi II.“.

3.

Priloga se nadomesti s prilogama I in II v Prilogi k temu skupnemu stališču.

Člen 2

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. decembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL L 301, 28.9.2004, str. 67.


PRILOGA

PRILOGA I

Seznam oseb iz prve alinee odstavka 1 člena 1

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovič, beloruski minister za turizem in šport, rojen 5. avgusta 1946 v regiji Sahalin, v nekdanji Ruski socialistični federativni sovjetski republiki.

2.

ŠEJMAN, VIKTOR Vladimirovič, vodja beloruske predsedniške administracije, rojen 26. maja 1958 v regiji Grodno.

3.

PAVLIČENKO (PAVLJUČENKO), DMITRI Valerijevič, častnik v beloruskih posebnih enotah, rojen leta 1966 v Vitebsku.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovič, minister za notranje zadeve, rojen leta 1956.

PRILOGA II

Seznam oseb iz druge alinee odstavka 1 člena 1

1.

Lidija JERMOŠINA, predsednica osrednje volilne komisije.

2.

Juri PODOBED, poveljnik OMON Minsk.