ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 365

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
10. december 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2096/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2097/2004 z dne 8. decembra 2004 o prenehanju lova na sled za plovila, ki plujejo pod zastavo Francije

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2098/2004 z dne 8. decembra 2004 o prenehanju lova na sled za plovila, ki plujejo pod zastavo Francije

4

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2099/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 10. decembra 2004

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2100/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2101/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 14. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1327/2004

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2102/2004 z dne 9. decembra 2004 o nekaterih izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju jajc v Italiji

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2103/2004 z dne 9. decembra 2004 o prenosu podatkov o nekaterih ribištvih v zahodnih vodah in Baltskem morju

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2104/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2105/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1757/2004

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2106/2004 z dne 9. decembra 2004 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za oves v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1565/2004

23

 

*

Direktiva Komisije 2004/110/ES z dne 9. decembra 2004 o šesti prilagoditvi Direktive Sveta 96/49/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici tehničnemu napredku ( 1 )

24

 

*

Direktiva Komisije 2004/111/ES z dne 9. decembra 2004 o peti prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredku ( 1 )

25

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

2004/844/ES:
Odločba Komisije z dne 9. novembra 2004 o uvedbi standardnega obrazca za vloge za pravno pomoč na podlagi Direktive Sveta 2003/8/ES o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4285)

27

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2096/2004

z dne 9. decembra 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 9. decembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

116,0

204

91,5

999

103,8

0707 00 05

052

76,3

204

32,5

220

122,9

999

77,2

0709 90 70

052

111,1

204

64,6

999

87,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

42,7

382

32,3

388

52,7

528

36,4

999

43,0

0805 20 10

204

61,4

999

61,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,1

204

46,4

464

161,3

624

93,2

720

30,2

999

80,2

0805 50 10

052

48,8

528

42,4

999

45,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,7

400

88,4

404

105,6

512

105,4

720

65,7

804

167,7

999

114,3

0808 20 50

400

96,9

720

42,0

999

69,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2097/2004

z dne 8. decembra 2004

o prenehanju lova na sled za plovila, ki plujejo pod zastavo Francije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2287/2003 z dne 19. decembra 2003 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2004 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, določa kvote za ulov sleda za leto 2004 (2).

(2)

Za zagotavljanje izpolnjevanja določb o količinskih omejitvah ulova staleža, za katerega je določena kvota, je potrebno, da Komisija določi datum, od katerega se šteje, da so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, s svojim ulovom izčrpala dodeljeno kvoto.

(3)

Glede na podatke, ki jih je prejela Komisija, so plovila, ki plujejo pod zastavo Francije ali so v Franciji registrirana, s svojim ulovom sleda v vodah Severnega morja severno od 53° 30′ severne zemljepisne širine dosegla kvoto, dodeljeno za leto 2004. Francija je prepovedala lov na ta stalež od 23. oktobra 2004 dalje. Zato je treba ta datum sprejeti tudi v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za plovila, ki plujejo pod zastavo Francije ali so v Franciji registrirana, se šteje, da so s svojim ulovom sleda v vodah Severnega morja severno od 53° 30′ severne zemljepisne širine, kot tudi hranjenje na krovu, pretovarjanje in raztovarjanje tega staleža, ulovljenega po datumu uporabe te uredbe.

Kielletään Ranskan lipun alla purjehtivilta tai Ranskassa rekisteröidyiltä aluksilta sillin kalastus Pohjanmerellä linjan 53° 30′ severne zemljepisne širine, kot tudi hranjenje na krovu, pretovarjanje in raztovarjanje tega staleža, ulovljenega po datumu uporabe te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 23. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2004

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(2)  UL L 344, 31.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1928/2004 (UL L 332, 6.11.2004, str. 5).


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2098/2004

z dne 8. decembra 2004

o prenehanju lova na sled za plovila, ki plujejo pod zastavo Francije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2287/2003 z dne 19. decembra 2003 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2004 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, določa kvote za ulov sleda za leto 2004 (2).

(2)

Za zagotavljanje izpolnjevanja določb o količinskih omejitvah ulova staleža, za katerega je določena kvota, je potrebno, da Komisija določi datum, od katerega se šteje, da so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, s svojim ulovom izčrpala dodeljeno kvoto.

(3)

Glede na podatke, ki jih je prejela Komisija, so plovila, ki plujejo pod zastavo Francije ali so v Franciji registrirana, s svojim ulovom sleda v vodah območja ICES Vb, VIaN, VIb dosegla kvoto, dodeljeno za leto 2004. Francija je prepovedala lov na ta stalež od 23. oktobra 2004 dalje. Zato je treba ta datum sprejeti tudi v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za plovila, ki plujejo pod zastavo Francije ali so v Franciji registrirana, se šteje, da so s svojim ulovom sleda v vodah območja ICES Vb, VIaN, Vib izčrpala kvoto, dodeljeno Franciji za leto 2004.

Za plovila, ki plujejo pod zastavo Francije ali so v Franciji registrirana, je prepovedan lov na sled v vodah območja ICES Vb, VIaN, VIb, kot tudi hranjenje na krovu, pretovarjanje in raztovarjanje tega staleža, ulovljenega po datumu uporabe te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 23. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. decembra 2004

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(2)  UL L 344, 31.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1928/2004 (UL L 332, 6.11.2004, str. 5).


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2099/2004

z dne 9. decembra 2004

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 10. decembra 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti njenega člena 24(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1422/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz melase v sektorju sladkorja in spremembi Uredbe (EGS) št. 785/68 (2) predvideva, da se cena CIF pri uvozu melase, določena v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 785/68 (3), upošteva kot „reprezentativna cena“. Ta cena velja za standardno kakovost, določeno v členu 1 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(2)

Pri določitvi reprezentativnih cen je treba upoštevati vse razpoložljive podatke iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 785/68, razen v primerih iz člena 4 te uredbe ter, če je to primerno, se lahko cene določijo na način iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(3)

Za prilagoditev cen za nestandardno kakovost je treba glede na kakovost ponujene melase cene zvišati ali znižati v skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(4)

V primeru razlik med sprožitveno ceno zadevnega proizvoda in reprezentativno ceno je treba določiti dodatne uvozne dajatve pod pogoji, predvidenimi v členu 3 Uredbe (ES) št. 1422/95. V primeru odprave uvoznih dajatev v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 je treba določiti posebne količine za te dajatve.

(5)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za zadevne proizvode je treba določiti v skladu s členom 1(2) ter členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1422/95.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne dajatve za uvoz proizvodov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1422/95 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 79/2003 (UL L 13, 18.1.2003, str. 4).

(3)  UL L 145, 27.6.1968, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1422/1995 (UL L 141, 24.6.1995, str. 12).


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 10. decembra 2004

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev za uvoz 100 kg neto teže zadevnega proizvoda zaradi odprave iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

8,50

0

1703 90 00 (2)

9,77

0


(1)  V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 ta znesek nadomesti stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določeno v prvem členu spremenjene Uredbe (EGS) št. 785/68.


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2100/2004

z dne 9. decembra 2004

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (1), spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 680/2002, in zlasti drugega pododstavka člena 27(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, navedenih v členu 1(1)(a) te uredbe, na svetovnem trgu ter cenami teh proizvodov v Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Uredba (ES) št. 1260/2001 predvideva, da je pri določitvi nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, nedenaturiran in izvožen brez nadaljnje predelave, treba upoštevati položaj na trgu Skupnosti ter na svetovnem trgu za sladkor in zlasti elemente cene in stroškov, določene v členu 28 te uredbe. Isti člen določa, da je treba upoštevati tudi ekonomski vidik predvidenega izvoza.

(3)

Nadomestilo za surovi sladkor je treba določiti glede na standardno kakovost. Slednja je določena v točki II Priloge I Uredbe (ES) št. 1260/2001. Poleg tega je treba to nadomestilo določiti v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001. Kandirani sladkor je opredeljen v Uredbi Komisije (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za dodelitev izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (2). Tako izračunano nadomestilo za aromatiziran ali obarvan sladkor velja za njegovo vsebnost saharoze in je skladno s tem določeno za 1 % te vsebnosti.

(4)

V posebnih primerih je mogoče višino nadomestila določiti z drugimi pravnimi instrumenti.

(5)

Nadomestilo je treba določiti vsake dva tedna. V vmesnem obdobju ga je mogoče spremeniti.

(6)

Prvi pododstavek člena 27(5) Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva, da so lahko nadomestila za proizvode iz člena 1 te uredbe različno določena glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(7)

Precejšnje in hitro povečanje preferencialnega uvoza sladkorja iz zahodnih balkanskih držav od začetka leta 2001 ter izvoza sladkorja iz Skupnosti v te dežele velja za zelo umetno.

(8)

Da bi preprečili vsakršne zlorabe v zvezi s ponovnim uvozom proizvodov, ki jim je bilo dodeljeno izvozno nadomestilo, v Skupnost, se nadomestila za proizvode, zajete v tej uredbi, ne določijo za vse države zahodnega Balkana.

(9)

Ob upoštevanju teh dejavnikov in trenutnega položaja na trgu za sladkor ter zlasti kotacij ali cen za sladkor znotraj Skupnosti in na svetovnem trgu je treba določiti ustrezno višino nadomestil.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nadomestila za izvoz izdelkov, naštetih v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1260/2001, nedenaturiranega in brez nadaljnje predelave, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.


PRILOGA

NADOMESTILA ZA BELI SLADKOR IN SUROVI SLADKOR, IZVOŽEN BREZ NADALJNJE PREDELAVE 10. DECEMBRA 2004

Oznake proizvodov

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,4226

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,26

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,4226

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta št. 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Kadar je donos izvoženega sladkorja drugačen od 92 %, se znesek izračuna v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001.


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2101/2004

z dne 9. decembra 2004

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 14. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1327/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti druge alinee odstavka 5 člena 27 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1327/2004 z dne 19. julija 2004 o stalnem razpisu za določitev prelevmanov in/ali nadomestil za izvoz belega sladkorja (2) za tržno leto 2004/2005 zahteva, da se izda delni razpis za izvoz sladkorja v nekatere tretje države.

(2)

V skladu z določbami člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1327/2004 se po potrebi določi najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis, ob upoštevanju zlasti stanja in predvidenega razvoja na trgu za sladkor v Skupnosti ter na svetovnem trgu.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Člen 1

Za 14. delni razpis za beli sladkor, izdan v skladu z Uredbo (ES) št. 1327/2004, se največja višina nadomestila za izvoz v nekatere tretje države določi na 45,547 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 246, 20.7.2004, str. 23. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1685/2004 (UL L 303, 30.9.2004, str. 21).


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2102/2004

z dne 9. decembra 2004

o nekaterih izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju jajc v Italiji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za jajca (1), in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi izbruha aviarne influence v nekaterih proizvodnih regijah v Italiji med decembrom 1999 in aprilom 2000, med avgustom in oktobrom 2000 ter med oktobrom 2002 in septembrom 2003 so italijanske oblasti sprejele nekatere veterinarske in trgovinske omejitve, zlasti na podlagi Direktive Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor aviarne influence (2). Zato sta bila prevoz in trženje valilnih jajc znotraj Italije ali znotraj območij, ki jih je neposredno prizadela epizootska bolezen, začasno prepovedana.

(2)

Omejitve prostega pretoka valilnih jajc, ki izvirajo iz uporabe veterinarskih ukrepov, bi lahko povzročile hude motnje na trgu z valilnimi jajci v Italiji. Italijanske oblasti so sprejele ukrepe za podporo trga, ki se uporabljajo za obdobje, ki je nujno potrebno. Ti ukrepi so določali možnost, da se valilna jajca, uvrščena pod oznako KN 0407 00 19, ki jih ni bilo več mogoče vložiti v inkubator, uporabijo za predelavo v jajčne proizvode ali da se valilna jajca, uvrščena pod oznakama KN 0407 00 19 in 0407 00 11, uničijo.

(3)

Ti ukrepi so imeli pozitiven učinek na trg valilnih jajc. Zato jih je upravičeno obravnavati kot izredne ukrepe za podporo trgu v smislu člena 14 Uredbe (EGS) št. 2771/75 in odobriti pomoč za nadomestitev dela finančnih izgub, povzročenih z uporabo valilnih jajc za predelavo v jajčne proizvode ali z njihovim uničenjem.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uporaba valilnih jajc, uvrščenih pod oznako KN 0407 00 19 za predelavo in uporaba valilnih jajc, uvrščenih pod oznakama KN 0407 00 19 in 0407 00 11 za uničenje, ki sta se izvajali v obdobjih med 17. decembrom 1999 in 14. aprilom 2000, 14. avgustom in 16. oktobrom 2000 ter med 11. oktobrom 2002 in 30. septembrom 2003 in so ju italijanske oblasti sprejele na podlagi nacionalnih veterinarskih ukrepov, sprejetih zlasti na podlagi Direktive 92/40/EGS, se štejeta kot izredni ukrep za podporo trgu na podlagi člena 14 Uredbe (EGS) št. 2771/75.

2.   Na podlagi ukrepa iz odstavka 1 se nadomestilo:

v višini 0,0942 eura na valilno jajce, uvrščeno pod oznako KN 0407 00 19, ki se uporabi za predelavo, odobri za skupno največ 770 751 jajc;

v višini 0,1642 eura na valilno jajce, uvrščeno pod oznako KN 0407 00 19 se uniči, odobri za skupno največ 165 040 jajc; in

v višini 0,5992 eura na valilno jajce, uvrščeno pod oznako KN 0407 00 11, odobri za skupno največ 264 930 jajc.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 167, 22.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2103/2004

z dne 9. decembra 2004

o prenosu podatkov o nekaterih ribištvih v zahodnih vodah in Baltskem morju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 22(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Največji dovoljeni obsegi ribolovnega napora za nekatera ribolovna območja in ribištva so določena z Uredbo Sveta (ES) št. 1415/2004 z dne 19. julija 2004 (2), kot je opredeljeno v členu 11(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1954/2003 z dne 4. novembra 2003 o upravljanju ribolovnega napora v zvezi z nekaterimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2847/93 in razveljavitvi uredb (ES) št. 685/95 in (ES) št. 2027/95 (3).

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 2092/98 z dne 30. septembra 1998 (4) glede prijavljanja ribolovnega napora v zvezi z določenimi ribolovnimi območji in viri Skupnosti ni več v skladu z uredbama (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1415/2004 v zvezi z zahodnimi vodami. Zato je treba na novo opredeliti obveznosti v zvezi s prijavljanjem ribolovnega napora za zahodne vode.

(3)

Obstoječe obveznosti za prijavljanje ribolovnega napora za Baltsko morje, kakor so bile določene v Uredbi (ES) št. 2092/98, morajo ostati v veljavi.

(4)

Zaradi števila in pomembnosti sprememb in glede na skladnost med novimi obveznostmi za zahodne vode in obstoječimi obveznostmi za Baltsko morje je treba Uredbo (ES) št. 2092/98 razveljaviti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

ZAHODNE VODE

Člen 1

Seznami plovil s posebnim ribolovnim dovoljenjem

Države članice v 30 dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe posredujejo Komisiji dopolnjeno različico seznama plovil iz člena 7 Uredbe (ES) št. 1954/2003, ob tem pa uporabijo obliko poročila iz Priloge I k tej uredbi.

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1954/2003 in člena 19(f) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/1993 (5) se bodo spremembe podatkov iz Priloge I dnevno poročale Komisiji s pošiljanjem popolnoma dopolnjene Priloge I v času, ko se dodeli ali odvzame posebno ribolovno dovoljenje iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 1954/2003.

Člen 2

Ribolovni napor

1.   Države članice posredujejo Komisiji zbirne podatke o ribolovnem naporu plovil v prejšnjem mesecu iz člena 1 pred 15. vsakega meseca, ob tem pa uporabijo obliko poročila iz Priloge II k tej uredbi.

2.   Za prvo prijavo ribolovnega napora se referenčno obdobje za zbirne podatke začne 1. januarja 2004.

POGLAVJE II

BALTSKO MORJE

Člen 3

Seznami plovil s posebnim ribolovnim dovoljenjem

1.   Države članice posredujejo Komisiji seznam plovil iz člena 2 Uredbe (ES) št. 779/97, ob tem pa uporabijo obliko poročila iz Priloge III k tej uredbi.

2.   Spremembe seznamov plovil se sporočijo Komisiji z uporabo iste oblike poročila najpozneje štiri delovne dni pred vstopom plovila v ribolovno območje.

Člen 4

Ribolovni napor

Države članice posredujejo Komisiji zbirne podatke o ribolovnem naporu iz druge in tretje alinee člena 19i Uredbe (EGS) št. 2847/93 v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

POGLAVJE III

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 5

Prenos podatkov in dostop do podatkov

1.   Države članice sporočijo Komisiji podatke iz členov 1 do 4 preko sistema izmenjave ribolovnih podatkov (ali katerega koli prihodnjega sistema podatkov, ki ga določi Komisija).

2.   Države članice dajo na voljo podatke v zvezi s dopolnjenimi seznami plovil preko sistema izmenjave ribolovnih podatkov (ali katerega koli prihodnjega sistema podatkov, ki ga določi Komisija).

3.   Komisija bo najkasneje do 1. julija 2005 prilagodila sistem izmenjave ribolovnih podatkov za seznam plovil iz člena 1 in prijave ribolovnega napora iz člena 2.

Do tega datuma države članice sporočijo Komisiji podatke iz členov 1 in 2 v obliki tabele in jo pošljejo na ustrezen poštni naslov, katerega bo Komisija posredovala državam članicam.

Člen 6

Razveljavitev

1.   Uredba (ES) št. 2092/98 se razveljavi.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 258, 5.8.2004, str. 1.

(3)  UL L 289, 7.11.2003, str. 1.

(4)  UL L 266, 1.10.1998, str. 47.

(5)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1.


PRILOGA I

SEZNAM PLOVIL S POSEBNIM RIBOLOVNIM DOVOLJENJEM – ZAHODNE VODE

Oblika poročila

Država

Vrste

CFR

Zunanja oznaka

ICES V–VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

Biološko občutljivo območje

člen 6 – Uredba (ES) št. 1954/2003

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)


Nosilec podatkov

Ime cone

Največje število znakov/števk

Poravnava (1)

L(eva)/D(esna)

Opredelitev in pripombe

(1)

Država

3

Država članica (koda Alpha-3 ISO), v kateri je plovilo registrirano za ribolov v skladu z Uredbo (ES) št. 2371/2002

Vedno država, ki poroča

(2)

Vrste

1

Ena od ciljnih vrst iz Uredbe (ES) št. 1954/2003 z eno izmed naslednjih kod:

D

:

pridnene vrste, razen tistih iz Uredbe (ES) št. 2347/2002

S

:

pokrovače

C

:

velike rakovice in morski pajki

(3)

CFR

12

(Številka iz ladijskega registra Skupnosti)

Enkratna identifikacijska številka ribiškega plovila

Država članica (koda Alpha-3 ISO), ki ji sledi identifikacijska številka (9 znakov). Če ima številka manj kot 9 znakov, se mora vstaviti dodatne ničle na levi strani.

(4)

Zunanja oznaka

14

L

V skladu z Uredbo (EGS) št. 1381/87

(5)

Območje

1

Označite, če ima plovilo posebno ribolovno dovoljenje za to območje, kot je določeno v členu 8(3) Uredbe (ES) št. 1954/2003

D (Da)/N (Ne)


(1)  Ustrezni podatki za prenos podatkov s prednastavljenim oblikovanjem.


PRILOGA II

RIBOLOVNI NAPOR – ZAHODNE VODE

Oblika poročila

Država

Vrste

Območje

Leto

Mesec

Prijava (a)

Kumulativna prijava

Letna dodelitev (b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(a) in (b): Podatke se mora posredovati do 1. julija 2005 v obliki tabele iz člena 5 te uredbe. Po 1. juliju 2005 bo te podatke zagotavljal sistem izmenjave ribolovnih podatkov.


Nosilec podatkov

Ime cone

Največje število znakov/števk

Poravnava (1)

L(eva)/D(esna)

Opredelitev in pripombe

(1)

Država

3

Država članica (koda Alpha-3 ISO), v kateri je plovilo registrirano za ribolov v skladu z Uredbo (ES) št. 2371/2002

Vedno država, ki poroča

(2)

Vrste

1

Ena od ciljnih vrst iz Uredbe (ES) št. 1954/2003 z eno izmed naslednjih kod:

D

:

pridnene vrste, razen tistih iz Uredbe (ES) št. 2347/2002

S

:

pokrovače

C

:

velike rakovice in morski pajki

(3)

Območje

12

L

Eno izmed ciljnih območij iz Uredbe (ES) št. 1954/2003 z eno izmed naslednjih kod: ICES V–VI, ICES VII, ICES VIII, ICES IX, ICES X, CECAF 34.1.1, CECAF 34.1.2, CECAF 34.2.0 in BSA (za biološko občutljivo območje, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1954/2003)

(4)

Leto

4

Leto meseca (5), za katerega se izvede prijava

(5)

Mesec

2

Mesec, za katerega se izvede prijava ribolovnega napora (naveden z dvema števkama med 1 in 12)

(6)

Prijava

13

D

Prijava ribolovnega napora za mesec iz točke (5) v skladu s členom 3 in opombo pod črto (1) Priloge I k Uredbi (ES) št. 1415/2004

(7)

Kumulativna prijava

13

D

Kumulativna prijava ribolovnega napora, opravljenega med letom iz točke (4) od 1. januarja do konca meseca iz točke (5) v skladu s členom 3 in opombo pod črto (1) Priloge I k Uredbi (ES) št. 1415/2004

(8)

Letna dodelitev

13

D

Največji dovoljeni letni obseg ribolovnega napora za vrsto iz točke (2) in območje iz točke (3), kot je določeno v prilogah I in III k Uredbi (ES) št. 1415/2004


(1)  Ustrezni podatki za prenos podatkov s prednastavljenim oblikovanjem.


PRILOGA III

SEZNAM PLOVIL PO RIBIŠTVIH – BALTSKO MORJE

Opredelitev podatkov, ki jih je treba sporočiti, in opis zapisa

Ime cone

Širina

Poravnava

Opredelitev in pripombe

Kazalec ažuriranja

3

Koda, ki opredeljuje vrsto prijave (glej tabelo 1)

Subjekt, ki prijavlja

3

Država članica (koda Alpha-3 ISO), ki prijavlja

Ribištvo

5

L

Koda ribištva (glej tabelo 2), sestavljena iz treh delov:

tipa orodja (glej tabelo 3) – dva znaka

tipa ciljne vrste (glej tabelo 4) – en znak

kode območja ICES, dva znaka:

pododdelki 22–32 = območje št. 5

pododdelki 30–31 = območje št. 51

CFR (Interna številka)

12

L

(Številka iz ladijskega registra Skupnosti)

Enkratna identifikacijska številka ribiškega plovila

Država članica (koda Alpha-3 ISO), ki ji sledi identifikacijska številka (9 znakov). Če ima številka manj kot 9 znakov, se mora vstaviti dodatne ničle na levi strani

Ime plovila

40

L

 

Datum dogodka

8

Datum (LLLLMMDD), ko je prišlo do dogodka


Tabela 1

Kode za kazalec ažuriranja

Dodajanje plovila na seznam

ADD

Izločitev plovila s seznama

SUP

Preklic netočne izjave

CAN


Tabela 2

Kode za ribištva v Baltskem morju – Uredba (ES) št. 779/97

Orodje

Ciljne vrste

Območja napora

Koda

Vlečno orodje

Pridnene vrste

Pododdelki 22–32

TGD5

Mirujoče orodje in viseče mreže

Pridnene vrste

Pododdelki 22–32

DGD5

Vsa orodja

Pelagične vrste (sled, papalina)

Pododdelki 22–32

AGH5

od teh:
Pododdelki 30–31

AGH51

Vsa orodja

Losos, morska postrv in sladkovodne ribe

Pododdelki 22–32

AGS5


Tabela 3

Kode za skupine ribolovnih orodij po ribištvih

Vrsta orodja

Koda

Vlečno orodje

TG

Mirujoče orodje in viseče mreže

DG

Vsa orodja

AG


Tabela 4

Kode za ciljne vrste ali skupine ciljnih vrst

Vrste

Koda

Pridnene vrste

D

Pelagične vrste

P

Pelagične vrste (sled in papalina)

H

Losos, morska postrv in sladkovodne ribe

S


PRILOGA IV

RIBOLOVNI NAPOR – BALTSKO MORJE

Opredelitev podatkov, ki jih je treba sporočiti, in opis zapisa

Skupne prijave po ribištvih

Ime cone

Širina

Poravnava

Opredelitev in pripombe

Kazalec ažuriranja

3

Koda, ki opredeljuje vrsto prijave (glej tabelo 1)

Subjekt, ki prijavlja

3

Država članica (koda Alpha-3 ISO), ki prijavlja

Ribištvo

5

L

Koda ribištva (glej tabelo 2), kjer se je aktivnost dogajala

Leto opazovanja

4

Leto (LLLL), v katerem se plovilo opazuje

Prvi mesec

2

Prvi mesec (MM) opazovalnega obdobja

Zadnji mesec

2

Zadnji mesec (MM) opazovalnega obdobja

Napor/moč

14

D

Število kW (kot celotno število), pomnoženo s številom dni na morju (kot celotnim številom), da bi izrazili ribolovni napor med obdobjem opazovanja (1)

Dodatno

14

 


Tabela 1

Kode za kazalec ažuriranja

Prijava po ribištvih

FIS

Izločitev prijave po ribištvih

DFI


Tabela 2

Kode za ribištva v Baltskem morju – Uredba (ES) št. 779/97

Orodje

Ciljne vrste

Območja napora

Koda

Vlečno orodje

Pridnene vrste

Pododdelki 22–32

TGD5

Mirujoče orodje in viseče mreže

Pridnene vrste

Pododdelki 22–32

DGD5

Vsa orodja

Pelagične vrste (sled, papalina)

Pododdelki 22–32

AGH5

od teh:
Pododdelki 30–31

AGH51

Vsa orodja

Losos, morska postrv in sladkovodne ribe

Pododdelki 22–32

AGS5


(1)  Izračunano kot Σ(i=1,n)aiPi, kjer je n število plovil v območju, ai število dni, ki jih je ladja preživela na morju na območju med obdobjem opazovanja, in Pi povprečna moč ladje na območju med obdobjem opazovanja.


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2104/2004

z dne 9. decembra 2004

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 11(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 639/2004 z dne 30. marca 2004 o upravljanju ribiških flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah Skupnosti (2), in zlasti členov 1(2) in 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 639/2004 določa za upravljanje ribiških flot najbolj oddaljenih regij Skupnosti odstopanja z omejenim trajanjem do 31. decembra 2006. Ta odstopanja zadevajo režim vstopa/izstopa iz ribiške flote iz Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike, kot tudi pomoči za obnovo in posodobitev flote iz Uredbe Sveta (ES) št. 2792/1999 (3).

(2)

Uredba (ES) št. 639/2004 določa, da so posebne referenčne ravni za segmente flote najbolj oddaljenih regij za Francijo in Portugalsko cilji večletnih usmerjevalnih programov četrte generacije („MAGP IV“) ob koncu leta 2002.

(3)

Za Kanarske otoke je treba pri določitvi posebnih referenčnih ravni upoštevati pristop, ki je skladen s pristopom za določitev ciljev v okviru MAGP IV, ob upoštevanju zmogljivosti zadevnih flot glede na možnost ribolova. V ta namen je Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (CSTEP) podal mnenje v svojem poročilu zasedanja v marcu/aprilu 2004 o možnosti ribolova flot, registriranih na Kanarskih otokih. Poleg tega sta Španija in Komisija izvedli pregled možnosti ribolova flot, registriranih na Kanarskih otokih, v okviru dvostranskih in večstranskih sporazumov. Komisija je podala mnenje, da glede na te preglede in poročila ni možno sklepati na možnost povečanja flote, ki je trenutno registrirana na Kanarskih otokih.

(4)

Države članice morajo poročati o spremembah flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah, v letnem poročilu iz Uredbe Komisije (ES) št. 1438/2003 z dne 12. avgusta 2003 o pravilih za izvajanje politike flote Skupnosti, kakor je opredeljena v poglavju III Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 (4).

(5)

Komisija je upoštevala svojo izjavo ob robu Sveta z dne 30. marca 2004 (5) o pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 639/2004 in zlasti glede najbolj primerne delitve v povezavi s tipom ribolova, znanstvenih mnenj o stanju zadevnih staležev in enakega obravnavanja flot, ki delujejo na enakih staležih.

(6)

Ta uredba se mora uporabljati od dneva začetka uporabe Uredbe (ES) št. 639/2004.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Posebne referenčne ravni

Posebne referenčne ravni za flote, registrirane v najbolj oddaljenih regijah Francije, Portugalske in Španije, so določene v Prilogi po segmentih flote.

Te posebne referenčne ravni so najvišje ravni zmogljivosti v BT in kW, ki jih države članice lahko sprejmejo preko vstopov v floto z odstopanjem od določb člena 13 Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 2

Spremljanje posebnih referenčnih ravni

Za vsak segment iz člena 1 je referenčna raven tonaže in moči na kateri koli dan po 31. decembru 2002 enaka referenčni ravni za ta segment, kakor je določena v Prilogi, po odštetju tonaže in moči plovil iz tega segmenta, ki so izstopila iz flote po 31. decembru 2002 zaradi državne pomoči.

Člen 3

Utrditev referenčnih ravni

Komisija dne 31. decembra 2006 izračuna za vsako državo članico skupno zmogljivost flot, registriranih v najbolj oddaljenih regijah, v BT in kW ter vstope v te flote, izvedene v skladu z določbami člena 2 Uredbe (ES) št. 639/2004, ki niso registrirani na ta dan.

Ta seštevek se doda referenčni ravni matične flote. Tako dobljeni rezultat predstavlja na dan 1. januarja 2007 referenčne ravni flote države članice.

Člen 4

Prispevek k letnim poročilom

V letnem poročilu, določenem v členu 12 Uredbe (ES) št. 1438/2003, zadevne države članice poročajo o spremembah registriranih flot v najbolj oddaljenih regijah.

Podatki za leto 2003 so vključeni v letno poročilo za 2004.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 102, 7.4.2004, str. 9.

(3)  UL L 337, 31.12.1999, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1421/2004 (UL L 260, 6.8.2004, str. 1).

(4)  UL L 204, 13.8.2003, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadjne spremenjena z Uredbo (ES) št. 916/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 81).

(5)  Dokument Sveta št. 7520/04 ADD1 z dne 19. marca 2004.


PRILOGA

Posebne referenčne ravni za ribiške flote, registrirane v najbolj oddaljenih regijah Francije, Portugalske in Španije

Španija

Segment flote

Oznaka segmenta

BT

kW

Kanarski otoki. Dolžina < 12 m. Vode EU

CA1

2 878

23 202

Kanarski otoki. Dolžina > 12 m. Vode EU

CA2

4 779

16 055

Kanarski otoki. Dolžina > 12 m. Mednarodne vode in vode tretjih držav

CA3

51 167

90 680

Skupaj

 

58 824

129 937


Francija

Segment flote

Oznaka segmenta

BT

kW

Reunion. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FC

1 050

14 000

Reunion. Pelagične vrste. Dolžina > 12 m

4FD

9 705

24 610

Gvajana. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FF

400

5 250

Gvajana. Plovila za ribolov kozic

4FG

6 526

19 726

Gvajana. Pelagične vrste. Plovila za lov na odprtem morju

4FH

3 500

5 000

Martinik. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Martinik. Pelagične vrste. Dolžina > 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina < 12 m

4FL

4 100

105 000

Guadeloupe. Pelagične vrste. Dolžina > 12 m

4FM

500

1 750

Skupaj

 

29 581

243 836


Portugalska

Segment flote

Oznaka segmenta

BT

kW

Madeira. Pridnene vrste. Dolžina < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina > 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelagične vrste. Potegalka. Dolžina > 12 m

4K8

253

1 170

Azori. Pridnene vrste. Dolžina < 12 m

4K9

2 721

20 815

Azori. Pridnene in pelagične vrste. Dolžina > 12 m

4KA

14 246

36 846

Skupaj

 

23 254

80 819


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2105/2004

z dne 9. decembra 2004

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1757/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1757/2004 (2) je bil razpisan natečaj za nadomestilo za izvoz ječmena v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene določiti najvišje izvozno nadomestilo ob upoštevanju kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95. V tem primeru je na natečaju izbran ponudnik, čigar ponudba je enaka ali nižja od najvišjega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih kriterijev pri trenutnem stanju na trgu žit sledi, da je treba določiti najvišje nadomestilo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 3. do 9. decembra 2004 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1757/2004, znaša najvišje nadomestilo za izvoz ječmena 17,99 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 313, 12.10.2004, str. 10.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2106/2004

z dne 9. decembra 2004

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za oves v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1565/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (2), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2004 z dne 3. septembra 2004 v zvezi s posebnim intervencijskim ukrepom za oves na Finskem in Švedskem za tržni leti 2004/2005 (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1565/2004 je bil razpisan natečaj za izvozno nadomestilo za oves, proizveden na Finskem in Švedskem, namenjen za izvoz iz Finske in Švedske v vse tretje države z izjemo v Bolgarijo, na Norveško, v Romunijo in Švico.

(2)

Na osnovi kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95 se določi najvišje nadomestilo.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 3. do 9. decembra 2004 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1565/2004, znaša najvišje nadomestilo za izvoz ovsa 30,25 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. decembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1431/2003 (UL L 203, 12.8.2003, str. 16).

(3)  UL L 285, 4.9.2004, str. 3.


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/24


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/110/ES

z dne 9. decembra 2004

o šesti prilagoditvi Direktive Sveta 96/49/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici (1), in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga k Direktivi 96/49/ES se nanaša na Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID), kakor velja od 1. julija 2003.

(2)

RID se posodablja vsaki dve leti. Posledično se bo 1. januarja 2005 začela uporabljati spremenjena različica, s prehodnim obdobjem do 30. junija 2005.

(3)

Zato je treba spremeniti Prilogo k Direktivi 96/49/ES.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga, navedenega v členu 9 Direktive 96/49/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 96/49/ES se zamenja z naslednjim besedilom:

„Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID) iz Priloge I k Dodatku B h Konvenciji o mednarodnih železniških prevozih (COTIF), kakor se uporablja od 1. januarja 2005, pri čemer se razume, da se bosta izraza ‚pogodbenica‘ in ‚države ali železnice‘ nadomestila z izrazom ‚država članica‘.

Besedilo sprememb različice Pravilnika o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID) iz leta 2005 bo objavljeno takoj, ko bo na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti.“

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 2005. Države članice takoj posredujejo Komisiji besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Jacques BARROT

Član Komisije


(1)  UL L 235, 17.9.1996, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/89/ES (UL L 293, 16.9.2004, str. 14).


10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/25


DIREKTIVA KOMISIJE 2004/111/ES

z dne 9. decembra 2004

o peti prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti (1), in zlasti člena 8 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prilogi A in B k Direktivi 94/55/ES se nanašata na Prilogi A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor velja od 1. julija 2003.

(2)

ADR se posodablja vsaki dve leti. Posledično se bo 1. januarja 2005 začela uporabljati spremenjena različica, s prehodnim obdobjem do 30. junija 2005.

(3)

Zato je treba spremeniti Prilogi A in B k Direktivi 94/55/ES.

(4)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem Odbora za prevoz nevarnega blaga, navedenega v členu 9 Direktive 94/55/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi A in B k Direktivi 94/55/ES se spremenita:

1.

Priloga A se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Določbe Priloge A k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor se uporablja od 1. januarja 2005, pri čemer se razume, da se ‚pogodbenica‘ zamenja z ‚državo članico‘.

Besedilo sprememb različice Priloge A k ADR iz leta 2005 bo objavljeno, kakor hitro bo na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti.“

2.

Priloga B se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Predpisi Priloge B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor se uporablja od 1. januarja 2005, pri čemer se razume, da se ‚pogodbenica‘ zamenja z ‚državo članico‘.

Besedilo sprememb različice Priloge B k ADR iz leta 2005 bo objavljeno kakor hitro bo na voljo v vseh uradnih jezikih Skupnosti.“

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 2005. Države članice takoj posredujejo Komisiji besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. decembra 2004

Za Komisijo

Jacques BARROT

Član Komisije


(1)  UL L 319, 12.12.1994, str. 7. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/28/ES (UL L 90, 8.4.2003, str. 45).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

10.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 365/27


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. novembra 2004

o uvedbi standardnega obrazca za vloge za pravno pomoč na podlagi Direktive Sveta 2003/8/ES o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih

(notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4285)

(2004/844/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (1), in zlasti člena 16(1) Direktive,

po posvetovanju z Odborom, ustanovljenim s členom 17(1) Direktive 2003/8/ES,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 16(1) Direktive 2003/8/ES določa, da Komisija uvede standardni obrazec za vloge za pravno pomoč in za prenos teh vlog.

(2)

Standardni obrazec za prenos vlog za pravno pomoč med pravosodnimi organi držav članic je bil uveden z Odločbo Komisije K(2003) 1829 (2).

(3)

Standardni obrazec za vloge za pravno pomoč se na podlagi drugega pododstavka člena 16(2) Direktive 2003/8/ES uvede najkasneje do 30. novembra 2004. Obrazec je zato treba uvesti s to odločbo.

(4)

Skladno s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danske, ki je ne zavezuje Direktiva 2003/8/ES, ta odločba ne zavezuje niti je ni dolžna uporabljati –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Standardni obrazec za vložitev vlog za pravno pomoč na podlagi Direktive 2003/8/ES je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. novembra 2004

Za Komisijo

António VITORINO

Član Komisije


(1)  UL L 26, 31.1.2003, str. 41.

(2)  Odločba še neobjavljena v Uradnem listu.


PRILOGA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image