ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 349

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 47
25. november 2004


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2008/2004 z dne 16. novembra 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2009/2004 z dne 24. novembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2010/2004 z dne 24. novembra 2004 o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne podkvote II za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti, v skladu z uredbo (ES) št. 2375/2002

16

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

2004/793/ES:
Sklep Sveta z dne 15. novembra 2004 o zaključku posvetovanj z Republiko Togo po členu 96 Sporazuma iz Cotonouja

17

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

 

Skupni odbor EGP

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 69/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

23

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 70/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

25

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 71/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

26

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 72/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

29

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 73/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

30

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 74/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

32

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 75/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

33

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 76/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

34

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 77/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

36

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 80/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XV (Državna pomoč) k Sporazumu EGP

37

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 81/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XVI (Javna naročila) k Sporazumu EGP

38

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 82/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

39

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 83/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

40

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 84/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

42

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 85/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

44

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 86/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

46

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 87/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

48

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 88/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu, o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

49

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 89/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

51

 

*

Sklep Skupnega odbora EGP št. 90/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Protokola 30 k Sporazumu EGP, o posebnih določbah o organizaciji sodelovanja na področju statistike in Protokola 31 k Sporazumu, o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

52

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupni ukrep Sveta 2004/794/SZVP z dne 22. novembra 2004 o podaljšanju Skupnega ukrepa 2002/921/SVZP o podaljšanju mandata Misije Evropske unije za nadzor (EUMM)

55

 

*

Sklep Sveta 2004/795/SZVP z dne 22. novembra 2004 o podaljšanju mandata vodje Misije Evropske unije za nadzor (EUMM)

56

 

*

Skupni ukrep Sveta 2004/796/SZVP z dne 22. novembra 2004 za pomoč pri fizičnem varovanju jedrskega območja v Ruski federaciji

57

 

*

Skupni ukrep Sveta 2004/797/SZVP z dne 22. novembra 2004 o podpori dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

63

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Skupnega odbora EGP št. 78/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XIV (konkurenca), Protokola 21 (o izvajanju pravil o konkurenci za podjetja), Protokola 22 (o opredelitvi podjetja in prometa (člen 56)) in Protokola 24 (o sodelovanju na področju nadzora koncentracij) k Sporazumu EGP ( UL L 219, 19.6.2004 )

70

 

*

Popravek Sklepa Skupnega odbora EGP št. 79/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XIV (konkurenca), Protokola 21 (o izvajanju pravil o konkurenci, ki veljajo za podjetja) in Protokola 24 (o sodelovanju na področju nadzora koncentracij) k Sporazumu EGP ( UL L 219, 19.6.2004 )

70

 

 

 

*

Obvestilo bralcem

s3

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2007/2004

z dne 26. oktobra 2004

o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 62(2)(a) in 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj politike Skupnosti na področju zunanjih meja je integrirano upravljanje, ki zagotavlja enotno in visoko raven kontrole in nadzora, kar je nujna posledica prostega gibanja oseb znotraj Evropske unije in temeljni sestavni del območja svobode, varnosti in pravice. V ta namen je predvidena določitev skupnih pravil o standardih in postopkih za nadzor zunanjih meja.

(2)

Za učinkovito izvajanje skupnih pravil je treba okrepiti usklajevanje operativnega sodelovanja med državami članicami.

(3)

Upoštevajoč izkušnje Skupne enote strokovnjakov za zunanje meje, ki deluje v okviru Sveta, je treba torej ustanoviti specializiran organ, katerega naloga bo izboljšanje usklajevanja operativnega sodelovanja med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja, in sicer kot Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, (v nadaljevanju „Agencije“).

(4)

Za kontrolo in nadzor zunanjih meja so odgovorne države članice. Agencija mora olajšati izvajanje obstoječih in bodočih ukrepov Skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja s pomočjo usklajevanja dejavnosti držav članic pri izvajanju navedenih ukrepov.

(5)

Učinkovita kontrola in nadzor zunanjih meja je za države članice izjemnega pomena ne glede na njihovo zemljepisno lego. Temu ustrezno je treba spodbujati solidarnost med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja. Ustanovitev Agencije za pomoč državam članicam pri izvajanju operativnih vidikov upravljanja zunanjih meja, vključno z vračanjem državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic, pomeni pomemben korak v tej smeri.

(6)

Agencija mora na podlagi skupnega celovitega modela analize tveganja izvajati analize tveganja, da poda Skupnosti in državam članicam ustrezne informacije, ki omogočajo sprejetje primernih ukrepov ali obravnavo ugotovljenih groženj in tveganj z namenom izboljšanja celovitega upravljanja zunanjih meja.

(7)

Agencija mora nacionalnim inštruktorjem mejne straže zagotoviti usposabljanje na evropski ravni ter uradnikom pristojnih nacionalnih služb dodatno usposabljanje in seminarje v zvezi s kontrolo in nadzorom na zunanjih mejah ter odstranitvijo državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic. Agencija lahko v sodelovanju z državami članicami na njihovem ozemlju organizira izobraževanje in usposabljanje.

(8)

Agencija mora upoštevati razvoj znanstvenega raziskovanja, ki je pomembno za njeno področje, informacije v zvezi s tem pa posredovati Komisiji in državam članicam.

(9)

Agencija vodi sezname tehnične opreme, ki jo zagotovijo države članice, in s tem prispeva k „zbiranju“ materialnih virov.

(10)

Poleg tega nudi Agencija podporo državam članicam v okoliščinah, ki zahtevajo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah.

(11)

Operativni vidiki vračanja državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic, so v večini držav članic v pristojnosti organov, ki so odgovorni za kontrolo zunanjih meja. Glede na to, da nastane pri izvajanju teh nalog na evropski ravni nedvomno dodana vrednost, mora Agencija temu ustrezno v skladu s politiko Skupnosti na področju vračanja zagotoviti pomoč, potrebno za organizacijo skupnih operacij vrnitve držav članic, ter opredeliti najboljšo prakso za pridobitev potnih listin in odstranitev državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic.

(12)

Agencija lahko za namene opravljanja svojih nalog in kolikor je to potrebno za njihovo izpolnitev, sodeluje z Europolom, pristojnimi organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami, ki so pristojne za vprašanja, zajeta v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe. Agencija mora olajšati operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami v okviru politike zunanjih odnosov Evropske unije.

(13)

Na podlagi izkušenj Skupne enote strokovnjakov za zunanje meje ter operativnih centrov in centrov za usposabljanje, ki so specializirani za različne vidike kontrole in nadzora kopenske, zračne oziroma morske meje in so jih ustanovile države članice, lahko Agencija sama vzpostavi specializirane podružnice, odgovorne za upravljanje kopenskih, zračnih in morskih mej.

(14)

Agencija mora biti neodvisna glede tehničnih vprašanj ter pravno, upravno in finančno avtonomna. V ta namen je potrebno in ustrezno, da je ta organ Skupnosti pravna oseba in da izvaja izvedbena pooblastila, ki mu jih podeljuje ta uredba.

(15)

Za učinkovit nadzor dejavnosti Agencije morajo biti v upravnem odboru prisotni predstavniki Komisije in držav članic. Odbor po možnosti sestavljajo operativni vodje nacionalnih služb, odgovornih za vodenje mejne straže, oziroma njihovi predstavniki. Odbor mora imeti potrebna pooblastila za pripravo proračuna, preverjanje njegovega izvajanja, sprejetje ustreznih finančnih predpisov, oblikovanje preglednih delovnih postopkov za sprejemanje odločitev Agencije ter imenovanje izvršnega direktorja in njegovega namestnika.

(16)

Za zagotovitev popolne avtonomije in neodvisnosti Agencije je slednji treba zagotoviti avtonomni proračun, katerega prihodki se stekajo zlasti iz prispevkov Skupnosti. Proračunski postopek Skupnosti se uporablja v zvezi s prispevkom Skupnosti in vsemi drugimi denarnimi podporami v breme splošnega proračuna Evropske unije. Revizijo računov opravlja Računsko sodišče.

(17)

Podobno se za Agencijo brez omejitev uporablja Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1073/1999 z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (3), Agencija pa naj pristopi k Med-institucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Komisijo Evropskih skupnosti o internih preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (4).

(18)

Za Agencijo se uporablja Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (5) z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

(19)

Pri obdelavi osebnih podatkov s strani Agencije se uporablja Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 45/2001 z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (6).

(20)

Za razvoj politike in zakonodaje o kontroli in nadzoru zunanjih meja so še naprej pristojne institucije EU, in zlasti Svet. Treba je zagotoviti tesno usklajevanje med Agencijo in temi institucijami.

(21)

Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, namreč vzpostavitve celovitega upravljanja in operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, in se jih zato lahko bolje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev.

(22)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in jih izraža Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.

(23)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta odločba dalje razvija tiste določbe schengenskega pravnega reda v smislu sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o pridružitvi teh dveh držav pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki spadajo v področje iz točke A člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES (7) o določenih podrobnostih uporabe tega sporazuma. Posledično morata delegaciji Republike Islandije in Kraljevine Norveške sodelovati kot članici upravnega odbora Agencije, čeprav z omejeno glasovalno pravico. Skupnost ter Republika Islandija in Kraljevina Norveška se morajo dogovoriti o prihodnji ureditvi, da se določijo nadaljnje podrobnosti, ki bi tema državama omogočile, da se v celoti udeležijo dejavnosti Agencije.

(24)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije ter Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zanjo ni zavezujoča in se zanjo ne uporablja. Ker ta uredba predstavlja nadgraditev schengenskega pravnega reda na podlagi naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 omenjenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju te odločbe s strani Sveta odloči, če bo to uredbo prenesla v svoje notranje pravo ali ne.

(25)

Ta uredba dalje razvija določbe schengenskega pravnega reda, pri katerih Združeno kraljestvo ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (8); Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe, ki zanj ni zavezujoča niti se zanj ne uporablja.

(26)

Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje, v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (9); Irska zato ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zanjo ni zavezujoča niti se zanjo ne uporablja.

(27)

V skladu s podrobnostmi, o katerih odloča upravni odbor za vsak primer posebej, mora Agencija olajšati organizacijo operativnih dejanj, pri katerih lahko države članice koristijo strokovno znanje in izkušnje ter objekte in naprave, ki bi jih Irska in Združeno kraljestvo bila pripravljena ponuditi. V ta namen je treba predstavnike Irske in Združenega kraljestva povabiti, da se udeležijo vseh zasedanj upravnega odbora; tako imajo možnost, da v celoti sodelujejo pri razpravah za pripravo takšnih operativnih dejanj.

(28)

Med Kraljevino Španijo in Združenim kraljestvom obstaja spor o določitvi mej Gibraltarja.

(29)

Začasna odložitev uporabe te uredbe za meje Gibraltarja ne pomeni spremembe v stališčih zadevnih držav –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET

Člen 1

Ustanovitev Agencije

1.   Zaradi izboljšanja celovitega upravljanja zunanjih meja držav članic Evropske unije se ustanovi Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah („Agencija“).

2.   Ob upoštevanju dejstva, da so za kontrolo in nadzor zunanjih meja odgovorne države članice, Agencija poskrbi za lažje in učinkovitejše izvajanje že obstoječih in bodočih ukrepov Skupnosti v zvezi z upravljanjem zunanjih meja z zagotavljanjem usklajevanja dejavnosti držav članic pri izvajanju teh ukrepov in s tem prispeva k učinkoviti, visoki in enotni ravni kontrole ljudi in nadzora zunanjih meja držav članic Evropske unije.

3.   Agencija zagotovi Komisiji in državam članicam tudi potrebno tehnično podporo ter strokovno znanje in izkušnje na področju upravljanja zunanjih meja ter spodbuja solidarnost med državami članicami.

4.   V tej uredbi pomenijo zunanje meje držav članic kopenske in morske meje držav članic ter njihova letališča in morska pristanišča, za katere se uporabljajo določbe prava Skupnosti o prehodu zunanjih meja s strani oseb.

POGLAVJE II

NALOGE

Člen 2

Glavne naloge

1.   Agencija opravlja naslednje naloge:

(a)

usklajuje operativno sodelovanje med državami članicami na področju upravljanja zunanjih meja;

(b)

državam članicam pomaga pri usposabljanju nacionalne mejne straže, vključno s postavitvijo skupnih standardov usposabljanja;

(c)

izvaja analize tveganja;

(d)

upošteva razvoj na področju raziskav, ki so pomembne za kontrolo in nadzor zunanjih meja;

(e)

državam članicam nudi podporo v okoliščinah, ki zahtevajo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah;

(f)

državam članicam zagotovi pomoč, potrebno pri organizaciji skupnih operacij vrnitve.

2.   Brez poseganja v pristojnosti Agencije lahko države članice na operativni ravni še naprej sodelujejo z drugimi državami članicami in/ali tretjimi državami na zunanjih mejah, v kolikor takšno sodelovanje dopolnjuje dejavnost Agencije.

Države članice se vzdržijo vsakršne dejavnosti, ki bi lahko ogrožala delovanje Agencije ali izpolnitev njenih ciljev.

Agenciji poročajo o teh operativnih zadevah na zunanjih mejah, ki se odvijajo izven njenega okvira.

Člen 3

Skupne operacije in poskusni projekti na zunanjih mejah

1.   Agencija oceni, odobri in uskladi predloge za skupne operacije in poskusne projekte držav članic.

Agencija lahko sama in v soglasju z zadevno(-imi) državo(-ami) članico(-ami) sproži pobude za skupne operacije in poskusne projekte v sodelovanju z državami članicami.

Lahko se tudi odloči dati na razpolago svojo tehnično opremo državam članicam, ki se udeležijo skupnih operacij ali poskusnih projektov.

2.   Agencija lahko za praktično organizacijo skupnih operacij in poskusnih projektov uporabi svoje specializirane podružnice iz člena 16.

3.   Agencija oceni izide skupnih operacij in poskusnih projektov ter sestavi izčrpno primerjalno analizo teh izidov z namenom zvišanja kakovosti, skladnosti in učinkovitosti bodočih operacij in projektov; analizo vključi v svoje splošno poročilo iz člena 20(2)(b).

4.   Agencija se lahko v skladu s finančnimi pravili, ki se zanjo uporabljajo, odloči za sofinanciranje operacij in projektov iz odstavka 1 prek nepovratnih sredstev iz lastnega proračuna.

Člen 4

Analiza tveganja

Agencija razvije in uporablja skupen in celovit model analize tveganja. Pripravi splošne in prilagojene analize tveganja, ki jih predloži Svetu in Komisiji.

Agencija pri oblikovanju skupnega osnovnega učnega načrta za usposabljanje mejne straže iz člena 5 upošteva rezultate skupnega in celovitega modela analize tveganja.

Člen 5

Usposabljanje

Agencija ustanovi in dalje oblikuje skupni osnovni učni načrt za usposabljanje mejne straže in inštruktorjem nacionalne mejne straže držav članic zagotovi usposabljanje na evropski ravni.

Poleg tega ponuja Agencija uradnikom pristojnih nacionalnih služb držav članic dodatne tečaje usposabljanja in seminarje o vprašanjih, ki se tičejo kontrole in nadzora na zunanjih mejah ter vračanja državljanov tretjih držav.

Agencija lahko v sodelovanju z državami članicami na njihovem ozemlju organizira izobraževanje in usposabljanje.

Člen 6

Upoštevanje raziskav

Agencija upošteva razvoj na področju raziskav, ki so pomembne za kontrolo in nadzor zunanjih meja, Komisiji in državam članicam pa posreduje informacije o tem.

Člen 7

Upravljanje tehnične opreme

Agencija vzpostavi in vodi centralizirano evidenco tehnične opreme za kontrolo in nadzor zunanjih meja držav članic; če posamezna država članica to zahteva, so si to opremo pripravljene začasno in prostovoljno dati na razpolago, po tem ko Agencija opravi analizo potreb in tveganja.

Člen 8

Podpora državam članicam v okoliščinah, ki zahtevajo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah

1.   Brez poseganja v člen 64(2) Pogodbe lahko ena ali več držav članic v primeru soočanja z okoliščinami, ki pri izpolnjevanju njihovih obveznosti glede kontrole in nadzora zunanjih meja zahtevajo okrepljeno tehnično in operativno pomoč na zunanjih mejah, zaprosi pomoč Agencije. Agencija lahko organizira ustrezno tehnično in operativno pomoč za državo(-e) članico(-e), ki to zahteva(-jo).

2.   V okoliščinah iz odstavka 1 lahko Agencija:

(a)

pomaga pri vprašanjih usklajevanja med dvema ali več državami članicami z namenom reševanja težav, ki nastanejo na zunanjih mejah;

(b)

za ustrezno obdobje razporedi svoje izvedence za podporo pristojnim nacionalnim organom zadevnih(-e) držav(-e) članic(-e).

3.   Agencija lahko nabavi tehnično opremo za kontrolo in nadzor zunanjih meja, ki jo uporabijo njeni izvedenci za trajanje njihove odprave v zadevni(-h) državi(-ah) članici(-ah).

Člen 9

Sodelovanje na področju vračanja

1.   Agencija v skladu s politiko vračanja Skupnosti zagotovi pomoč, potrebno za organizacijo skupnih operacij vrnitve držav članic. Agencija lahko uporabi finančna sredstva Skupnosti, ki so na voljo za področje vračanja.

2.   Agencija opredeli najboljšo prakso za pridobitev potnih listin in odstranitev državljanov tretjih držav, ki se nezakonito zadržujejo na območju držav članic.

Člen 10

Izvrševanje izvršilnih pooblastil

Osebje Agencije in izvedenci držav članic, ki delujejo na ozemlju druge države članice, se pri izvrševanju svojih izvršilnih pooblastil podrejajo nacionalni zakonodaji navedene države članice.

Člen 11

Sistem izmenjave informacij

Agencija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje izmenjave informacij, pomembnih za njene naloge, s Komisijo in državami članicami.

Člen 12

Sodelovanje z Irsko in Združenim kraljestvom

1.   Agencija olajša operativno sodelovanje držav članic z Irsko in Združenim kraljestvom pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog iz člena 2(1).

2.   Podpora, ki jo nudi Agencija v skladu s členom 2(1)(f), vključuje organizacijo skupnih operacij vrnitve držav članic, ki se jih udeležuje tudi Irska ali Združeno kraljestvo oziroma obe državi.

3.   Uporaba te uredbe za meje Gibraltarja se začasno odloži do datuma, ko bo dosežen sporazum o področju uporabe ukrepov, ki zadevajo prehod oseb prek zunanjih meja držav članic.

Člen 13

Sodelovanje z Europolom in mednarodnimi organizacijami

Agencija lahko sodeluje z Europolom in mednarodnimi organizacijami, ki so pristojne za vprašanja, zajeta v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi telesi v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe in določbami o pristojnostih teh teles.

Člen 14

Olajšanje operativnega sodelovanja s tretjimi državami in s odelovanja s pristojnimi organi tretjih držav

Agencija v okviru politike zunanjih odnosov Evropske unije pri vprašanjih, ki so zajeta v njenih dejavnostih, in kolikor je to potrebno za izpolnitev njenih nalog, olajšuje operativno sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami.

Agencija lahko sodeluje z organi tretjih držav, ki so pristojni za vprašanja, zajeta v tej uredbi, v okviru delovnih dogovorov, sklenjenih s temi organi v skladu z ustreznimi določbami Pogodbe.

POGLAVJE III

STRUKTURA

Člen 15

Pravni status in sedež

Agencija je organ Skupnosti. Je pravna oseba.

Agencija ima v vseh državah članicah kar najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalna zakonodaja. Zlasti lahko pridobiva premičnine in nepremičnine ali z njimi razpolaga ter je lahko stranka v sodnem postopku.

Je neodvisna glede tehničnih vprašanj.

Agencijo zastopa njen izvršni direktor.

Svet soglasno odloča o sedežu Agencije.

Člen 16

Specializirane podružnice

Upravni odbor Agencije oceni potrebo po specializiranih podružnicah in njihovi ustanovitvi v državah članicah na podlagi privolitve slednjih in upoštevajoč dejstvo, da imajo prednost že ustanovljeni operativni centri in centri za usposabljanje, specializirani za različne vidike kontrole in nadzora kopenske, zračne oziroma morske meje.

Specializirane podružnice Agencije razvijejo najboljšo prakso, kar zadeva posebne vrste zunanjih meja, za katere so odgovorne. Agencija zagotovi usklajenost in enotnost najboljše prakse.

Vsaka specializirana podružnica predloži izvršnemu direktorju Agencije podrobno letno poročilo o svojih dejavnostih in posreduje vsakršne vrste informacij, ki zadevajo usklajevanje operativnega sodelovanja.

Člen 17

Osebje

1.   Za osebje Agencije se uporabljajo kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev v Evropskih skupnostih in pravila, ki jih skupaj sprejmejo institucije Evropskih skupnosti zaradi uporabe teh predpisov in pogojev za zaposlitev.

2.   Agencija v zvezi s svojim osebjem izvaja pooblastila, ki jih kadrovski predpisi in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev dodeljujejo organom za imenovanje.

3.   Osebje Agencije sestavlja zadostno število uradnikov in nacionalnih izvedencev s področja kontrole in nadzora zunanjih meja, ki jih države članice dodelijo za opravljanje vodstvenih dolžnosti. Ostalo osebje sestavljajo zaposleni, ki jih Agencija pridobi glede na potrebe za opravljanje svojih nalog.

Člen 18

Privilegiji in imunitete

Za agencijo se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 19

Odgovornost

1.   Za pogodbeno odgovornost Agencije velja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo.

2.   Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za odločanje na podlagi katere koli arbitražne klavzule v pogodbah, ki jih sklene agencija.

3.   V primeru nepogodbene odgovornosti Agencija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, poravna kakršno koli škodo, ki so jo povzročile njene službe ali njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti.

4.   V odškodninskih sporih iz odstavka 3 je pristojno Sodišče.

5.   Za osebno odgovornost uslužbencev do Agencije se uporabljajo določbe kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.

Člen 20

Pooblastila upravnega odbora

1.   Agencija ima upravni odbor.

2.   Upravni odbor:

(a)

imenuje izvršnega direktorja na predlog Komisije v skladu s členom 26;

(b)

vsako leto pred 31. marcem sprejme splošno poročilo Agencije za preteklo leto in ga do 15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Računskemu sodišču. Poročilo se objavi;

(c)

vsako leto pred 30. septembrom in po prejemu mnenja Komisije sprejme s tričetrtinsko večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja, delovni program Agencije za naslednje leto in ga pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji; ta program sprejme v skladu z letnim proračunskim postopkom Skupnosti in zakonodajnim programom Skupnosti za področja, ki se nanašajo na upravljanje zunanjih meja;

(d)

določi postopke za sprejemanje odločitev izvršnega direktorja glede operativnih nalog Agencije;

(e)

opravlja svoje naloge v zvezi s proračunom Agencije v skladu s členi 28, 29(5), (9) in (11), 30(5) ter 32;

(f)

izvršuje disciplinsko oblast nad izvršnim direktorjem in, v dogovoru z izvršnim direktorjem, nad namestnikom direktorja;

(g)

sprejme svoj poslovnik;

(h)

določa organizacijsko strukturo Agencije in sprejme kadrovsko politiko Agencije.

3.   Za predloge sklepov o izvajanju določenih dejavnosti na zunanji meji katere koli države članice ali v njeni neposredni bližini se zahteva glas člana upravnega odbora, predstavnika navedene države članice, ki je za sprejetje tega predloga.

4.   Upravni odbor lahko svetuje izvršnemu direktorju pri katerem koli vprašanju, ki je tesno povezano z razvojem operativnega upravljanja zunanjih meja, vključno glede upoštevanja razvoja na področju raziskav, kakor je določeno v členu 6 te uredbe.

5.   Upravni odbor odloča na zahtevo Irske in/ali Združenega kraljestva o njunem sodelovanju pri dejavnostih Agencije.

Upravni odbor odloča za vsak primer posebej z absolutno večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja. Upravni odbor pri svojih odločitvah oceni, ali bi udeležba Irske in/ali Združenega kraljestva prispevala k izpolnitvi zadevne dejavnosti. Na podlagi te odločitve se določi finančni prispevek Irske in/ali Združenega kraljestva za dejavnost, o kateri je bila podana prošnja za udeležbo.

6.   Organu, pristojnemu za proračun, letno posreduje vse informacije, ki so pomembne za izid postopkov ocenjevanja.

7.   Upravni odbor lahko ustanovi izvršni odbor, ki njemu in izvršnemu direktorju pomaga pri pripravljanju odločitev, programov in dejavnosti, ki jih mora sprejeti upravni odbor, in ki po potrebi in zaradi nujnosti sprejema nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora.

Člen 21

Sestava upravnega odbora

1.   Brez poseganja v odstavek 3 sestavljajo upravni odbor po en predstavnik vsake države članice in dva predstavnika Komisije. V ta namen vsaka država članica imenuje člana upravnega odbora in namestnika, ki bo člana predstavljal v njegovi odsotnosti. Komisija imenuje dva člana in njuna namestnika. Mandat traja štiri leta. Lahko se enkrat podaljša.

2.   Člane odbora se imenuje na podlagi visoke ravni njihovih izkušenj in strokovnega znanja na področju operativnega sodelovanja pri upravljanju meja.

3.   Države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo pri dejavnostih Agencije. Vsaka ima v upravnem odboru svojega predstavnika in njegovega namestnika. V skladu z ustreznimi določbami njihovih pridružitvenih sporazumov se bodo pripravili ukrepi, ki bodo med drugim določali naravo, obseg in podrobna pravila za udeležbo teh držav pri delu Agencije, vključno z določbami o finančnih prispevkih in osebju.

Člen 22

Predsedovanje upravnemu odboru

1.   Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Namestnik po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih dolžnosti.

2.   Mandat predsednika in namestnika predsednika poteče s prenehanjem njunega članstva v upravnem odboru. Ob upoštevanju te določbe mandat predsednika ali namestnika predsednika traja dve leti. Mandat se lahko podaljša enkrat.

Člen 23

Seje

1.   Sejo upravnega odbora skliče njegov predsednik.

2.   Izvršni direktor Agencije sodeluje v razpravah.

3.   Upravni odbor ima redno sejo najmanj dvakrat letno. Poleg tega se sestane na zahtevo predsednika ali na zahtevo najmanj tretjine svojih članov.

4.   Irska in Združeno kraljestvo sta vabljena, da se udeležita zasedanj upravnega odbora.

5.   Upravni odbor lahko povabi katero koli osebo, katere mnenje utegne biti zanimivo, da se kot opazovalka udeleži njegovih zasedanj.

6.   Članom upravnega odbora lahko ob upoštevanju določb poslovnika pomagajo svetovalci ali izvedenci.

7.   Sekretariat za upravni odbor zagotovi Agencija.

Člen 24

Glasovanje

1.   Brez poseganja v člena 20(2)(c) in (5) ter 26(2) in (4) upravni odbor odloča z absolutno večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja.

2.   Vsak član ima en glas. Izvršni direktor Agencije ne glasuje. V odsotnosti člana je do glasovalne pravice upravičen njegov namestnik.

3.   Poslovnik določa podrobnejši način glasovanja, zlasti pogoje, v katerih član nastopa v imenu drugega člana, po potrebi pa tudi vse zahteve v zvezi s sklepčnostjo.

Člen 25

Naloge in pooblastila izvršnega direktorja

1.   Agencijo vodi njen izvršni direktor, ki je popolnoma samostojen pri izvajanju svojih nalog. Brez poseganja v ločene pristojnosti Komisije, upravnega odbora in izvršnega odbora izvršni direktor ne sme zahtevati ali sprejemati nobenih navodil vlade ali drugega organa.

2.   Evropski parlament ali Svet lahko izvršnega direktorja Agencije povabita, da poroča o izvajanju svojih nalog.

3.   Izvršni direktor ima naslednje naloge in pooblastila:

(a)

pripravi in izvršuje odločitve, programe in dejavnosti, ki jih sprejme upravni odbor Agencije v okviru omejitev, ki jih določajo ta uredba, njeni izvedbeni predpisi in katerikoli veljavni predpis;

(b)

stori vse potrebno, vključno s sprejetjem notranjih upravnih navodil in objavo obvestil, da zagotovi delovanje Agencije v skladu z določbami te uredbe;

(c)

vsako leto pripravi osnutek delovnega programa in poročilo o dejavnostih ter ju predloži upravnemu odboru;

(d)

izvršuje pooblastila v zvezi z osebjem po členu 17(2);

(e)

pripravlja ocene prihodkov in izdatkov Agencije v skladu s členom 29 in izvršuje proračun po členu 30;

(f)

prenaša svoja pooblastila na druge člane, zaposlene v Agenciji, ob upoštevanju predpisov, ki jih je treba sprejeti po postopku iz člena 20(2)(g).

4.   Izvršni direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru.

Člen 26

Imenovanje visokih uradnikov

1.   Komisija predlaga kandidate za mesto izvršnega direktorja na podlagi seznama, nastalega po objavi mesta v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih straneh.

2.   Izvršnega direktorja Agencije imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj na področju upravljanja zunanjih meja. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja.

Izvršnega direktorja lahko razreši upravni odbor po istem postopku.

3.   Izvršnemu direktorju pomaga namestnik izvršnega direktorja. Če je izvršni direktor odsoten ali zadržan, ga nadomesti namestnik izvršnega direktorja.

4.   Namestnika izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi zaslug ter dokazanih upravnih in vodstvenih sposobnosti, pa tudi usposobljenosti in izkušenj na področju upravljanja zunanjih meja na predlog izvršnega direktorja. Upravni odbor odloča z dvotretjinsko večino svojih članov, ki imajo pravico glasovanja.

Namestnika izvršnega direktorja lahko razreši upravni odbor po istem postopku.

5.   Mandata izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja trajata pet let. Upravni odbor ju lahko podaljša enkrat za obdobje največ pet let.

Člen 27

Prevodi

1.   Za Agencijo se uporabljajo določbe Uredbe št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (10).

2.   Brez poseganja v odločitve, sprejete na podlagi člena 290 Pogodbe, sta splošno poročilo o dejavnostih in delovni program iz člena 20(2)(b) in (c) napisana v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

3.   Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center organov Evropske Unije.

Člen 28

Preglednost in objave

1.   Šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe Agencija pri obravnavi vlog za dostop do dokumentov, ki jih ima, uporablja Uredbo (ES) št. 1049/2001.

2.   Agencija lahko na lastno pobudo objavi sporočila s področja svojih nalog. Zlasti zagotovi, da javnosti in vsem zainteresiranim strankam poleg objav iz člena 20(2)(b) hitro daje tudi objektivne, zanesljive in razumljive informacije o svojem delu.

3.   Upravni odbor določi praktične podrobnosti za uporabo odstavkov 1 in 2.

4.   Vse pravne ali fizične osebe se lahko pisno obrnejo na Agencijo v katerem koli jeziku, navedenem v členu 314 Pogodbe. Navedene osebe imajo pravico do odgovora v istem jeziku.

5.   Na odločitve, ki jih sprejme Agencija v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, je možna pritožba pri varuhu človekovih pravic ali pred Sodiščem Evropskih skupnosti, v skladu s členom 195 ali 230 Pogodbe.

POGLAVJE IV

FINANČNE ZAHTEVE

Člen 29

Proračun

1.   Ne glede na druge vrste prihodkov sestavljajo prihodke Agencije:

pomoč Skupnosti, predvidena v splošnem proračunu Evropske Unije (del za Komisijo);

prispevek držav, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda;

nadomestilo za opravljene storitve;

vsakršni prostovoljni prispevki držav članic.

2.   Odhodki Agencije zajemajo kadrovske, upravne in operativne stroške ter stroške za infrastrukturo.

3.   Izvršni direktor pripravi načrt prihodkov in odhodkov Agencije za naslednje finančno leto in ga skupaj z organizacijsko shemo pošlje upravnemu odboru.

4.   Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

5.   Upravni odbor vsako leto najpozneje do 31. marca sprejme predlog načrta z začasno organizacijsko shemo in okvirnim programom dela ter ga pošlje Komisiji in državam, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

6.   Komisija predloži načrt skupaj s predhodnim predlogom proračuna Evropske unije Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljevanju „organ, pristojen za proračun“).

7.   Komisija na podlagi finančnega načrta sredstva, ki so po njenem mnenju potrebna za organizacijsko shemo, ter znesek pomoči v breme splošnega proračuna, vključi v predhodni predlog splošnega proračuna Evropske unije, ki ga predloži organu, pristojnemu za proračun, v skladu s členom 272 Pogodbe.

8.   Organi, pristojni za proračun, odobrijo proračunska sredstva za subvencijo Agenciji. Organi, pristojni za proračun, potrdijo organizacijsko shemo Agencije.

9.   Upravni odbor potrdi proračun Agencije. Ta je dokončen, ko je dokončno sprejet splošni proračun Evropske unije. Po potrebi se ustrezno prilagodi.

10.   Pri vseh spremembah proračuna, vključno z organizacijsko shemo, se ravna po enakih postopkih.

11.   Upravni odbor čim prej obvesti organ, pristojen za proračun, o tem, da namerava izvesti projekt, ki ima lahko znatne finančne posledice za financiranje proračuna, predvsem o kakršnem koli projektu, ki se nanaša na premoženje, kot je najem ali nakup zgradb. O tem obvesti Komisijo in države, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

Če del organa, pristojnega za proračun, sporoči, da namerava podati svoje mnenje, slednje posreduje upravnemu odboru v roku šestih tednov od datuma prijave projekta.

Člen 30

Izvrševanje in nadzor proračuna

1.   Proračun Agencije izvršuje izvršni direktor.

2.   Najkasneje 1. marca po koncu vsakega proračunskega leta posreduje računovodja Agencije začasne računovodske izkaze računovodji Komisije, skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem poslovodenju za to proračunsko leto. Računovodja Komisije združi te začasne računovodske izkaze institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 128 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun ES (11), v nadaljevanju „splošna finančna uredba“.

3.   Najkasneje do 31. marca po koncu vsakega proračunskega leta posreduje finančni nadzornik Komisije začasne računovodske izkaze Agencije Računskemu sodišču, skupaj s poročilom o proračunskem in finančnem poslovodenju za to proračunsko leto. Poročilo o proračunskem in finančnem poslovodenju za zadevno proračunsko leto se posreduje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.   Po prejemu ugotovitev Računskega sodišča o začasnih računovodskih izkazih Agencije v skladu s členom 129 splošne finančne uredbe izvršni direktor na lastno odgovornost oblikuje dokončne računovodske izkaze Agencije in jih predloži v mnenje upravnemu odboru.

5.   Upravni odbor poda mnenje o dokončnih računovodskih izkazih Agencije.

6.   Izvršni direktor pošlje najkasneje do 1. julija naslednjega leta Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu parlamentu in Svetu ter državam, ki so se pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, dokončne računovodske izkaze skupaj z mnenjem upravnega odbora.

7.   Dokončni računovodski izkazi se objavijo.

8.   Direktor pošlje Računskemu sodišču odgovor na njegove ugotovitve najkasneje do 30. septembra. Ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

9.   Na priporočilo Sveta Evropski parlament pred 30. aprilom tistega leta, ko je bila dana razrešnica +2, da razrešnico izvršnemu direktorju Agencije glede izvrševanja proračuna za leto, ko je bila dana razrešnica.

Člen 31

Boj proti goljufijam

1.   V boju proti goljufijam, korupciji in drugim nezakonitim dejavnostim se uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 1073/1999 brez omejitev.

2.   Agencija pristopi k Med-institucionalnemu sporazumu z dne 25. maja 1999 in brez odlašanja izda ustrezne predpise, ki se uporabljajo za vse zaposlene v Agenciji.

3.   Odločitve o financiranju ter iz njih izhajajoči sporazumi in instrumenti za njihovo izvajanje izrecno določajo, da lahko Računsko sodišče in OLAF po potrebi na kraju samem izvajata nadzor nad prejemniki sredstev Agencije in zastopniki, ki so odgovorni za njihovo dodelitev.

Člen 32

Finančna določba

Po posvetovanju s Komisijo upravni odbor sprejme finančna pravila, ki se uporabljajo za Agencijo. Odstopanje od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 (12) o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 splošne finančne uredbe je mogoče le, če to terjajo posebnosti delovanja Agencije in s predhodnim soglasjem Komisije.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 33

Ocena

1.   V treh letih po začetku izvajanja nalog Agencije in nato vsako peto leto upravni odbor naroči neodvisno zunanjo oceno izvajanja te uredbe.

2.   Pri ocenjevanju se preveri učinkovitost Agencije pri izpolnjevanju njenih nalog. Oceni se tudi vpliv Agencije in njen način dela. Pri oceni se upoštevajo stališča vseh interesnih skupin na evropski, pa tudi nacionalni ravni.

3.   Upravni odbor prejme rezultate ocenjevanja in predloži priporočila v zvezi s spremembami te uredbe, Agencije in njenega načina dela Komisiji, ki jih skupaj z lastnim mnenjem in ustreznimi predlogi pošlje Svetu. Po potrebi vključi delovni načrt s časovnim razporedom. Rezultati in priporočila z ocenjevanja se objavijo.

Člen 34

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Agencija začne izvajati svoje naloge 1. maja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Luxembourgu, 26. oktobra 2004

Za Svet

Predsednik

R. VERDONK


(1)  Mnenje z dne 9. marca 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 108, 30.4.2004, str. 97.

(3)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.

(4)  UL L 136, 31.5.1999, str. 15.

(5)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(7)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(8)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(9)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(10)  UL 17, 6.10.1958, str. 385. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena s Pogodbo o pristopu iz leta 2003.

(11)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(12)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/12


UREDBA SVETA (ES) št. 2008/2004

z dne 16. novembra 2004

o spremembi Uredbe (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 181a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Možnosti za podporo podeželskim skupnostim za pripravo in izvajanje lokalnih strategij za razvoj podeželja v državah upravičenkah, ki niso pristopile k Uniji leta 2004, to je v Bolgariji in Romuniji, je treba uskladiti z možnostmi v državah upravičenkah, ki so pristopile k Uniji 1. maja 2004. Treba je torej uvesti primeren ukrep, ki bi ustrezal členu 33f Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (3).

(2)

Treba je pojasniti določbe glede omejitev za stopnje pomoči iz Uredbe (ES) št. 1268/1999 (4). Hkrati je treba spremeniti navedene določbe tako, da se subvencije, ki olajšujejo dostop do posojil, odobrenih v skladu z drugimi instrumenti, ne upoštevajo pri uporabi navedenih omejitev pomoči. To spremembo je treba uporabljati z retroaktivnim učinkom za vse države upravičenke, saj se z njo odstranjuje dvoumnost. Vendar je treba zagotoviti, da se v vseh primerih upoštevajo zgornje meje, določene v evropskih sporazumih.

(3)

Omejitve intenzivnosti pomoči v hribovitih in gorskih regijah Bolgarije in Romunije je treba od 1. januarja 2004 uskladiti z omejitvami na območjih z omejenimi možnostmi v državah, ki so pristopile k Uniji 1. maja 2004, in sicer za naložbe v kmetijska gospodarstva in za mlade kmete, kakor je določeno v členu 331(2) Uredbe (ES) št. 1257/1999.

(4)

Intenzivnost pomoči in delež prispevka Skupnosti v skupnih upravičenih javnih izdatkih za ukrepe za razvoj podeželja, ki zadevajo infrastrukturo in nekatere druge ukrepe v državah upravičenkah, ki niso pristopile k Uniji leta 2004, to je v Bolgariji in Romuniji, je treba uskladiti z intenzivnostjo in deležem v državah, ki so pristopile k Uniji 1. maja 2004.

(5)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1268/1999 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1268/1999 se spremeni:

1.

v členu 2 se doda naslednja alinea:

„—

v zvezi z Bolgarijo in Romunijo, pridobitvijo sposobnosti podeželskih skupnosti za pripravo in izvajanje lokalnih strategij za razvoj podeželja ter integriranih ozemeljskih strategij za razvoj podeželja pilotske narave, v okviru omejitev, določenih v členu 33f Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (5).

(5)  UL L 160, 26.6.1999, str. 80. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 583/2004 (UL L 91, 30.3.2004, str. 1).“"

2.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Stopnja prispevka Skupnosti in intenzivnost pomoči

1.   Prispevek Skupnosti ne presega zgornje meje 75 % skupnih upravičenih javnih izdatkov.

Vendar znaša zadevna zgornja meja:

(a)

80 % za ukrepe iz četrte, sedme, enajste in šestnajste alinee člena 2 ter za kakršen koli projekt v zvezi z infrastrukturo;

(b)

85 % za ustrezne projekte v okviru katerega koli ukrepa, če Komisija ugotovi, da je prišlo do izjemnih naravnih nesreč;

(c)

100 % za ukrep iz petnajste alinee člena 2 in iz člena 7(4).

2.   Javna pomoč ne presega zgornje meje 50 % skupnih upravičenih stroškov naložbe.

Vendar znaša zadevna zgornja meja:

(a)

55 % za naložbe mladih kmetov v kmetijska gospodarstva;

(b)

60 % za naložbe v kmetijska gospodarstva v gorskih območjih;

(c)

65 % za naložbe mladih kmetov v kmetijska gospodarstva v gorskih območjih;

(d)

75 % za naložbe iz odstavka 1(b);

(e)

100 % za naložbe v infrastrukturo, ki ne ustvari znatnega čistega prihodka;

(f)

100 % za ukrepe, navedene v šestnajsti alinei člena 2.

Pri določanju stopnje javne pomoči za namene tega odstavka se ne upošteva državne pomoči, ki olajšujejo dostop do posojil, odobrenih brez kakršnega koli prispevka Skupnosti, predvidenega v skladu s tem instrumentom.

V vsakem primeru prispevek Skupnosti upošteva zgornje meje za stopnje za pomoči in kumulacijo, določene za državne pomoči v evropskih sporazumih.

3.   Znesek prispevka Skupnosti se izrazi v eurih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2004.

Kar zadeva na novi predzadnji pododstavek člena 8(2) Uredbe (ES) št. 1268/1999, se točka 2 člena 1 uporablja od 1. januarja 2000.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

G. ZALM


(1)  Mnenje, podano 14. oktobra 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje, podano 2. junija 2004 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 160, 26.6.1999, str. 80. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 583/2004 (UL L 91, 30.3.2004, str. 1).

(4)  UL L 161, 26.6.1999, str. 87. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 696/2003 (UL L 123, 27.4.2004, str. 1).


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2009/2004

z dne 24. novembra 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. novembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 24. novembra 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

76,4

070

62,9

204

100,4

999

79,9

0707 00 05

052

101,7

204

41,8

999

71,8

0709 90 70

052

96,9

204

79,8

999

88,4

0805 20 10

204

67,6

999

67,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

75,3

624

79,3

999

77,3

0805 50 10

052

55,7

388

49,8

524

65,7

528

21,2

999

48,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,3

400

73,6

404

76,8

720

63,4

800

194,0

999

109,4

0808 20 50

052

120,9

999

120,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2010/2004

z dne 24. novembra 2004

o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne podkvote II za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti, v skladu z uredbo (ES) št. 2375/2002

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2375/2002 z dne27. decembra 2002 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti, s poreklom iz tretjih držav, ki odstopa od Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2), in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2375/2002 odpira letno tarifno kvoto 2 981 600 ton navadne pšenice, ki ni visoke kakovosti. Ta kvota je razdeljena na tri podkvote.

(2)

Člen 3(1) Uredbe (ES) št. 2375/2002 določa količino 38 000 ton za podkvoto II za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004.

(3)

Količine, zaprošene 22. novembra 2004, v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 2375/2002, presegajo razpoložljive količine. Torej je treba predvideti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo dovoljenja, in določiti koeficient znižanja, ki se uporablja za zaprošene količine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsaka vloga za uvozno dovoljenje za podkvoto II za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti, predložena in posredovana Komisiji 22. novembra 2004 v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2375/2002, se odobri do višine 16,1214 % od zaprošenih količin.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. novembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 88. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1111/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 21).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/17


SKLEP SVETA

z dne 15. novembra 2004

o zaključku posvetovanj z Republiko Togo po členu 96 Sporazuma iz Cotonouja

(2004/793/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum iz Cotonouja“) in še zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in postopkih, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju Sporazuma o partnerstvu AKP – ES (2), in zlasti člena 3 Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Bistveni elementi iz člena 9 Sporazuma iz Cotonouja so bili prekršeni s strani vlade Republike Togo.

(2)

V skladu s členom 96 tega sporazuma so bila 14. aprila 2004 začeta posvetovanja z državami AKP in Republiko Togo, v okviru katerih so organi oblasti Toga sprejeli posebne zaveze o odpravi težav, ki jih je izpostavila Evropska unija in ki naj bi se jih izvedlo v trimesečnem obdobju intenzivnega dialoga.

(3)

Ob koncu tega obdobja je bilo ugotovljeno, da so zgoraj omenjene zaveze privedle do praktičnih ukrepov ter da so bile nekatere od njih izpolnjene; kljub temu nekateri pomembni ukrepi, ki zadevajo bistvene elemente Sporazuma iz Cotonouja, še vedno niso bili izvedeni –

SKLENIL:

Člen 1

Posvetovanja z Republiko Togo po členu 96(2)(a) Sporazuma iz Cotonouja so zaključena.

Člen 2

Ukrepi, ki so opredeljeni v priloženem osnutku pisma, se sprejmejo kot ustrezni ukrepi v smislu člena 96(2)(c) Sporazuma iz Cotonouja.

Člen 3

Odločitev, da se na vlado Toga naslovi pismo Sveta in Komisije z dne 14. decembra 1998, se razveljavi.

Člen 4

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep velja 24 mesecev od datuma sprejetja s strani Sveta. Redno se ponovno preučuje, in sicer najmanj vsakih šest mesecev.

V Bruslju, 15. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

M. VAN DER HOEVEN


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.


PRILOGA

PISMO MINISTRSKEMU PREDSEDNIKU, PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE TOGO

Spoštovani gospod ministrski predsednik,

Evropska unija posveča veliko pozornost določbam člena 9 Sporazuma iz Cotonouja. Spoštovanje človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države, na katerih temelji partnerstvo AKP–ES, so bistveni elementi tega sporazuma in zato temelj naših odnosov.

Unija meni, da trenutno politično stanje v Togu zaznamuje blokada in da demokratični deficit ter kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin še naprej predstavljajo kršitev bistvenih elementov iz člena 9 omenjenega sporazuma.

Glede na omenjeni člen in trenutno politično stanje v Togu je Evropska unija 30. marca 2004 sklenila začeti posvetovanja po členu 96 Sporazuma, da bi podrobno preučila stanje in po potrebi sprejela ustrezne ukrepe.

Ta posvetovanja so se začela 14. aprila 2004 v Bruslju. Ob tej priložnosti je bilo obravnavanih več temeljnih vprašanj in lahko ste predstavili stališče ter analizo položaja organov oblasti v Togu. Evropska unija je z zadovoljstvom ugotovila, da je Togo prevzel določene zaveze, ki so navedene v prilogi, ter predstavil nekatere pozitivne elemente za krepitev demokracije in pravne države.

Dogovorjeno je bilo, da se v Togu razvija poglobljen dialog o različnih točkah, izpostavljenih v obdobju treh mesecev, in da se ob koncu tega obdobja opravi ocena stanja.

Poglobljen in reden dialog je bil res opravljen in je temeljil na seznamu načrtovanih ukrepov za izvedbo prevzetih zavez.

Iz navedenega je razvidno, da so organi oblasti Toga sprejeli pomembne pobude. Še zlasti:

Organi oblasti so organizirali informativne sestanke in sestanke, namenjene osveščanju, s prefekti in z varnostnimi silami o različnih vidikih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Organi oblasti so razdelili navodila in okrožnice, ki izpostavljajo že obstoječa navodila in pravila. Ugotovljeni so bili nekateri pozitivni rezultati, ki jih je potrdila tudi opozicija.

Organi oblasti so sodnikom naložili, da naj v vseh zadevah v zvezi z osebami v priporu, v katerih je bila preiskava zaključena, odločijo čim hitreje. Ta poziv za pospešitev postopkov je omogočil pripravo časovnega načrta za izdajo 214 sodb, med katerimi so tudi zadeve v zvezi z določenim številom političnih zapornikov. Vlada je strankam v fazi predkazenskega postopka zagotovila dostop do odvetnika. Avgusta je bilo na podlagi znižanja kazni ali pogojne izpustitve izpuščenih 500 zapornikov.

Dostop do javnih medijev izven volilnega obdobja, ki je bil do nedavnega omejen na vlado in stranko na oblasti, je bil v zadnjih tednih razširjen tudi na stranke opozicije, čeprav dostop še vedno ni uravnotežen.

Vlada je začela reformo Nacionalne komisije za človekove pravice ter Visoke oblasti za avdiovizualne zadeve in komunikacijo.

Nacionalna skupščina je 24. avgusta sprejela nov Zakonik o medijih.

S pomočjo Programa Združenih narodov za razvoj je bila pripravljena ocena pravnega sistema.

Vlada nadaljuje dejavnosti na področju decentralizacije in je pred kratkim sprejela program politike na tem področju.

25. avgusta je bil opravljen prvi sestanek s tradicionalno opozicijo z namenom, da se v strukturiranem in preglednem okviru vzpostavi nacionalni dialog.

Ni dvoma, da so te pobude prispevale k okrepitvi spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vaši državi. Kljub temu vzroki za zaskrbljenost ostajajo, zlasti na področju vzpostavitve demokracije.

V tem okviru Evropska unija še zlasti pričakuje sprejetje naslednjih konkretnih ukrepov, ki so skladni z zavezami iz priloge:

izvedba nacionalnega dialoga v strukturiranem in preglednem okviru v skladu z zavezo št. 1.1;

pregled volilnih okvirov v okviru tega dialoga, z zagotavljanjem preglednega in demokratičnega postopka v skladu z zavezo št. 1.3;

opredelitev pravnega okvira za financiranje političnih strank v skladu z zavezo št. 1.4;

organizacija parlamentarnih in lokalnih volitev v skladu z zavezama št. 1.5 in 1.6;

nadaljevanje postopka decentralizacije v skladu z zavezo št. 1.7;

nadaljevanje ureditve vprašanja političnih zapornikov in njihova morebitna osvoboditev, kot je določeno v zavezi št. 2.2.;

revizija pooblastil in statuta Nacionalne komisije za človekove pravice in Visoke oblasti za avdiovizualne zadeve in komunikacijo v skladu z zavezama št. 2.5 in 3.6;

nadaljevanje reforme pravnega in sodnega sektorja v skladu s priporočili iz ocenjevalnega poročila Programa Združenih narodov za razvoj.

Evropska unija posveča veliko pozornost tudi nadaljevanju in utrjevanju že začetih dejavnosti v okviru zavez št. 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5.

Po posvetovanjih, ob priznavanju doslej izpolnjenih zavez in ob upoštevanju pomembnih dejavnosti, ki jih je potrebno še izvesti, je bilo odločeno, da se sprejme naslednje ustrezne ukrepe v smislu člena 96(2)(c) Sporazuma iz Cotonouja:

(1)

Nadaljuje se izvajanje projektov, financiranih z ostanki 6. in 7. Evropskega razvojnega sklada (ERS), katerih cilj je odziv na potrebe prebivalcev in spodbujanje spoštovanja bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja, in sicer spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel ter pravne države. Prav tako bosta izvedena Nacionalni program decentraliziranih dejavnosti za upravljanje z okoljem in Okvir vzajemnih obveznosti za sklad Stabex 1990–1994.

(2)

Pomoč institucijam, ki je namenjena izvedbi ukrepov za izpolnitev v okviru posvetovanj sprejetih zavez, se zagotovi iz ostankov 6. in 7. ERS. Na podlagi tega Komisija med drugim sprejme odločitev o financiranju Programa „Četrti splošni popis prebivalstva in življenjskega prostora“.

(3)

Uradno obvestilo o črpanju iz 9. ERS se izvede šele po tem, ko se vzpostavi volilni okvir, ki zagotavlja preglednost in demokratičnost volilnega postopka ter je sprejemljiv za vse strani ter ko se določi datum za izvedbo parlamentarnih volitev. Programiranje teh sredstev se začne tedaj.

(4)

Po uradnem obvestilo o črpanju 9. ERS se lahko zagotovi podpora za pripravo volitev, pod pogojem, da se spoštuje pogoje, določene v volilnem okviru, ki je omenjen zgoraj.

(5)

Po pravilni izvedbi svobodnih parlamentarnih volitev se ponovno začne polno sodelovanje z Evropsko unijo z izvedbo 9. ERS in Okvira vzajemnih obveznosti za sklade Stabex 1995–1999.

(6)

Prispevki k regionalnim projektom se bodo preučili od primera do primera.

(7)

Humanitarne dejavnosti, trgovinsko sodelovanje in preferencialna ureditev na trgovinskem področju niso prizadeti.

Najmanj vsakih šest mesecev se opravijo redni pregledi, ki vključujejo predsedstvo Evropske unije in Evropsko komisijo.

Evropska unija nadaljuje s pazljivim spremljanjem stanja v Togu in v okviru 24-mesečnega spremljanja bo z vašo vlado potekal okrepljen politični dialog, ki naj zagotovi, da vaša vlada nadaljuje že začete dejavnosti vzpostavljanja demokracije in pravne države ter nadaljuje in okrepi prizadevanja na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

V primeru pospešenega izvajanja zavez, ki so jih prevzeli organi Toga, ali v nasprotnem primeru, prekinitve izvajanja zavez, si Evropska unija pridržuje pravico do spremembe ustreznih ukrepov.

Sprejmite izraze najinega globokega spoštovanja,

V Bruslju, 15. novembra 2004

Za Komisijo

Za Svet

PRILOGA K PRILOGI

SEZNAM ZAVEZ, KI JIH JE SPREJELA REPUBLIKA TOGO

Vlada Republike Togo je sprejela nasproti Evropski uniji v okviru posvetovanj po členu 96 Sporazuma iz Cotonouja naslednje zaveze:

Zaveza št. 1.1:

Nemudoma razglasiti ponoven začetek odprtega in zaupanje vlivajočega nacionalnega dialoga s tradicionalno opozicijo in civilno družbo v strukturiranem in jasnem okviru, z namenom zagotovitve popolnega spoštovanja demokratičnih načel.

Zaveza št. 1.2:

Nemudoma zagotoviti svobodno delovanje vseh političnih strank brez kakršnega koli nadlegovanja, zastraševanja ali cenzure.

Zaveza št. 1.3:

V roku šestih mesecev na podlagi Okvirnega sporazuma iz Loméja začeti revizijo volilnega okvira, ki naj zagotavlja pregleden in demokratičen volilni postopek, ki bo sprejemljiv za vse strani.

Zaveza št. 1.4:

Zagotavljati vsem političnim strankam pravičen dostop do javnih medijev in vzpostaviti uravnotežen sistem za dostop do javnih skladov za financiranje političnih strank.

Zaveza št. 1.5:

Čim prej in v skladu z okvirom iz zaveze št. 1.3 organizirati nove parlamentarne volitve v preglednih okoliščinah in v vseh fazah postopka sprejeti mednarodne opazovalce.

Zaveza št. 1.6:

V roku 12 mesecev organizirati lokalne volitve v preglednih okoliščinah in v vseh fazah postopka sprejeti mednarodne opazovalce.

Zaveza št. 1.7:

V roku 12 mesecev zagotoviti vse potrebne pogoje, da demokratično izvoljeni občinski sveti razpolagajo s potrebnimi pooblastili in sredstvi za zagotovitev učinkovite in demokratično legitimne lokalne uprave.

Zaveza št. 2.1:

Trajno zagotavljati odsotnost izvensodnih procesov, mučenja ter drugih nečloveških in ponižujočih dejanj na ozemlju Toga, vključno z ustreznim usposabljanjem varnostnih sil in sodnega sistema.

Zaveza št. 2.2:

Osvoboditi vse politične zapornike, ki so očitno zaprti zaradi političnega nasprotovanja, kritičnih mnenj o vladi ali drugih razlogov, ki ne upravičujejo zaprtja. Seznam zadevnih zaprtih oseb je treba sestaviti v sodelovanju z eno od ali z več priznanimi nevladnimi organizacijami, ki so pristojne za te zadeve, in ga morajo sprejeti vse strani. To zavezo naj bi se izvedlo v roku 6 tednov.

Zaveza št. 2.3:

V roku treh mesecev pravosodnim organom predložiti zadeve oseb, ki so v priporu ali so bile pogojno izpuščene, da se njihovi primeri razjasnijo v skladu z veljavno zakonodajo.

Zaveza št. 2.4:

Pred zaključkom posvetovanj dovoliti odvetnikom in nevladnim humanitarnim organizacijam ter organizacijam za človekove pravice v spremstvu zdravnikov po njihovi izbiri prost dostop do vseh mest, kjer je osebam odvzeta prostost (zaporov, orožniških kasarn, policijskih postaj itn.), kar jim bo omogočilo preverjanje odsotnosti mučenja in drugih nečloveških ravnanj.

Zaveza št. 2.5:

V roku 9 mesecev ponovno preučiti pooblastila in statut Nacionalne komisije za človekove pravice, da bi se zagotovilo njeno dejansko neodvisnost od upravnih organov.

Zaveza št. 2.6:

Sodno ali disciplinsko preganjati odkrite storilce izvensodnih usmrtitev, dejanj mučenja ter ponižujočega in nečloveškega ravnanja. Ta zaveza obsega tudi potrebne spremembe zakonodajnih in izvršilnih predpisov.

Zaveza št. 2.7:

Z ukrepi, ki se natančneje določijo naknadno, zagotavljati delovanje sodstva, ki mora biti nepristransko in neodvisno od izvršne oblasti. Pred zaključkom posvetovanj se pričakuje ocena, ki bo omogočila oblikovanje akcijskega načrta.

Zaveza št. 3.1:

V roku 6 mesecev ponovno preučiti Zakonik o medijih in komunikacijah, da bi se ga uskladilo z mednarodnimi standardi. Zlasti se pričakuje, da se bodo odpravile zaporne kazni za kazniva dejanja „zoper čast in dobro ime“, ki jih trenutno predvidena Zakonik o medijih.

Zaveza št. 3.2:

Nemudoma zagotoviti medijem, nevladnim organizacijam in predstavnikom civilne družbe odsotnost vsakršnega nadlegovanja, cenzure ali zastraševanja.

Zaveza št. 3.3:

Nemudoma zagotoviti vsem akterjem v politiki in civilni družbi ter vsem državljanom pravico do svobode izražanja, sodelovanja na srečanjih in mirnih manifestacijah, v javnosti in na celotnem državnem ozemlju, brez vsakršnega nadlegovanja, cenzure ali zastraševanja.

Zaveza št. 3.4:

Zagotoviti vsem akterjem v politiki in civilni družbi kot državljanom prosto gibanje v okviru izvajanja njihovih političnih funkcij ali funkcij predstavljanja civilne družbe.

Zaveza št. 3.5:

Pred zaključkom posvetovanj zagotoviti vsem državljanom prost dostop do informacij medijev, vključno s spletnimi stranmi opozicijskih strank, nevladnih organizacij idr.

Zaveza št. 3.6:

V roku 6 mesecev ponovno pregledati pooblastila in statut Visoke oblasti za avdiovizualne zadeve in komunikacijo, da bi se zagotovila njena dejanska neodvisnost od upravnih organov in vseh političnih sil.

Zaveza št. 4.1:

1. junija in 1. julija 2004 organom Evropske unije predložiti poročili o narejenem napredku na različnih področjih dialoga in o izpolnitvi prevzetih zavez.

Zaveza št. 4.2:

V okviru začetega dialoga zagotoviti sodelovanje organov oblasti Toga v dialogu na terenu in olajševati morebitne službene poti uradnikov Komisije in predsedstva v Togo.


EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

Skupni odbor EGP

25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/23


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 69/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru („Sporazum o širitvi EGP“), podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Odločbo Komisije 2004/205/ES z dne 1. marca 2004 o prehodnih ukrepih za trgovino znotraj Skupnosti s semenom, jajčnimi celicami in zarodki govedi, prašičev, ovc, koz in konj, ki izvirajo iz Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Ta odločba ne bo veljala za Islandijo in Lihtenštajn –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 68 v delu 4.2 poglavja I Priloge I k Sporazumu se vstavi naslednja točka (Odločba Komisije 2002/878/ES):

„69.

32004 D 0205: Odločba Komisije 2004/205/ES z dne 1. marca 2004 o prehodnih ukrepih za trgovino znotraj Skupnosti s semenom, jajčnimi celicami in zarodki govedi, prašičev, ovc, koz in konj, ki izvirajo iz Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L 65, 3.3.2004, str. 23).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2004/205/ES v norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije ter v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 65, 3.3.2004, str. 23.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/25


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 70/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Direktivo 2003/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Naslednja alinea se doda v točki 1 (Direktiva Sveta 76/768/EGS) poglavja XVI Priloge II k Sporazumu:

„—

32003 L 0015: Direktiva 2003/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 (UL L 66, 11.3.2003, str. 26).“

Člen 2

Besedili Direktive 2003/15/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije ter v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 66, 11.3.2003, str. 26.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/26


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 71/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 102/2002 z dne 12. julija 2002 (1).

(2)

Uredbo Sveta (ES) št. 2679/98 z dne 7. decembra 1998 o delovanju notranjega trga glede prostega pretoka blaga med državami članicami (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Resolucijo Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 7. decembra 1998, o prostem pretoku blaga (3), je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Poglavje XX Priloge II k Sporazumu se spremeni:

1.

Za naslovom „XX. PROSTI PRETOK BLAGA – SPLOŠNO“ se vstavita naslednji naslov in točka:

„AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE

1.

398 R 2679: Uredba Sveta (ES) št. 2679/98 z dne 7. decembra 1998 o delovanju notranjega trga glede prostega pretoka blaga med državami članicami (UL L 337, 12.12.1998, str. 8).“

2.

Točke 1, 2, 3, in 4 v tem zaporedju postanejo 2, 3, 4 in 5.

3.

Za točko 5 se vstavi naslednja točka (Priporočilo Komisije 2001/893/ES):

„6.

498 X 1212(01): Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 7. decembra 1998, o prostem pretoku blaga (UL L 337, 12.12.1998, str. 10).“

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 2679/98 in Resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 7. decembra 1998, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 298, 31.10.2002, str. 17.

(2)  UL L 337, 12.12.1998, str. 8.

(3)  UL L 337, 12.12.1998, str. 10.

(4)  Navedene so ustavne zahteve.


PRILOGA

IZJAVA DRŽAV EFTE

o Resoluciji Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 7. decembra 1998, o prostem pretoku blaga

(vstavitev nove točke 6 v poglavju XX (prosti pretok blaga – splošno) Priloge II k Sporazumu EGP)

Države Efte se zavezujejo, da bodo storile vse, kar je v njihovi moči, da bodo prevzele enake obveznosti, kot jih imajo države članice EU pri izvajanju Resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 7. decembra 1998, o prostem pretoku blaga.

SKUPNA IZJAVA

o vključitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2679/98 z dne 7. decembra 1998 o delovanju notranjega trga glede prostega pretoka blaga med državami članicami v Sporazum

(vstavitev nove točke 1 v poglavju XX (prosti pretok blaga – splošno) Priloge II k Sporazumu EGP)

Pogodbenice soglašajo, da so zadeve, na katere se nanaša Uredba Sveta (ES) št. 2679/98, pomembne za uresničevanje notranjega trga.

Zato želijo pogodbenice Uredbo (ES) št. 2679/98 uporabljati kot vključeno v Sporazum EGP.

To ne posega v razumevanje, da področje pravosodja in notranjih zadev kot tako ne spada v področje veljavnosti Sporazuma EGP.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/29


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 72/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Direktivo Komisije 2003/32/ES z dne 23. aprila 2003 o uvedbi podrobnih tehničnih zahtev v zvezi z zahtevami, določenimi v Direktivi Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, izdelanih z uporabo tkiv živalskega izvora (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Naslednja točka se vstavi za točko 4 (Direktiva Komisije 2003/12/ES) v poglavju XXX Priloge II k Sporazumu:

„5.

32003 L 0032: Direktiva Komisije 2003/32/ES z dne 23. aprila 2003 o uvedbi podrobnih tehničnih zahtev v zvezi z zahtevami, določenimi v Direktivi Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, izdelanih z uporabo tkiv živalskega izvora (UL L 105, 26.4.2003, str. 18).“

Člen 2

Besedili Direktive 2003/32/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 105, 26.4.2003, str. 18.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/30


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 73/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IX k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Direktivo 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektih za objavo v primeru javne ponudbe vrednostnih papirjev ali njihovega sprejetja v trgovanje in o spremembah Direktive 2001/34/ES (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu se spremeni:

1.

V točki 24 (Direktiva 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se doda:

„,kakor je bila spremenjena z:

32003 L 0071: Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 (UL L 345, 31.12.2003, str. 64).“

2.

Za točko 29a (Direktiva 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta) se vstavi naslednja točka:

„29b.

32003 L 0071: Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektih za objavo v primeru javne ponudbe vrednostnih papirjev ali njihovega sprejetja v trgovanje in o spremembah Direktive 2001/34/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 64).“

Člen 2

Besedili Direktive 2003/71/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

(3)  Navedene so bile ustavne zahteve.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/32


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 74/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XI k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Priporočilo Komisije 2003/558/ES z dne 25. julija 2003 o ravnanju s podatki o mestu klicočega v omrežjih elektronskega komuniciranja z namenom razširitve prostora za storitve klicev v sili (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 5cn (Sklep Komisije 2003/548/ES) Priloge XI k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„5co.

32003 H 0558: Priporočilo Komisije 2003/558/ES z dne 25. julija 2003 o ravnanju s podatki o mestu klicočega v omrežjih elektronskega komuniciranja z namenom razširitve prostora za storitve klicev v sili (UL L 189, 29.7.2003, str. 49).“.

Člen 2

Besedili Priporočila 2003/558/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 189, 29.7.2003, str. 49.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/33


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 75/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XI (Telekomunikacijske storitve) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XI k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Odločbo Komisije 2003/490/ES z dne 30. junija 2003 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov v Argentini (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 5ef (Odločba Komisije 2002/16/ES) Priloge XI se vstavi naslednja točka k Sporazumu:

„5eg.

32003 D 0490: Odločba Komisije 2003/490/ES z dne 30. junija 2003 v skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznem varstvu osebnih podatkov v Argentini (UL L 168, 5.7.2003, str. 19).“

Člen 2

Besedili Odločbe 2003/490/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 168, 5.7.2003, str. 19.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/34


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 76/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Uredbo (ES) št. 2327/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 2003 o vzpostavitvi prehodnega sistema točk za težka tovorna vozila na prehodu čez Avstrijo za leto 2004 v okviru trajnostne prometne politike (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 26d (Uredba Komisije (ES) št. 792/94) Priloge XIII k Sporazumu se vstavi naslednja točka:

„26e.

32003 R 2327: Uredba (ES) št. 2327/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 2003 o vzpostavitvi prehodnega sistema točk za težka tovorna vozila na prehodu čez Avstrijo za leto 2004 v okviru trajnostne prometne politike (UL L 345, 31.12.2003, str. 30).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Priloga II k Uredbi se preimenuje v Prilogo III;

(b)

Za Prilogo I k Uredbi se vstavi naslednje:

‚PRILOGA II

Razpoložljive točke za 2004, 2005 in 2006

 

2004

2005

2006

Islandija

572

544

515

Lihtenštajn

104 000

98 527

93 053

Norveška

26 299

24 915

23 531’ 

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 2327/2003 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 345, 31.12.2003, str. 30.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/36


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 77/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luksemburgu (1).

(2)

Uredbo (ES) št. 1726/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 417/2002 o pospešenem uvajanju zahtev o dvojnem trupu ali enakovrednih zahtev za tankerje z enojnim trupom (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 56m (Uredba (ES) št. 417/2002 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge XIII k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32003 R 1726: Uredba (ES) št. 1726/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 (UL L 249, 1.10.2003, str. 1).“

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 1726/2003 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 249, 1.10.2003, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/37


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 80/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XV (Državna pomoč) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XV k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Uredbo Sveta (ES) št. 502/2004 z dne 11. marca 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 1177/2002 o začasnem obrambnem mehanizmu za ladjedelništvo (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1ca (Uredba Sveta (ES) št. 1177/2002) Priloge XV k Sporazumu se doda:

„, kakor je bila spremenjena z:

32004 R 0502: Uredba Sveta (ES) št. 502/2004 z dne 11. marca 2004 (UL L 81, 19.3.2004, str. 6).“

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 502/2004 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 81, 19.3.2004, str. 6.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/38


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 81/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XVI (Javna naročila) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XVI k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 2151/2003 z dne 16. decembra 2003 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2195/2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 6a (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2195/2002) Priloge XVI k Sporazumu se doda naslednje:

„ , kakor je bilo spremenjeno z:

32003 R 2151: Uredba Komisije (ES) št. 2151/2003 z dne 16. decembra 2003 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2195/2002 (UL L 329, 17.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila popravljena z UL L 330, 18.12.2003, str. 34).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 2151/2003 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 329, 17.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila popravljena z UL L 330, 18.12.2003, str. 34.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/39


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 82/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/96/ES z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 32f (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/76/ES) Priloge XX k Sporazumu se vstavi naslednje:

„32fa.

32002 L 0096: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/96/ES z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 37, 13.2.2003, str. 24).

Za namen tega sporazuma veljajo določbe Direktive z naslednjo prilagoditvijo:

 

V členu 17(4)(a) se za besedo ‚Grčija‘ vstavi beseda ‚Islandija‘.“

Člen 2

Besedilo Direktive 2002/96/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP v Uradnem listu Evropske unije in v Dopolnilu EGP k slednjemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24.

(3)  Navedene so ustavne zahteve.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/40


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 83/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2257/2003 z dne 25. novembra 2003 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti z namenom prilagoditve seznama parametrov raziskave (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Ta sklep se ne uporablja za Lihtenštajn –

SKLENIL:

Člen 1

Točka 18a (Uredba Sveta (ES) št. 577/98) Priloge XXI k Sporazumu se spremeni:

1.

Doda se naslednja alinea:

„—

32003 R 2257: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2257/2003 z dne 25. novembra 2003 (UL L 336, 23.12.2003, str. 6).“

2.

Uvodni stavek k prilagoditvi in prilagoditev se nadomesti z naslednjim:

„Za namen tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

Ta uredba se ne uporablja za Lihtenštajn.

(b)

Besedilo zadnjega stavka v členu 4(4) se nadomesti z:

‚Norveška, Španija, Finska in Združeno kraljestvo lahko izvedejo raziskavo strukturnih spremenljivk s sklicevanjem na posamezno četrtletje v prehodnem obdobju do konca leta 2007.‘ “

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 2257/2003 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila podana vsa uradna obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 336, 23.12.2003, str. 6.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/42


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 84/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 29/2004 z dne 8. januarja 2004 o specifikacijah priložnostnega modula 2005 o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja, predvidenega z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (2), je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredba (ES) št. 1165/98 razveljavlja Direktivo Sveta 78/166/EGS z dne 13. februarja 1978 (4), kakor je bila naknadno spremenjena, in jo je treba vključiti v Sporazum in posledično razveljaviti v skladu s Sporazumom –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XXI k Sporazumu se spremeni:

1.

Za točko 18ae (Uredba Komisije (ES) št. 247/2003) se vstavi naslednja točka:

„18af.

32004 R 0029: Uredba Komisije (ES) št. 29/2004 z dne 8. januarja 2004 o specifikacijah priložnostnega modula 2005 o uskladitvi poklicnega in družinskega življenja, predvidenega z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (UL L 5, 9.1.2004, str. 57).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjimi prilagoditvami:

 

Ta uredba se ne uporablja za Lihtenštajn.“

2.

Besedilo točke 4 se črta.

Člen 2

Besedili Uredbe (ES) št. 29/2004 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila podana vsa uradna obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (5).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 5, 9.1.2004, str. 57.

(3)  UL L 162, 5.6.1998, str. 1.

(4)  UL L 52, 23.1.1978, str. 17.

(5)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/44


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 85/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 1980/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede definicij in posodobljenih definicij (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 1981/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede vidikov terenskega dela in postopkov imputiranja (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredbo Komisije (ES) št. 1982/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede pravil za vzorčenje in sledenje (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Uredbo Komisije (ES) št. 1983/2003 z dne 7. novembra 2003 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih primarnih spremenljivk (5) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Za točko 18i (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003) Priloge XXI k Sporazumu se vstavijo naslednje točke:

„18j.

32003 R 1980: Uredba Komisije (ES) št. 1980/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede definicij in posodobljenih definicij (UL L 298, 17.11.2003, str. 1).

18k.

32003 R 1981: Uredba Komisije (ES) št. 1981/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede vidikov terenskega dela in postopkov imputiranja (UL L 298, 17.11.2003, str. 23).

18l.

32003 R 1982: Uredba Komisije (ES) št. 1982/2003 z dne 21. oktobra 2003 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede pravil za vzorčenje in slednje (UL L 298, 17.11.2003, str. 29).

18m.

32003 R 1983: Uredba Komisije (ES) št. 1983/2003 z dne 7. novembra 2003 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih primarnih spremenljivk (UL L 298, 17.11.2003, str. 34).“

Člen 2

Besedila uredb (ES) št. 1980/2003, (ES) št. 1981/2003, (ES) št. 1982/2003 in (ES) št. 1983/2003 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila podana vsa uradna obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (6).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 298, 17.11.2003, str. 1.

(3)  UL L 298, 17.11.2003, str. 23.

(4)  UL L 298, 17.11.2003, str. 29.

(5)  UL L 298, 17.11.2003, str. 34.

(6)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/46


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 86/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, podpisanim 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Uredbo Komisije (ES) št. 16/2004 z dne 6. januarja 2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznamov ciljnih sekundarnih spremenljivk v zvezi z „medgeneracijskim širjenjem revščine“ (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredbo Komisije (ES) št. 28/2004 z dne 5. januarja 2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih razmerah (EU-SILC) v zvezi s podrobno vsebino vmesnega in končnega poročila o kakovosti (3) je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 48/2004 z dne 5. decembra 2003 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003–2009 (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/107/ES z dne 5. decembra 2003 o spremembah Direktive Sveta 96/16/ES o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih izdelkov (5) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XXI k Sporazumu se spremeni:

1.

Za točko 18m (Uredba Komisije (ES) št. 1983/2003) se vstavijo naslednje točke:

„18n.

32004 R 0016: Uredba Komisije (ES) št. 16/2004 z dne 6. januarja 2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznamov ciljnih sekundarnih spremenljivk v zvezi z ‚medgeneracijskim širjenjem revščine‘ (UL L 4, 8.1.2004, str. 3).

18o.

32004 R 0028: Uredba Komisije (ES) št. 28/2004 z dne 5. januarja 2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 o statistiki Skupnosti o dohodkih in življenjskih razmerah (EU-SILC) v zvezi s podrobno vsebino vmesnega in končnega poročila o kakovosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 42).“

2.

Za točko 4b (Uredba Sveta (EGS) št. 2186/93) se vstavi naslednja točka:

„4c.

32004 R 0048: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 48/2004 z dne 5. decembra 2003 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003–2009 (UL L 7, 13.1.2004, str. 1).“

3.

V točko 21 (Direktiva Sveta 96/16/ES) se doda:

„ , kakor je bila spremenjena z:

32003 L 0107: Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/107/ES z dne 5. decembra 2003 (UL L 7, 13.1.2004, str. 40).“

Člen 2

Besedila uredb (ES) št. 16/2004, (ES) št. 28/2004, (ES) št. 48/2004 in Direktive 2003/107/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, pod pogojem, da so bila podana vsa uradna obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (6).

Člen 4

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 4, 8.1.2004, str. 3.

(3)  UL L 5, 9.1.2004, str. 42.

(4)  UL L 7, 13.1.2004, str. 1.

(5)  UL L 7, 13.1.2004, str. 40.

(6)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/48


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 87/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 58/2004 z dne 23. aprila 2004 (1).

(2)

Primerno je, da se sodelovanje pogodbenic Sporazuma razširi na Odločbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2256/2003/ES z dne 17. novembra 2003 o sprejetju večletnega programa (2003-2005) za spremljanje akcijskega načrta e-Evropa 2005, razširjanje dobrih praks in izboljšanje varnosti omrežja in informacij (Modinis) (2).

(3)

Protokol 31 k Sporazumu je zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja 1. januarja 2004 –

SKLENIL:

Člen 1

V členu 2(5) Protokola 31 k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32003 D 2256: Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2256/2003/ES z dne 17. novembra 2003 (UL L 336, 23.12.2003, str. 1).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, če so bila Skupnemu odboru EGP poslana vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Uporablja se od 1. januarja 2004.

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 277, 26.8.2004, str. 29.

(2)  UL L 336, 23.12.2003, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/49


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 88/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu, o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 65/2004 z dne 26. aprila 2004 (1).

(2)

V skladu s členom 3(2) Protokola 31 k Sporazumu države Efte polnopravno sodelujejo v Evropski agenciji za okolje, kakor je določeno z Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90 (2).

(3)

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1641/2003 z dne 22. julija 2003 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (3).

(4)

Protokol 31 k Sporazumu je zato treba spremeniti, tako da bo odražal spremembe Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja v skladu z Uredbo (ES) št. 1641/2003 –

SKLENIL:

Člen 1

Protokol 31 k Sporazumu se spremeni:

1.

Na koncu člena 3(2)(a) se doda naslednje:

„in Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1641/2003 (4).

2.

Za člen 3(2)(m) se vstavi naslednji podostavek:

„(n)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije se za uporabo Uredbe (EGS) št. 1210/90, uporablja tudi za katere koli dokumente Agencije v zvezi z državami Efte.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po zadnjem uradnem obvestilu Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (5).

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 277, 26.8.2004, str. 182.

(2)  UL L 120, 11.5.1990, str. 1.

(3)  UL L 245, 29.9.2003, str. 1.

(5)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/51


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 89/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 173/1999 z dne 26. novembra 1999 (1).

(2)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma je primerno razširiti, da se vključi Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 20/2004/ES z dne 8. decembra 2003 o uvedbi splošnega okvira za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki v letih 2004 do 2007 (2).

(3)

Protokol 31 k Sporazumu je zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja 1. januarja 2004 –

SKLENIL:

Člen 1

V členu 6(3) Protokola 31 k Sporazumu se doda naslednji pododstavek:

„Države EFTA od 1. januarja 2004 sodelujejo v ukrepih Skupnosti, ki so lahko posledica naslednjega akta kot tudi aktov, ki izhajajo iz njih:

32004 D 0020: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 20/2004/ES z dne 8. decembra 2003 o uvedbi splošnega okvira za financiranje ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški politiki v letih 2004 do 2007 (UL L 5, 9.1.2004, str. 1).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po zadnjem uradnem obvestilu Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3)

Uporablja se od 1. januarja 2004.

Člen 3

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 61, 1.3.2001, str. 33.

(2)  UL L 5, 9.1.2004, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/52


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 90/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Protokola 30 k Sporazumu EGP, o posebnih določbah o organizaciji sodelovanja na področju statistike in Protokola 31 k Sporazumu, o sodelovanju na specifičnih področjih zunaj štirih svoboščin

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 30 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 163/2003 z dne 7. novembra 2003 (1).

(2)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 65/2004 z dne 26. aprila 2004 (2).

(3)

Primerno je razširiti sodelovanje pogodbenic k Sporazumu, tako da se vključi Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 788/2004 z dne 21. aprila 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2236/95 in uredb (ES) št. 1655/2000, (ES) št. 1382/2003 in (ES) št. 2152/2003 zaradi prilagoditve referenčnih vsot, da se upošteva širitev Evropske unije (3).

(4)

Primerno je razširiti sodelovanje pogodbenic k Sporazumu, tako da se vključi Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 786/2004/ES z dne 21. aprila 2004 o spremembah sklepov št. 1720/1999/ES, št. 253/2000/ES, št. 508/2000/ES, št. 1031/2000/ES, št. 1445/2000/ES, št. 163/2001/ES, št. 1411/2001/ES, št. 50/2002/ES, št. 466/2002/ES, št. 1145/2002/ES, št. 1513/2002/ES, št. 1786/2002/ES, št. 291/2003/ES in št. 20/2004/ES zaradi prilagajanja referenčnih zneskov, ki naj bi upoštevali širitev Evropske unije (4).

(5)

Primerno je razširiti sodelovanje pogodbenic k Sporazumu, tako da se vključi Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 787/2004/ES z dne 21. aprila 2004 o spremembi Odločbe Sveta 96/411/ES ter odločb št. 276/1999/ES, št. 1719/1999/ES, št. 2850/2000/ES, št. 507/2001/ES, št. 2235/2002/ES, št. 2367/2002/ES, št. 253/2003/ES, št. 1230/2003/ES in št. 2256/2003/ES zaradi prilagajanja referenčnih zneskov, ki naj bi upoštevali širitev Evropske unije (5).

(6)

Protokol 30 k Sporazumu je zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja 1. maja 2004.

(7)

Protokol 31 k Sporazumu je zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja 1. maja 2004 –

SKLENIL:

Člen 1

V alinei člena 3(7)(c) (Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1382/2003) Protokola 31 k Sporazumu se doda naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno z:

32004 R 0788: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 788/2004 z dne 21. aprila 2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 17).“

Člen 2

Protokol 31 k Sporazumu se spremeni:

1.

V tretji alinei člena 17(4) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1720/1999/ES) in v tretji alinei člena 4(2c) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 253/2000/ES) se doda naslednja podalinea:

„—

32004 D 0786: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 786/2004/ES z dne 21. aprila 2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).“

2.

V četrti alinei člena 1(5) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1513/2002/ES), v alinei člena 3(7)(b) (Sklep št. 1411/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta), v četrti alinei člena 4(2c) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1031/2000/ES), v alinei člena 4(2g) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 291/2003/ES), v šesti alinei člena 5(8) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 50/2002/ES), v drugi alinei člena 6(3) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 20/2004/ES), v četrti alinei člena 9(4) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 163/2001/ES), v četrti alinei člena 13(4) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 508/2000/ES), v drugi alinei člena 15(8) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1145/2002/ES) in v drugi alinei člena 16(1) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1786/2002/ES) se doda naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno z:

32004 D 0786: Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 786/2004/ES z dne 21. aprila 2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).“

Člen 3

1.   Protokol 31 k Sporazumu se spremeni:

(a)

v sedmi alinei člena 2(5) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 276/1999/ES) in v drugi alinei člena 17(4) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1719/1999/ES) se doda naslednja podalinea:

„—

32004 D 0787: Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 787/2004/ES z dne 21. aprila 2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 12).“

(b)

v deveti alinei člena 2(5) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 2256/2003/ES), v alinei člena 3(7)(a) (Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 2850/2000/ES) in v členu 14(5)(g) (Odločba Evropskega parlamenta in Sklepa št. 1230/2003/ES) se doda naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno z:

32004 D 0787: Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 787/2004/ES z dne 21. aprila 2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 12).“

2.   Protokol 30 k Sporazumu se spremeni:

v drugi alinei odstavka 7 (Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2367/2002/ES) poglavja II (Statistični program 2003 do 2007) se doda naslednje:

„, kakor je bilo spremenjeno s:

32004 D 0787: Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 787/2004/ES z dne 21. aprila 2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 12).“

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po zadnjem uradnem obvestilu Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (6).

Uporabljati se začne 1. maja 2004.

Člen 5

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 41, 12.2.2004, str. 64.

(2)  UL L 277, 28.6.2004, str. 182.

(3)  UL L 138, 30.4.2004, str. 17.

(4)  UL L 138, 30.4.2004, str. 7.

(5)  UL L 138, 30.4.2004, str. 12.

(6)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/55


SKUPNI UKREP SVETA 2004/794/SZVP

z dne 22. novembra 2004

o podaljšanju Skupnega ukrepa 2002/921/SVZP o podaljšanju mandata Misije Evropske unije za nadzor (EUMM)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. novembra 2002 sprejel Skupni ukrep 2002/921/SVZP (1) o podaljšanju mandata Misije Evropske unije za nadzor (EUMM).

(2)

Svet je 5. decembra 2003 sprejel Skupni ukrep 2003/852/SVZP (2) o podaljšanju Skupnega ukrepa 2002/921/SVZP in podaljšanju mandata EUMM do 31. decembra 2004.

(3)

EUMM naj nadaljuje s svojimi dejavnostmi na Zahodnem Balkanu v podporo politiki Evropske unije v tej regiji.

(4)

Mandat EUMM je treba zato podaljšati in Skupni ukrep 2002/921/SVZP ustrezno podaljšati in spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Skupni ukrep 2002/921/SVZP in mandat EUMM se podaljšata.

Člen 2

Skupni ukrep 2002/921/SZVP se spremeni:

(a)

v členu 3(3) se datum 30. september 2004 nadomesti s 30. septembrom 2005;

(b)

v členu 6(1) se referenčni finančni znesek nadomesti s 4 186 482 EUR;

(c)

v drugem odstavku člena 8 se datum 31. december 2004 nadomesti z 31. decembrom 2005.

Člen 3

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 4

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL L 321, 26.11.2002, str. 51.

(2)  UL L 322, 9.12.2003, str. 31.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/56


SKLEP SVETA 2004/795/SZVP

z dne 22. novembra 2004

o podaljšanju mandata vodje Misije Evropske unije za nadzor (EUMM)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2002/921/SZVP z dne 26. novembra 2002 o podaljšanju mandata Misije Evropske unije za nadzor (1) in zlasti člena 5(1) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. decembra 2003 sprejel Sklep 2003/853/SZVP (2) o podaljšanju mandata ge. Maryse DAVIET kot vodje Misije Evropske unije za nadzor (EUMM). Ta sklep preneha veljati 31. decembra 2004.

(2)

Svet je dne 22. novembra 2004 sprejel Skupni ukrep 2004/794/SZVP o podaljšanju Skupnega ukrepa 2002/921/SZVP o podaljšanju mandata Misije Evropske unije za nadzor (EUMM) (3).

(3)

Mandat vodje misije EUMM je zato treba tudi podaljšati –

SKLENIL:

Člen 1

Mandat ge. Maryse Daviet kot vodje Misije Evropske unije za nadzor se podaljša.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem sprejetja.

Uporablja se do 31. decembra 2005.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL L 321, 26.11.2002, str. 51. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2003/852/SZVP (UL L 322, 9.12.2003, str. 31).

(2)  UL L 322, 9.12.2003, str. 32.

(3)  Glej stran 55 tega uradnega lista.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/57


SKUPNI UKREP SVETA 2004/796/SZVP

z dne 22. novembra 2004

za pomoč pri fizičnem varovanju jedrskega območja v Ruski federaciji

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Program sodelovanja Evropske unije proti širjenju orožja in razorožitvi v Ruski federaciji, sprejet v okviru Skupne strategije 1999/414/SZVP Evropske unije z dne 4. junija 1999 za Rusijo (1) in ustanovljen s Skupnim ukrepom Sveta 1999/878/SZVP (2), se je končal 24. junija 2004.

(2)

12. decembra 2003 je Evropski svet sprejel Strategija EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki v poglavju III našteva ukrepe zoper njegovo širjenje, katere je treba sprejeti tako v Evropski uniji kot tudi v tretjih državah.

(3)

V skladu s poglavjem III Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje mora Evropska unija uporabiti vsa svoja pravna sredstva, da se prepreči, odvrne, zaustavi in po možnosti odpravi to širjenje, ki povzroča zaskrbljenost na svetovni ravni.

(4)

Fizično varovanje jedrskih snovi in objektov, vključno z zastarelimi reaktorji in izrabljenimi gorivi, je eden od posebnih ukrepov Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje.

(5)

Da se zagotovi skladnost zunanjih ukrepov Evropske unije, se morajo njene dejavnosti izvajati usklajeno z dejavnostmi Evropske skupnosti in držav članic.

(6)

Zvezna republika Nemčija je že izvedla ukrepe za okrepitev fizičnega varovanja ruskih jedrskih območij –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Cilj tega skupnega ukrepa je podpreti projekt za izvajanje ukrepov fizičnega varovanja na moskovskem Bošvarskem inštitutu Agencije za jedrsko energijo Ruske federacije. Priloga I vsebuje podroben opis ciljev in dejavnosti, ki jih predvideva ta projekt.

Člen 2

Predsedstvo, ki mu pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik SZVP, je odgovorno za izvajanje tega skupnega ukrepa.

Člen 3

Zvezna republika Nemčija je v okviru njenih dvostranskih programov na tem področju, odgovorna za tehnično izvedbo tega skupnega ukrepa.

Člen 4

1.   Referenčni finančni znesek za pokritje stroškov izvedbe tega skupnega ukrepa je 7 937 000 EUR.

2.   Komisiji je zaupana naloga nadziranja in ocenjevanja finančnih vidikov izvedbe tega skupnega ukrepa.

3.   Za upravljanje z izdatki, ki se financirajo iz splošnega proračuna Evropske unije in so določeni v odstavku 1 se uporabljajo postopki in pravila Skupnosti za proračunske zadeve, s tem da kakršnakoli predfinanciranja ne ostanejo v lasti Skupnosti.

4.   Pri izpolnjevanju svojih nalog iz tega člena Komisiji pomaga en strokovnjak, katerega odgovornosti so določene v Prilogi II.

Člen 5

Svet in Komisija zagotovita ustrezno usklajevanje med tem skupnim ukrepom, drugimi oblikami pomoči Skupnosti in vsemi ostalimi oblikami dvostranske pomoči držav članic.

Člen 6

1.   Predsedstvo, ki mu pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik SZVP, Svetu vsakih šest mesecev poroča o izvajanju tega skupnega ukrepa in o osnovah poročil, ki jih predloži subjekt iz točke 5 Priloge I, kateremu je bila zaupana izvedba. Ta poročila tudi ocenijo sposobnost Ruske federacije za sprejetje in uporabo ponujene pomoči. Komisija v celoti sodeluje pri poročanju in drugih s tem povezanih nalogah.

2.   Svet lahko odloči, da se izvajanje projekta začasno prekine, če Ruska federacija ne:

(a)

sodeluje v celoti pri izvajanju tega skupnega ukrepa,

(b)

dovoli Evropski uniji nadzora in/ali ocenjevanja ter revizije projekta,

(c)

izpolnjuje svojih obveznosti iz Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi (3).

Člen 7

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Veljati preneha tri leta po datumu sprejetja, razen če Svet ne odloči drugače.

Člen 8

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


(1)  UL L 157, 24.6.1999, str. 1. Skupna strategija, kakor je bila spremenjena s Skupno strategijo Evropskega Sveta 2003/471/SZVP (UL L 157, 26.6.2003, str. 68).

(2)  UL L 331, 23.12.1999, str.11. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2002/381/SZVP (UL L 136, 24.5.2002, str. 1).

(3)  UL L 327, 28.11.1997, str. 3.


PRILOGA I

POMOČ PRI FIZIČNEM VAROVANJU JEDRSKIH OBMOČIJ V RUSIJI

1.   Obrazložitev

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki med drugim izraža željo Evropske unije po spodbujanju stabilnega mednarodnega in regionalnega okolja s krepitvijo programov sodelovanja med Unijo in drugimi državami na področju zmanjševanja nevarnosti. Namen teh programov je podpirati razoroževanje ter nadzor in varovanje občutljivih snovi, objektov in strokovnega znanja.

Fizično varovanje jedrskih snovi in objektov, vključno z zastarelimi reaktorji in izrabljenimi gorivi, je eden od posebnih ukrepov Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje.

Poleg tega so se uresničile mednarodne pobude na področju fizičnega varovanja jedrskih območij v Ruski federaciji. Med vsemi državami članicami je bila na tem področju dejavna zlasti Nemčija.

2.   Opis

Iz projekta se bo financiralo izvajanje ukrepov fizičnega varovanja na enem od jedrskih območij v Rusiji. To dopolnjuje dvostranske projekte, ki jih v Ruski federaciji izvaja Nemčija.

Objekt Bošvarskega inštituta (VNIINM), ki se nahaja v Moskvi, vsebuje fisijske snovi, ki se morajo zavarovati pred vsakim poskusom preusmeritve. Za ta namen bo zgrajeno novo, utrjeno in varno skladišče. Opremljeno bo z modernimi, specializiranimi zaščitnimi ukrepi kot so sistemi za nadzorovan pristop in fizičnimi ovirami.

Iz projekta se bo financirala idejna zasnova in gradnja varnega skladišča ter nakup in namestitev specializirane opreme za fizično varovanje. Zaradi očitnih varnostnih razlogov se natančen opis dejavnosti in opreme ne more razkriti. Tipična oprema je na primer zunanja ograja območja, sistemi za nadzorovan pristop, fizične ovire, sistemi za nadzor in spremljanje.

3.   Cilji

Splošni cilj: prispevati k boljšemu fizičnemu varovanju jedrskih območji v Rusiji, da se tako zmanjša tveganje kraje jedrske fisijske snovi in sabotaže.

Namen projekta: Izboljšati fizično varovanje fisijskih snovi na moskovskem Bošvarskem inštitutu (VNIINM) Agencije za jedrsko energijo Ruske federacije FAAE (prejšnje MINATOM).

Rezultati projekta: dobaviti in postaviti novo varno skladišče za fisijske snovi, ki je opremljeno s specializiranimi varnostnimi ukrepi.

4.   Upravičenci

Glavni subjekti, koristniki rezultatov projekta, so Zvezna agencija za atomsko energijo in Bošvarski inštitut (VNIINM).

5.   Subjekt države članice, ki mu bo zaupana tehnična izvedba projekta

Država članica: Zvezna republika Nemčija

Subjekt, ki mu bo zaupana izvedba projekta: Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve (Auswärtiges Amt), ki mu bo pri spremljanju projekta pomagal Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. Naloge tehnične izvedbe projekta bo izpolnilo podjetje GRS (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktor-Sicherheit mbH).

6.   Udeležene tretje osebe

Ruska federacija bo prispevala znesek v višini 7 730 000 EUR. Predvidena skupna cena varno opremljenega skladišča je 13 000 000 EUR.

Strokovnjaki GRS bodo nadzorovali izvedbo nalog, dodeljenih ruskim subjektov in zagotovili popolno skladnost z dejavnostmi, ki jih financirata Nemčija in Ruska federacija. Opremo bodo dobavila podjetja, ki so pridobila ustrezna dovoljenja od ruskih oblasti.

7.   Potrebna sredstva

Sestavni deli in storitve za izgradnjo novega varnega skladišča in specializirana oprema za fizično varovanje.

5 750 000 EUR za izgradnjo centralnega skladišča in 1 840 000 EUR za nakup specializirane opreme za fizično varovanje. Poleg tega skupna cena projekta vključuje znesek 40 000 EUR za kritje potnih stroškov in dnevnic subjekta, ki mu je zaupana izvedba, ki so neposredno povezani z upravljanjem projekta, kot tudi stroškov prevajanja. Predvidene so varnostne rezerve v višini 100 000 EUR.

8.   Trajanje

Načrtovano trajanje projekta je tri leta.

9.   Poročanje

Subjekt, ki mu bo zaupana izvedba projekta, bo pripravil:

Poročilo o zasnovi projekta po prvih šestih mesecih izvajanja

Poročila o napredku vsakih šest mesecev v času trajanja projekta

Končno poročilo dva meseca pred zaključkom nalog.

Poročila bodo poslana generalnemu sekretarju Sveta/visokemu predstavniku za SZVP in Komisiji.

10.   Referenčni finančni znesek za kritje stroškov projekta

Skupni stroški projekta znašajo 7 937 000 EUR.

Proračun za projekt

Proračunska postavka

v tisočih EUR (1)

I.   

Izgradnja centralnega skladišča:

(a)

tehnični opis in idejni projekt

300

(b)

demontaža starega skladišča

500

(c)

študije in dokumentacija za pridobitev dovoljenj

200

(d)

glavna gradbena dela

3 000

(e)

opremljanje in začetek obratovanja objekta

1 000

(f)

inženirska pomoč GRS pri gradnji

750

Vmesna vsota I

5 750

II.   

Posebna zaščitna oprema:

(a)

specifikacije opreme

100

(b)

oprema, ki sestoji iz:

1 100

zaščite zunanje meje območja

400

sistema za nadzorovan pristop

200

fizičnih ovir (vrata, okna)

100

varnostnega sistema za nadzor in spremljanje

200

merjenje sevanja

200

(c)

izdaja dovoljenj, začetek obratovanja, sprejem opreme

100

(d)

namestitev opreme

300

(e)

inženirska pomoč GRS

240

Vmesna vsota II

1 840

III.   

Stroški subjekta, ki mu je bila zaupana izvedba projekta:

potni stroški (in dnevnice) (2)

30

stroški prevajanja (3)

10

IV.

Varnostne rezerve (4)

100

Vmesna vsota III + IV

140

V.

Skupni stroški za strokovnjaka iz člena 4(4)

207

SKUPAJ I–V

7 937


(1)  Maksimalni predvideni zneski.

(2)  Potni stroški osebja subjekta, ki mu je bila zaupana izvedba projekta, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta.

(3)  Prevajanje pogodbene dokumentacije in korespondence iz angleščine v nemščino in obratno.

(4)  Uporabijo se samo s predhodnim pisnim dovoljenjem Komisije.


PRILOGA II

PRISTOJNOSTI IN NALOGE STROKOVNJAKA IZ ČLENA 4(4)

V skladu s členom 4 bo Komisiji pomagal strokovnjak.

Strokovnjaka bo izbrala Komisija v sodelovanju s predsedstvom, ki mu pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik SZVP in Zvezna republika Nemčija.

Kot predvideva člen 4 bo strokovnjak pomagal Komisiji pri izvajanju projekta v zvezi s pomočjo pri fizičnem varovanju jedrskega območja v Ruski federaciji.

Strokovnjaka lahko predlagajo države članice kot dodeljenega nacionalnega strokovnjaka oziroma, če tega ni, ga najame Komisija kot pomožnega ali pogodbenega uslužbenca Komisije.

Sedež bo imel v Bruslju. Če je to potrebno za učinkovito izvajanje projekta, je lahko začasno premeščen na drugo lokacijo na Delegacijo Komisije.

Strokovnjak bo Komisiji pri izpolnjevanje nalog iz člena 4, zagotavljal svojo strokovno znanje v zvezi:

s finančnim nadzorom, kontrolo in oceno projekta

s presojo napredka izvajanja projekta

s povezovanjem z ruskimi oblastmi, kot zahtevano, da se tako omogoči bolj učinkovito izvajanje skupnega ukrepa.

Na zahtevo bo strokovnjak zagotavljal predsedstvu, generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku SZVP ali vladi Zvezne republike Nemčije strokovne nasvete za njihove naloge iz skupnega ukrepa.

Skupni stroški za strokovno znanje za obdobje treh let znašajo 207 000 EUR.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/63


SKUPNI UKREP SVETA 2004/797/SZVP

z dne 22. novembra 2004

o podpori dejavnostim OPCW v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel Strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki v Poglavju III vsebuje seznam ukrepov zoper širjenje tega orožja.

(2)

Evropska unija dejavno izvaja zgoraj omenjeno Strategijo EU in uveljavlja ukrepe iz Poglavja III, zlasti tiste, povezane z zagotavljanjem univerzalnosti Konvencije o kemičnem orožju (CWC) in zagotavljanja finančnih sredstev za podporo posebnih projektov, ki jih izvajajo multilateralne institucije.

(3)

Cilji Strategije EU, kakor so navedeni v uvodni izjavi 2, dopolnjujejo cilje, ki jih zasleduje Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v smislu njene odgovornosti za izvajanje CWC.

(4)

Komisija je privolila, da se ji poveri nadzor pravilnega izvajanja prispevka EU –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

1.   Za namene takojšnje in praktične uporabe nekaterih elementov Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje Evropska unija podpira dejavnosti Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) z naslednjimi cilji:

spodbujanje univerzalnosti Konvencije o kemičnem orožju (CWC),

podpora za polno izvajanje CWC v državah pogodbenicah,

mednarodno sodelovanje na področju kemičnih dejavnostih, kot ukrepi, ki spremljajo izvajanje CWC.

2.   Projekti OPCW, ki ustrezajo ukrepom iz Strategije EU so projekti, ki imajo namen krepiti:

spodbujanje CWC z izvedbo dejavnosti, vključno z regionalnimi in sub-regionalnimi delavnicami in seminarji, ki imajo cilj povečati članstvo v OPCW;

zagotavljanje trajnostne tehnične podpore državam pogodbenicam, ki jo zahtevajo za ustanovitev in učinkovito delovanje nacionalnih organov in sprejetje nacionalnih izvedbenih ukrepov, kakor to predvideva CWC;

mednarodno sodelovanje na področju kemičnih dejavnosti z izmenjavo znanstvenih in tehničnih informacij, kemikalij in opreme za namene, ki niso prepovedani s CWC, z namenom prispevati k razvoju usposobljenosti držav pogodbenic za izvajanje CWC.

Podroben opis zgoraj omenjenih projektov je podan v Prilogi.

Člen 2

1.   Referenčni finančni znesek za tri projekte iz člena 1(2) je 1 841 000 EUR.

2.   Stroški, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki Evropske skupnosti, in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, z izjemo, da kakršnokoli pred-financiranje ne ostane v lastni Skupnosti.

3.   Za namene izvajanja projektov iz člena 1, Komisija sklene finančni sporazum z OPCW o pogojih za uporabo prispevka EU v obliki nepovratnih sredstev. V finančnem sporazumu, ki se bo sklenil se bo določilo, da OPCW zagotovi razpoznavnost prispevka EU, ustrezno z njegovim obsegom.

4.   Komisija poroča Svetu, skupaj z njegovim predsedstvom, o izvajanju prispevka EU.

Člen 3

Predsedstvo Sveta EU je, ob polni vključenosti Komisije, odgovorno za izvajanje tega skupnega ukrepa. Komisija nadzira pravilno izvajanje prispevka EU iz člena 2.

Člen 4

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Veljati preneha eno leto po sprejetju.

Člen 5

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

B. R. BOT


PRILOGA

Podpora EU dejavnostim OPCW v okviru izvajanja strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje

1.   Cilj in opis

Splošni cilj: podpirati zagotavljanje univerzalnosti CWC, zlasti z namenom spodbuditi pristop držav, ki niso pogodbenice (držav podpisnic in držav, ki niso podpisnice) k CWC in podpirati izvajanje CWC v državah pogodbenicah.

Opis: EU pomoč OPCW bo usmerjena na naslednja področja, za katere so države pogodbenice CWC ugotovile potrebo po nujnem ukrepanju:

(i)

spodbujanje univerzalnosti CWC;

(ii)

podpora izvajanju CWC v državah pogodbenicah;

(iii)

mednarodno sodelovanje na področju kemičnih dejavnosti.

Projekti, ki so opisani spodaj, bodo upravičeni izključno do podpore EU. Financiranje EU bo krilo samo izdatke, ki so povezani izključno z izvajanjem projektov. V skladu s tem projekti ne bodo financirani iz rednega proračuna 2005 OPCW. Poleg tega OPCW izvaja naročila vsega blaga, del in storitev.

2.   Opis projekta

2.1   Projekt 1: Spodbujanje univerzalnosti CWC:

Namen projekta: Okrepljeno članstvo v CWC

Rezultati projekta:

(i)

Okrepljeno članstvo v CWC v različnih geografskih regijah (v karibski regiji, Afriki, sredozemskih državah, jugovzhodni Aziji in pacifiških otokih).

(ii)

Okrepljeno regionalno povezovanje v mreže (vključno z ustreznimi sub-regionalnimi organizacijami in mrežami na različnih področjih bistvenih za CWC).

Opis projekta: Z univerzalnostjo povezane regionalne, sub-regionalne in dvostranske dejavnosti

Sodelovanje držav, ki niso pogodbenice v regionalnih/sub-regionalnih dejavnostih nudi OPCW možnosti za vzpostavitev/razvoj stikov s predstavniki iz prestolnic teh držav in za poudarjanje prednosti in koristi pristopa k CWC, kakor tudi s tem povezanih obveznosti. Pomoč in tehnična podpora se zagotavljata tudi pri zadevah, ki so posebno povezane s pripravo pristopa k CWC.

Na splošno se je zaradi ravni financiranja OPCW omejila na izvedbo manjšega števila regionalnih seminarjev in delavnic, ki so bili oblikovani predvsem za povečanje političnega zavedanja koristi po CWC za države, ki niso pogodbenice.

Od začetka veljavnosti CWC leta 1997, so bile vsako leto izvedene tri do štiri regionalne prireditve.

Višina razpoložljivih finančnih sredstev, skupaj s prostovoljnimi prispevki, ni dovolila bolj intenzivnih in ciljno naravnanih načinov pomoči državam, ki niso pogodbenice v postopku priprave na pristop k CWC, na primer dvostranskih obiskov ali regionalnih ali sub-regionalnih srečanj, usmerjenih v vprašanja nacionalnih izvedbenih ukrepov v povezavi z ratifikacijo CWC.

Iz projekta bodo v letu 2005 financirane naslednje dejavnosti:

(i)

Delavnica o CWC za države, ki niso pogodbenice v karibski regiji, ki bo omogočila sodelovanje tistih, ki sprejemajo odločitve in regionalnih/sub-regionalnih organizacij, npr. CARICOM, OECS (prireditev v eni od držav članic OECS, v drugem četrtletju leta 2005, dva dni, datumi se določijo naknadno). Povabljeni bodo predstavniki z vključno Antigue in Barbude, Bahamov, Barbadosa, Dominikanske republike, Haitija, Hondurasa in Grenade. Nadvse bi bila dobrodošla eden ali dva gostujoča predavatelja iz EU, ki bi sodelujočim predstavila pobude EU proti širjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju v zvezi z orožjem za množično uničevanje (WMD).

Skupni znesek predvidenih stroškov prireditve: 28 000 EUR

(ii)

Delavnica o CWC za države, ki niso pogodbenice, v Afriki (prireditev v južni/centralni Afriki, se določi naknadno, tri dni, prvo četrtletje leta 2005), organi odločanja držav, ki niso pogodbenice in ustrezne regionalne/sub-regionalne organizacije sponzorirajo sodelujoče. Povabljeni bodo predstavniki Angole, Srednje-afriške republike, Komorov, Konga, Demokratične republike Kongo, Džibutija, Egipta, Gvineje Bissau, Liberije, Madagaskarja, Sierra Leoneja in Somalije. Nadvse bi bil dobrodošel gostujoči predavatelj iz EU, ki bi sodelujočim predstavil pobude EU proti širjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju v zvezi z WMD.

Skupni znesek predvidenih stroškov prireditve: 69 000 EUR

(iii)

Delavnica o CWC za države Sredozemlja in Srednjega vzhoda. Povabljeni bodo predstavniki iz Egipta, Iraka, Izraela, Libanona in Sirije. Poleg tega bodo povabljeni organi odločanja in svetovalni organi v državah, ki niso pogodbenice in ključni predstavniki iz regionalnih držav pogodbenic in organizacij. Mogoče bosta potrebna eden ali dva gostujoča predavatelja iz EU, ki bi sodelujočim predstavila pobude EU proti širjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanju v zvezi z WMD, politično-varnostne vidike Evropsko-sredozemskega partnerstva, ukrepe za nadzor izvoza, ki jih izvaja EU, itd.

Skupni znesek predvidenih stroškov prireditve: 62 000 EUR

(iv)

Ciljno usmerjeno sub-regionalno usposabljanje in podpora za države, ki niso pogodbenice, v Aziji (prireditev se določi naknadno, dva do tri dni, tretje četrtletje leta 2005). Povabljeni bodo predstavniki Butana, Kambodže, Severne Koreje, Iraka, Libanona, Mjanmara, Niueja, Sirije, Salomonovih otokov in Vanuatuja. Sponzorstvo predstavnikov iz držav, ki niso pogodbenice in regionalnih udeležencev v majhnih sub-regionalnih skupinah ali srečanje tistih, ki na nacionalni ravni sprejemajo odločitve. Nadvse bi bila dobrodošla eden ali dva gostujoča predavatelja iz EU, ki bi sodelujočim predstavila pobude EU proti širjenju orožja za množično uničevanje in razoroževanje.

Skupni znesek predvidenih stroškov prireditve: 48 000 EUR

Skupni znesek predvidenih stroškov projekta 1: 207 000 EUR

2.2   Projekt 2: Nacionalno izvajanje CWC

Namen projekta: Ustanovitev in učinkovito delovanje nacionalnih organov, sprejem nacionalnih izvedbenih ukrepov in sprejem vseh administrativnih ukrepov, ki se jih zahteva v skladu z obveznostmi iz člena VII CWC.

Rezultati projekta:

(i)

Olajšati ustanovitev in učinkovito delovanje nacionalnih organov in sprejem ustreznih izvedbenih ukrepov v vseh regijah, s pravno in tehnično pomočjo in izvedbeno podporo nacionalnim organom.

(ii)

Uveljavitev zakonodaje, ki državam pogodbenicam zagotavlja primerne informacije in nadzor nad uvozom in izvozom kemikalij naštetih v CWC, iz njihovega ozemlja, kakor tudi večje razširjanje informacij o predpisih EU glede nadzora izvoza in njihovo upoštevanje.

(iii)

Odstranitev neskladij med podatki o uvozu in izvozu, ki jih pripravijo države članice, z namenom povečanja zaupanja v sposobnost zagotavljanja, da se prenos navedenih kemikalij uporablja za namene, ki niso prepovedani v CWC.

Opis projekta: projekt bo pripomogel k izboljšanju učinkovitega delovanja nacionalnih organov in k sprejemu primernih izvedbenih ukrepov z:

(a)

Pravna in tehnična pomoč gostujočih strokovnjakov kot odziv na posebne potrebe držav pogodbenic, ki še morajo izpolniti svoje obveznosti iz člena VII. Takšno pomoč nudijo strokovnjaki/sredstva OPCW osebja, katerim se, če je to potrebno, priključijo strokovnjaki EU. Vsak obisk bo trajal približno 5 dni. Nobenega obiska se ne bodo udeležili več kot trije strokovnjaki.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 135 000 EUR

(b)

Sodelovanje nacionalnih organov in drugih zadevnih agencij na tehničnih srečanjih o prenosu določb CWC, kar bo omogočilo širše razširjanje informacij o teh določbah in upoštevanje predpisov EU o nadzoru izvoza.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 189 000 EUR

(c)

Sodelovanje carinskih uradnikov na srečanju v zvezi s predpisi o nadzoru izvoza, ki so povezani s CWC. Bistvena komponenta za zagotovitev, da se prenos kemikalij uporablja za predvidene namene, je ozaveščenost carinskih uradnikov glede določb CWC. Na tem srečanju bodo izvajali tudi simulacijske vaje, razpravljali o scenarijih in izmenjevali izkušnje strokovnjakov EU in drugih sodelujočih držav članic.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 165 000 EUR

Skupni znesek predvidenih stroškov projekta 2: 489 000 EUR

2.3   Projekt 3: Mednarodno sodelovanje na področju kemičnih dejavnosti

Namen projekta:

Olajšati razvoj usposobljenosti držav pogodbenic za izvajanje CWC na področju kemijskih dejavnosti v skladu z določbami člena XI CWC.

Ta projekt je predvsem usmerjen na izgradnjo zmogljivosti s pomočjo v obliki opreme, tehnično pomočjo za laboratorije in usposabljanjem na področju analiznih znanj.

Rezultati projekta/dejavnosti:

(i)

Iskanje donatorskih institucij, ki so pripravljene posredovati rabljeno, vendar še vedno uporabno, laboratorijsko opremo laboratoriju, financiranemu z javnimi sredstvi, ali akademski instituciji ali vladni agenciji v državah pogodbenicah, katerih gospodarstvo je v razvoju ali prehodnem obdobju.

(ii)

Dobava 50 novih namiznih računalnikov standardne konfiguracije s tiskalniki kot donacija nacionalnim organom v zgoraj omenjenih ciljnih državah pogodbenicah.

(iii)

Zagotavljanje določene bistvene opreme za izboljšanje kakovosti in točnosti kemičnih analiz v laboratorijih, financiranih z javnimi sredstvi, v državah pogodbenicah, katerih gospodarstvo je ali v razvoju ali v prehodnem obdobju.

(iv)

Omogočanje laboratorijem v teh ciljnih državah pogodbenicah dvigniti raven tehnične usposobljenosti.

(v)

Pomoč usposobljenim analiznim kemikom iz držav pogodbenic za pridobitev nadaljnjih izkušenj in praktičnega znanja za lažje analize kemikalij v zvezi z nacionalnim izvajanjem CWC.

Opis projekta:

Prispevek EU bo usmerjen na naslednje tri vidike:

(a)

Pomoč v obliki opreme: obsega izgradnjo zmogljivosti nacionalnih organov in drugih ustreznih institucij držav pogodbenic, katerih gospodarstvo je v razvoju ali v prehodnem obdobju, tako da se jim omogoča izvajanje CWC in uporaba kemije v miroljubne namene.

Številni nacionalni organi so navedli pomanjkanje razpoložljive nujne pisarniške opreme, kot so računalniki in pripomočki za organiziranje in vodenje njihovega poslovanja.

Projekt dobavlja nacionalnim organov v ciljnih državah pogodbenicah 50 novih namiznih računalnikov standardne konfiguracije, z dodatki, vključno s tiskalniki.

Postopek odobritve

Vzpostavljen bo postopek odobritve, ki bo v zvezi z izbiro nacionalnih organov za nove računalnike vključeval predstavnika EU.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 75 000 EUR

(b)

Laboratorijska pomoč

V programu laboratorijske pomoči nudi OPCW pomoč pri izboljšanju tehnične usposobljenosti laboratorijev, udeleženih v kemijske analize in nadzor. Pomoč je v glavnem v obliki finančne podpore za opravljanje tehnične ocene ali revizije laboratorija za izboljšanje njegove usposobljenosti, izpopolnjevanje tehničnega osebja v razvitejših laboratorijih/institucijah za razvoj sposobnosti, praksa v akreditiranih laboratorijih za širjenje znanja, opravljanje manjšega števila raziskovalnih projektov v zvezi z razvojem metod, potrjevanje itd.

Vendar pomoč, ki jo nudi OPCW, ne krije stroškov nabave strojne opreme ali drugih stroškov investicij. Ker je torej razpoložljiva strokovna pomoč v OPCW zaradi drugih obveznosti omejena, je treba takšno pomoč pridobiti od zunanjih virov. Podpora EU pri kritju stroškov teh potreb bo bistveno pripomogla k znatnemu izboljšanju tehnične usposobljenosti in izboljšanju kakovosti in točnosti kemijskih analiz v laboratorijih ciljnih držav pogodbenic.

Projekt krije tehnično pomoč, kot tudi določeno nujno strojno opremo (plinski kromatografi, plinski kromatografi z masnim spektrometrom, itd) za omejeno število osmih laboratorijev, financiranih z javnimi sredstvi, ki v državah, katerih gospodarstvo je v razvoju ali v predhodnem obdobju, delujejo na področju uporabe kemije za namene, ki niso prepovedani s CWC. Zainteresirane institucije iz ciljnih držav pogodbenic lahko vložijo zahtevke, ki morajo biti posredovani preko njihovih nacionalnih organov/stalnih delegacij.

Postopek odobritve

Za namen projekta 3 bo vzpostavljen postopek odobritve, ki bo pri izbiri upravičencev do te donacije vključeval predstavnike Predsedstva Sveta EU, pisarne osebnega predstavnika visokega predstavnika proti širjenju orožja za množično uničevanje, službe Komisije in OPCW. Za projekte v zvezi z osmimi laboratoriji, financiranimi z javnimi sredstvi, vključno s pomočjo v obliki strojne opreme, je potrebno predhodno soglasje držav članic EU. Vsi transferji v okviru tega projekta so v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (1) in smernicami ustrezne ureditve nadzora izvoza, v okviru katerega se lahko tehnični sekretariat OPCW povabi, da izvaja nadzorno vlogo. Države pogodbenice CWC, ki bodo v okviru tega projekta upravičenci, zagotovijo uporabo dobavljenega blaga v skladu z določbami CWC, tako da v ta namen s tehničnim sekretariatom OPCW podpišejo memorandum o soglasju.

Skupni znesek predvidenih stroškov: 900 000 EUR

(c)

Tečaj razvoja analiznih sposobnosti

Akademska institucija v Evropi bo izvajala tečaj razvoja analiznih sposobnosti. Tečaja se bo udeležilo 20 udeležencev. Njegov namen je kvalificiranim kemikom analitikom v državah pogodbenicah, katerih gospodarstvo je v razvoju ali v prehodnem obdobju, pomagati pri pridobitvi dodatnih izkušenj in praktičnega znanja; olajšati analize kemikalij v zvezi z nacionalnim izvajanjem CWC; povečati nacionalno usposobljenost v državah članicah z izvajanjem usposabljanj v analizni kemiji za osebje v industriji, akademskih institucijah in državnih laboratorijih; olajšati uvedbo dobre laboratorijske prakse; in razširiti bazen človeških virov, ki jih bodo v prihodnje lahko uporabili nacionalni organi in tehnični sekretariat OPCW. Tečaj bo v obdobju junija-julija 2005 trajal 2 tedna. Zajemal bo teoretično in praktično usposabljanje na področjih v zvezi s sistemi potrjevanja, reševanjem problemov, pripravo vzorcev in analizami.

Skupni znesek predvidenih stroškov prireditve: 115 000 EUR

Skupni znesek predvidenih stroškov projekta 3: 1 090 000 EUR

3.   Trajanje

Ocenjeni skupni čas trajanja za izvedbo skupnega ukrepa je 12 mesecev.

4.   Upravičenci

Upravičenci dejavnosti v zvezi z univerzalnostjo so države, ki niso pogodbenice CWC (države podpisnice in države, ki niso podpisnice). Upravičenci dejavnosti v zvezi z izvajanjem so države nečlanice EU, ki so pogodbenice Konvencije. OPCW v povezavi s predsedstvom Sveta EU določi države upravičenke.

5.   Subjekti za izvajanje projekta

Izvajanje treh projektov bo zaupana OPCW. Tri projekte bodo izvajali uslužbenci OPCW s pomočjo držav članic OPCW in njihovih institucij, izbranih strokovnjakov ali pogodbenih sodelavcev, kot je navedeno. V primeru pogodbenikov bo OPCW izpeljala naročanje blaga, dela ali storitev v okviru tega skupnega ukrepa v skladu s pravili in postopki OPCW, ki se uporabljajo kakor je določeno v Sporazumu o prispevku Evropske skupnosti z mednarodno organizacijo.

6.   Udeležene tretje osebe

Ti projekti bodo financirani 100 % na podlagi tega skupnega ukrepa. Strokovnjaki držav članic OPCW lahko imajo status udeležene tretje osebe. Delovali bodo po standardnih pravilih delovanja strokovnjakov OPCW.

7.   Ocena potrebnih sredstev

Prispevek EU bo 100 % kril izvajanje treh projektov, kakor so opisani v tej prilogi. Ocenjeni stroški so naslednji:

Projekt 1: 207 000 EUR

Projekt 2: 489 000 EUR

Projekt 3: 1 090 000 EUR

Skupni strošek (brez varnostne rezerve): 1 786 000 EUR

Poleg tega je vključena varnostna rezerva v višini približno 3 % upravičenih stroškov (55 000 EUR).

Skupni strošek (vključno z varnostno rezervo): 1 841 000 EUR

8.   Referenčni finančni znesek za kritje stroškov projekta

Skupni stroški projekta znašajo 1 841 000 EUR.


(1)  UL L 159, 30.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1504/2004 (UL L 281, 31.8.2004, str. 1).


Popravki

25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/70


Popravek Sklepa Skupnega odbora EGP št. 78/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XIV (konkurenca), Protokola 21 (o izvajanju pravil o konkurenci za podjetja), Protokola 22 (o opredelitvi „podjetja“ in „prometa“ (člen 56)) in Protokola 24 (o sodelovanju na področju nadzora koncentracij) k Sporazumu EGP

( Uradni list Evropske unije L 219 z dne 19. junija 2004 )

V točki 7 člena 8 (administrativna pomoč) Priloge IV k Sklepu Skupnega odbora EGP št. 78/2004 se beseda „preiskave“ nadomesti z besedo „pregledi“.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/70


Popravek Sklepa Skupnega odbora EGP št. 79/2004 z dne 8. junija 2004 o spremembi Priloge XIV (konkurenca), Protokola 21 (o izvajanju pravil o konkurenci, ki veljajo za podjetja) in Protokola 24 (o sodelovanju na področju nadzora koncentracij) k Sporazumu EGP

( Uradni list Evropske unije L 219 z dne 19. junija 2004 )

V pododstavkih 4 do 6 točke 2 člena 3 Sklepa Skupnega odbora EGP št. 79/2004 se beseda „preiskave“ nadomesti z besedo „pregledi“.


25.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 349/s3


OBVESTILO BRALCEM

Sklepa Skupnega odbora EGP 78/2004 in 79/2004 sta bila objavljena v UL L 219 z dne 19. junija 2004, strani 13 in 24.